Pismeni dio ispita iz predmeta „FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO“

28.01.2009.

Prezime i ime:

Br. indeksa:

EF / VPŠ TZ, TR, BR,

1. Osnivači društva „BM Company“ d.o.o. su donijeli osnivački akt kojim je utvrđeno da će
visina upisanog osnovnog kapitala iznositi 5.000,00 KM, od čega osnivač B unosi 2.900,00 KM u novcu, a osnivač A unosi mašinu za proizvodnju procijenjene vrijednosti 2.100,00 KM. Oprema je unijeta u cijelosti. Dio uloga u novcu u iznosu od 2.000,00 KM je uplaćen odmah, a osnivač B ima obavezu da preostali iznos novca (900,00 KM) uplatiti u roku od 2 mjeseca. Uplata je izvršena u ugovorenom roku. 2. Preduzeće je sklopilo ugovor sa drugim pravnim licem o kupovini zemljišta ugovorene vrijednosti 300.000,00 KM. Porez na promet nekretnina plaćen je u iznosu od 17.500,00 KM. Faktura notara za sklapanje i ovjeru ugovora iznosi 3.000,00 KM (sa uračunatim PDV-om). Obaveza za porez plaćena je sa transakcijskog računa preduzeća. Dobavljač nam je za usluge uređenja zemljišta ispostavio fakturu na 11.700,00 KM (sa uračunatim PDV-om). Odlukom menadžmenta polovina nabavljenog zemljišta će se klasifikovati kao poljoprivredno a druga polovina kao građevinsko zemljište. 3. Od dobavljača je nabavljeno 100 komada robe ¨X¨ u vrijednosti od 5.850,00 KM (sa uračunatim PDV-om). Faktura prevoznika za prevoz robe ¨X¨ iznosi 936,00 KM sa PDV-om. Faktura preduzetnika za utovar i istovar robe glasi na iznos 200,00 KM (preduzetnik nije u sistemu PDV-a). Roba se uskladištava sa uračunatom razlikom u cijeni od 20%. 4. Polovina nabavljene robe „X“ se sa skladišta prenosi u maloprodajni objekat bez zaračunavanja dodatne razlike u cijeni.

5. Bankovni izvod br. 58/09 pokazuje slijedeći promet novca na transakcijskom računu društva:
Opis „TRT“ d.o.o. Tuzla, uplata po RN 358/08 Polog pazara društva TR „Alfa“, uplata po RN 115-8/2008 Naknada za platni promet Obračunata kamata na novčana sredstva 08/2008 PROMET Proknjižiti bankovni izvod. Duguje (uplate) u KM 3.450,00 1,50 3.451,50 1,25 9.391,25 Potražuje (naplate) u KM 5.500,00 3.890,00

6. Nabavljeno je sitnog inventara za potrebe administrativnih radnika u vrijednosti od 1.900,00 KM (u cijenu je uračunat PDV). Sitan inventar je izdat u upotrebu, prilikom čega je otpisan metodom 100% otpisa. Nakon kraćeg vremenskog perioda je rashodovan zbog uništenja.

Kupac je nakon tri dana uplatio 76.498.733.000.000.januar 2009. Tuzla Uplata kupca Ekos d. Preduzeće ima odobreno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 50.50 49.00 1.900. Ugovoreno je da se kupcu odobrava popust od 7% ukoliko uplatu izvrši u roku od pet dana.50 1.50 49. 1222/08 dobavljaču Ekonom d.00 0.498.00 9.000.498. 548/2008.50 2501.00 KM (sa PDV-om).000.167.01. Proknjižiti slijedeći bankovni izvod: Opis transakcije Prekoračenje po transakcijskom računu Plaćen RN br.00 49.00 KM na period od godinu dana.00 PDV 17% -833.o.Izvršiti saldiranje PDV-a za prethodno proknjižene poslovne aktivnosti preduzeća.o.000.00 0.2009. Proknjižiti pazar prodavnice.00 49. napravio knjižnu obavijest kojom je odobrio kupca za slijedeće vrijednosti: Opis Odobreni popust za plaćanje u kratkom roku Popust u % -7% Iznos popusta -4.00 500. 7.000.500.o.000. ukoliko je poznato da je nabavna vrijednost prodate robe 7.00 49. Prodavač je prodao robu iz veleprodajnog objekta i ispostavio račun kupcu (obvezniku PDVa) na iznos od 81.700.00 0.000.000.00 1.00 KM.Pismeni dio ispita iz predmeta „FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO“ 28. 10.00 Odobreno prekoračenje 50.00 KM.godine za prodatu trgovačku robu iznosi 11.50 1501. Uplata po prekoračenju Prekoračenje po transakcijskom računu Trošak platnog prometa Ukupan promet računa Duguje Potražuje Saldo novca 1. Zaključeni pazar prodavnice na dan 28. Prodavač je nakon prispijeća uplate. po RN br.50 8.00 2.900. .00 500.00 0.00 Iznos sa PDV-om -5.o.50 0.00 0.00 49.00 0.00 49.00 KM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful