ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

βελτιωμένη έκδοση

2

ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Α.- ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄: Στοιχεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Ι.- Δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε έγγραφα
ΙΙ.- Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
ΙΙΙ.- Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
IV.- Διενέργεια μεταφράσεων
V.- Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση
VI.- Σύμβαση της Χάγης- Προξενική Θεώρηση- Ειδικότερα Θέματα
VII.- Πρακτικά θέματα εφαρμογής Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.- Αριθ. Πρωτ.: 1097636/1212/0006Δ/3.12.2004 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 1839/Β΄/10.12.2004)
2.- Αριθ. Πρωτ.: 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006)
3.- Αριθ. Πρωτ.: 1100135/1219/0006Δ/13.12.2006 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1718/ Β΄/24.11.2006)
4.- Αριθ. Πρωτ.: αριθ. 1020503/188/0006Δ/19.2.2008 έγγραφο
5.- Κατάσταση κρατών που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

3

ΜΕΡΟΣ Α΄: Στοιχεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Ι. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ
1.- Ποιες είναι οι κατηγορίες των εγγράφων;
Τα έγγραφα διακρίνονται σε:
- Δημόσια: είναι εκείνα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, από τον
καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που
ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.Δ. «Περί κυρώσεως του Καταστατικού
Χάρτου του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ Α’/ 16.9.1926) «Τα υπό της Ι. Κοινότητας ή των
Μοναστηριακών Αρχών (του Αγίου Όρους) συντασσόμενα έγγραφα και ιδία τα
πληρεξούσια γράμματα επικυρούμενα υπό της Ι. Επιστασίας έχουσι πλήρη ισχύν
δημοσίων εγγράφων ενώπιον πασών των αρχών του Κράτους» (αριθ.
1059561/602/0006Δ/29.5.2008 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.
9283/1/6/22.4.2008 Τηλεαντιγράφημα της Διοίκησης του Αγίου Όρους).
Δεν αποτελούν δημόσια έγγραφα, κατά την έννοια της παρ. 4 άρθρου 4 της αριθ.
1129485/479/Γ0013 ΠΟΛ. 1310/3.12.96 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, οι
ένορκες βεβαιώσεις του συμβολαιογράφου περί της παλαιότητας κτιρίου, όσο και τα
πιστοποιητικά Δημάρχων, που βασίζονται στις βεβαιώσεις αυτές και συνεπώς δεν
δύνανται να ληφθούν υπόψη από τη φορολογική αρχή προς απόδειξη της
παλαιότητας κτιρίου (αριθ. 1024287/780/00ΤΥ/Δ/ΠΟΛ. 1046/25.2.2008 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου).
- Διοικητικά: είναι εκείνα που συντάσσονται από τις Διοικητικές Αρχές (άρθρο 5 παρ.
1 Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις- ΦΕΚ
45/Α’»). Είναι ειδικότερη κατηγορία των δημόσιων εγγράφων. Είναι, ενδεικτικά: Οι
εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της
Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Η απαρίθμηση στο νόμο είναι ενδεικτική.
{Εξάλλου, διοικητικά έγγραφα, κατά την έννοια και το σκοπό των διατάξεων του
νόμου, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε αυτά, λογίζονται και τα
μη προερχόμενα από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά κάθε έγγραφο που υπάρχει μέσα
στα αρχεία της υπηρεσίας, χρησιμοποιηθέν ή ληφθέν υπ’ όψιν για τον καθορισμό της
διοικητικής δράσεως ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου
(620/99 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΝΣΚ). Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν στις περιπτώσεις εγγράφων, τα
οποία, ενώ δεν είναι διοικητικά, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί ή ληφθεί υπ’ όψιν για
τον καθορισμό διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού
οργάνου, λογίζονται ως τέτοια και κατά συνέπεια, χορηγούνται με την επίκληση
απλού εύλογου ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι, η ως άνω, ευρεία διατύπωση του όρου «διοικητικό έγγραφο»,
αφορά μόνο στο πεδίο της πρόσβασης του πολίτη σε αυτά που τηρούνται στο αρχείο
μιας Υπηρεσίας και όχι στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις
διατάξεις
της
παρ.
2
του
άρθρου
11
του
Ν.2690/99
(αριθ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α.), γιατί δεν υπάρχει
δυνατότητα επικύρωσης αντιγράφων των εγγράφων αυτών}.
- Ιδιωτικά: είναι εκείνα που δεν είναι δημόσια (π.χ. τιμολόγια, ιδιωτικά συμφωνητικά,
τοπογραφικά σχεδιαγράμματα ιδιωτών μηχανικών κ.λπ).
2.- Ποιος είναι ο ορισμός της Διοικητικής Αρχής;
Ως Διοικητική αρχή νοούνται όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και
οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών είναι διοικητικές αρχές.

1044680/504/0006Δ/18. 8. Σύμφωνα με τη νομολογία.ΦΕΚ/15 Α΄). που να δικαιολογείται κάπως (σχετ.3220/2004.1999/Φ. που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του. (αριθ.Υ. 1060743/1019/0001Α/2. δικαιούται ύστερα από γραπτή αίτησή του. 6. τα σχέδια συμβάσεως κ. Ανήκουν στην κατηγορία των διοικητικών εγγράφων.Δ. μισθώσεως. ύστερα από γραπτή αίτησή του. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον.2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ..Σ. 3 άρθρου 26 Ν. εμπίπτει στην κατηγορία του ειδικού έννομου συμφέροντος. 620/1999 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν. Δ.-Σε ποια κατηγορία εγγράφων ανήκουν τα έγγραφα. είναι αυτή του άρθρου 902 του Αστικού Κώδικα.72 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού). ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 2 Ν. αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης αστικών ή γεωργικών ακινήτων (άρθρο 77 Ν.1999 έγγραφο του ΥΠ.15_3726/2. το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου με το αριθ..7.χ.ΕΣ. 1044680/504/0006Δ/18.Δ.5. που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου (Κεντρική. από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης εννόμου σχέσεως. με τη μεσολάβηση τρίτου». να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Παραδείγματα τέτοιων εγγράφων συνιστούν οι διαθήκες. το αριθ. 1 Ν. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα.6.4 3.Α. ιδιωτικού μισθωτηρίου) για δικαστική χρήση. καθόσον πληρούται η προϋπόθεση της ύπαρξης του ειδικού έννομου .2006 έγγραφο του ΥΠ. 2690/1999.19/12241/9. όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. Τελωνεία.Δ. αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης αστικών ή γεωργικών ακινήτων. συνδεομένης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων στα οποία ζητείται η πρόσβαση και όχι το ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της Διοίκησης και την τήρηση των νόμων (σχετ. η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές (άρθρο 5 παρ. Κατά την αριθ. Ποια είναι η έννοια του εύλογου ενδιαφέροντος. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες Υπηρεσίες.Ο. τα έγγραφα πωλήσεως.Δ.Χορηγούνται από τις Δ. 4. κατά τρόπο αντικειμενικό.Α).Δ.5. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. Ποια είναι η έννοια του ειδικού έννομου συμφέροντος. αρκεί η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος. Tο αίτημα χορήγησης αντιγράφου εγγράφου (π.2690/99).λπ.Δ. Κτηματικές Υπηρεσίες κ.5.Ο.2690/99). τα εταιρικά συμβόλαια. 1214/2000 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας). στον εκμισθωτή και στον μισθωτή.ΕΣ. (αριθ.. χορηγούνται και στον εκμισθωτή και στον μισθωτή. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως εύλογο ενδιαφέρον νοείται εκείνο το οποίο προκύπτει. 5. να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων..Α).). εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.λπ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Υ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του.. 7.Κ.15_3726/2.5. σύμφωνα με το οποίο: «Όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή άλλου έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφό του. 2238/1994 -ΦΕΚ 151/Α΄. αριθ. όπως περιγράφονται στην ερώτηση 1 της ίδιας ενότητας (άρθρο 5 παρ. όπως ισχύει. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.

ΔΙΣΚΠΟ/Φ16/6228/19-4-2005). εκτός αν το έγγραφο αφορά σε θέμα. κανονικά.ΕΣ. δεδομένου ότι αυτά τους αφορούν και έχουν οι ίδιοι συμπράξει στην έκδοσή τους (αριθ..Π. 12. Ο χαρακτηρισμός από τη Διοίκηση ενός εγγράφου ως «εμπιστευτικού». Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα Κ.Ε.2880/2001. . προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του (αριθ.) αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1. ενδεχομένως. Πότε η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου.5 συμφέροντος. . εδ. όμως.4. δηλαδή. 1039493/398/0006Δ/20. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ε3 και Ε9) και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος. δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις. Οι Δ.Χορήγηση αντιγράφων εγγράφων).Π.Κ. αφ’ εαυτού.gr. στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή τους. 3 εδ.2007 έγγραφό μας και αριθ. Δεν χρειάζεται να αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.. στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους.Ε.Δ. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 330/2008 γνωμοδότηση του Ν. λαμβάνει γνώση των εγγράφων αυτών.2007 έγγραφο του ΥΠ.Χορηγείται έγγραφο με το χαρακτηρισμό «εμπιστευτικό».Ε. προκειμένου να του χορηγηθούν τα αιτούμενα στοιχεία.Ο. των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2. 9. απόρρητο προβλεπόμενο από ειδικές διατάξεις και κατά συνέπεια δεν είναι λόγος απόρριψης του αιτήματος. υποχρεούνται να αποστέλλουν αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1 και Ε5).2690/99).. διοικητικών. δεδομένου ότι στο έντυπο της αίτησης.3.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 2 άρθρου 8 Ν. επιπλέον έγγραφη εξουσιοδότηση του πολίτη προς το Κ. 11. σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης (άρθρο 5 παρ. α’ Ν.Υ. Το απόρρητο.Υποχρεούνται οι Δ. 1030580/336/0006Δ/30.Δ.Πολίτη/ Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα.Ο. το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όπως το φορολογικό απόρρητο) (άρθρο 5.Ο. των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2...2690/99. (Σημείωση: το ερώτημα αυτό και η αντίστοιχη απάντηση είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www. η γνωστοποίηση του οποίου μπορεί. β’ Ν.Π.Δ. αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών.Δ. 3 του άρθρου 5 του Κ.4.Α).Ε. Η έννοια του απορρήτου προϋποθέτει γνώση στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο.5/36/4714/5. 10. να προκαλέσει βλάβη του δημοσίου συμφέροντος (σχετ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών). να αποστέλλουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. δεν αφορά στον άμεσα ενδιαφερόμενο. Σε ποιες περιπτώσεις δεν υφίσταται το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα (διοικητικά και ιδιωτικά).ΦΕΚ 9/Α’). Ο τρίτος. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου.Σ.gspa. υπάρχει ενσωματωμένη η εξουσιοδότησή του προς αυτό. Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο.Π. δεν συνιστά. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει στο Κ. παρ. Ε5). αν: i) αυτό αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή ii) η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών. ύστερα από σχετική αίτηση των πολιτών.Υ. 3. ο οποίος.Υ.

13. που προσδιορίζονται στην ορισμένη και γραπτή προς τούτο αίτησή τους». η οποία έχει νομίμως στην κατοχή της τα έγγραφα. παρ.3 (στο οποίο αναφέρεται ότι..2690/99). εκτός εάν: α) η γνωστοποίηση μπορεί να δυσχεράνει την έρευνα διοικητικών ή δικαστικών αρχών για τα καταγγελλόμενα και .ΦΕΚ 44/Α’). μόνο αυτός μπορεί να γνωρίζει εάν το διοικητικό έγγραφο είναι γνήσιο και εξακολουθεί να ισχύει (μη ανάκληση τούτου. μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο (άρθρο 5.6 Εάν διεξάγεται πειθαρχική ανάκριση. δεδομένου ότι μόνο ο εκδότης του εγγράφου αυτού δύναται να εκτιμήσει εάν τούτο υπάγεται στις εξαιρέσεις μη ικανοποιήσεως του σχετικού δικαιώματος και επίσης.Σ. Ν. όμως. περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα και όπως έχει διευκρινιστεί από τη Δ/νση Σχέσεων Κράτους. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 49/2001 γνωμοδότηση του Ν. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. η οποία έχει νομίμως στην κατοχή της το διοικητικό έγγραφο. σε τέτοια περίπτωση. 3528/2007. ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης…). εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 127.Πως ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 5 παρ. στις περιπτώσεις αυτές. η Διοίκηση υποχρεούται να γνωστοποιεί το περιεχόμενο έγγραφης καταγγελίας στον καταγγελλόμενο και να του χορηγεί αντίγραφο αυτής.Δ.2690/99 ή για την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα γίνεται με δυο τρόπους: α) Με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Υπηρεσίας ή β) με χορήγηση αντιγράφου. Π.Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού. Ειδικότερη περίπτωση γνωστοποίησης ή μη περιεχομένου έγγραφης καταγγελίας στον καταγγελόμενο Σύμφωνα με την αριθ.. 3230/2004. κατά τις διατάξεις του Ν. αλλά συγκεκριμένων διοικητικών (κ. παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.Σ. γίνεται δεκτό ότι η Διοίκηση «έχει την υποχρέωση να χορηγεί η ίδια στους αιτούντες τα ζητούμενα στοιχεία.. 4. Σύμφωνα με την αριθ.Κ. 5 (στο οποίο αναφέρεται ότι η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική) και 135. 482/95 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν. μη κήρυξή του ως πλαστού)». Ποια είναι η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων. 6 Ν. 551/1999 Γνωμοδότηση Τριμελούς Επιτροπής (άρθρου 5. 15. κατά τις παρ. η οποία τα έχει εκδώσει ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει αντίγραφα των αιτούμενων εγγράφων από την υπηρεσία. γενικώς και αορίστως. για τη γνώση των εγγράφων του πειθαρχικού φακέλου.Κ. παρ. προκειμένου να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή της».. οφείλει να μεριμνήσει ώστε να περιέλθουν σε αυτή τα σχετικά στοιχεία. εκτός αν η αναπαραγωγή του.. Σύμφωνα με την αριθ. έστω μάλιστα και αν δεν περιλαμβάνονται σε εκείνα που τηρούνται στην οικεία Υπηρεσία αφού. 14.Σ. 16. «ο πολίτης πρέπει να το ζητήσει κατ’ αρχήν από την υπηρεσία.Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών.Κ. παρ. η οποία έχει εκδώσει το σχετικό διοικητικό έγγραφο και όχι από οποιαδήποτε Υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό. «οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρων φακέλων της Διοικήσεως.2690/99. πριν από την απολογία. 3943/1995 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.α) εγγράφων. 1. 282/96) του Ν. σύμφωνα και με την αριθ.

χωρίς να χρειάζεται να στραφεί και κατά του καταγγέλλοντος. 1599/86 (σήμερα άρθρο 5 του Ν. Έτσι. . 2690/99)». αν διαπιστώθηκαν οι καταγγελθείσες πράξεις ή παραλείψεις. γιατί η κατάχρηση δικαιώματος αποτελεί συνταγματικό όριο και του δικαιώματος πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα που καθιερώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. σύμφωνα με το οποίο «η υποχρέωση της Διοίκησης να αποκαλύψει ή μη στον καταγγελλόμενο έγγραφη καταγγελία που βρίσκεται στα αρχεία της συναρτάται με τη θεμελίωση εκ μέρους του. αλλά το αίτημα του καταγγελλομένου να του γνωστοποιηθεί παρίσταται και ως καταχρηστικό. μετά από διεξαχθείσα έρευνα κρατικών οργάνων και οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών που επακολούθησαν (επιβολή κυρώσεων. η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να μην επιτρέψει στον καταγγελλόμενο να λάβει γνώση της κατ’ αυτού καταγγελίας. τότε η συγκεκριμένη καταγγελία δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο. η τυχόν διαπίστωση της τέλεσης φορολογικών παραβάσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες και τους ελέγχους των αρμόδιων κρατικών οργάνων και στα πραγματικά περιστατικά που αυτά διαπίστωσαν. δηλ. αλλά από διοικητικές πράξεις και ενέργειες. κατά των οποίων μπορεί τούτος να προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του με τα οικεία και ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα και βοηθήματα. συγκεκριμένου έννομου συμφέροντος.λπ). γι’ αυτό η Διοίκηση μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος. αλλά εξαρτάται από τα εκάστοτε περιστατικά κάθε περίπτωσης. επικαλούμενη έλλειψη έννομου συμφέροντος. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής δεν μπορεί να κριθεί γενικά και αφηρημένα.7 β) η καταγγελία δεν στηρίζει αφ’ εαυτής διοικητική πράξη ή άλλο επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αρχής και ο καταγγελλόμενος δεν θεμελιώνει συγκεκριμένο έννομο συμφέρον να λάβει γνώση της καταγγελίας. που θα πρέπει να εκτιμήσει η Διοίκηση. στηρίζονται αποκλειστικά στις διαπιστώσεις αυτές. αν οι καταγγελθείσες πράξεις ή παραλείψεις διαπιστώθηκαν μετά από διεξαχθείσα έρευνα κρατικών οργάνων. παραπομπή στον εισαγγελέα κ. Ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό της παραπάνω Γνωμοδότησης. διότι στην περίπτωση αυτή η οποιαδήποτε προσβολή των υλικών συμφερόντων και της ηθικής υποστάσεως του καταγγελλομένου δεν απορρέει από την καταγγελία. Έτσι.

Υπάρχουν περιορισμοί στη χρονική ισχύ των ακριβών αντιγράφων .2005 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2000 έγγραφό μας και σελ.7.Ο.2005 έγγραφα του ΥΠ. με την επικύρωση. καθώς και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου έγγραφου στοιχείου (άρθρου 3 του Ν..3. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22. …). 2690/1999..ΔΔ. (vii) Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου.9. η χρονική ισχύς των εγγράφων.8.Υ.2006 έγγραφο του ΥΠ.Ποιοι μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα διοικητικών εγγράφων: α) όλες οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22. αντίστοιχο με εκείνο όπου και στο πρωτότυπο έγγραφο υπάρχει υπογραφή του αρμόδιου οργάνου (αριθ. υπάλληλος της Διοικητικής αρχής. 2. Με την επικύρωση δεν μεταβάλλεται η χρονική ισχύς των εγγράφων. 5.15/ οικ. επισημειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου.9.Σ./ 13143/ 1. παραβάλει το αντίγραφο προς το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο και με την υπογραφή του βεβαιώνει την προς τούτο συμφωνία. 1075146/892/006Δ/5. Ν. (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ. 233/2000). από το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης.Δ.Σε ποιο σημείο του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου γίνεται η σχετική επισημειωματική πράξη της επικύρωσης.Δ. 81 Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών).ΕΣ. Η πράξη αυτή τίθεται σε σημείο του φωτοαντιγράφου.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Σημείωση: Είναι αδύνατη η επικύρωση από αντίγραφο.ΔΔ. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους (βλ. όπως ισχύει.15/13558/25. 1003515/22/0006Δ/11.9..Α). για την επικύρωση. (iv) Τον τόπο και την ημερομηνία επικύρωσης.. Τι αναγράφει ο αρμόδιος. (iii) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο. Μεταβάλλεται.Π. Για την επικύρωση αντιγράφου εγγράφου γίνεται. β) οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι. χρονική επέκταση ή . ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10. 4. Από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. Στη σχετική επισημειωματική πράξη αναγράφει.8. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.Δ. 2690/1999) του προσώπου.Α). (ii) Τη φράση «Ακριβές Αντίγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο. που προσκομίζει το προς επικύρωση έγγραφο. Η επικύρωση ενός αντιγράφου δεν συνιστά ανανέωση.3.ΕΣ. 3.2005 έγγραφό μας και τα επισυναπτόμενα σε αυτό αριθ.χ.8 IΙ. (v) Την υπογραφή του υπαλλήλου. (vi) Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας του υπαλλήλου που ενεργεί την επικύρωση.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.1. το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (Ολομ.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. και αριθ. χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα: (i) Τον τίτλο του φορέα και την Υπηρεσία αυτού που ενεργεί την επικύρωση (π.2005. από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο που βρίσκεται στο Αρχείο της Υπηρεσίας ή που μου επιδείχθηκε από τον ενδιαφερόμενο»..Ε. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.Κ. από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε.Α). μεταγενέστερη έκδοση. Ο αρμόδιος υπάλληλος της διοικητικής Αρχής για την επικύρωση. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. δεν προκύπτουν περιορισμοί στη χρονική ισχύ των ακριβών αντιγράφων (αριθ. στη σχετική επισημειωματική πράξη.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.

Είναι δυνατή η επικύρωση. 4 του άρθρου 14 του Ν. 6 άρθρου 16 Ν.9. 2 και 3 του άρθρου 11 ν.ΔΔ.Α). εκτός αν καταργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Όμως. στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. όπως ισχύει (αριθ. Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του περιεχομένου των εγγράφων των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή βεβαιώσεων από τους πολίτες. για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος απαιτείται η υποβολή στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού Πανεπιστημίων ή Τ.ΕΣ.1599/86. με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων (αριθ. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 Ν. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. που εξέδωσε διοικητική αρχή. σαφώς πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.ΔΔ..2006 έγγραφο του ΥΠ. αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου.2005 έγγραφο του ΥΠ. 5 του άρθρου 16 Ν.Είναι δυνατή η επικύρωση. από τις Διοικητικές αρχές και τα Κ. 3345/2005). όταν αυτό δεν προσκομίζεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται.8.2690/1999. και αριθ. αλλά από τρίτο πρόσωπο. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.ΦΕΚ 138/Α’) δεν προκύπτει απαγόρευση επικύρωσης αντιγράφου εγγράφου.Α). χωρίς σχετική εξουσιοδότηση από το πρόσωπο στο οποίο αφορά το έγγραφο. σε περίπτωση που προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο.2005 έγγραφο του ΥΠ. 2690/1999.. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10.2.Α). 2690/99. τυχόν υφιστάμενες ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή πρωτότυπων στοιχείων. καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου στοιχείου (άρθρο 3 Ν. στη σχετική επισημειωματική πράξη.ΕΣ.9. Τα επικυρωμένα αντίγραφα. 3345/2005).Τα επικυρωμένα αντίγραφα διοικητικών εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση.2690/99.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.Απαιτείται να τεθεί στρογγυλή σφραγίδα στις ενώσεις των σελίδων του προς επικύρωση εγγράφου.2008 έγγραφό μας στο Παράρτημα 4). αντιγράφου εγγράφου από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.Δ. εξακολουθούν να ισχύουν (Π. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.Π. Όταν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. Όμως. όπως προκύπτει από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.Ι. οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μπορούν να αποφασίσουν για τις κατηγορίες εκείνες των εγγράφων. 1599/86. βλ.2690/1999) του προσώπου.χ.3345/2005.ΕΣ. οπότε και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση (παρ.. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.Δ.9 παράταση της αρχικής ισχύος. που προσκομίζει το προς επικύρωση έγγραφο (αριθ.. 6.8.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων. γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση (παρ. χωρίς σχετική εξουσιοδότηση. 8.15/13558/25. 7...2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. .9. 9. 3 άρθρου 11 Ν. καθώς από τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επικύρωσης (άρθρο 11 παρ. 1075146/892/006Δ/5.Ε.3.Ε. για τις οποίες θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα και στις ενώσεις των σελίδων.Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων. 1020503/188/0006Δ/19. σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.

2. δηλαδή όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. 599/1977.2910/2001 και 3013/2002.. 1041/1980. Σύμφωνα με τις αριθ.ΦΕΚ 160/Α΄.Επικυρώνονται από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.λπ).10.6. αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διπλωματικές και προξενικές Αρχές της χώρας μας.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Συνεπώς. προξενεία κ.Π. Επικυρώνονται.Α). 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄). όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Δ.11. έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους (αριθ. 1084053/1012/0006Δ/9.ΔΔ..9.9.2005 και 1639/0030/15.ΔΔ.2005 (ΦΕΚ 317/Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 2 του άρθρου 11 του Ν..Π.Π. αντίγραφα συμφωνητικών. τα οποία έχουν εκδοθεί νόμιμα. 2837/0030/11..Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων. Επικυρώνονται από τις διοικητικές αρχές και τα Κ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22. 2690/1999. γιατί οι Αρχές αυτές συνιστούν Εξωτερικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών (αριθ.Ε.2007 έγγραφο του ΥΠ.Π. 5 του άρθρου 16 του Ν. σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αριθ.Α).2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.2006 έγγραφο του ΥΠ.. αναφέρονται στην υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων.Είναι έγκυρα τα πιστοποιητικά του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Βεβαιώσεις Φορολογικής Ενημερότητας και Εκκαθαριστικά Σημειώματα) που χορηγούνται μέσω διαδικτύου (υπηρεσία TAXISNET).Ε. συνιστούν διοικητικά έγγραφα και συνεπώς αντίγραφα αυτών επικυρώνονται κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αριθ. στα οποία ένας από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο. 14.Α).ΕΣ. 1070556/846/0006Γ/14.9. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_20261/19.6. 12. σύμφωνα με τους Ν. Υπάρχουν.10 10. τα οποία φέρουν μηχανική αποτύπωση της (στρογγυλής) υπηρεσιακής σφραγίδας και της υπογραφής του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. . 1082700/846/0006Δ/6. αποτελούν διοικητικά έγγραφα.2005 έγγραφο του ΥΠ. Έτσι. από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.ΕΣ. είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφων των παρακάτω εγγράφων: α) Των αδειών παραμονής αλλοδαπών της Δ/νσης Αλλοδαπών που εκδίδονται από τις Περιφέρειες. Οι διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ.Ε. Συμφωνητικά στα οποία ένας εκ των συμβαλλόμενων μερών είναι το Δημόσιο.2005 έγγραφα της Δ/νσης Οργάνωσης και της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ). είναι έγγραφα που εκδίδονται από Διοικητική Αρχή και συνεπώς αντίγραφα αυτών επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.3. 11.8.2003 (ΦΕΚ 1685/Β΄) και 1022576/28. τα αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διπλωματικές και προξενικές Αρχές της χώρας μας (Πρεσβείες. εφόσον έχουν εκδοθεί από διοικητική αρχή.Δ. από τη Διοίκηση. όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.ΦΕΚ 75/Α΄).ΕΣ..Ε. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/19241/23. 13.

2005 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές Αρχές. σε ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γ) Των Βεβαιώσεων και ειδικών σημάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. δεν αποκλείεται από το νόμο η πρακτική των δημόσιων υπηρεσιών. αλλά για βεβαίωση. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22. να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα ακριβή αντίγραφα αδειών οδήγησης. ότι προσήχθη το απαιτούμενο αλλοδαπό έγγραφο και ότι όμοιό του είναι αυτό που παραμένει στον υπηρεσιακό φάκελο.2005 έγγραφο του ΥΠ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. που χρησιμεύει αποκλειστικά στην υπηρεσία. Είναι δυνατή η επικύρωση έγχρωμων αντιγράφων εγγράφων.Α).Ε.Επικυρώνονται έγχρωμα αντίγραφα εγγράφων.Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που φέρουν φωτογραφία. γιατί η τοποθέτηση/ επικόλληση φωτογραφίας συνιστά αλλοίωση ουσιωδών χαρακτηριστικών του πρωτότυπου εγγράφου (αριθ.λπ). 19. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.ΔΔ.2005 έγγραφο του ΥΠ..ΔΔ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.Α).Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές Αρχές. επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές.9.Α).9.Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών οδήγησης. (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. όπως. Επιβάλλεται. εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εκδότη (αριθ. 15.Είναι σύννομη η πρακτική δημόσιων υπηρεσιών.3.ΕΣ.9.9.Α). 2910/2001.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. βεβαιώνουν ότι είναι όμοιο προς το πρωτότυπο. Σύμφωνα με την αριθ. 18.2005 έγγραφο του ΥΠ. 17.3.Π.. 2790/2000 και 76 παρ.ΔΔ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. Αντίγραφα αδειών οδήγησης επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.ΕΣ.ΕΣ. Παρατηρείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για επικύρωση αντιγράφου κατά το άρθρο 11 παρ. δεν δίνουν στο κάτοχό τους το δικαίωμα να οδηγεί με αυτά (αριθ. εκτός αν από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι απαιτείται να κατατεθεί και να παραμείνει στον υπηρεσιακό φάκελο το ίδιο το προσαγόμενο έγγραφο της αλλοδαπής αρχής. 381/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. για τα οποία ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.2005 έγγραφό μας και το . βεβαιώνουν ότι είναι όμοιο προς το πρωτότυπο. επί του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτούμενου κατά νόμο εγγράφου αλλοδαπής αρχής (όπως στην περίπτωση αλλοδαπού διαβατηρίου).ΔΔ..2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.2005 έγγραφο του ΥΠ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9. όπως. 16. για τα οποία ο νόμιμος τύπος σύνταξης δεν προβλέπει τη σφράγιση με τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας (ιατρικές γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων κ. σύμφωνα με τα άρθρα 1 του Ν.3. δεν έχουν νομική ισχύ άδειας οδήγησης και επομένως.3. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.. 6 του Ν. Αντίγραφα εγγράφων που φέρουν φωτογραφία επικυρώνονται χωρίς την τοποθέτηση/ επικόλληση φωτογραφίας σε αυτά. δεν προκύπτει καμία διάκριση μεταξύ έγχρωμων ή μη αντιγράφων (αριθ. επί του διακρατούμενου από αυτές αντιγράφου του προσαγόμενου και απαιτουμένου κατά νόμο εγγράφου αλλοδαπής αρχής.. δεδομένου ότι από τις διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων.ΕΣ.11 β) Των Βεβαιώσεων που χορηγούνται. όμως.

1071663/1639/0001Α/2.Δ.Δ. δεν θα επικολλάται φωτογραφία του ενδιαφερομένου με σφραγίδα και υπογραφή του Διευθυντή του Σχολείου (αριθ.11. . 1γ).Π. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. που επικυρώνονται από τα σχολεία.3..gspa. ανεξαρτήτως της δίγλωσσης μορφής αυτών. 1095939/1167/0006Δ/1.ΕΣ.ΔΔ.Πολίτη/ Επικύρωση Αντιγράφων Εγγράφων). αποτελούν έγγραφα διοικητικής αρχής.Π. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 5 του Συντάγματος.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_23238/26.ΕΣ. σύμφωνα με την παρ. Τα Πανεπιστήμια αποτελούν.Ε. Όλες οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε. (Σχετικό: αριθ.15/ 15409/ 27.Ε.7.7. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_12733/7. με την επίδειξη του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου της εκδούσας αρχής (Σχετικό: αριθ.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.8.ΔΔ. συνιστούν έγγραφα εκδοθέντα από Διοικητική Αρχή και κατά συνέπεια. 20.Μπορούν οι Δήμαρχοι να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων και να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής.15/1996/16.4.Π.10.Α.gr. Όλες οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ. 24.2005 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. τo οποίo είναι καταχωρημένo στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www. 34989/Γ2/6.2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α΄).2007 έγγραφο του ΥΠ. Τα έγγραφα που εκδίδουν δια των οργάνων τους. αντίγραφα των οποίων μπορούν να επικυρωθούν από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ. υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων. Για το θέμα αυτό σχετικό είναι και το αριθ. μπορεί να προβαίνει στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής. οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να επικυρώνουν αντίγραφα αυτών. έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επικύρωση αντιγράφων των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων (αριθ.2005 έγγραφο ΥΠ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία.ΣΕ. 1100165/1274/0006Δ/21. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’): α) Ο Δήμαρχος. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ..2005 έγγραφο του ΥΠ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_14941_15832/29.2006 έγγραφο του ΥΠ.Α). πλήρως αυτοδιοικούμενα.).10. από την αυτοτελή Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6 του άρθρου 3 του Ν.ΕΣ.Δ.2006 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Α). στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και κατά τους νόμιμους τύπους. σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.Δ.Α) 23. σύμφωνα με το οποίο στα φωτοαντίγραφα των απολυτήριων τίτλων.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.2005 έγγραφο του ΥΠ. 21. Επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Π.Δ.-Επικυρώνονται αντίγραφα των κρατικών πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας.Δ. 22.3. Τα κρατικά πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται. Επικυρώνονται αντίγραφα των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων. αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τα Πανεπιστήμια της χώρας.2006 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.ΕΣ.ΕΣ.Α).9.Επικυρώνονται αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία.Δ. με την επίδειξη του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου της εκδούσας αρχής (αριθ. ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 86 παρ.12 επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.

11.Π.3.gspa. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. (αριθ. χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο. 2690/99.ΕΣ.9. δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τα έγγραφά τους δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.. που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_15644/29.Τ. γ) Τα έγγραφα που προέρχονται από δικαστικές αρχές.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Π.15/27928/13-10-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2171/τ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.Υ. ζ) Τα έγγραφα των Εκκλησιαστικών Αρχών ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.Ε. 27. 3 και 4).Ε. καθώς και οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. στα Παραρτήματα 2. επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ. δ) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια αλλοδαπών έννομων τάξεων. που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση ή από ειδικές διατάξεις.gr. σύμφωνα με την αριθμ.2006-ΦΕΚ 163/Β΄ και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.. αντίγραφα των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικής εκπαίδευσης ΝΑΙ. στ) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Διεθνούς Δικαίου.Α και αριθ.ΦΕΚ 1718/Β΄ Κ. 3 του ίδιου άρθρου) (Ανάλογο είναι το αριθ.2006.2005 έγγραφο του ΥΠ.2. 15/οικ. 4 του Ν.Π (Ανάλογο είναι το αριθ.1. 3463/2006.Π.Η.Ποια έγγραφα δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.ΕΣ.2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) 26.Ε.Α). παρ. NAI (αριθ.. 1020503/188/0006Δ/19.. από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. τα οποία είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ΔΔ.13 β) Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει στους αντιδημάρχους τις εν λόγω αρμοδιότητες (παρ.Πολίτη/ Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων).12.. η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11. επικύρωσης αντιγράφων . μετά από την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.1914/1990 και 22 του ν. ο Ο. στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους.Δ.Ε.Β΄/22-10-2008). Η ως άνω επικύρωση.29684/5.Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις μη εγγράφων. 25.Υπάρχουν περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών.Ε.8. Tα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων. 28. α) Τα ιδιωτικά έγγραφα.Δ.Επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ. 1115460/1149/0006Δ/19.2005 έγγραφο του ίδιου Υπουργείου.2008 έγγραφό μας.8.. οι φορείς που εξέρχονται από το Δημόσιο Τομέα σε εφαρμογή των άρθρων 30 του Ν. αντιγράφων των προαναφερθέντων εγγράφων δεν καταργεί το δικαίωμα των πολιτών να προσέρχονται και στους δικηγόρους για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας (άρθρο 52 παρ. β) Τα έγγραφα που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι.Α και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. πρωτ. 32866/1. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).2005 έγγραφο του ΥΠ. 1947/1991..2008 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ε) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. 1 Ν. 1008564/ 110/ 0006Δ/ 25.Ε.11.

δεν αποτελεί Διοικητική Αρχή. ούτε από το πρωτότυπο. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1042725/497/0006Δ/16. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2. γιατί δεν ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες.Επικυρώνονται από τις Διοικητικές αρχές και τα Κ. οι Διοικητικές αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) μπορούν να επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα συμβολαιογραφικών και δικηγορικών εγγράφων. Τα έγγραφα που εκδίδονται από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους είναι ιδιωτικά έγγραφα. 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ.2006 έγγραφο του ΥΠ.Π». τα έγγραφα που εκδίδει δεν είναι διοικητικά και επομένως δεν επικυρώνονται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ. γίνεται μόνο από δικηγόρο. καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. υπεύθυνες δηλώσεις. Η Μουφτεία. όχι. 29. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα λειτουργήματα αυτά. 3345/2005) αφορούν μόνο στην επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές. βεβαιώσεις εργοδοτών. 1042725/497/0006Δ/16.3345/2005 «Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. αντίγραφα εγγράφων που εκδίδει η Μουφτεία. παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από τη νομοθεσία ως δημόσια υπηρεσία.9. 30. 2 του άρθρου 11 του Ν.Ε. Η Διοίκηση (επομένως και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει αντίγραφα δικαστικών ή εκκλησιαστικών εγγράφων.Δ.5.Α).ΕΣ.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Κατά συνέπεια.ΕΣ.Ε. οι προαναφερθείσες διατάξεις (παρ.4.2005 έγγραφο του ΥΠ. τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.2690/1999 (όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ.. σφραγιστεί.3. θεωρηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από τη Διοίκηση (αριθ.λπ). 5 του άρθρου 16 του Ν. 5 του άρθρου 16 του Ν.ΕΣ.Τι είδους έγγραφα είναι τα δικαστικά και τα εκκλησιαστικά έγγραφα. από το πρωτότυπο.Ε.14 Δεν μπορούν να επικυρωθούν από Διοικητική Αρχή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (έγγραφα συμβολαιογράφων.Τι είδους έγγραφα είναι τα συμβολαιογραφικά και τα δικηγορικά έγγραφα και πότε επικυρώνονται από τις Διοικητικές αρχές.Π.Πότε μπορούν οι διοικητικές αρχές και τα Κ. ανεξάρτητα αν τα ιδιωτικά αυτά έγγραφα έχουν. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_7381/ 25.Α).Π.Δ. 3345/2005). καθώς τα Δικαστήρια και η Εκκλησία δεν είναι Διοικητικές Αρχές.Ε. Κατά συνέπεια αντίγραφα των εγγράφων αυτών επικυρώνονται από συμβολαιογράφους ή δικηγόρους. τιμολόγια. ούτε όμως και από το ακριβές αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές ή εκκλησιαστικές αρχές συνιστούν δημόσια.Α). επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.. 5 του άρθρου 16 του Ν.Π. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22. υπαγόμενες στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.. από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (αριθ. διαγράμματα ιδιωτών μηχανικών. Σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. να επικυρώνουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. όμως και διοικητικά έγγραφα. 31. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.2690/1999. γιατί. μεταγενέστερα της έκδοσής τους.ΔΔ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 32..4.Δ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ. Η επικύρωση αντιγράφου ιδιωτικού εγγράφου.2690/1999. .2006 έγγραφο του ΥΠ.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό ΔΙΣΚΠΟ/ Φ15_7381/ 25. τα οποία είναι ήδη επικυρωμένα από δικηγόρο (αριθ. ιδιωτικά συμφωνητικά..5.

Χ. συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση. 1096185/ 1224/ 0006Δ /11. συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση. στη διακριτική ευχέρειά της. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τους (αριθ. όμως.3. που υπάρχουν σ’ αυτούς. 35. οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι ποια άλλα έγγραφα μπορούν να επικυρώνουν.5. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.3. β) Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να εκδίδουν και να χορηγούν αντίγραφα μόνο των εγγράφων που συντάσσουν και φυλάσσουν οι ίδιοι.ΕΣ. που ανέρχονται σε 4. καθώς και των εγγράφων που είναι προσαρτημένα ή αναφέρονται σε αυτά.Α). Τα προβλεπόμενα από την διάταξη του άρθρου 27 παρ.Π. έστω και αν έχει. Συνεπώς.Εκτός από τα διοικητικά έγγραφα.9. όπως ισχύει.Επιβάλλεται νόμιμο τέλος στα αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από συμβολαιογράφους. α) Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων (ιδιωτικών. Στην περίπτωση. Εναπόκειται. που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων. δεν είναι ιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. (αριθ. επικυρωθεί από δικηγόρο (αριθ. δεν εμπίπτουν στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.) υποβάλλονται στη Διοίκηση.1.4. δεν νομιμοποιούνται να επικυρώσουν αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων.Δ. δικαστικών. εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές κ.4. σε απάντηση στο αριθ.2005 και 1107063/1340/0006Δ/11. 3 του Κ. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄). πάγια τέλη χαρτοσήμου επί των εκδιδόμενων υπό των συμβολαιογράφων αντιγράφων.15/οικ. που φωτοαντίγραφα μη επικυρώσιμων εγγράφων (ιδιωτικών.7. 3345/2005 και ως εκ τούτου οι διοικητικές αρχές και τα Κ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.50 ΕΥΡΩ και τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου. να τα κάνει αποδεκτά (αριθ. έστω και προσωρινώς (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας).Τ.2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθ. 40330/18.00 ΕΥΡΩ ανά φύλλο.15 Επειδή τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Μουφτείες. ούτε από ακριβές αντίγραφό τους. εφόσον βεβαιώνουν την ακρίβειά τους.2007 έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών. 37.Δ. η Διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να τα κάνει αποδεκτά.2005 έγγραφο του ΥΠ. 33. εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές κ.10. 34.6597/28. Ποια αντίγραφα εγγράφων δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει υπάλληλος Διοικητικής Αρχής ή Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων.2006 έγγραφο του ΥΠ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 περ.ΔΔ. καταργήθηκαν από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. Πως ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι. β’ της αριθμ. πρωτίστως.λπ). που είναι επιφορτισμένος με το έργο της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων: . ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22.2005 έγγραφά μας). 1069539/ 775/ 0006Δ/ 27. συμβολαιογραφικών. 1010676/103/0006Δ/31.2006 έγγραφό μας). 36.ΕΣ. 672/4.. με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων. 2873/2000.Ε..Είναι υποχρεωμένη η Διοίκηση να κάνει αποδεκτά φωτοαντίγραφα μη επικυρώσιμων εγγράφων.2007 έγγραφό μας).. όταν υποβάλλονται στη Διοίκηση. στα εκδιδόμενα υπό των συμβολαιογράφων αντίγραφα επιβάλλεται μόνο μεγαρόσημο 0.10.λπ. 1047496/501/0006Δ/18.Α). 5 του άρθρου 16 του Ν.

