WEEK 6 NAGTURO AT GUMAWA NG HIMALA SI JESUS

TANDAAN NG LIDER
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito. Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…  Si Jesus ay nakagagawa ng mga himala – nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang pagiging Dios.  Nagturo si Jesus tungkol sa Kaharian ng Dios – si Jesus ang kaisa-isang taong naging perpektong HARI na dumating na parang isang mababang alipin.  Ipinakita (preview) niya at nagpatikim (foretaste) siya kung ano ang mga bagay na mangyayari – ang kanyang buhay at mga katuruan ay nagpapakita at nagpapahayag kung ano dapat at ano ang magiging takbo ng mundo sa ilalim ng kanyang paghahari.  Isinugo ng Dios si Jesus – “Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay” – patungo sa Ama at sa pagbabagong-buhay.  Ang Dios ay mapagmahal na ama na nagnanais na maibalik ang kanyang mga anak palapit sa kanya.

IPAALALA SA GRUPO
Lalo na sa simula ng grupo, ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan.  Nandito tayo para matuto at magbago; hindi lang basta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa isa’t isa para tumibay ang samahan.  Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy ang kuwentuhan at makibahagi lahat.  Tanggapin anumang hamon (challenge) mula sa kaninuman sa grupo; magtanong at mag-isip.  Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman; bawat personal na bagay na pag-usapan ay confidential at di dapat ibahagi sa iba.  Subukang sagutin ang mga tanong na galing din Kuwento ng Biblia. Lahat naman ng kailangan nating matutunan sa Dios at sa tao ay makikita sa Kuwentong ito.

BALIKAN
Alalahanin ang kuwento noong nakaraang linggo.  Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano ang natutunan natin?  Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mga napagkuwentuhan natin?

IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN
Tatlong beses mauulit ang kuwento. Kahit sa tingin nating mukhang paulit-ulit lang, makakatulong ito para matandaan ang kuwento at matutunan kung paano ito ikukuwento sa iba. Gawin ito sa bawat eksena:  Ang unang magkukuwento ay ang lider at sasabihin sa grupong pakinggan mabuti.  Tapos, papasadahan ulit ng buong grupo para may pakikibahagi lahat ng kasama sa grupo.  Tapos, ipapakuwento sa isa sa grupo (na puwedeng tulungan ng iba kung nahihirapan pa).
6-1

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 6

UNANG EKSENA ~ MGA HIMALA
Hango sa Lucas 3, Juan 1, Marcos 2-5 Kahit saan magpunta si Jesus, napakaraming tao ang sumusunod sa kanya para makita siyang gumawa ng mga himala at pagpapagaling ng mga maysakit. Pinapalayas niya ang mga demonyo sumasapi sa ilang mga tao, at ang mga demonyong ito ay nanginginig sa takot kapag nakikita si Jesus. Marami sa kanyang mga sinasabi at ginagawang himala ay tungkol sa mga pinunong Judio; kaya di sila kumportable sa ilan sa mga di-pangkaraniwang pamamaraang ginagamit ni Jesus. Minsan, habang nagtuturo si Jesus ay sinabihan niya ang isang lalaking di makalakad, “Wag kang mag-alala, pinapatawad na ang mga kasalanan mo.” Tinanong siya ng mga pinunong Judio kung sino ang nagbigay sa kanya ng awtoridad na magpatawad ng mga kasalanan, dahil Dios lang ang may karapatang gumawa nito. Pinatunayan ni Jesus ang kanyang awtoridad nang pagalingin niya ang taong lumpo! Minsan din, pagod na pagod si Jesus pagkatapos na maghapon siyang magturo. Sinabi niya sa mga tagasunod niya na sumakay sila sa bangka at pumunta sa kabila ng dagat. Biglang may dumating na malakas na bagyo. Kahit anong sikap nila, hindi nila makayang pigilang mapuno ng tubig ang bangka nila. Kaya nataranta na sila at lumapit kay Jesus. Bumangon si Jesus at sinabi sa hangin at sa alon, “Tumahimik kayo. Tumigil kayo ngayon din.” Tumigil nga ang malakas na hangin at naging kalmado ang dagat. Nang makita ito ng mga tagasunod niya, nagtinginan sila at sinabi, “Sino ang taong ito na pati hangin at alon ay napapasunod niya?” May ilang mga okasyon pa na si Jesus ay bumuhay ng mga patay. Isa dito ay nang may lumapit sa kanya habang naglalakbay siya at humiling na sumama siya sa bahay ni Jairo na ang anak na babae ay maysakit. Nang papunta na sila sa bahay, ibinalita sa kanila na namatay na ang bata. Pero nagpatuloy pa rin si Jesus at pagdating nila sa bahay ay nadatnan niyang humahagulgol sa iyak ang mga tao sa loob. Tinanong sila ni Jesus, “Bakit kayo umiiyak? Hindi patay ang bata – natutulog lang siya.” Pinagtawanan siya ng mga tao. Pagpasok nila sa kuwarto ng bata, hinawakan niya ang kamay nito at sinabi, “Ineng, bumangon ka.” Biglang bumangon nga ang bata at dali-daling nagpaikut-ikot sa paglakad! Sinabi ni Jesus na bigyan nila ang bata ng makakain. Manghang-mangha ang mga magulang niya! Pagkatapos na buong gabing manalangin ni Jesus, pumili siya ng labindalawang lalaki mula sa kanyang mga tagasunod para sanayin niya, at tinawag silang mga apostol. Naglalakbay sila kasama ni Jesus saan man siya magpunta, habang tinuturuan silang mamuhay ayon sa kalooban ng Dios. Ipinadala niya ang kanyang mga apostol para magpagaling ng mga maysakit, ituro sa iba kung ano ang mga natutunan nila at ibalita sa iba ang mensahe ng Kaharian ng Dios.

PAG-USAPAN
Ito ay usapan (discussion) at hindi “Q & A portion.” Ang mga tanong ay pwedeng gamitin ng lider para masimulan ang pag-uusap. Ang mga sagot ay gabay lang para makatulong sa lider na magabayan ang grupo na makita ang mga pangunahing ideya sa kuwento. Tanungin din kaugnay ng sagot nila kung saan nakita sa kuwento iyon. Gawin ito pagkatapos ng kuwento ng bawat eksena.

PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ MGA HIMALA
1. 2. 3. 4. 5. Nilikha ba ng Dios ang mga tao para mabuhay nang di mamamatay? Batay sa mga natutunan na natin sa Kuwento, bakit namamatay ang mga tao? Sino ang nagbigay ng buhay sa tao? Sino sa tingin n’yo ang may kapangyarihan na buhayin ang isang tao mula sa kamatayan? Batay sa eksenang ito, anu-anong kapangyarihan o awtoridad ang pinatunayan ni Jesus na meron siya?
6-2

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 6

6. Kung ganitong klase ang awtoridad niya, sa tingin n’yo sino siya ngayon? Dios!

IKA-2 EKSENA ~ ANG KAHARIAN
Hango sa Mateo 5, 7, 10, 13, 18-20; Marcos 3-6, 10, 13; Lucas 6, 8-10, 12-15, 17; Juan 3

Nagpatuloy si Jesus sa pagtuturo sa mga tao, “Dumating na ang Kaharian ng Dios – talikuran na ninyo ang inyong kasalanan at inyong sarili at lumapit sa Dios!” Isang araw umakyat siya sa isang bundok kasama ang grupo ng kanyang malalapit na mga tagasunod. Naupo sila at tinuruan niya sila tungkol sa Kaharian ng Dios: “Pinagpapala ng Dios ang mga taong kinikilala nilang kailangan nila ang Dios; ang mga mapagpakumbaba at mahirap, ang maamo at maawain – ang Kaharian ng Dios ay para sa kanila. Pinagpapala din ng Dios ang may malinis na puso at siyang nasasabik na makasama siya.” Pagkatapos, itinuro din ni Jesus ang tungkol sa mga kautusang ibinigay ng Dios kay Moises: “Huwag n’yong isiping naparito ako para balewalain ang mga kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta. Dumating ako para tuparing lahat iyon!” Itinuro niya sa kanila, “Sinabi ng kautusan na huwag kayong papatay, pero sinasabi ko sa inyong kapag nagalit kayo sa isang tao o ininsulto n’yo sila, nagkasala rin kayo tulad ng isang mamamatay-tao. Ang mga sinabi at ginawa n’yo ang hahatol sa inyo.” “Sinasabi din sa kautusan na ‘wag kayong makipagtalik sa asawa ng iba. Pero sinasabi ko sa inyo na sinumang tumingin nang malaswa sa isang babae ay nagkasala na rin ng pangangalunya sa kanyang puso.” Itinuro pa niya, “Kapag ninakaw ang damit mo, ialok mo pa ang balabal mo. Maging sagana kayo sa pagbibigay! Mahalin n’yo ang mga kaaway n’yo. Kahit sino naman kayang magmahal ng kaibigan, pero kayo kahit mga taong di kaibig-ibig ay mahalin din ninyo. Dapat mamuhay kayo na naiiba, ginagawa kung alin ang mabuti, ang tama, at nakalulugod sa paningin ng Dios. Tularan n’yo ang Dios na inyong Ama.” Namangha ang mga tao sa turo ni Jesus. Meron siyang tunay na kapangyarihan at awtoridad – di tulad ng mga tagapagturo nila ng kautusan. (Huminto sandali…) Nagpatuloy si Jesus na turuan sila tungkol sa Kaharian ng Dios gamit ang mga maiikling kuwento
6-3

na tinatawag na talinghaga (parables). Sabi niya, “Ang Kaharian ng Dios ay parang isang maliit na buto na itinanim sa bukirin. Ang butong ito ay maliit sa simula pero tumubo ito at naging isang malaking puno kung saan sumisilong ang mga ibon.” Maraming kuwentong tulad nito ang narinig ng mga tao mula sa kanya. Sinabi niyang ang Kaharian ay… Tulad ng isang kayamanang nakabaon sa lupa – sulit na pagsumikapang hanapin… Tulad ng isang mamahaling perlas – ipagpapalit mo ang lahat makuha lang ito… Tulad ng isang malaking handaan – kung saan ang mga mahihirap, mga di napapansin at mga itinaboy ng lipunan ay imbitadong lahat… May nagtanong kay Jesus, “Kailan darating ang Kahariang ito na binabanggit mo?” Sumagot si Jesus, “Ang Kaharian ng Dios ay hindi mo basta masasabi kung nasaan o kung kailan darating, na parang sasabihin ng iba, ‘Narito na,’ o ‘Nandoon na,’ dahil ang Kaharian ng Dios ay nasa inyo na.” “Huwag kayong mabahala sa mga bagay na ito. Magtiwala kayo sa Dios; magtiwala din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming kuwarto at pupunta ako roon para ipaghanda ko kayo ng matutuluyan. Alam n’yo ang daan kung saan ako pupunta.” Isa sa mga tagasunod niya ang nagtanong, “Panginoon, paano kami makakasama kung hindi namin alam ang daan?” Sumagot si Jesus, “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makababalik sa isang magandang relasyon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung kilala n’yo talaga ako, makikilala n’yo rin ang aking Ama. Mula ngayon, kilala n’yo na siya at nakita sa pamamagitan ko.” Namangha ang mga tao sa kanyang mga turo at karunungan. Naintindihan nila ang iba sa mga sinabi niya, pero ang iba ay nanatiling hiwaga sa kanila. (Huminto sandali…) Isang gabi may isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo ang lumapit kay Jesus at sinabi, “Rabi (ibig sabihin ay Guro), alam naming ipinadala ka ng Dios para turuan kami. Napatunayan sa mga himalang

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 6

ginawa mo na sinasamahan ka nga ng Dios.” Tumugon si Jesus, “Tama ka – pero maliban na ang isang tao ay ipanganak ulit hindi nila mauunawaan ang Kaharian ng Dios.” “Anong ibig mong sabihin?” tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, “Sa totoo lang, walang sinumang makakapasok sa Kaharian ng Dios malibang sila’y ipanganak ulit sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios. Ang tao puwede lang magbigay ng buhay sa isang taong bagong sila, pero ang Espiritu ng Dios ang nagbibigay ng bagong buhay sa Kaharian.” “Paanong mangyayari ‘to!?” tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, “Ikaw pa naman ay kilalang guro ng mga Judio, pero di mo alam ang simpleng bagay na ‘to? Kung hindi ka maniwala sa akin sa mga itinuturo kong karaniwang bagay, paano pa kung tungkol sa Kaharian ng Dios ang ituro ko sa iyo?”

“Totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ipinadala ako – ang nag-iisang Anak ng Dios – para ipakita niya ang malalim niyang pag-ibig sa mga tao sa mundong ito. Sinumang maniwala, magtiwala sa akin at sumunod sa kalooban ko ay matatagpuan ang buhay na kumpleto at walang-hanggan! Ipinadala ako ngayon ng Dios para iligtas ng mga tao – hindi para hatulan sila. Itatakwil ako ng sinumang gustong magpatuloy sa kasalanan at kadiliman. Dadalhin nila ang bigat ng parusa ng Dios. Pero tatanggapin ako ng sinumang nais mamuhay ayon sa kalooban ng Dios at mabubuhay silang kasama ng Dios magpakailanman!”

PAG-USAPAN ANG IKA-2 EKSENA ~ ANG KAHARIAN
7. Ano sa tingin mo ang Kaharian ng Dios? Nasaan ito? 8. Bakit mahirap itong ipaliwanag o isalarawan? 9. Ayon sa eksenang ito, paano makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Dios? 10. Anu-ano ang matututunan natin tungkol kay Jesus sa eksenang ito? Nagturo si Jesus tungkol sa Kaharian ng Dios, kung ano ang buhay sa loob ng Kahariang ito. Si Jesus lang ang daan patungo sa Ama, wala nang iba. Kung kilala natin at nakita si Jesus, kilala rin natin at nakita ang Dios. 11. Ang Kaharian ba niya ay tulad ng kaharian ng mga taong narinig na natin sa mga naunang bahagi ng Kuwento? Hindi – si Jesus ang taong perpekto ang paghahari. Ginagawa niya lahat kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at nakalulugod sa Dios. Siya ang tunay na Hari na inaabangan talaga ng mga tao! 12. Ano sa tingin mo ang magiging itsura ng mundo kung bawat tao ay nasa Kaharian ng Dios, pinamamahalaan ng Dios, inaalagaan, at iniingatan? 13. Ano sa tingin mo ang koneksiyon ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Dios at pagtitiwala kay Jesus? 14. Sa sarili mong salita, ano ang narinig mong itinuturo ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa eksenang ito?

IKA-3 EKSENA ~ ANG NAWALANG ANAK
Hango sa Lucas 15:11-32

Nagkuwento pa si Jesus sa kanila ng isang talinghaga tungkol sa isang tatay at sa kanyang dalawang anak. “May isang lalaki na may dalawang anak. Sinabi ng mas bata sa kanyang tatay, ‘Gusto ko nang makuha ang mamanahin ko ngayon din – ibigay mo sa akin ang mana ko!’
6-4

“Kaya hinati ng tatay ang kanyang ari-arian para sa kanyang mga anak. Di rin nagtagal at nagempake na ang mas batang anak, lumayas, at pumunta sa malayong lugar. Sa napuntahan niya, dahil wala siyang disiplina at maluho pa, inubos niya ang kanyang mga kayamanan sa sobrang kasiyahan at sa mga babaeng bayaran. Nang maubos na ang pera

TELL GOD’S STORY: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia

Week 6

niya, wala na siyang matirhan at nagutom na. nakakuha siya ng trabaho sa isang bukirin kung saan nabilinan siyang magpakain ng mga baboy. Sa sobrang gutom niya pati ang para sa baboy kinakain na rin niya. “At noon bumalik din ang katinuan ng pag-iisip niya. Sinabi niya, ‘Ang mga tauhan ng tatay ko kumakain nang tatlong beses isang araw, habang ako ay nandito ay mamamatay na sa gutom. Babalik ako sa tatay ko. Sasabihin ko sa kanya, “Tatay, nagkasala po ako sa Dios; Nagkasala din ako sa inyo; Hindi ako karapat-dapat tawaging anak n’yo. Kuhanin mo na lang ako na isa sa mga tauhan n’yo.”’ Tumayo siya at umuwi sa kanyang tatay. “Malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya. Kumakabog ang dibdib niya, tumakbo siya at niyakap

ang anak niya, at hinalikan. Sinimulan ng anak na sabihin, ‘Tatay, nagkasala po ako sa Dios, nagkasala din ako sa inyo; Di na ako karapat-dapat pang tawaging anak n’yo…’ “Pero di naman na siya pinakinggan ng tatay niya. Tinawag niya agad ang mga tauhan niya, ‘Dali. Dalhin n’yo ang pinakamandang damit at isuot sa kanya. Ipasuot n’yo sa kanya ang singsing na nakalaan para sa miyembro ng pamilya at dalhin ang sandalyas para sa kanyang paa. Pumatay kayo ng isang baka at litsunin. Magkakainan tayo! Magkakasiyahan tayo! Nandito na ang anak ko! Para bang namatay siya at ngayon ay nabuhay ulit! Nawala at ngayon ay natagpuan na!’ At nagsimula silang magkasiyahan.

PAG-USAPAN ANG IKA-3 EKSENA ~ ANG NAWALANG ANAK
15. Bakit hindi pinarusahan ng tatay ang anak niya? 16. Bakit niya isinuot ang singsing para sa kanyang anak? 17. Ano ang ipinagdiwang nila? Wala namang ginawa ang anak kundi magrebelde sa ama…karapatdapat ba siyang patawarin at ipagdiwang ang pagdating niya? 18. Ano ang naaalala n’yo sa ginawa ng tatay sa eksenang ito? 19. Anong mangyayari sa iyo o mag-iiba sa buhay mo kung ganito rin ang nangyari sa iyo tulad ng anak na tinanggap ulit ng kanyang tatay? 20. Ang talinghagang ito ay larawang ng tinatawag na ebanghelyo o mabuting balita (gospel)…pagkarinig mo ng kuwentong ito, paano mo ipapaliwanag ang mabuting balitang ito?

KARAGDAGANG PAGSASABUHAY
Bagamat kasama na sa usapan ang mga tanong kung paano isasabuhay, ang mga ito ay karagdagang puwedeng pag-usapan ng grupo:  Kung totoo ang pinag-usapan natin ngayon, paano ito dapat makaapekto sa buhay mo?  Paano ito dapat makakaapekto sa relasyon mo sa Dios?  Paano ito dapat makakaapekto sa relasyon mo sa pamilya mo at sa ibang tao?

IPABASA SA BAHAY
 Mateo 5-7; Marcos 3-6; Juan 3  Juan 14:6, 9 (puwedeng ipasaulo)

Source: The Story-Formed Way Leaders’ Guide, available as pdf download from Soma Communities (http://www.gcmcollective.com/article/story-formed-way/). 6-5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful