MARIN IORGA

SOCIOLOGIE GENERALĂ
(SUPORT DE CURS)

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

CUPRINS:
Capitolul I SOCIOLOGIA -TEORIA GENERALĂ A VIEŢII SOCIALE, ŞTIINŢA DESPRE OM ŞI SOCIETATE.........................................................................................4 1. Dezvoltarea teoriei generale. Premisele apariţiei sociologiei ca ştiinţă.5 2. Apariţia sociologiei ca ştiinţă.................................................................7 2.1. Definiţii ale sociologiei..............................................................8 3. Obiectul şi problematica sociologiei......................................................9 4. Structura societăţii şi structurarea internă a sociologiei.......................11 5. Raporturile sociologiei cu ştiinţele sociale particulare..........................12 5.1. Criterii şi condiţii generale de realizare a raporturilor sociologiei cu ştiinţele sociale particulare................................................12 5.2. Raporturile sociologiei cu antropologia..................................13 5.3. Relaţiile sociologiei cu istoria.................................................14 5.4. Raporturile sociologiei cu demografia....................................14 5.5. Raporturile sociologiei cu psihologia şi psihologia socială.....14 5.6. Raporturile sociologiei cu geografia.......................................15 5.7. Raporturile sociologiei cu economia politică şi ştiinţele economice..............................................................................16 5.8. Raporturile sociologiei cu ştiinţele politice şi practica socială....................................................................................16 Capitolul II REALITATEA SOCIALĂ CA OBIECT AL SOCIOLOGIEI..............................18 1. Orientări în definirea obiectului sociologiei..........................................18 2. Specificul analizei sociologice a obiectelor şi faptelor sociale.............24 3. Caracteristici fundamentale ale obiectului sociologiei.........................26 Capitolul III CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE SOCIOLOGIEI.....................................29 1. Fapte, fenomene, relaţii şi procese sociale........................................29 2. Noţiunea de fapt social........................................................................29 3. Fenomenele sociale.............................................................................31 4. Relaţiile sociale....................................................................................31 5. Procesele sociale................................................................................33 5.1. Tipuri de procese în societate................................................34 5.2. Mecanisme ale proceselor sociale.........................................35 6. Realitatea socială................................................................................38 7. Funcţia practică şi rolul prospectiv al sociologiei.................................38 7.1. Funcţia expozitivă..................................................................39 7.2. Funcţia explicativă şi interpretativă........................................39 7.3. Funcţia de ordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică, de integrare dar şi de diviziune a activităţilor în cadrul celorlalte ştiinţe sociale..........................................................................39 2

7.4. 7.5. 7.6.

Funcţia de diagnoză şi prognoză socială..............................39 Funcţia aplicativă, creativă, transformatoare........................39 Funcţia ideologică.................................................................40

Capitolul IV METODOLOGIA SOCIOLOGICĂ. METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ CONCRETĂ A FAPTELOR ŞI FENOMENELOR SOCIALE..........................................................................41 1. Operaţionalizarea conceptelor..........................................................41 2. Metode, tehnici şi procedee de cercetare sociologică......................44 3. Tehnicile de eşantionare...................................................................45 4. Ancheta sociologică..........................................................................47 Capitolul V SOCIOLOGIA GRUPULUI.............................................................................49 1. Tipuri de colectivităţi sociale..............................................................49 2. Grupul social - grup primar de sarcină...............................................50 3. Fenomenul de absorbţie a personalităţii. Modelele grupului.............51 4. Procesul de socializare şi integrare socială......................................52 5. Noţiunile de status şi rol....................................................................53 6. Trăsături caracteristice ale grupurilor sociale...................................54 Capitolul VI MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR..........................................................61 1. Echipa managerială..........................................................................61 2. Stiluri de conducere...........................................................................62 BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ....................................................................64 TESTE............................................................................................................66

3

Capitolul I SOCIOLOGIA – TEORIA GENERALĂ A VIEŢII SOCIALE, ŞTIINŢA DESPRE SOCIETATE ŞI OM Sociologia, mai mult decât alte domenii de cunoaştere şi de acţiune practică, îmbină reflecţia teoretică şi abordarea empirică în studiul societăţii şi omului. Reflecţiile teoretice despre societate şi om, încercările de abordare empirică, îmbinarea lor în sisteme explicative unitare şi coerente au răspuns întotdeauna cerinţelor concrete de înţelegere şi soluţionare a problemelor vieţii sociale a oamenilor. Interesul pentru aceste probleme a sporit în epocile de profunde schimbări sociale, în perioadele de progres ştiinţific, tehnologic, tehnic, economic, politic, moral şi în alte domenii ale vieţii sociale. Cauza acestui interes rezidă din: 1. nevoia de explicare în raport cu schimbările ce contraveneau marilor sisteme filosofice speculative; marile sisteme teoretice explicative pretindeau ca prin raţionamente deductive să se treacă la caracterizarea fenomenelor particulare, concrete acestea fiind doar o expresie a unor principii şi legităţi generale. Dezvoltarea societăţii, complexitatea fenomenelor sociale impuneau însă cunoaşterea concretă a acestora şi găsirea unor soluţii practice, eficiente pentru diversele probleme şi activităţi umane. 2. cerinţa de a fundamenta practic – acţional aceste schimbari dezirabile din punct de vedere economic, politic, moral, structural, funcţional. Indivizii , grupurile sociale, societăţile resimt permanent nevoia de a creşte gradul de conştientizare a activităţilor şi de a diminua acţiunile spontane cu efecte imprevizibile, nedorite, negative. 3. aflarea unei (unor) legităţi sociale obiective ce guvernează istoria societăţii şi care să dea garanţia logic – raţională a devenirii istorice. Determinarea acţiunilor şi comportamentelor individuale şi colective de către legi şi mecanisme sociale este o realitate a cărei cunoaştere ştiinţifică asigură certitudinea asupra înfăptuirii obiectivelor propuse şi a eficienţei instrumentelor construite şi adoptate în diversele activităţi sociale. În absenţa garanţiei că există “o regulă în toate”, oamenii nu ar avea motivaţia necesară de a acţiona. 4. desluşirea raţională dar şi empirică a evenimentelor şi proceselor sociale care apar ca neînţelese pentru : a) mentalitatea comună b) ştiinţele şi cunoştinţele existente instituţionalizate şi oficializate, ambele incapabile să ofere cu promptitudine soluţii pertinente la marile probleme existenţiale, la aspiraţiile şi idealurile umane. Mentalitatea comună a oamenilor (prejudecăţi, superstiţii, practici, automatisme, obişnuinţe, maniere şi stiluri etc). ca şi cunoştinţele devenite “clasice”, oficializate se caracterizează prin conservatorism incapabil de a se acomoda la schimbările efective ce se produc în toate domeniile şi activităţile 4

începute încă din Antichitate. Gândirea socială. viaţa oamenilor. 1. au primit diverse denumiri: “fizica socială”. Hipocrate va deschide cercetarea concretă a individului şi grupurilor sociale prin cunoscuta caracterizare şi clasificare a tipurilor de temperament (personalitate). Cunoaşterea esenţei omului şi a relaţiilor reciproce dintre oameni. Prin aceste definiţii. Cu Democrit şi Tucidide apar primele idei despre progresul social. Teoriile sociale ale Antichităţii puneau primatul absolut al comunităţii. cercetarea sistematică şi generalizarea materialului faptic. Toate încercau să identifice substanţa. “Theogonia” sa este nu numai o cosmogonie. ca şi a soluţiilor ce atenuează 5 . Ei au înlăturat din explicaţiile lor rolul forţelor supranaturale. cetăţii. activităţi economice). Dezvoltarea teoriei sociale. Pe această bază a formulat concepţia sa asupra societăţii. a rezolvărilor colectiviste sau individualiste. de evidenţiere a cauzelor lor. morale. definirea modalităţilor de organizare şi a direcţiilor de dezvoltare a societăţii. Aristotel devine unul dintre precursorii esenţiali ai sociologiei. adică evidenţierea specificităţii faptelor sociale. economice. factor demografic. Problema raportului societate – individ. mai exact o etiogonie. şi empiric la Aristotel asupra modului cum trebuie organizată societatea. prin studiul filosofant speculativ. mediul geografic. Platon şi Aristotel işi aduc contribuţia la dezvoltarea teoriei sociale normative. de evidenţiere a factorilor vieţii sociale (clima. în raport cu individul şi cu alte comunităţi locale. punând problema cauzelor apariţiei şi desfăşurării faptelor sociale. a opoziţiei lor. Definea omul ca fiinţă socială (zoon politikon). mai concret o etogonie explicitând geneza faptelor sociale şi totodată o etiologie. gnoseologice şi logice s-au pus abia odată cu apariţia filosofiei. Theogonia sa este şi o sociogonie . dar premisele ontologice. Hesiod în “Munci şi zile” abordează pentru prima dată activităţile concrete ale omului (munca). Aceeaşi problematică a făcut obiectul şi altor doctrine politice. idei dezvoltate de stoici. studierea şi explicarea societăţii. Dincolo de deosebirea de sistem şi metodă. la Platon. sociabilitatea ca fiind generată de instinctul social.”filosofie istorică”. ci şi o etologie. Premisele apariţiei sociologiei ca ştiinţă Sociologul german Ferdinand Tönnies afirmă că “sociologia este mai veche decât numele său”. de cunoaştere a noilor fenomene şi procese apărute în viaţa socială a oamenilor. De aici nevoia de cercetare şi explicare. au fost tentative apărute în interiorul sistemelor mitologice.”filosofie socială”.sociale. Cu Herodot se manifesta interesul special pentru colectarea. Aristotel a efectuat peste 150 (158) de monografii ale cetăţilor şi constituţiilor greceşti. particulare. Tucidide formulează metoda critică de apreciere a adevărului istoric şi de verificare a faptelor. juridice. fără a putea fi încă o sociologie. esenţa societăţii cu un ideal considerat valid şi posibil de a se înfăptui.

Gianbattista Vico prin teoria dezvoltării ciclice. ALEXIS DE TOCQUEVILLE ilustrează interesul marcat pentru investigaţie. ea se bazează doar pe preponderenţa mai evidentă a unei căi şi pe sublinierea noutăţii şi semnificaţiei esenţiale a unor concepte cu valoare operaţională pentru cercetarea societăţii şi a omului. filantropic al bogaţilor. ilustrează o tendinţă. un spirit mai universalist şi democratic. ALTHUSIUS. Sociologul american Harry Barnes sintetizează principalele elemente ale doctrinelor sociale – creştine: a) omenirea este. f) progresul sau reforma periclitează speranţa mântuirii. demarcaţia este dificil de făcut. c) conducerea şi guvernarea laică sunt necesare datorită păcatului. Încă din zorii Renaşterii se prefigurează o filosofie a istoriei ( J.Rousseau) ca abordare raţional – deductivă a societăţii şi omului. N. Încă de la 1370. 2) cercetarea empirică a fenomenelor sociale. FERGUSON. Machiavelli separă teoria politică de etică. ca şi istoria sociologiei însăşi. procedează la cercetarea deductivă a faptelor sociale istorice.această opoziţie. PUFFENDORF.a. MONTESQUIEU. Evul Mediu a fost preocupat. HEGEL. corespunde stării omului în Paradis. Se conturează două direcţii esenţiale ale cunoaşterii sociale ce vor pregăti apariţia sociologiei ca ştiinţă: 1) filosofia raţionalistă a istoriei. considerat un tratat de economie politică concretă. 6 . iar orice acţiune care contravine puterii este un păcat. afirmă că societatea ori se dezvoltă şi se extinde . ecleziastică. ori piere. empirică şi aplicarea metodei cantitative în analiza faptelor şi fenomenelor sociale. a străbătut întreaga istorie a teoriilor sociale. înaintea căderii în păcat. e) valoarea instituţiilor sociale este trecătoare. Nu lipseşte în această perioadă analiza empirică ce deschide drum ştiinţelor sociale concrete. prin natura ei socială (ideea provine de la Aristotel şi Stoici). d) puterea derivă de la Dumnezeu. Armonia perfectă între individual şi social în cadrul unei ierarhii sociale uriaşe este exclusiv supusă lui Dumnezeu. ROUSSEAU. D`Oresme scrie “Tratat asupra primei invenţii a monedei”. chiar absorbit de problematica filosofică şi religioasă care distrăgea atenţia de la empiric şi social. ca remediu la crimele şi viciile omeneşti. caracterizată prin fraternitate. Filosofia socială creştină viza o societate perfectă. CONDORCET ş. prin guvernarea fără coerciţie. g) alinarea suferinţelor se face prin actul de caritate. VOLTAIRE. importanţa fiind pregătirea pentru Viaţa de Apoi.J. HUGO GROTIUS. cunoaştere concretă. HOBBES. Afirmă rolul cauzal în acţiunea umană a intereselor şi dorinţelor. GENTILES. HERDER. iar MACHIAVELLI. b) “epoca de aur “ a lui Seneca. Defineşte explicit cadrul acţiunii sociale prin relaţia scop – mijloace (“Scopul scuză mijloacele” reprezintă o exagerare interpretativă). Între cele două direcţii. QUESNEY.

atât cele materiale. îndeosebi de legea progresului social (lege probabilă ce acţionează prin activitatea raţională a oamenilor). economie politică. ce decurg din natura lucrurilor. problema claselor sociale şi a luptei de clasă (1802). sociologie ) au pornit de la Saint – Simon mergând pe două direcţii diferite în constituirea sociologiei ştiinţifice. b) Faptele sociale. formulate de Rousseau şi Meslier acordă o distincţie aparte rolului individului în societate. sociale. După opinia lui G. Teoriile contractualiste ( Hobbes ). rolul dominant al industrializării şi dezvoltării economice. 7 . Două idei sunt esenţiale: a) Observarea metodică a faptelor sociale (erau regimuri politice în concepţia sa). cele social – politice. c) Descifrarea legilor sociale impune cunoaşterea. A tratat probleme sociologice de mare importanţă ca: raportul dintre producţia materială şi producţia spirituală. călătoriile şi descrierile etnografice. atât A. ci şi economice şi politice. Comte. Gurvitch. rolul forţelor politice în relaţia cu forţele economice. Câteva idei esenţiale pentru sociologie de la Montesquieu: a) Explicarea proceselor sociale presupune studiul condiţiilor concrete. sub acţiunea unor legi bine determinate. sunt pregătite printrun proces îndelungat. el utilizează printre primii termenul de fizică socială. b) Procesele sociale. teoretice şi instituirea metodelor şi procedeelor de cercetare. realizează o analiză sociologică doar a societăţii politice. comportamentele şi activităţile umane ş. culturale. Hobbes. Saint-Simon(1760-1828) defineşte ştiinţa pozitivă a faptelor sociale prin termenul de “fizică socială” care studiază cu metode ştiinţifice faptele economice. cât şi cele spirituale. începuturile statisticii( sec XV ) duc la acumularea unui uriaş material faptic ce permite analiza comparatistă a societăţilor şi conturarea unor proiecte de societăţi ideale. Continuatorul lui Montesquieu. mai ales democraţia. politice. face observaţii empirice asupra cadrelor social – politice şi a comportamentului individual şi de grup. Adevăratul precursor al sociologiei moderne poate fi socotit Montesquieu care introduce o regulă fundamentală pentru sociologie: faptele sociale (instituţiile economice şi politice. acţiunile şi comportamentele oamenilor sunt determinate de legi şi reguli generale. cât şi Karl Marx (1818-1883) şi Friedrich Engels (1820-1895) – creatorii marxismului (filosofie.a) se bazează pe relaţii necesare. pe baza observaţiilor metodice riguroase a proceselor sociale. considerat părintele psihologiei sociale. Apariţia sociologiei ca ştiinţă Constituirea sociologiei s-a produs într-o etapă în care s-au întrunit două condiţii esenţiale pentru trecerea de la stadiul preştiinţific la stadiul ştiinţific al cunoaşterii sociale: a) acumularea premiselor ştiinţifice.Teoriile despre egalitatea de la natură (jusnaturalismul). 2. Tocqueville. nu numai geografice.

progresele cunoaşterii au fost dublate şi de schimbările revoluţionare din tehnologie. Gândirea socială. apoi al celor filosofice. în “Cursul de filosofie pozitivă” (6 volume) propune constituirea unei ştiinţe noi. economice. morale dintre oameni în cadrul societăţii. tehnică. Georges Gurvitch (1894-1965) : “sociologia este ştiinţa care studiază fenomenele sociale totale şi ansamblul aspectelor şi mişcărilor lor. producţia industrială. definirea modalităţilor de organizare şi a direcţiilor de dezvoltare a societăţii. Problematica socială a făcut obiectul şi al doctrinelor politice. îndeosebi. companion şi “logos” = ştiinţă ). complexitatea structurală a societăţilor şi complicarea funcţională în relaţiile sociale. ”filosofie socială”. Acesta. Ulterior s-a încercat extrapolarea unor principii şi legi ale ştiinţelor naturii la domeniul socioumanului. ”filosofie istorică”. morale. autonome despre societate pe care o numeşte “sociologie” ( de la cuvintele “socius” = soţ.1. pe de o parte de realitatea socială extrem de complexă. asociat. Ferdinand Tonnies afirmă că “ sociologia este mai veche decât numele său”. înglobându-le în tipuri dialectizate.b) maturizarea obiectului ştiinţei respective. a specificului societăţii s-au formulat mai multe definiţii. grupate şi globale”. Cunoaşterea esenţei omului şi a relaţiilor reciproce dintre oameni. forţele coercitive şi forţele care 8 . economice. microsociale. pe de altă parte de metoda sociologiei care are în vedere ansamblul social încadrat în timpuri discontinue” John Stuart Mill (1803-1873) : “sociologia este ştiinţa caracterelor celor mai generale ale societăţii”. fapt ce a viciat definirea societăţii şi omului ca realităţi distincte. juridice. tovarăş. Majoritatea istoricilor sociologiei îl consideră pe Auguste Comte (17981857) ca întemeietor al sociologiei ştiinţifice. constituirea societăţii civile. esenţa. 2. politice. evidenţierea specificităţii faptelor sociale au fost tentative apărute în interiorul sistemelor mitologice. în perioada modernă. A.Comte : “sociologia este cea mai complexă dintre ştiinţe. Toate încercau să identifice substanţa. Emile Durkheim (1858-1917) : “sociologia este ştiinţa faptelor sociale”. ireductibile la alte domenii ale existenţei naturale. natura societăţii cu un ideal pe care gânditorii îl considerau valid şi posibil de a se înfăptui. Jan Szczepanski (1913) :”ştiinţa despre colectivităţile umane al cărui studiu îl constituie fenomenele şi procesele de apariţie a diferitelor forme de viaţă colectivă a oamenilor. Definiţii ale sociologiei În funcţie de poziţiile teoretice în abordarea obiectului sociologiei. studiul şi explicarea societăţii începute încă din Antichitate au primit denumiri diverse: „fizică socială”. ”fizicologie socială”. Începând cu Renaşterea şi. structurile acestor colectivităti care derivă din interacţiunea reciprocă a oamenilor. Aceste adevărate provocări pentru raţiunea umană au determinat necesitatea unei ştiinţe noi despre societate. pozitive. complexitate determinată.

Ca problemă centrală este descifrarea şi definirea specificului socialului. Semnele socialului derivă din raportul dintre individ şi societate.) se transferă de la individ la individ prin contagiune. mutaţiile şi transformările care survin în cadrul lor”. O a două problemă este aceea a criteriului de definire a faptului social. în modalitatea prin care un număr de indivizi se constituie intr-un grup în vederea realizării unor trebuinţe comune. În sociologia românească: Dimitrie Gusti (1880-1955) : “sociologia este ştiinţa realităţii sociale”. un act. Gurvitch. o conduită etc. prin generalizare devenind social. Obiectul şi problematica sociologiei Obiectul sociologiei îl constituie societatea în totalitatea sa.iar pentru a doua imitaţia şi contagiunea . Durkheim şi G. De pe această poziţie faptul social este de natură psihologică şi se produce atunci când ceva (un gest. Un al treilea aspect în definirea socialului îl constituie semnele socialului . care ne conving că există o realitate socială distinctă ce poate fi cercetată ca atare. b) Formulată de Gabriel Tarde şi constă în definirea socialului ca rezultat al fenomenelor de imitaţie ca raporturi între două sau mai multe conştiinţe. dinamica şi ansamblul de structuri.dispersează aceste colectivităţi. În această privinţă s-au conturat două poziţii: a) Originară în concepţiile lui E. Aceştia consideră că specificul socialului constă în sistemul de grupare. relaţii. În cazul constrângerii. Petre Andrei (1891-1940) : “studiul integrativ – structural şi dinamic al societăţii omeneşti”. Sunt considerate două semne ale socialului: a) puterea b) valoarea 9 . acţiuni sociale existente în societate”. Miron Constantinescu (1917-1974) : “ştiinţa care studiază totalitatea relaţiilor sociale. faptul social se manifestă prin autoritatea pe care o exercită asupra indivizilor impunându-se cu ajutorul controlului şi sancţiunii. Pentru prima poziţie criteriul este constrângerea . realitatea socială în procesualitatea devenirii sale. Pe această bază se instituie sentimentul de solidaritate ce se manifestă ca fapt social. Prin semn social se înţelege acele indicaţii exterioare care permit recunoaşterea socialului. care poate fi: pozitivă (premială) sau negativă (represivă). 3.

aptitudinile. individul se contopeşte cu societatea.). zvonurile. Împărţirea semnelor socialului în putere şi valoare nu este dihotomică. a profesorului asupra elevilor şi studenţilor. o etică a actului politic. ideologice. ca şi de raportarea formelor concrete ale puterii la criteriile politice. se exprimă printr-o varietate de forme concrete: puterea comandantului asupra subordonatului. Deosebit de interesante sunt raportările conceptelor sociologice la concepte şi noţiuni ale altor ştiinţe sociale particulare în cadrul analizei faptelor şi fenomenelor sociale totale. colectivităţi distincte. puterea. închipuiri. deoarece integrându-se în societate este nevoit să renunţe la anumite libertăţi. religioase. Valorile pot fi generale. a antrenorului asupra sportivilor. morale. prestigiul. Astfel. individul se opune societăţii. credinţele. De asemenea. Astfel. specifice unor grupuri. sociologia se poate dezinteresa de criteriile gnoseologice şi epistemologice de apreciere a valorilor. juridice. banii etc. Obiectul sociologiei nu se reduce la realităţi materiale. politice. În ipostaza identificării individului cu societatea. iar la rândul său valoarea (valorile ştiinţifice. arta conducerii. zvonuri. între cele două fiind interferenţe şi complementarităţi. moda. o înfruntă. eficienţa guvernării). particulare. filosofice. se identifică cu ea. putere exercită averea. actele de creaţie diversă) exercită influenţă (expresia certitudinii puterii) asupra oamenilor. ideologice etc. atitudini. valorile etice. a şefului asupra subalternilor. puterea necesită o fundamentare pe valoare (ştiinţa politică. semnul socialului este valoarea – cunoştinţele. dreptate etc. putere exercită şi normele juridice. până la conflictele de interese diverse (economice. emoţii şi sentimente etc. structurilor şi instituţiilor sociale. a autorităţii asupra cetăţenilor. De asemenea. autenticitate. nu exercită mai puţină putere decât programele şi declaraţiile oficiale asupra conştiinţei şi acţiunii oamenilor.Corelaţia dintre individ şi societate (colectivitate) este contradictorie: 1) pe de o parte. superstiţiile. motivaţii. ca semn al socialului. performanţele. care pot lua şi forme conflictuale se distribuie pe un registru larg mergând de la dubla natură a fiinţei umane (contradicţia dintre natura biologică şi esenţa umană a individului). politice. acceptate şi împărtăşite de întreaga societate sau parţiale. ci cuprinde şi formele de reflecţie subiectivă a indivizilor şi grupurilor (mentalităţi. tradiţiile. competenţele etc. administrative – legitimitate. 2) pe de altă parte. nu au mai puţină influenţă. deşi sunt o abatere de la informaţia oficială sau de la adevăr. În ipostaza opoziţiei dintre individ şi societate. credinţe. a părinţilor asupra copiilor etc. opinii. obiective. economice.). 10 . nu se poate realiza ca persoană cu personalitate în afara societăţii. să se supună rigorilor sociale. Contradicţiile între individ şi societate. prejudecăţile.

a religiei. a educaţiei. societăţi concrete. în anumite împrejurări anomice. rural. grupurile de presiune. raporturile complexe de determinare şi cauzalitate. rurală. a artei. deci. Aceste aspecte au condus la studiul sociologic al relaţiilor socialeconomice cu ramurile : sociologie economică. demografia. obiect de investigaţie sociologică şi temei al activităţii agenţilor sociali (indivizi. sociologia organizaţiilor etc. a şcolii. a dreptului. continuitatea şi discontinuitatea cadrelor sociale. procesualitatea şi istoricitatea determinate de acţiunea practică multiplă realizată de grupuri. îndeosebi cea productivă. 2) Condiţiile mediului natural (umanizat) şi social care alcătuiesc morfologia socială. ca un sistem căruia îi sunt proprii organizarea pe niveluri.De asemenea. fenomene şi evenimente sociale care intră în structura societăţii. a limbajului. a turismului. a comunităţilor etnice. deci putere. grupuri. Sociologia grupurilor. ecologia socială (sociologia mediului urban. b) geneza structurilor şi proceselor sociale. a mass-media. a mulţimilor. Societatea este constituită din… iar sociologia ca ştiinţă a societăţii globale studiază: 1) Structurile fundamentale ale societăţii concrete şi dinamica acestora: a) nivelele de organizare structurala macro. mulţimile. a muncii. grupările anarhice nu exercită. mediu şi micro sociale. a zonelor montane. a claselor sociale. mai puţină autoritate şi influenţă. 11 . dar şi categorii sociale. a deltei) etc. studiate printr-o abordare interdisciplinară – psihologică. 5) Ansamblul structurilor psiho-sociale. La acest nivel se constituie ramuri (domenii)concrete ale sociologiei ca şi ştiinţe particulare şi de graniţă. 4. organizaţii şi instituţii sociale diverse). sociologia pieţei. ideologice. urbană. studiu concretizat în : sociologia politică. a moralei. 4) Ansamblul instituţiilor sociale. Structura societăţii şi structurarea internă a sociologiei Sociologia studiază societatea ca un sistem structural complex şi dinamic compus din elemente (subsisteme) aflate în raporturi dialectice şi variabile . sociologia sportului etc. Studiul morfologiei sociale a dus la constiturea unor ramuri ale sociologiei şi prin abordare multidisciplinară a realităţii sociale au apărut ştiinţe de graniţă: sociologia geografică şi geografia umană. a familiei. simbolice. au cauze şi produc consecinţe fiind. Toate acestea au calitatea de fapte. 3) Ansamblul structurilor care condiţionează activitatea materială diversă. al structurilor spirituale. sociologie industrială. chiar dacă nu sunt legitime în raport cu un sistem de norme juridice şi politice. psihosocială şi socială – pe următoarele probleme : Raportul structurilor sociale globale cu fenomenele psihosociale globale (totale). rasiale etc.

b) care este factorul determinant al vieţii şi dezvoltării vieţii sociale. Cercetările interdisciplinare sunt proprii sociologiei istorice. generată de complexitatea faptelor sociale. interetnice etc. geografia. Raporturile sociologiei cu ştiinţele sociale particulare 5. Criterii şi condiţii generale de realizare a raporturilor sociologiei cu ştiinţele sociale particulare Dacă sociologia elaborează un ansamblu de probleme fundamentale şi specifice vieţii sociale. Raportul cu ştiinţele sociale are ca punct de plecare elemente comune în contextul diviziunii. psihologia. valabile pentru întreaga societate. etnologiei şi etnografiei etc. sociologiei popoarelor şi naţiunilor. b) sinteza cunoştinţelor globale despre om şi societate.1. Dacă la început constituirea unei ştiinţe a însemnat desprinderea dintr-o teorie mai generală (filosofică sau ştiinţifică). a liderilor(conducătorilor). c) problema legilor sociale. antropologiei sociale şi culturale. mulţimilor. Psihosociologia relaţiilor interumane. din cunoştinţele sociale contemporane. comunităţilor. aceste probleme fundamentale sunt stadiul de dezvoltare şi direcţia de dezvoltare pe care se înscrie societatea umană: a) raportul dintre individ şi societate. utilizând metode specifice din multitudinea domeniilor de preocupare ştiinţifică. Fără pretenţii exhaustive. economia politică. sunt considerate la un stadiu teoretic mai elaborat: antropologia. ştiinţele politice şi administrative. dându-le rezolvări parţiale şi contribuind la răspunsuri globale. sociologiei comparate. coexistentă acestora în cadrul societăţilor contemporane. istoria. 6) Ansamblul structurilor.Psihosociologia relaţiilor interpersonale şi intergrupale. Definirea obiectului propriu impune şi viziunea inter şi multidisciplinară. etnologia. dar şi integrării cunoaşterii ştiinţifice despre societate. Psihosociologia personalităţilor. colectivitatăţilor. 12 . claselor. Psihologia grupurilor. probleme comune în ponderi diferite şi ştiinţelor sociale particulare. Cu statut autonom. demografia. separării. a tipurilor de cultură şi civilizaţie. având aparat categorial propriu. dezvoltarea ulterioară a necesitat corelarea cu alte ştiinţe care analizează din puncte de vedere diferite problemele fundamentale ale societăţii. 5. ea are funcţia de coordonare a celor două direcţii pe care se desfăşoară cercetarea vieţii sociale : a) analiza parcelată. Ştiinţe sociale particulare se ocupă de aceste probleme.

staticul cu dinamicul. Această evoluţie semnifică şi schimbarea de accent a obiectului său. punând la dispoziţia factorilor politici temeiuri pentru activitatea practică. înţelese ca totalitate. Sociologia îmbină structuralul cu funcţionalul. ”dacă etapele parcurse de societatea istorică au un caracter obligatoriu. Materialul faptic acumulat de cercetările antropologice şi etnologico – etnografice facilitează fundamentarea unor concluzii ştiinţifice de către sociologia generală şi sociologiile de ramură. Prin aceasta. epistemologic. ”ce reprezintă izolaţionismul. conform proiectelor şi programelor dezirabile. antropologia se apropie de sociologia generală. în prima fază. politice.5. practic. culturală. s-a ocupat de descrierea societăţii arhaice. logicul cu istoricul. care lăsa în afara conţinutul real. forţele reale şi numeroasele relaţii proprii societăţii concrete. plasând-o la statutul de teorie ştiinţifică a vieţii sociale ca totalitate. Antropologia. Critica acestei pretenţii se bazează pe caracterul stric formal al vieţii sociale. culturală şi politică. Tendinţa de generalitate a antropologiei – Claude Lévi Strauss – a generat pretenţia antropologiei de a se situa ca grad de generalitate. interesează lumea contemporană. ca fapte sociale totale. deplasarea de la antropologia biologică spre cea socială. legic pentru toate popoarele şi societăţile?”. care studiază evoluţia socială de la forme elementare de organizare sociala. socială. integraţionismul. 13 . rasiale. 2) y = să creadă în existenţa şi eficienţa lui. ”ce sunt tipurile de societăţi istorice şi nivelele de dezvoltare?”. studiind probleme economice. Conceptul de „fapt social total” (Marcel Mauss) a apărut iniţial în antropologie şi apoi a fost preluat şi dezvoltat de sociologie. naţionale. asupra omului şi culturilor. în faza contemporană îşi concentrează atenţia asupra societăţilor concepute ca sisteme totale. deasupra sociologiei şi de a îndeplini funcţia integratoare pentru toate ştiinţele sociale. interacţionează cu sociologiile de ramură. ”ce este societatea naţională instituţionalizată?”. sincronicul cu diacronicul. apoi la colectivităţi complexe diferenţiate. la forme superioare: comunităţi şi colectivităţi relativ simple şi omogene. culturi sau aspecte ale culturii şi civilizaţii arhaice. ”ce sunt formele de integrare supranaţională?”. cosmopolitismul. aculturaţia şi alte probleme complexe?”. precum şi cu ştiinţele sociale particulare. politică) o consideră ca ştiinţă a normelor socio – culturale. specifice unor comunităţi sau societăţi închise. Întrebări cum sunt : “ce reprezintă societăţile şi popoarele?”. politic. 3) z = comunitatea să fie convinsă de existenţa şi eficienţa lui. în a doua fază a realizat sinteze parţiale referitoare la populaţie. Claude Lévi Strauss explică “blestemul” – structura statică: 1) x = să creadă în realitatea şi eficienţa lui. neomogene.etnice. Raporturile sociologiei cu antropologia Definiţia actuală cea mai largă a antropologiei (pentru a nu se confunda cu etnologia sau variantele antropologiei – biologică.2. reflectându-se în antropologie şi sociologie sub aspect teoretic. ”ce efecte ar avea sărirea peste etapele istorice ale unor societăţi?”.

natalitatea. iar principală calitate a istoricului este erudiţia. Ea se interesează nu atât de conţinuturile reflectării care intră în componenţa fiecărui proces.3. raportul dintre ponderea persoanelor cu venituri şi dependenţii de aceste venituri. investigaţiile. sistemele şi însuşirile psihice general – umane. a surselor istoriografice.5.4. se detaşează de modelele abstracte ale filosofiei istoriei şi de concepţia prezenteistă. dublată de sociologie poate disocia faptele trecutului de prezent. sporul natural. ştiinţele istorice aduc un preţios material faptic. cât de legile 14 . ca şi ale altor ştiinţe sociale. Istoria. şcolari.5. tip : dacă … atunci! (dacă s-ar fi petrecut ceva sau altceva … atunci evenimentele ar fi fost altele) 5. Ca urmare a dezvoltării informaţiilor despre societate demografia se ocupă acum (în relaţie cu alte ştiinţe sociale) şi de indicatori culturali. durata medie de viaţă. sociologia abordează parametrii esenţiali precum: populaţia aptă de muncă. factorii cauzali de cei accidentali ce determină evenimentele istorice. probitatea sa constă în descifrarea şi interpretarea documentelor. sistematică. proceselor. concluziile şi metodele sociologiei. în ramuri ale producţiei economice. populaţia ocupată. Istoria este o ştiinţă care se îndreaptă spre trecut. dinamica lor. educaţionali. 5. raport între populaţia ocupată – neocupată. Sociologia evidenţiază tendinţele. Istoria utilizează tot mai mult rezultatele. temeiul obiectiv şi efectul acţiunilor sociale de grup şi individuale asupra repetabilităţii şi irepetabilităţii structurilor şi evoluţiei istorice. densitatea. funcţiilor şi capacităţilor umane. necesar sociologiei. poate demonta falsurile istorice. precum şi mecanismele cele mai generale care stau la baza formării activităţilor. şomaj. integrând şi problematica generică a personalităţii. populaţia ocupată calificată şi la diverse nivele de calificare. mai ales istoriografia. Relaţiile sociologiei cu istoria În măsura în care istoria. direcţiile de dezvoltare ale societăţii omeneşti: descifrează fapte şi activităţi. nu poate face previziuni deoarece nu poate utiliza raţionamentul de implicaţie. ritmurile. Raporturile sociologiei cu demografia Demografia studiază starea şi mişcarea populaţiei vizând o serie de indicatori specifici: mărimea. migraţiile interne şi externe etc. Istoria nu poate opera cu scenarii. indicatori numiţi demo – socio – economici. migraţia forţei de muncă şi caracteristicile migranţilor. mortalitatea. Raporturile sociologiei cu psihologia şi psihologia socială Psihologia se ocupă de procesele. de sănătate. uneori limitată la informaţii despre evenimente ieşite din comun şi procedează la analiza concretă. cronologică a evoluţiei societăţii sub multiplele domenii şi faze de dezvoltare. indicatorii nivelului de trai şi ai calităţii vieţii etc. În afara indicatorilor studiaţi de către demografie.

sociologia caută să dea răspuns respingând absolutizarea uneia sau celeilalte. în dispoziţii. Raporturile sociologiei cu geografia Analiza sociologică globală ia în considerare complexul de factori geografici. În înţelegera unei probleme fundamentale a sociologiei şi a altor ştiinţe sociale. relaţii. sunt părţi componente şi totodată factori de influenţă a fenomenelor social – obiective (instituţii. opinii. obiceiuri care toate se întrepătrund. Ea lasă deoparte problemele psihofizice şi psihofiziologice ale comportamentului şi se interesează de procesele de interacţiune şi de comportament în grup. ci este un element al unui sistem socio – natural complex. Aici se exprimă atât individul cu psihologia sa. Acesta generează şi condiţionează manifestările specifice societăţii. sentimente. cultură. omul dispune! b) Fatalism – omul propune natura dispune! 15 . mediu. Astfel. mentalităţi. sex. fixate anterior în forme stabile ale comportamentelor grupurilor şi colectivităţilor. raportul dintre natura şi societate. tradiţii.organizării şi funcţionării normale a acestor conţinuţuri ale psihologiei umane şi de concomitentele fizice şi fiziologice ce survin în reglarea acestor procese interne şi a condiţiilor externe. Psihologia socială studiază planul particular. studiat atât de către psihologia socială. analizând atitudinea şi comportamentele raportate la oamenii care le produc şi la împrejurările dinamice în care sunt puşi oamenii. orânduire. caracter şi personalitate. Reciprocitatea raporturilor sociologie – psihologie – psihologie socială constă în faptul ca toate interesându-se de fenomenele sociale. economice. precum şi efectele multiple ale mediului tehnic. diferite profesii etc). profesie. colectivitatea mijlocesc raporturile individuale ale societăţii pentru ca indivizii nu pot căpăta şi avea individualitate. cât şi determinaţiile social – obiective. naţiune. cu cele tehnice. societate. cultural asupra naturii. abordarea cea mai concretă şi efectele individuale şi de grup ale unor determinări concret istorice ca : epocă. psihologia socială surprinde fenomene pe viu. expresii absolutizante sintetizate în : a) voluntarism – natura propune. Sociologia nu poate explica acţiunile şi comportamentele grupurilor şi colectivelor fără luarea în considerare a psihismului individual. care în ansamblul lor şi în intercondiţionarea dintre ei determină desfaşurarea vieţii sociale. vârstă. fiecare trebuie să plece de la considerarea influenţei celorlalţi factori în determinarea şi manifestarea fenomenelor sociale totale.6. studiază cadrele naturale şi intervenţia omului asupra lor. social din construcţia omului. 5. Îmbinarea celor două direcţii de explicare se realizează la nivelul grupului. Sociologia studiază fenomenele sociale cu obiectivele materializate. a trăsăturilor de temperament. cât şi de către sociologie. mod de trai. materiali. Grupul. psihologia nu poate eluda influenţele întregului sistem de relaţii sociale asupra formării psihologiei indivizilor integraţi în grup şi colectivităţi sociale. clasă. nu apare ca un factor extern. Geografia în corelare cu ştiinţele naturii. Sociologia descifrează componentele spirituale ale fenomenelor. personalitate decât în cadrul grupului.

puterii. Structurile economice şi mecanismele legice. Ştiinţa politică se ocupă de problemele statului. tehnologice. Fundamentul acţiunilor politice nu constă în probitate ştiinţifică. cât şi informale psihosociale).8. Resursele umane au o importanţă majoră în utilizarea şi valorificarea resurselor materiale. conflictele şi perturbaţiile sociale. 5. de raporturi politice şi de autoritate din societate. geografia umană (demografia) respectiv sociologia populaţiei. geografia rurală şi urbană. Viaţa economică a societăţii la toate nivelele este dependentă şi de alţi factori: cultura. Raportul însă nu este simplu. mai ales prin ramura sa. de formele acţiunii politice. 5. a sistemului politic ca subsistem al societăţii globale. geografia economică. Totodată relaţiile economice sunt prin excelenţă relaţii sociale. sisteme de relaţii umane ( atât formale. diagnoza şi prognoza sociologică şi decizia politică şi practica politică pe de altă parte.7. studiaţi de economia politică şi ştiinţele economice. precum şi rezultatele tuturor acestora nu depind numai de factori de natură economică. agricolă. grup. respectiv sociologia economică. cât şi sociologia studiază nivelele micro şi macrosociale ale societăţii. aceşti factori sunt de competenţa sociologiei. structurile politice analogice în diferite tipuri de societate. Raporturile sociologiei cu ştiinţele politice şi practica socială Această relaţie comportă cel puţin două cerinţe ale înţelegerii sistemului social total : a) Analiza sociologică a fenomenului politic. geologia. subiecţii economici (indivizi. Deci. ecologia umană. ca şi variabilele economice ale activităţilor. ştiinţe sociale şi sociologiile de ramură: geografia fizică. formarea şi structura opiniei politice. nivel de instrucţie şi profesionalism. sociologia mediului. urmăreşte geneza şi funcţiile instituţiilor politice. financiare. nu are un 16 . pe de o parte. interesele. întreprinderi. organizaţii economice). în activitatea productivă şi economică a societăţii analiza şi explicaţia sociologică sunt indispensabile pentru cunoaşterea organizării şi funcţionării la orice nivel al societăţii. politica poate utiliza această evaluare sau o poate ignora. sunt elemente ale subsistemelor societăţii globale. industrială. b) Relaţia dintre. de comportamentele politice şi electorale ale populaţiei. tehnice. ca şi comportamentele economice ale lor. propunând concluzii şi soluţii structurilor şi factorilor de decizie politică. Se ocupă de raporturile dintre ierarhiile şi instituţiile sociale. de tipurile de evenimente politice. Pe această bază elaborează diagnoze şi prognoze. a psihologiei sociale şi a altor ştiinţe sociale şi socio – umane.Întrepătrunderi şi influenţe reciproce sunt şi între ştiinţe geografice. respectiv sociologie rurală şi urbană. economice. studierea modalităţii în care societăţile interpretează în plan politic nevoile. experienţele. sociologia politică. Sociologia. Raporturile sociologiei cu economia politică şi ştiinţele economice Atât economia politică.

adică specialişti în conducerea pe baza cunoştinţelor necesare în domeniile complexe ale societăţii. colectivităţii. constituirea unei categorii (unii o numesc clasă politică) de tehnocraţi( tehno = specialist. a sociologului sau a altor specialişti în ştiinţele sociale. kratos = conducere. pentru a putea avea o viziune globală. grupuri sociale. în politică.suport moral şi aceasta este diferenţa dintre politica fundamentata ştiinţific şi politicianismul demagogic care urmăreşte doar deziderate raportate la clase. economice. categorii. 17 . de psihologie socială. de sociologie etc. administrativă. integrală a societăţii. Un conducător politic – administrativ trebuie să aibă suficiente cunoştinţe de drept. formarea unor specialişti în activitatea politică. putere). de ecologie. S-ar pune şi întrebarea : care este raportul dintre sociolog şi politician în aceeaşi persoană? Acest raport presupune angajarea politicianului.

realitate ireductibilă la suma indivizilor. la o eterogenitate relativ coerentă. deci. Mecanica socială se originează în concepţia lui A. 18 . Între evoluţia biologică şi cea socială. prin distincţia dintre statica socială şi dinamica socială. independent de Darwin. independentă de restul naturii. b) considerând societatea ca o realitate sui – generis. cu un determinism propriu. a existenţei realităţii sociale. definirea realităţii sociale prezintă o diversitate de concepţii. B. Aceste concepţii se sistematizează pe trei categorii : 1) Organicismul lui H. organiciste – conceptul societăţii văzută ca o “prelungire” a lumii organice. societatea rezultând din unirea simplă a indivizilor printr-o determinare naturală. existentă încă din Antichitate.Ward introduce şi conceptul de forţe sociale. Soluţii mecaniciste şi energetiste care consideră societatea ca o prelungire a naturii fizice. a căror succintă prezentare urmează. având un specific propriu şi un determinism complex ai factorilor naturali. P. precum şi o dinamică generată de activităţi multiple şi complexe ale indivizilor şi grupurilor sociale. Spencer constată asemănări. Acestei orientări îi corespunde şi energetica socială iniţiata de Ernst Solvay care urmează modelul energetist din fizica lui Oswald. sociologul L. a formulat ideea evoluţiei şi a recunoscut existenţa unei legi a evoluţiei. în ideea demonstrării existenţei obiective a determinismului social. integrată în natură. Structura socială devine tot mai complexă. dar definirea obiectului sociologiei sa realizat într-un proces îndelungat prin confruntarea unor puncte de vedere asupra specificului acestei realităţi sociale şi a genezei sale.F.Capitolul II REALITATEA SOCIALĂ CA OBIECT AL SOCIOLOGIEI Temeiul sociologiei ca ştiinţă se află în ideea. incoerentă. Precizarea obiectului sociologiei. Soluţii biologizante. c) societatea ca manifestare a real – umanului. sociali şi culturali. după clasificarea făcută de sociologul francez Armand Cuvillier în „Manualul de sociologie”.U. supus legii evoluţiei. La această orientare. procese şi orientări sociologice. dar distinctă de aceasta. Spencer. dar operează şi deosebiri: Asemănări: Ambele cresc şi se măresc în volum. ca şi organismele vii. 1967. Orientări în definirea obiectului sociologiei A. prin prisma raportului societate – natură: a) considerarea societăţii ca o parte a naturii. Pentru Spencer evoluţia reprezintă trecerea de la o omogenitate simplă. Comte. o prelungire a acesteia şi. 1. fără un specific propriu. Spencer – concepe societatea ca un organism social.

