You are on page 1of 6

Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐLCM CỦA ĐCSVN CHƯƠNG 1 Câu 1: Phong trào cách mạng Việt Nam vào cuối năm 1928, đầu năm 1929 đã hình thành làn sóng cách mạng nào? Câu 2: “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” được thành lập vào tháng, năm nào? Câu 3: Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập ra Đảng Cộng sản được diễn ra thời điểm nào, ở đâu? thông qua các văn kiện nào? Câu 4: Mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam mà Cương lĩnh đầu tiên của Đảng nêu ra là gì? Câu 5: Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm những yếu tố nào? CHƯƠNG 2 Câu 6: Chủ trương của Đảng ta trong thời kỳ 1936 – 1939 là gì? Câu 7: Tổng khởi nghĩa Tháng Tám được diễn ra trong khoảng thời gian nào? Câu 8: Nhân tố chủ yếu nhất, quyết định đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 là gì? CHƯƠNG 3 Câu 9: Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc vạch ra chủ trương gì? Câu 10: Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định Đảng ra công khai hoạt động lấy tên là gì? Câu 11: Chiến dịch Điện Biên Phủ mở đầu và giành được thắng lợi vào ngày, tháng, năm nào? Câu 12: Đánh giá về ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chí Minh đã nói như thế nào? Câu 13: Đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam nước ta nhằm thực hiện âm mưu gì? Câu 14: Hội nghị Trung ương lần thứ bảy và lần thứ tám (khóa II), đã nhận định: Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ thì điều cốt lõi phải làm gì? Câu 15: Ý nghĩa lịch sử của nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (khóa II)? Câu 16: Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968 của quân và dân ta đã buộc đế quốc Mỹ phải làm gì? Câu 17: Âm mưu của đế quốc Mỹ trong chiến lược chiến tranh đặc biệt? Câu 18: Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và làn thứ 12 (Khóa III) đã đề ra tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam là gì? Câu 19: Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ là gì? Câu 20: Đế quốc Mỹ tiến hành cuộc tập kích chiến lược B52 vào Thủ đô Hà Nội vào thời gian nào? 1

mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại để nhằm mục đích gì? Câu 31: Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 (khóa VIII) coi giáo dục – đào tạo với khoa học công nghệ là gì? Câu 32: Nội dung cơ bản của quá trình công nghiệp hóa.Câu 21: Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược 1972. hiện đại hóa được Đảng ta đề ra trong thời kỳ đổi mới là gì? Câu 29: Đại hội lần thứ X (4 – 2006). xác định mục tiêu của công nghiệp hóa. hiện đại hóa là gì? Câu 30: Chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức là gì? Câu 33: Chủ trương của Đảng ta chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng nào? CHƯƠNG 5 Câu 34: Thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? CHƯƠNG 6 Câu 35: Cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay bao gồm những tổ chức nào? Câu 36: Hiến pháp được Quốc hội khóa VI thông qua (12 – 1980) đã khẳng định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là nhà nước gì? Câu 37: Cơ sở chính trị của hệ thống chuyến chính vô sản ở nước ta được thể hiện như thế nào? Câu 38: Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta là gì? Câu 39: Giai đoạn 1975 – 1986 Đảng ta coi bản chất của hệ thống chính trị là gì? Câu 40: Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa? Câu 41: Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là gì? Câu 42: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở kiên định các nguyên tắc nào? 2 . nhìn lại đất nước sau 10 năm đổi mới đã đưa ra nhận định gì? Câu 28: Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa. đã làm thay đổi cục diện chiến tranh ở miền Nam như thế nào? Câu 22: Ý nghĩa của Hội nghị Trung ương làn thứ 21 (khóa III) đối với cách mạng miền Nam như thế nào? Câu 23: Chiến dịch Hồ Chí Minh mở đầu và giành được thắng lợi vào ngày tháng năm nào? CHƯƠNG 4 Câu 24: Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa XHCN được Đại hội III xác định là gì? Câu 25: Đại hội Đảng lần thứ III. xác định cơ cấu kinh tế như thế nào? Câu 26: Đại hội VI của Đảng đã cụ thể hóa nội dung chính của công nghiệp hóa XHCN trong chặng đường đầu tiên là gì? Câu 27: Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

Câu 43: Mặt trận Tổ quốc VN và các tổ chức chính trị – xã hội có vai trò quan trọng như thế nào? CHƯƠNG 7 Câu 44: Những nguyên tắc xây dựng nền văn hóa mới mà Đề cương văn hóa năm 1943 nêu ra là gì? Câu 45: Đại hội Đảng lần thứ III (1960). khóa 24 xét danh nhân đúng vào tuổi 100 để tổ chức kỷ niệm trên thế giới. tại Liên Xô. lần thứ IV (1976). Tổ chức giáo dục. lần thứ V (1982) đều chủ trương tiến hành cách mạng văn hóa đồng thời với các cuộc cách mạng nào? Câu 46: Tại sao nói giáo dục – đào tạo cùng với khoa học công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu? Câu 47: Phát triển văn hóa phải gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế – xã hội. Nguyễn Ái Quốc thành lập “Hội liên hiệp thuộc địa” vào năm nào. dân chủ và quyền bình đẳng của các dân tộc. Đảng ta xác lập và phát triển đướng lối đối ngoại như thế nào? Câu 50: Đại hội lần thứ VIII (1996). Nguyễn Ái Quốc nói “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường ……”. Đảng ta đưa ra chủ trương tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế như thế nào? TT HCM CHƯƠNG I 1. trí thức? 3 . tại đâu? 4. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề gì? 10. khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) họp phiên toàn thể. Năm 1923–1924. Điều này được thể hiện như thế nào? CHƯƠNG 8 Câu 48: Đại hội Đảng lần thứ IV (12 – 1976) đã xác định nhiệm vụ đối ngoại như thế nào? Câu 49: Giai đoạn 1986 – 1996. Nguyễn Ái Quốc thành lập “Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức” tại đâu? Năm nào? 6. trong đó có Việt Nam năm nào? 3. Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào? 5. Nguyễn Ái Quốc đã cùng với những người yêu nước Việt Nam ở Pari gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” đến hội nghị Véc–xây đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên. Bác Hồ được phong tặng danh hiệu gì? Vào năm nào? 2. Hãy chọn phương án đúng điền vào chỗ trống 8. Khẩu hiệu chiến lược nổi tiếng “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của ai? 9. Đối tượng nghiên cứu của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 11. Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng “Hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng” tại đâu? Vào năm nào? 7.

Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Người cùng với Trung ương Đảng khẳng định: “Trong lúc này quyền lợi …………… phải đặt dưới ………… của quốc gia. của giai cấp phải đặt dưới ………………”. Người cùng với Trung ương Đảng khẳng định: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận. Hồ Chí Minh nói: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc. Đối tượng của CM ở thuộc địa theo quan điểm của Hồ Chí Minh là gì?. trong hoàn cảnh nào? 21. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. chống lại bạo lực phản cách mạng. Nguyễn Ái Quốc kết luận: đối với các dân tộc thuộc địa Phương đông thì: “Chủ nghĩa dân tộc là …………………của đất nước” Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa trong TT Hồ Chí Minh là gì? 18.. của dân tộc”. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. 19.12. 17. 23. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. giải phóng dân tộc đã bao hàm một phần…………. tự do”.. Hồ Chí Minh nói câu này lần đầu tiên ở đâu. Tháng 5–1941. Hồ Chí Minh nói câu này ở đâu.”. giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.. năm nào. Trong tư duy chính trị của Hồ Chí Minh. Tháng 5 – 1941. năm nào. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam. 22. “Đem sức ta mà……………………”. Chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 16. Hồ Chí Minh nói: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Dựa vào sức mình là chính là tư tưởng xuyên suốt hoạt động của Hồ Chí Minh. 26. CHƯƠNG III. 15. Hãy chọn phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Kết hợp nhuần nhuyễn …………………. Theo Hồ Chí Minh lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm lực lượng nào? 24 . 20. Người nói: “Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”. 4 . CN dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành độc lập. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc: “Độc lập. vì sao? 25. tự do là quyền thiêng liêng. “Không có gì quý hơn độc lập. cần dùng ……………. Những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? 13. bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. trong hoàn cảnh nào?. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? CHƯƠNG II 14..

CHƯƠNG IV 40. Hồ Chí Minh nói “tiến nhanh.27. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Theo Hồ Chí Minh. biện pháp mười. mộc mạc. 31. Quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực quan trọng và quyết định xây dựng CNXH ở VN là gì? 35. sức mạnh của nền văn hóa Việt Nam. Hồ Chí Minh nói về biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: “Chỉ tiêu một. tiến mạnh. ý chí đấu tranh anh dũng cho độc lập tự do.”. nước ta có đặc điểm lớn nhất là gì? 36. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 30. phù hợp với điều kiện thực tế. khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH. trước hết là nhân dân lao động. Theo Hồ Chí Minh mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ ở VN là gì? 37. Theo Hồ Chí Minh thì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của ai? CHƯƠNG V 42.………. sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước. làm cho mọi người có ……………. Hai. Theo Hồ Chí Minh. ngày càng được tiến bộ về vật chất và tinh thần. Về “bước đi” lên CNXH ở VN. muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cấn có cái gì? 28. làm cho trong xã hội…………”. “Muốn có chủ nghĩa xã hội phải làm gì?” Hồ Chí Minh nói “Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng ta hiện nay là ………………………để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân” . Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống 38. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Theo Hồ Chí Minh. chủ nghĩa xã hội trước hết làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” không có nghĩa là ……………………mà phải làm vững chắc từng bước. …và sống một cuộc đời hạnh phúc” Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Hồ Chí Minh nói: “Nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân chỉ lo làm lợi cho nhân dân..” 34. Người nói: “Nói một cách tóm tắt. nội dung của nền giáo dục mới là gì? 33. Hồ Chí Minh nói về nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ ở nước ta là gì? 39. 5 . Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc bao gồm những ai? 32. Theo Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam cần phải có Đảng để làm gì? 41. ý thức tự lực tự cường. 29. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc bao gồm: Một. Chọn cụn từ đúng điền vào chỗ trống. Hồ Chí Minh nói “Học để……………….

... Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống.. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Liên hệ với công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta.. Văn nghệ của dân tộc ta vốn phong phú. TRỌNG TÂM ÔN THI TỰ LUẬN Câu 1: Chứng minh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. rất quan trọng... Văn nghệ muốn tự do thì phải …… ………………………”..Ba. Câu 2: Trình bày Mục tiêu. Hồ Chí Minh nói về nội dung học và dạy: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức.. “không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải ……………………? Hãy chọn phán đoán đúng điền vào chỗ trống. Người nói: “Xã hội thế nào.. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. 50. Không thể có dân chủ ngoài pháp luật... 45... văn hóa thế ấy. bị tồi tàn không thể phát triển được”… “Rõ ràng dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. … ……………”.. Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ trống.. .để thống nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH”. biết dùng quyền dân chủ của mình. CHƯƠNG VI 43. Hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới của Đảng ta.. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ?. 6 . TTHCM về quan hệ giữa pháp luật và đạo đức? CHƯƠNG VII 48. nhưng dưới chế độ thực dân và phong kiến nhân dân ta bị nô lệ thì văn nghệ cũng bị nô lệ.” Hãy tìm phán đoán đúng điền vào chỗ thiếu. Người nói: “Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ. Quan điểm của Hồ Chí Minh về quan hệ giữa dân chủ và pháp luật? 47. Đồng thời phải …………………. Đó là cái gốc. quan điểm và nội dung Công nghiệp hóa. Hồ Chí Minh nói thanh niên sinh viên phải xác định rõ nhiệm vụ của mình. Đức là đạo đức cách mạng. ………………………. Câu 3: Đặc trưng tổng quát (Bản chất) của CNXH ở VN trong tư tưởng HCM Đảng ta đã thưc hiện như thế nào trong thời kỳ đổi mới? Câu 4: Nội dung TT Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc... 49... Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên.. 44. nếu không có .. Nhà nước dân chủ thì dân chủ và pháp luật phải luôn luôn đi đôi với nhau. Theo Hồ Chí Minh “Nhà nước ta phát huy dân chủ đến cao độ. 46.