You are on page 1of 28

40 NAT.

06/09/2011 Datum neerlegging

BE 0819.488.266 Nr.

28 Blz.

EUR D. 11538.00396 VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO
Naam: Rechtsvorm: Adres: GLE INDUSTRY sa Naamloze vennootschap Nr: 6 Gemeente: Ganshoren Bus:

Avenue de Rusatira 1083

Postnummer: Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Internetadres: Ondernemingsnummer

Brussel

BE 0819.488.266 05-10-2009

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van Vorig boekjaar van 01-10-2009 13-05-2011 tot tot 31-12-2010 -

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 5.2.2, VOL 5.2.4, VOL 5.3.1, VOL 5.3.4, VOL 5.3.5, VOL 5.3.6, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.4.3, VOL 5.5.1, VOL 5.5.2, VOL 5.8, VOL 5.16, VOL 5.17.1, VOL 5.17.2, VOL 8, VOL 9 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
TORFS DIRK GROTE BAAN 205 3150 Haacht BELGIË Begin van het mandaat: 05-10-2009 GLE NV BE 0423.739.649 RUSATIRALAAN 6 1083 Ganshoren BELGIË Begin van het mandaat: 05-10-2009 Direct of indirect vertegenwoordigd door: Einde van het mandaat: 13-04-2016 Bestuurder Einde van het mandaat: 01-06-2011 Gedelegeerd bestuurder

1/28

COENE JAN ZWINLAAN 38 8300 Knokke-Heist BELGIË CO DEVELOPMENT NV BE 0477.245.443 Grimmigenstraat 12 1673 Beert BELGIË Begin van het mandaat: 01-06-2011 Direct of indirect vertegenwoordigd door: COURTOY Paul Grimmigenstraat 12 1673 Beert BELGIË VGD BEDRIJFSREVISOREN SCRL (B00150) BE 0875.430.443 BURGEMEESTER ETIENNE DEMUNTER 5 1090 Jette BELGIË Begin van het mandaat: 05-10-2009 Direct of indirect vertegenwoordigd door: BRUGGEMAN Peter (A01853) Bedrijfsrevisor Ijshoutsestraat 4 9520 Sint-Lievens-Houtem BELGIË Einde van het mandaat: 10-04-2013 Commissaris Einde van het mandaat: 09-04-2014 Bestuurder

2/28

evenals de aard van zijn opdracht. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*. Het opstellen van de jaarrekening*. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten.266 VOL 1. Indien taken bedoeld onder A. B. Het corrigeren van de jaarrekening. __________________________________ * Facultatieve vermelding. beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut.488. kunnen hierna worden vermeld: naam. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. voornamen. moeten hierna worden vermeld: naam. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. evenals de aard van zijn opdracht: A.2 VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.Nr. In bevestigend geval. BE 0819. C. beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. voornamen. of onder B. 3/28 .

132 23.1 BALANS NA WINSTVERDELING Toel.en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen 4.6 490/1 20/58 1.677 663.1/5.222 1.3 20/28 20 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 280/1 280 281 282/3 282 283 284/8 284 285/8 29/58 29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 5.163 143.2 5.239 10.14 5.6 50/53 50 51/53 54/58 5.008 601. BE 0819.5.488.163 519.841 34.910 10.854 3.090 143.927 3.845 25.Nr.301. machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten 5. Codes Boekjaar Vorig boekjaar ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties.809 4/28 .688.620.1 5.613.069 5.5.4/5.1 5.266 VOL 2.495 TOTAAL VAN DE ACTIVA 6.313.14 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond.000 44.914.

9 5.9 TOTAAL VAN DE PASSIVA 6.488.9 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 450/3 454/9 47/48 492/3 10/49 216.137 640.838 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen.834 150. BE 0819.000 150.511 59.000 2. bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen 6.7 10/15 10 100 101 11 12 13 130 131 1310 1311 132 133 14 15 19 16 160/5 160 161 162 163/5 168 17/49 5.000 640.809 5/28 .443.301.000 5.694 236.000 2.838 5.000.137 30.266 VOL 2.8 1. Codes Boekjaar Vorig boekjaar PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (+)/(-) 5.262 2.570 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings.000.918 2.918 807.9 17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 5.000 63.264 3.445 296.817 0 5.308.Nr.083.en onderhoudswerken Overige risico's en kosten Uitgestelde belastingen 1.2 Toel.308.