Diferenţierea structurală şi funcţională este însoţită de dezvoltarea interacţiunii dintre organismele biologice şi cele sociale. fie animale. 3) Varianta lui Espinas – care vorbeşte de societăţi animale şi de fenomenul interacţiei ca bază a formării societăţii din indivizii aceleeaşi specii. Contagiunea indivizilor la normele.Diferenţierea progresivă a structurii sociale este însoţită de o diferenţiere analogă a funcţiilor. Au fost doar formulate şi dezvoltate de orientările globaliste. Waxweiter introduce un termen nou. căruia i se supune şi societatea. Diminuarea elementului intelectual în favoarea manifestărilor instinctive şi afective (ex. acţiunile sociale. Rosenberg (teoreticianul şi ideologul mişcării fasciste). 19 . le Bon : are drept concept central „sufletul colectiv “ce se constituie la o aglomerare de oameni. credulitatea şi spiritul gregar). luptei pentru existenţa interspecifică şi intraspecifică. Soluţii psihologiste – definesc societatea ca manifestare a psihicului uman. a indivizilor umani. Gobineau. iar în societate imitaţia. Absorbţia individului în masa mulţimii. C. În organismul biologic părţile există pentru întreg. 2) Teoria imitaţiei a lui G. panica). În aceste împrejurări. este reprezentată de Gumplovicz şi Ratzenhoffer. pe când societatea este un tot discret cu elemente libere şi independente. În cadrul acestei variante sunt teoriile rasiste ale lui J. regulile. în lumea vie ereditatea. pe când inovaţia este individuală. reprezintă realitatea socială care ar fi obiectul sociologiei. care transforma evoluţia darwiniană în model universal de evoluţie. deci acesta ar fi adevăratul obiect al sociologiei. Multiplicarea şi îngroşarea “sufletului colectiv”. Laponge şi A. O altă subvariantă. sufletul colectiv se supune unor legi : Predominanţa fenomenului de simpatie ce duce la contagiunea psihică de la individ la individ ( ex. 2) Varianta determinismului social – defineşte obiectul sociologiei ca fiind organismul social supus legii. de “afinitate socială” care să înlocuiască interatracţia proprie fiinţelor biologice. Aici intră patru variante: 1) Psihologia mulţimii a lui G. pe când întregul social există pentru asigurarea prosperităţii părţilor . fie umane. care este repetiţia. obiceiurile. În lumea fizică este ondulaţia. Deosebiri: Organismul biologic este un tot unitar. Tarde pleacă de la similitudinile între diferitele manifestări ale legii fundamentale a lumii. Imitaţia este socială.

supunere. Marcuse). D. dar se apropie de psihologia socială şi de teoria câmpului sociologic al lui K. instinctual gregar. defulare. Adler. respectiv a celei capitaliste (H. GE→LSp ( Life space = spaţiul de viaţă. Dupreel). Variantele teoriei “raporturilor sociale” – fac un pas înainte faţă de soluţiile mecaniciste. rudenie. artistice. unde: Bp = comportamentul individului. Dougall – consideră ca obiect al sociologiei realitatea constituită din ansamblul de comportamente ce au drept cauză instinctele şi anume: de fugă. Această variantă rămâne încă tributară psihologismului. Lewin formulează şi conceptul de câmp psihologic al grupului. a lui F.G. Prin modul de raportare al individului la societate. Criticii psihanalizei (Roger Bastide) afirmă primatul socialului faţă de sexual. de achiziţie şi construcţie. iar în 1947. noţiunea de câmp social în care Bgrup = F(GE). resping interpretarea cvasitotalităţii formelor sociale prin prisma defulării pulsiunilor în fapte economice. Eu-l şi SupraEu-l. anonimat sau însingurare în mulţime) . E = câmpul psihologic al persoanei. refulare. Psihanaliza reduce socialul la sexual apelând la concepte de libidou. 3) Sociologia formei. şi făcând similitudini între stări psihologice şi manifestările sociale (hipnoza. starea de mulţime. Caracterizând nivelele psihicului ca fiind Sinele.3) Psihologia socială a lui Mc. în defavoarea individului redus la palierele inconştientului. politice. în definirea sociologiei există trei poziţii : 1) Confundarea raporturilor sociale cu raporturile interindividuale (este propusă de E. culturale. Jung şi A. independenţă. Durkheim formulase conceptele de solidaritate organică şi solidaritate mecanică. combativitate. P = persoana. unii adepţi ai psihanalizei preconizează soluţii speciale pentru atenuarea presiunii exercitate de SupraEu – ca manifestare a Eu-lui colectiv asupra individului şi evitarea efectelor acestor presiuni care sunt stările psihice. având caracter conflictual. 20 .Tönnies. Lewin. psihanaliza încearcă să explice fenomene şi procese sociale prin presiuni şi tabu-uri (interdicţii) a căror cauzalitate se află în inconştientul psihicului uman la nivelul Sinelui. alienarea. consideră că obiectul sociologiei îl reprezintă raporturile sociale şi solidaritatea socială. Fromm) şi critica societăţii. curiozitate. repulsie. alienare. mediul în care există şi care determină comportamentul individului. 4) Concepţia lui S. social al grupului). cunoscută sub numele de psihanaliză. biologiste şi psihologiste. după formula Bp= f(PE). Freud şi a discipolilor săi. În 1929 Lewin formulează conceptul de “câmp psihologic al persoanei”. sociale. unde G = grup social. C. 2) Teoria câmpului sociologic propune trei variante în definirea climatului social. Soluţiile sunt reforma socială (E. nevrotice şi de alienare.

Ross şi R. control social . cristalizare manifestări considerate concrete . organizare. adaptare 6. amalgamare . individualizare 11. control liberal. acomodare. intimidare .toleranţă. competiţie.exploatare. subordonare . Interacţiunile conduc la procese de cooperare. asemănare. conjugare . segregaţii. Mc. asimilare etc.imitaţie. dar operează o clasificare : cooperare (între egali) Raporturi naturale dominaţie (ierarhică) (comunitare) mixte (soţ – soţie) Contractuale (societare) . dezvoltarea legăturilor sociale . partide) spirituale Asociaţii . cooperare 7. diviziunea muncii. E.clasificarea vizează mai mult sfera obiectului sociologiei. producerea antagonismelor . regularizare . asociaţii 3. E. structurare→ mecanisme interne→ structurare până la osificarea vieţii sociale şi dispariţia 21 .pactul ordine (comunitare) economice clase (societare) politice (popoare. Soluţia relaţionistă – propusă de sociologii americani Small . sociale mai puţin conţinutul său Raporturi sociale Lucruri (fapte sociale) Entităţi sociale Grupări sociale E.ajutor reciproc. dominaţie 4. stratificare 8.osificare Are o nuanţă de abordare istoristă.îndepărtare. geneza societăţii 2. seducţie. asimilare prin forţă .artificiale Forme . competiţie. compromis.Iver: consideră că viaţa socială este un complex de interacţiuni între indivizi.diversificarea civilizaţiei.lupta de clasă.diferenţiere. alienare 10. relaţie. discuţie . El consideră că sociologia studiază faptele sociale ca lucruri. educaţie.Tönnies distinge între comunitate şi societate.comunicare. naturalistă: geneză.Ross face şi o clasificare a acestor interacţiuni: Forma generală de acţiune 1. naţiuni. opoziţie 5. conflict.multiplicare. socializare 9.

patronul. umanitate. F. asimilare. O variantă a relaţionismului este scara sociometrică a lui J. afectivitatea. orientate semnificativ după comportamentul aşteptat de altul. clasă socială. Din procesele sociale rezultă relaţiile sau raporturile sociale mijlocite de ceea ce von Wiese numeşte formele sociale. procesele ce se desfăşoară între oameni. microgrupuri. sportiv). sau presupun o întreagă ierarhie de comandă şi decizie. Simpatia. Teoria comprehensiunii interpretative – Max Weber care făureşte. b) de separare. Pentru a deveni conduite sociale. Rezultă şi o multitudine de concepte sociologice care. opoziţie. Directorul. uniune (distanţe sociale mici). L. participanţi la o demonstraţie. concept central la M. prin introspecţie. Scheller. naţiune. G. El distinge trei forme sociale : 1) masele: a) masele concrete ce se constituie pe durată scurtă în vederea unor acţiuni colective (mulţime. tradiţia. de ex. Acestea orientează acţiunea oamenilor. Alte aspecte ale relaţiilor dintre oameni : la bază este individul cu un şef ierarhic. conform lui Husserl. conflict (distanţe sociale mari). 3) colective abstracte – stat. Urmează curentului fenomenologic din filosofie şi psihologie reprezentat de Ed. Edward Spranger.unor forme sociale concrete. spectatori la un spectacol artistic. Aceştia consideră că fenomenele spirituale şi experienţa subiectivă pot fi cunoscute prin intuiţie cognitivă. apropiere. operaţionalizate. 22 . formulat de Leopold von Wiese care socoteşte că socialul este interumanul. popor. b) mase abstracte – forme durabile. fenomenele sociale s-ar reduce la structura lor esenţială. care s-a dezvoltat în mod deosebit în etiologie. de ex. Sociologie fenomenologică – reprezentată de Max Scheller. că relaţia este totul. dar neorganizate (fără structuri concrete). Astfel. M. valoarea. 2) grupurile sociale – au durată mai mare. Procesele sociale se caracterizează prin distanţele sociale. au relaţii interpersonale mai mici – distanţe sociale mai mari (cu alte norme de comportament). concurente. Contagiunea afectivă se bazează pe : 1) imitaţia involuntară (proprie turmei de animale şi masei). adaptare. Weber distinge patru tipuri de acţiune plecând de la combinarea a patru factori: naţiunea. apoi sunt forme de organizare ierarhice mai largi. Husserl. Curentul fenomenologic. este deosebită de contagiunea afectivă prin care se percepe inconştient sentimentul manifestat de altul. fenomene şi expresii sociale. Societatea este rezultatul conduitelor individuale. consideră. colectivităţi teritoriale. pe baza acestei teorii. o teorie a tipurilor ideale. devin relevante pentru înţelegere şi explicarea diverselor fapte. biserică. Moreno care elaborează o teorie a relaţiilor preferenţiale interindividuale. A doua variantă este relaţionismul pur. Distanţele sociale pot fi : a) de legătură. Brentano. dar există o continuitate relativă si o organizare internă.

Forme de empatie : actorul. Concepţii universaliste – se apropie de înţelegerea caracterului sui – generis al societăţii ca formă relatională de existenţă a oamenilor. J. Oscar Spann interpretează societatea ca totalitate căreia i se subordoneaza personalitatea umană. admit existenţa umană nu numai între lucruri. I. intenţie – specific societăţii. de a se socializa. ci şi între oameni. Vierkandt defineşte socialul ca produsul acţiunilor reciproce între indivizi care nu-şi găsesc limite în propriul Eu şi se subordonează prin dilatarea conştiinţei “eu-lui” în conştiinţa de “noi”. prin poziţia. în artă (filosofie – introspecţie socială. 3) calcul. o găseşte ca ansamblu al relaţiilor sociale pe care omul le stabileşte cu ceilalţi în societate. omenirea). tribul. grupuri sociale.P. iar J. Promovând un individualism. trăsătură a raportului soţ – soţie. Societatea. de a se asimila altei persoane. Th.2) experienţa trăită în comun. 4) simpatie ce duce la unitatea autonomă şi spirituală a indivizilor care îşi păstrează individualitatea într-o persoană colectivă. este constituită din totalitatea relaţiilor dintre oameni. Sartre consideră socialul ca o concordanţă fundamentală a existenţei umane. Definind esenţa umană. Gurvitch. Dϋrkheim. apropriind (luând în stăpânire. existenţialiştii Karl Jaspers şi M. recreând-o după propriul tipar. Dacă prin simpatie individul îşi depăşeşte propria individualitate. parte a naturii. Concepţia universalistă este cea mai apropiată de interpretarea ştiinţifică a sociologiei. dar distinctă de aceasta şi definind omul ca fiinţă socială. Sociologia existenţialistă – are un statut paradoxal în orientările filosofice date conţinutului realităţii sociale. colectivă asupra lumii). Realitatea socială este alcătuită dintr-o reţea complexă de relaţii dintre indivizi. ci două componente structurale. reprezintă forma cea mai înaltă a sociabilităţii. Din interferenţa simpatiei şi empatiei rezultă capacitatea fiinţei umane de a se integra. corelaţii ale oricărui grup social. Sociologia marxistă – are note comune cu orientările universaliste care consideră societatea ca o realitate de sine stătătoare. a comunităţii vitale(famillia. structurat conform unui mecanism propriu de dezvoltare. Heidegger. de a se identifica cu un grup social. empatia este capacitatea individului de a se detaşa de propria individualitate şi personalitate. Acestei orientări îi aparţin şi E. instituţii sociale. Forma şi conţinutul realităţii sociale cuprind atât relaţiile materiale. Litt şi Th. ostilă sociologiei. a însuşi) şi asimilând o altă persoană (respectiv psihicul. acestea fiind complexe de relaţii sociale. cât şi relaţiile spirituale. Maspers şi G. poporul. modelându-se după aceştia. H. 23 . generatoare. ci şi însuşi conţinutul acestei realităţi noi : realitatea socială. ca obiect al sociologiei. M. ce se apropie de solipsismul kantian. relaţionând cu ea ca şi propria persoană. Alături de conceptul de simpatie s-a formulat şi noţiunea de empatie. alcătuind un sistem social complex. dintre gemeni. în genere. reţea care nu este doar o formă în care se toarnă diferitele conţinuturi. Geiger folosind conceptele de comunitate şi societate le consideră nu doar forme sau specii de solidaritate umană. conştiinţa sa). şi ca urmare.

obiecte de analiză sociologică. laturi. care acordă semnificaţia de fapte sociale fenomenelor particulare sub care se manifestă formele de organizare a societăţii globale şi formele concrete de acţiune socială încadrate în tipurile fundamentale de activitate practică. “fapt social”. Alţi sociologi nu operează această distincţie. de acţiunea subiectului sau agentului social. miturile. fizic. sistemele de norme morale. Chiar înainte de a ne ocupa de definirea noţiunilor “viaţă socială”. prin care termenul de “obiect” sau “fapt” sociale desemnează toate categoriile obiective ce precizează forme de organizare sociale. b) un sens restrâns. ca sistem structurat având funcţii bine determinate. concepută static. obiectele culturale. 1974): dacă obiectul social poate fi conceput ca un obiect material. nu sunt operante pentru sociologie. Unii sociologi disting “faptul social”. de acţiuni concrete. de “obiectul social”. începând cu substanţializarea lor în filosofia aristotelică. apropiat de obiectul socialului şi de problematica sociologiei. acest sens limitează posibilitatea analizei concrete istorico – genetica şi structural – funcţională a societăţii. şi dacă poate fi considerat independent de conştiinţa şi voinţa indivizilor şi grupurilor sociale. ne punem întrebarea formulată de I. ce ar reprezenta o suită de evenimente sociale. Distincţia dintre obiectul material şi cel ideal. spiritual. sistemul de proprietate. ca realitate socială. adică organisme. alte activităţi desfăşurate de societate. ca o entitate permanentă a unor structuri fixe şi stabile. organizaţii. Iordachel („Introducere în sociologie”. continuând cu definirea lor ca entităţi metafizice. din sinteza acestora rezultând specificul societăţii şi al obiectului sociologiei ca ştiinţă. Instituţiile şi colectivităţile umane (grupuri. umanizat. clase sociale).Deşi diferitele orientări în explicarea societăţii şi în definirea obiectului sociologiei absolutizează diverse aspecte. procese şi fapte sociale reale. atunci care este specificul analizei sociologice a unor materiale care sunt studiate de ştiinţele naturii. unele esenţiale. tehnice. ”procese” şi “relaţii sociale”. separate de sistemul de relaţii şi interese umane. Specificul analizei sociologice a obiectelor şi faptelor sociale Termenii conceptuali de obiecte sociale au avut în teoriile sociale înţelesuri diferite. mergând până la considerarea lor ca reţea de relaţii. dar acordă trei sensuri obiectelor sau faptelor sociale : a) un sens general prin care se inţelege orice fapt căruia i se poate atribui calificativul de “social” specific definirii sociologiei ca teorie a societăţii în genere. ca şi distincţia obiectului material natural de cel artificial. specifice realităţii sociale. ca sisteme de relaţie socială deci. regimul politic. comportament economic. considerate ca fapte totale. 24 . categorii. toate au meritul de a constata şi analiza domenii. instituţii. specific sociologiei generale. altele neesenţiale. deci diferite accepţii ale realităţii sociale. c) un sens intermediar. “fenomene”. 2. individual sau colectiv? Dacă nu poate fi considerat astfel. produse materiale sau spirituale. economice.

dar din punct de vedere sociologic analiza este mai complexă: cauze. ca element ambiental al unei aşezări umane. ci interesează din punct de vedere al valorii sale sociale ca posibilitate de a desfăşura anumite tipuri de activităţi agricole. nu interesează sociologii sub aspectul structurii pedologice (ştiinţa solului). religioase. O construcţie arhitectonică. în acţiune. socială. comportamentelor săvârşite de indivizi sau grupuri sociale. al prestigiului în relaţii interne şi internaţionale. El îndeplineşte un rol motivaţional. Mitul este obiectul sociologiei şi obiect al investigaţiei sociologice prin funcţia de menţinere a controlului social. fizic. de sistemul economic. Mitul conţinând modele – arhetip. O şosea reprezintă un mijloc esenţial de comunicaţii sociale.Natura reprezintă cadrul indispensabil al activităţii sociale. culturologice. Obiectele fizice. interacţiuni. cu efecte social – economice şi politice asupra vieţii şi activităţii umane. dar şi în schimbarea acestor structuri exercitate prin grupuri sociale şi instituţii. ce tind să devină actuale. societatea. implicaţii. În afara ei nu există societate. solul. mobilitatea spaţială pe orizontală. de modalităţi tehnice şi tehnologice proprii unei colectivităţi umane. ea acoperă aglomeraţii umane. administrativ. Mitul este un obiect social prin reflectarea unor structuri sociale specifice. caracteristicile sale fizice sunt în strânsă dependenţă de mijloacele de transport dintr-o perioadă istorică. ştiinţifice. Ele au loc datorită unor cauze profund sociale. sporul natural al populaţiei. chiar şi la nivelul inconştientului. politice. de nivel de civilizaţie. Statistica demografică studiază cantitativ aceste fenomene. personaje umane sau divinităţi şi o formă de narare a evenimentelor. de ex. şi pe verticală (stratificarea economică. a gradului său de modernizare a vieţii şi a colectivităţii umane. Nu ne ocupăm de numeroasele definiţii şi interpretările sale filosofice. cu impact deosebit asupra atitudinilor şi comportamentelor individuale şi de grup. miturile au o funcţie în stabilitatea unor structuri sociale permanente. prin cuprinderea sa în structuri spirituale ale colectivităţii. natural sau artificial este social în măsura în care omul şi-a imprimat Eu-l său. social . efecte asupra întregului structurat. transformând în acte şi date precise o realitate permanentă. morale. Un bun de consum nu interesează ca substanţă. Mitul este o modalitate specifică de a pune în scenă. Exprimarea prin 25 . Un obiect material. o clădire monumentală este obiect al sociologiei sub aspectul posibilităţii ei într-un sistem social aflat la un grad de dezvoltare. de sancţionare pozitivă sau negativă a actelor. Mişcarea demografică. în măsura în care are o funcţionalitate şi o semnificaţie. în împrejurări concrete ale vieţii sociale şi în etape istorice. Sub aspectul sociologic. ci sub aspectul folosinţei sale. politic. Mitul reprezintă un fapt social. pentru constituirea unor structuri colective latente. ca simbol al autorităţii. ca şi stările conflictuale ce stau la baza schimbării sociale. terenul. respectiv migrarea. ca material din care a fost făcut. culturală) sunt şi fapte şi procese sociale specifice grupurilor umane. cuprinde şi tendiţele de continuitate a acestora. ca sediul unei instituţii publice.

Mauss scrie că “faptele pe care le-am studiat sunt toate fapte totale. subliniază o a doua caracteristică. Boudon şi P. Lazarsfeld – 1960 – în “Analiza empirică a societăţii”. asupra indivizilor. Caracteristici fundamentale ale obiectului sociologiei Constituirea sociologiei şi paradigmei epistemologice a acesteia s-a realizat odată cu maturizarea obiectului sociologiei. 2. sunt descifrate prin analiza sociologică. mentalităţile grupurilor umane. elemente de ornamentaţie ale clădirilor. Societatea concretă şi sociologia care o studiază. Politicienii actuali şi ideologii au sesizat apariţia unor mituri care influenţează mentalităţile. relaţiile dintre dinamica lor 26 . În lucrarea “ Sociologie şi antropologie”. precum şi prudenţă în elaborarea unor modele sociale cât mai nenuanţate. opusă unilateralizării explicării societăţii. fac o proiecţie implicită pentru viitor. în temeiul mitului.mit nu poate fi plasată doar în “ ille temporae”. cu subsisteme aflate în diferite relaţii. propun o analiză mult variată. Un fapt. inclusiv argourile. Societatea are o structură cu diferite nivele de profunzime. Diverse comunităţi umane se prezintă sub forma unor totalităţi unitare. fenomen social nu poate fi înţeles dacă nu se raportează la totalitatea. obiecte sociale sunt şi modelele culturale sau caracteristicile culturale. maniera de a ne îmbrăca. 3. în reflecţiile. electorale ale grupurilor şi categoriilor sociale. prin fenomenul de dialectică nuanţată şi procesele de fluctuaţie. Acestea. totalitatea. R. interacţiuni. evidenţiind caracteristicile lor fundamentale. Sunt fapte şi totodată factori de coeziune. capitalistă. străzilor. dar şi de contradicţie în relaţia dintre individ şi societate. atitudinile politice. Ex. ci acesta este prezent în viaţa cotidiană. Ele se manifestă ca fapte sociale a căror desluşire. în strânsă legătură cu cele de dinainte. de la antagonism până la colaborare. regulile şi normele limbajelor sociale. Asemenea mituri sunt : al nostalgiei epocii trecute. adică societatea umană la stadiul de dezvoltare industrială. comunităţii. efecte. Abordarea sociologică a faptelor sociale nu poate face abstracţie de contribuţia ştiinţelor sociale la analiza şi explicarea unor aspecte ale obiectului şi faptelor sociale. ca elemente concrete ale unei culturi. hrăni. oraşelor. Sociologia trebuie să dezvăluie palierele socialului. geneză. însă le înglobează într-o viziune coerentă. M. se caracterizează printr-o serie de trăsături: 1. Sociologia presupune nuanţare şi fineţe în explicarea fenomenelor sociologice. Mauss. al prosperităţii în economia de piaţă. mitul Europei Unite. Sociologia. introducând conceptul de “fapt social total”. la originile omului şi societăţii. generale. Complexitatea se manifestă prin eterogenitatea timpurilor social – istorice. complexitate – societatea este o totalitate eterogenă. solidare. Acestea influenţează inclusiv structuri şi instituţii sociale. Tot fapte sociale. manifestări. adică ele pun în lumină totalitatea societăţii şi a instituţiilor sale”. ca sinteze ale comportamentelor şi compoziţiei lor. pluridimensionalitatea şi profunzimea societăţii. ca fapte sociale exercită o funcţie de coerciţie din partea grupului.

mentalităţile constituie un nivel mai profund. el generalizează diversele fapte individuale. Societatea semiotică – o societate fără simboluri nu este societate. însă. ruptura şi frontalitate: eterogenitatea socială face ca faptele sociale să fie în echilibru dinamic. Totul acţionează şi reacţionează asupra totului. În societate există două planuri: 27 . mai diferenţial. Sociologia se ocupă de societăţi concrete. tensiunile interne şi rupturile de echilibru. faptele etice şi religioase pentru Max Weber. 6. fenomene sociale. Societăţile arhaice. Simbolurile sunt semne ale socialului. raportul dintre transcendenţă şi imanenţă. 4. 3. Stratul este cu atât mai profund cu cât efortul depus pentru cunoaşterea lui este mai intens”. Pierderea bifrontalităţii. acţiuni.reciprocă. ori cel al relaţiilor dintre grupuri. Ele însele au calitatea de fapte. se caracterizează prin activităţi simbolice. Problema sociologică a praxis – ulul. înseamnă că societatea este un sistem de paliere care pot fi mai uşor cercetate. cu cât este mai global cu atât este mai specific. idealurile. materială. generează. să ţină cont atât de modificările nivelurilor informaţionale prin valorile lor. echilibru între diferite tensiuni şi polarităţi. În “Tratat de sociologie generală”. Toate formele de viaţă colectivă şi-au făurit propriile simboluri. trădează spiritul societăţii ducând la o apologie în favoarea puterii civile capabile să devoreze societatea. simbolismul : societatea este simbolică. R. temporar. diferenţialitatea : faptul social. Sociologia trebuie să fie bifrontală. relativ. cât şi de modificările acestor valori venite din stratul morfologic. a contradicţiei. idealuri. Societatea este locul în care se intersectează lucruri. deoarece îşi relevă prin sistemul său de valori idealuri. Această mişcare s-a făcut în două etape: a) aplicarea metodelor descriptive în antropologia culturală la studierea societăţilor contemporane. tendinţe specifice de evoluţie. Gurvitch afirmă că “ baza morfologică. G. geografică se află la suprafaţa realităţii sociale şi ca ideile. trăiesc prin semne. Bastide în “Religii africane în Brazilia” scrie : ”etnografia furnizează sociologiei mijlocul de a trece de la o sociologie cauzală la o sociologie integrativă ce permite eliminarea teoriilor ce fructificau doar anumite fapte privilegiate” – ex : factorii producţiei economice pentru marxişti. obiecte. dar şi componente ale societăţii contemporane. Sociologia este diferenţială pentru că obiectul său este particularizat prin propria-i istorie şi complexitate. Raportul dintre static şi dinamic. verificate. mituri. 5. ritualizează sensul. colectivităţi umane pe diferite trepte de dezvoltare cu caracteristici ireductibile. În lipsa diferenţialităţii sociologia şi-ar pierde raţiunea de a fi sau a nu fi filosofie socială sau istorie. a spiritului critic. o serie de sensuri şi semnificaţii. spre deosebire de faptul natural nu este o generalitate concretă. b) acceptarea structuralismului şi funcţionalismului social nord – american. manifest şi latent. mai particularizat. tendinţe opuse. Cauza fenomenelor sociale trebuie căutată în relaţiile lor în ansamblu. dar şi simboluri ale acestora purtătoare de dorinţe.

Psihologismul sociologic a evidenţiat imanenţa faptului social. Karl Marx au încercat să apere omul de determinarea naturală. demiurgic. Din complexitatea socialului şi din caracterul sociologiei rezultă şi temeiul. descriptiv şi creator. societatea.a) societatea ca atare = praxis-ul social. politic. biologică a sa. statutul social al sociologiei. un efort eroic de a scoate omul din manipularea sa istorică transcendentă. 28 . Colectivitatea umană trebuie plasată între determinarea biologică şi cea supraistorică. ca spaţiu de civilizaţie. dar este şi subiect social. A. Socialul este domeniul specific. socialului şi gândirii. un obiect social. providenţială. metafizică. b) demersul sociologic explicativ. istoric. existenţa lui în conştiinţa. orb. constrângător. transcendent. Societatea. cultural. De aici totalitatea acţiunilor transformatoare asupra naturii. Comte. Omul este lumea sa. Societatea este obiectuală. a întregului praxis social – istoric. psihicul individual. precum şi de determinarea destinului său istoric. este un antidestin . ca o nouă facere a lumii de către omul prometeic. transcendent la cunoştinţele individuale.

Fapte. relaţiile şi procesele sociale privite în mod global. 2) fapte sociale reale şi fapte sociale aparente. de comportamente şi acţiuni concrete. Noţiunea de fapt social Faptele sociale sunt elemente ale realităţii sociale obiective şi se exprimă pe plan istoric ca evenimente. generează şi totodată se produc în relaţiile sociale şi se înscriu pe direcţii care constituie procesele sociale. limitată temporal. sportive – care sunt studiate. 29 . morale. politice. fenomenele. fenomene. au o istorie a lor. au o semnificaţie şi o importanţă ale căror implicaţii impune deosebirea dintre: 1) fapte sociale totale şi fapte sociale parţiale. b) fapte. se reflectă în conştiinţa socială a oamenilor şi aceasta le distinge. Se pot distinge: a) fapte. artistice. ca totalităţi. 2.. de organizaţii şi instituţii sociale specifice. evenimentele. fenomene. guvernată de legi şi mecanisme de generare şi manifestare. ca puncte nodale atrăgând o suită de condiţionări şi răspunsuri globale sau parţiale din partea indivizilor şi a structurilor constituite sau constituibile (în viitor). familiale. faptele. relaţii şi procese sociale totale – care sunt obiect al sociologiei generale. juridice.Capitolul III CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE SOCIOLOGIEI 1. toate acestea au calitatea de fapt social – concept fundamental al sociologiei şi ştiinţelor sociale particulare. precum şi legile şi mecanismele după care se produc şi se manifestă ca şi consecinţele acestora în viaţa socială. Deşi pot fi definite distinct. La rândul lor. concretă. produse şi reglementate de ştiinţe sociale particulare. fenomene. se împletesc în fenomene sociale. religioase. Faptele sociale : aparţin existenţei sociale. evenimente şi procese sociale. sunt manifestări ale esenţei sociale. de manifestări parţiale diverse. au o exterioritate în raport cu conştiinţa oamenilor şi cu existenţa lor individuală. relaţii şi procese sociale Sociologia are ca obiect de studiu realitatea socială. structuri şi procese parţiale – economice. au cauze în alte fapte sociale şi produc consecinţe asupra altor fapte. ştiinţele şi domeniile particulare ale cunoaşterii şi activităţii sociale se ocupă de formele particulare ale vieţii sociale a oamenilor. generând consecinţe limitate la domenii precis circumscrise ale societăţii. integral. sunt elemente ale realităţii sociale. relaţii. se manifestă ca evenimente.

chiar contrarii. coerent în substanţa sa. o catastrofă naturală. iar în realitate a fost condiţia favorizantă pentru declanşarea celui de-al doilea Război Mondial (1939-1945). căderea unui guvern. cumpărarea unui autoturism. considerat de englezi şi francezi ca bază a instaurării păcii în Europa. orice fapt parţial este o secventă a unui fapt social total. asupra ordinii şi liniştii publice. Să exemplificăm : decizia une federaţii sportive de a se desfăşura un meci fără public aplicându-se o prevedere din regulament. admiterea la facultate. Această înşiruire aleatoare n-a ţinut seama de diferite criterii de sistematizare şi tipologizare urmărind doar exemplificări. apariţia unui ziar local sau central.etc. astfel de efecte asupra faptelor economico – financiare (neîncasarea preţului biletelor. falimentul unei întreprinderi. asupra reactivităţii instituţiilor şi organelor locale ale puterii şi ale ordinii publice etc. greva unui colectiv de salariaţi. organizaţii etc. votarea unei legi.etc. apariţia unui produs industrial. Un astfel de fapt aparent este Pactul de la Munchen din 1938. căsătoria a două persoane. un conflict militar local sau regional. Imprevizibilitatea sau lipsa de acurateţe în explicaţia sociologică duce la deosebirea dintre faptul social real şi cel aparent. generând pe termen mediu sau lung o serie de fenomene sau procese diferite. Faptele sociale parţiale pot fi tratate în identitatea şi coerenţa lor în raport cu alte fapte sociale parţiale. deschiderea unei fabrici. Este un fapt parţial. creşterea sau scăderea populaţiei.Dar mai întâi o concretizare exemplificatoare. alegerile locale sau generale. intrarea în şomaj a unei persoane sau a unui grup de muncitori. fluctuaţia cotaţiei la bursă. Regula de aur a sociologiei constă în afirmaţia că nimic nu se petrece în societate fără să antreneze o succesiune şi un păienjeniş de efecte complicate şi complexe. asupra satisfacţiei spectatorilor. programarea unei competiţii sportive. inventarea unei noi arme. promovarea unei echipe în divizia superioară. întemeiat pe regulamente şi vizând o consecinţă aparent previzibilă: presiunea asupra publicului pentru a-i influenţa şi modela comportarea ulterioară. semnarea unui tratat politico – diplomatic. 30 . Însă. o complexitate generală. urcarea sau coborârea în ierarhia unei instituţii. Ce poate fi fapt social? Întregul univers al manifestărilor sociale ale oamenilor: naşterea unui copil. după norme şi reguli proprii fără a se interesa de interferenţele cu alte fapte sociale parţiale aparţinând altor domenii şi de implicaţiile generale în raport cu un alt fapt social total. lansarea pe piaţă a unui detergent. acesta din urmă atunci când faptele apreciate ca ducând la o anumită consecinţă se îndepărtează de la semnificaţia aparentă. se interferează cu altele şi produc consecinţe mai ample. diminuarea resurselor băneşti. a stimulării sportivilor). creşterea preţurilor. în afara domeniului strict de referinţă.

se grupează în ansambluri. la nivelul relaţiilor macrosociale asistăm la fenomenul de sociabilitate. societatea este ansamblul relaţiilor dintre indivizi. Structura sferei de relaţii sociale este dependentă de structura şi rolurile grupului în contextul social dat. Criminalitatea. spaţiale. pe simetria acţiunilor şi respectiv 31 . se manifestă atunci sfere de egalitate. îndeosebi a relaţiilor disjunctive : realitatea socială se reduce la concentrarea relaţiilor sociale. Fenomenele sociale Sunt fapte sociale ce se împletesc. de timp liber. de generaţie. de adaptare. 2) relaţii disjunctive care subcuprind relaţiile de concurenţă. la capacitatea comunităţilor mici de a se socializă în cadrul societăţilor globale. de dependenţe sau de dominare. bazate pe echivalenţa şi complementaritatea statutelor grupelor. relaţiile sociale au un caracter difuz. sunt fenomene sociale. societăţile reale au la bază coexistenţa raporturilor conjunctive cu cele disjunctive. socializare care determină apariţia faptelor sociale. de unire. de muncă. efecte multiple şi un grad sporit de observabilitate. Relaţiile conjunctive stau la baza colectivităţilor umane caracterizate prin diferite grade de sociabilitate. aceste relaţii fundamentează socializarea individului. 4. care dau tabloul formelor macrosociale de structurare a societăţii. La nivelul colectivităţilor mai mari se stabilesc şi relaţii de diferenţiere. totalitatea relaţiilor sociale le împarte în două categorii : 1) relaţii conjunctive. subordonare. decadenţa moravurilor etc. vag. Situaţiile de viaţă. capătă mecanisme de generare mai complicate. şomajul. sexuale. colectivităţi în care aceştia din urmă sunt elementele componente ale sistemului social. iar relaţiile alcătuiesc structura sistemului – structura socială. juridice. de distincţie. considerate ca elemente fundamentale ale acestei realităţi. când acţiunile de relaţie se repetă. diminuarea numărului de spectatori de teatru şi manifestări sportive. de modificare. Dacă la nivelul microsocial. colectivităţi – distingânduse după natura lor: biologice. grupuri. sportive etc. economice. Sfera egalitară reproduce relaţiile sociale simetrice. analfabetismul în rândul copiilor şi tinerilor. Într-o definire conform Teoriei Generale a Sistemelor. de integrare. familiale. grupuri. Astfel.3. Relaţiile sociale Sunt liantul entităţilor sociale – indivizi. morale. de vârstă. Dacă este vorba de o structură ce decurge din statutul grupului. Leopold von Wiese defineşte şi sfera relaţiilor sociale astfel : când se cuprind acţiuni accidentale. devenind sistematice se instalează o practică relaţională cu forme organizatorice executate într-un timp şi spaţiu anume. sunt în mişcare. iar grupurile formale (oficiale) şi cele informale (neoficiale) cu structuri afective. au la bază relaţii de unire. de asociabilitate care subcuprind pe cele de asociere. opoziţie şi conflict. Definirea de către Leopold von Wiese a relaţiilor sociale. comunităţile sau grupurile temporare se bazează pe apropiere. temporale.

două grupuri. Configuraţia relaţională a unui grup ia forma unei reţele relaţionale arborescente în care grupurile se leagă între ele. datorită barierelor între clase sau straturi ale societăţii. lipsa de reactivitate omogenă faţă de mediul social). puterea relaţională nu mai este suficient de mobilă. de complicare a mecanismelor şi proceselor sociale. energetice. Îndeplinirea acestei cerinţe revine controlului social asupra centrului de putere astfel încât să-i sancţioneze erorile. individul. care fac din societate un conglomerat de interdependenţe. coordonări şi subordonări. Însă. El aspiră să instituie. Astfel. afişarea unor norme proprii în mod violent. caracterizate prin puţine relaţii sociale cu alte grupuri şi structuri. profesionale. amicale. În societăţi rigide. Conceptul sociologic propus de Wiese. Există schimburi de bunuri. Astfel putem descrie grupul printr-o reţea de relaţii pentru fiecare membru al său. ajungându-se chiar la ceea ce se numeşte “schizofrenie socială” (destructurarea personalităţii individului. relaţia de dominare se justifică. clasele sau nucleul care exercită dominaţii trebuie să-şi exercite corect funcţia de dominare. să împiedice modificarea tipului de relaţie socială acceptată la un moment dat. ci şi domenii de subordonare. declanşarea de manifestări mai mult sau mai puţin scandaloase. îndeosebi între cel ce dă comenzi şi executant. constituind treptat întrega societate. Acestei aspiraţii i se opun tendinţele de specializare funcţională. Sunt însă şi grupuri marginalizate. Un singur grup întreţine relaţii vitale pentru sine şi pentru membrii săi. apare protestul. în limita posibilităţilor. egalitare. Grupurile cu statut inferior pot foarte greu să depăşească frontiera relaţională. Relaţiile de dominare sunt necesare deoarece au rol fundamendal de a cristaliza activităţile sociale. expresii care în societăti democratice sunt acceptabile. O noţiune semnificativă pentru structurarea societăţii este aceea de “putere relaţională”. Atât timp cât o relaţie de dominare reuşeşte în forme rezonabile să menţină ordinea în societate. reprezintă capacitatea grupului de a întreţine cât mai multe şi cât mai utile relaţii sociale. Puterea relaţională a unei grupări . Regimul politic compatibil acestei sfere de relaţii este cel democratic. Ca reacţie la aceste poziţii în reţele relaţionale. Relaţiile egalitare şi cele dominatoare sunt mediate de către relaţii de dependenţe. cu o structură de casta. Grupurile şi indivizii bine plasaţi în straturile sociale şi în structurile ierarhice de autoritate şi prestigiu. simpatii şi antipatii. Aceste relaţii constituie centre de putere care concretizează interesele şi resursele materiale. acea demarcaţie riguroasă între doi indivizi. Se poate constitui un domeniu tipic pentru fiecare reţea concretă de relaţii personale. societatea se caracterizează printr-o complexă structură de reţele relaţionale. două clase de 32 . În societate există nu numai relaţii de egalitate. este membrul multor grupuri sociale. acelaşi. să-i diminueze tendinţele egocentrice. opunându-se haosului. iar microgrupul social întreţine relaţii cu numeroase alte grupuri.contraacţiunilor efectuate. dispun de o putere relaţională mai mare. coacţiuni şi acţiuni reciproce. impunând un anumit tip de relaţie în mediul social. informaţionale. o sferă de relaţii simetrice. care semnifică interdependenţa dintre sferele de relaţii şi structurile de relaţii este cel de reţele relaţionale. nonconformismul. generate de diviziunea muncii.

Distincţia între procesele sociale şi cele care au loc în societate a fost introdusă de J. socialul cuprinde interacţiunile dintre individ. ci doar procese ce există în societate. şi proces care are loc în societate. 5. politice. Pe acestea le vom numi procese ce au loc în societate. la mediu. în accepţia restrânsă. Procese sociale complexe de fenomene având un fir esenţial. o anumită direcţie. În accepţia largă. în aşa fel încât acestea să fie doar elemente de fenomene sociale. observabilă. Astfel mortalitatea. În consecinţă. Sociale le vom numi numai pe acele procese care cuprind mii de fenomene sociale în accepţiunea strictă a acestui cuvânt. În concluzie. pe de o parte. prezintă o constanta în dezvoltare. au o durată mai mare în timp. nupţialitatea nu sunt procese sociale.: procesul de trecere din mediul rural în mediul urban. toate dând conţinutul şi desfăşurându-se în cadrul proceselor sociale. mortalitatea. Însăşi această distincţie subliniază că nu orice proces care are loc în societate este totodată şi un proces social. Vom numi “procese sociale” fenomenele ce privesc personalităţile.condiţii diferite. rata accidentelor de circulaţie etc. conduce la sesizarea aspectului de proces care are loc în societate. reprezintă un proces. procesul social este adaptarea personalităţii la un nou tip de cultură. grupurile. În societate au loc procese în care fenomenele economice. Putem analiza totalitatea acestor fenomene prin comasarea lor la viaţa societăţii. religioase se împletesc cu fenomenele sociale. natalitatea. socialul desemnează societatea cu tot ce se desfăşoară în ea. intergrupale. Corelarea lor în căutarea cauzelor şi condiţiilor care le produc şi le favorizează. distincţia dintre cele două procese pleacă de la accepţia socialului. relaţiile sociale constituie un sistem şi totodată un mecanism de conexare utilă a faptelor şi atitudinilor sociale. ci doar fenomene cu o apariţie masivă. procese care au loc în societate şi deşi au o apariţie masivă. fie sunt procese sociale. lipsind elementele relaţionale. grupuri. Szczepanski. ex. colectivităţi. având cauze biologice. 33 . între individ şi grup. interpersonale. pe de altă parte. Termenul generic de “proces” desemnează o serie de fenomene legate între ele (relaţie) care produc un anumit efect. Însă nu orice apariţie simultană a fenomenelor în proporţie de masă. Procesele care au fost întrezărite mai sus sunt considerate de Szczepanski ca procese care au loc în societate. În colectivităţile sociale pot avea loc serii întregi de fenomene asemănătoare care nu sunt legate între ele – ex.: accidentele de circulaţie nu sunt legate între ele. simultană de fenomene şi evenimente nu sunt considerate procese sociale : natalitatea. Prima distincţie se face între proces social. Este operată distincţia între: procese sociale – intrapersonale. El afirmă că fenomenele ce au loc interdependent în societate nu sunt întotdeauna procese sociale. neostructurante (la nivelul grupurilor mari).

Astfel. fiecare cu propria viaţă. de conflict. normele. Individul se întâlneşte cu membrii grupului. adică agentul social respectiv. Procesul social între individ şi grup este deosebit 34 . intră în relaţii cu valorile. orice fenomen psihic nu este exclusiv psihologic . sunt următoarele tipuri de procese sociale: 1) procese intrapersonale. cu cât personalitatea este mai autentică. cu atât structura acesteia reproduce mai multe relaţii şi procese sociale. Sunt procese de comunicare. Grupul apare ca o totalitate. Tipuri de procese sociale După conţinutul lor. modelele. 3) procese între individ şi grup. grupuri în proporţii mari sau mici în relaţii ce se interconectează. dar sociologia ţine seama de ele. cu modalitatăţile de control ale grupului. mai dezvoltată. Nu sunt excluse cazurile în care individul intră într-un grup şi prin intermediul contactării unui membru. Şi în acest caz prevalează aspectul formal. ca tip de interacţiuni sociale. 2) Procese interpersonale au loc între două sau mai multe persoane dar destul de puţine pentru a nu forma un grup.1. de cooperare. 5) proces numit neostructurant şi are loc la nivelul grupurilor mari. La acest nivel prevaleaza aspectul informal (interpsihologic. de adaptare reciprocă. iar relaţia individului este cu această totalitate. de acomodare. Procesele sociale pot fi distinse în funcţie de identitatea lor. Aceste procese sunt cercetate de psihologia socială. 5.În această diviziune. instituţiile. Procesul psihic constă şi în interacţiunea între omul care se formează ca personalitate şi idealurile. Orice persoană nu poate fi concepută decât într-un context social. 1) Procesele ce se desfăşoară în cadrul personalitatăţii fiind de cele mai multe ori compuse din fenomene psihice. valorile sociale. 2) procese interpersonale. procesele sociale sunt acele fenomene care antrenează indivizii. Procesele interpersonale sunt procese între un număr redus de persoane. Conform specificului sociologiei. dar şi de conflict. normele. afectiv) asupra aspectului formal al relaţiilor dintre indivizi. Celelalte serii de fenomene sunt procese ce au loc în societate. Procesul intrapersonal condensează procesele sociale. procesele sociale pot fi: de competiţie. de asimilare. de seriile de fenomene care le compun şi de purtătorul lor material. 3) Procesul între individ şi grup este de cunoaştere şi incluziune a individului în unul sau mai multe grupuri. având în vedere că intervin în relaţiile sociale. 4) procese intergrupale. ci şi social.

de concurenţă. apreciere. de sistemul de norme. cele mai importante procese sociale sunt : adaptarea. cum ar fi excluderea sau exterminarea. În grupurile obişnuite care nu au mecanisme de control foarte puternice. fie între indivizii grupurilor respective. organizarea.de bogat. Astfel distingem : 1) 2) 3) 4) 5) Proces social de competiţie. de norme. cooperare. Dupa J. autoatribuită de diversele grupuri. Relaţiile intergrupale pot fi pozitive. Proces social de conflict. cu o normalizare riguroasă. de competiţie. Aceste tipuri de relaţii concrete sunt determinate de natura relaţiilor sociale. descendente. concurenţa. Procesele intergrupale dau aspectul stării şi dinamicii colectivităţilor mari. Szczepanski. neputând să-şi ajusteze corect un 35 . fie negative. dar şi componente derivate din fenomene şi procese economice. de modele de conduită. relaţiile. Generează schimbări în sistemul de valori. de recunoaştere. societăţilor locale. Proces social de asimilare. mobilitatea. fie de separare. de stratificarea socială. Mecanisme ale proceselor sociale O altă clasificare a proceselor sociale se face în funcţie de conţinutul lor. ci se manifestă modalitatea extremă de control social şi sancţionarea negativă. conflictul. ideologice. ascendente sau de dezorganizare. de respingere. componente psiho – afective. politice. fie de incluziune. relaţii fie între totalităţi. Proces social de cooperare.2. de poziţia reală sau arogată. colaborarea. aflându-se într-o situaţie în care se întâlnesc cu aspiraţii asemănătoare sau diferite. Procesele neostructurante sunt. principalele forme ale proceselor sociale pot fi deduse din principalele tipuri de interacţiune socială. Fenomenul de separare în aceste grupuri nu mai este firesc. grupurile. Procesele sociale la scară macrosocială au componentă intrinsec socială. Proces social de acomodare. În cazurile grupurilor închise. reorganizarea. 4) Procesele sociale intergrupale se desfăşoară pe baza relaţiilor între două sau mai multe grupuri. structurale şi sociologice. colectivităţile mai mari. desfăşurate la nivelul grupurilor mari schimbă structura proceselor. culturale ce au loc în societate. cuprinde stări contradictorii. un înalt grad de subordonare. dezorganizarea. Ele pot fi procese de organizare. începând cu stările de subordonare până la cele de egalitate constând în identificarea individului cu grupul. sunt normale. 1) Procesele de adaptare apar acolo unde indivizii. 5. exercitate până la fanatism. religioase. întrajutorare. 5) Procesele neostructurante. prin excelenţă.

unitar. Astfel. îşi acceptă reciproc normele. aflate în dependenţă reciprocă. Această etapă este necesară pentru selectarea modalităţilor de comportare. Doi sau mai mulţi parteneri interacţionează pentru realizarea intereselor distincte. adoptă altele noi şi se identifică cu acestea. ea nu poate fi exagerată deoarece ar contraveni procesului de adaptare. 3) Concurenţa apare pe fondul diversităţii de interese individual. Neadaptarea permanentă şi generalizată a indivizilor şi grupurilor are influenţă nefastă atât asupra grupurilor. valorile. când individul sau grupul trebuie să înveţe noile modele de conduită. Interesele de grup şi sociale pot fi satisfăcute prin favorizarea intereselor individuale. normele şi valorile folosite până atunci necesită o restructurare ne mai satisfăcând noile conjuncturi. reprezentând un fenomen “anomic” (fără normă). grupal. 2) Cooperarea este considerată de unii sociologi drept procesul social cu rolul cel mai important în continuitatea societăţii şi uneori în cristalizarea. de grup şi sociale. Ea trebuie să fie liber consimţită în „barometrul” vieţii sociale sănătoase. conform noilor cerinţe. Forma desăvârşită de adaptare şi acomodare este asimilarea ce se manifestă atunci când persoanele. cât şi de Durkheim. care este un viciu al acomodării. naţional şi internaţional. Competiţia apare acolo posibilităţile de satisfacere a anumitor nevoi sunt limitate şi grupurilor. Adaptarea conţine elemente de reciprocitate.când două persoane sau grupuri pe baza intercunoaşterii şi a unei doze optime de toleranţă. Rolul diviziunii sociale a muncii a fost întrevăzut atât de Marx. un anumit grad de subordonare faţă de interesele de grup. Procesul de cooperare se menţine pe baza diversitatăţilor şi a solidarităţilor în diversitate. Următoarea etapă este de învăţare. chiar grupurile şi categoriile concurează pentru a putea 36 la nivel şi când membrii dobândi . şi în ultimă instanţă. Este procesul în care indivizii în cadrul diviziunii sociale a muncii îndeplinesc funcţii distincte care ar trebui interconectate în vederea producţiei sau reproducţiei. Cooperarea derivă din diviziunea muncii şi din necesitatea colaborării activităţilor. Toleranţa nu trebuie confundată cu duplicitatea. în care modelele de acţiune şi interacţiune. cât şi asupra colectivităţilor de adopţiune. al adaptării. punctele de vedere şi interesele. toleranţă reciprocă. Cooperarea permite ca factorii de decizie să accepte jocul liber al intereselor individuale. Forma cea mai des întâlnită de adaptare este cea numită “de acomodare psihosocială şi socială”. constituirea ei. Începe prin cunoaşterea şi recunoaşterea noii situaţii şi definirea ei cât mai corectă. colectivităţile renunţă la anumite modele anterioare. Toleranţa este însă relativă. sunt nevoiţi să-şi coreleze reciproc în spaţiu şi în timp acţiunile. Abia după aceea începe construcţia noului comportament. grupurile. Procesele de adaptare apar în situaţii noi. Cooperarea nu poate fi menţinută prin forme exclusive politico – administrative. este un proces gradual desfăşurat în timp şi conjunctural.comportament omogen. Există şi pericolul formalismului prin care cooperarea este simulată.

individuale. de favorizare a progresului. ceea ce contravine însăşi definirii societăţii. imobilitate. 4) Prin conflict se înţelege o serie de fenomene generate de interese divergente. Relativ târziu noţiunea de concurenţă a căpătat şi conotaţia de competiţie. În majoritatea situaţiilor. este importantă pentru structurile de putere şi control social care pot acţiona pentru favorizarea adaptării. subculturi. militare. sisteme de valori. De asemenea. conflictul este premers de concurenţă. îndeosebi a formelor latente. acomodării şi evitarea conflictelor. colectivitatăţi. entropic. În general. valorilor. între culturi. Un mare număr dintre 37 . ştiinţifice cu rol important în desfăşurarea şi dezvoltarea vieţii sociale. care se constituie într-un grup diferit şi opus altora. societatea ar fi moartă. manifestă sau latentă. cu cât în conflict se angajează mai mulţi indivizi cu atât efectele sunt mai grave. Cunoaşterea fenomenului de concurenţă. tehnice. fără perioade premergătoare de competiţie. şi apoi termenul este utilizat de darwinismul social ca raport selectiv între indivizi şi grupuri sociale. Există şi unele situaţii paradoxale în care. performanţă şi prin aceasta se explică mecanismele de optimizare a acţiunilor. O întrebare fundamentală este dacă aceste conflicte sunt. societăţilor. grupurilor. conflictul este distructiv. Aceasta se referă la depăşirea limitelor proprii. politice. oamenilor de valoare.obiectul de satisfacţie. atunci echilibrul este sfărâmat. de autoconcurenţă. În domeniul economiei concurenţa a fost impusă în teoriile sociale de Thomas Malthus care afirmă rolul concurenţei în vederea dobândirii nivelului de trai dorit. biologice. depăşesc procesele de colaborare şi adaptare. întâi ca mecanism de selecţie naturală evidenţiat de Darwin. ele deţin echilibrul dinamic al societăţii. cu diversitatea lor de tipuri şi forme de expresie. Şi procesele conflictuale sunt clasificate în conflicte sociale între grupuri. ca tipuri specifice de raporturi conflictuale. Concurenţa reprezintă tendinţa de dobândire a bunurilor. fiind elementele sale vitale. Când concurenţa depăşeşte o anumită limită se ajunge la conflict. chiar eliminarea indivizilor. economice. în cea mai mare măsură. Noţiunea de concurenţă a intrat şi în biologie unde este echivalentă cu lupta pentru existenţă. dar şi a celor sociale. tehnologice. Sunt situaţii în care conflictul izbucnit este direct. autodepăşire. grupurile urmăresc atingerea propriilor ţeluri prin subordonare. s-a impus şi noţiunea care reflectă un proces real. Autoconcurenţa este un fenomen considerat caracteristic. În concluzie. cel puţin pentru o persoană sau pentru o anumită colectivitate. sau sunt doar expresie a conflictelor apărute în domenii ale socialului. poziţiilor prin acţiuni sincronizate. ar fi într-o permanentă stabilitate. grupurilor şi colectivitatăţilor rivale. Dacă procesele de concurenţă şi conflict. dar şi conflicte culturale. venite din partea mai multor solicitanţi. procesele sociale. personalităţilor culturale. prin anumite implicaţii imprevizibile putem genera şi conjuncturi favorabile. morale ce ar interveni în dinamica indivizilor. a serviciilor. adversitate creatoare. Fără procese sociale. în sine. se manifestă permanent în societate. în care indivizii.

narcomania.membrii societăţii şi un mare număr de grupuri nu-şi pot realiza interesele în forme sociale paşnice. compus dintr-o multitudine de forme deviante. lipsa de sinceritate personală şi de grup. Un alt simptom este admiterea unor acţiuni duplicitare. proceselor reale. Acest statut se exprimă prin funcţiile pe care le îndeplineşte. slăbirea mecanismelor formale (instituţionalizate) şi informale (consimţite) ale controlului social. Raportul dintre echilibru şi dezechilibru prezintă o serie de simptome care sunt părţi ale proceselor generale şi. contradicţiile sociale. spaima. Totalitatea acestor simptome şi a fenomenelor. de relaţii. a fost desemnată de Durkheim prin noţiunea “ANOMIE” = stare dezorganizată a unei colectivităţi sociale. Simptomele au o importanţă deosebită pentru cunoaşterea stării şi dinamicii sociale. procesele sociale transformatoare. Anomia presupune o multitudine de dezechilibre. ca disciplină ştiinţifică. Funcţia practică şi rolul prospectiv al sociologiei Sociologia. fiind silite să apeleze la forme violente. 7. 5) Dezorganizarea este un proces complex. Fenomenul de alcoolism. până la degradarea lor. laşitatea. are un statut propriu în ansamblul ştiinţelor şi domeniilor cunoaşterii. sinuciderile. semne ale ruperii echilibrelor. Apariţia şi amplificarea fenomenelor de dezechilibru şi dezorganizare au drept consecinţă discontinuitatea proceselor vitale. 38 . 6. totodată. decurgând din specificul său gnoseologic şi metodologic. un statut social – practic. structurile sociale dinamice ce se dezvoltă în timp. fenomene şi fapte care contravin tipurilor compatibile cu definirea societăţii ca un ansamblu de interacţiuni care asigură convieţuirea şi care instituie mediul optim pentru afirmarea individului. oscilarea criteriilor de apreciere a normelor morale. fenomenele anomice familiale definesc în grade diferite stările anomice ale unor colectivităţi sau unei societăţi în ansamblu. care reprezintă cauzele de producere a lor. Se ajunge la stadiul de dezorganizare. Realitatea socială Reprezintă : succesiunea de fapte şi fenomene sociale. Acestea ar fi : dezintegrarea instituţiilor. în condiţii excepţionale. relaţiile interumane ce constau în interacţiuni reciproce. delincvenţa generală şi juvenilă. ca tendinţe opuse a celor enumerate mai sus. de evenimente istorice.

Funcţia expozitivă Urmăreşte punerea şi rezolvarea problemelor sociale. culturali. definirea problemelor sociale în funcţie de această analiză. diversele laturi ale activităţii omului şi societăţii. a tendinţelor de dezvoltare. 7. descrierea şi analiza fenomenelor şi structurilor ce alcătuiesc realitatea socială. o radiografie a faptelor. Funcţia de ordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică.7. la un moment dat. al datului concret. formulează teme şi domenii de cercetare riguroasă a faptelor pentru discipline sociale particulare. Explicarea şi interpretarea acestora presupune evidenţierea specificităţii faptelor şi fenomenelor sociale. prezentarea. predicţii sociale. integrând într-o reconstrucţie teoretică. mecanismele structurale şi funcţionale. creativă.3.1. 7. a regularităţilor şi legităţilor care guvernează viaţa socială. 7. administrativi.2. de integrare dar şi de diviziune a activităţilor în cadrul celorlalte ştiinţe sociale Toate ştiinţele sociale încearcă să cunoască esenţa umană şi a societăţii. economici. în vederea fundamentării teoretice a acţiunii lor.4. politici. Totodată. transformatoare Diagnozele şi prognozele sunt puse la dispoziţia agenţilor sociali. a direcţiilor şi sensului de evoluţie a societăţii în ansamblul său şi pe diferitele paliere ale acesteia elaborând prognoze. Funcţia de diagnoză şi prognoză socială Analiza sociologică presupune abordarea critică a realităţii şi situaţiilor sociale. făcând o diagnoză. Sociologia realizează demersul său cognitiv şi explicativ sub semnul totalităţii. de colectare de date şi de prezentare a lor. fenomenelor şi proceselor sociale. ca fapte sociale totale. chiar şi într-o formă sistematizată în serii de date după modelul clasificărilor din ştiinţele naturii. b) specificitatea faptelor sociale. Funcţia aplicativă.5. 7. 39 . Dar sociologia nu poate rămâne la stadiul de sociografie. coerentă şi unitară datele despre fenomenele sociale concrete. Funcţia explicativă şi interpretativă Sociologia urmează două postulate fundamentale: a) primatul faptului social.

Rezultatele ipotezelor rezolutive. chiar contradictorii. factorii de decizie şi conducere.Sociologiei şi sociologilor nu le revine misiunea concretă de a le aplica. ca viziune teoretică explicativă şi ca proiect al societăţii în dinamica sa. ale propunerilor şi soluţiilor avansate sunt dependente. 7. 40 . sociologia se înscrie totodată între concepţiile despre lume. pe de o parte de acurateţea şi pertinenţa interpretărilor sociologice. iar pe de altă parte. Funcţia ideologică Ca teorie socială generală. între construcţiile ideologice care fundamentează şi animă activismul unor structuri diferite. rolul avându-l instituţiile. organizatorică a practicienilor. de capacitatea acţională.6.

descifrarea raporturilor dintre concepte sub aspectele lor particulare. ne apare ca un ansamblu de ipoteze. ipoteze şi legi ca punct de plecare în desfăşurarea investigaţiilor sociale. TEHNICI ŞI PROCEDEE DE CERCETARE SOCIOLOGICĂ CONCRETĂ A FAPTELOR ŞI FENOMENELOR SOCIALE Sociologia. procedee. ca teorie ştiinţifică. Asemenea concepte sunt : realitatea socială.Capitolul IV METODOLOGIA SOCIOLOGICĂ. un mod de ordonare a elementelor componente. Sub aspect teoretic se pun la dispoziţia cercetătorilor fenomenelor sociale concepte. proces fără de care nu este posibilă apropierea de obiectul de studiu al sociologiei şi aproprierea (luarea în stăpânire) a faptelor şi proceselor sociale. principii şi legi în care se reflectă starea de fapt a realităţii şi prin care se orientează intervenţia omului asupra realităţii sociale. proces social etc. Trecerea de la conceptele abstracte. tehnici. fenomenale. metode. rol social. Ipoteza este o presupoziţie. dimensiunea epistemologică. mobilitate socială. solidaritate socială. 1. transformator se face prin operaţionalizarea conceptelor. o întrebare adresată realităţii sociale declanşând (ca ipoteză de lucru) investigarea concretă. 41 . integrare socială. Operaţionalizarea conceptelor Constituie un demers (operaţie) prin care se atribuie noţiunii generale (concept) toate semnificaţiile pe care el le include cu privire la realitatea obiectivă ce o exprimă acel concept. la fenomenele particulare. cu care se poate opera doar mental. Verificarea corectitudinii ipotezei se realizează prin utilizarea metodelor şi tehnicilor de cercetare şi prin respectarea regulilor epistemologice (episteme = ştiinţă) şi garantarea ştiinţificităţii demersului cognitiv. METODE. Conceptele fundamentale ale sociologiei sunt noţiuni de maximă generalitate pentru domeniul socialului prin care se exprimă în mod abstract însuşirile esenţiale. Această realitate are o structură complexă. societate. îndeplinind o funcţie metodologică. grup social. Elementele metodologiei sunt : dimensiunea teoretică. concepte. comunitate. coeziune. socializare. concrete asupra cărora se poate interveni practic. dinamica socială. status social.

CANTITATIVI .UNIDIMENSIONALI (SIMPLI) .DEPENDENTE . fiecare dintre dimensiuni are valoare de concept la un alt grad de generalitate. fără relevanţă concretă şi mai ales fără posibilitatea de a se acţiona asupra acestui domeniu al socialului. Variabilă este acea direcţie.Schema operaţionalizării conceptelor : CONCEPTE DIMENSIUNI VARIABILE .TEST INDICI INDICATORI . dimensiunea subiectivă : satisfacţie. identificare etc.RELATIVI . participarea populaţiei la activităţile sportive. rolurile jucate : spectator – participant efectiv. Însă. 42 . frustrare. Acordarea de semnificaţii continuă prin determinarea variabilelor. Fără asemenea semnificaţii “mişcarea sportivă” este o abstracţie fără conţinut.INDEPENDENTE . conceptual “mişcarea sportivă” se realizează prin intermediul dimensiunilor: comunităţi şi colective.DE STARE .ABSOLUŢI . activităţi organizate şi calendarele de desfăşurare.SUBIECTIVI . factor care dă un anumit sens faptelor şi proceselor sociale. domenii ale activitatăţii sportive.DE EVALUARE .CALITATIVI .MULTIDIMENSIONALI ITEMI Astfel. instituţii şi organizaţii constituite în domeniul sportului.OBIECTIVI . canalele de integrare a colectivităţilor sportive în colectivităţi locale şi în ansamblul sportului naţional şi internaţional.

egoismul şi individualismul) etc. climatul de grup social de sportivi. ierarhizare şi constatare a indicatorilor măsurabili. adecvaţi temei propuse? Acest rol revine indiciilor. atitudinile faţă de obiectivele propuse. 43 . În consecinţă este necesară operaţia de stabilire. dispuse în serii a căror intersectare nu este bine observabilă. obligatoriu. ca ceea ce urmărim constituie fapte. altruismul (sau. măsurabile. supuse procedeelor de validitate şi fidelitate ale instrumentelor (metode. condiţiile materiale ale clubului. tehnici. apelul la aspectele calitative.modificând în bine sau în rău acţiunea şi consecinţele factorilor esenţiali (variabile independente). în ce împrejurări. compatibile de a fi prelucrate statistico. Astfel pentru a stabili indicatorii climatului de grup social.Pentru simţul comun o serie de fapte şi fenomene sociale apar ca incoerente. stimulentele materiale acordate sportivilor. Ce anume ne indică trăsături ale climatului din grupul social? În această privinţă distingem indici generali echivalenţi unor concepte – ex. Cercetarea concretă presupune. particulari-constanta performanţelor. factori sociali semnificativi. care sunt opiniile asupra problemelor comune sau personale etc. Dar cum recunoaştem. spiritul de cooperare. de câte ori au avut controverse şi conflicte. relaţiile preferenţiale (sociometrice) între ei. dimpotrivă. având deci funcţia de cauze interne asupra tuturor dimensiunilor şi factorilor ce intervin asupra acestora.solidaritate. observabile. politicile în domeniul sportului.voinţa de grup. Variind efectul acestor factori raportaţi la performanţă rezultă că variabila independentă proprie performanţei este climatul de grup (gradul de coeziune. natura relaţiilor personale şi familiale între membrii grupului. de la suprafaţă fenomenelor şi proceselor sociale prin care ele pot fi identificate ca atare aparţinând dimensiunilor şi sunt supuse acelor variabile şi nu altora. Variabila independentă – reprezintă expresia unor factori sociali ce determină schimbări. procedee) de cercetare concretă. acele semne exterioare. Variabilele înlătură acest neajuns. de câte ori s-au sprijinit reciproc în timpul activităţilor sau în afara acestora. De exemplu: performanţa în jocurile sportive colective este determinată de : aptitudinile şi capacităţile sportivilor. care a fost durata răcirii relaţiilor personale. alegere.: performanţa şi indici concreţi. măiestria antrenorilor. dar mai ales cantitative. structura afectivă) Celelalte variabile – factori au valoarea de variabile dependente nuanţând. fenomene.matematic (cerinţă a ştiinţelor). vom urmări : frecvenţa relaţiilor personale – de căte ori s-au aflat împreună. ataşamentul şi devotamentul pentru culorile naţionale. în cursul cercetării sociale.

experimentul sociologic natural şi de laborator. tehnici şi procedee de cercetare sociologică Sociologia dispune şi operează cu două tipuri de metode : a) metode generale care sunt folosite şi în alte domenii ale cunoaşterii : metoda sistematică şi analitică. corespondenţei. Drumul invers. b) metode. tehnici şi procedee de prelucrare a datelor. metoda statistică. metoda individualizantă (singularizantă). din ghidul de observare a comportamentelor şi acţiunii persoanelor. informaţiilor şi materialelor recoltate: metoda calitativă (clasică). I. 2. studiul de caz sociologic intensiv (clinic) şi extensiv (monografic). mărturiilor. 44 . În sfârşit. comportamente. fenomene. Metode. testul sociologic. metoda comparativă. acţiuni sociale. metoda statistică. metoda monografică. analiza de conţinut. fapte evenimente. rapoartelor. rezultatelor alegerilor etc. tehnici şi procedee de cercetare sociologică a faptelor şi fenomenelor sociale. bilanţurilor. datelor şi informaţiilor sociale : observaţia sociologică. din ghidul de interviu. metoda tipologică. metoda matematică. din studiul documentelor. tehnici şi procedee proprii ireductibile la alte discipline ştiinţifice. din chestionarul sociometric al preferinţelor afective. Metode. scrisorilor şi mărturiilor personale. la nivelul desfăşurării cercetărilor concrete operaţionalizarea se concretizează în itemi – manifestări individuale ale persoanelor vizate de itemi : întrebări din chestionarul sociologic. de la realitatea concretă la noţiuni şi concepte – proprie cunoaşterii inductive – se realizează cu ajutorul metodelor.Aceşti indicatori sunt stabiliţi în funcţie de anumite categorii proprii diversităţii manifestărilor concrete. tehnica corelării seriilor de date. chestionarul sociologic. ancheta sociologică. jurnalelor. Metode. studiul sociologic al documentelor. jurnalelor. dărilor de seamă. metoda cantitativă (modernă). II. testul sociometric de constatare şi măsurare a relaţiilor preferenţiale (afective) între persoane. sondajul de opinie sociologică. Se disting trei categorii principale de metode. tehnici şi procedee de recoltare a materialelor.

Metode de interpretare a datelor sub aspect cantitativ şi calitativ : metoda structural – funcţională. III. trăsăturile pe care le urmărim. se formulează legi şi mecanisme de acţiune. stabilirea unor eşantioane (părţi) ale populaţiei sociologice (unităţi de cercetare. Acestea sunt tipuri. un rol esenţial în acurateţea şi precizia cercetării îl au : tehnicile scalare. persoane) permite cunoaşterea problemelor sociale. concrete la conceptele generale şi de ridicare de la concret la abstract. costurile unei cercetări exhaustive. În corelare cu aceste categorii de metode şi tehnici. prohibitiv de mari. de ordonare şi ierarhizare a indicatorilor. 3. La acest nivel se elaborează o teorie sociologică despre fenomenele şi procesele sociale cercetate. Spre exemplu studiul bugetelor de familie prin alegerea unor gospodării. metoda istorico – genetică. a întregului domeniu de manifestare a atributelor urmărite de cercetarea sociologică.analiza factorială – variaţia cauzelor şi condiţiilor de producere şi desfăşurare – evoluţie a fenomenelor şi proceselor sociale. metoda panel. iar prin procedeele de extrapolare şi generalizare pot fi emise enunţuri pertinente asupra întregii populaţii. de la individual la particular şi apoi la general în reconstrucţia teoretică explicativă şi expozitivă a domeniului realului social. pentru cercetarea schimbării şi a factorilor de schimbare prin utilizarea unor eşantioane fixe. se emit prognoze asupra evoluţiei ulterioare a domeniului şi se avansează propuneri şi soluţii acţionale decurgând din implicarea ideologică a cercetătorului. menajuri şi urmărirea pe o perioadă de timp a veniturilor şi cheltuielilor acestora. grupuri. a tuturor segmentelor sociale care prezintă atributele. legea numerelor mari şi teoria probabilităţii ne arată că mărirea ariei de investigaţie nu duce la creşterea semnificativă a preciziei rezultatelor cercetării. maniere şi viziuni sociologice de raportare a datelor empirice. Câteva consideraţii metodologice : nu este posibilă cercetarea întregii populaţii. metoda factorială sau multifactorială (globală). metoda fenomenologică. 45 . tehnica extrapolării şi generalizării. Tehnicile de eşantionare de o importanţă crucială în cercetarea sociologică.

metoda pasului de numărare după formula : N-r p = ——— . metoda selecţiei arbitrare după criterii stabilite de cercetător pe baza experienţei proprii şi a observaţiilor repetate. caracteristicile. n ─ talia eşantionului. pe profesii/ocupaţii. r – o cifră între 1 – 9 aleasă aleator.56. De ex. 2.84. alcătuirea internă a populaţiei sociologice.2. alegerea unor unităţi sociale sau subiecţi care conţin în mod condensat caracteristicile fenomenului studiat. 1+N × e² N ─ totalul populaţiei sociologice (diferită de populaţia demografică şi anume doar acea parte a acesteia care are atributul / atributele cercetate). Talia eşantionului se calculează după formula : N n = ————.: atributul “alegător” poate aparţine populatiei de la vârsta de 18 ani. Structura eşantionului reprezintă în mic structura.7 p = ———— = 28.… până la atingerea taliei de 34 subiecţi ai eşantionului. marja de eroare. e² ─ eroarea standard. dacă cercetăm cum au votat la alegeri (exit poll) 865 . Astfel. 3 % din totalul populaţiei sociologice are acest comportament (indicator). însuşirile şi manifestările presupuse prin ipoteza de lucru că aparţin totalităţii. abaterea calculată matematic prin 1. n n – talia eşantionului. Eşantionul are : a) talie (dimensiune.112. N – masa populaţiei. pe domicilii etc. metoda loteriei când atributul este egal distribuit în masa populaţiei şi se pot alege oricare unităţi de cercetare şi persoane. după principiul concentraţiei. c) selecţia mixtă : 1. b) structura. adică : 34 vom pune câteva întrebări persoanelor care ies din secţia de votare în ordinea : 28. b) selecţia dirijată 1. eşantionarea stratificată care reproduce structura reală a populaţiei : pe sexe. 2. Astfel. atunci 38%± 2.3 la sută şi care se aplică la operaţia de generalizare : “dacă 38% din eşantion prezintă un indicator. dacă 46 . mărime). Stabilirea structurii eşantionului se face prin: a) selecţia aleatoare: 1.Eşantionul sociologic Este o parte a complexităţii cercetate care prezintă atributele.

II. atât pentru cunoaşterea rezultatelor anterioare. ordonarea şi ierarhizarea indicatorilor necesari. 4. formularea de întrebări şi dispunerea lor într-o anumită ordine după reguli ştiinţifice: claritate. După forma (formularea) întrebărilor. Precizarea temei – prin ancheta sociologică se studiază persoanele nu izolate. o atitudine. un comportament cu şansa repetabilitatăţii. pot fi distinse : 1. factorii ce determină opiniile. atitudini. eşantionul cuprinde aceleaşi proporţii. dorinţe. Operaţionalizarea conceptelor şi construirea. acţiuni etc. III. ci integrate în grupuri şi colectivităţi sociale cu problemele şi manifestările lor diverse.:împărţim oraşul Galaţi în 8 sectoare şi în fiecare sector cota parte din talia eşantionului considerând că investigarea doar a persoanelor ce locuiesc numai în câteva zone nu conduce la reprezentativitatea fenomenului studiat. d) întrebări mărturii asupra faptelor şi acţiunilor la care o persoană a fost activ (participant) sau doar asistent (martor) şi poate emite aprecieri. 2. cât şi pentru evitarea repetărilor inutile. îndeosebi care vizează posibilitatea transformării lor în convingeri. sentinţe. eşantionarea pe cote. nu 47 . atitudini : “Consideraţi că practicarea exerciţiilor fizice şi a unor jocuri sportive aduce satisfacţie oamenilor?” c) întrebări de motivaţie privind cauzele. Întrebările pot fi : a) întrebări factuale (despre starea de fapt proprie subiectului: “În ultima lună aţi participat ca spectator la teatru?” b) întrebări de opinie.populaţia are 49% bărbaţi şi 51% femei. intenţii. Documentarea. mod de viaţă. evitarea efectului halou (întrebarea ulterioară este influenţată de răspunsul la întrebarea dinainte) etc. Elaborarea ghidului de interviu şi a chestionarului. Stabilirea şi precizarea temei constă în alegerea unui/unor atribute specifice. întrebări închise la care răspunsul poate fi : a. constatări. fenomenelor şi proceselor sociale în care se utilizează multiple tehnici şi metode. opinii. da b. IV. studiul bibliografic al lucrărilor pe tema stabilită sau pe teme complementare. multistadială corelând ariile (unităţile) sociale cu talia eşantionului. preocupări. accesibilitate. De ex. relevanţă. Etapele anchetei sociologice sunt următoarele : I. comportamente. Ancheta sociologică Este principala metodă de investigare a faptelor.

întrebări deschise.II.V). calitatea jocului. dificultatea.) 48 . Prelucrarea datelor XI. Stabilirea eşantionului şi a procedeelor de ajungere la unităţile de cercetare la subiecţi. etapa finală. d. IX. X. tema. VIII. c. De ex. angajamentul total al echipei favorite. Perfecţionarea instrumentelor de cercetare. mai dificile solicitând respondentului să formuleze el însuşi răspunsul. factori responsabili dintr-un domeniu de activitate etc. roşeaţă) şi prin care putem aprecia sinceritatea. se alege un microeşantion. “Ce aspect al unui spectacol sportiv va da cea mai mare satisfacţie?” a. non răspuns. Ancheta pilot – este o etapă necesară şi esenţială în reuşita cercetării sociologice. altceva şi anume … V. Interpretarea datelor XII. se verifică şi se apreciază corectitudinea momentelor I. se aplică acestuia instrumentele de anchetă (IV. 3. nu ştiu d. 2. tehnica jucătorilor. concluzii şi propuneri pragmatice destinate beneficiarilor teoretici (dezvoltarea teoriei sociologice) sau practicieni (manageri. corectarea unor erori. rezultatul. VII.zisă a anchetei sociologice pe eşantionul stabilit şi respectarea tuturor regulilor de operare. f. obiectivul cercetării şi în care se elaborează o analiză a fenomenului. a reacţiilor vegetative (sudoare. Întocmirea raportului de anchetă. e. VI. mimică. atmosfera din tribune.c. întrebări codificate când i se oferă respondentului variante posibile de răspuns din care alege una (raspuns unic) sau mai multe (răspunsuri multiple) care i se potrivesc cel mai bine. neplăcerea pe care le are persoana intervievata şi pe baza cărora facem corelaţii cu răspunsurile verbale. a exteriorizărilor acestora prin gesturi. b. Elaborarea ghidului de observare a reacţiilor subiecţilor . poziţie.III. Desfăşurarea propriu.

cu organizarea internă şi scop (ţel) comun permanent. cu puteri. opţiuni personale. de prieteni (anturaj).). emoţional : soţi. 2. Tipuri de grupuri sociale: A. După durată : 1. economică. colorate afectiv. adeseori chiar personale care presupun respectarea aceloraşi norme de comportament şi urmăresc un scop comun. anturaj). grupuri durabile – au o mare continuitate în timp. B. 1. 49 . bunic – nepot. c. savant – discipol. tată – fiu. de spectatori). maistru – ucenic. 2. cupluri funcţionale (parteneri. Definirea grupului prin gen proxim şi diferenţa specifica îl plaseaza ca tip concret al colectivităţii umane. asocieri sau dirijări din raţiuni temporare (grup de excursionişti. permanent prin care există persoana umană şi în care se manifestă ca punct nodal al relaţiilor sociale reciproce. grupuri efemere ce durează relativ puţin. grupuri voluntare – prin decizie proprie. şcoală. cerc social cu o întindere (număr) nu prea mare. de colegi (birou. 2. După modul de constituire: 1. După factorii de asociere: 1. C. cu slabe relaţii de coeziune: de contact (călătorii într-un tren. b. o anumită coeziune socială. antrenor – sportiv etc. grupul social – ansamblul de persoane între care există relaţii sociale. elev – profesor.Tipuri de colectivităţi sociale: a. legături sociale şi psihosociale. excedând mai multe generaţii bio – cronologice. autobuz. spectatori la stadion). prieteni. grupuri spontane – pe baza simplei convieţuiri. perechi şi grupe de două persoane în care coeziunea se realizează prin contacte personale. grupuri dirijate – prin decizie exterioară (tehnică. colegi de muncă şi scoală.Capitolul V SOCIOLOGIA GRUPULUI Grupul social este cadrul social nemijlocit cel mai apropiat. în cadrul căreia s-a creat şi se menţine chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp. administrativă. organizaţională etc). Definirea colectivităţii umane – reuniunea umană alcătuită de bunăvoie. grupuri deliberate – asociere în vederea atingerii unui scop.

2. personalitate. regulamente (partide. structură complexă. state – contacte sporadice. F. colectivităţi locale – rural. organizaţii religioase. grupuri secundare raporturi pe bază de interese sociale: organizaţii politice. provincii. structuri simple. dotări. tradiţii. H. obiecte materiale (teritoriu. cu lideri mijlociţi. politice. care se intersectează. studenţi . psihosociale) pe baza relaţiilor afective. valori culturale. îşi menţin continuitatea mai multe generaţii şi prezintă particularităţi culturale. se completează în cadrul unei formaţiuni sociale. grupuri teritoriale. operă) unanim acceptat. elevi. G. sindicale). grupuri mari cu întindere orizontală. După frecvenţa contactelor şi a mecanismelor de reglare a coeziunii şi solidarităţii : 1. juridice. sedii. 2. militare. grupuri formale (oficiale). grupuri primare. După mărime: 1. religioase etc.D. urban. de ocrotire. grupuri profesionale). E. Elementele componente ale grupului social : oamenii – membrii grupului. integrate funcţional şi orientate normativ spre realizarea unui obiectiv (sarcină. ingineri. grupuri informale (neoficiale. 2. Grupul social – grup primar de sarcină Definiţie: ansamblul organizat de modele comportamentale relativ echivalente. pe bază de statut. profesori. contacte relativ frecvente şi lideri nemijlociţi. Grupul – ansamblu de indivizi (şi nu numai ei) care : stabilesc relaţii interpersonale. nu au diviziuni interne. După criterii de normare a relaţiilor : 1. urmăresc un ideal comun. sportive. avere). au sarcini pe care le îndeplinesc. constelaţia de tipuri de comunităţi sociale existente concominent. 2. naţiuni. După tipul de legături : 1. politice. morale. Societatea globală – toate formele sociale ale vieţii colective. organizate planificat. sindicate. identitate şi istorie proprie. sportivi). culte. reglementare a comportamentelor prin legi generale. grupuri de scop. economice. acţionează împreună pentru înfăptuirea unui obiectiv comun. ocupaţionale: muncitori. grupuri mici. 50 . 2. interindividuale. criterii socio –profesionale (categorii profesionale. sistem de norme şi relaţii ce dictează coeziunea socială (popoare. interpsihologice. respectă şi practică aceleaşi norme de comportament. asociaţii. statale. program.

Îndeplinirea acestor condiţii generează starea reală de apartenenţă la grup şi sentimentul de apartenenţă. le prescriu cu precizie aria manifestărilor libere şi le impun o supunere totală faţă de modelele grupului. să acţioneze pentru înfăptuirea sarcinii comune (persoana inactivă este un balast pentru grup fiind marginalizat. 2.. private şi. formele obiective de agregare aleatoare. de calugări. culturale). 3. imn. de vecinătate. acţiuni. de spioni. politice. pe când persoana care nu le îndeplineşte are doar iluzia participării la grup. credinţe. de comando. Grupuri care absorb în totalitate personalitatea membrilor. să interiorizeze (cel puţin parţial) valorile grupului : valori generale acceptate de grup. Fenomenul de absorbţie a personalităţii Integrarea într-un grup social şi procesul de socializare a individului presupune ca acesta să-şi limiteze libertatea personală ca manifestare a personalităţii. Grupurile se diferenţiază şi după aria şi gradul de absorbţie a personalităţii membrilor săi : 1. într-o anumită măsură. specializate. are slabe legături cu ceilalţi şi cu grupul ca întreg. nu face parte efectiv şi afectiv din grup. 2. culturale. grupul social ce prezintă trăsături sociale şi psihosociale.le lasă o marjă relativ mare de libertate de manifestare şi de asociere la alte grupuri cu modele comportamentale proprii. convingeri. modele de conduită (model fizic şi model moral). Ex. elitare. de timp liber etc. ceea ce este permis şi ceea ce nu le este permis – de la idei. valori proprii stabilite de grup în funcţie de specificitatea grupului (vezi mai departe la trăsăturile grupului). Grupuri care absorb doar parţial personalitatea membrilor săi.simboluri (steag.: grupuri militare. Modelele grupului – fiecare grup impune membrilor săi anumite obligaţii. etnice (în pericol de asimilare şi dispariţie).: grupurile profesionale. cu grad mare de risc şi pericol. relaţii sociale – organizare internă instituţionalizată şi ierarhizată. care se dezinteresează de ceea ce fac membrii lor în afara cadrului şi împrejurărilor în care se reunesc. sectante. să se identifice cu tendinţele sale comune (idealuri. comportamente până la relaţii cu alţii şi vestimentaţie. Calitatea de membru al grupului deţinută de o persoană presupune : 1. Ex. ţinută. sentimente. insignă. 51 . cu sarcini deosebite ce necesită o coeziune şi solidaritate maxime. vestimentaţie). 2. firmă. chiar exclus). grupurile de sportivi. scopuri. să interiorizeze în structura personalităţii sale acele trăsături caracteristice grupului. Sunt grupuri speciale. 3. Calitatea de membru al grupului – trebuie să distingem între : 1. obiective profesionale. administrativă a unor oameni (grupa de studenţi stabilită de secretariat). siglă.

Modelul fizic - înfăţişare exterioară (uniforme, însemne, chiar coafura), limbaj ( argouri, jargoane), gesturi. 2. Modelul moral – ansamblul de trăsături morale: devotament, disciplină, conştiinciozitate, spirit de echipă, cooperare, subordonare, sprijin reciproc, fair – play, chiar sacrificiu. Încălcarea modelelor grupului (îndeosebi cele morale) este sancţionată (sub aspect sociologic represiunea – chiar maximă – este justificată) deoarece sunt ameninţate înseşi bazele existenţei grupului, grupul fiind în situaţie de autoapărare. 4. Procesul de socializare şi integrare socială La naştere, individul este o fiinţă umană virtuală, potenţială. Calitatea de om, ca fiinţă socială, nu este dată, ci construită prin trăirea în societate şi prin acţiunea societatăţii asupra individului. Socializarea este procesul prin care persoana umană, viitoarea personalitate, învaţă şi interiorizează în întreaga sa viaţă, elementele socio – culturale ale mediului social concret, le integrează în structura personalităţii sub influenţa experienţelor, a activităţilor în societate şi prin acţiunea agenţilor de socializare : familia, instituţii şcolare, profesionale, mijloace de comunicare, practic întreaga societate în cadrul particular, imediat de existenţa oamenilor – grupurile sociale. Socializarea presupune patru aspecte fundamentale : 1. achiziţia culturii, însuşirea de cunoştinţe, valori, simboluri, stereotipe, modele de comportament şi acţiune ; 2. integrarea culturală, interiorizarea valorilor şi normelor culturale şi sociale, înscrierea lor ca trăsături ale eului propriu, ale personalităţii omului: convingeri, credinţe, atitudini, conduite; 3. adaptarea la mediu, exercitarea efectivă a acţiunilor , comportamentelor de rol în conformitate cu normele şi cerinţele organizaţiilor şi grupurilor sociale, ale celorlalţi oameni; 4. creşterea dependenţei persoanei faţă de colectivitate atât sub aspect social, cât şi psihosocial , afectiv. Procesul de socializare si integrare socială se bazează pe continuitatea relaţiilor sociale, pe dinamica grupurilor şi a status-urilor şi rolurilor sociale şi psihosociale . Etapele socializării : 1. Socializarea primară în care se pun bazele personalităţii omului şi agentul principal de socializare este familia. 2. Socializarea secundară în care personalitatea se amplifică şi se desăvârşeşte în notele esenţiale. Agentul social principal este şcoala precum şi celelalte forme de socializare : organizaţiile de copii şi tineret (care acum, în societatea românească nu sunt prezente şi semnificative) organizaţiile politice, culturale, sportive, turistice şi îndeosebi profesionale şi de muncă . 3. Socializarea ulterioară (terţiară, permanentă) exercitată asupra adulţilor conform principiului şi experienţei ca personalitatea şi manifestările

1.

