You are on page 1of 56

Thng t

lin tch B ni v - B Lao ng thng binh v x hi B Ti chnh v U ban dn tc


s 11/2005/TTLT-BNV-BLTBXH-BTC-UBDT ngy 5 thng 1 nm
2005 hng dn thc hin ch ph cp khu vc

Thi hnh Ngh nh s 204/2004/N-CP ngy 14 thng 12 nm 2004 ca Chnh


ph v ch tin lng i vi cn b, cng chc, vin chc v lc lng v trang;
v Ngh nh s 205/2004/N-CP ngy 14 thng 12 nm 2004 ca Chnh ph quy
nh h thng thang lng, bng lng v ch ph cp lng trong cc cng ty nh
nc; lin tch B Ni v, B Lao ng - Thng binh v x hi, B Ti chnh, U ban
Dn tc hng dn thc hin ch ph cp khu vc nh sau:

I. Phm vi v i tng p dng:

1. Cn b, cng chc (k c cng chc d b), vin chc, nhng ngi ang
trong thi gian tp s, th vic v lao ng hp ng c xp lng theo bng
lng do nh nc quy nh lm vic trong cc c quan nh nc v cc n v s
nghip ca Nh nc c cp c thm quyn quyt nh thnh lp.
2. Cn b chuyn trch v cng chc x, phng, th trn.
3. Cn b, cng chc, vin chc thuc bin ch nh nc v hng lng theo
bng lng do Nh nc quy nh c c n lm vic ti cc hi, cc t chc phi
Chnh ph, cc d n v cc c quan, t chc quc t t ti Vit Nam.
4. Ngi lm cng tc c yu trong t chc c yu.
5. S quan, qun nhn chuyn nghip, h s quan, chin s, cng nhn trong cc
c quan, n v thuc qun i nhn dn v cng an nhn dn.
6. Nhng ngi lm vic trong cc cng ty hot ng theo Lut doanh nghip
nh nc, qu h tr pht trin v bo him tin gi Vit Nam (sau y gi chung l
cng ty nh nc), gm:
a) Thnh vin chuyn trch Hi ng qun tr; thnh vin Ban kim sot.
b) Tng gim c, Gim c, Ph tng gim c, Ph gim c, K ton trng
(khng k Tng gim c, Gim c, Ph tng gim c, Ph gim c, K ton
trng lm vic theo hp ng).
c) Cng nhn, nhn vin trc tip sn xut kinh doanh; vin chc chuyn mn,
nghip v v nhn vin tha hnh, phc v lm vic theo ch hp ng lao ng
quy nh ti Ngh nh s 44/2003/N-CP ngy 09 thng 5 nm 2003 ca Chnh ph
quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca B lut Lao ng v hp ng
lao ng.
7. Nhng ngi ngh hu, ngh vic v mt sc lao ng, tai nn lao ng, bnh
ngh nghip hng tr cp hng thng thay lng.

2
8. Thng binh (k c thng binh loi B, ngi hng chnh sch nh thng
binh), bnh binh hng tr cp hng thng m khng phi l ngi hng lng,
hng ch bo him x hi.

II. Nguyn tc xc nh v cch tnh


tr ph cp khu vc

1. Nguyn tc xc nh ph cp khu vc:


a) Cc yu t xc nh ph cp khu vc:
Yu t a l t nhin nh: kh hu xu, th hin mc khc nghit v nhit
, m, cao, p sut khng kh, tc gi, cao hn hoc thp hn so vi bnh
thng, lm nh hng n sc kho con ngi;
Xa xi, ho lnh (mt dn c tha tht, xa cc trung tm vn ho, chnh tr,
kinh t, xa t lin ), ng x, cu cng, trng hc, c s y t, dch v thng mi
thp km, i li kh khn, nh hng n i sng vt cht v tinh thn ca con ngi:
Ngoi ra, khi xc nh ph cp khu vc c th xem xt b sung cc yu t c
bit kh khn, bin gi, hi o, snh ly.
b) Ph cp khu vc c quy nh ch yu theo a gii hnh chnh x, phng,
th trn (gi chung l x). Cc c quan, n v, cng ty nh nc ng trn a bn x
no th hng theo mc ph cp khu vc ca x . Mt s trng hp c bit ng
xa dn hoc gip ranh vi nhiu x c xem xt quy nh mc ph cp khu vc
ring.
c) Khi cc yu t dng xc nh ph cp khu vc hoc a bn x thay i (chia,
nhp, thnh lp mi ), ph cp khu vc c xc nh hoc iu chnh li cho ph
hp.
2. Mc ph cp khu vc:
a) Ph cp khu vc c quy nh gm 7 mc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 v 1,0
so vi mc lng ti thiu chung; mc 1,0 ch p dng i vi nhng hi o c bit
kh khn, gian kh nh qun o Trng Sa thuc tnh Khnh Ho.
Mc tin ph cp khu vc c tnh theo cng thc sau:
Mc tin
ph cp khu
vc

H s
ph cp khu vc

Mc lng
ti thiu
chung

V d 1. Theo mc lng ti thiu chung 290.000ng/thng, th cc mc tin


ph cp khu vc thc hin t ngy 01 thng 10 nm 2004 nh sau:
Mc
1
2
3
4

H s
0,1
0,2
0,3
0,4

Mc tin ph cp khu vc thc hin 01/10/2004


29.000 ng
58.000 ng
87.000 ng
116.000 ng

3
5
6
7

0,5
0,7
1,0

145.000 ng
203.000 ng
290.000 ng

i vi h s quan v chin s ngha v thuc qun i nhn dn v cng an


nhn dn, mc tin ph cp khu vc c tnh so vi mc ph cp qun hm binh nh
theo cng thc sau:
Mc tin
ph cp khu
vc

H s
ph cp khu vc

Mc lng
ti thiu
chung

x 0,4

V d 2. Theo mc lng ti thiu chung 290.000ng/thng, th cc mc tin


ph cp khu vc ca h s quan, chin s ngha v thuc qun i nhn dn v cng an
nhn dn thc hin t ngy 01 thng 10 nm 2004 nh sau:
Mc
1
2
3
4
5
6
7

H s ph cp khu vc
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
1,0

Mc tin ph cp khu vc thc hin 01/10/2004


11.600 ng
23.200 ng
34.800 ng
46.400 ng
58.000 ng
81.200 ng
116.000 ng

b) Cn c vo cc yu t xc nh cc mc ph cp khu vc quy nh ti Thng


t ny v mc ph cp khu vc hin hng ca cc x v cc n v trong c nc,
lin B ban hnh danh mc cc a bn x v mt s n v c hng ph cp khu
vc ti ph lc km theo Thng t ny.
3. Cch tnh tr ph cp khu vc
a) Ph cp khu vc c xc nh, tnh tr theo ni lm vic i vi nhng ngi
ang lm vic; c xc nh, tnh ton, chi tr theo ni ng k thng tr v nhn
lng hu, tr cp thay lng i vi ngi ngh hu v ngi hng tr cp hng
thng theo quy nh.
b) Ph cp khu vc c tr cng k lng, ph cp, tr cp hng thng.
c) Trng hp i cng tc, i hc, iu tr, iu dng c thi hn t mt thng
tr ln th hng ph cp khu vc theo mc quy nh ni cng tc, hc tp, iu tr,
iu dng k t ngy n ni mi; nu ni mi n khng c ph cp khu vc th
thi hng ph cp khu vc ni trc khi i.
4) Ngun kinh ph chi tr ph cp khu vc
a. i vi nhng ngi ang lm vic
i vi cc c quan, n v c ngn sch nh nc bo m ton b, ph cp
khu vc do ngn sch nh nc chi tr theo phn cp ngn sch hin hnh trong d
ton ngn sch c giao hng nm cho c quan, n v.

4
i vi cc c quan thc hin khon bin ch v kinh ph qun l hnh chnh v
cc n v s nghip thc hin t ch ti chnh, ph cp khu vc do c quan, n v
chi tr t ngun kinh ph khon v ngun ti chnh c giao t ch;
i vi cc cng ty nh nc, ph cp khu vc c tnh vo n gi tin lng
v hch ton vo gi thnh hoc chi ph kinh doanh.
b) i vi nhng ngi ngh hu, ngh vic v mt sc lao ng, tai nn lao
ng, bnh ngh nghip hng tr cp hng thng thay lng; thng binh, bnh binh
hng tr cp hng thng m khng phi l ngi hng lng, hng ch bo
him x hi:
i vi cc i tng do ngn sch nh nc chi tr, ph cp khu vc c chi
tr theo phn cp ngn sch hin hnh;
i vi cc i tng do Qu bo him x hi chi tr, ph cp khu vc do Qu
bo him x hi bo m.

III. T chc thc hin

1. Ch tch U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau y gi


chung l Ch tch U ban nhn dn tnh), B trng, Th trng c quan ngang B,
Th trng c quan thuc Chnh ph (sau y gi chung l Th trng B, ngnh
Trung ng), cn c vo danh mc cc a bn x v mt s n v c hng mc
ph cp khu vc quy nh ti Thng t ny ch o cc n v chc nng t chc thc
hin. Trng hp cn iu chnh (tng, gim) hoc b sung ph cp khu vc phi bo
m cc yu cu sau:
a. Trn nguyn tc qun l theo lnh th, cc c quan, n v ng ti a
phng c vn bn gi U ban nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh
(sau y gi chung l U ban nhn dn huyn), U ban nhn dn huyn c trch
nhim ngh U ban nhn dn tnh xem xt, cn i tng hp, sau Ch tch U
ban nhn dn tnh c vn bn gi B Ni v xem xt, quyt nh.
Ring cc c quan, n v, cng ty nh nc trc thuc cc B, ngnh ng xa
dn hoc gip ranh vi nhiu x th Th trng B, ngnh Trung ng ngh B Ni
v xem xt, cn i chung.
b. H s ngh gii quyt hng ph cp khu vc gm cc ni dung sau:
a bn ngh hng ph cp khu vc (x, phng, th trn; ranh gii c quan,
n v, cng ty nh nc), thuyt minh v phn nh r a gii hnh chnh ca n v
ngh hng ph cp khu vc, v bn a gii hnh chnh x, phng, th trn
(hoc c quan, n v, cng ty nh nc gip ranh vi nhiu x, phng, th trn) vi
ng giao thng thu, b, cao hoc thp so vi mt nc bin;
Thuyt minh c th cc yu t lin quan n vic xc nh hng ph cp khu
vc, mc ph cp khu vc ang hng ca cc x ln cn (nu c) v mc ph cp
khu vc ngh c p dng;
D tnh s lng i tng hng ph cp khu vc trn a bn v nhu cu kinh
ph thc hin vic iu chnh hoc b sung ph cp khu vc cho cc i tng c
lin quan trn a bn (trong tnh ring cho s i tng hng lng, ph cp, tr
cp, hng thng t ngn sch nh nc).

5
2. Cn c ngh ca U ban nhn dn tnh v ca cc B, ngnh Trung
ng, B Ni v xem xt, quyt nh sau khi trao i thng nht vi B Lao ng Thng binh v X hi, B Ti chnh v U ban Dn tc.

IV. Hiu lc thi hnh

1. Thng t ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo.


Bi b Thng t lin tch s 03/2001/TTLT-BLTBXH-BTC-UBDTMN ngy 18
thng 01 nm 2001 ca lin tch B Lao ng -Thng binh v X hi, B Ti chnh
v U ban Dn tc (nay l U ban Dn tc) hng dn thc hin ch ph cp khu
vc.
2. Ch ph cp khu vc quy nh ti Thng t ny c tnh hng k t
ngy 01 thng 10 nm 2004.
3. Cn b, cng chc, vin chc lm vic trong cc c quan, n v s nghip
ca ng, Mt trn v cc on th, thc hin ch ph cp khu vc theo hng dn
ca Ban T chc Trung ng.
Trong qu trnh thc hin nu c vng mc, cc B, ngnh, a phng phn
nh v lin B nghin cu, gii quyt.

6
Ph lc

Mc ph cp khu vc ca cc a phng, n v

(Ban hnh km theo Thng t lin tch s 11/2005/TTLT-BNV-BLTBXH-BTC-UBDT


ngy 05/01/2005 ca lin tch B Ni v, B Lao ng - Thng binh
v X hi, B Ti chnh, U ban Dn tc)

I. Tnh Lo Cai

1. Thnh ph Lo cai:
- H s 0,3:

2. Huyn Bt Xt:
- H s 0,7
- H s 0,5

Cc phng: Duyn Hi, Lo Cai, Ph Mi, Cc Lu,


Kim Tn, Bc Lnh, Pom Hn, Xun Tng, Thng Nht,
Bc Cng, Nam Cng, Bnh Minh;
Cc x: ng Tuyn, Vn Ho, Cam ng, T Phi,
Hp Thnh.
Cc x: Phn Ngan, Nm Chc, A M Sung, A L, Pa
Cheo, Nm Pung, Dn Thng, Trung Lng H, Sng Ma
So, Dn Sng, Ngi Thu, Y T, Bn Xo, Mng Hum.
Cc x: Trnh Tng, Cc M, Bn Vc, Mng Vy,
Tng Snh.
Cc x: Cc San, Quang Kim, Bn Qua, Th trn Bt Xt.

- H s 0,4:
3. Huyn Mng Khng:
Cc X: Pha Long, T Ngi Ch, Tung Chung Ph, Dn
- H s 0,7:
Chin, T Gia Khu, Nm Chy, Nm L, Lng Khu
Nhin, Thanh Bnh, Cao Sn, Lng Vai, La Pan Tn, T
Thng.
- H s 0,5
Cc x: Mng Khng, Bn Lu, Bn Sen.
4. Huyn Si Ma Cai:
Cc x: Si Ma Cai, Nn Sn, Tho Ch Phn, Bn M, Sn
- H s 0,7:
Chi, Mn Thn, Lng Sui, Cn Cu, Sn Chng, Cn H,
Quan Thn Sn, L Thn , Nn Xn.
5. Huyn Bc H
Cc x: Lng Ci, Bn Gi, Lng Phnh, T Van Ch, T
- H s 0,7:
C T, Thi Ging Ph, Lu Th Ngi, Hong Thu Ph,
Bn Ph, Bn Lin, Nm t, Nm Khnh, Nm Lc, Bn
Ci.
- H s 0,5:
Th trn Bc H, cc x: T Chi, Bo Nhai, Na Hi, Nm
Mn, Cc Ly, Cc Lu.
6. Huyn Bo Thng:
Cc x: Bn Phit, Xun Giao, Bn Cm, Ph Nhun, Th
- H s 0,4:
trn Tng Long, Th trn Nng trng Phong Hi.
- H s 0,3:
Cc x: Thi Nin, Phong Nin, Gia Ph, Xun Quang,
Sn Hi, Tr Quang, Sn H, Ph Lu, Th trn Ph Lu.
7. Huyn Bo Yn:
X Tn Tin.
- H s 0,7:
- H s 0,5:
X Ngha .
- H s 0,4:
Cc x: Xun Ho, Vnh Yn, in Quan, Thng H,
Cam Cn.

7
- H s 0,3:
8. Huyn Sa Pa
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
9. Huyn Vn Bn:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

Cc x: Tn Dng, Kim Sn, Minh Tn, Xun Thng,


Vin Tin, Yn Sn, Bo H, Lng Sn, Long Phc,
Long Khnh; Th trn Ph Rng.
Cc x: Bn H, Nm Cang, Nm Si, T Van, Bn
Khoang, T Ging Phnh, Lao Chi, San Sn H, T Phn.
Cc x: Trung Chi, Sa P, Bn Phng, Hu Thom Thanh
Kim, Sui Thu, S Pn, Thanh Ph.
Th trn Sa Pa
Cc x: Nm X, Nm Xy.
Cc x: Khnh Yn H, Nm Chy, Minh Lng, Thm
Dng, Dn Thng, Nm Dng, Ching Ken, Lim Ph,
Nm Tha, Nm M.
Cc x: Vn Sn, V Lao, Sn Thu, Tn Thng, Tn
An, Khnh Yn Thng, Lng Ging, Ho Mc, Khnh
Yn Trung, Dng Qu.
Th trn Khnh Yn
II. Tnh Lng Sn

1. Thnh ph Lng Sn:


- H s 0,2:
2. Huyn Trng nh:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
3. Huyn Bnh Gia:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
4. Huyn Vn Lng:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
5. Huyn Cao Lc:

Cc phng: Hong Vn Th, Tam Thanh, Vnh Tri,


ng Kinh, Chi Lng; cc x: Hong ng, Qung Lc,
Mai Pha.
Cc x: o Vin, Tn Minh, Khnh Long, on Kt,
Vnh Tin.
Cc x: Quc Khnh, i Cn, Tn Yn, Cao Minh, Tn
Tin, Bc i.
Cc x: Ch Minh, Trung Thnh.
Cc x: Tri Phng, Kim ng, Chi Lng, i ng,
Thm, Khng Chin, Hng Sn, Quc Vit, Hng Vit;
Th trn Tht Kh.
Cc x: Yn L, Qu Ho, Hng o, Vnh Yn, Thin
Ho, Thin Long, Tn Ho.
Cc x: Hoa Thm, Quang Trung, Ho Bnh, Thin
Thut, Bnh La.
Cc x: Hng Phong, Minh Khai, Hong Vn Th, Mng
n, T Hiu, Hng Thi, Tn Vn; Th trn Bnh Gia.
Cc x: Nhc K, Thanh Long, Thu Hng, Trng Qun,
Tn Tc, Bc La, Thnh Ho, Gia Min, Nam La, Hng
Thi.
Cc x: Hong Vn Th, Tn M, Tn Thanh, Tn Lang,
Hi Hoan, Trng Khnh.
Cc x: Tn Vit, An Hng, Hong Vit; Th trn Na
Sm.

8
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
6. Huyn Vn Quan:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

7. Huyn Bc Sn:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
8. Huyn Hu Lng:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
9. Huyn Chi Lng:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

10. Huyn Lc Bnh:


- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
11. Huyn nh Lp:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:

Cc x: Thanh Lo, Cao Lu, Xut L, Mu Sn, Cng


Sn
Cc x: Bo Lm, Song Gio, Thch n, Lc Yn.
Cc x: Thu Hng, Hi Yn, Ho C.
Cc x: Hng Phong, Ph X, Bnh Chung, Hp Thnh,
Gia Ct, Xun Long, Tn Lin, Yn Trch, Tn Thnh;
Th trn: ng ng, Cao Lc.
Cc x: Trng Cc, ng Gip, Trn Ninh, Ho Bnh,
Ph M, Hu L.
Cc x: Song Giang, Vit Yn, Tri L.
Cc x: Vn Mng, Vnh Li, T Xuyn, Vn An, i
An, Khnh Kh, Chu Tc, Lng Nng, Xun Mai, Trng
Sn, Tn on, Bnh Phc, Trng Phi, Yn Phc; Th
trn Vn Quan.
Cc x: Trn Yn, Nht Ho, Nht Tin, Tn Thnh, Tn
Tri.
Cc x: Hng V, Chiu V, V Lng, Tn Lp, Tn
Hng, V L, Vn Thu.
Cc x: Long ng, Qunh Sn, ng , Bc Sn, Hu
Vnh, V Sn, Chin Thng; th trn Bc Sn.
X Hu Lin.
Cc x: Yn Bnh, Quyt Thng, Thin K, Tn Lp.
Cc x: Yn Thnh, Ho Bnh, Ho Sn, Tn Thnh, Cai
Kinh, Yn Vng, Yn Sn, Nht Tin, Thanh Sn, Minh
Tin.
Cc x: ng Tn, Ho Lc, Vn Nham, ng Tin,
Lng, Minh Sn, H Sn, Sn H, Minh Ho, Ho
Thng; Th trn Hu Lng.
X Hu Kin
Cc x: Vn An, Chin Thng, Lin Sn, Quan Sn, Lm
Sn, Bng Hu.
Cc x: Vn Thu, Gia Lc, Bc Thu, Mai Sao, Thng
Cng, Bng Mc, Nhn L, Vn Linh, Ho Bnh, Quang
Lang, Y Tch, Chi Lng; Th trn ng M, Th trn Chi
Lng.
Cc x: Tnh Bc, Tam Gia, Mu Sn
Cc x: Nhng Bn, Minh Pht, Hu Ln, Xun Dng,
Nam Quan, i Quc, Yn Khoi, T Mch.
Cc x: ng Quan, Li Bc, Xun Tinh, Vn Mng,
Nh Khu, Sn Vin, Khut X, Hip H.
Cc x: Bng Khnh, Xun L, Xun Mn, Hu Khnh,
ng Bc, T on, Lc Thn, Quang Bn; Th trn Na
Dng, th trn Lc Bnh.
X Bc xa.
Cc x: ng Thng, Kin Mc, Bnh X.
Cc x: Lm Ca, Cng Li, Thi Bnh, Bc Lng, Chu

- H s 0,3:

Sn.
X nh Lp, Th trn nh Lp, th trn Nng trng
Thi Bnh
III. Tnh H Giang

1. Th x H Giang:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
2. Huyn ng Vn:
- H s 0,7:

3. Huyn Mo Vc:
- H s 0,7:

4. Huyn Yn Minh:
- H s 0,7:

5. Huyn Qun B:
- H s 0,7:
6. Huyn V Xuyn:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

7. Huyn Bc M:
- H s 0,5:

8. Huyn Hong Su Ph:


- H s 0,7:

9. Huyn Xn Mn:

Cc x: Ph Linh, Kim Thch, Kim Linh.


Cc phng: Quang Trung, Trn Ph, Nguyn Tri, Minh
Khai, x Ngc ng.
Cc x Lng C, M L, ng Vn, Lng To, Ph L,
Thi Phn Tng, Sng L, S Phn, T Phn, T Lng, Ph
Co, Snh Lng, Sng Tng, Lng Thu, H Qung Phn,
Vn Chi, Lng Phn, Sng Tri; Th trn Ph Bng.
Cc x: Thng Phng, Pi Lng, Xn Ci, P Vi, Ging
Chu Phn, Sng Tr, Sng Mng, T Lng, Sn V, Cn
Chu Phn, Lng P, Lng Chinh, Tt Ng, Nm Ban,
Khu Vai, Nim Sn; Th trn Mo Vc
Cc x: Thng M, Ph Lng, Sng Trng, Bch ch,
Na Kh, Sng Thi, Hu Vinh, Lao V Chi, Mu Du,
ng Minh, Mu Long, Ngam La, Ngc Long, ng
Thng, Lng H, Du Tin, Du Gi; Th trn Yn Minh.
Cc x: Bt i Sn, Ngha Thun, Cn T, Cao M P,
Thanh Vn, Tng Vi, ng H, Qun B, Lng Tm,
Quyt Tin, T Vn, Thi An; Th trn Tam Sn.
Cc x: Thanh Thu, Thanh c, Xn Chi, Lao Chi,
Minh Tn.
Cc x: Thun Ho, Tng B, Phong Quang, Phng
Tin, Phng , Phng Thin, Cao B, o c,
Thng Sn, Linh H, Qung Ngn, Vit Lm, Ngc
Linh, Ngc Minh, Bch Ngc, Trung Thnh; Th trn V
Xuyn, Th trn Nng Trng Vit Lm.
Cc x: Minh Sn, Gip Trung, Yn nh, Yn Ph,
Minh Ngc, Yn Phong, Lc Nng, Ph Nam, Yn
Cng, Thng Tn, ng m, ng Hng, Phing
Lung.
Cc x: Bn My, Thng Tn, Thn Chu Phn, P L, Bn
Phng, Tng Sn, Chin Ph, n Vn, T Nhn, Tn
Tin, Nng n, P Ly Ngi, Sn X H, Bn Luc,
Ngm ng Vi, Bn Nhng, T S Chong, Nm Dch,
Bn Po, H Thu, Nam Sn, Nm T, Thng Nguyn,
Nm Kho; Th trn Vinh quang.

10
- H s 0,7:

10. Huyn Bc Quang:


- H s 0,5:

11. Huyn Quang Bnh:


- H s 0,5:

Cc x: Cc Pi, Nn xn, Bn Du, Ch C, Xn Mn,


Trung Thnh, Thn Phng, Ngn Chin, P Vy S, Cc
R, Thu T, Nn Ma, T Nhu, Bn Ng, Ch L, Nm
Dn, Qung Nguyn, N Ch, Khun Lng.
Cc x: Tn Lp, Tn Thnh, ng Tin, ng Tm, Tn
Quang, Thng Bnh, Hu sn, Kim Ngc, Vit Vinh,
Bng Hnh, Quang Minh, Lin Hip, V im, Vit
Hng, Hng An, c Xun, Tin Kiu, Vnh Ho, Vnh
phc, ng Yn, ng Thnh; Th trn Vit Quang,
Vnh Tuy.
Cc x: Xun Minh, Tin Nguyn, Tn Nam, Bn Ra,
Yn Thnh, Yn Bnh, Tn Trnh, Tn Bc, Bng Lang,
Yn H, Hng Sn, Xun Giang, N Khng, Tin Yn,
V Thng
IV. Tnh Cao Bng

1. Th x Cao Bng:
- H s 0,3:
2. Huyn Bo Lm:
- H s 0,7:
3. Huyn Bo Lc:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
4. Huyn Thng Nng:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
5. Huyn H Qung:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4
6. Huyn Tr Lnh:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

Cc phng: Sng Hin, Sng Bng, Hp Giang, Tn


Giang; Cc x: Ngc Xun, Thm, Ho Chung,
Duyt Chung.
Cc x: c Hnh, L Bn, Nam Quang, Vnh Quang,
Qung Lm, Tn Vit, Vnh phong, Mng n, Thi
Hc, Yn Th.
Cc x: Cc Png, Thng H, C Ba, Bo Ton, Khnh
Xun, Xun Trng, Hng Tr, Phan Thanh, Hng An,
Hng o, Huy Gip, nh Phng, Sn L.
Th trn Bo Lc
Cc x: Cn Yn, V Quang, Lng Lng, a Thng,
Ngc ng, Yn Sn, Lng Can, Thanh Long, Bnh
Lng.
Th Trn Thng Nng.
Cc x: Lng Nm, Vn An, Ci vin, Tng Ct, S Hai,
Hng S, Thng Thn, M Ba, H Thn, Ni Thn.
Cc x: Ko Yn, Trng H, N Sc, Sc H, Qu
Qun.
Cc x: Xun Ho, o Ngn, Ph Ngc.
Cc x: C Mi, Tri Phng.
Cc x: Quang Hn, Quang Vinh, Xun Ni, Quang
Trung, Lu Ngc, Cao Chng, Quc Ton; Th trn
Hng Quc.

11
7. Huyn Trng Khnh
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
8. Huyn H Lang:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
9. Huyn Qung Uyn:
- H s 0,5:

- H s 0,4:
10. Huyn phc Ho:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
11. Huyn Ho An:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
12. Huyn Nguyn Bnh:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

- H s 0,4:
13. Huyn Thch An:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

Cc x: Lng Yn, Ngc Chung, Phong Nm, Ngc


Kh, nh Phong, m Thu, Cao Thng.
Cc x: Khm Thnh, Ch Vin, Lng Hiu, Phong
Chu, nh Minh, Cnh Tin, Trung Phc, c Hng,
Thng Hu, Thn Gip, oi Cn.
Th trn Trng Khnh
Cc x: Kim Loan, Thi c, Th Hoa, Minh Long, L
Quc, c Quang, C Ngn.
Cc x: Thng Li, ng Loan, Quang Long, An Lc,
Thanh Nht, Vinh Qu, Vit Chu.
Cc x: Phi Hi, Qung Hng, Bnh Lng, Quc Dn,
Quc Phong, c Lp, Cai B, oi Khn, Phc Sen,
Ch Tho, T Do, Hng nh, Hng Quang, Ngc ng,
Hong Hi, Hnh Phc.
Th trn Qung Uyn.
Cc x: Triu u, Cch Linh, i Sn, M Hng.
Cc x: Hng i, Lng Thin, Tin Thnh, Ho
Thun; Th trn T Lng.
Cc x: Dn Ch, c Xun, Ng Lo, Cng Trng,
Trng Lng.
Cc x: Nam Tun, i Tin, Nguyn Hu, Trng
Vng, H Tr, Hng Nam, L Chung, Bch ng, Bnh
Dng.
Cc x: c Long, Bnh Long, Hng Vit, B Triu,
Vnh Quang, Hong Tung, Quang Trung, Hng o,
Chu Trinh; Th trn Nc Hai.
Cc x: Mai Long, Hng o.
Cc x: Lang Mn, Minh Thanh, Hoa Thm, Phan
Thanh, Quang Thnh, Tam Kim, Thnh Cng, Thnh
Vng, Minh Tm, Bc Hp, Thi Hc, V Nng, Ca
Thnh, Yn Lc, Triu Nguyn, Th Dc.
Th trn Nguyn Bnh, Th trn Tnh Tc.
Cc x: Canh Tn, Th Ngn, Thu Hng, c Long,
Trng Con, c Thng, Minh Khai, Quang Trng, Danh
S.
Cc x: Vn Trnh, L Li, c Xun.
Cc x: Kim ng, Thi Cng, L Lai; Th trn ng
Kh

12

V. Tnh Lai Chu

1. Huyn Tam ng:


- H s 0,7:

Cc x H Thu, L Nh Thng, T Lng, Nng


Nng, Khun H.
Cc x: Thn Sin, Sng Phi, Nm Long, Tam
ng, Bnh L, Bn Giang, Bn Hon, Bn Bo, L
Tm; Th trn Phong Th.

- H s 0,5:
2. Huyn Mng T:
- H s 0,7:

Cc x: Thu Lm, Ka Lng, Pa , Mng T, Pa V


S, M C, Bun T, Nm Khao, Hua Bun, T Tng,
Bun Na, Kan H, Mng M, Nm Hng; Th trn
Mng T.

3. Huyn Sn H:
- H s 0,7:

Cc x: L Li, P ao, Chn Na, Hui Lung, Pa


Tn, Phn H, Hng Thu, Nm Ban, Phng S Lin,
Ma Quai, T Phn, S D Phn, Nm Tm, T Ngo,
Phu Sam Cp, Nm Cha, Lng M, Noong Ho,
Nm M, Cn co, Ta Sn Chi, Nm Cui, Nm
Hn; Th trn Sn H

4. Huyn Phong Th:


- H s 0,7:

Cc x: S L Lu, Ma Li Chi, Vng Ma Chi, Pa


Vy S, M S San, Tng Qua Ln, Do San, M
Sang, Bn Lang, Ma Ly Pho, Nm Xe, Sin Sui H,
Hoang Thn.
Cc x: Khng Lo, Mng So.

- H s 0,5:
5. Huyn Than Uyn:
- H s 0,7:

Cc x: Nm Cn, Nm S, H Mt, T Mt, Pha


Mu, Khoen, On, T Gia.
Cc x: Mng Khoa, Thn Thuc, Pc Ta, Mng
Than, Mng Mt, N Cang, T Ha, Mng Kim.
Th Trn Than Uyn, th trn Nng trng Than
Uyn.

- H s 0,5:
- H s 04:

VI. Tnh in Bin

1. Thnh ph in Bin Ph
- H s 0,5:
2. Th x Lai Chu:
- H s 0,5:
3. Huyn Mng Nh:
- H s 0,7:
4. Huyn Mng Lay:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

Cc phng: Noong Bua, Him Lam, Thanh Bnh,


Tn Thanh, Mng Thanh, Nam Thanh, Thanh
Trng; x Thanh Minh.
Cc phng: Sng , Na Lay
Cc x: Sn Thu, Chung Chi, Mng Nh,
Mng Toong, Ch Cang, N H.
Cc x: Ch Na, Ch T, Si Pa Phn.
Cc x: X Tng, Mng Tng, Lay Na, Ha
Ngi, Pa Ham, Hui Lng, Mng Mn; th trn

13
Mng Lay.
5. Huyn Ta Cha:
- H s 0,7:

6. Huyn Tun Gio:


- H s 0,7:
- H s 0,5:

7. Huyn in Bin:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

8. Huyn in Bin ng:


- H s 0,7:

Cc x: Hui S, Sn Chi, T Sn Thng, Lao X


Phnh, T Phnh, Ta Thng, Trung Thu, Snh
Phnh, Sng Nh, Mng un, Mng Bng; th
trn Ta Cha.
Cc x: Tnh Phng, Ta Ma, Phnh Sng, N Sy.
Cc x: Mn Chung, Mng Mn, P Nhung,
Qui Na, Mng Thn, To Tnh, Mng ng,
Qui Cang, ng T, Qui T, Ching Sinh, Bng
Lao, ng Na, ng Cang, Mng Ln; th trn
Mng ng: Th trn Tun gio.
Cc x: Mng Nh, Mng Li.
Cc x: N Tu, Mng Pn, Thanh Na, Mng
Phng, Thanh Lung, Thanh Hng, Thanh Xng,
Thanh Chn, Pa Thm, Thanh An, Thanh Yn,
Noong Lung, Nong Ht, Sam Mn, Na Ngam,
Na .
Cc x: P Nhi, Xa Dung, Keo Lm, Lun Gii,
Phnh Ging, Hng La, Na Son, Ph Nh, Ching
S, Mng Lun.
VII. Tnh Sn La

1. Th x Sn La:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
2. Huyn Qunh Nhai:
- H s 0,5:

3. Huyn Thun Chu:


- H s 0,7:
- H s 0,5:

- H s 0,4:
4. Huyn Mng La:
- H s 0,7:

Cc phng: T Hiu, Quyt Tm; cc x: Ching


C, Ching en, Ching Xm, Ching An, Ching
Ci, Ching Ngn, Hua La, Ching Sinh.
Cc phng: Ching L, Quyt Thng.
Cc x Mng Chin, C Nng, Ching Khau, Pha
Khinh, Mng Gin, Pc Ma, Ching n, Mng
Ging, Ching Bng, Mng Si, Nm t, Lip
Mui, Ching Khoang.
Cc x: Long H, Co Tng, Co M, P Lng,
Mng Bm.
Cc x: Phng Li, Mng , Ching Pha, Ching
La, Chim Ngm, Lip T, Tng, Phng Lp,
Ching S, Ching Ly, Nong Lay, Mng Khing,
Ching Bm, B Mi, Png Tra, Nm Lu, Mui
Ni, Bn Lm.
Th trn Thun Chu, cc x: Tng Lnh, Ching
Pc, Thn mn, Bon Phng, Tng C.
Cc x: Ching Cng, Ching Mun, Ching n,

14

- H s 0,5:

5. Huyn Bc Yn:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
6. Huyn Ph Yn:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

- H s 0,4:
7. Huyn Mc Chu:
- H s 0,5:

- H s 0,4:
8. Huyn Yn Chu:
- H s 0,5:

9. Huyn Mai Sn:


- H s 0,5:

10. Huyn Sng M:


- H s 0,7:

Ngc Chin, Hua Trai, Nm Gin, Ching Lao.


Cc x: t Ong, Mng Trai, Nm Pm, Pi Toong,
T B, Ching San, Mng B, Ching Hoa,
Mng Chm.
Cc x: T Xa, Lng Chu, Xn Vng, Hang Ch,
Bc Ng, Chim Vn, Song Pe.
Cc x: Ping Ban, Mng Khoa, Hng Ngi, T
Khoa, Phing Kn, Ching Si; Th trn Bc Yn.
Cc x: Sui Bau, Sui T, Kim Bon, Sp Xa.
Cc x: Mng Thi, Mng Ci, Quang Huy,
Huy Bc, Huy Thng, Tn Lang, Gia Ph, Tng
Ph, Huy H, Huy Tn, Mng Lang, Huy Tng,
Mng Do, Tng Thng, Tng Tin, Tng
Phong, Tng H, Mng Bang, , Tn
Phong, Nam Phong, Bc Phong.
Th trn Ph Yn.
Cc x: Ching Sn, Tn Hp, Qui Hng, Sui
Bng, Tn Lp, N Mng, T Lai, Song Kha,
Lin Ho, Hua Png, T Ma, Mng T, Ching
Kha, ng Sang, Phing Lung, Ching Khoa,
Mng Men, Quang Minh, Lng Sp, Vn H,
Lng Lung, Ching Yn, Xun Nha.
Th trn Mc Chu, Th trn Nng trng Mc
Chu; Cc x: Mng Sang, Ching Hc.
Cc x: Ching ng, Sp Vt, Ching Sng,
Ching Pn, Ving Ln, Ching Hc, Mng Lm,
Ching On, Yn Sn, Ching Khoi, T Nang,
Lng Phing, Phing Khoi, Ching Tng, th
trn Yn Chu.
Cc x: Ching Sung, Mng Bng, Ching Chn,
Mng Tranh, Ching Ban, Ching Mung, Mng
Bon, Ching Chung, Ching Mai, Ht Lt, C Ni,
Ching Ni, Phing Cm, Ching Dong, Ching
Kheo, Ching Ve, Ching Lng, Phing Phn, N
t, T Hc.
Cc x: P Pu, Mng Cai, Mng Sai, B Sinh,
Ching En, a Mn.

- H s 0,5:
Cc x: Ching Phung, Mng Lm, Nm T, Yn
Hng, Ching S, N Ngu, Nm Mn, Ching
Khoong, Ching Cang, Hui Mt, Mng Hung,
Ching Khng; th trn Sng M.
11. Huyn Sp Cp:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

Cc x: Sam Kha, Png Bnh, Dm Cang, Nm


Lnh, Mng Lo, Mng V, Mng Ln.
X Xp Cp.

15
VIII. Tnh Qung Ninh

1. Th x Mng Ci:
- H s 0,5:
- H s 0,2:
2. Th x Cm Ph:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

3. Th x Ung B:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
4. Huyn Bnh Liu:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
5. Huyn Tin Yn:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
6. Huyn m H:
- H s 0,5:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
7. Huyn Hi H:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,2:

8. Huyn Ba Ch:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
9. Huyn Vn n:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,2:

Cc x: Hi Sn, Vnh Trung, Vnh Thc.


Cc x: Bc Sn, Hi ng, Hi Tin, Hi Yn,
Qung Ngha, Hi Ho, Hi Xun, Vn Ninh, Bnh
Ngc
X Dng Huy.
Phng Mng Dng.
Cc x: Cng Ho, Cm Hi.
Cc phng: Ca ng, Cm Sn, Cm ng, Cm
Ph, Cm Ty, Quang Hanh, Cm Thnh, Cm
Thu, Cm Thch, Cm Thnh, Cm Trung, Cm
Bnh.
Phng Vng Danh.
X Thng Yn Cng.
Cc x: Honh M, ng Vn.
Cc x: ng Tm, Tnh Hc, V Ngi, Lc Hn,
Hc ng; th trn Bnh Liu
X H Lu.
X ng Rui.
Cc x: i Dc, Phong D, ng Ng, Hi Lng.
Cc x: in X, Yn Than, ng Hi, Tin Lng;
Th trn Tin Yn.
X Qung Lm.
X Qung An.
Cc x: Tn Bnh, Qung Li, Dc Yn, Qung
Tn, m H, i Bnh; Th trn m H.
Cc x: Qung c, Qung Sn.
X Ci Chin.
Cc x: Qung Thnh, Qung Thng, Qung
Thnh, Qung Minh, Qung Chnh, Qung Long,
Qung Phong, Qung Trung, Qung in, ng
Hoa, Ph Hi, Tin Ti; th trn Qung H.
Cc x: Thanh Sn, Thanh Lm, p Thanh,
Lng Mng, n c, Minh Cm; Th trn Ba
Ch.
X Nam Sn.
Cc x: Minh Chu, Quan Ln, Bn Sen, Ngc
Vng, Thng Li.
Cc x: i Xuyn, Vn Yn.
Cc x: Bnh Dn, on Kt, H Long, ng X;

16
Th trn Ci Rng.
10. Huyn Honh B:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
11. Huyn ng Triu:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
12. Huyn Yn Hng:
- H s 0,1:
13. Huyn C T:
- H s 0,7:
14. Cc n v khc:
- H s 0,7:
- H s 0,1:

X K Thng.
Cc x: Ho Bnh, Tn Dn, ng Sn, ng
Lm.
Cc x: V Oai, Bng C.
Cc x: Dn Ch, Qung La, Thng Nht, Sn
Dng, L Li; th trn Tri.
Cc x: Trng Lng, Bnh Kh, An Sinh.
Th trn Mo Kh.
Cc x: in Cng, Tin Phong.
Cc x: ng Tin, Thanh Ln; Th trn C T.
Trm n o Thanh Nin (Hn Si en).
Trm n Ca ng
IX. Tnh Tuyn Quang

1. Th x Tuyn Quang:
- H s 0,2:
2. Huyn N Hang:
- H s 0,5:

- H s 0,4:
3. Huyn Chim Ho:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

- H s 0,2:
4. Huyn Hm Yn:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
5. Huyn Yn Sn:

Cc phng: Phan Thit, Minh Xun, Tn Quang;


Cc x: Trng , Nng Tin, La, Hng Thnh.
Cc x: Thu Loa, Sinh Long, Thng Gip, Phc
Yn, Xun Tn, Thng Nng, Xun Lp, Cn
Ln, Yn Hoa, Khun H, Hng Thi, Xun Tin,
V, Khau Tinh, Lng Can, Thng Lm, Trng
Khnh, Sn Ph, Vnh Yn, Nng Kh, Thanh
Tng.
Th trn N Hang.
Cc x: Phc Sn, Tn M, Bnh An, Trung H,
H Lang, Tri Ph, Linh Ph, Minh Quang, Kin
i.
Cc x: Hng Quang, Th Bnh, Hng M, Yn
Lp, Tn An, Bnh Ph, Xun Quang, Ngc Hi,
Ph Bnh, Ho Ph, Phc Thnh, Tn Thnh, Trung
Ho, Kim Bnh, Ho An, Quang Vinh, Nhn L,
Yn Nguyn, Bnh Nhn.
Th trn Vnh Lc.
Cc x: Yn Thun, Ph Lu, Bch Xa, Minh
Khng, Minh Hng, Minh Dn.
Cc x: Yn Lm, Yn Ph, Tn Thnh, Bnh Xa,
Thi Sn, Nhn Mc, Thnh Long, Bng Cc, Thi
Ho, c Ninh, Hng c.
Th trn Tn Yn.

17
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

6. Huyn Sn Dng:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

Cc x: Trung Minh, Kin Thit.


Cc x: Trung Trc, Qu Qun, Hng Li, Trung
Sn, Kim Quan, Cng a.
Cc x: Lc Hnh, Chiu Yn, Xun Vn, Phc
Ninh, Tn Tin, T Qun, o Vin, Tn Long,
Thng Qun, Lang Qun, Ph Thnh, Trung Mn,
Chn Sn, Thi Bnh, Kim Ph, Tin B, An
Khang, M Bng, Ph Lm, An Tng, Lng
Vng, Hong Khai, Thi Long, i Cn, Nh
Hn, Nh Kh, i Bnh; Th trn Tn Bnh
Cc x: Trung Yn, Lng Thin, Khng Nht.
Cc x: Minh Thanh, Tn Tro, Vnh Li, Thng
m, Bnh Yn, T Thnh, Cp Tin, Hp Thnh,
Phc ng, ng Th, Hp Ho, Thanh Pht,
Quyt Thng, ng Qu, Tun L; Th trn Sn
Dng.
X. Tnh Yn Bi

1. Thnh ph Yn Bi:
- H s 0,2:

2. Th x Ngha L:
- H s 0,3:
3. Huyn Lc Yn:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

4. Huyn Vn Yn:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

5. Huyn M Cng Chi:


- H s 0,7:

Cc phng: Yn Thnh, Yn Ninh, Minh Tn,


Nguyn Thi Hc, ng Tm, Nguyn Phc,
Hng H; Cc x: Minh Bo, Nam Cng, Tuy
Lc, Tn Thnh
Cc phng: P Trng, Trung Tm, Tn An, Cu
Thia; Cc x: Ngha Li, Ngha Phc, Ngha An.
Cc x: Tn Phng, Khnh Thin, Lm Thng.
Cc x: Khai Trung, Minh Chun, Mai Sn, Minh
Xun.
Cc x: Mng Lai, An Lc, T Mu, Tn Lnh,
Yn Thng, Khnh Ho, Vnh Lc, Liu , ng
Quan, Tn Lp, Minh Tin, Trc Lu, Phc Li,
Phan Thanh, An Ph, Trung tm; Th trn Yn
Th.
Cc x: Xun Tm, Phong D H, Phong D
Thng, N Hu, M Vng, i Sn, Vin Sn.
Cc x: Lang Thp, Lm Giang.
Cc x: Chu Qu Thng, Chu Qu H, An
Bnh, Quang Minh, ng An, ng Cung, Mu
ng, Ngi A, Tn Hp, An Thnh, Yn Thi,
Yn Hp, Yn Hng, i Phc, Yn Ph, Xun
i, Hong Thngl Th trn Mu A.
Cc x: H Bn, Nm C, Khao Mang, M D,
Ch Cu Nha, Lao Chi, Kim Ni, Cao Ph, La Pn

18
Tn, D Su Phnh, Ch To, Png Lung, Nm
Kht; Th trn M Cng Chi.
6. Huyn Trn Yn:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

7. Huyn Trm Tu:


- H s 0,7:
8. Huyn Vn Chn:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

9. Huyn Yn Bnh:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

Cc x: Kin Thnh, Hng Ca.


Cc x: Tn ng, Bo p, o Thnh, Vit
Thnh, Ho Cung, Minh Qun, Quy Mng,
Cng Thnh, Nga Qun, Y Can, Minh Tin,
Lng Thnh, u Lu, Gii Phin, Hp Minh, Vn
Tin, Phc Lc, Vn Lng, Vn Ph, Bo Hng,
Vit Cng, Minh Qun, Hng Thnh, Hng
Khnh, Vit Hng, Vn Hi; th trn C Phc.
Cc x: Tc n, P Lau, X H, Phnh H, Trm
Tu, T Si Lng, P Hu, Lng Nh, Bn Cng, Bn
M, Ht Lu; th trn Trm Tu.
Cc x: Sng , Sui Ging, Sui Bu, Sui
Quyn, Nm Mi, Nm Lnh, An Lng.
X Ngha Sn.
Cc x: T L, Nm Bng, Gia Hi, Sn Lng,
Sn A, Ph Nhm, Sn Thnh, Thanh Lng, Hnh
Sn, Phc Sn, Thch Lng, i Lch, ng
Kh, Ct Thnh, Tn Thnh, Chn Thnh, Bnh
Thun, Thng Bng La, Minh An, Ngha Tm;
Th trn Nng trng Lin Sn, th trn Nng
trng Ngha L, th trn Nng trng Trn Ph.
Cc x: Xun Long, Ngc Chn, Tch Cc, Cm
nhn, Phc Ninh, M Gia, Xun Lai, Yn Thnh,
Phc An.
Cc x: Tn Nguyn, Bo i, Mng Sn, Cm n,
Tn Hng, Bch H, V Linh, i ng, Vnh
Kin, Yn Bnh, Thnh Hng, Hn , Ph Thnh,
i Minh; Th trn Yn Bnh, th trn Thc B.
XI. Tnh Thi Nguyn

1. Th x Sng Cng:
- H s 0,1:
2. Huyn nh Ho:
- H s 0,5:
- H s 0,4:

- H s 0,3:
3. Huyn Ph Lng:
- H s 0,3:

X Bnh Sn.
Cc x: Linh Thng, Lam V, Quy K, Tn Thnh,
Bo Linh, ng Thnh, nh Bin, Thanh nh,
Bnh Yn, im Mc, Ph nh.
Cc x: Phng Tin, Trung Hi, Trung Lng,
Ph Tin, Bc Nhiu, Sn Ph, Bnh Thnh, Kim
Sn, Kim Phng, Tn Dng, Phc Chu, Bo
Cng.
Th trn Ch Chu.
X Yn Trch.

19
- H s 0,2:

4. Huyn ng H:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
5. Huyn V Nhai:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
6. Huyn i T:
- H s 0,2:

- H s 0,1:

7. Huyn Ph Yn:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
8. Huyn Ph Bnh:
- H s 0,1:

Cc x: Yn Ninh, Yn , Yn Lc, n Lng,


ng t, Ph L, Ph , Hp Thnh, Tc
Tranh, Phn M, V Tranh, C Lng, Sn Cm;
Th trn Giang Tin, Th trn u.
X Vn Lng.
X Tn Long.
Cc x: Ho Bnh, Vn Hn, Cy Th, Hp Tin,
Quang Sn, Th trn Tri Cau.
Cc x: Minh Lp, Ho Trung, Khe Mo, Ho
Thng, Cao Ngn, Linh Sn, Tn Li, Nam Ho,
ng Bm, Hung Thng.
Cc x: Phng Giao, Thn Xa, Thng Nung,
Sng Mc, V Chn, Nghinh Tng.
Cc x: Dn Tin, Bnh Long.
Cc x: Trng X, Lin Minh, Cc ng.
Cc x: Ph Thng, La Hin, Lu Thng; Th
trn nh C.
Cc x: Phc Lng, Minh Tin, c Lng, Ph
Lc, Na Mao, Ct N, Phc Linh, Ph Cng, Ph
Xuyn, La Bng, Tn Linh, Hong Nng, M Yn,
Vn Yn, K Ph, Qun Chu, Yn Lng.
Cc x: Ph Thnh, Bn Ngoi, Tin Hi, Hng
Sn, C Vn, H Thng, Khi K, An Khnh,
Tn Thi, Bnh Thun, Lc Ba, Vn Th; th trn
i T, th trn Qun Chu.
Cc x: Phc Thun, Phc Tn.
Cc x: Thnh Cng, Minh c.
Cc x: Bn t, Tn Thnh, Tn Kim, Tn
Khnh, Tn Ho
XII. Tnh Bc Kn

1. Th x Bc Kn:
- H s 0,3:
2. Huyn Pc Nm:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
3. Huyn Ba B:
- H s 0,5:

Cc phng: Nguyn Th Minh Khai, Sng Cu,


c Xun, Phng Ch Kin; cc x: Huyn Tng,
Dng Quang, Nng Thng, Xut Ho.
Cc x: C Linh, Xun La, Bc B, Bng Thnh,
Nhn Mn, Gio Hiu, Cng Bng, An Thng.
Cc x: Nghin Loan, Cao Tn.
Cc x: Bnh Trch, Phc Lc, Cao Thng, Cao
Tr, Nam Mu, Thng Gio, a Linh, Yn
Dng, Chu Hng, Qung Kh, M Phng,
Hong Tr, ng Phc.

20
- H s 0,4:
4. Huyn Ngn Sn:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
5. Huyn Bch Thng:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
6. Huyn Ch n:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

7. Huyn Ch Mi:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
8. Huyn Na R:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:

Th trn Ch R; cc x: H Hiu, Khang Ninh.


X Cc n, Thng Quan.
Cc x Thng n, Bng Vn, c Vn, Vn
Tng, Thun Mang, Hng N.
Th trn N Phc, cc x: Lng Ngm, Trung Ho.
X V Mun.
Cc x: Cao Sn, S Bnh, n Phong
Cc x: Dng Phong, Quang Thun, Nguyn
Phc, Lc Bnh, M Thanh, Vi Hng.
Cc x: Phng Linh, T Tr, Tn Tin, Qun
Bnh, H V, Cm Ging; th trn Ph Thng.
X Bng Phc.
Cc x: Xun Lc, Nam Cng, ng Lc, Tn
Lp, Bn Thi, Qung Bch, Yn Thnh, Yn
Thng, Phng Vin, Ngc Phi, R Bn, ng
Vin, Lng Bng, Bng Lng, i So, Ngha T,
Phong Hun, Yn M, Bnh Trung, Yn Nhun;
th trn Bng Lng.
Cc x: Tn Sn, Bnh Vn, Yn Hn, Yn C.
Cc x: Mai Lp, Thanh Vn.
Cc x: Qung Chu, Nh C, Nng H, Thanh
Mai, Cao K, Ho Mc, Nng Thnh, Thanh Bnh.
Cc x: Yn nh; th trn Ch Mi
Cc x: Kim H, Xun Dng, Vn Hc, Dng
Sn, Lim Thu, ng X, Lng Thng, V
Loan, n Tnh.
Cc x: Lng San, Cng Li, Lng H, Kim L,
Lng Thnh, Lam Sn, Vn Minh, Cn Minh, C
L, Hu Thc, Ho Ngha, Quang Phong.
Th trn Yn Lc
XIII. Tnh Ho Bnh

1. Th x Ho Bnh:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

2. Huyn Bc:
- H s 0,5:

X Thi Thnh.
X Yn Mng
Cc phng: Ho Bnh, Tn Ho, Thnh Lang,
Hu Ngh, Tn Thnh, ng Tin, Phng Lm,
Chm Mt; Cc x: S Ngi, Dn Ch, Thi Bnh,
Thng Nht.
Cc x: ng Ngh, Sui Nnh, n Chum, on
Kt, Trung Thnh, Gip t, Tn Dn, Tn Pheo,
Tn Minh, ng Rung, Cao Sn, Mng Tung,
Mng Ching.

21
- H s 0,4:
3. Huyn K Sn:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
4. Huyn Lng Sn:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
5. Huyn Kim Bi:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

- H s 0,1:
6. Huyn Cao Phong:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
7. Huyn Tn Lc:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
8. Huyn Mai Chu:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
9. Huyn Lc Sn:
- H s 0,4:
- H s 0,3:

Cc x: Ho L, Tu L, Yn Ho, Ton Sn, Hin


Lng, Tin Phong, Vy Na; Th trn Bc.
X Ph Minh.
Cc x: c Lp, Hp Thnh.
Cc x: Hp Thnh, Phc Tin, Dn Ho, Mng
Ho, Dn H, Trung Minh; Th trn K Sn.
X Yn Quang.
Cc x: Cao Rm, Tin Sn, Trng Son, Yn
Trung, Yn Bnh, ng Xun, Hp Ho, Lin Sn,
Tin Xun.
Cc x: Lm Sn, Ho Sn, Tn Vinh, Nhun
Trch, C Yn, Thnh Lp, Trung Sn; Th trn
Lng Sn.
Cc x: Thng Tin, Nung Dm, Cui H, Bc
Sn.
Cc x: Hp Chu, Sng, Tn Thnh, Lp
Ching, H B, Trung B, Thng B, Long Sn,
Nam Thng, So By, Kim Bi, Vnh Tin, T
Sn, ng Bc, Hp ng, Sn Thu, Mi Ho,
Bnh Sn, Kim Truy, Kim Tin, Kim Sn, Nt Sn,
Hng Tin, Vnh ng, Hp Kim, Kim Bnh.
Cc x: Cao Dng, Cao Thng, Thanh Lng,
Hp Thanh, Thanh Nng; th trn Bo, th trn
Thanh H.
Cc x: Yn Thng, Yn Lp, Thung Nai, Xun
Phong.
Cc x: Nam Phong, Tn Phong, Bc Phong, Bnh
Thanh.
Cc x: Thu Phong, ng Phong, Ty Phong,
Dng Phong, Th trn Cao Phong.
Cc x: Bc Sn, Nam Sn, Lng Vn, Ng
Lung, Quyt Chin, Ngi Hoa.
Cc x: Trung Ho, Gia M, L Sn, Do Nhn,
Ph Vinh, Quy M.
Cc x: ng Lai, Ngc M, M Ho, T N,
Quy Hu, Ph Cng, Thanh Hi, ch Gio.
Cc x: Phong Ph, Mn c, Tun L; th trn
Mng Khn.
Cc x: Nong Lung, P Pin, Cun Pheo, Tn Mai,
P C, Hang Kia, Ping V, Bao La, Tn Sn, Sm
Kho, Mai Hch, N Mo.
Cc x: Phc Sn, Ba Khan, ng Bng, Tng
u, Thung Khe, N Phn, Ching Chu, Mai H,
Vn Mai; th trn Mai Chu.
X Ngc Sn.
Cc x: Min i, Ngc Lu, T Do, Bnh Hm,

22

- H s 0,2:
- H s 0,1:
10. Huyn Yn Thu:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
11. Huyn Lc Thu:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

Vn Ngha, Qu Ho, Tun o, M Thnh, Ph


Lng.
Cc x: Nhn Ngha, Vn Sn, Tn Lp, Tn M,
Ch o, Ch Thin, Phc Tuy, Yn Ph, nh C,
Hng Nhng, Bnh Cng, Bnh Chn.
Cc x: Lin V, V Lm, Yn Nghip, n
Ngha; th trn V Bn.
Cc x: Bo Hiu, Lc Lng, Lc S, Lc Hng.
Cc x, on Kt, Hu Li, a Phc.
Cc x: Lc Thnh, Yn Lc, Ph Lai, Yn Tr,
Ngc Lng; th trn Hng Trm.
Cc x: An Bnh, An Lc, ng Mn, Hng Thi.
Cc x: Lin Ho, Yn Bng, Ph Thnh, Ph
Lo, ng Tm.
Cc x: C Ngha, Lc Long, Khoan D; th trn
Chi N.
XIV. Thnh Ph Hi Phng

- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

o Bch Long V.
o Long Chu.
o Ct B, Trm n o Ai-Van.
o Ct Hi, Cc Trm n o: Bi Ct, Aio, I
Ct, ng Rng.
o Hn Du, i kh tng thu vn Ph Lin,
cc Trm n o: Nh Vng, Nam Triu, Ca
Cm, nh V.
XV. Tnh Hi Dng

1. Huyn Ch Linh:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
2. Huyn Kinh Mn:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

Cc x: Hong Hoa Thm, Bc An, Hong Tin,


L Li, Hng o, Cng Ho, Thi Hc, An Lc,
Knh Giang, Hong Tn, Vn c.
Cc x: Ch Minh, Vn An, Nhn Hu, C Thnh,
ng Lc, Tn Dn.
Cc x: Tn Dn, Minh Tn, Ph Th, Duy Tn,
Honh Sn.
Cc x: Hip Sn, Hip Ho, Thng Qun, An
Ph, Phm Mnh, Hip An, Tht Hng, An Sinh,
Thi Sn, Bch ng, L Ninh, Phc Thnh B, Th
trn An Lu.

23

XVI. Tnh Bc Giang

1. Huyn Yn Th:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
2. Huyn Tn Yn:
- H s 0,1:
3. Huyn Lng Giang:
- H s 0,1:
4. Huyn Lc Nam:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
5. Huyn Lc Ngn:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
6. Huyn Sn ng:
- H s 0,2:

- H s 0,1:
7. Cc n v khc:
- H s 0,2:

Cc x: Xun Lng, ng Vng, ng Tin,


Canh Nu.
Cc x: Tam Tin, ng Hu, ng Sn.
Cc x: Tin Thng, Tn Hip, Tam Hip, An
Thng, Hng V, Hng K, ng K, Tn Si,
ng Lc.
X Lan Gii.
Cc x: Quang Thnh, Hng Sn, Ngha Hng,
Tin Lc, Dng c.
Cc x: Lc Sn, Trng Sn, Bnh Sn, V
Tranh.
Cc x: Cm L, Ngha Phng, Trng Giang,
Cng Sn, Huyn Sn, ng Hng, ng Ph,
Tam D, Tin Nha, Bo i, Bo Sn.
Cc x: Xa L, Phong Minh, Cm Sn, Sn Hi,
H p, Phong Vn, Tn Sn, Kim Sn, Ph
Nhun, o Gia, Tn Lp, Tn Mc.
Cc x: Nam Dng, M An, Bin ng, Tn
Hoa, ng Cc, Ph in, Gip Sn, Tn Quang,
Bin Sn, Kin Thnh, Kin Lao, Thanh Hi.
Cc x: Thch Sn, Phc Thng, Qu Sn, Tun
o, Bng Am, Thanh Sn, Thanh Lun, Long
Sn, Dng Hu, An Lc, Hu Sn, Vn Sn,
Gio Lim, L Vin.
Cc x: Vnh Khng, Chin Sn, Cm n, Yn
nh, An Chu, An Lp, An B, th trn An Chu.
Trung tm hun luyn Cm Sn.
XVII. Tnh Vnh Phc

1. Th x Phc Yn:
- H s 0,1:
2. Huyn Lp Thch:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

X Ngc Thanh
Cc x: Lng Cng, Quang Yn
Cc x: Phng Khoan, Bch Lu, Lin Sn, ng
Qu, Tn Lp, Vn Trc, Hi Lu, Thi Ho, Bc
Bnh, Quang Sn, Hp L, Ngc M, T Du, Bn
Gin, n Nhn, Nhn o, Lin Ho, Nho Sn,
Xun Ho, Th trn Lp Thch.

24
3. Huyn Tam Dng:
- H s 0,1:
4. Huyn Tam o:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
5. Huyn Bnh Xuyn:
- H s 0,1

Cc x: Hong Hoa, ng Tnh.


i pht sng Tam o, X o Tr.
Cc x: Yn Dng, B L.
Cc x: Hp Chu, i nh, Tam Quan, H Sn,
Minh Quang; th trn Tam o.
X Trung M.
XVIII. Tnh Ph Th

1. Th x Ph Th:
- H s 0,1:
2. Huyn oan Hng:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

3. Huyn H Ho:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

4. Huyn Thanh Ba:


- H s 0,1:

5. Huyn Ph Ninh:
- H s 0,1:

6. Huyn Yn Lp:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

X H Thch.
Cc x: Bng Don, Minh Lng, Ph Th.
Cc x: Phc Lai, Vn n, Yn Kin, Hng
Long, Ngc Quan, Qu Lm, Bng Lun, Minh
Tin, Minh Ph, Hu , i Ngha, V Quang,
Vn Du, Ty Cc, Tiu Sn, Phng Trung, Phong
Ph, Hng Quan, Sc ng, Chn Mng, Ch
m, ng Kh, Nghinh Xuyn.
Cc x: i Phm, Qun Kh.
Cc x: V Tranh, Xun ng, Chu Lu, Vn
Lang, H Lng, Gia in, Phng Vin, Hng
X, Lnh Khanh, Yn K, Co in, Lm Li, Y
Sn, Bng Gi, Minh Ci, Yn Lut, Hu Bng,
an H, Ph Khnh, Lin Phng, Mai Tng,
Chnh Cng, Lang Sn, Vnh Chn, Hin Lng,
m H, ng Lm, an Thng, Minh Hc.
Cc x: Thanh Vn, ng Lnh, i An, Thi
Ninh, Nng Yn, Qung Np, Khi Xun, V Lao,
Hanh C, Mn Ln, Yn Ni, ng Xun, Yn
Kh, Phng Lnh, Hong Cng, Sn Cng,
Thanh X, ng Thnh, Ch Tin, Ninh Dn.
Cc x: Ph Lc, Ph Nham, Ph Ninh, Ph M,
Lin Hoa, Trm Thn, Trung Gip, H Gip, Tr
Qun, Bo Thanh, Tin Du, Tin Ph, Kim c,
An o, Gia Thanh.
Cc x: Xun Thu, Xun Vin, Xun An, Lng
Sn, M Lung, M Lng, Nga Hong, Trung
Sn.
Cc x: Hng Long, ng Lc, Thng Long,
ng Thnh, Phc Khnh, Minh Ho, Ngc Lp,
Ngc ng.
Th trn Yn Lp.

25
7. Huyn Cm Kh:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

8. Huyn Tam Nng:


- H s 0,1:

9. Huyn Lm Thao:
- H s 0,1:
10. Huyn Thanh Sn:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

11. Huyn Thanh Thu:


- H s 0,2:
- H s 0,1:

Cc x: Yn Dng, Chng X, Vn Khc, ng


Lng.
Cc x: Tin Lng, Phng V, Tam Sn, Vn
Bn, Cp Dn, Hng Lung, Ng X, ng Cam,
Phng X, T X, Thu Liu, Phng X, Sn
Nga, Xng Thnh, Sn Tnh, Tng Kh, Yn Lp,
Tuy Lc, Thanh Nga, Ph Kh, Ph Lc, iu
Lng, Tnh Cng.
Cc x: D Nu, Th Vn, Quang Hc, T L,
Thng Nng, Hin Quan, T M, Thanh Uyn,
Hng , Phng Thnh, Vn Lng, Hng Nha,
Du Dng, Hng Nn, C Tit, Xun Quang,
Tam Cng.
Cc x: Chu Ho, Tin Kin, Hy Cng, Xun
Lng, Thanh nh, Thch Sn, Xun Huy, Hp
Hi, Sn Vi.
Cc x: Xun Sn, ng Sn, Vinh Tin, ng
Cu, Thng Cu.
Cc x: Thu Ngc, Long Cc, Tam Thanh, Tn
Lp, Tn Minh, Xun i, Kim Thng, Kh Cu,
Lai ng, Kit Sn, Tn Sn.
Cc x: Thu Cc, Thch Kit, Sn Hng, Tn Ph,
M Thun, ch Qu, Gip Lai, Thc Luyn, V
Miu, Thch Khon, Minh i, Vn Lung, C
Thng, Tt Thng, Vn Miu, C ng, Thng
Sn, Hng Cn, Yn Lng, Yn Lng, Lng
Nha, Yn Sn, Tinh Nhu; th trn Thanh Sn.
Cc x: Phng Mao, Yn Mao, Tu V.
Cc x: Sn Thu, La Ph, o X, Trung Thnh,
Thch ng, Hong X, Tn Phng, Trung
Ngha.
XIX. Tnh H Nam

1. Huyn Kim Bng:


- H s 0,2:

X Ba Sao; Cn b, cng nhn vin thuc cc n


v: Nh my Xi mng Bt Sn, Kho K 135 (thuc
a bn x Thanh Sn).

26

XX. Tnh Ninh Bnh

1. Th x Tam ip:
- H s 0,1:
2. Huyn Nho quan:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

- H s 0,1:
3. Cc n v khc:
- H s 0,2:

Cc x: Quang Sn, Yn Sn.


Cc x: Cc Phng, K Ph, Ph Long.
Cc x: Xch Th, Thch Bnh, Yn Quang, Vn
Phng.
Cc x: Gia Sn, Ph Sn, Gia Lm, Gia Tng,
Lc Vn, ng Phong, Lng Phong, Vn Phong,
Vn Ph, Ph Lc, Qunh Lu, Sn Lai, Qung
Lc, c Long
Cc x: Sn H, Thng Ho, Sn Thnh, Thanh
Lc, Gia Thu, Th trn Nho Quan
Tri ci to phm nhn Ninh Khnh.
XXI. Tnh Thanh Ho

1. Huyn Mng Lt:


- H s 0,7:
- H s 0,5:
2. Huyn Quan Ho:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
3. Huyn B Thc:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
4. Huyn Quan Sn:
- H s 0,5:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
5. Huyn Lang Chnh:
- H s 0,5:

Cc x: Mng Thanh, Tn Tn, P Nhi, Quang


Chiu.
Cc x: Tam Chung, Mng L, Trung L, th trn
Mng Lt.
Cc x: Trung Sn, Trung Thnh, Hin Kit.
Cc x: Thnh Sn, Hin Chung, Ph Sn.
Cc x: Thin Ph, Nam ng, Nam Tin, Ph
Thanh, Ph L, Thanh Xun, Ph Xun.
Cc x: Hi Xun, Xun Ph, Ph Nghim, Nam
Xun.
Th trn Quan Ho.
X Lng Cao.
Cc x: Thnh Sn, C Lng, Lng Ni, Lng
Nim.
Cc x: K Tn, H Trung, in Thng, Thnh
Lm, Ban Cng, Lng Trung, Lng Ngoi, in
Quang, in H.
Cc x: Vn Nho, Thit K, Thit ng, Lm Sa,
i Thng, Tn Lp.
Cc x: in C, in Trung, Th trn Cnh Nng.
Cc x: Sn H, Sn Thu, Sn in, Tam Thanh,
Tam L, Na Mo, Mng Mn.
Cc x: Sn L, Trung Thng.
Cc x: Trung Xun, Trung H.
Cc x: Yn Khng, Yn Thng.

27
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
6. Huyn Ngc Lc:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

7. Huyn Cm Thu:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

8. Huyn Thch Thnh:


- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

9. Huyn Vnh Lc:


- H s 0,1:
10. Huyn Yn nh:
- H s 0,1:
11. Huyn Th Xun:
- H s 0,1:
12. Huyn Thng Xun:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
13. Huyn Triu Sn:
- H s 0,1:
14. Huyn Nh Xun:
- H s 0,4:

Cc x: Lm Ph, Tam Vn.


Cc x: Tr Nang, Giao An, Giao Thin.
X Tn Phc.
Cc x: ng Lng, Quang Hin, Th trn Lang
Chnh.
Cc x: Thch Lp, Vn m.
Cc x: Thu Sn, Phng Gio, Cao Ngc.
Cc x: Lam Sn, M Tn, Ngc Kh, Quang
Trung, ng Thnh, Ngc Lin, Ngc Sn, Lc
Thnh, Cao Thnh, Ngc Trung, Phng Minh, Phc
Thnh, Nguyt n, Kin Th, Minh Tin, Minh
Sn; Th trn Ngc Lc.
X Cm qu.
Cc x: Cm Lng, Cm Thch, Cm Thnh,
Cm Lin.
Cc x: Cm Long, Cm Tn, Cm Bnh, Cm
Ngc, Cm Phong, Cm Chu, Cm Yn, Cm
Ph, Cm T, Cm Giang, Cm Vn, Cm Tm,
Cm Sn.
Cc x: Thch Lm, Thnh Yn, Thch Tng,
Thnh M.
Cc x: Thnh Cng, Thch Cm, Thnh Minh.
Cc x: Thnh Tm, Thnh Long, Thnh An,
Thnh Tn, Thnh Vn, Ngc Tro, Thnh Vinh,
Thch Qung, Thnh Trc, Thnh Th, Thnh
Hng, Thnh Kim, Thnh Tin, Thch nh,
Thch Long, Thch Bnh, Thch ng, Thch Sn.
Cc x: Vnh Quang, Vnh Hng, Vnh Thnh,
Vnh Long, Vnh Thnh.
X Yn Lm.
Cc x: Xun Chu, Xun Ph, Qung Ph, Th
Lm.
Cc x: Bt Mt, Xun Lin, Yn Nhn, Xun
Chinh, Xun L.
X Xun M.
Cc x: Vn Xun, Xun Thng, Xun Khao,
Xun Lc, Tn Thnh, Lun Kh.
Cc x: Lun Thnh, Lng Sn.
Cc x: Ngc Phng, Xun Dng, Xun Cm,
Xun Cao, Th Thanh, Th trn Thng Xun.
Cc x: Bnh Sn, Th Sn, Triu Thnh.
Cc x: Thanh Phong, Thanh Lm, Thanh Sn,

28

- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
15. Huyn Nh Thanh:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
16. Huyn Tnh Gia:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
17. Cc n v khc:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

Thanh Xun, Thanh Qun, Thanh Ho.


Cc x: Xun Bnh, Bnh Lng, Ct Vn, Ct
Tn.
Cc x: Ho Qu, Xun Qu, Tn Bnh, Yn L,
Thng Ninh.
X Bi Trnh, Th trn Yn Ct.
X Xun Thi
Cc x: Thanh K, Thanh Tn, Phng Nghi,
Xun Khang, Cn Kh.
Cc x: Yn Lc, Hi Vn, Hi Long, Yn Th,
Phc ng, Xun Phc, Xun Th, Mu Lm,
Xun Du.
Ni Xc thuc x Trng Lm.
X Ph Sn.
o Hn M.
o Hn N
Cc trm n o: Lch Tro, Nghi Sn.
XXII. Tnh Ngh An

1. Th x Ca L:
- H s 0,3:
- H s 0,1:
2. Huyn Qu Phong:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
3. Huyn Qu Chu:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
4. Huyn K Sn:
- H s 0,7:

- H s 0,5:
5. Huyn Tng Dng:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

o Mt
o Ng, cc Trm n o: Ca Hi, Ca L.
Cc x: Thng Th, ng Vn, Hnh Dch, Tin
Phong, Nm Gii, Tri L, Chu Thn, Nm
Nhong, Quang Phong, Cm Mun
Cc x: Mng Nc, Qu Phong, Chu Kim, Th
trn Kim Sn.
Cc x: Chu Hi, Chu Thun, Chu Phong,
Chu Hon, Din Lm, Chu Bnh.
Cc x: Chu Nga, Chu Tin, Chu Thng, Chu
Bnh, Chu Hnh.
Th trn Qu Chu.
Cc x: M L, Bc L, Keng u, oc My,
Hui T, Mng Lng, Na Loi, Nm Cn, Bo
Nam, Ph nh, Bo Thng, Hu Lp, T C,
Chiu Lu, Mng Tp, Hu Kim, Ty Sn,
Mng i, Na Ngoi, Nm Cn.
Th trn Mng Xn.
Cc x: Hu Dng, Mai Sn, Tam Hp, Hu
Khung, Lun Mai, Nhn Mai, Tam Quang, Nga
My.
Cc x: Kim a, Kim Tin, Yn Tnh, Lng

29

- H s 0,4:
6. Huyn Ngha n:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

- H s 0,1:

7. Huyn Qu hp:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
8. Huyn Qunh Lu:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
9. Huyn Con Cung:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
10. Huyn Tn K:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
11. Huyn Anh Sn:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
12. Huyn Thanh Chng:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

Minh, Yn Ho, Yn Na, Lu Kin, Thch Gim,


X Lng, Tam Thi, Tam nh, Yn Thng.
Th trn Ho Bnh.
Cc x: Ngha Mai, Ngha Yn.
Cc x: Ngha Lm, Ngha Minh, Ngha Li,
Ngha Lc, Ngha Th, Ngha An, Ngha Trung,
Ngha Lin, Ngha Hng, Ngha Sn, Ngha Hng,
Ngha Ph, Ngha Bnh, Ngha Hiu, Ngha Tn,
Ngha c.
Cc x: Ngha Thnh, Ngha Hi, Ngha Thng,
Ngha Quang, Ngha Ho, Ngha Tin, Ngha M,
Ty Hiu, Ngha Thun, ng Hiu, Ngha Long,
Ngha Lc, Ngha Khnh; Th trn Thi Ho.
Cc x: Bc Sn, Nam Sn, H Sn, Lin Hp,
Chu Thnh, Chu Hng, Chu Tin, Vn Li,
Chu L, Chu Lc.
Cc x: Yn Hp, ng Hp, Tam Hp, Chu
Cng, Chu Quang, Th Hp, Minh Hp, Ngha
Xun, Chu Thi, Chu nh; th trn Qu Hp.
X Tn Thng.
X Qunh Thng.
Cc x: Chu Kh, Mn Sn.
Cc x: Bnh Chun, Lng Kh, Cam Lm, Thch
Ngn, n Phc, Mu c, Chi Kh, Bng Kh,
Yn Kh, Lc D.
Th trn Con Cung
Cc x: Tn Xun, Ph Sn, Tin K, ng Vn,
Tn Hp.
Cc x: Ngha Dng, Giai Xun, Ngha Phc,
Ngha Bnh, K Sn.
Cc x: Tn Ph, Ngha ng, Ngha Thi, Ngha
Hp, Ngha Hon, Tn An, Tn Long, Hng Sn,
Tn K, Ngha Hnh, Tn Hng; th trn Tn K.
Cc x: Bnh Sn, Th Sn, Thnh Sn, Phc Sn,
Tam Sn
Cc x: nh Sn, Cm Sn, Hng Sn, Tng
Sn, Hi Sn.
Cc x: To Sn, c Sn, Thch Sn, Long Sn,
Vnh Sn, Khai Sn, Cao Sn, Lnh Sn, Lng
Sn.
Cc x: Thanh Thu, Thanh H, Thanh Thnh,
Thanh Hng, Hnh Lm, Thanh c.
Cc x: Thanh M, Thanh Tng, Thanh Mai,
Thanh Xun, Thanh Lm, V Lit, Thanh An.

30
XXIII. Tnh H Tnh

1. Huyn Hng Sn:


- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

2. Huyn c Th:
- H s 0,1:
3. Huyn V Quang:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
4. Huyn Nghi Xun:
- H s 0,1:
5. Huyn Can Lc:
- H s 0,1:
6. Huyn Hng Kh:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,2:

- H s 0,1:
7. Huyn Thch H:
- H s 0,1:
8. Huyn Cm Xuyn:
- H s 0,1:
9. Huyn K Anh:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

Cc x: Sn Hng, Sn Kim 1, Sn Kim 2.


Cc x: Sn Lnh, Sn Lm
Cc x: Sn Hm, Sn L, Sn Mai, Sn Trng,
Sn Ty, Sn Tin.
Cc x: Sn Quang, Th trn Ty Sn, Sn Ninh,
Sn Chu, Sn Trung, Sn Dim, Sn Giang, Sn
Ho, Sn Ph, Sn Bnh, Sn Tr, Sn Thnh, Sn
Tn, Sn Long, Sn M, Sn Phc, Sn Thu, Sn
H, Sn An, Sn Bng, Th trn Ph Chu.
Cc x: Tn Hng, c Lng, c Lp, c
ng.
X Hng Quang.
X Hng in.
Cc x: Hng Minh, Hng Th; th trn V
Quang.
Cc x: c Bng, c Lnh, c Hng, c
Lin, c Giang, Sn Th
X n Ph.
Cc x: Xun Lin, Xun Lnh, Xun Vin, C
m, Cng Gin.
Cc x: Ph Lc, Thng Lc, M Lc, Hng
Lc, Thun Thin, ng Lc.
X Hng Lm.
Cc x: Hng Lin, Hng Vnh, Ph Gia, Ho
Hi.
Cc x: Hng Giang, Phng M, Phng in,
Hng Trch, Phc Trch, Hng Bnh, Hng
Thu, H Linh, Lc Yn, Hng , Ph Phong,
Gia Ph, Hng Xun, Hng Long, Phc ng,
Hng Tr.
Th trn Hng Kh.
Cc x: Thch in, Thch Hng, Thch Ngc,
Bc Sn, Thch Xun, Nam Hng.
Cc x: Cm Minh, Cm Lnh, Cm Lc, Cm
Sn, Cm M, Cm Quan, Cm Thnh.
Cc x: K Thng, K Sn, K Lc, K Lm, K
Hp.
X K Ty.
Cc x: K Nam, K Li, K Lin, K Phng,
K Xun.
Cc x: K Chu, K Th, K H, K Th, K

31
Hi, K Hng, K Tin, K Tn, K Giang, K
Phong, K Hoa, K Vn, K ng, K Trinh, K
Khang, K Ninh, K Bc, K Thnh, K Long, K
Ph, Th trn K Anh.
10. Cc n v khc:
- H s 0,1:

Cc Trm n: Ca St, Ca Nhng.

XXIV. Tnh Qung Bnh

1. Huyn Minh Ho:


- H s 0,7:
- H s 0,5:
2. Huyn Tuyn Ho
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
3. Huyn Qung Trch:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
4. Huyn B Trch:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
5. Huyn Qung Ninh:
- H s 0,7:
- H s 0,4:
6. Huyn L Thu:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,2:
7. Cc n v khc:
- H s 0,1:

Cc x: Thng Ho, Dn Ho, Ho Sn, Ho


Phc, Trng Ho.
Cc x: Hng Ho, Ho Thanh, Ho Tin, Ho
Hp, Xun Ho, Yn Ho, Minh Ho, Tn Ho,
Quy Ho, Trung Ho; th trn Quy t.
X Lm Ho.
Cc x: Thanh Thch, Thanh Ho, Hng Ho.
Cc x: Ng Ho, Kim Ho, Cao Qung, Thun
Ho.
Cc x: Nam Ho, L Ho, ng Ho, Thch Ho,
c Ho, Phong Ho, Sn Ho, Th trn ng L.
Cc x: Mai Ho, Tin Ho, Chu Ho, Vn Ho.
X Qung Hp.
X Qung ng.
Cc x: Qung Thch, Qung Tin, Qung Kim,
Qung Chu, Qung Lin, Cnh Ho, Qung Sn.
X Thng Trch.
X Tn Trch.
Cc x: Phc Trch, Lm Trch, Xun Trch, Sn
Trch.
X Hng Trch.
Cc x: Lin Trch, Ph nh, Th trn Nng
trng Vit Trung.
X Sn Lc.
X Trng Sn.
X Trng Xun.
Lng Ho-Vt Th L.
Cc x: Kim Thu, Ngn Thu, Lm Thu.
Cc x: Thi Thu, Vn Thu, Trng Thu.
Trm n Ca Ginh, Trm n Ca Nht L.

32

XXV. Tnh Qung Tr

1. Huyn Vnh Linh:


- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
- H s 0,3:
- H s 0,1:
2. Huyn Hng Ho:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
3. Huyn Gio Linh:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
4. Huyn a Krng:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:

o Cn C (thuc x Vnh Quang).


X Vnh .
X Vnh H.
X Vnh Kh.
Cc x: Vnh Chp, Vnh Sn, Th trn Bn Quan.
Cc x: Ba Tng, A Di, Thanh, Xy, Thun,
Hng Lp, Hng Phng, Hng Sn, Hng
Linh, A Xinh, A Tc, Hng Lc, Hc.
Cc x: Tn Thnh, Tn Long, Tn Lin, Hng
Tn, Tn Hp, Tn Lp.
Th trn Lao Bo, Th trn Khe Sanh.
X Linh Thng.
Cc x: Vnh Trng, Hi Thi.
X Gio An.
Cc x: A Vao, Ba Nang, A Ngo, T Long.
Cc x: T Rt, Hc Ngh, A Bung, a Krng.
Cc x: Hng Hip, M , Hi Phc, Triu
Nguyn.
X Ba Lng.

- H s 0,3:
5. Huyn Cam L:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
6. Cc n v khc:
- H s 0,1:

Cc x: Cam Tuyn, Cam Chnh, Cam Ngha.


Cc x: Cam Thnh, Cam Thu.
Trm n o Ca Vit, Mi Ly.
XXVI. Tnh Tha Thin Hu

1. Huyn Phong in:


- H s 0,2:
2. Huyn Hng Thu:
- H s 0,3:
3. Huyn Hng Tr:
- H s 0,4:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
4. Huyn A Li:
- H s 0,7:

- H s 0,5:

Cc x: Phong Sn, Phong M, Phong Xun.


Cc x: Dng Ho, Ph Sn.
X Hng Tin
Cc x: Bnh in, Bnh Thnh, Hng Bnh.
Cc x: Hng Vn, Hng Th.
Cc x: Hng Vn, Hng Kim, Hng Trung, Bc
Sn, Hng Bc, A Ngo, Sn Thu, Ph Vinh,
Hng Qung, Hng Phong, Nhm, Hng
Thng, Hng Thi, Hng Lm, A Rong, ng
Sn, A t, Hng Thu; th trn A Li.
Cc x: Hng Nguyn, Hng H.

33
5. Huyn Ph Lc:
- H s 0,3:
- H s 0,1:
6. Huyn Nam ng:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
7. Cc n v khc:
- H s 0,1:

Cc x: Lc Ho, Lc Bnh, Xun Lc.


Cc x: Lc Tin, Vinh Hin, Lc Vnh.
Cc x: Hng Ph, Hng Sn, Hng Lc,
Thng Qung, Hng Ho, Hng Giang, Hng
Hu, Thng L, Thng Long, Thng Nht.
Th trn Khe Tre.
Trm n o Thun An.
XXVII. Tnh Qung Nam

1. Th x Tam K:
- H s 0,1:
2. Th x Hi An:
- H s 0,2:
3. Huyn Ty Giang:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
4. Huyn ng Giang:
- H s 0,5:
5. Huyn i Lc:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
6. Huyn Duy Xuyn:
- H s 0,1:
7. Huyn Qu Sn:
- H s 0,3:
- H s 0,2:
- H s 0,1:
8. Huyn Nam Giang:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,3:
9. Huyn Phc Sn:
- H s 0,7:
- H s 0,5:
- H s 0,4:
10. Huyn Hip c:
- H s 0,5:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

X Tam Lnh.
X Tn Hip (o C Lao Chm)
Cc x: Ch' m, AXan, Tr' Hy, Lng, A Ting,
Bhall, Ga Ry, A Nng.
Cc x: A Vng, Dang
Cc x: A Ting, T, Sng Kn, T Lu, Ba, J
Ngy, K Dng, Za Hung, A Rooih, M Cooih; th
trn P'Rao.
Cc x: i Sn, i Hng, i Thnh, i
Chnh, i Lnh, i Hng.
Cc x: i ng, i quang, i Tn
Cc x: Duy Sn, Duy Ph.
Cc x: Qu Phc, Qu Lm.
X Qu Ninh.
Cc x: Qu Lc, Qu Trung, Qu Phong.
Cc x: Zuich, La , Ch Vi, La D, c
Pring, c Pre.
Cc x: C Dy, T Bhinh.
Th trn Thnh M.
Cc x: Phc Thnh, Phc Cng, Phc M,
Phc Nng, Phc c, Phc Lc.
Cc x: Phc Kim, Phc Chnh, Phc Hip,
Phc Xun.
Th trn Khm c.
Cc x: Phc Gia, Phc Tr.
X Thng Phc.
Cc x: Qu Bnh, Hip Thun, Hip Ho, Qu

34
Lu, Bnh Sn.
Cc x: Bnh Lm, Th trn Tn An, Qu Th.

- H s 0,1:
11. Huyn Thng Bnh:
- H s 0,1:
12. Huyn Tin Phc:
- H s 0,3:
- H s 0,2:

Cc x: Bnh Lnh, Bnh Ph.


Cc x: Tin Ngc, Tin Lnh.
Cc x: Tin lp, Tin An, Tin Hip, Tin Cm,
Tin Sn, Tin H.
Cc x: Tin Phong, Tin Th, Tin Lc, Tin
Cnh, Tin Chu, Tin M, Th trn Tin K.

- H s 0,1:
13. Huyn Bc Tr My:
- H s 0,7:
- H s 0,5:

Cc x: Tr Gic, Tr Gip, Tr Ka.


Cc x: Tr Kt, Tr N, Tr Tn, Tr Giang, Tr
c, Tr Bui.
Cc x: Tr ng, Tr Dng.
Th trn Tr My.

- H s 0,4:
- H s 0,3:
14. Huyn Nam Tr My
- H s 0,7:

Cc x: Tr Leng, Tr Dn, Tr Tp, Tr Mai, Tr


Cang, Tr Linh, Tr Nam, Tr Don, Tr Vn, Tr
Vinh.
Cc x: Tam Sn, Tam Tr, Tam Thnh.

15. Huyn Ni Thnh:


- H s 0,2:
- H s 0,1:

X Tam M.

XXVIII. Thnh Ph Nng

1. Huyn Ho Vang:
- H s 0,2:
- H s 0,1:

X Ho Bc.
Cc x: Ho Ph, Ho Lin, Ho Phong, Ho
Ninh, Ha Khng.

2. Cc n v khc:
- H s 0,2:

Trm n bin Tin Sa.


XXIX. Tnh Khnh Ho

1. Thnh ph Nha Trang:


- H s 0,2:

o Hn Tre.

- H s 0,1:

Cc o: Tr Nguyn, Bch m, m By, m


Gi, Bi Me, Bi Tr, Vng Ngn, Hn Mt.

2. Th x Cam Ranh:
- H s 0,2:

X Cam Bnh.

- H s 0,1:

Cc x: Sn Tn, Cam Lp, Cam Hi ng, Bn


o Cam Ranh.

3. Huyn Vn Ninh:

35
- H s 0,3:

X Vn Thnh.

4. Huyn Ninh Ha
- H s 0,2:

Cc x: Ninh Ty, Ninh Vn

- H s 0,1:

Cc x: Ninh Ph, Ninh Tn, Ninh Thng, Ninh


Sn, Ninh Phc.

5. Huyn Khnh Vnh:


- H s 0,5:

Cc x: Khng Thng, Khnh Hip, Sn Thi,


Giang Ly, Lin Giang, Cu B

- H s 0,4:

Cc x: Khnh Ph, Khnh Thnh, Khng Trung

- H s 0,3:

X Khnh Bnh

- H s 0,2:

Cc x: Khnh ng, Khnh Nam, Sng Cu; th


trn Khnh Vnh

6. Huyn Din Khnh:


- H s 0,2:

X Din Tn

- H s 0,1:

X Sui Tin

7. Huyn Khnh Sn:


- H s 0,5:

X Thnh Sn

- H s 0,4:

Cc x: Ba Cm Nam, Sn Lm, Sn Bnh, Sn


Hip

- H s 0,3:

Cc x: Ba Cm Bc, Sn Trung, th trn T Hp

8. Huyn Trng Sa:


- H s 1,0:

Ton huyn

9. Cc n v khc:
- H s 0,3:

Trm n o Hn Ln

- H s 0,2

Trm n o Hn Cht, cc o thuc tnh

XXX. Tnh Ph Yn

1. Th x Tuy Ho:
- H s 0,2:

Chp Chi thuc x Bnh Kin.

2. Huyn ng Xun:
- H s 0,4:

X Ph M.

- H s 0,3:

X Xun Quang 1.

- H s 0,2:

Cc x: Xun Quang 2, Xun Quang 3, Xun


Phc.

- H s 0,1:

Cc x: Xun Long, Xun Lnh, a Lc, Xun Sn


Bc, Xun Sn Nam.

36
3. Huyn Tuy An:
Cc x: An Th, An Xun, An Lnh.

- H s 0,1:
4. Huyn Sn Ho:
- H s 0,4:

Cc x: Phc Tn, C Li.

- H s 0,3:

Cc x: Sn Hi, KRng Pa, Sui Trai, Ea Ch


Rang.

- H s 0,2:

Cc x: Sn Nguyn, Sn Phc, Sn nh, Sn


Xun, Sn Long, Sui Bc.

- H S 0,1:

Th trn Cng Sn, x Sn H.

5. Huyn Sng Hinh:


- H s 0,4:

Cc x: Ea Trol, Sng Hinh, Ea Bar, Ea Ly, Ea B,


Ea Lm.

- H s 0,3:

X Ea Bia.

- H s 0,2:

Th trn Hai Ring, x Sn Giang.

- H s 0,1:

Cc x: c Bnh Ty, c Bnh ng.

6. Huyn Tuy Ho:


- H s 0,2:

Cc x: Sn Thnh, Ho M Ty.

- H s 0,1:

X Ho Thnh.

XXXI. Tnh k Lk

1. Thnh ph Bun Ma Thut:


- H s 0,2:

Cc x: Ea Kao, Ea Tu, Ho Thun, C Bur.

- H s 0,1:

Cc phng: Tn Lp, Tn Ho, Tn An, Thng


Nht, Thnh Nht, Thng Li, Tn Li, Thnh
Cng, Tn Thnh, Tn Tin, T An, Ea Tam,
Khnh Xun; cc x: Ho Thng, Ho Ph,
Ho Khnh, Ho Xun.

2. Huyn Ea H'Leo:
- H s 0,7:

Cc x: Ea Sol, Ea Hiao.

- H s 0,5:

Cc x: Ea H' Leo, Ea Ral, Ea Wy, C Mt, Ea


Nam.

- H s 0,4:

Cc x: Dl Yang, Ea Khal

- H s 0,3:

Th trn Ea Drng.

3. Huyn Ea Sp:
- H s 0,7:

Cc x: Ia Lp, Ea Rk, Ya T Mt, Ea L, C


KBang, Ea Bung.

- H s 0,5:

Th trn Ea Sp, x C M' Lan.

37
4. Huyn Bun n:
- H s 0,7:

X Krng Na.

- H s 0,5:

Cc x: Ea Wer, Ea Huar.

- H s 0,4:

Cc x: Ea Bar, Cur Knia, Tn Ho.

- H s 0,3:

X Ea Nul.

5. Huyn C M'gar:
- H s 0,5:

Cc x: Ea Kit, Ea Tar, C Dli M'nng, Ea


H'inh, Ea Kpam, Ea M'DRo'h, Qung Hip,
C M'gar, Ea D'Rng, Ea M'nang.

- H s 0,4:

Th trn Ea Pk, cc x: Ea Tul, Cur ng, C


Su.

- H s 0,3:

Th trn Qung Ph, x Qung Tin.

6. Huyn Krng Bk:


- H s 0,5:

X Ea Sin.

- H s 0,4:

Cc x: C N, C Png, Trung on B binh


95 ng qun ti o H Lan.

- H s 0,3:
- H s 0,2:

Cc x: Ch KB, Png Drang, Ea Ngai, on


Kt, Ea Blang, Ea Drng, Thng Nht, Bnh
Thun, C Bao.
Th trn Bun H.

7. Huyn Krng Nng:


- H s 0,7:

X li Ya.

- H s 0,5:

Cc x: Ea Th, Ea Tam, Tam Giang, Ph Lc.

- H s 0,4:

X Ph Xun, Th trn K rng Nng.

- H s 0,3:

X Ea H.

8. Huyn Ea Kar:
- H s 0,5:

Cc x: Ea Tih, Ea Pn, C Jang, Ea , Ea S.

- H s 0,4:

Cc x: Xun Ph, C Ni.

- H s 0,3:

Cc x: C Hu, Ea ar, Ea Kmt, C Bng;


th trn Ea Kar, Ea Knp.

9. Huyn M' rk:


- H s 0,5:

Cc x: C Prao, Ea Pil, Ea Lai, Ea H'Mlay,


Krng Jing, Ea M'Doal, Ea Ring, C M'ta, C
K Ro, Krng , Ea Trang.

- H s 0,4:

Th trn M' rk.

10. Huyn Krng Bng:


- H s 0,7:

Cc x: Yang Mao, C Pui, C Drm.

- H s 0,5:

Cc x: Dang Kang, C KTy, Ho Thnh, Ho


Tn Ho Phong Ho L Ho Sn Yang Reh

38
Tn, Ho Phong, Ho L, Ho Sn, Yang Reh.
- H s 0,4:

Cc x: Khu Ngc in, Ea Trul.

- H s 0,3:

Th trn Krng Kmar.

11. Huyn Krng Pc:


- H s 0,5:

X Ea Ying.

- H s 0,4:

Cc x: Ea Uy, Ea Hiu, Ho Tin, Ea Kung,


V Bn.

- H s 0,3:

Cc x: Krng Bk, Ea Kly, Ea Knh, Ea Ph,


Ea Knuec, Ea Yng, Ho An, Tn Tin.

- H s 0,2:

Th trn Phc An, X Ho ng.

12. Huyn Krng Ana:


- H s 0,4:

Cc x: Ea Na, Ea Bng, Qung in, Dur


Kml, Bnh Ho, Ea Hu, C Wi.

- H s 0,3:

Cc x: Ea Ktur, Ea Tiu, Ea BHk, Drang Sp,


Ho Hip, Bng A Drnh; th trn Bun Trp.

13. Huyn Lk:


- H s 0,7:

X Krng N.

- H s 0,5:

Cc x: Yang Tao, Bng Krang, Bun Trit,


Bun Tra, k Phi, c Nu, Nam Ka, Ea
R'Bin.

- H s 0,4:

Th trn Lin Sn, X k Ling.

XXXII. Tnh k Nng

1. Huyn k Nng:
- H s 0,7:

Cc x: Qung Kh, k Som, k Plao, k


R'Mng.

- H s 0,5:

Cc x: Qung Sn, k Ha, c Nia.

- H s 0,4:

X Qung Thnh.

- H s 0,3:

Th trn Gia Ngha.

2. Huyn C Jt:
- H s 0,7:

Cc x: Ea P, C Knia, k Wil.

- H s 0,5:

Cc x: Nam Dong, k Drng.

- H s 0,4:

X Trc Sn.

- H s 0,3:

X: Tm Thng; Th trn Ea T' ling.

3. Huyn k Mil:
- H s 0,7:

Cc x: Thun An, k Lao.

39
- H s 0,5:

Cc x: k R'lao, k Gn, c Mnh, k


Sk, c Minh.

- H s 0,4:

Th trn k Mil.

4. Huyn Krng N:
- H s 0,5:

Cc x: k Sr, Bun Choah, k R, Nm


Nung, c Xuyn, k Nang, Qung Ph,
Nm N' ir.

- H s 0,4:

Cc x: Nam , Th trn k Mm.

5. Huyn k Song:
- H s 0,7:

Cc x: k Song, Thun Hnh.

- H s 0,5:

Cc x: k Ml, k Rung, Trng Xun.

6. Huyn k Rlp:
- H s 0,7:

Cc x: Qung Trc, k Bk So, k R'Th,


Qung Tn, Qung Tn, k Sin, k Ru,
Nhn o.

- H s 0,5:

Cc x: Nhn C, Kin Thnh, o Ngha

- H s 0,3:

Th trn Kin c..

XXXIII. Tnh Qung Ngi

1. Huyn Bnh Sn:


- H s 0,2:

X Bnh An.

- H s 0,1:

X Bnh Khng.

2. Huyn Tr Bng:
- H s 0,5:

Cc x: Tr Bi, Tr Lm, Tr Hip.

- H s 0,3:

Cc x: Tr Giang, Tr Tn, Tr Thu.

- H s 0,2:

X Tr Sn.

- H s 0,1:

Cc x: Tr Ph, Tr Bnh; th trn Tr Xun.

3. Huyn Ty Tr:
- H s 0,5:

Cc x: Tr Thanh, Tr Kh, Tr Qun, Tr


Phong, Tr Lnh, Tr Nham, Tr Xinh, Tr
Th, Tr Trung.

4. Huyn Sn Tnh:
- H s 0,1:

Cc x: Tnh ng, Tnh Giang, Tnh Hip.

5. Huyn T Ngha:
- H s 0,1:
6. Huyn Sn H:

Cc x: Ngha Sn, Ngha Th.

40
- H s 0,4:

Cc x: Sn Bao, Sn Ba, Sn Cao.

- H s 0,3:

Cc x: Sn Linh, Sn Giang, Sn Thu, Sn


K, Sn Thng, Sn Nham, Sn Hi.

- H s 0,2:

Cc x: Sn Trung, Sn Thnh, Sn H.

7. Huyn Sn Ty:
- H s 0,5:

Cc x: Sn Bua, Sn Lp, Sn Dung, Sn Ma,


Sn Tn, Sn Tinh.

8. Huyn Minh Long:


- H s 0,4:

X Long Mn.

- H s 0,3:

Cc x: Thanh An, Long Hip, Long Mai, Long


Sn.

9. Huyn Ngha Hnh:


- H s 0,2:

Cc x: Hnh Tn ng, Hnh Tn Ty.

- H s 0,1:

Cc x: Hnh Dng, Hnh Nhn, Hnh Thin.

10. Huyn c Ph:


- H s 0,1:

Cc x: Ph Phong, Ph Nhn.

11. Huyn Ba T:
- H s 0,4:

Cc x: Ba in, Ba Trang, Ba Ngc, Ba Nam,


Ba L, Ba Xa.

- H s 0,3:

Cc x: Ba Khm, Ba V, Ba Tiu, Ba Bch, Ba


Vinh, Ba Cha, Ba Dinh, Ba T, Ba Lin.

- H s 0,2:

Cc x: Ba Thnh, Ba ng, Ba Cung; Th trn


Ba T.

12. Huyn L Sn:


- H s 0,4:

Cc x: An Vnh, An Hi, An Bnh.

13. Cc n v khc:
- H s 0,1:

Trm n o Ba Lng An.

XXXIV. Tnh Kon Tum

1. Th x Kon Tum:
- H s 0,3:

Cc x: Ngk Bay, Ch Hreng, k Bl, on


Kt, Ia Chim, k Cm, Vinh Quang, Kroon,
k R Wa, Ho Bnh.

- H s 0,2:

Cc phng: Quang Trung, Duy Tn, Quyt


Thng, Trng Chinh, Thng Li, Ng My,
Thng Nht, L Li, Nguyn Tri, Trn Hng
o.

41
2. Huyn k Glei:
- H s 0,7:

Cc x: k Pl, k Man, k Nhoong, k


Pk, k Choong, Xp, Mng Hoong, Ngc
Linh, k Long, k Kroong, k Mn.

- H s 0,5:

Th trn k Glei.

3. Huyn Ngc Hi:


- H s 0,7:

Cc x: P Y, k Nng, k X, k Dc, Sa
Loong.

- H s 0,5:

Cc x: k Ang, k Kan; th trn Plei Cn.

4. Huyn k T:
- H s 0,7:

Cc x: Ngk Ly, k Na, k Sao, Ngk


Yu.

- H s 0,5:

Cc x: Mng Ri, k T Kan, Tu M Rng,


k H, Ngk T, Vn Lem, Kon o, Tn
Cnh, Din Bnh, P K, T Xng, Vn Xui.

- H s 0,4:

Th trn k T.

5. Huyn Kon Plng:


- H s 0,7:

Cc x: k Nn, k Ring, Mng Buk, k


Tng, Ngok Tem, P , Mng Cnh, k Long,
Hiu.

6. Huyn Kon Ry:


- H s 0,7:

Cc x: k Ki, k T Lung, k Pne.

- H s 0,5:

Cc x: Tn Lp, k Rung, k T Re, th


trn k Rve.

7. Huyn k H:
- H s 0,5:

X k Pxi.

- H s 0,4:

Cc x: k Ui, k Hring, Ngok Ro, Ngok


Wang, k Mar.

- H s 0,3:

Cc x: H Mn, k La; th trn k H.

8. Huyn Sa Thy:
- H s 0,7:

Cc x: Sa Sn, Ya Xir, R Ki, M Rai.

- H s 0,5:

Cc x: Sa Ngha, Sa Nhn, Sa Bnh, Ya Tng,


Ya Ly; Th trn Sa Thy.

XXXV. Tnh Gia Lai

1. Thnh ph Plei Ku:


- H s 0,3:

X Go, Ia Knh.

42
- H s 0,2:

Cc x: Bin H, Tn Sn, Tr a, Ch , Din


Ph, An Ph, Ch H Drng.

- H s 0,1:

Cc phng: Yn , Din Hng, Ia Kring, Hi


Thng, Hi Ph, Hoa L, Ty Sn, Thng
Nht, Tr B, Yn Th.

2. Th x An Kh:
- H s 0,3:

Cc x: Thnh An, Cu An, T An.

- H s 0,2:

Cc phng: An Bnh, Ty Sn, An Ph, An


Tn; X Song An.

3. Huyn K Bang:
- H s 0,7:

Cc x: k Rong, Kon Pne.

- H s 0,5:

Cc x: Sn Lang, Krong, S Pai, L Ku, ng,


Ngha An, T Tung, Kng Lng Khng, Kng
B La, k HL.

- H s 0,4:

Th trn K Bang

4. Huyn ak oa:
- H s 0,5:

Cc x: H ng, Hi Yang, Kon Gang, ak


S Mei

- H s 0,4:

X Trang.

- H s 0,3:

Cc x: H Bu, Nam Yang, K Dang, H Neng,


Tn Bnh, Glar, A Dk, Ia Pt, Ia Bng.

- H s 0,2:

Th trn ak oa.

5. Huyn Ch Ph:
- H s 0,5:

Cc x: Ia ph, Ia M Nng, Ia Ka, H Ty, Ia


Ly, Ia Nhin.

- H s 0,4:

Cc x: Ia Khl, ak T Ver

- H s 0,3:

Cc x: Ho Ph, Ch ang Ya, Ngha Ho,


Ch Jr, Ngha Hng; th trn Ph Ho.

6. Huyn Ia Grai:
- H s 0,7:

Cc x: Ia Cha, Ia O.

- H s 0,5:

Cc x: Ia Hrung, Ia Pch, Ia Kri, Ia Khai.

- H s 0,4:

Cc x: Ia Sao, Ia T; th trn Ia Kha.

- H s 0,3:

X Ia Dr.

7. Huyn Mang Yang:


- H s 0,5:

Cc x: L Pang, Kon Ching, k Tri,


Ar, Kon Thp.

- H s 0,3:

Cc x: Ayun, Hra, k Y, ak Djng.

- H s 0,2:

Th trn Kom Dng.

8. Huyn Kng Chro:

43
- H s 0,7:

X S R.

- H s 0,5:

Cc x: Ch Kry, An Trung, Kng Yang, k


T Pang, k Song, Yang Trung, Ya Ma, Ch
Long, Yang Nam.

- H s 0,4:

Th trn Krng Chro

9. Huyn c C:
- H s 0,7:

Cc x: Ia Pnn, Ia Dom, Ia Nan.

- H s 0,5:

Cc x: Ia Dk, Ia Krl, Ia Din, Ia Kla, Ia Lang,


Ia Kring; th trn Ch Ty.

10. Huyn Ch Prng:


- H s 0,7:

Cc x: Ia Pch, Ia M.

- H s 0,5:

Cc x: Ia Bng, Ia Tr, Ia Bong, Ia , Ia Me,


Ia V, Ia Pia, Ia Ga, Ia Lu, Ia Pir.

- H s 0,4:

Th trn Ch Prng, cc x: Bnh Gio, Thng


Hng, Ia Phn, Bu Cn, Ia DRang

11. Huyn Ch S:
- H s 0,5:

Cc x: AYun, Hbng.

- H s 0,4:

Cc x: Ia Ko, B Ngoong, AL B

- H s 0,3:

Cc x: Ia Tim, Ia Glai, Ia Hlp, Ia Blang,


Dun, Ia Hr, Ia Dreng, Nhn Ho, Ia Phang, Ia
Le; th trn Ch S.

12. Huyn ak P:
- H s 0,5:

X Ya Hi.

- H s 0,3:

Cc x: H Tam, An Thnh, ak P, Yang Bc.

- H s 0,2:

Cc x: C An, Tn An, Ph An.

13. Huyn Ia Pa:


- H s 0,5:

Cc x: Ia Tul, P T, Ia Broi.

- H s 0,4:

Cc x: Ia Mrn, Ch M, Ch Rng, Kim


Tn, Ia KDm.

- H s 0,3:

X Ia Trk.

14. Huyn Ayun Pa:


- H s 0,4:

X Ia Yeng.

- H s 0,3:

Cc x: Ch A Thai, Ia Ke, Ia Sol, Ia Piar, Ia


Peng, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Rt, Ia Sao; Th trn
Ayun Pa, th trn Ph Thin.

15. Huyn Krng Pa:


- H s 0,5:

Cc x: Ch Drng, Ia Rsai, Ia S Rm, Ia


Mlah, t Bng, Ia Rmok, Krng Nng.

- H s 0,4:

Cc x: Uar, Ch Rcm, Ia HDreh.

44
- H s 0,3:

Cc x: Ch Gu, Ph Cn, Ch Ngc; th trn


Ph Tc.

XXXVI. Tnh Lm ng

1. Thnh ph Lt:
- H s 0,2:

Cc x: T Nung, Xun Th, Xun Trng.

- H s 0,1:

Cc phng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 v 12.

2. Th x Bo Lc:
- H s 0,3:

X m Bri

- H s 0,2:

Cc phng: 1, 2, Lc Pht, Lc Tin, B'Lao,


Lc Sn; cc x: Lc Thanh, Lc Nga, Lc
Chu, i Lo.

3. Huyn Lc Dng:
- H s 0,7:

Cc x: Chais, Long, am Rong,


Tng, ng Kn.

- H s 0,5:

Cc x: Lt, Sar.

4. Huyn Lm H:
- H s 0,7:

Cc x: R Men, Ling S' roin, Phi Ling,


Knng.

- H s 0,5:

Cc x: Phc Th, Ph Sn, Phi T, Tn Thanh,


Lin H, Hoi c, Tn H, an Phng, ng
Thanh, Gia Lm, M Linh.

- H s 0,4:

Th trn inh Vn, Th trn Nam Ban, Cc x:


Tn Vn, n.

5. Huyn n Dng:
- H s 0,5:

Cc x: Tu Tra, Ka n, Ka , Pr.

- H s 0,4:

X Qung Lp.

- H s 0,3:

Th trn Thnh M, Th trn 'ran, Cc x: Lc


Lm, Lc Xun

6. Huyn c Trng:
- H s 0,7:

Cc x: T Nng, Loan, T Hine, Ninh Loan.

- H s 0,4:

Cc x: Ninh Gia, Bnh Thnh.

- H s 0,3:

Th trn Lin Ngha, cc x: Tn Hi, Ph Hi,


N'Thol H, Lin Hip, Hip Thnh, Hip An.

7. Huyn Di Linh:
- H s 0,5:

Cc x: inh Trang Thng, Sn in, Gia Bc,


Ho Bc, Bo Thun.

45
- H s 0,4:

Cc x: Tn Ngha, Tn Thng, inh Lc, Gia


Hip, Tam B, Ho Nam.

- H s 0,3:

Cc x: inh Trang Ho, Gung R, Ho Ninh,


Ho Trung, Lin m, Tn Chu, Th trn Di
Linh.

8. Huyn Bo Lm:
- H s 0,5:

Cc x: Lc Nam, Lc Thnh, Lc Lm, Lc


Bc, Lc Ph, Lc Bo.

- H s 0,4:

Cc x: Tn Lc, Lc Ngi, Lc Tn, Lc


Qung.

- H s 0,3:

Th trn Lc Thng, cc x: Lc c, Lc An.

9. Huyn Huoai:
- H s 0,5:

Cc x: Tn, Oai, on Kt, Ploa.

- H s 0,4:

Cc x: M'ri, H Lm, Ma a Gui.

- H s 0,3:

Th trn M'ri, th trn Ma a Gui.

10. Huyn Th:


- H s 0,7:

Cc x: Ly, Quc Oai, M c, Qung Tr,


Hng Lm, An Nhn.

- H s 0,5:

Cc x: Triu Hi, Kho, H ng.

- H s 0,4:

Th trn Th

11. Huyn Ct Tin:


- H s 0,7:

Cc x: Tin Hong, Phng Ct 2.

- H s 0,5:

Cc x: Gia Vin, T Nghi, Nam Ninh, M


Lm, c Ph, Ph M, Phc Ct 1, Qung
Ngi.

- H s 0,4:

Th trn ng Nai.

XXXVII. Tnh Bnh nh

1. Huyn An Lo:
- H s 0,4:

Cc x: An Vinh, An Ton.

- H s 0,3:

Cc x: An Dng, An Quang, An Ngha.

- H s 0,2:

Cc x: An Hng, An Trung.

- H s 0,1:

Cc x: An Ho, An Tn.

2. Huyn Hoi Nhn:


- H s 0,1:

X Hoi Sn.

3. Huyn Hoi n:
- H s 0,3:

X ak Mang

46
- H s 0,2:

Cc x: n Sn, Bok Ti.

4. Huyn Vnh Thnh:


- H s 0,4:

X Vnh Sn.

- H s 0,3:

X Vnh Kim.

- H s 0,2:

Cc x: Vnh Hip, Vnh Ho, Vnh Thnh, Vnh


Quang, Vnh Ho.

5. Huyn Ty Sn:
- H s 0,2:

X Vnh An.

6. Huyn Ph Ct:
- H s 0,2:

Ni Gnh thuc x Ct Minh.

- H s 0,1:

X Ct Hi.

7. Huyn Vn Canh:
- H s 0,4:

X Canh Lin.

- H s 0,3:

X Canh Hip.

- H s 0,2:

Cc x: Canh Vinh, Canh Hiu, Canh Thun,


Canh Ho; th trn Vn Canh.

8. Cc n v khc:
- H s 0,3:

Trm n o C lao Xanh, L Sn.

- H s 0,1:

Trm n o Phc Mai.

XXXVIII. Tnh Bnh Thun

1. Huyn Tuy Phong:


- H s 0,4:

X Phan Dng.

- H s 0,3:

X Phong Ph.

- H s 0,1:

Cc x: Vnh Ho, Vnh Tn, Ph Lc.

2. Huyn Bc Bnh:
- H s 0,3:

Cc x: Phan Lm, Phan Sn, Phan in.

- H s 0,2:

Cc x: Hng Phong, Ho Thng, Bnh An, Phan


Tin.

- H s 0,1:

Cc x: Sng Lu, Sng Bnh, Hi Ninh.

3. Huyn Hm Thun Bc:


- H s 0,5:

Cc x: ng Tin, La D, a Mi.

- H s 0,4:

X ng Giang.

H s 0,1:

Cc x: Hm Ph, Thun Minh, Hm Tr, Thun


Ho.

47
4. Huyn Hm Thun Nam:
- H s 0,4:

X M Thnh.

- H s 0,3:

X Hm Cn.

- H s 0,2:

X Hm Thnh.

- H s 0,1:

Cc x: Tn Lp, Tn Thnh, Thun Qu, Tn


Thun.

5. Huyn Tnh Linh:


- H s 0,5:

X La Ngu.

- H s 0,3:

Cc x: Ngh c, Mng T, Bc Rung, Huy


Khim.

- H s 0,2:

Cc x: Gia Huynh, c Ph, Sui Kit, c


Thun, c Bnh, ng Kho, c Tn.

- H s 0,1:

X Gia An, Th trn Lc Tnh.

6. Huyn c Linh:
- H s 0,3:

X a Kai.

- H s 0,2:

Cc x: Sng Nhn, M Pu.

- H s 0,1:

Cc x: Nam Chnh, c Hnh, c Tn, Tr


Tn, ng H, Tn H, c Chnh, V Ho; Th
trn V Xu, Th trn c Ti.

7. Huyn Hm Tn:
- H s 0,1:

Cc x: Tn Ngha, Tn Phc, Sng Phan, Tn


c, Tn Thng, Sn M; th trn Tn Minh.

8. Huyn Ph Qu:
- H s 0,3:

Cc x: Ng Phng, Long Hi, Tam Thanh.

9. Cc n v khc
- H S 0,7:

o Hn Hi.

XXXIX. Tnh Ninh Thun

1. Huyn Bc i
- H s 0,5:

X Phc Bnh,

- H s 0,3:

X Phc Thnh.

- H s 0,2:

Cc x: Phc i, Phc Ho, Phc Tin,


Phc Tn, Phc Chnh, Phc Trung, Phc
Thng.

2. Huyn Ninh Sn:


- H s 0,5:

X Ma Ni.

48
- H s 0,2:

X Ho Sn.

- H s 0,1:

Th trn Tn Sn, Cc x: M Sn, Qung Sn,


Lm Sn, Lng Sn.

3. Huyn Ninh Hi:


- H s 0,3:

Cc x: Phc Khng, Phc Chin.

- H s 0,2:

Cc x: Phng Hi, Vnh Hi.

- H s 0,1:

Cc x: Cng Hi, Li Hi

4. Huyn Ninh Phc:


- H s 0,2:

Cc x: Nh H, Phc H.

- H s 0,1:

X Phc Thi.

XXXX. Tnh B Ra -Vng Tu

1. Thnh ph Vng Tu:


- H s 0,1:

X Long Sn.

2. Huyn Chu c:
- H s 0,2:

Cc x: Lng Ln, Sui Rao, C B.

- H s 0,1:

Cc x: Xun Sn, Sui Ngh, Bc, Qung


Thnh, Sn Bnh.

3. Huyn Xuyn Mc:


- H s 0,2:

X Ho Hip, Bu Lm, Tn Lm.

- H s 0,1:

Cc x: Bng Ring, Ho Hng, Ho Hi, Bng


Trang, Bnh Chu.

4. Huyn t :
- H s 0,1:

X Lc An

5. Huyn Tn Thnh:
- H s 0,2:

Cc x: Sng Xoi, Tc Tin.

- H s 0,1:

Cc x: Chu Pha, Hc Dch.

6. Huyn Cn o:
- H s 0,5:

Ton huyn

7. Cc n v khc:
- H s 0,4:

Trm n bin Bi Cnh.

- H s 0,1:

Cc trm n bin: Vng Tu, Cu , Cao


Trng, Cn Gi A Van; Cc trm lung sng;
Ph M - Th Vi, Phc Ho - Th Vi.

49
XXXXI. Tnh Bnh Dng

1. Huyn Du Ting:
- H s 0,1:

Cc x: Minh Tn, Minh Thnh, Minh Ho.

2. Huyn Ph Gio:
- H s 0,2:

Cc x: An Linh, An Long, Phc Sang.

- H s 0,1:

Cc x: Vnh Ho, An Bnh, Tn Hip.

3. Huyn Tn Uyn:
- H s 0,2:

Cc x: Tn nh, Tn Thnh, Lc An.

XXXXII. Tnh Bnh Phc

1. Huyn Phc Long:


- H s 0,7:

Cc x: ak , B Gia Mp.

- H s 0,3:

Cc x: c Hnh, a Kia, Ph Ngha.

- H s 0,2:

Cc x: Phc Tn, Ph Ring, Ph Trung, B


Nho, Long H, Long Tn, Long Hng, Bnh
Thng, Long Bnh.

- H s 0,1:

Th trn Thc M, Th trn Phc Bnh, Cc x:


Sn Giang, Bnh Phc.

2. Huyn Lc Ninh:
- H s 0,2:

Cc x: Lc Tn, Lc Ho, Lc An, Lc Thin,


Lc Thnh.

- H s 0,1:

Cc x: Lc Hng, Lc Hip, Lc Khnh, Lc


Thun, Lc in, Lc Thi, Lc Quang.

3. Huyn B p:
- H s 0,2:

Cc x: Tn Tin, Tn Thnh, Thanh Ho, Thin


Hng, Hng Phc.

4. Huyn Bnh Long


- H s 0,1:

Cc x: ng N, Thanh Lng, An Khng,


Thanh An, Minh c, Thanh Bnh, Phc An,
Tn Li, Tn Hng, Thanh Ph, An Ph.

5. Huyn ng Ph:
- H s 0,1:

Cc x: Tn Ho, Tn Li, Tn Hng, Tn Lp,


Tn Phc, ng Tm, Thun Li, Tn Tin,
ng Tin, Thun Ph; th trn Tn Ph.

6. Huyn B ng:
- H s 0,7:

X ak Nhau.

50
- H s 0,5:

Cc x: Th Sn, Bom Bo, ng Nai.

- H s 0,4:

X Thng Nht.

- H s 0,3:

Cc x: Minh Hng, on Kt, Ngha Trung,


ng H, c Liu, Phc Sn.

- H s 0,2:

Th trn c Phong

7. Huyn Trn Thnh


Cc x: Minh Hng, Minh Long, Nha Bch,
Minh Lp, Tn Quan, Minh Thnh, Minh Thng

- H s 0,1:

XXXXIII. Tnh Ty Ninh

1. Th x Ty Ninh:
- H s 0,1:

Cc x: Tn Bnh, Thnh Tn, Ninh Thnh.

2. Huyn Tn Bin:
- H s 0,2:

Cc x: Ho Hip, Tn Lp, Tn Bnh.

- H s 0,1:

Cc x: Tn Phong, Thnh Bnh

3. Huyn Tn Chu:
- H s 0,2:

Cc x: Tn ng, Tn H, Sui Dy, Tn


Thnh, Sui Ng, Tn Ho.

- H s 0,1:

Cc x: Tn Hi, Tn Ph, Tn Hip.

4. Huyn Dng Minh Chu:


- H s 0,2:

X Sui .

- H s 0,1:

Cc x: Phc Minh, Phc Ninh, Bn Ci.

5. Huyn Chu Thnh:


- H s 0,2:

Cc x: Phc Vinh, Ho Hi, Ninh in, Bin


Gii, Ho Thnh.

- H s 0,1:

Cc x: Long Vnh, Thnh Long.

6. Huyn Bn Cu:
- H s 0,2:

Cc x: Long Phc, Long Khnh, Long


Thun.

- H s 0,1:

Cc x: Tin Thun, Long Ch, Long Giang,


Li Thun.

7. Huyn Trng Bng:


- H s 0,2:

X Bnh Thnh.

- H s 0,1:

Cc x: Phc Lu, Phc Ch, n Thun.

51
XXXXIV. Tnh Kin Giang

1. Th x H Tin:
- H s 0,4:

X Tin Hi.

- H s 0,1:

Cc x: M c, Thun Yn; Trm n H Tin;


cc phng: T Chu, Bnh San, ng H, Pho
i.

2. Huyn Kin Lng:


- H s 0,5:

Cc x: Hn Ngh, Sn Hi.

- H s 0,2:

Cc x: Ph M, Tn Khnh Ho, Vnh iu,


Ho in, Bnh An, Dng Ho.

- H s 0,1:

Th trn Kin Lng.

3. Huyn Ph Quc:
- H s 0,7:

X Th Chu.

- H s 0,5:

Cc x: Dng T, Hm Ninh, Ca Dng, Bi


Thm, Ca Cn, Gnh Du, Hn Thm.

- H s 0,4:

Th trn Dng ng, th trn An Thi.

4. Huyn Kin Hi:


- H s 0,5:

Cc x: Hn Tre, Li Sn, An Sn.

XXXXV. Tnh Long An

1. Th x Tn Hng:
- H s 0,3:

X Hng in B.

- H s 0,2:

Cc x: Vnh Thnh, Hng Thnh, Vnh Chu A,


Vnh i, Vnh Chu B, Vnh Li, Thnh Hng,
Hng H, Hng in.

2. Huyn Vnh Hng:


- H s 0,3:

Cc x: Thi Bnh Trung, Thi Tr, Hng in A,


Khnh Hng.

- H s 0,2:

Cc x: Tuyn Bnh, Vnh Tr, Vnh Thun, Vnh


Bnh, Tuyn Bnh Ty.

3. Huyn Mc Ho:
- H s 0,3:

Cc x: Thnh Tr, Bnh Tn.

- H s 0,2:

Cc x: Tuyn Thnh, Thnh Hng, Tn Lp,


Tn Thnh, Bnh Phong Thnh, Bnh Ho ng,
Bnh Ho Trung, Bnh Thnh, Bnh Ho Ty,
Bnh Hip.

52
4. Huyn Tn Thnh:
- H s 0,2:

Cc x: Nhn Ho Lp, Hu Thnh ng, Hu


Thnh Ty, Bc Ho, Tn Thnh, Tn Ninh,
Nhn Ninh.

- H s 0,1:

Cc x: Kin Bnh, Tn Lp, Nhn Ho, Tn


Ho, Tn Bnh.

5. Huyn Thnh Ho:


- H s 0,3:

Cc x: Tn Hip, Thun Bnh.

- H s 0,2:

Cc x: Thun Ngha Ho, Thnh Ph, Thnh


Phc.

- H s 0,1:

Cc x: Tn ng, Tn Ty, Thu ng, Thu


Ty.

6. Huyn c Hu:
- H s 0,3:

Cc x: M Qu ng, M Thnh Ty.

- H s 0,2:

Cc x: M Qu Ty, Bnh Ho Hng, Bnh


Thnh, Bnh Ho Nam, Bnh Ho Bc.

- H s 0,1:

Cc x: M Thnh ng, M Thnh Bc.

7. Huyn c Ho:
- H s 0,1:

X An Ninh Ty.

8. Huyn Bn Lc
- H s 0,2:

Cc x: Thnh Li, Thnh Ho

- H s 0,1:

X Bnh c.

9. Huyn Th Tha:
- H s 0,2:

Cc x: Long Thnh, Long Thun, M Lc, M


Thnh, Tn Thnh.

- H s 0,1:

X M An.

10. Huyn Tn Tr
- H s 0,1:

Cc x: Tn Phc Ty, Nht Ninh.

11. Huyn Cn c:
- H s 0,2:

Cc x: Tn Chnh, Long Hu ng, Long Hu


Ty.

12. Huyn Cn Giuc:


- H s 0,2:

Cc x: Long Hu, Phc Vnh Ty, ng


Thnh, Long Phng, Phc Vnh ng, Tn Lp.

- H s 0,1:

X Phc Li.

13. Huyn Chu Thnh:


- H s 0,1:

Cc x: Thanh Vnh ng, Thun M.

53
XXXXVI. Tnh ng Nai

1. Th x Long Khnh:
- H s 0,1:

Cc x: Bo Vinh, Bo Quang.

2. Huyn Tn Ph:
- H s 0,5:

X ak Lua.

- H s 0,4:

X Nam Ct Tin.

- H S 0,3:

Cc x: Ph An, Ni Tng, T Li.

- H s 0,2:

Cc x: Ph Lp, Ph in, Thanh Sn.

- H s 0,1:

Cc x: Ph Lm, Ph Lc, Ph Trung, Ph Sn,


Ph Thnh, Ph Bnh, Ph Thanh, Ph Xun.

3. Huyn Vnh Cu:


- H s 0,4:

X Ph L

- H s 0,2:

Th trn Vnh An; X Tr An.

- H s 0,1:

Cc x: Tn An, Vnh Tn.

4. Huyn nh Qun:
- H s 0,3:

X Thanh Sn.

- H s 0,2:

X Ph Tn.

- H s 0,1:

Cc x: Ph Ngc, Tc Trng, Ngc nh, Ph


Ho, Ph Tc, Ph Li, Ph Cng, Ph Vinh,
La Ng, Gia Canh, Sui Nho.

5. Huyn Trng Bom:


- H s 0,1:

Cc x: Sng Thao, Sng Tru, An Vin, i 61

6. Huyn Thng Nht:


- H s 0,1:

Cc x: Xun Thin, Xun Thnh, L 25.

7. Huyn Cm M:
- H s 0,2:

Cc x: Xun Ty, Sng Ry, Lm San.

- H s 0,1:

Cc x: Sng Nhn, Xun Qu, Nhn Ngha,


Xun ng, Long Giao, Xun M, Tha c,
Bo Bnh, Xun ng, Xun Bo.

8. Huyn Xun Lc:


- H s 0,2:

X Xun Ho.

- H s 0,1:

Cc x: Xun Tm, Xun Trng, Xun Th,


Xun Bc, Lang Minh, Xun Thnh, Xun Hng,
Sui Cao.

54
XXXXVII. Tnh ng Thp

1. Huyn Tn Hng:
- H s 0,2:

Cc x: Thng Bnh, Tn Thnh A, Tn Thnh B,


Bnh Ph, Tn H C.

- H s 0,1:

Cc x: Tn Cng Ch, Tn Phc, An Phc.

2. Huyn Hng Ng:


- H s 0,2:

Cc x: Thng Phc1, Thng Thi Hu A,


Bnh Thnh, Thng Thi Hu B, Tn Hi.

- H s 0,1:

Cc x: Thng Phc 2, An Bnh B, Thng


Thi Tin, Ph Thun A, Ph Thun B, Long
Khnh A, Long Khnh B, Long Thun.

3. Huyn Tam Nng:


- H s 0,2:

X Ho Bnh.

- H s 0,1:

Cc x: Ph Ninh, Ph Th, Tn Cng Snh, An


Ho, Ph Cng, Ph c, Ph Hip, Ph Thnh
A, Ph Thnh B.

4. Huyn Thp Mi:


- H s 0,2:

X Thnh Li.

- H s 0,1:

Cc x: Lng Bin, M ng, M An, Hng


Thnh, Tn Kiu, Trng Xun, M Ho, Ph
in, Thanh M, M Qu, c Binh Kiu.

5. Huyn Cao Lnh:


- H s 0,1:

Cc x: Phng Thnh, Ba Sao, Bnh Thnh, Go


Ging, Tn Hi Trung.

6. Huyn Thanh Bnh:


- H s 0,1:

Cc x: Tn M, Bnh Tn, Ph Li, Tn Ho,


Tn Qui, Tn Bnh, Tn Hu, Tn Long.

7. Huyn Lp V:
- H s 0,1:

X Long Hng A.

8. Huyn Chu Thnh:


- H s 0,1:

Cc x: An Khnh, An Ph Thun, Ho Tn.

XXXXVIII. Tnh C Mau

1. Huyn U Minh:
- H s 0,2:

Cc x: Nguyn Phch, Khnh Lm, Khnh Ho.

- H s 0,1:

Cc x: Khnh An, Khnh Tin.

55
2. Huyn Thi Bnh:
- H s 0,2:

Cc x: Bin Bch ng, Bin Bch.

- H s 0,1:

Cc x: Thi Bnh, Tn Ph, Tr Phi.

3. Huyn Trn Vn Thi:


- H s 0,2:

Cc x: Khnh Hi, Khnh Hng.

- H s 0,1:

Cc x: Phong Lc, Khnh Bnh ng, Khnh


Bnh, Li An, Trn Hi, Khnh Bnh Ty, Khnh
Bnh Ty Bc; Th trn Sng c.

4. Huyn Ci Nc:
- H s 0,1:

Cc x: Hng M, ng Thi.

5. Huyn m Di:
- H s 0,2:

Cc x: Thanh Tng, Tn Tin, Nguyn Hun,


Tn Thun.

- H s 0,1:

Cc x: Trn Phn, T An Khng, Quch Phm,


Tn c.

6. Huyn Nm Cn:
- H s 0,2:

Cc x: Hip Tng, Tam Giang, t Mi.

- H s 0,1:

Cc x: Hm Rng, Hng Vnh.

7. Huyn Ph Tn:
- H s 0,2:

Cc x: Tn Hng Ty, Ph Tn.

- H s 0,1:

Cc x: Vit Khi, Ph M, Th trn Ci i


Vm.

8. Huyn Ngc Hin:


- H s 0,3:

X t Mi.

- H s 0,2:

Cc x: Tn n, Vin An, Vin An ng.

9. Cc n v khc:
- H s 0,5:

Cc o: Hn Khoai, Hn Chui, Hn Bung,


Hn Bc, Hn Dng

XXXXIX. Thnh Ph H Ch Minh

1. Huyn Cn Gi:
- H s 0,1:

Cc x: Bnh Khnh, Long Ho, L Nhn, An


Thi ng, Tam Thn Hip, Thnh An; th trn
Cn Thnh.

56
XXXXX. Cc n v khc thuc B Cng An

- H s 0,5:

Tri giam i Bnh (Lm ng).

- H s 0,4:

Cc Tri giam: Cn Ct (thuc tnh Sc Trng), Hng Ca (thuc tnh


Yn Bi), T15 (thuc tnh Gia Lai), Phn tri K2 tri giam Thanh Lm
(thuc tnh Thanh Ho).

- H s 0,3:

Cc tri giam: Phn tri K2 tri giam Qung Ninh (thuc tnh Qung
Ninh), Thanh Cm (thuc tnh Thanh Ho), Gia Trung (thuc tnh Gia
Lai), Phn tri K1 tri giam An im (thuc tnh Qung Nam), Tn
Lp (thuc tnh Ph Th), Xuyn Mc (thuc tnh B Ra - Vng Tu),
Bnh in (thuc tnh Tha Thin Hu), s 3 v s 6 (thuc tnh Ngh
An), Xun Phc (thuc tnh Ph Yn), Vnh Quang (thuc tnh Vnh
Phc), Phn tri K2 tri giam Ngc L (thuc tnh Bc Giang).

- H s 0,2:

Cc tri giam: Thanh Phong, s 5 (thuc tnh Thanh Ho), Tng L


Chn (thuc tnh Bnh Phc), A2 (thuc tnh Khnh Ho), An Phc
(thuc tnh Bnh Dng), Sng Ci (thuc tnh Ninh Thun), tri giam
Kim Sn (thuc tnh Bnh nh), Th c (thuc tnh Bnh Thun), Ci
Tu (thuc tnh C Mau), Thnh Ho (thuc tnh Long An), Xun Lc
(thuc tnh ng Nai), Hong Tin (thuc tnh Hi Dng), C s gio
dng Hon Ct (thuc tnh Qung Tr).

- H s 0,1:

Cc tri giam: Cao Lnh (thuc tnh ng Thp), Knh 7 (thuc tnh
Kin Giang), Xun Nguyn (thuc thnh ph Hi Phng), ng Thp
(thuc tnh Tin Giang), Cy Cy (thuc tnh Ty Ninh), Knh 5 (thuc
tnh Hu Giang), nh Thnh (thuc tnh An Giang), Chu Bnh (thuc
tnh Bn Tre), Phn tri K1 tri giam Qung Ninh (thuc tnh Qung
Ninh), Phn tri K1 tri giam Ngc L (thuc tnh Bc Giang), S 1
(thuc tnh Bnh Dng); Trng gio dng s 5 (thuc tnh Long an,
C s gio dc A1 (thuc tnh Ph Yn), C s gio dc Bn Gi
(thuc tnh Tr Vinh), C gio dc Huy Khim (thuc tnh Bnh
Thun), C s gio dc Sui Hai (thuc tnh H Ty), C s gio dc
Xun H (thuc tnh H Tnh), Tri giam cng an tnh Ninh Bnh;
Trng gio dng s 2 (thuc tnh Ninh Bnh), Trng gio dng s
4 (thuc tnh ng Nai).

XXXXXI. Cc n v sn xut v hnh chnh khc

1. Cc trm n o thuc B Giao thng Vn ti:


H s 0,1:

Cc trm n o: Ba Lt thuc tnh Thi Bnh; Qut Lm


thuc tnh Nam nh; Ba ng thuc tnh Cu Long (c);
Cao Trm, Cao Thng Thuc tnh Cn Th.

2. Cc i pht sng:
- H s 0,2:

i VN-1, i Chng M thuc tnh H Ty, i Vit


Yn thuc tnh Bc Giang.