107.619.669.170 900.11 900.761 189.830 460 6/28 .741 1.11 5.826 12.366 -98.515 22.488.11 112.10 5.541 19. bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten. sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten.Nr.000 0 760 761 762 763 764/9 66 5.472 3.172 1.795 187.en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen. op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden.196 33.10 5.10 7.825 7.340 4.485 136.682.266 VOL 3 RESULTATENREKENING Toel.10 630 631/4 5.069 146.945 7.000 660 661 662 663 664/8 669 9903 780 680 5.11 651 652/9 9902 76 113.809. grond.032 4. BE 0819.10 635/7 640/8 649 9901 75 750 751 752/9 65 650 -663. Codes 70/74 70 71 72 74 60/64 60 600/8 609 61 62 Boekjaar Vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen.145. op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden. op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) Onttrekking aan de uitgestelde belastingen Overboeking naar de uitgestelde belastingen (+)/(-) 5.036 -787.160 5.126.014 5.567 4.

264 7/28 .Nr. BE 0819.266 Toel.025 50. Codes 67/77 670/3 77 9904 789 689 9905 Boekjaar VOL 3 Vorig boekjaar Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar Onttrekking aan de belastingvrije reserves Overboeking naar de belastingvrije reserves Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (+)/(-) 5.025 63.264 63.488.12 50.

264 8/28 . BE 0819.266 VOL 4 RESULTAATVERWERKING Codes Boekjaar Vorig boekjaar Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves Over te dragen winst (verlies) Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden (+)/(-) (+)/(-) (+)/(-) 9906 9905 14P 791/2 791 792 691/2 691 6920 6921 63.Nr.264 (+)/(-) 14 794 694/6 694 695 696 63.264 63.488.

1 TOELICHTING STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Nieuwe kosten van het boekjaar Afschrijvingen Andere Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar Waarvan Kosten van oprichting en kapitaalverhoging.488. kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten Herstructureringskosten 20P 8002 8003 8004 20 XXXXXXXXXX 24.266 VOL 5.Nr.717 23.939 1.222 9/28 .222 (+)/(-) 200/2 204 23. BE 0819.

Nr. BE 0819.2. met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8051P 8021 8031 8041 8051 8121P 8071 8081 8091 8101 8111 8121 210 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0 (+)/(-) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 10/28 .1 STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen.488.266 VOL 5.

BE 0819.620.000 XXXXXXXXXX 180.2.800.488.000 (+)/(-) 180.000 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 1.000 1.000 11/28 .266 VOL 5.3 Codes Boekjaar Vorig boekjaar GOODWILL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen.800. met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8053P 8023 8033 8043 8053 8123P 8073 8083 8093 8103 8113 8123 212 XXXXXXXXXX 1.Nr.

met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8192P 8162 8172 8182 8192 8252P 8212 8222 8232 8242 8252 8322P 8272 8282 8292 8302 8312 8322 23 XXXXXXXXXX 11.Nr.666 XXXXXXXXXX (+)/(-) XXXXXXXXXX 825 (+)/(-) 825 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 10.3. BE 0819.841 12/28 .2 STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes Boekjaar Vorig boekjaar INSTALLATIES.488.666 11. MACHINES EN UITRUSTING Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen.266 VOL 5.

218 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 34.3 Codes Boekjaar Vorig boekjaar MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen.3.218 (+)/(-) 5.287 XXXXXXXXXX 5. met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Meerwaarden per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere Meerwaarden per einde van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8193P 8163 8173 8183 8193 8253P 8213 8223 8233 8243 8253 8323P 8273 8283 8293 8303 8313 8323 24 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 39. BE 0819.287 (+)/(-) 39.266 VOL 5.Nr.488.069 13/28 .

Nr.266 VOL 5.488.6 GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes Boekjaar Vorig boekjaar OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 51 8681 8682 52 8684 53 8686 8687 8688 8689 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Huur informaticatmateriaal jan 2011 Leasekosten auto's jan 2011 Autotaks 2011 Verzekering 763 6.083 14/28 .954 699 2. BE 0819.

000 1. BE 0819.7 STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes Boekjaar Vorig boekjaar STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P 100 Codes XXXXXXXXXX 150. niet-geplaatst kapitaal 8721 8722 8731 8732 8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes Boekjaar Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8761 8762 8771 8781 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING. niet-gestort bedrag Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd. niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten 101 8712 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Codes Boekjaar Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan. ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN 15/28 .488.Nr.266 VOL 5.000 Aandelen op naam Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8702 8703 Codes XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd.000 Bedragen Aantal aandelen Wijzigingen tijdens het boekjaar Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Zonder vermelding van nominale waarde 150.

262 30.000 495.030.262 640.000 GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden 8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061 495.000 640.000 495.262 0 0 30. NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901 42 8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902 8912 8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903 8913 Codes Boekjaar 30.266 VOL 5.262 16/28 .Nr.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes Boekjaar UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR. BE 0819.000 8922 2.488.

262 Boekjaar SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN.030.266 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen. BE 0819.Nr.694 236.030.817 Boekjaar OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 17/28 .9 Boekjaar 2.488. bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062 Codes VOL 5.262 Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming 2. BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9072 9073 450 9076 9077 59.

Nr.219 9110 9111 9112 9113 9115 9116 640 641/8 189.920 120.014 0 9096 9097 9098 617 0 2.4 46.488.401 343.032 4.786 1.158. BE 0819.6 1.707 18/28 .10 BEDRIJFSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen 740 555 BEDRIJFSKOSTEN Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms.en overlevingspensioenen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming 9086 9087 9088 620 621 622 623 624 635 44 32.175 118.266 VOL 5.

488. aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten 9125 9126 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Geactiveerde intercalaire interesten Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen Uitsplitsing van de overige financiële kosten 6501 6503 6510 6511 0 0 653 6560 6561 Boekjaar UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten 19/28 .Nr. BE 0819.266 VOL 5.11 FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies.

000 Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar Codes Boekjaar Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties 9141 9142 Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties 9144 Codes Boekjaar Vorig boekjaar BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing 9145 9146 9147 9148 963. BE 0819.344 668.043 20/28 . en de geraamde belastbare winst 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 50.Nr.488.266 VOL 5.12 BELASTINGEN EN TAKSEN Codes Boekjaar BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen.025 25 50. zoals die blijkt uit de jaarrekening.735 295.

Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa .Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa .OF 21/28 .Nr. VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen Verkochte (te leveren) goederen Gekochte (te ontvangen) deviezen Verkochte (te leveren) deviezen 9213 9214 9215 9216 VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN IN VOORKOMEND GEVAL.Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa .Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds . BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST.Bedrag van de betrokken activa 9161 9171 9181 9191 9201 2.262 9162 9172 9182 9192 9202 GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING.266 VOL 5.Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa .280.13 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes Boekjaar DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149 9150 9151 9153 Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds . BE 0819.488.

BE 0819.488.13 OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS.OF DIRECTIELEDEN. indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld: 22/28 .266 VOL 5. MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN Code Boekjaar PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend 9220 AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap.Nr.

alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap: "Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale 0 marktvoorwaarden te iventariseren. BE 0819.14 BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Codes Boekjaar Vorig boekjaar VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming Andere betekenisvolle financiële verplichtingen Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden 280/1 280 9271 9281 9291 9301 9311 9321 9331 9341 9351 9361 9371 9381 9391 9401 9421 9431 9441 9461 9471 9481 9491 ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar 282/3 282 9272 9282 9292 9302 9312 9352 9362 9372 Boekjaar TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn.kon geen enkele informatie worden opgenomen in de staat XVIIIbis" 0 23/28 .266 VOL 5.488. met opgave van het bedrag van deze transacties. de aard van de betrekking met de verbonden partij.Nr.

paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen 24/28 . NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN.15 FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes Boekjaar BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS. BE 0819.266 VOL 5. voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9500 9501 9502 9503 9504 Codes 156. OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen.500 95061 95062 95063 5.919 Boekjaar DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen) Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 9505 6.392 95081 95082 95083 615 Vermeldingen in toepassing van het artikel 133.Nr.488.

