You are on page 1of 6

N§z Kztza§iza a§ Fzmilyza§ Atyza6

Ang maraming pamilya, malaki man o maliit, ang bumubo sa isang
lipunan, kaya't sinasabing ang pamilya ang pinakamaliit na samahan o
institusyong panlipunan. Ang pamliya rin ang tinurutring na
pinakapangunahing payak na institusyong panlipunan. Pag sinabing
institusyon, ito ay tumutukoy sa mga tinatanggap na sistema o pamaaraan
ng pagtugon sa isang tiyak na pangangailangan o suliranin sa lipunan.
Ìnstitusyon ito kapag napatunayan n na ang pamamaraang ito ay tunay na
epektibo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng nakararaming tao sa
mahabang panahon.
Sa mga Asyano, ang pamilya ay hindi lamang isang bahagi ng lipunan.
Ang pamily ang batayan ng simulain ng alinmang institusyon ng mga
Asyano. Mahalaga para sa kanila ang pangalagaan ang kanilang pamilya.
Tradisyonal sa pamilyang Asyano ang impluwensya ng buhay
agricultural


Ang TradisyonaI na Katangian ng PamiIyang Asyano
Tradisyong Solidarity
O Ang solidarity ay tumutukoy sa damdaming pagkakaisa at masugid
na katapatan sa isang pangkat. Bunga ito ng magkakalapit na
kalooban ng bawat isa na nagbibigay sa bawat miyembro.
O Ang mga ritwal, kaugaliang paggalang sa nakakatanda, mga
selebrasyong pampamilya, pagdaraos ng libing, at iba pang
pagdiriwang na pampamilya ang nagpapatibay sa damdaming
solidarity.
O Napapaloob sa tradisyong ito ang pagpapatupad sa tungkulin ng
isang indibidwal na naayon sa kanyang kinalalagyang posisyon sa
pamilya, tulad ng edad, kasarian, at kalagyan sa lipunan.

PamiIyang PinaIawak o tended
O Pangkaraniwan na sa pamilyang Asyano ang paninirahan sa iisang
kabahayan ng tatlo o apat na henerasyon ng pamilya.
O Sa ndia, pangkaraniwan na ang samahan ng angkang
magkakamag-anakan o joint family operation. Ìto ay tumutukoy sa
pangkay ng angkang nagsasama-sama sa iisang bukirin. Kaya sa
Ìndia ay mamamalas ang malalaking tirahan, bunga na rin ng kanila
gawi na manatili sa pamilya ng lalki ang mga anak na nagpaksal o
nag-asawa na.
O Ang pamilyang Tsino ay kilala rin sa pagiging malawak o
exkstended. Si Confucius ang naglatag ng pundasyon ng lipunan sa
bansa na nagbibigay halaga sa pamilya bilang puso ng lipunan. Ang
tardisyonal na pamilyang Tsino ay autocratic. Ang mahigpit na
paggalang at pagsunod sa utos ng mga magulang at nakatatanda ay
mahigpit na itinuturo sa bawat kasapi ng pamilyang Tsino.
ilial Peity
O Ìto ay tumutukoy sa matinding pagmamalasakit at pagiging
masunurin ng mga anak sa kanilang mga magulang.
O Ginaganap ng isang inang Asyano ang paghahanda ng masaganang
pagkain at suporta sa kanyang mga anak. Ang ama naman ang
inaasahang makapagbibigay ng tamang disiplina sa tahanan. Ìto ang
dahilan kung bakit higit na malapit ang mga anak sa ina.
Patriarchal
O Ang ama ng tahanan ang iginagalang bilang puno at ganap na
makapangyarihan sa pamilyang Asyano.
onogamy
O Karamihan sa mga pamilyang Asyano ay monogamous. Ang
kalalakihan ay karaniwang kasal sa iisang asawa lamang.
O Sa pamilyang Arabe, bunga na rin ng impluwensiya ng kanilang
relihiyon, ay kumikilala sa poligamya. Pinahihintulutan ng relihiyong
Ìslam ang pagkakaroon ng apat na asaw ng isang lalaking Muslim
hanggang kaya niyang mabigyan ng mga pamilya nito ng maayos at
disenteng pamumuhay.
ond Labor
O Sa gawaing ito, ang isang anak ay pinagsisilbi sa bahay ng isang
maykayang pamilya upang makabayad sa anumang pagkakautang
ng isang magulang sa pamilya.
O Pangakaraniwan ito sa Timog Silangang Asya lalo na sa Ìndia,
Pakistan at Nepal.
O Ang & Working Group on Contemporary Forms of Slavery ay
sinasabing mahigit 20 million katao ang nasa ilalim pa rin ng bond
labor sa buong mundo.
Pinagkakasundong Pag-aasawa o Arranged arriages
O Ang kaugaliang ito ay pangkaraniwan na sa mga Ìndian, Tsino, Arab,
at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya.
O Sa Ìndia, ipinagkakausndo rin ang kanilang mga anak sa usapin ng
pag-aasawa. Naniniwala sila na mas magiging matatag ang samahan
ng mag-asawa kung may malinaw na unawaan ang bawat pamilya.
Dahil dito ang pamilya ang pumipili at nagsasaayos ng kasal ng mga
anak.
O Sa mga Tsino, Ìsinasaayos ng mga pamilya ang pagaasaw ng mga
anak. Ìto ay dahil sa paniniwalang mas magiging matibay ang
pagsasama kung may pakikiisa ang mga miyembro ng pamilya sa
pagpili ng asawa ng isang miyembro ng pamilya. May malaking
pagpapahalaga ang mga Tsino sa kasal kaya't ito ay kanilang
pinaghahandaan. Sa pag-aasawa ng mga anak, malaki ang
kapangyarihan ng ama. Siya ang nagpapasiya ng mapapangasawa
ng anak.
O Ang bigay-kaya o dowry ay isang mahalagang elemento sa kasalan.
Ìto ay karaniwang ipinagkakaloob sa pamamagitan ng salapi, lupain,
at iba pang pag-aari. Ìto ay hinihiling ng babae o mga magulang ng
babae bago ang pagpapakasal mula sa pamilya ng lalaking
mapapangasawa ng kanilang anak na babae.
ababang Pagtingin sa Kababaihang Asyano
O Noong panahon ng dinastiyang Sung ang kaisipang ito ay higit pang
pinagtibay ng ideyang katapatan at pagsamba sa asawa ng mga
kababaihang Tsino na dala ng Mongol sa Tsina.
O Ìto ang nagpasimula ng mapakalaking paskakamaling kaugaliang
pagtali ng paa o 1ootbinding ng mga kababaihan upang ito ay
mapanatiling maliit namaaring magpahirap sa isang babae ang
lumabas ng tahanan at makuhang makipagtalik kaninuman.
O Ìto rin ay nabibigay ng ideyang pagbebenta ng mga wlang halagang
anak na kababaihan ng panahong ito.
O $A A BABAEN HAPONE$
O Noong panahon ng Heian, iba ang kalagayan ng mga babaeng
hapones.
ikos ÷ ay ang kapangyarihan na tinataglay ng mga
kababaihang $hinto na isang uri ng wlang kamatayang
dibinidad.
Heian ÷taglay nila ang karapatan sa pag-aasawa, edukasyon,
at pagkakaroon ng mga ari-arian.
Karamihan sa mga sulatin ng panahong Heian ay nagmula sa
mga kababaihang tulad nina $hikibu urasaki at $ei
$honogon at iba pa
O Noong panahon ng Shogunatong Tokugawa :
Ang kalagayan ng mga kababainan ay pinagtibay ng manual na
reater Learing 1or Women na naglalarwan ng nararapat na
kaugalian ng mga kababaihan sa bansa.
Three Obediences :
4 "noong kabataan niya, siya ay naging masunirin sa
kanyang mga magulang.¨
4 "sa kanyang pag-aasawa, siya ay nagging masunurin
masunurin sa kanyang asawa.¨
4 " nang siya ay mabiyuda, siya ay sumunod sa kanyang
anak na lalaki.¨
O Ang mga kababaihang nag-asawa na ay knikailangang manirahan sa
bahay ng kanilang mapapangasawa ng habang buhay.
O Ang babaeng Hapones ay inaasahang mag-aalaga sa kanilang mga
biyenan higit sa kanilang sariling magulang.
O Ìnaasahan din ang kanyang panganganak ng lalaki kaysa babae.
O Magsasaayos ng Tahanan habang ang kalalakihan naman ng
maghahanapbuhay.
O Sumunod sa lahat na pasiya ng kanyang asawa.
O Ang kababaihang Asyano ay hindi rin maaaring makiisa sa mga
bagay na may kinalaman sa politika at iba pang hanapbuhay na
pampropesyonal. Ìto ay dulot ng kaisipang maari nitong makaligtaan
ang tungkulin sa bahay.
O Ìba rin ang edukasyon ng mga kababaihan sa mga kalalakihan.
Limitado lamang ang edukasyon ipinagkakaloob sa kanila na may
kinalaman sa kanilang gawain sa bahay.
O Ang diborsyo ay karapatan lamang ng mga kalalakihan. Sila lang ang
pwedeng magpasiya tungkol dito bunga ng kasong hindi pag-aanak
sa asawa. Kung hindi man ang lalaking asawa ay may karapatang
mag-asawang muli.