ως αρμόδιο όργανο.Δ.2006 έγγραφο του ΥΠ. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄).ΕΣ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2683/1999. διαβατήριο. είτε από υπάλληλο άλλης Διοικητικής Αρχής.10. εφόσον η σύμπραξη αυτή δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_21657/9. άδεια οδήγησης. Επιτρέπεται. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. να επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.16 Δεν νομιμοποιείται.10. αστυνομική ταυτότητα). 3528/2007. Στις περιπτώσεις αυτές. κατά νόμο.Δ. πρόδηλο είναι ότι η επικύρωση θα γίνει είτε από τον. στην έκδοση των οποίων συνέπραξε ή τα υπέγραψε ο ίδιος. αναπληρωτή του. εφόσον ισχύουν τα κωλύματα που αναφέρονται στις προαναφερθείσες διατάξεις. (Ανάλογο είναι το αριθ. όμως. β) συνέταξε η ίδια του η Υπηρεσία.Α) . κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. τα οποία: α) έχουν συνταχθεί εκτός της υπηρεσιακής του σχέσης και τον αφορούν (όπως τίτλους σπουδών. 1092066/1113/0006Δ/25. να επικυρώνει αντίγραφα εγγράφων.

4. Όλες οι διοικητικές αρχές και τα Κ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που κατέχει το διαβατήριο (π. έτος γέννησης κ. Η βεβαίωση για τους Έλληνες πολίτες γίνεται βάσει του δελτίου ταυτότητας.17 ΙΙΙ.2007 και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.Δ. 2. Ειδικότερα: Στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.μελών της Ε. Επίσης.2690/99.3345/2005). ΔΙΣΚΠΟ/Φ. γίνονται δεκτά.2007 έγγραφο του ΥΠ.Δ. όνομα. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. εάν μεν είναι πολίτες κρατών.Α και κατά συνέπεια τα διαβατήρια «παλαιού τύπου» και τα δελτία «παλαιού τύπου» ή η «κομμένη» αστυνομική ταυτότητα.χ. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.Π. ενώ στις άλλες περιπτώσεις. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους (άρθρο 3 παρ.4.Ο.Δ.Υ κατά τη διαδικασία «Εξόφλησης τίτλων πληρωμής»..Ποια είναι η αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας. 3230/2004). Για τους αλλοδαπούς. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 1 Ν.ΕΣ. του διαβατηρίου ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.5812/ 6.Α).χ.Ε. έχουν εφαρμογή οι προαναφερθείσες αριθ.2690/99. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ. όπως συμπληρώθηκε με την παρ.18/ 7974/ 18. 7 του άρθρου 11 του Ν. αποδεικτικά των εν λόγω στοιχείων. γίνονται δεκτά για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών.ΕΣ.ως επίσημα έγγραφα του Ελληνικού κράτους γίνονται δεκτά για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας των ενδιαφερομένων. λόγω παρέλευσης πολλών ετών από την έκδοσή τους δεν είναι αναγνωρίσιμο το πρόσωπο που προσκομίζει την ταυτότητα σε σχέση με τη φωτογραφία του δελτίου. για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων. οι παλαιού τύπου ταυτότητες -στις οποίες. τα έγγραφα αυτά γίνονται δεκτά από τις Δ.Δ. καθόσον αποτελεί διοικητική διαδικασία και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά . Ομοίως. κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών. λόγω μεταβολής του θεσμικού πλαισίου έκδοσής τους.3. 4 Ν.18/οικ.Δ.2007 εγκύκλιοι του ΥΠ. επώνυμο. δεν μπορούν να γίνονται δεκτά ως ταξιδιωτικά έγγραφα.Α). 3 του άρθρου 16 Ν.ΕΣ.Δ.λπ. υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής κάθε ενδιαφερομένου (άρθρο 11 παρ. όπως π. και τα δελτία «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας (αριθ. επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.18/ οικ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».) και τα οποία είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση είναι σταθερά (αμετάβλητα) και με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ποιοι μπορούν να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής.3. κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (αριθ.18/7974/18. από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Αντίθετα. κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών.. Για τους ίδιους λόγους γίνονται δεκτά αποκλειστικά για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας προσώπου.5812/6. από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. τα διαβατήρια «παλαιού τύπου» ως επίσημα έγγραφα του ελληνικού κράτους. υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 1.Ε.2007 έγγραφο του ΥΠ.

Πως γίνεται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πολιτών κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. β).Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πολίτες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας). από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. χωρίς την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια διαμονής. Μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να ζητούν από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.ισχύουσα άδεια διαμονής ή . Οι κάτοχοι της βεβαίωσης αυτής θεωρούνται ότι διαμένουν νόμιμα στη Χώρα.6. ii) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου τους στη Χώρα είναι η μόνιμη διαμονή: .ανοιχτό τρίμηνο που δεν έχει λήξει από τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου ή .2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.Εφόσον κάποιος πολίτης κράτους. 2 Ν.Δ. (αριθ. γ). 3386/2005 ή .τουριστική θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή . 4. οι οποίοι πληρούν τις απαραίτητες .3386/2005).ΕΣ.εθνική θεώρηση εισόδου σε ισχύ για έναν από τους λόγους του Ν.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 3590/07/6.ΕΣ. 3386/2005. α).Δ.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.3386/2005).2007 έγγραφο του ΥΠ.. είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατουμένων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους.18/31195/7. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να ζητούν από της Διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.18/28117/26.6. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. πρέπει να υποβάλει στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 1105165/1023/0006Δ/12..6.δελτίο διαμονής (άρθρο 9 παρ. προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. 3590/07/6.Α)..10.μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί να παρατείνει τη διαμονή του στη χώρα μας. 1058057/587/0006Δ/15.2007 έγγραφο του ίδιου Υπουργείου).3386/2005). ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατουμένων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους.2007 έγγραφο του ΥΠ. Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 84 Ν.βεβαίωση (χρώματος μπλε) ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3386/2005) ή . 3.Δ.18 στοιχεία ταυτότητας των δικαιούχων που είναι απαραίτητα για τη συναλλαγή (αριθ. (αριθ. έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός τους (άρθρο 11 παρ.11.6. 3 Ν.Δ. καθώς και το αριθ.12. 1058057/587/0006Δ/15.Α). εφόσον προσκομίζουν διαβατήριο σε ισχύ και επιπρόσθετα: i) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου τους στη Χώρα είναι η ολιγοήμερη παραμονή: .σφραγίδα παράτασης των ανωτέρω μέχρι έξι μήνες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθρο 70 Ν. εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου (άρθρο 84 παρ. 5.Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα. μέχρι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εισόδου τους στη χώρα. 4 Ν.

416/68149/Σ.λπ). λογίζεται.2007 έγγραφο του ΥΠ. 127/69.2690/99.Δ. ως προς τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Όταν ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.18/4463/2. Μόνο σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης (όπως άρθρα 42.7.Ε. η ημερομηνία που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή αυτή που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.ΕΣ. εφοδιάζονται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες με άδεια διαμονής. δεδομένου ότι: α) οι διατάξεις των άρθρων 3 και 11 του Ν. (αριθ. εισιτήρια κ. 2690/1999 αναφέρονται γενικά σε δελτίο ταυτότητας και δεν διακρίνουν μεταξύ δελτίων «αστυνομικής ταυτότητας» και «στρατιωτικής ταυτότητας».gspa.Π.2007 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως). δ). γι’ αυτό ως ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα. 1066513/677/0006Δ/12.Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 2. 8. 9100/11-502271/25. 1058057/587/0006Δ/15. όπως ισχύει) και γ) με τις διατάξεις του άρθρου 7.χ. με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας. 7. Οι υπήκοοι Βουλγαρίας και Ρουμανίας αντιμετωπίζονται.1 άρθρου 11 Ν..3. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής. Φ.Δ.Στα ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών κρατών.Α). στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους. τα οποία είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www. 10.Π.Ε.6.6.1.Δ. από την οποία ζητά τη θεώρηση ο πολίτης.ΕΣ.. με εξαίρεση όσους βρίσκονται ή θα εισέλθουν στην Ελλάδα για μισθωτή εργασία κατά τη μεταβατική περίοδο δυο (2) ετών από την ημερομηνία προσχώρησης (1. (αριθ.Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση. 1. Η υποχρέωση για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση και δεν απαιτείται να είναι σχετική ή συναφής με το έργο της Υπηρεσίας. από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.Ε. νομιμοποιούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας.2007 έγγραφο του ΥΠ.Νομιμοποιούνται οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.. 96 παρ..Δ.2007 έγγραφο του Γ. παρ.3345/2005). 6. 499/87 (ΦΕΚ 238/Α΄) και 278/92 (ΦΕΚ 144/Α΄).μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τίθενται σφραγίδες εισόδου και εξόδου.1196/12. προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα (παρ. Πως γίνεται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας. ρητά ορίζεται ότι ως ταυτότητα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού νοούνται και οι στρατιωτικές ταυτότητες (Σχετικό: αριθ. 3590/07/6.gr.Δ.. οι οποίες έχουν .2. 83. 9.2007) και μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης διαμονής για εργασία. 4 άρθρου 16 Ν.ΕΘ.Π. 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. ως κοινοτικοί υπήκοοι.6. β) η αρμοδιότητα των στρατιωτικών αρχών για την έκδοση στρατιωτικών ταυτοτήτων προβλέπεται από σχετική νομοθεσία (Ν.Α και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 1599/1986.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.Α. Οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Πολίτη/ Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής). σύμφωνα με τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 525/83 (ΦΕΚ 203/Α΄)..19 προϋποθέσεις.Ε.

1040321/198/Β0013/13. καθώς αυτά δεν αποτελούν έγγραφα.10. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.Μπορούν οι συμβολαιογράφοι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής. η οποία προσδιορίζεται από συγκεκριμένα καθήκοντα επί του πλοίου και επί των επιβαινόντων.Δ.Α). ούτε και σε έντυπα (π. (αριθ.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.Κ. ως εξουσιοδοτούμενος (άρθρο 36 Ν. (Ανάλογο το αριθ.20 διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( βλ. στα οποία περιλαμβάνεται η δήλωση της βούλησης του ενδιαφερομένου ή άλλο στοιχείο προορισμένο ή πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία (Σχετική η αριθ. ΟΧΙ. ως εξουσιοδοτούμενος. 187/73. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2. εξουσιοδότηση).2004 έγγραφο Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου). επί των οποίων δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης ή βεβαίωσης του ενδιαφερομένου. Μπορούν να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. που τίθεται ενώπιόν τους.ΕΣ. σε εξουσιοδότηση.Δ.2005 και 1097866/1224/0006Γ/14. 1098329/956/0006Δ/16.Δ. 11.2/105/2007/3. Ούτως ή άλλως δεν προκύπτει η σκοπιμότητα αυτού.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. και το αριθ. δεδομένου ότι η διεκπεραίωση οποιουδήποτε εγγράφου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και οι απορρέουσες από αυτό συνέπειες.5. όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου (σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γέννησης. δηλαδή κειμένων.5. Yπάλληλος Διοικητικής αρχής ή Κ.ΕΣ.Π.. 1044680/504/0006Δ/18. 3528/2007).Νομιμοποιείται υπάλληλος Διοικητικής αρχής ή Κ.Δ.. σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη (βλ. ως εξουσιοδοτών πρόσωπο. χωρίς να προσδιορίζεται ρητά και η υποχρέωση για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 14.Δ. καθώς και σε εξουσιοδότηση τρίτου.. είτε από υπάλληλο άλλης Διοικητικής Αρχής.να βεβαιώνει το γνήσιο της δικής του υπογραφής.Α). στα οποία έχουν συμπληρωθεί μόνο οι ενδείξεις των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφερομένου.Μπορούν οι πλοίαρχοι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής..2007 έγγραφό μας). κατά τα ανωτέρω.2006 έγγραφο του ΥΠ.Σ.θανάτου.Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε λευκό χαρτί ή σε προεκτυπωμένα έντυπα υπεύθυνης δήλωσης. 1085209/1091/0006Γ/6. σύνταξη εκθέσεως απογραφής πραγμάτων θανόντος κ. τήρηση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για τις διαθήκες.Π.5.που έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.2005 έγγραφά μας). γιατί η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται μόνο επί εγγράφων. ούτε όμως και σε εξουσιοδότηση τρίτου.. 13.5. 12.9. προϋποθέτουν προσέγγιση του πλοίου σε λιμάνι (αριθ. Δεν είναι επιτρεπτή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε λευκό χαρτί. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2.Ε.2006 έγγραφο του ΥΠ. σε εξουσιοδότηση.ΦΕΚ 261 Α’) αναφέρεται στη διοικητική εξουσία του Πλοιάρχου.). 1044680/504/0006Δ/18. που έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. δεν νομιμοποιείται να βεβαιώνει το γνήσιο της δικής του υπογραφής.χ.12. 317/2007 γνωμοδότηση του Ν.10. και τα αριθ. ως εξουσιοδοτών πρόσωπο.Ε. Το κεφάλαιο Θ’ του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (Ν. Πρόδηλο είναι ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής θα γίνει είτε από τον κατά νόμο αναπληρωτή του εν λόγω υπαλλήλου.. που εκδόθηκε ύστερα από το αριθ.α). 3529. .5.

3086/2002). 2690/1999) του ενδιαφερόμενου προσώπου. μόνο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και όχι το περιεχόμενο του εγγράφου. 4. 1080704/2215/0001Α/Φ71/30. του οποίου ζητείται η βεβαίωση ή και σε ξεχωριστό έγγραφο.Δ. παρ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.2006 έγγραφο ΥΠ. χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα: (i) Τον τίτλο του φορέα και την Υπηρεσία αυτού.Τελωνείο …). υποχρέωση των Διοικητικών αρχών (κατά συνέπεια και των Υπηρεσιών του Υπουργείου). από τις διατάξεις της παρ. εκτός αν από αυτό (περιεχόμενο του εγγράφου) ή από σχετική δήλωση του ιδίου του ενδιαφερομένου προκύπτει κατά τρόπο πρόδηλο τέλεση ποινικού αδικήματος ή αντίθεση στα χρηστά ήθη ή αν υπάρχει προγενέστερη ή ταυτόχρονη καταγγελία τρίτου σε σχέση με το έγγραφο επί του οποίου ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής».Ε. από τις οποίες ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. (iii) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ενδιαφερομένου.Δ..2006 έγγραφο του ΥΠ.Α.Ο. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται με σχετική επισημειωματική πράξη.2007 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Υπ. υπάλληλος της Διοικητικής αρχής. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄).Υποχρεούνται οι διοικητικές αρχές. για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πολιτών. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό ΕΣ.ΕΣ.5. 1044680/504/0006Δ/18.Δ.Κ.Α). ΔΙΣΚΠΟ/Φ. (vi) Την υπογραφή του υπαλλήλου.Π. του οποίου βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.. αποκλειστικά επί του εγγράφου.Τι αναγράφει ο αρμόδιος. Αφορά. 16.Α.ΕΣ.21 15. σύμφωνα με την οποία: «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προϋποθέτει απαραίτητα έγγραφο κείμενο και δεν νοείται επί άγραφης σελίδας. Σχετική με το θέμα αυτό είναι και η αριθ. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄). Δεν προκύπτει. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Ν. στη σχετική επισημειωματική πράξη. 1 του άρθρου 11 Ν. 1044680/504/0006Δ/18. από τις οποίες ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. (ii) Τη φράση «Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του …». Ο αρμόδιος υπάλληλος της διοικητικής Αρχής.15/19787/21. όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Δ. (άρθρο 7. από το οποίο ζητείται η βεβαίωση δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο του εγγράφου ούτε δικαιούται να αρνηθεί τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. (αριθ.Α). για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πολιτών.2007 έγγραφο του ΥΠ. 3 και 4 του άρθρου 16 Ν.Δ. Ν. να ελέγχουν το επιλήψιμο των σχετικών εγγράφων. να ελέγχουν το επιλήψιμο του περιεχομένου των σχετικών εγγράφων. (v) Τον τόπο και την ημερομηνία θεώρησης.8. (iv) Τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου έγγραφου στοιχείου (άρθρου 3 του Ν. γίνεται μόνο στο σώμα του κειμένου του εγγράφου.. δεν μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σε δήλωση προδήλως παράνομη. καθώς και το αριθ. στη σχετική επισημειωματική πράξη αναγράφει. του οποίου βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής. όμως. (αριθ. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών..5. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2. που ενεργεί τη θεώρηση (π.Σ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2. το οποίο περιλαμβάνει τη βούληση του δηλούντος και είναι δυνατή επί εγγράφων που έχουν διορθώσεις ή κενά. καθώς η Διοίκηση δεν μπορεί να συμπράξει σε παράνομες πράξεις.Η επισημειωματική πράξη.Δ.Δ. Ωστόσο.Δ.χ.8. .Ο και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.ΕΣ.5.5. 17. Το όργανο της διοικητικής αρχής ή του Κ.

σύμφωνα με την οποία: «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο επί του οποίου τίθεται η υπογραφή.15/2463/31. οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Υπουργείου. στα νομιμοποιητικά έγγραφα των οποίων αναγράφεται η φράση «αδυναμία υπογραφής» α) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πολιτών.τι αναγράφει η ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.Δ.Δ.ΕΣ. ο υπάλληλος) αναγράφει τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου του αναλφάβητου πολίτη και αυτός τα αντιγράφει. 1003515/22/0006Δ/11.Τ.Πως βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής πολιτών.Σ. στην επισημειωματική πράξη. αφού το όργανο της διοικητικής αρχής ή του Κ..2000 έγγραφό μας και σελ.η αναγραφή «σταυρού» ή ένδειξης «Χ» από τον αναλφάβητο πολίτη ή . η φράση «αδυναμία υπογραφής» (όπως στις περιπτώσεις αναλφάβητων κ.15/19787/21. από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει απαγόρευση στη Διοίκηση να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής επί εγγράφου. όμως. 18. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1.Δ. ότι είναι αναλφάβητος (αριθ. προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής κ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_3726/2. Σκόπιμο.λπ) γράφεται. στην οποία το σχετικό έγγραφο έχει συνταχθεί.Α.2007 έγγραφο του ΥΠ. (αριθ.Ε. 1080704/2215/0001Α/Φ71/30. με Α. ως εξής: «Βεβαιώνεται η αδυναμία υπογραφής του (ονοματεπώνυμο) του (πατρώνυμο). καθώς και αριθ. συμπληρώνουν τη σχετική φράση. και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Επομένως./ ή αριθμό άλλου εγγράφου στοιχείου:………».Δ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.1. ακολουθείται και η παρακάτω διοικητική πρακτική: . 19. το οποίο θα υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή.2007 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Υπ.λπ. ανεξαρτήτως της γλώσσας. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Ν. οι αρμόδιοι υπάλληλοι να βεβαιώνουν επί της αιτήσεως του συγκεκριμένου πολίτη. γίνεται σύμφωνα με ό. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Επίσης. . δηλαδή επί ξενόγλωσσων εγγράφων δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και μετάφραση αυτού.2007 έγγραφο του ΥΠ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. στο πεδίο «υπογραφή κατόχου». που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής των πολιτών. δεν υποχρεούται να αναγνώσει το έγγραφο». 80.8. 1014848/165/0006Δ/16.2.8. καθώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν προκύπτει αντίστοιχη διάκριση με κριτήριο τη γλώσσα σύνταξης.Α).Π.22 (vii) Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας του υπαλλήλου που ενεργεί τη θεώρηση. (αριθ. από το οποίο ζητείται η βεβαίωση.ΕΣ.2006 έγγραφο ΥΠ.Κ.ΕΣ.άλλο πρόσωπο (π. β) Δεδομένου ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής αναλφάβητου πολίτη. είναι στις περιπτώσεις αυτές.Δ.5. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. το οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε αλλοδαπή αρχή.Α).Δ. Σχετική με το θέμα αυτό είναι και η αριθ.Δ.Ο.. στα νομιμοποιητικά έγγραφα των οποίων (δελτίο ταυτότητας. ο πολίτης πρέπει να υπογράφει ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας που ενεργεί τη βεβαίωση.χ..Ο.81 Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών).). Είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου σε ξενόγλωσσο κείμενο.5.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. (viii) Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου. 1044680/504/0006Δ/18.

που είναι επιφορτισμένοι με το έργο της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής. 2954/2. το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. διενεργείται επί του εγγράφου της εξουσιοδότησης: i) Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμό του και ii) Τον αριθμό του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου του. στο έντυπο της αίτησης των πολιτών να ενσωματώνεται και υπεύθυνη δήλωση. Βεβαιώνεται. (Ειδικότερες για το θέμα αυτό είναι οι διατάξεις της παρ. οι οποίες.2238/1994.12. Πως ορίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι. με τις διατάξεις της παρ.2001. Στην περίπτωση. 21.3220/2004-ΦΕΚ 15/Α΄. Για τη σύνταξη της εξουσιοδότησης.23 20. 28 του άρθρου 1 του Ν. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25. 1069539/ 775/ 0006Δ/ 27. Ποια προσωπικά του στοιχεία. από τις αρμόδιες Αρχές.11. εφόσον είναι Έλληνας πολίτης. 2690/1999. που οι πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει αυτοτελές έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για τη σύνταξη εξουσιοδότησης.2006 έγγραφό μας). . εφόσον είναι πολίτης Κράτους. όπως τροποποιήθηκε. ΔΙΑΔΠ/Α/26452/8. 22. 1599/86. Για τη σύνταξη της εξουσιοδότησης. 10 του άρθρου 26 του Ν. 10 του άρθρου 81 του Ν. στην οποία ο πολίτης μπορεί να συντάξει και εξουσιοδότηση προς κάποιο πρόσωπο για να διεκπεραιώσει την υπόθεσή του.2002 (ΦΕΚ 1276/Β/1. αυτοτελώς.2007 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Α ) 23. το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. τα οποία συμπίπτουν με τα στοιχεία που απαιτούνται για την πράξη της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής. δόθηκε η δυνατότητα.7. ορθό είναι να μη χρησιμοποιείται. Τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του. συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο.Δ. στη συνέχεια.ΦΕΚ 151/Α΄.1.Δ.2006 έγγραφο του ΥΠ.10.ΦΕΚ 255/Α΄. αυτό πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τις Υπηρεσίες μας. αυτοτελώς. η οποία. είναι ορθό να χρησιμοποιείται. 1599/86.Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.9. εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. Με τις διατάξεις της αριθ. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας τους (αριθ. στις άλλες περιπτώσεις αλλοδαπών.ΕΣ. άλλωστε. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. Επισημαίνονται οι διατάξεις της παρ. (αριθ. 4 του άρθρου 3 του Ν. ο εξουσιοδοτών πρέπει να αναγράφει σε αυτό τα παρακάτω στοιχεία. καθώς αυτό έχει σχεδιασθεί για την εξυπηρέτηση διαφορετικών συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες. με το οποίο επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή σχετικών εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. όπως ισχύουν. τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 114395/13/0006Δ/5. σε δηλώσεις ή συμφωνίες για τη μεταβίβαση της κυριότητας ολικά ή μερικά ή της σύστασης άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου. όπως ισχύουν και οι σελίδες 80-81του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών). αρχικά. Στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο. η αίτηση είναι επιπλέον υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση. για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους. όμως. Τον αριθμό του διαβατηρίου του ή άλλου εγγράφου.2002) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Στην περίπτωση αυτή. πρέπει να αναγράφει ο εξουσιοδοτών σε εξουσιοδότηση που συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.

μπορεί να διαγνώσει ότι πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής και μάλιστα πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της Αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (βλ. αριθ. 2.Α. αφού ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ρυθμίζει το θέμα της επικυρώσεως των αντιγράφων. κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει. που είναι χρήσιμα για την κατάρτιση πράξεων της αρμοδιότητάς τους. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Περαιτέρω: α) Η επίσημη μετάφραση δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου.Δ. 4 εδ. από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.2006 έγγραφο του ΥΠ.πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επίσης.. Δεν υφίστανται διατάξεις νόμου. και άλλα Ν. β) Οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν αποτελούν έγγραφα προερχόμενα από διοικητική αρχή (Δημόσιο.10. χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα. από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως. αρμοδιότητα προς διενέργεια επίσημων μεταφράσεων έχουν η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και οι Προξενικές Αρχές. οι οποίες να ρυθμίζουν το θέμα της αποδοχής ή όχι από τη Διοίκηση των μεταφράσεων. όπως ισχύει.Γίνονται αποδεκτές από τη Διοίκηση.Τ. που διενεργεί η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. ε΄ και 27 εδ. 114395/13/0006Δ/5. με την προϋπόθεση ότι οι μεταφράσεις που γίνονται από αυτούς συνοδεύονται από το μεταφρασθέν έγγραφο. με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αρμόδιος για την επικύρωση υπάλληλος. δεν πρέπει να επικυρώνουν αντίγραφα των μεταφράσεων αυτών (βλ. η αρμοδιότητα των οποίων καλύπτει τη μετάφραση στην ελληνική. 335/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). και αριθ. τόσο τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική. οι μεταφράσεις που διενεργούν οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου πανεπιστημίου.Π.Ποιοι μπορούν να μεταφράζουν ξενόγλωσσα κείμενα (Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών. των ξενόγλωσσων εγγράφων. Αρμοδιότητα διενέργειας μετάφρασης εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών). αντιστοίχως. Ο. Συμβολαιογράφοι) .Δ.) και για το λόγο αυτό οι διοικητικές Αρχές (κατά συνέπεια και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου). ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 1. η αρμοδιότητα της οποίας καλύπτει.Α ) ΙV.. Δικηγόροι. που έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία.2005 έγγραφό μας). όσο και ελληνικών σε άλλη γλώσσα. Το συγκεκριμένο θέμα έχει αντιμετωπιστεί: .419/1976. Ιζ΄. ΔΙΑΔΠ/Α/26452/8.24 (αριθ. του Ν.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2007 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ότι η μετάφραση αφορά στο ίδιο αυτό έγγραφο και γ) Οι συμβολαιογράφοι. που διενεργούν οι μεταφραστές.12. αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής και κατά συνέπεια. β) Οι δικηγόροι. σύμφωνα με τα άρθρα 148 παρ. 1099983/1273/0006Δ/21.Δ. έχουν: α) Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η υποχρέωση επικυρώσεως του αντιγράφου αυτού υπάρχει και όταν η μετάφραση έχει γίνει σε ξένη γλώσσα. το οποίο φέρει επ’ αυτού χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του μεταφράσαντος δικηγόρου. την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μεταφράσεως ή από ακριβές αντίγραφο αυτής.ΕΣ. η αρμοδιότητα των οποίων καλύπτει τη μετάφραση ξενόγλωσσων και μόνο εγγράφων στην ελληνική.1.

1115970/1426/0006Δ/9. σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης να δέχεται ή όχι τις εν λόγω μεταφράσεις.25 i) με την αριθ. σε κάθε περίπτωση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση κάποιας υποθέσεως.ΔΔ.3. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. .την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. με την οποία οι μεταφράσεις των πτυχιούχων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτές από τη Διοίκηση και δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και ii) με την αριθ.2005 έγγραφο του ΥΠ. που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών. .τη σπουδαιότητα και την ιδιαιτερότητα της προς διεκπεραίωση υποθέσεως. 1099983/1273/0006Δ/21.11. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.2005 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών.12.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.2005 έγγραφό μας). 495/2004 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (βλ. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και σύμφωνα.10.15/ 22650/ 25. .Α) .την αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων.την κατηγορία και τη σπουδαιότητα του εγγράφου.ΕΣ. οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. . και το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583/22. πρέπει να λαμβάνουν υπόψη: τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των πολιτών. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Κατά την άποψή μας. Tα κριτήρια που υιοθετούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας. προσδιορίζονται από τις ίδιες. (αριθ. καθόσον κάθε Διοικητική Αρχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και τις δικές της προτεραιότητες. προκειμένου να ασκήσουν τη διακριτική τους ευχέρεια περί αποδοχής ή μη των μεταφράσεων αυτών.την εύρυθμη λειτουργία τους και . με ταυτόχρονη διασφάλιση των υπαλλήλων από οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηθικής τους υποστάσεως. η υποβολή μεταφράσεως και η μετάφραση που προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο έγινε από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3242/2004-ΦΕΚ 102/Α΄). ώστε τα αιτήματα αυτά να διεκπεραιώνονται άμεσα και σε καμία περίπτωση να μην εξαντλούνται οι οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες (αριθ.2008 έγγραφο του ΥΠ. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. 1 του άρθρου 6 του Ν..17/ΟΙΚ/13097/11. για τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια έρευνας. 3. (αριθ. η υπηρεσία αυτή οφείλει.Α).Δ. με την αίτησή του. οφείλουν. οι δημόσιες υπηρεσίες. 1051081/564/0006Δ/21. πιστοποιητικών ή στοιχείων ή από τότε που περιέρχεται η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.Δ.Α).Δ. Ποια είναι η γενική προθεσμία διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών από τις Διοικητικές Αρχές. οι διοικητικές αρχές. 2690/1999 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.2690/99. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών.ΕΣ.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ..2008 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. γι’ αυτό. 60 ημέρες). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται. να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. 4.λπ. η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται για 10. οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους.2004 έγγραφο του ΥΠ.2006 έγγραφο του ΥΠ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.Δ. 1075146/892/006Δ/6. Όταν πρόκειται για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών. όταν υποβάλλονται αιτήσεις.ΕΣ. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.3230/2004 και της παρ. συλλογή στοιχείων ή εξέταση αυτών κ. Αν δεν είναι δυνατή η άμεση χορήγησή τους.2004 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Δ.Α) . να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.14/ 5428/ 25.Π. 1 του άρθρου 4 του Ν. αν ο ενδιαφερόμενος. οι Υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια.26 V.Ποια είναι η ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2.Δ.8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3. οι διοικητικές αρχές πρέπει να χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους ενδιαφερομένους.Δ.. οι Ο. άρα και ημερομηνία διεκπεραίωσης υπόθεσης είναι αυτή της υπογραφής από τον εκδότη της και όχι η ημερομηνία διακίνησης του εξερχόμενου εγγράφου από την αρμόδια.2. δηλώσει ότι θα τα παραλάβει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ποια είναι η προθεσμία διεκπεραίωσης αιτημάτων που αφορούν στην απλή παροχή πληροφοριών.6.Τ. Υπηρεσία (αριθ.6.9.ΕΣ.Εντός ποιας προθεσμίας. αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς.Α και τα Ν. Ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης.1030088/ 256/ 0006Δ/ 12. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία. μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών. αν είχε υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία. ακόμη. εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. ημέρες (ήτοι. μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. αόριστο.. 3242/2004). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2690/1999. εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη και β) όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών έχουν καθοριστεί διαφορετικές (μεγαλύτερες) προθεσμίες διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. 7. οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. 1 του Ν. 6 του άρθρου 4 του Ν. μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας. καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.. παρ. 3 άρθρου 4 Ν. 3230/2004 και του άρθρου 6. όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα. δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. παρ. ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό (παρ.3242/2004). με τις οποίες αντικαταστάθηκαν . 6. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών.Υπάρχουν διαφορετικές (μεγαλύτερες) προθεσμίες για περιπτώσεις αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 3242/2004.12. 1 του Ν. 2 του άρθρου 4 του Ν.). Όταν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο.Ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών από τις διοικητικές αρχές. 6 του άρθρου 10 του Ν.2690/99 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. οφείλει. του Ν.3242/2004). ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους. υπέρβαση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. 1097636/ 1212/ 0006Δ/ 3. τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση.χ. η υπηρεσία.Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύουν οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών.Πότε συγχωρείται υπέρβαση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2004 (ΦΕΚ 1839/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών.2690/99 (όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.2690/99. 1 του άρθρου 6 του Ν. λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10.. 2 του άρθρου 6 του Ν.27 5.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών.λπ. 9.. σε περίπτωση παγετού κ. όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.Πως ενεργεί η Υπηρεσία σε περίπτωση αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών. όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών. 8. 1097636/ 1212/ 0006Δ/ 3. συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας (π. παρ.2690/99. όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. 1. όπως ισχύουν και την αριθ.3230/2004). όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. 2690/1999 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. Με την αριθ. τους λόγους της καθυστέρησης. 3 του άρθρου 6 του Ν. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για καταβολή αποζημίωσης από τον οικείο φορέα.Πότε οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών. 3 άρθρου 11 Ν... εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί. 3242/2004 (βλ.12. 1 άρθρου 7 του Ν. Παράρτημα 1). τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

15/32882/18. όπως ισχύει. τρίτα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να παραλαμβάνουν τελικές πράξεις. στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από το αριθ. Τα αιτήματα προς τη Διοίκηση. 2 του άρθρου 6 του Ν. μόνο όταν φέρουν τη νόμιμη. Σύμφωνα με την παρ. 1943/91). ΔΙΣΚΠΟ/Φ. οφείλει να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής. η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. και αριθ. από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή. παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. καθώς και η επισήμανση ότι.2690/1999 «Αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις». από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας. προκειμένου να αποδεικνύεται. 13. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. αφενός η ταυτότητα του ενδιαφερομένου και αφετέρου να διασφαλίζονται τα έννομα αποτελέσματα της βούλησής του.2007 έγγραφό μας). Το ειδικό έντυπο της αίτησης χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία.17/ΟΙΚ/17170 Κ.. όπως οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1066848/825/0006Δ/23.8. 1 του άρθρου 3 του Ν. παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης. για το σκοπό αυτό. για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα. γίνονται από τους άμεσα ενδιαφερομένους. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.3242/2004).Υποχρεούται η διοίκηση να χορηγεί απόδειξη παραλαβής της υποβαλλόμενης αίτησης στον ενδιαφερόμενο.Εντός ποιας προθεσμίας.1943/91 (ΦΕΚ 50/Α’).. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.2004 έγγραφό μας και επισυναπτόμενη σε αυτή αριθ. 1114203/1102/0006Δ/28. η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση διεκπεραίωσης της υπόθεσής του.Α). σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 5.2690/99 (όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.11. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων.2690/99. σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων. Και τούτο. αντί των άμεσα ενδιαφερομένων. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 11. ή στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 2β εδ. που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση (βλ. Για το λόγο αυτό. είτε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. . Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους.12.Τα αιτήματα προς τη Διοίκηση πρέπει να υποβάλλονται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ή και από τρίτα πρόσωπα. οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για καταβολή αποζημίωσης. 7 του άρθρου 5 του Ν. είτε αφορά στην έκδοση πράξης. 7 και 8 του Ν. εξουσιοδότηση. 12. καθώς και η παραλαβή των τελικών πράξεων. που λειτουργεί στην έδρα κάθε Περιφέρειας.2190/94. κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Σχετικό: αριθ.28 οι διατάξεις της παρ.Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών.Υ. στην οποία περιλαμβάνονται: ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου.

7.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ή δικαστικό επιμελητή.ΕΣ.29 VI. συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή.2007.Ποια διατύπωση απαιτείται από το Κράτος. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ. 5. 2. στο οποίο πρέπει να προσαχθούν τα προαναφερθέντα έγγραφα.5. 1497/1984). αριθ. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση (άρθρο 6 Ν.Δ.. 1059625/ 586/ 0006Δ/ 15. δικαστικό γραμματέα. Βλ.ΕΣ.Που τίθεται η επισημείωση.Α. (αριθ. 19887/4. 1497/1984).Δ. Η υπογραφή. θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.Ποια Κράτη έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης.ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ. 4.2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. β) τα διοικητικά έγγραφα. 1497/1984)..1497/1984). 3.5.Δ.Κατάσταση Κρατών). Η επίθεση επισημειώσεως (Apostille) (άρθρο 3 Ν.9. Στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους (άρθρο 1 Ν. 1020584/ 202/ 0006Δ/ 27. 19887/4. δ) οι επίσημες βεβαιώσεις. 8. α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες.6.2007 έγγραφά μας (βλ.Ποια στοιχεία πιστοποιεί η επισημείωση.Ποιος ορίζει τις αρχές που χορηγούν την επισημείωση. 1047385/542/0006Δ/25. Παράρτημα 5. Πιστοποιεί τη γνησιότητα της υπογραφής.5...5.2007 και 1082700/ 846/ 0006Δ/ 6. ενδεχομένως.Δ. η σφραγίδα ή το επίσημα πάνω στην επισημείωση απαλλάσσονται από κάθε πιστοποίηση (άρθρο 5 Ν. .2006 έγγραφο του ΥΠ..2.Α. 1497/1984).Ποια θεωρούνται δημόσια έγγραφα για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης. Στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα (άρθρο 4 Ν.Σε ποια έγγραφα δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση. 1047385/542/0006Δ/25.-Σε ποια έγγραφα εφαρμόζεται ο Ν. την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και. «Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». 6. Ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους..).2006 έγγραφο του ΥΠ. την ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα. καθώς και τα αριθ.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1497/1984 (188/Α΄).. όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως.

6.8600/178/ΑΣ 2010/6.Ε. που έχουν συνταχθεί.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α’). 2 του προαναφερθέντος άρθρου και Νόμου. εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιωτικών εγγράφων. γιατί με τις διατάξεις της παρ. στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Π. που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας των Η.044/9/ΑΣ 1136/21. Συνεπώς. 1 του προαναφερθέντος άρθρου και Νόμου. Γ. πρέπει να φέρουν τη θεώρηση Apostille. Τα στρατιωτικά πληρεξούσια (Military Power of Attorney). για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους (αριθ.4.5. Συνεπώς.2008 έγγραφό μας και επισυναπτόμενα σε αυτό αριθ.10.2008 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. αντίστοιχα. καθώς δεν θεωρούνται δημόσια έγγραφα σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία και ούτε μπορεί να λεχθεί ότι συντάσσονται από πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ως «δημόσια αρχή». .2008 έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών).2007 και 94490/29. εμπορικού και ποινικού δικαίου»: α) Για την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν απαιτείται η θεώρηση Apostille. αντίστοιχα). 770/14/ΑΣ2559/14. 2 του άρθρου 22 του Ν.9. μόνο εφόσον φέρουν την επισημείωση (Apostille) (αριθ. 10. τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».1548/1985 (ΦΕΚ 95/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης νομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού. δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παρ.Χορηγείται επισημείωση σε στρατιωτικά πληρεξούσια. 3566/2007. 044/14/ΑΣ1026/30. χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης.2008 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. 65/1983/2/29.5.2007 και Φ. σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ’ της παρ. που συντάσσονται στην Κύπρο είτε από δικηγόρους είτε από πιστοποιούντες υπαλλήλους.. 1054910/552/0006Δ/16.2008 έγγραφο της Ε3 Διεύθυνσης Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών) 11.Α.λπ).2007 έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο.Ο.30 9. που καταρτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.5.Φ. 1122798/ 1216/ 0006Δ/10. όταν προσκομίζονται από τους ενδιαφερομένους στις Υπηρεσίες του Υπουργείου (Δ. δεν απαλλάσσονται από την επικύρωση.2007 έγγραφό μας και επισυναπτόμενα σε αυτό αριθ. Α.Π. απαιτείται η θεώρηση Apostille. οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια. 1059356/627/0006Δ/3. καθώς και αριθ. κατά τα ανωτέρω..Α).Α. ορίζεται ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ρητώς απαλλαγεί από την επικύρωση.Απαιτείται ή όχι χορήγηση επισημείωσης στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσάγονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.1044446/435/0006Δ/7.Π. για τα έγγραφα των χωρών αυτών «………και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές. αφορά στη βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των οργάνων του κράτους και όχι στο περιεχόμενο των εγγράφων. γ) Οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια.Υ. β) Για την κυκλοφορία ιδιωτικών εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.5.2005 έγγραφα των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. α) Η Ελλάδα έχει διατυπώσεις αντιρρήσεις (objections) στην προσχώρηση της Αλβανίας και της Γεωργίας στη Σύμβαση της Χάγης του 1961. κ. στο προαναφερθέν εδάφιο και άρθρο του Ν. β) Η έννοια της επικύρωσης. οικογενειακού..12. η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή». ισχύουν εκτός Η. (αριθ.Τι ισχύει για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα.

