You are on page 1of 55

PC 1200

Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 O podręczniku..............................................................................................................4 Konwencje 5 Ogólne konwencje w tym podręczniku......................................................................5 Konwencje typograficzne...........................................................................................5 PROGRAMOWANIE Z L-ALFA (2D)...................................................................................6 Kolejność postępowania 7 Opuścić oprogramowanie...........................................................................................7 Wymazać strefę pracy.................................................................................................7 Wybór narzędzi............................................................................................................8 Dane ogólne ................................................................................................................9 Programowanie przekroju 1......................................................................................10 Programowanie przekroju 2......................................................................................11 Obliczanie produktu..................................................................................................12 Symulacja 2D.............................................................................................................13 Pozycja osi inne funkcje...........................................................................................14 Programowanie bezpośrednie (GIĘCIE NUM) 15 Etapy postępowania 16 Opuścić oprogramowanie.........................................................................................16 Wymazać strefę pracy...............................................................................................16 Wybór narzędzi..........................................................................................................17 Dane ogólne ..............................................................................................................18 Wprowadzanie danych (1).........................................................................................19 Wprowadzanie danych (2).........................................................................................20 Wykonanie pudełka w 3D 22 Wykonywanie produktu 22 Opuścić oprogramowanie.........................................................................................22 Strona pozycja narzędzia 28 Symulacja gięcia 3D 31 Gięcie testy i korekty 37 ZACHOWANIE, SZUKANIE PRODUKTU.........................................................................39 Zachowanie produktu Szukanie produktu 39 40

KRÓTKI OPIS STRON..........................................................................................................41 Strona menu Strona witamy Strona produkt num Strona gięcie 2D Strona gięcie num. Strona korekty Strona gięcie funkcja Strona szukać produktów / kryteria 41 42 42 43 43 44 44 45

Strona: przenoszenie Strona programowanie stempla Strona programowanie matrycy Strona narzędzia gięcia Strona pozycja narzędzia Strona lista stempli Strona lista matryc Strona uruchomienie Strona parametry maszyny Strona komentarz

45 46 46 47 47 48 48 49 49 50

KRÓTKI OPIS STRON 3D....................................................................................................51 Strona produkt 3D Strona zmienić 3D (1. strona) Strona zmienić 3D (2. strona) Strona zmienić- 2 okno Definicja piktogramów 3D 51 52 52 53 53

.

WPROWADZENIE

O PODRĘCZNIKU
Podręcznik objaśnia na podstawie przykładów metody programowania sterowania DNC 1200: wersja Windows lub DOS, 2D lub 3D. Dla tego sterowania numerycznego produkty 3D są wykonywane zwykle poprzez oprogramowanie biurowe PC 1200. Software PC/DNC 1200 odpowiada Softwarowi PC/DNC 900, natomiast PC/DNC 1200 2D odpowiada PC/DNC 80/800. Uwaga: W niniejszym podręczniku zakładamy, że DNC lub PC są skonfigurowane do praktycznej pracy, (tzn., że wszystkie maszyny i parametry narządzi są zaprogramowane). Podręcznik może być w dalszym ciągu opracowywany. Państwo jako użytkownicy możecie nam przy tym pomóc abyśmy mogli służyć Wam jak najlepszą pomocą,. Jeżeli macie uwagi do podręcznika prosimy o kontakt: CYBELEC S.A. Dpt Communication Rue des Uttins 27 CH-1400 Yverdon-les-Bains Fax ++ 41 24 447 02 01 E-mail: info@cybelec.ch Internet : www.cybelec.ch

STRONA 4

KONWENCJE

OGÓLNE KONWENCJE W TYM PODRĘCZNIKU
W niniejszym dokumencie są używane następujące pojęcia: Mysz Klik Klik prawy Klik lewy/prawy Przycisk funkcyjny rozumiemy przez to mysz w przypadku PC, i trakbal w przypadku DNC. naciśnięcie lewego przycisku myszy. naciśnięcie prawego przycisku myszy. równoczesne naciśnięcie lewego/prawego przycisku myszy. Jeżeli należy nacisnę przycisk funkcyjny używamy wyrażenia w formie, nacisnąć "PRODUKT 3D ". Oznacza to, że zielona podświetlona linia która uaktywnia, górny lub dolny szereg przycisków funkcyjnych ustawiona jest na odpowiednią funkcję a następnie należy nacisnąć przycisk. Na przykładzie PRODUKT 3D zielona linia musi być na dole i należy nacisnąć F6 .

KONWENCJE TYPOGRAFICZNE
Arial pogrubiony kursywa wyciągi tekstowe, tak jak są widoczne na ekranie. wskazanie na opisany element ustęp lub podręcznik. Na przykład: patrz konwencje typograficzne.

STRONA 5

PROGRAMOWANIE Z L-ALFA (2D)
W tym rozdziale opisano na podstawie konkretnego przykładu, jak programuje się produkt metodą L-Alfa (długość-kąt). Ta metoda postępowania jest prosta i szybka, pozwala natomiast na pokazanie tylko w 2D co jest zwykle wystarczające gdy produkt jest programowany w warsztacie. Produkt użyty w przykładzie posiada dwa przekroje (profile) , lecz metoda jest identyczna dla jednego przekroju czy też kilku. Przy tym przykładzie zakładamy, że wszystkie konieczne narzędzia jak i parametry maszyny są już zaprogramowane

X

45

Początkowo wykonuje się skrzydła boczne z zaokrąglonymi otworami wzdłużnymi z przekroju 1. Można używać stempla tej samej długości jak dla przekroju 2. Produkt jest wykonany ze stali ST 37 o grubości 2 mm.

STRONA 6

KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA
Przypomnienie: Zgodność pomiędzy klawiaturą DNC i PC-znajduje się w Podręczniku Wzorcowym-2D hasło klawiatura zewnętrzna. Ten proces przedstawia użytkownikowi przebieg pracy do naśladowania zalecaną przez CYBELEC metodę programowania , która pozwala na podstawie przykładów na porównanie funkcjonowania oprogramowania. Jeżeli potrzebne będą dalsze informacje, możecie je znaleźć w Podręczniku Wzorcowym 2D i/lub w Podręczniku Wzorcowym 3D , każdy z nich zawiera bardzo szczegółowy spis treści i skorowidz , które ułatwiają poszukiwanie danego pojęcia.

OPUŚCIĆ OPROGRAMOWANIE
W każdej chwili można zakończyć pracę po zapamiętaniu aktualnego stanu. Należy przeto zwracać uwagę na prawidłowe opuszczenie oprogramowania przywołując stronę MENÜ i naciskając przycisk ZAKONCZ (BEENDEN). Podobnie na PC można też nacisnąć przyciski Alt + F1 na którejś ze stron.

WYMAZAĆ STREFĘ PRACY
Wymazać strefę pracy dla nowego produktu

• Przywołać stronę PRODUKT NUM kursor ustawić w polu PRODUKT i nacisnąć przycisk SKRESLIĆ. Uwaga: Wprowadzenie numeru produktu nie jest konieczne aby zaprogramować i wykonać produkt. Numer produktu zostaje przydzielony dopiero po zapamiętaniu produktu, w przypadku gdy ma być przechowany do kolejnego użycia. Produkt w pamięci roboczej (bez numeru) pozostaje w pamięci DNC (lub PC), dopóki nie zostanie zastąpiony innym produktem lub skreślony.

STRONA 7

WYBÓR NARZĘDZI
Wybór narzędzi

• Kursor w polu STEMPEL (górne pole ekranu)*. • Klik prawy, aby pokazać WYBOR-LISTA lub klik lewy aby przejrzeć listę. • Wybrać klikając pożądany stempel lub wpisując będącą naprzeciw niego liczbę. • Takie samo postępowanie z MARTRYCA. Uwaga: Można dokonać takiego samego wyboru i w taki sam sposób na stronie NARZ. PROD., co pozwoli na uwidocznienie profilu narzędzia i danych głównym. * Pola STEMPEL i MARTRYCA w górnym polu ekranu określają ogólne narzędzia do obliczenia produktu. Jeżeli produkt jest programowany przez stronę PRODUKT NUM obowiązkowe jest wprowadzenie tych dwóch informacji. Rubryki STEMPEL i MARTRYCA na obrazie pozwalają na ustalenie innego narzędzia dla określonego gięcia. Na stronie GIĘCIE NUM, znajdują się także pole STEMPEL i pole MARTRYCA. Gdy produkt został zaprogramowany na stronie PRODUKT NUM pola te są puste lub częściowo zaprogramowane, gdy w każdej szpalcie obrazów strony PRODUKT NUM wprowadzono produkty. Te pola odpowiadają efektywnie polom obrazu.

STRONA 8

DANE OGÓLNE
Wprowadzić: – stempel – matrycę – sigmę/materiał – typ materiału – szerokość gięcia

• Ustawić kursor w polu GRUBOŚĆ i wprowadzić grubość używanego materiału. • Ustawić kursor w polu SIGMA i podać wytrzymałość stosowanego materiału w Kg/mm². (np.: stal = 37 Kg/mm²). • Kursor ustawić w polu DŁ. GIĘC. i podać długość gięcia produktu (przekrój 1= 150 mm).

STRONA 9

PROGRAMOWANIE PRZEKROJU 1
PRZEKRÓJ 1

• Pozostać na stronie PRODUKT NUM. (Produkt numeryczny). • Kursor ustawić w pierwszym polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 45 mm, odpowiednio do pierwszej długości. • Kursor ustawić w pierwszym polu rubryki KĄT i wprowadzić wartość 90°, odpowiednio do pierwszego kąta. • Kursor ustawić w drugim polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 200 mm, odpowiednio do drugiej długości. • Kursor ustawić w drugim polu rubryki KĄT i wprowadzić wartość 90°, odpowiednio do drugiego kąta. • Kursor ustawić w trzecim polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 45 mm, odpowiednio do ostatniej długości przed krawędzią produktu. Uwaga: najprościej jest wprowadzić najpierw wszystkie długości a następnie kąty.

