PIM3102-PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM UNIT 1: STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.

TUGASAN PEMBELAJARAN UNIT 1 Pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai memberi kesan kepada hasil pembelajaran. Berdasarkan kefahaman anda mengenai strategi dan pendekatan, jelaskan: 1. Kepentingan dan kesan pemilihan strategi dan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.0-DEFINISI STRATEGI -Kepandaian guru membuat perancangan dan pelaksanaannya terhadap semua aspek pengajaran dan pembelajaran. 2.0-DEFINISI PENDEKATAN -Cara guru mengurus isi pelajaran supaya objektif jangka panjang dapat dicapai. 3.0-KEPENTINGAN DAN KESAN PEMILIHAN STRATEGI YANG SESUAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. 3.1-Strategi Pemusatan Guru

KESAN KEPENTINGAN BAIK BURUK

1.objektif pengajaran guru akan tercapai. 2.penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan berbanding penyebaran nilai murni dan perkembangan emosi.

1.isi dan fakta dapat diberikan dengan jelas. 2.murid lebih memahami.

1.murid tidak dapat membuat interpretasi sendiri. 2.murid pasif. 3.guru penat. 4.sifat sosial positif kurang dapat dipupuk.

3.2-Strategi Pemusatan Murid KESAN KEPENTINGAN BAIK BURUK

1.menggalakkan murid bergiat aktif dalam proses P&P. 2.untuk memupuk semangata nilai-nilai murni seperti tolong menolong,berani dan lain-lain.

1.murid lebih aktif 2.perkembangan murid lebih menyeluruh dari segi JERIS. 3.murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.

1.sukar untuk mengawal kelas,kelas menjadi bising 2.murid yang bijak akan lebih ke hadapan dan menonjol. 3.murid yang lemah akan ketinggalan.

3.3-Strategi Pemusatan Bahan

KESAN KEPENTINGAN BAIK BURUK

1.menarik minat murid dalam P&P. 2.guru menyampaikan P&P dengan lebih muda dan menarik. 3.murid menjalankan aktiviti individu atau berkumpulan tanpa kehadiran guru.

1.murid dapat belajar dengan bersemangat. 2.murid dapat memahami pelajaran dengan lebih bermakna 3.murid dapat berinteraksi dengan guru berpandukan baan yang digunakan.

1.murid yang cemerlang lebih menonjol untuk memberi pendapat. 2.kawalan kelas yang akan menjadi bising.

4.0-KEPENTINGAN DAN KESAN PEMILIHAN PENDEKATAN YANG SESUAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. BIL 1 PENDEKATAN Induktif KEPENTINGAN -menjadikan murid menggunakan pengetahuan sedia ada.untuk membincangkan sesuatu tajuk. -mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi oleh murid dengan bantuan guru. PERKARA KESAN BAIK -murid banyak melibatkan diri dalam aspek lisan. -murid akan memberikan pendapat mengikut pengetahuan sedia ada. -murid akan memperolehi banyak unsureunsur dalam P&P.

KESAN BURUK -murid lemah kurang melibatkan diri.

2

Deduktif

-murid kurang membaca tidak dapat memberikan pendapat. -murid sukar untuk mencantumkan semua unsureunsur terutama murid yang lemah. -murid yang lemah akan mendiamkan diri. -murid akan memburukkan guru sekiranya guru melakukan tingkahlaku yang tidak elok. -murid yang lemah akan agak ketinggalan dalam member pendapat. -kawalan kelas agak sukar dilakukan.

3

Bersepadu

-mencantumkan semua unsurunsur ilmu,nilai,kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik.

4

Tematik

-murid berbincang tentang tema-tema yang ditetapkan oleh guru. -menjadikan guru sebagai contoh @ role model kepada murid.

5

Qudwah Hasanah

-murid kreatif kerana dapat memberi pendapat. -murid akan mengikut tingkaik.h laku guru yang ba

6

Elektif

7

Pemusatan Murid

-menjadikan murid lebih yakin memberi pandangankerana pendekatan induktif dan deduktif digabungkan serentak. -melibatkan murid dalam aktiviti P&P

-murid berkebolehan akan lebih menonjol. -murid aktif dan merasa seronok.

2.KESAN PEMILIHAN STRATEGI DAN PENDEKATAN PEMUSATAN MURID DALAM P&P DENGAN MENYERTAKAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENDEKATAN TERSEBUT. 2.1-KESAN PEMILIHAN STRATEGI PEMUSATAN MURID DALAM P&P . STRATEGI PEMUSATAN MURID DALAM P&P KESAN BAIK KESAN BURUK 1.Pengajaran&Pembelajaran mudah 1. Guru berkemungkinan menghadapi masaah dijalankan pengawalan kelas seperti bising, ejekan dan sebagainya. 2.Memberi peluang dan ruang untuk murid memberi pandangan dan idea mereka 2. Terdapat perbezaan kebolehan dikalangan murid. Murid-murid yang lambat akan menghadap banyak kerumitan . Akibatnya, memberi kesan buruk terhadap aktiviti dan akan ketinggalan. 3. Banyak masa disia-siakan jika murid menggunakan lebih banyak masa untuk berbual-bual atau bemain atau menantikan respon pelajar yang lambat. 4. Pendapat dan idea murid yang tidak dipiih akan menimbulkan perasaan kecil hati dan bosan untuk meneruskan aktiviti. 5. Pengajaran akan lebih tertumpu kepada pelajar cemerlang 6. Murid yang lemah semakin tertinggal kerana malu. 7. Guru terpaksa mengambil masa yang lebih dalam mengawal dan menjalankan P&P. 8.Murid yang sama sahaja akan menonjolkan diri. 9.banyak membuang masa untuk menunggu pandangan murid.

3. Guru dapat melihat dan mencungkil potensi dan prestasi murid

4. Pengajaran&Pembelajaran yang lebih menyeronokkan. 5. Dapat memupuk semangat berkerjasama dalam satu kumpulan. 6. Murid berani memberi pendapat. 7.Guru dapat mengenalpasti murid lemah dan cerdas 8. Memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu, kumpulan dan kelas. 9. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. 10. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran.

10.Murid yang kurang pandai akan merasa bosan dan rasa terpinggir.

2.2-PENDEKATAN PEMUSATAN MURID DALAM P&P DENGAN MENYERTAKAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENDEKATAN TERSEBUT. BIL PENDEKATAN PEMUSATAN MURID Kumpulan KEKUATAN KELEMAHAN

1

1.Semangat berkerjasama dalam kumpulan harus dipupuk 2.membolehkan pelajar, mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan masalah secara koperatif 1.menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif serta celik akal dikalangan murid 2.murid puashati kerana dapat cari jawapan sendiri 3. menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran 1.Dapat menggalakan murid berfikir dengan jelas dan bekerjasama untuk selesaikan sesuatu masalah.mereka kelihatan lebih cergas dan aktif. 2.membina keyakinan dan konsep kendiri murid 1.membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi masalah 2.berfikir secara rasional dan logik apabilamenghadapi masalah 3.meningkatkan keyakinan diri murid 1.Pelajar merasa seronok dalam P&P dan berminat dengan pengajaran guru

1.kerja kumpulan tidak akan berkesan sekiranya tiada kerjasama dalam kumpulan.

2

Inkuiri Penemuan

1.Murid yang lemah sukar untuk mencari jawapan sendiri tanpa bantuan guru.

3

Perbincangan

1.murid yang pandai akan menguasai aktiviti perbincangan 2.Murid yang lemah akan meminggirkan diri.

4

Penyelesaian Masalah

1.Masa yang akan diambil agak lama untuk murid mencari penyelesaian masalah tanpa bantuan guru. 2.murid lemah tidak dapat mengeluarkan idea.

5

Bermain

1.Kawalan kelas agak sukar. 2.kelas menjadi bising sekiranya tiada kawalan.

6

Simulasi

1.Pelajar berpeluang memikirkan jalan penyelesaian masalah dengan cepat 2.Kemahiran pertuturan pelajar dapat ditingkatkan 3.Pelajar dapat belajar dalam situasi yang menyeronokkan dan menarik 4.Pelajar dapat menghayati nilai-nilai yang baik dalam lakonan 5.Pelajar dapat menonjol bakat lakonan mereka 6.membolehkan pelajar berbincang dan berfikir secara kreatif, analisis dan kritis

1.Murid mungkin mengambil masa yang agak lama untuk memikirkan sendiri sesuatu penyelesaian masalah.

7

Sumbangsaran

1.lebih banyak idea baru dikemukakan oleh murid 1.Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. 2.Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P. 3.Menolong pelajar dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. 4.Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan pengurusan kendiri. 5. Mengintegrasikan bidang kurikulum, pengajaran bertema dan

8

Projek

1.Murid pandai lebih mnonjol 2.Murid yang lemah menyepikan diri 1.Masa lama yang diberikan untuk sesuatu projek, menyebabkan kerja yang di berikan akan terbelangkai, dan mungkin ada ynag lupa dengan tugasan yang diberikan.

isu-isu komuniti. 6. Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. 7. Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. 9 Main Peranan 1.Murid dapat menonjolkan bakat dan potensi yang ada dalam diri mereka. 1.Kawalam kelas agak sukar.

10

Penyoalan

1.Murid dapat mengingati semua isi pelajaran yang diajar.

1.Hanya murid yang pandai akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

AKTIVITI PEMBELAJARAN

A

Air Laut

Air Hujan

Air Sungai

Air Embun

Salji

Air Mata Air

Air Air Paip /Perigi

1. Berpandukan gambar-gambar di atas, cuba anda jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan deduktif. 1.1-Definisi Pendekatan Deduktif -Guru memberikan rumus-rumus atau teori yang berkaitan, kemudian muridmurid dikehendaki memberikan contoh atau huraian daripada rumus atau teori yang dikatakan itu.

1.2- Berpandukan gambar-gambar di atas, kalau pendekatan deduktif dijalankan, pada permulaannya guru akan menyebut dan menerangkan tentang air mutlak.Kemudian guru meminta murid menyebut contoh-contoh air mutlak seperti di dalam gambarajah.

2. Perhatikan gambar di bawah ini, apa yang anda faham hasanah.

tentang pendekatan Qudwah

Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid

Sebagai µrole model¶ perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru

Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan

Cuba kita fikirkan, mengapa guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? 2.1-Definisi Pendekatan Qudwah Hasanah: Guru menjadi contoh kepada murid.Guru bukan sahaja mengajar, tetapi perlu menjadi contoh(role model) kepada muridnya terutama sikap atau perilaku yang baik. 2.2-Guru perlu menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik kerana: 1. 2. 3. 4. menjadikan sesuatu pengajaran itu menarik. memberi ruang untuk membolehkan pelajar terlibat secara aktif. mengelakkan murid rasa jemu dan bosan. proses pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan akan lebih terancang dan berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful