You are on page 1of 121

l\p-am-\kw

\µ³

ഹമാനസം
2

\µ³

Ipdn-tb-S¯p Xm{Xn (t\m-hÂ), `qan-bn t{]a-apÅ Imew-hsc


(t\m-hÂ), ag-bn amem-J-am-cn-d-§p¶p (I-Y-IÄ) F¶n-h-bmWv {]
kn-²o-I-cn¨ ]pkvX-I-§Ä. iqc-\mSv Ipª³]n-Å-sb-¸än "Hcp
kzÀ®-\m-W-b-¯nsâ IY', F.-hn. Ip«n-amfpA½-sb-¸än "Ip«n-am-fp-
A½' F¶n-§s\ knUn-äv (C-Dit) \nÀ½n-¨Xpw taene cmP-ti-JÀ
kwhn-[m-\w-sN-bvX-Xp-amb tUmIyp-saâ-dn-IÄ¡v Xnc-¡-Y-sb-gp-Xn-
bn-«p-−v. tÌPv tjm¡p-th−n alm-ßm-Km-Ôn-bpsS Pohn-X-hpw,
kzmX-{´y-k-a-chpw tImÀ¯n-W-¡n tXm¸m-h-¡q-¯nsâ kt¦Xw
Ipd-¨p-IqSn P\-Io-b-am¡n cNn¨ KmÔn-¡q-¯mWv asämcp cN-\.

sI.-Sn. am[-h³\m-b-cp-tSbpw hn.-Sn. ktcm-Pn\n A½-bp-sSbpw


aq¯ aI³. `mcy Pm\n. a¡Ä Bh-Wn, Btá-bv.

Ac-a-\, ipI-]p-cw, ae-¸pdw PnÃ-bmWp hnem-kw.


ഇ െമയി : nandanvt@yahoo.co.in

ഹമാനസം
3

Malayalam Language
HANUMANASAM
Novel
By
Nandan

Rights Reserved
E Book Published in 2008

Layout & Design


Harithakam.com

Distributed by
Hanumanasam.blogspot.com

No part of this E Book may be reproduced


or transmited in any form, or by any means
without the written permission of the Author.

Contact Author:
hanumanasam@gmail.com
Ph: +91 9895672944

ഹമാനസം
4

H¶v:

tKäp-e£van

IÀ¯cn{]tbmK¯n\v Hcp \à hmIyw-tXSn sshbm-I-


c-W-\mb l\q-am³ ]pd-¯n-d-§n-b-t¸m-gmWv FIvkm-I-c-
W-\mb kp{Ko-hsâ hnfn-h-cp-¶-Xv. kp{Ko-hm-Ú¡p
I®pw ImXp-an-Ã. `ojva-{]-Xn-Ú, kp{Ko-hm-Ú, ZrV-{]-
XnÚ XpS-§nb kam-k-§Â {]i-kvX-§-fm-W-tÃm.
dmw dmw F¶p saUn-tä-äv sNbvXv Ipc-§-·m-cpsS
hr¯m-e-¦m-c-§-fnÂ\n¶p ]pd-¯p-I-S-¡m³ l\q-am³
Nph-Sp-sh-¨p. Hcp Im apt¶m«v `qan-bn-ep-d-¨v. atä-Im ]
nt¶m«v BIm-iw-sXm«v.
cma³ F¶ _lp-cm-jv{S-Ip-¯-I-bpsS ap{ZWw inc-Ên-
ep-−v. GXp-I-S-enÂ]-Xn-¡m-\m-Wv? Cu ktµiw inc-Êm-
h-ln-¡p-t¶-S-t¯m-fw -intcmenJnXw `{Zw.
h¬, Sp, {Xn.
{Xo, Sp, h¬
hmep-bÀ¯n ssIhn-cn¨v Igp-¯p-\n-hÀ¯n Imep-IÄ
hf-¨v.. Unw... e¦-¡pÅ Z£n-Wm-b-\w-Xp-S-§n.
hmbp-]p-{X³ _eq-Wm¡n s]m´n ]´mbn FXnÀt]m-
Ìn-te-¡p-]m-ªp.
FbÀt]mÀ«v H¶n s]m´n-h¶ kpc-k-tbmSp {iol-
\q-am³ tSmÄUv:
dnt«¬Sn-¡-äp-−v. aS¡w hcmw.
kpc-k, Nmanw-Kvte-Un, Nmap-t−-izcn ]dªp:
tUm¬Spsk AÆn-[w. kln-¡m-\m-hp-¶n-Ã. hÃm¯
Zmlw, AXn-te-sd-hn-i-¸v. hmSm¯ \nsâ ico-cw, hmbp-th-
Kw, shbnÂan-¶p¶ kzÀ®-tcm-a-§Ä...
l\q-am³]-dªp:
FÃmw icn, Hs¡ aS¡w aS-§n-h¶p \nhÀ¯mw.
kpck k½-Xn-¨n-Ã.
t\m t\m. \u ¹okv.
\o kabw skäp-sN-bvXp-sImÄI. Aem-dw-ap-g-§p-
t¼mÄ Rms\-¯pw. \ns¶ ian-¸n-¡mw. apS¡whcn-Ã.
tlmfntU D−m-hn-Ã.
imTy-¯n kpck kc-k-bm-Wv.
]än-Ã, ]än-Ã. Ct¸mÄ hn«p-t]m-I-cp-Xv. DÅ-k-a-bw-sIm-

ഹമാനസം
5

−p-DÅXp ssIb-S-¡p-I.
A{X\nÀ_-Ô-am-sW-¦n kpc-tk, \o hmXp-d-¡p-I.
Ah-fpsS A[-c-§fpw ]Ãpw ]pfIw-sIm-−p. \mhnf-In-
a-dn-ªp. kap-{Z-X-c-Ww-X-s¶. Ipd¨p e¦m-]p-co-aÀ±-\-hpw.
kc-k-bpsS hmbtb-¡mÄ l\q-am³ hfÀ¶p.
]c-kv]cw hfÀ¶pw ]nfÀ¶pw c−p-t]cpw {]mtZ-in-
II£nIfm-bn. A²zm-\-kn-²m´w \S-¯n.
{]Xo-£-bpsS sImSp-ap-Sn-bn kpck ]c-am-h[n ]
nfÀ¯n. ka-b-an-sö HmÀ½-bn l\q-am³ kzbw sNdp-
Xm-bn. kvamÄ Cukv _yq«n-^p-fmbn \mK-am-Xm-hnsâ AI-
¯p-IqsS ]pd-¯p-I-S-¶p.
l\q-am³ ]dªp: tZh-am-Xmsh \ns¶ F\n-¡p-th-
Ww. Ct¸m-sgsâ a\w-ap-gp-h³ koX-bpw-cm-a-\p-am-Wv.
tkmdn. Ah-cpsS ktµ-iw-h-ln-¡p¶ {SmhÂkn aäp
et¤-Pp-IÄ \S-¸n-Ã. \obmWp ]n¶oSv ic-Ww. At¶cw
\nsâ ]mZ-]-ßm-h-Xn-bn F\n-¡p-i-c-Ww-hn-fbn-¡-Ww.
bm{X-bv¡p-X-S-Êw-\n-ev¡m-sX-bn-cn-¡p-I.
Xs¶ \¶mbn ]än¨ l\q-am-t\mSv kpc-k¡p hen-b-
hm-Õ-eyw-tXm-¶n. AsÃ-¦nte AhÀ amXm-hm-W-tÃm.
Nm]eyw amXm-¡Ä¡p hmÕ-ey-Im-c-W-hp-am-W-tÃm.
kpck k½-Xn-¨p. ]mhw.
\nsâ {]iv\-§Ä F\n-¡p-a-\-Ên-em-hpw. ]d-ªm-e-\p-
k-cn-¡m¯ Ipsd \mK-§-sf-\n-¡p-ap-−v. \n\-¡p-P-bw-t\-
cp-¶p. koXsb I−p Ima-d-{]nâv cma-s\-¯n-¡p-I. cma³
£p`n-X-\m-h-s«. \nsâ dnt¸mÀ«nw-Knsâ I\w-sIm-−p-
thWw cm£-k-cpsS `c-Ww-X-I-cm³. \nsâ _ehpw
thKhpw dnt¸mÀ«vsN-¿m³ tZh-·À tZh-·mÀ \ntbm-Kn-¨-
Xm-sW-s¶.
\osb-s¶-]-än-¨n-«p-t]m-hp-I-bm-Wv. F\n-¡n-jvS-am-bn. \o
Imcyw-\-S-¯m³ tIa-\m-Wv. awK-fw-t\-cp-¶p.
kÀÆ-aw-K-f-aw-Ktey
kpck aS-§n-b-X-dn-ª-k-ap{Zw Cbmsf hoWn-«p-]n-Sn-
¡m³]än-sÃ-¶-dnªp ssa\m-I-s¯-hn-fn-¸n-¨p.
\mK-am-Xm-hn-\p-]p-dsI ssa\m-Iw.
ssa\mIw
bphÀ \mIw.
cmasâ satÊ-PmWv l\q-am³ sIm−p-t]m-Ip-¶-Xv. hI-
bn cma³ Fsâ IpSpw-_-am-Wv. hI-Xn-cn-hnepw A§-s\-

ഹമാനസം
6

¯-s¶. Ah³ hoWp-X-I-cp-sa¶p Icp-X-−. `qan-bn-se


I¬t{SmÄdqap-ambn _-Ôw-ap-dn-bn-Ã. LÀjWw Ah-\p-{]-
iv\-a-Ã. kpc-k-tXm-ä-XmWv tIkv. \o H¶p s]m´n-\n¶v
Ah\p hn{i-aw-sIm-Sp-¡-Ww.
Ai-\hpw ib-\hpw Hm^ÀsNbvX ssa\m-I-t¯mSv
l\q-am³ ]dªp:
]mSn-Ã, ]mSnà \s½-\-½Ä
]msS ad-s¶m¶pw sNbvXp-Iq-Sm.
cmasâ Imcy-am-hp-t¼mÄ A¯m-ghpw A´n-¡q«pw ]
mSn-Ã. D¨-bp-d-¡hpw shän-e-ap-dp¡pw ]mSn-Ã. \nsâ hnkn-
tä-gvkv_p-¡n Rm³ H¸p-sh-¨n-cn-¡p-¶p.
]ÀÆ-X-in-Jn-c-¯n H¶p-sXm-«p-sXm-«nà F¶-a-«nÂ
{Xnth-Wo-kw-K-aw-]mSn l\q-am³ bm{X-Xp-SÀ¶p.
kap-{Z-¯nsâ ]mÀ«n-dn-tkmÀ«p-I-fn amdn-am-dn-¯m-a-kn-
¡p¶ Ombm-{K-lWn tIm«n-«-t]m-se-t]m-Ip¶ l\q-
ams\ t\m«-an-«p. tIm«p-hm-bn-«p.
\obm-cv, {KlWn t]cn-te-bp-Åp, Bfv Ip¶m-W-sÃm,
l\q-am\p Bß-K-X-ap-−m-bn. ]pd¯p aq¸À¡pw KZ-]-Xn-
hp-−v.
\mep-skân-tâ-Xm-Wp-]-«-bw, A¿m-bncw G{I-bmWv
hncn-hv. hf-¨p-sI«p thsd-bpw.
l\q-am³ Imcp-Wy-¯nsâ kvs]jy HmÀU-sdm¶pw
sImSp-¯n-Ã. Ahsf a®p-am-´pw-t]mse am´n-s¸m-fn-¨p.
kmUnÌv Ah-fpsS tXbn-e-t¯m«w Nmb-s¸m-Sn-bm-¡n.
t_mÀUv FSp-¯p-am-än.
t_mÀUp-IÄ CÃm-Xm-¡n.
kqcy³ `qan-bpsS atä-]-Ip-Xn-bnÂ{]-th-in-¨Xpw l\q-
am³ kap-{Z-¯nsâ atä-I-c-sN-¶p-]-än-bXpw H¸-am-bn-cp-¶p.
Nc-a-Kncn inc-kn-c-hnbpw {]th-in-¨nXp
Nmcpe-¦m-tKm-]p-cmt{K I]o-{µ\pw F¶p Infn-]m-Sp-¶p-
−v. A¡m-e¯p hm¨p-I-−p-]n-Sn-¨n-«n-Ãm-bn-cp-¶-Xn-\mÂ
ka-b-kq-Nn-I-fmbn kqcy³, N{µ³ F¶n-h-sc-\n-tbm-Kn-¨n-
«p-−m-bn-cp-¶p. X{´n-amsc \nb-an-¡pw-ap-¼m-b-Xp-sIm−p
chn-h-¶n«pw ]pWymlw D−m-bn-Ã.
Af-hp-I-fpsS B[n-Iys¯ Nph-Sp-IÄsIm-−p-\n-jv{]-`-
am-¡nb hnjvWp-hnsâ hma-\³, hn.-sI.-F-¶nsâ
Nm¯³kv F¶n-h-cpsS enÌn-te-¡mWp l\q-am³ NmSn-b-
Xv. NmSn-sb-¯n-b-Xv.

ഹമാനസം
7

Bcm-Wp, GXp-{_mâmWv koXm F¶p l\q-am-\-dn-bp-


am-bn-cp-¶n-Ã. Su¬ap-gp-h³ Ae-ªp-\-S-¶p. kzm`m-hn-I-
ambpw Ipän-¡m-Sp-I-fn-te¡pw DuSp-h-gn-I-fn-te¡pw Ipc-
§sâ PnÚmk N]-e-s¸-«p. Nm]eyw IuXp-I-s¸-Sp-I-bp-
ap-−m-bn. \¶mbn
Hcp ISbpw ]q«n-bn-cp-¶n-Ã.
ayqkn-b-§Ä, Ad-hp-im-e-IÄ, \£-{X-tlm-«-ep-IÄ,
PzÃ-dn-IÄ þ Hcp-h-enb C³sh-Ìp-saâpÅ ]S-amWv e¦.
BsI Hcn-f-¡w.
e¦bn koX-sb-¯n-¡-gnªØnXn¡v cma-s\-¡qSn
Chn-sS-sb-¯n-¨m B ]mh-¯n\p Im«n-e-e-bm-sX-I-gn-
bmw. koX¡p koX-bp-ambn. e¦-bn-em-sW-¦n ssItI-bn-
h-cn-Ã. cm£-kÀ `-cn-t¨-S¯p ]ptcm-K-Xn-Iq-Spw. `c-W-
¯n\p ImTn-\yw-Iq-Spw. cma-\-tX-sä-Sp-¯m temIm-`n-cm-a-
\m-Imw. shdpsX FSp-¯p-sIm-−p-t]mbn t]cp-−m-¡mw.
Hcp an¨-_-P-äv`-c-Ww-sIm−p e¦m-kns\ Ipfn-¸n-¨p-In-S-
¯mw.
cma-P-b.
cma³]d-ªp-sIm-Sp¯ ]mkvthUv ASn¨p Ipc-§³
cm£-k-e-¦-bnÂI-S-¶p.
cmasâ ImÀUv Xc-t¡-sSm-¶p-an-Ã. Ipc-§-·mÀ¡p Hcp
c£-bm-Wv. kv{Io\nÂsX-fn-ª-hmIyw Ipc-§sâ `mjm-
hn-cp-Xns\ AÛp-X-s¸-Sp-¯n.
shÂIwSp e£vaokv e¦.
e£van koX-bm-sW-¶n-cns¡ CXnsâ AÀ°-sa-
´mWv? koX cmh-W\p Iog-S-§ntbm? cma³ Cs^-IvSn-\p-
sIm-Sp¯ s\mss_Âss{]kv ]n³h-en-t¡-−n-h-cptam?
dnk-]vj-\n AhÄ sN¯n-bn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.
t{ImÀ]-Xn-bm-hm³ hgn-hn«p e¦-]q-−-Ip-c-§³ Znt{Käv
e£vansb hnc-«n-hn«p:
\o t{Kä-Ã, shdpw tKäp-e-£van. ]Sn-¸m-dp.
e¦m-e-£van-]-dªp:
\o Hcp ]mkvth-Up-sIm−p e¦-bnÂam-{X-aà {]th-in-
¨-Xv. F¶n-ep-am-Wv. Ah-\-hÄ¡n«p Hcp Xm§p-Xm-§n.
Fs¶ \o sIm¨m-t¡-−.
AÃ-Ã, Rm³ hmkvX-hw-a-\-Ên-em-¡p-¶p. \nsâ
ssIbq¡pw hmeq¡pw F\n-¡p-a-\-Ên-em-bn. Cu Xmeq¡v
Rm³ hnSp-¶p. ASn-In-«n-bm B\-bpw-]n-c-−p-ho-gpw. ASn

ഹമാനസം
8

\¶m-bn-cp-¶p.
e£van {Ukvam-än-bn-d-§n.
e£van¡v `mj-bn ca Fs¶mcp hn]-cybw D−m-bn-cp-
¶p. ca bm{X-bm-¡nb Ipc-§sâ IY ]n¶oSv hen-b-I-Y-
bm-bn. ca-bpsS bm{X-A-Yh Ab\w ]n¡m-e¯v cam-
b\w F¶mbn IYb aa IY-b-aa F¶p ImI-fn-]m-Sn-s¡m-
−n-cp-¶p.
IÀ¡n-S-hn-i-¸n-\-sXmcp Ijm-b-¡-ªn-bm-bn.
Rm³ \ns¶ Im¯n-cn-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. \m·p-J³
{_Ò-tZ-h-\mWv Fs¶ sU]yq-t«-j-\n \ntbm-Kn-¨-Xv.
cma\pambn _Ô-s¸-Sp¶ Hcp-Im-cyhpw \S-¡m-Xn-cn-¡n-
Ã. koX-sb-sIm-−p-h-¶-Xp-Xs¶ AXnsâ sXfnhpw
apt¶m-Snbpw AsÃ?
F ¹m³Uv s]mfn-än-Ivkv. s]mfn-bn-Ã. t]mfn-kn-bp-−v.
e£van Nne Xmt¡mÂhn-h-c-§Ä Ipc-§-\p-\ÂIn.
AXn-\p-aps¼ {]th-i-\m-\p-aXn \ÂIn.
]pcm-X-\-djy F¶p ]n¡me-e-c-¯-dn-b-s¸-«-cmPyw
XI-cp-¶-Xn-\p-ap¼v _qÀjzmkn Fs¶mcp hÀ¤-ap-−m-bn-cp-
¶p. sbÂkn³tZhsâ Ah-Xm-cm-´y-¯n {]f-b-ap-−m-
Ip-Ibpw A¶p-I− sI«p-d-¸p-Å-cm-Pys¯ IS-se-Sp-¡p-
Ibpw D−m-bn. AXn¸ns¶ Imip-ImÀ¡v thmUvI-In-«n-
¯p-S-§n. \½psS IY-\-S-¡p-t¼mÄ djy-X-IÀ¶n-«n-Ãm-bn-
cp-¶p. B sI«p-I-Y-Xs¶ DS-se-Sp-¯n-«p-−m-bn-cp-¶n-Ã.
A¡m-e¯v _qÀjzmkm Fs¶mcp hÀ¤-am-bn-cp¶p
e¦-`-cn-¨n-cp-¶-Xv. djy¡v 30 Un{Kn sX¡v ]Xn-s\m-¶m-
bncw tbmP\ AIse Hcp Gdp-]-S-¡w-t]mse, Hcp Xan-
gv]p-en-\-Jw-t]mse B{]-tZiwInS-¶p.
IrXyw-]-d-ªm em¦n-¸q-¡Ä e¦n-¡n-ep-§p-¶, aq¶p-
tk-\-I-fp-sSbpw No^v cmh-W³ hmkvX-h-¯n `cn-¨-Ø-
en. e¦-bn Ahsc tjmÀ«mbn cm£km F¶p-hn-fn-¨p.
AXn-semcp {]Xy-b-imkv{X-]-c-amb \ne-]m-Sp-s−-¶p-Iq-Sn-
Iq-«n-t¡m-fq.
IS-e-e-I-fm-bn-cp¶p e¦-bpsS ]mhm-S-sRm-dn. e¦-bnse
_qÀjzm-km-hÀ¤w-t]mse Xnf-¨p-a-dn-bp¶ Hcp ISÂXs¶
AhÀ Npäpw Xm−n-sb-Sp¯p F¶p-]-d-bp-¶-Xmhpw icn.
Ncn-{Xw, `qan-im-kv{Xw, koX-bn-cn-¡p¶ inwin-]-bpsS
am¸v F¶nh e£van-sIm-Sp-¯p.
e£van-sbP-bn¨ \o e¦sb Pbn-¨n-cn-¡p-¶p. ChnsS

ഹമാനസം
9

alm-e-£van-ap-XÂ a®m-¯n-e-£van-hsc Rm\m-Wv. F´n-


t\sd Np®m¼v e£vao-hn-em-kw, -ssXew e£vao-ssX-ew.
\ns¶ Ct¸mÄ F\n¡p a\-Ên-em-bn-¡-gn-ªp.
C\n \ap-¡n-hn-Ss¯ `cWw A«n-a-dn-¡mw. Cu Dt±-i-
¯n ]t− h¶p-Iq-Sn-b-Xm-Wv. _qÀjzmkm cmPm-hn\p
acWw \nÝ-b-am-bn-cn-¡p-¶p. Ipd-¨p-Imew emZ³ Ifn-¨p-\-
S-¡-s«. At¸m-tg¡pw cma\v F¯m-\m-hpw.
am¸v Im«n-s¡m-Sp¯p e£van-]-dªp.
cmh-Wsâ ]©-\-£-{X-KmÀU-\m-Wn-Xv. FÃm- t¹-¡p-
apÅ {Ku−m-Wv.
]e-X-cw-hr-£-§-fp-−-hn-sS. Atim-I-h\w F¶mWv
t]cv. timI-I-Y-IÄ ]e-Xp-−n-hn-sS.
sIm−p-h-cp¶ kv{XoIsf hg-¡-a-\p-k-cn¨v Hmtcm-a-c-
¯-W-en-em-¡pw. hg-§m³Iq«m-¡m-¯-h-sf-bmWv inwin-]-
Np-h-«n-em-¡p-I. sNdnb Idp-¯-t_mÀUn knwl-f-¯nÂ
aª-A-£-c-¯n-em-bn-cn¡pw inwin]m Fs¶-gp-Xn-bn-«p-−m-
hp-I.
AhnsS inwi-]-Np-h-«n _qÀjzm-km-\m-cn-IÄ¡n-S-bnÂ
H«pw s^an-\n-kw-_m-[n-¡m¯ s]s®m-cp-¯n-sb-Im-
Wmw. ]«p-sa-¯-h-cn-¨n-«mepw InS-¡m³Iq-«m-¡m¯ kv
{Xo. ]mXn-hn-S-cm³Iq-«m-¡m¯ I®n cm{Xn-]-I-ep-IÄ
t`Zw-Im-«p-¶n-Ã. ]mXn-am{Xw Db-cp-¶-Np-−p-I-fnÂ\n¶p ]
pd-¯p-h-cp¶ i_vZw Nq−-bn-«p-]n-Sn-t¡-−n-h-cpw. cma-Pb
F¶mWv ]mkvth-Uv.
t^jyÂsN-¿m¯ t^kv. thmbnÂkm-cn. Hmbn-en-Ãm-
¯-ap-Sn. HmS-bnÂh-en-¨-i-co-cw. ]mhw-Ip-«n. cma-s\-^Îv
sXfn-bn-¸n-¡m-\pÅ sSÌv Syq_v inip. P\n-¨-t¸msg sSÌv
Syq_n-em-bn-cp-¶p.
bmKw-\-S-¡p-¶n-Xnsâ ]n¶mse Dg-hp-\n-e-§-fnÂ\n¶p
A\m-Y-¡p-«n-I-sf-In-«m-dp-−v. Ch-sfbpw A§-s\-In«n-b-Xm-
Wv. bmK-am-WtÃm cma-I-Y. tbmKw-sIm−v koXm-cm-a-·mÀ
cmam-ko-X-am-cm-bn. IÃym-Ww-I-gn-¡m¯ alÀjn-amÀ sIm
−p-\-S¶v cmPm-¡-·msS Zm¼Xyw Ipf-am-¡n. \nd-sb-bm-K-
§Ä\-S-¡p¶ Ime-am-b-Xn-\m bmK-¯n ]s¦-Sp-¡p-¶-
hÀ¡p-am-{Xta Ip«n-Isf In«n-bn-cp-¶p-Åp. A\m-Y-Ip-«n-IÄ
Dg-hp-\n-e-§-fn ]q«m³h-cp-¶-hÀ¡v I−p-In-«m³]m-I-
¯n InS-¶p. cmÚn-amÀ cmPm-h-dn-bmsX {]k-hn-¨-Ip-«n-
I-fpw, cmPm-¡-·mÀ¡v cmÚn-am-c-dn-bm-sX-bp-−mb

ഹമാനസം
10

Ipªp-§Ä¡pw Cu kwhn-[m\w c£-bm-bn.


hm\-c-a-lm-t\, \nsâ ASn-In-«n-b-Xp-sIm−p Rm³ aS-
§m³ \nÝ-bn-¨p-I-gn-ªp. Int«−Xp-In-«n-bm tXmt¶-
−-Xp-tXm-¶-Ww. AXp-−m-bn. cmh-Wsâ \miw Rm\pw
aW-¡p-¶p. h©n-ap-§pw-ap¼v c£-s¸-Sp-¶-XmWp _p²n.
s]®n³ ]n³_p²n F¶p-]-d-bp-¶p. e£van-¡Xp ap³_p-
²n-bm-Wv. Id-Îvk-abw hnXvt{Um-sN-¿pw. Bcpw XÅ-−.
Zmi-c-Ynsb kq£n-¡-Ww. _p²n-D-]-tbm-Kn-¡m\pw
atÞm-Z-cnsb hiw-tIm-Sp-¯m\pw Ah-\p-]-¯p-X-ebpw
Ccp-]-Xp-ssI-I-fp-am-Wv.
koX-amsc sIm−p-h-cp-¶-Xn atÞm-Z-cn¡p {]Xn-tj-
[-antÃ? FXnÀ¸nsÃ?
Bsc-¦n-ep-sams¡ thsd-bp-−m-bm cmh-W-s\-s¡m-
−pÅ aÃv Ipd-bp-a-sÃm F¶mImw AhÀ Nn´n-¨n-cn-¡p-I.
skmà Ipd-bpw.
Ah-cm-sf-§-s\-bmWv? hà cma³am-scbpw X«n-s¡m-−
p-h-cm-dp-t−m?
A¿-t¿. ]¯p-Np−pw Ccp-]-Xp-ssI-Ifpw \qdp hnc-ep-
I-fp-apÅ Hcmsf s]mdp-¯-hÄ¡p aämsc ]nSn-¡m-\m-
Wv. ]mXn-{h-Xy-¯n AhÄ ^pÄ{h-X-bm-Wv. atÞm-Z-cn-
¡p-th-W-sa-¦n C¡m-cy-¯n koX-bp-ambn Hcp bp²w-\-
S-¯mw.
tlmwt]Pv Im«n-s¡m-Sp¯p e¦m-e-£van.
_m¡n Xm³ Hm¸³sN-bvtXm-fm-sa¶v hoc-hr-tIm-Z-c-
tkm-Zc³.
e¦-bn hm\-c³ IS-¶Xpw e£van-e-¦-hn-«Xpw H¸-am-
bn-cp-¶p. e¦-bpsS dnkÀÆp-_m-¦mWv hm\-c³ s]mfn-¨-Xv.
cmh-Wsâ Cu hkv{X-¯nÂ]n-Sn-¨mWv Ien-Im-e¯v alm-
ßPn `mc-X-tZ-i¯v ]co-£n-¨-Xv. {_n«o-jp-hm-gvN-bn-te¡v
\pg-ªp-I-b-dpw-ap¼v hntZ-i-h-kv{X-¯nÂ]n-Sn-¨p. Cu ]nSp-
¯-¯n I½o-j³]n-Sp§mw F¶p-a-\-Ên-em¡n KmÔn-Im-
e-¯n-\p-ti-jhpw `mc-X-tZ-i¯v kztZ-in-]-co-£-W-ap-−m-
bn-«p-−v.
e¦ hÃm¯ Hcp e¦-bm-Wv. e¦pw F¶p-]-d-bp-¶-am-
Xncn an¶p¶ \K-cn. tImÂhn-f-¡v, tai-hn-f-¡v, ImÂhn-f-
¡v, s]t{Sm-amIvkv, amIvknaw amÀ¡v XpS-§n apgp-h³ ]
ptcm-K-a-\-Nn-Ó-§-fpsS {]Im-ihpw AhnsS I−p.
A[nIw Bkz-Zn-¨p-\n-¶m IÅ-¸-«-b-¯n ]nSn-s¨-

ഹമാനസം
11

Sp¯ `qan Xncn-¨p-]n-Sn-¡m³ Ign-bn-Ã. F¶mepw H¶p Id-


§p-I-Xs¶.
kap-Zm-b-cm-Pm-¡-·m-cpsS Ac-a-\-IÄ, kzÀ®-a-b-amb
kzm{i-b-t¡m-«-IÄ, sImSn-a-c-§Ä, P¸m³kn¡p-sIm-−
pÅ cà-]-Xm-I-IÄ, PzÃ-dn-IÄ þ hmbp-]p-{Xs\ Imäp-ho-
in-s¡m-−p-t]mbn.

2. e¦m-hn-jvS-bmb koX
s]m¡-ta-dnb inwin-]-bpsS Nph-«n P]-am-e-bp-ambn
koX Pe-]m-\-an-ÃmsX Ip¯n-cp-¶p.
Bbn-cn-¡pw, CXm-bn¡pw koXm½.
acym-Z-cm-asâ ktµ-i-hm-l-I³ H¶p t\m¡n.
tamÌv Énw. Imem-h-Øbpw `£-Whpw ]nSn-¡p-¶p-−m-
hn-Ã. ]«p-\qÂt]mse I®p-\oÀ. koX-bpsS `qKp-cpXzw
Ipd-ªn-cn-¡p¶p F¶p apSn-bn-g-IÄ I−m-e-dn-bmw.
koXsb sh¨p s]mfn-än-¡Âkv Ifn-¡p¶ cma-cm-h-W-
·m-tcmSp l\q-am\p Acn-i-ap-−m-bn. Ce-¨mÀ¯p-IÄ¡n-S-
bn-eqsS A¼n-fn-sb-I− hrtIm-Z-c³ taL-ambn ASp-t¯-
¡p-\o-§n.
amKv\äv
kzm[o-\-apÅ sIme-bmfn Pbn-en-d-§n-h-cp-t]mse Hcm-c-
h-ap-−m-bn. Hcp sNdn-b-In-ep¡w ASn-sh-¨p-\o-§n. koXm-
½¡p kao]w h-¶p. ssIhn-c-ep-IÄ, aWn-I-WvTw, tXmÄ,
Ac, ]mZ-§Ä F¶n-h-sbms¡ kzÀ®hpw cXv\-hpw-sIm
−p Ae-¦-cn-¨n-«p-−v. A[n-I-¸-ämb B`-c-W-§Ä-H-gn-hm-
¡n-bm BÄh-fsc am\y-\m-Wv.
[pw... \q]p-c-[z-\n-tI« koX sNhn-s]m-¡n-t\m-¡n.
koX-
{]-`phpw cmh-W³ Zmkn-bp-ambn A`n-\-bn-¡p¶ shÅ-cn-
\m-S-Iw. cmh-W³ Um³kp-sN-bvtX-¡ptam F¶p koX-`-b-
¶p. Hcp P·-¯n Fs´ms¡ ImtW-−n-hcpw?
koX-sb-I−p koX-bm-bn-cn¡pw F¶p A\p-am-\n¨
l\q-am³ h¶ tImbn-¯-¼p-cm³ cmh-W-\mhpw F¶pw
Duln-¨p. tcma-§Ä IqÀ¸n-¨v, tZlw-IqÀ¸n-¨v, sNhn-
IqÀ¸n¨v kw`m-jWw tNmÀ¯n.

ഹമാനസം
12

cmh-W-{]-`p-hnsâ Pev]\w C§s\ tNmÀ¯n-sb-Sp-¯p.


kpµ-co, kpiote \osbm¶p a\-Ê-dnªp Fs¶
t\m¡q. AÃepw Ae-«p-ambn C½-«m-bn-I-gn-ªmÂ
aXntbm \n\¡v? \o Xe-Ip-¯n-a-dn-ªmepw \n\¡p cma³
{]m]y-\-Ã. C{X-Zn-h-k-am-bn«pw AhÀ \ns¶ At\z-jn-s¨-
¯ntbm? thsd _Ôw-Xp-S-§n-bn-«p-−m-hptam F¶-
dnbptam? hÃ-P-´p-¡fpw ]nSn-¨p-Xn-¶n-«p-−m-hp-sa¶p Icp-
Xn-bn-cn-¡p-I-bm-hpw. ]mÀ«nbpw Kh¬saâpw Ah-s\m-cp-t]
m-se-bm-Wv. \ap¡v t`Z-_p-²n-th-Ww. ]iphpw ]«nbpw H¶-
Ã. \nsâ cma\v \obn-sÃ-¦n Hcp Im«m-f-¯n-bm-bmepw
aXn-bm-hpw. \obpw c−pw c−mbn ImWm³ Ign-bm-¯-h-
fm-h-cp-Xv.
s]m¶p-h-¶p- hn-fn-¡p-t¼mÄ Im¡-s¸m-¶n-\p-th−n
t\m¼p-t\m-än-cn-¡p-¶Xv. Rm³ et¦-i-\m-Wv. cmas\
X\n cma-\m-¡n-s¡m−p t]m¶-h-\m-Wv. aWhpw KpW-hp-an-
Ãm¯ e£va-W\v cm£-ksâ e£-Ww-Im-«n-s¡m-Sp-¯-h-
\m-Wv. Hcp kv{Xo¡p-th− kpc-£-t_m[w Ch-cpsS Iq«-
¯n \n\-¡p-−m-hptam?
Rm³ et¦-i-\mWp F¶p cmh-W³ t{]a-]qÀÆw ]d-
bp-¶-Xp-tI«p et¦-i-s\-t¸mse BRvP-t\-b\pw Hcp
hnIm-c-ap-−m-bn. tXSn-b-hÅn ap¶m-cw-h-¶n-cn-¡p-¶p.
\n\-¡p-e-¦-bpsS cmÚn-bm-hmw. Atbm-²y-bn AXn-
s\m¶pw Xc-s¸-Sn-Ã. Xc-s¸Spw F¶p-I-cp-Xn-bm ssIbn-
«p-ap-S-¡m³ tItI-bn-bp-−m-hpw. \n\-¡p-h-cm-\pÅ
ku`mKyw XS-bm³ ap³Iq«n N{I-¯n hnc-en-«-h-cmWv
AhÀ. sImk-d-]-d-bm³ C\nbpw thsd s]®p-§-fp-−
mhpw Ahn-sS. At¸m-sgms¡ cma³ sI«pw-]q-«n-bn-d-§pw.
\obo Iodn-b-km-cn-bp-Sp-¯p-a-Sp¯p ]n¶mse Cd-t§-−-h-
fmtWm?
tZh-·m-cpsS cmPm-¡Ä¡pIqSn `àn-bp-Å-h-\mWp
cmh-W³. temI-¯n\v A`n-h-µy³. FÃm-c-k-§fpw \ncp-I-
WvT-\mbn sh¨p-\o-«p-t¼mÄ sNdn-b-Ip-«n-I-sf-t¸mse Duw
Duw F¶p-hm-in-]n-Sn-¡-cp-Xv. \mi-am-Wp-hm-in. tami-hp-am-
Wv. F\n¡v \nt¶m-Sp-ff CjvSw Ft¶-¡m-fp-am-Wv. \obn-
Ã-sb-¦n F\n¡v kqcy-\p-Zn-¡n-à F¶ a«m-bn-«p-−v.
Rm³ \nsâ Zmk-Zm-k-¸³. \osbsâ cmin. AsÃ-¦nÂ
Atbm-²y-bn InS-¶-hÄ F§s\ Atim-I-h-\n-bn-
se¯pw?

ഹമാനസം
13

l\q-am³ ]ndp-]n-dp¯p: Ienw-Kw-h-cp-t¶-bp-Åq.


cmh-W³ XpSÀ¶p:
\ap¡o Ime-N-{I-¯n {Kl-§-fmbn {IoUn-¡mw.
tNdnÂ\n-¶p-hn-cnª Xma-c-I-−p-tam-ln-¨-h-\mWv. s]m«n-
¨p-sIm-−p-t]m-¶p. H¶p-Nq-Sm-\mbn Im¯p-sI-«n-¡n-S-¡p-I-
bm-W-h³. bYmÀ°-¯n NqVm-cXv\w \nsâ Xe-bn-ep-
Å-X-Ã. ap¼nÂ\n¡p¶ Rm\m-Wv. \nsâ icocw Fsâ
ssIbn-em-Wv. a\-Êp-IqSn F\n-¡p-X-c-Ww. AXn-\p-am-{X-
amWv ka-b-a-\p-h-Zn-¡p-¶-Xv. cma-\p-Iq-Sn-bpÅ kabw CXn-
e-S-§p-¶p-−v. anSp-¡\msW-¦n apX aS-¡n-sb-Sp-¡-s«.
Fsâ sse³ \n\-¡p-a-\-Ên-em-hp-¶pt−m?
I®ocv \\¨ aq¡p-]n-gnªv koX samgn-sIm-Sp¯p:
F\n-¡n-jvS-ambn ChnsS h¶-X-Ã. NXn-¡-s¸-«-Xm-Wv.
cma³ A§-tb-¡mÄ hen-b-h-\m-W¶v A§p-Xs¶ sXfn-
bn-¨p. thjw-am-dn-h¶v ambm-Pm-ew-Im«n Fs¶-sIm-−p-h-cn-
I-bm-bn-cp-¶p. t\cn-Sm³ ]än-sÃ-¶-Xn\p CXnÂ]cw sXfn-
sh-´n\v? bmK-im-e-bnÂ\n¶p tlma-{Z-hyw-X-«n-sb-Sp-
¡p¶ ]«n-sb-t¸m-se, ASp-¡-f-bnÂ\n¶p A¸w-sIm¯n-
s¡m-−p-t]m-Ip¶ Im¡-sb-t¸mse e¦-bpsS cmPmhv
hnUvVn-th-jw-sI-«p-I-bm-bn-cp-¶p. F{X-tam-i-am-bmWv
Xm¦Ä {]hÀ¯n-¨Xv. cmP-sIm-«m-c-¯nÂ\n¶p cma-s\m¸w
Im«n-te-¡n-§n-b-h-fmWv koX. cma-\-ÃmsX koX-s¡mcp
taml-an-Ã. Bfmbpw AÀ°-ambpw {Zhy-am-bpw. shdp-samcp
tamjvSm-hmb \ns¶ IÅ-s\-¶p-hn-fn-¡m-Xn-cn-¡p-¶-sX-
§s\? DNn-X-a-Ãm¯ {]hÀ¯-\w-sIm−p \o \mi-¯n\p
kzmK-Xw
]-d-ªp-I-gn-ªp. D]m-c-§-fn-Ãm¯\miw \nsâ-a-S-bn-te¡v
Ib-dn-h-¶n-«p-−v. \o acn-¨p-t]m-hp-I-tb-bp-Åp. {iocm-asâ
aqÀO \n\-¡-dn-bn-Ã. A{X-jmÀ¸mWv Ahn-Ss¯ ic-th-
Kw. ic-hWm F¶p-hn-fn-t¨mSpw \o. Ac-h-W-¸m-b-k-amIpw
\o. A\p-`-hn-¨-hÀt¡ Adn-bq.
hnÃp-Ip-e¨p Fs¶ t\Sn-b-h-\mWp cma³. C\nbpw
AXm-hÀ¯n-¡pw. Ncn-{X-am-hÀ¯n-¡p-t¼mÄ e¦-X-I-cpw.
hnÃp-Ip-e-¨p-sIm−p \ns¶bpw \nsâ Ipe-t¯bpw \nsâ
cmPy-s¯bpw apSn-¡pw. Ah³ ASn-apSn NqSm-a-¶-\m-Wv.
ISÂIm-bÂt]mse Xm−n-hcpw cma³. \nsâ IS-enÂ
Imbw-I-e-¡pw.
JUvK-sa-Sp¯p cmh-W³ Aedn: sImÃpw Rm³

ഹമാനസം
14

atÞm-Zcn HmSn-h¶p cmh-Wsâ ta Xq§n.


atÞm-Z-cn-bpsS `À¯mhv A{X atÞm-Z-c-\m-h-cp-Xv. ]
pcp-j³ hnsÃ-Sp-¡p-¶Xp BWp-§-fpsS Xe-sIm-¿m-\m-h-
Ww.
Rm\ntà At§-¡v. F{X-kp-µ-cn-am-cp-−n-hn-sS. As§m-
¶p-aq-fn-bm t]msc. Cu `mKy-lo-\-tbmSp iàn-]-co-£-
W-sa-´n-\mWv? Ah-sf shdp-sX-hn-Sp-I. At§-¡p-th-−
Xp GXp-ssS-¸m-sW-¶p-]-d-ªmÂa-Xn-b-sÃm. _qÀjzm-km-
hÀ¤-¯n\p \mco-£m-a-ap-−m-Iptam? sskkv]-d-ªmÂt]
m-sc. \n§Äh-ÃXpw {]hÀ¯n-¨m N¯p-t]mIpw AhÄ.
IY-I-gn-bmsX \o«n-s¡m-−p-t]m-bm-esà ]c-kyw-In-«q.
\n³sc \qdp-hn-c-ep-IÄsIm−p ao«m-\pÅ I«-bpt−m Cu
lmÀtam-Wn-b-¯n\v?
atÞm-Z-cn-bpsS X{´-Ú-X-¡p-ap-¼n cmh-W³ Pmfy-
X-kzo-I-cn-¨p. \mlw-Pm-t\. koX-bpsS ap¼n ]än-b-XÃ
PmfyX F¶p-\-Sn-¨p.
icn, hi-¯m-¡m³ c−p-amkw Im¯n-cn-¡mw. Imem-
hØ H¶p-am-d-s«. \mep-Rm-äp-th-e-IÄ Ign-bp-t¼mÄ
h¶p-th-e-sN-¿mw. k½-X-an-ÃmsX hÃXpw {]hÀ¯n-¨mÂ
Fep¼n N¯p-t]m-Ip-sa-¶mWv atÞm-Z-cn-]-d-bp-¶-Xv.
AhÄ ]d-bp-¶-Xp-i-cn-bm-bn-cn-¡pw. Poh-\p-Å-h-cnetà Ic-
Sn-¡p-Xm-ev]-cy-ap-−m-hq. atÞm-Z-cn-¡-dn-bpw-t]mse BÀ¡-
dn-bmw. BÀ¡-dn-ªmepw sImÅmw Cuk-a-b-¯n-\p-ÅnÂ
Chsf ]d-ªp-i-cn-bm-¡n-s¡m-Åp-I.
ap−p-ap-dp¡n cmh-W³ aS-§n.
ap−n-t·Â Ik-hmbn atÞm-Z-cn-bpw.
C\n F\n-¡mWp _p²n-ap-«v, atÞm-Zcn ]ndp-]n-dp-¯p.
F¸n-tkmUv Ah-km-\n-¡p-t¼m-tg¡p koX¡p k¦-Sw-
_m-¡n-bm-bn.
Cukabw {XnPS aäp-Iq-«p-Im-tcmSp ]dªp:
Bcw henb Bth-i-sam¶pw Im«-−. e¦m-e-£van-
bpsS sabn-ep-−m-bn-cp¶p. AhÄ sabn-en-\p-hn-«p. koX
sNdnb ]mÀ«n-sbm-¶p-a-Ã. henb tImÀ¸-tdäv kt¸mÀ«p-−
v. h¿m-th-en-bn NmS-−. apÅp-Ip-¯pw. ChÄ a\-Êp-amdn
cmh-Wsâ cmÚn-bm-sb-¶p-I-cp-Xp-I. \½psS Imcyw t]
m¡m-Wv. C\n Chsf cma³ c£n¨p cmh-Ws\ Fs´-¦n-
ep-am-¡n-sb-¶p-I-cp-Xp-I. At¸mgpw \½psSImcyw t]m¡m-
Wv. H¶p-h-gp-¡n-\n-ev¡p-¶-XmWp _p²n. Bcp-tSbpw

ഹമാനസം
15

hntcm-[w-th-−. CS-XmtWm he-XmtWm Pbn-¡pI F¶-dn-


bpw-hsc Icp-Xn-bn-cn-¡p-I.
{]tXy-Ins¨m¶pw sN¿−. \½Ä shdpw DtZym-K-Ø-
·m-cm-Wv. ChÀ c−p-t]cpw cmjv{So-b-i-àn-I-fm-Wv.
ImÌnw-Kvthm-«p-hsc Imcy-§-sf-¯n-tb-¡mw. hn`o-j-W³
ap¶-Wn-am-dp-sa-¶p-tIÄ¡p-¶p. \msf AbmÄ apJy-\m-bn-
h-¶mepw \ap¡v Xe-th-Z-\-bp−m-hmsX t\m¡-Ww. ]cn-
]qÀ®³h-¶mepw `mKy-kq-àw-sNm-Ãm³Ign-bp-¶-h-\mWv
im´n-¡m-c³.
aq¶p-Ø-e-¯p-P-S-bp-Å-hÄ, Ccp¼p AeÀPn-bp-Å-hÄ
{XnPS bp²-¯n I£n-tN-cmsX Pbn-¡m³ t\m¡p-¶-h-
fm-Wv. Bbp-[-sa-Sp-¡msX _p²n-sIm−pw \ne-]m-Sn-Ãm-bva-
sIm−pw bp²w-sN-¿p-¶-hÄ. _yqtdm-{Im-äv, ]pko-¡m-äv,
Inäv Imäv.
cm£k-bp-h-Xn-IÄ¡v X§Ä¡pÅ ku`mKyw koX-X-
«n-sb-Sp-t¡− F¶p-Ån-ep-−m-bn-cp-¶p. ]s£ Imcyw-a-\-
Ên-em-b-t¸mÄ Ahcpw {XnP-S-bpsS sse³ kzoI-cn-¨p.
{XnP-S¡v Pbvhn-fn-¨p.
Hcp PS¡v Pbv
c−p-P-S¡v Pbv
aq¶p PS¡pw Pbv
{XnP-S-bpsS aq¶mw-ap-¶Wn GsX-¦n-ep-samcp tNcn-bp-
ambn ]än-\n-ev¡p-t¼mÄ Ahn-sS-\n-ev¡mw. tNcn-tN-cm-\-bw-
X-s¶-bmWp \Ã-sX¶v Btem-Nn¨v AhÀs¡ms¡ Hcm-e-
kyw-h-¶p.
koX-¡m-sW-¦n Dd-¡-¡p-d-hn-s\mcp kml-N-cyw-Iq-Sn-
bm-bn. inwin-]-am-{X-amWv Xe-Nm-bv¡m-s\m-cn-Sw. B acw
Xe-Xn-cn-bp-t¼mÄ cma-\mhpw F¶-hÄ Biz-kn-¨p. Bß-
l-Xy¡pw sIme-¡p-an-S-bn \o§p-¶-Po-hnXw inwin-]-
bnÂXs¶ thW-sa-¦n Ah-km-\n-¸n-¡m-hp-¶-tX-bp-Åp.
Iq«w-Iq-SÂ im´-ambnh¶p.
FÃm-P-S-¡mÀ¡pw ab-¡w-ho-Wp.
koX-am{Xw _m¡n-bm-b-t¸mÄ Ipc-§p-cmPm inwin-]-
bpsSXs¶ Hcp imJn-bnÂh-¶p-]-Xp-§n-bn-cp-¶p. \mt\m-
sS-Ivt\m-f-Pn-bp-]-tbm-Kn¨v X\nsb sNdp-Xm-bn-cp-¶p. F¶n-
«p-]-Xps¡]d-ªp.
cma-Pb
]mkvthUv IrXyw

ഹമാനസം
16

koX-bpsS sh_vsskäv sXfn-bm³Xp-S-§n. ImWn-I-fp-


s−-¦n tUmIyp-saâdn kocn-b-em¡n hfÀ¯m-\pÅ
Xmev]cyw B `mjm ]Sp-hn IW-¡n-te-sd-bp-−m-bn.
ImÂ, jm F¶n-§s\ Btem-Nn-¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶
l\q-am³ ]d-bm³Xp-S-§n. (Im-\p-IÄ ]pcp-j-·mÀ¡pw
jmfp-IÄ kv{XoIÄ¡pw F¶ Hcp hymI-c-W-\n-baw D−
m-Ipw-ap-s¼):
temI-¯nsâ \mb-I-\mWp kqcy³. At±lw apt¶m-«p-
\o-§p-t¼mÄ ap¼nÂI-b-dn-\n¶p ]pd-tIm-«p-\-S-¶p-\-S¶p
hnZy-A-`y-kn-¨-h-\mWp Cu cma-`-à³. CÔ-\w-th-−.
tkmfm-dmWv skÃv. B kqcy-hw-i-¯n-emWv Zi-c-Y³ P\n-
¨-Xv. ]¯p-hm-l-\-§fpw tkmfm-dn-em-bn-cp¶p HmSn-¨n-cp-¶-
Xv. At±-l-¯n\p \mep anSp-¡-·m-cp-−m-bn.
cma-tIm-a-f³, `c-X-tIm-a-f³, e£va-W-tIm-a-f³, i{Xp-
Lv\-tIm-a-f³.
_qÀjzm-km-hÀ¤-¯n-s\-Xnsc hÀ¤-k-a-c-hp-ambn ]pd-
s¸-«-h-\mWv cma³k-Jm-hv. ]nXm-hnsâ BÚ-b-\p-k-cn¨v
At±lw Hfn-t¸m-cn-\mbn Im«n-te-¡n-d-§n. ]nXr-iq-\y-{]-
hÀ¯-\-§Ä kJm-¡Ä¡p-]m-Sn-Ã-sÃm. ]nXm-hnsâ tImf-
¯n \qdmsf Fgp-Xmw, F¶mepw B tImfw Imen-bm-
¡n-bn-S-cp-sX-¶mWv hwi-\n-b-aw. kqcy-hw-i-¯nsâ ]nXm-
hnsâ Øm\w AZzn-Xo-b-am-Wv. kqcy³ Xs¶ tPymXn-jn-
IÄ¡v ]nXm-hnsâ Imc-IXzw hln-¡p¶p−v.
Iym]vä³ ssaYn-en, koXm-tZ-hn, t{XXm-bp-K-¯nsâ
ÌmÀ]-Xnsb ]n´p-SÀ¶p.
t]mtc− F¶p cma\pw _te_te-sb¶p koX-bpw.
ss]Zm-l-im´n ]pÃmWv.
e^väv\âmbn ssdävlmâv e£va-W\pw IqSn.
Hcp lnµp-hÀ¤o-b-hm-Zn-bpsS thj-a-Wnªv cmh-W³
koXsb X«n-s¡m-−p-t]m-bn. Cd-§n-¯n-cn¨ cma-e-£va-W-
·mÀ hgn-¡p-sh¨v In«nb GI-sX-fn-hmb PSm-bp-hnsâ
A´y-samgn tcJ-s¸-Sp-¯n.
Hcp `mcy-¡p-th−n h¡m-W-ap-−m-¡nb _men-kp-{Ko-h-
·m-cn Hcmsf Iq«p-]n-Sn¨v aämsf Im¨n. Hcp `mcy-tbbpw
Hcp cmPy-s¯bpw In«p-Ibpw ktlm-Z-c-\mb i{Xp sImÃ-
s¸-Sp-Ibpw sNbvX-t¸mÄ BÚm-ho-c-\mb kp{Ko-h³
cma-\p-Ipsd Ipc-§-·m-sc-sIm-Sp-¯p.
GXp-a-c-¯n-sem-fn-¸n-¨mepw koXsb Is−-¯-W-sa¶v

ഹമാനസം
17

BÚ-bpw-sIm-Sp-¯p.
Hcp IÀ¯-cn-{]-tbm-Kw-tXSn eosh-Sp-¯n-cp¶ sshbm-I-
c-W-\mb F\n¡pw hmtdm-e-h-¶p. hmtdme hmdnte Ah-
km-\n-¡q. \nÀ_Ô-kÀÆo-km-Wv. `mjm-Úm\w hn\-bm-
bn. `mj-dn-bnà F¶p-]-d-bm³ h¿m-Xm-bn. Rm\pw thjw-
sI-«n-bn-d-§n.
Ipc-§-sc-s¡m−p NpSp-tNm-dp-am-´n-¡-cp-sX-¶p-]-d-ª-
t¸mÄ Icp-Wm-\n-[n-bmb {Zmhn-U³ k¼m-Xn, kp{Ko-hsâ
kz´w-I-g-I-¡m-c³ F¦n \oI-S-evNm-Sn-t¡m, koXsb
k¼m-Znt¨m XSn-c-£nt¨m F¶m-bn.
R§Ä Ipsd Ipc-§-·mÀ NmSn-¨m-Sn-\-S-¡p-I-bm-Wv.
Hcp kp\m-an-bnÂs]-«-t]mse Rm\n-s§¯n
kap-{Z-X-c-Ww-h-Ãm¯ GÀ¸m-Sm-Wv. Icn-a-e-I-bäw ITn-
\w.
C\n aS-t§t− F¶m-tem-Nn-¨n-cn-¡p-t¼mÄ AXnepw
ITn-\w.
cma³ R§-sf-t¸mse XmSn-bpw-sh¨v am\-k-ssa-t\-hcq
F¶p-]m-Sn-\-S-¡p-¶-Xp-I−v lrZ-bw-Io-dn-bn-«m-Wvt]m-¶-Xv.
sshbm-I-cW-s\-¶-t]mse kwKo-X-Ú-\p-am-Wp-Rm³.
Im-änsâ apc-fn-bq-Xp-¶Xp F\n-¡p-a-\-Ên-em-hpw. hmbp-
hmWp kpjn-c-hm-Zy-§-fp-tSbpw kwKo-X-¯n-sâbpw ASn-
Øm-\w. iwJnepw apc-fn-bnepw lmÀtam-Wn-b-¯nepw Hgp-
Ip-¶- hmbp-hnsâ sNdnb A\-¡-§Ä {i²n¨p Rm\n-hn-
sS-sb-¯n. ASn-b-\p-hm-bp-]p-{X³ Fs¶mcp sNÃ-t¸-cp-ap-
−v.
AXp-tÆm, koX-bpsS Np−p-IÄ Xp¼-¸q-hn-ep-WÀ¶p.
]qÀÆw cma-X-t]m-h\m\n Ka\w
lXzm-arKw Im©\w
sshtZ-lo-l-cWw
PSm-bp-a-cWw
kp{Ko-h-kw-`m-jWw
_men-\n-{K-lWw
kap-{Z-X-c-Ww... CXp-h-sc-bmbn Imcy-§Ä.
e¦m-]p-cn-aÀ±-\-amWv ASp¯ AP-−v. e¦m-e-£vansb
HmSn-¨p-hn-«p. Ah-fmWv CuØew amÀ¡p-sNbvX D]-{K-l-
am¸v X¶-Xv. Rm\-hÄ¡p am¸p-\ÂIn. hen-b-k-t´m-j-am-
bn. F´p-sImt−m e£van I®p-\o-c-Wn-ªp.
Cua-c-¡q-«-¯n-eqsS Imäp-h¶p kwKo-Xw-s]m-gn-¡p-¶Xv

ഹമാനസം
18

inwin-]m-cm-K-¯n-em-Wv. B Xmf-¸n-g-bn-emWv Rm³ {i²-


bÀ¸n-¨-Xv.
t{ImÀ]-Xn-sS-Ìp-I-fn an¡-hmdpw Rm³ Pbn-¨p-I-b-dn.
`mKyw. cma-Pb ChnS¶-t§m«p koX-bpw-P-b. tZim-`n-am-
\nbpw koXm-`n-am-\n-bp-amWp ASn-b³.
Øm\n lnµp-hnepw SnIvIÀ®-¯nepw kwKo-X-amb
l\q-aÂ]Z-§Ä\ne-¨p. Xw_p-cphpw ao«n-bn-Ã.
Dd-¡hpw Ipfnbpw `£-ahpw sXän-¸n-cn-ªn-cn-¡p¶
koX-sb-t\m¡n hymP-kz-]v\-§-fp-−m-¡p-I-bmtWm a\-
sʶp koX-¡p-kw-i-b-ap-−m-bn.
tI«-X-{Xbpw Aa-c-hm-Wn-bmWv? CtX-Xp-cm-K-N-{I-
hÀ¯n-bm-Wv, ]mWn-\n-bmWv Fs¶m-s¡-bmbn koX.
Xsâ hncm-Sv]p-cp-j-s\-¡p-dn¨p ]mSnb ]nSn-X-cm¯ ]
pcp-j-\m-cmWv? F\n-¡-hs\ ImW-Ww. ]pcp-tjm-¯-am.
l\q-am³ tcmam-©w-sIm−v I¼n-fn-¸p-X-¸m-bn. NoÀs¸-
Sp¯v ico-c-¯nsâ apSn-No-In-sbm-Xp-¡n. Bcpw-Im-Wm¯
inwin-]m-A-´-¸p-c¯n Hc-\y-s\-t¸mse Im¯p-\n-¶p.
kt´m-jw-sIm−p NmSp-I-tbm-a-täm-sN-¿ptam F¶p-`-
bw-tXm¶n koX-bpsS Im¡Âho-Wp.
k\ym-kn-bm-bn-cp¶ cmh-W³ ]pXn-b-thjwsI-s«-Sp-¡p-
I-bmW koXm-½¡p kwi-b-ambn.
Ip¼n-«n-cn-¡p¶ koX-tbmSv l\q-am³ tIW-t]-£n¨p:
]mZ-I-a-e-¯n icWmÀ°n-bmbn h¶-h-\m-Wp-
Rm³. ]mZ-I-a-e-§Ä ImWp-¶n-Ã-sÃm. C§-s\-bn-cp-¶mÂ
F\n¡v \a-kvI-cn-¡m-\m-hptam?
koX-¡p-Nn-cn-s]m«n:
AXp-cm-h-W³ Acn-ªn-s«m-¶p-an-Ã. Acn-hm-fnsâ Bfv
e£va-W-\m-Wv.
koX-bpsS ]mZ-§Ä Ba-in-c-Êmbn apt¶m-«p-\o-§n.
At½, N]-e-\m-Wp-Rm³. tImk-e-cm-asâ Zmk-Zm-k-¸-
\m-Wv. ]g-b-\-Ivk-sse-äm-sW-¦nepw Ct¸mÄ cmasâ
GPâm-Wv. _menbpw kp{Ko-h\pw {Kq¸p-I-fn-¨-Im-e¯v kp
{Ko-hsâ ^oÂUn-ep-−m-bn-cp-¶-h-\m-Wp-Rm³. Im]-Syw-A-
dn-ªp-Iq-Sm-¯-h-\m-Wv.
koX-ap-gp-h-\mbn Ahs\t\m¡n.
Ipsd-¡m-e-ambn Hcp-k-Zy-t]m-se-bpÅ kwkm-cw-tI-«n-«v.
\c-hm-\-c-ap-¶-Wn-bpsS sFXnlyw F´mWv? Bcm-Wn-
Xnsâ AUvtlm-IvI-½nän?

ഹമാനസം
19

FÃm-än\pw ImcWw Bhn-S-¶m-Wv. Ahn-S-¶mWv


ssl¡-amâv.
koX-¡p-k-am-[m-\-am-bn. Xs¶ ad-¶n-«n-Ã. hntZ-i-
_Ôw Btcm-]n-¡msX ssl¡-amâmbn AwKo-I-cn-¡p-¶p-
−v. Cu tI« tdUn-tbm-{]-`m-jWw F\n-¡n-jvS-am-bn. {]
t£-]-I³ Bcm-bmepw apJw-Im-Wn-¡q. apJ-Zm-hnÂh-cq.
`bhpw `ànbpw l\q-ams\ C¡n-fn-Iq-«n. l\q-am³
Hcp Nph-Sp-ap-t¶m-«p-Nm-Sn koX-sb-sXm-gpXp \a-kvI-cn-¨p.
Ggp-Np-äp-{]-Z-£n-Ww-sN-bvXp. l\q-am³ hÃmsX sNdp-Xm-
bn. \mWn¨v hmÂsIm-s−mcp hr¯w-h-c-¨p.
CXm-Wp-hn-\-bw. Ch³ ]Þn-X\pw sshbm-I-c-W\pw
kwKo-X-Ú-\pw-am-{X-a-Ã, hn\-b-¯nsâ hey-¸q-¸-\p-am-Wv.
Al-¦-cn-¡p-t¼mÄ inc-tÊm-fw. hn\-bn-¡p-t¼mÄ ]mZw-
h-sc. A§-s\-bmWv Ipc-§-¨m-cv. H¶p-In Imep-]n-Sn-
¡pw. AsÃ-¦n Igp-¯p-]n-Sn-¡pw. c−n\pw e¦-bnÂ
kvtIm¸p-−v. koXm-½-bp-−v, ]mZ-\-a-kvIm-c-¯n-\v. Ahn-
Ss¯ ]mZ-§Äa-Xn. cmh-Wsâ ap¼n BIm-i-t¯mfw
Al-¦m-cw-Im-«mw.
Iznän-´ym-Im-e¯v BIm-i-¯nsâ {Kmkvdq-«p-hsc I−-
h-\mWv l\q-am³. ]s£ H¶pw {i²n-¨n-cp-¶n-sÃ-¶-Xm-Wp-
k-Xyw. e¦-bnse¯pwhsc tatem«v t\m¡n-bn-Ã. t\m«w
Ft¸mgpw e¦-¡m-bn-cp-¶p. Hcp-_p-²n-Po-hn-a-«v. ]ns¶
t\m«w IS-en-te-¡m-bn-cp-¶p. IS-ensâ {Kmkvdq«pw I−n-Ã.
AsÃ-¦nepw {Kmkvdq«v F¶p-]-d-ªm ]d-bm-\p-
ÅXpw ]Wn-sbm-¶p-an-Ãm-¯-t¸mÄ ]d-ªp-P-bn-¡m-\p-ap-
Å-Xm-Wv. IÀ½-¯n-teÀs¸-Sp-¶-h\p HmÀt¡-−-Im-cyan-Ã.
thsd IÀ½-sam-¶p-an-Ãm-¯-Xp-sIm−v ImdÂa-lÀjn
{Kmkvdq-«n-s\-¡p-dn-s¨mcp aqe-[-\-th-Zw-c-Nn-¨p. km[-\w-a-\-
Ên-em-Im-¯-hÀ¡p-th−n AXp-\m-S-I-am-¡n. ]ns¶ \mS-
Iw-I-fn-X-s¶-bm-bn.
CXp-hsc koXm-½-tI« tdUn-tbm-{]-t£-]-Ww-sN-
bvXXv Cu Ipc-§-¨m-cm-Wv. Ah-k-Xy-hn-cp-²-a-söpw
D¯-a-hn-izm-k-t¯m-Sp-Iq-Sn-bp-Å-Xm-sW¶pw CXn-\m {]
Xn-Ú-sN-¿p-¶p. Ah Ne-¨n-{X-Km-\-§Ät]mse Bkz-Zn-
¨p-F-¶-dn-bp-¶-Xn kt´m-j-ap-−v.
\obm-cmWp hm\cm. sXÃp i¦-{]-I-Sn-¸n¨p koX.
koX-bpsS DÅn Hcp am³t]-S -t]-Sn-t¨m-Sn.
\obm-cmWp ambm-hn-bmtWm?, cm£-k-eo-e-bÃm F¶v

ഹമാനസം
20

F§s\ Dd-¸n-¡m-\mhpw? Ipd-¨p-ap¼p Chn-sS-\n-¶n-d-§n-


t¸mb cm£-k-cm-Pmhv thjw-amdn hm\-c-\m-bn-h-¶-
XmtWm? ZpxJ-§Ä Hcp inwin-]m-hr-£-ambn Fsâ-Iq-sS-
bp-−v. AXnÂX-e-sh¨v cma-P-]-hp-am-bn-I-gn-bp-I-bmWv
Fsâ Zn\-cm-{X-§Ä. cm£-k-kv{Xo-I-fpsS tIm{]m-«n-¯-c-
§Ä thsd.
CuIn-S-¶p-d-§p-¶-h-sbm¶pw ih-§-f-Ã. Poh³sh¨
tNjvS-I-fm-Wnh. Fs¶ k½-Xn-¸n-¡m-\pÅ Soam-Wv. {XnP-
S, kn¦nÄP-S, Bekyw XpS§n ]e-t]-cn-ep-Å-hÀ.
cm£-k-cm-Pmhv Xsâ Nm]-eyw-{]-I-Sn-¸n-¡m³h-¶n«v A
[nIw t\c-am-bn-Ã. AXn\p-]p-dsI h¶n-cn-¡p¶ Ipc-§³
cm£-k-\-söp Rms\-§s\ Icp-Xpw. hn\-bw-h-en-b-am-b-
bm-hp¶ kµÀ`-ap-−m-hnà F¶p-]-d-bm-s\m-¡ptam?
koX Xe ImÂap-«p-I-fn-te-¡p-Xn-cn-¨p-sh¨p Xe-s]m-¡n-
sÃ-¶p-I-«m-bw-Im-«n-b-t¸mÄ l\q-am-\p-hn-j-a-am-bn. ISÂNm-
Sn-¡-S-¶p-h-¶Xv Cu]-cn-`-hw-Im-Wm-\mtWm?
Xm³ NmSn-b-I-SÂ F{X-\n-Êm-c-amWv? Cu kv{Xo A\p-
`-hn-¡p-¶-I-S-en-\p-ap-¼n AsXms¡ shdpw Imb-esÃ?
cmta-iz-cw-þ-e¦m ZoÀL-Zq-c-kÀÆokv F¶p-]-d-bmtam? Dg-
hp-Nm-enÂ\n¶p P\-I-sIm-«m-cw, Zi-c-Y-sIm-«m-cw-hgn cm£-
k-sIm-«m-c-ap-äwþ CukÀÆokv F{X-`-b-¦-c-amb lnam-e-b-
bm-{X-bm-Wv. Hcp k\ym-knbpw Iq«n-Ãm¯ Bßo-b-bm{X
cma-a-{´w-sIm-−m-bn-cn-¡Ww k^-e-am-hp-¶-Xv. cma-cmam
koXm-`n-cm-am... A`n-cm-a...
temtI-iz-co, Ahn-Ss¯ kNn-h-\m-Wp-Rm³.
cma-]-Xv\nsb kpµ-cn-sb-¶p-hn-fn-¡p-¶-Xn hymI-c-W-
¸n-i-Ipt−m F¶p l\q-am³ Nn´n-¨p. Ct¸m-gm-hiyw B
apJw ImÂap‑«pI-fnÂ\n-¶p-b-cp-I-bm-Wv.
Bi-b-hn-\n-a-bw-Ir-Xy-a-sÃ-¦n Cuhchv shdpw-Ip-c-
§p-I-fn-am-{X-am-hpw. Hcp IÀ½-Wn-{]-tbm-Khpw Dcp-¯n-cn-bn-
Ã. kpµ-co-F¶ hnfn-tI-«m Db-cm-¯-kv{Xo-ap-J-an-Ã.
GXp-hn-cq-]m-£n-tbmSpw {]tbm-Kn-¡m-hp¶ Aä-ssI-bm-W-
Xv. ]ns¶ knX-tbm-Sn-Xp-sN-¿p-¶-Xn A]m-I-X-bn-Ã.
kwkm-cn-¨p-Ku-c-hw-ssI-h-cp-t¼mÄ A]m-I-X-bp-−m-bn-cp-
s¶-¦n AXp kzbw ]cn-l-cn-¡-s¸-t«-¡pw. Cub½ apJ-
ap-bÀ¯-Ww. Imcy-¯nsâ Kuc-h-apÄs¡m-Å-Ww.
tem¡ÂI-½nän CS-s]-«p-XoÀt¡-−-Xn\v t]mfn-äv_yq-tdm-h-
c-W-sa-¶p-h-cp-¶Xv icn-b-Ã. C\n kJm-hp-cm-a³ h¶p-hn-fn-

ഹമാനസം
21

¨mepw \o ambm-cm-a-\m-sW-¶p-]-dªv apJw-]q-«n-Xm-t¡mÂ


ImÂNp-h-«nÂsh-¨m IY Bân-ss¢-am-Ivkm-IntÃ? ]
n´n-cn-¸³i-àn-IÄ¡sà AXp-Kp-Ww-sN-¿q.
kÀÆ-tem-I-¯-½-am-Xm-th, kpµ-co, Fs¶ kwi-bn-t¡-
−. tImk-te-iz-csâ Zmk-Zm-k-¸-\m-Wp-Rm³. hm\-c-·m-
cpsS Ae-¦m-c-hm-emb alm-cm-Pmhv kp{Ko-hsâ Hcp-hm-em-
Wp-Rm³. kqcy-]p-{X-\m-Wv kp{Ko-h³, Rm³ hmbp-]p-{X-
\m-Wv. R§Ä Ipc-§-·mÀ {]Ir-Xn-bpsS a¡-fm-Wv. t\sc-
sNm-sÆ-bmWp Uoenw-Kvkv. R§Ä \tcm-¯-a-sâ-sbm¸w
IqSn-bn-«p-Å-h-cm-Wv. \c-·mÀt\À¡p-t\À Imcy-§Ä\-S-
¯m³sIm-Åp-¶-h-c-Ã. cm£-k-am-^n-b-sb-t\-cn-Sm³ R§-
fpw-Iq-Sn-th-Ww.
{]Ir-Xn-kvt\-ln-Ifpw {]mIr-X-·m-cpw-IqSn Htc-äp-ap-
«Â\-S-¡pw. `hXn AXn-\p-\n-an-¯-am-b-Xm-Wv. Ahn-S-s¯-P-
·w-Xs¶ {]Ir-Xn-bn-em-Wv. {]Ir-Xn-hn-f-bn-s¨-Sp-¯-h-fmWv
koX. a®n-em-Wp-hn-¯v. Ct¸mÄ ac--t¨m-«n-em-Wv. \½Ä
{]Ir-Xn-kvt\-ln-IÄ C\n Hcp Im¨p-Im-¨pw. At½, tZho,
alm-am-tb, ambm-ko-tX, cma-tam-lntX Nm]-ey-ap-−m-hmw.
Im]-Sy-ap-−m-hn-Ã.
CXp-d-¸v. t\Às]-§-fm-Wv, Imhn-e-½-bm-Wp-k-Xyw.
koX¡p DÅp-Ip-S-ªp. Ch³ `mj-bpsS Fgp-¯-Ñ-\m-
Wv, ]mWn-\n-bm-Wv, ]m¡-\m-cm-Wv, ]m\o-km-Wv. Bß-hn-
izm-kw-
iz-kn-¡p¶ kpJ-ap-−v. anen-«-dn-Iym¼v dneo-^vIym-¼m-hp-I-
bmtWm?
koX-¡p-]-d-bm-Xn-cn-¡m³I-gn-ªnà :
t{ijvTm, IÀ¯mhpw IÀ½hpw A\p-\m-kn-Ibpw
hÀ®-hn-th-N-\hpw \n\-¡p-\-¶m-b-dn-bmw. \o `mjm-am-
jmtWm? Ip¯pw-tIm-abpw hf-fnbpw ]pÅnbpw
hnkÀ¤hpw h«-¸q-Py-hp-sams¡ \¶m-bn-«p-−v.
Fs¶-¸n-cnª cma\p kmln-Xyw-I-b-dn-¡q-Sntbm? \o
cmasâ ]pXnb Syqj³am-jmtWm? Rm³ t]mcpw-hsc
\ns¶ I−n-«n-Ã. sFUân-än-¡mÀUv ImWn-¡p-¶-Xp-sIm
−v hnj-a-apt−m? kwi-bn-¡p-¶-Xp-]m-]-am-Wv. B]-¯n-e-
I-s¸-«p-I-gn-bp¶ F\n¡v kpc-£m-{I-ao-I-c-W-§Ä ]men-
¡m-Xn-cn-¡-h-¿. Xnf-¨shÅ-¯n hoW-h-fm-Wp-Rm³.
\o ]¨-sh-Å-am-bn-cn-¡pw, D¸p-shÅw IS-s¶-¯n-b-h-\m-bn-
cn¡pw ]s£ Fsâ C¶s¯ am\-kn-Im-h-Ø-bn ]¨-

ഹമാനസം
22

sh-Åw-I-−mepw `b-am-Wv. `tbmÀat²y F¶m-Wp-ØnXn.


tIÄ¡p-I-kp-µ-co. tjmÀ«mbn ]d-bmw. tUmIyp-saâ-dn-
{i-²n-¡q. amco-Nsâ Poh³ A¼nÂap-¡n-sb-Sp-¯p-a-S-§n-b-
cm-a³ cmL-h³ B{i-a-¯n-se-¯n-b-t¸mÄ D−m-b-Xp-hn-h-
cn-¡-h-¿. Hcp kzÀ®-am-\n-\p-]n-¶mse t]mb-bmÄ¡p
kz´w-am-\ns\ \jvS-am-bn.
B{i-a-¯n-sâ Np-äpw-t\m-¡n.
h\w Acn-¨p-s]-dp-¡n.
hnfn-¨n«pw hnfn-¨n«pw hnfn-tI-«n-Ã.
am\-k-ssat\ hcq, cma³ \o«n-¸m-Sn.
]m«n\p apdp-]m-«mbn sNdn-b-aq-fÂtI-«p. AsXmcp R-c-
¡-am-bn-cp-¶p. {]mbw-sIm−p Nnd-Ip-ap-f¨ PSmbp a®nÂ
kz´w-tNmc ]i-bm¡n H«n-¡n-S-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. cmh-W³
Acn-ªp-Xq-¡nb ico-c-¯nÂ\n¶p cma-\p-Å-k-tµiw ]
nSn-s¨-Sp-¯p.
koXm½ A]-l-cn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p. C\n-sbs¶
sIm¶p-X-cn-I. thZ-\-sIm-−p-k-ln-¡m-\m-hp-¶n-Ã. Poh\pw
thZ-\-bpw-am-{X-am¡n Hcp icocw C«p-t]m-I-cp-Xv. Fs¶-
sIm-¶p-X-cn-I. hn¹-hw-P-bn-¡-s«. Kdn-Ã-bpsS A`n-hm-Zy-
§Ä.
ap¡mepw cmh-W³ apgp-an-¸n¨ tam£-IÀ½-¯n\p
cmasâ ssI{In-b-IqSn th−n-h-¶p. H¶p Xtem-Sn.
Nnd-I-cnª ]£n-bmbn PSmbp {iocm-a-N-{µs\ H¶p-
t\m-¡n. cà-km-£n-bm-bn.
cma-e-£va-W-·mÀ At\z-j-W-t¯mSp At\z-j-W-am-bn.
CXn-\n-S¡v C¶m-]n-Snt¨m F¶p-]-dªv I_Ô\pw i_-
cn¡pw [rXn-bn Hmtcm tam£w-sIm-Sp-¯p. hnfn-¨n«pw
hnfn-¨n«pw I−nà F¶-Xnsâ Hcp-Xcw hmin-XoÀ¡Â.
i_cn Ah-km-\-izm-k-¯n ]dªp:
Ejy-aq-Im-N-e-¯n-te-¡p-t]m-bn-t\m¡q
F¦n-e-hnsS. Ah-c-hn-sS-t]m-bn-t\m-¡n.
c−p-`m-Kym-t\z-jn-IÄ, bph-tIm-a-f-·mÀ, At¼´n
hntôn Ae-ªp-Xn-cn-bp-¶p-s−¶p Câ-en-P³knse kp
{Ko-hsâ Nmc-hn-`mKw dnt¸mÀ«p-sN-bvXp. kp{Ko-h³ ^bÂ
F\n-¡p-amÀ¡p-sN-bvXp.
Rms\mcp ap\n-Ip-am-c-\mbn. Ah-i-tIm-a-f-·m-sc-sN-¶p-
I-−p. kÔn-sN-bvXp. c−p-Np-a-enepw Hmtcm-cp-¯-sc-sh¨v
kp{Ko-hsâ Hfn-¯m-h-f-¯n-se-¯n-¨p.

ഹമാനസം
23

slen-tIm-]vSÀtbm-K-am-Wv Fsâ ssIsh-Å-bnÂ. Hcp-


k-ap-{Zw-sIm-−p-I-gp-In-bmepw ssItc-J-am-dn-Ã. Xe-bn-se-
gp¯p apSn-I-fRmÂ-t]m-hn-Ã F¶p-tI-«n-«n-sÃ. ssItc-J-am-
dn-Ã. D¸p-]-äp-I-bp-an-Ã.
koXm-½ZpxJw-{]-I-Sn-¸n-¨p.
Fsâ intcm-tc-J-t]m-se. Chn-sS-h-¶n«v apSn-\-¶m-bn-
sIm-gn-ªp-t]m-Ip-¶p-−v. \½Ä D¸p-I-SÂI-S-s¶-¯n-b-h-
cm-Wv.
kam-´-c-am-bn-t¸mb c−p-tc-J-IÄI−p-ap-«p-I-bm-bn-cp-
¶p, Iq«nap«p-I-bm-bn-cp-¶p.
koX-bpsS kwi-bw-am-dn-¯p-S-§n.
Ah-fpsS A[-c-¯n Hcp-a-g-hn-Ãvsam-«n-«p-t]m-bn. kam-
\-Zpx-J-§Ä kwK-an-¡p-t¼mÄ {]Xy-£-s¸-Sp¶ A]qÀÆ-a-
g-hnÂs¡m-Sn-bm-bn-cp¶p AXv. a\-Ên\p a\-Êns\ a\-Ên-
em-hp¶ A]m-c-ap-lqÀ¯w. B ag-hn-Ã\p ]Ým-¯-e-ambn
aªnsâ t\À¯-h-b-en³ i_vZ-ap-−m-bn. hb-e³kp
XWp-¯p-In-S-¶p.
H-fn-¯m-h-f-¯nÂsh¨v Rm\pw-e-£va-W\pw H¶pw-c-−
pw-km-£n-I-fm-bn `mcy-\-jvS-s¸« c−p-t]cpwX½n Icm-dp-
−m-¡n. X§-fpsS XI-cm-dp-IÄ ]cn-l-cn-¡m-sa-¶m-bn-cp¶p
Icm-dv. ]c-kv]cw `mcy-amsc Xncn-¨p-]n-Sn-¡p-¶-Xn-\Å t]
mcm-«-¯n klm-bn-¡m-sa¶v. klmbw F¶p-]-d-ªmÂ
Bfv, AÀ°w, ssIbq-¡v, X{´w.
kp{Ko-h\p F¶n«pw kwi-bw-_m-¡n-bm-bn.
cma\v A{X kàn-bp-−m-hptam?
cma-\sà tam³.
_men-sIm-¶n« Zpµp-`n-cm-£-ksâ ihw ]ÀÆ-X-
¯nÂIp-¶m-bvIq-\n-t·Â Ipcp-I-fn-¨p-In-S-¶n-cp-¶p. CS-Xp-
Im-ensâ XÅ-hn-cÂsIm−v AXp-k-ap-{Z-¯n-te¡v Fän-ho-
gv¯n.
CXp-I−v hnbÀ¯p-t]mbn kp{Ko-h³. cma-s\-sI-«n-¸n-Sn-
¨p-sIm-−p-]-dªp:
`mcy-t]m-bm-se-´m, \ns¶ I−-tX-`m-Kyw. l´-`m-Kyw-
P-\m-\mw. (C\n P\-§Ä¡pw `mKy-ap-−m-h-s«)
cma-\p-h-Ãm-Xm-bn. {]I-S-\w-\nÀ¯n-bn-Ã.
he-Xp-hn-cÂsIm−p As¼bvXp Ggp-I-cn-¼-\-IÄho-
gv¯n. Im¡-fn-bm-Wn-Xv. ^pÄ¡-fn-F-s´m-s¡-bmhpw
F¶p-Nn-´n¨p kp{Ko-h³ k_q-dm-bn.

ഹമാനസം
24

aäp-Å-h-cpsS Imcy-¯n At¼dpwh-¼mWv {iocma-N-


{µ-\v. kp{Ko-hsâ ]Þn-Xbpw kpµ-cn-bp-amb `mcysb
kzm[o-\-am¡n b _mensb ad-hn¯n-cn-hn Imh-
SnbmSnbpw HmSn-b³I-fn¨pw cma³Xs¶ sIm¶p-sIm-Sp-
¯p.
kz´w-`m-cy-bpsS `À¯m-hns\ sIm¶p, ktlm-Z-c-s\-
sIm¶p F¶ A]-cm-[-§-fnÂ\n¶p kp{Ko-h\p tam£w-
sIm-Sp-¯p. Ifn-¸m-\mbv Injv¡n-Ôbpw Ipfn-¨p-sN-¶-Iw-]
q-Im³ Xmc-tbbpw sImSp-¯p. cma-cm-a-]m-ln-amw.

aq¶v:

e£w-Ip-c-§p-]-²Xn
kp{Ko-h\pw tami-am-¡n-bn-Ã. ]pXn-b-cm-Pym-[n-Im-chpw
lWn-aqWpw Xocp-am-\-sa-Sp-¡m³ Aam-´n-¨n-Ã.
koXm-½sb At\z-jn-¡m-\mbn Hcp-e-£w-Ip-c-§p-]-
²Xn \S-¸m-¡n. BsI Zn¡p-Isf \mem-bn-]-Ip-¯p.
Hmtcm-Zn-¡n-te¡pw Hmtcm-e-£w-Ip-c-§-·msc hmenÂIn-
¡n-fn-bm¡n Ib-än-hn-«p. Ibdmw adnbmw BSmw F¶-a-«nÂ
\mep-e-£w-H-gn-ªp-t]m-b-t¸mÄ kp{Ko-h\p H¶p ]mSm-sa-
¶m-bn. Cu ssk\ys¯ Chn-sS-sh-¨p-s]m-dp-¸n-¨mÂ
Fs´-¦nepw {]iv\-§-fp-−m-¡n-s¡m-−n-cn-¡pw. ]pXp-a-[p-
hn-[p-hn-\n-S¡v Ib-dn-h¶p Cfn-¨p-Im-«pw. skmà Hgn-hm-Ipw,
Xe-Øm\w hr¯n-bm-Ipw. Hc-¼n\p cmjv{So-b-¯n-sâbpw
cmPy-X-{´-Ú-X-bp-tSbpw c−p-]£n F¶m-Wp-I-W¡v.
IÀ¯-cn-{]-tbmKw tXSn-bnd-§nb l\q-am-\v C¯cw ]
e {]tbm-K-§-fpsS A\p-`-h-§-fp-−m-bn. CXn Hcp
skän l\qam\m-bn-cp¶p t\Xr-Xzw.
]pd-s¸-«-t¸mtg cma³hn-fn-¨p.
cma-P-b.
BZyw-cm-a³ Hc-hnÂs¸m-Xn-X-¶p. F¶n-«p-]-dªp: \n\-
¡p-I-SÂNm-tS-−n-h-cpw. Ai-\-i-b-\-§ÄIq-Sm-sX-I-gn-¡p-
I. AhnÂI-gn-¡pI F¶-Ã, Imcyw-I-gn-¡p-I. hni-¡p-
t¼mÄ s]s«¶p Zln-¡m¯ Ahn-emWv \Ã-Xv. hgn-¡p-
\n¶p AXp-an-Xpw-hm-§n-¡-gn-¡-cp-Xv. hbÀtI-Sp-h-cp-¯-cp-Xv.
Ahn-S-hn-sS-X-§-cp-Xv. Ahn Rm³ a{´n-¨p-Du-Xn-b-Xm-Wv.

ഹമാനസം
25

ISÂsNm-cp-¡n\pw AeÀPn¡pw AhnÂ\-¶v.


]ns¶ {iocm-a³ Hcp tamXn-cw-X-¶p.
Pbn-¡pw-ap¼p k½m\w F´n-\m-sW-¶p-tNm-Zn-¨p.
\n\-t¡ Ahn-sS-sb-¯m³Ign-bq. Cu tamXncw koXm-
tZ-hn¡p \ns¶ a\-Ên-em-¡m³th−n Hc-S-bm-f-am-Wv.
IrXy-ambn Hcp sXfn-hn-sÃ-¦n B apJw sXfn-sª-¶p-h-
cn-Ã. A`n-ap-Jhpw \S-¡n-Ã. a®n-sâ-a-I-fm-W-hÄ. Hcp-I-
SÂsX-fn-hp-−m-bmepw ]pg-bpsS {]km-Zw-In-«n-bn-sÃ-¶p-h-
cpw.
ASn-b³Nn-´n¨p: C§-s\-sbm-s¡-bmhpw Hmtcm-
cp¯tcmSpw ]d-bp-¶-Xv. a¦n-tam-«n-th-jsâ Bim-\mWv
Fsâ Bim³.
A¸Ä ASn-b³ tNmZn¨p:
A§p\mep-e-£w-tam-Xncw sImSp-¯-b-¡p-¶pt−m? C
{X-h-enb kzÀ®-J\n kz´-amtWm? P\-tIm-Sn-I-fpsS
hniz-kvX-Pz-Ã-dn-bpt−m?
{iocm-a-N-{µ³]-dªp:
hnUvVn-¯w-]-d-b-cpXv. aqt¶-ap-¡mepw \osbm-gn¨v
Imepw ImÀ¤n-en hoc-ar-Xyp-{]m-]n-¡pw. kp{Ko-hsâ P\-
{]n-b-]-cn-]m-Sn-t\m-¡-−. \o−-bp-²w-I-gn-ªv A[n-Im-c-¯n-
se-¯nb kp{Ko-h-\n Aan-X-{]-Xo-£-bmhpw Ipc-§-
·mÀ¡v. AXp-t−m-\-S-¡p¶p? Pb-cm-P, Pb-cmP F¶p-
tIÄ¡p-t¼m-gs¯ kpJw Ahn-S-¶-t§m-«p-−m-h-W-sa-¶n-
Ã. A[n-Im-c-¯n-sâbpw k¼-¯n-sâbpw Hcp apJ-kvXp-Xn-
am-{X-am-WXv. \ne-\nÀ¯pI AXo-h-Zp-jvI-c-am-Wv.
cma-P-b. BtamXncw sIm−p-h-¶n-«p-−v. koXm½ hnam-
\-¯nÂ\n-s¶-dnª PzÃ-dn-t_mIvkv kp{Ko-h³ cma-\p-
sIm-Sp-¯n-«p-−v. AXp-I-−p-cm-a\v hen-b-k¦S-am-bn.
koX-¡p-k-¦-S-am-bn. tamXn-c-am-Wp-_-Ôw. AXp aS-¡p-
I-bmtWm?
F¶mepw kvac-W-I-fpsS Hcp ]©-hm-Zyw-A-hÄ¡p-Ån-
ep-−m-bn. Fs´m-s¡tbm A¼p-IÄ Fhn-sS-sbm-s¡tbm
Xd-¨p.
koXm-½-¡p-ap-¼n l\q-am³ `àn-]qÀÆw tamXn-cw-k-
aÀ¸n¨p.
koX ssIhn-«-ap-X I−p-In-«n-b-[r-Xn-bn AsX-Sp-
¯p.
koXm½ tamXncw ]cn-tim-[n-¨p.

ഹമാനസം
26

cma-ap-{Z-bp−v. sXmÅm-bn-c-¯n-¸-Xn-t\-gmWv kzÀ®w.


X«m³ sIm¯n-b-\maw `{Z-am-Wv. Im©\w Im©\w
_Ôp-hm-Wv.
koX `À¯m-hnsâ HmÀ½-bn ]pf-In-X-bm-bn. tamXncw
inc-ÊnÂsh-¨p.
F\n-¡nXp shdpw tamXn-c-a-Ã, X¦-s¯m-¸n-bm-Wv.
I¬ap-¶nÂ\n¶p \ocp-d-h-s]m-Å-\n-«p. cma-cma F¶
\oÀ¯pÅn Na-ªp.
l\q-am³ ]dªp.
Fsâ Imcyhpw A§-s\-¯-s¶. X¦-s¯m-¸n-X-s¶.
Xe-bnÂsh-¨mWp Fgp-¶-Å-¯p-\-S-¯n-b-Xv. CX-hn-Ss¯
`àn-]qÀÆw Gev]n-¨-tXmsS Fs´-¦nepw t]m¡n-cn-¯-c-
§Ä\S-¯m³ tXm¶p-¶p-−v. C\n-\nÀ¯n-s¡m«pw ioth-
en-bp-sams¡ ]pd-¯p-I-S-¶n-«p-th-Ww. `mKyw tZhnsb I
−-sÃm. c−p-\-£-{X-§Ä I−p-ap-«pw-hsc F\n-¡p-hn-{i-a-
an-Ã.
hm\-c³ c−Sn ]pd-Ip-sh-¨p.
cma³ sImSp-¯-b¨ AS-bm-f-hm-Iy-§Ä hm\-c³ s]
m¡n-¸n-Sn-¨p.
koXm-½bpw hn«p-sIm-Sp-¯n-Ã. {]mNo-\-kva-c-W-IÄ
XnI-«n-Xn-I-«n-h-cn-I-bm-bn-cp-¶p.
Xncp-h-¼m-Snbpw ]md-ta-¡m-hpw-t]mse
A¸gv¡¸tg kvac-W-I-fpsS IpS-am-äw-\-S-¶p.
H¶n-s\m¶v koX ]qÀÆ-Im-e-kva-c-W-bn-te-s¡m-gp-In.
amb-¡p-g-¸-§ÄIqSn ]cn-K-Wn¨v Nne AS-bm-f-hm-Iy-
§ÄX¶-b-¨n-«p−v koXm-t½.
]d-bq, l\q-am³.
h\-hmkw Un¢-bÀsNbvX ss¢am-IvknÂ, Zi-c-Y³
Xe-Np-än-ho-gp¶ ko\n-\p-ap-s¼, koXm½ ap³]n-¶m-tem-Nn-
¡m-sX, thjw-am-dmsX {Ko³dq-anse AtX-th-j-¯nÂ
tÌPn-te-t¡m-Sn-h-¶p. hoÀ¸p-ap-«p¶ B Øe-Im-e-cm-in-
bn tZhn Hcp-]-Zw-am{Xw ]e-hpcp samgnªp:
Rm\pw.
Rm\pw hcs« F¶v hywKyw. icn-bsÃ?
icn-bmWp l\q-am³. t]mc− _mte F¶p cma\pw
Xmcm-«p-]m-Sn. B B«-en-\p-aps¼ Rm\-t±-l-¯nsâ sXm«n-
em-bn-cp-¶p. Ct¸mÄ ac-t¨m-«n-em-bn.
c−m-as¯ AS-bm-f-hm-Iyhpw l\q-am³ ssIam-dn.

ഹമാനസം
27

\Kcw-hn-«p. F¶m ImsS-¯n-bn-Ã. A§-s\-\-S-¡p-I-


bmWv aq¶p-t]-cpw.
At¸m-gXm ImWp-¶p Hcp Ipän-¡m-Sv.
`h-Xn-]-dªp:
CXp-Im-Sm-bn- ¡-W¡m¡-Ww.
icn-bmWp l\q-am³. Xma-k-Øew XS-¦-em¡n {]Jym-
]n-¡p-¶-sXms¡ cmPm-¡-·mÀ¡n-S-bn ]Xn-hp-Å-XsÃ?
Rm-\-Xp-]-d-ªp. F\n-¡m-sW-¦n H¶p-I-gn-¨p-Iq-«m³
[rXn-bm-bn-cp-¶p. At¸mgpw cmta-«³ Fsâ s]m¶p-kzman
Ft´m-X-S-Êw-]-d-ªp. _mte F¶p-]m-Sn. Fsâ apJw
hmSn.
C\n-bp-ap−v tZho AS-bm-f-hm-Iyw.
]dbq l\q-am³. tIÄ¡p-¶-tX-]p-Wyw. Poh³Xn-cn-¨p-
In-«p-¶-Xp-t]m-se. GX-S-bm-f-hm-Iy-amWv A§tbm-Sp-]-d-
ªXv.
Ahn-Sp¶v tZho, cmasâ hnc-ense IÃp-tam-Xncw Ducn-
¡-fªntÃ? F¶n-s«mcp ]{X-¡p-dn-¸p-an-d-¡n.
IÃp-]-Xn-¨-tam-Xncw dmWn¡v B]-¯p-−m-¡pw. Icn-¼m-
d-bn cma-]m-Zw-]-Xn-ª-t¸mÄ Al-eym-kp-µcn hncn-ªp.
Cu cXv\-¡-Ãn-se-§m\pw ]mZw -sXm-«m cXv\-¡-ÃnÂhn-
cnª Ihn-X-bmbn Hcp kpµ-cn-bp-−m-bmÂ. Ak-a-b¯v
aWn-b-d-bn Hcp kpµ-cn-sb-Im-Wm³h-¿.
icn-bm-Wp -l-\q-am³. icn-bm-Wv. hfsc icn-bm-Wv.
A§-s\-Rm³ Xam-i- Im-cy-ambpw Imcyw Xam-i-bmbpw]d-
ªp. GXp-kv{Xo-bm-W-Xp-k-ln-¡p-I. Al-ey-bpsS IY-
sbms¡ tIÄ¡p-¶-hÀ¡p-sIm-Åmw. GI cma-{h-Xw -A-\p-
jvTn-¡p¶ F\n-¡-sXm¶pw ]nSn-¡n-Ã. atÞm-Z-cn-b-ÃsÃm
Rm³.
Rm³t]m-¶-tijwXs¶ i_-cym-{i-a-¯nÂsN¶p
tPyjvTm-\p-P-·mÀ Ft´m Ce-´n-¸-gw-hm-§n-¯n¶p
Fs¶ms¡ ]d-bp-¶-Xp-tI-«p. th−m-¯-sXms¡ Chn-sS-
bn-cp-¶mepw Adn-bpw. th−-sXm¶pw Adn-bn-Ã. XS-hnepw
kam-[m-\-an-Ãm¯ Pohn-X-am-bn-t¸m-bn. F´p-sN-¿mw. F\n-
¡m-sW-¦n Fsâ-kzman cmta-«-\nÃmsX h¿. Fs´m-
s¡-bm-bmepw F\n-¡n-jvS-am-Wv. Hcp-]m-Sn-jvSw. AXp-sIm-
−p-−m-hp¶ Acn-jvS-am-bn-cn-¡mw. F¶mepw F´m-bmepw
Fsâ amc³ cma³Xs¶. CsXms¡ tZhn¡pw cma-\pw- am-
{X-a-dn-bp¶ cl-ky-§-fm-sW¶p cma³ {iocm-a³ {iocm-a-N-

ഹമാനസം
28

{µ³ ]d-ª-b-¨n-«p-−v.
icn-bmWp l\q-am³. CsXm-s¡-Rm\o cm£-kn-I-fp-
ambn N§m-¯w-Iq-Sm³th-−n-t¸mepw ]d-ªn-«n-Ã. CXp-]p-
d-¯-dn-bp¶ GI-hyàn \obm-Wv. F¶mepw Cu cm£-kn-
s¸-®p-§-sfms¡ cmasâ ^m\p-I-fmbn«p-−v. Rm\n-
§s\ ]nSn-¨p-\n¡p-¶-Xp-sIm−p AhÀ¡p AÛp-X-am-
Wv. Cu cma³ Bc¸m Fs¶mcp `mh-am-Wv!
tZho Cu AS-bm-f-hmIyw Ft¶m-Sp- am-{X-am-Wp-]-d-ª-
Xv. \mep-e-£w-hm-\-c-·mÀ tZhn-sb-Xn-cªp \mep-`m-K-t¯-
¡p- \o-§n-bn-«p-−v. Hcp-e£w Fsâ-sbm¸w D−m-bn-cp-¶p.
Nne-scms¡ hgn-¡p-A-SÀ¶p-ho-Wp. Fsâ -H¸w DÅ-h-
scms¡ kap-{Z-Xo-c-¯p-X-¼-Sn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. Fsâ
ZuXy-¯n\p Biw-kbpw {]mÀ°-\-bp-ambn Xo\pw-Ip-
Snbpw\S¯n¡gn-bp-I-bm-W-hÀ. Fsâ Cuh-chv ]cm-P-b-
s¸-«m Ah-cpsS Bbp-Ê-h-km-\n-¡pw.
kp{Ko-h-cm-Pmhv FÃm-h-\-c-·mÀ¡pw Hcp-am-ks¯ ka-
b-amWv A\p-h-Zn-¨n-«p-Å-Xv. ka-bw-I-gn-ªn«v koXm-½-sb-
Im-WmsX aS-§n-h-¶m FÃm-än\pw in£ IWvTtO-Z-sa-
¶mWv {]Jym-]n-¨n-«p-Å-Xv. kp{Ko-hsâ D¯-c-hp-IÄ¡v
tNmZy-§-fn-Ã. R§Ä aÀ¡-S-·mcm-sW-¦n R§-fpsS
cmPmhv aÀ¡-S-IÀ¡-i-\m-Wv.
At\z-j-W-kwLw \mep-h-gn-¡p-\o-§n. ktX¬sd-
bnÂth-bpsS P\-dÂam-t\-P-cmbn Fs¶ \ntbm-Kn-¨p. s
{Sbv\nsâ ka-b-¯n hnizm-k-ap-Å-Xp-sIm−v Rm³
BImiw kzoI-cn-¨p. Hcp F\n¡v BZyta In«n-bn-cp-¶p-h-
tÃm.
]qc-¯nsâ IpS-IÄ Xmgv¯n-s¡-«n. Ce-ªn-¯-d-ta-f-am-
bn-cp¶p c−m-fp-tSbpw DÅnÂ. kpa-\-Êp-I-fpsS alm-]q-
cam-Wp-\-S-¶-Xv. shSn-s¡-«p-]n-t¶-¡p-am-än-sh-¨p. Icn-a-
cp¶p bp²m-h-iy-¯n\p amän-sh-¨p.
Hcp Zm¼-Xy-¯nsâ clkyw l\q-am-\p-ap-¼n shfn-
s¸-«p.
{]nb-l-\q-am-t\, Hcp am³ Fs¶-¸-än-¨-Xnsâ hnjaw
tX«n-tX-«n-h-cn-I-bm-Wv. A§-bpsS hen¸w F\n-¡p-t_m-
[y-s¸-«p. IS-ep-Nm-Sn-¡-S-¶-h-s\-s¡m−p ZpxJ-§Ä¡-dp-Xn-
h-cp-sa¶p DÅp-]-d-bp-¶p. inwin-]-bpsS Nph-«n [ym\-\n-
c-X-bm-bn-¡-gn-bp¶ Fsâ t_mt[m-Zbw shdp-sX-bm-hn-Ã.
Fsâ kpJ-Zpx-J-§Ä Rm³]-d-bmsX \ob-dn-ªntÃ?

ഹമാനസം
29

AtX-]SnsN¶p-]mSp-I. H«pw-sh-Åw-tNÀ¡-−. \oämbn


ASn-¨p-]q-kmbn B Du¡nÂh¶p Fs¶-sIm-−p-t]m-h-s«.
cmh-Wsâ UyqtUäv c−p-am-k-t¯msS Xocpw. AXn-\p-
Ån XoÀ¡m-hp-¶-s{]m-P-IvSm-hWw A{]q-hvsN-t¿-−-
sX¶p {]tXyIw ]d-b-Ww. AXp-hsc Rm³ ]nSn-¨p-
\n¡mw.
inwin-]-bpsS Nph-«n t_mt[m-Z-bw-D-−m-b-Xn-s\-
¸än ]d-ªp-I-gn-ªp. inwin-]-bpsS sIm¼nÂsh-s¨mcp
t_mt[m-Z-bw-D-−m-h-cp-sX¶p HmÀ½n-¸n-¡-Ww. sIm−p-t]
mIq Fs¶bm am©p-h-«n F¶v \o«n-¸m-S-Ww. NmSnbpw
HmSnbpw ]mSp¶ \o ÌmÀknw-K-dtÃ?
cmh-Wsâ k]vX-kz-c-§Ä R§-sf-Sp-¡p-¶p-−v. t\cn-
«p-sN¶v koXm-½-bpsS hnhcw AhnsS Adn-bn-¡p-¶p-−v.
A{Xbpw th−n-h-cn-Ã. AsXms¡ Hcp H^o-jyÂ
I¬^Àta-j-\m-Wv. tamj³aq-hvsN-bvXp-I-gn-ª-a-«m-hpw.
Cf-In-bp-Å-\nÂ]v. Hcp ]mtb-ap-Uv, ]nt¨-ap-Uv... Hcp-i-
_vZw-tIĸn-¡-Ww. A{X-tb-th-−q.
H¶-dn-bmsX Xp½n-bmepw ]S-bn-§p-t]m-cpw.
]´-f-t¯¡v cmas\ Fsâ slen-tIm-]vSÀtbm-K-¯nÂ
B\-bn-¡pw. e£va-W-tIm-a-f-\p-ap-−m-Ipw. ]ns¶ cmh-W-
t\mSp tImgn-b-¦w-X-s¶. AwK-t¯mSv AwKw. A¦-t¯mSv
A¦w. kmjvSmw-Kw. he-¼n-cn, CSw-]ncn Bªp-sh-«n- a-tä-
X-e-¡Â thsd-sh-«n... FÃm-sh-«n-¡o-dn-¯-c-§fpw \S-¡pw.
cmh-Wsâ sh«n-¡o-dn-¯cw Ah-km-\n-¸n-¡pw.
Ahsâ ]c-ta-iz-c³sIm-Sp¯ t_ms−ms¡ Ign-ªp.
Imiva-S-¡n-s¡m-Sp-t¡-−n-h-cpw.
l\q-am-t\m-SpÅ kvt\lw-sIm−p hmbv]-hm-§nb
£a koXm½ aS-¡n-s¡m-Sp-¯p.
Cu_-Um-bn-sbms¡ tams\ F\n-¡n-jvS-am-bn. IjvSn-
hm-emÂPän Ib-dn-t¸m-¶p.
cma-e-£va-W-·mÀ¡v kap-{Zw-I-S-¡m³ Hmcp Hmt«m-t¯m-
Wn-sb-¦nepw In«ptam? IpXn-cbpw tXcpw AhÀ¡p-h-i-ap-
−v. A¼p-tImÀ¯p-]m-ew-sI-«m-\p-Å-hn-Xn-b-ÃsÃm Ad-_n-
¡-S-en-\v.
Ipcp-ap-f-In-\p-h-cp¶ ]mb-¡-¸-ep-IÄ ASn-bnse ]md-
X«n C§-Sp-¡m³Iq-«m-¡p-¶n-söv Chn-sS-bmtcm ]d-bp-¶-
Xp-tI-«p. AXp-sIm−p kmaq-Xn-cn¡p tImfm-bn. Imäpw-tIm-
fpw-I-S¶p Ad-_n-IÄ sNÃp-t¼mÄ Xncp-hm-Xn-c-Rm-äp-th-e-

ഹമാനസം
30

bpsS Sqdn-kw-Im«n Ign-ªp-Iq-SpI-bmWp aq¸À. tImgn-


t¡m-«p-Im-c-\à I®qÀ¡m-c-\mWv kmaq-Xn-cn-sb¶pw
tIÄ¡p-¶p.
tZhn-bpsS Bi-¦¡p Hcp-a-dp-]-Sn-tb-bp-Åp. Rm\n-hnsS
F¯n-b-Xv. GI-{]q-^v, _pÅ-äv{]q^v Cubp-Å-h³X-s¶.
`h-Xn-bpsS ap¼n ^pÄssk-kmbpw lm^vssk-kmbpw
Hm^vssk-kmbpw Ign-¨p-Iq-«nb cma-`-à³, koXm-`-à³
l\q-am³.
cma-Pb, koXm-P-b, skÂ^p-P-b.
A¡-sc-bn-¡sc \n¶m-se-§s\ \n§sS Bi-Xocpw?
Bi-Xocpw? shdpsX a\-Êp-hn-j-an-¸n-¡-−. Fsâ
tjmÄU-dnÂXs¶ Ah-sc-¯pw. Cu sj«Às]m-fn-¡pw.
CXnsâ HmWsd Iodns¸m fn¡pw. Hmtcm-cm-£-ksâ
Xe-am´ns¸mfn-¡m\pw Imep-]n-Sn-¨p-h-en-¡m\pw amdnÂ
t]³ap-«m-\p-ap-ff hm\-c-·msc Cd-¡pw. \c-\pw hm-\-c\pw
\mbcpw Bcm-Wp-bp-²-¯n Pbn-¡m-¯-hÀ?
cm£-kp-¡-fpsS "B' R§-sf-Sp-¯p-am-äpw. AhÀ c£-
Êp-I-fmbn ]ªm-hqÀa-\-¡ÂsIm-Sp-¡p¶ a[p-cw-Ip-
dª ]m¸m-bkw `pPn-¡-s«.
Pbn¨p Atbm-²y-bnÂhm-gp¶Ime¯v koXm-½-cm-a-
s\m¸w e¦-Im-Wm³h-c-Ww. c£-Êp-I-fpsS \K-c-am-bn-«p-
−mhpw e¦. a¦n-IÄ R§Ä... e¦-bpsS t^kv amäpw.
t^jyÂsNbvXp. Cu Idp-¯-]p-Ån-Isf FSp-¯p-I-f-bpw.
_neo-hvao. eohvan. {iocm-asâ eÆn\pw _neo^n\pwth−n
Hcp kntá-¨ÀX-cn-I.

\mev:

Hmt«m-{Km^v
koX Xe-am-´n.
Xe-bnÂNq-Sn-bn-cp¶ NqUm-c-Xv\w-F-¶p-t]-cpÅ NqSn-b-
cXv\w FSp¯p NqSs\ GÂ]n-¨p.
l\q-am³ ]nt¶bpw Xe-am-´n-\n-¶p.
_p²n-Po-hn-bpsS P·-hm-k-\-bm-Wv. hmk-\m-_-ew-Iq-
Spw.
F´m-th-−Xv? bm{X-_¯ Chn-sS-\n-¶p-X-c-am-hn-Ã.
Ahn-S¶v Ahn-sS-s¨¶p hm§nt¨mfq.

ഹമാനസം
31

NqSpÅ Nne hÀ¯-am\w


tlm«Ìv AS-bm-f-hm-Iy-§Ä. Ccp-]-Xp-an-\p-«p-hsc
\ofmw. ]c-ky-¯n\pÅk-a-bw-I-gn-¨m-bm-epw-a-Xn. ]¯p-an-
\p-«n-\v.
]d-bmw.
]d-bp-t¼mÄ cl-ky-am-bn-]-d-b-Ww. R§Ä c−p-Ø-e-
¯m-sW-¦nepw lkv_âv ssh^m-Wv. F¶mepw \n¶nÂ
hnizm-kw-hcWw. \n¶n hnizm-kw-h-¶mte \o]-d-bp-¶-
Xn hniz-kn-¡q. \o]-d-bp-¶-Xn hniz-kn-¨mte Fs¶
hniz-kn-¡q. Fs¶ hniz-kn-¨mte ^b-en\p izmkw-h-cq.
s]s«-¶p-\o-¡-Ww. NmW-I-¯n-\p-Xo-]n-Sn¨ kz`m-h-¡m-c-
\m-Wv. FÃmw sasÃ.
l\qamt\
koXmt½
]d-bmw. \mWw-h-¶n«v Imcy-an-Ã-sÃm. Rm\pw cma\p
Hcp Hmt«m-{Km-^vX-cmw. AXp-Im-«n-s¡m-Sp-¯m \ns¶ ]
mÊm-¡pw. ]co-£-hsc Fgp-tX-−n-h-cn-Ã.
hnhm-l-¯n-\p-ap¼v Nm]w-Ip-e-¡m³h-¶-Xm-bn-cp¶p
cmta-«³. Rms\-t¸mgpw Fsâ kzman F¶p-]-d-ªm-Wp-io-
en-¨n-«p-Å-Xv. BÄh-enb Bkm-an-bm-Wv.
A¶v, C¶-se-¡-gn-ª-t]mse Rmt\mÀ-¡p-¶p, anYn-e-
bnse sIm«m-c-h-cm-´-bn Rm\n-cn-¡p-t¼mÄ \ne-¡-®m-
Sn-bn Hcp kpµ-c-cq-]w-I-−p. DZym-\-¯n-se-¯nb {iocm-a-
N-{µsâ {]Xn-Om-b-bm-bn-cp¶p AXv. Omb-t]mcm ]pamsâ
kzcq-]w-Xs¶ H¶p-Im-W-W-sa-¶p-tXm-¶n. hcm-´-bn-en-
d§n Rm³ DZym-\-¯n-te-s¡m¶p F¯n-t\m-¡n.
kv^Sn-I-P-em-i-b-¯nse sXfn-ª-P-e-¯n Fsâ-
t\m«w kzman-bpw-I-−p.
At±lw Xncn-ªp-t\m-¡n.
A®³ t\m¡n-\m³
Ahfpw t\m¡n-\mÄ
\mÄ¡p-\mÄ \odm-\pÅ Hcp-t\m-«w... apgp-an-¸n-¡m-\m-
hmsX Rm\-I-t¯-t¡m-Sn. hnsÃm-Sn-¡tW cma³ F¶-{]
mÀ°-\-sIm−p tZlw Iq¼n.
koXm½ GtXm hn{`-am-Im-c-amb Nn´-I-fn B−p-t]
m-bn.
hm\-c³ hmen-f-¡n-\n-¶p.
GtXm apÖ-·-_Ôw Ahsc hnf-¡n-\nÀ¯n.

ഹമാനസം
32

koX an−n-¸-d-bm³Xp-S§n:
hnÃp-Ip-e-¨p-t\Sn F¶ IY-I-fn-sem¶pw R§-fpsS
hnhm-l-]qÀÆ-{]-W-b-an-Ã. Fsâ DÅn Bbncw \ne-¡-
®m-Sn-Ifpw AXn \ndsb Fsâ kzman-bpsS cq]-§-fp-am-
bn-cp-¶p. kzman-bpsS DÅnepw kv^Sn-I-X-Sm-I-am-bn-cp-¶n-cn-
¡-Ww. sIm«m-c-¯nsâ KÌvlu-kn Xma-kn-¨n-cp¶
kzman¡v {]nb-Xam t{]a-te-J\w F§-s\-sb-gp-tX−q
F¶p c−p-hcn kJn-hiw sImSp-¯-b-¨p.
hm\-c³ ]ns¶bpw Syq¬sN-bvXp-sIm-−p-\n-¶p.
ASp¯v hc-s«... tami-¡m-csÃm ChÀ.
IS-¶p-t]m-¶-I-SÂ C{X Cc-¼n-bn-«n-Ã.
koX-bpsS tÌj-\nÂ\n¶p Ne-¨n-{X-Km-\-§-sfm-gp-In-h-
¶p.
At¶¡v hnhm-lw-I-gn-ªn-cp-¶p. Atbm-²y-bn-em-Wv.
A¯m-gw-I-gnªp Rm\pw A\p-P-¯n-amcpw hÀ¯-am-
\w- ]-d-ªn-cp¶p -k-a-bw-sIm-dn-¨p. sshIn-ap-dn-bn-se-¯n-b-
t¸mÄ Bß-\m-Y³ aWn-a-©-¯n IÅ-bp-d-¡w -\-Sn-¨p -
In-S-¡p-I-bm-bn-cp-¶p. Dd-¡-am-btÃm F¶p-I-cpXn i_vZ-an-
ÃmsX Rm\-Sp-¯p-sN-¶p. A[-cw-ap-XÂ Np_n-¨p-t]m-¶p.
cmta-«-\p-WÀ¶p.
{io l\q-am-t\mÀ¯p:
hnhm-l-¯n-\p-ap-¼mWp t]mÌp-am-\m-th-−n-bn-cp-¶-
Xv. ]s£ Ct¸m-gm-Wp-tbmKw sXfn-ª-Xv. hn[n-hn-ln-X-
tam-tcm¶v ... Cuc-−v... ap½q-¶v..
koX¡p Xmfn-tX-¨p-Ip-fn-¨-t]mse incÊv Hgn-ªp. Hcp-
]m-Sp-t]-\p-IÄ N¯p-t]m-bn.
l\q-ams\ \s¶ t_m[n-¨p. `mj-\-¶v, hmKzn-em-k-ap
−v, AÀ¸-W-ap-−v, hniz-kvX-\m-Wv. kv]oUn kv]otUm-
ao-ä-dm-Wv. Cu Iri-i-cocn BIm-i-¯p-¡qsS _eq¬t]
mse s]m´n-F-¯n-b-Xm-Wv. AhÄs¡mcp \\p-¯-Nn-cn-
tXm-¶n. hmbp-`q-X-am-Wv.
Bs« amtj hntcm-[w-tXm-¶-cp-Xv. Hcev]w hocyw
AI¯psN¶mepw hm\-c-·m-scms¡ CuIm-Wp¶ hen-¸-
atà D−m-hq. \n§Ä cm£-k-·msc icn¡pw I−n-«pt−
m? F{X `oam-Im-c-·m-cm-W-hÀ? hen-b-]ÀÆ-X-§Ä. \n§-sf-
§s\ Ahsc t\cnSpw?
AXp-t_m-[y-s¸-Sp-t¯-−-Xp-−v. koXm-½¡p kam-[m-\-
ap-−m-h-s«. DÅn l\q-am³I-cp-Xn.

ഹമാനസം
33

kzn¨n-«-t]mse kzbw hep-Xmbn. UnjyqwUnjyqw


F¶p-Im-Wn-¨p.
aXn-aXn F\n-¡p-Im-W-−, koX-Nn-cn-¨p-sIm-−p-]-
dªp:
Rm³tNm-Zn-s¨-¶p-am-{Xw.
l\q-am³]-dªp:
e¦-bnÂX-«n-¯-S-bm³]-äm-¯{X R§-fpsSbmfp-IÄ
h¶p-\n-d-bpw. kp{Ko-hsâ apJy-am\ a{´n-bm-Wp-Rm³.
At±-l-¯nsâ am\w-Im-¡-em-Wp-tPm-en. Hcp-a-c-¡¼pw Hcp
CS-h-gn-s]-cp-h-gn-bpw-hn-«p-I-f-bmsX hm\-c-·mÀ \nd-bpw.
\tcm-¯-asâ H¸w R§-fp-−m-hpw. \c-·mcpw R§-fpw-X-
½n H¶p-c-−p-hy-Xym-k-ap-−v. AXp-a-\-Ên-em-¡m-\m-
hmsXXs¶ cm£-k-·mÀ Ipg-§pw. R§Ä Ipc-§-·mÀ
Nncn-¡m-dn-Ã. Cfn-¡p-I-tb-bp-Åp. \S-¡p-In-tÃm-at\ Hcp-\m-
fpw. NmSp-I-tb-bp-Åp.
koX-]-dªp:
F\n-¡p-hn-izm-k-am-bn. ip²-cn ip²-\m-Wp-\o. \o
e¦-bnÂip-²n-I-e-iw-\-S-¯p-I. \n\-¡-Xp-km-[y-am-Ipw.
cm£-Êp-Isf c£-Êp-I-fm-¡pw. ISÂI-S-¡m³ Aam-´n-¡-
−. \nsâ-]-¡-epÅ NqUm-c-Xv\hpw Fsâ IY-Ifpw cmL-
th-«-\p-\ÂIp-I. e£vaWm-\p-P-t\mSpw kpJm-t\z-jWw ]
d-bp-I. Ahcpw kp{Ko-h\pw \n§-sf-Ãm-hcpw thK-sa-
¯m³ t\m¡-Ww. hcnI hcnI kl-P-tc.. hgn-bnÂ
_tµm lÀ¯mtem D−m-hm-Xn-cn-¡-s«. \nsâ t\cw ]pe-
cm-dm-bn. Dd-¡-sam-gn-¨-£o-Whpw bm{Xm-£o-W-hp-antÃ
\n\¡v? F\n-¡n-hnsS FÃm-t\-chpw Hcp-t]m-se-bm-Wv.
cm£-kn-I-fpsS I®nÂs]-tS-−. Ahsc shdp-sX-hn-Sn-Ã.
cmh-Wsâ aln-fm-hn-`m-K-a-sÃ.
l\q-am³ AIta A\m-Zn-bmb B\-µ-a-\p-`-hn-¨p. cma-
Pb F¶p-a-{´n-¨p-sIm−p tZho-{]-Xn-jvT¡p aq¶p-h-ew-sh-
¨p. hnÃp-t]mse\n¶ hmsem-gn¨v kÀÆmwKw \a-kvI-cn-¨p.
hmevhnÃv ]qPy-am-¡n, Nn·p-{Z-bm-¡n.
ZpxJn-¡-cp-Xv. Rm³h-c-s«. R§Ä DS-s\-h-cpw.
H¶pw Ign-¡m³X-cm³]-äp¶ ØnXn-bn-eÃsÃm Rm³.
bm{Xbpw Dd¡-sam-gn-¸pw. \n\-¡p-\-Ã-Xp-h-c-s«. bm{X-aw-K-f-
amhs«. Nnc-RvPo-hn-`hx
cma-P-b.. koXm-`n-cm-am...
l\q-am³ aq¶p-a-dn-ªp. tZhmw-i-kw-`-hsâ ambm-hn-

ഹമാനസം
34

emkw XXv¡mew ad-ªp.


Nn´m-hn-jvS-bmb iymaf Ab-hn-d¡n:
X{´-l-\q-am³. iàn-am³. Adn-hp-am³. thK-am³. `mj-
am³ cma-s\-§s\ dn{Iq-«p-sNbvXp Cu t]mÌp-am-s\.
^bÂhm-\pw-Iq-Sn-bm-sW¶p koX Adn-bm³In-S-¶p.
s]s«¶p e¦-hn-«p-t]m-cp-¶-sX-§s\? BsI-sam-¯w-
Im-cy-§-f-dn-b-−. t]mfn-äv_yqtdm Gev]n-¨p-]-Wn-I-gn-ªp.
F¶mepw Hcp ko\n-bÀt\-Xm-sh¶ \ne-¡p-Nne at\m-
[À½-§Ä \S-¸n-em-t¡-t−. A[À½s¯ Iq¨p-hn-e-§n-«n-
sÃ-¦nepw Iq¨p-hn-e§nSpw F¶ kqN\ \ÂtI-−. hm\-c-
·msc¡pdn-¨p-ko-Xm½ {]I-Sn-¸n¨ kwi-b-¯n-\p-a-dp-]-Sn-
\ÂtI-−. cm£-tk-iz-cs\ Hcp apJ-Zm-hn ap«-Ww. P\-
{]n-b-am-Im³ AtX-X-c-ap-Åp. AXn-s\-´p-hgn F¶p hen-
bm-hm-bn Nn´n-¨n-cns¡ kl-P-am-b-kz-`mhw Ipc-§\p
D]-tZ-iw-sIm-Sp-¯p.
X«n-\n-c-¯n-tb-¡v.
Cu Sqdn-Ìp-tI{µw XaÀ¯Ww.
inwin-]-sbm-gnsI FÃmw-\n-c-¸m-¡mw. inwin] Ct¸mÄ
kz´w ]mÀ«n-bm-¸o-ktÃ? cmh-W\v Gko-ap-dn-hn-«p-]p-d-¯n-
d-t§-−n-h-cpw. henb sk{I-«-dn-N-aªv F{X-\m-fn-cn¡pw?
Nnezm-\w-t]m-Ip-I-bsÃ? ]IÂsh-«n-s¡m-Å-bpsS ]qt´m-«-
am-Wv.
t\cw-]p-e-cp-I-bm-Wv.
apSn-s¸mfn Bcw-`n-¡mw.
]qt´m-«-amsI Ipc-§-\p-In-«nb ]qam-e-bm-bn.
l\q-am-s\m¶p BsI ho£n-¨p.
euen-KmÀU³. XIÀ¡m-s\-´p-c-k-am-bn-cn¡pw? F\n-
¡p-Xs¶ euen-bm-bm cmh-W-s\-{X-{]n-b-s¸-«-XmIpw?
càw-Xn-f-¡-s«.
inwin-]-bpsS ]pd-t¯-¡pÅ imJn-bnepw hmsem-¶p-X-
«ntbm F¶p ]n¡m-e-s¯mcp hmZ-ap-−m-bn. B ]nÅ-hm-
X-sam¶pw Gsd-I-¯n-¸-SÀ¶n-Ã. hoW-Xv, apgp-h³ hoW-Xp-
X-s¶ Gsd-bp-−-tÃm.
BIm-i-¯p-\n¶p tZh-·mÀ \S-¯p-¶p-sh-¶m-tcm-]n-¡-
s¸-Sm-dpÅ ]pjv]-hrjvSn l\q-am³ kXy-am-¡n. hm\-c-
·mÀ¡pw ]pjv]-hrjvSn Bhm-a-sÃm. Ce-Ifpw ]q¡fpw ]
mdn-¸-d-¶p. hr£-§Ä XIÀs¯-dn-bp-t¼mÄ ]q¡fpw
ImbvIfpw ]g-§fpw Zi-c-Ysâ N{Iw-t]mse Ducns¯-dn-

ഹമാനസം
35

¨p. shÅ-¨m-«-t¯¡mÄ at\m-l-c-amb B hm\-c-kr-jvSn-


bn hÅn-s¨-Sn-IÄap-X hen-b-a-c-§Ähsc hogp¶
knw^-Wn-bn ]£n-IÄ kwL-Km-\-am-e-]n-¨p. Cu {]`m-
X-t`-cn-tI«v DZym-\-]m-e-IÀ NIn-X-cm-bn. `b-s¸-«-hÀ `b-¶p-
hn-d-¨p. k¦-S-s¸-«-hÀ Ic-ªp. hensb s\bnw-t_mÀUp-
IÄ shdpw XI-c-§-fm-bn. Ce-t¯m-«-§Ä N−n-¡q-¼m-c-
am-bn. ]qam-e-bn {]I-S\w ImgvN-sh-¨p-t]m¶ alm-hn-¹-
h-¯nsâ sNbÀam-·m-cm-bn-cp¶ ]qÀÆn-IÀ ]qt´m-«w-Xs¶
XIÀ¡p-¶-Xp-I−p ]nXr-tem-I-¯n-cp¶p ]p©n-cn-¨p. (C-
kvsa-bn-evUv) hn¹hw CÆn[w hnP-bn-¡p-sa-¶-hÀ Icp-Xn-
bn-Ã.
ANyp-Xm, \mi-an-Ãm-¯-h-t\-sb¶p \in-¸n-¡p-¶-h-s\-
t\m¡n s]mXp-k-aqlw hnfn-¨p-Iq-hn.
dntkmÀ«pI-fn A´n-¡p-d-§msX Ign-¨p-Iq-«nb s]
®p-§Ä Ip¸m-bhpw _mKp-sa-Sp-¯p-sIm−p ]dªp:
C\n Smäm kJm-¡sf
B Smä¡pw CSn-ªp-ho-g-ep-IÄ¡pw \Sp-hn cm£-k-
{]-`p-¡Ä {]Xy-b-im-kv{X-{]-Xn-k-Ôn-bn s]«p.
koXsb Iu¬knÂsN-¿m³ \nbp-à-cmbn HmUn-täm-
dn-b-¯nÂIn-S-¶p-d-§nb cm£-k-s¸-®p-§Ä koX-bpsS
ASp-t¯-t¡m-Sn.
Fs´mcp s]mfn-¸-\m-Wn-h³. C{Xbpw kà-\mb Hcp-
¯s\ R§Ä I−n-«n-Ã. cm{Xn \nsâ-b-Sp-¯p-h-¶n-
cpt¶m? \osbm¶pw ]d-ªnsÃ? F´mWo Ipc-§sâ A
{UÊv? t^m¬ \¼À In«ptam? R§Äs¡m¶p _Ô-s¸-
Sm-\m-Wv. hen-b-I-cp-¯³X-s¶. Icp-t¯m-¯-a³.
koX-]-dªp:
A_-e-bm-Wp-Rm³. Bcm-cp-an-Ãm-¯-\m-fn Bsc-tbm-
[ym-\n-¨p-I-gn-bp-¶-hÄ. cm£-k-am-b-bn XS-h-d-bn-se-¯n-
b-hÄ. _e-hm-·m-cpsS A`ym-k-§Ä F\n-¡-dn-ªp-Iq-Sm-
tXm-go... F\n-¡-dn-ªp-Iq-Sm. cm£-k-am-b-IÄ a\-Ên-em-hp-
¶n-Ã. R§-fpsS \m«n-sem¶pw C§-s\-sbm-cp-]-Xn-hn-Ã.
C§s\ Hcp Ipc-§s\ KmÀU-\n-te-¡p-I-b-än-hn-Sn-Ã. I−
n«v F\n-¡p-t]-Sn-bm-hp-¶p. hÃm-s¯mcp kÀ¡-Êv. {S¸okv
hoÀ¸p-ap-«ntb t\m¡n-\n¡m-\m-hq.
s]®p-§Ä cmh-W³tIm-«-bn-te¡p ]mªp.
AXn-Im-e-¯p-WÀ¶ cmh-W³ saUn-tä-j-\p-ap¼p Hcp
sNdn-b-Ip-«nsb Ifn-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-¶p.

ഹമാനസം
36

X¶nse hen¸w ]pd-s¯-Sp-¡m\pw CutKm hf-hÀ¯n-


sb-Sp-¡m\pw cm£-k-cm-Pm-hnsâ ssIbn ]e-\p-dp-§p-
s]m-Sn-ss¡-I-fp-ap-−m-bn-cp-¶p. hen-b-cm-h-Wsâ s]mSn-
ss¡. Ip«n-bpsS ssIsh-Å-bn H¶p-c-−p-hn-c-ep-IÄ
sh¨p-]-d-bp-¶p:
\Sp-hn-semcp hmg-sh¨p
Npäpw then-sh¨p
hmg-Ip-e¨p
Iųh-¶p. sh«n-s¡m-−p-t]m-bn.
hmXn¸p-d-¯p ]cm-Xn-]-d-bm³t]mb s]®p-§Ä
ImXp-IqÀ¸n-¨p. FÃmw-\-¶m-bn-cn-¡p-¶p. A\p-jvSp-¸nsâ
ASp-¯p-In-S-¡p¶ Hcp D¸p-−v. AXn-em-Wp-{]-tbm-Kw.
Ipªnsâ ssIbnÂhr-¯w-h-c-¨p-In-S-¡p¶ cmh-Wsâ
cN-\-s¡mcp hr¯-ap-−v, XoÀ¨. F¶mepw C{X...
cmh-W³ Ifn-¸n-¡Â XpS-cp-I-bm-Wv.
sNdn-b-hn-c-en-t\mSv tNmZn¨p:
Ip«n-¸-d-t§mSm \o It−m
Ceym.
tamXn-c-s¸m-¶mt\y \oIt−m
s]m¶m\ow I−n-eym. N{a-h-«w-Iq-Sn-I-−n-eym.
\Sp-hn-en-Sw-ItWy \oIt−m
s¿m. eysÃm.
Np−n-t·ÂNp-−mtWy \o It−m
A¿t¿m eymsÃm.
AtXs¸m \¶m-t¿. Xh-f-t¸m-¡mt¨y \o It−m?
Duw. lpw. Bcpw I−n-eym... ¶m.. CtZy-t]mbv CtZym-
t]mbv t]mbv hcp-t¼mÄ..
I£-¯p-C-¡n-fn-bn-«p-sIm−p Ip«nsb Nncn-¸n-¨p-sIm−
p et¦-i³ Nncn-¨p-h-iw-sI-«p. hoWn-Ã.
At¸m-gmWp I« Ipe-tXSn DSa ASn-asb ]d-ª-b-¨n-
cn-¡p¶p F¶-hn-hcw h\n-Xm-c-Xv\-§Ä h¶-dn-bn-¨-Xv.
Bcm Ahs\ kvt]m¬kÀsN-bvX-Xv, cmh-W-\-e-dn.
Ae-d-tem-S-e-d-em-bn.
kn.-sF.-F. _Ô-apt−m?
Ah³ ]qt´m¸pw ]qt´m-¸nse ac-t¯m¸w XIÀ¯p.
I½yq-Wn-Ìm-sW-¶mWv ]d-bp-¶-Xv. \in-¸n-¡m³ anSp-¡-
\m-Wv. DZym-\-am-fnI NnÃpw-N-«-bp-ambn s]mSn-¨p-I-f-ªp.
Imh¡m-sc-sbms¡ Ime-]p-cn-¡-b-¨p. t]Sn-sb-s´-¶-dn-

ഹമാനസം
37

bm-¯-Hcp P´p-hm-Wv. Ct¸mgpw t]m¡n-cn-hn-in-jvS-tk-


h\w \S-¯n-s¡m-−n-cn-¡p-I-bm-Wv. F{X kzÀ®-sa-U-ep-I-
fm-Wmthm hm§n-¡q-«p-I. Hfn-¼n-Ivknsâ Du¡m-W-h-\v.
cmh-W³ NmSn-sb-gp-t¶-äp.
s\än-Np-fn-¨p. ss\än-se-¯n-b-h³. ss\än Ib-dm-¯-
h³. hen-b-I-£n-bm-W-sÃm.
Icn-hmsâ Be-bnÂ\n¶p cmIn-s¡m-−p-h¶ Bbp-[-
§Ä apgp-h³ ]pd-¯p-h-c-s«. \mi-am-Ip-¶-Xn-\-\p-k-cn¨v ]
pXnb HmÀUÀ t]ms«. Hcp ]n´n-cn-¸³ aqcm-¨n-tbbpw
shdp-sX-hn-S-cp-Xv. Ah-bn-e-_nÄ I½n-än-IqSn Ahs\
t\cn«v Hcp-e£w hf-−n-bÀamÀ sNÃ-s«. HcptImSn Xpe-
¡v. Hcp Ipc-§\pw s\Kn-fn-¡−.
Ipc-§-·msc `b-an-Ãm¯ Hcp-e£w AWn-b-Wn-bmbv
e£w-e£w ]n¶mse F¶p-]-dªp ]mªp-sN-¶p.
e£-W-sam-¯-hÀ Bcp-−n-XnÂ, l\q-am³ hnfn-¨p-tNm-
Zn-¨p.
e£-Ww-t\m-¡-−, \nsâ Ah-e-£-Ww-XoÀ¡p-¶p−v
R§Ä, AhÀ Ae-dn.
C\n-bp-ap-d-s¡, C\n-bp-ap-ds¡ C\n-bp-ap-ds¡ F¶ ap
{Zm-hmIyw cmh-W-I-£n-IÄ hnfn-¨p-Iq-hn. i_vZ-¯nÂ
tXm¡p-sa-¦n l\q-am³ A¸tg tXmtä-s\. ]−p hn¹-
h-hym-tam-l-bp-K-¯n CXn-sâ-sbm¸w apjvSn-Np-cp-«pI
Fs¶mcp ]Xn-hp-−m-bn-cp-¶p. Ct¸mÄ ap{Zm-hmIywam{X-
am-bn. hn¹-h-cm-in-hn«v anYp-\-¯n-te-¡p-I-S¶p apjvSn.
\obmcv
\n§-fmcv
R§Ä e£w
Rm³ e£Ww
R§Ä cmh-Wsâ hn¹-h-I-£n-bnÂs]-«-hÀ ]pen-
IÄ. ]pÅn-¸p-en-Ifpw shÅn-\-£-{X-§-fpw. CXp ]pen-bm-
Wp-sI«m F¶p aXn-ent·Â Fgp-Xn-sh-¨-hÀ.
\n§-fm-cm-Wv, GXp-a-ª-¸-{X-¡m-c³? \oe-¨n-{X-¡m-c³,
aqcm¨n, ImgvN-bnÂXs¶ R§Ä e£-§-fm-Wv. _m¦nÂ
tImSn-I-fm-Wv. \otbm ]pÃm-Wv. \ob-S¡w R§-f-Ãm-¯-h-
scms¡ ]pÃm-Wv. \nsâ ap«n-s¸m-fn-b-{´w-sIm-s−mcp
Imcy-hp-an-Ã. tXbn-e-t¯m«w N−n-bm-¡p-¶-hnZy F¶pw
F{Xtbm ho«-½-amÀ sN¿p-¶-Xm-Wv.
cm£-k-¸-S-sN-¶-]msS l\q-am³ knwl-am-b-e-dn. HmSn-

ഹമാനസം
38

s¨¶ cm£-k \n¶p-t]m-bn. NneÀ tamlm-e-ky-s¸-«p.


_m¦nse tImSn-IÄ ]n³h-en-¡-s«¶p NneÀ. sk³{S¡-
½n-än-Iq-Sn. IqSn-b-hÀ sk³{SÂI-½n-än-bm-bn.
FÃm-hcpw Ipc-§-s\-Xnsc FÃm Bbp-[-§fpw {]tbm-
Kn-¨p. Ccp-¼p-e-¡-IÄ, {]Xy-b-im-kv{X-§Ä, kn\n-am-t]m-
Ì-dp-IÄ, Nm\-e-Ip-IÄ, `c-Wn-¸m-«p-IÄ. l\q-am³ Ah-
s¡ms¡aosX NmSn-\-S-¶p.
Hcp-]m-sS-®-¯nsâ ssZhw-sIm-Sp¯ ]«bw Xncn-¨p-hm-
§n.
cmh-Wsâ sIm«m-c-¯nÂ\n¶p Hcp-]m-Sp-i-h-s¸-«n-
IÄ¡p HmÀUÀt]m-bn. l\q-a³knsâ \pg-ªp-I-bäw
Hcp lam-e-b³-Hm-¸-td-j-\m-bn.
At\-Im-bn-c-§Ä acn-¨p-ho-W-t¸mÄ A©p-an-I-¨-ssk-
\y-hn-im-c-Z-·msc cmh-W³ sSÌn-\p-hn-«p. ¢o\mbn Hu«m-
bn. d¬skms¡ l\q-aÂkn-\m-bn-cp-¶p. hn¡äv
hogv¯m³an-Sp-¡-\m-Wn-h³. ]mev enäÀI-W-¡n\v IpSn-¡m-
\-ÃmsX Pbn-¡m³ cm£-kÀ¡p-]-äp-¶n-à F¶m-t£-]w-h-
¶p.
cmh-W³]-dªp:
F\n¡pw `bw-tXm-¶n-¯p-S-§n. Bcn-h³. ]p¶-{]-h-b-
em-sdms¡ Ifn-¡m³]-äp-¶-hÀ Ct¸m-gpt−m? kÀ F¶p
tI«m ka-cw-sN-¿p-¶-h-sc-¸än tI«n-«p-−v. ]pcm-X-\-d-jy-
bnepw Xncp-hn-Xmw-Iq-dn-ep-sams¡ D−m-bn-cp-¶-s{X.
anSp-¡-·mcpw Ign-hp-Å-hcpw Icp-¯-·mcpw _p²n-im-en-
Ifpw Fs¶m-s¡-]-d-ªv, _tbm-Um-ä-X¶v an\n-ÌÀt]m-
ÌnwKv t\Sn-b-hsâ Ggp-a-¡-fp-−-tÃm, Ipam-c-·mÀ H¶n-
d§n the-sN-bvXm-s«. Ahs\ sI«n-s¡m-−p-h-¶m-s«.
sImÃ-cp-Xv.
Fsâ ap¼n sI«n-bm aXn.
^oÂUn Hcp e£¯n]{´-−p-t]sc Cd-¡n-bn«pw ]
cm-Pn-X-\m-hm¯ Ipc-§s\ H¶p-t\-cnÂIm-Wm³ \mam-{K-
ln-¡p-¶p. F{X-tbm-Ip-c-§-·mÀ h¶p-ap-Jw-Im-Wn-¡p¶
Cu cmP-[m-\n-bn Hcp \Ã-Ip-c-§s\ ImWp-¶tX sFiz-
cy-am-bn-cn-¡pw.
hSn, apk-ew, NqcÂ, apSn-t¡mÂ, t_mt^mgvkp
XpS§n tI«Xpw tIÄ¡m-¯Xpw Xpcp-¼n-¨Xpw Xpcp-¼n-
¡m-¯-Xp-amb Bbp-[-hm-K-Wp-ambn Bbp-[-¡-¨-h-S-¡mÀ
l\q-amsâ ASp-s¯-¯n. Ipam-c-·mÀ,-bp-h-P-\-hn-`mKw Npän-

ഹമാനസം
39

¸-än-\n-¶p-]-d-bm³Xp-S-§n.
emÂk-emw.
CXp I¨-h-S-am-Wv. R§Ä ]S-bm-fn-I-f-Ã. e¦-bpsS
UoenwKvkv \S-¯p¶ shdpw t{_m¡ÀamÀ. Xm¦sf Iq«n-
s¡m-−p-h-cm-\mWp D¯-c-hv. I½o-j³hm-§nb ]cn-N-bta
Bbp-[-cw-K¯pw bp²w-I-fn-bnepw R§Ä¡p-Åp. GXp-cw-
K¯pw F¶p-]-d-bmw. aäp-Å-hÀ¡p-bp-²hpw R§Ä¡p
kam-[m-\hpw BWp-]-Xn-hv. C§s\ Hcp ]Xnhv Iogvs¡S
D−m-bn-«n-Ã. cmh-Wsâ at\m-\n-e-t]m-sb-¶p-tXm-¶p-¶p.
\qän-\m-embn Un{Kn-sb-¶p-tIÄ¡p-¶p. bqWn-th-gvkn-än-IÄ
aÕ-cn-¨p-sIm-Sp-¡p-¶-XmtWm F¶-dn-bn-Ã. l\q-am³k-Jm-
th, R§-sf-´m-Wp-sN-t¿-−-Xv. cmh-Wsâ hn¹-h-I-£n-
bpsS D¶-X-·m-cm-Wp-R-§Ä. R§-fpsS ]nXm-¡-·mÀ a
{´n-am-cm-Wv. tÌävsaâv, {]kvdn-eokv F¶n-h-sbms¡
bqWn-th-gvknän ]T-\-Im-et¯ Bcw-`n-¨-Xm-Wv. kJm-sh,
R§sf sImÃ-Wtam hfÀ¯-Wtam F¶p Xm¦ÄXo-cp-
am-\n-¡p-I. {]Xn-kÔn ]cn-l-cn-¡m-\pÅ ko\n-tbm-d«n
R§Ä¡n-Ã. ]pd¯v R§Ä Iqhn-bmÀ¡p-¶-Xp-km-c-am-
¡-cp-Xv. R§-sfms¡ Im¼-kvsk-e-£³ ]nÅm-cm-Wv.
shbn-ep-sIm−v ine-an-Ã. a®pw agbpw Pe-tZm-j-hp-ap-−m-
¡p¶ tZl-ap-Å-h-cm-Wv.
F´mWp \n§Ä¡p-X¶ SmÀPäv? AP-−-bn-ÃmsX
NÀ¨-sb-§s\? Icm-sd-§-s\.
Hcp h¬ ssSw skänÂsaâv. As§m¶v HXp§n-¯-c-
Ww. F´p-th-W-sa-¦nepw Xcmw. At§-¡p-`m-hn-bn C-
hnsS bp²w-sN-¿m-\pÅ FÃm-ku-I-cy-§fpw Xcmw.
At§-s¡-Xnsc `mhn-bn D−m-Ip¶ hn¹-h-{i-a-§Ä \nc-
´-c-NÀ¨-I-fn ap¡n-¡-f-bm³ tIm^n-lu-kp-IÄ XpS-
§mw. {]Xn-]-£-t\-Xm-hm-¡mw.
cmh-Wsâ ktlm-Z-c³ Bi-b-{]-Xn-k-Ôn-bn s]«n-«p-
−v. At±-ls¯ Iqdp-am-ämw. R§-sfms¡ {ioe-¦m-tÌ-j-
\nÂ\n¶p ]m«p-tIÄ¡p-t¼mÄ At§mÀ XrÈqÀ\n-e-b-
¯nÂ\n¶p ]m«p-tIÄ¡pw. t]cv hn`o-j-W³. R§-fpsS
`oj-Wn-¡p-]-Icw Xcm-\p-Å-h³ F¶À°w-h-cp¶ t]cv
`oj-Wn-s¸-Sp-¯p-¶-h\p hnP-bw-\ÂIp-¶-h³.
l\q-am\p sNmdn-ªp-I-b-dn. {]I-Sn-¸n-¨n-Ã. ]e-hn-h-c-
§fpw e`n-¡p-I-bm-Wv. l\q-am³ Hcp apJy-am\ a{´n-bm-
sW¶v Cu a{´n-Ip-am-c-·mÀ¡-dn-bn-Ã. Cu ]o¡n-cn-]-¿-

ഹമാനസം
40

·mÀ hen-b-hÀ¯-am-\-am-Wp-]-d-bp-¶-Xv.
R§Ä Xm¦sf sI«n-bn-«p-sIm-«m-c-¯n-se-¯n-¡pw.
H¶p-k-l-I-cn-¡-Ww.
\¶m-bn. F\n¡pw cmh-Ws\ H¶p-Im-Wm-a-sÃm. CXp-
h-tc¡pw t\cn-«n-«n-Ã. Hcp-t\m-¡p-I-−n-«p-−v. cm{Xn-bnÂ
X¸m-\n-d-§p-t¼mÄ Hcp-t\m-¡p-I-−p. Bk-abw \mw t\cn-
S-cp-X-sÃm.
F¦n FÃmw-ip-`w.
\n§Ä Hfn-¨p-I-fn-¡-−. H¶p-In Ft¶m-Sp-tXm¡p-
I, AsÃ-¦n Fs¶ tXmÂ]n-¡p-I. a{´n-am-cpsS a¡-
fmbn Xn¶p-sIm-gp¯p aq¶m-a³]-Wn-sb-Sp-¯p-\-S-¶mÂt]
m-cm.
R§Ä bph-P-\-hn-`m-K-am-Wv. tXmä-N-cn{Xw tI«n-«n-Ã.
F¶m tIt«m F¶mbn l\q-am³.
bph-P-\-kw-L-¯n\p ASn-tb-äp. ASn-tb-äp-ho-W-hÀ s]
s«-¶p-Xs¶ {]Øm-\-¯n-\p-th−n cà-km-£n-Xzw-h-ln-
¨p. cà-km-£n-Xzw-h-cn¨p F¶pw-]-d-bp-¶-h-cp-−v. ih-s¸-
«n-¡p-]p-dsa ih-t¡m-Sn¡pw HmÀUÀt]m-bn. \Ã-Xn-f-¡-
apÅ ]Xm-I-IÄ.
_m¦nse tImSn- i-h-¯n-t·Â ]mdn.
`qa-Þew hnd-¸n-¨p-\-S¶p l\q-am³. (jn-h-dnwKv
UnbÀ)
\S¶p A\p-tim-N-\w-tc-J-s¸-Sp¯n cmh-W³. aSp¯p
F¶p-Xs¶ ]d-bmw. tJZn-¡p¶p F¶p-]-d-ªp-]-dªp
icn¡pw tJZn-¡p¶p F¶m-bn. cà-km-£n-a-Þ-]-
§Ä¡p-]-Icw ivaim-\-§Ä th−n-h-¶p. tZio-b-t]m-cm-«-
§Ä hnP-bw-Im-Wm-\m-hm-¯-Xn DXvI-WvT-{]-ta-b-s¸-«p.
_qÀjzm-knt¡m ^mkn-Ìnt\m ]«m-f-ta-[m-hnt¡m XÀ¡m-
\m-hm¯ hyh-Øn-Xn-bmWv Hcp Ipc-§³ Ne-©p-sN-¿p-¶-
Xv. HmÄUva-¦n.
Ah³ Un¹-am-äm-sW-¶mWp ]d-b-s¸-Sp-¶-Xv. kp{Ko-h-
sâbpw cma-sâbpw BfmWv. tdmb Ne-©tà \S-¯p-
¶Xv?
Hmtlm Un¹-am-äm-bmepw tdmbÂN-e-©m-bmepw icn
F{X-t]-cmWv hoWp-t]m-bXv? Chs\ Bsc-¦nepw IpSp-
¡n-«p-]n-Sn-¡ptam?
F\n-¡p-h-Ãm-¯-hn-j-aw-tXm-¶p-¶p.
ap¸-¯n-ap-t¡m-Sn-tZ-h-IÄt¡m apgp-h³ sFIy-cm-jv{S-k-

ഹമാനസം
41

`t¡m sXmSm³h-¿m¯ Fsâcm-Py-¯nsâ ]c-am-[n-Im-


cs¯ Hcp shdpw-Ip-c-§³sXm«v A-ip-²-am-¡n-bn-cn-¡p-¶p.
Ch-t\mSp Bcp-P-bn¡pw? cmh-W³tIm-«-IÄ sI«p-I-Y-I-
fm-hp-I-bmtWm?
cmh-W-cm-Pm-hnsâ Cf-b-tam³ A¶-¡nfn Nn¶-¡nfn
A£-b-Ip-am-c³ ]cw-]n-Xm-hns\ kam-[m-\n-¸n-¨p.
AÑm, kam-[m-\n-¡v. at\m-Zpx-Jw- am\nIÄ¡v ac-W-
t¯-¡mÄ `bm-\-Iw. AI-¯p-`bwIS-¶m ]pd¯p
acWw h¶p-\n¡pw. sNdn-b-ho-gvN-I-fn-eqsS Ah³ AI-
¯p-I-S-¡pw. Aѳ temI-t]m-eo-km-sW¶v HmÀ½-th-Ww.
cmPm-¡-·m-cnse htey-«³. hn¹-h-¯nsâ _mte-«³. {]Xy-
b-im-kv{X-k-ap-{Z-§sf XÀ¸-Ww-sN-¿p-¶-h³. AÑm kam-
[m-\n-¡v. Rm³t]mbn l\q-ams\ sI«n-s¡m-−p-h-cmw.
CXpw-tI-«p-sIm−p sIm«m-c-¯nsâ ASp-t¯¡v NmSn-
sb-¯nb l\q-am³ Cfn¨ph¶p. Cf-b-¨mÀ¡p-t\sc
Ft´m-F-Sp-s¯-dn-ªp. A£-b-Ip-am-c\v A£-b-tem-I-
t¯-¡pÅ Sn¡-äm-bn-cp¶p AXv. Ipc-§-¨mÀ Bcm-¨m-cm-b-
Xn icn¡pw {XnÃnsâ hnsÃm-Sn-¨p.
cmh-W³, hnó hnÃm-fn-ho-c³ aq¯-a-I³ C{µ-Pn-
¯ns\ sI«n-¸n-Sn-¨p, s]m«n-¡-c-ªp. A\n-bsâ ac-Whpw
AÑsâ apdp-¡n-¸n-Sp-¯-hpw-IqSn C{µ-Pn¯pw hnj-a-¯n-em-
bn.
cmh-W³ {]kvXm-h\ Cd-¡n.
Cf-b-Ip-am-csâ A´y-IÀ½-§Ä Cu Ipc-§s\
sIm¶n-«-tijw aXn. AXp-hsc tÌPn ico-cw-In-S-¡-s«.
IÀ«³Xm-gv¯-−. Rm\n-d-§p-I-bm-Wv. t\cn-«n-d-§p-I-bm-
Wv.
cmh-W³ Cd-§n-b-Xnsâ ^e-am-Wn-sX-Ãm-sa¶p C{µ-Pn-
¯n-\-dn-bmw. C\nbpw t\cn-«n-d§n Fs´ms¡ s]mÃm-
¸mWv cm£-tk-iz-c³ hcp-¯n-sh-¡pI Bthm.
C{µ-Pn¯v C{µn-b-§sf Pbn-¨-h-\m-Wv. koXsb X«n-
s¡m−p-h¶p B]-¯nÂs]« ]cw-]n-Xm-hn-t\mSp C§s\
AcpÄsNbvXp:
Ipc-§³ Nmhm³Iq-«m-¡m-¯-h-\m-Imw. Rms\m-¶p-t\m-
¡-s«. Ie-¸-bpsS Aä¯v tNsd-¶-t]mse Rm\-hs\
{_Òm-kv{Xw-sImt−m h©-\m-kv{Xw-sImt−m AÑ-sâ-b-
Sp-t¯¡p sIm−p-h-cmw. a\p-jy-·mÀ¡p \s½-P-bn-
¡m³ ]än-sÃ-¶p-d-¸m-Wv. B ]Wn hm\-c³ Gsä-Sp-¡p-I-

ഹമാനസം
42

bmtWm F¶p kwi-b-ap-−v. GXm-bmepw Ipc-§p-th-«¡p


A§n-d-§-−. F\n-¡p-tijw Btem-Nn-¡m-hp-¶-tX-bp-
Åp. ta\-I-b-dn-ªm {]iv\-am-Ipw. C{µn-b-§-sf-P-bn-¨-
h\pw ta\-I-sb-t]-Sn-¡-Ww.
C{µ-Pn¯p hml-\-sa-Sp-¯p. ssIbn ¥ukpw Xe-
bn slÂa-äp-a-Wn-ªp. t\sc-bn-Sn¨p Xe-s]m-«-−, \J-
¯n Nfn-bm-h-−. sseän-«p. tlmW-Sn-¨p. ÌmÀ«m-bn.
l\q-am³ kl-\-¯nsâ \qdp-Un-{Kn-I-hn-ªp. IY-I-fn-
bn-se-¶-t]mse Ae-dn. ÌqfnÂ\n-¶p-Nm-Sn. taevt]m-«p-Nm-
Sp-t¼mÄ ÌqÄ X«n-bn-«p.
CµPn¯v AXm-kz-Zn-¨p. l\q-am-\m-ims\ CjvS-am-bn.
Bim\pw Bkzm-Z-Is\ Bkz-Zn-¨p.
AXn-\m AhÀ A´-Êmbn t]mcm-Sn. A´-Êm-c-iq-\y-
ambn AS-cm-Sn. s]mSn-]m-dn. ASn- ]m-d-I-−p. shÅ-¯n-\p-]-
Icw tNmc-I-−p. I−p-\n-¶-hÀ¡pw \Ã-tIm-fm-bn-cp-¶p.
an\naw Hcp Xp½-se-¦nepw el-f¡v kz´w-hI Hmtcm-cp-
¯cpw Dd-¸p-h-cp-¯n. Xe-t¨m-dv, lrZ-bw, IcÄ, hr¡
F¶n-h-sbms¡ e£y--am¡n bp²w-\-S-¶p. Ah-b-h-
tem_n {]Xo-£-tbmsS Im¯p-sI-«n-¡n-S-¶p.
ic-taäv \ne-¯p-hoW l\q-am³ Hcp XqWp-]n-gp-sX-Sp-
¯psIm−p Fgp-t¶-äp. C{µ-Pn-¯nsâ Ìnb-dnwKpw t
{_¡pw ]nSn-¨-bmsf XqWp-sIm-s−-dn-ªp-sIm-¶p. DSs\
XqWpw Hcm-bp-[-ambn bp.-F³.-Hm. AwKo-I-cn-¨p. XqsWm-
scm-cm-bp-[nsb at\m-Úm-bp-[n-bm¡n tZi-`-àn-Km-\-ap-−
m-bn. ss{UhÀ Ducn-s¯-dn-¨-hm-l\w Aán-bnÂI-cn-ªp.
aPo-jy³ C{µ-Pn¯p ]pXn-b-hm-l-\-¯n {]Xy-£-s¸-«p.
C{µ-Pn-¯nsâ Ip¸m-bhpw hml-\hpw amdn-bn-cp-¶p.
l\q-amsâ hoWp-t]mb Hcp tcmas¯ \mem-bn-]n-
fÀ¯m³hsc C{µ-Pn-¯n\p km[n-¨p. C{µn-b-§-sf-P-bn-¨-
hs\ AXp-I-gnbq F¶m-W-s{X. Ah-km\w C{µ-Pn¯v
{_tÒm-kvhn-«p. {_Òm-kv{X-¯n-\p-ap-¼n KXy-´-c-an-
ÃmsX l\q-am³ hn\-bw-\-Sn-¨p. ssIIq-¸n. ssIIq-¸pw-
aps¼ {_tÒm-knsâ BLm-X-¯n ]pÅn-ho-Wp.
I®p-Xn-cp½nhoW l\q-ams\ C{µ-Pn¯p Ib-dp-sIm-
−p-h-cn-ªp-ap-dp-¡n. cmh-Wsâ ap¼n-te-¡p-sI-«n-h-en-¨p.
hn¹-hm-`n-hm-Zy-§Ä t\À¶p. Xp−p-I-b-dnÂsI-«n-sb-Sp-
¯Xpw X\nsb {_Òmkv{Xw hntäm-sN-¿-s¸-«p. F¶-t¯-
bpw-t]mse Cu hotäm ImgvN-¡mÀ¡v Hcp hnäm-bn. Xp−p-

ഹമാനസം
43

I-b-dn hm\-c³ Ah-iX I]-S-ambn A`n-\-bn-¨p.


C{µ-Pn¯p Acpfn:
ssl¡-am-tâ, F´p-sN-¿mw. Cu Xo{h-hm-Zn-sb-sIm-−p-
h-¶p. tZio-b-[m-c-bn ebn-¸n-¡mw. \ntcm-[n¨p \pW-]-
dªp hiw-sI-Sp-¯mw. cmPy-t{Zm-l-¯n-\p-hn-Nm-c-W-sN-
¿mw. Ipd-¨p-k-a-b-amw-c-Y-¯n Ch³ Imesâ GPâp-N-a-
bp-I-bm-bn-cp-¶p. Ch³ Ime-\m-Wv. hme-\m-Wv.
l\q-am³ ]dªp.
AÃ Ip«o. t]m¯n³]p-d-¯p-h-cp¶ FÃm-hcpw Ime-
·m-c-Ã. Im¡-Ifpw Ipbn-ep-I-fp-ap-−m-hmw. \n§-sfm-s¡-
¡qSn Fs¶ sI«n-h-en-¨-Xp-sIm−p Fs¶ Ime-\mbn
Icp-X-cp-Xv. Imes\ BÀ¡pw sI«n-bn-Sm³ ]än-Ã. Ime³
Ime-¯nsâ LSn-Im-c-am-Wv. Ah³ Bscbpw sI«n-s¡m-
−p-t]m-Ipw. F¶mepw Iq«o Ime-\-Ã.
cmh-W³ anen-«dn No^n-t\mSp \nÀt±-in-¨p:
{]l-kvX³,
{]l-kvX³ IrXy-ambpw Aä³j-\m-bn-\n-¶p keyq-
«vsN-bvXp.
\o Chs\ -]-dªpssIbn-se-Sp-¡-Ww. AXn-\mWv
\n\¡v {]l-kvX³ F¶p-t]-cn-«n-cn-¡p-¶-Xv. Imcy-§Ä
apgp-h³ \of¯nepw hoXn-bnepw s]cp-¡n-t\m-¡-Ww.
temK-cn-Xw-D-]-tbm-Kn-¡mw.
Xcn-In-S-I-sfm¶pw \S-¡n-Ã. alm-X-cn-In-S-Xnt´mw
BWv. kuay-s¸-Sp-¯n-t\m-¡q. C{Xbpw kvt^mS-\-§Ä
\S-¯nb Ch³ tIhew Xo{h-hm-Zn-b-Ã. Ahsâ ]n¶nÂ
Hcp AÂJz-bvZ-bp-−v. lem-¡nsâ sImSn-bp-−v. AXm-cm-
Wv, F´m-W-h-cpsS D¶w, Fhn-sS-bm-Wp-Øm\w
Fs¶ms¡ ss\kn tNmZn-¨p-a-\-Ên-em-¡p-I. NqSp-Ipcp
D−mhcpXv. sNmdn-ªp-{h-W-am-¡-cp-Xv. {hW-s¸-Sm³am{Xw
sNmdn-b-cp-Xv.
{]l-kvX³, No^vamÀjÂ\-b-¯n tNmZn¨p:
hm\-cm, A§-bpsS kvt]m¬kÀ BcmWv? Cu cmP-
k-`-bn A§p kXyw-]-d-b-Ww. ChnsS IÅ-hp-an-Ã, NXn-
bp-anà FtÅmfw s]mfn-h-N-\-§-fn-Ã.
sI«n-b-hÀ¡p sI«-gn-¨p-hn-Sm\pw samgn-sNm-Ãm-\pw-I-gn-
bpw. kXyw-]-d-ªm \ns¶ Agn-¨p-hn-Smw. Cu k`-t\m-
¡q. {_Ò-k-`-¡p-Xp-ey-am-Wv. e¦-bn A[mÀ½n-I-ambn
H¶p-an-Ã. FÃmw [mÀ½n-I-am-Wv.

ഹമാനസം
44

A©v:

k`m-Xew
l\q-am³ k`-bnse apJ-§Ä t\m¡n. IÅ-¡-S-¯p-
ImÀ, Bbp-[n-C-S-]m-Sp-ImÀ, a\p-jy-¡-S-¯p-ImÀ, Id³kn-
hn-X-c-W-¡mÀ, ]nSn-In-«m-¸p-Ån-IÄ, Ggmw-Iq-en-IÄ, sIme-
bm-fn-IÄ.. A§s\ Bscbpw I−n-Ã.
l\q-am\p FÃm-h-cpw- Hcp-t]msesb¶mWv tXm¶n-b-Xv.
Cu hI Imcy-§-fn-sem¶pw At§mÀ¡p-h-I-Xn-cn-hp-−m-
bn-cp-¶n-Ã.
Hcp-cm-jv{S-¯nsâ ]c-a-k-`, ]uc-·mÀ¡p i{Xp-k-`,
P\m-[n-]-Xy-¯nsâ ]cw-tIm-hnÂ, \nb-a-\nÀ½m-W-hn-X-c-W-
k-`, HmP-Êp-ff hr²-a-µn-cw.
l\q-am³ I®-S-¨p. Im¡-tW, cma-P-b-ko-Xm-`n-cm-am...
cma-cq]w DÅn sXfn-ª-t¸mtg D¡p-Iq-Sn. cmh-W-]-
£-¯-Å-h-tcmSp tIm]w-Iq-Sn. Cu\-b-sams¡ IÅ-¯-c-
am-Wv.
l\q-am³ A`n-kw-t`m-[-\-sN-bvXp.
]c-a-]q-Py-\mb {iocm-a-tZ-hsâ Aw_m-k-U-dmWv
Rm³. amcp-Xn-F¶pw ]d-bmw. At±-l-¯n-\n-t¸mÄ cmPy-an-
Ã. `mcy-bp-an-Ã. Fsâ tZh-s\-¸-än, cma-N-{µ-s\-¸än Npcp-
¡n-¸-d-bmw. cmPy-k-`¡p hnh-c-ap-−m-h-s«. AsXm-cm-{K-lw-
am-{X-am-Wv.
kz´w-]n-Xm-hnsâ hm¡p-k-Xy-am-¡m³ ktlm-Z-c-\mb
e£va-Wt\mSpw `mcy-bmb koXm-tZ-hn-tbm-Spw-IqSn h\-
¯n ]mÀ¡p¶ Ime-¯n-¦Â FtSm-cm-h-Wm, Fhn-S-¯p-
Im-c-\m-Wp-\o, \o t]mbn koXm-tZ-hnsb tamjvSn-¨p-sIm-
−p-h-¶ntÃ? \n\-¡p-R-§-sf-¸än F´-dnbmw? {iocm-am-N-
{µ³ amXw-Km-{i-a-¯nÂsh¨p kp{Ko-h-\p-ambn Icm-sdm-¸n-
«p. Icm-dnsâ hcn-kpJw H¶p \pWtªmfq.
ho t_m¯v _neo-hvZmäv sse^v Cukv F h−À^pÄ
sKbnw Bâv hn BÀ UnäÀssaâv Sp s¹ Cäv Sp Zn ^n\n-
jv. hn _neohv Zmäv ItdPv Cukv FIyqÀ t^mÀ Fhcn
tkmtdm. (A-äw-hsc Ifn-tbm-Sp-I-fn-bm-Wv. h¬À^p-Åp-s
−-¦n H¶pw sXm«p-\-¡m-\n-sÃ-¦nepw Ifn-Im-cy-am-
tb¡pw. kpJ-samcp _nµp, ZpxJ-samcp _nµp. _nµp-

ഹമാനസം
45

hnÂ\n¶pw _nµp-hn-te-s¡mcp s]³Up-e-am-Sp-¶p. ss[cyw


AXp ss[cyw.)
Cu Icm-dnsâ IS-emkv If-dvam-dpw-ap¼v C{µ-]p-{X-\mb
_men-sb-s¡m¶v InjvIn-´-bpsS B[n-]Xyw kp{Ko-h-\p-
\ÂIn.
{]Xyp-]-Im-c-ambn D]-Im-c-kva-cW ]{X-¸-c-kyw-sN-bvXp.
F¶n«v Hm¸-td-j³ koX F¶p-]-dªp \mep-`m-K-
t¯¡pw Hmtcm-e£w Ipc-§-·msc Ab-¨p. Ah-cn Hcm-
fm-Wv, Hcp Ipc-§³am-{X-am-Wp-Rm³. sX¡³Im-änsâ Hc-
e. ebpsS ]n¶n Hcp e-£-ap-s−-¶p-Iq-«n-t¡m-fq. I−p-
Rm³ koX-sb. Im«p-a-c-§Ä HSn-¨n-SpI hm\-c-kz-`m-h-am-
Wv. ac-sam-Sn-¡m-¯-Ip-c-§s\ sImÅn-Ã. sR−v Cdp-¡p-
¶-Xp-t]m-se-bpÅ Hcp P·-kz-`m-hwþ \obXp Imcyam¡-
−. tIm¬{K-Êp-ImÀ JmZn-bn-Sp-¶-Xp-Im-cy-am-¡-−.
{]l-kvX³ BZ-c-]qÀÆw tNmZn¨p:
At¸mÄ Bfp-I-sf-sIm-¶tXm? \obtà sIm¶Xv?
l\q-am³ Xe-bm-«n.
ssdäv. Ah-scs¶ sImÃm³h-¶-Xp-sIm-−sÃ? Ah-
scs¶ ]qPn-¡m-\m-Wp-h-¶-sX-¦n Rm³ {]km-Zn-t¨-s\.
AhÀ XÀ¡-¯n-¶mbncp¶p-h-¶-sX-¦n XÀ¡n-t¨-s\.
hncp-¶n-\m-Wp-h-¶-sX-¦n hncp-s¶m-cp-¡n-tb-s\. ]s£
Ah-scm-s¡-h-¶Xp sImÃm-\m-Wv. tIm]hpw Bbp-[-hp-am-
bm-Wp-h-¶-Xv. ac-W-`-b-an-Ãm¯ Hcp-Po-hn-bp-an-Ã. A[n-Im-
cw-t]m-se-bm-Wp-P-·w. AXp-In-«n-bm ssI-hn-«p-I-f-bm³
hÃm¯ `b-am-Wv. Bß-c£mÀ°w s]mcp-XpI auen-Im-
h-Im-i-am-Wv. `c-W-L-S-\-bpsS hIp-¸n-Ãm¯ `mKw km[q-
I-cn-¡p-¶-XmWv. Bß-l-Xy-bm-Wp-]m-]w. Bß-c-£mÀ°
w \ÂIp¶ ]mX-I-§Ä¡v tImSXn am¸p-X-cm-dp-−v. tImS-
Xn-b-e-£yw-]m-Sn-sÃ-t¶-bp-Åp. e¦-bnse \oXn-]o-T-¯n\p
AsXms¡ a\-Ên-em-hp-sa¶p Rm³ Icp-Xp-¶p. Icp-
Xs« ]«m-f-¡m-cm, s]mcpXq ta[m-ho.. \nsâ cmh-Wsâ
AWn-I-sf-bmWp Rm³ sIm¶p-aqSn-b-Xv. CXp-\n-e-\nÂ]
n\pÅ ka-c-am-bn-cp-¶p. A´yw-h-scbpw ka-cw-sN-¿pw.
AXp-I-gn-ªmepw sN¿pw. F{X-{]m-b-am-bmepw kz´w-i-
cocw BÀ¡pw {]nb-s¸-«-Xm-Wv. Im¡-¡p-X³ta\n s]
mt·\n F¶mWv. kz´w ico-c-¯n-\p-th-−n-bpÅ t]
mcm«w \oXo-I-cn-¡-¯-¡-Xm-Wv. H¶n-s¨m-¶n¨p Bfp-
IÄh¶v FXnÀ¯-t¸mÄ F\n-¡p-\n-hr-¯n-bn-Ãm-Xm-bn.

ഹമാനസം
46

A©p-am-{X-bn aq¶-£-c-sa-¶-tXm-Xn Hmtcm-h-cn-bnepw


\mep-K-Ww-h-cp-¯n. ImI-fn-s¯äv Hcp sXä-Ã. Nne-t¸mÄ
Imhy-I-e-bpsS {]tem-`-\-¯n hg§n c−m-a-s¯-h-cn-
bn Ah-km-\s¯ c−-£-cw-Ip-d-hp-h-¶n-«p-ap-−m-Imw.
AsXmcp hymI-c-W-s¯-äà F¶p ]mWn-\n-bpsS `c-W-L-
S-\-bn-ep-−v.
BcmWp hm\-cm cm-asâ ktlm-Z-c³?
U_n-fm-Wv. kn¦n-fn-Ã. e£va-W-Ip-am-c\pw `c-X-Ip-am-c-
\pw.
]mÀ«n-hym-tam-l-¯nÂs]«v ]mÀen-saâdn hymtam-l-ap-
t]-£n¨h\m-bn-cp¶p e£va-W³. X\n-cm-a-\mb cmas\
t^mtfm-sN-¿m³ DuWp-d-¡-¯nsâ ssSwtS-_nÄNp-«p-s]m-
«n-¨-h³. Hcp ]cn-¸p-h-Sbpw I«³Nm-bbpw In«n-bm Hcp
kt½-f-\w-ap-gp-h³I-gn-¨p-Iq-«pw. Ct¸mÄ kJm-hn-sâ-
sbm¸w Im«n-en-fw-Infn am\-s¯-ss¸-¦nfn.
]mÀ«n-bn-S-s]«v ]mÀen-saâ-dn-]mÀ«n t\Xm-hmbn XpS-cp-
¶-bm-fmWp `c-X³. Hcp Ifw-h-c¨v `cn-¡p-¶-h³ `c-X³.
Atbm-[y-bn I½yq-Wp-I-sfms¡ HcpamXncn icn-s¸-Sp-
¯n-¡-gn-bp¶p. cmasâ saXn-b-Sn-bmWv saXn-b-Sn
F¶mWp aq¸-sc-Sp-¯n-«pÅ am{´n-I-h-Sn.
\n\-¡n-t¸mÄ thZ-\-tXm-¶p-¶p-t−m.
{_tÒmkvsIm−p ]Xn-¶m-ep-sk-¡âv Xe-Np-än.
kvamfn\pw AXnsâ Hcp In¡p−mht− A{X-am-{Xw.
ansskepw kvIUpw kss¹-sN-¿p-¶Xp Htc-Iq-«-cm-Wv.
{_ÒmZn tZh-·mÀ X¶n-«pÅ hc-{]-km-Z-§Ä Hcp-]mSv
Fsâ-ssI-bn tÌm¡p-−v. F\n-¡p-a-c-W-an-Ã, Ip«n-I-
tf. ]cm-P-b-hp-an-Ã. cma-P-b... AX-ÃmsX F\n-s¡-´p−v?
_Ô-\-Ø-s\-¶-a-«n Chn-sS-sb-¯n-b-Xn-s\mcp
e£y-ap-−v. t_m[-h¡-c-Ww. kz´w kvIoam-Wv. cmh-
W³ Bi-b-]m-¸-c-¯-§-fnÂ\n¶p ]pd-¯p-I-S-¡-Ww. {]
Xy-b-im-kv{X-]-c-amb ]c-a-Zm-cn-{Zyw-\o-t¡-−Xv _p²n-Po-hn-
I-fpsS IS-a-bm-Wv. _p²n-bp-Å-h-cpsS Iq«-¯nepw Pohn-I-
fpsS Iq«-¯nepw Fs¶-s¸-Sp-¯mw. Adn-hp-Ip-d-ª-hsc
Adn-hp-Å-hÀ ]d-ªp-t\-sc-bm-¡-Ww. AÚm-\n-IÄ¡v
Btßm-]-tZ-iw-\ÂtI-−Xv alm-ßm-¡-fpsS IS-a-bm-Wv.
cmh-W³ HmÀ½n-¸n-¨p: dnsa-¼À Zmäv Rm³ \r]-\m-Wv.
F\n-¡p-\ns¶ in£n-¡m-\m-hpw.
l\q-am³ kam-[m-\n-¸n¨p:

ഹമാനസം
47

kmc-an-Ã. Rm³ \r]-\p-aà N{I-hÀ¯n-bp-a-Ã. \n\-


s¡s¶ in£n-¡m\pw ]«n-Wn-¡n-Sm\psam¶pw Ign-bn-Ã.
F\n-¡p-\ns¶ ic-Ww-{]m-]n-¡m-\pw-I-gn-bn-Ã. Cutem-I-K-
Xn-sb-¸än KXn-tI-Sp-sIm-s−-¦nepw Nn´n-¡m³ ka-b-am-bn-
«p-−v. \osbmcp am^n-b-bm-h-cp-Xv. Icn-a-WÂh-gn-I-
fnÂ\n¶p ]pd-¯p-I-S-¡-Ww. kwkm--c-t¢-i-¯n apgp-I-cp-
Xv. kmK-c-t¢iw A\p-`-hn-¨-h-\m-Wp-Rm³. \nsâ hwi-a-
ln-a-sbms¡ tIa-amWv. ]n¶oSv t^mt«m Bb-]-ecpw
\nsâ Ipe-¯n-ep-−m-bn-cp-¶p. Imaw tem`w tamlw XpS-
§nb ZpÀhn-Im-c-§-fnÂs]tS− Hcm-f-Ã-\o. AXn\pw
aotX.. AXn\pw aotX \nev¡m³I-gn-b-Ww. ]pjv]-I-hn-am-
\-a-S¡w FÃm-ku-I-cy-§-fnepw apgp-In-¡-gn-bp¶ \n\¡v
C\nbpw s]mdp-Xn-In-«p-¶n-Ã. \nsâ apJ¯v Al-´-bpsS
Cd-¨n-¡-jvW-§Ä Xq¡-¡-«n-bm-bn-«p-−v. \nsâ taml-
§Â aäp-tem-I-cm-Py-§-fn-te-¡p-I-S-¡p-¶p. \¶-Ã.
CutemIw FÃm-h-cp-tS-Xp-am-Wv. Akp-c³, tZh³, a\p-
jy³, ]£n, arKw, Dc-Kw, sNSn, {]mWn... FÃm-h-cp-tS-Xp-
am-Wv. tZlm-ß-Nn-´-IÄ hen-b-hÀ¡p-]m-Sn-Ã.
{]Ir-Xn-Kp-W-]-c-h-i-Xbm _²-\m-bvhcpw
{]mW-tZ-l-§-fm-ßm-h-Ã-dn-sI-tSm.. tTm
Xz¡v, amwkw, taZ-kv, AØn, aq{Xw, aew þ ]©-\-£-
{X-tlm-«-emWv ico-cw. ImWp-t¼mÄ Xe-sb-Sp-¸p-−v. Al-
¦-cn-¡mw. Imcyw-t]m-¡m-Wv. APoÀ®w, Aan-X-t`m-Kw,
sImf-kvt{SmÄ. Uoenw-Kvkn cmhWm Cu tlm«-ep-Ifpw
Bkv]-{Xn-I-fpw-X-½n F´p-t`Zw? acp¶pw `£-Whpw
X½ntem? ambm-tam-l-ap-WÀ¯p¶ D]-Nm-cw, \Ã-_n-Ãv.
tIma¬tImUv. c−n-sâbpw sImSn-b-S-bmfw tZlm-`n-am-\-
am-Wv. ZpxJw, ac-Ww, hmÀ²Iyw F¶nh c−n-sâbpw ]cn-
k-c¯v Id-§n-\-S-¡p-¶p-−m-hpw.
\o tZlm-`n-am-\w-hn«p Bßm-`n-am-\w-t\-Sp-I. Bßm-
hns\ cmjv{So-b-h¡-cn-¡p-I. AtXmsS ]d-bm-s\-¦nepw
hÀ¤-kn-²m´w ssIh-cpw. cma-cma F¶p-Nn-´n-¡p-I. e¦-
bn {]am-Wn-N-a-bmsX sshIp-WvT-¯n-se-¯m³ t\m¡-
Ww. AXmWv s]Àa-\âv IpWvTw. a\-Ên-epÅ Ipkr-Xn-
Isf ssh¸v-Hu«v sN¿-Ww. ]c-{Z-hyw, ]c-Zm-cw, ]c-Zq-
jWw CsXms¡ ]m]-I-c-am-Wv. \o Ipsd Ifn-¨p-\-S-¶-h-
\m-Wv. dn«-bÀsaâp-Im-ew-h-cpw. \nsâ _tbm-Umä \¶m-
¡n-sb-Sp-¡p-I. {Kmäp-hn-än-I-f-b-−. IÃ-d-t]m-se-bmWp

ഹമാനസം
48

tam£w. AXn-\-I-¯p-s]-«m P·w-XoÀ¶p. \ob-Xn-\p-{i-


an-¡-Ww. \nsâ Ct¸m-gs¯ ]cm-{I-a-§-fpsS ]Ip-Xn-sa-\-
t¡-Sn-Ã.
cmh-W³ kam-[m-\-hm-Zn-bmbn: Iq«sc hmsdms¡ ]
ns¶. Ct¸mÄ th−Xv ]okm-Wv. Chs\ ]okp-]o-km-¡p-
I. c−p-tcm-a-§Ä Hcp IjvW-¯nÂs]-S-cp-Xv. a¦n-\-½sf
tUm¦n-I-fn-¸n-¡p-I-bm-Wv. kmK-c-t¢-i-sams¡ Ahsâ
Cc-«n-I-gn-ª-h-\mWp Rm³.
BcmWp-cm-a³? \nsâ ZmhqZv C{_mlnw?. cmas\
sImÃpw. e£va-Ws\-sIm-Ãw. koX-sb-sIm-Ãpw. l\q-
amt\ \ns¶-bpw-sIm-Ãpw. sImÃpw sImÃpw.
aq¶p l ]dªp s]m«n-¨n-cn¨p cmh-W³.
l\q-am³ cmh-Ws\ Ifn-bm-¡n.
sImÅmw Iptª \n¶n-jvSw. \qdp-\q-dm-bncw cmh-W-
·mÀh-¶mepw t\m¡v Cu sNdp-hn-cÂsIm−p Ddp-¡p-−m-
¡pw. Cu sNdp-hn-c-ensâ \Jw-sh-«n-bmÂaXn Ddp-¡m-hpw.
cmh-W³ Ae-dn
Bc-hn-sS-a-¡sf
Bcmsâ a¡sf
sImÃn-hnsS IÅs\
tam´n-¡p-h-¶-hs\
tam´-¡p-c-§s\
Hcp cm£-k³ HmSn-h-¶p.
Rm³ sIm¶p-I-f-bmw. Ipc-§-s\-sIm-¶m hnhcw
ta\I Adn-b-cp-Xv. AhÀ Ch-ä-I-fpsS c£-I-bm-Wv. Ah-
sc-s¶-Xq-¡n-en-t«-¡pw. amcp-Xn-bpsS ]gb HmW-d-_nÄ
HmW-dp-am-Wv.
Ch-s\-s¡m-¶m cmasâ {]iv\w-Xo-cpw. AXp-]m-Sn-Ã.
ame-¸-S-¡w-t]mse {]iv\-§-fn-sÃ-¦n shdp-sX-D-cp-−p-
IqSn D]-tZ-in-¡p-¶-hÀ¡p c£-bp-−m-hn-Ã. cmPmhv hymP
D]-tZ-jvTm-¡sf Xncn-¨-dn-bpw. A§s\ Xncn-¨-dn-hn-\pÅ
ka-b-ap-−m-bn-¡q-Sm. ZuXy-kw-L-¯n-\p-]-Wn-th-Ww.
hn`o-j-W³ CS-s]-«p.
sImÃ-−. Chs\ sImÃm-sX-hn-«mse ImsW-¡msW
Imcyw cma-N-{µ-\-dn-bq. sIm¶m AhÀ ]d-ªp-hn«
\mep-e£w Ipc-§-·m-cn N¯-Xn H¶m-bn-am{Xw Icp-
Xpw. ho«p-ImÀt¡m atäm Hcp sNdnb s]³j-\pw-sIm-Sp-
¯p-sIm−v Imcy-a-h-km-\n-¸n-¡pw. Hc-S-bm-f-ap-−m-¡n-hn-S-

ഹമാനസം
49

Ww. Bsf-X-«n-s¡m-−p-t]mbn sImÃp-I. tem¡-¸n \nÊ-


lmb\mb Bsf GI-]-£o-b-ambn aÀ±n-¡pI F¶-sXm-
s¡-t¸mse \oNmÂ\o-N-X-c-amWv ZqXs\ Im¨n-hn-Sp-¶-
Xpw. \½Ä cm£-k-Ip-e-¯nsâ A´-Ên-\p-tN-cp-¶-X-Ã.
P\m-[n-]-Xy-hn-cp-²-am-h-cpXv t]m¡n-cn-¯-c-§Ä.
cmh-W\v Znim-t_m-[-ap-−m-bn. Ipc-§³ {ian-¨n«pw e`n-
¡m¯ t_m[w hn`o-j-Wsâ Ipdn-¸nÂ\n-¶p-In-«n. \mepw
\mepw F«v F«pw c−pw ]¯v F¶n-§s\ Zni-I-fpsS
InS-¸p-]n-Sn-In-«n.
cmP-I-ev]-\-bn cmh-W³ H¸n-«p.
s_©p-¢mÀ¡v hnfn-¨p-]-d-ªp.
Akp-c-hmIyw i_vZ-ap-−m-¡n.
Ipc-§s\ sImÃp-¶n-Ã. Ipc-§-·mÀ¡v hnti-jn-¨pÅ
hmen F®, s\¿v, {Kokv XpS-§n-bh ]pc«n XpWn-Npän
XosIm-fp-¯p-I. hmÂI-¯p-¶-Ip-c-§s\ \K-c-hm-kn-
IÄ¡v Hcp kvs]jyÂtjm B¡p-I. Hcp HmÀ¡-kv{Sbpw
Bhmw. cm{Xn-bn h¶-I-Å-\m-Wn-h³ F¶p-hn-fn-¨p-]-d-bp-
I. hmensâ shfn-¨-¯n Ahsâ ac-tam´ FÃm-hcpw
ImW-s«. s]mÅn-b-hm-ep-ambn aS§n hm\-c-·m-cp-sS-Iq-«-
¯n-se-¯p-t¼mÄ Cu \mW-t¡-S-dn-ªm kvamÀ¯-hn-
Nm-cw-\-S¯n Chs\ ]pd-¯m-¡pw.
sIm¶m FÃmw Hä-b-Sn¡pw Ign-bpw. t\«-ap-−m-hn-Ã.
sIm«mcw DtZym-K-Ø-·mÀ¡p Sqdn-Ìp-hm-cm-tLm-jw-I-
gnªp H¶p hoWp-In-«-b-Xm-Wv. cm{Xn¡pw ]I-en-\pw-th
−n {Sjdn {]hÀ¯n-¨p. cm£-k-·mÀ {Sjdn Xpc-¶p.
Ipc-§\pw kl-I-cn-¨p. \mevImiv In«n-t¡m-s«.
Ipc-§sâ hmev XSn¨pw hep-Xmbpw Ccp-¶p. tÌmdnse
tÌm¡v XoÀ¶-t¸mÄ kao-]-{]-tZ-i-§-fnÂ\n¶pw ]e-hn-[-
Xp-Wn-¯-c-§-sf-¯n. Hcp Pufn-¡-S-ap-gp-h³ sI«n-sh-¨p.
Hm¬bp-hÀ amÀ¨v... G{]nÂ.... H¬, Sp, {Xo...
Unw Unw Unw
hmZy-§Ä tLmjn-¨p. apg-¡-bm-{X-IÄ XpS-§n. Iq¸p-
te-e-¯nsâacw -tem-dn-bnÂsIm−p-t]m-Ipw-t]mse l\q-
am³ \S-¶p. hmen Nq«p-I-¯n. FÃm-hÀ¡pw ktµ-i-sa-
¯n-¡m³In-«n-b-A-h-kcw D]-tbm-Kn-¡p-I-bm-bn-cp¶p
cmasâ anj-W-dn.
c−p-`m-K-t¯¡p ssIIq-¸n-s¡m−p l\q-am³ hn\-b-
hm-e-\mbn hmense {]Im-i-¯n Ahsâ apJw-Xn-f-§n.

ഹമാനസം
50

IÅ-\m-Wn-h³ tamjvSmhv
tamjvSm-hm-Wn-h³ X\n-I-ų
F¶n-§s\ `P-\-kwLw ]mSn. cma-cma F¶p l\q-
am\pw ]mSn. I¶-Sbpw \mtSm-Snbpw tNÀ¶ Hcp
kq¸Àkvs]-jym-enän tjm Bbn-cp¶p AXv.
PmY-bn ]e-hn[ ]m«p-I-fp-ap-−m-bn.
A§-s\-¯s¶ knµm-_mZv
R§-sS-cm-h-W³ koXsb
sIm−¶m
§s¡´m l\qamt\.
s]cp-¼-d-I-fpsS apg-¡w, ]Sn-ªm-sd-t¡m-«-bpsS FSp-
¸v, P\-_m-lpeyw.
l\q-am\v kwb-a-\w-t]m-bn. BÄ \s¶ sNdp-Xm-bn.
BImtcm {lkzmx
\ln-\ln
]ns¶ hf-sc-h-ep-Xm-bn. sI«p-I-sfms¡ s]m«n-t¸m-bn.
Xo¡-jvW-§Ä ]«-am-bn-]m-dn-\-S-¶p. BZyw ]mep-sIm-Sp-
¯-ssI-¡p-Xs¶ ISn-¨p-Ip-c-§³. Gän-s¡m-−p-h¶
Gdm³aq-fn-Isf sIm¶n-«p. F¶n«v ]Ýn-a-tKm-]p-c-¯n-¦-
te¡v NmSn-¡-b-dn.
Ima-d-IÄ HmSn-\-S-¶p.
Ipc-§sâ Xe-bn sXcn-I-t]mse N{µ\pw BIm-i-
¯p-\n¶p hme-äs¯ Xo¡pÞw Hcp Nq«p-t]mse ]nSn¨p
Hmtcm -am-fn-I-bn-te¡pw NmSn-¡-b-dn.
ta sF Ian³ F¶v Hmtcm-am-fn-I-ap-¼nepw sN¶p-tNm-Zn-
¨p. ]´o-cmw-h-Sn-ho-inbpw thK-¯n \n-¶-\n-ev]n h«w-
I-d-§nbpw an¶p¶ {]I-S-\w-Im-gvN-sh¨p l\q-am³. Hmtcm-
Nm-«-¯nepw Hmtcm hoSn-\p-ap-I-fn Xos¡m-¼p-IÄ\m-«n.
kz´-ambn hoSn-Ãm-¯-hÀ¡p hen-b-l-c-am-bn.
NqSpw-sh-fn-¨hpw Nm«-hp-ambn Ipsd-bm-fp-IÄ X½nÂ
X½n CSn-¨p. hdp-¯-]-¨-cn-bn-Sn-¨p-XÅpw anSp¡n ]m¯p-
½-am-cm-bn. ]m¯p-½-bpsS BSm-bn. BS-tem-Sm-S-em-bn. BS-
tem-S-I-am-bn. temUm-bn.
sI«n-S-§-fpsS a−bpw ]Åbpw s]m«n-ho-Wp.
Xo Xnc-am-e-bm-bn. tIma-Untjm {SmP-Un-bm-bn.
Ae-apd Hc-e-am-d-bnepw HXp-§n-\n-¶n-Ã. Ah Sn¦nÄ
Sn¦nÄ enänÂÌmÀh-sc-sb-¯n.
Xo sk{I-t«-dn-b-än-te¡p ]SÀ¶p. ^b H¶p-]-Xp-s¡-

ഹമാനസം
51

bm-bn. I¯m³ CjvSw-t]msebp−m-bn-cp-¶p. hIp-¸p-ta-[m-


hn-I-fpsS Xma-k-Ø-e-§Ä, a{´n-a-µn-c-§Ä, hn{i-a-tI-{µ-
§Ä, tImam-fn-am-fn-I-IÄ, B\-¸-´n-IÄ, ]´n-t`m-P-\-im-
e-IÄ, IpXn-cm-e-b-§Ä, cY-¸p-c-IÄ, ]m«p-I-t¨-cn-IÄ,
anen-«-dn-Iym-¼p-IÄ, Nn¶-ho-Sp-IÄ, Nn¶w-hn-fn-¡p¶ hoSp-
IÄ, ayqknbw F¶n-h-sbms¡ Xo¡m-h-Sn-bm-Sn. Aán-Pzm-
e-Ifpw l\q-am\pw hmtfmSv hmfv tXmtfmSv tXmfv aÕ-cn-
¨p. IÀ¸q-cm-`n-tj-Ihpw `kvam-`n-tj-Ihpw \S¶ k¶n-[m-
\-ambn e¦.
koX-¡p-Npäpw Aán-ip-²n-h-cp¯n l\q-am³.
koX-bpsS Imcyw ]n¶oSv cma³ t\m¡n-t¡m-fpw.
hn`o-j-Wsâ Krl-¯n-te¡v l\q-am³ Ib-dn-bn-Ã.
hmense Xobpw Ib-dn-bn-Ã. hnjvWp-hnsâ `àn-{]-Øm-\-
¯n At§mÀ BIr-jvS-\m-bn-cp-¶-tÃm.
Aán-bp-tSbpw Ae-ap-d-bp-tSbpw ]Ým-¯-e-Ko-Xn-bnÂ
acWw t{_IvUm³kv \S-¯n.
cm£-k-cn Bi-b-¡p-g¸w aqÀÑn-¨p. Ahcpw ]c-kv]
cw ]gn¨v HmSn-\-S-¶p. HmSn-\-S-¡p-¶-h-cpsS tZi-ambn e¦.
C\n cma-s\m-s¡-h¶v icn-¡p-Å-bp-²w-h-¶mÂ
C§s\ HmSn-\-S-¶-I-fn-¡m³ l\q-am\v ]än-Ã. acym-Z-cm-
a\p \qdp-\n-b-a-§-fp-−m-hpw. t`Z-K-Xn¡v aq¶nÂc-−p-`q-cn-]-
£-hpw-th-−n-h-cpw.
XosIm-fp-¯nb hmen-t·Â hm\-c-ieyw Kw`o-c-am-bn.
e¦-Xn-f-§n.
DbÀ¶-Xobpw Xm]-\n-ebpw sNbÀam³ cmh-W-\p-t\-
scbpw D−m-bn. sNdn-b-_-©p-¢mÀ¡v hsc cmh-W³ icn-
b-Ãm-¯-Xp-sIm-−mWp Cuh-I-Ip-g-¸-§Ä F¶p-]-d-
bm³Xp-S-§n. Abm-fpsS `c-W-¯n-\p-Ip-g-¸-ap-−v. I¿q¡pw
Nmcn-{Xy-`w-Khpw `wKn-b-Ã. Ch Xncn-¨-Sn-¡-s¸-Spw. BsI
s]Spw. Ch³ ]pen-b-Ã, ]q¨-X-s¶-bmtWm F¶p-kw-i-b-
amWv. Ct¸mÄ IpSn-¨-Xp-I-ªn-b-Ã. am^n-b-`-cWw amdWw
F¶n-§s\ cm£-kcpw ]d-bm³Xp-S-§n. Cuam-Xncn {]Xn-
tj-[-¯nsâ hnf-¡p-sIm-fp-¯-emWv l\q-amsâ hmenÂ
\S-¯n-b-Xv.
e¦-bn ]cn-{i-an-¨p-h-iw-sI-Sm-¯-hÀ aq¶p-t]-cm-bn-cp-
¶p.
H¶v km£m l\q-am³
c−v Acp-a-bm koX

ഹമാനസം
52

aq¶v sImfp-¯m hn`o-j-W³


Gsd-k-t´m-jn-¨Xv Aán-`-K-hm-\m-bn-cp-¶p. hen-b-k-Zy-
X-c-s¸-«-Xnsâ kt´m-j-¯n HmSn-\-S-¶p-ip-²o-I-cn-¡p-I-
bm-bn-cp¶p Xo¸-´w. H¶-Ã-ªq-d-Ãn-X-tIt«m Bbn-c-
amtW ]´-§Ä. e¦-bnÂ\n¶p Cu Xo ]ns¶t¸mbXv
tIc-f-¯nse ap{Zm-hm-Iy-§-fn-te-¡m-bn-cp-¶p.
koX-¡p-l-\q-aÂtkh IrXy-ambpw t_m[y-s¸-«p.
hn`o-j-W\pw ]pXn-b-{]-Øm-\-s¯-¡p-dn¨v Bizm-kw-
tXm-¶n.
l\q-am³ ho−pw koX-sb-sN-¶p-I-−p.
\a-kvI-cn-¨p. F¶n«p ]dªp:
£an-¡p-I. CsXms¡ Hcp \¼-dm-Wv. HcmÄ ImWm-\p-
s−-¦n R§Ä N]-e-·mÀ ]e A`ym-k-§fpw ImWn-
¡pw. A§-s\-Iq-«n-bmÂaXn. Ipd-¡-−. koXm-½¡v {Ku
−v kt¸mÀ«v sdUn-bm-bn-«p-−v. hn`o-j-W³ sse³am-än-bn-
«p-−v. th−{X B`y-´-c-I-e-l-§Ä C\n-bp-−m-bn-s¡m-
Åpw. cma-\m-cm-sW¶p koXm-tZ-hn-bn-eq-sSbpw F¶n-eq-sS-
bpw-thWw a\-Ên-em-¡m³. B\n-e-¡pÅ ]´w-sIm-fp-¯n-
{]-I-S-\-amWv. cmh-W\pw Aä-ssI-sbm¶pw sN¿n-Ã. Hcp
F¡m-i-¦-D-−mhpw Ad¸v F¶p ]d-bp-¶n-Ã. cm£-k-
·mÀ¡p Ad-¸p-−m-hn-Ã. ¹m\pw FÌn-taäpw ]dªp ka-
bw-I-f-bp-¶n-Ã. dnt«¬t_m-bn-§n\p ka-b-am-bn. F¶mÂ
tKmbnw-Kv. A¡-sc-sb-¯p-¶p.
cma-`-K-hms\ ImWp-¶p, Pbvhn-fn-¡p-¶p, e¦-bnÂ\n-¶p-
sIm-−p-t]mb tX§ DS-¡p-¶p. e£va-W\pw kp{Ko-h-\p-
apÄs¸-sS-bpÅ ^pÄSow ]pd-s¸-Sp-¶p. ^pÅm-bn-cn-¡pw.
Ahn-Ss¯ a\-Ên H«pw hnj-a-ap-−m-h-cp-Xv. ss[cy-am-bn-
cp-t¶m-fq. Fs¶ hniz-kn-¡mw. B£³ ss^hvl¬
{UUv D−mIpw. tcmK§Ä ]¼-I-S-¡pw.
l\q-amsâ hn\-b-`m-j-tbmSv koX lrZ-bw-Xp-d¶p:
Fsâ lrZ-b-\m-Ysâ Zpµp`n Rm³ tI«p: A¡sc
\n¶p \o sIm−p-h¶ hmÀ¯-IÄ at\m-Zpx-J-an-Ãm-Xm-¡n.
Fsâ kzman-sb-¡p-dn-¨-dn-bm¯ Znh-k-§Ä F\n-s¡-´n-
\mWv?
kJm-hp-I-c-sª-¯pw. hn¹hw \S-¡p-I-X-s¶-sN-¿pw.
henb A«n-a-dn-Ifpw A[n-Im-c-am-ä-§-fp-am-Wp-h-cm³t]m-Ip-
¶-Xv. _qÀjzm- k-Jm-hm-Ipw. kJmhp _qÀjzm-bm-Ipw. ]
mÀ«n Ip¯-I-t\-Spw. Ip¯I ]mÀ«n-t\-Spw.

ഹമാനസം
53

Asæn hnc-lw -k-ln-¨p -I-gn-b-−. Fsâ


tXmfnÂI-b-dn-bn-cp-t¶m-fq. c−p-\-£-{X-§sf ho−pw I
−p-ap-«n-¡mw. Nt{µm-Zbw C\nbpw ]pjv]-am-ey-am-h-s«.
koX-]-dªp:
\n\-¡-Xn-s\ms¡ Ign-bpw. ]s£ AXp-am-{Xw-t]m-c-
sÃm. ISÂh-än-¨nt«m A¼p-]m-e-ap-−m-¡n-bnt«m XIÀ¡m-
\m-hm¯ hnizm-k-ambn cma³ amtd-t−. temI-IÅs\ h
[n¨v temI-t]m-eo-km-th-t−. t_mIvkv-Hm-^okv amaq-ep-
IÄ ths−-¶p-sh-¨p-Iq-Sm. `mhn-bnse ^m\p-IÄ i]n-
¡pw. koX t\cs¯ t]m¶p F¶p A]-cm-[w-]-d-bpw. cm
{Xn-bn \nsâ-sbm¸w Hfn-t¨m-Sn-t¸m-bm Fsâ t]cn\p
If-¦-ap-−m-hpw. \ns¶bpw If-¦n-X³ F¶p-]-d-bpw. s]mcp-
Xn-P-bn-¨p-t\-Ss« ho−p-sa-s¶. Hcp-hn-sÃm-Sn-¨p-Xp-S-§n-b-
XmWp ]mhw. Rm³Po-h³I-f-bmsX Im¯n-cp-t¶m-fmw.
t]mbn-h-cn-I. \·-t\-cp-¶p.
cmasâ c−m-as¯ {]W-b-bp²w Pbn-¡-s«.
l\q-am³ cma-Pb F¶p ssIho-in- ]-d-ªp.
ssIhoin ssIhoin kap-{Z-`m-K-t¯-¡p-a-d-ªp.
hS-¡³I-SÂ Xncn-¨p-Nm-Sn. t]mIp-t¼mÄ I− iey-§-
sfm-¶p-ap-−m-¡n-bn-Ã. Im¯n-cp¶p £oWn-¨n-«p-−m-h-Ww.
ImcW]qcpjw
Imcp-Wy-km-Kcw
{iocm-a-aoiw
ic-Ww-K-tXm-kvan.. kvssa ¹okv
`qan-bp-ambn _Ôw-hn-Sn-Ã. LÀj-aw-aqew A[n-I-Xm-]-ap-
−m-hn-Ã. D]-{Klw ASp-¯-tXmsS ]ÀÆ-X-in-J-c-¯n ]
md-s]m-Snªp ]mS-e-§-fp-−m-bn. _ln-cm-Im-i-t]-SIw
\¶m-bn-\n-e-¯n-d-§n. `qan-X«n l\q-am-\nÂ\n¶v Hcp
KÀÖ-\-ap-−m-bn.
_eq¬am-e-t]mse Im¯p-sI-«n-¡n-S¶ Ipc-§-·mÀ
Dcp-−p-Iq-Sn. KÀÖ-\-¯nsâAe-bmbn Ipsd KÀÖ-\-§-f-
h-cp-−m-¡n.
l\q-am³hn-fn-¨p-]-dªp.
koX-sb-I-−p. koXsb I−p.
£oc-_e \qsäm-¶m-hÀ¯n-¨p.
l þ Tm þ Zm, FÃm-hÀ¡pw kt´m-j-am-bn.
l\q-am³ AWn-Isf kwt_m-[-\-sN-bvXp.
koX-sb-I-−p. e¦-bn kvt^mS-\-]-c-¼-c-IÄ \S-¯n.

ഹമാനസം
54

cmh-Ws\ t\cn-«p-hn-c-«n-hn-«p. cma-P-b.


cma-Pb F¶ ap{Zm-hmIyw am\w-aps« apg-¡n.
Pmw_-hm³ XpS§n FÃm {_mâp-Ifpw l\q-ams\
sI«n-¸n-Sn-¨p. \o Ipe-¯nsâ am\w-Im-¯tÃm Ip«m
F¶p]dªp Npw_n-¨p.

Bdv:

e¦m-hn-tijw
FÃm-h-cpw-IqSn l\q-ams\ s]m¡n-sb-Sp¯v BÀ¸p-hn-fn-
¨p”:
B.. d¸q-th-bv..
B.. t]mbv
B.. t]mbv
B.. t]mbv
kt´mjw kk-t´mjw \o-§n.
CS¡v Hcp \Ã-]-g-t¯m«w In«n. l\q-amsâ hmenÂ
Hcp Xos¸m-cn-In-cp-In-cp-¯p. l\q-am³ hnfn-¨p-]-dªp:
]in-b-S-¡-Sm..
ISm.. ISm... ISm¶v Ipc-§-·mÀ tXm«-¯nÂI-b-dn. Hcp
shPn-tä-dn-b³tlm-«-enÂI-bdnb sh{]m-f-ap-−m-bn. tX\pw-
]-g-§fpw ]¨-¡m-bbpw H¶pw _m¡n-sh-¡msX im¸-«p.
_l-fw-tI«v tXm«-¡mÀ HmSn-sb-¯n. h\-]m-e-Icpw hmÂ]
m-e-I-cpw-X-½n Ii-]n-i-bm-bn.
Ipc-§-·mÀ Zzmc-]m-e-I-tcmSv ]dªp:
\n§Ä cmh-Wsâbmfp-I-fm-Wv. Hcp-am-Xncn cm£-k-cm-
h-cp-Xv. R§-fpsS ]mÀ«n Hcp {]tXy-I-]mÀ«n-bm-Wv.
]cm-Xn-kp-{Ko-h-s\-¯n.
l\q-am-s\¯n F¶-dnªp kp{Ko-h-\p-k-t´m-j-am-bn.
kp{Ko-h³]-cmXn tÌsN-bvXp. l\q-am\pw Iq«cpw
thKw-h-¶p-ImWs« F¶p-]-d-ªp.
FÃm-hcpw kp{Ko-h-\n-te¡v. kp{Ko-h-s\-¡q«n cma-¦-te-
¡v...
l\q-am³ apjvSn-ap-«n-¨p-hn-fn-¨p.
Pb-cm-a.. Pb-cm-a.. Rm³ koXm-tZ-hn-sb-I-−p. tZhn
kJm-hn-sâbpw Akn-Ìâp-sk-{I-«-dn-bp-sSbpw hnh-c-am-cm-
ªp. A`n-hm-Zy-§Ä AÀ¸n-¨p. Ifn-¡p-tijw d®nwKv
ഹമാനസം
55

Iaâdn ]Xn-hn-Ã. Ifn-Im-Wm-¯-hÀ¡pÅ dnt¸mÀ«nw-Km-Wv.


kz´w-apSn hnc-ep-IÄsIm-−p-tImXn l\q-am³ i_vZw-
Ip-d-¨p-sIm−p XpSÀ¶p:
jo Cukv F s{]än-tKÄ hn¯v kzoäv Bâv euen-F-
Ivkv{]-j³ Bâv euen tKmÄU³ tIÄkv. BÄ tlÀ
aq^vaâvkv BÀ Iyp¡v Bâv t{Kkv^pÄ. BÄ lq saäv
slÀ AUva-tbUv slÀ.
i_vZp-ap-bÀ¯n ]d-ª-X-{Xbpw s]mXp-Ip-c-§-
·mÀ¡mbn hnhÀ¯-\w-sNbvXp l\q-am³:
dºÀ_mâpw Hmbnepw CÃm¯ Xe-ap-Sn. ]d-]-dm-¶v.
Øew Atim-I-h-\n-bnse inwin-]m-hr-£-¨p-h-Sv. c−p-Np-
hSv Rm\-hsc I−p Ihn-fn I®o-cnsâ Xnf-¡w.
shÅw-hän IpgÂIn-W-dmb I®p-IÄ. A¶w-I-gn-¡msX
XS-¨p-t]m-bn-cn-¡p-¶p. BÀÖ-hhpw A\p-I-¼-bp-apÅ {]
Ir-Xw. BÀ¡pw CjvSm-hpw.
cm£-k-kv{Xo-IÄ apÅp-th-en-t]mse Npän-bn-«p-−v.
koXm-tZhn cma-cma F¶ Hscm-ä-P-]-¯n-em-Wv. {]W-b-hn-
hmlw XS-bm³ XS-¦-en-em-¡-s¸-«-I-\y-I-sb-t¸mse Hscm-
ä-hn-Nm-cw-am-{Xta AhÀ¡p-Åp. cma-kw-K-aw. ]mhw
ImWm³h-¿.
iq\y-th-f-bnÂIqsS AhÀ AXp-am-{X-amWv {]ta-b-am-
¡n-b-Xv.
cmh-W³h¶p koXmtZhnsb X«n-s¡m-−p-t]m-bXpw
kp{Ko-h-\p-ambn kJy-ap-−m-¡n-bXpw _meo-h-[hpw
koXm-t\z-j-W-¯n\v kn.-_n.-sF.-bpsS ]Wn-Ip-c-§-·msc
Gev]n-¨Xpw Rm³ hnh-cn¨p.
Rms\s¶ ]cn-N-b-s¸-Sp¯n. Ahn-Ss¯ ]mZm-c-hn-µ-§-
fn \a-kvI-cn-¨p. cmh-Wsâ s{Xt«m cm£-k-kv{Xo-I-
fpsS sekv_n-b³ s{Xt«m H¶pw AhnsS \S-¡n-Ã. \Ã-
[o-c-bm-Wv, tZi-`-à-bm-Wv. cma-Pb F¶mWp tZi-`-àn-
Km-\w. ssZhw-X-s¶-tZ-iw. FÃm-än-sâbpw N¦p-d-¸n-\p-]q-«n-
«mWp t]m¶-Xv. `oj-Wn¡v Hcp hn`o-j-Wnbp-−v.
cma-hr-¯m-´hpw AS-bm-f-hm-Iy-§fpw tZhnsb
hÃmsX hnkva-b-¯n-em-¡n. tamXn-cw-I−p AhÀ¡p \nb-
{´-Ww-s]m-«n. B tamXncw AW-¡m¯ Hcp-Øehpw
AhÀ¡n-Ã. Ipsd-¡m-e-ambn \nb-{´n-¨p-\n¡p-I-btÃ?
Bizm-khpw ss[cyhpw AhÀ¡p-−v. sIm−p-t]m-b-
sXms¡ Rm\pw sImSp-¯n-«p-−v. kyqbn-sskUv Aäw]väv

ഹമാനസം
56

ImWn-¡n-Ã, thK-sa-¯Ww F¶mWv ]d-ªn-«p-Å-Xv.


BÄ tIm¬^n-Uâm-Wv.
inhinh. jo Unkvss{I_vUv FIvkv]o-cn-b³kkv
Hm^v ssNÂUvlpUv Bâv tKÄlpUv Bâv tlÀ
tUbvkv \nbÀ inwin-]m. Ipªm-bn-cns¡
t_mIvknÂInS¶p izmkw-ap-«m-¯-h-fmWv koX. ]ns¶-
bmtWm Cu cmh-W³tIm«. koX-¡n-sXms¡ kln-
¡m³]-äm-sX-h-c-W-sa-¦n cmasâ PmXIw amä-Ww.
l\q-am³ Kuc-hw-]q-−p. Hcp-IjvWw kz´w-hm-bnÂ
Xncp-In-a-tä-IjvWw cma-\p-\ÂIn. cmas\am{Xw amän-
\nÀ¯n.
kÀ, AS-bm-f-hm-Iy-§-fpsS Hcp ^b Ct§m-«p-X-¶n-
«p-−v.
sZ³
NqSn-bn-cp-¶Xpw NqSm-¯-sX-¶p-t]-cp-Å-Xp-amb NqUm-
cXv\w X¶-b-¨n-«p-−v.
l\q-am³ cma-\-Xp-ssI-am-dn.
cma³ D¯-a-]p-cp-j³ GI-h-N\w NqUm-c-Xv\w-]-cn-tim-
[n-¨p. At±lw I®p-\n-d-¨p. a\w-\n-d-ªn-cn-¡-Ww. aWw-
A-dn-ªn-cn-¡-Ww.
X¦ta \osbs¶sb{X-Im-¯p. (Xm¦v bp t^mÀ
shbvänw-Kv) F¶p cmasâ DÅw-Xp-Sp-¯p. NqVm-aWn D¯-
co-b-¯nÂ]n-Sn-¸n-¨p-sh¨p kz´w tjmtI-kn {]ZÀin-¸n-
¨p. amdn-S-¯n-e-sXmcp saU-em-bn. koX-bpsS incÊv kaw
cmasâ lrZ-b-`qan Fs¶mcp hmIyw Ai-co-cn-bm-bp-−m-
bn. ]n¡m-e¯pw AXp kXy-am-bn. cmasâ lrZ-b-`q-an-
bpsS ImTn\yw koX-bpsS Xe-bn-se-gp-¯m-bn. tZh-IÄ
hÃm-¯-Iq-«-cm-Wv. Ah-cpsS hN-\-§Ä sXän-Ã. ImWm-
¯n-S-t¯¡p I®pÅ hmIy-§-fmWv Ah-cp-−m-¡p-I.
AXnse {KmaÀ a\p-jy-·mÀ¡p a\-Ên-em-hn-Ã. cma³
koX-bpsS ktµiw ]ns¶bpw ]ns¶bpw tI«p. cm{Xn-]-I-
ep-IÄ cma-\n hn§n-s¸m-«n. FÃmw HmÀ½-IÄ F¶p
cma³]m-Sn. ]mSm-¯-ho-Wbpw ]mSpw F¶p l\q-am\pw
HmÀ¯p. henb kwKo-X-Ú-\m-sW-¦nepw C¯cw kµÀ`-
§-fn ]ms«m¶pw l\q-am-\p-h-cm-dn-Ã. h¶mÂXs¶
t\cnb lmky-apÅ aqf-ep-IÄam-{Xw. lna-Kn-cn-X-\sb...-
tl...-a-etX F¶n-§-s\. kwK-Xn-I-sfms¡bp−m-Ipw,
{ipXn-bp-−m-Ipw. ]mSm³th−n Ip¸mbwamäp-¶-]-Xn-hn-Ã.

ഹമാനസം
57

l\q-am³ \oho−pw ]d-bq, cma³ Bh-iy-s¸-«p.


icn-kzm-an, l\q-am\p I®p\ndªp.
IY-]-d-¨nepw sI«n-¸n-Sp-¯-§-fp-ambn l\q-am\pw kp
{Ko-h\pw cma-s\m¸w Ign-¨p-Iq-«n.
kp{Ko-h³ tNmZn¨p:
l\q-ams\ \n\-s¡-´p-tXm-¶p-¶p.
Hcm-ß-I-Y-sb-gp-Xm³ tXm¶p-¶p.
\n\-s¡{X Bß-I-Y-I-sf-gp-tX-−n-hcpw? Nnc-RvPohn
Fs¶mcp im]w \nsâ-ta-epÅ ØnXn¡v Bß-I-Ym-{]-Im-
i-\w-Xs¶ ]c-¼-c-bm-¡mw.
kp{Ko-h³ ]dªp:
Pohn-X-k-ap-{Zw-X-s¶-bmWp \o NmSn-¡-S-¶-Xv. A¡-sc-
sb-¯m³Xs¶ ]mSv. \n\-s¡mcp ]mSp-ap-−m-bn-Ã. \o t]
mbn-h-¶-Xnsâ Hcp- ]mSv Ct¸mÄ cmasâ D¯-co-b-¯nÂ
ImWp¶ NqUm-c-Xv\-am-Wv. D−m-b-]m-sSms¡ e¦-bn-em-
Wv. kap-{Z-¯n-\-¸pdw CS-dn-ho-tg-−-Xm-Wv. \o Xncn-¨pw-t]m-
¶p. Nnc-RvPo-hn-bm-hm³ AXp-X-s¶-a-Xn-b-sÃm. buÆ-\-
¯nÂ\n¶p hmÀ²-Iy-¯n-te-¡m-Wp-t]m-hp-I. Xncn-¨p-h-¶-
Xp-sIm-−p-\n-\¡p buÆ-\w-X-s¶-In-«n. \o hfsc sNdp-¸-
am-bn-cn-¡p-¶p. CXn-semcp imkv{X-ap-−v.
cma³ AXp icn-sh-¨p.
sNdp¸w hos−-Sp-¡p-¶-Xn\v C\n-bp-samcp Imc-Ww-Iq-Sn-
bp-−v. l\q-amsâ hmbp-th-Kw. {]Im-i-t¯-¡mÄ thK-
¯n bm{X-sN-bvXm Ime-¯nsâ ]nd-In-se-¯pw.
C¶nÂ\n-¶pÅ \msf¡p bm{X-sN-¿p-¶-Xn-\p-]-Icw
thKw-sIm−v \msf-bnÂ\n¶p C¶n-te-¡p-bm-{X-sN-¿mw.
\o km[n-¨-X-Xm-Wv. \o Nnc-RvPo-hnbpw _p²n-Po-hn-bp-am-
Wv.
cma-P-b. _p²n-Po-hn¡pw Hcp Nnc-RvPo-hn-Øm\w
A§p Iev]n-¨p-X-c-Ww. A§-bpsS apJw-t]mse sXfn-¨-
ap-ÅXpw ¢o³tj-hp-aà R§-fp-tS-Xv. AXn-\m R§Ä
A]-l-kn-¡-s¸-Sp-¶p−v F¶pw A§-dn-b-Ww.
cma³ A\p-{K-lw-\ÂIn.
`mhn-bnÂ\n-s¶-t¸m-epÅ XXz-Nn-´-IÀ¡pw _p²n-Po-
hn-IÄ¡pw sshbm-I-c-W-·mÀ¡p-ambn Rms\mcp hcw
Iev]n-¨p-\ÂIp-I-bm-Wv. AhÀ¡p-Np-cp-§n-b-]£w l\q
(Xm-Sn)bnse-¦nepw \ns¶-t¸mse tcma-ap-−m-hpw. Ahsc
A§s\ P\w-Xn-cn-¨-dn-bpw. \o shdpw l\q-am-\-Ã. `à-l-

ഹമാനസം
58

\q-am-\m-Wv. A´w-hn« Hcp Nmbvhv _p²nPohn-IÄs¡m-


s¡-bp-−m-hpw. AXn-cn-¡s« \o F´n-\mWp e¦-Np-«p-s]m-
«n-¨-Xv. F§-s\-bm-WXv km[n-¨-Xv.
`à-l-\q-am-\m-b-Xp-sIm-−p-Xs¶ {]t`m. hmep-−m-b-
Xp-sIm-−v. hmen-Ãm-¯-h\p c−p-Im-en \s«-Ãp-bÀ¯n
\S-t¡-−-Xp-−v. `à\p Hcp ssZh-ap-−-tÃm. kvt]
m¬kÀjn¸v Hc-lw-Im-cw-Iq-Sn-bm-Wv. GXp-]o-d-t{]m-{Kmapw
\S-¯mw.
\o sNbvX-Xn-s\-¡p-dn¨v Ct¸m-sg-´p-tXm-¶p¶p?
IÀ¯-cn-{]-tbmKw tXSn-bn-d-§n-b-h-\m-Wv. sNbvX-
{Xbpw IÀ½-Wn-{]-tbm-K-§-fm-Wv.
cma³ ho−pw A\p-{K-ln¨p:
\n\¡p IÀ¯-cnbpw In«p-am-dm-I-s«. IÀ½-Wn-bn-eqsS
\o IÀ¯-cn-bn-se-¯pw. \n\-¡Xp-t\-Sm-\mhpw.
kzman, cma-kzmao Ahn-S-¶mWv Fsâ IÀ¯m-hv. B
\ne-¡pÅ IÀ¯-cn-hmIyw In«p-sa¶p hcw-X-c-Ww.
XoÀ¨-bm-bpw. A§-\sb kw`-hn-¡q. Bs« e¦ F§-
s\-bp-−v. hen-b-\-K-cw-X-s¶-bmtWm?
XoÀ¨-bm-bpw cmP³. e¦-bnse h³ta-S-I-fpsS ]pd-
¯mWv BImiw hn{i-an-¡p-¶-Xv. BIm-iw-ho-gm-Xn-cn-¡m-
\pÅ ImcWw asäm¶Ã. B sI«n-S-§Ä s]mfn-¨mÂ
BImiw \new-s]m-¯ptam.
cmh-Wsâ BImiw hogp-sa-¶p-d-¸m-Wv. \ap-¡-Xp-{]-
iv\-a-Ã. temI¯v FÃm-bn-S¯pw _qÀjzm-km-hÀ¤-¡m-cp-
−v. AhÀ¡p aWn-ta-S-I-fp-−m-hpw. Ah BIm-iw-Xm-§n-
\nÀ¯-s«. AsÃ-¦n bp²-¯n-\p-ap¼p cmta-iz-c-s¯¯n
tKm]p-cw-sI-«mw. tKm]p-c-\-S-bn hmk-´-N-{µnI tKmtcm-
N-\-sa-gp-X-s«.
A§s\ BImiw kwc-£n-¡-s¸-S-s«.
kp{Ko-h-\p-a-sämcp kwi-b-ap-−m-bn.
\o cm£-k-hÀ¤-s¯-¸än ]d-ªp. _qÀjzm-km-hÀ¤-
s¯-¸-änbpw ]d-bp-¶p.
c−pw H¶p-X-s¶-bmWp kzman. FÃmw-]-d-¨n-esà kp
{Ko-h-kzm-an. Hs¡ \½Ä ]mÀ«n-¡m-cpsS a«p-X-s¶ hen-b-
hy-Xym-k-sam-¶p-an-Ã.
kp{Ko-h-s\mcp Ipkr-Xn-tXm-¶n. Ipkr-Xn-bnÂ\n-s¶mcp
tNmZy-ap-−m-bn. \mhnÂ\n-¶-Xp- ]p-d-¯p-h-¶p.
cm£-k-·m-cpsS `qansb e¦- F-¶p -hn-fn-¡p-¶p, \c-·m-

ഹമാനസം
59

cpsS `qansb F´p-hn-fn-¡pw.


l\q-am³ kwi-bw-XoÀ¯p.
kzman cma-kzm-an- £-an-¡-Ww. ASn-b-\p -tXm-¶p-¶Xv
\À½-`qan F¶-t]-cm-Wv.
cma³ tNmZn¨p:
l\q-ams\ e¦-¡p-Å-hgn \n\-¡m-cm-Wp-Ir-Xy-ambpw ]
d-ªp-X-¶-Xv.
`K-h³, AXp kp{Ko-h-kzm-an-bm-Wv.
ChnsSam{Xw-I-gn-¨p-Iq«n kp{Ko-h-s\-§-s\-bmWp C{X-
tem-I-]-cn-Úm\w t\Sn-bXv?
AsXmcp Ihn-X-bm-Wv. Zpµp`n Fs¶mcp I£n-bp-ambn
_men-s¡mcp bp²-ap-−m-bn-cp-¶p. Kpl-¡p-]p-d¯p Fs¶
Imh-en-cp¯n Kpl-b-S-¨p. ASn-tbm-S-Sn-bm-bn. BZy-sams¡
henb Bth-i-am-bn-cp-¶p. ]ns¶ i_vZ-sam¶pw tIÄ¡m-
Xm-bn. Hcp-hÀjw B skIyq-cn-än-¸Wn XpSÀ¶p. Kplm-ap-
J¯v Hgp-In-h-cp¶ tNmc-I−v Rm³ ]Wn-a-Xn-bm-¡n.
_men-a-cn-¨p-F-¶p-I-cp-Xn ImhÂa-Xn-bm¡n Rm³ t]mcp-
t¼mÄ _men Fs¶ sImÃm³h-¶p. h[n-¡m³ ]pdsI
_men-h-cp-¶-X-dnªp Rmt\m-Sn. HmS-tem-S-embn. temIw-ap-
gp-h³ Abm-sfs¶ HmSn-¨p. A§s\ A¶p-In-«nb temI-
]-cn-Úm-\-am-Wv. Poh-\p-`o-j-Wn-h-¶m \mw ]Tn-¡pw.
Xmt\-]-Tn-¡pw. cmh-W³ ]Tn-¡m³t]m-Ip-I-bm-Wv.
Ejy-aq-Im-N-e-¯n _men-h-cn-Ã. B kam-[m-\-¯nÂ
Ahn-sS-I-gn-bp-t¼m-gmWp l\q-am³ Fsâ a{´n-bm-hp-¶-
Xv. ]ns¶ cma-\p-ambn kJy-¯n-em-bn. ]m¨n-em-bn. sFIy-
ap-¶-Wn-kw-hn-[m-\p-ap-−mbn. F\n-¡-[n-Im-chpw-In-«n.
cma³ ]ndp-]n-dp-¯p. FÃmw hma-]-£-¯n-\p-th-−n-bm-
Wv. Ft¸mgpw ssZhta Ah-cm-WtÃm A]-l-cn-¡-s¸-Sp-¶-
Xv.
cma³ Dd-s¡-¸-d-ªXp asäm-¶m-bn-cp¶p.
At¸mÄ Hcp Hm«-¡m-c-\p-−v. Hcp Nm«-¡m-c-\p-ap-−v.
kzÀ®-¡¸v F¶mWv ssIh-cn-I.
kp{Ko-h\pw l\q-am\pw AXp-tI-«p-th-Z-\n-¨p:
Xmc-sb-t\-Sn-b-t]mse AXpw t\Sm-\mhpw `K-hm-s\.
l\q-am³ ]d-bm³Xp-S-§n.
cmhWsâ kplr-¯m-b-Xp-sIm−pw `mcym-]-l-c-W-am-
Wp-\-S-¯n-bXv F¶p-Å-Xp-sIm−pw A§p _mensb
sIm¶p. Hfn-hnÂ\n-¶mWv sIm¶-Xv. t\sc I−mÂ

ഹമാനസം
60

_men-bpsS `àn-bn hoWp-t]m-Iptam F¶-`-bhpw


kzman³ At§-¡p-−m-bn. kp{Ko-h-kzm-an-bpsS Xe-¡n-«p-N-
hn-«p-sIm-Sp-¡p-¶-Xp-I-−mWv F\n¡v _men-tbmSp shdp-
¸m-b-Xv. C§s\ ASp-¸-¯n-\pw ]-I¡pw Hmtcm Imc-W-§-
fp-−m-hp-¶p. sNdp-¸w-ap-Xte Hc-½-bp-sS- em-f\ F\n¡p
In«n-bn-«n-Ã. koXm½ F\n¡v A½-X-s¶-bm-Wv. {]mbw-
t\m-¡-−. Poh-\À¸n¨pw Ahsc t\Sn-sb-Sp-¡pw. AÑ-\-½-
am-sc-¸än tI« IY-IÄaqew Hcp hmin-¡m-c-\mbn Rm\pw
hfÀ¶p. kzman cma\pw koXm-tZ-hnbpw Fsâ apÖ-·-kp-
Ir-X-am-Wv. ap«p-¶-h\p Xpd-¡p-sa-¶pw -hn-izmkw c£n-
¡s«sb¶pw As¶m¶pw Bcpw-]-d-ªn-Ã. AsXms¡ ]
d-bp-t¼m-tg¡p t{XXm-bpKw Ah-km-\n-¨n-cp-¶p.
{iocm-a\p kwi-bn-¡m-\p-Å-sImXn _m¡n-h-¶p.
l\q-amt\
kzmao
\o cmh-Ws\ icn¡pw I−ntÃ? AbmÄ¡p ]¯p-X-
ebpw Ccp-]-Xp-ssI-bp-apt−m?
sbhn-sS... shdp-sX-]-d-bp-¶-Xm-Wv. ]¯p-X-e-bpsS
_p²n-Im-Þhpw Ccp-]-Xp-I-¿nsâ IÀ½-Im-Þ-hp-ap-s−
¶p kn.-sF.-F. {]N-cn-¸n-¡p-¶-Xm-Wv. \½fpw XXv¡mew
AXp-Xs¶ Gäp-]n-Sn-¨mÂa-Xn. Pbn-¡p-t¼mÄ AXn-s\mcp
Xnf-¡w-Iq-«m³ \¶v. Gdn-bm Bdp-Im-Þw-sIm-−p-
Xs¶ \ap¡p cmam-bWw hmbn-¨p-XoÀ¡m-\m-hpw. A
{Xt¡ ]Wn-bp-−m-hq.
icn `àm \o e¦-bpsS kvsI¨v Xcn-I. Hm¸-td-j³
koÌmÀ DSs\ ¹m³sN-¿-Ww.
`à-in-tcm-aWn AIm-en-ZÄ am¸v a®n hc-¨p-Im-Wn-
¨p-sIm-Sp-¯p. CXm ko. kobpsS \Sp¡v {XnIp-S-a-e. AX-
nsâ \Sp-¡p-S-¯n Hcp skh³ÌmÀ knän-bmWv e¦. ko-
tem¬ F¶p Ad-_n-a-e-bm-fw. luknw-Kvtem¬ F¶p
_m¦p-a-e-bm-fw. IS-en-se-G-Im-´-h-cm-´. kz]v\w-Im-
Wm\pw Bß-l-Xy-sN-¿m\pw ]än-b-Ø-ew. tKmÄU³
sbtÃm If-dn tImw]u-−p-hmÄ ImWmw. tIm]u−v
Câ-d-Ìp-t]mse Aäw-Im-Wn-Ã. GXp-sh-fn-¨-¯nepw sh«n-
¯n-f-§p¶ s]bnâv. I®p-]p-fn-¡pw. hnam-\-¯nsâ BIr-
Xn-bmWv \K-c-¯n-\v. hnam-\m-[n-]-\mWp cmh-W³ F¶-dn-
I. D¸p-kw-kvI-cn-s¨-Sp-¯Xm-Ws{X CÔ\w. as®-®bpw
s]t{Smfpw Ahn-sS-bn-Ã. ]¨n-e-Im-en-¯o-äbmtbm DW-¡n-

ഹമാനസം
61

¡-¯n-¡p-Itbm sN¿p-I-b-ÃmsX ]¨n-e-]n-gnªp Nmsd-®-


I-¯n-¡p-¶-k-{¼-Zmbw CXp-h-tc¡pw I−p-]n-Sn-¨n-«n-Ã.
Fgp-\q-dp-tbm-P-\-bmWv \K-c-¯nsâ Xd-hn-kvXm-cw. aXnÂ
DÄs¸-sS-bm-Wv. \mep-Zn-¡nepw sseäv lukp-−v. AhnsS
Imh¡mÀ I®p-Xp-d-¶p-sh-¨p-d-§p-¶p-−m-hpw. Ggp-\n-e-
tKm-]p-c-ap-I-fnÂ\n¶p \mep-Zn-¡nepw hmk-´-N-{µn-Isb
ImWmw. apSn-b-gn-¨n-«p-−m-hpw. tKm]p-c-\-S-bn H¶v,-c-−v,
aq¶v F¶n-§s\ GgmWv aXn-ep-IÄ. F´mWv Ggnsâ
IW-s¡-¶-dn-bn-Ã. Hcp-]s£ e¦-bn Ggp-h-sc-bpÅ
A¡-§sf I−p-]n-Sn-¨n-«p-−m-hp-Åp. ]¯p-Xe F¶p-]-d-
bp-¶-Øn-Xn¡v AXm-hm\pw Xc-an-Ã. Bbm Xc-t¡-Sp-an-
Ã. Ggp-a-Xn-ep-I-fnepwIqSn Ggp-\mev Ccp-]-¯n-sb-«p-tKm-]
p-c-§-fm-Wv.
BgvN-bptSbpw amk-¯n-sâbpw Ft´m Hcp Ie-−
ÀcoXn \K-c-¯nsâ \nÀ½n-Xn-bn-ep-−v. hmkvXp-]-Tn-¡m³
ASn-b-\p-th-−-{X-k-abw In«n-bn-«n-Ã. Chn-S¶p hmkvXp-]p-
cp-j³ Iev]n¨ hmkvXp thsd-bm-bn-cp-¶sÃm.
aXn¸p-d-§-fn am´n-bn-«-t]mse Bg-¡n-S-§p-I-fp-−v.
hmXn-epÅ `mK-s¯ms¡ b{´-¸m-h-I-fp-−v.
Ing-s¡-tKm-]p-c-{]-tZ-i¯v ]Xn-\m-bncw cm£-k-·m-
cmWp Imh-se-¶-t]-cn sh¸pw-Xo-\p-ambn Ign-bp-¶-Xv.
sXs¡-Zn-¡n ImhÂcm-£-k-·mÀ e£-am-Wv. e£-Ww-
Ip-d-hp-Å-h-cm-bn-cn-¡-Ww. F®w-]n-t¶bpw IqSn-bn-«p-−v. ]
Sn-ªm«v ]¯p-e-£w. hS¡v Hcp-tIm-Sn-bmWv anSp-¡-·mÀ.
Xan-gv]p-en-Isf `b-¶n-«m-hmw.
e¦ Xc-t¡-Sn-Ã. H¶p\in-¸n-¡m-\pÅ apX-ep-−v. ]−p
Ipt_-csâ t{]m¸À«n-bm-bn-cp-¶p. Ipt_-c³ ]Ww-sIm−p
Ipt_-c-\m-bn-cp-¶p. temI-¯nsâ F«p skIyq-cnän Hm^o-
kÀam-cn Hcm-fmbn {_Òm-hn-t\mSp \nb-a\w Cc-¶p-hm-
§n-b-h-\m-bn-cp-¶p. C{µ-³, Aán, ba³, \ncr-Xn, hcp-
W³, hmbp, Ipt_-c³, inh³ F¶n-§-s\-bmWv kvämä-
kv. AX-\p-k-cn¨v Aѳ tam\v k-ap-{Z-¯n sXs¡-A-
§m-Sn-bn ]Wn-Xp-sIm-Sp-¯-XmWp e¦.
AXn-\p-ap¼v hniz-IÀ½mhv C{µ-\p-th−n D−m-¡nb
Su¬jn-¸m-Wv. cm£-k-·mÀ Cu jn¸p-ap-¡p-sa-¶p-t]-Sn¨v
C{µ³ AhnsS A[n-Iw-X-§m-dn-Ã.
]ns¶ Ipsd Xncp-am-en-I-fpsS ssIbn-embn e¦. \Ã-]-
e-Pm-Xn-cm-£-·msc ImWmw. \¶mbn knwlfw kwkm-cn-

ഹമാനസം
62

¡pw. Hmtcm-P-·-hm-k-\-bm-Wv. hmk-\m-_-ew-Iq-Spw.


Znh-khpw hnjvWp-N-{Is¯ ]d-ª-b¨v Hcp-am-Xncn
hr¯nbm¡nb e¦-bn-em-bn-cp¶p Ipt_-c³ h¶p-tNÀ¶-
Xv.
cmh-Wm-Zn-IÄ {_Òm-hnÂ\n¶p temI-P-b-¯n-\pÅ
Nne Bbp-[-§fpw kq{X-hm-Iy-§fpw k¼m-Zn¨p DZvLm-
S\w tIa-am-¡n. ktlm-Z-c-\mb Ipt_-cs\ e¦-bnÂ\n¶p
B«n-¸m-bn-¨p. Ipt_-csâ hml-\-amb ]pjv]Iw
sXmSm³k-½-Xn-¨n-Ã.
Ipt_-c-\-sÃ-]mÀ«n, Fhn-sS-th-W-sa-¦nepw skän-em-hm-
\pÅ I¸m-kn-än-bp-−-sÃm. KÔ-am-Z-\-]ÀÆ-X-¯n Ipd-
¨m-bncw hf-¨p-sI-«n. cmh-W\p Hcp im]-hpw-\ÂIn. cmh-
W-sâ hm-l-\-am-hmsX cmh-Ws\ sImÃp-¶-hsâ hml-\-
am-Is« ]pjv]Iw F¶m-bn-cp¶p im]w. ]pjvt]m-¯p-\n-
¶n-d-§p-t¼mÄ A{X-th-Z-\-¨n-cn-¡Ww Ipt_-c³. cma,
\ap¡v ]mhw Ipt_-csâ im]w k^-e-am-¡-Ww.
cma³ ]d-ªp-t]mbn : Ipt_-cs\{X-]m-h-am-Wv.
kp{Ko-h³ ]dªp : koXsb sIm−p-h-cm-\pÅ
hml\w sdUn.
l\q-am³ XpSÀ¶p:
A\y-·m-cpsS apX-ep-sIm-−mWv s\K-fn-¸v. \in-¨p-t]m-
Ip-I-tb-bp-Åp. ]mXm-f-\n-hm-kn-I-fmb cm£-k-·msc apgp-
h³ aq¸À e¦¡p sI«n-sb-gp-s¶-Ån-¨p. XÃp-sIm-Åm\pw
Nmhm\pw N§-e-]n-Sn-¡m-\p-sam-s¡-bpÅ AWn-I-fp-−v
cmh-W-\v. AXnsâ Al-¦m-c-am-Wv. cm£-k-·mÀ¡v Al-
¦mcw F¶p-]-d-bn-Ã. Ae-¦mcw Ft¶-]-d-bq.
e¦-bn a®nà kp{Ko-hm, AhnsS a®nsâ a¡Ähm-Z-
hp-an-Ã. a®n-Ãm-¯-H-cp-Ø-e¯v a®n-sâ-]p{Xn koX¡v
F§s\ Ccn-¡-s¸m-dp-Xn-bp-−mhpw?
Kcp-U³ ]−p-t]-£n¨ Hcm-a-bp-tSbpw B\-bp-tSbpw
Ah-in-jvS-§fpw Ah-sIm-¯n-¯n-¶m³th−n Ccp¶ IS-
¼p-hr£¯nsâ t^mkn-ep-I-fp-amWv e¦-bpsS Pntbm-f-Pn.
\½Ä ]pcm-h-kvXp-¡Ä AhnsS J\-\w-sN-¿p--]-Xn\p
apt¼ Adn-ªn-cn-t¡− Imcy-§-fm-Wv CXv. J\\w Ffp-
¸-am-¡m\pw J\\w sN¿p¶ -Zn-h-kw-Xs¶ ]{X-k-t½-f-\w-
\-S¯n Imcy-§Ä hni-I-e-\w-sN-¿m\pw KpW-am-Ipw. ]»n-
Ivdn-te-j³ImÀ AX-\p-k-cn¨v ap³Iq«n kv{In]väv Fgp-Xn-
sh-t¨m-s«.

ഹമാനസം
63

e¦m-\-K-cn-bpsS BÀ¡n-sSIvSv hniz-IÀ½m-hm-Wv. ab-


\mWp F©n-\n-bÀ. ]Wn-bn Hcp-a-b-hpw-Im-Wp-¶n-Ã.
hnizw H¶n¨p IÀ½w-sN-bvX-Xp-t]m-se-bp-−v Ft¶m
IÀ½w H¶n¨p hnizw-N-a-¨-t]m-se-bp−v Ft¶m ]d-bmw.
\K-cn-bpsS \Sp-¡mWv ]¯p-X-e-bsâ amfn-I. ]¯p-\n-
e-bm-Wv. \ne-bn-Ãm¯ B]-¯m-Wv. ]¯p-\n-e-b-\mWv
`mjm-´-cw-sN-¿-s¸«p ]¯p-X-e-b-\m-b-Xv. Ahs\ \ne-bn-
Ãm-¡-b-¯n-em-¡msX F\n-¡p-k-ln-¡p-¶nà cmPm-¡-·m-
tc.
]¯p-\n-e-am-fn-I-¡p-Npäpw a{´n-am-cpsS H¼-Xp-\n-e-am-fn-
I-I-fm-Wv. e¦-bnse tPymÕy-·mÀ \h-{K-l-§-fmbn Cu
iey-{K-l-§-sf-bmWp k¦-ev]n-¡p-¶-Xv. Fsâ ImÀInÂ-
Hm-¸-td-j-\n B sI«n-S-§-fn-eqsS Rm³ kq¸Àam-\mbn
NmSn-\-S-¶p. a{´n-a-{´n-c-§Ä H¼Xpw H¼-Xp-c-Xv\-
§Äs¡m-−mWp AWn-bn-s¨m-cp-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv. Nne-
t¸mÄ shdpw s]bnâm-Ipw. H¶pw-]-d-bm³]-än-Ã. Ipt_-c³
Imin-«p-aq-Sp-¶-h-\m-Wv F¶-Xp-i-cn. cmh-W³ hns¯-Sp-¯p-
hn-ev¡p-¶-h-\m-Wv.
AXn-te-sd-ckw B a{´n-a-µn-c-§-fn Xma-kn-¡p-¶-h-
cp-−-sÃm, AhÀ Npa-cp-hsc am´n-¯n-¶-h-cm-Wv. \½-
sfm¶p sXm«p-sIm-Sp-¡p-I-tb-th-−q. amfn-I-IÄ \new-s]m-
¯n-¯-cpw.
cmh-Wsâ Ac-a\ \h-c-Xv\-¡p-dp-a-bm-Wv. Hmtcm-\ne
Hmtcm cXv\-§-fpsS amÀ_nÄemâm-Wv. aµn-c-]-cn-k-c-s¯-
¯p-t¼mÄ kqcy³ A´w-hn«v hgn-am-dm-dp-−-s{X. AXp-
sIm−v ]IÂX-«m¯ ]e-`m-K-§fpw B sIm«m-c-¯n-ep-−
v. F¶n«pw cmh-W\p ]pd-¯n-d-§m³ F§s\ ka-bw-In-
«p¶p cmPm-th. AXm-sW-\n-¡p-a-\-Ên-em-hm-¯-Xv.
{iocm-a³ ]dªp: F\n¡pw a\-Ên-em-hp-¶n-Ã. Cu
cXv\-a-bhpw ambm-a-b-hp-sams¡ t]mhpw. FÃm-a-bhpw t]
mIm-\pÅ {]hÀ¯-\-atà cmh-W³ sNbvXp-sh-¨-Xv. Zzm]-
c-bp-K-¯n e¦-¡m-sc-s¡m−v bp[n-jvTn-csâ cmP-kq-b-b-
Ú-¯n tNmdp-hn-f-¼n-¡pw. Ien-bp-K-¯n BZyw ]pen-
I-tfbpw ]ns¶ kam-[m-\-tk\tbbpw ]d-ªp-hn-Spw.
{iocm-a³ tNmZn¨p:
Cu cXv\-¯n-f-¡-§-fn koX¡p {`a-ap-−m-Iptam?
l\q-am\p hnj-a-am-bn.
Ahn-S-s¶-´m-Wp-]-d-bp-¶Xv? kuI-cy-§-fpsS cm£-k-

ഹമാനസം
64

·m-cmWp AhÀ. \mK-cn-I-X-bpsS FÃm-]-In-«p-I-fnepw apgp-


In-¡-gn-bp-¶-hÀ. \½Ä {]Ir-Xn-bpsS a¡Ä¡v CXn-
sem¶pw {`aw-tXm-¶n-Ã. Cu {`a-¯n-\p-Ån in£Ww
\ap-¡p-−m-bn-«n-Ã-sÃm. koXm-tZ-hn¡pw D−m-hn-Ã. ]ns¶-
sb´p {`aX?
{_Òm-hnsâ {Sj-ddn-bn hnP-b-e£van F¶-t]-cn ]
Wn-sb-Sp¯ Hcp-hÄ¡v ]n¶oSv e¦-bpsS F³{Sn-bn-te¡v
t]mkvänwKv In«n. Rm\-hnsS sNÃp-t¼mÄ tKäp-e£van
hnkn-änw-KvImÀUn t{Käv e£van F¶p Xncp-¯n-¡-gn-bp-I-
bm-bn-cp-¶p. ASn-In-«n-bmÂam{Xw ]Tn-¡p¶ Hcp shÅm-\-
¡p-«n. ASn-In-«m-ªmtem X\n-P-´p. cma-P-b, A§-bpsS
ASp-t¯-¡-hÄ ]qIn-bntÃ?
D−p-−v. Ct¸m-g-hÄ kXy-tem-I¯v NmÀsÖ-Sp-¯n-cn-
¡pw. {Sm³kv^n-s\ms¡ Hcp t]mfn-kn-bn-Ãm-¯-Xp-sIm−p
\nsâ in]mÀin \S-¶p.
koXm-½-sb-Im-Wpw-hsc Rm³ PmK-cq-I-\m-bn-cp-¶p.
FÃmw-\n-b-{´n-¨p-\nÀ¯n. Ahn-th-Iw-Xn-cn-bn-«p-t\m-¡n-
bmÂIm-Wn-Ã. NqU-c-Xv\-hpw-hm§n Xncn-¨p-\-S-¶-tXmsS
Nm]-ey-ap-−m-bn. A_ebpsS NqVmc-Xv\-¯nsâ Hcp
iàn-hn-ti-jw. e¦ Nm¼-em-¡n ASn-b³. tXm«hpw tXm«-
¡m-scbpw \mi-\miam-¡n.
C\n cma-\p-{]-hÀ¯n-¡m-Xn-cn-¡m-\n-Ã. timI-¯nsâ
ko\p-IÄI-gn-ªp. C\n Ipd-¨Sn ^nenw CSn-¸-S-am-hpw.
Xoˬ.
cma³, {iocm-a-N-{µ³ hnIm-cm-[o-\-\m-bn.
koX-bpsS \nizmkw P]n-¨q-Xnb NqUm-c-Xv\-¯n\p
hnti-j-ap-−v. \n´n-cp-hSn F¶p-\n-§Ä hnfn-¡p-¶p.
Rm³Xs¶ hSn-sb-Sp-¡p-¶-]-cp-h-¯n-em-bn-«p-−v.
cm£-k-ho-csâ aIs\ ASn-b³sIm-¶p. A§-s\bpw
C§-s\-bp-sam-s¡-bmbn Hcn-cp-]-¯n-b-©p-i-X-am-\s¯
Rm\-§p-I-bdn kwh-c-Ww-sN-bvXp. Ib-dn-t¸m-I-s«.
AhÀ¡pw-tht− ]c-tem-I-s¯m-cp-K-Xn.
ih-s¸-«n-IÄ¡p-th−n I®-Sbpw ]gb HmhÀtIm-«p-an«v
\S-¡pIbmWp cmPy-c-£m-a-{´n. H¸w Hcp cm£-kn-s¸-®p-
ap-−v. Ah-fm-Ws{X Imsi-®p-I. a{´n¡v thsd ]Wn-bm-
Wv.
Fsâ \pg-ªp-I-b-äw-sIm−p Gä-hpw-sa-¨-ap-−m-bXv
AbmÄ¡m-Wv. Ipd-¨p-Zn-h-kw-Iq-Sn-I-gn-ªn-«p-t]m-

ഹമാനസം
65

bmÂt¸msc F¶-t\z-jn-¨p. apgp-h³ cm£-k-·mÀ¡p-apÅ


ih-s¸-«n¡p HmÀUÀsIm-Sp-¯p I½o-j³hm-§n-t¡m,
Rm\p-Ss\ Xncn-s¨-¯p-¶p−v F¶p ]d-ª-b-¨p.
Hcn-S-th-f-In-«n-bm Ah-\p-]-Ww-kzbw ASp-¡n-sh-¡m-a-
tÃm.
cma-P-b. koXm-`n-cm-a-P-b. Xocp-am-\-§Ä C\nbpw
sshIn-¡-cp-Xv. sshIn-bm B cmPy-c-£m-a-{´n-bpsS
im]-ap-−m-Ipw. DSs\ ]S-\o-¡-am-cw-`n-¡-Ww. tIm]w-X-Wp-
¡pw-aps¼ Imcy-§ÄI-gn-b-Ww. Nmbbpw ]¸Shpw bp²-
hp-sams¡ NqSn-emWp AXm-hp-¶-Xv. Hmtcm I«³Nm-
bbpw ]cn-¸p-h-S-bpw-I-gn¨v ]Xm-I-bp-sa-Sp¯p \ap-¡p-]p-d-
s¸-Smw.
kp{Ko-h³ asä-t´m-Nn-´-bnÂs]-«p-]-dªp: sO...
l\q-am³ kuay-\m-bn-]-dªp:
t]mfn-äv_yq-tdmsb sk³{SÂI-½nän Xncp-¯p-I-bm-sW-
¶p-I-cp-X-cp-Xv. \½Ä hn¹-h-Im-cn-IÄ A{X-bp-d-¸n¨p sO
F¶p-]-d-bm-dn-Ã. sN Ft¶ ]d-bq.
{iocm-a-N-{µ³ Ipd-¨p-t\cw Nn´n-¨p-sIm-−p-\n-¶p.
F¶n-«p-]-d-bm³Xp-S-§n.
kp{Ko-hm, \nsâ a{´n l\q-am³ hmbp-i-àn-sIm−p
kap-{Zw-Nm-Sn. ssIbq-¡p-sIm−v e¦-bnse dntkmÀ«pIÄ
s]mfn-¨n-«p. Ct¸mÄ hmKzn-em-kw-sIm−p \s½ ssIb-S-
¡n.
kp{Ko-h³ icn-sh-¨p.
FÃmw-i-cn-bm-Wp-kzm-an. cma-kzm-an-bpsS Cu `à³
F¶pw F\n¡p hniz-kvX-\m-Wv. hniz-kvX-X-tbmsS F¶p
FgpXn H¸nt« Fs´-¦nepw ]d-bq. apJy-am-\-a{´n am{X-
aà ]d-ª-Xp-sN-¿m³ DÕm-ln-¡p-¶-h-\p-am-Wv. hm¡v ]
mgm-hn-Ã.
cma³]-dªp:
aXn, F\n-¡-Xp-a-Xn. CXp-\-Ã-ap-lqÀ¯-am-Wv.
RmbÀsXm«p i\n-h-sc-bpÅ {Kl-§Ä A\p-Iq-e-am-Wv.
H¶p-ap-XÂ ap¸-Xp-h-sc-bpÅ Xn¿-Xn-Ifpw A\p-Iq-e-am-Wv.
koX¡p cmh-W³ A\p-h-Zn-¨-Zn-h-k-§Ä Ipd-hm-Wv.
AXp cma³]s£ ]d-ªn-Ã. c−p-`-à-·mÀ¡n-S-bnÂ
cma³ ssZhw-X-s¶-bm-Wv.
apSn-aqew s]m³aq-e-amWv \£-{Xw. Akp-c-·m-cpsS P·-
\-£-{X-am-Wv. \msf D{Xw-D-Zn-¨p-bÀ¶m ]Wn-Xp-S-§mw.

ഹമാനസം
66

aqe-¡mÀ¡v ]Wn-bm-Ipw.
F\n¡v NqUm-cXv\w I−-Xp-ap-XÂ he-Xp-`m-Kw-Xp-Sn-
¡p-I-bm-Wv. Ch-sbms¡ hnP-b-e-£-W-§-fm-Wv. R§Ä
PmX-Iw-Ip-dn-¨-ap-lqÀ¯-¯n-\p-ap¼p lrZ-bw-ssI-am-dn-b-h-
cp-am-Wv. hnÃp-Ip-e¨p IjvS-¸m-Sp-t\-Sn-b-h-cm-Wv aplqÀ¯w
sXän-¡-−. bp²-Im-cy-§Ä sshI-−. t\ms¡-¯m-Zq-c-
¯p-I-®pw-\«v \S-¯m-\p-Å-Xm-Wv. ImÂ`mKw l\q-am³\-
in-¸n-¨-Xm-Wv. cm£-k-hÀ¤w Ce-ap-f-¨n-t]m-se-bm-Wv. ]pXn-
b-h-ap-f-¨p-h-cpw. ]pXn-b-dn-{Iq-«vsaân-\p-aps¼ bp²w-Xp-S-§-
Ww.
Ggv:

]Z-bm{X

]Zbm{X CfIn.
l\q-am³ cmas\ tXmfn-te-än.
kp{Ko-h\pw H¸w-\-S-¶p. \oe³ PmYm-Iym-]vä-\m-bn.
cw`³, {]amYn XpS-§n-b-hÀ _m\À]n-Sn-¨p\S-¶p.
KP³, Kh-b³, Khm-£³, _en, ssaµ³, hnhn-Z³,
Pmw_-hm³, kptj-W³, \f³, iX-_-en, Xmc³ F¶n-
§s\ tI{µ-I-½n-än-bw-K-§Ä H¸w-\o-§n.
]ndsI hm\-c-k-aqlw BÀ¯p-hn-fn¨pw ap{Zm-hm-Iyw-ap-g-
¡nbpw.
k©-cn-¨p-\o-§n-s¡m-−n-cn-¡p¶ Hcp Ddp-¼n³]äw apgp-
h³ a\p-jyt\m hm\-ct\m Bbm-se-¶-t]mse Hcp {]I-S-
\w. Hcp t]mb-sâ-Sp-¡m³ Hcp-]m-Sp-k-a-b-sa-Sp-¡m-\-\p-h-Zn-
¡m¯ thK-X-bm-bn-cp¶p bm{X-¡v. {iocm-a-\-\p-`-hn-¡p¶
Z®w-sIm−p CXp ZÞn-bm-{X-X-s¶-bm-bn. XÅn-h-cp¶
Xnc-am-e-I-fmbn Ipc-§-·mÀ. cma-e-£va-W³amÀ AXn-\n-
S¡v \pc-t]mse ImW-s¸-«p.
PmY-t]m-Ip¶ Øe-§-fn-sems¡ sImÅ-am-{Xw-\-S-¶p.
sImÅn-sh-t¸m-atäm D−m-bn-Ã. Imbpw Idnbpw Pe-hpw-am
{Xw sImÅ-b-Sn-¨p. H¶n\pw ct−m-aqt¶m Ipd-hp-−m-I-cp-
Xv.
ImSpw-a-e-Ifpw ]pg-Ifpw ]n¶n«v A§s\ tZh-Zmcp ]
q¯p. Z£nW-k-ap-{Z-¯nsâ hS-s¡-b-ä¯v atl-{µ-Kn-cn-
bpsS kao-]¯v F¯n.
_o¨nÂ-F-¯n-bXpw [oc-\mb e£va-W³ AwK-Zsâ

ഹമാനസം
67

tXmfnÂ\n-¶p-Nm-Sn.
aäp-hm-\-c-scms¡ AXn-i-bn-¨p. Cu Ipam-c³ tami-a-Ã-
sÃm. \½psSt¸mse NmSm-\-dn-bmw.
e£va-W³ cmas\ hW-§n.
\nÀt±-iw-a-\-Ên-em-¡nb cma\pw Hcp-Nm-«w-Nm-Sn. l\q-am-
\m-b-Xp-sIm−v Igp-¯p-fp-¡n-bn-Ã.
Ch-scms¡ IS¡-c-bn-se-¯p-t¼mÄ kqcy³ap-§n.
kqcy-s\-¸-d-ªn«pw Imcy-an-Ã.
`£-Ww, hn{i-aw, kÔym-h-µ\w F¶n-§-s\-bm-bn-
cp¶p cm{Xn-]-cn-]m-S-IÄ. cm{Xn-bn ssZh-¯nsâ ssIbn-
en-cn-¡-Ww. cm£-k-cpsS ssIbn s]S-cp-Xv. AXn-\pÅ
GÀ¸m-Sp-I-fp-ambn \oe\pw Iq«cpw HmSn-\-S-¶p. cm£-k-
·mÀ ambm-hn-I-fm-Wv. cm{Xn-bn amb-¡m-gvN-IÄ¡p N´w-
Iq-Spw. ]¨-¸-I-emWp koX-sb-sIm-−p-t]m-b-Xv.
kqcy³ap-§n-tb-S-¯p-\n¶p N{µ³ Xe-s]m-´n-¨p. ]c-
Im-b-{]-th-iw. t£{X-{]-th-i-\-hn-fw-_-cw. B¼-en\p hncn-
ªp-\n¡mw. Xma-c-X¡mew hncn-bp-¶nà Fs¶m-cp-S-
¼-Sn.
N{µ-ap-Jnbpw \nemhpw In\m-hp-Ifpw cmas\ hnj-a-¯n-
em-¡n. D¯-co-b-¯nÂIp-¯nb NqVm-sa-Uepw cma-s\-Ip-
¯n-t\m-hn-¨p. Nm«-¯n\v l\q-am\v koX-sIm-Sp¯ saUÂ
hÃm¯ HmÀ½-I-fmWv cma-\p-−m-¡p-¶-Xv. A¡sc koXm-
tZ-hn-bp-−m-hp-a-sÃm Fs¶m-cp-Nn´ cmasâ inc-Ên-t\bpw
t\mhn-¨p.
CtX-k-abw cmh-Wsâ sIm«m-c-¯n ssk\n-I-t\-
XrXzw l\q-amsâ \pg-ªp-I-bäw hcp-¯nb \jvS-§fpw
ØnXn-K-Xn-Ifpw hne-bn-cp-¯p-I-bm-bn-cp-¶p.
cmh-W³ D]-kw-lmcw F¶ Ah-km-\-A-P-−-sh-Sn,
BZy-kw-lmcw F¶m-¡n. F¶n-«p-Xp-S§n:
\mW-am-hp¶p ta\n-t\m-hp-¶nà F¶p-am-{Xw. ]cm-{I-an-
bmb cmh-W³ `cn-¡p¶ e¦-bn-emtWm CXp-kw-`-hn¨Xv?
Cu a{´-im-e-bn C{X-e-Öm-I-c-amb Hcp ØnXn NÀ¨-
sN-¿m³ \mw IqSnbn«n-Ã.
Hcp hm\-c³ BIm-i-¯p-IqsS hcp-¶p. AXp-Xs¶ ]
pjv]-I-hn-am-\-apÅ et¦-is\ Ifn-bm-¡-em-Wv. \mw sIm
−p-h-¶v XS-hn-en« h\n-X-tbmSv cm{Xn-Im-e-¯p-h¶v kwkm-
cn-¡pI F¶-Xp-Xs¶ s]mdp-¡m-hp-¶-X-Ã. F\n-¡n-tX-
hsc lrZ-bw-Xp-d¶p kwkm-cn-¡m³t]mepw ASp-¡m-¯-h-

ഹമാനസം
68

fmWv koX. Rm³t]mbn ]d-ªp-{]-tem-`n-¡m³{ian¨p aS-


§n-b-bp-Ss\ Ah-\-hn-sS-sb-¯n.
Ah³ Fs¶-¯s¶ t\m¡n-bn-cn-¡p-I-bm-bn-cpt¶m
Fs¶ ]n´p-S-cp-I-bm-bn-cpt¶m Fs¶m-s¡-bmWp kwi-
bw. Cu hm\-c³ Hcp-]m-Sp-cm-£-k·msc sIm¶p. ]c-ky-
ambn \½psS ]p{X-t\-bpw-sIm-¶p. e¦-bn kÀÆ-\m-iw-hn-
f-¼n. Hcp t¹äpw Hgn-hm-¡n-bn-«n-Ã. FÃm e¦m-\n-hm-kn-I-
tfbpw km£n-bm¡n Ah-\-Xp-\-S¯n Xncn-¨p-t]m-Ip-Ibpw
sNbvXp. hÃm¯ \mW-t¡-Sm-bn.
ASp-¡-f-bnÂt]mbn aS-§p-¶-em-L-h-t¯msS kap-{Z-
¯nsâ aotX At§m«pant§m«pw t]mIp-I. AXp-am-{XaÃ
Câ-en-P³kv dnt¸mÀ«-\p-k-cn¨v Ah-cn-t¸mÄ kap-{Z-
¯nsâ At§-¡-c-bn A¡-c-bn-¡-sc-\n-¶m \n§sS
Bi-Xo-cptam F¶p Xo¡p-Þw-Iq«n NmSn-¡-fn-¡p-I-bm-
Wv.
AXn-\pw-ap¼p cma-s\mcp Ihn-X-hm-bn-¨-s{X.
koX-bm-Wn-s¶sâ ZpxJw.
\n§Ä a{´n-amÀ a{´-hm-Zw-sN-bvXp-I-gn-bp-¶-h-c-Ã.
Fs¶ Xt{´m-]-tZ-iw-sN-t¿-−-h-cm-Wv. Cu ssk\n-I-a-
{´n-k` F¡m-e-t¯bpw anI¨ Hcp Soam-Wv. \n§-fpsS ]
²-Xn-IÄ CXp-hsc ]mfn-t¸m-bn-«n-Ã. \½psS lnXw \mw
hyà-am-¡n-¡-gn-ªp. C\n \n§Ä D]-tZ-iw-\ÂIp-I.
a{´n-am-tc, {]nb-s¸-«-Iq-«-tc, \h-c-Xv\-§-tf, e¦-bpsS
tPymXn-j-N-{I-¯nse \h-{K-l-§-tf, \n§-sfsâ
ImgvNbpw tIÄhnbpw kw`m-j-W-hp-am-Wv. \n§Ä¡pw
F\nbv¡pw tIÄ¡p-¶-hÀ¡pw \¶v F¶p-tXm-¶p¶ Hcp
Xocp-am-\-ap-−m-h-Ww. hnlnXw, Ahn-lnXw F¶n-§s\
\ap¡v Xcw-Xn-cn-shm-¶p-an-Ã. hnln-Xw-In-«m-¯Xv F¶p-I-
cpXn Hcp Xocp-am-\hpan-Ã.
cm£-k-·mÀ cmh-Wsâ `qX-Imew hnkvX-cn-¨p-]p-I-
gv¯n. C{µs\ sI«n-bn-«-Xv, abs\ tXmev]n-¨-Xv,
ssIemkw A½m-\-am-Sn-b-Xv...A§-s\-b-§-s\.
R§-fmcpw kw`-h-§-f-dn-ªn-Ã. R§Ä a{´n-amÀam-{X-
a-tÃ. DtZym-K-Ø-·mÀ Adn-bn-¡p-¶-Xtà R§-f-dn-bq.
R§-f-dn-ªp-cp-¶p-sh-¦n CXp-\-S-¡p-am-bn-cp-¶n-Ã. GXm-
bmepw aoUn-bsb t»m¡vsN-¿-Ww. ]»n-kn-än-th-−.
CXn-\p-th−n ssk\n-I-a-{´n-k` IqSn-sb¶pw ]pd-¯-dn-b-
−. ssl¡-amân\v F´p-Xo-cp-am-\-hp-sa-Sp-¡mw.

ഹമാനസം
69

cmh-Wsâ ZpxJw Ipd-s¨m-¶p-X-Wp-¯p.


]Icw CutKm I¯n.
Dd-¡-am-dp-am-kw DWÀÆm-dp-amkw F¶-I-W-¡nÂ\n¶p
Ip`-IÀ®-\p-WÀ¶p. AX-dnªp cmh-W\v kt´m-j-am-bn.
cmh-W³ l\q-amsâ hymI-c-W-s¯-äp-I-sfms¡ Ipw`-
IÀ®-t\mSv hnkvX-cn-¨p. Bdp-am-k-sa-¦nepw Dd-§m³I-gn-
bp-¶Xv F{X-`m-Ky-am-sW¶v Ipw`-IÀ®-\m-tem-Nn-¨p.
cmh-Wsâ ]²-Xn-b-{X-bpw-Xs¶ Xs¶ \nXy-amb Dd-
¡-¯n-te¡v \bn-¡p-¶-sX¶v At±-l-¯n-\p-a-\-Ên-em-bn.
Ipw`-IÀ®³ cm£-k-cm-Pm-hn-t\mSv ]d-ªp:
`qan-bn-se-Po-hn-X-t¯-¡mÄ t{ijvSw bp²-`q-an-bnÂt\-
Sp¶ Aa-c-Xz-am-Wv. AXm-Wp-\-Ã-Xv. F¶m cmhWm
\n§ÄX-½n apJm-ap-Jw-I-−m \n\¡p B Aa-X-cXzw
In«pw. tÌmdn XoÀt¡-−-sb-¶p-s−-¦n \n\¡v cmas\
B{i-bn-¡p-I-bm-Wp-sa-¨w. AsXmcp tImÀ¸-tdäv tIkm-
Wv. Hcp km[m-c-W-a-\p-jy-\mbn Icp-X-−. \nsâ aqe-[-\-
kn-²m-´sam¶paà Ah-\v.
koXsb I−p \o tamln-¡-cp-Xm-bn-cp-¶p. B shÅw
ASp-¸nÂ\n¶pw hm§n-sh-t¨-¡v. `qj-W-aà F¶-dn-ªp-
sIm−v \o hmin-{]-I-Sn-¸n-¡p-I-bm-Wv. koX-tbm-Sp-\n-
\¡v ]d-bp-¶-t]m-se-bpÅ {`a-sam-¶p-an-Ã. {]Xm-]-¯n-\p-
th−n \o {`aw- Im-Wn-¡pIbmWv.
{KÙ-§Ä k¼m-Zn-¡p-¶-Xn\p c−p-t±-i-ap-−v. hmbn-
¡p-¶-h\p AXp-hm-bn-¡m-\m-Wv. Nne-cXp {KÙ-¸p-c-bpsS
{]Xm-]w-Iq-«m³th−n hm§n-¡p-¶-h-cm-Wv. Ah-c-Xp-hm-bn-
¡n-Ã. B ]pkvX-I-§Ä hme³Ip¯n Bcmepw-hm-bn-¡-
s¸-SmsX aªp-I« Aen-bpw-t]m-se-bm-Ipw. \o koX-sb-
A-]-l-cn-¨Xv shdpsX shdpsX {]Xm-]w-Im-«m-\m-Wv.
koX¡p Hcp-amkw ka-b-a-\p-h-Zn¨v \o aoUnb ssIb-S-
¡p-I-bm-Wv. C§s\ aoUn-bm-am-\nb sIm−p-\-S-¡tWm?
aoUn-b-s¡mcp kz`m-h-ap-−v. A¶-¶p-I-−Xv
hmgv¯p¶ amap-\n-am-cm-W-hÀ. aoUn-b-bpsS cmPm-hmWv
\mc-Z³. tNmZy-§-fp-¶-bn¨v Ncn-{X-¯nsâ KXn amän-¡-f-
bpw. ASn-Øm-\-]-c-ambn hnjvWp-]-£-t¯m-SmWv Nmbvhv.
Fhn-sSbpw F¯pw. BÀ¡pw GXp-hn-h-chpw \ÂIpw.
kzX-{´-Nm-\Â F¶p-]-d-bm-hn[w Ft§m«pw Nmbpw.
\yqkvhmeyp Fs¶m-¶nÂam-{X-amWv AhÀ¡v I®v. \mc-
Z³ F¶ s\än\v Hcp ]mkvth-Up-−v. Hmw \sam \mcm-b-

ഹമാനസം
70

Wm-b.
temI-¯p\-S-¡p¶ Gä-hpw-]p-Xn-b-Im-cyw-hsc \n\-¡-
Xn {_ukvsN-¿mw. A´-¸p-c-¯n-en-cp¶pw Ac-a-\-bn-en-
cp¶pw kap-{Z-¯n-¶-¸p-d-¯n-cp¶pw \n\¡p {_ukvsN-
¿mw.
\½Ä shdpsX {]Xm-]w-Im-Wn-¡m³ IY-I-fp-−m-¡n-bn-
s«-´p-Im-cyw. Iyma-d-¡-®p-IÄ t\m¡n-bà `cn-t¡-−-Xv.
CX-§ns\ amdn-am-dn-h-cpw. Pohn-¡m³I-gn-bp-¶-Xm-Wp-_p-
²n. Dd-¡hpw `£-ahpw A{X tami-s¸-«-Im-cy-a-Ã. \n§-f-
\p-`-hn-¡p¶ kwLÀj-sams¡ \n§-tfmsS Xocpw. H¶pw
_m¡n-bm-hn-Ã.
\½-f-\p`hn¡p¶ Cu ImeL«-sams¡ C\n IY-I-fm-
Ipw. shdpw IY-IÄ. ho−pw Ipsd-I-gn-bp-t¼mÄ ]pcm-W-
am-Ipw. kap-{Z-X-cWw km[y-a-Ãm¯ Nm\-ep-I-fn-Ãm¯ Hcp
Imew-h-¶m CsXms¡ IY-IÄam-{X-am-Ipw. \obpw cma-
\p-sams¡ IYm-]m-{X-§-fm-Ipw. A¶s¯ P\hpw
koXsb I«p-sIm-−p-t]m-bXv s]mdp-s¯-¶p-h-cn-Ã. IY-I-
fnepw \o KXn-sI-«-h-\m-h-cp-Xv. \o Ahsc hnSv. cma-\p-
ambn kÔn-sN-¿v. XobnÂho-gp¶ ie-`-am-h-cpXv cmh-W-{]-
`p. P·-hm-k\ Igp-In-¡-f-bm³ C©-tX¨v Ipfn-¨mÂa-Xn-
bm-In-Ã. F¶mepw bmYmÀ°y-§Ä ]d-bm-Xn-cn-¡p-¶-sX-
§ns\?
Adn-hp-Å-hÀ¡p-IqSn A_-²w-]-äpw. ]ns¶ Xm¦-fpsS
Imcyw ]d-bm-\pt−m? A§p-sN-bvX-sXm¶pw \b-]-c-ambn
icn-b-Ã. F¶mepw \½psS hÀ¤-]-c-amb \ne-\n-ev]n-\p-th-
−nbpw ]mÀ«n A¨-S-¡-¯nsâ `mK-ambpw Rm³ t\cn«p
bp²-¯n-\n-d-§p-I-bm-Wv. cma-s\bpw hm\-c-·m-scbpw
Rm³ sImÃpw. A§p koXsb C§s\ \nÀ¯n-s¸m-cn-¡-
cp-Xv. H¶pan-sÃ-¦n Cd-¡n-hn-S-Ww. sIm¶m ]m]w
Xn¶mÂXo-cpw. Ct¸mÄ sN¿p-¶Xv IjvSm IjvS-I-c-am-
Wv. C{µn-b-\n-{Klw km[y-a-Ãm-¯-hÀ¡v C{µn-b-§Äs¡m-
−pÅ B{K-l-\n-hÀ¯nbpw CsÃ-¦ntem?
Cf-b-Ñsâ hmIy-§-fpsS XÅn-¨-bn cmh-W-]p-{X³
C{µ-Pn-¯n\pw Bth-i-ap-−m-bn. AbmÄ kz´w t]sc-
gpXn bp²-cw-K-t¯-¡pÅ \ma-\nÀt±iw ]qcn-¸n-¨p.
Ct¸mÄ bp²-¯n-\n-d-§n-bn-sÃ-¦n C\n Cu P·¯v
AXv \S-¶p-sh-¶p-h-cn-Ã. bp²w-sN-¿m-ªn«v I®pw-
tamdpw ]nSn-¨p-h-en-¡p-I-bmWv C{µ-Pn-¯n-\v.

ഹമാനസം
71

cmh-Wsâ ssk²m-´n-I-\mb A\n-b³k-Jmhp hn`o-


j-W\pw Ahn-sS-sb-¯n. ]mÀ«n-bpsS CubnSs¯ t]
m¡n Jn¶-\m-Wv. Jn¶-·m-cpsS sImSn-bm-f-am-bn-«p−v
Ct¸mÄ.
tPyjvTm, cm£-k-hÀ¤-¯nsâ t£a-amWp \½psS
e£yw. hyàn-]-c-amb C-jvSm-\n-jvS-§-tf-¡mÄ ]mÀ«n-Xm-
ev]-cy-am-Wp-h-ep-Xv. CâÀ\m-j-W _qÀjzm-kn-bmb cma-
t\mSv cmh-W-\Ã BÀ¡pw Pbn-¡m³]-än-Ã.
tImÀ¸-td-äp-I-fp-ambn ka-cw-sN-¿p-Ibpw `cWw ]¦n-Sp-
I-bp-amWv \Ã sse³. BtKm-fo-I-cWw B kao-]-\-¯n-
emWv kzoI-cn¡s¸Sp-¶-Xv. Ch-scm¶pw a\p-jy-c-Ã. Bcm-
sW-¶-dn-bm\pw \nhÀ¯n-bn-Ã. henb kzm[o-\-i-àn-bm-
Wv. GsX-¦nepw Hc-{U-Ên-te¡v \ap¡v {iocm-as\
Xmgv¯n-s¡-«m³ ]än-Ã. \nc-h[n Ah-Xm-c-§Ä \S-¯nb
I£n-bm-Wv. temssI-I-\m-Y-\m-Wv. Xo{h-hm-Z-¯n-s¶-Xnsc
`mhn-tem-I-¯nsâ {]Xo-£-bm-Wv. hm\-c-·m-sc-¡qSn ap¶-
Wn-bn-se-Sp-¯-Xp-hgn hen-sbmcp ktµ-i-amWv cma³
\ÂIp-¶-Xv. CsXm¶pw ImWm-Xn-cn-¶p-Iq-Sm. Hcp-]mSv
sNdp-¸-¡m-cmb Ipc-§-·mÀ¡v sXmgn-ep-In-«p-I-bm-Wv.
F´pwsN¿mw al-Xm F´pw-sN¿pw hjfm F¶m-Wv.
\n§Ä c−p-t]cpw F´p-sN-¿p-sa¶v ]d-bm³h-¿. F´pw-
sN-¿m³ ssek³kp-Å-h-cm-Wv.
Xm¦Ä ambm-Pm-e-¡m-c-\m-Wv. sIm«n-tLm-jn-¡-s¸-Spw-
t]mse ]e-X-e-bp-Å-h-\m-Wv. cmasâ koXsb sXmgp-¯p-
am-än-s¡-«nb tIa-\m-Wv. em]vtSm-¸n ta¡-¸p-km-[-\-
§fpw amPn-¡vkm-[-\-§fpw sIm−p-\-S-¡p-¶-h-\m-Wv.
cm£-k-Ip-e-¯nsâ sNbÀam-\m-Wv. \nc-h-[n-t]m-cm-
«§fn hnP-bw-t\-Sn-b-h-\m-Wv. hnP-b³X-s¶-bm-Wv. Nm\-
ep-Ifpw ]{X-§fpw taSn-¡ÂtIm-tf-Pp-Ifpw \S-¯p-¶-h-
\m-Wv. sNcn-¸p-ap-X ^À®n-¨Àhsc Dev]m-Zn-¸n-¡p-¶-h-
\pw B hgn sNcp-¸p-Ip-¯n-ap-XÂ Bim-cn-amÀh-sc-bp-Å-h-
cpsS Akq-bm-]m-{X-am-b-h-\m-Wv. i{Xp-¡sf Ime-]p-cn-¡-
b-¡p¶ dn{Iq-«n§v GP³kn \S-¯p-¶-h\pw Ah-cpsS
FÃn³Iq-¼m-c-¯nsâ hen-¸w-I−v kt´m-jn-¡p-Ibpw
sN¿p-¶-h-\p-am-Wv. FÃm am^n-b-IÄ¡pw A`-b-kz-cq-]-\m-
Wv. Agn-a-Xn-¡mÀ¡v tdmÄtam-U-em-Wv. krjvSn-ØnXn
kwlm-c-IÀ¯m-hm-Wv. ]nXr-kz¯v ]nXr-iq-\y-ambn
ssIIm-cyw-sN-¿p-¶-h-\m-Wv. Bscbpw F´pw-hn-fn-

ഹമാനസം
72

¡m³t]m-¶-h-\m-Wv. Hcp-s¼-«n-d-§n-b-h-\m-Wv. ]e Ah-Xm-


c-§-fp-sa-Sp-¯-h-\m-Wv. hntZ-i-¯p-\n¶pw tImÀ¸-tdäv
[\w IS-¯n-s¡m-−p-h-¶-h-\m-Wv.
cma³ Hmtcm-Im-e¯pw Hmtcm-th-j-¸-IÀ¨-\-S-¯nb
hnjvWp-X-s¶-bm-Wv. aÕy-ambn lb-{Ko-h-s\bpw ]¶n-
bmbn lnc-Wym-£-s\bpw \c-knw-l-ambn lnc-Wy-I-in-]p-
hn-s\bpw icn-s¸-Sp-¯n-b-h-\m-Wv. Ah-t\mSv t\cn-«p-P-bn-
¡pI {]bm-k-am-bn-cn-¡pw. Hcn-¡Â Hcp thS\v A_-²-
¯n Hc-h-kcw In«n-bn-«p-−v. aq¶p-tem-I-§fpw hmW
alm-_-en-bpsS Xe-\m-cp-hsc kq{X-¯n Nhn-«n-t¯-¼n-b-
h-\m-Wv. ]c-ip-dm-anÂh¶v Ipsd-t]sc X«n-ho-gv¯n-bXpw
Cu alm-\m-Wv. A¶v t]cn\p thsdmcp cma-\mbn \S-
¶mepw Bsfm-¶p-X-s¶.
Imcyw AX-Ã. `à-in-tcm-aWn AIm-en-Z-Ãm-fmWp
BÄ. tkh-]n-Sn-¨m kzP-\-]-£-]m-Xw-Im-Wn-¡pw. `à-h-
Õ-e¯nsâ B arZp-eaqe apX-se-Sp-¡-Ww. B s]«n-
bnÂ\n-¶p-In-«nb Ip«nsb BÀ¡p-th-Ww? Nfn-¡p-−
nÂ\n¶p-In-«nb Ip«nsb ]«-a-ln-jn-bm-¡m³ cma-t\mfw
hnUvVn-thjw sI«tWm cmhWm \o? koXsb Xncn-¨p-
sIm-Sp-¡-Ww. ap¶-Wn-bm-h-Ww. P\m[n-]Xyw iàn-s¸-Sp-
¯-Ww. H¶n-s¨mcp {]I-S-\-]-{Xn-I, ssIbp-bÀ¯n c−p-
t]cpw \nev¡p¶ Hcp t^mt«m... Blm Ncn-{X-w hÀ¯-am-
\-ambn ]pf-I-a-Sn-¡pw. e¦-ssI-bn-en-cn-¡pw. B{in-X-h-Õ-
e-\mb Icp-Wm-I-c³ £an-¡pw. Ipd-¨p-s]m-¡n-¸-d-b-W-sa-
t¶-bp-Åp. A§-bpsS `c-W-am-bn-cp¶p th−n-bn-cp-¶Xv
F¶p-]-d-ªmÂa-Xn. Ipd¨p \kyw ]d-bp-sa-t¶-bp-Åq.
F¶mepw htey-«-\m-hn-Ã.
_me\pw Ipam-c-\p-ambImes¯ cma³Ip-«n-\-S-¯nb
IrXy-§Ä {]kn-²-am-Wv. XmS-I-cq-]n-Wnsb Hc-¼nsâ `mh-
\m-tcmam-©-am-¡n. ]e-bm-K-§-fp-tSbpw kwc-£-W-k-an-Xn-
{]-kn-Uâm-bn. kp_m-lp-hns\ d±p-sN-bvXp. Hscm-ä-¨-hn-«n\v
IÃm-bn-¡-S-h-¯p-In-S¶ Al-eysb kpµ-cn-s¸m-¶m-cbm-
¡n. ssih-Nm-]hpw koX-bpsS hnÃpw t`Zn-¨p. `mÀ¤-h-cm-
as\ tKmZ-bn-en«p shS-ªp. hncm-Z³, Jc³, _men þ cmh-
Wm, Ah³ kn.-sF.-F. bmWv. `c-W-Iq-S-§Ä A«n-a-dn-
¡m\pw `c-Wm-[n-Im-cn-Isf sImÃm\pw kÔn-]-{X-§-fn-
sem-¸p-sh-¸n-¡m\pw ]²-Xn-bn«p Pbw-Im-Wp-¶-h-\m-Wv.
\½psS ]mÀ«n-¡-I¯pw cmasâ GPâp-am-sc-¯n-bn-«p-

ഹമാനസം
73

−v. ÌmÀknw-KÀ l\q-am\v e¦-bnÂ\n¶p Cusa-bnÂ{]-


hm-l-am-Wv. Ip«n-I-sfms¡ Cu kq¸Àamsâ Bcm-[-I-cm-
Wv. koX-sb-I−p ]mhw cma-s\-tbmÀ¯p `àn-s¸-«-hÀ,
l\q-amsâ t]m¡n-cn-¯-c-§ÄI−p `àn-i-àn-s¸-«-hÀ,
cma-s\-tI«p `àn-s¸-«-hÀ F¶n-§s\ aq¶p-X-cw-s]-«-hÀ
C¸tg \ap-¡p-Np-äp-ap-−v. Ch-¡n-S-bn¡n-S-¶-Xp-sIm-−
mWv e¦ Zzo]m-Wv F¶p Rm³ ]d-bp-¶-Xv. C\n B kpµ-
c³ kpap-J³ hnÃm-fn-ho-c³ Chn-sS-h¶pIb-dn-bm cm£-
k-kv{Xo-I-sfms¡ Nmc-{]-hÀ¯-\w-Xp-S-§pw. koX¡p
A§-s\bpw Hcp Xe-th-Z-\-bp-−mhpw \oIm-c-Ww. cma³
^m\p-IÄ kÀÆ-{X-h-¶m BÀ¡mWp B Imäv XSp-
¡m³I-gn-bpI?
Ignhpw kÂ_p-²n-bp-ap-Å-hsc hi-¯m-¡p-I. Ah-cp-
ambn tImþ-Hm-¸-td-äohv skmssk-än-bm-hp-I. A§sb B]-
¯n NmSn¨p sIm¶m A§-bpsS a{´n-amÀs¡-´mWv?
F\n-s¡mcp ktlm-Z-c-\m-Wp-\-jvS-s¸-«-Xv. bp²w-I-fn-bnÂ
Hcp-]m-Sp-Po-h\pw [\hpw \jvS-s¸-Sp-¯-cp-Xv. ]IÀ¨-hym-
[nbpw AWp-_m-[bpw D−m-¡-cp-Xv. a{´n-am-cnÂXs¶ F
{X-t]-cp-−mhpw F¶-dn-bm³h¿. Icp-¯-·msc ]nW-¡n-hn-
«n«p F´p-Im-cy-amWv t\Sp-¶-Xv.
Hcp C¯n-cn-t¸m¶ koXtbm? Ahsc§m\pw sI«n-
¯q-§n-bmtem? \n\-s¡Ãmw t]mbntÃ?
awK-fw-t\-cp-¶-Rm³. cma-t\mSv CW§n temI-Im-cy-§-
fn hnP-bw-t\-Sp-I.
cmh-W\p tIm]w i{Xp-hmbn:
i{Xp-¡sf `b-t¡-−-Xn-Ã. an{i-`m-h-¯n-en-S-s]-Sp¶
arZp-cm-K-§-sf-bmWv kq£n-t¡-−-Xv. sImSn-sb-Sp-¯p-\-S-
¡p-¶-hÀ apgp-h³ kJm-¡-f-Ã. IÅ-·mcpw D−v. Ahsc
hniz-kn¨m ac-W-am-Wp-^-ew. hn`o-j-Wm, \obn-t¸mÄ ]
d-ª-sXms¡ ac-W-Im-c-W-am-Wv. \ns¶ sImÃm-Xn-cn-¡m³
Hcp Imc-Whpw ImWp-¶n-Ã. C¶p-Xs¶ Fs¶ ktlm-Z-c-
s\-sIm-¶-h³ B¡msX Øew-hn-Sp-I. ImWm-¯n-S-t¯-
¡p-t]m-Ip-I. IS-enÂNmSn Ft§m-s«-¦nepw \o´nc-£-s¸-
Sp-I. \nsâ cma-s\-¦n cma³. s]g-¡m³t\m-¡v. B]-£-
¯p-\n¶p \nsâ Igp-¯n Xne-Iw-NmÀ¯m³ Fsâ N{µ-
lmkw XpSn-¨p-sIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv. ]mÀ«n-bn \o c−m-
a-\m-th-−-h-\m-Wv F¶p ad-¶p-t]m-bn.
hn`o-j-W\p henb sse^v s{X«p-−m-bn.

ഹമാനസം
74

cm{Xn-bn hoSn-\p-t\sc ItÃ-dp-−m-bn.


hn`o-j-W³ ]ndp-]n-dp-¯p-sIm-−n-cp-¶p.
kJm-¡Ä¡p ]Wn-bm-bn.
cmh-Wsâ H¼-XwK ssk\n-I-a-{´n-k-`-bn \Ã-Im-e-
¯p-am{Xw Ign-bm-\n-jvS-s¸-Sp¶ \mep-t]-cp-−m-bn-cp-¶p.
Ahcpw hn`o-j-Wsâ {Kq¸n-te-¡p-am-dn. Hcp sNdnb hnam-
\-¯n hn`o-j-Ws\ Xnc-¡n-bn-cp-¶p. AhÀ cm{Xn-¡p-cm
{Xn Øew-hn-«p.
cma-\mbn hbÀse-Ên _Ô-s¸-«p.
kap-{Z-Xo-c-¯p-h-¶n-d-§p-t¼mÄ cmasâ GPâp-amÀ
hml-\-hp-ambn Im¯p-\n-¶n-cp-¶p. AhÀ I−]mtS ]mSn:
cma-cm-a-Pb ]mSn-h-s¶mcp ss]¦n-fn-s¨-¡-s\...
emÂkemw emÂkemw emÂkemw kJm-¡tf
hn`o-j-W\pw a{´n-amcpw {iocm-a-t\mSv sFIy-ZmÀVyw
{]I-Sn-¸n-¨p. AhÀ \ne-hn-epÅ cm£-k-hy-h-Øn-Xn¡v
FXn-cm-sW¶p Adn-bn-¨p. ap¶-Wn-_-Ô-§Ä s]mfn-s¨-gp-
XmsX atX-X-c-Xzhpw P\m-[n-]-Xyhpw hmgn-söp a\-Ên-
em-b-Xmbpw Adn-bn¨p. cm£-k-·mÀ, Ipc-§-·mÀ F¶n-
§s\ c−p-hÀ¤-§Ä tNcn-Xn-cn-ªp-\n¡p-t¼mÄ Ipc-
§-·mÀs¡m¸w \n¡ms\ X§Ä¡p Ignbq F¶-dn-bn-
¨p. cma³ ]ptcm-K-a-\m-i-b-¡m-c-\m-Wv. `mhn-bpsS hmKvZm-\-
am-Wv. hmKvZm-\-§-fpsS `mhn-bm-Wv. a\p-jy³, Xncy-¡p-
IÄ, Ømh-c-§Ä, Øm]-\-§Ä F¶nhtbmSv A`ywKw
t`Z-_p-²n-bn-Ãm¯ cmasâ ka-`m-h\ X§Ä AwKo-I-cn-
¡p-I-bm-Wv.
kp{Ko-h\p hnizm-k-¡p-d-hp-−m-bn. Hcn-¡Â]äv ]än-b-
Xm-Wv AbmÄ]-dªp:
FWo-¡n³ amb-Pm-e-§Ä hmXnÂXp-d¡pw a{´-hm-Zn-I-
sf, cmh-Wsâ A\n-b-\m-Wn-h³. hn `oj-W-\m-bmepw
U»yq `oj-W-\m-bmepw. X{´-¯n Nne-t¸mÄ tPyjvT-
\p-am-hmw. Xe-]-¯n-sÃ-¦nepw As©-®-sa-¦nepw ImWpw.
Bbp-[w-\n-d-¨-hn-am-\hpw \mep Im_n-\-äw-K-§-fp-am-bmWp
hc-hv. Iqdp-amäw {]Jym-]n-¨-tijw Nmc-{]-hÀ¯-\w-\-S-¯n-
bm-tem. Ash-bve-_nÄ I½nän IqSn F´p sX½m-Sn-¯-
chpw \S-¯mw. i{Xp-]-£s¯ am\n-¡mw. kz´-¡m-cmbn
A`n-\-bn-¡p-¶-h-tc-¡mÄ i{Xp-hn-s\-¯s¶ hniz-kn-¡p-
¶-XmWp \Ã-Xv. Ch-cpsS {Kq¸p-k-am-Iy-§Ä \ap-¡-dn-bn-
Ã. ka-hm-Iy-am-hnà Ak-a-amIpw F¶q-ln-¡mw. C\n

ഹമാനസം
75

ChnsS h¶p {Kq¸p-I-fn-¨m-tem. \ap-¡n-hsc th−.


hnam\w Cd-¡mt\ A\p-h-Zn-¡-cp-Xm-bn-cp-¶p. C\n-sbms¡
ssl¡-amân-\p-hn-Sp-¶p. Cu {]ta-bw-hgn CXp-NÀ¨-sNbvX
hÀ¡nw-KvI-½nän Xocp-am-\-¯n\p cmas\ Npa-X-e-s¸-Sp-¯p-
I-bm-Wv. sImÃm-sa-¦n sImÃmw. hfÀ¯-W-sa-¦nÂ
hfÀ¯mw. P\m-[n-]Xyw Cu bp²-ap-J¯pw hnP-bn-¡-s«.
sSen-t^m¬ _q¯pI½nän apX tZio-b-hÀ¡nwKv
I½n-än-hsc tcJ-s¸-Sp-¯nb `n¶m-`n-{]m-b-§Ä Imän-e-Sn-¨p-
t]m-bn. cma-P-b.. cma³ Xocp-am-\-sa-Sp-¡-s«. cma³
R§sS ssl¡-amâv. BÚm-]n¡q Iev]n¡q e£w
et£m-]-e£w ]n¶m-se, ap¶m-se.
{iocm-a³ \nco-£-I-t\mSv dnt¸mÀ«m-h-iy-s¸-«p.
l\q-am³ ]dªp:
t]mkn-äo-hm-Wv. _n t]mkn-äo-hm-Wv. Ct¸mtg \ap¡v
hntam-N\ t\Xm-hmbn hn`o-js\ {]Jym-]n-¡-Ww. B`y-
´-c-¡p-g-¸-§Ä¡-Xp-a-Xn. Rm\-hnsSsN¶v hoSp-IÄ
I¯n-¨-t¸mÄ hn`o-jWsâ _w¥mhp a\-¸qÀÆw Hgn-hm-
¡n. At±-l-¯n\p \t½m-SpÅ NmbvhpIq«m\pw aäp-Å-
hÀ¡p kwibw hfÀ¯m-\p-ambn sNbvX-Xm-Wv. C§-s\-
b-ÃmsX asämcp ]cn-Wmaw D−m-hn-Ã. hoSp-t]m-hm-¯-h\v
\mSp-t]m-bn. \½psS ]mÀ«n¡v Bfn-Ãm-¯n-S¯v hna-Xsc t
{]mÕm-ln-¸n-¡-Ww. ]mÀ«n-ImÀUn-sÃ-¦nepw \½psS
Øm\mÀ°n-bm-¡-Ww. cma-Pb koXm-`n-cm-a-P-b.
cmI-j-k-Ip-e-¯n-emWp hn`o-j-W³ P\n-¨-sX-¶p-ÅXv
Hcp {]iv\-tab-Ã. P\n-¨n-tÃ, Pohn-¨n-cn-¸ntà BÄ? hwi-
ip-²n-bpsS Imcy-sam¶pw \½Ä ]d-b-−. \¶-Ã. Hs¡
A½-s]ä a¡-fsÃ? FÃm-än\pw AÑ-·m-cp-−m-hn-sÃ?
tNmc tNm¸sÃ? lotam-t¥m-_nsâ Af-hn-\sà thcn-tb-j-
\p-−m-hq. Xn¶m³ FÃm-än\pw A¶w [m\y-§Ä tht−?
IpSn-¡m³ shÅw-tht−? \nco-£-I-\p-]-d-bm-\p-f-f-Xp-]-d-
ªp. C\n Xocp-am\w ssl¡-amân-s\-Sp-¡mw.
{iocm-a³, hm\-c-¸-S-bpsS ssl¡-amâv, cma-¸-S-bpsS
hniz-kvX-\m-b-I³, Atbm-²y-bn \¼À sS³ hk-Xn-
bn Xma-kn-t¡-−-Xn-\p-]-Icw bp²w-sN-¿m-\pÅ GtIm-
]-\-k-anXn \bn-t¡-−n-h¶ Bcm-[-\m-]m{Xw {]Jym-]n-
¨Xv klÀjw ssIb-Sn-¨p-sIm−p ]S-sbm-¶msI kzoI-cn-
¨p.
hna-X-t\-Xm-hmb hn`o-j-Ws\ \mw ]n´p-W-¡p-¶p.

ഹമാനസം
76

At±lw Hcp hn¹-h-a-{´n-k-`-bp-−m-¡p-I-bm-sW-¦n \mw


AwKo-I-cn-¡pw. sFIy-cm-jv{S-k-`-bpsS AwKo-Im-c-¯n\p
{ian-¡pw. FÃm D¨-tIm-Sn-bnepw cm{Xn-tIm-Sn-bnepw ]s¦-Sp-
¸n-¡pw. P\m-[n-]Xyw hn`o-j-Wsâ ssIbn `{Z-am-bn-cn-
¡pw. Xo{h-hm-Zs¯ t{]mÕm-ln-¸n-¡p¶ \bw cmh-W³
amän-tb-]-äq. hwi-hn-UvVn-¯-§Ä¡pÅ Hcp adp-]-Sn-Iq-Sn-
bm-Wn-Xv.
kt´m-jw-sIm−p hb-dp-ap-«nb hm\-c-·mÀ Xe-Ip-¯n-
\n-¶p.
ssa¡v Hm^vsN-bvXp-sIm−p ]mÀ«n-¡m-tcm-Smbn ]c-tam-
¶-X-t\-Xmhv \ne-]m-Sp-hn-i-Zo-I-cn¨p:
B{i-bw-tX-Sn-h-cp-¶-hsc \mw ssIhn-S-cp-Xv. F{X-sN-
dnb ]mÀ«n-bm-bmepw Hcp tImÀ¸-td-j-s\-¦nepw sImSp-¡-
Ww. ]pd-¯p-Å-hÀ¡p sImSp-¯m AI¯p ASn-Ip-d-
bpw. temIw Hcp Xd-hm-Sm-sW¶p a\-Ên-em¡n Xd-hm-«n-
te¡p aS-§p-¶-hsc tZio-b-[m-c-bn ebn-¸n-¡-Ww.
cmasâ \nÀt±-i-a-\p-k-cn¨p kp{Ko-h³ hn`o-j-Wsâ ]
mÀ«n-t\-Xm-¡sf AI-t¯¡v £Wn-¨p. AhÀ h¶-]msS
`£-W-ta-i-bn-te¡v B\-bn-¡-s¸-«p. ]mÀ«n-X-s¶-bm-Is«
BZyw.
{iocm-a³ ]dªp:
hcWw e¦m-[n-]m, a{´n-am-cp-ap-−-tÃm.
h¶-hÀ AsXmcp ip`-kq-N-\-bmbn FSp-¯p. AhÀ
XmWp-sXm-gp-Xp.
\b-X{´w sImgp-¯p.
hn`o-j³ s]s«¶p bYmÀ° cma-`-à-\m-bn. hn¹-h-t\-
Xm-hm-bn. t]mcm-«-§-fpsS hÀ²n-X-ho-cy-am-bn. `c-W-X-{´-
Ú-\m-bn. \·bpsS BÄcq-]-am-bn. ]Þn-X-\m-bn. cma-k-
¶n-[n-bn C§-s\-sbm-s¡-bm-WtÃm ]Xn-hv.
`à-P-\-§Ä ]pd¯p DÃm-k-hm-·m-cm-bn.
hn`o-j-W³ cmas\ kvXpXn-sIm−p ]qaq-SÂ\-S-¯n. i
{Xp-kw-lm-c-]q-P-sN-bvXp.
`K-h³, hniz-\m-Ym, cmh-Wsâ ZpÀ`-c-W-¯n Ak-ln-
jvWp-X-sIm-−mWp R§Ä Cu kmlkw sNbvX-Xv.
C\n-ap-X R§Ä Xm¦-fpsS `à-·m-cm-Wv. FÃm {]ta-b-
§Äh-gnbpw ssl¡-amân\p Xocp-am-\w-hn-Spw. ssl¡-
amânsâ GXp-Xo-cp-am-\hpw inc-km-IÀ½Wm ImeW
A\p-k-cn-¨p-sIm-Åm-sa¶p ap{Z-¡-Sm-kn km£n-k-lnXw

ഹമാനസം
77

H¸n-«p-X-cmw. temIw Hcp {Kmw BWv. BtKm-f-h-Xv¡-c-W-a-


ÃmsX am\-h-cm-in¡p thsd Intem-{Km-anÃ. Ht¶m ct−m
\qäm-−p-I-fn-te-¡p-am-{X-apÅ cm£-k-{]-Xy-b-im-kv{X-§Ä
C\n hnP-bn-¡n-Ã. A[À½-¯n\p [À½w am{Xta c£-bp-
Åp. ]mÀ«n A¨-«-¯n hoÀ¸p-ap«n tXmSp-s]m-«n-b-h-cmbn
R§Ä. DNn-X-amb Im¯n-cn-¸nsâ kabw XÅn-¡-f-ªp.
l\q-amsâ hc-hn FÃm-Nm-\-ep-Ifpw Xpd-¶p-In-«n.
R§Ä Bth-i-`-cn-X-cm-bn. Ah-k-cw-h-¶-t¸mÄ
R§Ä¡v CsXms¡ Xcm-bn. hen-b-t]m-cm-«-¯n\p X¿m-
dm-Wv. ]{X-k-t½-f-\w-Xs¶ \S-¯m³ X¿m-dm-Wv. Ahn-
S¶p \nÝ-bn-¡p-¶-XmWp R§-fpsS ]pWy-]m-]-§Ä.
tImÀ¸-tdäv coXn-IÄ R§Ä I−p-]-Tn-t¨m-fmw. ]em-b-\w-
sIm−p IpSw-_-\-jvS-s¸-Sp-¯nb R§Ä¡-dnbmw euIn-
I-hn-j-a-§-fpsS \ncÀ°-I-X. euInIw ZpxJ-Im-c-W-am-Wv.
Bßm-hmWp icn. amhp-I-fn aÂtKm-h-bmWp Bßm-hv.
Btemfw amsh-¶-XmWp AXnsâ Hcp ]mN-Iw. A§-
bpsS Bßm-hns\ Xncn-¨p-]n-Sn-¡m-\pÅ bp²-¯nÂ
R§Ä ap¶-Wn-t¸m-cm-fn-I-fm-Ipw. At§-¡mWp A´n-a-
hn-P-bw. AXp-d-¸m-¡n-bmWp cmPyw-hn«v R§Ä A`-bw-tX-
Sn-b-Xv. A§-bpsS {]Xy-i-amÀ¤-¯n R§Ä ]cn-]qÀ®-
hn-izm-kw-tc-J-s¸-Sp-¯p-¶p.
cma³ ssIb-Sn-¨p. k¶n-ln-X-cpsSsbms¡ ssI k¶n-
]n-Sn¨p H¸w hnd-¨p. ASn-tbm-SSn ssIbSn Imen-«-Sn-¨p.
\mw k´p-jvS-\m-bn-cn-¡p-¶p. koX-¡p-th-−n-bpÅ t]
mcm«w am\-h-cm-insb iàn-s¸-Sp-¯pw. Fsâ Ic-§Ä¡p
\n§fpw Icp-¯p-]-I-cp-I. \n§Ä¡n\n ZpxJ-ap-−m-hn-Ã.
A{X-io-en-¨p-−m-hpw. tImÀ¸-tdäv klmbw FÃm-X-e-
¯nepw D−m-Ipw. t]mtc?
aXn-tb-aXn ]q´n-¦-tf. Rm\pw R§fpw cwK-¯p-Im-
WmsX R§sf ]n´p-W-bv¡p-¶-hcpw [\ycmbn. R-
§Ä `mKy-hm-·m-cm-Wv. euIn-I-kp-J-§-fn R§Ä¡p-
Xm-ev]cyw Ipd-hm-Wv. Ahn-Ss¯ Nc-W-§-fn `àn-bp-
−m-h-s«. A§-bpsS A\p-{K-l-ap-−m-h-s« F¶m-Wm-i.
{iocm-a\pw Aam-´n-¨n-Ã. CXp-I-gn-ªp-thWw ASp-¯-
]-Wn. `à-·mcpw Úm\n-I-fp-am-b-h-cpsS a\-Ên koXm-
k-ta-X-apÅ cq]w D−m-hpw. D−m-hm-Xn-cn-¡n-Ã. \o aäp-Å-
hÀ¡p Hcp amÀ¤-tc-J-bm-h-s«. hcpw-bp-K-§-fnepw C¯-cw-
{Kq-¸p-am-d-ep-Ifpw I£n-am-ä-§fpw IqSp-am-d-ep-I-fp-ap-−m-h-

ഹമാനസം
78

s«.
{iocm-a-tZ-h³ e£va-W-t\mSp hn`o-j-Ws\ A¶p-
Xs¶ e¦m-[n-]-\mbn {]Jym-]n-¡m-\pÅ NS-§p-IÄ \S-
¯m³ \nÀt±-in-¨p.

F«v:

Ipg-eq¯v

e¦-bpsS At§-¡-c-bn IS¯o-c¯v thZn


DbÀ¶p. InjvIn-Ôbpw ZÞ-Im-c-Wyhpw apgp-h³ temdn-
¡-Sn-¨-t]mse P\w Ipan-ªp. {`jvS-·mÀ¡v ]mS-¯p-sI-«n-
bp-−m-¡nb IY-I-fn-A-c-§p-t]m-semcp thZn. sshIm-cn-
Iw, Xo{hw, Ifn-tIaw F¶-Xn _m¡n-s¡ms¡ ad-hn.
s]cp-¼-d-IÄ apg-§n. Ipg-eq¯v \¶m-bn. BZn-hm-kn-\r-
¯-ap-−m-bn. hmZy-§Äs¡m¸w hm\-c-·mÀ tLmjn-¨p. ]
c-kv]cw ÇmLn-¨p. e£va-W³ e¦m-[n-]-\mbn hn`o-j-
Ws\ {]Jym-]n-¡p¶ tcJ hmbn-¨p. KÀ`-¯nÂsh¨p
PmXIw hmbn-¡p¶ ss[cyw-Im«n e£-W-sam-¯-h³. ]
{X-¡p-dn-¸p-IÄ t\mh-ep-I-fm-bn-d-§n. \r¯hpw Km\hpw ]
qaq-S-epw. A`n-hm-Zy-§fpw D−m-bn. hn`o-j-Ws\ kp{Ko-h³
sI«n-¸n-Sn-¨p. hn`o-j-W\p thZ-\-tXm-¶n. Ch-cp-sam-s¡-
bmbn kl-h-kn-¡p¶ cma³ Fs´ms¡ kln-¡p¶p
Ft¶mÀ¯p.
kp{Ko-h³ ]dªp:
cmh-W-h[w tIa-am-¡-Ww. Iem-a-Þew taPÀskänd-
§pw. A§p-sN-bvXp-X-cp¶ klm-b-§Ä¡p R§Ä IS-
s¸-«n-cn-¡pw. R§Ä ap¶-Wn-bnÂX-s¶-bp-−m-hpw. e¦-
bpsS tamN-\-¯n\p Xm¦-fpsS apàn-hm-ln-\n-bn R§-
fp-ap-−m-Ipw. ]cn-io-e-\w-e-`n¨ e£-¡-W-¡n\v hm\-c-·mÀ
R§Ä¡p-−v.
kvXpXn-sIm−p kt´m-jhpw kt´m-jw-sIm−v
kvXpXnbpw D−m-bn.
cmh-W³ CXn-\nsS ]pXnb Hcp \b-X-{´-\o¡w \S-
¯n. ipI³ F¶ Hcp cmh-Wm\pbmbn kp{Ko-hs\ BZy-
wapJhpw ]ns¶ apgp-h\pw ImWn-¨p. Xm³Xs¶ cmh-W³
F¶p-]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n. ]cn-N-bpw hmfpw kp{Ko-h\p Hä-
t\m-«-¯n¯s¶ a\-Ên-em-bn. cma-\p-am-bsà Iq«v.

ഹമാനസം
79

kp{Ko-hm, \o kqcy-]p-{X-\m-Wv. Xma-c-¸q-am-e-bn«v s]m«p-


sXm-«-h-\m-Wv. hm\-c-cm-Pm-hm-Wv. cm£-tk-iz-csâ
hmbvsamgn hc-sam-gn-Isf \o am\n-¡. _men Fsâ
ktlm-Z-css\ tkmZ-c-\m-Wv. \obpw Bhgn Xmbvhgn
ktlm-Z-c-\m-Wv. ktlm-Z-c³\n-an¯w _lp-Ir-X-thjw
F¶m-Wv. ktlm-Z-c-·m-cmb \mw F´n\p hntcm-[w-]p-
eÀ¯-Ww. ]pe-cpw-h-scbpw ]peÀ¶mepw kmtlm-Z-cy-
¯n\p hI-bn-semcp _Ô-sams¡ Iev]n-¨p-Iq-«-t−.
hntcm-[-§Ä AkvX-an-¸n-¡Ww. Ipc§m \obpw Rm\pw-X-
½n-se-´n\v? am\n-\nsb Rm³ Hcp-am-\mbn h¶p-sIm-−p-h-
¶p. Rms\mcp ta³. AXn\p \o l\q-amt\ ]d-ª-b¨p
Xncn-¨p-]n-Sn-t¨-¡v. InjvInÔ \Ã Øe-am-Wv. sXep-
¦mWp `mj. HK-Sn, c−p, aqUp, \mepKp F¶n-§-s\-
bmWv F®-¡w. \obpw ]Sbpw dnt«-W-Sn-¨p-sIm-Åp-I.
IrXy-ambn dnt«-W-Sn-¨m ]ngb-S-t¡-−n-h-cn-Ã. th−m-Xo-
\-¯n-en-S-s]-Sm-Xn-cn-¡p-I. cm£-k-·m-cpsS iàn-tNm-cn-Ã.
iàn-bn R§Ä¡p ap«m-\p-ÅXp tZh-i-àn-tbm-Sp-am-{X-
am-Wv.
Ipd-¨p-\m-fmbn sI«n-¡p-Sp-§n-\-S-¶n-cp¶ Ipc-§-·mÀ
P\-i-àn-Im-«n. ipIsâ apJ-¯n-«p-sIm-Sp-¯p. cm£-ksâ
apJw AhÀ CSn¨p Ipc-§p-]-cp-h-am-¡n.
Ipc-§p-ap-Jw-h¶ cm£-k³ sse³am-än. cma-\-ÃmsX
ssZh-apt−m AXnepw hen-sbmcp ssZh-apt−m cma-cma
Im¡-tW... F¶n-§s\ ]m«p-a-km-e-bm-bn. cma-\n-S-s]«p
Nph-¶-ImÀUv Im«n ipIs\ Hu«m-¡n. C\n Ahs\
XpSÀa-Õ-c-§-fn ]s¦-Sp-¸n-t¡− F¶p hn[n-bp-−m-bn.
\oth− th− icWw {]_-tZy...
Rm³sN¶v cmh-W\v F´p-]-Zy-amWp sNmÃn-s¡m-Sp-
t¡-−Xv?
kp{Ko-h³ \bw-hy-à-am-¡n.
_men-sb-sIm-¶-hÀ R§Ä¡v _men-bpsS hI-bnÂ
ktlm-Z-c³ ]pÃm-Wv. {Kmkp-dq-«n \in-¸n-¡m-\n-d-§n-¸p-d-
s¸« kJm-¡-fmWp R§Ä. ssZhw klm-bn-¨n«v {Ku−v
hÀ¡v `wKn-bmbn \nÀÆ-ln-¨n-«p-−v.
t]mfnäv _yqtdm CS-s]«p:
Chs\ imkn-¨p-\nÀ¯p-hn³. izmkw-hn-t«m-s«. ]pd-¯n-
d-§n-\-S-¡-cp-Xv. tImSn-X-¶mepw ]pX-¸n-¡p-I-bpw-th−
hn«p-sIm-Sp-¡p-Ibpw th−.

ഹമാനസം
80

]cm-{I-aWw \nÀ¯n-sh-¡m³ \nÀt±-iw-In-«nb hm\-c-


¸S ipIs\ sI«n-bn-«p. koXm-tZhn kzbw-h-cw-sN-bvtXmcp
t{XXm-bp-K-¯nse {iocm-a³ AS-hp-\bw ssIs¡m-−p.
hnh-cw-tI-«-dnª cmh-W³ cma-]-£s¯ [À½-Nyp-Xn-
sb-¸än hnj-®-\m-bn. Ipd-¨p-]-c-¼-c-IÄ ]pe-`y-sa-gp-Xn-hn-
«p.
cma³ X½nÂt`-Z-s¸« Ipc-§-·m-cp-ambn IS-se-§-s\-I-
S¡pw F¶p NÀ¨-sN-bvXp. ISte ]qt´mWn F¶
\nÀt±iw BZyw thm«n-\n«p tXmäp. c−äw \of-apÅ Hcp
{imhp-−m-hp-I, AX-\-§m-sX-In-S-¡p-I, AXn-t·se
\S¶p A¡-sc-t¸m-hpI F¶-{]tabw thm«n-\nSmsX
XÅn. Ah-ä-bpsS ta hgp-¡-ep-−m-Ipw F¶p ko\n-bÀ
kJm-¡Ä Nq−n-¡m-«n. ]g-b-a-Õym-h-Xm-c-tamÀ¯n-«mtWm
F¶-dn-bnà cma³ H¶p-Nn-cn-¨p.
ImWm-b-I-S-ensâ apX-emfn hcpW-\m-Wv. ]pd-t¼m-¡n-
eqsS Hcp k©m-c-¯n\p hgn-s¸-Sp-¯n-¯-cptam F¶-t]-
£n-¨p-t\m-¡p-I.
{iocm-a³ k½-Xn¨p:
sImÅmw Iptª \n¶n-jvSw.
aq¶p-\mÄ a\-Êm-£n-bpsS kzc-¯n-\p-th−n cma-\p-]m-
kn-¨p. [\y-amb Hcp-]m-k-\. I£n-I-fpsS kÀÆ-hn-[-k-
½À±-¯nÂ\n¶pw hn«p-\n¶p.
kap{Zw hen-b-I-£n-btÃ? Cu Im«n-¡q-«-ensem¶pw C-
f-In-bn-Ã.
{iocm-a\p \nb-{´-Ww-hn-«p.
e£va-Wm, ]mÀ«n-bpsS ImU-td, GXp ImÀUpw ^en-
¡n-sÃ-¦n As¼-Sp-¡v. hnsÃ-Sp-¡v. kap-{Zs¯ Nm¼-em-
¡pw-Rm³. Cu shÅ-¯nÂap-gp-h³ t¢mdn³s]m-Sn-hn-X-
dpw. Chsâ kmÄ«v Rms\-Sp-¡pw. Chs\ `qan-bn-te-¡p-]-
c-¯n-hn-Spw. a\pjy-·mÀ Cu Al-¦m-cs¯ Imep-I-gp-Im-
\p-]-tbm-Kn-¡-s«. Ipc-§-·mÀ¡p kap-{Z-¯n-eqsS \S-
¡m³]m-I-am-h-s«. Xnc-I-f-{Xbpw Xqh-ep-I-fmbn ]c-¶p-\-S-
¡-s«.
kap-{Z-¯n\p hmbp-t£m-`-ap-−m-bn. Xnc-IÄ Hm¡m-\-am-
bn. kap{Zw \mWw-sI«p. a¨n tÌm¡p-sh¨ cXv\-§Ä
cmasâ Im¡Âsh-¨p. kap{Zw Hcp In−n-bn-te-s¡m-Xp-
§n. In−n Ian-gv¶p. Xnc-\p-c-IÄ cma-]m-Z-¯n Ae-b-Sn-
¨p.

ഹമാനസം
81

AhÀ k_q-dm-bn. kem-a-¯m-bn. emÂk-em-am-bn.


HmwXÂk-em-bn. FÃmw H¶m-bn. Hm¦m-c-s¸m-cp-fm-bn.
N§m¯w hnfn-¸m-S-I-se-bm-bn.
C\n-sb¶pw ImWpw \½Ä, Xnc-ame sasÃ-s¨mÃn.
samgn-sNm-Ãp¶ {]iv\-ta-bn-söv aq¶p-h«w IqIn.
\njvI-f-¦\pw \ncm-a-b\pw ambm-a-b\pw \nXy-{]-kw-K-I-
\p-amb eoem-Ir-jvWm, F¶pw t{imXmhpw aqV-\pamb
Rms\-§s\ A§sb Adn-bm-\mWv? ISÂ shdpsX IS-
e-sIm-dn-¨p-sIm-−n-cp-¶p.
taem-hnÂ\n¶p Iev]n-¨p-Iq-«p¶ in£-bn aq-V-\m-b-
Rm³ t\Àh-gn-¡m-c-\m-I-s«. \nsâ apSn-t¦m-ep-X«n sXfn-¨-
h-gn-bn \S-¡-s«.
A§-bpsS ]Wn-Xs¶ DZvt_m-[-\hpw \nhr-¯n-bn-sÃ-
¦n tam£w-X-c-ep-am-W-tÃm. tImÀ¸-td-äp-co-Xn-bm-W-Xv.
kzman-i-c-Ww. ]mZ-_-ew-Xm, tZl-_-ew-Xm. G´n-hn-S-¿m,
XÅn-hn-S-¿m. Rm³ e¦¡p hgn-sh-«mw.
]¼m-K-W-]-X-sb-\ax
C\n \o«n-s¡m-−p-t]m-Ip-¶-Xn AÀ°-an-söp cma³
a\-Ên-em-¡n.
\osbmcp e£y-ap-−m-¡v. Hcp e£yw Xm. Icm-dnÂ
H¸n-Sv. »m¦v sN¡p Xm.
hcp-W³ hg-§n-\n-¶p.
F´p-th-W-sa-¦nepw Fgp-Xn-sb-Sp-t¯m-fq. Rms\mcp
sslth¡p Øew-X-cmw. \oe-bm-an\o Xoc-`q-an-bnÂ
\ohcq cma-tZ-h-tX... Ipd-¨p-]p-d-t¼m¡v Øe-ap-−v. iey-
¡mcpw IÅ-·mcpw IhÀ¨-¡m-cp-am-W-hn-sS. _Àap-U-bpsS
iey-hpap-−v. A[n-I-an-Ã, apt«m-fw. AhnsS \nc-¸m-¡n-
s¡m-Åp-I.
Poh-\pÅ A]-I-S-§-sfms¡ Xhn-Sp-s]m-Sn-bm-bn.
kvIUvan-ssk-ep-IÄ ]mªp-sN¶p Øew hr¯n-bm-bn.
]mew-]-Wn¡v hcp-W³ aqfn. \f-s\¶ tIm¬{Sm-
IvSÀ¡v ]Wn-sIm-Sp¡mw Fs¶mcp \nÀt±-i-hpw-sh-¨p.
AP´m-inÂ]-§-fpsS Bim-\m-Wp-t]mepw \f-hm-\-c³.
Izt«-j-\n-ÃmsX ]Wn-tbÂ]n-¨p. ASn-b-´ncw Fs¶-
gpXn Nph-¶-\m-S-sIm−v sI«nb ^b \fs\ GÂ]n-¨p.
^bÂXq-¡n-sb-Sp¯p \f-s\m¶p IpS-ªp. ¹m\pw
FÌn-taäpw ]d-]-d-¶p.
CsXms¡ ^b-enÂ\n¶p Cd-§n-h-c-s«, \f³]-dªp.

ഹമാനസം
82

t_mw_n-«p-\-in-¸n-¡p-I, AhnsS ]p\À\nÀ½m-W-{]-


hÀ¯-\-§Ä \S-¯pI F¶-XmWp temI-\o-Xn. Bip-]-
{Xnbpw tem¡-¸pw-t]mse Bbp-[nbpw Zpcn-Xm-izm-k-hpw-t]
mse Hcp _Ôw. _Ô-§-sfm-s¡bpw hyÀ°-sa-¶m-
Inepw tkXp-_-Ô\w ]Wn-Xp-S-§n.
temI-am-k-Iew tImÀ¸-tdäv IoÀ¯n-]-c-¶p.
hcp-W³ Øew-hn-«Xpw ]Wn XIr-Xn-bm-bn. tkXp-
hnsâ ]Wn-I-gn-¡p-sa¶p \f³ Dd-¸n-¨-a-«m-Wv. \f-]mew
Fs¶mcp ioep-X-s¶-bp-−v. GXp-]m-N-I-¯n\pw ]mIw
ioth-en-sb-¶mWv AÀ°w. t{XXm-bp-K-¸-IÀ¨-tbmsS \f-
]mIw F¶mbn amä-¯w. Hcp Ip¡okv \f-Z-a-b´n IY-bp-
ap-−m-bn.
ZqX-hm-Iyw-t]mse Ihn-Xm-a-b-ambn ]mew-]-Wn. hm\-c-
¸S h·-c-§fpw ]md-Ifpw sIm−p-h¶p \nd-¨p. AhÀ¡v
Cu]mew XIÀ¡m³ h¿m¯ hnizm-k-am-bn. cma\pw
koX-bv¡p-an-S-bn-epÅ ]mew. A®m-d-¡-®\pw X¶m-em-b-
Xv.
]Wn-¯n-c-¡n-\nsS Hmtcm-]m-bm-cw-]-d-bp-¶-Xn-\nsS
Btcm hn`o-j-Wsâ Hcp Iq«m-fn-tbmSp tNmZn-¨p.
\n§-sf-§s\ cmh-W-k-`-hn-«p.
hm¡u-«v\-S-¯n.
F¶nt«m
d¬-Hu-«m-bn. `mKy-¯n\p ChnsS hm¡v C¶m-bn.
\mep-U-b-tem-sKms¡ Im¨n-bnsÃ?
]¸-Sw-Im-¨pw-t]mse hn`o-j-W³ Im¨n. F¶n«v Cd-§n-
t¸m-¡p-\-S-¯n.
atä-]-£-tam.
Dd-§n-t¸m-bn. cmh-Wsâ Xmcm«pw tIa-am-Wv. CS¡v
sR«nbp-W-cp-t¼mÄ ssIb-Sn-¡pw.
]mew-]-Wn-¡nsS cma³ Hc-¼-ew-]-Wn-Xp.
koX-sb-t¯-Sn-bpÅ bm{X-bn cma-\mZyw HmÀ½-h-
¶Xv ]−p-Ip-e¨ Nm]-am-bn-cp-¶p. AXn-¶-[n-Imcn ]c-a-in-
h-\m-bn-cp-¶p. ]c-a-in-h³ F¶m ]c-am-h[n \·, sh«n-
¯n-f-§p¶ sh¬a F¶p `mjyw. cma³ inh-s\-¯s¶
{]Xn-jvTn-¨p.
shfn¨hpw Ipd-b-−. F¶n«p t£{X-¯n\pw ]me-
¯n\pw cmta-izcw Fs¶mcp t]cn-«p.
\a-Èn-hmb. Im¡-tW.

ഹമാനസം
83

tkXp-hn ap§n-¡p-fn-¡p-I, cmta-iz-cs\ \nhÀ¶p-


sXm-gp-I, Imin-¡p-\-S-¶p-t]m-Ip-I, KwK-bn Ipfn¨p Hcp-
IpSw shÅw Npa-¶p-h¶p cmta-iz-c\v A`n-tj-Iw-sN-¿p-I-
þ-ap-àn-¡pÅ Hcp amÌÀ¹m\pw AtX NS-§n {]Jym-]n-
¡-s¸-«p.
Icn-s¸-«n-bn-«p-Xn-f-¸n-¡p-I, Np¡pw Ipcp-ap-fIpw Xpf-
knbpw tNÀ¡p-I, Ijm-b-¯n\p tas¼m-Sn-bmbn
sIm¼³Pm-Xn-Kp-fn-Ibpw Ign-¡pI F¶n-§s\ hn]p-e-am-
sbmcp ]\n-Nn-In-Õ-bmWp hn`o-j-W-\p-tXm-¶n-b-Xv.
C\nbpw A`n-{]mbw tcJ-s¸-Sp-¯n-bm Hcn-S-hp-ap-−m-hn-
sÃ-¶-Xp-sIm−p Xam-i-]-d-ªn-Ã.
\ma-ap-d¨p \mS-ap-dn-¨p-Xp-S-§nb ]mew-]Wn BZy-Zn-h-
kw-Xs¶ ]Xn-¶m-ep-tbm-P\ \o−p-t]m-bn. \o−p-\o−p
Ccp-]-Xp-tbm-P-\, Ccn-]-¯n-sbm¶p tbmP-\, Ccp-]-¯n-c
−p tbmP-\, Ccp-]¯n aq¶p tbmP\ F¶n-§s\
A©mw-Zn-hkw thIp-t¶cw tZio-b-Km-\w-]m-Sm-sa-¶m-bn.
A©p-\mÄ tZi-t_m-[w-sIm− Ipc-§-·mÀ¡v asäm¶pw
Nn´n-¡m-\p-−m-bn-cp-¶n-Ã.
]mew-]Wn XpS-§n-¡-gn-ªXpw hm\-c-·mÀ \mep-Im-
en NSp-]n-Sp-Xs¶ ]mewI-S-¶p. \o−p-In-S-¡p¶ I¼n-¨p-
cp-fp-IÄ Cf-Ipw-t]mse Hcp ]S-\o-¡w.
{iocm-a-tZ-h³ l\q-ams\ hml-\-am¡n. e£va-W³
AwK-Zs\ hml-\-am-¡n.
A¡sc kpt_-e-]ÀÆ-X-¯n ]mew-I-S-¶-]S X¼-Sn-
¨p. ]q¡-f-¯n-\p-\-Sp¡v ap¡p-än-t]mse ]S-bpsS \Sp¡v
kpt_-e-bpsS aqÀ²-\y-¯n cma³ Hs¶-Sp-¯p-]n-Sn-¨p-\n-
¶p. Chn-sS-sb-hn-sStbm koX-bp−v F¶ Adnhp B
t\m«-¯n-ep-−m-bn-cp-¶p.
kzÀ®-s¡m-Sn-a-c-§Ä, tIm«-hm-Xn-ep-IÄ, hf-¨p-hm-Xn-
ep-IÄ, aWn-¨n-{X-¯m-gp-IÄ, Xnf-§p¶ amfn-I-IÄþkoX-h-
¶p-s]« e¦ tamln-¸n-¡p¶ Øen-bm-sW¶v cma-
t\mÀ¯p. \c-¨o-dp-Ifpw A¼-e-{]m-hp-Ifpw ImjvTan-«mepw
Adn-bm-¯-hn[w cm{Xn-bn tKm]p-c-§Ä {]Im-in-¨n-cp-¶p.
ChnsS Hcp AUo-j-WÂ kqcy-\p-−v. AYhm DÅ
kqcysâ Uyq«n Ccp-]-¯n-\m-ep-a-Wn-¡qÀ BsW-¶p-tXm-
¶p-¶p. KpUvtam-WnwKpw KpUvss\äpw Chn-sS-bpt−m
Bthm.
cmasâ BImw-£-bpsS kqwse³kn cmh-Wsâ

ഹമാനസം
84

km¶n²yw Zriy-am-bn. Xan-gvkn-\n-a-bnse knwlm-k-\w, ]


m«p-ko-\n-se-s]-®p-§Ä, Xm]-k-¡q-«-§-fpsS XmSn-t]mse
Be-h-«-§fpw sh©m-a-c-§fpw (koX Nmªn-cn-¡p-¶-acw
I−n-Ã) þ sshäv lukn temI-t]m-eo-kn-cn-¡p¶
ImgvN cmasâ I®nÂs]-«p.
Atlm BÝcyw Cu Im©-\-¯n-sem¶pw koX-bn-Ã.
cmasâ \b-X{´w ]pd-¯p-Nm-Sn. sI«n-¸q-«n-s¡m-−p-h¶
ipIs\ hn«-b-¡p-I.
ipIsâ N§-e-b-gn-¨p.
ipI³ aq¶p-Nm \S¶v Xncn-ªp-\n¶p cma\p keyq-
«p-sIm-Sp-¯p.
Xncn-tªm-Sn.
ipI-s\-¡− cmh-W³ ]mSn.
\osbt´ sshIn-h¶p ]qwXn-¦-tf..
ipI³ ]dªp.
Xn¦-f-Ã-tI-kv. ss{^tU-bm-tb-s\. cm£-k-tam-l\m
XS-¦-en-em-bn-cp¶p Rm³. Ct¸mÄ hn«-b-¡-s¸-«-Xm-Wv.
ZqX-s\-sIm-Ãp-¶Xv A´m-cmjv{S Icm-dp-IÄ¡pw acym-Z-
IÄ¡pw FXn-cm-b-Xp-sIm−p Poh³In-«n. CsÃ-¦n ss
{^sN-bvtX-s\. AhÀ hmdm³h-¶-h-cm-Wv. koX-sb-sIm-Sp-
¯p-sIm−p thW-sa-¦n bp²-sam-gn-hm-¡pw. A§p
bp²w sXc-sª-Sp¡pw F¶ hnizm-k-¯n-emWp Cu
Hm^À F¶p tXm¶p-¶p. F´m-bmepw ZqX³ F¶
\ne¡v Fsâ ssIhiw ]d-tªÂ]n¨ Hm^-dm-WnXv.
I£n-IÄ Ip¶n-t·Â _w¥m-hp-−m¡n IqSn-bn-«p-−v. Im-
cyw-]-d-bp-I-bm-sW-¦n Cu Hm^À Xc-t¡-sSm-¶p-an-Ã.
e¦-t]m-hn-Ã. l\q-amsâ ssIbnÂ\n¶p X¡mew c£-
s¸-«-hÀ¡p C³jq-d³kv s¢bnw In«pw. cma\pw e¦-bpsS
IÅn a\-Ên-em-hn-Ã. AXn-s\m-c-Sn-sIm-Sp-¡m-Xn-cn-¡p-¶Xv
\¶v. hn`o-j-W-a-lm-cm-Pmhv F¶pw hntZ-is¯ Hcp hn¹-
h-t\-Xm-hm-bn-¡-gn-bpw. e¦ sXm«p-Iq-«m³ In«n-Ã. cmas\
sImSn-tb-än-\-S-¡p-I-bm-Wn-t¸m-Ä.
cma-\mWp cmas\¶wKo-I-cn-¡-Ww. koXm-½sb aS-¡n-
s¡m-Sp-¡-Ww. bp²-sam-gn-hm-¡-Ww. cmam-Zn-I-fpsS Ignhpw
iànbpw F\n¡p t\cn«p t_m[y-s¸-«XmWv. shdpsX
B]-¯nÂs]-Scp-Xv. temIw-`-cn-¡p-¶Xp Im«n-em-bmepw
\m«n-em-bmepw cma-\m-Wv. Atbm-²y-bn At±-l-¯nsâ
ac-sa-Xn-bSn knwlm-k-\-¯n-en-cn-¡p-¶p. e¦ hn`o-j-W-s\-

ഹമാനസം
85

s¡m−p `cn-¡pw. ]mh-kÀ¡m-cns\ sFIy-cm-jv{S-k` ]


n´p-W-¡pw.
hn`o-j-W³ t]mcm-fn-I-fpsS t\Xm-hm-Wv. Ipim-{K-_p-
²n-bm-Wv. th−-k-a-b¯v {Kq¸p-I-fn-¨p. cmh-W\pw cma-]-
£w-kzo-I-cn-¨m hn`o-j-Wsâ ap³ssI t]mIpw.
kwi-b-§-fp-s−-¦n Adn-hp-Å-h-tcmSp tNmZn-¨p-t\m-
¡q. cmaPb F¶ ]mkvthUv \n§sf ]pXnb sskän-se-
¯n-¡pw. ]pXn-b-tem-Iw, ]pXnb Adn-hv, ]pXn-b-kw-th-Z-\-
§Ä. cmh-Wm, -cm-asâ sskän-sem-cn-¡Â Ib-dn-bmÂa-Xn,
Cu hnUvVn-¯hpw Al-¦m-chpw Dt]-£n-¡pw.
cma-ko-X-amsc A¡-sc-bn-¡sc \nÀ¯n-bpÅ Ifn kZm-
Nm-c-hn-cp-²-am-Wv. koXm-h-Ã-`-\mb cmas\ tkhn-¡p-¶-
XmWv _p²n. kz´w `mhn-t\m-¡p-¶-h-\mWp C¡m-e¯v
hn¹-h-Im-cn. kz´w Imcyw-t\m-¡m¯ hnUvVn-Isf
hnUvVn-Iq-ivamÞw F¶ AÀ°-¯n kpµ-c-hnUvVn
F¶p-hn-fn-¡pw. B s\bnw-t_mÀUpsh¨v \in-¸n¨v
sjbnw F¶m-¡pw. C¯cw {]hÀ¯-\-§Ä¡p temI-
¯n\p P·-hm-k-\-bm-Wp-Å-Xv. -Bcpw Syqj-s\-Sp-¡−.
cmh-W³ Aem-dw-sh-¨-t]mse Ae-dn.
FtSm \obm-cmWp ipIm, ipI-]p-c-¯p-Im-ct\m? Ipf-
¡-S-hntem B¯-d-bntem Hs¡ Aeªp hÃ
hmÀ¯bpw In«ptam F¶p-t\m-¡v. sX−n-¯n-cnªp D]-
Po-h-\w-I-gn-t¡− \o cmPm-hnsâ aotX N{I-hÀ¯n-N-a-bp-
I-bmtWm? \obmcmWp cmPm-hns\ D]-tZ-in¡m³? \n\¡v
cm£-k-Ip-e-s¯-¸än F´-dn-bmw. Poh-\nÂsIm-Xn-bp-s−-
¦n DSs\ Øew-hn-t«m. càw-t\m¡n Iq«p-Iq-Sp-¶-h-
\mhWw. X©w-t\m-¡n-\-S-¡p-¶-h³ hÀ¤-i-{Xp-hm-Wv.
hÀ¤-i{Xp Cu hmIyw-tI-«Xpw XSn-sb-Sp-¯p. CXp
tIÄ¡m³ Im¯p-\n¡p-I-bm-bn-cp-¶p-sh-¶p-tXm-¶p-¶p.
hmsam-gn-sbms¡ sImÅmw.
Ahs\ sImÃm³ A¼p-I-jWw D]-tbm-Kn-¨m AXp
tZio-b-\-jvS-am-bn-cn-¡p-sa¶p cmh-W-\p-tXm-¶n. cm£-k-
¡p-¸m-b-ap-s−-t¶-bpÅp Nm©m-«-¡m-c-\mWp ipI³.
alm-k-tµ-ln. ]mÀ«n-hn-Zym-`ym-kw-t]m-cm. D−m-bmepw
t\sc-bm-hm-¯-h-\m-Wv. Nmc-{]-hÀ¯n-\-¯n-\p-]äpw F¶-
\n-e-¡m-bn-cp¶p \nb-a-\w. AXn-\pw-sIm-Å-cp-Xm-¯-h-\m-
bn.
cmh-Wsâ ap¯-ȳ amey-hm³ Cusbm-c-´-co-£-¯n-

ഹമാനസം
86

te¡p hSn-Ip-¯n-h-¶p. ap¯-È-\m-bmepw Ccp-¯m-\pÅ


cmh-Wsâ Ignhp A]m-c-am-bn-cp-¶p. Ccp-¯m-\h\p Ccp-]-
Xp-ssI-I-fm-Wv.
ko\n-bÀ knäo-k¬, k®nsâ k®n-t\mSv ]d-ªp-hn-d-
¨p. \osbsâ t]c-¡p-«n-bm-Wv. Ip«n-bnse hnIr-Xn-¯-c-
§Ä \o Dt]-£n-¨n-«n-Ã. Ip«n-¡m-et¯ \n\¡p
taPÀskäv ]cm-{I-a-§-fm-Wv. t]c-¡p«n F¶p-]-d-bm³
h¿m-¯-hn[w \o s]cp-¯p-t]m-bn. t]c-cm-£-k³ F¶p-
hn-fn-¡-Ww. cm£-k-Ip-e-¯n\p \o Ae-¦m-c-am-Wv. e¦-
bpsS ap¯mWp \o. apt¯mSp apt¯, ap«-t¯m-sS. s]
m¶n³ Ik-th, ]p¶m-c-¸q-amt\ Adn-hnsâ Xe-sb-Sp-¸p-
Ifpw IÀ½-ti-jn-bpsS ssIIfpw \nsâ PmX-I-am-Wv.
]s£ Imew ssIbpw-X-ebpw ]pd-¯n-S-cp-sX¶p
HmÀ½n-¸n-¡p¶ NneXpsIm−p-h-cpw.
Ah \nan-¯-§-sf-s¡m-−-dn-b-W-sa¶p F\n¡p
tXm¶p-¶p. H¶p-sIm-−-dn-bWw c−nsâ _em_ew. c−
p-sIm-−-dn-bWw aq¶nsâ _em-_-ew. A§s\ Iq«n-t\m-
¡v.
\n\-s¡´pw Xocp-am-\n-¡mw. _m¡n-bp-Å-hÀ am\n-
¡pw. AtX \S-¡q. ImcWw \o Ft¶-¡mÄ {]Xm-]nbpw
[n¡m-cnbpw A[n-Im-cnbpw Ct¸mÄ Awiw tat\m-\p-am-
Wv. F¶mepw ZpÀ\n-an-¯-§Ä Adn-bm-sX-t]m-h-cp-Xv. Nph-
¶-a-gbpw InW-dp-IÄ ImWm-Xm-hepw \Ã-e-£-W-a-Ã.
kp\m-an-¯n-c-IÄt]mse Ipsd Ipc-§-·mÀ hS-t¡-Xo-c-
t¯¡p ]mªp-h-¶-Xmbpw tIÄ¡p-¶p.
koX-bmWp e¦-bpsS ZpxJw.
cma-N-{µsâ IhnX cmh-W³ Xncp-¯n.
e¦-bmWp koX-bpsS ZpxJw.
koX-bmWp cmasâ ZpxJw.
hmÀ²-Iy-hm³ amey-hm³ HmÀan-¸n¨p:
cma-N-{µsâ Ihn-X-Xn-cp-¯m³am{Xw ]{Xm-[n-]-cmtbm
\o?
koX-h-¶-ap-X e¦-bn A]-i-Ip-\-§-fm-Wv. cm£-
ks\ Ipc-§-·mÀ B{I-an-¡p-¶Xpw \c\pw hm\-c\pwIqSn
kJy-ap-−m-¡p-¶-Xp-sams¡ \ma-dn-bp-¶p. ]ip-hn-s\-¸-
änbpw tNmc-sb-¸-änbpw NneÀ IY-I-fp-−m-¡p-¶p. ]qPn-
¡p¶ hn{K-§-fnÂ\n¶p hnbÀ¸p-Nm-ep-IÄ Hgp-In-h-cp-
¶p. ]IÂap-gps¡ CSn-ap-g-§p-I-bm-Wv. cma³ ]t− Hcn-Sn-

ഹമാനസം
87

ap-g-¡-¡m-c-\m-Wv. koXsb In«m³ Ah³ ]t− Hcn-Sn-ap-g-


¡n-b-h-\m-Wv.
l\q-am-s\-t¸mse N]-e-cm-b-h-cp-am-bmWv Ah\p Iq«v.
AhÀs¡´pw tNcpw. F´m-W-hÀ Im«n-¡q-«pI F¶p ]d-
bm³h-¿. e¦-bn AhÀ¡p \jvS-s¸-Sm-\p-ÅXp koX-am-
{X-am-Wv. \ap-s¡mcp cmPy-ap-−v. Ipt_-cs\ tamln-¸n¨
Øen-bm-Wn-Xv. koX¡p\jvS-s¸-Sm-\p-ÅXp ImWm-¨-§-e-
IÄam-{Xw. t\Sm-\pÅXv kzÀ®-¨-§-e-Ifpw Hcp temI-hp-
am-Wv. B t_m²yw DÅn-ep-Å-hÀ DÅ-dnªp t]mcm-Spw.
tamiw-Im-e-am-Wv. Ahn-S-hnsS \ntXy-\-sb-¶p-Xs¶ ]d-bm-
hp¶ tdmU-]-I-S-§Ä, IpXn-c-IÄ Nmhp-¶p, Agn-a-Xn-bm-
tcm-]-W-§Ä. tZh-Im-cy-§-fnÂt]mepw henb hmÄ]-b-äp-
I-fmWp \S-¡p-¶-Xv. Aev]-Ú-·mÀ kÀÆ-Ú-cm-bn-bn-
\S¶p tLmjn-¡p-I-bm-Wv.
{Ia-k-am-[m\w A{I-a-¯n-em-Wv. _p²n-Po-hn-IÄ F´p
s\dn-tISpw Fgp-Xn-¸n-Sn-¸n-¡m³ hne-t]-ip-I-bm-Wv. Cu
\mSv Ft§m-«mWp cmhWm. ZpÀ\n-an-¯-§-fmWp kÀÆ-{X.
thWtam \ap¡o koX-sb. Ahsf cma-s\-Sp-t¯m-s«.
Ah-\-\p-`-hn-¡-s«.
kuI-cy-`m-Ky-§-sfms¡ Hcp hntZ-i-h-\n-X-¡p-ap-¼nÂ
ASn-b-d-hp-sh-¡-cp-Xv. cmas\ \ap-¡w-Ko-I-cn-¡mw. hntcm[w
shSnªp shSn-\nÀ¯ÂI-cm-dn H¸p-sh-¡mw. Im¸ntbm
IqSn-btXm IpSn¨p ]ncn-bmw. Úm\-kv\m-\-¯nsâ hgn
AXm-Wv.
cma-\mWp cma³. temIm-`n-cm-a³. kÀÆ-Ú-cm-a³.
At¼´n hntôn hmtf-´nbpw InjvIn-µ-·mÀ e¦-bpsS
skIyq-cn-än-t]m-Ìp-h-sc-sb-¯n. Ahä alm-tam-i-am-Wv.
hwi-c-£-¡pÅ D]mbw Is−-¯-Ww. D]m-bw-sIm−v
Hm«-b-S-¡-Ww. AXp-]-d-ªp-X-tc-−Xv Hcp ko\n-bÀ knän-
k-®nsâ IS-a-bm-Wv.
cmh-Wsâ taÂh-cn-¸-Ãp-Ifpw Xmgvh-cn-¸-Ãp-Ifpw I¼-h-
en-¨p-sR-cn-ªp. Hcp Ipcp-¯-t¡-Sp-IqSn hm§n-sh-bv¡m³
ka-b-am-bn-cn-¡p-¶p.
bp²w A\n-hm-cy-amWv amXm-alm. A§p cmasâ
Bfmbn H¶pw ]d-b-−. th−-k-a-b¯v A§sb Bh-
iy-ap-Å-t¸mÄ sIm«m-c-¯nÂ\n¶p Bfp-h-cpw. At¸mÄam
{Xw apdp-¡m³s]mXn FSp-¯p-t]mcmw. an{X-ambpw `rXy-
\mbpw ktlm-Z-c-\mbpw h¶ cma³ Ct¸mÄ ap¯-È-\m-bn-

ഹമാനസം
88

h-¶n-cn-¡p-¶p. F\n¡p ImW-−. ^m³kn {UÊnsâ


Bim-·mÀ Hcp-]m-Sp−p sIm«m-c-¯nÂ.
cmh-W³ tIm¡-fn-bpsS ssÌen \mhpw Nhn-«p-I-fn-
bpsS s̸n Imep-sa-Sp¯p AI-t¯¡p Kan-¨p.
a{´n-k` ASn-b-´n-c-ambn hnfn-¸n-¨p.

H¼Xv:

bp²w

BapJw Bap-J-¯p-\n-¶p-X-s¶-bm-bn.
e¦-bpsS tZio-b-X-¡p-th-−n-bmWp \mw t]mcm-Sp-¶-Xv.
cma³ tImÀ¸tdäv XmÂ]-cy-§-fpsS {]Xo-I-am-Wv.
koXsb c£n-¡m³ Ign-bm-¯-h-\m-Wv cma-s\¶p \mw
a\-Ên-em-¡-Ww.
cm£-k-·m-tcmSp Gäp-ap-«m³ \c-·mÀ¡p F´-[n-Im-cw.
AXn-\pw-]p-dsa AXn-\-h-cpsS Iq«v hm\-c-·m-cm-Wv. Cu
Ipd-h³Ifnsb iàn-bpàw t\cn-S-Ww. ]¸-Sw-t]mse
\mw Ahsc s]mSn-s]m-Sn-¡pw. Ipc-§p-N¯ Ipd-h-\mbn
cma³ Ae-bp-¶Xp \ap-¡p-Im-Wmw. Ct¸mÄ koXtb t]
mbn-«p-Åq. koX-¡p-ap-¼n c−p-h-gn-I-sf-bp-Åp. H¶p-InÂ
\s½ kzoI-cn-¡p-I. AsÃ-¦n Bß-l-Xy.
Hcp a{´n ASp-¯n-cn-¡p¶ a{´n¡v Hcp Ipdn-¸p-sIm-Sp-
¯p.
c−pw H¶-X-s¶.
cmh-W³ alm-a-\-kvIX {]I-Sn-¸n-¨p.
Ahsc \ap¡p ]«-a-ln-jn-bm-¡mw. kq¸Àa-tÞm-Z-cn-
bm-¡mw. B {]Xn` H¶mw-Øm-\-a-e¦-cn-¡-s«. cmh-Wsâ
a−-\mb ktlm-Z-cs\ D]-{K-l-am¡n `cn-¡m-sa¶p cma³
Icp-Xp-¶p-sh-¦n cma-]-Xv\nsb {]Y-a-h-\n-X-bm¡n e¦-`-
cn-¡m³ hn`o-j-Wsâ ktlm-Z-c\p Ign-bp-sa¶p AhÀ
a\-Ên-em-¡-s«.
cmasâ A¨p-X−p \mw a\-Ên-em-¡-Ww. AsX-{X-Un
{Kn sNcn-ªm-Wp-In-S-¡p-¶-sX¶p \mw a\-Ên-em-¡-Ww.
kp{Ko-h-\mWp Ahsâ D]-Zw-iw. kp{Ko-hsâ ktlm-Z-
cs\ NXn-¨p-sIm¶ Soam-W-Xv. _men-bpsS `mcy Ct¸mÄ
kp{Ko-hsâ `mcy-bm-Wv.
]Þn-X\pw sshbm-I-c-W\pw AXp-sIm-−-Xs¶

ഹമാനസം
89

At§-bäw N]-e-{]-Ir-X-\p-amb l\q-am-\mWp asäm-cp-I-


£n. Cu I£n-\ne-bpsS lp¦v cma-`-àn-bm-Wv. cma-cmPyw
F¶ \S-¡m¯ Hcp tkmjy-en-k-amWv Ch-cpsS apt¶m-«p-
sh-bv¡p¶ sFUn-tbm-f-Pn. \S-¡p¶ tkmjy-en-k-amWp
\½psS {]Xy-b-im-kv{Xw.
e¦-bnÂh¶p B Ipc-§³ \S-¯nb `oI-cm-{I-aWw
\mw t#mÀ¡p-¶ntÃ? h³ sI«n-S-§Ä¡p-aosX CSn-¨p-I-b-
dp-Ibpw e¦ apgp-h³ Xo¸n-Sn-¸n-¡p-Ibpw sNbvXntÃ? Cu
`oI-c-·msc \mw s]mdp-¸n-¡tWm? Cu `oI-c-X-bp-ambn
\mw kÔn-sN-¿tWm? AhÀ¡p-th−n h¡m-e-¯p-am-bn-h-
cp¶ kam-[m-\-hm-Zn-Isf \mw Xncn-¨-dn-b-t−.
a{´n-k` Xcn-¨n-cp¶p cmh-Wsâ {]`m-j-Ww-tI-«p. I
−p. ssIb-Sn-¨p. A−n-¸-cn-¸p-sIm-dn-¨p. sImdn-bn-ÃmsX ]
mÊm-¡n. cma-cm-h-W-bp²w F¶p ]n¶oSp t]cn-Sm-\pÅ
bp²w Bkq-{X-Ww-sN-bvXp.
]Sn-ªm-td-tKm-]p-c-¯n taL-\m-Z³ tk\-sb-\n-b-
{´n-¡pw. ktX¬do-Pn-b³ h{P-Zw-jvS³ Gsä-Sp-¡-Ww.
CuÌvtIm-Ìn {]lkvX\mWp NmÀÖv. C\n hS-¡p-−v.
hS-¡³ho-c-KmY cmh-W-t¨-I-hÀX-s¶-sb¶pw A¦w-Ip-dn-
¨p. cma\pw hm\-c-·mcpw ]pÃmWp F¶ Im]vj³ AwKo-
I-cn-¨p. ]Ww-]p-ÃmWv F¶ bp²-_-P-änsâ Im]vj\pw
Im_n-\äp AwKoI-cn-¨p. kmtd kmtd km¼mtd F¶p-hn-
fn¨p kI-e-hm-\-c-·mcpw cm£-k-·m-cpsS ap−p-cn-bm-\n-S-
bp-−v F¶ Câ-en-P³kv dnt¸mÀ«v Im_n-\-än Nncn-]-
SÀ¯n.
cma-]-£hpw tNcpw-]-Sn-tNÀ¡m-\pÅ Icp-¡Ä\o-¡n.
{]l-kvXs\Xnsc \oesâ ]mÀ«nsb Cd-¡m-sa¶p
BZyta [mc-W-bm-bn. ]oV\w tami-amhnà F¶m-bn-
cp¶p IW-¡v. AwK-Zs\ sXt¡m-«p-\n-b-an-¨p. l\q-am³ ]
Sn-ªm-dp-t\m-¡m-sa-t¶-äp. hS-¡pw-`m-K¯v tNI-hÀs¡-
Xnsc cma³Xs¶ A¦w-Ip-dn-¡pw.
cmh-W-\p-t\sc cma³ bp²w-\-bn-¨m hm\-c-·mÀ¡p
henb Bth-i-ap-−m-¡pw. AhÀ¡-sXms¡ aXn. ]nSn-s¨-
Sp¯ `qan koX-bm-I-bm cmh-Ws\ cma³ hÃmsX
sh¨p-\o-«n-Ã. h{P-Zw-jv{Ss\ t\cn-Sm³ AwK-Z³ A[n-I-am-
Wv. taL-\m-Zs\ hmbp-]p-{X³ ag-¨m-d-em-¡pw F¶-Xm-bn-
cp¶p Hcp IW-¡v. c−p-imkv{Xw aq¶p kmaq-ly-]mTw.
\mep `mj-bpw.

ഹമാനസം
90

hnkn-e-Sn-¡msX Ifn-Xp-S-§n. Ien-Xp-S-§n-sb-¶pw ]-d-


bmw.
cmh-Ws\ I−p cma\pw cma-s\-¡−p cmh-W\pw
Ien-h-¶p. hm\-c-¸-S-bpsS kwJym-_ew I−p-I-W-¡m-
¡m³ ]¯p-X-ebpw \qdp-hn-cepw t]msc¶p cmh-W\p
shfn-]m-Sp-−m-bn.
e£va-Wsâ ssIbnÂ\n¶p cma³ hnÃp-X-«n-¸-dn-¨p. ag-
hn-Ãp-XnÀ¡p¶ cmh-W-In-coSw I−p-k-ln-¡m-\m-hmsX
As¼-bvXp. IncnSw ag-¨m-d-embn \ne-¯p-ho-Wp.
XpS¡w \¶m-bn.
bp²w XÂk-a-b-{]t£]-W-¯n\p ]mI-ambn Zriy-a-b-
am-bn. At¼m At¼m-Sp-¶-Xv, hntÃm hnsÃm-Sn-bp-¶-Xv,
hmtfm hmį-e-an-¶p-¶-Xv, amtdm amdn-S-§Ä Nph-¡p-¶-
Xv, ]cn-Ntbm ]cn-N-bm XSp-¡-s¸-Sp-¶-Xv, agpthm
sh¬a-gp-]m-dp-¶-Xv, Ip´tam Ip´w tNmc-¡p-¶-Xv,
hSntbm hSn-IÄ hoi-en AZr-iy-am-hp-¶-Xv, apk-etam
apk-e-ap-b-cp-¶-Xv, KZ-Itfm KZ-IÄ ap¼n sX¶n-am-dp-¶-
Xv, s]mSntbm s]mSn-]m-dp-¶-Xv...
A¦-¡-en, Nn¶w-h-fn, hmSm-t]m-Sm-hn-fn.
aq¶Sn ]nt¶m«p HcSn ]nt¶m«v
NmSn-s¡«n Nhn«n henªv AaÀ¶pw
CS-Xp-sh¨pw he-Xp-sh¨pw
aqt¡m-Sp-aq-¡p-cp½n
sImt¡mSp sIm¡p-cp½n
sIm¡-c-sIms¡m-s¡-bm-bn.
hnc-ep-hn-c-ensâ ImXn tImÀ¯p
ssIIÄ ]c-kv]cw D´n-\n-¶v....
apį-Sn-Ifpw N{I-§fpw dqÄh-Sn-Ifpw ]cn-L-§fpw
Xncp-h-Sn-Ifpw ]md-Ifpw ac-¯-Sn-Ifpw Ad-¸p-hm-fp-I-fpw...
cY-§fpw arK-§fpw ta\n-s¡m-gp-¸p-Ifpw ]mªp-\-
S¶p tNmc-{]-f-b-¯nÂ\n¶p IhnX tI«p.
Bc-hnsS a¡-sf, Bcmsâ a¡sf
bp²w i_vZ-a-b-am-bn.
hoc-hm-Z-§fpw shÃp-hn-fn-Ifpw hmXp-sh-¸p-Ifpw sh¸p-
hm-Xn-ep-Ifpw hmZy-tLm-j-§fpw RmsWm-¨Ifpw
Rms\m-¨-Ifpw BÀ¸p-hn-fn-Ifpw AeÀ¨-Ifpw kwbp-àm-
`ymkw \S-¯n. B\-I-fp-tSbpw Aiz-§-fp-tSbpw hm\-c-·m-
cp-tSbpw ]oc-¦n-b-eÀ¨-I-fp-−m-bn. BI-¸msS kzmX-{´y-Zn-

ഹമാനസം
91

\hpw dn¸-»n¡pw BtLm-j-§Ä tNcpw-]-Sn-tNÀ¶-t]m-


se-bmbn Imcy-§Ä.
BImiw `qan-bmbn
`qan BIm-i-ambn
B `qan \mi-ambn
\mi-tIm-i-am-bn.
(B-Im-i-¯p-\n¶pw `qan-Im-c-Whpw Hmtcm-cp-¯À¡p ]
Wn-t]m-bn.)
bp²w-sIm-gp-¡pw-aps¼ tÌUn-bw-\n-d-ªp. IS-e-þ-I-¸-e-
−n-þ-Nm-b-þ-tkm-U-sbms¡ AXn-thKw _lp-Zqcw
hnävXoÀ¶p. hnäp-XoÀ¶-t¸mÄ ambw-tNÀ¯v hfn-¸p-−m-bn.
Ifn-tam-i-am-bmepw Xoä-tam-i-am-h-cp-Xv.
C{µm-Zn-tZ-h-IÄ, Inw]p-c-jÀ, Atlm-\m-cn-IÄ, Blm-
In-¶-cÀ, Bhq-K-ÔÀÆ-·mÀ, A¿t¿m b£-·mÀ, iviq Dc-
K-§Ä, lmbv lmbv kn²-·mÀ, lmlm hnZym-[-c-·mÀ,
bmbm Nmc-W-·mÀ InSn-InSn \mc-Zm-Zn-a-lÀjn-amÀ XpS§n
Xd-hm-«p-ImÀs¡ms¡ ^man-en-]m-kp-−m-bn-cp-¶p.
ssIb-Sn, tImf-Ip-Sn, ]qhn-X-dÂ, Fgp-Xn-¸n-Sn-¸n¨ XpWn-
s]m-¡n¡m-«Â...
bp²w F³tPm-b-_n-fm-bn. s^an-\nkw t]mcm. s^an-
\n-k-¯nsâ NnÃ-Ifpw sN\-¨§fpw ]pcp-j-ta-[m-hnXzw
Acn-ªp-X-Ån-b-Im-e-am-bn-cp-¶p.... ca-Wobw B Imew.
Nm\-ep-IÄ IY-¡p-]p-dsI IY-tImÀ¯v BbncwImÂa-
Þ-]hpw Bbn-c-s¯m¶p cm{Xn-Ifpw XoÀ¯p. aÕ-c-
¯n BZyw-{]-t£-]n-¨-Xn-\p-hn-cp-²-ambpw ]d-ªp-sh-
¨p. ]pcm-W-§-fn IeÀ¸m-bn. kzXz-¯n kXzw
Ie˦p.
{_Òmhp F¶ {_Ò-¯nsâ Bßmhv \mep-Zn-¡p-I-fn-
te¡pw ImgvN-¡m-csâ apJ-sa-¯n-¨p. t\mÀ¯v-þ-Cu-Ìv-þ-
sh-Ìv-þ-ku¯v F¶n-§s\ \mep-`m-Ks¯ hÀ¯-am-\-
§epw IqSn-¡-eÀ¶v \yqkv D−m-bn. BIm-i-hm-Wn¡p
AXp-sIm−p hmbn-¡m-dm-bn. CsÃ-¦n hmb-\m-ioew
\s¶ ]cp-§-em-hpw. \mc-Z³ F¶ s\äv kwhn-[m\w
bp²-`q-anbpw X{´-\o-¡-§Ä\-S-¯p¶ AI-¯-f-§fpw
A´-¸p-c-§fpw H¸w IhÀsN-bvXp. Bbp-[-§-sf-¡m-tfsd
Ih-dp-IÄ ssIam-äw-sN-¿-s¸-«p.
hmÂs]m¡ns¡m−p hm\-c-·mÀ e¦-h-fªp Hcp Nen-
¡p¶ then-Xs¶ sI«n. ]ns¶ AhÀ ]c-t¶m-Sn-\-S-¶p.

ഹമാനസം
92

\S-t¶m-Sn. IÃpw ac-¯-e-¸p-sams¡ hÃ-`À¡m-bp-[-am-bn.


ac-¯-e-IÄt¡-dm-bn. GX-ѳh-¶mepw Fgp-¯-ѳh-
¶mepw tISv A½-¡m-sW-¶-t]mse Hmtcm Bbp-[hpw
e¦sb tISp-h-cp-¯n.
l\q-amsâ C¡m-cy-¯n-epÅ huiv ]d-bm-sX-h-¿.
kam-[m-\-tk-\-h-sc-sb-¯nb e¦-bn BZys¯ ]´w-
sIm-fp-¯n-bXv Pbvl\qam\m-bn-cp-¶nsÃ?
cm{Xn-Im-e-§-fn cmh-Wsâ tk\-bnÂ\n-¶p-−mb
Hcp \pg-ªp-I-b-ähpw cma-ssk\yw A\p-h-Zn-¨n-Ã. Nmc-
·msc s]cp-amdn Nmc-\n-d-¯n-em¡n HmSn-¡p-I-bm-bn-cp¶p
hm\-c-·mÀ. CXp kz`m-h-l-Xy-bmbn Ime-¯n-d-§n-b-]-{X-
§Ä A]-e-]n-¨p.
P·-\m-Sp-hn«v hm\-c-·mÀ \S-¯p¶ BZy-bp-²-¯nsâ
B{I BtLm-j-am-bn. ASn-In-«nb cm£-k-Nm-c-·m-sc-s¡m
−p \qän-sb-«p-X-hW G¯-an-So-¸n-¡p-Ibpw aq¡p-sIm−p
\ne¯p £ hc-¸n-¡p-Ibpw cma\v Pbv hnfn-¸n-¡p-Ibpw
sNbvXp. Ah-scms¡ cmh-W-sâ-b-Sp-t¯-¡p-sN-Ãp-t¼m-
tg¡pw Icn-¦m-en-I-fm-bn-am-dn. Imensâ \ndw F{X-th-K-am-
Wp-am-dp-¶Xv! GXp-k-a-chpw s]mfn-¡m-\pÅ A\p-`-h-
Úm-\n-I-fm-bn.
cm£-k-·m-cpsS taÂam-{X-aà kz´w-\n-e¡pw Ipc-§-
·mÀ BtLm-jn-¨p. icn-¡pÅ jmws]-bn\pw ]pdsa
tNmcbpw jmws]-bn-\mbn. bp²w s]bn³^p-Åm-bn.
Dd¡whcm¯ Hcn-S-th-f-bn cmh-W³ koX-bpsS ASp-
t¯¡v HmSn-s¨-¶p. Hcp amPnIv Im«n-s¡m-Sp-¯p. cmasâ
incÊpw hnÃpw koX¡v Fdn-ªp-sIm-Sp-¯p. kztX
£oWn¨ B bphXn sR«-ä-]p-jv]-ambn \new-]-än.
cmh-W³ bp²-Ø-e-t¯-¡p-\o-§n.
\nbp-à-e-t¦-i³ hn`o-j-Wsâ `mcy Hmk-ca Cuk-
µÀ`w#p-]-tbm-Kn-¨p. AhÀ koX-¡-cn-In-se-¯n. koX-bpsS
ssI]n-Sn¨p ap¯-an-«p.
koXm-½m, Ahn-S-s¶sâ sFiz-cy-tZ-h-X-bm-Wv. e£van
e£van sshIp-WvT-am-Wv. Cu P·¯v Fsâ hn`o-j-
W³tN-«³ cmP-]-Z-hn-bn-se-¯p-sa¶p Icp-Xn-b-X-Ã. cma³
acn-¨p-sh-¶p-I-−Xv cmh-Wsâ ]e sFäw-\-¼-dp-I-fnÂ
H¶m-Wv. cma-]-£w-ap-t¶-dn-h-cp-¶-Xm-bmWp dnt¸mÀ«v. \o
ZpxJn-¡-cp-Xv. I−Xp ISpw-N-Xn-bm-Wv. cmh-Ws\
Ft¸mÄth-W-sa-¦nepw sImÃmw. ]s£ Hcp-]-£-¡m-ew-

ഹമാനസം
93

Iq-Sn-¡-gntª AXp-−m-hq. AXp-−m-hpIXs¶ sN¿pw.


koX¡p \mfs¯ {]Y-a-h-\n-Xsb hnizm-kw-tXm-¶n.
hn`o-j-W³ cma-sâ-b-Sp¯v A`-bw-tX-Sn-bXpw A`n-hm-Zy-
§Ä AÀ¸n-¨-Xp-sams¡ Ah-f-dn-ªp-I-gn-ªn-cp-¶p. hn`o-
j-Wsâ e¦-bn atÞm-Z-cn-bm-hpI kc-a-bm-Ipw. Hm kc-
a, \mfs¯ dmWn-a-km-e-s¸m-Sn-bm-Wn-hÄ. I®nÂs]m-Sn-
bn-S-Ww.
cma-\nÀt±-i-{]-Imcw AwK-Z³ cmh-W-t\mSv Iog-S-§m-
\m-h-iy-s¸-«p. kam-[m-\-¯nsâ eLp-te-J-IÄ [mcm-f-
ambn cmh-W-]-£¯p hnX-dp-hm³ hm\-c-·mÀ¡p Ign-
ªp.
cm£-k-·mÀ km£-c-·m-cm-hm³ Iq«m-¡n-bn-Ã. hnX-dn-b-
t\m-«o-kp-IÄ \ne-¯p-In-S-¶p.
AwK-Z³ hnfn-¨p-tNm-Zn¨p:
FtSm ]¯p-X-ebm \nsâ Xe-¡-I¯p Bįm-a-k-
antÃ? ac-W-¯nsâ RmsWmen \o tIÄ¡p-¶ntÃ? kvs]
jy Hm^À Adn-ªn«pw \o B«-¡-f-¯n Cd-§p-
IbmtWm? \nsâ _Zmw-]-cn-¸p-Rm-s\-Sp-¡pw. \nsâ e¦-
bn R§Ä bp²w Ifn-¡p-I-bm-Wv. \nsâ tImÀ«nÂ. \o
hmXn-epIf-S-¨n-cp-t¶m. B hmXn-ep-IÄ \n³sc taÂ
hogpw. AÆn-[-amWv R§-fpsS Hm¸-td-j³. Cu bp²-`q-an-
bn \o koXsb kaÀ¸n-¡v. {iocm-as\ \n\-¡-dn-bn-Ã.
bp²-¯nÂ\n¶p cmPn-sh¨v \o cma-\p-ambn cay-s¸-Sp-I.
kz´w XSnbpw cmPy-¯nsâ XSnbpw Im¡p-I.
cmh-W³ apSn-b-Sn-hn-d-¨p. s]cpw-hn-c-en \ns¶m-cp-s]-
cp¸w Xe-¸m-hp-hsc Ib-dn-t¸m-bn.
cmh-W³ Aedn:
Chs\ sImÃv. Ch-sâ-sbmcp Hm¸-td-j³ ssaYn-en.
sImÃm³h-¶-hscsbms¡ AwK-Z³ InÃn. ico-c-
¯nÂ\n¶v sNsÅ-Sp-¡pw-t]mse cm£-k-i-h-§Ä Fdn-
ªp-X-Ån. cm£-¡q-«-§-fpsS B{I-a-W-¯nÂ\n¶p
IpXdn AwK-Z³ cma-\-Sp-s¯¯n.
sIm«m-c-¯nse sIm¨p-Ip-«n-IÄ tXmWn-bp-−m-¡n-¡-fn-
¨n-cp¶ cmh-W³tIm-«-bpsS InS-§p-IÄ l\q-amsâ t\Xr-
Xz-¯n tdmUm-¡n. kptj-W³, Ipap-Z³, \f³, KP³,
lh-b³, Khm-£³ XpS-§nbhcpw \mep-`m-K-¯p-\n¶pw
l\q-ams\ klm-bn-¨p.
GsX-Sp-¯mepw Fs´-¦nepw \jvS-s¸-Spw-hn[w bp²w

ഹമാനസം
94

Inep-¡n-¡p-¯m³Xp-S-§n. It¼m-Sp-I¼v lnwk-\-S-¶p.


ht¼mSv h¼v Al´ ]mdn. Ipw`-tbmSp Ip` Iq«n-ap-«n.
hmį-e-¸p-Ifpw tXmÄh-f-Ifpw ssIh-f-Ifpw ]cn-l-kn-
¨p-Nn-cn-¨p.
AwK-Z³ C{µ-Pn-¯nsâ tXcm-fnsb sIm¶p. tXcp-X-
IÀ¯p. taL-\m-Z³ ]pXn-b-hm-l-\-¯n ]qPn-¡msX
Ib-dn.
cm£-k³ Pw_p-amen l\q-amsât\À¡v th Fdn-
ªp. lc-ltcm them-bp[ F¶p-]mSn l\q-am³ AXv
Im¨v sNbvXp. BZyw tXcmfn ]ns¶ tXcv F¶n-h-X-
IÀ¯v Pw_p-am-ensb amen-¡-b¨p l\q-am³. lcw-Xo-
cmªv ltcm-ltcm F¶p NmSn-\-S¶p ]pÅn-am³.
kp{Ko-h\pw {]l-kvX\pw X½n tImÀ¯p.
cmlphpw hn`o-j-W\pw t]mc-Sn-¨p. ]c-kv]cw Kp«³kv
Adn-bm-hp-¶-h-cm-b-Xp-sIm−p IpSÂam-e-bpsS _«³kv
t]m«n-¡p¶ ssItb-ä-ap-−m-bn.
almK-P³ X]-\sâ Imä-gn-¨p-hn-«p.
cma³ FXn-cn-Sm³sN¶ kv]jyÂSo-anse ]s¯-®hpw
BZy-du-−nÂXs¶ kvt^mS-\-¯nÂs]«p. c£-[z-P³,
Aán-[z-P³ XpS-§nb [zP-§Ä hoWp-In-S-¶p.
t\À¡p-t\À AwK-Z-t\mSp ]cm-Pn-X-\mb C{µ-Pn¯v
ambm-Pm-ew-Im«n am\¯v t]mbva-d-ªp. AXp-I-−p-`-b¶p
kqcy\pw ad-ªp.
C{µ-Pn¯v -B-Im-i¯v Bbn-cw-Im-´mcn ]q¡p¶ C{µ-
Pm-ew-{]-I-Sn-¸n-¨p. slhn-tUm-kpÅ \mKmkv{Xw Im¨n.
e£va-Wm-Zn-IÄ In¡mbn \ne-¯p-ho-Wp.
Kmedn ssIb-Sn-¡msX ssIIÄ aosX-aosX ]nSn-¨p.
Ic-tLm-j-ap-bÀ¶n-Ã. tX§-ep-IÄam{Xw DbÀ¶p. cmam
cmam F¶p DtZz-K-s¸-«p. tZh-·mÀ Kme-dn-hn-Sp-¶-Xn-s\-¡p-
dn¨v Btem-Nn-¨p. cm£-k-]£w Inco-Sw-t\-Sn-bm Kme-dn-
bn-te¡v B{I-a-W-ap-−m-Ip-sa¶p Btcm-]-d-ªp.
Hcp SÀ¡n-S-ÆÂ kt´m-j-]qÀÆw hoin-s¡m−p D½-
Xcmw cm£ko F¶p-]m-Sn-s¡m−p C{µ-Pn¯v cmh-Wsâ
sIm«m-c-¯n-te¡p Ib-dn-t¸m-bn.
BSv hnf-bmSv ]m¸m.
kI-e-Xo-{h-hm-Zn-I-tfbpw ASn-¨-aÀ¯n F¶p-{]-Jym-]-\-
ap-−m-bn.
Ipc-§-·mÀ¡pÅ Imä-dnw-Knsâ Npa-X-e-bm-bn-cp¶p

ഹമാനസം
95

hn`o-j-W-\v. e¦-bn \Ã-`-£Ww Fhn-sS-sbms¡ In«p-


sa-¶-dn-bp¶ Hcmsf Gev]n-¨-Xm-Wv. Cu Npa-X-e-\nÀÆ-ln-
¡m³ ]pd-¯p-t]m-bn-h-¶-t¸m-gmWv ^vfmäm-bn-In-S-¡p¶
e£va-Wm-Zn-Isf I−-Xv. `£Ww sshIn-t¸m-b-Xp-sIm-−
m-bn-¡ptam F¶p kw{`-an¨ hn`o-j-W³ hnhcw cma-N-
{µs\ Adn-bn-¨p. ss]¦n-fn-^o-¨-dnsâ t^mt«m-t]mse
Poh-O-h-§Ä hcn-h-cn-bmbn InS-¶p. sN´m-a-c-¡-®sâ
I¬I-fn Ic-Sp-ho-Wp.
cma³ hn`o-j-W-s\-t\m-¡n. \¶mbn hn`o-jWm F¶p-
]-cm-Xn-tbmsS ]d-ªp. iImcw tami-am-¡n-bn-Ã. cmh-
Wsâ ktlm-Z-cs\ Imcy-§Ä G¸n-¡p-t¼mÄ HmÀt¡-
−-Xm-bn-cp¶p F¶pw-Iq-«n-t¨À¯p.
hn`o-j-W\pw hms]m-fn-¨p.
tZh-·mcpw Xm]-k-·mcpw hn`o-j-W-·mcpw X§-fpsS
`àn-bpsS \ncÀ°-I-X-bn thZ-\n-¨p. ssZhta F¶p-hn-
fn-¨p.
cma³ I®-S¨p [ym\-\n-c-X-\m-bn. he-Xp-I-
®nÂ\ns¶mcp dntam«vkná knÌw {]hÀ¯n-¨p.
kná ]Sn-ªm-«p-t]m-bn. Ahn-sS-\n¶p Hcp Päv Nodn-h-
¶p. AsXmcp tImÀ¸-tdäv CS-s]-S-ensâ iàn-sX-fn-bn-¨p.
AÞ-I-Sm-l-§Ä Ipep¡n sshIpWvT¯nÂ\n-s¶mcp
hnam-\-hm-ln\n DbÀ¶p. AXnsâ Nnd-Ip-IÄ Cf-In-btX
bp²-Im-cy-te-J-I-·m-scms¡ KcpU-\p-]p-d-sI-bm-bn. AhÀ
Kcp-U-kvXp-Xn-IÄ ]mSn-¸p-I-gv¯n. Kcp-Usâ Hcp XqhÂ
hncn-¨m Hcp sNdnb kZy-¡pÅ Bsf Ccp-¯m-sa-¶p-
hsc Ah-sc-gp-Xn.
GXp-I-S-ep-I-fn-tebpw Xnc-am-e-IÄ ssIIq-¸n-\n-¶p.
Ggp-km-K-chpw Kcp-U-kvXpXn Gäp-]m-Sn. Ggp-cm-K-§Ä
hnkvX-cn-¨p. Ggp-]ÀÆ-X-§fpw Hs¶-gp-t¶-äp-\n-¶p. FÃm-
¯n\pw Ggp-tNÀ¯ IW-¡p-ambn Kcp-U³ F¯n. IW-
¡ä Imäp-hn-X-dn.
e¦-bn FÃm-¯n\pw ]¯m-bn-cp¶p IW-¡v. Hmtcm
`mKy-kw-Jy-sh¨p Hmtcm-cp-¯À apt¶dpw.
]d-¡pw-X-fn-I-bmbn Kcp-U³ hgn-I-sfms¡ ]d-s¶-¯n.
temIw-I-−-XnÂsh-t¨-ä-hpw-h-enb BIm-i-hn-am-\-am-bn-
cp¶p AXv. Ggmw BIm-i-¸-S. cmasâ Bim-hn-am-\w.
A´-ÊnÂ]m-en-b-¯-ѳ. -]-cm- ]-cm- ]-cm- ]-c-a-]m-lnamw
F¶p-]m-Sp-¶-Xn Fgp-¯-ѳ.

ഹമാനസം
96

{iocm-a-]m-Z-¯n Kcp-U³ emâp-sN-bvXp. AXnsâ


Du¡n \mKm-kv{X-_v\-[\w X\nsb Agn-ªp. \mK-
§Ä X\nsb Agn-ªpt]mIp¶ Ft´m Hcp Znhy-iàn
KcpU-\p-−v.
tamlm-e-ky-s¸-«-h-scms¡ bp²w-sNbvX £oWw-am-
dm³ H¶pd§n FWo-ä-t]mse Djm-dm-bn. Kcp-U³ _qÌv
Zn ko{I«v Hm^v F\ÀPn
cma³ Kcp-U-s\-t\m¡n ]p©n-cn-¨p.
]p©ncn hm§n-sh¨p Kcp-U³ Xncn-¨p.
Kcp-U³ Xncn-¨p-t]m-Ip-t¼mgpw cmh-Wsâ sIm«mcw
Ipep-§n. h¶mepw Ipg-¸w, t]mbmepw Ipg-¸w.
hm\-c-·m-cpsS I¬tSm¬ tÌj-\p-am-bpÅ _Ôw
hn«p. AhÀ Fs´m-s¡tbm sNbvXp-Iq-«n. Iq«n-ap-«n. cmap-
P-bv. hnfn-¨p-sIm-−n-cp-¶p. ac-§fpw ]md-Ifpw ssie-J-
Þ-§fpw Ifn-¸m-«-am-¡n. Ahn-S-hnsS HmSn-\-S-¶p.
cmh-Wsâ bp²-hn-im-c-Z-·mÀ¡v ]än-b-Xm-bn-cp-¶nà Cu
Ipc-§-·m-cp-tS-Xv. AhÀ¡v hÀ½-sam¶pw Adn-bn-Ãm-bn-cp-
¶p.
ZqX-·mÀ cmh-Wsâ sIm«m-c-¯n-te¡v AXn-i-tbm-àn-
I-fpsS `mÞ-hp-ambn HmSn-£o-Wn-¨p. Hfn-¼n-Ivkn-em-sW-
¦n kzÀ®w In«n-tb-s\.
C{µ-Pn¯p h¶p-I-b-dn-b-tX-bp-Åq, ]ns¶bpw
cmasâbmfp-IÄ¡v Poh³sht¨m F¶p cmh-W\Xni-b-
am-bn. F´-Xn-i-bta cmasâ Iq«À F{X-`-b-¦-c-ta.. ]mä-
t]mse Chä Fhn-sS-\n-¶mWp s]mSn-ªp-h-cp-¶Xv?
kp{Ko-hm-Zn-I-fmb D{K-hm-Zn-IÄ cmh-W³tIm-«-bpsS
tKm]p-c-§-fnÂI-b-dn-\n-¶p. \n¡-s]m-dp-Xn-bn-Ãm-¯-Xn-
\m Cf-In-\n-¶p. hn«-§-fn ssIImÂtImÀ¯p-\n-¶p.
hmen Iogv¡m-Xq-¡p-Xq-§n-¡n-S-¶p.
F¶n-«-hÀ cmh-W-t\mSp hnfn-¨p-tNm-Zn¨p:
A¼n-fn-b-½mhm s\sâ Iq¼n-fn-se-´p−v?
\mWn-¨n-cn-¸mtWm sIm¼-\m-\-¸p-d¯v?
atÞm-Zcn cmh-W-t\m-Sp-WÀ¯n¨p:
\mW-am-hp-¶p, ta\n-t\m-hp¶p. C\nbpw Dd-§n-¡n-S-¡-
cp-Xv. Ign-ª-P-·-¯n Rm³ Hcp s]m«-¡n-W-änse Xh-f-
bm-bn-cp-¶p. A§-s\-bm-bn-cp-s¶-¦n Rms\m¶pw ]d-bn-
Ãm-bn-cp-¶p. C¶-§-s\-b-Ã-Øn-Xn. bp²w-sIm−p kam-[m-
\-an-Ãm-Xm-bn.

ഹമാനസം
97

bp²w kam-[m-\-¯n-\m-Wv, cmh-W³ kam-[m-\n-¸n-¨p.


DSs\ [q{am-£sâ ZuXy-kw-Ls¯bnd-¡n.
Hcp ]©-hmZyw skämbn ]Sn-ªm-sd-tKm-]p-cw-hgn [q
{am-£sâ B£³Sow ]pd-¯p-I-S-¶p. l\q-am-s\-bm-bn-
cp¶p D¶w. D¶w-]n-Sn-¨p-sN-¶-h-cpsS X¦-¡n-\m-¡-sfms¡
D¶w]n-g-¨p-t]m-bn. bp²-¯n Hcp-]m-Sp-t]À ]ng-¨p-t]m-bn.
l\q-am³ hgp-Xn-t¸m-bn.
a\p-jy-\nÀ½n-X-amb Bbp-[n-I-fm-bn-cp¶p [q{am-£sâ
{Kq¸n-\p-Å-Xv. aä-hÀ {]Ir-Xn-kvt\-ln-I-fm-bn-cp-¶p. IÃv,
acw, ae-¡-jvWw, ae-¡w-a-dn-¨n-ep-IÄ, ImsS-hnsS IqsS-
hnsS Ihn-X-IÄ..
Hcp]mSp-Po-h-ßm-¡Ä ]c-am-ßm-¡-sf-t¯-Sn-t¸m-bn.
l\q-am\pw [q{am-£\pw X½n tImgn-b-¦w-\-S-¶p. ]c-
kv]cw sIm¯n-\n-¶p. sIm¡n-¸-d-¶p. sIm¡p-
tImÀ¯p. ]pd-¯p-I-b-dn. sIm¡-ct¡m Iqhn.
ZznXo-bm-£-c-{]m-khpw A´ym-£-c-{]m-khpw ¹mkn-bp-
²hpw \S-¶p. Ncn{Xw ]uc-[À½s¯ B{I-an-¨p.
tXcp-t]m-bn, tXcm-fn-t]m-bn, Hcp-]m-Sp-Iq-«m-Imcv t]mbn.
F¶n«pw [q{am-£³ am{Xw acn-¨n-Ã.
Ah³ KZ-sIm−v l\q-ams\ ASn-¨p.
ASn-In-«n-bm hm\-c\v Du¡p-Iq-Spw. Hcp ]ÀÆ-X-¡-
jvW-sa-Sp¯p [q{am-£s\ Fdn-ªp. [q{am-£³ Iq«p-Im-
cp-sS-h-gn-¡p-t]m-bn. Ah³ cmh-Wsâ sIm«m-c-¯n-te¡p
aS-§n-bn-Ã. tbmK-ap-−m-bn-Ã.
h{P-Zw-jv{S-\m-bn-cp¶p ]pXnb Ah-Xm-cw. A[À½-¯n-
s\-Xnsc h{P-¸-Ãp-IÄ Im«nbpw h{P-¸-i-Xp-¸nbpw sXs¡-
tKm-]p-cw-hgn aq¸À Cd-§n. hmÄ, ikv{X-§Ä, Akv{X-
§Ä, iàn, {]Xy-b-im-kv{X-§Ä, hnSp-hm-b-¯-§Ä
F¶nh hÀjn¨tXäv AkwJyw hm\-c-·mÀ Xe-¡p-ssI-
sh¨p arXn-b-S-ªp.
cm£-k-·m-cpsS ]¯w-K-ssk-\yhpw apdn-th-äp-In-S-¶p.
\Ã lotam-t¥m-_n³ DÅ-h-cm-bn-cp¶p cm£-k-·mcpw
hm\-c-·m-cpw.
tNmc-Xs¶ km£n. tNmc-·m-cpsS `wKw-h¶ AwK-
§Ä Hgp-In-\S-¶p.
cà-hn-¹-hw-I−p tÌUn-b-¯nÂ\n¶p ssIb-Sn-bp-
bÀ¶p. hoÀ¸p-ap«n Ign-ª-k-a-bs¯ tISp-XoÀ¡p-I-bm-bn-
cp¶p AhÀ. BÀ¸p-hn-fnbpw hnkn-e-Snbpw D−m-bn.

ഹമാനസം
98

AwK-Z³ h{P-Zw-jv{Ssâ hmÄ ]nSn-s¨-Sp-¯p. AXp-sIm-


−p-Xs¶ Ahsâ Igp-¯p-ap-dn-¨p, \o t]m tamt\ Zwjvt
{Sim F¶p-]-dªp B icocw D´n. hmsf-Sp-¯-h³
hmfmÂ, \ne-¯n-«-Ip´w s\©¯v F¶n-§-s\-bpÅ
sNmÃp-I-fp-−m-bn.
tÌUnbw Cf-In-a-dn-ªp.
ASp¯ A¿-¿m-h-c-h-¼n-fn-]q-¦pe ]Sn-ªmtd tIm«-h-
gn-bm-bn-cp-¶p. BsI I¼-\-ap-−m-¡nb ]qXw AI-¼-\-cm-
£-k-\m-bn-cp-¶p. h¶n-d-§n-b-tX-bp-Åq, Hcp {]I-¼-\-hpw-
Iq-SmsX Ime-]p-cn¡v h−n-I-b-dn.
l\q-am³ c−p-ssIbpw DbÀ¯n. AXp-b-cp-t¼mÄ X«n-
b-sXms¡ adntªm acnt¨m hoWp. Bcm-[-IÀ BÀ¸p-hn-
fn-¨p. l\q-am³, hmbp-]p-{X³ sNdnb hnkn-ep-I-fnÂ
\n¶p-b-cp¶ hmbp-hn BIm-iw-ap-«m³ XpS-§n. kvXpXn-
IÄtIÄ¡p-t¼mÄ Adn-bmsX hfÀ¶p-t]m-Ip¶ icm-icn
hm\-c-\m-bn-cp¶p l\q-am³. Hcp ]¨-hm-\-c³. NqSm-¡p-
t¼mÄ s]mÅ-¡p¶ ]¸-S-hm-\-c³. X\n _p²n-Po-hn.
iàn-am-\m-bn-cp-¶p. P\-i-ànbpw H¸-ap-−v.
cmh-W\p DÅp-s]-cp-In. C{Xbpw DÅp−v X\n¡v
F¶p At±lw AXn-\p-ap¼p a\-Ên-em-¡n-bn-cp-¶n-Ã. Imcy-
§Ä \S-¶p-I-−p. Xsâ `mKw £oW-¯n-em-sW-¶p-a-\-Ên-
em-¡n. hm\-c-¸-S-bpsS Aäw ImWp-¶n-Ã. Xsâ Aäw
At±lw ImWp-Ibpw sNbvXp. sIm«m-c-ap-äw-sXm«v kpt_-
e-]ÀÆ-Xw-ap-gp-h\pw AXn-\p-]p-d-¡n cmta-iz-cw-hsc
\ofp¶ IS¸m-e-¯nepw hnZym-e-bw-hn-«m-se-¶-t]mse
Hcn-f-¡w. Cu hm\-c-¸-äs¯ Fhn-sS-\n-¶mWp cma-\p-In-«n-
b-Xv. \K-cw-h-f-ªn-cn-¡p-I-bmWp Im«p-Pm-Xn-IÄ, Ic-bm-
¼q-¡Ä, aqfn-¡p-c-§-·mÀ. Hfn-hnepw sXfn-hnepw shfn-hn-
ÃmsX bp²w-sN-bvXpI-fbpw ChÀ. £oWw F¶ H¶nÃ.

]¯v:

{]W-b-cm-£-k³
I«p-sIm-−p-t]mb koXsb Xncn-¨p-]n-Sn-¡m-\mWp
cmasâ Cu A`ym-k-{]-I-S-\w. koX-tbmSp C{X-bpw-t{]aw
cma-\pt−m? hnÃp-Ip-e-¨p-t\-Snb koX-bv¡p-th−n cma³
F{X-hn-Ãp-IÄ Ipe¨p? Ahsâ sabvh-g-¡-¯n-tâbpw

ഹമാനസം
99

(Cu-hm¡v Ahsâ A[zm-\n-¡p¶ht\m-SpÅ


NmbvhnsâIqSn sXfn-hm-Wv. temI-sXm-gn-em-fn-Zn\w sabv
H¶n-\m-Wv.) Bbp-[m-`ym-k-¯n-tâbpw \nXy-{]-tNm-Z-\-am-
bn-«p-−v koX. Hcp sIm¨p-ko-X-¡p-th−n Ign-bm-\mtWm
cma-P·w?
Cubp²w Xocp-¶-tXmsS cmasâ koXm-{]-W-bw- ]
qÀ®-am-Ipw. bp²hpw cma\pw Ah-km-\n-¡pw. cmh-W\v
cma-t\mSv ISp¯ Akq-b-tXm-¶n. Fs´mcp Znhy-amb
{`m´v!
]s£ Xm\pw Hcp {]W-b-cm-£-k-\m-Wv. k½-Xw-X-
¶m sIm«m-c-¯n Ibämw F¶p-]-dªp KmÀU³lu-
kn Ccp-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWp cmP-Ip-am-cn-sb. eÖ, £a
XpS-§nb tXmgn-amsc \ntbm-Kn-¨n-«p-−v. l\q-am³ h¶ cm
{Xn-bn ChÀ Uyq«n-k-a-b¯v Dd-§n-¡n-S-¡p-I-bm-bn-cp-¶p
F¶mWp dnt¸mÀ«v. dnt¸mÀ«nwKv kv]o¨n Hcp hn.-sF.-]n.
kµÀin-¨-Xn-s\-¸-än-bmWp ]cm-aÀiw. Xm\pw AhnsS t]
mb-t\-c-am-b-Xp-sIm−v dnt¸mÀ«v ]qgv¯n.
koX¡p Hcp Ipd-hpw-h-cp-¯-cpXv F¶v {]tXyIw
\nÀt±-in-¨n-«p-−v. HmÀUn-\³kn Ipfn-¸m-\mbv Ipfhpw
Ipf-¯n sN´m-a-cbpw Ipfn-¨p-sN-¶-Iw-]q-Im³ Nµ-
\hpw D]-h-Ip-¸p-I-fm-¡n-bn-«p-−v. cmasâ Hcp Nn{Xw-t]
mepw ImW-cp-sXt¶ \nb-{´Ww sh¨n-«p-Åp. _m¡n \nb-
{´-W-sams¡ {]Xn kzbw-]m-en-¡p-¶-Xm-Wv. GXp-`-£Ww
Bh-iy-s¸-«mepw AsX-¯n-¨p-sIm-Sp-¡m-\pÅ GÀ¸m-Sp-−
v. AhÀ ths−-¶p-sh-¡p-¶Xv Xsâ Ipä-a-ÃtÃm.
Hcp Icp-XÂX-S-¦-ep−v F¶-Xp-i-cn-X-s¶. Xsâ Xs¶
Hcp Icp-X-epw-Iq-Sn-bm-W-Xv. e¦-bn koX¡p aäp-`o-j-Wn-
I-fp-−m-hm-Xn-cn-¡m\pw \Ã-Xm-Wv.
Hcp sIm«m-cw-ap-gp-h³ emf-\-tb¡m-\pÅ `mKyw
koX¡p Hm^ÀsN-bvXn-cn¡p-¶p. Ah-fpsS k½-X-¯n-\p-
th−n Cu cm£-tk-iz-c³ Im¯n-cn-¡p-I-bm-Wv.
kz´w ]Sn-hm-Xn-en ]mÀ¸n-¨-h-fpsS k½Xw tXSn Ae-
bp¶ Imap-I-\sà {]W-b-cm-£-k³. {]W-b-¯n cma-
t\-¡mÄ cm£-k-\tà tIa³? th−n-h-¶m kz´w
Ipehpw cmPyhpw cmPy-`m-chpw koX-¡p-th−n If-ªp-
Ip-fn-¡m-\n-d-§nb cmh-W-\sà Imap-I³?
F´m-Wn-sXm¶pw koX-¡p-a-\-Ên-em-hm-¯Xv? hÃm¯
Hcp s]®m-W-hÄ. cma³ hnjvWp-hm-sW¶pw ]dªv

ഹമാനസം
100

e£van Naªp Pohn-¡p-I-bm-W-hÄ. Hcp-]s£ A§-s\-


bm-bn-cn-¡ptam? koX-sb-sIm-−p-t]m-cp-t¼mÄ cmasâ
ss]eäv hml-\-amWp sIm−p-t]m-Ip-¶-sX-t¶mÀ¯n-Ã.
ss{]häv hml\w Ft¶-I-cp-Xn-bp-Åp.
Ing-¡³tIm-«-bn s]mcp-Xm-\n-d-§nb {]l-kvX\pw
\oe-t\mSp \new-]-cn-imbn. \oe-\sà tam³? sNdnb hn{I-
Êp-Im-c-\mtWm? Pmw_-hm\pw Nne-sIm-e-IÄ \S-¯n.
Ipw`-l³, ZpÀap-J³, alm-\m-Z³, kap-¶-X³. H¶pw sNdn-
b-tI-k-Ã. kvtImÀ \ne \s¶ ]cp-§-en-em-hp-I-bm-Wv.
Ifn-I-−n-cn-¡p-¶-h-cn hmXp-sh-¸p-hy-h-kmbw GI-]-£o-
b-am-bn-¯p-S-§n.
{]W-b-]ÀÆ-X-¯nse Ipcp-Xn-Iq-Sn-¡q-Sn-h-cn-I-bm-Wv.
koX-bpsS hnÂ]-hÀ IqSn-h-cn-I-bm-Wv.
cmasâ A¼p-]-h-dpw.
cma³ ]mew-I-S-¶-tXmsS koX-bpsS ]{Xm-kp-Iq-Sn.
At§-bäw cma-t\mSv _lp-am-\-am-Wv. hm\-c-·msc
kwL-Sn-¸n¨v N§m-¯-ap-−m-¡nb \c³. \tcm-¯-a³. {]
iv\-§-tf-sd-bp-−m-bn«pw \c-¡m-¯-h³. ]s£ koXsb
kz´-am-¡-W-sa-¦n cma-s\-^IvSp CÃm-Xm-h-Ww. {]Im-i-
¯n-tâbpw {]Xn-Om-b-bp-tSbpw kn²m-´-§Ä s]mfn-¡-
Ww. Ipd-¨p-Im-¯n-cn-t¡-−n-h-cpw. ]s£ {]W-b-¯n-
s¶mcp cmh-W-]ÀÆw D−m-hpw.
{]W-bw-sIm−p ]gp¯ cmh-W³ sN¼-gp¡ bp²-cw-K-
t¯¡p sX¶n-\o-§p-I-bm-Wv. bp²hpw cmh-W-s\mcp {]
W-b-am-Wv. ico-chpw a\Êpw AÀ¸n-X-amb c−-h-Ø-I-
fmWv bp²hpw {]W-b-hpw. c−pw bp²-amWv. a\-Êp-I-fn-
te-¡pÅ A[n-\n-th-i-am-Wv. kam-[m-\w-sI-Sp-¯p-¶-Xm-Wv.
kam-[m-\amhpw-hsc bp²w sNbvXp-sIm-t−-bn-cn-t¡-−-
Xm-Wv.
tXcp-h-c-s«.
FÃmw Kw`o-c-am-bn.
kzÀ®-c-Y-sa-¯n. sh¬sIm-ä-¡pS hncn-ªp. Bbn-cw-
Ip-Xn-c-Isf ]q«n-b-c-Y-¯n cmh-W³ Ccp-¶p. Be-h-«-
§Ä, sh©m-a-c-§Ä, \oe-¯-g-IÄ, ap¯p-¡p-S-IÄ XpS-
§nb cmP-Nn-Ó-§Ä I−p-\n¡p-¶-Xn aXn-¸p-f-hm-¡n.
Xnf-¡-¯nsâ sImSp-ap-Sn-bmbn Inco-Sw. lmc-§fpw B`-c-
W-§fpw D¯-co-bhpwsIm−p Aew-Ir-X-amb cm£-tk-iz-
c³ Ccp-s¶-gp-¶-Ån-b-Xp-Xs¶ Ik-dn.

ഹമാനസം
101

B Ah-Ø-bn tami-am-bn-«-Ã, F¶mepw Ae-¦m-c-


t¯mfw hcm-¯Xv cmh-W³X-s¶-bm-Wv. apgp-h³ ]mÀen-
saâw-K-§fpw bm{X-b-b-¡m-s\-¯n. a¡Ä, acp-a-¡Ä, t]c-
¡p-«n-IÄ XpS§n A[n-Im-c-hn-\n-tbm-K-¯nsâ sa¨-¯n\p
tbmK-ap-Å-h-scms¡ AI-¼-Sn-tk-hn-¨p. ssk\ym-[n-]-·mÀ
Ah-cpsS D¯-c-hm-Zn-¯-¯n\p ]c-am-h[n \nd-¸-In-«p-
\ÂIm³ {ian-¨p.
kqcy-sh-fn-¨-¯n Xnf-§p¶ Xnc-am-e-bmbn apt¶m-«p-
]-X-sªm-gp-Ip¶ cmh-W-¸-S-sb-I-−n«p cma\pw AXn-i-b-
ap-−m-bn. AXp ad-¡m-\mbn cma³ Ifn-hm-¡p-]-dªp:
hn`o-jWm \Ã hoc-·mÀ hcp-¶-Xp-t\m-¡q.
a-lm-`m-cXw XpS-§p-¶Xp kÀ¸-k-{X-t¯m-sS-bm-Wm-Wv.
kÀ¸-k-{X-¯nsâ Ah-km-\-amWp hen-b-\m-K-§Ä Cd-
§n-h-cp-¶-Xv. ChnsS kÀ¸-k-{X-¯n\p ]cn-k-am-]vXn-h-cn-I-
bm-sW¶p tXm¶p-¶p. \o Chsc a\-Ên-em-¡n-¯-c-Ww.
cmh-Ws\ am{Xsa a\-Ên-em-hp-¶p-Åq.
hn`o-j-W³ ]dªp.
A§p kq¸ÀÌm-dns\ a\-Ên-em-¡n-b-tÃm. \ndª
Npäp-]m-Sn hne-kp-¶-bmÄ. icn-bmWv A§p As¼-
bv¯n sIm¼-\m-Wv. e£yw-am-{X-am-bn-cn¡pw ImWp-I.
AsXmcp e£-W-amWv.
cma³ I®p-sN-dp-Xm¡n ]p©n-cn-¨p.
knwl-Nn-Ó-apÅ cYw-I-−ntÃ? AXn-en-cn-¡p-¶-bm-
fmWp C{µ-Pn-¯v. C{µ-Pn¯v F¶p-tI-«m cmh-W-]p-{X-
\m-sW-¶p-tXm-¶n-Ã. ]s£ cmh-W-]p-{X-\m-Wv. \½sf
tXmÂ]n¨p HmSn-H-fn-¨-bm-fm-Wv.
icn,
B \of-apÅ hml\wI−n-tÃ, AXn-semcp AXn-Im-b-
s\-I-−n-tÃ. Abm-fmWp AXn-Im-b³. Imb-_-ew-Iq-Spw.
Imbw-I-¦mbw s]cp-¦m-bw.
icn.
Gg-c-s¸m-¶m-\-¸p-d¯v bp²-¯n-\n-d-§p-¶-h-s\-I-−n-
tÃ, Ah³U atlm-Z-c-\m-Wv. hb-dm-hp. Hcp sXep-¦-\m-Wv.
Btcm-Kw-t]mse N−n-bm-W-h³. F-gp-s¶-Ån-¸p-tI-a-am-
Wv. ssIbn-en-cn-¸nepw tami-a-Ã.
icn.
Ip´w-I-d¡n IpXn-c-¸p-d-¯n-cn-¡p-¶-h³ \cm-´-I-\m-
Wv.

ഹമാനസം
102

icn.
shÅ-¡m-f-bpsS ]pd-¯n-cn-¡p-¶Xv {Xnin-c-Êm-Wv.
Cw¥o-jnepw kwkvIr-X-¯nepw ae-bm-f-¯nepw Ah\p
aq¶p inc-ÊmWv. iqew-Ip-ep¡n \S-¡p¶ cmh-Wsâ aI-
\m-Wv. Hcp apJw-sIm−p thZw-sNm-Ãpw. Hcp-ap-Jw-sIm−p
aZy-]n-¡pw. Hcp-ap-Jw-sIm−v temIw-Im-Wpw. Htc-k-abw
aq¶p-in-c-Êp-IÄ aq¶p-IÀ½-¯nÂ, aq¶p-tem-I-¯nÂ
GÀs¸-Spw. _lp-{ho-ln-t]m-semcp kam-k-am-Wv.
icn.
AXn-\-¸pdw tXcnÂh-cp-¶-h³ tZhm-´-I-\m-Wv.
icn
sXm«-Sp¯v Ipw`-I-\m-Wv. Ipw`-IÀ®sâ ]p{X³ h{P-
am-e-bm-Wv A½.
icn.
Ipw`-Isâ A\n-b-\mWp ]cn-L-tb´n \S-¡p¶
hnZzm³. \nIpw-`³.
Hä-hm-¡p-\nÀ¯n cmasâ adp-]-Sn-hm-N-I-§-fm-bn.
\¶m-bn. FÃm-h-tcbpw H¶n¨p I−-tÃm. Fsâ ^man-
en-X-IÀ¯-h³ ^man-en-bp-ambn ap¶nÂh-¶p-\n¡p-I-bm-
Wv. C¶p-Xs¶ Cu IY Ign-¡pw. IY-IY IkvXq-cn.
thW-sa-¦n Hcp {Kq¸p t^mt«m FSp-t¯m-s«. {Kq¸p-I-
fn¨p \in-¨-Xnsâ Hc-h-km-\s¯ t^mt«m.
cmh-W³ Xsâ IqsS-bp-Å-hsc H¶p t\m¡n.
h¦-·mÀ. \n§-sf-Ãm-hcpw Fs¶ Npän-¸än \n¶mÂ
e¦m-]p-cn-bn AhÀ IS-¶p-I-b-dpw. NneÀ Ahn-S-¯s¶
\n¡-Ww. Hcp ImhÂth-Ww. Chsc Rm³ t\m¡n-t¡m-
fmw. Xcw-In-«n-bm Ipc-§-·mÀ IpSpw-_¯v IS-¡pw.
Hcp cm£-k³ tNmZn¨p:
F¶m XpS-§p-I-btà cmPmth
Bhmw.
cmPm-th, iwJq-XtWm?
iwJq¯pw N−-sIm-«epw H¶pw th−. AXp Ipcp-
t£-{X-bp-²-¯nte th−q. AX-hÀ sNbvXp-sIm-Åpw.
CX-{X-¡n-Ãym¶v t−m?
AÃÃm tIa-am-bn-«-s¶. ssa\kv H¶mw-tem-I-a-lm-
bp²w F¶-dn-b-s¸-Spw. cma-cm-h-W-bp²w ¶v tjmÀ«v
lmâv.
hm\-c-·msc Hmtcm-cp-¯-sc-bmbn FbvXp-XÅn cmh-

ഹമാനസം
103

W³ XpS-¡-an-«p. Hmtcm Aan«pw Cd-§n-s¸m-«n. FÃp-s]m-


«p¶ i_vZw.
cmam, tPymjvTm F\n-s¡m-c-h-kcw Xc-Ww. Fs¶-¸-än-
¨-h-\m-Wn-h³.
A{]qhvUv. _«v e£vaWm Ch³ ambm-hn-bm-Wv. Nn{X-
I-Y-bn-se-t]mse ]d-¶p-\-S-¡pw. koXsbsIm−p-Im³ ss
[cy-s¸-«-h³. F´p-I-Spw-ssIbpw sNbvtX-¡pw. inh-`-à-
\m-Wv, kwlm-c-io-e-\m-Wv. N{µ-lmkw F¶ hmfp-ssI-bn-
ep-−v. AsX-Sp-¯m BÄ shfn-¨-s¸-Spw. lnt¿m
Fs¶mcp i_vZ-ap-−m-¡pw. Ien-I-b-dn-b-Xmbn A`n-\-bn-
¡pw. \½Ä¡mWp t_m[w-t]m-hp-I.
l\q-am³ H¶pw-tIÄ¡m³ \n¶n-Ã. hmen XosIm-fp-
¯m³ BÚ-\ÂIn-b-h-\m-Wv. l\q-am\dn-bmsX hnfn-¨p-
t]mbn:
A¡fn Xo¡fn kq£n-t¨m.
t\sc tXÀ¯-«n emâp-sN-bvXp. emh-W-sâ-t\sc
ssItbm-§n. ssIsh-«n-bm AXp hn¹-h-am-Ip-sa¶p cmh-
W³ `b-¶p. cmh-Wsâ apJw Idp-¯p. Hcp ]´w-sIm-fp-
¯n-¸-S-bpsS \ng-ep-IÄ cmh-Wsâ apJ¯p {]I-S-\w-\-S-
¯n.
Idp-¯-apJw Nph-¡m³am{Xw Hc-Sn-sIm-Sp-¡m³ l\q-
am\v c−m-aXv Btem-Nn-t¡-−n-h-¶n-Ã.
bp²-¯nsâ \b-X-{´-hym-I-c-W-aà tIm]-¯n-tâ-Xv.
cmh-W³ hoWp-t]m-bn. ASn-In-«n-bm cmh-W\pw hogpw.
Fgp-t¶-täm-fpw.
FtSm cmhWm \ns¶s¡mÃm³ h¶-h-\mWp Rm³.
Fs¶ Hgn-hm-¡v. F¶n«p ta\n-\-Sn-¡v. BZyw -am\wIm¡v.
F¶n-«p-aXn `qan-bn Ifn. ]´w-I-− s]-cp-¨m-gn-sb-
t¸mse t\m¡n-t¸-Sn-¸n-¡-sÃ.
I®p-an-gn-¨p-t]mbn cmh-W³.
\o aqfn-¡p-c-§-Ã. Fsâ sNhn-bmWp aqfp-¶-Xv. \o Hcp
Km\-am-Wv. aqfn-¸m-«m-Wv.
AXp-tI-«Xpw l\q-am\v Bbn-cw-hm«v iàn-Iq-Sn.
cmh-Wm, \n\-s¡-´p-hn-tijw? F´p-\·? Fsâ Hc-Sn-
sIm−p \o N¯nÃ. \o ià-\m-Wv. \ap-s¡m-cÂ]w
bp²w-sN-¿mw.
hmNIw apgp-an-¡pw-ap¼v cmh-W³ l\q-ams\ XÃn. Ncn
{Xw BhÀ¯n-¨p. £oc-_-e-bm-bn. l\q-am³ hoWp.

ഹമാനസം
104

kvtImÀ\ne H¶v H¶v.


HmSn-h¶ \oe³ cmh-Wsâ ta Imfn-b-\r-¯-am-Sn.
\oe\v A¯cw Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ hi-am-Wv. ]n¶-s¯-bp-
K-¯n Cu\r¯w IrjvW³ \S-¯n. s]m´p¶ Xe-
bn ]mZ-k-cw-In-ep-¡n-bpÅ Hcp-N-hn-«p-\r-¯-amWp Iem-
]-cn-]m-Sn. Iem-]-a-Þew t{]mU-IvSm-Wv. AhÀ {]mtbm-P-
IÀam-{X-am-sW¶pw Inh-Z-´n-bp-−v. Inw hw Imfnbw
F¶m-Wv.
\mc-Z³ XÂk-a-b-hn-h-c-§Ä ]mSn-¸p-I-gv¯n. \ntI-i-
·mÀ HmSn-\-S¶p Djm-dm-bn. ]pc-I-¯p-t¼mįs¶ hmg-
sh-«-Ww. Imb-¡p-e-IÄ adn-ªp-ho-Wp.
Aán-bpsS aI-\mb \oes\ Btá-bm-kv{Xw-sIm−p
cmh-W³ t\cn-«p. \oesâ DÅn-epÅ Aán Adn-bm-am-bn-
cp-¶n«pw e£va-W³ AXn-en-S-s]-«p.
t]mÀ¡-fw-ap-gp-h³ ]mbp¶ ic-§fpw ]mdp¶ shfn-¨-
hpw-sIm−p \nd-ªp.
t]mcm-fn-I-sf Cu _l-f-¯nÂ\n¶p ImWm-Xm-b-a-«m-
bn. BsI-_p-²n-ap-«m-bn. bp²w-sN-¿p-¶-hÀ¡v Øe-Im-ew-
t]mbn h«m-bn. Xe-§pw-hn-e§pw bp²w. DuWnepw Dd-¡-
¯nepw bp²w-X-s¶. kz´-¡m-cm-bmepw FXn-sc-h-¶mÂ
bp²w-sN-¿pw.
CuXn-c-¡n¶n-S-bn e£va-W³ cmh-Wsâ hnÃp-ap-dn-
¨p.
hnÃp-ap-dn-ªp-ho-gp-t¼mÄ cmasâ a\-Ên koX an¶n-
t¸m-bn. CsXmcp ip`-i-Ip-\-am-Wv. Ncn-{Xhpw Nmcn-{Xyhpw
BhÀ¯n-¡pw. A{Xt¡bp-Åp.
\nÊm-c-a-Ãm¯ Imin\v ab-\nÂ\n¶p hm§nb thÂ
Bbp[w cmh-W³ e£va-W-\p-t\sc Fdn-ªp. e£va-
W³ B aW-a-Sn¨v adn-ªp-ho-Wp. Ian-gv¶p-ho-Wn-Ã.
hoWp-In-S-¡p¶ e£va-Ws\ FSp-¯p-sIm-−p-t]m-Im³
cmh-W-t\m-Sn-h-¶p. koXsb sIm−p-t]mb ]cn-N-b-¯n-em-
Wv. koX-bà e£va-W³. DuWp-d-¡-ap-t]-£n-¨p, {]Xy-b-
im-kv{X-§Ä shÅw-tNÀ¡m-sX-I-gn-¨p-io-en¨ e£va-W³
e£-W-sam¯ Icp-¯-\m-bn-cp-¶p. cmh-W\v s]m´n-bn-Ã.
Ipd-s¨mcp XfÀ¨bpw tXm¶n.
kz´w iàn-bpsS ]cn-anXn a\-Ên-em-bn«pw cmh-W-
\Xp \Sn-¨n-Ã. GsX-¦nepw \S-\-¯n-\p-ap¼p l\q-
am³h¶v cmh-Wsâ a−-¡-Sn-¨p. \Ã Du¡v.

ഹമാനസം
105

Unw In®w apä-¯v, Xmb-¼-I-bpsS Du¡n cmh-W³


càw OÀ±n-¨p.
ASn¡v cmh-W³ cmPm-hm-sW-¶-dn-bn-Ã-tÃm. Ipc-§-
¨mÀ¡v AXp-]t− Adn-bn-Ã. Adn-hn-Ãm-bva-bm-WtÃm
bp²-¯nsâ `wKn.
l\q-am³ e£va-Ws\ s]m¡n-sb-Sp-¯p. cmasâ ASp-
s¯-¯n-¨p. tl apcpIm them-bp[m F¶p-kvXp-Xn¨p
e£va-Wsâ amdnÂ\n¶pw th Cf-¡n-sb-Sp-¯p.
thensâ BZy-\-J-£Xw ad-¡m³ ]ämsX InS-¶p. ]¨-Ip-
¯n-b-hn-cn-am-dn AXp sa¯-bm-bn-In-S-¶p. ssa\kv H¶v
temI-a-lm-bp-²-¯n\v s]³j-\-\p-h-Zn-¡p-I-bm-sW-¦nÂ
CsXmcp hoc-ap-{Z-bm-tb-s\.
Hcn-¡epw ]cm-Pn-X-\m-Im¯ \njvIm-a-IÀ½-tbm-Kn,
l\q-am³ Fdnª ]´p-t]mse cma-cm-h-W-·mÀ¡n-S-bnÂ
HmSSm HmSn-\-S-¶p.
l\q-am³ ]dªp:
Rms\-´n-\mWp tZhm C§s\ HmSn-\-S-¡p-¶-Xv. cma³
Fsâ ]pd-¯p-I-b-dn-sImÄI.
cma³ amcp-Xn-bn Ib-dn. amcp-Xn-bn-en-cp¶p cma³ cmh-
Ws\ ho£n-¨p.
\ns¶ I−p-h-sÃm. C\n Aam-´n-¡-−.
IS-e-e-bmbn c−p-t]cpw Cf-In-a-dn-ªp. Ccp-`m-Khpw
adnªv Cf-In. icw-sIm−p ]c-kv]cw apdn-s¸-Sp-¯n. hew-
]ncn CSw-]ncn Bªp-sh-«n. At§-¯e Bªp-sh-«n.
sImÅm-sXbpw sh«n. tIm´e Agn-¨p-sI-«n.
sImf-kvt{SmÄ \ne Ipd-bp-Ibpw cà-k-½À±w IqSp-X-
em-hp-Ibpw D−m-bn.
hnÃpw-i-chpw DuÀÖ-kz-e-Xbpw ]e-t¸mgpw Iq«w-sX-än.
cm£-tk-iz-csâ sImSn-ho-Wp, tXscm-Sn-ªp, Inco-Sw-X-
IÀ¶p. IpXn-c-Ifpw tXcm-fnbpw N¯p-a-e-¨p.
cmh-W³ kz´w ss{UhÀ¡v \nXy-im-´n-t\À¶p.
CXp-I− cma³ cmh-W\p Ah-[n-sIm-Sp-¯p.
\o sNÃp-cm-h-Wm, hn{i-an-¡v. bp²w-Ifn \msf-Xp-S-cmw.
cmh-W³ BZy-ambn cmas\ A\p-k-cn-¡p-¶-tXmsS
Hsc-¸n-tkmUv XoÀ¶p.
cmh-W³ Ipw`-IÀ®s\ Dd-¡-d-bnÂ\n¶p tKmZ-b-d-bn-
te-¡n-d-¡m³ ]cn-{i-an-¨p. ZoÀL-§fmw ssIIsf AXn-\p-
th−n D]-tbm-Kn-¨p. Bdp-am-k-t¯¡p _p¡p-sNbvXv

ഹമാനസം
106

IqÀ¡w-h-en-¡m³Xp-S-§nb Ipw`-IÀ®³ Cu tSanse


Dd¡w XpS-§n. Hcm-gvNbpw c−p-Zn-h-k-hpta Bbn-cp-¶p-
Åq.
Ipep-¡n-t\m¡nbXp-sIm-s−m¶pw I£n DWÀ¶n-Ã.
Ipw`-IÀ®sâ Dd¡w BZy-]m-fn-bnÂ\n¶p kz]v\-]m-fn-bn-
te¡p ]mfn-t\m-¡n-bnt« D−m-bn-cp-¶p-Åq.
Hcp-]m-Sm-fp-IÄ acw-h-en-¨p-t\m-¡n. Ipep-§n-tb-bp-Åp.
sNhn-bn-te¡v ]S-¡w-t]m-«n-¨p. sNhn-Xn-cp-½n-Xn-cn-ªp-In-S-
¶p.
sNhn-bn BWn-b-Sn-¨p-I-b-än. AXp ImXm-`-c-W-am-W-
am-bn.
B\-sb-s¡m−p Nhn-«n-¨p. B\-a-Z-an-fIn HmSn.
s]äp-ho-W-]-ip-¡p-«nsb C¡n-fn-bm¡n Ipw`-IÀ®-\p-
aotX HmSn-¨p-hn-«p.
Ipw`-IÀ®³ Ipw`-t\-{X-\m-bn. InS-¡-bnÂXn-cn-ªp-In-S-
¶p-sIm−p BZyw aqfp-Ibpw ]ns¶Imcyw tIÄ¡p-Ibpw
sNbvXp.
I¬Xp-d¶ Ipw`-IÀ®\v kp{]-`mXw t\cp¶ cmh-W-
\mbn IWn. Hcp henb ¢mkpw In«n cmh-Wsâ hI.
sImÅmw A\nbm \n¶n-jvSw. hn`o-j-W³ ]d-sª-
¦nepw \o tI«n-Ã. \¶mbn F¶p-]-d-bn-¸n-¡m-s\-fp-¸-a-Ã.
\¶v F¶p-]-d-bn-¸n-s¡sâ cmh-Wm. \osbsâ Dd-¡w-sI-
Sp-¯n. Hcp s]®n-\p-th−n. hnhm-ln-X, tNmZn-¡m-\m-fp-ap-
−v. a\p-jy-Ip-e-¯n\p Ae-¦m-c-amhpw AhÄ. tZh-kp-µ-cn-
bp-am-hmw. Rm³ I−n-«n-Ã. ]s£ cm£-k-·mÀ¡p kzoIm-
cy-bmtWm?
\o hnUvVn-th-jw-sI-«p-¶-sX-´n-\mWv? AhÄ¡v
\nt¶mSp Xcn¼pw CjvS-an-Ã. Hcp h¬th-t{]-a-¯n-\p-th
−n cà-km-£n-Xzw-h-cn-¡m³ \obm-cmWp sdmamân-t¡m.
¹mtäm-WnIv hnUvVn-¯-§Ä \ap-¡p-−m-hmtam? koX-sb-
¸än \o icn¡pw a\-Ên-em-¡n-bn-«pt−m? AÑ-\m-cm-Wv,
A½-bm-cmWv? BÀ¡p-a-dn-bn-Ã. a®nsâ ]p{Xn-bm-W-hÄ.
a®m-W-hÄ. \nsâ Xe Ifn-a-®mtWm?
ChnsSh¶p F¶p-]-d-b-s¸-Sp¶ aqfn-¡p-c-§ns\ \o
a\-Ên-em-¡n-bn-«pt−m? Ah³ hmbp-hm-Wv. apc-fnbpw
sImSp-¦mäpw Ah\p hi-am-Wv. Ahsâ AÑ-\-½-am-sc-¡p-
dn¨p IY-I-fp-−v.
hmbp a®ns\ ]d-¯n-s¡m-−p-t]m-Ipw. CXp-c−pw

ഹമാനസം
107

Iq«n-bm c−p-`q-X-a-Ã. ]©-`q-X-am-bn. Imäv, BIm-iw,


`qan, Xobv, Pew F¶n-§s\ Ihn-IÄ \o«n-¸m-Spw.
AhÀ¡p-thsd ]Wn-sbm-¶p-an-Ã. Ac-§p-sIm-gp-¡-Ww.
Xobpw-P-ehpw Imäpw Btem-Nn-¨p-t\m-¡n-bm H¶p-X-s¶-
bm-Wv. Imäp-X-s¶-bm-Wv.
ChnsS Imäv a®psIm−pt]mIm-s\-¯n-b-t¸msg B]-
s¯m-gn-hm-t¡-−-Xm-bn-cp-¶p. amcp-Xn-h-¶p-hn-fn-¨m H¶v
\o HmÀ¡-Ww. AhÄt]m-Ipw. AsÃ-¦n cma³ hs¶-
¯p-¶p-−m-hpw. kztZ-in-kvt\-ln-X-bm-W-hÄ.
l\q-am³ HcmÄaXn \nsâ \mi-¯n-\v. Ah³ \½sf
Ipd¨p Ipc-§p-I-fn-¸n-¡m-sa-¶p-I-cpXn sImÃmsX \o«n-
s¡m-−p-t]m-hp-I-bm-Wv. kp{Ko-h\pw cma-\p-an-Ãm¯ Hc-h-
k-cw-h-¶-t¸mÄ Ah³ Im«n-¡q-«n-b-sXms¡ \o I−-
XtÃ? F{X cm£-kn-I-fmWp hn[-h-I-fm-bXv? Ah-cpsS
Ae-ap-d-¡p-ao-sX-bsà Ah³ ap{I-bn-«Xv? Ipc-§-·m-cnÂ
Nn¼m³kn-bm-W-h³. \mw Ah-s\-Xm-gv¯n-s¡«m³ aqfn-
¡p-c-s§-¶p-]-d-bpw. aqfn F¶ kwÚ-Xs¶ hmbp-]-{X\v
A`n-am-\-am-Wv. ]nXr-]-c-¼-c-IÄ sNhn-bnÂh¶p at{´m-]-
tZiw ]d-bpw-t]mse Ah-\-Xm-iz-kn-¡pw.
kap-{Z-¯n\v Nnd-sI-«p-I, hmen Xobp-ambn e¦-bnÂ
kq¸Àam³ Ifn-¡p-I-þ-_p-²n-am-\mb \n\¡v F´m-Wn-Xn-
sâ-sbm¶pw AÀ°w a\-Ên-em-hm-sX-t]m-hp-¶Xv? ]¯p-X-
e-bpÅ _p²n-\n-\-¡p-s−-¦n ]¯p-X-e-bpÅ s]m«-¯-
chpw \n\-¡p−v.
k¼qÀ®-\miw ]Sn-¡Âh-¶p-\n¡p-t¼mÄ kzbw-Xn-
cp-¯-Ww. hnUvVn-¯-§Ä sNbvXp-Iq-«n-bm AXm-
sWmcp c£. \½psS {]Xy-b-im-kv{X-¯n AsX-
t¸mgpw ]b-äm-hp-¶-tX-bp-Åp.
hen-b-t]m-cm-«-§-fpsS Hcp Ncn-{X-ap-−v cm£-k-Ip-e-
¯n-\v. Ipe-a-lna Ah-Im-i-s¸-Sm³ Cu h-¶p-I-b-dn-hÀ¡v
F´m-Wp-ÅXv? A[n-\n-th-i-¡mcpw IpSn-tb-ä-¡mcpamW-
hÀ. cma-\p-am-{X-amWp Hcp hnem-k-ap-Å-Xv. At±-l-¯n\pw
Fs¶-¦nepw Hcp Øncw-hn-em-k-ap-−m-bn-«pt−m?
cmPyw-In-«n, cmPyw-t]m-bn. `mcy-sb-In-«n, `mcy-t]m-bn.
Hcp IjvS-cm-a-\m-W-h³. A¼pw-hn-Ãp-sa-Sp¯p \S-¡pw.
£{Xn-b-Ip-e-¯nsâ Ae-¦m-c-am-W-s{X. {][m-\-]Wn
Bfp-IÄ¡p tam£w-sIm-Sp-¡-em-Wv. \½Ä tam£w-hm-
§m³ \n¶p-sIm-Sp-¡tWm? Ah-cpsS Ae-¦m-chpw kam-

ഹമാനസം
108

khpw hm§n \½psS `mj-I-eÀ¸p-Å-Xm-¡tWm?


Hc-`n-{]mbw tcJ-s¸-Sp-¯n-b-Xn\p _p²n-Po-hnbpw alm-
km-Xzn-I-\p-amb hn`o-j-Ws\ \o ]mÀ«n-bnÂ\n¶p ]pd-
¯m-¡n. Ahsâ H¸w tI{µ-¡-½n-än-bnse aq¶p-\m-ep-t]-
cpw-Iq-Sn.
`c-W-ap-Å-Xp-sIm−p apJ-kvXp-Xn-]-d-bm\pw ]¦p-]-
äm\pw ]ecpw D−m-hpw. Xcw-In-«n-bm adp-I-−w-Nm-Spw.
HmSpw. \n¡nÃ. _qÀjzm-kn¡p hn¹-h-Im-cn-bm-hm\pw
hn¹-h-Im-cn¡p _qÀjzm-kn-bm-Im\pw sNdnb Hc-\p-`-hsa
Bh-iy-ap-Åp. Ipd¨p shÅn-¡m-im-bmepw aXn. Hcp
tcmKw-h-¶m \nco-iz-c³ Cuiz-c-s\-hn-fn-¡pw. Cuiz-c-
·mÀ Cuiz-cs\ ]gn-¡pw. B]-¯p-h-¶m Cuiz-c-·mÀ
Akp-c-·msc hnfn-¡pw. A¸p-d-an-¸pdw \n¶p Htc ]
ÀÆXwsIm−p IS-bpw. ap¶-Wn-bp-−m-¡m\pw s]mfn-
¡m\pw H¶n\pw aSn-bn-Ãm-¯-Im-e-am-Wv. AXmWv temI-
\o-Xn. Hcp Itk-cbpw tai-bp-ap-−m-bm ]pXnb Hm^o-
km-bn.
Bfp-Isf sImgn-¨p-sIm-−p-−m-¡p¶ hnPbw \ne-\n-
ev¡ptam cm£-k-cm-Pmth? Xqh-ep-IÄ sImgn-¨p-I-f-
ªm Hcp ]£n¡p A´-co-£-¯n \n¡m-\m-hptam?
kI-e-Kp-W-§fpw ]pd-¯p-t]m-bm CuIm-Wp¶ sIm«m-
c§Ä¡p \o Ah-Im-in-bm-hptam? Ah-scms¡ CXn-\-I-
¯m-bmepw \oX-s¶-bsà cmPmhv? \nsâ Øm\-¯n-\p-h-
en-¸w-Iq-Sp-I-bsà sN¿pI?
\ns¶ ]gn-¨n«pw Imcy-an-Ã. IjvS-Im-e¯p \·-sN-¿m-
\mÀ¡pw Ign-bn-Ã. ]mÀ«n-bpsS IjvS-Im-e-¯mWp
\ns¶t¸mep-Å-hÀ Db-c-¯n-se-¯p-I. ap¯-Ñs\ \o ]d-
ªp-hn«p. F{X-k-acw \bn¨ hoc-k-Jm-hm-bn-cp-¶p.
B\-I-b-dnb Icn-¼n³tXm-«-ambn \½psS {]Øm-\w.
\o \nsâ Ncn-{X-ZuXyw \nÀÆ-ln-¨p-I-gn-ªp. C\n
BÀ¡pw CXp-t\-sc-bm-¡m³ Ign-bn-Ã. C{X-h-en-b-{]-
Øm\w Ipc-§-·mÀ¡p-ssI-am-td-−n-h-cp-atÃm
Ft¶mÀ¡p-t¼mÄ Ipw`-IÀ®-\mb F\n-¡n\n F§s\
Dd-¡w-h-cm-\mWv?
Ah-cXp Ip«n-t¨m-dm-¡p-t¼mÄ D®m³ \mamcpw D−m-
hn-Ã.
\ns¶ Rm³ H¶pw ]d-bp-¶n-Ã. Ip¼fw Ip¯n-bn-«mÂ
a¯-\p-−m-hn-Ã. B]-¯p-Ip-gn-¨n-«m ZpxJ-¯nsâ Ce-

ഹമാനസം
109

Itf hncn-bq.
e¦-bn ]¯n\v henb aXn-¸m-bn-cp-¶p. B]-¯n ]
¯p-−v. AXnsâ aXn-¸p-hne Db-cp-I-bm-Wv.
\n\-¡p-]-d-ªp-X-tc− sk{I-«-dn-tb-säms¡ shdpw
Gdm³aq-fn-¡m-cm-bn-t¸m-bn. Ime-tZ-im-h-Ø-Isf hni-I-e-
\w-sN-¿m-\-hÀ¡-dn-bn-Ã. amwkm-lm-chpw aZyhpw In«n-bmÂ-
Hcp Znh-ks¯ hn¹-hw-XoÀ¶p F¶p-I-cp-Xp-I-bm-Wn-
hÀ. ]ns¶ hn¹-h-sams¡ thsd-bm-Wv. Ah-\-hsâ BZy-
Im-e-ØnXn HmÀ½-bnÃm F¦n Ncn-{X-t_m-[-anà F¶m-
WÀ°w. ]ns¶s¯ ØnXn HmÀ½-bn-sÃ-¦n Nmcn-{Xy-
t_m-[-anà F¶À°w. A¶-¶s¯ Imcyw HmÀ½-bn-sÃ-
¦n BÂjn-tagvkv t_m[-anà F¶À°w. Ip¶pw Ip¶m-
bvabpw ]dªp ka-bw-I-f-bp-I-bà {]Xy-b-im-kv{X-NÀ¨.
Bhmt¡ \½psS Iq«À adp-¶p-Im-Wpw. Asà ktlm-Z-cm.
\b-§Ä A\p-\-b-§Ä NÀ¨-sNbvXp cq]-s¸-tS-−-Xm-
Wv. ]Xn-hpt−m? Hmtcm-cp-¯À¡v Hmtcm \bw F¶-XsÃ
\½psS \bw? AShpw XShpw BtWm \bw? Ash-bve-
_nÄ I½n-än-t\m¡n amIvknaw Ashbve_nÄ F¶-
XmtWm \bw?
i{Xp-hnsâ _ehpw Imehpw hocyhpw hne-bn-cp-¯m³
\ap-¡m-hp-¶pt−m? ka-b-apt−m? \o koX-bn-e-§s\
tamln-¨p-tam-ln¨p ]ucp-j-¯n\p ¥m\n-h-cp-¯n-bsÃm
ktlm-Z-cm. a[y-Ø-cpsS A`n-{]m-btam Nmc-·m-cpsS
dnt¸mÀ«nwtKm \o Iq«m-¡p-¶n-Ã-sÃm. kuJyhpw
IoÀ¯nbpw ]mSnà ]mSnà \s½ \½Ä F¶p-]m-Spw-hsc
\o \n¶p-sIm-Sp-¡p-¶-sX-´n-\mWv? \n\¡pw H¶p Nncn-¨p-
IqsS tamt\? C§s\ tXm¶ym-kw-Im«n _ew-]n-Sn¨p
apJw-h-en-ªp-ap-dp¡n \S-¡tWm?
\n\¡pw ac-W-antÃ? HcmÄ A\p-`-hn-¡m-hp¶ `uXn-I-
kp-J-asà \n\¡pw kzoI-cn-¡m-\m-hq. Hcp HmS-¯nÂ
Hcp ]m«-shÅw sImÅptam? HcmÄ¡n{X Hu¬kp-`-£-
Ww, C{X Dd-¡w, C{X C¶-bn¶ kpJw F¶p-−v.
AsXm¶pw Ic-I-hn-bnà tamt\. Ic-tbmKw amäm-\m-hn-Ã.
Nncn-tbm-Kta amäm³ Ihn-bq. Ic-tbmKw I−p-]n-Sn-¨-h-
tcmSv tNmZn-¨p-a-\-Ên-em-¡v.
\n\¡p \Ã a{´n-am-cn-Ã. IpXn-c-Ifpw B\-I-fp-ap-−m-
bn-cn-¡pw. [À½w Adn-bp-¶-h-cn-Ã. sImSp-¡p-¶-h-cp-an-Ã.
\nsâ CbÀ{U-½n\p lnX-apÅ i_vZw-am-{Xw-tIĸn¨v

ഹമാനസം
110

Al-¦m-cn-I-fmbn \mSp-ap-gps¡ ]mªp-\-S-¡p-I-bm-Wn-hÀ.


C\n BÀ¡pw Ip«n-t¨m-cm-¡m³ A\p-h-Zn-¡n-sö hmin-
bn-em-W-hÀ. hwi-hn-tO-Zw-h-c-¯-¡-hn[w Al-¦m-c-
t¯msS cmPy-Im-cy-§Ä D]-tZm-in-¡p¶ a{´n-am-tc-¡mÄ
\Ã-Xp -hn-j-am-sW¶p ]d-bm-dp-−v. `£n-¡p-¶-hÀt¡
`£y-hn-j-_m-[-bp-−m-Iq. Ip¯n-sh-¡p-¶-hÀt¡ Bh-gn-
¡p-hn-jw-I-b-dq. aqV-·m-cmb Cu a{´n-am-cpsS hmN-I-aSn
kzoI-cn-¨mte cmPyhpw hwihpw BbpÊpw \in-¡q.
ck-¯nsâ Xnf¡wI−p Nq−-hn-gp-§p¶ ao\p-IÄ
^yqkm-bn-t¸m-Ip-¶p. Xosb-cn-ªp-I−p HmSn-sb-¯p¶
ie-`-§Ä Icn-ªp-ho-gp-¶p.
\mSn\pw hwi-¯n\pw D·q-e-\m-i-ap-−m-¡m-\mWp
\obo AÀ°-an-Ãm¯ taml-§Â¡p ]pdsI HmSp-¶-Xv. ]
−p-\-ap-s¡mcp D·q-e-kn-²m-´-ap-−m-bn-cp-¶p. AXn-t¸mÄ
\ap-s¡-Xnsc \mwXs¶ {]tbm-Kn-¨p-sIm-−n-cn-¡p-I-bm-Wv.
\Ã-X-sÃ-¶-dn-hpÅ hnj-b-¯nÂXs¶ ]qÀÆ-P-·-hm-k-\-
sIm−p A`n-cp-Nn-h-¶p-`-hn-¡p-¶p. AXn-\p-{]-Xn-hn-j-an-Ã.
A¸o-en-\p-t]m-Im\pw ]än-Ã.
C\n Rm³ tjmÀ«vlm³Un ]d-bmw. cma\pw
koXbpw l\q-am-\p-sam¶pw B ImWp-¶-h-c-Ã. AXp-a-\-
Ên-em-¡v. I¸-ensâ apIÄX-«mWp Pe-¯n-\p-ao-tX-Im-Wp-
¶-Xv. A{X¡{X¡p shÅ-¯n-¶-Sn-bnepw D−m-Ipw. I−
Xà s]m¶v. koXsb I«p-sIm-−p-h-¶Xv I½än IqSn-bn-«-
Ã. \osbm-ä-¡p-−m-¡nb B]-¯n\p R§Ä D¯-c-hm-Zn-I-
f-Ã.
s]m¶p-cp-¡p-t¶-S¯p \o ]q¨-bm-th-−. ]pen-bm-
hm³ ]äp-sa-¦n t\m¡n. AsÃ-¦n F³ X¦w I®pw-]
q«n Dd-§v. Xmcm-«p-]m-Sm³ Ipd¨p cm£-kn-I-tfbpw Iq«v.
cmh-W\p Bdp-am-ks¯ tZjyw H¶n-¨p-−m-bn.
tam£w Cc-¶p-hm-§m-sa-¶p-d¨v Ipw`-IÀW³ Cd-§n-tbm-
Sn. henb Ccp-¼p-iq-e-sa-Sp¯v hm\-c-¡q-«-¯n-te¡v Hscmä
t]mÄhmÄ«v. hm\-c-·mÀ t]Sn¨p NnX-dn.

]Xn-s\m¶v:

cma-Pb

cma\p Cu ]ÀÆXw GXm-sW¶p a\-Ên-em-bn-Ã.

ഹമാനസം
111

hn`o-jWm Cu acp-X-asse amap\n BcmWv?


hn`o-j-W³ IrXy-ambn Ie-ap-S-¨p.
\nXy-\n-{Zm-Nm-cn-bm-Wv. Dd-¡-¯nsâ hk-´w. Fsâbpw
cmh-W-sâbpw ktlm-Z-c³. BIm-i-¯n-c-bm-bn-h-cp¶ Cu
Dd-¡-{`m-´³ \S-¶-h-gn-sbms¡ X«n-a-dn-¨p-s]m-Ipw. Ch-t\-
¡mÄ Dd-§p¶ Hcm-tf-bp-Åp. shÅ-¯n-e-§s\ s]m§n-
¡n-S-¡p-¶-bmÄ.
cma³ Ipw`-IÀ®sâ _tbm-Umä It®m-Sn-¨p-t\m-¡p-
t¼mÄ hn`o-j-W³ Ipw`-IÀ®-sâ-b-Sp-t¯-t¡m-Sn-s¨-¶p.
tPyjvTsâ ImenÂhoWp Ic-ªp. tPyjvT³ Imep-h-en-
¨p.
koX-sb-hn-«p-sIm-Sp¯p B]-s¯m-gn-hm-¡m³
Rms\mcp]mSp ]d-ªp. Fs¶-s¡m-Ãp-sa-¶p-d-¸m-b-t¸mÄ
HmSn-c-£-s¸-«-Xm-Wv. BÀ¡pw In«p-atÃm \mep-a-{´n-am-sc.
\mse®w Fsâ \mS-ap-dn-¡m\pw IqSn-bn-«p-−v.
kmc-anà A\n-bm. \ob-hn-sS-bn-cp¶p Ipg-¸-ap-−m-¡-cp-
Xv. AhnsS Dd-¨p-\n¡p-I. \mc-Z-\nÂ\n¶p Rms\Ãmw
{_ukvsN-bvsX-Sp-¯n-«p-−v. sa¨w-h-cpw. \obm-tb¡pw
icn.
c−p-t]cpw Cuc-−p-XpÅn I®p-\oÀ `qan-bn-en-än¨v ]pd-
tIm-«p-am-dn-t¸m-bn.
hnS-]-d-b-ensâ aSp-¸p-am-dm³ Ipw`-IÀ®³ Ipd-¨p-hm-\-c-
·msc ]nSn-¨p-sIm-¶p. Ipd-¨p-ap¼p hn`o-j-Ws\ sI«n-]n-
Sn¨ Btf AÃm, hÀ¯-am-\w-]-dª Btf-A-Ã. A{X-\-
¶mbn A{I-a-§Ä. bp²w A{I-a-am-Wv. t]³ap-«p¶ emL-
h-t¯msS aq¸À Ipc-§-·msc sIms¶m-Sp-¡n. bp²-¯nÂ
kam-[m-\-an-Ã. bp²w-I-gn-ªmte IjvSn-k-am-[m-\-am-hq.
kp{Ko-h³ Hcp IjvWw-ae Ipw`-IÀWsâ t\Às¡-dn-
ªp. Ipw`-IÀ®³ s\©p-sIm−p XS-ªp. ae-¡jvWw
s\©p-−-kzm-an-¡p-ap-¼n s]mSn-ªp-t]m-bn. IqÀ¡w-h-en-
¨p-d-§nb ioe-¯nÂ\n¶v BÀÖn¨ s\©q-¡m-Wv. apÖ-
·-¯n Pb-hn-P-b-·m-cnse hnP-b-\m-bn-cp¶p Ipw`-
IÀ®³. sshIp-WvT-¯nsâ skIyq-cn-än-bn H¸w ]mSn-]-
b-än-b-h-cm-bn-cp-¶p. Htc-dp-sIm−p Xocp-¶-XÃ i_vZw. ]
mem-gn-tam-´n-tam´n P·w-t]m-bn«pw XSn-t]m-bn-Ã. lnc-Wy-
I-in]p Bbn P·-sa-Sp¯p \c-knw-l-¯nsâ tNmc-s¡mXn
XoÀ¯-h-\mWv. hmbp-am{Xw `£n¨v BbncwsImÃw X]w-
sN-bvX-h-\m-Wv. Kym{S-_nÄ Iog-S-¡n-b-h-\m-Wv.

ഹമാനസം
112

kp{Ko-h\pw kp{Ko-hsâ apgp-h³ a{´n-amcpw an\nÌo-cn-


b Ìm^pw e£va-W³ XpS§n Ì^p-Å-hcpw ]b-än-
bn«pw Ipw`-IÀ®â IYbpw Xebpw Ft§m«pw t]
mhm³Iq-«m-¡n-bn-Ã. ]gb skIyq-cn-än-X-s¶. FSp-¯p-]n-Sn-
¡m-\pÅ apX-ep-−v.
l\q-amsâ XmU\w ]s£ kln-¡m-\m-hm-sX-bm-bn.
izmk-X-S-Ê-ap-−m-bn. l\q-am³ Ahn-S-hnsS ISn-¨p-h-iw-
sI-Sp-¯n. sNhn-sbms¡ Ipc§p ]dn-¨p.
Ipw`-IÀ®³ cmas\ Xsâ A´ym-`n-em-j-a-dn-bn-¨p.
Fs¶ sIm¶p-X-c-Ww. Ipc-§p-sN-hn-I-Sn-¨p-]-dn¨ Xe-
Im-Wp-t¼mÄ cm£-kÀ ]cn-l-kn-¡pw. A§p-sIm-¶mÂ
\mem-fp-tI-«m Hcp kpJ-ap-−v. ]s£ AXp-\-S-¡n-Ã. Cu
l\q-am³ Ipc-§nÂ\n-¶p-In-«n-bn-«p-tht− H¶p sIm¶p-X-
cm³. Hc-`n-em-j-ta-bp-Åq. Fsâ-Xe DS-enÂ\n¶pw
thÀs]-Sp¯n ]okm¡n IS-en {kmhp-¡Äs¡-dn-ªn-
sIm-Sp-¡p-I.
cma³ l\q-am-t\-s¡m-−p-Xs¶ BIrXyw \nÀÆ-ln-¸n-
¨p. IS-ense ao\p-IÄ Ipw`-IÀ®s\ Blm-chpw ]g-¦-Y-
bp-am-¡n. cma³ sXmSm³In-«msX tIkp l\q-am³
ssIIm-cyw-sN-bvXp. ]IpXn Dd-¡hpw ]IpXn DWÀÆp-
ambn Ign-ªn-cp¶ Ipw`-IÀ®sâ ]IpXn ISepw ]IpXn
Icbpw FSp-¯p. Ipw`-IÀ®sâ Xe-sIm-¯nb aÕy-§Ä
Dd-¡-¯nÂs]«p s]m´n-¡n-S-¶p.
cma-N-{µ³ e£va-W-t\m-Sp-]-dªp:
C\n Rms\m¶p Ifn-¡-s«. aq¶p-Zn-h-ks¯ Ubdn
Fgp-Xn-sb-Sp-t¯m-fq. C\n \o«n-h-en-¡-cp-Xv. bp²w shdp
Ifn-bm-bm aXn-tbm. Hcp sNmSn-sbms¡ tht−. ssSw
amt\-Pvsaâpw thWw. sN¡p-hn-fn-¡m-Xn-cn-¡-cp-Xv. aq¶p-I-
cp-¡Ä. \½Ä Pbn-¨n-cn-¡-Ww. F¶n-«p-thWw H¶p
\nhÀ¶p-In-S-¡m³. bp²-hn-h-c-§-f-dnªp cmÚn D´p-
´p-´msf D´v F¶p-]-dªp Ign-¨p-Iq-«p-I-bm-bn-cn-¡pw.
B£³ Ipdn-s¨Sp-t¯m-fq.
icn dmw.
C{µ-Pn-¯ns\ BZyw sh«mw. ]ns¶ taL-\m-Z-s\.
\msf InwKn\p sN¡p-hn-fn-¡-Ww. Ifn-I-gnªp H¶p
ap§n-¡p-fn¨p aä-¶mÄ Atbm-²y-¡p-a-S-§-Ww.
cmam, cmPm-th, Bcy-tZhm aq¶p-Zn-h-k-¯n-\Iw taJ-
\m-Zsâ \mZw XoÀ¡m-sa¶p Rm³ hn`o-j-W\p t\m«p-

ഹമാനസം
113

ssI-am-dn-b-Xm-Wv. A§p A{]q-hvsN-¿-Ww. ^bÂa-S-¡-cp-


Xv.
icn. \o¡n-s¡mÄI. A{]q-hvUv.
Bcpw hnkn-e-Sn-¡msX e£va-W³ XpS-§n-sh-¨p.
Ifn-Im-cy-am-bn.
sNmSn-t]m-sc¶ cmasâ ]cn-`hw XoÀ¶p.
C{µ-Pn¯v \mcm-bW F¶ A¼p-hn-«p. e£va-W³
k]vXm-£-co-a{´w F¶ h¼v hn«p. \mcm-b-Wm-b-\ax
F¶p-tI«v \mcm-bW F¶ A¼p-e-£va-Ws\ aq¶p-h-ew-
sh-¨p. e£va-Wsâ Bh-\m-gn-bn B A¼p Hcp
apXÂIq-«m-bn.
atlm-Z-c³ Xsâ KP-hm-l-\-¯n\p AÄ«n-a-s]-bnâ-Sn-¨-
Xp-I-−m lmbv sFcm-h-Xw. atlm-Z-c³ tZth-{µsâ
^m³kn-{U-Ên-«p. e£va-W³ Smt»m Bbn.
tZth-{µ-t\mSv bp²-¯n\p Rm\n-Ã.
Kme-dn-bn Ccp¶p tZth-{µ³ tImcn-¯-cn-¨p. Hcp Cf-
\n-cp-Ip-Sn-¨p. aq¯-\ocpw IpSn-¡m-\pÅ Bth-i-ap-−m-bn-cp-
¶p.
{iocm-a³ Bbp-[-§Ä cmhm³ sebv¯nÂt]mb ka-b-
am-bn-cp-¶p. BXm-¸n taL-¯n adª taL-\m-Z³
{_Òmkv{Xw s]bvXp.
s]bvXXp-sIm−p e£va-W\pw kp{Ko-hm-Zn-Ifpw hgp-
¡n-ho-Wp. henb Bbp-[-§Ä apgp-h³ Cd-¡n-¯p-e-¡s«
F¶m-bn-cp¶p e£va-Wsâ a\-Ên-en-cn-¸v.
Ipd-¨p-]n-g-¨p.
]ng-Ip-d-¨n-Ã.
Bbp[w aqÀO-Iq-«n-h¶ cma³ injvS-·m-cmbn InS-
¡p¶ CjvS-·m-sc-¡-−p. DuWp-d-¡-an-ÃmsX Xsâ Imcyw-
t\m-¡m-\mcp-−n-\n-sb¶p -Ip-WvTn-X-s¸-«p.
k¦-S-a-g-s]-bvXp.
Bbp-[-h-−n-bp-ambn h¶ cma\p ]pdsa `£-W-h-−n-
bp-ambn hn`o-j-W\pw F¯n.
hn`o-j-W-a-lm-cm-Pm-hv, hntam-NI-t\-Xmhv C{µ\v Hcp
ankvtIm-f-Sn-¨p. C{µ³ hn`o-j-W\p Hcp kzÀ®-¸m{Xw
F¯n-¨p-sIm-Sp-¯p. cmh-Ws\ hn«p-]n-cn-ª-Xn¸ns¶
tImfm-WtÃm F¶p At§-tcmÀ¯p.
tKmÄUv Unjn hoWp-In-S-¡p¶ l\q-amsâ Np−nÂ
Hcnäp {ZmhIw Cän-¨p. hocyw-Iq-Sn-b-Xm-Wv. l\q-am³ NmSn-

ഹമാനസം
114

sb-gp-t¶-äp. CtXXp {_mâ¸m


Pmw_-hm\pw {Zmh-I-¯n ÌmÀ«m-bn.
H¶pw _qkm-b-t]mse Pmw_-hm³ ]pe¼n:
ap−n-¸-d-bm³ t\c-an-Ã. lnam-e-bw-h-sc-t]mbn arX-k-
RvPo-h\n F¯n-¡-Ww. cmhn-se-bm-hp-t¼m-tg¡pw hoW-So-
ans\ apgp-h³ Ifn-¡-f-¯n-en-d-¡-Ww.
sabnev t]mbn.
Fkv.-Fw.-F-kv.-t]m-bn.
tI«-]mXn tIÄ¡m-¯-]mXn slen-tIm-]vSÀtbm-K-apÅ
l\q-am³ kq¸Àtkm-Wn-¡mbn hS-t¡m-«p-]n-Sn-¨p.
taL-\m-Z³ CSn-sh«n:
]cw-]n-Xm-th, e¦-P-bn-¨n-cn-¡p-¶p.
C¶nwKvkpw d¬kp-sam¶pw tNmZn-¡msX cmh-W³
cm£-kn-amsc hnfn-¨p-tNÀ¯p.
Fsâ h\n-X-Isf \n§-fp-S³ ]pjv]-I-sa-Sp¯p H¶p
Ducp-Np-äp-I. koX-s¡mcp en^väv sImSp-¡p-I.
cm£-kn-IÄ¡p kt´m-j-am-bn. Npfn-hn-semcp hnam-\-
bm-{X. AhÀ Zpcn-X-_m-[n-X-{]-tZ-i-§Ä Npän. \mi-\-jvS-
§-fpsS Iq«-¯n e£va-W\pw aäpw hoWp-In-S-¡p-¶Xp
koX-I-−p. tI{µ-kw-Ls¯ t_m[y-s¸-Sp-¯m-s\-¶-hn[w
cm£-kn-IÄ FÃmw s]cp-¸n-¨p-]-d-ªp.
koX hmhn«pw ssIhn«pw aq¡p-]n-gn-ªp. cmasâ ]mZ-
\n-kz\w ASp-s¯-hn-sStbm tIÄ¡p-¶p-s−¶p tImcn-¯-
cn-¨n-cn-¡p-t¼m-gmWv A]-I-S-hmÀ¯.
Hcp cm£kn cmh-Wsâ ktµiw koX¡p ssIam-dn.
thhp-thmfw Im¯-h-\m-Wp-Rm³. Btdmfw Im¯p-
\n¡mw. ]s£ Xocp-am-\-sa-Sp-¡m-\pÅ ka-b-am-Wn-Xv.
{XnP-S-bpsS tXmfn-te¡p koX Nmªp.
t]\-cn-¡pw-t]mse {XnPU koX-bpsS sNhn-bn ]
dªp:
CÃ-Ip-«n, cmas\ Fhn-sSbpw I−n-Ã-sÃm. CXn-set´m
PmS-bp-−v. hn[-hsb hln-¨p-]-d-¡m³ ]pjv]-I-¯n-\m-hn-
Ã. cma-s\-sIm-¶n«v koX-sb-I-b-än-bm Cu hnam\w am\-
t¯-¡p-b-cn-Ã. A§-s\bm kwhn-[m-\w.
Fs´ms¡ kwhn-[m-\-amWp cmh-W-\v F¶p koX
A´w-hn-«p. F¶m-ep-a-hÄ hmSn-In-S-¶p. ho−pw GtXm Dg-
hp-Nm-en Dt]-£n-¡-s¸-«-h-fm-bn. {XnP-U-bpsS Hcp PU-
bn Xncp-¸n-Sn¨p.

ഹമാനസം
115

Pmw_p-ssh-Zy³ Iev]n¨ acp-¶nsâ t]cv l\q-am³ ad-


¶p. h¶p-tNm-Zn-¡m³ ka-b-an-Ã. iey-I-c-Wn, hni-ey-I-c-
Wn, kÔm-c-I-c-Wn, arX-kvRvPo-h\n F¶n-§-s\-bpÅ
GtXm Hcp \n AsÃ-¦n Wn F¶p l\q-am³ HmÀ¯p.
Cu Hm«-¯n-\n-S-bn Fs´ms¡ {i²n-¡-Ww. \mepw-Iq«n
Hcp sImSp-ap-Sn-¡jvWw aq¸À Cf-¡n-sb-Sp-¯p-sIm-−p-t]m-
¶p.
Pmw_p-ssh-Zy³ \mepw-Iq-«n-ap-dp-¡n.
\¶m-bn, \¶m-bn, FÃmw-sIm−pw Imcy-ap-−v.
sshZy³ In«n-b-a-cp-s¶ms¡ D]-tbm-Kn-¨p. FÃmw-IqSn Hcp
sI«m¡n cW-`q-an-bn-eqsS \S-¶p.
hoWp-In-S-¡p¶ Hmtcm-cp-¯-cp-sSb-Sp¯pw sN¶p. ldn-
b¸v F¶p a{´n-¨p-sIm−p Ce-s¡-«p-sIm−p Dgn-ªp.
Ce-¡p-¯p-k-ln-¡m\mhmsX hoWp-In-S-¶-hÀ Xe-sh-
«n-¨p.
{_Òmkv{Xw arX-am-¡n-b-sXms¡ arX-k-RvPo-h\n
amän-s¡m-Sp-¯p. hni-evI-cWn iey-§-fmb A¼p-Isf
apgp-h³ ico-c-§-fnÂ\n¶p hnSp-hn-¸n-¨p. iey-I-cWn
ieyw Xd-¨p-−m-¡nb {hW-§-fp-W-¡n. kÔm-\-I-cWn
_m¡n-ap-dn-hp-IÄ Iq«n-¸n-Sn-¸n-¨p.
tcmKw ]oen-s¡-«n Bhm-ln-¨p-gn-ªp-hm-§nb hnhcw
cmh-Wsâ sIm«m-c-¯n-e-dn-ªn-Ã. AhnsS cmh-W³ koX-
bpsS KXy-´-c-an-Ãm¯ a\w-amäw hnc-en-se-®n-s¡m-−n-cp-
¶p. Np−n-·m Np−m-Wn, Xh-f-t¸m-¡m-¨n.
]pe-cpw-aps¼ Hcp I«³t]m-ep-a-Sn-¡msX cma-¸S sdUn-
bm-bn. cmhnse Ipd¨p bp²w-sN-bvXm aq¡nÂ\n¶p Ce-
aWw t]mbn-¡n-«pw.
e£va-W³ ap¼nÂ\n-¶p.
tae-\-§nb bp²w-sN-¿m³ C{µ-Pn-¯p-a-Sn-¨p. thZ-\n-¸n-
¡p¶ Hce-k-X.
C{µ-Pn¯p {]`m-X-kw-t{]-£-W-ambn Hcp Pme-hn-Zy-]p-d-
s¯-Sp-¯p.
Hcp Nc-sS-Sp¯p BImit¯¡p Npcp-«n-sb-dn-ªp.
AXn-semcp cYw-hn-cn-ªp. cY-¯n shÅ-¯n Xma-c-
bmbn I®o-cn Hcp koX-bp-−m-bn. B cYw BIm-i-¯n-
eqsS cW-`q-an-¡p-ap-I-fn-se-¯n-¨p.
AhnsS\n¶pw taL-hmWn C§s\ {]t£-]-Ww-sN-
bvXp:

ഹമാനസം
116

hmÀ¯-IÄ hmbn-¡p-¶Xv C{µ-Pn-¯v. koXsb cmh-W-


cm-Pmhp Dt]-£n-¨p. AhÀ\n-an¯w e¦-bv¡p-−mb \mi-
\-jvShpw cm£-k-·mÀ¡p-−mb Ah-am-\hpw IW-¡n-se-
Sp-¯mWv cmh-W-cm-Pmhv Cu Xocp-am-\-sa-Sp-¯-sX¶p
sIm«mcw ]{X-¡p-dn¸p ]d-bp-¶p.
taL-hm-Wn-tbmsS aÕ-cn¨v hnZq-c-ZÀi-\n koX-bpsS
Ic-¨n XpSÀ¨-bmbn {]t£-]-Ww-sN-bvXp. lm \mYm,
lm A\pPm F¶-hÄ ssIIm-en-«-Sn-¨p. cmam-\-µ-km-K-c-
¯n Hcp KZvKZw _m¡n-bm-bn.
taL-\m-Z³ \mS-Io-b-ambn {]Xy-£-s¸-«p. F¶n-«n-
§s\ ]dªp:
Rm\n-hsf sh«n-s¡m-Ãpw. icocw cm-£-k-·mÀs¡-dn-
ªp-sIm-Sp-¡pw.
koX-bpsS càw slen-tIm-]vä-dnÂ\n¶p acp-¶p-X-fn-
t]mse bp²-¡-f-¯n-\p-aosX BIm-i-¯p-\n¶pw Noän.
¾m\-X-s]-bvXn-d-§p-t¼mÄ taL-\m-Z³ taL-am-bn-am-dn.
hn`o-j-W³ CS-s]-«p.
Rms\m-gnsI aäp-Å-h-sc, t\c-dn-bm³ F¶p-]-d-ªp-Im-
Wn-¡p¶ X«n-¸p-I-fm-Wn-h. P\-]n-´p-Wbpw hnP-bhpw
\in-¨p-t]m-Ip-t¼mÄ C¯cw Bhn-jvIm-c-§-fp-−m-hpw.
Cu Kn½n-¡n hoWp-t]m-cm«w \nÀ¯-cp-Xv. hb-emdpw IS-
tegpw IS-¶-hÀ Xf-c-cp-Xv.
CXp-k-Xy-amtWm
AsX
kXy-am-sW-¶-dn-bp-t¼mÄ AhÀ¡p \mW-t¡-Sm-hntÃ?
A§-s\-sbm-¶p-−m-hn-Ã.
A§-s\-h-cp-t¼mÄ F´p-]-dbpw?
t\c-dn-bm\pw t\cs¯bdn-bm\pw H¸w Ign-bn-Ã. CXp
t\c-Ã. ]t£ t\c-s¯-bm-sW¶p ]d-bpw.
CÃm-¯tÃ?
AsX, Pohn-¨n-cn-¡p-¶-hÀ acn¨p F¶p-]-d-bp-¶Xv t\c-
s¯-bpÅ dnt¸mÀ«nw-Km-Wv. ]n¶oSv F´m-bmepw ac-W-ap-
−m-hntÃ?
Btem-Nn-¨m AXn-semcp t\cp-s−¶p ImWmw.
`oj-Wm, hn`o-jWm \obn-sÃ-¦n Cu {]Xy-b-imkv
{Xw R§Ä¡p a\-Ên-em-hn-Ã.
taL-\m-Zsâ ^nÃ-dn-\p-tijw cmh-W³ cwK-s¯-¯n.
cm£-k-Ip-e-¯nse Incn-b-¯nse \mb-cmWp {]`p. bp²-

ഹമാനസം
117

¯n H¶p ]nt¶m-¡-am-bn-t¸m-bXv AXp-sIm-−m-Wv.


ap¶n-sem-¶p-an-Ã. an¡-hmdpw \in-¨p-I-gn-ªp. Ipsd-t]
À cà-km-£n-I-fm-bn. Iptd-t¸sc ]pd-¯m-¡n. Iptd-t]À
cmPn-sh-s¨m-gn-ªp. tZ-im-`n-am-\-¯n-\p-th−n cmh-W³
cwK-¯n-d-§p-I-bm-Wv. Hä-¡n-d-§n-bmepw aXn.
e£va-W³ cmh-W-\p-ambn XpS-§n-sh¨ A¦w cma-
t\äp-]n-Sn-¨p. Imäp-]n-Sn-¨-t]mse AXm-fn-¸n-Sn-¨p.
cma-cm-h-W-bp-²-¯n\p Kme-dn-\n-d-ªp.
cma³ BZyw cmh-Wsâ hnsÃm-Sn-¨p.
ImWn-IÄ Iq¡n-hn-fn-¨p.
hnsÃm-Snª cmh-W-t\mSv C\n \msf-bmhmw F¶p-]-
dªp bp²w-\nÀ¯n-sh¨p cma³.
H¯p-Ifn F¶p ]ndp-]n-dp¯p NneÀ Ccn-¸n-S-§Ä tISp-
h-cp-¯n.
Hcp cmh-W³ am{X-am-bn-cp-¶nà cmasâ e£yw. Hcp
koX-t]m-ep-am-bn-cp-¶n-Ã.
cmh-W³ At¸mgpw kam[m\n-¸n-¨p:
h¬th-sb-¦nepw F\n-¡pÅ kvt\lw cma\p koX-
tbm-Sn-Ã. Ds−-¦n [rXn-sh¨p C¶p-Xs¶ Fs¶ Im¨n
koXsb hos−-Sp-¡p-am-bn-cp-¶ntà B hnZzm³?
cmh-W³ cm{Xn-¡p-cm{Xn ]mXm-f-t¯¡v Ipdn-¸p-sIm-Sp-
¯-b-¨p. `qan-bn tXmäm ]mXm-f-¯n F¶m-W-tÃm.
]mXm-f-tZ-i¯v cmh-W\ma-¯n Hc]-c-\p-−m-bn-cp-¶p.
t]cv ]mXm-f-cm-h-W³. hnjvWp-hn-s\-t]-Sn¨v BZyw ]
´-f-t¯-t¡m-Sn-t¸m-b-h-cpsS t\Xm-hv. Ipcp-S³ \m«nÂ
tIm¦-®³ cmPm-hm-bn. ]mXmf-¯n Ah³ cmPm-hm-bn.
]mXm-f-cm-h-W-\v t]cp-t]mse \sÃmcp ktlm-Z-c-\p-−v.
Ipwt`m-[-c³. Ah-scm-ä-ap-¶-Wn-bm-Wv. H¸w Iªn-Ip-Sn-
¡pw. H¸w \mfn-tIcw s]mfn-¡pw.
c−p-Iq-«À¡pw e¦m-cm-h-W-\p-ambn N§m-¯-ap-−v. \b-
X-{´-_-Ô-ap-−v. \bw-Ip-dª _Ô-§-fp-ap-−v. Ch-
scms¡ km{am-Py-hn-tcm-[n-I-em-Wv. tImf-Ip-Sn-¡m-¯-h-cm-
Wv. ]ptcm-K-a-\-km-ln-Xy-Im-c-·m-cm-Wv.
Ipdn-¸n³]Sn ktlm-Z-c-§Ä F¯n.
BNm-c-]qÀÆw Icn-a-cp-¶p-ap-−m-bn.
e¦-bpsS ØnXn-I−p ]mXm-f-cm-h-W\v hn§n-s¸m-«n.
Ipwt`m-Z-c\pw Nne s]m«-ep-I-fp-−m-bn. ASn¡v ASn
F¶pw ASn-¡p-aps¼ ASn F¶p-am-bn-cp¶p e¦-bpsS ]«m-

ഹമാനസം
118

f-co-Xn. ASn-¡-Sn-bm-bn-cp¶p \jvSw. _m¡n N¯n-s\m-


¡pta \ne-bn-em-bn-cp-¶p. ]eXpw \ne-bn-Ãm-sX-bm-bn-cn-¡p-
¶p. C\n-sbmcp A¦-¯n-\p-_m-ey-an-Ã. _mey-¯n\p A¦-
hp-an-Ã. Aä-ssI-th-−n-h-cpw. cmh-Wsâ Ccp-]-Xp-ssI-IÄ
aXn-bm-hn-Ã. Hcp-am-Xncn Aä-ssI-I-sfms¡ cmh-W\pw
a¡fpw sNbvXp-Iq-«n-bn-«p-−v.
ssk\n-I-k-Jy-¯n\p Icm-dm-bn.
Hm¬_n-lm^v Hm^v e¦m F¶pw Hm¬ _nlm^v
Hm^v ]mXm-f-sa¶pw c−p-cmh-W-·mÀ H¸nÂam{Xw hyXym-
k-t¯msS t]sc-gpXn H¸n-«p.
H¸n-«Xpw IcmÀ\n-e-hnÂh-¶p.
kwbp-à-tk-\m-{]-I-S-\-¯n\p \nÀt±-i-ap-−m-bn.
bp²w-P-bn-¡Ww F¶m-bn-cp¶p BZys¯ hyh-Ø.
AXn\p atä-Iq-«ÀIqSn kl-I-cn-t¡-−n-h-cpw. Pbn-¨mÂ
XpS-¨p-hr-¯n-bm-¡nb e¦ ]mXm-f-cmhW\pw koXm-tZhn
e¦m-cm-h-W\pw F¶m-bn-cp¶p ASp¯ hyh-Ø. Cu
IcmÀ \ne-hnÂh-¶mÂ\n-e-hn-epÅ hyh-ØnXn amdp-I-X-
s¶-sN¿pw F¶pw IcmÀ Duäw-sIm-Åp-¶p-−v.
{]W-bn-\n-¡p-th−n cmPy-ap-t]-£n-¨-h³Xs¶ cmh-
W³. cmh-Wm, A¼-Scm-h-W, A-¼-¼S cmh-Wm, cmh-W-
{]t`m emÂk-emw. IcmÀ{]-Imcw e¦ kaw koX
Fs¶mcp ka-hmIyw Dcp-¯n-cn-ªp-h-¶n-cn-¡-bm-Wv. c−p-
cm-h-W-·mÀ AtXm-cn-sh-¡p-I-bm-Wv.
A¡m-es¯ Gähpw {]i-kvX-cmb c−p kv{Xoc-Xv\-
§-fmWv atÞm-Z-cnbpw koX-bp-sa¶p cmh-W³ DÅp-sIm-
t−mÀ¯p.
kmÀÆ-tZ-io-b-ap-X-em-fn-¯-¯n-s\-Xn-sc-bpÅ t]mcm-«-
¯n Hcp-Np-h-Sp-sh-¸mWv Cu Icm-sd¶p ]mXm-f-cm-h-
W³ A`n-{]m-b-s¸-«p.
\c-þ-hm-\-c-k-Jy-¯n sshcp-²y-§-fp-s−¶pw
F¶m AXp-\-ap-¡-\p-Iq-e-am-¡n-am-än-sb-Sp-¡m³ km[n-¨n-
«n-söpw e¦m-cm-h-W³ Nq−n-¡m-«n. Cu IcmÀ AXp-km-
[y-am-¡pw. t]mcm-«-¯n Hcp cmh-W³ am{X-amWv XpS-¡-
¯n D−m-bn-cp-¶-sX-¦nepw Ct¸mÄ c−p-cm-h-W-·mÀ
ssItImÀ¯n-cn-¡p-¶Xv ip`-kq-N-\-bm-Wv.
{]ap-J-cmb ]e cm£-k-·mcpw t]mbn. Ah-cm-sc-
¦nepw ]mXm-f-¯n-se-¯n-bn-«pt−m cmh-Wm.
Rm\p-−sÃm Ahn-sS. aäm-tcbpw I−n-«n-ÃtÃm et¦-

ഹമാനസം
119

im.
kzÀ¤-¯n-e-hÀ F¯n-Ã. ]ns¶ Ah-scms¡ Ft§m-
«mWp t]mIp-¶Xv? cà-km-£n-I-fm-Ip¶ kJm-¡Äs¡-
´m-Wp-]-äp-¶-Xv. Fhn-sSbpw CS-an-ÃmsX t]mIp-¶pt−m
\½psS cà-km-£n-IÄ.. KXn-In-«m-t{]-X-§-fmbn ih-Ip-So-
c-§-fn HXp-§n-t¸m-hp-I-bm-tWm.
]mXm-f-k-tlm-Z-c-§Ä Fgp-t¶äv Aä³j-\m-bn.
Ccp-sa-¿m-sW-¦nepw \½-sfm-¶mbv
ac-Ww-h-tcbpw ]ncn-bmsX F¶ hn¹-h-Km-\-ap-−m-bn.
ssIhn-c-ep-IÄtImÀ¯v Nhn-«p-I-fn-bp-−m-bn. C\n
bp²wsN¿m³ apX-en-sÃ-¦nepw DÅ-sXms¡ apX-embn {]
Jym-]-\-§-fp-−m-bn.
XIcm-dnsâ tIm¸n ssIbnÂsh¨p ]mXm-f-¡mÀ t]mcp-
t¼mÄ ]dªp:
\½psS ]mXmfw t]cp-sImt− ]mXm-f-am-hp-¶p-Åp.
e¦-bpsS ØnXn-Xs¶ Ah-Xm-f-am-Wv. cmh-W\p koXsb
In«n-bm aXn. \ap¡p e¦-b-Sn-¡mw. CXp-hsc ]s¦-Sp-
¡msX Ccp-¶Xpw \¶m-bn. \½Ä IpSn-tb-ä-¡mÀ¡v Hcp
cmPyw-IqSn In«p-I-bm-Wv. FÃm-hcpw bp²w-sNbvXp ]m¸-cm-
hp-t¼m-gmWp \ap-¡-hkcw sXfn-bp-I. sXfn-bpsS sXfn-
¨w-X-s¶. ]g-b-cm-Pm-hsà cmh-W\v Fs´¦nepw Nnezm\w
sImSp-t¡-−n-h-cpw. Ign-ªp-t]m-I-t−.
Ah-cn-cp-hcpw X·m-{Xm-th-j-¯n cma-¸-S-bpsS BIm-
i-ho-[n-bn k©-cn-¨p.
\new-Im-Wp¶ \nem-hp-−m-bn-cp-¶p. \nem-hp-Im-Wp¶
\ne-am-bn-cp-¶p. hm\-c-·mÀ ImgvN-_w-¥m-hp-I-fn-se-¶-t]
mse hn{im-´n-¨p. kz´w hm InS-¡-bmbpw Xe-bn-W-
bmbpw ]c-kv]cw ]¦p-sh-¨p-d-§p-I-bm-Wv.
hn`o-j-W\pw kp{Ko-h\pw henb Btem-N-\-bn-em-Wv.
Xe-bnÂ\n¶p ]pI-t]m-Ip-¶p-−v. B ]pI-bn e¦-bm-Wp-
I-¯p-¶-Xv.
km£m cma\p CXn-sem¶pw t¢i-an-Ã. At±lw
e£va-Wsâ aSn Xe-bn-W-bm¡n im´-\mbn ibn-¡p-¶p.
Nne hm\-c-·mÀ Dd-¡-¯nepw `àn-]qÀÆw cma-\p-Npäpw
ib-\-{]-Xn-£Ww \S-¯p-¶p. `àn-aq-¯-hÀ tZh-\pt−m
sskzcw-sIm-Sp-¡p-¶p.
l\q-am³ kz´w hmÂNpcp-fp-I-fpsS knwlm-k-\-¯n-en-
cp¶p Npäp-]mSp ho£n-¡p-I-bm-Wv. £oWw amäm-\pÅ

ഹമാനസം
120

ho£-W-am-Wv. Hcp hmÄ^m³t]mse Hä-bn-cn-¸v. Igp¯pw


Xebpw am{Xw At§m-«p-an-t§m«pw Nen-¡p-¶p.
CbmÄ¡p e¦ Fs´-¦nepw Bhp-¶-hsc Dd-¡-an-sÃ-
¶p-tXm-¶p-¶p. ChnsS \½psS ]cn-¸p-th-hn-Ã. Hcp ]pXnb
hgn¡p ajn-t\m-«-an-«p.
]mXm-f-¯nÂsN¶p Ahn-S-¶-t§m«v l\q-amsâ
hmÂt¡m-«-hsc Hcp Xpc-¦-ap-−m-¡n. B sat{Sm-bn-eqsS
AhÀ hmÂt¡m-«-bn-Â IS-¶p. ssIbnÂI-cp-Xnb t¢
mtdmt^mw Sh-enÂap¡n cma-e-£va-W³amsc tamln-X-cm-
¡n.
tamln-Xsc, kvt\ln-X-sc, ktlm-Z-csc AhÀ ]mXm-f-
¯n-te¡ sslPm¡v sNbvXp.
]mXm-f-]-c-tZ-h-X-bp-sS, ]mXm-f-Im-fn-bpsS \S-¡Â c−
p-i-co-c-§fpw Hcp Bßm-hp-amb cma-e-£va-W-·msc InS-
¯n. Imfo-am-Xm-hn\p hmI-¨mÀ¯mbn Ch-cpsS càw
F¶p {]mÀ°n-¨p. _en-]q-P-¡pÅ GÀ¸m-Sp-IÄ XpS§n.
Hcp ambmhn ]dªp:
Ipc-§-·m-scbpw sIm−p-h-cm-am-bn-cp-¶p.
AXn-\p-a-dp-]-Sn-bp-−mbn:
\c-_-en¡p Ipc-§sâ càw tNÀ¯m amb-am-hpw.
Imfn-i-]n-¡pw. Ah-ä-bä DWÀ¶m BsI tXm¶ym-k-a-
b-am-Ipw.
Fs´m-s¡-sbm¶p t\m¡Ww I½o-j-\-Sn-¡m³. Hcp
cmPy-amWv In«m-\p-Å-Xv. \jvS-s¸-Sm³ _en-ar-K-§-fpsS
tNmc-am-{Xw.
CXn-\Iw l\q-am³ c−p-t]-cpsS \jvSw ]nSn-s¨-Sp-¯n-
cp-¶p. tIm«-¡Iw apgp-h³ Xnc-ªp. hn`o-j-Wsâ t\Xr-
Xz-¯n Xpc-¦-¯n-eqsS Nq«pw s]t{Sm-am-Ivkp-ambn PmY
\o§n. ]mXm-f-Im-fn-bpsS ]S-ap-ä¯p _en-\-S-¶p. ]mXm-f-
k-tlm-Z-c-§sf sN¶ kwLw _en-bÀ¸n-¨p. _en-¡p-
tijw ]mXm-f-cm-h-Wsâ ]p{X³ kpam-ensb ]mXm-ftZ-
is¯ Awiw A[n-Im-cn-bm-¡n. ]mh-kÀ¡m-cns\ Ah-
tcm-[n-¡p-t¼mÄ AhÀ Biw-k-bÀ¸n¨p: \obn-\n
sIm¶pw Xn¶pw Pohn-¡p-I.
]mXmfw icn-s¸-Sp-¯m-sa¶p kpamen kXy-{]-Xn-Ú-\-
S-¯n.
cmh-W\p C\n H¶pw t\m¡m-\n-Ã. tÌm¡nÂ
Btcbpw sImÃn-¡m-\n-Ã. sImÃmt\m acn-¡mt\m Bbn

ഹമാനസം
121

cmW-\n-d-§n. H¶p-In koX AsÃ-¦n koX-¡p-th−n


PohmÀ¸-Ww.
cmh-W³ hn¡-äp-ho-gv¯n.
atl-{µ-_m-W-¯n ]¯p-X-e-IÄ NnXÂ]p-äp-t]mse
ASÀ¶p-ho-Wp. hb-änÂ\n¶p ]−p-hn-gp-§nb ]mb-k-
s¨¼p ]pd-¯p-Nm-Sn. ]mÞn-Xy-¯nsâ ]¯p-in-c-Êp-IÄ
Aäp-ho-W-Xp-I−p ]Þn-X\pw sshbm-I-c-W-\p-amb
l\q-am\p lÀj-ap−m-bn.
l\q-am-\nse sshbm-I-c-W³ Xe-bp-bÀ¯n. hmÂNp-cp-
−p. l\q-am³ Adn-bmsX ]dªp:
cma-InÂUv cmh-W.
IÀ½-Wn¡p IÀ¯-cn-hmIyw In«p-I-bm-bn-cp-¶p. Xsâ
Xs¶ IÀ¯m-hmbn l\q-am³ cmas\ k¦-Â]n-¨p.
Xm³ Xnc-ªn-d-§nb IÀ¯cn Is−-¯n. AXnsâ {]
tbm-K-`w-Kn-bn l\q-am³ BhÀ¯n-¨p-sIm-−n-cp¶p:
cma-InÂUv cmh-Wm. cmam InÂUv cmh-W.
A]m-c-amb \µn-tbmsS `à-l-\q-am³ a{´-ap-cp-hn«p:
cma-P-b.
AXp-tI« Ipc-§-·mÀ AXp ap{Zm-hm-Iy-am-¡n.

ഹമാനസം