You are on page 1of 4

Proiect de lec ie

Clasa: a XI - a Nivelul Clasei: mediu Disciplina: Economie Unitatea de înv are: Productivitatea muncii i a capitalului Obiectivul fundamental: Dobândirea de noi cunostin e prin aplica ii practice Categoria de lec ie: Lec ie de consolidare Obiective opera ionale: O1 Elevii identific i pot vorbi despre importan a cunoa terii productivit ii muncii într-o intreprindere O2 Elevii identific formula de calcul a productivit ii medii i a celei marginale O3 Elevii în eleg i pot identifica datele unei probleme O4 Elevii ajung s rezolve probleme despre productivitatea muncii i a capitalului Strategia didactic : - Tipul de experien de înv are: De cunoa tere prin exerci iu - Sistemul metodologic: Exerci ii/aplica ii, demonstra ie, gândire analitic - Sistemul mijloacelor de înv mânt: Fi e de lucru, calculator de buzunar. - Forma/formele de organizare a activit ii elevilor: Frontal , se va lucra cu to i deodata, prin exerci iu la tabl imagina ie (imagina i-v c sunte i managerul unei companii) Competen e: C1 În elege mecanismul productivit ii într-o afacere C2 Sintetizeaz informa iile din datele problemelor în formule pentru a afla rezultatul calculelor C3 Î i dezvolt capacitatea de concentrare i aten ie

i exerci ii de

Autoprezentare Con inutul Bun ziua! M numesc Kovacs Otilia. Productivitatea din perspectiva managerului. Preg tirea Conceptul de C1 elevilor pentru productivitate din lec ie via a de zi cu zi. 2. sunt student la Univ. 3.Planul lec iei Momentele lec iei 1. notarea absen elor astfel profesorul în catalog nu îi va confunda. Prezentarea Tema lec iei este temei de discu ie Productivitatea muncii i a capitalului.Ce dore te managerul de la firma lui?/ cum ob ine profitul?/ cum controleaz cât R spund oral întreb rilor. specializarea Finan e i b nci i ast zi vom rezolva împreun câteva exerci ii de economie Competen ele Activitatea dezvoltate profesorului Activitatea elevului Resurse Evaluare Prezentarea Între timp elevii 3 minute profesorului. . Scrie titlul pe tabl Copiaz caiete titlul în Cret 1 minut . 4 minute Cuno tin e anterioare ale elevilor Conversa ie Exemplificare Problematizare .Provoac elevii s î i imagineze c sunt manageri. Petru Maior . fac conexiuni între conceptul teoretic i practic . preg tesc o 30 foi A4 efectuarea pl cu cu albe prezen ei i numele lor.

deci exist profit. prima problem . apoi elevii pe rând cine dore te. 37 minute Conversa ie Faciliteaz discu ia despre datele problemelor. . scrie datele pe tabl .muncesc angaja ii pentru a ob ine acele produse? . Faciliteaz aflarea interpret rii rezultatului. 4. se vinde mai mult. întâi profesorul la tabl . ca model. Împ r irea Conceptul va fi fi elor de lucru explicat pe baza i explicarea câtorva probleme.Vede i corela ia? Dac se controleaz productivitatea. printat / instrumente de elev (7 ex.Cret . Rezolvarea probleme de Elevii vor citi fi ele C2. rezolv prima aplica ie. angaja ii produc mai mult. încearc s formuleze o interpretare. La final se interpreteaz Împarte fi ele Scot 2 minute calculatoare de 1 foaie buzunar. Identific fiecare informa ie disponibil . cifra de afaceri cre te.) scris. exerci iului 5. Cuno tin ele Ie ire la tabl de Întreb ri matematic i economie. C3 i prin identificarea datelor problemei vor încerca s rezolve exerci iile. rezolv problemele la tabla.

6.rezultatele. 3 minute . ora viitoare. Încheiere Mul umesc pentru aten ie. în eles ultimele detalii. Ai în eles conceptul de productivitate? Ave i întreb ri despre ce am discutat ast zi? R spunde la Pun întreb ri întreb ri în caz c dac nu au sunt. în caz c nu a i terminat. ramâne ca tem i verific doamna profesoar .