52

comportamentale ale oamenilor se formează, se dezvoltă, se conservă şi se modifică pe tot parcursul vieţii . Diminuarea, deteriorarea sau, mai grav, întreruperea raporturilor sociale produc modificări în structura, unitatea, coerenţa şi formele de exprimare ale personalităţii contrare socializării, marginalizarea, asocialitate, antisocialitate . Pe toată durata vieţii, oamenii se integreaza succesiv şi participă simultan la numeroase grupuri sociale. Dinamica socializării şi a personalităţii este, în viziunea culturologică, definită de noţiunile status şi rol. 5. Noţiunile de status şi rol Poziţia ocupată de persoana umană în grup, colectivitate, societate se defineşte prin deţinerea (asumarea) de status-uri şi interpretarea de roluri complementare . Statusul (statutul) social al unei persoane = ansamblul comportamentelor pe care le poate aştepta ( sau pretinde ) în mod legitim persoana respectivă din partea altora (indivizi, grupuri, instituţii) Studentul se aşteaptă, chiar cere celorlalţi oameni să-l considere ca atare, ca student, să se comporte faţă de el în conformitate cu însuşirile şi drepturile sale prescrise normativ, de societate şi grup. Rolul social (comportament de rol) = ansamblul comportamentelor pe care le pot aştepta, chiar pretinde, în mod legitim ceilalţi oameni (grupuri, organizaţii, instituţii) faţă de ei de la persoana respectivă. Ceea ce trebuie să facă, să întreprindă, să arate persoana deţinătoare a unui status pentru a justifica locul , poziţia pe care o are la un moment dat în cadrul grupului, colectivităţii, societăţii. Ca membru al societăţii, persoana deţine numeroase statusuri : de cetăţean român, moldovean, gălăţean, bărbat, tânăr, student, sportiv, căsătorit, membru al unei organizaţii profesionale, sindicale, politice, culturale, de spectator la teatru, meci, concert, călător în autobuz, vecin de scară (bloc, stradă) etc. Corespunzător trebuie să se comporte ca cetăţean, bărbat, student, sportiv, spectator, soţ, vecin conform normelor impuse de organizaţiile, colectivităţile, grupurile din care face parte şi care îl acceptă recunoscându-i statutul. Dinamica status – rolurilor se manifestă şi prin incompatibilităţi, contradicţii, deviante şi conflicte : Statusuri incompatibile în raport cu fenomenul de absorbţie a personalităţii sau cu normele sociale. Exemple : călugări – căsătoriţi; sportiv – băutor şi fumător; student – care nu învaţă. Conflict status – rol când comportamentul efectiv al persoanei contravine cerinţelor de statut. Exemple : sportivul – membru al unei echipe “joacă” în favoarea adversarului; spion dublu; funcţionarul public încalcă legea, studentul care lipseşte de la ore. Devianta de status rol când normele prescrise unui status şi practicate într-un rol se transferă în alt context social, asupra unui alt status. 53

Exemple : militarul care se comportă în familie ca la cazarmă; boxerul care confundă strada cu ringul. În raport cu dinamica negativă a status – rolurilor grupul poate fi tolerant (în anumite limite) sau intolerant . Cu cât grupurile sunt mai unitare, omogene, puternic ierarhizate, cu prestigiu superior, performanţe, în competiţie şi în conflict cu altele sau în primejdie, cu atât sunt mai intolerante. Toleranţa este prezentă şi justificată: În perioada de adaptare la cerinţele grupului pentru membrii noi; În starea de anomie (lipsa de normalitate, de legalitate, de organizare) când grupul se destramă şi îşi pierde identitatea şi specificitatea (a se observa ce se întâmplă cu echipele sportive care retrogradează). 6. Trăsături caracteristice ale grupurilor sociale. Grupurile sunt structuri sociale, realităţi supraindividuale cu o existenţă distinctă faţă de elementele componente, observabile în raport cu reflexia lor în planul conştiinţei şi al cunoaşterii, realizând ca entităţi sociale multiple relaţii şi acţiuni, determinante şi determinate în contextul social complex prezentând o serie de trăsături definitorii. Aceste trăsături sunt : a. Identitatea grupului; b. Componenţa grupului; c. Continuitatea grupului; d. Specificitatea grupului; e. Centrele de grupare; f. Sarcina grupului; g. Sentimentul de superioritate; h. Voinţa grupului; i. Solidaritatea de grup; j. Coeziunea de grup; k. Forţa grupului; Identitatea grupului deosebeşte grupul de cercul social sau de colectivităţile locale prin faptul că : au o componenţă stabilă, se ştie cine face parte din grup, în timp ce alte forme de socializare se caracterizează prin anonimatul persoanelor; grupul stabileşte anumite modalităţi de acceptare a membrilor; îşi precizează sfera domeniului său (grup de muncă, profesional, sportiv, şcolar etc.). b. Componeţa grupului decurge din identitatea sa în corelare cu status-urile şi rolurile membrilor săi (muncitori, ingineri, profesori, sportivi, elevi etc) . Ca realitate supraindividuală şi structura socială grupul nu se confundă cu un număr de indivizi cu nume şi prenume. El se schimbă în timp prin : plecări : deces, vârsta, mutare, retragere, excludere; sosiri : accedere , încadrare, promovare. 54 a.

c. Continuitatea grupului . Cu toate schimbările în componenţă, grupul îşi păstrează identitatea şi durează o lungă perioadă de timp . Continuitatea grupului este asigurată prin : durabilitatea condiţiilor materiale (teritoriu, clădiri, avere, funcţii sociale etc) ; durabilitatea simbolurilor (stema, steag , sigla, culori, sigilii, nume – denumire) ; permanenţa modelelor fizic şi moral; permanenţa valorilor şi ideologiei. d. Specificitatea grupului decurge din diviziunea socială a muncii, a activităţilor şi funcţiilor pe care le îndeplineşte în complexitatea vieţii sociale. Schimbarea specificităţii determină schimbarea componenţei şi identităţii grupului: o echipă sportivă studenţească îşi modifică specificitatea prin includerea unor elevi şi muncitori. Specificitatea impune norme şi criterii speciale pentru membrii săi de admitere şi excludere . Caracterul specific este asigurat de omogenitatea trăsăturilor persoanelor care compun grupul : grup de vârstă, grup profesional de strungari, grupuri rasiale, grupuri etnice, culte religioase, grup de fotbalişti, de voleibalişti, de hocheişti etc. Centrul grupului are două accepţii : bazele materiale ale existenţei grupului (teritoriu, local, dotări etc.); centrul de grupare (valori, simboluri, ideologia) . Centrele de grupare sunt baza durabilităţii, în timp având funcţia de concentrare a activităţii grupului, de favorizare a contactelor între membrii grupului : loc de întâlnire; loc de dezbatere; loc de decizii. Privarea de centrele de grupare are ca efect : imposibilitatea contactelor; întreruperea relaţiilor; dispariţia organizării interne şi a instituţiilor; dizolvarea grupului . f. Sarcina grupului constituie trăsătura esenţială a grupului definit sociologic ca grup primar de sarcină. Sarcina grupului = stări de lucruri şi fenomene stabilite şi definite în mod conştient care orientează şi structurează activitatea grupului şi în raport cu care se apreciază performanţele acestuia . Sarcina (sarcinile) grupului este stabilită întotdeauna în mod intenţionat, definită prin statut (regulament) sau prin alte forme de înţelegere între membri şi este acceptată şi cunoscută de ei. 55 e.

de organizarea internă. 5) Sarcina integral structurată. Un funcţionar nu se poate limita la faptul că. 56 . descurajare. Se disting cinci grade de structurare: 1) Sarcina total nestructurată : lipsa de informaţie despre modul şi mijloacele de acţiune. Decizia corectă în stabilirea sarcinii – care revine structurii ierarhice de conducere în cooperare cu membrii grupului – constă în evaluarea temeinică a resurselor materiale şi umane. Sarcina unui membru al grupului nu constă în realizarea unui fragment din sarcina grupului. a stimulentelor materiale şi morale ale motivaţiei membrilor grupului. satisfacţia de a fi contribuit la opera comună. de fluxurile de informaţii. Se poate exemplifica prin aruncarea unei mingi în curtea şcolii şi elevii în pauză se reped la ea s-o lovească. sentimentul propriei importanţe. nu prezintă trăsăturile unui grup social. o tactică adecvată situaţiilor concrete. a factorilor de risc. sentimentul apartenenţei la grup – grupul definindu-se pentru individ ca “grup de apartenenţă”. a) Gradul de structurare a sarcinii este dependent de specificul activităţii. un plan de acţiune. de coacţiune şi de suplinire. poziţii independente ale indivizilor. 3) Sarcina cu structurare medie. relaţii de conducere aleatorii şi stiluri de conducere indiferente exercitate cu fiecare persoană în parte. lipsesc normele de comportament şi regulile prescrise. Realizarea sarcinii grupului conferă membrilor săi : sentimentul sensului existenţei grupului. subapreciere sau supraapreciere. configuraţia relaţiilor funcţionale interindividuale de comunicare. este alcătuită din reţeaua de relaţii funcţionale. 2) Sarcina cu structurare redusă . pe postul său şi-a făcut datoria dacă rezultatul final al instituţiei este negativ. Structura sarcinii . Când se dau toate elementele şi informaţiile necesare atingerii scopului. tipurile de implicare în reţeaua sarcinilor conexe. sarcina are o structură complexă ce poate fi analizată şi influenţată pe baza a trei criterii : gradul de structurare a sarcinii. de înzestrarea materială. 4) Sarcina superior organizată.Ea este altceva decât suma funcţiilor şi acţiunilor pe care le îndeplinesc membrii grupului. se stabilesc scheme precise. Fixarea unei subsarcini sau unei suprasarcini constituie o eroare care generează dezinteres. ci din contribuţia la performanţa grupului . de calitatea deciziei şi de stilul de conducere.ca element şi trăsătură fundamentala a grupului.

trăgătorul dependent de ridicător la volei. zidarii etc. financiare. registratura la o instituţie publică. 2)Sarcina condiţionată cantitativ sau calitativ de altă persoană sau alt grup. jucătorul care dă pasa decisivă. secţiile de B producţie industrială. Trăsăturile grupului nu influenţează pe fiecare membru în parte decât în mod difuz. cât şi între microgrupuri în cadrul unei organizaţii. alegerea componenţilor colectivului de muncă. B→ competitorii în sporturile numite individuale (şah. serviciul de corespondenţă al instituţiei. 4) Sarcina care este condiţionată şi condiţionează cantitativ şi/sau calitativ alte persoane sau grupuri în fluxuri complexe. nataţie). C E c) Configuraţia relaţiilor funcţionale interindividuale în executarea sarcinii grupului – reprezintă o constelaţie de raporturi între membrii grupului care antrenează toate trăsăturile definitorii ale grupului şi multitudinea relaţiilor psihologice. C→ strungarii într-o secţie. funcţionarii etc. b) Tipuri de implicare în reţeaua sarcinilor conexe. tensiuni şi conflicte intragrupale şi deteriorarea relaţiilor cu alte structuri sociale: ierarhice. iar acţiunea liderului se îndreaptă către fiecare persoană în parte 57 . A→B→C A D jocurile sportive colective cu scheme tactice şi relaţii de cooperare complexe. spectatori etc. contează calităţile individuale. 1) Sarcina autonomă care nu implică şi nu este implicată în raport cu alte persoane sau grupuri. bibliotecara etc. psihosociologice şi sociale dintre oameni. A→B piloţii care depind de mecanici. B→A primii trei alergători la o ştafetă. colectivităţi. susţinători. Se disting următoarele tipuri de sarcină: 1) Sarcina aditivă – relaţii funcţionale de acelaşi tip: →A→ →B→ →C→ – performanţa potenţială este în funcţie de suma capacităţilor individuale. 3) Sarcina care condiţionează cantitativ şi/sau calitativ altă persoană sau grup. dactilografele etc. Acestea au în vedere raporturile de cooperare – subordonare atât între membrii grupului. A→ departamentul şi serviciile din instituţiile publice.sentimente de neputinţă sau de absurditate.

: colectivele complexe. Se manifestă totalitatea relaţiilor sociale şi psihosociale. administratori. 5) Sarcina disjunctivă – relaţiile funcţionale sunt convergente nu spre obiectivul concret.-. cu specificitate supragrupală. noncoezive.B -. medici. individual compus la gimnastică. 2)Sarcina complementară – relaţii funcţionale independente de tipuri diferite : A → −. naţionale. nataţie.→ } -.-. Ex. : ştafeta la atletism. cel mai eficient fiind cel autoritar. democratic.……C……. → – performanţa potenţială este dată de suma performanţelor individuale.fiind eficiente toate stilurile de conducere în funcţie de personalitatea acesteia. rolul climatului de grup. lipsite de relaţii de cooperare.-. Ex. --------A------. iar stilul de conducere al liderului se adaptează fiecăruia în parte. iar stilul de conducere al liderilor este. 3) Sarcina convergentă – relaţiile funcţionale intercondiţionate converg către acelaşi obiectiv. a trăsăturilor definitorii ale grupurilor sociale.. influenţate de valori şi norme general umane. ci spre o persoană cu o funcţie esenţială în înfăptuirea sarcinii : →A C →S →B 58 . cu solidaritate şi voinţă de grup patriotice..−. servicii. profesionale.C……. muncitori. Membrii echipelor sunt determinaţi de motivaţii diverse în contribuţia la scopul comun. eficienţa organizării interne şi a relaţiilor cu alte grupuri şi instituţii sociale.. lucrul la banda rulantă. Relaţiile interindividuale nu au o importanţă psihosocială.→ => S { . 4) Sarcina conjunctivă – relaţiile funcţionale sunt în lanţ: →A→B→C→D→S – performanţa potenţială depinde de fiecare persoană. tehnicieni. → – performanţa potenţială depinde de calitatea interacţiunilor şi capacităţilor individuale. cu necesitate.-. însă rezultatul poate fi influenţat negativ dacă un singur individ nu corespunde cerinţelor individuale calculate în contextul global. Sunt grupuri eterogene. în special de veriga cea mai slabă. funcţionari.− B−.−.− → …….

6) Sarcina compensatorie – relaţiile funcţionale sunt complexe şi multilaterale.– performanţa potenţială depinde de contribuţia punctului de convergenţă (C). Pericole :”narcisismul individual” şi “elitismul colectiv” care perturbă. de tipuri diferite şi diverse. judecătorul când dă sentinţa etc. Rezultatul este datorat contribuţiei însumate a capacităţilor medii pe care conducătorul instituţiei publice. de reechilibrare a diferitelor trăsături poziţionate diferenţiat şi inegal într-o ierarhie.: jocurile de echipă în care schemele tactice pun în situaţie de finalizare pe un component al grupului acelaşi sau altul: fotbal. chiar sentimentul propriei perfecţiuni. concordanţa sentimentelor şi intereselor personale cu ale celorlalţi membri şi cu ale grupului ca întreg. C 59 . f) Solidaritatea de grup constă în : sentimentul comunităţii. →A →B S – performanţa potenţială a grupului este dată de media capacităţilor indivizilor componenţi ai echipei complexe. e) Voinţa grupului (voinţa colectivă) : reprezintă sinteza tendinţelor lăuntrice ale indivizilor de a realiza sarcinile colective. conjugă şi orientează spre funcţionalitatea finală. servicii. tensionează şi deteriorează relaţiile cu ceilalţi. funcţionarul care finalizează o lucrare complexă. hochei. Superioritatea grupului = ansamblul de reprezentări despre importanţa şi superioritatea proprie chiar şi numai într-un domeniu limitat. se exprimă şi se măsoară obiectiv prin eficacitatea acţiunilor individuale şi performanţa grupului în mod constant. handbal. Are şi o funcţie compensatorie. firmei le asamblează. de prestigiu cu mare influenţă în apartenenţa la grup. d) Superioritatea grupului şi sentimentul de superioritate asupra altor grupuri. Aici se evidenţiază capacităţile manageriale. vreme îndelungată. identificarea membrilor cu grupul. stimularea voinţei colective împleteşte factori materiali. ideologici. Ex. serviciile funcţionale de montare a unor produse. Sentimentul de superioritate generează sursele şi motivele de mândrie. psihologici şi psihosociali. măiestria liderilor şi valoarea practică a cunoştinţelor din ştiinţele social – umane. morali.

chiar a fanatismului. pozitive reciproce. cruciale.practicarea de către toţi membrii a aceloraşi modele de comportament şi de acţiune. Se disting grupuri puternice şi grupuri slabe cu influenţe observabile asupra securităţii generale sau speciale a membrilor grupului. patriotismul. institutii şi grupuri ale societăţii locale şi globale. intoleranţă crescută faţă de comportamentele deviante. identică şi solidară (toşi ca unu) în situaţii diferite. În consecinţă. Totalitatea elementelor componente ce sunt totodată trăsături ale grupului social se află în multiple raporturi de intercondiţionare. conştiinţa îndeplinirii unor sarcini deosebit de importante. părţile fiind strâns legate între ele. pierderea demnităţii. bisericuţe). de adeziune. nivel înalt de integrare a indivizilor în grup. pericolul extern . etniei. mai ales. 60 . lipsa diviziunilor interne (subgrupuri. Un ansamblu noncoeziv nu poate fi definit ca grup. dispariţia grupului. acţiunile şi procesele sociale. prestigiului. acţiunea unor conducători carismatici care coagulează toate energiile. a devotamentului pătimaş. autoritate. influenţa cu alte structuri. densitate mare a relaţiilor preferenţiale. h) Forţa grupului – calitatea internă cu răsfrângere exterioară în raporturile de putere. Factori de creştere. g) Coeziunea grupului – situaţia de a se manifesta ca un tot. subordonare din care rezultă locul şi rolul grupului în structurile. reactivitatea comună. identităţii etc. găşti. cooperare. trezirea zelului excesiv. în împrejurări excepţionale. grad ridicat de consens. valoarea de cunoaştere şi pragmatică a mecanismelor şi fenomenelor socio – psihosociologice în diverse domenii ale vieţii şi activităţii. valori înalte ale rasei. stimulare a coeziunii şi solidarităţii de grup : organizare compactă. afective. ocupaţie. înălţătoare etc. contribuie la adaptarea manierelor (stilurilor) de conducere. ideologiei. independenţei. Aceşti factori pot funcţiona distinct sau împreună. război. retrogradare. disciplină severă.

metode şi stiluri de conducere. structura de comunicare –liniile de comunicare interpersonală. Funcţia de reglare. politice. În terminologia teoriei sistemelor şi a ciberneticii fiecare sistem dispune de o componentă ce exercită funcţia de autoreglare internă şi de reglare a raporturilor cu alte sisteme (subsisteme) ale ansamblurilor supraordonate. trăsături morale).). b. acestea în conformitate cu faptul ca sistemele nu sunt niciodată izolate şi nu sunt reductibile la scopul (scopurile) pe care le urmăresc. 4. responsabilitate faţă de instanţele ierarhice pentru conducerea şi desfăşurarea corespunzătoare a întregii activităţi specifice. 61 . trăsăturile personalităţii membrilor (cunoştinţe profesionale. membrii. 7. afective). organizatorice şi de conducere. 6. este îndeplinită într-o organizaţie de către echipa managerială. modele de interacţiune reciprocă. Analiza echipei manageriale evidenţiază : A) Componenţa echipei manageriale care include : a) membrii săi. influenţă etc. B) Structura echipei manageriale ca întreg al unor substructuri : a. c) sistemul de elemente în ansamblul lor: 1. structura de rol – configuraţia poziţiilor şi funcţiilor formale şi informale ( intersubiective. principiul interrelaţiilor acestora. structura cognitivă – determinată de dispunerea percepţiilor interpersonale. b) trăsăturile personale şi psihosociale. 3. 5. un statut definit.Capitolul VI MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR Organizaţiile formale investite cu funcţii specializate şi îndeplinind roluri instituţionale constituie o caracteristică structurală a societăţii contemporane. manageriale. ambiţii. poziţionarea care permite exercitarea funcţiilor prin completare şi armonizare competentă şi eficientă.Echipa managerială Este o entitate psihosocială cu : structura constantă. 2. 1. interese şi concepţii comune. autoritate. relaţii de rol. modele de interrelaţii diverse. tip feed-back. care defineşte rolul psihosocial. valorile şi atitudinile faţă de valori (aspiraţii. c.

echipa de conducere (managerială) se supune tuturor mecanismelor sociale şi psihosociale şi prezintă totalitatea trăsăturilor socio – psihosociologice ale grupului social la un rang mai ridicat decât media optimă.dată de specializarea relaţiilor funcţionale. e. cultural .moderat 2.d. tipul autoritar: . structura de putere – aranjamentul modalităţilor de adoptare a deciziilor colective. recurge la laude şi mustrări deseori lipsite de tact. f. 3. politic. se angajează în critici neconstructive. tipul permisiv (laissez – faire). Lipitt şi R. Liderul : emite comenzi dezbinătoare. profesional etc. . dispoziţiile. Se impune luarea în considerare a trei aspecte : a. b. 1. Stiluri de conducere – problema sociologică a liderului. tipul democratic.colectivitate. Liderul (conducătorul) care poate fi unipersonal sau colectiv focalizează eforturile grupului în realizarea obiectivelor.K. organizaţie. c. Ca subsistem. grup) statuată economic. Între numeroasele tipologii ale liderilor şi stilurilor de conducere cea mai utilizată tipologie este cea dată de R. 62 . structura ocupaţională . White. 2. comenzile. Ca subtip. nuanţează comenzile :” aş fi mulţumit dacă … faci ceea ce iţi ordon!”. Liderul (conducătorul) ca funcţie instituţionalizată (formală) şi ca status – rol psihosocial cel mai înalt în structura afectivă (sociometrică) a grupului (maxim de simpatie şi apreciere din partea celorlalţi).absolut. liderul moderat însoţeşte ordinele cu rugăminţi personale. Stilul (maniera) de conducere – modalitatea concretă în care liderul exercită puterea. structura sociometrică – ca distribuţie a relaţiilor simpatetice existente între membrii echipei manageriale. Scurtă descriere Tipul autoritar . influenţa şi autoritatea asupra celorlalţi (cei conduşi) şi gradul de acceptare de către grup.se defineşte prin locul central pe care îl au ordinele. Relaţia de conducere ce desemnează natura şi tipurile relaţiilor de putere decurgând din poziţia reală a oamenilor într-un sistem social (societate.

ajută membrii grupului cu sugestii valoroase. binevoitor.Liderul autoritar este eficient în cazul grupurilor cu mare coeziune şi solidaritate. este flexibil în adoptarea procedeelor de acţiune. Tipul democratic – se caracterizează prin locul central al valorilor. în situaţii dificile abundă cu informaţii. cu sarcini deosebite (militare. evită sancţiunile represive. este pasiv. diferenţiate. în care performanţa este dată de o reţea largă de cooperări şi subordonări. Stilul democratic este eficient în cazul relaţiilor complexe. nu are suficientă încredere în forţele proprii.) Acceptarea manierei autoritare este susţinută şi de gradul sporit de securitate de care beneficiază membrul subordonat al grupului. asupra personalităţii lor şi asupra relaţiilor grupului cu alte grupuri şi cu structurile ierarhice. Stilul de conducere (liderul) are o mare influenţă în procesul de socializare şi integrare socială a grupului şi oamenilor. Liderul : împarte cu grupul luarea deciziilor. normelor şi informaţiilor. justificări. nu stabileşte ţeluri precise. iar persoana este mai motivată de sentimentul libertăţii şi dreptăţii. exagerat prietenos. îngăduitor. incapabil de decizii ferme. Tipul permisiv (laissez – faire) – este caracteristic grupurilor cu o structură redusă sau medie a sarcinilor relativ independente ale membrilor. Liderul : se rezumă la acte birocratice. transmite informaţii utile pentru motivarea subordonaţilor. 63 . este jovial. în unele genuri de sport etc. extreme. are spirit practic. stimulează autoconducerea.

Mihail Cernea.1976. Ştiinţifică şi Enciclopedică.”Introducere în relaţiile publice”. “Sociologie generală”.Lazăr Vlăsceanu. Claudette Lafaye. 12. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Cătălin Zamfir. 1975. Nicki Stanton. “Cunoaşterea sociologică”. Bucureşti. 8. 22.. Katie Milo s. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1975.”Pentru o sociologie a aspiraţiilor”. Raymond Boudon (coord. 23. Militară. “Comunicarea”. Bucureşti. Academiei RSR. 1974. Haralambie Culea. Antet. “Istoria ideilor sociologice”. Politică. 19. Traian Herseni.1971. Ed. 17. “Ce este sociologia?”. “Dicţionar de sociologie”. A. 13. “Tratat de sociologie”. Septimiu Chelcea. ***.Ştiinţifică. 1971.Girard.1972. Mesagerul. François de Singly s.” Sociologia organizaţiilor”. Politică. Ed. Bucureşti. Cluj Napoca. “Sociologie”. Mihu Achim.).”Sondajele de opinie publică”. Ed. Politică. Ed. Ed. Bucureşti. Ed. Michel Lallement. Bucureşti.”Regulile metodei sociologice”. Ovidiu Badina (coord. 26. 10. Petre Andrei. Ed. Polirom. Cluj. Bucureşti.). “Sociologia românească azi”. Emile Durkheim. Bucureşti. 1997. Ed.”Ancheta şi metodele ei”. 7. Enciclopedica română. 21. 1996. Colecţia Sinteze Sociologice. “Noţiuni elementare de sociologie”. ***. 1998. Bucureşti. 6. Ştiinţifică. 1998. 27. 1993. 1972. Ştiinţifică. Bucureşti. 64 . Bucureşti. Bucureşti. “Imaginaţia sociologică”. Nim.a. “Sociologia americană a grupurilor mici”. Larousse. Jean Stoetzel. Ed.Ştiinţifică.BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 1. Petru Ilut. 16. Babel. “Sociologia militans” (15 vol. “Sociologia franceză contemporană. Ed. 25. Humanitas. Ed. 5.”Dicţionar de sociologie”. Gilles Ferréol. Iaşi. “Dicţionar de sociologie”. Academiei RSR.1996.”Sociologia americană. Ed. Chombart de Lauwe. 1970. 18. Ed. 14. Tendinţe şi controverse”. Ed.a.). Ed. 1998. Bucureşti. 1970.Ed. Polirom. ***. Ed. Polirom. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ştiinţifică. Iaşi. 11. Iaşi. “Sistemul sociologic al lui Talcott Parsons”. 1998. Bucureşti. Ed.1970. 1984. 2.. 3. “Elemente de sociologie rurală”. Lucia Dumitrescu Codreanu. Ed. Wrigth Milles. Ed.1974. “Probeme de sociologie”. 24. Societatea pentru ştiinţă şi tehnică. 4. Colecţia Ştiinţa pentru toţi. Bucureşti. 1998. Ed. Univers enciclopedic. Ed. Bucureşti. Ed.1995. Bucureşti. 9. Dacia. Colecţia Idei Contemporane. Ed. Jan Szczepanski. Antologie” Ed.1972. 1973. Coord. “Chestionarul în investigaţia sociologică”. Vasile Miftode. Traian Rotariu.1975. 15. 20.

”Tehnici de manipulare”.1996. Nicolae Teodorescu. Economică.Teorie şi practică”. Ştiinţifică.Ştiinţifică. Bucureşti. “Comportamentul consumatorului. 65 . 1997. Ed. Cătălin Zamfir. Nemira. “Cercetări de sociologie economică”. 29.28. 31. 30.”Metoda normativă în psihosociologia organizării”. Ed.1972. Ed. Bogdan Ficeac. Iacob Catoiu. Bucureşti. ***. 1969. Ed.

socială 7. dar şi empirică a evenimentelor şi proceselor sociale d) explicarea formării universului 2. prin natura sa. Care sunt direcţiile fundamentale pentru apariţia sociologiei ştiinţifice? a) filosofia raţionalistă a istoriei b) maniera deductivistă c) cercetarea empirică a fenomenelor sociale 66 . ştiinţifică? a) aflarea unor legităţi sociale obiective b) formularea unei filosofii generale c) desluşirea raţională. Care sociolog a afirmat că „sociologia este mai veche decât numele său”? a) Raymond Boudon b) Ferdinand Tönnies c) J. Cine este considerat a fi formulat prima „sociogonie”? a) Hesiod b) Platon c) Aristotel 4.TESTE CAPITOLUL I 1. În care etapă a premizelor sociologiei se punea primatul absolut al comunităţii în raport cu individul? a) Antichitatea b) Evul Mediu c) Epoca modernă 6. Din ce rezidă cauzele interesului pentru cunoaşterea sociologică. Care idee esenţială pentru sociologie a fost enunţată în doctrina socială creştină? a) societatea este o prelungire a naturii b) lumea socială este independentă c) omenirea este. Platon şi Aristotel au abordat o nouă viziune asupra societăţii prin: a) filosofia istoriei b) teoria socială normativă c) fizica socială 5. Stuart Mill 3.

Cine este considerat întemeietor al sociologiei ca ştiinţă? a) Auguste Comte b) Georges Gurvitch c) Pitirim Sorokin 13. geografice.Simon b) Karl Marx c) Emile Dürkheim 11. Care condiţii au fost întrunite pentru a trece de la stadiul preştiinţific la sociologia ştiinţifică? a) apariţia unei categorii de profesionişti b) acumularea premizelor ştiinţifice şi instituirea metodelor de cercetare c) eşecul explicativ al teoriilor generale d) maturizarea obiectului sociologiei 12. economice şi politice b) observarea metodică riguroasă a faptelor sociale c) acţiunile şi comportamentele oamenilor sunt determinate de legi d) introspecţia şi intuiţia 10. rolul cauzal în acţiunea umană a intereselor şi dorinţelor. în concepţia lui Emile Dürkheim şi Georges Gurvitch. În ce constă.8. Cine a formulat prima dată (1802) ideea existenţei claselor sociale şi a luptei de clasă? a) Saint . Care reguli pentru sociologie au fost introduse de către Montesquieu? a) studiul condiţiilor concrete. Un precursor al sociologiei afirmă. Cine este acesta? a) Gianbattista Vico b) Niccolo Machiavelli c) Thomas Hobbes 9. prima dată. Definirea socialului prin fenomenul de „imitaţie” aparţine lui: a) Gabriel Tarde c) Max Weber d) Petre Andrei 67 . specificul socialului? a) instinctele înnăscute ale oamenilor b) sistemul de grupare c) perspectiva istorică 14.

Raportul dintre putere şi valoare este: a) dihotomic b) de interferenţă c) de neutralitate d) complementar 18. care este „semnul” socialului? a) valoarea b) indiferenţa c) puterea 17. Obiectul de studiu al ecologiei sociale îl reprezintă: a) geneza structurilor şi proceselor sociale b) condiţiile mediului natural (umanizat) şi social c) ansamblul instituţiilor sociale 20. În ipostaza opoziţiei între individ şi societate. Care sunt problemele fundamentale ale societăţii şi sociologiei? a) raportul dintre individ şi societate b) care este factorul determinant al vieţii şi dezvoltării sociale c) problema legilor sociale d) succesiunea perioadelor istorice e) unicitatea sau pluralitatea civilizaţiilor în univers 68 . Care sociologii de ramură studiază structurile fundamentale ale societăţii? a) sociologia grupurilor.15. Care sunt criteriile de definire a faptului social? a) consensul b) constrângerea c) contagiunea d) interferenţa e) afirmarea de sine 16. Care sociologii de ramură au ca obiect ansamblul structurilor care condiţionează activitatea materială diversă? a) sociologia politică b) sociologia organizaţiilor c) sociologia economică d) sociologia industrială e) sociologia muncii 21. etnice d) sociologia artei e) sociologia comparată 19. a claselor sociale b) sociologia politică c) sociologia comunităţilor rasiale.

matematici 25. Din care tip de relaţie decurge politicianismul demagogic? a) factorii politici ignoră rezultatele sociologilor b) politicienii resping diagnozele şi prognozele sociologilor c) în politică se utilizează evaluările sociologilor 69 .22. Care ştiinţă socială studiază planul particular. Căror indicatori le acordă mai mare importanţă sociologia în raporturile sale cu demografia? a) socio . social în construcţia omului. Care formulare este corectă? a) relaţiile economice sunt pur economice b) relaţiile economice sunt în raporturi neutre cu alte relaţii sociale c) relaţiile economice sunt prin excelenţă relaţii sociale 28.demo . surprinde fenomenele pe viu? a) sociologia generală b) psihologia generală c) psihologia socială d) geografia umană 26. Care dintre limitele ştiinţei istorice este suplinită de către sociologie? a) istoria are ca obiect. Care viziune asupra raportului dintre societate şi natură afirmă că: „natura propune. omul dispune”? a) fatalismul b) voluntarismul c) nihilismul d) teoria predestinării 27. În care dintre ştiinţele sociale particulare s-a formulat conceptul de „fapt social total”? a) istorie b) geografie c) antropologie d) demografie 23. trecutul b) istoria nu poate opera cu scenarii c) istoria nu poate face prognoze d) incompatibilitatea dintre retrospectiva istorică şi perspectiva istorică 24.economici b) demografici naturali c) statistico .

Wiese) „distanţa socială mare” se caracterizează prin: a) asimilare b) uniune c) separare d) opoziţie e) concurenţa 70 . educaţie.este reprezentat de către: a) William Oswald b) Herbert Spencer c) Ernst Solvay 2.v.ca orientare în definirea esenţei societăţii . Care sunt variantele câmpului sociologic definit de către Kurt Lewin? a) câmpul psihologic al persoanei b) câmpul psihologic al grupului c) câmpul social 5. Care concept este central în sociologia lui Gustave le Bon? a) mentalul colectiv b) psihicul individual c) sufletul colectiv 3. ordinele (comunitare) sunt componente ale: a) Raporturilor sociale b) Grupărilor sociale c) Asociaţiile artificiale 6. Din care formă generală de acţiune (conform soluţiei relaţioniste) fac parte manifestările: imitaţie. Organicismul . În „Sociologia formei” a lui F. şi „SupraEu” ? a) psihanaliza b) psihologia diferenţială c) psihopatologia 4. Tönnies. În varianta „relaţionismului pur” (L. „Eu”. Cum se numeşte teoria lui Sigmund Freud care a introdus noţiunile de „Sine”.CAPITOLUL II 1. control social? a) cooperare b) socializare c) adaptare d) stratificare 7.

fizic b) este o entitate fixă. de „obiect social”? a) un sens general b) un sens restrâns c) un sens intermediar d) un sens dihotomic e) un sens semnificativ 12. Ce sens este atribuit noţiunilor de „fapt social”. Capacitatea de a se identifica unui grup. Sociologia marxistă defineşte esenţa umană prin: a) ansamblul relaţiilor sociale b) însuşirile individuale c) percepţia subiectivă 11. stabilă c) considerat ca independent de conştiinţa şi voinţa indivizilor şi grupurilor 13. Căror caracteristici ale condiţiilor naturale şi artefactelor le acordă atenţie sociologia? a) structura pedalogică (a solului) b) caracteristicile fizice ale infrastructurii c) elementele ambientale ale unei aşezari umane d) gradul de modernitate a unor înzestrari casnice 14. Care sunt întrebările formulate de către Ion Iordăchel privind „obiectul social”? a) conceput ca obiect material.8. cu o altă persoană se numeşte: a) simpatie b) empatie c) disponibilitate d) aspiraţie 10. Mitul este obiect al sociologiei sub aspectul: a) structurii lingvistice b) ariei de raspândire c) funcţiei de menţinere a controlului social 71 . Max Scheller (sociologia fenomenologică) are drept concept central: a) imitaţia involuntară b) contagiunea afectivă c) simpatia 9.

Ce caracteristică exprimă faptul că sociologia se ocupă de societăţi concrete. Care sunt trăsături esenţiale ale faptelor sociale? a) aparţin existenţei sociale b) interesează persoanele individuale c) sunt manifestări ale esenţei sociale d) au exterioritate în raport cu conştiinţa oamenilor e) au o semnificaţie pur personală 3. Ce tip de fapt social a fost exemplificat prin Pactul de la München (1938)? a) fapt social total b) fapt social parţial c) fapt social real d) fapt social aparent 5. de colectivităţi umane? a) ruptura şi frontalitatea b) transcendenţa şi imanenţa c) diferenţialitatea CAPITOLUL III 1. Wiese) pot fi de: a) asociere b) conflict c) unire d) adaptare 72 . Care fapte sociale sunt obiectul de studiu al sociologiei generale? a) faptele sociale totale b) faptele sociale parţiale c) faptele sociale minimale 2. O caracteristică fundamentală a obiectului sociologiei subliniată de către Marcel Mauss este: a) complexitatea b) totalitatea c) diferenţialitatea d) simbolismul 16. Care dintre următoarele reprezintă fapte sociale parţiale? a) fapte economice b) fapte juridice c) fapte morale d) fapte politice 4. Relaţiile sociale conjunctive (L.v.15.

afectiv? a) intrapersonale b) interpersonale c) intergrupale 10. echivalente şi complementare sunt compatibile cu regimul politic: a) centralizat b) monarhic c) democratic d) autoritar 7. diferite de cele care au loc în societate? a) intrapersonale b) intergrupale c) natalitatea d) rata accidentelor de circulaţie e) neostructurante 9. Care tip de fapte sociale (în sens general) are durată mare în timp şi constantă în dezvoltare: a) evenimentele sociale b) fenomenele sociale c) procesele sociale 8. Relaţiile sociale simetrice. Cunoaşterea şi incluziunea sunt specifice căror procese sociale? a) procese între individ şi grup b) procese intergrupale c) procese neostructurante 11.6. Ce tip de proces social derivă din diviziunea muncii şi are rol fundamental în socializare? a) de concurenţă b) de mobilitate c) de cooperare d) de asimilare 73 . Cărui tip de proces social (după mecanismul de desfăşurare) îi este proprie corelarea reciprocă a acţiunilor? a) de asimilare b) de adaptare c) de reorganizare d) de competiţie 12. În care tip de proces social prevalează aspectul informal. Care dintre procese sunt sociale.

Operaţionalizarea conceptelor înseamnă: a) atribuirea de semnificaţii b) ordonarea elementelor componente c) efectuarea unor operaţii matematice d) definirea principiilor abstracte 2.13. Cum recunoaştem fenomenele şi procesele sociale cercetate sociologic? a) prin semnificaţii b) prin indici c) cu ajutorul indicatorilor 4. În ce constă valoarea indicatorilor pentru investigaţia sociologică ştiinţifică? a) în măsurabilitate b) în expresivitate c) în variabilitate d) în generalitate 74 . Formularea de „predicţii sociale” este atributul cărei funcţii a sociologiei? a) expozitivă b) explicativă şi interpretativă c) de diagnoză şi prognoză d) ideologică CAPITOLUL IV 1. Cărui proces îi este definitorie noţiunea de „anomie” formulată de către Emile Dürkheim? a) de adaptare b) de cooperare c) de dezorganizare d) de restructurare 15. Factorii determinanţi (cauzali) ai unui fenomen social constituie: a) variabila independentă b) variabila dependentă c) variabila aleatorie d) variabila neutră 3. individuale dar şi sociale este aspect al: a) concureţei b) competiţiei c) conflictului d) autoconcurenţei 14. Depăşirea limitelor proprii.

Tehnicile de eşantionare presupun determinarea: a) populaţiei demografice b) populaţiei sociologice c) populaţiei locale 9. Ce se intelege prin ITEMI? a) consecinţe ale faptelor sociale b) manifestari individuale. Testul sociometric este o metodă: a) de recoltare a datelor b) de prelucrare a informaţiilor c) de interpretare a materialelor recoltate prin cercetare 7.5. Când un atribut este egal distribuit în masa populaţiei sociologice. Prin care tehnică sociologică se ordonează şi se ierarhizează indicatorii? a) tehnicile de eşantionare b) tehnicile scalare c) metoda panel 8. Câte etape sunt parcurse în ancheta sociologică? a) 4 (patru) b) 9 (nouă) c) 12 (douăsprezece) 12. concrete c) întrebari din chestionar şi ghidul de interviu d) raţionamente deductive 6. Care sunt tipurile de întrebări din chestionar şi ghidul de interviu? a) factuale b) directe c) codificate d) închise e) ad-hoc 75 . stabilirea eşantionului se face prin: a) selecţie aleatoare b) eşantionare stratificată c) eşantionare pe cote 11. Eşantionul sociologic are: a) talie (dimensiune) b) structură c) omogenitate d) polaritate 10.

ce alte elemente compun grupul social? a) relaţii sociale b) simboluri c) obiecte materiale d) valori e) modele de conduită 6. Grupul social se defineşte ca: a) grup primar de sarcină b) reuniune aleatoare de indivizi c) aglomerare umană în spaţii publice 5.13. Prin decizie exterioară (externă) se constituie grupurile: a) spontane b) voluntare c) dirijate d) efemere 3. Care tip de colectivitate umană are o întindere nu prea mare şi slabe relaţii de coeziune? a) grupul de două persoane b) grupul social c) cercul social d) grupurile profesionale 2. În care grupuri acţionează liderii nemijlociţi? a) grupuri sociale b) grupuri informale c) grupuri de scop d) grupuri teritoriale 4. Iluzia apartenenţei la grup decurge din: a) interiorizarea valorilor grupului b) identificarea cu tendinţele comune c) slabe legături cu ceilalţi d) inactivitate în îndeplinirea obiectivelor grupului 76 . În ce constă finalitatea anchetei sociologice? a) precizarea temei b) ancheta pilot c) prelucrarea datelor recoltate d) întocmirea raportului de anchetă CAPITOLUL V 1. În afară de oameni.

Fenomenul de absorbţie a personalităţii înseamnă: a) prescrierea cu precizie a ariei manifestărilor indivizilor b) atracţia faţă de simbolurile grupului c) depersonalizarea indivizilor 8. Care trăsături de comportament aparţin modelului moral al grupului? a) înfăţişarea exterioară b) gesturile c) devotamentul d) subordonarea e) conştiinciozitatea 9. Care sunt aspectele fundamentale ale socializării indivizilor umani? a) achiziţia culturii b) integrarea culturală c) adaptarea la mediu d) creşterea dependenţei faţă de colectivitate 10. Cărei trăsături caracteristice ale grupului îi este proprie stabilirea modalităţii de acceptare a membrilor? a) centrul grupului b) coeziunea grupului c) voinţa grupului d) identitatea grupului 13. În care situaţii ale dinamicii status–rolurilor se manifestă intoleranţa din partea grupului? a) concordanţa b) statusuri incompatibile c) conflict status–rol d) devianţa de status 12.7. Ce trăsătură este asigurată prin durabilitatea simbolurilor grupului? a) componenţa grupului b) continuitatea grupului c) specificitatea grupului 77 . În care etapă a socializării rolul principal îl au organizaţiile profesionale şi de muncă? a) socializarea primară b) socializarea secundară c) socializarea ulterioară 11.

cărui tip de sarcină îi este proprie activitatea funcţionarului care finalizează o lucrare complexă? a) aditivă b) complementară c) conjunctivă d) disjunctivă 19. Stările de lucruri care structurează activitatea grupului. În configuraţia relaţiilor funcţionale. Cărui grad de structurare a sarcinii îi sunt caracteristice relaţii de conducere aleatorii? a) sarcina total structurată b) sarcina superior organizată c) sarcina cu structurare redusă d) sarcina total nestructurată 17. Care sunt factorii de stimulare a coeziunii şi solidarităţii de grup? a) pericolul extern b) acţiunea unor conducători carismatici c) organizare compactă. În ce tip de implicare în reţeaua sarcinilor conexe îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici? a) sarcina autonomă b) sarcina condiţionată c) sarcina care condiţionează d) sarcina care este condiţionată şi totodată condiţionează alte persoane şi grupuri 18. În care trăsătură a grupului este pericolul „narcisismului” şi „elitismului”? a) specificitatea grupului b) superioritatea grupului c) identitatea grupului 20.14. disciplină severă d) conştiinţa îndeplinirii unor sarcini importante 78 . Care sunt elementele structurii sarcinii de grup? a) gradul de structurare b) tipurile de implicare în reţeaua sarcinilor conexe c) configuraţia relaţiilor funcţionare 16. care trăsătură o definesc? a) solidaritatea de grup b) forţa grupului c) sarcina grupului d) superioritatea grupului 15.

Funcţia de reglare. ca întreg. are ca substructuri. într-o organizaţie revine: a) serviciilor funcţionale b) conducerii ierarhice superioare c) echipei manageriale 2. Structura echipei manageriale. tip feed-back.CAPITOLUL VI 1. Care stil (tip) de conducere se caracterizează prin limitarea la acte birocratice? a) autoritar b) democratic c) permisiv 79 . a) configuraţia poziţiilor şi funcţiilor b) structura sociometrică c) organigrama generală d) structura de comunicare 3.

b. c 2. a. b. a 15. d. b. b. a 11. d 17. d 80 . c. a. c 1. c CAP. c 13. a 4. b 9. c 3. a. b 10. a. d 12. d 7. a 5. d 19. b 10. a. b. c 16. c 3. b. c 7.RĂSPUNSURI CAP. b. d 13. b 20. c 12. b. b 3. a. c 5. c 15. e 6. b. b 16. c 17. c. a. c. b 10. c. a 3. c 8. b. c 15. a. a 11. b 4. b. c 12. d. a. c. a 4. a. I 1. b 12. c 10. a 7. d 12. c 23. c 16. b 2. c. b 20. b. c 22. e 9. c. a 2. d CAP. c 28. b. IV 1. c 7. b. c. b 7. c. a. e 21. a. II 1. d 3. III 1. b 6. a 11. a. b. a. b 5. c. a. c 9. V CAP. e 9. a 6. a. c. b 27. c 26. e 8. d 18. b 14. a. VI 1. c 13. a. b 8. b 2. d 2. c. d 4. c. a. a. a 13. d. d 14. d 10. c CAP. b 14. d 14. c CAP. c 4. a 5. c 3. d 5. d 18. b. c 19. a 25. b. d 6. b. b. c 6. a 11. c 15. b 11. a. d 13. c 24. c 8. a 8. c 2. d. b 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful