You are on page 1of 9

1)ΝΑ ΓΡΑΦΔΗ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΚΛΖΣΗΚΖ ΔΝΗΚΟΤ ΣΩΝ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ

:
ή ζηξαηηά ,

ό ’Αηξείδεο, ή δίςα

2)ΝΑ ΓΡΑΦΔΗ Ζ ΓΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ
ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ:
ό θνριίαο ,

ή βαζίιηζζα , ή δίθε

3)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩΘΔΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΠΣΩ΢Ζ ΣΩΝ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ ΣΖ΢
ΠΡΩΣΖ΢ ΚΛΗ΢Ζ΢:
1.Αί (νίθία)πιεζίνλ ηεο (ζάιαηηα) είζίλ.
2.Ό ινραγόο ιέγεη ηώ (ζηξαηηώηεο ) όηη δεί ηελ (άκαμα) θαηαθαίεηλ.
3.Σαίο (ςπρή) ηαίο γεκνύζαηο πνλεξώλ (επηζπκία )θάξκαθνλ ό ιόγνο έζηί .
4.‘Ζκείο θαη ύκείο έγελόκεζα θαί (ζπγρνξεπηήο) θα ί (ζπκθνηηεηήο) θαί
(ζπζηξαηηώηεο).
5.Καηά ηνλ ηεο (κέιηηηα) ηξόπνλ δεί άλαγηγλώζθεηλ.
6.Οί (πνιέκηνο) νύ θπιάηηνπζη ηνύο (όξθνο) ησλ (ζεόο)
7.‘Ο Κύξνο άπνπέκπεη ηνύο (δαζκόο)
4)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩΘΔΗ Ζ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΠΣΩ΢Ζ ΣΩΝ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ ΣΖ΢
ΓΔΤΣΔΡΖ΢ ΚΛΗ΢Ζ΢:
1.Οί (πνιέκηνο) νύ θπιάηηνπζη ηνύο (όξθνο) ησλ (ζεόο)
2.‘Ο Κύξνο άπνπέκπεη ηνύο (δαζκόο) ηώ (άδειθόο).
3.Οί (ζεόο) νύθ είζίλ ύκίλ (ζύκκαρνο)
4.‘Ο άγαζόο ζώδεηαη ζύλ ηνίο (ζεόο) θαί έθ πάλπ (δεηλόλ)
5)ΝΑ ΓΡΑΦΟΤΝ ΟΗ ΠΛΑΓΗΔ΢ ΠΣΩ΢ΔΗ΢ ΣΩΝ ΢ΤΝΔΚΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΢ΣΟΤ΢
ΓΤΟ ΑΡΗΘΜΟΤ΢
ή θαλεξά όδόο ,

ό έιεύζεξνο πνιίηεο

6)΢ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΕΔΤΓΑΡΗΑ ΝΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢ΔΗ΢ ΣΑ ΔΠΗΘΔΣΑ
΢ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΠΣΩ΢Ζ ΜΔ ΣΑ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΑ
(π.ρ. άλζξώπνπο (ηίκηνο) = ηηκίνπο άλζξώπνπο)
1. όπινθνξίαη (παξάλνκνο) .

‘Ο θαθόο (θνιάδσ. 4. 7. 4. 3.αόξηζηνο ) πξόο Άγεζίιανλ πξέζβεηο .αόξηζηνο) ύπό ηήο πόιεσο ηά έζραηα παζείλ . κέιινλ) ηήλ πόιηλ. 2. Οί Θεβαηνη θαη δέλδξα (θόπησ) θαίνίθίαο θαηαθεθαύθαζη. 4. 6. 10. Οί θίινη (ιέγσ. 3. 5. Οί ’Αζελαηνη (ηεηρίδσ) ηάο πόιεηο ιίζνηο θαί μύινηο . 8)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΗ΢ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΜΔΛΛΟΝΣΑ Ή ΣΟΝ ΑΟΡΗ΢ΣΟ.αόξηζηνο ) έπί ησ άπαληηθξύ ιόθσ.2. αόξηζηνο ) 9)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΣΔ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ΢ ΣΤΠΟΤ΢ ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΟΤ 1. ’Δάλ έκέ άπνθηείλεηε (βιάπησ. Σνύην δε πνηήζαο ό Σηζξαύζηεο(πέκπσ. Έλ ηαίο (άξραίνο) Άζήλαηο αί κέλ ηώλ ίδησηώλ νίθίαη (κηθξόο) θαί (ηαπεηλόο). Λέγνπζηλ όηη ηαπηα Γέμηππνο (πξάηησ). ΢ύ (θπιάηησ. Σνίο κέλ ’Αζελαίνηο ΢όισλ ηνύο λόκνπο (γξάθσ). 7. 6. Οί Θεβαηνη (ζηξαηνπεδεύσ.κέιινλ) ηνύο έλαξέηνπο . αόξηζηνο ). Λέγνπζηλ όηη νί πνιέκηνη ρξήκαηα θαί πξόβαηα (δηαξπάδσ) 6. 3. νί δέ δεκόζηνη νίθνη (ύςειόο) ηε θαί (θαιόο) ήζαλ. έπεηδή (βιαβεξόο) δώα ηνύο θαξπνύο δηαθζείξεη. 2.αόξηζηνο ) βνεζείλ κεη’ ’Αγεζηιάνπ. κέιινλ) ύκαο αύηνύο . ηνηο δε ΢παξηηάηαηο Λπθνπξγνο. 2. Οί πνιέκηνη ηάο ζπνλδάο παξάηνύο όξθνπο (ιύσ. Οί ησλ γεσξγώλ πόλνη πνιιάθηο (κάηαηνο) είζίλ . 1. 8. ζαιάηηε (ήξεκνο). Πάληεο νίάλζξσπνη (ζύσ) ηνηο ζενηο. Οί λένη (ζαπκάδσ) ηνύο γνλέαο αύησλ. Κάθεηλνο ηά αύηά ( πξάηησ . 4. . Έλ ηή (άξραίνο) Βαβπιώλη ζηναί (πεξίιακπξνο ) θαη θήπνη (άλζεξόο) θαη πεξίπαηνη (ηεξπλόο) ήζαλ. κέιινλ) 9. πάληεο δ’(ςεθίδσ. 5. ’Αθνύζαληεο δέ ηαπηαπνιινί κέλ (δαθξύσ. Έιεγνλ ηήλ πόιηλ (πινύζηνο) θαί (έλδνμνο) είλαη . 5. δσήο (καθξόο) ρώξαηο (βάξβαξνο) δώνηο (ήκεξνο) λόκσλ (άλζξώπεηνο) πνιίηαο (γελλαίνο) 7)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΣΔ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΜΔ ΣΗ΢ ΛΔΞΔΗ΢ ΢ΣΟΝ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΣΤΠΟ 1. 7. ‘Ζκείο (θηλδπλεύσ.κέιινλ) ησ Κιενκβξόησ. 8. 3. Πάληεο ήκεηο (ρνξεύσ) έληνηο Γηνλπζίνηο . .

(παύνκαη. ‘Ο ζηξαηηώηεο νύ (βνύινκαη. 6. 5.9. 4. ςεύδνκαη .κέιινληαο ) . Οί Θενί έλάληηνη αύηνίο (είκί.αόξηζηνο )έλΛεύθηξνηο ηεο Θεζπηθήο . Οί ’Αζελαίνη (ςεθίδνκαη. Οί ίππείο ηώλ Βνησηώλ ηά έπί ηνπ βσκνπ ίεξά (δηαξίπησ) θαίηνύο ηνπ Αγεζηιάνπ ζηξαηηώηαο (δηώθσ) 10)ΝΑ ΢ΥΖΜΑΣΗ΢ΣΟΤΝ ΣΑ ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΜΔΣΟΥΔ΢ ΜΔ΢Ζ΢ ΦΩΝΉ΢ ΣΩΝ ΡΖΜΑΣΩΝ: βιάπηνκαη .αόξηζηνο) ησλ λαπκαρεζάλησλ ζηξαηεγώλ όθηώ όλησλ. 3. θπιάηηνκαη 11)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΣΔ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ΢ ΡΖΜΑΣΗΚΟΤ΢ ΣΤΠΟΤ΢ ΣΖ΢ ΜΔ΢Ζ΢ ΦΩΝΖ΢: 1. ‘Ο Κιεόκβξνηνο (ζηξαηνπεδεύνκαη. Πνιινί Πέξζαη ύπό ησλ ζηξαηησηώλ ηνύ’ Αιεμάλδξνπ (δηώθνκαη.αόξηζηνο ) ηνπ πνιέκνπ νί ηε Λαθεδαηκόληνη θαί νί ’Αζελαίνη 7.κεηνρήελεζηώηα) (θνλεύνκαη.παξαηαηηθόο) είο κάρελ.απαξέκθαην -ελεζηώηαο).ελεζηώηαο ).ελεζηώηαο) ηώ ζηξαηεγώ (πείζνκαη. 2. Παηεγύαο έιεγε όηη βαζηιεύο ζύλ ζηξαηεύκαηη πνιιώ (παξαζθεπάδνκαη.

Σαίο(ςπρή)ηαίο γεκνύζαηο πνλεξώλ(επηζπκία)θάξκαθνλ ό ιόγνο έζηί .ζηξαηηώηε . ζπζηξαηηώηαη .ζπγρνξεπηαί . 3. ή βαζίιηζζα . ό ’Αηξείδεο. 6. άκαμαλ 3.‘Ζκείο θαη ύκείο έγελόκεζα θαί(ζπγρνξεπηήο)θαί(ζπκθνηηεηήο) θαί(ζπζηξαηηώηεο). 5. 4.‘Ο Κύξνο άπνπέκπεη ηνύο (δαζκόο) ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ 1. ήδίθε ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ ΓΟΣΗΚΖ : ηνηο θνριίαηο ηαηο βαζηιίζζαηο ηαηο δίθαηο ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ: ηνύοθνριίαο ηάο βαζηιίζζαο ηάοδίθαο 3)ΝΑ΢ΤΜΠΛΖΡΩΘΔΗ ΖΚΑΣΑΛΛΖΛΖΠΣΩ΢Ζ ΣΩΝ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ ΣΖ΢ΠΡΩΣΖ΢ΚΛΗ΢Ζ΢: 1.Οί (πνιέκηνο) νύ θπιάηηνπζη ηνύο (όξθνο) ησλ (ζεόο) 7.Αί (νίθία)πιεζίνλ ηεο (ζάιαηηα)είζίλ. ζαιάηηεο 2.Ό ινραγόο ιέγεη ηώ (ζηξαηηώηεο )όηηδεί ηελ(άκαμα)θαηαθαίεηλ. έπηζπκηώλ 4. ζπκθνηηεηαί.ςπραίο . νίθίαη . 2. ήδίςα ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ ΓΔΝΗΚΖ: ηήοζηξαηηάο ηνπ ’Αηξείδνπ ηήο δίςεο ΚΛΖΣΗΚΖ: (ώ) ζηξαηηά (ώ) ’Αηξείδε (ώ) δίςα 2)ΝΑΓΡΑΦΔΗ ΖΓΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΗΣΗΑΣΗΚΖ ΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟΤΣΩΝ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ: όθνριίαο .1)ΝΑΓΡΑΦΔΗ ΖΓΔΝΗΚΖΚΑΗΚΛΖΣΗΚΖΔΝΗΚΟΤΣΩΝΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ: ήζηξαηηά .Καηά ηνλ ηεο(κέιηηηα)ηξόπνλ δεί άλαγηγλώζθεηλ.

ηνύο έιεπζέξνπο πνιίηαο 6)΢ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩΕΔΤΓΑΡΗΑ ΝΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖ΢ΔΗ΢ ΣΑ ΔΠΗΘΔΣΑ ΢ΣΖΝΗΓΗΑ ΠΣΩ΢ΖΜΔ ΣΑΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΑ (π. πνιέκηνη . άδειθώ 3. ζύκκαρνη 4. ηνύ έιεπζέξνπ πνιίηνπ ΓΟΣΗΚΖΔΝΗΚΟΤ: ηεθαλεξά όδσ . ηνίο έιεπζέξνηο πνιίηαηο ΑΗΣΗΑΣΗΚΖΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟΤ:ηάο θαλεξάο όδνύο . δεηλνπ 5)ΝΑΓΡΑΦΟΤΝΟΗ ΠΛΑΓΗΔ΢ ΠΣΩ΢ΔΗ΢ΣΩΝ ΢ΤΝΔΚΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΢ΣΟΤ΢ΓΤΟ ΑΡΗΘΜΟΤ΢ ή θαλεξά όδόο .Οί(πνιέκηνο)νύ θπιάηηνπζη ηνύο(όξθνο)ησλ(ζεόο) 2.κειίηηεο 4)ΝΑ΢ΤΜΠΛΖΡΩΘΔΗ ΖΚΑΣΑΛΛΖΛΖΠΣΩ΢Ζ ΣΩΝ ΟΤ΢ΗΑ΢ΣΗΚΩΝ ΣΖ΢ΓΔΤΣΔΡΖ΢ΚΛΗ΢Ζ΢: 1. ό έιεύζεξνο πνιίηεο ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ ΓΔΝΗΚΖΔΝΗΚΟΤ: ηήοθαλεξάο όδνύ .δαζκνύο .‘Ο άγαζόο ζώδεηαη ζύλ ηνίο(ζεόο)θαί έθ πάλπ(δεηλόλ) ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ 1. ηώλ έιεπζέξσλ πνιηηώλ ΓΟΣΗΚΖΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟΤ: ηαίοθαλεξαίο όδνίο . ζεώλ 2. ησ έιεπζέξσ πνιίηε ΑΗΣΗΑΣΗΚΖΔΝΗΚΟΤ: ηήλ θαλεξάλ όδόλ. όξθνπο . άλζξώπνπο (ηίκηνο)= ηηκίνποάλζξώπνπο) .ζενί. ηόλ έιεύζεξνλπνιίηελ ΓΔΝΗΚΖΠΛΖΘΤΝΣΗΚΟΤ: ηώλθαλεξώλ όδώλ .ρ.‘Ο Κύξνο άπνπέκπεη ηνύο (δαζκόο)ηώ (άδειθόο). 3.5.ζενίο .Οί (ζεόο)νύθ είζίλ ύκίλ(ζύκκαρνο) 4.

αόξηζηνο ).κέιινλ)ησΚιενκβξόησ. ’Αθνύζαληεο δέ ηαπηαπνιινί κέλ(δαθξύσ.κέιινλ)ηνύο έλαξέηνπο . 4. 5. έλδνμνλ 8)ΝΑ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΗ΢ ΣΗ΢ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ΢ΣΟΜΔΛΛΟΝΣΑΉ ΣΟΝΑΟΡΗ΢ΣΟ. Σνύην δε πνηήζαο ό Σηζξαύζηεο(πέκπσ. Έλ ηαίο (άξραίνο)Άζήλαηο αί κέλ ηώλ ίδησηώλ νίθίαη(κηθξόο)θαί(ηαπεηλόο). 6. ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ 1. δσήο (καθξόο) ρώξαηο (βάξβαξνο) δώνηο (ήκεξνο) λόκσλ (άλζξώπεηνο) πνιίηαο (γελλαίνο) ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ 1. άξραίνηο . όπινθνξίαη (παξάλνκνο) . κέιινλ)ηήλ πόιηλ.πάληεο δ’(ςεθίδσ. 2. 4. 4. 7. ‘Ο θαθόο(θνιάδσ.αόξηζηνο ) έπίησάπαληηθξύ ιόθσ. 3. . Έιεγνλ ηήλ πόιηλ(πινύζηνο)θαί(έλδνμνο)είλαη . 2. Οί ησλ γεσξγώλ πόλνη πνιιάθηο(κάηαηνο)είζίλ . 7.1. 3. 4. ηαπεηλαί. 3. 3. άλζεξνί.ύςεινί . 1. 6. παξάλνκνη όπινθνξίαη ήξέκσ ζαιάηηε καθξάο δσήο βαξβάξνηο ρώξαηο ήκέξνηο δώνηο άλζξσπείσλ λόκσλ γελλαίνπο πνιίηαο 7)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΣΔ ΣΗ΢ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΜΔ ΣΗ΢ ΛΔΞΔΗ΢ ΢ΣΟΝΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΣΤΠΟ 1. 2. 3. ηεξπλνί πινπζίαλ . 5. 2. Οί θίινη(ιέγσ. πεξίιακπξνη . βιαβεξά άξραία . 6. Έλ ηή(άξραίνο)Βαβπιώλη ζηναί(πεξίιακπξνο)θαη θήπνη(άλζεξόο)θαηπεξίπαηνη(ηεξπλόο)ήζαλ. έπεηδή (βιαβεξόο)δώα ηνύο θαξπνύοδηαθζείξεη. 4. θαινί κάηαηνη . ΢ύ (θπιάηησ. 2. 5.αόξηζηνο )πξόο Άγεζίιανλ πξέζβεηο . ζαιάηηε (ήξεκνο). Οί Θεβαηνη (ζηξαηνπεδεύσ. .αόξηζηνο )βνεζείλ κεη’ ’Αγεζηιάνπ. κηθξαί.νί δέ δεκόζηνη νίθνη (ύςειόο)ηε θαί(θαιόο)ήζαλ.

3. Οί ίππείο ηώλ Βνησηώλ ηά έπί ηνπβσκνπίεξά (δηαξίπησ) θαίηνύο ηνπ’Αγεζηιάνπ ζηξαηηώηαο (δηώθσ) ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ 1.θπιάμεηο 4. κέιινλ) 9.βιάςεηε 10.έδάθξπζαλ. Οί ’Αζελαηνη (ηεηρίδσ) ηάο πόιεηο ιίζνηο θαίμύινηο . 10. 2. 4. πέπξαρε γέγξαθε ηεζαπκάθαζη.θνιάζεη 5. Οί Θεβαηνη θαη δέλδξα (θόπησ) θαίνίθίαο θαηαθεθαύθαζη. κέιινλ)ύκαο αύηνύο . 7. 2. . 9. 8. Κάθεηλνο ηά αύηά ( πξάηησ . 8. έςήθηζαλ 6. έζηξαηνπέδεπζαλ 2.έθηλδπλεύζακελ 8.7.πξάμεη 9.έιπζαλ 9)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΣΔ ΣΗ΢ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ΢ ΣΤΠΟΤ΢ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΟΤ 1.αόξηζηνο)ύπό ηήο πόιεσο ηά έζραηα παζείλ . Πάληεο νίάλζξσπνη (ζύσ)ηνηο ζενηο.ηνηο δε ΢παξηηάηαηο Λπθνπξγνο. Οί πνιέκηνη ηάο ζπνλδάο παξάηνύο όξθνπο (ιύσ. Σνίο κέλ ’Αζελαίνηο΢όισλ ηνύο λόκνπο (γξάθσ). Πάληεο ήκεηο (ρνξεύσ) έληνηο Γηνλπζίνηο . 4.ιέμνπζη 7. Οί λένη (ζαπκάδσ) ηνύο γνλέαο αύησλ. Λέγνπζηλ όηη νί πνιέκηνηρξήκαηα θαί πξόβαηα (δηαξπάδσ) 6. ’Δάλ έκέ άπνθηείλεηε(βιάπησ. αόξηζηνο ) ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ 1. 5. ‘Ζκείο (θηλδπλεύσ. Λέγνπζηλ όηη ηαπηαΓέμηππνο (πξάηησ). 3. θεθόθαζη.έπεκςε 3.

(παύνκαη. 4. 5.νλ έςεπζκέλνο. 2.ε.νλ πεθπιαγκέλνο. ‘Ο Κιεόκβξνηνο (ζηξαηνπεδεύνκαη.ε. Οί ’Αζελαίνη (ςεθίδνκαη.νλ ςεπζόκελνο. 6. 7. δεδεηώραζη 10)ΝΑ ΢ΥΖΜΑΣΗ΢ΣΟΤΝ ΣΑΑΠΑΡΔΜΦΑΣΑ ΚΑΗΟΗΜΔΣΟΥΔ΢ΜΔ΢Ζ΢ ΦΩΝΉ΢ ΣΩΝ ΡΖΜΑΣΩΝ: βιάπηνκαη .ε.αόξηζηνο )έλΛεύθηξνηο ηεο Θεζπηθήο .παξαηαηηθόο)είο κάρελ. θερνξεύθακελ δηεξξίθαζη .νλ θπιαμόκελνο.αόξηζηνο )ηνπ πνιέκνπ νί ηε Λαθεδαηκόληνηθαί νί ’Αζελαίνη 7.ε. ςεύδνκαη . 8. ‘Ο ζηξαηηώηεο νύ(βνύινκαη. ΟίΘενί έλάληηνη αύηνίο (είκί.ε.ε.νλ ςεπζάκελνο.νλ ΑΟΡΗ΢ΣΟ΢: βιαςάκελνο.ε.κεηνρήελεζηώηα)(θνλεύνκαη.ελεζηώηαο ). ηεζύθαζη .5. 9.ε.ε.νλ θπιαμάκελνο.ε.νλ 11)ΝΑ ΢ΤΜΠΛΖΡΩ΢ΔΣΔ ΣΗ΢ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΟΣΑ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ΢ΡΖΜΑΣΗΚΟΤ΢ ΣΤΠΟΤ΢ ΣΖ΢ΜΔ΢Ζ΢ ΦΩΝΖ΢: 1.ε.νλ θπιαηηόκελνο.αόξηζηνο)ησλ λαπκαρεζάλησλ ζηξαηεγώλ όθηώ όλησλ. θπιάηηνκαη ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ ΑΠΑΡΔΜΦΑΣΑ ΔΝΔ΢ΣΩΣΑ΢: βιάπηεζζαη ςεύδεζζαη θπιάηηεζζαη ΜΔΛΛΟΝΣΑ΢: βιάςεζζαη ςεύζεζζαη θπιάμεζζαη ΑΟΡΗ΢ΣΟ΢: βιάςαζζαη ςεύζαζζαη θπιάμαζζαη έςεύζζαη πεθπιάρζαη ΠΑΡΑΚΔΗΜΔΝΟ΢: βεβιάθζαη ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΝΔ΢ΣΩΣΑ΢:βιαπηόκελνο. δηεξπάθαζη ηεηεηρίθαζη .νλ ΜΔΛΛΟΝΣΑ΢:βιαςόκελνο. Παηεγύαο έιεγε όηη βαζηιεύοζύλ ζηξαηεύκαηη πνιιώ(παξαζθεπάδνκαη.ελεζηώηαο)ηώ ζηξαηεγώ (πείζνκαη.νλ ςεπδόκελνο. 3.απαξέκθαην -ελεζηώηαο).ε. 6.κέιινληαο ) ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ . Πνιινί Πέξζαη ύπό ησλζηξαηησηώλ ηνύ’Αιεμάλδξνπ (δηώθνκαη.νλ ΠΑΡΑΚΔΗΜ: βεβιακκέλνο.

5. θνλεύνληαη έςεθίζαλην έζηξαηνπεδεύζαην ’Δπαύζαλην έζνληαη . 2. 4. βνύιεηαη .1. πείζεζζαη παξεζθεπάδεην δησθόκελνη . 3. 6. 7.