STRONA 10

PROGRAMOWANIE PRZEKROJU 2
PRZEKROJ 2

• Pozostać na stronie PRODUKT NUM. • Kursor ustawić na polu PRZEKROJ i wprowadzić wartość 2. uaktywnia to automatycznie nową stronę do programowania drugiego przekroju. • Kursor ustawić na polu DL. GIEC. i wprowadzić długość gięcia produktu (200 mm). • Kursor ustawić w pierwszym polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 20 mm, odpowiednio do pierwszej długości. • Kursor ustawić w pierwszym polu rubryki KĄT i wprowadzić wartość -135° odpowiednio do pierwszego kąta. • Kursor ustawić w drugim polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 150 mm, odpowiednio do drugiej długości. • Kursor ustawić w drugim polu rubryki KĄT i wprowadzić wartość -135° odpowiednio do drugiego kąta. • Kursor ustawić w trzecim polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 40 mm, odpowiednio do trzeciej długości. • Kursor ustawić w trzecim polu rubryki KĄT i wprowadzić wartość -90° (zewnętrzne gięcie) odpowiednio do drugiego kąta. • Kursor ustawić w czwartym polu rubryki DŁUGOŚĆ i wprowadzić wartość 30 mm, odpowiednio do ostatniej długości przed krawędzią produktu. Uwaga: najprościej jest wprowadzić najpierw wszystkie długości a następnie kąty

STRONA 11

OBLICZANIE PRODUKTU
Obliczanie długości materiału w rozwinięciu

• Pozostać na stronie PRODUKT NUM. • Nacisnąć lub kliknąć przycisk funkcyjny OBLICZENIE. • Meldunek OBLICZENIE pojawi się w polu interaktywnym w prawym górnym rogu ekranu. W polach ROZW. D. DIN (długość blachy w rozwinięciu wg DIN) i Ri (promień wewnętrzny) pojawią się dane. Uwaga: Jeżeli zapomnimy nacisnąć przycisk OBLICZENIE, obliczenie zostanie wykonane automatycznie, po przejściu na inną stronę.

STRONA 12

SYMULACJA 2D
Szukanie kolejności gięcia

• Przywołać stronę GIĘCIE 2D. • W polu SYMUL. Wybrać opcję BEZ PROGR. GIĘĆ . • Nacisnąć lub kliknąć przycisk funkcyjny SZUK./SYMUL. • Meldunki SYMULACJA W TOKU, następnie OBLICZENIE.. pojawią się w interaktywnym polu na górze po prawej stronie ekranu. • Na koniec można sprawdzić kolejność sekwencji gięcia na ekranie za pomocą przycisków i PgUp i PgDn

Jeżeli oprogramowanie nie znajdzie rozwiązania, należy wprowadzić ręcznie zakres gięcia. Patrz Zakres gięcia w Podręczniku Wzorców 2D

STRONA 13

POZYCJA OSI INNE FUNKCJE

Strona GIĘCIE NUM. Można stwierdzić, że pozycja osi, siła nacisku, wyoblenie i ewentualnie odjazd i górny martwy punkt są obliczane automatycznie (zależnie od ustalonych parametrów maszyny). Te wartości obsługujący może programować na nowo Obsługujący może zmienić zależnie od swoich potrzeb: OT ODJAZD ZDERAK. PRZEJŚCIE EG-KG CZAS NACISKU SZYBK. GIĘCIA górny martwy punkt. Nie zaprogramowany, suwak prasy wznosi się do maksymalnego górnego punktu martwego. Cofnięcie się zderzaka. punkt przełączania (bieg szybki – szybkość gięcia). czas naciskania. szybkość gięcia w ruchu w dół lub podczas wznoszenia się do punktu zaciskania

ODST.WOLNEGO POSUWU pozwala na określenie, że tylko część (w %) wznoszenia się pomiędzy dolnym martwym punktem i punktem zaciskania następuje w posuwie. Dalsze wznoszenie się następuje w ruchu szybkim. Aby wykonać produkt, patrz rozdział Gięcie testy w tym podręczniku.

STRONA 14

PROGRAMOWANIE BEZPOŚREDNIE (GIĘCIE NUM)
W tym rozdziale opisano na konkretnym przykładzie, jak programuje się produkt konwencjonalną metodą bezpośredniego programowania osi (strona GIĘCIE NUM). Sposób postępowania jest zbliżony do tego jaki wykonuje obsługujący na prasie krawędziowej bez sterowania numerycznego lub ze zwykłym ustawnikiem. Produkt używany w przykładzie zawiera dwa przekroje (profile), lecz postępowanie jest identyczne w przypadku jednego przekroju i wielu przekrojów. W tym przykładzie zakładamy, że wszystkie konieczne narzędzia jak również parametry maszyny są już zaprogramowane.

X

45

W tym przykładzie początkowo wykonuje się skrzydła boczne z zaokrąglonymi otworami wzdłużnymi (przekrój 1). Dzięki temu możemy używać stempla o tej samej długości jak przy przekroju 2. Produkt jest wykonany z stali ST37-grubości 2 mm.

STRONA 15

ETAPY POSTĘPOWANIA
Przypomnienie: Zgodność pomiędzy klawiaturą DNC i PC-znajduje się w Podręczniku wzorców2D hasło klawiatura zewnętrzna. Ten proces przedstawia użytkownikowi przebieg pracy do naśladowania zalecaną przez CYBELEC metodę programowania , która pozwala na podstawie przykładów na porównanie funkcjonowania oprogramowania. Jeżeli potrzebne będą dalsze informacje, możecie je znaleźć w podręczniku wzorców2D i/lub ewentualnie w podręczniku referencji , każdy z nich zawiera bardzo szczegółowy spis treści i skorowidz , które ułatwiają poszukiwanie danego pojęcia

OPUŚCIĆ OPROGRAMOWANIE
W każdej chwili można zakończyć pracę po zapamiętaniu aktualnego stanu. Należy przeto zwracać uwagę na prawidłowe opuszczenie oprogramowania przywołując stronę MENÜ i naciskając przycisk ZAKONCZ. Podobnie na PC można też nacisnąć przyciski Alt + F1 na którejś ze stron.

WYMAZAĆ STREFĘ PRACY
Wymazać strefę pracy dla nowego produktu

• Przywołać stronę PRODUKT NUM kursor ustawić w polu PRODUKT i nacisnąć przycisk SKRESLIĆ. Uwaga: Wprowadzenie numeru produktu nie jest konieczne aby zaprogramować i wykonać produkt. Numer produktu zostaje przydzielony dopiero po zapamiętaniu produktu, w przypadku gdy ma być przechowany do kolejnego użycia. Produkt w pamięci roboczej (bez numeru) pozostaje w pamięci DNC (lub PC), dopóki nie zostanie zastąpiony innym produktem lub skreślony.

STRONA 16

WYBÓR NARZĘDZI
Wybór narzędzi

• Pozostać na stronie GIĘCIE NUM. • Kursor w polu STEMPEL • Klik prawy, aby pokazać WYBOR-LISTA lub klik lewy aby przejrzeć listę. • Wybrać klękając pożądany stempel lub wpisując będącą naprzeciw niego liczbę. • Takie samo postępowanie z MARTRYCA

STRONA 17

DANE OGÓLNE
Wprowadzić: – sigma/materiał – typ materiału

• Kursor ustawić w polu GRUBOŚĆ i wprowadzić grubość używanego materiału (2.00). • Kursor ustawić w polu SIGMA i wprowadzić wytrzymałość używanego materiału. (np. stal = 37 Kg/mm²). Uwaga: Te dane i narzędzia muszą być obligatoryjnie programowane.

STRONA 18

WPROWADZANIE DANYCH (1)
Najczęściej używanym rodzajem wprowadzania danych jest programowanie na stronie GIĘCIE NUM: • pożądany kąt (głębokość Y jest obliczana automatycznie zależnie od narzędzi i już zaprogramowanego materiału). Można jednakże bezpośrednio wprowadzić dane Y1 / Y2, bez programowania kąta. • realna pozycja zderzaka. • własne dane aktualnej sekwencji (górny martwy punkt, długość gięcia i jeżeli to konieczne, typ zderzaka, odjazd, czas nacisku itd.). Poniżej widać ekran z wartościami dla tych dwóch gięć.

Powyższa strona pokazuje, jak należy zaprogramować 2 skrzydła z otworami podłużnymi. Ponieważ chodzi o dwa identyczne gięcia programujemy pole CY na 2. Kąt zaprogramować na 90°, oś X na jej wartość absolutną (42.99) i wprowadzić długość gięcia. Siła nacisku i wyoblanie są obliczane automatycznie. Oczywiście obsługujący może dowolnie zmieniać te wartości. Obsługujący może zmienić zależnie od swoich potrzeb: OT ODJAZD ZDERZAK. PRZEJŚCIE EG-KG CZAS NACISKU SZYBK. GIĘCIA górny martwy punkt. Nie zaprogramowany, suwak prasy wznosi się do maksymalnego górnego punktu martwego. Cofnięcie się zderzaka. punkt przełączania (bieg szybki – szybkość gięcia). czas naciskania. szybkość gięcia w ruchu w dół lub podczas wznoszenia się do punktu zaciskania

ODST.WOLNEGO POSUWU pozwala na określenie, że tylko część (w %) wznoszenia się pomiędzy dolnym martwym punktem i punktem zaciskania następuje w posuwie. Dalsze wznoszenie się następuje w ruchu szybkim.

STRONA 19

WPROWADZANIE DANYCH (2)
Propozycja Poprzednie programowanie wymaga od obsługującego odjęcie grubości blachy od zewnętrznego wymiaru produktu. Tutaj opiszemy propozycję, ułatwiającą programowanie. Naturalnie ma ona pewne ograniczenia w zależności od produktu i zarządzonej kolejności gięcia. Propozycja polega na tym aby wprowadzić wymiary zewnętrzne w polu X zderzaka i zaprogramować stałą negatywną korektę, która odpowiada grubości materiału dla całego produktu (w przybliżeniu, zgodnie z Waszymi doświadczeniami, narzędziami i materiałem). Sposób postępowania opisano poniżej.

• Strona GIĘCIE NUM, taka sama uwaga jak pod zdjęciem powyżej poza tym, że X jest zaprogramowany z wymiarem zewnętrznym jak objaśniono powyżej. Ta sekwencja wykonuje gięcie obydwu skrzydeł wielkości 45 mm. • Aby powstała kolejna sekwencja nacisnąć lub kliknąć na przycisk funkcyjny PAMIĘĆ/KOP. Można stwierdzić, że wszystkie dane zostały skopiowane na drugą sekwencję.

• Wprowadzić pierwsze skrzydło drugiego przekroju, tzn. X = 30.00. • Zmienić pole CY = 1 lub nie programowane. • Jeżeli to potrzebne zmienić długość gięcia i ewentualnie inne pola. Zależnie od potrzeby. • Nacisnąć lub kliknąć przycisk funkcyjny PAMIĘĆ/KOP.

STRONA 20

• Zaprogramować X = 40.00. • Nacisnąć lub kliknąć przycisk funkcyjny PAMIĘĆ/KOP.

• Wprowadzić dla ostatniego gięcia X = 20.00 i Kąt = 135.0°. • Przywołać stronę KOREKTY.

• W rubryce PRODUKT podać wartość potrąconą od wymiaru zewnętrznego aby uzyskać prawidłową pozycję zderzaka (w ogólności wartość zbliżona do grubości materiału). Dalsze postępowanie w rozdziale Gięcia - testy.

STRONA 21

WYKONANIE PUDEŁKA W 3D

WYKONYWANIE PRODUKTU
W poniższym przykładzie wykonamy pudełko z zarysem 120x300 mm, o wysokości boków 50 mm (wymiary zewnętrzne). Przykład

OPUŚCIĆ OPROGRAMOWANIE
W każdej chwili można zakończyć pracę po zapamiętaniu aktualnego stanu. Należy przeto zwracać uwagę na prawidłowe opuszczenie oprogramowania przywołując stronę MENÜ i naciskając przycisk ZAKONCZ. Podobnie na PC, można też nacisnąć przyciski Alt + F1 na którejś ze stron.

STRONA 22

Wyczyścić pamięć roboczą

Przywołać stronę PRODUKT 3D. Nacisnąć przycisk funkcyjny ZMIENIĆ 2F Kliknąć na piktogram Kursor ustawić w polu PRODUKT jak pokazuje strzałka Kliknąć. Opuścić pole PRODUKT. Wprowadzić dane produktu

Klik na pole PRODUKT INFO. Pokaże się powyższe okno. Wprowadzić GRUBOŚĆ i SIGMA w odpowiednim polu. Wprowadzić dane dotyczące MATERIAŁU, STEMPLA i MATRYCY jednym z poniższych sposobów: 1. Wielokrotne klikanie powoduje pokazanie się wszystkich nazw na liście. 2. Klik prawy pokaże listę nazw. Klik na pożądaną nazwę. 3. Wprowadzić nazwę bezpośrednio do danego pola. Klik na OK.

STRONA 23

Wykonać element podstawowy

Klik na . Prostokąt bazowy pojawi się w oknie roboczym. Diagram i tabela pomiarów przyjmą prawidłowe wartości. Wprowadzić wymiary A i B.

Dołączyć powierzchnię

Czerwone oznakowanie określa aktywny piktogram. Dołączona powierzchnia dostosowuje się automatycznie do długości wybranego segmentu. Kąt gięcia jest wstępnie ustalony na 90° .

Klik na . Pojawi się czerwone oznakowanie. Kliknąć na segmenty zarysu, tam gdzie ma być włączona powierzchnia (górny segment). Wprowadzić prawidłową wysokość powierzchni (A) w tabeli pomiarów.

STRONA 24

Dołączyć drugą powierzchnię

Klik na dolny segment, gdzie ma być dodana powierzchnia. Wartość A została zapamiętana i zostanie automatycznie przydzielona nowej powierzchni.

Dodać kolejną powierzchnię

Klik na lewy segment

STRONA 25

Dodać kolejną powierzchnię

 Dodać kolejną powierzchnię

Klik na prawy segment.

W tabeli pomiarów będzie pokazany kąt gięcia oprócz symbolu Klik na prawy segment (na prawo od prawej powierzchni). Dopasować wartość A Skorygować kąt gięcia na –90°.

STRONA 26

Sprawdzić konstrukcję

Aby pokazać konstrukcję w 3D naciśnijcie ZMIENIĆ 2F. , a następnie POKAZAĆ . Nacisnąć POZ. NARZ. Aby uzyskać stronę opisaną w następnym rozdziale.

STRONA 27

STRONA POZYCJA NARZĘDZIA
Aby wykonać przykład konstrukcji (pudełko) potrzebujemy 2 stempli (290 i 110 mm). Strona narzędzi przed działaniem

Klik na uchwyt stempla. Zostanie pokazany stempel o największych możliwych dla tej prasy wymiarach.

Pierwszy stempel

 

Kursor na

, wprowadzić pozycję lewej krawędzi stempla.

Kursor na L, Wprowadzić długość stempla.

STRONA 28

Drugi stempel

Aby wykonać kolejny stempel: Klik na uchwyt narzędzia lewy lub prawy obok już wykonanego stempla stempel(PgUp lub PgDn ).

Drugi stempel

Kursor na S, wprowadzić nazwę stempla lub wybrać jeden z poniższych sposobów: 1. Wielokrotne klikanie powoduje pojawienie się na liście kolejnych nazw jedne po drugich. 2. Klik prawy pokazuje listę nazw. Kliknąć na wybraną nazwę. 3. Wprowadzić tę nazwę bezpośrednio w odpowiednie pole.

 

Kursor na

, wprowadzić lewą pozycję narzędzia.

Kursor na L, wprowadzić długość narzędzia.

STRONA 29

efinicja matryc y

  

Klik na uchwyt matrycy. Pokazana zostanie matryca z maksymalnymi wymiarami dla tej prasy. Kursor na , wprowadzić pozycję lewej krawędzi matrycy.

Kursor na L, wprowadzić długość matrycy. aby wprowadzić dalsze matryce należy postępować wg metody opisanej przy programowaniu stempla.

Uwaga :

Nacisnąć GIĘCIE 3D, aby przejść do strony opisanej w następnym rozdziale.

STRONA 30

SYMULACJA GIĘCIA 3D

Strona GIECIE 3D Uruchomić symulację

  Pierwsze gięcie

Kursor w polu BEZ PROGR. GIĘĆ. Nacisnąć SZUK./SYMUL.

Widok częściowy

STRONA 31

Użyć Zoom

Klik na aby uzyskać pełny widok. Czerwony prostokąt wskazuje, że włączono zoom.

Drugie gięcie

Nacisnąć

lub PgDn aby zobaczyć następne gięcie.

STRONA 32

Trzecie gięcie

Pojawi się ze stemplem Nr. 1 (ustalony wstępnie), lecz nie może być wykonane.

STRONA 33

Wybór stempla

   Trzecie gięcie

Klik na

, otworzy się okno.

Klik na rysunek stempla z nr 2. Klik na pole OK okna.

Pojawi się ze stemplem Stempel nr. 2, ale pokazany niekompletnie

Ponownie włączyć zoom

STRONA 34

Klik na Nacisnąć

aby otrzymać kompletny obraz. lub PgDn aby pokazać następne gięcie.

Czwarte gięcie

Klik na

, otworzy się okno.

Klik na rysunek stempla nr. 2. Klik na pole OK okna. Czwarte gięcie z prawidłowym stemplem

Klik na Nacisnąć

aby otrzymać kompletny obraz. lub PgDn aby zobaczyć następne gięcie

STRONA 35

Piąte gięcie

Postępowanie jak przy gięciach 3 i 4. Piąte gięcie z prawidłowym stemplem

Obliczanie pozycji wszystkich zderzaków może być pokazane na stronie GIECIE NUM. Uwaga: Aby ustawić gięcia 4 i 5 pod stacją 2 (gdy obydwie stacje są widoczne), nie potrzeba każdorazowo wychodzić z funkcji STEMPEL gdy pod stacją ustalane jest gięcie . Wystarczy po ustawieniu gięcia pod odpowiednią stacją nacisnąć przycisk aby

przejść do kolejnego gięcia i kliknąć na potrzebny stempel aby umieścić nowe gięcie pod wybraną stacją.

STRONA 36

GIĘCIE TESTY I KOREKTY
W tym rozdziale wyjaśniamy metodę postępowania aby wykonać produkt,. Jest ona przeznaczona wyłącznie do objaśnienia użytkowania sterowania numerycznego. Testy i regulacje mogą być wykonywane w kolejności wyznaczonej przez obsługującego. Przejść do trybu pracy półautomatyka Jeżeli to potrzebne przejść do pierwszej sekwencji za pomocą przycisków lub .

Wykonać gięcie produktu testowanego. Zmierzyć uzyskane skrzydła i kąty. Przejść na stronę KOREKTY lub pozostać (nad stroną GIĘCIE NUM).