O A BABAEN HNDU
O Suttee- Noong sina-unang panahon, kailangan sumama ng babae sa
kanyang aswa sa panahon ng kamatayan sa pamamagitan ng
pagsama sa pagsunog sa kanyang asawa.
O Purdah - belo o takip na kailangan suotin ng mga babaeng hindu
kapaglumalabas sila sa kanilang bahay.
O Kumakain lamang ang isang babaeng Hindu matapos kumain ng
kanyang asawa.
O Hindi pantay ang mana ng babaeng Hindu sa mga lalaki niyang
kapatid.
O A BABAEN ARABE:
O Chador ÷ tulad ng mga babaeng Hindu, kailangan nilang isuot and
belong ito kapag lumalabas ng bahay.
ga Pagbabago sa PamiIyang Asyano
O Malaki ang pagbabagong pang-ekonomiya, panlipunan at cultural na
naganap noong ika-20 siglo ay nagdulot ng maraming pagbabago sa
lipunang Asyano.

59.8..32.33..2. O 35.3..3%834.33.2 O ...5..593.3.8.9.8.39.3 3.3 O 3.5.8.9..8.98..33.93. 3/.3.95.3.8..993..38.5.3.3.3%834.:.8.3.3.32.5. 3.535.8.5.-.2.3:3-.3.3-:73 . 5.33..7.8:3:7332.8.34..9.7....33.. .3 2.3.35.32.8:34/8.3 5.337.95.-.8.8...2.:94.3...2.84335...3.3.3. -.53.3.2..3...2.9:2:9:48.4 3.3.3..3 3 9.38.2.3%834 .7.3.5.7.8..34.35.33.3.38.38.:.3.38.8.93/35...3.3 -:3.35:8435:3.9:2:9:48.2.38..339. 32.5.32.3.8.2.2.9.2..35:3/. .32.7. 5.2...2..3.3..9. !..9.32...8.7/843...3 .733.35:34. !.7.3..3.38.93. .24:8 3 .2..39. 2..944.84335:3..3..7.2.2.5.3 2.3.2434..397.3.8. O $.2.2.2..8.3/853.8..2..8..538.2.2.33..93:9:748..593.3.2.8. 5.3.32.5.24507..738.8.3/. 2.2.3 94.5..2.3..3.3.97..2. 8.3/.98:5479.3!3.0307.--..!09 O 94.3.3.34 434.9.5.32.3/.4 08903/0/ $431:.38.344391.3.3.34.8. O 3.3.38.2.3-.4903/0/ O !.943 94.2.:8.38.2..--..3..2.8..9.3.:94832.3 .-.2.3.3 /.

32.32. .-.33.3 7043 .8. .35.8.2.3 32.3.3202-7435..32.5...-.337043 8.8.5 :5.33.38..:2.....2...-47 O $...8..2.93..8.48. 3.7472841$.:8.8.32.3 $./..33.5.3.53.07...3.2. $.38..32.35:25.......8.5.394..35.32.3.394 ...5.O $..8..5.35.93.3.3.3..8..:9.3.38.37..3.3/.8.38.3.82.2.89.9 /8039035..2.8.%24$.:3. 994.5.2. 53.3..3 5...2.2...8.38.332.477.7.5... .5.3...4.95.44-8..5...33. 5. 43/.7.38.2.08 O 3. O !...9.733-43/ .:83/473.3.:32.3..5.-:432:3/4 !3.2.30/.. .3.338.3.2...8:3/43!..32.4/47.8..3./8.9-..3.43.8.3.3.:. O $..8. .32.5.73325:038.%8348.:5.3....202-7435..905.5.3 2.9-.7.5.9 243.8..54.-32.-0 -:3. !3..3/.8.38.35.3:2.3.300203948.5. .8..2..33./94.483...39432.3-....88-8.3.2.3. .3 .3/.8.32.5.39::9.. 83.5.33.8.353.:32. .38.5..%24$.3.32.3:82 .3.3 %834 7.8.9.2.2.3..8.-478.74433.2. ...38..3 5.3..2. 2.:.3/. .8.32.3-.5.3948.8.8.3.8..3.8.32.9.9. !.4832. O $. O 3&47374:54343902547.2.3 .32.%834 83.77.8.2:2:.533 5..25.2. ..3.82.7.-.8.32.35. 94.2. O 3-.53.3 38..3 53.3 94.

332.3:5.9.-.2.35..32.3 -.9$0 $43443.3 O 9473.5.3.-.. 8...394.5.8. O 94.7.2.3!..9.-.7 94.33./33.9-.-.932.8.5.:.:.8.95.-.33:2.3 :2. .0.843 .7..2.3. 2.%83.5.7.9.5.943%4:.5.3..3./  0.. 70.3/0..2-...3. . .34348.3%8343.3.3 4 8.35..433/3.-.41449-3/332.332.-.3.3/0.93.--.3 9.9.3.35.35.2:.33 -.92.3.-.9-.3.5..-.3.2.3.744332..89.08 4 3443.-.5..3. .394.38.3.3 2.:.-.3..8.  %700 -0/03.3.8.5.:.5.3.32.3..53.3.-0-039.2..-.3$:3.03 . .-.95.8:3:738.3.. O 4435.9338.430./.3.-.4.3..333-.-.:. .32..5.58..2:.38.3.5..-.54308  48 .93.38..3.3. 8.4394 O $! $ O 4435.3 5..5.35.32.-.32.-..32...8.3.-...332.-.3.8:3:73 2.-.333..9.3:.3$3943.3.32.-.$-::7.7314742033.7.3 .4330.-.732.7. 3.2...34 O 4435.3.3 /-3/.39:.-..3.9-..9.. ....-.5...433$4:3.3 53.38.85.335....3.5..8.33.8.839.8. .8.3..8.3.8.3-.3.9335..9-.5.042.33.82:.35.2.9.0-.8.. 2..32.3.7.3:73......3  .3.3.8.8:..3...95..-.32.-.8:3738..5.7..7.-.7 .2..38. 0/:.93.3..3.9.3.0 .9070.

2.3.3. 3...433.3.3.033/:8..:.9...3.3-:.3 50/032..8433/5.3.332.-.3 ..3.38:2.. 5.38.2.3..3.32.08.3.8.3.8.32. 3-.3. :33/2.38.9.-.. -..8.3.30/:.3..3.2.32:  & $:9900 44383.43 .84332....-.3 $. $:2:34/8.38.2.8.7.3.-:/..5....8.38. .2..38:49332.38.-.3.2.3. 32..8....2.8.33 2..3. :3./:493.3.-.5..8.5.38.-. 94.5. 3/5.3..39:3:38..38.-.3..3 3.3.9.-... -03.3.8..3 .3...-.. -0449.-....3.5...2.-.2.8:2:34/8.732.73.3.8.3....2..8....5..88.-.5.2.8.3.2.5.2.30/:..38..398.8...3.3.44-8.5.3..3 29.93.483%... !:7/.5.35..38.. -.-.8:348.53.549.O O O O O O O O O O O O O O 4 3.8. 8.3.033/: . :2.. .35.-.8.3.9.548:2.3.3.3-..3.3..9..9/ # .257450843.3.34..3/732.3..3..3.3..33 .2.32...732.9:34/94-:3... 3/-4784. 8.5.-.84353.2.8.7..-.033/:2. 3.3-.3.8..0 .3-.8.8..37.33.3-.. .3 2.3..3 . .85..8.3.9-.739432.33.38.39.3/3./4.3.3.54308.32.3.3.3.8. ..-.2..3.2.-.33 5. -..3.9.5-:..2.3.8.3.8.:2.5-:..32.03.5.3.3..3.32....-.3..

435.. 84.48.3.-.-.:2.!.-..34 O ./:4932.-.-.35:3.38..33.-.7.!.235./47 9:.38. 5:3.033/: .48.3/ -04394.3.35. 3.-.3 04342. 5. .:9:7..-.34  .2.O .3.-./32..53443.5.9.38:49..83-.3.3.