You are on page 1of 5

Organisatie

Samenwerkingverband tussen een geordende groep mensen die met bepaalde middelen proberen een bepaald doel te bereiken Bedrijf Organisatie die goederen of diensten voortbrengt Functievorming Structurering onderlinge verhoudingen tussen personen, taken, functies en werkeenheden Taak 1 van de elementen waarin de arbeid, die nodig is om van input via transformatie te komen tot output, opgedeeld kan worden Handeling Opgesplitste taak Verantwoordelijkheid De plicht een taak naar beste weten en kunnen uit te voeren en daarop aangesproken kunnen worden Sociale verantwoordelijkheid Functionele verantwoordelijkheid Bevoegdheid Het recht hebben bepaalde handelingen of taken uit te voeren Organisatorische bevoegdheid Wettelijke bevoegdheid Functie Bestaat uit 1 of meer taken die met een zekere regelmaat en in samenhang worden uitgevoerd Werkeenheid Groeperen van functies waartussen samenhang bestaat (groep/team, afdeling), criteria; samenhang en doelstelling Sector (dienst) Clustering van afdelingen Direct werkzaam tbv de doelstellling, vormen het primaire proces Stafafdeling Indirect werkzaam tbv het primaire proces of de gehele organisatie Lijnfunctie Functie in de hiërarchische structuur Lijnrelatie Geeft aan wie bevoegd is opdrachten te geven aan wie Functionele relatie Bevoegdheid om te zeggen hoe iets moet gebeuren Stafrelatie Adviesbevoegdheid; gevraagd of ongevraagd, bindend of niet-bindend Professionele relatie Professionele bevoegdheid, toezicht wet of beroepscollege Zeggenschapsrelatie Hiërarchische leiding Operationele leiding Functionele leiding; hoe Management by objectives Doelen in overleg, ontstaat een hiërarchie van doelen die elkaar onderling beïnvloeden Management by exception Normen aan doelstellingen, controlesysteem,zelfcontrole, verregaande delegatie Oorspronkelijke indeling leiderschap Autocratisch leiderschap Taakgericht, beslissingsbevoegdheid centraal geregeld, productiviteit hoog Democratisch leiderschap Gezamenlijke besluitvorming, op de mens gericht, betrokkenheid en mogelijkheden tot ontwikkelen creativiteit groot Laissez faire leiderschap Verregaande delegatie naar uitvoerend niveau, grote vrijheid medewerker, zowel productiviteit als kwaliteit blijft achter Ohio State University indeling leiderschap Ondersteunend leiderschap Welbevinden medewerkerts, risico dat taken te weinig aandacht krijgen Participerend leiderschap Delen van macht, stimuleert creatief denken, vooral bij kleine teams, complexe taken, nietroutinematige werkzaamheden Instrumenteel leiderschap Resultaatgericht, manager moet efficiënt plannen, organiseren en controleren, taken worden gesplitst en toebedeeld Cultuur; Het geheel van normen en waarden dat binnen de organisatie gangbaar is Machtscultuur Weinig formele communicatie Taakcultuur Collectieve taken Rolcultuur Functie centraal Eilandjescultuur Gedwongen communicatie Persoonscultuur Uitstraling 1 individu, belangrijk zijn vakmanschap en deskundigheid Cultuurbeschrijving Algemene kenmerken Samenstelling/beschrijving groep Interne communicatie en Communicatiewijze, betrokkenheid, overlegvormen besluitvorming Onderlinge verhoudingen Samenwerking Relatie met omgeving Corporate image, beeldvorming van de organisatie naar buiten toe Beleid Het stellen van doelen, waarbij de beleidsontwikkelaar zoekt naar de juiste middelen om de doelen te bereiken en vervolgens een verantwoording geeft van de middelen Activiteitenplanning Wie doet wat wanneer (activiteit, datum, tijdstip) Werk- of actieplan Concrete vertaling van middelen en activiteiten Beleidsontwikkelingsmodel; 4 fasen Beleidsvoorbereiding Gaat uit van de huidige situatie, wenselijke situatie vanuit 2 invalshoeken benaderen: kansbenutting, probleemoplossing Beleidsbepaling Doelen en middelen Beleidsuitvoering Gevaar van ontkoppeling Beleidsevaluatie en control Bijsturen, toetsing op: output (kwantiteit), effectiviteit (kwaliteit) en efficiency (doelmatigheid) Besluitvorming Een proces waarbij een keuze wordt gemaakt uit alternatieven Besluitvormingsmethoden Intuïtieve methode Ervaringsmethode Gevoelsmatig, gedurfd ondernemerschap Terugkerende situatie, nadeel: inflexibiliteit

die zijn afgestemd op de behoeften van de afnemers tegen verantwoord lage kosten De organisatorische structuur. verantwoordelijkheden. kwaliteit verbeteren. principe what. uitmuntende kwaliteit is gelijk aan volledig voldoen aan alle eisen en de eerste keer goed Kwaliteit uitgedrukt in termen van kosten en prijs. intensieve relatie tussen opdrachtgever en toeleverancier met als doel de kosten terugdringen. kwaliteitsproduct is een product dat functioneert tegen aanvaardbare prijs / kosten Het totaal aan activiteiten die ondernomen wordt met als doel ervoor te zorgen dat de beoogde kwaliteit van een product. else. procedures. controle) te kwantificeren Garvin. if en if.Rationeel-systematische methode Voorschriften Verstandelijke afweging. nadeel: inflexibiliteit. vrijwillige basis. proces of dienst wordt geleverd of verricht Stadia in kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitsinspectie Kwaliteitszorg=vakmanschap + productkeuring Productgerichte benadering Kwaliteitszorg door verenigingsvorm Kwaliteitszorg=productkeuring door inspectieafdeling Productiegerichte benadering Kunstmatige scheiding denken en doen Kwaliteitszorg door eindproducten keuren en selecteren Kwaliteitszorg =procesbeheersing + productkeuring Waardegerichte benadering Kwaliteitszorg door steekproefsgewijze controle. maken. marketing. te produceren en op de markt te brengen. then. flexibiliteit vergroten Just in time delivery Waardegerichte benadering Kwaliteitszorg door integrale aanpak Het geheel van activiteiten en beslissingen die in een organisatie worden verricht of worden genomen om de producten / diensten tegen minimale kosten op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden Bedrijfsfunctie die is afgeleid van het doel om producten en diensten te ontwikkelen. gezamenlijke besluitvorming In stappen geregeld. subjectief Quality is fitness for use Productiegerichte definities richten zich voornamelijk op de aanbodzijde. kwaliteit wordt gezien pas nadat men de eigenschappen heeft herkend Kwaliteit als precieze en meetbare variabelen. keuring van inkomende materialen. kwaliteit van de goederen kan worden gerangschikt naar de gewenste kenmerken die ze bezitten (relatie met gebruikers georiënteerde benadering) Kwaliteit is datgene wat de gebruiker ervan vindt. operations management) Productiegerichte benadering Waardegerichte benadering (operations management) Kwaliteitszorg Kwaliteit als synoniem voor aangeboren uitmuntendheid. 5 invalshoeken vanuit verschillende gebieden benaderd Transcedente benadering (filosofie) Productgerichte benadering (economie) Gebruikers georiënteerde benadering (economie. iemand kiest voor werkgever en organisatiecultuur Quality engineering Door het toepassen van statistische methoden worden de complexe productieprocessen en de grote aantallen op een aanvaardbare en uitvoerbare wijze benaderd en beheerst Reliability engineering Heeft vooral als doel de betrouwbaarheid van een complex systeem (bv proces. processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg (kwaliteitshandboek) Het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen Omvat alle activiteiten die het doel hebben de afnemer het vertrouwen te geven dat het kwaliteitssysteem van de leverancier een grote mate van zekerheid verschaft over de te leveren producten en diensten Omvat alle activiteiten die het doel hebben de directie van een bedrijf het vertrouwen te geven dat de kwaliteit daadwerkelijk wordt bereikt Een als document vastgelegde kwaliteitsverklaring waarin een onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het onderwerp van certificatie in overeenstemming is met de voorafgestelde eisen Kwaliteitscontrole Procesbeheersing Kwaliteitsborging Integrale kwaliteitszorg Co-makership Integrale kwaliteitszorg /kwaliteitsbeheer Kwaliteitsbeheer Kwaliteitssysteem Kwaliteitsborging Externe kwaliteitsborging Interne kwaliteitsborging Certificaat . onbruikbaarheid voor nieuwe onbekende problemen Indoctrinatie Defenitie: het op dringende wijze verschaffen van informatie met de bedoeling dat de daaruit voortvloeiende gevolgen dwingend worden uitgevoerd. verschillen in de kwantiteit van een eigenschap/kenmerk. vastleggen en nakomen van afspraken De functieketen (voortbrengingsproces) moet verder opgesplitst worden om de processen beheerbaar te houden Kwaliteitszorg door procesbeheersing Activiteiten worden betrokken op de totale kwaliteitsketen Langdurige. proces keuren en bijsturen op procesparameters Wanneer objectief wordt aangetoond dat het systeem functioneert volgens de vooropgestelde waarden Periodieke doorlichting Kwaliteitszorg door beheersen van het proces.

opgeofferde waarden De organisatorische structuur. stijl van leidinggeven en wijze van communiceren Is een gevolg. vertalen van doelstellingen door alle managementniveaus naar de werkvloer. discrete variabele een beperkt aantal Kenmerken van producten die wel/niet aanwezig zijn Medewerker die veel informatie ontvangt. afspraken mbt kritieke werkzaamheden en de taken. onderzoek naar de werkwijzen van het eigen bedrijf en van de sterkste concurrenten. doel is bereiken van superioriteit. controleert en selectief doorgeeft Omvatten procedures. de mate waarin een onderneming voldoet aan de veranderende eisen en beperkingen vanuit de omgeving Efficiency. verhouding tussen ingezette middelen en gerealiseerde doelen Vergroten van de doelgerichtheid en doelmatigheid. wet productaansprakelijkheid en kwaliteitsbeleid Kort geconcentreerd onderzoek naar de organisatorische aspecten van een bedrijf waarbij de waargenomen situatie wordt vergeleken met de norm Het zoeken naar de besten elders bestaande werkwijzen die leiden tot een superieure prestatie. machines.Certificatie Bedrijfsfilosofie Doelgerichtheid Doelmatigheid Doel van beleid Een kwaliteitsverklaring die inhoudt dat het vertrouwen gerechtvaardigd is dat het geleverde aan bepaalde vooraf gestelde eisen voldoet Opvatting die een bepaald bedrijf heeft over een bepaald aspect van haar operaties zoals kwaliteit Effectiviteit. continue variabele kan binnen dit interval alle waarden (oneindig) hebben. certificatie. werkhouding. processen en voorzieningen die nodig zijn voor het beheersen van kwaliteitskosten =verspilling x kans op succes (x100%) oplostijd x investering Richtlijnen. verantwoordelijkheden. oftewel het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie zodat de organisatie zo lang mogelijk haar functies kan vervullen in het maatschappelijk en economisch verkeer Top down benadering. wetgeving en methoden die voorwaarden stellen aan het voortbrengen van producten en diensten. methoden dat gericht is op het verlenen van een bepaalde dienst of op het voortbrengen van een bepaald eindproduct Klant die de output van het voorgaande proces afneemt In een processchema. verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarmee samenhangen Omvatten motivatie. materialen. betrokkenheid. vraagt van alle medewerkers het geformuleerde beleid te interpreteren naar het eigen verantwoordelijkheidsgebied Een parameter met waarden in een gegeven interval a-b. een reactie op de betrokkenheid bij het kwaliteitsverbeteringsproces van de leiding Normgerichte verbetering Gericht op verbetering = kosten + verspilling. σ Regelgrenzen s . vergelijken en verbeteren Een samenwerken van mensen. relaties tussen werkzaamheden en de functies mbt verantwoordelijkheden en bevoegdheden Functioneel ingerichte organisatie Productgericht ingedeelde organisatie Beperkende bepalingen die door de maker in acht moet worden genomen Eerst stellingen formuleren later nagaan of die door de werkelijkheid worden bewezen Samenhang tussen variabelen. regels. operator kan eenvoudig vaststellen hoe de voortgang is = opdracht + verwachting Een eigenschap van het product waarvan een afwijking van de norm de kwaliteit van het eindproduct negatief beïnvloedt en waardoor verspillingen ontstaan Afbeelding van de ideale situatie mbv processchema Beschrijving van een handelswijze die nodig is om een soort van organisatorische activiteit beheerst te doen verlopen Functies benoemd. relatie tussen oorzaak en gevolg kan in een spreidings (correlatie) diagram worden vastgelegd Het verschijnsel dat de verschillende elementen die samen 1 populatie (verzameling) vormen meetwaarden bezitten die onderling in grootte verschillen standaarddeviatie σ omvang van de steekproef √n Niet de specificatiegrenzen maar de capaciteiten van het proces Policy deployment Variabele Attributen Gatekeeper Systemen Mensen Motivatie Standard driven Improvement driven Offers Kwaliteitskostensysteem Prioriteitenindex Voorwaardenstellende instrumenten Audit Benchmarking Proces Interne klant Gesloten lus Resultaat (levering) Kritisch punt Imagineering Procedure Functiematrix F-indeling P-indeling Randvoorwaarden Toetsende grondvorm Correlatie Spreiding Standaardfout . deskundigheid. procedures.

op die overgang moet de kwaliteit van de output voldoende zijn om als juiste input te dienen voor de volgende stap Het managementconcept voor het invoeren en handhaven van een op verbeteren gericht systeem Leer de structuren Gebruikmaken van meer leveranciers die hetzelfde product kunnen leveren Begeleider van verbeterteams.Discrete gegevens Continue gegevens Proces-. nut of genoegen die aangeboden wordt met als doel iemands belang te bevorderen door zijn persoonlijk welzijn te vergroten of zijn eigendom te verbeteren Mate waarin een organisatie in staat is in te spelen op veranderingen Medewerkers gaan zelf op zoek naar momenten in het proces waar moeilijkheden kunnen ontstaan of ruimte is om te verbeteren Een bestaande werkwijze of product wordt aangepast door de medewerkers nav opmerkingen uit de omgeving Een bestaande werkwijze. goederen en diensten vrij worden gegeven voor verwerking door de gebruiker Systeem Coördinatiemechanisme Raakvlakbeheersing Verbetermanagement Morfologie Second sourcing Facilitator Kwaliteitsgrendel . individuele verantwoordelijkheidsgebieden bepalen in termen van het verwachte resultaat en deze doelen en bedoelde resultaten gebruiken als middel voor de uitvoering en het beoordelen van de bijdrage van eenieder Een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende componenten Wijze waarop groepen en personen tot elkaar in relatie staan De beheersing van de kwaliteit op de overgang tussen de primaire procesfuncties. getraind in processen en technieken van kwaliteitsverbetering Formele afspraak tussen 2 afdelingen of functies in een proces.of regelgrens Overregulering Ondersturing/undercontrol Dienst Innoverend vermogen Lerende organisatie Single loop learning (reageren) Double loop learning (anticiperen) Deutero learning (gebruikmaken van ervaringen uit het verleden) Marktsegmentatie Face lifting Upgrading Dienstproductieproces (back-office proces) Dienstkwaliteit Verpersoonlijking Perceptie Gap Management Quality Target (MQT) Total Quality Management Integrale KwaliteitsZorg Missie Visie Strategisch Kwaliteitsmanagement (SKM) Management by Objectives Kunnen geteld worden en hebben betrekking op kwalitatieve of attributieve eigenschappen Kunnen worden gemeten en hebben betrekking op kwalitatieve of variabele eigenschappen Geeft aan wanneer de meting de waarde heeft bereikt waarbij de kans groot is dat het proces verandert Ingrijpen op grond van natuurlijke variatie Niet ingrijpen op grond van onnatuurlijke variatie Elke economische vorm van activiteit. product of huidige organisatievorm wordt aangepast zodra de organisatie zelf het idee krijgt dat een aanpassing in de nabije toekomst nodig zal zijn De organisatie trekt conclusies over de manier waarop ze zichzelf in het verleden heeft aangepast Indeling van de totale markt in groepen/segmenten Diensteninnovatie Dienstenverbetering Opeenvolging van activiteiten die het back-office onderneemt om te komen tot een succesvolle dienstverlening Een maat voor hoe goed het dienstniveau dat geleverd wordt aansluit bij de verwachtingen Het meer op de voorgrond laten treden van het contactpersoneel en minder de organisatorische aspecten Het resultaat van de waarneming Kloof tussen de werkelijkheid en het waargenomene Door de leiding geautoriseerde of geformuleerde doelstelling voor kwaliteit. betrokken op wanneer en onder welke condities informatie. uitgedrukt in termen van het % diensten dat moet voldoen aan de norm Organisatorische activiteit die betrekking heeft op alle processen in een organisatie. controle. kwaliteitsbeheersing van het hele systeem Integratie van een aantal fundamentele instrumenten en technieken in de kwaliteitszorg Beschrijft bestaansgrond van de organisatie Beschrijving van de gewenste meetbare toestand waarin een organisatie zich over 3-5 jaar wil bevinden Een systematische aanpak voor het vaststellen en het bereiken van kwaliteitsdoelen in het hele bedrijf Leiding geven mbv doelstellingen waarbij chefs en ondergeschikten samen de doelen identificeren.

verkorte weergave van het gehele kwaliteitssysteem Systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de werkzaamheden op het gebied van de kwaliteitszorg en de resultaten hiervan overeenkomen met de vastgelegde regelingen en of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht en ook geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen Verschillen tussen het systeem en de uitvoering Kwaliteitsaudit Non-compliances / Nonconfirmities . de procedures over de manier waarop wordt gewerkt.Enablers Stakeholder Strategische visie Kwaliteitshandboek Aandachtsgebieden waarin de onderneming laat zien wat zij doet Belanghebbende Sturing van een organisatie in een nieuwe richting Document van de organisatie waarin het beleid omtrent de kwaliteit. de organisatie van de kwaliteitszorg. de structuur van het management en de rapportagesystemen zijn beschreven.