Jeżeli to potrzebne, skorygować skrzydła przy bieżącym gięciu (w naszym przykładzie założono korektę X = - 0.10). Przypomnienie Korekta -2.00 mm odpowiada programowanej grubości materiału w powyższym przykładzie Wprowadzanie danych(2). Kursor ustawić w polu KĄT, rubryka GIĘCIE i wprowadzić zmierzony kąt (tutaj 96.0°). Oprogramowanie obliczy automatycznie konieczną korektę (widoczną w polach Y1, Y2, rubryka KĄT). Patrz także Podręcznik wzorców 2D pod korekty. Wykonać drugie gięcie testowe (na tej samej sekwencji z drugim produktem testowanym). Jeżeli to potrzebne skorygować na nowo. Zależnie od materiału ustawienia maszyny i dokładności wprowadzonych danych dla jednego gięcia mogą być konieczne 2 lub 3 korekty, co jest sprawą normalną. Gdy bieżące gięcie jest ustawione prawidłowo: Przejść do następnej sekwencji przyciskiem Skorygować jak powyżej. .

STRONA 37

Gdy wszystkie gięcia produktu są w porządku:  Przejść do automatycznego trybu pracy i wybrać pożądaną stronę

roboczą (GIĘCIE NUM, GIĘCIE 2D lub dla produktów 3D-stronę GIĘCIE 3D).

STRONA 38

ZACHOWANIE, SZUKANIE PRODUKTU

ZACHOWANIE PRODUKTU

  

Kursor ustawić w polu PRODUKT. Wprowadzić numer produktu. Zależnie od aktualnej strony, nacisnąć przycisk funkcyjny PAMIĘĆ./KOP., ZACH/DODAĆ. Jeżeli produkt istnieje, pojawi się meldunek POTWIERDZIĆ z żądaniem potwierdzenia zastąpienia istniejącego produktu lub przerwania procesu. Wybrać inny numer, jeżeli istniejący produkt nie powinien być zniszczony.

Strona LISTA PRODUKTÓW może być także przywołana przez menu główne i:

 

W polu RYSUNEK wprowadzić ewentualny wzorzec. Jeżeli życzymy sobie zachowania produktu gdzie indziej niż w pamięci wewnętrznej, ustawić kursor w polu WEWN. PRODUKTY I GRUPPY W. Klik prawy aby pojawiła się lista wprowadzić wybór. Kursor ustawić w polu PRODUKT. Wprowadzić numer produktu. Nacisnąć przycisk ZACHOWANE.

  

Dalsze informacje zawarte są w Zarządzanie produktem w Podręczniku wzorców 2D.

STRONA 39

SZUKANIE PRODUKTU

Gdy produkt ma być poszukiwany gdzie indziej niż w pamięci kursor ustawić w polu WEWN w PRODUKTY I GRUPPY W. Klik prawy, aby zobaczyć listę i dokonać wyboru. Kursor ustawić w polu PRODUKT . Wprowadzić numer produktu. Nacisnąć przycisk SZUKAĆ Produkt znajduje się teraz w pamięci roboczej. Możecie go zwizualizować zależnie od rodzaju w jaki został zaprogramowany w 3D, na stronie PRODUKT NUM, GIĘCIE 2D i/lub GIĘCIE NUM.

  

STRONA 40

KRÓTKI OPIS STRON
Dalsze szczegóły odnośnie funkcji i zastosowania tych stron są zawarte w Podręczniku wzorców 2D i/lub Podręczniku wzorców 3D , każdy z nich zawiera bardzo szczegółowy spis treści i skorowidz ułatwiające szukanie potrzebnego pojęcia. Uwaga: poniższe drukowane strony mogą być różne, zależnie od opcji wersji oprogramowania zainstalowanej na Waszym sterowaniu numerycznym lub PC.

STRONA MENU
Strona MENU pojawi się po naciśnięciu przycisku Home

M

.

Kursor przesunąć w wybrane miejsce i nacisnąć przycisk funkcyjny SZUKAĆ aby potwierdzić wybór. Lub wprowadzić w polu WYBOR cyfrę znajdującą się przy wybranej stronie i nacisnąć przycisk funkcyjny SZUKAĆ.

STRONA 41

STRONA WITAMY
Zawiera główne dane maszyny i sterowania numerycznego. Pola w kolorze fioletowym są polami z różnymi możliwościami wyboru.

STRONA PRODUKT NUM
Ta strona umożliwia obliczenie i wykonanie produktu metodą długość-kąt (L-Alfa).

STRONA 42

STRONA GIĘCIE 2D
Ta strona umożliwia symulację wykonania produktu i w przypadku koniecznym korektę kolejności gięcia.

STRONA GIĘCIE NUM.
Ta strona daje podsumowanie wszystkich danych bieżącej sekwencji

STRONA 43

STRONA KOREKTY
Ta strona pozwala, na dokonanie korekt w różnych osi maszyny, w związku z wynikami uzyskanymi podczas gięcia.

STRONA GIĘCIE FUNKCJA
Ta strona pozwala na zaprogramowanie na maszynie ewentualnych funkcji pomocniczych.

STRONA 44

STRONA SZUKAĆ PRODUKTÓW / KRYTERIA
Ta strona umożliwia szukanie różnych zachowanych produktów według pewnych kryteriów.

STRONA: PRZENOSZENIE
Umożliwia przenoszenie danych z jednej pamięci do drugiej (dyskietka sieć itd.).

STRONA 45

STRONA PROGRAMOWANIE STEMPLA
Na tej stronie dokonuje się programowania wszystkich stempli, których wymiary wpisuje się w odpowiednie rubryki . Szkic narzędzia jest pokazywany po prawej stronie ekranu.

STRONA PROGRAMOWANIE MATRYCY
Na tej stronie dokonuje się programowania wszystkich matryc, których wymiary wpisuje się w odpowiednie rubryki. Szkic narzędzia jest pokazywany po prawej stronie ekranu.

STRONA 46

STRONA NARZĘDZIA GIĘCIA
Ta strona pozwala na zmianę długości i pozycji narzędzia zamontowanego na maszynie. Można także zmienić pewne mechanizmy zabezpieczające.

STRONA POZYCJA NARZĘDZIA
Ta strona pozwala na określenie długości i pozycji narzędzia na maszynie.

STRONA 47

STRONA LISTA STEMPLI
Ta strona umożliwia natychmiastowy przegląd głównych parametrów stempli zachowanych w sterowaniu numerycznym.

STRONA LISTA MATRYC
Ta strona umożliwia natychmiastowy przegląd głównych parametrów matryc zachowanych w sterowaniu numerycznym.

STRONA 48

STRONA URUCHOMIENIE
Ta strona służy wyłącznie konserwacji technicznej sterowania numerycznego lub maszyny. Pozwala ona na skreślenie danych DNC i zmianę podstawowych danych maszyny. Do czynności na tej stronie konieczny jest klucz na panelu czołowym.

STRONA PARAMETRY MASZYNY
Ta strona służy do wprowadzenia wszystkich parametrów, określających sposób pracy sterowania numerycznego. Te dane można zmienić tylko wtedy gdy klucz znajduje się w położeniu nr 3. ZMIANY TYCH DANYCH MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO W OBECNOŚCI TECHNICZNIE PRZESZKOLONEGO PERSONELU.

STRONA 49

STRONA KOMENTARZ
Ta strona pozwala na uzupełnienie danych produktu serią komentarzy. Te komentarze są programowane za pomocą oprogramowania PC900- lub PC800-.

STRONA 50

KRÓTKI OPIS STRON 3D

STRONA PRODUKT 3D
Strona PRODUKT 3D jest użytkowana przez obsługującego w tym celu, aby sprawdzić produkt wytworzony w 3D. Do dyspozycji są funkcje zoom, rotacja i przesunięcie obrazu. Wybiera się je za pomocą piktogramów.

ZMIENIĆ, daje dostęp do pierwszej strony konstrukcji 3D(Zmienić/Wykonać), patrz poniższy rysunek.

STRONA 51

STRONA ZMIENIĆ 3D (1. STRONA)
ZMIENIĆ

Pierwsza strona Wykonać 3D za pomocą piktogramów konstrukcyjnych.

STRONA ZMIENIĆ 3D (2. STRONA)
Klik na , pozwala na pokazanie innego zestawu piktogramów konstrukcyjnych. Oba zestawy będą pokazywane na zmianę.

STRONA 52

STRONA ZMIENIĆ- 2 OKNO
ZMIENIĆ 2F. Powoduje pokazanie 2 okien, z rysunkiem zarysu i widokiem w 3D Aby zmienić te dwa widoki, należy kliknąć na małe okienko lub nacisnąć płaskie/3D

DEFINICJA PIKTOGRAMÓW 3D
Objaśnienie elementów
Okno diagramu

Pole piktogramów Tabela danych

Pole robocze

STRONA 53

Piktogram

Nazwa Opis
Położenie wyjściowe

Diagram wstępnie ustalony
B A

Diagram alternatywny

Prostokąt Dodanie prostokąta
D A

B C

Trapez Dodanie trapezu
D F

B A E C D F A

B C E

Wierzchołek Dodawanie wierzchołka

D E D G A F B C A C B

Gięcie: dodać Dodawanie gięcia

A C E F D

B

Dodawanie otworu
A

D C F G

E

B

Wycięcie Dodawanie wycięcia

B A E D F C

Gumka Gumka: wymazuje wierzchołek, gięcie lub pamięć roboczą Rotacja 3 osie Obracanie wokół wybranej osi

Zoom Zoom

STRONA 54

Przesuwać Przesuwanie obrazu

Wymienić Zmiana piktogramów

Zero Przesunięcie punktu zerowego

Przyspieszone gięcia Przyspieszone gięcia

Stretch Stretch "wyciągać"

A B A

D C B

STRONA 55