You are on page 1of 3

Conferin a de pace de la Paris( 1919- 1920) Victoria Antantei in primul r zboi mondial a prefigurat schimb ri importante in Europa si in lume

: - dispar patru mari imperii: arist, german, austro - ungar si otoman; - se constituie noi state iar altele î i des vâr esc unitatea na ionala: Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Iugoslavia, România si Cehoslovacia. La baza deciziilor Conferin ei a stat documentul "Cele 14 puncte" elaborate de pre edintele american Thomas Woodrow Wilson. Acesta introducea noi principii in dreptul interna ional: - dreptul popoarelor la autodeterminare; - respectarea dorin elor na iunilor in trasarea frontierelor; - înfin area unei organiza i interna ionale care sa supravegheze respectarea tratatelor si sa apere pacea.

Lucr rile Conferin ei au început in ianuarie 1919 la ele participând delega iile a 32 de state. Deciziile cele mai importante au fost luate de Consiliul celor 4 alc tuit din: - primul ministru francez: George Clemenceau; - primul ministru britanic: David Lloyd Orlando; - primul ministrul italian: Victor Emanuel Orlando; - pre edintele american: Thomas Woodrow Wilson; La aceasta conferin au fost semnate urm toarele tratate: - cu Germania la Versailles la 28 Iunie 1919; - cu Austria la Saint Germain la 10 Septembrie 1919; - cu Bulgaria la Neuilly la 27 Noiembrie 1919; - cu Ungaria la Trianon la 4 Iunie 1920; - cu Turcia la Sevres la 10 August 1920 (singurul tratat care nu a fost aplicat); Toate acestea constituie Sistemul Versailles. Principalele prevederi ale sistemului Versailles: - Germania pierdea o septime din teritoriu; - Alsacia si Lorena reveneau Fran ei si coloniile care intrau sub mandate britanice si franceze; - ea era obligata sa pl teasc repara ii de r zboi in valoare de 132 miliarde m rci aur; - i se interzicea serviciu militar obligatoriu; - i se limita armata la 100000 oameni si i se interzicea de inerea unei flote militare; - Austria era redusa la grani ele etnice si i se limita armata la 30000 oameni; 1. Regimuri democratice Sfâr itul primului r zboi mondial nu a însemnat numai victoria militara a Antantei asupra Germaniei si Austro-Ungariei ci si o victorie a democra iei. Anul 1918 a reprezentat apogeul ideii na ionale, noile state

se constituie adoptând regimuri democratice: Cehoslovacia. b) Fascismul . Ideologia comunista avea la baza principiile Marxist-Leniniste precum: . Regimuri totalitare a) Comunismul a fost instaurat in Rusia de c tre Lenin in urma revolu iei Bol evice din 25 octombrie 1917. . . El desfiin eaz sindicatele si organizeaz tara dup sistemul corporatist. Regimurile democratice din Marea Britanie. fascismul si nazismul.lupta de clasa. . inta finala a comunismului era construirea unei societ i comuniste.1933) sc derea nivelului de trai si instabilitatea guvernamentala au dus la afirmarea unor ideologii totalitare precum: comunismul. etapa in care atât sfatul cat si clasele sociale urmau sa dispar .a fost instaurat in Italia de c tre Benito Mussolini in urma mar ului asupra Romei din octombrie 1922. Fascismul neaga valorile liberale considerate vinovate pentru declinul statului si pentru divizarea sociala. Conceptul in jurul c ruia gravita nazismul era acela al rasei superioare.desfintarea propriet ii private in favoarea celei colective. c) Nazismul A fost instaurat in Germania de Adolf Hitler in 1933 când ob ine func ia de cancelar al Germaniei. Prin urmare.separarea puterilor in stat. Vectorul de putere era partidul comunist (partidul Unic) si conduc torul suprem care guverna in numele unei singure clase sociale: proletariatul (muncitorimea).acordarea votului universal extins in 1918 in Anglia. . .rasa ariana care avea nevoie de "spa iul vital" pentru a se dezvolta rezultând politica expansionista a Germaniei. Iugoslavia. 1938 in România si in cazul femeilor. Consolidarea acestor regimuri democratice s-a realizat prin: . Mussolini. .pluralism politic.egalitalismul. supranumit "Il Duce" se dorea conduc torul unui stat atotputernic cu un control absolut asupra societ ii.industrializarea for ata si colectivizarea agriculturii.garantarea drepturilor si libert ilor cet ene ti. Strategia economica a regimului comunist viza: . România. etc.suveranitatea na ional . Fran a si SUA se men in si se consolideaz fiind in continuare caracterizate prin: . 1920 in SUA. Marea criza economica (1929. 2.adoptarea unor reforme agrare. .

ro/relatii_internationale_si_regimuri_politice_in_perioada_interbelica/#ixzz1 n32JAqAH . decadente care puteau vicia puritatea rasei superioare trebuiau eliminate. in 1942 Germania adopta solu ia finala împotriva evreilor.Elementele impure. Read more: http://articole.famouswhy. iganilor si slavilor.