You are on page 1of 18

Predmet: Proizvodni i informacioni sistemi

SADRŽAJ
A) OPŠTI DEO …………………………………………………………………………………….. 1 1. Osnovni pojmovi vezani za informacioni sistem ...........................................................................1 1.1 definicija i elementi informacionog sistema ..................................................................... 1 1.2 informacija ....................................................................................................................... 2 1.3 opšta šema informacionog sistema .................................................................................. 3 1.4 karakteristike informacionih sistema ............................................................................... 3 1.5 vrste informacionih sistema ............................................................................................. 4 1.6 struktura komunikacionih veza u informacionim sistemima............................................ 5 2. Ciljevi, zadaci i osnove metodologije informacionih sistema i podsistema u proizvodnim sistemima.........................................................................................................................................5 2.1 ciljevi i zadaci................................................................................................................... 5 2.2 metodologija i model metodologije................................................................................. 6 3. Principijelna šematska struktura informacionog sistema ............................................................. 7 4. Formiranje dijagrama toka informacija za ceo sistem .................................................................. 7 4.1šema dijagrama toka informacija ..................................................................................... 7 4.2 tipovi tokova podatak.................................................................................................. 8 5. Definicija i vrste sastavnica ......................................................................................................... 9 5.1 strukturna sastavnica ....................................................................................................... 9 5.2 količinska sastavnica ..................................................................................................... 10 5.3 modularna sastavnica ..................................................................................................... 10 B) RAZRADA PROJEKTA INFORMACIONOG SISTEMA ZA TEHNOLOŠKI SISTEM KOJI SE ODNOSI NA PROIZVOD:INSTALACIONI KABLOVI TIPA PP-JUS N.C3.220 IZ PROIZVODNOG PROGRAMA POSLOVNOG SISTEMA ''ELKOK'' – KOSJERIĆ ......... 11 1. Cilj, zadatak i metodologija projektovanja konkretnog informacionog sistema ........................ 11 1.1 cilj projektovanja konkretnog informacionog sistema ................................................. 11 1.2 zadatak projektovanja konkretnog informacionog sistema .......................................... 11 1.3 metodologija projektovanja tehnološkog postupka izrade delova ................................ 11 2. Principijelna šematska struktura informacionog sistema .......................................................... 13 3. Formiranje dijagrama tokova informacija ................................................................................. 15 4. Definisanje nosioca informacija ................................................................................................ 16 4.1 radni nalog ................................................................................................................... 17 4.2 trebovanje materijala ................................................................................................... 17 4.3 mesečna radna lista ..................................................................................................... 17 4.4 predajnica gotovih proizvoda ...................................................................................... 17 4.5 instrukciona lista ......................................................................................................... 17 4.6 evidencioni list kvaliteta ............................................................................................. 18 4.7 identifikacioni karton .................................................................................................. 18 4.8 karton režima proizvodnje .......................................................................................... 18 4.9 povratnica materijala .................................................................................................. 18 4.10 predajnica otpadnog materijala ................................................................................... 18 4.11 izveštaj o ispitivanju ................................................................................................... 18 4.12 karton rezultata prijemne/završne kontrole ................................................................ 18 4.13 merna karta ................................................................................................................. 19

Elementi informacionog sistema su: . .A) OPŠTI DEO 1. OPREMA (HARDWARE) ORGANIZACIJA (ORGWARE) PROGRAMI (SOFTWARE) KADROVI (LIFEWARE) Sl. • Hardver je materijalna osnova informacionog sistema. metode i načine povezivanja ostalih podsistema u skladnu. .hardver.izlazne uređaje. obradu podataka i obezbeđenje informacija.1 DEFINICIJA I ELEMENTI INFORMACIONOG SISTEMA Informacioni sistem predstavlja skup ljudi i opreme koji po određenoj organizaciji i tačno definisanim metodama obavljaju prikupljanje.1. u koju ubrajamo: elektronski računar. funkcionalnu i ekonomičnu uslugu. rutine. procedure. operatora i korisnika informacionog sistema. prenos. memorisanje i dostavljanje podataka i informacija na korišćenje. OSNOVNI POJMOVI VEZANI ZA INFORMACIONI SISTEM 1. ulazno .kadrovi. obradu. • Softver obuhvata materijalne elemente informacionog sistema: programe. . programera. sistem analitičara. organizaciju. Elementi informacionog sistema .softver. • Organizacija obuhvata različite organizacijske postupke. uređaje za prenos podataka na daljinu i ostalu opremu neophodnu za obradu podataka. • Kadrovi – to su timovi stručnjaka organizatora električne obrade podataka.organizacija.

.) i energetski nosači u koje spadaju signali koji mogu biti električni talasi. od kojih zavisi funkcionisanje sistema. Karakteristike informacija: .imaju prethodno utvrđeni zajednički repertoar znakova. diskete i dr. -2DEKODER IZVOR PRIJEMNIK . . izveštaji. sistem ili pojava. . a to je čovek ili neki deo sistema. tačno određene apstraktne azbuke.2 INFORMACIJA Informacija je jedan od elemenata koji sačinjavaju ulazne veličine u bilo koji sistem.-11. .preciznost formulacije. struja. koji: . koji predstavlja neko stanje (u digitalnom obliku stanje 01). Informacija može biti preneta samo ako postoje izvor – predajnik i korisnik – prijemnik.relevantnost pojave. svetlosni zraci itd. kako bi informacija mogla da se prenese. Mera za informaciju je Bit.razumljivost registrovanja. napon.2. Opšta šema informacionog sistema Opšta šema informacionog sistema definiše put kojim prolazi informacija od njenog nastanka do mesta prijema i njenog korišćenja. • Koder (pretvarač) treba da prilagodi informaciju sa izvora informacionom kanalu.potpunost informacija. • Prijemnik je mesto kome su informacije namenjene. 1. Postoje materijalni nosači (publikacija. • Nosač informacija treba da obezbedi prenose informacija od izvora do prijemnika. • Dekoder je prenosni element koji se nalazi između informacionog kanala i prijemnika i služi za pretvaranje azbuke informacionog sistema u azbuku prijemnika. • Informacioni kanal ostvaruje vezu između izvora i prijemnika povezivanjem elemenata informacionog sistema. . bušene trake.da dogovorenim jezikom govore o značenju svakog znaka.3 OPŠTA ŠEMA INFORMACIONOG SISTEMA INFORMACIJA PRENOS BUKA SMETNJE KODER KANAL BUKA Sl.blagovremenost dostavljanja. .reprezentativnost podataka. • Izvor informacije je mesto na kome nastaje i on može biti čovek.

zatvoreni 5. na osnovu primene informacione tehnologije: . ima unutrašnju kontrolu i podložan je uticaju okruženja (primer je bojler). prirodni i veštački 2.1. • Statički informacioni sistem ima fiksni cilj. na osnovu postojanja povratne sprege: .5 Pravovremenost i relevantnost Modularnost i kompatibilnost Jednostavnost Pravovremenost i relevantnost su osnovni zadaci svakog informacionog sistema s obzirom da se na bazi takvih informacija mogu donositi pravovremene i odgovarajuće odluke. • Homeostatički informacioni sistem ima fiksni cilj. na osnovu veze sistema sa okolinom: .homeostatički .4 KARAKTERISTIKE INFORMACIONOG SISTEMA • • • • • • • • 1.sa jakom unutrašnjom kontrolom . Kompatibilnost (hardverska) – u području obrade podataka kompatibilnim se smatraju uređaji koji se mogu uzajamno prepričavati i funkcionisati.centralizovani informacioni sistem .sa slabom unutrašnjom kontrolom Na osnovu poslednja tri kriterijuma mogu se definisati sledeće četiri vrste sistema: .distribuirani 4. slabu unutrašnju kontrolu i podložan je uticaju okruženja (primer je termometar). VRSTE INFORMACIONIH SISTEMA Informacioni sistemi mogu biti: 1. Kompatibilnost (softverska) odnosno mogućnost izvođenja određenih aplikativnih rešenja na različitim tipovima računara ili operativnih sistema. jednostavni i kompleksni informacioni sistemi 3.otvoreni . na osnovu ciljeva sistema: . .sistemi sa fiksnim ciljevima .statički . Modularnost predstavlja mogućnost izrade informacionog sistema u obliku većeg broja zasebnih zaokruženih celina između kojih postoji takva mogućnost povezivanja da gledano u celini predstavlja jedinstven sistem. Jednostavnost odnosno mogućnost da korisnici brzo ovladaju njegovim mogućnostima i da ga kao takvog prihvate.dinamički . • Kibernetski informacioni sistem ima promenjiv cilj.kibernetski. • Dinamički informacioni sistem ima fiksni cilj.sistemi sa promenljivim ciljevima 6. jaku unutrašnju kontrolu i podložan je okruženju.autonomni . slabu unutrašnju kontrolu i zatvoren je (primer je sat).

