You are on page 1of 2

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad

-vill medverka till att utveckla Fagersjö till en av Stockholms mest attraktiva förstäder

Till: SL kundtjänst Box 30047 104 25 Stockholm Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad vill framföra en stark önskan från medlemmar och boende i Fagersjö ang. busstrafiken:

att busslinjerna 165 och 167 köres med en tätare tidtabell än f. n. förslagsvis införes 8 minuters intervall under vardagar mellan kl 6:00-9:00, 15:00-19:00. 10-12 minuters intervall mellan kl 9:00-15:00 och 19:00-22:00. Helgtrafiken bör också köras med tätare intervaller än f. n. Vi anser också att skulle behövas en busslinje på sträckan Farsta Strand - Farsta CentrumFagersjö - Högdalen - Älvsjö Station. Fagersjö är Stockholms enda " tunnelbanestadsdel" utan tunnelbana och är beroende av en god busstrafik mellan Farsta - Högdalen - Älvsjö. att Högdalens busshållplats för linje 165/167 i riktning mot Farsta Centrum flyttas tillbaka närmare T-banestationen eller radikalt bygges om! Nuvarande placering och utformning är ohållbar, hållplatsen är underdimensionerad både vad gäller uppehållsyta och klimatskydd. Hållplatsen är dessutom kombinerad med ytterligare en busslinje vilket förstärker kaoset som uppstår i rusningstrafik. Det är en tidsfråga innan en olycka inträffar då resenärerna (inte sällan med barnvagnar) måste ta sig från T-banestationen över den trafikerade gatan för att hinna med bussen.

foto från busshållplatsen i Högdalen i oktober 2011. /CÄ

Föreningen Fagersjö Trädgårdsstad 2011-11-15 Christer Ädelqvist ordf.

fagersjo@tradgardsstad.se c/o Alfågelsgränd 4, 123 49 Farsta

kopia till: Farsta Stadsdelsförvaltning, Mitt i Söderort,

-ffi

FARSTA STADSD

ELS FO RVALTN I N G

20il-il-2t
DNR t.2.3-573/20il

srD r (r)

Föreningen Fagersj ö Trädgårdsstad c/o Christer Ådelqvist Alffigelsgränd 4 123 49 Fagersjö

örao ruRTÄTHET PA BUSSLINTERNA t6s ocH | 67
Tack ftir skrivelsen med filrslag om ftirbättrad kollektivtrafik i Fagersjö.

Ett av de viktigaste uppdragen i Söderortsvisionen, som beslutats av kommunfullm?iktige, iir att utveckla tviirftirbindelsema i söderort. Synpunkterna från Boendedialogen som uurangerades i Fagersjö den 13-15 oktober, visade att kollektivtrafik och kommunikationer åir frågor som engagerar invånarna i
stadsdelen.

I Stoe*holrnsnya-översiktsplxr;Promenadstoden,är Farsta liksom Högdalen och Älvsjö utsedda till tyngdpunkter i söderort. Det innebiir att kommunikationsstråken stadsdelama emellan måste stiirkas. Föreningens ftirslag med en busslinje mellan stadsdelarna är helt i linje med planen. Förvaltningen delar synpunkten att en utökning av antalet turer på de befintliga busslinjerna 165 och 167 itr angelägen.

Förvaltningen har ftirståelse ftir foreningens önskan om en ökad turtäthet och fungerande hållplatslägen. I ftirvaltningens svar på SL:s utbudsremiss 2010 uttrycktes även diir att en ftirsttirkning av busstrafiken iir önskviird till och från Fagersjö.

Med viinlig hälsning

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Telefon 08-508 l8 000 E-post farsta@stockholm.se Besöksadress Storforsplan 36 Postadress Box I I 3, I 23 22 Farsta