You are on page 1of 10

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

EUROSTER 2000
1. INSTALACJA Uwaga: w trakcie instalacji sterownika dopyw energii powinien by wyczony. Zaleca si powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakadowi. 2. WYBR WACIWEJ LOKALIZACJI STEROWNIKA. Na poprawne dziaanie sterownika w duym stopniu wpywa jego lokalizacja. Usytuowanie w miejscu cyrkulacji powietrza lub bezporednio nasonecznionym spowoduje nieprawidowe kontrolowanie temperatury. Aby zapewni prawidow prac sterownika naley zainstalowa go na cianie wewntrznej budynku (pomidzy pomieszczeniami). Naley wybra pomieszczenie, w ktrym przebywa si najczciej, ze swobodn cyrkulacj powietrza. Unika bliskoci urzdze emitujcych ciepo (telewizor, grzejnik, lodwka) lub miejsc wystawionych na bezporednie dziaanie soca. Nie naley umieszcza sterownika bezporednio przy drzwiach, aby nie naraa go na drgania.

3. PRZEWODY. Zaciski przewodw znajduj si na tylnej cianie sterownika. S to trzy kocwki oznaczone odpowiednio: COM, NO i NC. Jest to typowy jednobiegunowy przekanik dwustanowy. W wikszoci przypadkw zacisk NC nie jest wykorzystywany.

4. MONTA STEROWNIKA. Do montau uywa si doczonego szablonu. W cianie naley wywierci dwa otwory o rednicy 6 mm, woy koki i przykrci lewy wkrt z 3 mm luzem. Naoy sterownik przez gwk wkrtu i przesun w prawo (naley zwrci uwag na otwr podobny do dziurki od klucza na tylnej cianie sterownika). Wkrci prawy wkrt tak, aby dobrze przytrzymywa zamontowany sterownik. Uwaga: Jeeli ciana jest drewniana, nie ma potrzeby uywania kokw. Naley wywierci otwory o rednicy 2,7 mm zamiast 6 mm i ruby wkrci bezporednio w drewno. Uwaga: w przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podogowym naley zapozna si z rysunkiem S5.

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

5. ZAPOZNANIE ZE STEROWNIKIEM. 5.1. WYGLD ZEWNTRZNY.

Na przedniej pycie sterownika po prawej stronie znajduje si przesuwana pokrywa. Po jej otwarciu widoczne s przyciski. Pokryw mona wyjmowa w celu wymiany baterii. Po zdjciu pokrywy ukazuje si miejsce na 2 baterie R-6 oraz 3 mikroprzeczniki. S one uywane do kontroli: Ogrzewania/klimatyzacji. Sterownik moe take kontrolowa system chodzenia lub klimatyzacji Opnienia wczenia sygnau wyjciowego 5 minut zapobiega czstym wczeniom urzdzenia wykonawczego np. na skutek chwilowego przewiewu Wahania temperatury (1C lub 2C) np. dla 1C przy ustawieniu temperatury na 20C wczenie nastpi przy 19.5C, a wyczenie przy 20.5C. Dla 2C przy ustawieniu temperatury na 20C wczenie nastpi przy 19C a wyczenie przy 21C

Nastawa fabryczna jest optymalna dla ogrzewania w rodkowoeuropejskich warunkach klimatycznych i nie zaleca si jej zmienia. Przy obu przyciskach po lewej stronie sterownika widoczne s oznaczenia: R oznacza temperatur optymaln komfortu cieplnego (dzienn). oznacza temperatur ekonomiczn (nocn). Te dwie wartoci temperatur mona nastawia samodzielnie. Staa temperatura przeciwzamroeniowa (7C) oznaczona jest na ekranie wywietlacza jako T i nie mona jej zmienia. W niniejszej instrukcji zamiast podawania wielkoci liczbowych bdziemy te temperatury nazywa odpowiednio: dzienn, nocn i przeciwzamroeniow. Euroster 2000 jest sterownikiem, ktry mona programowa. Moe on automatycznie przystosowywa temperatur pomieszcze do poziomu temperatury dziennej, gdy jestecie Pastwo w domu lub obniy j automatycznie, zaoszczdzajc energi w nocy lub gdy Pastwo wychodz z domu. Naley tylko ustawi odpowiednio sterownik, w ktrego pamici znajduje si 9 programw. Programowanie jest moliwe z dokadnoci do jednej godziny, tzn., e w cigu doby Euroster-2000 moe przeczy temperatury dzienn i nocn do 24 razy, co przy siedmiodniowym cyklu programowania daje moliwo 168 przecze.

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

5.2. WYWIETLACZ.

1. Wskanik dni tygodnia. Jest to gruba linia podkrelajca waciwy dzie tygodnia w grnej czci wywietlacza. 2. Zegar. Czas wywietlony jest w systemie 24- godzinnym duymi, wyranymi cyframi. 3. Temperatura. W trybie normalnej pracy sterownik wywietla temperatur pomieszczenia, w ktrym jest zainstalowany. 4. Numer programu. Wywietlany jest numer programu, ktry jest aktualnie realizowany. Sterownik ma w swej pamici 9 programw ponumerowanych od 0 do 8. Programy od 0 do 5 s wpisane na stae przez producenta, przy czym program 0 jest programem przeciwzamoroeniowym (7C). Zawarto programw 6, 7 i 8 mona ustawi wedug uznania. 5. Wskanik przebiegu programu. Jest to linia podzielona na 24 odcinki. Kady odcinek odpowiada jednej godzinie. Linia ta ukazuje w jaki sposb bdzie realizowany dany program. Czarny prostokt nad dan godzin oznacza temperatur dzienn (komfortow) w tym przedziale czasu a jego brak nocn (ekonomiczn). 6. Wskanik sterowania rcznego (I). Ukazuje si wwczas gdy czasowo rezygnujemy z pracy programowej i chcemy pozostawi dan temperatur na okrelony czas (od 1 do 24 godzin) lub do najbliszej zmiany temperatury realizowanej przez program. 7. Wskanik zaczania sterownika. W postaci wirujcego wiatraczka informuje o stanie pracy urzdzenia i jest widoczny tylko wtedy, gdy jest wczone urzdzenie sterowane (kocio, grzejnik itp.). 8. Wskanik wyczerpania baterii. Wskanik wyczerpania baterii bdzie widoczny, kiedy napicie baterii spadnie do minimalnego dopuszczalnego poziomu. Baterie naley wwczas zmieni najszybciej jak jest to moliwe. Czas operacji wymiany powinien by nie duszy ni 30 sekund jeeli chcemy zachowa zaprogramowane parametry. 6. URUCHOMIENIE STEROWNIKA

Po woeniu baterii sterownik rozpoczyna prac z parametrami pocztkowymi. Oznacza to, e sterownik bdzie wskazywa jak poniej:

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

Czas Dzie Nastawy temperatur

00:00 (pnoc) Niedziela Dzienna (komfortowa) 19C Nocna (ekonomiczna) 15C Wskanik temperatury Bieca temperatura pomieszczenia Programy Wszystkie 7 dni nastawione na PROG 1 Samodzielne programowanie Nastawione na temperatur dzienn Sterownie rczne wyczone Wskanik zaczania Wyczony sterownika 7. NASTAWIANIE STEROWNIKA. 7.1. NASTAWIANIE DNIA TYGODNIA (NR 1 NA WYWIETLACZU) Odsun w prawo pokryw baterii Przyciskiem oznaczonym d naciska tyle razy, a kreska podkrelajca znajdzie si pod waciwym dniem

7.2. NASTAWIANIE ZEGARA ( NR 2 NA WYWIETLACZU) Odsun w prawo pokryw baterii Przycisk oznaczony h naciska tyle razy, a na wywietlaczu pokae si waciwa godzina Przycisk oznaczony m naciska tyle razy, a pokae si waciwe ustawienie minut Zasun pokryw baterii. Teraz zegar sterownika wskazuje waciwy dzie i godzin

UWAGA: dusze przycinicie przycisku d, m lub h (min. 2 sek.) spowoduje automatyczne przerzucanie dni, godzin i minut. 7.3. PROGRAMOWANIE TEMPERATURY (NR 3 NA WYWIETLACZU) Euroster 2000 pamita 3 temperatury. Dwie z nich (dzienn R i nocn ) mona zmienia w zakresie od 5C do 30C. Temperatura przeciwzamroeniowa oznaczona T jest niezmienialna i ustalona na poziomie 7C. Prosz si zastanowi jak temperatur chc Pastwo utrzymywa w czasie, gdy jestecie w domu (w dzie R), a jak gdy Was w domu nie ma lub w nocy . Aby ustawi temperatur dzienn (komfortow) naley: Odsun pokryw baterii w prawo Nacisn przycisk Temp.. Na wywietlaczu zacznie pulsowa wskanik temperatury Nacisn R (nie pniej ni 15 sek. po Temp.) po lewej stronie sterownika tyle razy, aby nastawi dan temperatur dzienn. Kade nacinicie podwysza temperatur dzienn. Kade nacinicie podwysza temperatur o 0,5C. Po dojciu do 30C nastawa powraca na 5C i cykl si powtarza. T metod mona pierwotn nastaw obniy. W czasie trwania tej operacji na wywietlaczu powinien by wywietlony symbol R Aby zmieni temperatur ekonomiczn (nocn) naley: Przyciskiem po lewej stronie sterownika nastawi dan temperatur nocn naciskajc tyle razy, aby nastawi dan temperatur. W trakcie tej operacji na wywietlaczu powinien by wywietlony symbol Przyciskiem OK. potwierdzi nastawion temperatur. Sterownik powraca do pracy programowej, wskanik temperatury ponownie wywietla aktualn temperatur w pomieszczeniu Zasun pokryw baterii. Uwaga: Nie nacinicie danego przycisku przez 15 sekund jest rwnoznaczne z naciniciem OK.

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

8. Przyporzdkowanie rnych programw do dni tygodnia. Temperatura dzienna i nocna zostay ju ustawione w p. 7. Teraz ustawimy godziny ich przecze w cigu doby w poszczeglnych dniach. Razem dostpnych jest 9 programw, zgodnie z tym co pokazuj wskaniki (patrz opis wskanika 5.2 pozycja 5). PROG 0 jest programem specjalnym. Program ten ustawia temperatur przeciwzamroeniow (7C) na ca dob Programy 1, 2 i 3 to typowe schematy zaprogramowania doby. Mona je wybra, jeeli wydadz si Pastwu odpowiednie. PROG 1 utrzymuje temp. nocn pomidzy 0:00 a 6:00. Temperatur dzienn pomidzy godz. 6:00 rano, a 23:00 wieczorem, nocn pomidzy 23:00 a 24:00 PROG 2 utrzymuje temperatur nocn pomidzy godz. 0:00 a 6:00. Temperatur dzienn pomidzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano, nocn (ekonomiczn) pomidzy 8:00 a 16:00, nastpnie od 16:00 do 23:00 realizowana jest temp. dzienna. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. nocna PROG 3 utrzymuje temp. nocn pomidzy godz. 0:00 a 6:00. Temperatur dzienn pomidzy godzinami: 6:00 a 8:00 rano, nocna (ekonomiczn) pomidzy 8:00 a 11:00, nastpnie od 11:00 do 13:00 realizowana jest temp. dzienna i od 13:00 do 16:00 realizowana jest temp. nocna. Pomidzy 16:00 a 23:00 zaczana jest temp. dzienna. Od 23:00 do 24:00 realizowana jest temp. nocna PROG 4 jest zaprogramowany na caodobow temperatur dzienn PROG 5 jest zaprogramowany na caodobow temperatur nocn

Przebieg zacze i wycze temp. dziennej i nocnej w programach 6, 7 i 8 mona ustawi samemu. Mog one by modyfikowane zgodnie z wymaganiami uytkownika. (wg metody opisanej w p.7.3). Programy 6, 7 i 8 s pocztkowo nastawione na temperatur dzienn w cigu caej doby. Jak ju Pastwo wiecie Wasz Euroster 2000 po wczeniu podporzdkowa wszystkim dniom tygodnia PROG 1. Jeeli chcecie to zmieni, to prosz postpowa wedug nastpujcych punktw: Odsun pokryw baterii w prawo Nacisn przycisk Prog.. Po jednym naciniciu mona wybra program w dniu biecym przechodzc do pkt. 3. Kolejne nacinicie tego przycisku spowoduje przesunicia na kolejny dzie, do ktrego mona przypisa jeden z dziewiciu programw Naciskajc przycisk Prog.# (nie pniej ni 15 sek. po przycisku Prog.), nastawi wybrany program od 0 do 8. Naciskanie tego przycisku umoliwia przegldanie zacze temperatur dziennych i nocnych na wskaniku przebiegu programu (nr 5 na wywietlaczu) Wcisn przycisk OK. potwierdzajc tym samym wybr programu. Sterownik wrci wwczas automatycznie do biecego dnia Operacj powtrzy dla kadego dnia tygodnia (wg punktw 2, 3 i 4) Zamkn pokryw baterii

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

UWAGA: dusze przytrzymanie przycisku powoduje samoczynn zmian kolejnych wartoci. Nie nacinicie danego przycisku przez 15 sek. jest rwnoznaczne z naciniciem OK. 8.1. ZMIANY W PROGRAMACH 6, 7 I 8. Programy nr 6, 7 i 8 mog by nastawiane przez uytkownika wg wasnego uznania, dopasowujc godziny przecze temperatur dziennej i nocnej sterownika do indywidualnego trybu ycia domownikw. W tym celu naley: Odsun pokryw baterii w prawo Nacisn przycisk Prog. tyle razy aby nastawi dzie, w ktrym chcemy realizowa wasny program Naciskajc Prog.# (nie pniej nie 15 sek. po Prog.) doprowadzi do programu, w ktrym chcemy wprowadzi zmiany, moe to by wycznie program 6, 7 lub 8. Jeeli programy 6,7 i 8 nie byy wczeniej ustawiane, to wskanik przebiegu programu bdzie wyglda nastpujco:

Naley obserwowa wskanik przebiegu programu w dolnej czci wywietlacza, na ktrym pulsuje prostokt oznaczajcy jedn programowan godzin pomidzy godzin 00:00 a 01:00 w nocy. Naciskajc R (nie pniej ni 15 sek. po Prog.#) okrelamy, e w tym przedziale czasu zaczana temperatura dzienna lub naciskajc okrelamy, e w tym przedziale czasu bdzie zaczana temperatura nocna. Jednoczenie pulsujcy prostokt przesunie si w prawo o jedna godzin tj. pomidzy 01:00 a 02:00 w nocy, ponowne nacinicie R lub okrelamy temperatur, ktra moe by realizowana w tym przedziale. Tak postpujc moemy zaprogramowa cay 24-o godzinny cykl. Kombinacje przecze temperatur dziennej i nocnej mog by dowolne. Np. naciskajc naprzemiennie R i wskanik przebiegu programu bdzie wyglda nastpujco:

Po zakoczeniu zmian programu wcisn OK.. Program zostanie wwczas zapamitany, a sterownik powrci do programu biecego. Jeeli program zmieniany by wczeniej przyporzdkowany take do innego dnia to wprowadzone zmiany bd obowizyway rwnie w tym dniu Chcc dokona poprawek lub zmian w pozostaych nastawialnych programach postpujemy analogicznie wg punktw 2, 3, 4, 5 Zasun pokryw baterii

9. STEROWANIE RCZNE Moliwo 1 W przypadku, gdy chcielibymy z jaki powodw na okrelony czas zawiesi wykonywanie programu, np. z powodu przeduajcego si przyjcia, a sterownik rozpocz ju nocne obnienie temperatury do temp. ekonomicznej (pojawi si symbol ), a chcielibymy zachowa temperatur komfortow do koca imprezy naley: Wcisn przycisk R, na wywietlaczu w dolnym prawym rogu pojawi si symbol I. Temperatura komfortowa bdzie wwczas utrzymywana do najbliszej zmiany temperatury realizowanej przez program. Aby wycofa w/w funkcj naley nacisn 2 razy przycisk OK. znajdujcy si pod pokryw baterii, wtedy zniknie symbol I z wywietlacza. Analogicznie jeeli program realizuje temperatur dzienn, a np. Pastwo wychodz na duej z domu wwczas naley: Wcisn przycisk na wywietlaczu w dolnym prawym rogu pojawi si symbol I. Temperatura ekonomiczna bdzie wwczas utrzymywana do najbliszej zmiany temperatury realizowanej przez program. Aby wycofa w/w funkcj naley nacisn 2

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

razy przycisk OK. znajdujcy si pod pokryw baterii, wtedy zniknie symbol I z wywietlacza. Przykad: Powiedzmy, e sterownik realizowa w dniu przyjcia i w nastpnym PROG 1, ktrego przebieg mona zobaczy w punkcie 8. Od godziny 23:00 sterownik rozpocz nocne obnienie temperatury (przeczy si na temp. nocn), a przyjcie przedua si do godziny 2:00 w nocy. Naciskajc R o godz. np. 23:30 powodujemy, e sterownik pozostanie w trybie pracy rcznej (przeduajc czas trwania temp. dziennej) do najbliszej zmiany w programie tj. godziny 6:00, kiedy to powrci do dalszej realizacji programu. Moliwo 2 1. Nacisn przycisk R jeeli chcemy przeduy czas trwania temp. dziennej lub jeeli chcemy przeduy czas trwania temperatury nocnej i przytrzyma go (min. 2 sekundy) do momentu pojawienia si na wywietlaczu w miejscu aktualnej godziny cyfry 01, ktra oznacza liczb godzin dziaania trybu pracy rcznej. Przytrzymujc duej ten przycisk lub naciskajc go wielokrotnie moemy zmieni dugo dziaania trybu pracy rcznej. Kade nacinicie dodaje 1 godzin a do 24 godzin, po czym cykl rozpoczyna si ponownie od godziny 01. Po upywie tego czasu sterownik powrci do realizacji pracy programowej. W czasie trwania sterowania rcznego zawarto programu jest zachowana i nie zmienia si. 2. Naciskajc przycisk OK. sterownik powraca do pracy programowej. Symbol I znika z wywietlacza. Przykad: Powiedzmy, e sterownik realizowa w dniu przyjcia i w nastpnym PROG 1, ktrego przebieg mona zobaczy w p. 8. Np. od godziny 23:00 sterownik rozpocz nocne obnienie temperatury, a przyjcie przedua si do godziny 2:00 w nocy. Jest godzina 23:30. Naciskajc R tak dugo, a na wywietlaczu pojawi si 01 w miejsce godziny, przytrzymujemy jeszcze R lub naciskamy ponownie 2x, a na wywietlaczu w miejsce czasu pojawi si liczba 03 oznaczajca ilo godzin. Powodujemy, e sterownik pozostanie w trybie pracy rcznej do godziny 2:30 w nocy i bdzie utrzymywa temp. dzienn, nastpnie powrci do dalszej realizacji programu. O godz. 2:30 ponownie przeczy temperatur ekonomiczn, ktr wg tego programu bdzie utrzymywa a do godz. 6:00. DANE TECHNICZNE
1. Dwa poziomy nastawy temperatury i przeciwzamroeniowa

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zakres pomiaru temperatury Zakres kontroli temperatury Dokadno wskaza Dokadno zegara Program Wahania temperatury Tryb kontroli

9. Minimalny cykl klimatyzacji 10. Obcialno stykw (*) 11. Zasilanie 12. Wymiary 13. Temperatura dziaania 14. Temperatura przechowywania 15. Warunki wilgotnociowe

0-34,5C (podziaka 0,5C) 5-30C (podziaka 0,5C) +/ - 1C + / - 70 sekund / miesicznie 6 staych, 3 zmienne 1C lub 2C (fabrycznie 1C) system Grzanie lub Chodzenie (nastawione grzanie) 5 minut 230V prd zmienny, 50Hz, 5A 2 baterie R6 154x80x30mm (szer. x wys. x gb.) od 0 do 45C od -20C do 60C od 5 do 90%

UWAGA: Do sterownika mona podczy urzdzenie elektryczne, gazowe, olejowe wikszej mocy ni wynikajce z obcialnoci stykw wycznie za porednictwem

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

przecznika poredniego o mocy i dziaaniu waciwym dla urzdzenia wykonawczego (patrz schematy). Prosz zwrci si o porad do dystrybutora lub gwaranta. Dane specjalistyczne Przekanik wykonawczy. Jest to dwustanowy przekanik z samopodtrzymaniem, ktry przy standardowym ustawieniu suwaka w mikroprzeczniku (suwak 1 pooenie dolne) ma nastpujce stany 1. Przy aktywnym wskaniku zaczenia (nr 7 na wywietlaczu) styki NO-COM zwarte styki COM-NC rozwarte 2. Przy wygaszonym wskaniku zaczenia styki NO-COM rozwarte styki COM-NC - zwarte UWAGA: Naley unika znacznych obcie indukcyjnych i pojemnociowych poniewa powoduj wypalanie stykw przekanika. S1. Schemat poczenia bezporedniego elektrycznym poniej 230V i 5A EUROSTER 2000 z urzdzeniem

S2. Schemat poczenia poredniego EUROSTER 2000 elektrycznym jednofazowym o prdzie obcienia powyej 5A

urzdzeniem

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI

S3. Schemat poczenia poredniego EUROSTER 2000 z urzdzeniem elektrycznym 3-fazowym.

S4. Schemat poczenia EUROSTER 2000 z kotem gazowym niezalenym od zasilania sieciowego bez pompy cyrkulacyjnej.

S5. Schemat poczenia EUROSTER 2000P (z czujnikiem podogowym)

UWAGA W przypadku zastosowania regulatora z czujnikiem podogowym naley: Zamontowa w cianie na wysokoci ok. 30 cm nad podog puszk w ktrej bdzie kostka podczeniowa Zaprojektowa i uoy we wczeniej wykonanych zagbieniach w cianie i pododze rurk peszel. Rurka powinna by uoona na poziomie maty lub przewodw grzejnych (min 50 cm) i zalepiona na kocu. W rurce umieszczamy czujnik temperatury.

EUROSTER 2000 INSTRUKCJA OBSUGI 10 S6. Schemat poczenia bezporedniego EUROSTER 2000 z kotem gazowym