∆ολπηιν ∆ανχε − Γεοργε Χολεµαν∍σ σολο

b

Β µιν7/Ε
Πιανο

4
&4

b

b

Γ 7( 9)

3

3

Ó
bœ œ bœ œ œ bœ
œ
œ bœ

œ bœ œ œ

œ bœ œ bœ œ bœ bœ
bœ bœ bœ

b

Α µαϕ7 (#11)

Χ µιν7

& ‰ œ bœ œ bœ œ œ

Χ µιν7

œ bœ bœ œ œ

∆7

Œ.

œ œ
bœ bœ

4

Α µιν7

bœ œ

j
œ œ bœ œ œ Nœ

b

Γ µαϕ7

Α µιν7

#œ œ œ Œ
œ
& œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ
#
œ
œ
#œ œ
7

bœ bœ bœ œ bœ bœ œ bœ

3

Φ µιν7

Χ µιν7
3

Ó
& ‰ œ œ bœ œ
œ
œ
œ
œ
œ
bœ œ bœ œ œ
10
Α µιν7

∆7

14

‰ j
Œ
œ bœ œ

Γ συσ

3

3
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ œ œ bœ
œ
œ
œ
œ

‰ œ œ #œ

œ œ œ œ œ. œ œ
7

Γ 7 (#11)

Φ συσ

& œ œ œ œœœ
#œ œ
18

3
j
œ œ œ bœ œ bœ

Œ.
œ œœœ
7

b

Φ 7( 9)

Ε µιν7

Φ συσ
3

3

3

& œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ Ó

21

œ
7

Γ µαϕ7

3

Œ. j j œ œ j
œ
˙
œ œ
œœ

3

Ó

Α7

Ε

3

3
j
‰ œ bœ
œ
œ

b7(#11)

3

‰ jb œ œ b œ œ œ œ #œ œ b˙
œ
Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

‰ œ bœ œ œ œ œ
œ
ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

∆ολπηιν ∆ανχε − Γεοργε Χολεµαν∍σ σολο

2

7

Α µιν

& Œ.

7

Β µιν7

Ε7

œ bœ

œ œ œ # œj œ
J #œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
œ

25

#

Χ µιν7

Φ
3

& œ

Β µιν7/Ε

Œ
œ

b

Β

b7(b 9) b

b

Β µιν7/Ε

œ œ
bœ ˙
œ œœ œ

34


œ
#
œ
œ

Α µιν7/Ε

œ #œ œ œ œ œ
#
œ
#œ œ
nœ ˙

œŒ
œ
œ
œ œ

bœ bœ œ œ b˙

Χ µιν7

Ó

Β µιν7/Ε

& œ œœœ œ
œ
31
&

Œ

œ #œ œ #œ #œ œ œ #œ

Α µιν7/Ε

b

Β µιν7/Ε

3

œ #œ #œ nœ

28

#7

b

Ó

Œ . œJ

b

Γ 7 ( 9)

œœ œ

b

Α µαϕ7 (#11)

Œ ≈ bœ œ bœ œ bœ

œ bœ bœ

Χ µιν7
3

&

38

‰ jj œ œ
œ
œ œ œœ

Α µιν7

&

41

Œ

bœ ≈ œ bœ nœ bœ œ Œ
b
œ
œ bœ #œ œ œ œ bœ œ nœ bœ œ œ
œ
œ #œ

∆7

Γ µαϕ7

œ œ bœ bœ œ œ bœ
œ
œ
œ
œ
#œ œ
œ
œ
œ
œ
b

Α µιν7

bœ bœ œ
b
œ
œ
œ
#œ œ
#œ œ œ

Φ µιν7

& bœ bœ œ bœ bœ
œ œ
43

3

bœ bœ bœ

≈ bœ œ bœ ‰ œ œ bœ œ œ bœ œ
n
œ
œ
œ
œ œ
Χ µιν7

45

‰ œœ
bœ œ œ. Œ
œ
bœ œ bœ bœ
œ bœ
œ œ bœ œ œ bœ œ bœ

Ó

‰œœœ

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

∆ολπηιν ∆ανχε − Γεοργε Χολεµαν∍σ σολο
7

Α µιν

3

& œ œ œ #œ

7

Γ µαϕ
3

3

3

3

3
3
j
œ bœ œ bœ œ œ bœ bœ œ bœ œ #œ nœ #œ.

œ.

48

7

Γ 7 (#11)

Γ7

3

7

j
œ ˙
b

Φ 7( 9)

Φ συσ
3

& #œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ
œ.

Œ

‰ œ ‰ œ œ œ œ œ ˙.

Ó
œ

51

7

Φ συσ

Ε µιν7

Α µιν7

∆7

Α7

Ε

3
‰ œ bœ œ œ w
œ 3

b7(#11)

bœ œ
œ #œ œ œ #œ œ œ
3
œ œ #œ œ #œ
œ ‰ œ bœ nœ Œ
& Œ ‰ œ œ bœ Œ
#
œ
œ
#œ œ œ œ

56

Β µιν7

& ‰ #œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ œ œ

59

œ
#œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ
#

Ε7

Χ µιν7

Œ
& œ œ bœ œ œ
bœ bœ œ œ œ
61

#

œ #œ bœ œ œ bœ bœ bœ bœ bœ œ nœ œ nœ

7

Φ

#œ œ bœ bœ

Β µιν7/Ε

6

& #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ œ bœ bœ
bœ œ œ œ bœ
63
7

Α µιν /Ε

Β µιν7/Ε

Œ ‰ j #œ œ #œ œ œ
#œ œ

7

Ÿ~~~~~~~~~Α µιν /Ε
6
6
6
œ ‰ œ œ œœœœœœœœœœœœ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ w

65

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

Related Interests