TR

NG

I H C NÔNG - LÂM B C GIANG PHÒNG ÀO T O
Th Sáng 2 Chi u 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 5 6 7 Th 3 Chi u 8 9 10 1 2

TH I KHOÁ BI U H C K II N M H C 2011 - 2012
Tu n 1 Áp d ng t ngày 06/020 - 12/02/2012
Th Sáng 3 4 5 6 7 4 Chi u 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 5 6 7 Th 5 Chi u 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 5 6 Th 6

L p

Phòng h c

1

2

3

Thi l i
10A

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i
10B

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Ch n nuôi trâu bò
10C1 B206

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Nguy n Công Lý B206

Nguy n Công Lý B206

Nguy n Công Lý B206

Ch n nuôi trâu bò
10C2 B204

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Nguy n V n L u B204

Nguy n V n L u B204

Nguy n V n L u B204

Nguy n V n L u B204

Nguy n V n L u B204

Ch n nuôi trâu bò
10C3 B205

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Ch n nuôi trâu bò

Nguy n ình Nguyên B205

Nguy n ình Nguyên B205

Nguy n ình Nguyên B205

Nguy n ình Nguyên B205

Nguy n ình Nguyên B205

Thi l i
10D

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Thi l i

Qu n lý hành chính Nhà n c
10E B206

Lâm nghi p i c ng

Lâm nghi p c ng

i

Qu n lý hành chính Nhà n c Nguy n Th Di m

Qu n lý hành chính Nhà n c

Lâm nghi p i c ng

Lâm nghi p c ng

i

Qu n lý hành chính Nhà n c Nguy n Th Di m

Qu n l Nh

Nguy n Th Di m B206 Qu n tr doanh nghi p Qu n tr doanh nghi p

V Th Tâm

V Th Tâm B206 Qu n tr doanh nghi p Qu n tr doanh nghi p

Nguy n Th Di m B206

V Th Tâm

V Th Tâm B206

Nguy

Qu n tr doanh nghi p

Qu n tr doanh nghi p

Qu n tr doanh nghi p

10G B302

Nguy n Tr Tân

ng B302

Qu n tr doanh nghi p

Nguy n Tr

ng Tân B302

Qu n tr doanh nghi p

Nguy n Tr B302

ng Tân

Nguy n Tr B302

ng Tân

Nguy n Tr B302

ng Tân

Th c t p ngh nghi p
10H

Th c t p ngh nghi p

Th c t p ngh nghi p

Th c t p ngh nghi p

Th c t p ngh nghi p

L p Sáng Phòng h c 1 2 3 4 5 Th 2 Chi u 6 7 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 Th 3 Chi u Sáng 9 10 1 2 3 4 5 Th 4 Chi u 6 7 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 Th 5 Chi u Sáng 9 10 1 2 3 4 5 Th 6 5 6 7 8 5 6 7 8 6 Th c t p ngh nghi p Th c t p ngh nghi p Th c t p ngh nghi p Th c t p ngh nghi p Th c t p ngh nghi p Thi l i 10I Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i 10K Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Thi l i Phân tích ho t 51A B305 ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh Lê Trung D ng B305 Lê Trung D ng B305 Lê Trung D ng B305 Lê Trung D ng B305 Lê Trung D ng B305 N i ch n gia súc 51C B303 Ki m tra th t N i ch n gia súc N i ch n gia súc Ki m tra th t Tr n Xuân B303 Quy ho ch s d ng t Tr n Th Tâm B303 Quy ho ch s d ng t Tr n Xuân B303 Quy ho ch s d ng t Tr n Xuân B303 Quy ho ch s d ng t Tr n Th Tâm B303 Quy ho ch s d ng t 51D B304 Nguy n V n Hoàn B304 Nguy n V n Hoàn B304 Nguy n V n Hoàn B304 Nguy n V n Hoàn B304 Nguy n V n Hoàn B304 Ghi chú: .Các l p h c niên ch Giáo viên t cho sinh viên h c.Các l p h c tín ch h c theo hi u l nh tr ng . ngh theo gi h c b ng bên Ca h c sáng: Ti t 1: T 7h00' Ti t 2: T 7h50' Ti t 3: T 8h40' Ti t 1: T 7h00' Ti t 2: T 8h00' Ti t 3: T 9h00' n 7h45' n 8h35' n 9h25' n 7h50' n 8h50' n 9h50' Ti t 4: T 9h35' Ti t 5: T 10h25' Ti t 4: T 10h00' Ti t 5: T 11h00' n 10h20' n 11h10' n 10h50' n 11h50' Ca h c chi u: Ti t 6: T 12h30' Ti t 7: T 13h20' Ti t 8: t 14h10' Ti t 6: T 12h30' Ti t 7: T 13h30' Ti t 8: T 14h30' n 13h15' n 14h05' n 14h55' n 13h20' n 14h20' n 15h20' Ti t 9: T 15h05' Ti t 10: T 15h55' Ti t 9: T 15h30' Ti t 10: T 16h30' n 15h50' n 16h40' n 16h20' n 17h20' (Niên ch ) Ca h c sáng: (Niên ch ) Ca h c chi u: Ngày 02 th TR (Tín ch ) (Tín ch ) .

L p Sáng Phòng h c 1 2 3 4 5 Th 2 Chi u 6 7 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 Th 3 Chi u Sáng 9 10 1 2 3 4 5 Th 4 Chi u 6 7 8 9 10 1 2 Sáng 3 4 Th 5 Chi u Sáng 9 10 1 2 3 4 5 Th 6 5 6 7 8 5 6 7 8 6 .

Chi u 7 8 9 10 lý hành chính Nhà n c Lâm nghi p i c ng y n Th Di m B206 V Th Tâm .

Chi u 7 8 9 10 háng 02 n m 2012 NG PHÒNG .

Chi u 7 8 9 10 .