Ποιες διατάξεις προβλέπουν τη διαδικασία της προξενικής θεώρησης. απαλλάσσονται της επικύρωσης: α) τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες ενός συμβαλλόμενου μέρους. Αρμόδιες δημόσιες Αρχές για τη χορήγηση της προξενικής θεώρησης είναι οι έμμισθες και άμισθες προξενικές Αρχές.Ποια έγγραφα χρήζουν προξενικής θεώρησης. κατά τους όρους τούτου. σύμφωνα με το άρθρο 51 του Π. για τα Κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης.3. 844/1978). η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.Δ.Υπάρχουν περιπτώσεις εγγράφων. 844/1978 (ΦΕΚ 227 Α’ ) και τέθηκε σε ισχύ. καθώς και από το δικαίωμα κάθε Κράτους. 230/1998 (ΦΕΚ 177/Α΄) (σχετικό το αναφερθέν στο με α/α 12 ερώτημα του ίδιου κεφαλαίου). το οποίο δεν είναι μέρος στην παρούσα Σύμβαση (παράγραφος 1). τα οποία απαλλάσσονται της επικύρωσης από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. τα οποία συντάσσονται στο έδαφός τους και πρόκειται να προσαχθούν στο έδαφος άλλου Κράτους (σχετικό το αναφερθέν στο με α/α 12 ερώτημα του ίδιου κεφαλαίου). ως υποκειμένου του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου... να ασκεί κυριαρχικές εξουσίες εντός των εδαφικών του ορίων και να καθορίζει διατυπώσεις για την αναγνώριση των αλλοδαπών εγγράφων στην εσωτερική έννομη τάξη του (σχετικό το αναφερθέν στο με α/α 12 ερώτημα του ίδιου κεφαλαίου)..2007 έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών).. 044/9/ΑΣ 760/21. 17.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων» (Λονδίνο 7 Ιουνίου 1968). Ισχύει η προξενική θεώρηση (αριθ. 16. προκύπτει από το προοίμιο της προαναφερθείσας Σύμβασης. που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. Η υποχρέωση χορήγησης προξενικής θεώρησης.2007 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. χρήζουν επικύρωσης από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας. 1497/1984. 14. Η υποχρέωση χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών.. 15. Η προξενική θεώρηση πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο του εγγράφου αναγνωρίζεται ως έγκυρο και το ίδιο το έγγραφο ως γνήσιο από την αλλοδαπή έννομη τάξη (σχετικό το αναφερθέν στο με α/α 12 ερώτημα του ίδιου κεφαλαίου). υπό την επίσημη ιδιότητά τους και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους επί του εδάφους κάθε Κράτους και τα οποία πρέπει να προσαχθούν: i) στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή ii) ενώπιον των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων άλλου συμβαλλόμενου μέρους.31 12. . 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης). που ασκούν τα καθήκοντά τους επί του εδάφους άλλου κράτους.Τι ισχύει για τα Κράτη που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης. την 22α Μαΐου 1979.Ποιες είναι οι αρμόδιες δημόσιες Αρχές για τη χορήγηση της προξενικής θεώρησης. 1032348/346/0006Δ/3. αφορά στα έγγραφα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 Ν.4.Τι πιστοποιείται με την προξενική θεώρηση. 13. Οι υπογραφές των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα.

πλην των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο (παράγραφος 2)..2008 έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εξωτερικών.Ο.Π. η Ιρλανδία.1497/1984-ΦΕΚ 188 Α΄. η Γαλλία.7α/23/ΛΣ 1522/31. Επισήμανση: Η Σύμβαση δεν αφορά σε όλα τα κράτη. Α. στις θεωρήσεις για βεβαίωση χρονολογίας. Ως «διπλωματικοί και προξενικοί πράκτορες» νοούνται στη Σύμβαση αυτή.Ο. ύστερα από σχετικό ερώτημά μας). η Σουηδία. τα οποία φέρουν.32 β) οι επίσημες βεβαιώσεις.Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. η Κύπρος. την ιδιότητα του προξενικού λειτουργού (αριθ. Η Μεταφραστική Υπηρεσία. πριν τα έγγραφα των Δ. 19.Ο.. τα μέλη του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αποστολών του εκάστοτε Συμβαλλόμενου Μέρους. η Νορβηγία. η Πορτογαλία. 18.Υ. η Μολδαβία.Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτή είναι η Αυστρία.2007 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών).2503/1997-ΦΕΚ 107 Α΄). η Ελβετία. η Ισπανία. Όμως.Ποια είναι η αρμόδια αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπαλλήλων των Δ. η Τουρκία και η Τσεχία . όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. το Λιχτενστάιν. Φ. 1109071/1057/0006Δ/14.Υ.11.Υ. επικυρωθούν από τη Μεταφραστική Υπηρεσία. η Γερμανία. κλπ. προκειμένου περί διπλωματικών αποστολών.6650.10. πρέπει να επικυρώνονται από την Προϊσταμένη αρχή των Δ. το Ηνωμένο Βασίλειο.2007 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ.Υ. η Ελλάδα. σε έγγραφα που αυτές εκδίδουν και πρόκειται να προσκομισθούν στην Αλβανία και στη Γεωργία.10.Φ. η πιστοποίηση υπογραφής που τίθεται από τους διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες και σε άλλα έγγραφα.) και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας (πρώτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου του Ν. το Λουξεμβούργο.. τη διπλωματική ιδιότητα και προκειμένου περί προξενικών αρχών. η Ιταλία. η Ολλανδία.Ποιος είναι αρμόδιος να χορηγεί επισημείωση στα έγγραφα που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Δ. Συμβαλλόμενα Κράτη. που αναφέρονται στις καταχωρήσεις εγγράφων. (αριθ. η Πολωνία.Ο. .711ΓΕΝ/120/ΑΣ 2177/10.

Ανήκει. ούτε από το πρωτότυπο. β) ΟΧΙ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 5 του άρθρου 16 του Ν. β) Μπορεί η Δ. μπορεί η Δ. Σύμφωνα με την αριθ. ΘΕΜΑ 2ο. στο συγκεκριμένο θέμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) NAI. με αίτησή της.33 VIΙ.Υ…Η Δ. Πολίτης ζητά. …. εγγράφως. οφείλει να μεριμνήσει ώστε να περιέλθουν σε αυτή τα σχετικά στοιχεία. όμως και εμπίπτει στις περιπτώσεις που έχει ληφθεί υπ’ όψιν για τον καθορισμό της διοικητικής δράσεως ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου και ο πολίτης έχει εύλογο ενδιαφέρον να λάβει γνώση αυτής.. μπορεί να μην εκδόθηκε από διοικητική αρχή. όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. β) Αν ο πολίτης ζητά επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης. λοιπόν. έχει στο αρχείο της αντίγραφο της δικαστικής απόφασης. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.Ο. 2690/1999. πράγματι. .Υ. Συνεπώς. εγγράφως. έστω μάλιστα και αν δεν περιλαμβάνονται σε εκείνα που τηρούνται στην οικεία Υπηρεσία. τα οποία είναι ήδη επικυρωμένα από δικηγόρο. να αρνηθεί τη χορήγησή του.Υ. Ερωτάται: α) Πρέπει η Δ. προκειμένου να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή της». η άρση καταλογισμού ποσού σε βάρος καθηγήτριας του ίδιου σχολείου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) NAI. στις περιπτώσεις που -η δικαστική απόφαση. Ως προς το δικαίωμα πρόσβασης. η δικαστική απόφαση θεωρείται διοικητικό έγγραφο.Ο. αφού.Ο. 2690/1999). γιατί οι διατάξεις της παρ.λογίζεται ως διοικητικό έγγραφο. με την αιτιολογία ότι δεν εκδόθηκε από αυτή. να του χορηγήσει φωτοαντίγραφο της δικαστικής απόφασης. Ερωτάται: α) Πρέπει η Δ. β) ΟΧΙ.2690/1999. να επικυρώσει ακριβές φωτοαντίγραφο. 3943/1995 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. το οποίο πρέπει να πληρωθεί στη Δ. 3345/2005.Υ. τα οποία νόμιμα έχουν στην κατοχή τους. αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.Υ.Ο.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΕΜΑ 1ο. ζητείται από τη Δ. ποσόν. αφού σε τέτοια περίπτωση. 3 του άρθρου 5 Ν. γίνεται δεκτό ότι η Διοίκηση «έχει την υποχρέωση να χορηγεί η ίδια στους αιτούντες τα ζητούμενα στοιχεία. Το πρακτικό είναι διοικητικό έγγραφο που την αφορά. Μετά από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. επομένως η καθηγήτρια έχει εύλογο ενδιαφέρον να λάβει γνώση του περιεχομένου του (άρθρο 5 παρ.Υ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι επιφυλάξεις και το πρακτικό πρέπει να χορηγηθεί στην καθηγήτρια.Ο. με την οποία έχει καταλογισθεί σε βάρος του. Η ενδιαφερόμενη καθηγήτρια ζητά. για κάθε νόμιμη χρήση. μάλιστα. με αίτησή του. στους ενδιαφερομένους.Ο. επικυρωμένο από το δικαστήριο που την εξέδωσε. χρησιμοποιήθηκε. να της χορηγήσει επικυρωμένο αντίγραφο. οι Υπηρεσίες μας πρέπει να χορηγούν αντίγραφα εγγράφων.Ο.. αφορούν μόνο στην επικύρωση ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α. Η Διοίκηση (επομένως και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου) δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει αντίγραφα δικαστικών εγγράφων (τα Δικαστήρια δεν είναι διοικητικές αρχές).Υ. επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού. 1 Ν. ούτε όμως και από το ακριβές αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. με Πρακτικό του Γ΄ Λυκείου … (υπογεγραμμένο από το Διευθυντή του).

Ο. πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δυο προϋποθέσεις. β) Μπορεί η Δ.Ο. να επικυρώσει αντίγραφο του εγγράφου της Τράπεζας. τον πληροφορεί ότι προέρχεται από οφειλές της Ομόρρυθμης Εταιρείας. για αυθαίρετο κτίσμα που κατασκεύασε στην περιοχή της Ν.Υ. καθόσον τον αφορούν.Ο. Ο χρηματικός κατάλογος και η περιληπτική κατάσταση βεβαιώσεως που εξέδωσε.34 ΘΕΜΑ 3ο. Η Τράπεζα …διαβίβασε στη Δ. 3943/1995 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. ήτοι: i) ειδικό έννομο συμφέρον (άρθρο 902 ΑΚ) και ii) το έγγραφο να είναι σχετικό με υπόθεση του Γ. Συνεπώς. Ο Β. έχει εύλογο ενδιαφέρον να λάβει γνώση αυτών. Ο Γ πληροφορείται για το απαντητικό έγγραφο της Τράπεζας και ζητά.Υ…χρηματικό κατάλογο σε βάρος του Γ. να αρνηθεί τη χορήγησή τους.Ο. στην οποία μετείχε ως ομόρρυθμος εταίρος.Υ. Η Δ. με τα οποία ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει κάθε οφειλή του προς αυτή. προς την Τράπεζα…Ο Γ αρνείται ότι οφείλει στη συγκεκριμένη Τράπεζα και προσκομίζει στη Δ.Υ…στη συγκεκριμένη περίπτωση) πρέπει να χορηγούν αντίγραφα εγγράφων. εγγράφως. με την αιτιολογία ότι δεν εκδόθηκαν από αυτήν και να παραπέμψει το Β στην αρμόδια Δ/νση ΧωροταξίαςΠολεοδομίας για να τα ζητήσει.Ο. Η Δ/νση Χωροταξίας. Η Δ. εγγράφως.Ο. να του τα χορηγήσει. 2 άρθρου 5 Ν. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. τις οποίες πρέπει να επικαλεστεί ο Γ στην αίτησή του..Υ. Ο Β προσερχόμενος στη Δ. . 2690/99. ΘΕΜΑ 4ο. ζητά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Το έγγραφο της Τράπεζας δεν είναι διοικητικό έγγραφο.Υ πρέπει να χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο αντίγραφα του χρηματικού καταλόγου και της περιληπτικής κατάστασης βεβαιώσεως.Ο. στους ενδιαφερομένους.Ο. αλληλογραφεί με την Τράπεζα. β) ΟΧΙ.Ο. προσερχόμενος στη Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. …. Ο Γ. πράγματι. 1 του άρθρου 5 Ν. 2690/1999.Πολεοδομίας Νότιου Τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής είναι διοικητική αρχή. Μάκρης.Υ.Ο.Υ. ζητά να μάθει από πού προέρχεται η οφειλή του. για να χορηγηθεί αντίγραφο αυτού στον Γ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.Υ. 2690/1999. παραστατικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες ισχύουν οι επιφυλάξεις και η Δ.Πολεοδομίας Νότιου Τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διαβίβασε στη Δ. η οποία στη συνέχεια με έγγραφό της παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.Υ.Ο.Υ. Η Δ. έκπληκτος. όπως ισχύει. Ερωτάται: α) Σε ποια κατηγορία εγγράφων ανήκει το έγγραφο της …Τράπεζας και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να χορηγηθεί αντίγραφό του στο Γ. πράγματι.Υ. να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο αυτού για δικαστική χρήση.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 5 Ν. .Υ. Η Δ/νση Χωροταξίας. 2690/1999. βεβαίωσε η Δ. για κάθε νόμιμη χρήση/ ή για δικαστική χρήση.… χρηματικό κατάλογο και περιληπτική κατάσταση βεβαιώσεως. τον οποίο. Ερωτάται: α) Πρέπει η Δ.Ο. ανάλογα). είναι διοικητικά έγγραφα. στέλνοντας σε αυτόν σχετική ειδοποίηση για καταβολή του οφειλόμενου ποσού. β) Μπορεί η Δ.Ο. επικυρωμένα αντίγραφα του χρηματικού καταλόγου και της περιληπτικής κατάστασης βεβαιώσεως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) NAI. Σύμφωνα με την αριθ. βεβαίωσε το πρόστιμο και έστειλε ειδοποίηση στο Β για την καταβολή του (εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις.Υ. οι Δημόσιες Υπηρεσίες (συνεπώς και η Δ.Υ. τα οποία επικυρώνονται από τη Δ. η οποία εκκρεμεί στην Υπηρεσία ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτή.Ο. βεβαιώνοντας πρόστιμο σε βάρος του Β. τα οποία νόμιμα έχουν στην κατοχή τους.

. αποτελούν διοικητικά έγγραφα. να του χορηγήσει ακριβές αντίγραφο. παρ. θα χορηγήσει απλό φωτοαντίγραφο αυτού. όπως ισχύει.Υ. από το πρωτότυπο αυτού που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.Κ. 2690/1999. που εκδόθηκε από το Ι. Ο Ισολογισμός είναι ιδιωτικό έγγραφο. β) Η Δ. το οποίο θα επισυναφθεί σε (συνοδευτικό) απαντητικό έγγραφό της. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11. το οποίο είναι υπογεγραμμένο από το διευθυντή ή το λογιστή της ιδιωτικής επιχείρησης.Δ. Β. Είναι δυνατή η επικύρωσή του. Είναι δυνατή η επικύρωσή τους. Τα πρωτότυπα των δυο αυτών εγγράφων βρίσκονται στο φάκελό του. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11. μεταξύ της έγγραφης απάντησης και του φωτοαντιγράφου. Ν. Στην ένωση των σελίδων.Α.Υ. είναι Ν.Υ. ΘΕΜΑ 2ο.Ο.Υ. Συνεπώς. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’). προσκομίζει και υποβάλλει στη Δ. στο αρχείο της. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2. Πρέπει η Δ. την επικύρωση αντιγράφου ιατρικής δαπάνης που εξέδωσε ιδιώτης ιατρός ή ιδιωτικό νοσοκομείο/ ή του εκκαθαριστικού μισθοδοσίας του. ………εγγράφου της … Τράπεζας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η απόδειξη ιατρικής δαπάνης/ ή το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας. μάλιστα. που τηρεί η Δ. Ισχυρίζεται.. 2.Ο. η Δ.Ποιος μπορεί να επικυρώσει το αντίγραφο του ισολογισμού. ύστερα από την από ………αίτησή σας. β). για το αρχείο του.Μ. πρωτότυπο/ ή ακριβές αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας. 2690/1999. 5 του άρθρου 16 Ν. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. ΘΕΜΑ 3ο. μπορεί να θέσει στρογγυλή σφραγίδα με τη μονογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου που χειρίζεται το θέμα.-Ε.Ο.. δεν μπορεί να επικυρώσει αντίγραφο του εγγράφου της Τράπεζας από το πρωτότυπο που τηρεί στο αρχείο της. 5 του άρθρου 16 Ν. όμως. Το παρόν σας χορηγείται. επικύρωση ενός ακριβούς αντιγράφου του από τη Δ. ότι αφού υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας. ο εκπρόσωπος της οποίας προσκομίζει και το πρωτότυπό του.Υ. Εφόσον τηρούνται στο αρχείο της Δ.Πολίτης ζητά από τη Δ.Π. Θέλει.Κ.Ο..Υ. σας χορηγούμε όμοιο φωτοαντίγραφο του με αριθ. στην οποία εργάζεται. λογίζονται ως διοικητικά έγγραφα και κατά συνέπεια. και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν για τον καθορισμό διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου (στη συγκεκριμένη περίπτωση για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογουμένου). από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. ακριβές αντίγραφο του ισολογισμού.Ο..Ζητείται από τη Δ.35 Στην περίπτωσή μας συντρέχουν και οι δυο προϋποθέσεις και ο Γ μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτού. 2.3345/2005). Η ανωτέρω ευρεία διατύπωση του . α). είναι ιδιωτικά έγγραφα.Ο. Ν.Δ..Υ..Ο.Α.Ο. α). στο οποίο θα αναγράφονται τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. παρ.Υ. 2690/1999.Ο.Τ.Υ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11.Δ. η επικύρωση αντιγράφου ισολογισμού μιας εταιρείας.Υ.3345/2005). 5 του άρθρου 16 Ν. χορηγούνται με την επίκληση απλού εύλογου ενδιαφέροντος.3345/2005). για δικαστική χρήση». 2 του άρθρου 5 Ν.Ο. Ν. γ). παρ.ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΕΜΑ 1ο.). γιατί δεν είναι διοικητικό έγγραφο. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. Η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί διοικητικό έγγραφο (Το Ι. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»).Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ. όπως περιγράφονται στο ερώτημά μας.Α. Πολίτης για τη διεκπεραίωση υποθέσεώς του. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.

5 του άρθρου 16 Ν. 5 του άρθρου 16 Ν. εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει και επιδεικνύει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εκδότη. ακριβές αντίγραφο του διαβατηρίου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11. 2.Υ.Ο. γ) Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Υ (παρ. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.Υ.Ο. 5 του άρθρου 16 Ν. στη συγκεκριμένη περίπτωση. 5 του άρθρου 16 Ν.. όμως. ήτοι.Ο. παρ. ακριβές αντίγραφο της αδείας οικοδομής. από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.3345/2005). παρ. α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ.Υ.Ποιος μπορεί να επικυρώσει αντίγραφο του διαβατηρίου. δυνατή η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τη Δ. από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. Το διαβατήριο είναι έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή και στα πλαίσια αλλοδαπής έννομης τάξης. που τηρούνται στο αρχείο μιας Υπηρεσίας. αντιγράφου διαβατηρίου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.. Δεν είναι. κατ’ άρθρο 5 παρ. .. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.2690/1999.Δ.3345/2005). στη χορήγηση απλού φωτοαντιγράφου της απόδειξης ιατρικής δαπάνης/ ή του εκκαθαριστικού μισθοδοσίας. ΘΕΜΑ 5ο. 2690/1999. α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ. β) Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος μπορούν να επικυρώσουν αντίγραφο αδείας οικοδομής που εξέδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση/ Δήμος …. το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο αυτής. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.Δ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI..Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. γ). Είναι αδύνατη η επικύρωση από αντίγραφο. Ν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52. από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από συμβολαιογράφο/ δικηγόρο. (Η άδεια οικοδομής είναι διοικητικό έγγραφο. 2.Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11.Ο.3345/2005).2690/99. 4 Ν. Ν. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν. παρ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11. 2.36 όρου «διοικητικό έγγραφο» αφορά στο πεδίο της πρόσβασης ενός πολίτη σε έγγραφα.3345/2005). ΘΕΜΑ 4ο.3345/2005).. 2690/1999. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι είναι Διοικητικές Αρχές). Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφου ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου. ΘΕΜΑ 6ο.Υ. γ). 2690/1999. που έχει εκδοθεί από τη Μολδαβία/ Ρωσία / Αγγλία.Ο. 2 του άρθρου 11 του ν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.Ποιος θα μπορούσε να επικυρώσει το αντίγραφο της ιατρικής δαπάνης/ ή του εκκαθαριστικού μισθοδοσίας. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»). 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»). 2690/1999. ακριβές αντίγραφο της ιατρικής δαπάνης/ ή του εκκαθαριστικού μισθοδοσίας. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. β).Υ… αντιγράφου αδείας οικοδομής που εξέδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση/ Δήμος …. που δεν φέρει τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2 Ν. Ν. Ν. β). όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ..