. generisanje i izbor fizičke organizacije podataka. u unutrašnjoj sredini su: generisanje.sistem kompetencija je izražen u više nivoa. informaciji o stanju zaliha. a ostale jedinice međusobno stupaju u vezu posredno preko jedne. pri čemu treba obratiti pažnju na smer kretanja informacija (u oba smera ili samo u jednom). programa i procedura funkcionisanja informacionog sistema. izdavanje periodičnog obračuna) .direktna razmena informacija se vrši između jedne organizacione jedinice i svih ostalih. -4- . memorisanja i obrade informacija. finansijska. CILJEVI. generisanje alternativa i izbora računarskog sistema.zvezdasta . Zadaci informacionog sistema su određeni: ..6 STRUKTURA KOMUNIKACIONIH VEZA U INFORMACIONIM SISTEMIMA Sve veze elemenata unutar informacionog sistema se mogu prikazati grafički tako što se organizacione jedinice ili elementi informacionog sistema obeleže tačkama.aktivnošću u radnom procesu.1 CILJEVI I ZADACI Informacioni sistem zahvaljujući organizaciji unutrašnje sredine obavlja funkcije prikupljanja. zadacima i iz njih izvedenim eksternim osobinama. . Ciljevi razvoja informacionog sistema formulišu se kao doprinos ciljevima organizacije: povećanje produktivnosti rada. Struktura može biti: . ZADACI I OSNOVE METODOLOGIJE INFORMACIONIH SISTEMA I PODSISTEMA U PROIZVODNIM SISTEMIMA 2. Zadaci koje informacioni sistem treba da obavi. . u svojoj spoljašnjoj sredini su: u proizvodnoj funkciji da omogući dobijanje informacija o potrebnom materijalu.. poboljšanje operativnog plana.. povećanje iskorišćenja kapaciteta. obračunu proizvodnje. . prenosa. obračun proizvodnje. skraćenje perioda isporuke robe od trenutka dobijanja narudzbine. prema ciljevima. računovodstvena. smanjenje obrtnih sredstava snižavanjem zaliha. I ona može biti: hijerarhijska i kružna. radu i vremenu za realizaciju zadatog proizvodnog programa.) . Zadaci koje informacioni sistem treba da obavi. a komunikacioni putevi između njih linijama.. .radnim procesom (planiranje proizvodnje.-31.puna – u kojima sve organizacione jedinice imaju neposredna veze i mogu da neposredno izmenjuju informacije. planska. izbor strukture sistema za obradu podataka. u računovodstvenoj funkciji. u planskoj funkciji informacije o realizaciji planova i odstupanjima..organizacionom funkcijom (proizvodnja.. 2.lančana . koji se postavljaju u njegovoj spoljašnjoj sredini.

