You are on page 1of 4

Dr. Claudia Groß, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen, NL  More information: www.ideologie‐im‐mlm.de & www.ru.

nl/bedrijfskunde/koppeling/gross_c/    

Herbalife  veroordeeld  voor  illegale  piramideverkoop  16/12/2011   

Herbalife  als  illegales  Pyramidensystem  verurteilt  16. Dezember 2011   

Niederländische  Quelle:  http://www.test‐aankoop.be/verbruik‐en‐handelspraktijken/  herbalife‐veroordeeld‐voor‐illegale‐piramideverkoop‐s744543.htm, abgerufen am 26.1.2012    Übersetzung  durch  Dr.  Claudia  Groß,  wohnhaft  in  den  Niederlanden  und  tätig  als  Assistant  Professor  am  Institute  for  Management  Research.  Die  Übersetzung  wurde  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen  durch  einen  Laien  ausgeführt.  Für  Fehler  in  der  Übersetzung  und  mögliche negative Folgen in der Anwendung des Textes kann Dr. Claudia Groß nicht haftbar  gemacht werden.  Veröffentlicht mit der Zustimmung von Test‐Aankoop, Belgien.      Original:    “Na een juridische strijd van 7 jaar kreeg Test‐ Aankoop  gelijk  in  de  procedure  die  zij  had  aangespannen tegen Herbalife wegens illegale  piramideverkoop. Bij vonnis van 23 november  2011  oordeelde  de  voorzitter  van  de  rechtbank  van  koophandel  te  Brussel  dat  Herbalife  een  illegaal  piramidesysteem  heeft  opgezet  en  veroordeelde  zij  Herbalife  tot  het  staken  van  die  praktijk  op  straffe  van  een  dwangsom.  Test‐Aankoop  zegt  zeer  verheugd  te zijn over deze beslissing.      Herbawat?  Herbalife  is  een  Amerikaanse  vennootschap  die in 1980 werd opgericht en die wereldwijd  actief  is.  Het  productengamma  gaat  van  vermageringsproducten  tot  cosmetica,  maar  het  accent  ligt  wel  duidelijk  op  die  eerste  categorie. Deze producten kwamen ook al aan  bod  in  de  tests  van  Test‐Aankoop  van  maaltijdvervangers  en  vermageringsformules.  Met  steevast  een  resem  bedenkingen  bij  het  nut  en  de  efficiëntie  van  een  dieet  op  basis  van Herbalife. Niettemin is en blijft deze firma  Übersetzung Dr. Claudia Groß:    „Nach  einem  siebenjährigen  juristischen  Streit  hat  Test‐Aankoop  [Verbraucherschutzbund  Belgien]  in  dem  durch  ihn  angestrengten  Verfahren  gegen  Herbalife  wegen  Verkauf  in  Form  eines  illegalen  Pyramidensystems  Recht  zugesprochen  bekommen.  Im  Urteil  vom  23.  November  2011  hat  der  Vorsitzende  des  Handelsgerichts  Brüssels  Herbalife  wegen  der  Errichtung  eines  illegalen  Pyramidensystems  zur  Einstellung  dieser  Praxis  unter  Androhung  von  Zwangsgeld  verurteilt.  Test‐Aankoop  teilt  mit  über diese Entscheidung sehr erfreut zu sein.    Herbawas?  Herbalife  ist  eine  amerikanische  Handels‐ gesellschaft,  die  1980  errichtet  wurde  und  weltweit  aktiv  ist.  Das  Produktsortiment  reicht  von  Schlankheitsprodukten  bis  Kosmetik,  wobei  der  Schwerpunkt  deutlich  auf  der  ersten  Produktgruppe  liegt.  Diese  Produkte  wurden  auch  durch  Test‐Aankoop  bei  Tests  zu  Mahlzeitenersatz  und  Schlankheitsprodukten  getestet.  Diese  Tests  führten  zu  erheblichen  Zweifeln  am  Nutzen  einer  Herbalife‐Diät.  Dennoch ist und bleibt dieses Unternehmen auch  1

Dr. Claudia Groß, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen, NL  More information: www.ideologie‐im‐mlm.de & www.ru.nl/bedrijfskunde/koppeling/gross_c/     één van de grote marktspelers op het vlak van  diëten  en  voedingssupplementen,  ook  in  België.  De  verklaring  daarvoor  is  ongetwijfeld  ook te vinden in het speciale verkoopsysteem  dat  Herbalife  wereldwijd  heeft  uitgewerkt:  een  enorm  vertakt  geheel  van  verdelers‐ netwerken  met  meer  dan  een  miljoen  distributeurs in Europa, Amerika en Azië.    Hoe werkt het?  De spil van het verkoopsysteem van Herbalife  zijn de verdelers of distributeurs. De firma zelf  verkoopt  nooit  rechtstreeks  aan  de  consument.  De  werving  van  nieuwe  distributeurs  gebeurt  via  verschillende  manieren,  bv.  via  advertenties  in  kranten  en  op  websites,  via  flyers,  op  homeparty’s.  Daarbij  is  het  overigens  vaak  in  eerste  instantie helemaal niet duidelijk dat het om de  verkoop van Herbalifeproducten gaat.     Wie  interesse  toont  om  tot  het  verkoopsysteem  toe  te  treden,  begint  op  het  basisniveau  van  distributeur.  De  opleidingssessies  die  daartoe  moeten  worden  gevolgd,  zijn  een  ware  brainwashing.  De  toekomstige  distributeur  moet  een  overeenkomst  ondertekenen  en  zich  alvast  een  basispakket  van  Herbalifeproducten  aanschaffen. Tijdens de opleidingen wordt ook  meteen  duidelijk  gemaakt  dat  het  niet  alleen  belangrijk  is  producten  te  verkopen,  maar  minstens  even  interessant  kan  zijn  om  zelf  nieuwe  mensen  te  werven  die  zich  in  de  verkoop  van  Herbalifeproducten  willen  storten.  Immers,  er  zijn  verschillende  soorten  van  distributeurs  (gewone  distributeurs,  success  builders,  supervisors,  enz.),  die  zich  hiërarchisch  ten  opzichte  van  elkaar  verhouden.  Om  van  categorie  te  veranderen  en dus promotie te maken, is de verkoop van  producten aan eindverbruikers geen criterium.  in  Belgien  einer  der  großen  Anbieter  auf  dem  Markt  von  Diätprodukten  und  Nahrungsergänzungsmitteln.  Die  Erklärung  hierfür  lässt  sich  sicher  auch  im  besonderen  Verkaufssystem  finden,  das  Herbalife  weltweit  entwickelt  hat:  ein  enorm  vielfältig  verzweigtes  Verteilernetzwerk  mit  mehr  als  einer  Million  Beratern in Europa, Amerika und Asien.    Wie funktioniert’s?  Im  Mittelpunkt  des  Herbalife‐Verkaufssystems  stehen  die  Vertriebler  bzw.  Berater.  Das  Unternehmen  selbst  verkauft  nie  direkt  an  Konsumenten.  Das  Anwerben  neuer  Berater  erfolgt  auf  unterschiedliche  Art  und  Weise,  z.B.  durch  Anzeigen  in  Zeitungen  und  auf  Websites,  durch  Flyer  und  auf  Heimpartys.  Dabei  ist  es  übrigens  am  Anfang  häufig  überhaupt  nicht  deutlich,  dass  es  um  den  Verkauf  von  Herbalife‐ Produkten geht.     Wer  sein  Interesse  bekundet,  in  das  Verkaufssystem  einzusteigen,  beginnt  auf  dem  Basisniveau  des  Beraters.  Die  dafür  verpflichtenden  Ausbildungskurse  sind  ein  wahrhaftes Brainwashing. Der zukünftige Berater  muss  eine  Vereinbarung  unterschreiben  und  unmittelbar  ein  Basispaket  mit  Herbalife‐ Produkten  erwerben.  Während  der  Ausbildung  wird auch unmittelbar deutlich gemacht, dass es  nicht  nur  wichtig  ist,  die  Produkte  zu  verkaufen,  sondern  mindestens  genauso  interessant  sein  kann,  selbst  neue  Mitglieder  anzuwerben,  die  sich  dann  in  den  Verkauf  von  Herbalife‐ Produkten  stürzen  möchten.  Es  gibt  nämlich  verschiedene  Arten  von  Beratern  (normale  Berater,  success  builders  [Erfolgsbauer],  Supervisoren  usw.),  die  hierarchisch  über‐ einander stehen. Um in eine andere Kategorie zu  kommen,  also  aufzusteigen,  ist  der  Verkauf  von  Produkten  an  Endkunden  nicht  entscheidend.  Es  wird  dagegen  viel  Wert  auf  den  Ankauf  von  2

Dr. Claudia Groß, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen, NL  More information: www.ideologie‐im‐mlm.de & www.ru.nl/bedrijfskunde/koppeling/gross_c/     Wel  wordt  veel  belang  gehecht  aan  de  aankoop van producten (dus niet de verkoop)  en aan de aanwerving van eigen distributeurs.  Daartoe  moet  men  een  bepaald  aantal  zogenaamde  "volumepunten"  vergaren.  Deze  worden  verkregen  telkens  men  producten  aankoopt.  Indien  men  erin  slaagt  andere  personen te overtuigen in het verkoopsysteem  te  stappen,  heeft  men  ook  recht  op  volumepunten  voor  de  aankopen  van  deze  nieuwe  distributeurs.  Men  zal  met  andere  woorden  sneller  het  voor  promotie  noodzakelijke  aantal  volumepunten  bereiken  door  nieuwe  distributeurs  te  sponsoren.  Hoe  hoger de categorie waartoe men behoort, hoe  hoger de royalty’s en boni die men opstrijkt en  hoe lager de aankoopprijs van de producten.     Het gebeurt dan ook met de regelmaat van de  klok  dat  consumenten,  die  in  eerste  instantie  enkel werden benaderd voor de aankoop van  producten,  toch  zullen  worden  aangespoord  zelf  distributeur  te  worden,  al  was  het  enkel  maar  om  voor  henzelf  en  hun  familie  korting  te  genieten  bij  de  aankoop  van  producten…  Op  deze  manier  ontstaan  binnen  het  verkopersnetwerk  een  zeer  groot  aantal  subnetwerken,  die  bestaan  uit  de  initiële  distributeur en diens eigen verkopers.      De aanhouder wint  Test‐Aankoop  was  van  oordeel  dat  deze  werkwijzen een illegale piramideverkoop is en  trok in 2004 naar de rechter. Na een juridische  strijd  van  7  jaar  haalde  Test‐Aankoop  zijn  gelijk.  De  Voorzitter  van  de  rechtbank  van  koophandel  te  Brussel  gaf  de  consumentenorganisatie  over  de  hele  lijn  gelijk en veroordeelde Herbalife bij vonnis van  23 november ll. tot staking van deze praktijken  en  dit  binnen  de  2  maanden  van  de  betekening  van  het  vonnis  op  straffe  van  een  Produkten gelegt (also nicht auf den Verkauf) und  auf  das  Anwerben  eigener  Berater.  Dazu  [zum  Aufstieg]  muss  man  eine  bestimmte  Anzahl  von  sogenannten „Volumenpunkten“ erlangen. Diese  werden  durch  den  Ankauf  von  Produkten  erreicht. Wer es schafft, andere Personen davon  zu überzeugen mitzumachen, hat auch Recht auf  Volumenpunkte  auf  den  Ankauf  dieser  neuen  Berater.  Mit  anderen  Worten  ausgedrückt:  Die  nötige Anzahl Volumenpunkte lässt sich mit dem  Anwerben  anderer  Berater  schneller  erreichen.  Je  höher  die  Erfolgsstufe,  zu  der  man  gehört,  desto höher sind die Honorare und Boni, die man  kassiert, und desto niedriger ist der Einkaufspreis  der Produkte.         Dementsprechend geschieht es auch regelmäßig,  dass  Konsumenten,  die  zunächst  nur  für  den  Erwerb  von  Produkten  angesprochen  wurden,  letztendlich  doch  motiviert  werden,  selbst  Berater  zu  werden.  Und  sei  es  nur,  um  für  sich  selbst  und  ihre  Familie  Rabatt  auf  den  Einkauf  von  Produkten  zu  erhalten...  Auf  diese  Art  und  Weise  entsteht  innerhalb  des  Verkäufer‐ netzwerkes  eine  sehr  große  Anzahl  von  Subnetzwerken,  die  aus  dem  ursprünglichen  Berater und seinen eigenen Verkäufern besteht.    Der Unbeirrbare gewinnt  Test‐Aankoop  war  der  Meinung,  dass  diese  Arbeitsmethoden  ein  illegales  Pyramidensystem  darstellen und zog 2004 vor Gericht. Nach einem  juristischen Streit über sieben Jahre erhielt Test‐ Aankoop  Recht.  Der  Vorsitzende  des  Brüsseler  Handelsgerichts  gab  dem  Verbraucherschutz‐ bund  in  allen  Punkten  Recht  und  verurteilte  Herbalife am 23. November 2011 zur Beendigung  dieser Praktiken innerhalb von zwei Monaten ab  der  Bekanntgabe  des  Urteils  und  unter  Androhung  von  5.000  Euro  Zwangsgeld  pro  3

Dr. Claudia Groß, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen, NL  More information: www.ideologie‐im‐mlm.de & www.ru.nl/bedrijfskunde/koppeling/gross_c/     dwangsom  van  €  5  000  per  vastgestelde  in‐ breuk, met een maximum van € 250 000.    De  rechter  liet  geen  enkele  twijfel  bestaan  in  haar  vonnis  omtrent  de  illegaliteit  van  de  handelswijze van Herbalife:     “Om de goederen aan een interessante prijs te  verkrijgen  met  het  oog  op  verbruik  moet  de  consument  distributeur  worden.  De  consument die denkt dat hij de producten van  Herbalife  nodig  heeft,  ziet  zich  genoodzaakt  om  in  te  stappen  in  het  systeem  anders  betaalt  hij  onredelijk  en  onverklaarbaar  veel  voor de producten” ...    “Dat  aan  de  intrede  in  het  systeem  als  distributeur niet een daadwerkelijke capaciteit  en  zin  voor  verantwoord  ondernemerschap  beantwoordt,  blijkt  immers  uit  de  hoge  uitval  van distributeurs binnen het jaar: 50% van hen  verdwijnt en wordt vervangen binnen het jaar  en  alleen  de  sponsors  van  deze  distributeurs  verdienen  er  rechtstreeks  en  onrechtstreeks  aan  en  blijven  uiteraard  stabiel.  Dit  kan  en  mag  niet  de  bedoeling  zijn  van  zelfstandig  ondernemerschap.”      “Het Herbalife‐systeem is derhalve strijdig met  de artikelen 91,14° en 99 van de WMPC.”         Test‐Aankoop is uiteraard verheugd met deze  beslissing  en  maakt  de  parallel  met  onkruid  met sterk vertakte wortels dat eindelijk wordt  verdelgd.” Ende Original       ermittelte Zuwiderhandlung mit einem Maximum  von 250.000 Euro.    Die  Richterin  ließ  in  ihrem  Urteil  keinen  Zweifel  an der Illegalität des Handelns von Herbalife.      „Um  Güter  zu  einem  interessanten  Preis  erwerben und verbrauchen zu können, muss der  Konsument Berater werden. Der Konsument, der  denkt, dass er die Herbalife‐Produkte nötig habe,  sieht  sich  gezwungen,  am  System  teilzunehmen.  Ansonsten bezahlt er übermäßig und unerklärlich  viel für die Produkte.“ …      „Dass  der  Eintritt  ins  Beratersystem  nicht  mit  einer  tatsächlichen  Fähigkeit  und  Bereitschaft  zu  verantwortlichem  Unternehmertum  einhergeht,  wird  aus  der  hohen  Ausfallquote  von  Beratern  innerhalb  eines  Jahres  deutlich:  50%  von  ihnen  verschwinden und werden innerhalb eines Jahres  ersetzt.  Allein  die  Sponsoren  dieser  Berater  verdienen  direkt  und  indirekt  daran  und  bleiben  äußerst  stabil  [in  ihrem  Einkommen].  Dies  kann  und  darf  nicht  der  Sinn  selbständigen  Unternehmertums sein.“    „Das  Herbalifesystem  steht  deswegen  im  Widerspruch  zu  den  Artikeln  91,  14°  und  99  des  WMPC [belgisches Gesetz zu Marktpraktiken und  Konsumentenschutz].“    Test‐Aankoop  ist  äußerst  erfreut  über  diese  Entscheidung und zieht eine Parallele zu Unkraut  mit  stark  verzweigten  Wurzeln,  das  jetzt  endlich  ausgerottet wird.“ Ende Übersetzung   

4