You are on page 1of 3

Teorija prevođenja

Program nastave (syllabus) za ak. god. 2008/09

Naziv kolegija: Nositelj kolegija: Antunović, izv. prof. Nastavnik: ECTS-bodovi: Jezik: Semestar: Status: Oblik nastave: Vrijeme održavanja: Mjesto održavanja: Ispit:

Teorija prevođenja dr.sc. Vladimir Ivir, prof. emeritus; dr.sc. Goranka dr.sc. Nataša Pavlović, viši lektor 6 bodova engleski i hrvatski zimski (7.) obvezatni 3 sata predavanja i 1 sat seminara; dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju naknadno naknadno pisani

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA TEORIJA PREVOĐENJA

CILJEVI KOLEGIJA: Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja, čitanje stručne literature, rasprave te zadatke u manjim grupama upoznaju s osnovnim temama vezanim uz prevođenje i sa suvremenim teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja.

SADRŽAJI KOLEGIJA: Kolegij obuhvaća sljedeće teme: pojam teorije primijenjen na prevođenje; teorija prevođenja / znanost o prevođenju; vrste i oblici prevođenja; prevoditeljeva pomagala i resursi; konceptualizacije i definicije prevođenja kroz povijest; društvene funkcije prevođenja; prevođenje i kultura; prijevodna ekvivalencija; adekvatnost i prihvatljivost prijevoda; prijevodne strategije; norme i prevođenje; funkcionalistički pristupi prevođenju; tekstualno-lingvistički pristupi;

ffzg. NAČIN RADA: Nastava se odvija u grupama do 40 studenata. Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu. Ivir. 1998. Mona. . Lynne et al. U seminarskome dijelu kolegija naglasak je na uspostavljanju veze između obrađene teme i prevoditeljske prakse.hr/. osobito u seminarskom radu. Slijedi nastavnikovo izlaganje. a u obzir se uzima i rad u seminaru. Konačna ocjena dodjeljuje se na temelju pisanog ispita. 1984. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci. Dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju na http://omega. Bowker. Unity and Diversity. (eds. Teorija i tehnika prevođenja. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. gdje nastavnik ostavlja materijale koje studenti trebaju proučiti. vode rasprave na forumu i sl. Current Trends in Translation Studies. Vladimir. STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave. prevođenje za audiovizualne medije. sastoji se od predavanja i seminara. 1998/2001. analiza diskursa i registra pri prevođenju. Jerome Publishing Ltd. Tijekom kolegija od studenata se traži i da predaju zadaće u elektroničkom obliku. ovisno o konkrentim uputama nastavnika. pripremljenost za nastavu i aktivno sudjelovanje u nastavi. studenti predaju zadaće. REFERENTNA LITERATURA: Baker.pragmalingvistički pristupi. St. Na početku sesije nastavnik uvodi temu i potiče studente na kraće razmišljanje / raspravu. prijevodni procesi. nakon čega se vodi rasprava potpomognuta pitanjima ili zadacima koje je pripremio nastavnik ili netko od studenata. prevoditeljska etika. London i New York: Routledge.).

). Jeremy. The Translation Studies Reader.Munday. Jerome to Hypertext. 2003. Manchester: St. znanstveni članci i prezentacije dostupni na http://omega. London i New York: Routledge.ffzg. Lawrence (ur. Introducing Translation Studies. Qvale. Per. From St. 2001. Theories and Applications.hr/ . 2000. Jerome Publishing. Venuti. London i New York: Routledge.