KRM3023 ASAS UKURAN

[PANDUAN KERJA KURSUS]

ARAHAN
1. 2. 3. 4. Kursus KRM 3023 ini mengandungi tugasan BAHAGIAN A dan BAHAGIAN B sahaja. Jawab SEMUA tugasan tersebut. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui link yang tertentu dalam myguru3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN TUGASAN ARAHAN MARKAH TARIKH AKHIR MENGHANTAR TUGASAN

1. Portfolio perlu dibuat secara individu. BAHAGIAN A (PORTFOLIO) 40 markah 2. Siapkan semua tugasan ini dan hantar kepada pensyarah E-Learning anda melalui MyGuru mengikut masa yang telah ditetapkan. 3. Bahagian ini mengandungi 3 (tiga) tugasan seperti berikut:

TUGASAN 1: (Individu) Tuliskan refleksi pembelajaran bagi unit-unit berikut: i. Sejarah asas ukuran ii. Masa dan waktu iii. Ukuran panjang iv. Timbangan berat v. Isipadu cecair TUGASAN 2: (Individu) Bagi tajuk tertentu daripada Unit Pengajaran yang anda pilih sendiri, rancangkan satu aktiviti pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada bahan berikut: bahan konkrit, media atau teknologi. Aktiviti yang anda rancangkan itu mestilah bersesuaian dengan pengajaran selama 40 minit. Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D, hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. 10 markah (Minggu Ke-5)

10 markah

(Minggu Ke-7)

TUGASAN 3: (Individu) Berdasarkan pengalaman anda sendiri, bincangkan lima (5) kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh murid-murid dalam mempelajari tajuktajuk tertentu bagi bidang asas ukuran. Bagi setiap kesukaran itu, bincangkan bagaimana guru mengatasinya dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. BAHAGIAN B (E-FORUM) 20 markah Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru3: 1. Bincangkan beberapa jenis alat ukuran yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga kini untuk menentukan masa dan waktu, mengukur panjang, menimbang berat dan menyukat isipadu cecair. 2. Bincangkan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang boleh digunakan dalam menerangkan konsep tahun lompat. 3. Terangkan mengapa unit piawai ukuran panjang diperlukan? 4. Terangkan dengan menggunakan contoh yang sesuai fenomena berat sesuatu objek tidak bergantung kepada saiz dan bentuknya. 5. Bincangkan tentang kekeliruan/miskonsepsi yang kerap pelajar hadapi semasa mempelajari konsep isipadu (contohnya l liter cecair apabila dimasukkan dalam bekas yang berlainan bentuk dan saiz tetap mengandungi isipadu 1 liter) JUMLAH 4 markah (Minggu Ke-3)

20 markah

(Minggu Ke-10)

4 markah

(Minggu Ke-5)

4 markah

(Minggu Ke-7)

4 markah

(Minggu Ke-9)

4 markah

(Minggu Ke-11)

60

Perhatian: Segala perkara yang berkaitan dengan tugasan adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda.

BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU)

BAHAGIAN A - Tugasan 1
i. ii. Tuliskan refleksi anda bagi unit-unit yang telah dinyatakan. Jawapan TIDAK lebih dari 5 muka surat.

iii. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line. iv. Penghantaran tugasan adalah melalui MyGuru3.

BAHAGIAN A ² Tugasan 2
i. ii. Bahagian ini adalah menyediakan aktiviti pengajaran. Bagi tajuk tertentu daripada Unit Pengajaran yang anda pilih sendiri, rancangkan satu aktiviti pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada bahan berikut: bahan konkrit, media atau teknologi.

iii. Ini bererti, anda perlu menyediakan satu aktiviti sama ada melibatkan bahan konkrit atau media atau teknologi. Aktiviti yang disediakan mestilah lengkap, termasuklah menyediakan bahan-bahan dan alat bantu mengajar. Bagamana untuk tujuan menghantar bahan yang mungkin berbentuk objek 3D, adalah memadai menghantar gambarnya sahaja. iv. Jawapan anda mestilah asli daripada idea anda sendiri. v. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line vi. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 3 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. vii. Penghantaran tugasan adalah melalui MyGuru3

BAHAGIAN A ² Tugasan 3
i. Bahagian ini adalah bagi menjawab soalan berikut: Berdasarkan pengalaman anda sendiri, bincangkan lima (5) kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh murid-murid dalam mempelajari tajuk-tajuk tertentu bagi bidang asas ukuran. Bagi setiap kesukaran itu, bincangkan bagaimana guru mengatasinya dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. ii. Jawapan bagi bahagian ini TIDAK melebihi 10 muka surat, dengan Arial saiz 11 dan spacing 1.5.

iii. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line iv. Penghantaran tugasan adalah melalui MyGuru3

BAHAGIAN B: Menjawab E-Forum
i.
ii.

Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru3.
Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Sila gunakan attachement fail bagi tujuan menulis perbincangan melibatkan simbol matematik.

iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 3 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. iv. Penghantara Forum E-Learning adalah melalui MyGuru3.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS (PORTFOLIO)
PORTFOLIO A Menepati format penulisan folio, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.

A-

B+

B

B-

C+

C

D

E

Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS

PERINGATAN!!!!!!!

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masingmasing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful