You are on page 1of 15

Phn 1: nh ging dy

I. Mc tiu bi ging: - Bi dng cho hc sinh hiu c v tr, tnh cht, nhim v c bn, bin php ch yu xy dng nn QPTD thi k y mnh cng nhip ho, hin i ho (CNH,HH) t nc. - Gp phn nng cao thc trch nhim cng dn cho hc sinh xy dng nn QPTD, bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha (XHCN).

II. Ni dung - thi gian trng im: 1. Ni dung- Thi gian: - Tn bi: Mt s hiu bit v nn QPTD ; 5 tit. - Ni dung 1: V tr, tnh cht, ni dung nn QPTD ; 1 tit( tit th: 3 ) - Ni dung 2: Xy dng nn QPTD vng mnh thi k y mnh CNH, HH t nc; 2 tit( tit th: 4,5) - Ni dung 3: Nng cao thc trch nhim cng dn cho hc sinh, xy dng nn QPTD vng mnh, bo v t quc Vit Nam XHCN; 2 tit ( Tit th :6,7) 2. Trng im: Xy dng nn QPTD vng mnh thi k y mnh CNH, HH t nc

III. t chc phng php: 1. T chc: - Ly i hnh lp hc ging dy - Ly i hnh tiu i n tp. 2. Phng php: - i vi gio vin: s dng phng php ging gii minh ho qua v d, s , kim tra. - i vi hc sinh : Ghi chp bi y cc ni dung c bn m gio vin trnh by. Tr li nhng vn gio vin t ra. Gi trao i, mnh dn, t tin trnh by kin ca mnh.

IV. a im- vt cht bo m: 1.a im: - Hc l thuyt: Trong lp hc 2. Vt cht bo m: - i vi gio vin: + Gio n, gio trnh, ti liu tham kho v m hnh, hc c, tranh v...phc v ging dy. + Ph bin cc quy nh ca lp hc v cc quy nh v bo m an ton. - i vi hc sinh :

+ V ghi, bt vit, ti liu tham kho(nu c) v trang phc gn gng. + Chp hnh cc quy nh v bo m an ton, quy nh lp hc.

Phn 2: Thc hnh ging dy Ni dung 1: V tr, tnh cht, ni dung nn QPTD: 1. Khi nim - Quc phng l tng th cc hot ng i ni, i ngoi ca Nh nc v qun s, chnh tr, kinh t, vn ho, khoa hc phng th quc gia. - Nn quc phng ca ta l nn QPTD, c 4 c dim: + L nn quc phng ca dn, v dn c xc lp sau khi nhn dn dnh chnh quyn lm ch t nc, thit lp chnh quyn nhn dn, xy dng ch mi ch XHCN. + L nn quc phng mang tnh t v tch cc, do nhn dn xy dng bo v thnh qu cch mng, bo v li ch ca nhn dn, bo v T quc XHCN. + L nn quc phng ton dn chnh ngha, khng bnh trng, e do v xm lc, can thip vo bt c quc gia, dn tc no. + L nn quc phng xy dng v trin khai theo mt kiu phng th tng hp bng sc mnh tng hp ca ton dn.

2. V tr ca nn quc phng ton dn trong s nghip xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha. Tp trung 2 vn : - Nn QPTD l mt yu t, mt iu kin bo m cho t nc n nh v pht trin. + Xy dng sc mnh quc phng bo v T quc, l vic lm thng xuyn v h trng ca bt c quc gia no. + Quan nim v sc mnh quc phng cng nh vic xc nh ngun sc mnh , mi nc khc nhau. + i vi Vit Nam xc nh ngun sc mnh ca nn quc phng trong dng v gi nc l dn. Nhn dn l ngun sc mnh v tn ca nn quc phng Vit Nam. + Pht huy h thng dn tc, ngy nay ng ta lun coi trng xy dng nn QPTD sc bo m cho t nc n nh pht trin. - Xy dng nn QPTD vng mnh l mt trong nhng ni dung c bn v ch yu trong cng cuc xy dng v bo v t quc. + Hin nay chng ta ang thc hin hai chin lc xy dng CNXH v bo v T quc XHCN. + Xy dng v hon thin nn QPTD l bo v vng chc T quc, ch v thnh qu cch mng, t nc pht trin.

Cho nn xy dng nn QPTD vng mnh l mt ni dung c bn, mt nhim v quan trng trong cng cuc xy dng v bo v T quc ca nhn dn ta. 3. Tnh cht ca nn quc phng ton dn. Nn QPTD c 4 tnh cht. - Tnh cht ton dn. - Tnh cht ton din. - Tnh cht hin i. - Tnh cht gn kt gia nn QPTD vi nn an ninh nhn dn. Tnh cht ny th hin s pht trin mi v t duy quc phng ca ng v nhn dn ta trong tnh hnh mi. l s qun trit su sc, gia xy dng v bo v, gia bo v ch quyn v bo v ch , gia chng th trong vi gic ngoi to sc mnh gi gn ho bnh, n nh v pht trin t nc. 4. Ni dung xy dng nn quc phng ton dn. (mc ny ch nu khi qut hc sinh hiu c ni dung xy dng nn QPTD gm nhng vn g?). Nn QPTD c hai ni dung c bn l: - Lc lng QPTD bao gm : + Thc lc quc phng l lc lng thng trc, hin c ca nn quc phng c th s dng ngay. + Thc lc quc phng l lc lng quc phng cn dng tim n, nhng c chun b mc cn thit c th nhanh

chng bin thnh thc lc quc phng. N tn ti di dng nhn lc v vt lc. + Tim nng quc phng l tt c lc lng ca quc gia c th bin thnh lc lng quc phng hoc bin thnh tim lc, thc lc quc phng. - Th trn QPTD + Th trn quc phng l hnh thc t chc, sp xp b tr lc lng quc phng, c th pht huy cao nht lc lng trong thi bnh v khi c chin tranh xy ra. + Th trn QPTD l th trn quc phng c t chc sp xp lc lng quc phng ca ton dn mt cch hp l (c nhn lc, vt lc), c th pht huy cao nht sc mnh ca ton dn, p ng yu cu xy dng thi bnh v khi c chin tranh xy ra. Khi ging dy phn 1, ch yu s dng phng php thuyt trnh (gn, r) Ni dung 2: Xy dng nn QPTD vng mnh thi k y mnh CNH, HH t nc: Tp trung 4 vn : 1. Xy dng nn quc phng ton dn vng mnh mt yu cu tt yu, mt i hi bc thit ca cch mng Vit Nam thi k cng nghip ho, hin i ho t nc. Xy dng nn QPTD vng mnh, mt tt yu, mt i hi bc thit ca cch mng Vit Nam giai on mi. Bi v: - S nghip i mi t nc ca nhn dn ta thu c nhng thnh tu to ln, c ngha quan trng. To ra nhng tin

c bn nc ta chuyn sang thi k y CNH, HH t nc. - Bn cnh thnh tu, cch mng nc ta vn ng trc nhng nguy c v thch thc khng th xem thng. - Hin nay ch ngha quc cc th lc th ch v lc lng phn ng, lun c m mu th on chng ph cch mng nc ta bng chin lc DBHB, kt hp vi BLL, rn e v trang. - t nc ta c v tr a l thun li v giao lu kinh t, vn ho, i ngoi. cng t ra nhng kh khn, th thch v QP-AN. 2. Mc tiu xy dng nn quc phng ton dn vng mnh. Xy dng nn QPTD vng mnh nhm 3 mc tiu: - To sc mnh tng hp cho t nc trn tt c cc mt, phng th vng chc t quc, gi vng ho bnh, n nh, y li, ngn chn nguy c chin tranh, sn sng nh thng mi kiu chin tranh xm lc ph hoi ca k th. - To th ch ng cho xy dng, pht trin t nc ch ng tham gia, hi nhp khu vc, quc t, trn c s gi vng c lp t ch ca quc gia. - Bo v vng chc ch XHCN, bo v ng, chnh quyn, nhn dn, bo v c lp ch quyn quc gia, ton vn lnh th, bo v thnh qu cch mng v s nghip ho bnh xy dng ca nhn dn ta. 3. Nhim v xy dng nn quc phng ton dn vng mnh thi k cng nghip ho, hin i ho.

Nhim v xy dng nn QPTD vng mnh th hin: xy dng TLQP v TTQP, gn kt cht ch th trn QPTD vi th trn an ninh nhn dn. C th l: a) Xy dng TLQP ngy cng vng mnh. Tp trung 3 ni dung: - Xy dng TLQS: + TLQS, l kh nng duy tr v hon thin LLVT, trong vic nng cao sc mnh chin u v bo m phng tin vt cht k thut cho LLVT trong thi bnh v thi chin. + TLQS th hin trc tip trong sc mnh qun s, trong mi quan h mt thit vi TLCTTT, TLKT, tim lc KHKT. + TLQS gm c: trang b v bo m cc phng tin vt chtk thut cho b i v cht lng, s ln, trnh , mc . Qun s: BCL, BP, DQTV, LLDBV, trnh chnh tr, vn ho, khoa hc, k thut, chin thut, c cu t chc. i ng cn b: T chc o to, trnh ch huy, trnh SSC. Khoa hc- cng ngh: ca qun s v kh nng xy dng v ng vin cho quc phng ca nh nc. + Cc b phn trn quan h cht ch, tc ng ln nhau. Trong xy dng LLVT c vai tr to ln v c ngha quyt nh. V l lc lng nng ct ca TLQS. + Xy dng LLVT hin nay cn tp chung vo mt s vn : xy dng qun i nhn dn cch mng, chnh quy, tinh nhu, tng bc hin i, xy dng DQTV vng manh rng khp, ly cht lng l chnh, xy dng LLDBV hng hu p ng kp thi khi c chin tranh xy ra, xy dng o to i ng cn b c s lng , c cu ph hp v cn i, cht lng cao, lm tt cng tc GDQP nht cho th h tr.

- Xy dng TLCTTT: + TLCTTT l kh nng c xc nh bng thc gic ng ca nhn dn v c th tr thnh nhn t quan trng thc hin cc mc tiu t nc: KT- XH, vn ho, khoa hc + TLCTTT trong quc phng, th hin lng t tin vng chc ca nhn dn i vi ch , s sn sng ca nhn dn, ca LLVT trong vic dng cm vt qua nhng kh khn, th thch khc nhit ca chin tranh, s kin tr u tranh cho thng li ca cng cuc xy dng v bo v T quc. + TLCTTT l mt b phn hp thnh ca TLQP, c tc ng to ln n cc tim lc kinh t khc. N ph thuc vo phng thc sn xut, ch x hi, ch kinh t, chnh tr v vo tnh cht, mc ch ca nn quc phng. + Xy dng TLCTTT ca nn QPTD cn tp chung vo cc vn : xy dng lng tin, quyt tm thc hin thng li cc k hoch pht trin KT- XH; bo m n dnh v tng bc nng cao i sng nhn dn, xy dng nn dn xh XHCN, pht huy quyn lm ch ca qun chng, ng thi chng mi hnh vi thiu dn ch, c hip qun chng, quan liu ca quyn; gio dc cho ton dn, nht l hc sinh thanh nin v m mu th on v hnh ng chng ph ca k th, nng cao cnh gic cch mng, sn sng bo v T quc. - Xy dng tim lc k thut, vn ho, khoa hc. + Tim lc k thut, vn ho, khoa hcl kh nng bo m cc yu cu vt cht v tinh thn cho s pht trin x hi cng nh trong sn xut cc nhu cu cn thit cho gio dc quc phng. + Tim lc k thut, vn ho, khoa hcl mt b phn hp thnh ca TLQP, phn nh kh nng ca Nh nc, ca nhn dn p ng nhng nhu cu trc tip ca quc phng, ca LLVT

trong thi bnh v thi chin. N ph thuc vo ch d chnh tr- x hi trnh kinh t, ngun nhn lc, nguyn liu, vt liu, ti nguyn quc gia, vo mc pht trin ca cc nghnh kinh t v vo trnh dn tr, h thng vn ho dn tc. + Xy dng tim lc k thut, vn ho, khoa hcca nn QPTD cn tp chung vo xy dng nn CNQP, nn vn ho qun s, khoa hc k thut qun s sc m bo cho LLVT, nn QPTD pht trin trong thi bnh v pht huy mnh m khi chin tranh xy ra. b) Xy dng th trn QPTD vng mnh, gn vi nn ANND - TTQS ngy nay, l th trn c b tr, sp xp hp l lc lng QPTD v phi gn vi nn ANND. Theo yu cu v nhim v ca chin lc xy dng v bo v T quc. - Xy dng TTQP ngy nay, tp chung vo cc vn . + Xy dng KVPT tnh, thnh ph, huyn, qun vng chc. Bo m kh nng ngn chn , p tan mi m mu th on v hnh ng ph hoi ca bn phn ng ti a phng, c s; SSC v chin u bo v a phng, c s trong mi tnh hung. + Trin khai b tr cc binh on ch lc, bo m hp l, to thnh th trn QPTD vng chc trn ton quc, mnh trng im bo v cng chc T quc. + Xy dng, trin khai hu phng chin lc. Xy dng v trin khai tng bc hu phng chin lc v th b tr chin lc v cng tc bo m (hu cn) cho nn QPTD.

4. Mt s bin php chnh xy dng nn quc phng ton dn vng mnh thi k cng nghip ho, hin i ho t nc. Tp trung 2 bin php: a) Qun trit su sc v nm vng cc quan im v nhim v xy dng v cng c nn QPTD vng mnh. C 6 quan im: - Kt hp cht ch hai nhim v chin lc xy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN. - Kt hp cht ch QP- AN vi k thut. - Gn nhim v quc phng vi nhim v an ninh, phi hp cht ch hot ng QP- AN vi hot ng i ngoi. - Cng c quc phng, gi vng an ninh quc gia l nhim v trng yu thng xuyn ca ton dn. - Hon thin h thng php lut bo v T quc. - Thng xuyn chm lo xy dng ng, tng cng s lnh o ca ng trong s nghip xy dng cng c QP- AN. b) Tng cng s lnh o ca ng, qun l iu hnh ca nh nc, pht huy quyn lm ch ca nhn dn trong xy dng nn QPTD vng mnh. - Tng cng s lnh o ca ng i vi s nghip quc phng: + ng phi khng ngng hon thin ng li, ch chng, chnh sch tong xy dng,cng c quc phng.

+ ng phi tp trung lnh o qu trnh thc hin ng li ,ch trng,chnh sch , bng cc hot ng nh:tuyn truyn, gio dc, ng vin phong tro ton dn tham gia xy dng t nc va bo v T quc,ton dn bo v t quc v xy dng t nc.ng khng ngng hon thin phng thc lnh o ca ng i vi cc LLVT m nng ct la QND.Bo m cho LLVT thc s l lc lng trung thnh tin cy ca ng, Nh nc v nhn dn trong mi hon cnh, iu kin. - Nng cao hiu lc qun l, iu hnh ca Nh nc i vi s nghip quc phng: + Nh nc phi th ch ho ng li, ch trng, chnh sch ca ng thnh php lut ca nh nc trong s nghip xy dng, cng c quc phng. + Nh nc phi thng xuyn kim tra v t chc thc hin php lnh v quc phng. - Pht huy quyn lam ch ca nhn dn trong xy dng nn QPTD. + S nghip xy dng, cng c nn QPTD.To ln sc mnh to ln xy dng v bo v T quc. + Qun trit, thc hin tt phng chm: dn bit, dn bn, dn lm, dn kim tra trong xy dng nn QPTD. Khi ging dy phn II, ch yu s dng phng php: thuyt trnh, s dng ti liu hc tp, minh ho v kim tra. Ni dung 3: Nng cao thc trch nhim cng dn cho hc sinh, xy dng nn QPTD vng mnh, bo v t quc Vit Nam XHCN: Tp trung hai vn :

1. Nng cao trnh gic ng v nhim v xy dng v cng c nn quc phng ton dn vng mnh. - S gic ng v nhim v xy dng v cng c quc phng l vn ht sc quan trng trong s nghip xy dng cng c nn QPTD bo v t quc. - Xy dng thc quc phng, trch nhim cng dn trong thc hin nhim v xy dng nn QPTD l vic u tin c ngha quyt nh th h tr gp phn tham gia vo cc hot ng quc phng. - xy dng v khng ngng nng cao thc quc phng cn lm vng, hiu r cc ni dung m trong bi ging trnh by. 2. Nng cao tinh thn trch nhim cng dn, tch cc tham gia cc hot ng quc phng. - Xy dng nn quc phng ton dn l trch nhim ca ton dn, nn hot ng quc phng cng l hot ng ca ton dn, mi cng dn u tham gia hot ng quc phng theo cng v, kh nng ca minh. - i vi hc sinh, hc tp nm vng kin thc quc phng, tham gia tch cc v ch ng vo cc hot ng quc phng khi tp luyn qun s, rn luyn th cht, hc k thut chin thut qun stham gia xy dng LVTT, cc hot ng ti ni mnh sinh sng. Khi ging dy phn II, ch yu s dng phng php nu vn (gi m, hng dn hc sinh tip tc tm hiu). Kt lun bi

- Xy dng v cng c nn quc phng vng mnh l vic lm thng xuyn, h trng ca bt c quc gia no mun tn ti v pht trin. - Nn quc phng ca ta l nn QPTD, nn quc ca dn, do dn, v dn, l nn quc phng mang tnh t v tch cc, nn quc phng hon ton chnh ngha v n c xy trin khai theo mt kiu phng th tng hp bng sc mnh tng hp ca ton dn bo v T quc. - Xy dng nn QPTD vng mnh l mt yu cu tt yu, mt i hi bc thit ca thi k CNH, HH nc ta. Nn QPTD vng mnh, c TLQP ngay cng ton din, gn vi s nghip CNH, HH t nc, c TTQP vng chc gn vi TTAN bo v vng chc T quc v ch XHCN Vit Nam. - Xy dng nn QPTD l trch nhim ca ton dn. i vi hc sinh, thanh nin lun nng cao thc v trch nhim trong xy dng QPTD vng mnh, bo v T quc Vit Nam XHCN. - i ng giao vin GDQP cn nm vng ni dung trong bi, cao trch nhim hon thnh tt nhim v khi c phn cng ging dy mn QPTD. Tch cc hot ng gp phn xy dng nn QPTD theo cng v ca mnh.

Phn 3: Kt thc ging dy, t chc luyn tp. 1. H thng ni dung ging dy trong bi: - V tr, tnh cht, ni dung nn QPTD. - Xy dng nn QPTD vng mnh thi k y mnh CNH, HH t nc.

- Nng cao thc trch nhim cng dn cho hc sinh, xy dng nn QPTD vng mnh, bo v T quc Vit Nam XHCN 2. Hng dn ni dung cn luyn tp(n luyn): Tp tung 2 vn : - Nhim v xy dng nn QPTD vng mnh thi k CNH, HH. - Bin php chnh xy dng nn QPTD? Trch nhim ca hc sinh phi lm g xy dng nn QPTD vng mnh? 3. Kim tra kt thc bui hc: 4. Nhn xt, nh gi kt qu bui hc: 5. Kim tra vt cht, trang b, chuyn ni dung bui hc.