You are on page 1of 4

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA Via dei Capasso, 30 00164 Roma - Italia Tel.

(39) 06 661 3061 Fax (39) 06 666 3831 e-mail: cmcuria@cmglobal.org

Dziecko Restavek szuka pomocy

W i e l k i Po st 2 0 1 2
Stworzye nas dla siebie, Panie i niespokojne jest serce czowieka, dopki nie spocznie w Tobie - w. Augustyn z Hippony Do wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej Drodzy Bracia i Siostry, Niech aska i pokj naszego Pana Jezusa Chrystusa, przepeniaj Wasze serca teraz i zawsze! yjemy w wiecie penym niepokoju. Wymagania ycia narzucaj nam szybkie tempo i popiech. Rzeczywisto wojny, ubstwa, terroryzmu, rozruchw politycznych, katastrof gospodarczych i ekologicznych, sprawia, e jestemy zmczeni yciem. Nasze odczucia s podobne do tego, co czu psalmista, mwic: Jak dugo, Panie, cakiem o mnie nie bdziesz pamita? Dokd kry bdziesz przede mn oblicze? (Ps 12, 2). Wrd tych wyzwa, Koci ofiaruje nam cenny dar: okres Wielkiego Postu. Jest to wita przestrze, czas, ktry daje nam znak, aby si zatrzyma, aby odej od codziennej rutyny i bardziej zagbi si w histori naszego Zbawienia w Jezusie: w Jego ycie, mk i zmartwychwstanie. Mwic krtko, Wielki Post jest okresem sabatycznym dla duszy. Nam, osobom wezwanym przez Chrystusa, zaangaowanym w charyzmat witego Wincentego, Wielki Post moe pomc w lepszym przeywaniu naszej katolickiej wiary na sposb wincentyski. Jak Wincentego, tak i nasza tosamo, zakorzenia si w Chrystusie. Jedno z czyta z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, mwi nam, e Jezus raz umar za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzi (1P 3, 18). Czterdzieci dni Wielkiego Postu to nie tylko czas modlitwy, pokuty i jamuny, ale to te czas refleksji, relacji i dziaania.

Czas na reeksj

Teksty Ewangelii przypadajce na niedziele Wielkiego Postu daj nam bogat tre do refleksji, gdy ukazuj nam osob i moc Jezusa. Jest On postrzegany jako mistyk powracajcy z pustyni; jako Mesjasz, ktry przemieni si wobec Apostow; jako prorok przynaglany, by wykaza niewaciwe rzeczy majce miejsce wewntrz wityni; jako peen mdroci Nauczyciel pragncy rozmawia z Faryzeuszem i jako cierpicy Suga, gotowy odda chwa Bogu przyjmujc na Siebie Mk. Teksty tych Ewangelii i czytania mszalne na kady dzie Wielkiego Postu, mwi o mioci i miosierdziu Boga wobec Izraela, i przekazuj sowa i czyny Jezusa goszcego Krlestwo Boe. Rozwaajc na modlitwie czytania przypadajce na okres Wielkiego Postu i uczestniczc w Eucharystii, otwieramy si na wielkie miosierdzie Boga, objawione w yciu, mierci i w zmartwychwstaniu Jezusa. Gorce pragnienie medytacji ycia i nauczania Jezusa, a take zapa, by wciela je we wasne ycie, uczyniy Wincentego a Paulo mistykiem suby. Wincenty by przeniknity pragnieniem suenia Ubogim, a take zachca i angaowa innych do tej suby. Jednak to nie idee czy sukcesy stanowiy pokarm dla jego niespokojnej duszy, ale duch i serce, ktre oddaway si refleksji i kontemplacji: Szczliwo wieczn moemy sobie najlepiej zapewni yjc w subie Ubogim, w ramionach Opatrznoci, nieustannie wyrzekajc si samych siebie, aby naladowa Jezusa Chrystusa. (SVP III, str. 392, List 1078 do Jean Barreau z 4 grudnia 1648 r.) Osobiste nawrcenie Wincentego, przyjcie nauczania Jezusa za swoje oraz powstae wsplnoty i stowarzyszenia dla suenia Ubogim, byy owocem ycia modlitwy i refleksji. Powicajc czas na refleksj, jestemy podobni do staroytnych Grekw, ktrzy prosili apostoa Filipa: Panie, chcemy ujrze Jezusa. (J 12, 21). ycie Wincentego uczy nas, e Bg nigdy nie odrzuca zaproszenia do dialogu z nami. Wielki Post jest nam dany, by nad tym wszystkim pochyli si na nowo.

Czas na poczenie

Owocem czasu spdzonego na modlitwie i na refleksji jest gbsza relacja z Bogiem, z sob samym, z blinim i z Ubogimi. W burzliwym wiecie, naznaczonym niezgod i podziaami, Wielki Post pomaga nam pogbi nasze bycie uczniami Chrystusa, a take lepiej przeywa nasz wincentyski charyzmat. Od Wincentego moemy si wiele nauczy. Jego geniusz jednoczenia ludzi dla wsplnego dobra trwa do dzi. Teksty Ewangelii przypadajce na Wielki Post przedstawiaj Jezusa jako Tego, ktry zawsze gorliwie wypenia Wol Ojca. Jezus nieustannie zczony by z Bogiem poprzez modlitw i Swoj Mk. Kilka lat temu, w Stanach Zjednoczonych popularna reklama, uywaa hasa: Wszyscy jestemy poczeni. W dzisiejszej erze cyfrowej, refren ten jest jeszcze bardziej trafny. Nasza wiara i charyzmat skaniaj nas do tego, abymy si poczyli w gbszym praktykowaniu przykaza Jezusa: mioci Boga i suenia bliniemu. Wielki Post wzywa nas do bardziej jasnego rozpoznania obecnoci cierpicego Chrystusa w dzisiejszym wiecie, abymy mogli zrozumie ich los i by dla nich Chrystusem. Jako Przeoony Generalny, mam przywilej odwiedzania Rodziny Wincentyskiej na caym wiecie i wiadczenia o tym, w jaki sposb nasz charyzmat czy Ubogich z Chrystusem. Pozwlcie, e podziel si z Wami dwoma z tych spotka. Dotycz one posugi penionej przez Siostry Miosierdzia wobec dzieci naraonych na niebezpieczestwo, yjcych w ubstwie. Podczas wizyty na Haiti, celem ktrej byo przyjrzenie si rozwojowi naszego Projektu Zfen, odwiedziem szko, ktr Siostry Miosierdzia otworzyy w odpowiedzi na niedol dzieci Restavek. Jest to naprawd tragiczna sytuacja: okoo 175.000 - 300.000 spord tych dzieci pochodzi z rodzin, 2

ktre nie mog zapewni im opieki; zatem wysyane s do pracy jako pomoc domowa, do ich dalszych krewnych, do znajomych czy do innych haitaskich rodzin. Nazywane s Restaveks (po kreolsku: rester-avec - pozosta z kim), ich ycie nie jest atwe, nie utosamiaj si one z rodzinami, ktrym su. Czsto s maltretowane i wykorzystywane; dzieci Restavek nie mog si uczy, brakuje im poywienia, ubrania i opieki. W szkole dla Restavekw prowadzonej przez Siostry Miosierdzia, ucz si one czyta i pisa, otrzymuj jedzenie, traktowane s z trosk, szacunkiem i z godnoci, ktrej nigdy wczeniej nie znay. Wicej informacji na temat dzieci Restavek, znajdziecie na stronie internetowej: http://www.restavekfreedom.org. W Ghanie, podobnie jak w wielu krajach rozwijajcych si, dzieci s wci wykorzystywane. W Kumasi, drugim co do wielkoci miecie kraju, jest wiele bedomnych dzieci, yjcych na ulicy, ktre przeywaj dziki ebractwu i dorywczej pracy. Czsto s bite i maltretowane, wiele z nich staje si ofiarami handlu ludmi. Siostry Miosierdzia wraz z Archidiecezj Kumasi, stworzyy Projekt dzieci ulicy (Street Children Project) - centrum dziennego pobytu, ktry zapewnia im ochron przed zagroeniami ycia na ulicy. Dzieciom oferowane jest im miejsce do odpoczynku (podstawowe, zwyky kawaek podogi) moliwo umycia si, uprania swoich ubra, kursy alfabetyzacji, dzienna opieka, pomoc i alternatywne rozwizania. Jest to spokojne miejsce pord okruciestwa wykorzystywania. Wicej informacji na temat tego dziea, znajduje si na stronie internetowej: http://www.streetchildrenprojectksi.org . Myl, e jestecie przekonani, e oba te dziea byyby drogie i bliskie sercu witego Wincentego i witej Ludwiki. S one wspaniaym przykadem oddolnych wysikw, aby poprzez Dobr Nowin Jezusa, odpowiedzi na woanie Ubogich i opuszczonych. Wielki Post jest nie tylko czasem medytacji nad yciem Jezusa, ale by poczy si z Boymi Ubogimi i dziaa w ich imieniu.

Czas na dziaanie
Co powinnimy robi? - takie pytanie, w 1617 roku, zadaa Wincentemu Pani de Gondi, podczas, gdy obydwoje byli wiadkami duchowej ndzy wieniakw na terenie jej rozlegej rodzinnej posiadoci. Odpowied Wincentego na to pytanie nadal udzielana jest w dzisiejszym wiecie poprzez ksiy, braci, siostry, osoby wieckie, ktrzy tworz Rodzin Wincentysk i s jej bijcym sercem. Rzeczywisto wspczesnego wiata, ma zasig o wiele wikszy ni ten, jaki Wincenty i Ludwika mogliby sobie wyobrazi. Wielki Post przypomina nam, e Chrystus cierpicy jest wci i na wiele sposobw obecny take we wspczesnym wiecie. Nasze zadanie, jako uczniw Jezusa, polega na dziaaniu jak oni: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25, 40). Jako ludzie yjcy charyzmatem wincentyskim, my z kolei przejmujemy zadanie odpowiadania na niego poprzez mio i sub, osobicie i wsplnotowo. Mimo, e wci mamy wiele pracy, pozwlcie, e zaproponuj Wam jeszcze inny rodzaj dziaania. Na ostatnim Konwencie Generalnym, Zgromadzenie Misji przyjo picioletni plan strategiczny wraz z celem okrelonym na kady rok, dla lepszego przeywania naszego wincentyskiego powoania i charyzmatu Rodziny Wincentyskiej. Celem, na ktrym skupiamy si w tym roku jest Zmiana Systemowa, okrelana jako praca majc na celu nie tylko polepszenie warunkw ycia Ubogich, ale te zmian struktur spoecznych, ktre powoduj ubstwo. Dla zachcenia konfratrw do wcielania w ycie Zmiany Systemowej, zostay zaproponowane pewne strategie. Niektre z nich s specyficzne dla Ksiy Misjonarzy, jednak pragn podzieli si z Wami kilkoma ktre, jak sdz, mog by wykorzystywane przez wszystkie gazie Rodziny Wincentyskiej: wspiera dziaania promujce w spoeczestwie zmian systemow, rozwija samorzdy lokalne, formacj grup wsparcia i programy mikrokredytw lokalnych; 3

udziela pomocy prawnej dla obrony Ubogich i dla promocji sprawiedliwoci; tworzy programy sprzeciwiajce si handlowi ludmi i zapewniajce promocj ycia, powszechny dostp do opieki, ochron rodowiska, godno kobiet i dzieci, prawa dla migrantw i miejsce w spoeczestwie. Wspomniane wyej strategie Zmiany Systemowej, zaczerpnite z planu Zgromadzenia Misji, daj Wam szerok gam pomysw do dziaania. Zmiana Systemowa jest wanym celem dla Rodziny Wincentyskiej. Sdz, e wszyscy moemy znale rodki, by przystosowa j do naszych dzie i tworzy inne na jej miar. W Wielkim Pocie i przez cay rok, mamy sposobno wzrastania w wierze, rozwaajc Sowo Boe i uczestniczc w Eucharystii, ktra pogbia wizi czce nas ze sub Ubogim. Jest to zadanie, ktre moe nas oniemiela, ale nasza mistyka miosierdzia inspiruje nas, jako czonkw Rodziny Wincentyskiej, do przypominania sobie komu i dlaczego suymy: Ksie, prosz Pana Naszego, abymy mogli umrze samym sobie, by wraz z Nim zmartwychwsta. Niech On bdzie radoci twojego serca, celem i dusz twojego dziaania oraz chwa w niebie. Stanie si tak, jeli teraz uniymy si tak, jak On si uniy, jeli wyrzekniemy si wasnych przyjemnoci, by i za Nim, biorc nasze mae krzye i jeli chtnie tak, jak Chrystus, oddamy nasze ycie, dla bliniego, ktrego On kocha i tak bardzo pragnie, abymy go kochani jak siebie samych. (SVP III, str. 629, List 1202 do pewnego kapana Zgromadzenia Misji mieszkajcego w Saintes, 27 marca 1650 r.). Niespokojny wspczesny wiat i niedola dzieci Restavek i z Kumasi, mog nas niekiedy przytacza, jednak wiara w Jezusa i charyzmat wincentyski daj nam odrodzenie, si i zaufanie, by przyj przyszo z nadziej. Za wstawiennictwem Matki Boej od Cudownego Medalika, modl si, aby ten Wielki Post by czasem, w ktrym aska i dobro Boga objawi si w caej swej peni w Waszym yciu, a take w yciu tych, ktrym suycie. Wasz brat w w. Wincentym,

G. Gregory Gay CM Przeoony Generalny