You are on page 1of 2

Propratno i motivaciono pismo

Neizostavni deo prijave na konkurs za posao je propratno pismo. Slanje biografije bez propratnog pisma predstavlja nepotpunu prijavu, i umanjuje Va e anse da potencijalni poslodavac pozove ba Vas na intervju. Propratno pismo, koje ima slobodniju formu od CV-a, je Va e li no obra anje potencijalnom poslodavcu/ljudima koji su zadu eni za selekciju, i predstavlja Vas kao ozbiljnu, odgovornu, profesionalnu, ali i kao komunikativnu i interaktivnu osobu. Ono ima za cilj da Vas bli e predstavi potencijalnom poslodavcu i da ga zainteresuje da pro ita Va CV i da Vas pozove na intervju. U propratnom pismu bi trebalo da ozna ite za koju poziciju konkretno konkuri ete, koji su Va i razlozi, kao i za to ste zainteresovani da radite ba u toj kompaniji. Propratno pismo ima i ulogu da dopuni i razjasni informacije iz CV-a, koje su date u obliku injenica. To je Va a prilika da detaljnije objasnite svoja znanja i ve tine, a posebno na in na koje one mogu da doprinesu boljem poslovanju firme u kojoj konkuri ete za posao. Naravno, propratno pismo ima formu poslovnog pisma, koje ipak mora biti kratko i jasno. Vodite veoma ra una da ne pravite gramati ke i pravopisne gre ke. Stil pisanja mora da bude takav da od samog po etka zainteresuje potencijalnog poslodavca da ga pro ita. Najbolje je da razdvojite delove propratnog pisma na obra anje, uvodni deo u kome ete navesti za koji posao i za to ste zainteresovani, sredi nji deo u kome ukratko mo ete opisati va a znanja, ve tine i rezultate koje ste do sada postigli a koji mogu biti zna ajni za posao na koji konkuri ete, i zavr ni deo koji pokazuje Va u spremnost i elju za pozivom na razgovor.

Delovi CV-a
CV jeste Va a profesionalna biografija, dokument koji predstavlja Vas potencijalnom poslodavcu, i mora da sadr i Va li ni pe at. Me utim, bez obzira to svako, pri pisanju CV-a koristi svoj jedinstveni stil i na in predstavljanja informacija, CV mora da zadovolji odre enu formu. Delovi CV-ja mogu da se podele na osnovne i sekundarne. Osnovni delovi su: li ni podaci, obrazovanje, radno iskustvo. Li ni podaci podrazumevaju Va e ime i prezime, mesto i godinu ro enja, adresu stanovanja i boravka (ukoliko se razlikuju), brojeve telefona. Podaci vezani za Va e obrazovanje se odnose na sve stepene obrazovanja koje ste zavr ili, sa navo enjem imena kole/fakulteta, eventualnim smerovima i specijalizacijama, kao i godinom upisa i zavr etka (osnovnu kolu nije potrebno navoditi po to je osnovno kolsko obrazovanje obavezno). Radno iskustvo podrazumeva svo profesionalno iskustvo koje ste do trenutka prijavljivanja stekli, a koje je relevantno za poziciju i vrstu posla na koji se prijavljujete. Va no je napomenuti da radno iskustvo mo e biti ste eno i kroz praksu, volontiranje... Sekundarni delovi CV-a se odnose na navo enje svih dodatinih aktivnosti koje mogu da pomognu Va em boljem predstavljanju potencijalnom poslodavcu. Ovde se obi no misli na razli ite seminare, treninge, predavanja, koja mogu biti relevantna za posao za koji se prijavljujete, a koja pokazju Va u te nju za usavr avanjem. Jedan od sekundarnih delova se mora odnositi i na ve tine koje imate, a koje ste stekli bilo kroz formalno, bilo kroz neformalno obrazovanje. Tu se obi no misli na poznavanje stranih jezika, rada na ra unaru, ali i razli itih ve tina koje su neophodne u modernom poslovanju (ve tine prezentacije, pregovaranja, timskog rada, liderske ve tine itd.). Tako e, u posebnom delu mo ete navesti i sve stipendije i preporuke koje imate, ali u tom slu aju, te podatke morate potkrepiti i odgovaraju im dokazima.

jer je jedan od najva nijih kvaliteta dobro napisanog CV-a preglednost i konkretnost. radnom iskustvu. . Podatke o obrazovanju. jasno odvojene celine. ali i te podatke navodtiti od hronolo ki najmla eg do najstarijeg podatka. Tako e je neophodno navesti gde. dodatnim aktivnostima je potrebno hronolo ki odrediti.Svi ovi delovi podrazumevaju zasebne. kada ili na koji na in su ste ena dodatna znanja i ve tine koje posedujete.