SISTEM STRATEŠKO PLANIRANJE OBUKA.2. ANALIZA I SPECIFIKACIJA ZAHTEVA MODELOVANJE PODATAKA MODELOVANJE RESURSA MODELOVANJE PROCESA LOGIČKO PROJEKTOVANJE BAZE PODATAKA FIZIČKO PROJEKTOVANJE BAZE PODATAKA PROJEKTOVANJE PODATAKA PROTOTIPSKO PROJEKTOVANJE BAZE PODATAKA PROGRAMIRANJE RADNI INFORMACIONI SISTEM PROFESIONALNI RAZVOJ KORISNIČKI RAZVOJ Sl.3.2 METODOLOGIJA I MODEL METODOLOGIJE Metodologija je nauka o celokupnosti svih oblika i načina istraživanja pomoću kojih se dolazi do objektivnog i sistematskog naučnog znanja. Model metodologije PIS -5- .

NAZIV SKLADIŠTA -6- .1 ŠEMA DIJAGRAMA TOKA INFORMACIJA Dijagram toka podataka je grafičko sredstvo za prezentaciju procesa sistema. proces – predstavlja se krugom. NAZIV TOKA 2. preko kojih se dolazi do informacija. to je organizacijski sistem i poslovno – proizvodni sistem. elipsom i sl. PRINCIPIJELNA ŠEMATSKA STRUKTURA INFORMACIONOG SISTEMA Informacioni sistem predstavlja model realnog sistema. ∗ Programi za ažuriranje – služe za prihvatanje ulaznih podataka u informacijskom sistemu. skladište podataka – predstavlja se sa dve paralelne crte. ∗ Stanje sistema je skup informacija o prošlosti i sadašnjosti sistema potreban da se pod delovanjem ulaza mogu proceniti budući izlazi sistema. Realni sistem je dinamički sistem koji postoji u objektivnoj realnosti. ∗ Baza podataka sadrži opis sistema. Skup osnovnih elemenata za gradnju dijagrama toka podataka je: 1. NAZIV PROCESA 2. ∗ Programi za izveštavanje – generišu izlaze iz baze podataka.4. Struktura informacionog sistema: izveštaj iz okoline SKUP ULAZA prošlost i sadašnjost STANJE SISTEMA merenje na sistemu IZLAZNA TRANSFORMACIJA IZLAZI PODACI O ULAZIMA PROGRAMI ZA AŽURIRANJE BAZA PODATAKA PROGRAMI ZA IZVEŠTAVANJE IZLAZI IZVEŠTAJI Sl. FORMIRANJE DIJAGRAMA TOKA INFORMACIJA ZA CEO SISTEM 4. 4. ∗ Izlazna transformacija – predstavlja proces merenja (posmatranja) stanja sistema. tok podataka – predstavlja se vektorom.3. Struktura informacionog sistema ∗ Ulaz u sistem – skup elemenata iz okoline koji deluju na sistem.

izvor i odredište – predstavlja se pravougaonikom. 2. ANALIZA RADA ANALITIČKI LIST UPIS RADNIH LISTOVA -7- . kao i kretanje datog skupa podataka kroz sistem. Njega proizvodi zasebna služba ''tehnička priprema'' i šalje ga u proces ''analiza rada''. koji analizira potrebne radove po pojedinimnacrtima. 4.5. NAZIV INTERFEJSA ∗ Pomoću ovih elemenata gradi se dijagram toka podataka: I A P S B O Sl.2 TIPOVI TOKOVA PODATAKA 1.4. Dijagram toka podataka A – tok podataka I – izvorište podataka B – tok podataka S – skladište podataka ∗ Tok podataka predstavlja agregaciju skupa podataka iz sistema. Nacrt je ulazni tok podataka koji povezuje interfejs i proces. PLAN ANALIZE ANALIZA RADA TEHNIČKA PRIPREMA Tok podataka ''plan analize'' je formalno oblikovan dokument u organizacijskom sistemu.

U zavisnosti od potreba procesa. strukturnom sastavnicom 2. Analitički list je popis aktivnosti koje treba izvršiti po jednom nacrtu.// Veza sa prethodnim / A A B B E Veza sa narednim BiC DiE / / F / Količina 1 2 1 4 10 3 -85. Strukturna sastavnica se oblikuje za jedinicu proizvoda i na dati način sa informacijom sa crteža i tehnoloških postupaka predstavlja podlogu za izradu normativa materijala. 3. MATIČNI BROJ RAČUNANJ E GODIŠNJEG ODMORA DOSIJE RADNIKA REŠENJE O GODIŠNJEM ODMORU 5. STRUKTURNA SASTAVNICA Oznaka Klasifikator Jedinica mere A B C D E F prenosnik vreteno kućište ležaj zupčanik uskočnik komada . DEFINICIJA I VRSTE SASTAVNICA ∗ Sastavnice proizvoda predstavljaju osnovnu informaciju o strukturi proizvoda u smislu utvrđivanja položaja delova. podsklopova i sklopova u strukturi i intenziteta (količine) drugih veza. struktura proizvoda može biti predstavljena: 1.// . modularnom sastavnicom 5.// . podsklopova. Ovaj proces utiče na tok podataka svojim dolaskom.Posle analize rada kreira se analitički list. Čim je analitički list upisan na ekran terminala započinje proces ''upis radnih listova''.// . delova i materijala uređen u strukturu na osnovu koje se na jednoznačan način utvrđuju veze podređenih i nadređenih elemenata strukture i intenziteta datih veza. količinskom sastavnicom 3.1 STRUKTURNA SASTAVNICA Ovom sastavnicom je skup sklopova.2 KOLIČINSKA SASTAVNICA .// .

jednogodišnji period i sl. vezanu za dati vremenski period (period operativnog plana. delovima i materijalima za određenu količinu proizvoda.Njom se utvrđuje bilans potreba u sklopovima. Ona je osnova za oblikovanje ostalih vrsta sastavnica.3 MODULARNA SASTAVNICA Modularnom sastavnicom se utvrđuje struktura podsklopova i sklopova. podsklopovima.9- .).// .// . Oznaka A B C D E F Klasifikator prenosnik vreteno kućište ležaj zupčanik uskočnik Jedinica mere komada .// .// . jer se oblikuje za deo strukture proizvoda koji predstavlja celinu u smislu ugradnje na više nivoa strukture ili u više različitih proizvoda.// Količina 1∗ 1=1 2∗ 1=2 1∗ 1=1 4∗ 2∗ 1=8 10 ∗ 2∗ 1=20 10 ∗ 3∗ 2∗ 1=60 5. .

To je sveobuhvatno analiziranje i sintetizovanje elemenata sistema. 4. do kojih se do{lo empirijski i deduktivno u cilju gra|enja modela sistema i plana razvoja informacionog sistema. • Postoje dve odvojene grupe modelovanja i to sa aspekta procesa i podataka. Metodologija proizvodnih informacionih sistema obuhvata metode koje u sebi imaju ugra|enu organizaciju posmatranja. Da bi se neki sistem izgradio u informacioni sistem.2 . {to metodologija uklju~uje. nau~ne obrade podataka i izvo|enje zaklju~aka i gra| enje teorije sistema. • Model procesa budu}eg stanja i model podataka rade se nakon grubog sagledavanja korisni~kih zahteva i analize sistema.10Principijelna {ematska struktura informacionog sistema odnosno podsistema datog proizvodnog sistema . a pojedina~ni programi interpretiraju zna~enje podataka. koji se odnosi na proizvod zavojni upu{ta~ iz proizvodnog programa proizvodnog sistema Fabrika reznog alata (FRA). 4. modelovanjem podataka metodom MOV. • U klasi~nim informacionim sistemima podaci se prate nezavisno od njihove interpretacije. neophodno je modelovati procese. • Semanti~ki model podataka treba da sadr`i podatke i njihovu interpretaciju i da se {to je mogu}e vi{e znanja iz realnog sistema ugradi u model. Cilj. eksperimentisanja. Proizvodni sistem FRA. pod kojima se mo`e do}i do upotrebljivih podataka). Analiziraju}i {ta je sve obuhva}eno metodologijom proizvodnog informacionog sistema sledi: • Razvoj informacionog sistema naziva se strate{ko planiranje. a za modelovanje resursa ne postoji standardizovana i stroga metoda. odnosno podsistema Prema rezultatima dosada{njih istra`ivanja na podru~ju razvoja informacionih sistema iz teorijskih i eksperimentalnih istra`ivanja i prakti~nih potvrda sve ukupna metodologija projektovanja i razvoja informacionih sistema obuhvata nekoliko koraka.1. • Modelovanje procesa vr{i se metodom SSA. Svi delovi su povezani u jedinstveni informacioni sistem. 4.Razrada informacionog sistema za tehnolo{ki sistem Alat za obradu rupe (AOR). sastoji se od vi{e tehnolo{kih sistema. podatke i resurse. zadatak i metodologija projektovanja informacionog sistema. od kojih je i Alat za obradu rupe (AOR). ta~nog merenja ({to osiguravaju optimalni uslovi.

Na na osnovu lansiranja. P P r o c e s r o d a j a p r o i z v o d Nn ja e b a v k a Slika 6. Veza izme|u proizvodnje i skladi{tenja je kroz trebovanje i predajnicu (skladistenje materijala i skladi{tenje gotovih proizvoda). Konstrukciono-tehnolo{ka grupa pravi tehni~ku dokumentaciju koju {alje planskoj slu`bi. Po datoj sastavnici za potreban materijal na osnovu potrebnog stanja proizvodnja ispostavlja zahtev za nabavku. Kada dobije obave{tenje o zavr{etku proizvodnje planska slu`ba obave{tava prodaju da je proizvod zavr{en. Proizvodnja komunicira sa nabavkom kroz zahtev za nabavku i obave{tenje o prispe}u.11 - .3. • Proizvodnje.. ina~e ovaj proces ne bi imao smisla. Mora postojati veza izme|u ovih procesa da bi sistem bio zatvoren i mogao da funkcioni{e. . Osnovni procesi su: • Prodaja. 4. • Proizvodnja. • Nabavka. Uop{tena {ema toka informacija Prodaja komunicira sa proizvodnjom preko zahteva za proizvodnju. slika 6. a kao odgovor (povratna veza) dobija obave{tenje o prispe}u . radne liste. • Planske slu`be. • Slu`be odr`avanja. Zahtev za proizvodnju ide planskoj slu`bi koja preko zahteva za izdavanje tehni~ke dokumentacije komunicira sa konstrukciono-tehnolo{kom grupom. Ta veza predstavlja strukturnu sistem analizu. Mora da postoji povratna informacija tj. sastoji se iz: • Konstrukciono-tehnolo{ke grupe.Da bi se izgradio jedan informacioni sistem potrebno je napraviti dijagram toka podataka i opisati osnovne procese koji u~estvuju u izradi datog proizvoda. trebovanja radnog naloga. Kada se zavr{i proces proizvodnje {alje se obave{tenje (predajnica) o zavr{etku proizvoda. veza izme|u njih. komunicira sa nabavkom i obave{tenje o prispe}u. U proizvodnji se vr{i finalna kontrola i alje obave{tenje planskoj slu`bi da je zavr[en proizvod tj. Dijagram toka informacija Proces proizvodnje. {alje se predajnica.

.

• lansiranu koli~inu. Dijagram toka informacija Sastavnica sadr`i: • {ifru proizvoda.a n a l o g . • ura|enu koli~inu. • redni broj. • koli~inu.a p r e d a j a O R .z a h t e v z a p r o i z v o d n j u P r o d a j a u r a | e n o K o n s t r u k t i v n o t e h n o l o { k a g r u p a A O R . • {ifru materijala. t r e b o v a n j e . Radni nalog podrazumeva: • {ifru proizvoda. • datum otvaranja radnog naloga. .12 - .a t e h n i ~ k a z a h t e v z a d o k u m e n t a c ni j aa b a v k u p r i s p e lN o a b a v k a z a h t e v z a i z d a v a n j e t e h n i ~ k e d o k u m e n t a c i j e r P l a n s kp a e s l u ` b a A O d a j n i c a R . r a d n i r a d n e l i s te S k l a d i { t et r e m a t e r i j a l a S k l a d i { t e g o t o v i h p r o i z v o d a A b o v a n j e P r o i z v o d n j a A O R .a Slika 7.

• predata koli~ina i datum predajnice.Predajnica sadr`i: • broj predajnice. • datum roka. • broj radnog naloga na koji se odnosi predajnica. • {ifre materijala koji se trebuje. • datum zahteva. • naziva i • jedinice mere. • opisa operacije. • vreme trajanja operacija. • koli~inu koja se zahteva. • {ifre ma{ine na kojoj se radi. Zahtev za proizvodnju sadr`i: • {ifru proizvoda.13 - . [ifarnik materijala proizvoda sastoji se od: • broja. • rok izrade. • koli~ina i datum trebovanja. • {ifru proizvoda. • koli~ina. • {ifra materijala koji se trebuje. Trebovanje se sastoji iz: • broja trebovanja. Zahtev za nabavku podrazumeva: • broj zahteva za nabavku. . Zahtev za izdavanje tehni~ke dokumentacije je usko povezan sa zahtevom za proizvodnju i sastoji se iz: • {ifre proizvoda. • broja radnog naloga. • datum zahteva.

• materijala.ostalo. 6.liveni. 4. 89. O O O V r s t a S t e p e n z n a k a m b l i k m z n a k a d i m m p o e n z i j e m a t p r e s e k a a t e r i j a l a J U S . • jedinice mere.4.u a t e r i j a l a a t e r i j a l a m a t e r i j a l a p r e r a | e n o s ti m a t e r i j a l a P r i p a d n o s t Slika 8. Oznaka za stepen prera|enosti materijala (K2) mo`e uzeti broj od 0-9 i to: 0. 3. 2.lju{teni. • koli~ine. 1. . 7.svetlovu~eni.valjani.sinterovani.bru{eni.vu~eni.14 - .4.kovani. Sastavnica Na prvom mestu za odre|ivanje pripadnosti materijala (K1) uvek se upisuje 1. Sastavnice Tehnolo{ka sastavnica defini{e ra~unaru materijal i sastoji se iz: • {ifre materijala. • dimenzije. 5.

Za ozna~avanje oblika preseka materijala (K6. Analiza sistema Specifikacija aplikacija Specifikacija baze podataka Logi~ka struktura Projektovanje aplikacija Fizi~ko projektovanje Implementacija aplikacija Implementacija Slika 9. 01-kvadratni . a za nas su najbitniji: 00-okrugli .K5) date su tabelarno. Zaklju~na razmatranja Strate{ko planiranje razvoja informacionog sistema preduze}a se mora zasnivati na inovativnom kori{}enju informacionih tehnologija i njihovo pro`imanje sa biznis strategijama. .Za ozna~avanje vrste materijala (K3) koriste se brojevi od 0-9 koji ozna~avaju: 0-konstruktivni. 1-alatni. 3-liv. 4.K7) koriste se oznake 00-99. Informacioni sistem je podr`an mre`om PC ra~unara. 5-legure.5. 4-obojeni metali. Vrednosti za definisanje oznake materijala po JUS-u(K4. 6-nemetalni materijali. Poslednja oznaka (K8) defini{e brojnu oznaku dimenzije materijala.15 Razvoj informacionog sistema u Fabrici reznog alata evoluirao je u skladu sa razvojem informacione tehnologije. 89-ostalo. Savremeni pristup podrazumeva primenu CASE alata (transformacija iz specifikacije baze podataka u logi~ku strukturu). 2-brzorezni. Specifikacija i implementacija informacionog sistema . 7-tvrdi metali.

2000 god. 3.Osnovni nedostatak koji sam uo~io je i dalja izrada crte`a van ra~unara. Informacioni sistem firme '' Fabrika Reznog Alata " Cacak .16 - .6. " Informacioni sistemi " . 2001/2002 2. Zora Arsovski . Skripta sa predavanja Proizvodni i informacioni sistemi . 4. LITERATURA 1.