605.8 0 0 42. Voltijds 2.619. BE 0819. Voltijds 2.8 25/28 .8 2 0. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 3P.037 XXXXXXX (boekjaar) 32.2 598 14. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar (boekjaar) (boekjaar) 31.8 0 22.758 XXXXXXX Codes 1.6 42.188 1.8 1.786 1.8 10 20 10.8 0.266 VOL 6 SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 218 149 Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Codes 1.4 VTE 46.Nr. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Vrouwen lager onderwijs secundair onderwijs hoger niet-universitair onderwijs universitair onderwijs Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden Arbeiders Andere 130 134 132 133 22 20 1 1 120 1200 1201 1202 1203 121 1210 1211 1212 1213 42 10 20 10 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 110 111 112 113 42 0 0 0 1 1 0 0 105 42 2 Totaal in voltijdse equivalenten 43.488.8 20.795 T T T (vorig boekjaar) VTE T T T Gemiddeld aantal werknemers Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Personeelskosten Bedrag van de voordelen bovenop het loon 100 101 102 103 46.8 0. Deeltijds 3.

Voltijds 2.918 Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes 1.1 1. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen 2 348 23.6 12.789 Tijdens het boekjaar Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming 150 151 152 0. Voltijds 2.6 1.266 VOL 6 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Codes 1. Deeltijds 3.488.572 96.8 Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ingetreden Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst 210 211 212 213 54 1 2 1 Totaal in voltijdse equivalenten 205 55 3 56.9 55.6 13 350 26/28 . Deeltijds 3.6 1 0. BE 0819.Nr. Uitgetreden Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen Brugpensioen Afdanking Andere reden Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming 340 341 342 343 13 1 310 311 312 313 12 1 1 Totaal in voltijdse equivalenten 305 13 1 13.

266 VOL 6 Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming 5841 5842 5843 5851 5852 5853 5821 5822 5823 5831 5832 5833 Codes 5801 5802 5803 58031 58032 58033 Mannen Codes 5811 5812 5813 58131 58132 58133 Vrouwen 27/28 .Nr. BE 0819.488.

Vaste Activa Oprichtingskosten : De oprichtingskosten worden afgeschreven over een periode van vijf jaar.Bestellingen in uitvoering : Eerst worden de kosten van materiaal en arbeid vermenigvuldigd met 1.de rentabiliteit of de vooruitzichten van de onderneming die de participaties of deelnemingen aanhoud.machines en uitrusting : 3 .geboekt onder de rubriek Financiële vaste activa maken deel uit van een waardevermindering wanneer de betaling op vervaldag gedeeltelijk of volledig onzeker is. De vorderingen inclusief de vastrentende effecten. Passief Schulden : De schulden worden gewaardeerd aan hun nominale waarden.Nr. 28/28 . de negatieve verschillen worden in het passief geboekt als ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.266 VOL 7 WAARDERINGSREGELS De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.5 jaar . Immateriële vaste activa : De immateriële vaste activa worden afgeschreven over een periode van vijf jaar.uitgezonderd de software licenties deze worden afgeschreven over een periode van drie jaar.Wanneer de invordering volledig of voor een deel onzeker is wordt er een waardevermindering geboekt.20 als mark-up voor de indirecte kosten en de marge op het project. Financiële vaste activa : De Financiële vaste activa worden geboekt volgens hun aankoopwaarde. Vorderingen : De vorderingen worden geboekt aan nominale waarde. Vlottend actief Voorraden De Voorraden worden gewaardeerd aan aankoopwaarde of marktwaarde als deze lager is behalve : Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur de marché si elle est inférieure selon les méthodes suivantes : .Voorraden en goederen : FIFO .Installaties.Gebouwen : van 15 tot 30 jaar (renovatie van gebouwen tussen 5 en 30 jaar) . De participaties en deelnemingen geboekt onder de rubriek "Financiële vaste activa" worden in waarde verminderd in geval van : Minderwaarde of een duurzame afschrijving verantwoord door de situatie. 1.5 jaar . Daarna wordt het bedrag vergeleken met het totale bedrag van de verkoop van het project en de eventuele excedenten worden afgetrokken als waardeverminderingen.Goederen in bewerking : Kostprijs . BE 0819. Materiële vaste activa : Hieronder de afschrijvingsperiode voor de materiële vaste activa : .Meubilair : 3 . De positieve verschillen worden geboekt in het actief als bestellingen in uitvoering. 3.30 jaar). Van de boekhoudkundige waarde worden de bedragen die reeds gefactureerd zijn afgetrokken.Leasing en soortgelijke rechten : duur van het contract uitgezonder gebouwen (15 . 2.488.Rollend materieel : 5 jaar .