1..Ο.Ο.. Ε9).Ποιος μπορεί να επικυρώσει το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης. στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος έχει βεβαιωθεί από την Ελληνική Αστυνομία.3345/2005). 1020503/188/0006Δ/19. είναι δυνατή η επικύρωσή του. ΘΕΜΑ 7ο.Υ. (απαιτείται για κάποια συγκεκριμένη διαδικασία). 1008564/110/0006Δ/25. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι ιδιωτικά έγγραφα (αριθ. στα Παραρτήματα 2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. που εκδόθηκαν από την οικεία Δ. φόρου κληρονομιάς. που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ./ Τελωνείο/ Κτηματική Υπηρεσία.Α και αριθ.Φ2…. α).. Ε3. ακριβές αντίγραφο δικαστικής απόφασης.Πως επικυρώνονται τα αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων (Ε1 κ. α) Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ. γονικής παροχής. στα Παραρτήματα 2. 2 Ν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (αριθ.2008 έγγραφό μας.1.. β). 5 του άρθρου 16 Ν. από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.Β1. Ε5) ή των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2. αντίγραφο του διαβατηρίου είναι όμοιο προς το πρωτότυπο. 1599/86.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11 παρ. Φ1. 2). δωρεάς.. Ε2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση αυτή η Δ. φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.Ο. γ).2008 έγγραφό μας. ακριβή αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων (Ε1 κ.3345/2005). 3 και 4) β).Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.2006 Κ. όταν συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. ΘΕΜΑ 9ο.Ο. 2690/1999.) από αντίγραφά τους. 1020503/188/0006Δ/19. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.Π…/η Νομαρχία…. 1020503/188/0006Δ/19.Υ. Τα αντίγραφα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1.12. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επικύρωσή τους γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.37 δ).. ΘΕΜΑ 8ο.Ο. ΘΕΜΑ 10ο.1.Σε ποια κατηγορία εγγράφων ανήκουν τα έντυπα Ε1.2006 και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.Υ. που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. όπου φυλάσσεται το πρωτότυπό τους (αριθ. 1008564/110/0006Δ/25..Υ.2006 Κ.Υ.Α και αριθ.λπ.2.2006 και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13. Η υπεύθυνη δήλωση είναι ιδιωτικό έγγραφο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.Υ.Α και αριθ. στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων (αριθ.2006 και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.Υ. ειδικού φόρου επί των ακινήτων (3%).Ο. 1008564/110/0006Δ/25.λπ).Υ. .2006 Κ.12. μπορούν να χρησιμοποιηθούν.Α. 2690/1999.2.Υ. 5 του άρθρου 16 Ν.Υ. αντιγράφου υπεύθυνης δήλωσης από το πρωτότυπό της. στα Παραρτήματα 2.1.Ε.. Είναι δυνατό να επικυρώσει η Δ.Υ. ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης.περ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν.2.. Κτηματική Υπηρεσία/ το Κ..2008 έγγραφό μας. 1008564/110/0006Δ/25. 2 Ν. χωρίς επικύρωση. από το πρωτότυπο ή το αντίγραφο της αρμόδιας δικαστικής αρχής/ ή από αντίγραφο. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»). 3 και 4).Υ. γ) Είναι δυνατόν να επικυρώσει άλλη Δ. 3 και 4). Τελωνείο. οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.12. βεβαιώνει ότι το προσαγόμενο και διακρατούμενο από αυτή.Εάν πρόκειται να τηρηθεί αντίγραφο του προαναφερθέντος διαβατηρίου στο αρχείο της Δ. Β2.Δ.2006 Κ.

μόνο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 11. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»). γ).Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 1.Ο. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1. Η Δ. Δεν έχει.Ε. πρέπει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση. Ν. που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου. ακριβές αντίγραφο του ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού πτυχίου. στην οποία.. 2690/1999. 2690/1999. 3 του άρθρου 16 Ν. πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο.3345/2005).Δ. Είναι δυνατή η επικύρωσή του.Π. πρέπει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση. προσκομίζοντας εξουσιοδότηση. 3 του άρθρου 16 Ν. 2690/1999.Υ. 2 Ν.. για να παραλάβει πιστοποιητικό που εκδίδει η Δ. βεβαιώθηκε από δικηγόρο.Υ.Υ. το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. επικυρωμένου από την οικεία Δ.λπ). ΘΕΜΑ 13ο..38 ΘΕΜΑ 11ο.Πολίτης.Ο.Πολίτης.Υ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. που προσκομίζει το προς επικύρωση έγγραφο.Ο. β).Υ. β). Ν.Υ.Ο. Γ.Υ/ Τελωνείο/ Κτηματική Υπηρεσία.Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Ο. 5 του άρθρου 16 Ν. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. δωρεά. α). 2690/1999. ακριβούς αντιγράφου συμβολαιογραφικού εγγράφου (συμβόλαιο. και ζητά από άλλη Δ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11.3345/2005).Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ήταν δυνατή η επικύρωση ακριβούς αντιγράφου συμβολαιογραφικού εγγράφου. ακριβούς αντιγράφου ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού πτυχίου (έχει εκδοθεί στην Τσέχικη/ Αγγλική/ Βουλγάρικη γλώσσα κ. προσκομίζει.3345/2005). α). 2690/1999.λπ). 2.Υ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οποιοσδήποτε δικηγόρος (άρθρο 52 Ν. 5 του άρθρου 16 Ν.. Πολίτης έχει στα χέρια του αντίγραφο δήλωσης Ε1. 2.3345/2005). από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από τον καταρτίσαντα συμβολαιογράφο.Υ. τρίτου προσώπου. Στη σχετική επισημειωματική πράξη. βεβαιώθηκε από Κ. 2 Ν. καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου στοιχείου του προσώπου.. από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. όμως.. υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού που εκδίδει η Δ. το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.Ο. που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου. γονική παροχή κ. παρ. 5 του άρθρου 16 Ν. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα είναι ιδιωτικά έγγραφα. ΘΕΜΑ 12ο.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11 παρ. στην οποία. γιατί είναι έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή.. . όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. Η Δ.Πότε θα ήταν δυνατή η επικύρωση του συμβολαιογραφικού εγγράφου. το πατρώνυμο. να του επικυρώσει ένα ακριβές αντίγραφο από το αντίγραφο της οικείας Δ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. σχετική εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.Είναι δυνατή η επικύρωση από τη Δ. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.Ποιος μπορεί να επικυρώσει το αντίγραφο του ξενόγλωσσου πανεπιστημιακού πτυχίου.Ο. 1. Ν.. όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. παρ..3345/2005). παρ..Υ. εξουσιοδότηση.

6.Πολίτης προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση. το διαβίβασε στην αρμόδια Δ/νση της .. Ν. 5. από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 4.Ο.Ο.Ο. 3 του άρθρου 16 Ν.Πολίτης εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να προβεί. παρ. Επίσης και η δήλωση της βουλήσεώς του είναι σαφής. Μπορούμε να του βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής. μεταφρασμένο από δικηγόρο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (άρθρο 11. Μας λέει ότι πρόκειται για εξουσιοδότηση σε κάτοικο Γερμανίας. που είχε στη διάθεσή της για να απαντήσει στον πολίτη. ακριβές αντίγραφο της μετάφρασης. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.3345/2005). προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για απονομή σύνταξης. πρέπει να κάνει αποδεκτή αυτή την εξουσιοδότηση. στην οποία./Τελωνείο να του βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του. στη διεκπεραίωση υπόθεσής του στη Νομαρχία. χωρίς όμως να έχει γράψει το κείμενο. με την προϋπόθεση ότι η μετάφραση συνοδεύεται από το μεταφρασθέν έγγραφο (το Τιμολόγιο στην αγγλική γλώσσα).Πολίτης μας προσκομίζει ξενόγλωσσο κείμενο και μας ζητά να κάνουμε σε αυτό.Υ. Μας λέει. στην οποία έχει συμπληρώσει όλα τα προεκτυπωμένα πεδία της και μας ζητά να του βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής του.ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ α) Ιδιωτικό έγγραφο μεταφράσθηκε. από τη γαλλική/ ή τουρκική γλώσσα στην ελληνική γλώσσα.Ο.Ο. Μπορεί η Δ. πλήρως. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ..Ο.39 3. Η Δ.2006 έγγραφό μας). προσκομίζει. Ε. που έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία. ότι θα το συμπληρώσει αργότερα. αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής και κατά συνέπεια.Πολίτης. παρ. το oνοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του. καθώς και το oνοματεπώνυμο του εξουσιοδοτουμένου.Δ. από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο αυτής που εξέδωσε η μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η επίσημη μετάφραση δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου. τιμολόγιο..Ο. που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου. λόγω της πολυπλοκότητας του ερωτήματος. Η Δ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ (αριθ. χρονολογημένη και ενυπόγραφη βεβαίωση του μεταφράσαντος δικηγόρου ότι η μετάφραση αφορά στο ίδιο αυτό έγγραφο (άρθρο 53 Ν. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ (άρθρο 11. Στην εξουσιοδότηση έχει συμπληρώσει. 1068565/774/0006Δ/27.. – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Πολίτης υπέβαλε ερώτημα για υπόθεσή του στη Δ. Είναι δυνατόν να επικυρώσει η Δ.Υ.Ο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ.Υ. από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως. μάλιστα. το οποίο φέρει επ’ αυτού.3345/2005).Υ.7.Υ. που θα εκφράσει τη βούλησή του. καθώς και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς του. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: NAI.2690/99. 1.. Η Δ. εξουσιοδότηση. β) Πολίτης προσκομίζει για διεκπεραίωση υπόθεσής του σε Δ. πρέπει να κάνει αποδεκτή τη μετάφραση. το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. για να διεκπεραιώσει κάποια υπόθεση (του τρίτου). κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει. 3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων»). Δ./ σε Τελωνείο. εντός της προθεσμίας των 50 ημερών. από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική. που διενεργεί η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μεταφράσεως ή από ακριβές αντίγραφο αυτής. 1.Υ. 3 του άρθρου 16 ν.Υ. Ν. για λογαριασμό του. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του./ Τελωνείο να προβεί στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 2690/1999. όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.. Ζητά από τη Δ. βεβαιώθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Μπορούμε να του βεβαιώσουμε το γνήσιο της υπογραφής.Υ.

θεωρούνται δημόσια έγγραφα (περίπτ. εντός των νόμιμων προθεσμιών. 230/1998ΦΕΚ 177/Α΄).Υ.Ο. έπρεπε να ενημερώσει τον πολίτη.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1ο Δικηγόρος προσκομίζει στη Δ. πρέπει: . ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. με τη νόμιμη μετάφρασή της από τον ίδιο. η οποία έχει συνταχθεί σε Κράτος. να κάνει αποδεκτή την εξουσιοδότηση και. στο ερώτημα.). προσκομίζει πιστοποιητικό γέννησης.μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Η. η εξουσιοδότηση.Ο.40 Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου για να δώσει απάντηση. για να γίνει δεκτή στη χώρα μας. Οι επικυρώσεις (βεβαιώσεις. για να γίνει αποδεκτό από τη Δ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Δ.Ο. το πιστοποιητικό γέννησης.Υ… συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (γενικό ή ειδικό).Υ.Ο. άρθρο 1 Ν. δ. άρθρου 1 Ν. Η ενημέρωση του πολίτη θα μπορούσε να γίνει και με το ίδιο έγγραφο.. αμέσως και πάντως όχι μετά από την παρέλευση 45 ημερών.Φ. για τους παρακάτω λόγους: α) Το πιστοποιητικό γέννησης έχει εκδοθεί στο κράτος των Φιλιππίνων. εγγράφως. Πρέπει η Δ.Μέλος της Σύμβασης της Χάγης (Γαλλία).Π.να φέρει προξενική θεώρηση από την προξενική Αρχή των Φιλιππίνων. Πράγματι.Ο. ΣΤ.Μ.Υ…. γ.Υ (για τη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπεται υποβολή γενικού ή ειδικού πληρεξουσίου). Το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος βεβαιώθηκε από γαλλικό Δήμο. με την οποία ένας κάτοικος Γαλλίας τον εξουσιοδοτεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να του χορηγηθεί Α. Ο εξουσιοδοτούμενος (δικηγόρος) προσκομίζει τη ξενόγλωσση εξουσιοδότηση. που εκδόθηκε από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία των Φιλιππίνων (φέρει την επίσημη σφραγίδα των Φιλιππίνων και υπογραφή του αρμόδιου διοικητικού οργάνου).Ο. Πρέπει η Δ. να χορηγήσει Α. Πρέπει η Δ.1497/84) και συνεπώς χρήζουν επισημείωσης (Apostille).ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ-ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ. του παρέχει την εξουσία να διεκπεραιώσει υπόθεσή του στη συγκεκριμένη Δ. θεωρήσεις) υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση). χρήζει επικύρωσης από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 51 Π.η υπογραφή του διαπιστευμένου υπαλλήλου του Προξενείου των Φιλιππίνων στην Ελλάδα.Υ.Υ.. το οποίο δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. β) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό γέννησης και νόμιμα μεταφρασμένο. .Ο. το οποίο έχει συνταχθεί σε Κράτος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. με το οποίο ένας κάτοικος Η.Α. πρέπει να φέρει επισημείωση (Apostille). πρέπει να φέρει επισημείωση (Apostille).Ο. Στην προκειμένη περίπτωση. κατά συνέπεια.. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα θεωρούνται δημόσια έγγραφα (περίπτ. Παρέλειψε κάποια ενέργεια η Δ. για τη διαβίβαση του ερωτήματός του στην αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας. για να γίνει δεκτό στη χώρα μας. το πληρεξούσιο (συμβολαιογραφικό έγγραφο). .Π. να κάνει αποδεκτό το πληρεξούσιο. Συνεπώς.Ο.Υ… εξουσιοδότηση. με το οποίο διαβιβάστηκε το ερώτημα στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.1497/84) και συνεπώς χρήζουν επισημείωσης (Apostille). Θέμα 3ο Φιλιππινέζος υπήκοος που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.Ο.Δ. με αυτά μόνο τα στοιχεία.Υ. για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του στη Δ. Το πληρεξούσιο είναι νόμιμα μεταφρασμένο από δικηγόρο. Στην προκειμένη περίπτωση.Α. η Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας απάντησε. να το κάνει αποδεκτό.Μ. στον ενδιαφερόμενο. Θέμα 2ο Πολίτης προσκομίζει στη Δ.Φ.Υ.

δεν μπορεί να διακρίνει στο διαβατήριο. είχαμε Μολδαβή υπήκοο και Πρεσβεία της Μολδαβίας στην Ελλάδα.Ο.Υ…. το όνομα και το επώνυμο του ενδιαφερομένου και του ζητά να της προσκομίσει. τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δεν απαλλάσσονται από την επικύρωση. που έχει συνταχθεί στην Κύπρο είτε από δικηγόρο. σχετική βεβαίωση από την Πρεσβεία/ ή Προξενείο της Αιγύπτου/ Λιβύης στην Ελλάδα.Ο.Υ να κάνει αποδεκτή την προσκομιζόμενη βεβαίωση. Θέμα 5ο Κύπριος υπήκοος. προσκομίζει για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του στη Δ. για να διεκπεραιώσει υπόθεσή του στη Δ. Πράγματι. Η υπογραφή του διαπιστευμένου διπλωματικού υπαλλήλου της Λιβύης στην Ελλάδα. προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο. 1548/85). τα οποία φέρουν την υπογραφή τους και την επίσημη σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.Φ.. πρέπει να φέρουν τη θεώρηση Apostille. γιατί εμπίπτουν στην κατηγορία των ιδιωτικών εγγράφων.Ο.ΦΕΚ 227 Α’). 2 του άρθρου 12 της από 5ης Μαρτίου 1984 διμερούς Συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου (κυρωτικός ν. β) Θα άλλαζε η απάντησή σας. από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 2 παρ. Θέμα 6ο Πολίτης. προσκομίζει πιστοποιητικό του Εφόρου Πλοίων/ ή του Εφόρου Εταιρειών (διοικητικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας. έπρεπε να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 51 Π. αν αντί για Αιγύπτιο/ Λίβυο υπήκοο και Πρεσβεία/ ή Προξενείο της Αιγύπτου/ Λιβύης.Ο.Υ.Ο. 844/1978. για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας του. πρέπει να κάνει αποδεκτά την εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο. που έχει εκδοθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας του. 1 Ν. για την κυκλοφορία δημόσιων εγγράφων μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν απαιτείται η θεώρηση Apostille. που έχουν συνταχθεί κατά τα ανωτέρω. αμφότεροι). 1 του άρθρου 12 της από 5ης Μαρτίου 1984 διμερούς Συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου (κυρωτικός ν. Θέμα 7ο Αλβανός/ Γεωργιανός υπήκοος που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.41 Θέμα 4ο Λίβυος/ Αιγύπτιος υπήκοος. που έχουν συνταχθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Ο. Απαιτείται η θεώρηση (Apostille) στα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Οι εξουσιοδοτήσεις και τα πληρεξούσια.Δ. 1548/85).Υ. εφόσον φέρει αυτά μόνο τα στοιχεία.Υ… το διαβατήριό του. Πρέπει η Δ. προσκομίζει και επιδεικνύει στη Δ. να το κάνει αποδεκτό.Ο. είτε από πιστοποιούντα υπάλληλο. δεν απαιτείται η επικύρωση της υπογραφής του διαπιστευμένου διπλωματικού υπαλλήλου της Μολδαβίας στην Ελλάδα. 230/1998 -ΦΕΚ 177/Α΄). είτε από δικηγόρο είτε από πιστοποιούντα υπάλληλο. για να του χορηγηθεί Α. Ερωτάται: α) Πρέπει η Δ.Μ. με τη νόμιμη μετάφρασή του. Η Δ. ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τη βεβαίωση (η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Αιγύπτου/ Λιβύης και υπογραφή του διαπιστευμένου διπλωματικού υπαλλήλου της Αιγύπτου/ Λιβύης στην Ελλάδα) και τη νόμιμη μετάφρασή της. για διεκπεραίωση υπόθεσης Κυπρίου υπηκόου σε Δ.Ο.Υ. .Υ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) ΟΧΙ. Τα πιστοποιητικά του Εφόρου Πλοίων/ ή του Εφόρου Εταιρειών είναι δημόσια έγγραφα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ... ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ. Η Δ. β) Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδιδόταν από την πρεσβεία της Μολδαβίας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.Υ…πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Α.2004 Κ.1 του άρθρου 11 του Ν.ΕΘ.». αντίστοιχα: . με τις διατάξεις της παρ.Κ. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων.Δ.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. από αυτές που ορίζονται. όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3566/2007). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε ότι. εξαιρούνται των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ..3242/2004 (ΦΕΚ 102/ Α’) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης. 5. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) και την παρ.2469/1997 (ΦΕΚ 38/ Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».3242/2004. 1 του άρθρου 4 του Ν.Χ.Τους υφιστάμενους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν τον καθορισμό διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.Το γεγονός ότι. 1 του άρθρου 4 του Ν.Ο. τροποποίηση των διατάξεων του ν. μέσα στις οριζόμενες για κάθε μία απ’ αυτές στην παρούσα απόφαση προθεσμίες. οι παρακάτω υποθέσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.12. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.Γ. Πρωτ.Τ.Την αριθ.42 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΧΙ.3. όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει.). από αυτές που ορίζονται με την παρ.) και του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ. 2 του άρθρου 22 του Ν.Α. για τους εξής ειδικούς λόγους. (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1839/Β΄/10. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄).Υ. 2690/1999 (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν) και μπορούν να διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού. 3. 1 του άρθρου 6 του Ν. Για να γίνει αποδεκτό από τη Δ. πρέπει να επικυρωθεί από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στην Αλβανία/ Γεωργία (εδάφιο γ’ παρ. όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2690/1999. 2α του Ν..Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Π.Υ. του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.12.: 1097636/1212/0006Δ/3. πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.).. από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αριθ. βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/ Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23..Ο. 2. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 1 του άρθρου 4 του Ν.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».2004) ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαφορετικών προθεσμιών διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων των πολιτών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4.

λ. καθώς καταγγελιών των πολιτών.Κ ή του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας του Ν.Σ.π.Κ. για τη μερική διαδικασίας επίλυσης των ή υποθέσεων αυτών μεταξύ του ολική εξόφληση του φόρου κληρονομιάς. καταγγελλόμενης και για τη σύνταξη των υπόθεσης. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η πολυπλοκότητα της ακινήτου στο Δημόσιο. σε συνδυασμό με τη 2.) και τη πραγματοποιούνται από οικονομικούς επιθεωρητές του - αποφασιστεί Υπουργείου Οικονομίας και αναγκαιότητα η διεξαγωγή των σχετικών Οικονομικών. σε έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού του εγγράφου συνδυασμό με τη Συμβουλίου του Κράτους (Ν.43 Α/Α 1. τη φύση και τη παροχή αρμόδια Υπηρεσία δυσκολία αυτών. Διοικητικές έρευνες. . Ο μεγάλος χρόνος που οποίων ζητείται από την Κεντρική από την απαιτείται για την ολοκλήρωση Υπηρεσία περιέλευση της της διαδικασίας επίλυσης των γνωμοδότησης ή θεμάτων αυτών.Σ. απαιτείται για την που εφόσον αξιολογηθεί προετοιμασία (συλλογή στοιχείων κ. Θέματα. Δημοσίου και του Πολίτη. του Οικονομίας και Υπουργείου Οικονομικών σχετικών οδηγιών η του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ν. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Παραχώρηση κληρονομιαίου ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ένα (1) έτος. σε συνδυασμό με τη φύση και τη δυσκολία των υποθέσεων αυτών και την ανάγκη μετάβασης εκτός έδρας. Ο μεγάλος χρόνος που οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι (150) ημέρες. κατόπιν αναφορών & διερεύνησης της ερευνών και ελέγχων.Κ.) ή η οδηγιών στην σπουδαιότητα. καθώς και εκατόν πενήντα σπουδαιότητα αυτών. για την αντιμετώπιση των εξήντα (60) ημέρες πολλών στοιχείων. του Υπουργείου.Σ. πρόσκλησης και ακρόασης – εξέτασης πολλών μαρτύρων ή εμπλεκομένων ή τη διασταύρωση και επιβεβαίωση 3. αντίστοιχων εκθέσεων. ή τη διεξαγωγή σχετικής αλληλογραφίας.

διαγραφή . Κράτους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Θέματα αρμοδιότητας των Ειδικών ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ έξι (6) μήνες από ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η απαιτούμενη χρονοβόρος Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών την τελευταία διαδικασία . σε ακίνητο για χρέη προς το Δημόσιο. των απ’ προς αυτές την Υπηρεσία του Υπουργείου για την νου. σε συνδυασμό με Υπηρεσιών (Δ. κλπ. χρέη προς το Δημόσιο.. για την κατάθεση όλων των τη φύση και τη δυσκολία αντιμετώπιση οποίων απαραίτητων συλλογής στοιχείων και σχετικά δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των υποθέσεων Κεντρική του ενδιαφερομέ- αυτών. Ομοίως ως άνω.Ε. Έκδοση απόφασης διαγραφής χρεών εννέα (9) μήνες Ο μεγάλος χρόνος που απαι- ή απαλλαγής από τις προσαυξήσεις από την τείται για τη συγκέντρωση και εκπρόθεσμης περιέλευση στην αξιολόγηση πολλών σχετικών οικονομικής αδυναμίας (άρθρου 82 αρμόδια Υπηρεσία στοιχείων.Δ. εξωπτωχευτικό συμβιβασμό. με σχετική εισήγηση.Σ.Ε. Προώθηση.Κ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Ο μεγάλος χρόνος που Συμβούλιο για του Κράτους. Η χρονοβόρος διαδικασία Νομικό την περιέλευση έκδοσης του σχετικού αιτημάτων πτωχών οφειλετών του στην αρμόδια πρακτικού από το ΝΣΚ. στην περιέλευση αρμόδια Υπηρεσία 6. στο έξι (6) μήνες από ενδιαφερομένων.Υ. Έκδοση απόφασης άρσης της έξι (6) μήνες από Η πολυπλοκότητα της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε την απαιτούμενης διαδικασίας. ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ α) έξι (6) μήνες στοιχείων του οφειλέτη. έκδοση γνωμοδότησης του Ν. υποβάλλονται αιτήματα 5.44 Α/Α 4. Υπηρεσία όλων συνδυασμό με το μεγάλο των απαραίτητων χρόνο που απαιτείται για τη δικαιολογητικών διεξαγωγή έρευνας εντοπισμού του ενδιαφερο- υφισταμένων περιουσιακών μένου. σε συνδυασμό με τη του Κ. των απαραίτητων σπουδαιότητα των υποθέσεων δικαιολογητικών.).Ο. με σχετική εισήγηση. Α/Α 9.). αιτήματος για εξάλειψη υποθήκης. πολλών σχετικών στοιχείων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Αιτήματα για επιστροφή. στο Νομικό Συμβούλιο του των συνδυασμό με τη σπουδαιότητα των υποθέσεων απαραίτητων αυτών για το Δημόσιο και την δικαιολογητικών. Προώθηση. αναγκαιότητα εξέτασης ομοίως ως άνω. σε Δημοσίου. λόγω υποβαλλόμενων αιτημάτων 8. που έχει εγγραφεί σε ακίνητο για 7. αυτών και το μεγάλο αριθμό καταβολής.

εκτός αν ορίζεται μικρότερος χρόνος από ειδικές διατάξεις και β) εννέα (9) μήνες όταν προβλέπεται για την επιστροφή των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.45 αχρεωστήτως καταβληθέντων- από την βεβαιωθέντων δασμών. εξέταση όλων των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης του δικαιώματος του ενδιαφερομένου. Αιτήματα επιστροφής φόρου. Α/Α 11. προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας και 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Θέματα. φόρων και ημερομηνία λοιπών επιβαρύνσεων. καθώς και για την ολοκλήρωση της υφιστάμενης διαδικασίας επιστροφής του φόρου. κατά περίπτωση. δύο (2) μήνες από Ο μεγάλος απαιτούμενος από έλεγχο. μετά Οικονομικών. την ολοκλήρωση χρόνος για τον έλεγχο και την του ελέγχου. κατάθεσης της απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. αίτησης ή την κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου ή την υποβολή της δήλωσης. για τη διεκπεραίωση των ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ τριάντα (30) ημέρες ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Ο μεγάλος απαιτούμενος οποίων μετά τη χρόνος διενέργειας γνωστοποίηση προηγούμενου σχετικού απαιτείται η προηγούμενη διενέργεια φορολογικού ελέγχου ή .

για πρώτη φορά. για τη ενενήντα (90) διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται Η χρονοβόρα διαδικασία ημέρες. έρευνας από τις αρμόδιες ελεγκτικές στην αρμόδια για ελέγχου ή έρευνας και αρχές. Υπηρεσίες ή φορείς. για τη διεκπεραίωση απάντησης τη λήψη τελικής απάντησης των οποίων απαιτείται απάντηση αρμόδιας αρχής. των διεκπεραίωσης του θέματος οριστικών του ενδιαφερομένου. της από τοπικές ή αλλοδαπές αρχές.Ο. Η δυσκολία. παρουσιάζουν ερμηνευτικά προβλήματα. υποθέσεων αυτών. ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ είκοσι τέσσερις (24) ενεργειών. την απάντηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας Υπηρεσία. σχετικά με την αιτούντος. των διατάξεων 13.Υ. η σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μήνες. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η πολύπλοκη διαδικασία. λοιπών απροθυμία των αιτούντων απαιτούμενων 15. καθώς και ο μεγάλος χρόνος για τη . στοιχείων του Υποθέσεις. από τις αρμόδιες αρχές ημεδαπής και αλλοδαπής. αρμόδια Υπηρεσία. ο τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του μεγάλος αριθμός των Ν. και άλλες 14. που αυτών. πολλές φορές να τα των γνωστοποιήσουν. σαράντα (40) εφαρμογή ημέρες διμερών Συμβάσεων μετά τη Το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται στις αποφυγής της διπλής φορολογίας λήψη της τελικής περισσότερες περιπτώσεις για εισοδήματος. ενενήντα (90) Υπηρεσιών του Υπουργείου. Υποθέσεις – αιτήματα. απαιτούμενη συνεργασία με 8 Α. συλλογής και εξέτασης των η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών στοιχείων.Ν. Αιτήματα που εγγράφως ή υποβάλλονται πενήντα ηλεκτρονικού ημέρες μέσω (50) μετά τη από την Η αναγκαιότητα λήψης των στοιχείων αυτών και η ταχυδρομείου. σε αποτελεσμάτων του συνδυασμό με το μεγάλο όγκο ελέγχου ή της εργασίας των ελεγκτικών έρευνας. με ελλιπή στοιχεία του λήψη αιτούντος.1539/1938 όπως περιφερειακές υπηρεσίες.2732/1999. η φύση των υποθέσεων ερμηνεία. η σοβαρότητα και Υποθέσεις – αιτήματα. καθώς και για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικαστικών Α/Α 16.46 12. για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται ημέρες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Αιτήσεις θεραπείας πολιτών. από τις αρμόδιες Δ.αιτήματα.

116 19. Ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών. σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεργασίας με περιφερειακές Υπηρεσίες και τη σύμπραξη 20.719/1977.2971/2001).96 και των δικαιολογητικών. σε με τις διατάξεις των Ν. Ο μεγάλος απαιτούμενος δημοσίων κτημάτων.) 18. Υπηρεσιών. για κατασκευή έργων προς εξυπηρέτηση των Υπουργικής απόφασης. Ο μεγάλος απαιτούμενος του Διατάγματος 11/12 Νοεμβρίου 1929). χρόνος για τη συγκέντρωση (σύμφωνα των δικαιολογητικών. Αιτήματα για παραχώρηση χρήσης δώδεκα (12) μήνες. σύμπραξης πολλών Υπη- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ Αιτήματα για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού. σε συνδυασμό με παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή την αναγκαιότητα και τον του πυθμένα για την εκτέλεση έργων απαιτούμενο χρόνο (άρθρο 14 παρ.1 και 2 ν. . των σχετικών στοιχείων. παλαιού άλλων Υπουργείων.2971/2001). Αιτήσεις εξαγοράς δημοσίων δώδεκα (12) μήνες. κτημάτων που κατέχονται αυθαίρετα.. (σύμφωνα με χρόνος για τη συγκέντρωση τις διατάξεις των άρθρων 95. 1473/1984 κ. Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού. Α/Α 22. ρεσιών άλλων Υπουργείων. παραλίας και δώδεκα (12) μήνες. παραλίας. ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ δεκαοκτώ (18) μήνες. σε συνδυασμό με την ανάγκη σύμπραξης πολλών Υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και τον εργοστάσια ή άλλες βιομηχανικές ή απαιτούμενο χρόνο για την βιοτεχνικές έκδοση της σχετικής κοινής ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ. Η πολυπλοκότητα της αιγιαλού. σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των 21. κοινές υπουργικές αποφάσεις. συνεχόμενου ή διαδικασίας.47 συγκέντρωση και αξιολόγηση 17. 7 & 9 του σύμπραξης πολλών Ν. υποθέσεων αυτών. Η αναγκαιότητα και ο μεγάλος απαιτούμενος χρόνος αιγιαλού (άρθρα 3. θάλασσας ή πυθμένα υπεδάφους σε επιχειρήσεις χύδην και του εμπορικές φορτίου. της παραλίας. Εκποιήσεις δημοσίων κτημάτων με δώδεκα (12) μήνες. ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας. αριθμό των υποθέσεων αυτών. συνδυασμό με το μεγάλο Αιτήσεις πολιτών για την εκποίηση δώδεκα (12) μήνες.λ.π.

48

επιχειρήσεων
23.

24.

αυτών

(άρθρο

14

παρ.6 του Ν.2971/2001).
Αιτήματα για παράλληλη χρήση των

έξι (6) μήνες.

Η πολυπλοκότητα της

έργων και εγκαταστάσεων που έχουν

διαδικασίας, σε συνδυασμό με

κατασκευασθεί από τις επιχειρήσεις

την αναγκαιότητα συνεργασίας

της προηγούμενης περίπτωσης (με

με περιφερειακές Υπηρεσίες

α/α 22 της παρούσας απόφασης), ή

και τον απαιτούμενο χρόνο για

από τρίτους γενικά (άρθρο 14 παρ.6

την έκδοση κοινής Υπουργικής

Ν.2971/2001).
Αιτήματα για

αυτοδίκαιη

άρση

τέσσερις (4) μήνες.

απόφασης.
Η πολυπλοκότητα της

απαλλοτρίωσης (άρθρο 11 παρ.3

διαδικασίας, σε συνδυασμό με

Ν.2882/2001).

την ανάγκη συνεργασίας με
περιφερειακές Υπηρεσίες και
τη σύμπραξη πολλών
Υπηρεσιών άλλων

25.

Αιτήματα

για

ανάκληση

συντελεσμένης

μη

εννέα (9) μήνες.

Υπουργείων.
Ομοίως ως ανωτέρω

δώδεκα (12) μήνες.

Ομοίως ως ανωτέρω

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
δεκαεννέα (19)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ομοίως ως ανωτέρω

αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης

(άρθρο

2

Α.Ν.1731/39 & άρθρο 11 & 1 κ’2
26.

Ν.2882/2001).
Αιτήματα

για

συντελεσμένης

ανάκληση
αναγκαστικής

απαλλοτρίωσης

που

δεν

έχει

εισπραχθεί αποζημίωση (άρθρο 2α
Α.Ν.1731/39

&

άρθρο

12

Ν.2882/2001).
Α/Α
27.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
Αιτήματα
για
ανάκληση
συντελεσμένης

αναγκαστικής

μήνες.

απαλλοτρίωσης, για την οποία έχει
εισπραχθεί η αποζημίωση (άρθρο 2α
Α.Ν.1731/39
28.

&

άρθρο

12

Ν.2882/2001).
Αιτήματα πολιτών σχετικά με την
καταβολή

αποζημιώσεων,

αναγκαστικών

λόγω

απαλλοτριώσεων:

α) που κηρύχθηκαν πριν από την
ισχύ του Ν.2882/2001 (άρθρο 29 & 2
κ 4 αυτού) και βαρύνουν τον Κρατικό

δώδεκα (12) μήνες.

Ομοίως ως ανωτέρω, σε
συνδυασμό με την ανάγκη
εξασφάλισης σχετικής
πίστωσης εξόδων.

49

Προϋπολογισμό

και

β) η εκκαθάριση των οποίων έχει
ανατεθεί

στο

Τμήμα

Απαλλοτριώσεων,
125967/26.9.75
29.

με

την

απόφαση

του

Υπουργού Οικονομικών.
Χορήγηση άδειας απλουστευμένης

τρεις (3) μήνες.

διαδικασίας εξαγωγής.

30.

Ίδρυση

Ελεύθερης

Η

συναρμοδιότητα

πολλών

Υπηρεσιών.

Ζώνης

του

έξι (6) μήνες.

άρθρου 39 Ν.2960/2001.

Η ιδιαίτερα πολύπλοκη
διαδικασία, σε συνδυασμό με
τον απαιτούμενο χρόνο
εξέτασης της μελέτης
σκοπιμότητας από πολλά

31.

Χορήγηση βεβαιώσεων κερδών από

δεκατρείς (13)

λαχεία, κατόπιν σχετικών αιτήσεων

μήνες.

συναρμόδια Υπουργεία.
Ο μεγάλος χρόνος που
απαιτείται για τον έλεγχο από

που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση

τη Διεύθυνση Κρατικών

Κρατικών

Λαχείων, της γνησιότητας

Λαχείων

από

τρίτους

(πράκτορες και λαχειοπώλες).

όλων των λαχείων που
υποβάλλουν οι πράκτορες ή οι
λαχειοπώλες, κατά

Α/Α
32.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
Κανονισμός
και
πληρωμή

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
τέσσερις (4) μήνες

περίπτωση.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Ο μεγάλος απαιτούμενος

μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο

από τη λήψη της

χρόνος και η πολυπλοκότητα

Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

συνταξιοδοτικής

για την οριστική εκκαθάριση

πράξης του Γ.Λ.Κ.

των μερίδων των μετόχων σε
συνδυασμό με την εμπλοκή

33.

Αναθεώρηση

μερίσματος

που

χορηγείται από το Μ.Τ.Π.Υ.

34.

Αναπροσαρμογή
μερισμάτων

των

παλαιών

του Μ.Τ.Π.Υ. με το

ισχύον μισθολόγιο.

δέκα (10) μήνες

πολλών Υπηρεσιών (Γ.Λ.Κ.).
Η πολυπλοκότητα των

από την

διαδικασιών, σε συνδυασμό με

ημερομηνία

το μεγάλο αριθμό σχετικών

υποβολής της

αιτημάτων των δικαιούχων.

αίτησης.
τρία (3) χρόνια από

Η πολυπλοκότητα των

τη δημοσίευση του

διαδικασιών, σε συνδυασμό με

Νόμου με τον οποίο

το μεγάλο αριθμό υποθέσεων

δίδεται η

και τη δυσκολία διεκπεραίωσης

50

35.

Μεταβιβάσεις

διαγραφές

μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.

36.

Θέματα

Μ.Τ.Π.Υ.

διαδοχική
προσώπων

σχετικά

με

τη

ασφάλιση

δικαιούχων

(Ν.Δ.

4202/61,

Ν.1405/83, Ν.1539/85, Ν.1902/90)

37.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

δυνατότητα

αυτών.

αναπροσαρμογής.
τέσσερις (4) μήνες

Ο μεγάλος αριθμός και η

από την

δυσκολία συλλογής των

ημερομηνία

απαιτούμενων πολλών

υποβολής του

στοιχείων των δικαιούχων

τελευταίου

προσώπων.

δικαιολογητικού.
πέντε (5) μήνες

Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων

από τη λήψη της

δικαιούχων και η

απάντησης των

πολυπλοκότητα της

αρμόδιων

διαδικασίας, λόγω και της

Ασφαλιστικών

εμπλοκής πολλών

Ταμείων.

επικουρικών Ταμείων

είκοσι τέσσερις (24)

Ασφάλισης.
Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων

μήνες από την

των ασφαλισμένων που

ημερομηνία

ζητούν αναγνώριση των

υποβολής της

προϋπηρεσιών τους.

αίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2004
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αριθ.2006 Κ.Τις διατάξεις της παρ. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2 και 3 του άρθρου αυτού του ως άνω νόμου. Πρωτ.Α (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/Β΄/13.2006) ΘΕΜΑ: Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών.: 1008564/110/0006Δ/25. από τις ρυθμίσεις των παρ.2.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. 7 του άρθρου 16 του Ν. μπορεί να ορίζεται εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/05) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων». με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99). . ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.1..

. η οποία γίνεται μόνο από την ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Τα πρωτότυπα των εντύπων Ε1. Ε3. του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ. που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Ε7. που έχουν εκδοθεί και διαφέρουν από τα αντίγραφα που κατέχουν επικυρωθεί από την οικεία Δ.Υ. από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων..Ο.).. 2690/1999. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3.52 2. 3345/2005. Ε2.Π. Ε9 και Ε12. από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. στις οποίες πρέπει να προσκομίζουν το έντυπο Ε1 ή Ε5 ή τα συνυπο- επικύρωση. που υποβάλλονται οικεία Δ. ως δικαιολογητικά. Η επικύρωση αντιγράφου του πιστοποιητικού του Προϊσταμένου Δ.Ο. 3. Ε9 και Ε12.Ε.. πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ. αντίστοιχα: Α/Α 1.Υ.Την αριθ. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας ή κατάστροφής του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (είσπραξη οφειλόμενων φόρων κληρονομιών. 5. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε ότι. ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η επικύρωση αντιγράφων των εντύπων Ε1. εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ.). ελέγχονται και τηρούνται τών. Ε2. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23. στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Ε3.Δ. Ε9). για τους εξής ειδικούς λόγους.ΕΘ. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Ο. Ε2.Ο. 2961/2001).Το γεγονός ότι.Π.. Ε3. τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς Η διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς. Ε9 και Ε12. Ε5. Ε5.Υ. Ε3. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Γ. (άρθρο 105 του Ν.1599/1986.Ο. βαλλόμενα έντυπα (Ε2. και ενδέχεται να Ε1. γονικών παροχών) και των πολιτών (αποφυγή .Δ. 4.3. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». Ε5.Κ. Ε9). Ε7. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα των Εντύπων στην οικεία Δ. επικυρώνονται από οι φορολογούμενοι. 2. όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ.) και του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠ. δωρεών. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Χ. Ε3.Υ. τα παρακάτω έγγραφα και διαδικασίες αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ε7.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα αυ- από τους πολίτες. όταν συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του ν. Το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1ή E5) ή των συνυποβαλλόμενων εντύπων (Ε2.

προς αποφυγή χορήγησης δεύτερου αντιγράφου για . Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού. με υπεύθυνη δήλωση για την απώλειά του. ως προς το περιεχόμενο.Υ.Π. που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ. α) Η χρήση των τελωνειακών παραστατικών είναι σαφώς προσδιορισμένη από την κοινοτική και εθνική τελωνειακή νομοθεσία. από τον υπόχρεο σε φόρο και ενδεχομένως το αντίγραφο. όπου τους αρχικώς υποβληθέντες πίνακες φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. είτε στην αρμόδια Δ.Υ. και δηλώσεις. η οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ. Οι πίνακες και οι δηλώσεις υποβάλλοΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ νται είτε ηλεκτρονικά.Υ. εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.παύσης λειτουργίας Φ.Ε. Α/Α βολαιογράφο. η μοσίου (είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών) και των πολιτών (αποφυγή διπλής μεταβίβασης). των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (Έντυπο Φ5 TAXIS). όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των εντύπων αυτών. όπως επίσης και οι περιπτώσεις της έκδοσης αντιγράφων και του αιτιολογικού χορήγησης αυτών.. Η επικύρωση αντιγράφων των εντύπων Β1 του TAXIS (Σημείωμα θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων) και Β2 του TAXIS (Δήλωση έναρξης-μεταβολής.Υ. το οποίο αυτός προσκομίζει για επικύρωση. όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ. οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ. που κατέχει ο υπόχρεος προς υποβολή. 5. μπορεί να γίνει.Υ.Α. να διαφέρει. Όλα τα τελωνειακά παραστατικά και τα επισυναπτόμενα στα ανωτέρω έγγραφα. από Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα των παραπάνω Πινάκων και Δηλώσεων. σε κάθε περίπτωση χορήγησης ακριβούς αντιγράφου. Επιπρόσθετα. που τηρεί το σχετικό φάκελο και μπορεί να αξιολογεί το αίτημα του ενδιαφερομένου. (άρθρο 32 του Ν. χρησιμοποιήσει το πρωτότυπο σε προγενέστερο συμβόλαιό του.Ε. Για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης των στοιχείων των αντιγράφων. Κατ’ εξαίρεση. 7.Ο. Ακριβή αντίγραφα των ως άνω επικυρωμένων αντιγράφων των Εντύπων Β1 και Β2 του TAXIS. επικυρώνονται από 6. από το συμβολαιογράφο που έχει διπλής μεταβίβασης). που ρυθμίζονται από κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές διατάξεις. προκειμένου το αντίγραφο αυτό να χρησιμοποιηθεί είτε από τον ίδιο είτε από άλλο συμ4. Η επικύρωση αντιγράφου του πιστοποιητικού του Διασφάλιση των συμφερόντων του Δη- Προϊσταμένου Δ.). Η επικύρωση αντιγράφων των ανακεφαλαιωτικών πιΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ νάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Έντυπο Φ4 TAXIS). 2459/1997)..Μ. περιοδικών (Έντυπο Φ2 TAXIS) και εκκαθαριστικών (Έντυπο Φ1 TAXIS).Π. δεδομένου ότι εκδίδεται μόνο κατά τη μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου. μέσα στη διάρκεια της ισχύος του..Τ.Ο. καθώς και των δηλώσεων Φ.Ο. επικύρωση ακριβούς αντιγράφου του πιστοποιητικού. η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καταγράφει στο πρωτότυπο την έκδοση αυτού. επιτρέπεται η έκδοση αντιγράφου μόνο από τη Δ.53 του. τα οποία επικυρώνονται μόνο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.Ο. καθώς και το αιτιολογικό του.Ο. επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Π.Υ. για χορήγηση νέου.Ο. ο υπόχρεος υποβάλλει νέα αίτηση. καθώς επίσης και τα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση ατέλειας δικαιολογητικά.

με συγκεκριμένο προορισμό (π. με σκοπό τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων. όσο και τα εθνικά συμφέροντα. στην οποία έχουν υποβληθεί τα πρωτότυπα αντίτυπα των εγγράφων.). ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ για αποφυγή τυχόν αλλοίωσης ή παραποίησης του πρωτοτύπου ή του ακριβούς αντιγράφου αυτού και τυχόν μη επιτρεπτής χρήσης του.Κ.Κ. 3649/92 (ΕΕL 369/ 18.92).Φ.Ε. εφόσον περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το διοικητικό έγγραφο και . ή αντίστοιχου εμπορικού εγγράφου. είτε προϊόντα υποκείμενα σε Ε. το αντίτυπο αριθμ.λπ. το αντίτυπο αριθμ.Κ. από τον ενδιαφερόμενο. 2 για τον παραλήπτη κ..Δ.).Σ. Η διακίνηση των προϊόντων αυτών εμπεριέχει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κίνδυνο και η διαχείριση των συνοδευτικών τους εγγράφων αποτελεί μέσο ελέγχου της κανονικότητας της διακίνησής τους. από τις διατάξεις περί επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.). Η εξαίρεση των εγγράφων αυτών. καθορίζονται από κοινοτικές διατάξεις και αφορούν στην εφαρμογή εναρμονισμένων σε επίπεδο Ε.Φ.Κ.Ε..Κ.Δ. Τα έγγραφα αυτά συντάσσονται. 2719/92 (ΕΕL 276/ 19. Α/Α Τα συνοδευτικά διοικητικά ή εμπορικά έγγραφα των προϊόντων.Φ.) και συνεπώς.Δ. η χρήση τους είναι σαφώς καθορισμένη από κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.Ε). ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ α) Ο τύπος. που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε. β) Διασφαλίζονται τόσο τα κοινοτικά.χ. οι επεξηγήσεις συμπλήρωσης και η χρήση των συνοδευτικών εγγράφων των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.12. 8. εφόσον περιέχει τις ίδιες πληροφορίες με το διοικητικό έγγραφο. ενώ η παρακολούθηση και ο έλεγχός τους.92).Δ.Φ. 1 για τον αποστολέα.9. ως την κατά το νόμο αρμόδια αρχή. που υπόκεινται σε Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στο Κράτος-Μέλος αποστολής ή αντίστοιχου εμπορικού εγγράφου. όπως ισχύει. με τον οποίο καθορίστηκε η μορφή και ο τύπος του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α. σε συγκεκριμένο αριθμό αντιτύπων.τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καταβολής των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων (Σ.Ε.) και προβλέπονται από: .. υποκειμένων σε Ε. που χρησιμοποιείται κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων. επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του καθορισμένου προορισμού αυτών.. διαδικασιών. γίνεται από την τελωνειακή υπηρεσία. με τον οποίο καθορίστηκε η μορφή και ο τύπος του Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Σ.τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ.Φ.Ε.Κ.Σ. για τα οποία οφείλονται φόροι στο ΚράτοςΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Μέλος προορισμού (Α.Φ. β) Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν είτε προϊόντα υποκείμενα σε Ε. που χρησιμοποιείται κατά την ενδοκοινοτική κυκλοφορία σε καθεστώς αναστολής των προϊόντων. τα οποία επικυρώνονται μόνο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.54 Α/Α ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ τον ίδιο λόγο. Σε .

Αθήνα. 25 Ιανουαρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: .12. για την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών.λπ. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.2006) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13. ήτοι διαφυγή εσόδων σε περιπτώσεις απάτης. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. η διαχείριση των εγγράφων αυτών εμπεριέχει ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κίνδυνο.: 1100135/1219/0006Δ/13. υπάρχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο τον επιτηδευματίαεγγυητή της διακίνησης. στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων κ.2. Όπως είναι προφανές.55 περιπτώσεις απώλειας.1. μη επιστροφής.11. 1008564/110/0006Δ/25. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. καθώς και για το κράτος. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Αριθ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. παραποίησης των στοιχείων ή αντικανονικής χρήσης των εν λόγω εγγράφων.2006 (ΦΕΚ 1718/ Β΄/24.2006) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών. Πρωτ.

από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». είτε στην αρμόδια Δ. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 4. 1034712/2612/582/Α0014/20-4-2006 έγγραφο της Δ/νσης Φ.2004 (ΦΕΚ 527/ Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». με τις οποίες μπορεί να ορίζεται εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών. Προϋπολογιστικών και Απολογιστικών. 3.56 1.Το αριθ.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π. το οποίο αυτός προσκομίζει δικών δηλώσεων Φ. από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων» και την ανάγκη συμπλήρωσης της περίπτωσης 5 αυτής και με άλλες περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών. των Περιο- το αντίγραφο. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99). του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. η οποία γίνεται μόνο από την οικεία Δ.. 2 και 3 του άρθρου αυτού του ως άνω νόμου. από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων. καθώς και των Ειδικών Εντύπων Κόστους Οικοδομών. από τους αρχικώς υποβληθέντες (Έντυπο Φ1 TAXIS). αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Α. 1008564/110/0006Δ/25. της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ριεχόμενο. (Έντυπο Φ2 TAXIS και για επικύρωση.Π.. 7.. ΔΙΔΚ Φ1/2/6139/23.Α. του τομέα αρμοδιότητάς της.Τις διατάξεις της παρ.Π. 5.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13. ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η επικύρωση αντιγράφων των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Έντυπο Φ4 Οι πίνακες και οι δηλώσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά.2.. με το οποίο προτείνεται η συμπλήρωση της παραπάνω Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών.Ο.Ο.Δ.. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών.Υ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 7 του άρθρου 16 του Ν.Υ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αντικαθιστούμε την περίπτωση 5 της αριθ.1. 2. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών. ως προς το πε- Έντυπο Φ3 TAXIS).Τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών. Ακριβή αντίγραφα από τα αντίγραφα των παραπάνω ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ . 6.. των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινο- από τον υπόχρεο σε φόρο και ενδεχομένως τικών Αποκτήσεων (Έντυπο Φ5 TAXIS).Το γεγονός ότι.Την αριθ. να διαφέρει. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και με άλλες περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών. TAXIS). από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων».. πίνακες και δηλώσεις. 1008564/110/0006Δ/25.1. της Ειδικής Δήλωσης Φ. ως εξής: Α/Α 5.Α.3.Την αριθ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα αυτών των Δηλώσεων και Εντύπων.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. με τις οποίες συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. από τις ρυθμίσεις των παρ.Π. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄/05) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».2006) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών..

οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών. αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογίας Κεφαλαίου και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. επισημαίνουμε επίσης ότι: α).2006 εγγράφου μας. .. Δηλώσεων και Εντύπων.Υ.57 Πινάκων. οι οποίες εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις. στέλνουμε συνημμένα. 1.2008 έγγραφο ΘΕΜΑ: Αποστολή νέου επικαιροποιημένου Πίνακα.Για το παραπάνω θέμα. 13 Νοεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.Π... επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ. που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.. 1020146/215/0006Δ/27. Πρωτ..: 1020503/188/0006Δ/19. που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και ii). για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας νέο επικαιροποιημένο Πίνακα. στον οποίο περιλαμβάνονται: i). ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Αριθ.Η επικαιροποίηση των περιπτώσεων εξαιρέσεων εγγράφων και διαδικασιών. Αθήνα.2.Ο. 2. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ. με τις περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών..2. έγινε με μέριμνα των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων Φορολογίας Κεφαλαίου. που αφορά στο παραπάνω θέμα.Σε συνέχεια του αριθ.οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τις εξαιρέσεις.

Η περίπτωση Γ(1).58 β). 69 ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/ Α’ ).2006 (ΦΕΚ 1718/ Β’ ) Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών.11. γιατί μετά την τροποποίηση της αριθ. από την αρμόδια για τον τελωνισμό του οχήματος.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου κληρονομί ας.3091/2002 σε συνδυα- . 1274/2001 με τη συμπληρωματική της 1113/2002. που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ.1998 Κ. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’ ). 68.2006 όμοια. καθώς και στις αριθ.2961/01.καθώς και συνδυασμός άρθρων 88. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α/Α Α. το αντίγραφο της άδειας αυτής δεν επικυρώνεται. δωρεάς και γονικής παροχής.4. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων ειδικού φόρου Άρθρο 17 ν. η οποία περιλαμβανόταν στον αρχικό Πίνακα. Συνημμένα: Ο προαναφερθείς Πίνακας Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. 89. 4. 1274/2001 με τη συμπληρωματική της 1113/2002.Στο συνημμένο Πίνακα. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.Ο.2961/01 (σχετικές και η ΠΟΛ. οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί.Υ. γίνεται μόνο από την οικεία σμό με τις διατάξεις του άρθρου 85 Δ.Υ. γίνεται μόνο από την οικεία Δ..12. όπου φυ. 1521/50 (Σχετικές και η ΠΟΛ λάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. καθώς και η ΠΟΛ 1046/2004). οικ.Υ..2459/1997 σε συνδυαακίνητης περιουσίας.Ο. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώτου ν.1.Υ. καθώς και η ΠΟΛ 1046/2004). όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 2. που σας είχε κοινοποιηθεί με το προαναφερθέν έγγραφό μας και αφορούσε στην επικύρωση αντιγράφου της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος της ξένης χώρας. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεγάλης Άρθρο 28 ν. τελωνειακή αρχή. περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών. 2 ν. 22172/1385/6. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεταΣυνδυασμός άρθρων 7 και 13 βίβασης. 3. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. γίνεται μόνο από την οικεία Δ. 31949/2725/18. 2238/94.. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.2006 (ΦΕΚ 163/ Β΄/ 13. έπαυσε να υφίσταται.α.. αρμοδιότητας της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου. 1008564/110/0006Δ/25. 90 και 112 παρ.Ο. 1.2006) και 1100135/ 1219/ 0006Δ/ 13.. πλέον. γ). με την αριθ.Α.ν. αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. σεων αυτών. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Συνδυασμός άρθρων 67.

Β. από την Αρχή που πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας.11. μετά την έκδοσή τους. 3634/2008 νήτων (Ε9).11.Υ. άρθρο 9 παρ.Υ. .Δ. 8 αυτής. 1 του Ν. 4 του Ν. αποκλειστικά θεωρημένου από την αρχή που το εξέδωσε.& Οικ.1521/1950 τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. Άρθρο 26 Ν. όπου φυλάσσονται άρθρων 7 και 13 του α. γί. 1.Ο. 3634/2008 ακίνητης περιουσίας (Ε.Υ.2004). μπορούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα διπλοτύπων είσπραξης. 6.Ο 1109228/8434/0016/8. 1104059/7953/29.Υ.Ο. ύστερα από σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου Επιθεωρητή για την αναγκαιότητα της χορήγησης και τη διαπίστωση της εισαγωγής του εισπραχθέντος ποσού στη Δημόσια διαχείριση.12. σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.Υ. Επίσης.8. 1064129/801/Α0006/5.Κ) Νομικών Προσώπων. 2238/94. Α.Άρθρο 8 και 17 του ν.2004 (ΦΕΚ 1962/ Β/31. Α.Ο.Δ. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων ενιαίου τέλους Άρθρο 12 παρ. Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξης χορηγούνται και σε ενδιαφερομένους με απόφαση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Επιθεώρησης. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών. επικύρωση ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοπραξιών από το αρμόδιο Τμήμα της Δ.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄). Άρθρο 34 Ν. Τα φωτοαντίγραφα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι εξόφλησης ή πίστωσης. γίνεται μόνο από την αρμόδια Δ. επί των ακινήτων (3%). 5/1993 (ΦΕΚ 3 /Α΄). Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής (επίδειξη πληρεξουσίου.Υ.3427/2005 του υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων. 2. 1092634/6908-11/0016/ 10.59 5.1882/90. 16/89 (6/Α΄). 7.12.Α.2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/22. 3220/2004 Δεν είναι επιτρεπτή η επικύρωση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο.πρωτότυπο της εξουσιοδότησης.ν.σε συνδυασμό με τις διατάξεις των νεται μόνο από την αρμόδια Δ..12. Αριθ. 3.Υ. τα οποία επικυρώνονται ατελώς.Α. Άρθρο 1 Π.. για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Ο.Ι.2004 (ΦΕΚ 1255/Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Απαιτείται η υποβολή στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού Πανεπιστημίων ή Τ. γίνεται μόνο από την οικεία σμό με τις διατάξεις του άρθρου Δ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώ85 του ν. όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή του από την Α.2362/95 (247/Α΄).Τ. αναγράφοντας στο σώμα αυτών με σαφήνεια το λόγο της χορήγησής τους. γίνεται μόνο από την αρμόδια Δ. όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών.Ο.12.Ο 1109793/6134-11/0016/ 24.2006).2004 (ΦΕΚ 1755/Β΄). όπου έχει κατατεθεί).Ο.Υ. σεων αυτών. με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του. Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας τετράμηνης ισχύος. Άρθρο 76 Π.Ε. 4.. Κ. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου αυτομά.Ο.Υ. Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων στοιχείων ακιΆρθρο 12 παρ.Υ.

12. 6. 9. 13. 15. 2. ΚΡΑΤΗ ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΝΔΟΡΑ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα . 11.60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Α/Α 1. 7. 3. 4. 8. 5. 14. 10.

51.61 16. 34. 53. 25. 59. 43. 23. 57. 62. 42. 18. 41. 20. 26. 48. 63. 28. 24. 45. 1548/85) . 52. ΛΕΣΟΤΟ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΛΑΟΥΙ ΜΑΛΤΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΜΟΝΑΚΟ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΜΠΕΛΙΖΕ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΝΤΑΡΟΥΣΑΛΑΜ ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΝΙΟΥΕ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Δεν έχει ισχύ ως προς την Ελλάδα ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (*) ΚΙΝΑ (ΜΟΝΟ Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ & ΤΟΥ ΜΑΚΑΟ Υφίσταται η από 5 Μαρτίου 1984 διμερής σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου (κυρωτικός ν. 19. 37 38. 50. 47. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΡΕΝΑΔΑ ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΔΑΝΙΑ ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 27. ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΡΕΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 40. 29. 22. 35. ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΝΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 36. 33. 17. 21. 49. 31. 61. 60. 30. 44. 56. 54. 58. 32. 55. 46. 39.

82. Bailiwick of. (*) (*) Στις εδαφικές περιοχές της.Τ. 77.». ΜΕΡΟΣ Γ΄ : ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 1. Saint Helena. Isle of Man. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης. 3. Ν. 87. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους. Montserrat. 84. 85. 4. στις οποίες έχει επεκταθεί η Σύμβαση της Χάγης. 71. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. και άλλες διατάξεις» . 67. 2. 68. British Antarctic Territory. 76.Δ. στις οποίες έχει επεκταθεί η Σύμβαση της Χάγης. τη διοικητική διαδικασία και τους Ο. Cayman Islands. περιλαμβάνονται και οι: Anguilla. Ν. περιλαμβάνονται και οι: Aruba. 69. Gibraltar. Ν.62 64. Guernsey. 5. 86. 83. Bermuda. Jersey. 88. 80. μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 81. 74. Ν. 70.Α. ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ (*) (*) ΟΝΔΟΥΡΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΜΑΣ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 73. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΑΪΝΤ ΚΙΤΣΚΑΙΝΕΒΙΣ ΣΑΜΟΑ ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΟΥΡΙΝΑΜ ΤΟΓΚΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ ΤΣΕΧΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΦΙΤΖΙ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (*) Στις εδαφικές περιοχές της. 65. 66. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων». 72. Turks and Caicos Islands. 75. 78. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».Π. Virgin Islands. Ν. 89. Falkland Islands.Δ. Netherlands Antilles. 79. 90.

2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α΄) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία. Ν.πολίτη.ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)».63 6.1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων». Ν. Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄) «Σχέσεις κράτους. 8.Π.Δ. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’ ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» 9.» 7. . Ν.Δ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful