You are on page 1of 100

3-283-028-81(1

)

DVD Home Theatre System

Instrukcja obsługi DAV-DZ30

©2008 Sony Corporation

OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na książki lub zabudowane szafki. Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami, obrusami, zasłonami itp., a także nie należy umieszczać na obudowie urządzenia zapalonych świec. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony. Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami nie należy narażać na działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia itp. Niniejsze urządzenie zostało zaklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1 (CLASS 1 LASER). Odpowiednie oznaczenie znajduje się na tylnej części obudowy urządzenia.

materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling

2PL

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami dot. kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.

Środki ostrożności
żródła zasilania

•Przewód zasilania można wymieniać tylko w specjalistycznym punkcie serwisowym. •Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania, dopóki nie zostanie odłączony przewód zasilania, nawet jeśli zostało wyłączone przyciskiem zasilania. •Zestaw należy zainstalować w taki sposób, aby w sytuacji awaryjnej możliwe było natychmiastowe wyjęcie wtyczki przewodu zasilania z gniazda ściennego.

Witamy!
Gratulujemy zakupu zestawu kina domowego DVD firmy Sony. Przed rozpoczęciem eksploatacji zestawu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji oraz pozostawienie jej do wykorzystania w przyszłości.

3PL

..7 Tworzenie własnego programu odtwarzania..21 Odtwarzanie dźwięku z radia lub innych urządzeń ........... 45 Odtwarzanie utworów audio i obrazów w formie pokazu slajdów z dźwiękiem .......... 35 Zmiana ścieżki dźwiękowej................. 6 Płyty........................................ 51 (odtwarzanie z funkcją PBC) Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – Krok 1: Podłączanie elementów zestawu i telewizora ..... 47 Odtwarzanie plików wideo DivX® ............... 41 Wyświetlanie napisów dialogowych............. 32 (odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności) Odtwarzanie losowe........................ 38 Zmiana ujęć ..............24 Regulacja dźwięku Odtwarzanie dźwięku przestrzennego przy użyciu funkcji pola akustycznego......... 55 4PL . 52 Słuchanie audycji radiowych.................... stopklatka) Wyszukiwanie tytułów/rozdziałów/ utworów/scen itd....... 42 Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem ....................16 Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE – Wyłączanie demonstracji ............................. 31 (wznawianie odtwarzania) Funkcje tunera Zapisywanie stacji radiowych ..11 Krok 2: Rozmieszczanie elementów zestawu ............................................. 19 Instalacja głośników na ścianie .. 34 (odtwarzanie z powtarzaniem) Korzystanie z menu płyty DVD .... w którym zostało przerwane ..15 Krok 3: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej .. które można odtwarzać za pomocą zestawu...22 Odtwarzanie dźwięku z telewizora za pośrednictwem wszystkich głośników...... 27 (przeszukiwanie................................ 33 (odtwarzanie w kolejności losowej) Wielokrotne odtwarzanie.....23 Wybór trybu filmowego lub muzycznego................................. 30 (nawigacja) Odtwarzanie płyty od miejsca........... 25 Różne funkcje odtwarzania płyt Wyszukiwanie określonego miejsca na płycie ................... 3 Informacje o instrukcji .......................................................................... 49 (Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) Odtwarzanie płyt VIDEO CD z funkcją PBC (wersja 2.................................................... 38 Wyświetlanie informacji o płycie............0)........................ 53 Korzystanie z usługi RDS............Spis treści Witamy! .... 36 Wybór opcji [ORIGINAL] lub [PLAY LIST] na płytach DVD-R/DVDRW....................... 28 Wyszukiwanie według scen ................... odtwarzanie w zwolnionym tempie............................................................................................................................................................... 42 (funkcja A/V SYNC) Informacje na temat utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG ............. 20 Podstawy obsługi Odtwarzanie płyt ... 43 Odtwarzanie płyt DATA CD lub DATA DVD z utworami audio MP3 i plikami obrazów JPEG .....

................................ 58 Zmiana jasności wyświetlacza na przednim panelu .............. 74 Uwagi dotyczące płyt ......... 76 Funkcja autodiagnostyki ......................................................... 68 [SCREEN SETUP] Ustawienia niestandardowe .. 56 Korzystanie z efektów dźwiękowych.................... 83 Lista kodów języków........................... 75 Rozwiązywanie problemów ................. 89 Lista ekranu konfiguracji DVD.......................................... 70 [CUSTOM SETUP] Ustawienia głośników ........... 94 Indeks ......................................Inne funkcje Sterowanie telewizorem za pomocą pilota ........ 95 Ustawienia zaawansowane Blokowanie płyt .......................................................... 86 Indeks elementów i przycisków sterujących urządzenia ............................... 73 5PL ........................... 60 (niestandardowa kontrola rodzicielska.................................................... 71 [SPEAKER SETUP] Przywracanie ustawień domyślnych....................... 80 (Na wyświetlaczu pojawiają się litery/cyfry) Dane techniczne ............ 59 Wyłączanie przycisków na urządzeniu ......................................................... 87 Korzystanie z menu sterowania..59 (blokada rodzicielska) Informacje dodatkowe Środki ostrożności . 56 Korzystanie z funkcji THEATRE SYNC .................. 81 Słowniczek.. 66 Ustawianie języka menu ekranowego i ścieżki dźwiękowej .............. 64 (SPEAKER FORMATION) Korzystanie z ekranu konfiguracji.67 [LANGUAGE SETUP] Ustawienia wyświetlania................................... 58 Korzystanie z wyłącznika czasowego........................................................................ kontrola rodzicielska) Ustawianie optymalnego dźwięku przestrzennego dla pomieszczenia ............................. 93 Lista menu zestawu ...

DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX.1) Informacje o instrukcji • Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą przycisków sterujących znajdujących się na pilocie. DVD-R/ DVD-RW w trybie wideo oraz płyt DVD+R/DVD+RW Funkcje dostępne w odniesieniu do płyt DVD-R/DVD-RW w trybie VR (zapisu wideo) Funkcje dostępne w odniesieniu do płyt VIDEO CD (w tym Super VCD lub CD-R/CD-RW w formacie Video CD lub Super VCD) Funkcje dostępne w odniesieniu do płyt audio CD lub CD-R/CDRW w formacie audio CD Funkcje dostępne dla płyt DATA CD (CD-ROM/CD-R/ CD-RW) zawierających utwory audio w formacie MP31). DivX i DivX Certified oraz powiązane z nimi logo są znakami towarowymi firmy DivX. • Termin „DVD” może być stosowany ogólnie w odniesieniu do płyt DVD VIDEO. DVD+RW/DVD+R oraz DVDRW/DVD-R. i są wykorzystywane na mocy licencji. Inc. Można również posługiwać się przyciskami na urządzeniu. Symbol Opis 3) MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy format kompresji danych audio określony przez organizacje ISO/MPEG. Inc. pliki obrazów w formacie JPEG oraz pliki wideo w formacie DivX2)3)4) 6PL . pliki obrazów w formacie JPEG oraz pliki wideo w formacie DivX2)3)4) Funkcje dostępne dla płyt DATA DVD (DVD-ROM/ DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW) zawierających utwory audio w formacie MP31). • Elementy menu sterowania mogą różnić się w zależności od obszaru. • Poniżej opisano symbole występujące w niniejszej instrukcji. dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. • Wymiary modeli sprzedawanych w Ameryce Północnej są wyrażone w stopach (ft). o ile ich nazwy są takie same lub podobne do nazw przycisków na pilocie. 2)Nie 4) Nazwy Funkcje dostępne w odniesieniu do płyt DVD VIDEO.

pliki obrazów JPEG oraz pliki wideo DivX* w formatach zgodnych z UDF (Universal Disc Format) * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.0) /Audio CD CD-RW/ CD-R (dane audio) (pliki MP3) (pliki JPEG) • płyt DVD-RAM Ponadto zestaw nie umożliwia odtwarzania: • płyt DVD VIDEO z innym kodem regionu (str. które można odtwarzać za pomocą zestawu Format płyty Logo płyty zgodnych z normą ISO 9660 Level 1/Level 2 lub rozszerzonym formatem Joliet. pliki obrazów JPEG oraz pliki wideo DivX* w formatach Uwagi dotyczące płyt CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RW może okazać się niemożliwe ze względu na jakość nagrania. 7 • płyt CD-ROM nagranych w formacie PHOTO CD • dodatkowych ścieżek z danymi na płytach CD-Extra • płyt DVD Audio • płyt Super Audio CD • płyt DATA DVD niezawierających utworów audio MP3. DVD+RW/ DVD+R VIDEO CD (wersja 1.1 i 2. 84) • płyt o niestandardowym kształcie (np. plików obrazów JPEG ani plików wideo DivX* * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.Płyty. DVD VIDEO DVD-RW/ DVD-R Przykłady płyt nieobsługiwanych przez zestaw Za pomocą zestawu nie można odtwarzać: • płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych w formacie innym niż wymienione na str. „DVD VIDEO” i „CD” są znakami towarowymi. „DVD+R”. stan fizyczny płyty bądź parametry 7PL . 8. karty lub serca) • płyt z papierowymi etykietami lub naklejkami • płyt z przyklejoną taśmą samoprzylepną lub naklejką Logo „DVD-RW”. „DVD+RW”. Zestaw obsługuje płyty DVD-ROM/ DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R nagrane w następujących formatach: – Utwory audio MP3. Uwaga dotycząca płyt CD/DVD Zestaw obsługuje płyty CD-ROM/CD-R/ CD-RW nagrane w następujących formatach: – audio CD format – VIDEO CD format – Utwory audio MP3.

Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie być oznaczone kodem regionu. które nie są zgodne ze standardem CD i mogą nie być odtwarzane za pomocą opisywanego produktu. że są wśród nich płyty. nawet jeśli zostały one prawidłowo sfinalizowane. jeżeli pliki obrazów w formacie JPEG znajdują się w pierwszej sesji.] (odtwarzanie zabronione ze względu na ograniczenia regionalne). Możliwe jest również odtwarzanie kolejnych plików obrazowych JPEG. mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze względu na ograniczenia regionalne. • Jeśli w pierwszej sesji zostały zapisane utwory audio i obrazy w formacie audio CD lub wideo CD. Należy pamiętać. w przypadku niektórych płyt pewne funkcje odtwarzania mogą być niedostępne. • Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD nagranych w formacie wielosesyjnym. Płyty nagrane w formacie wielosesyjnym • Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD nagranych w formacie wielosesyjnym. Płyty z muzyką zakodowane za pomocą technologii ochrony praw autorskich Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający odtwarzanie płyt wyprodukowanych zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Uwaga dotycząca odtwarzania płyt DVD i VIDEO CD Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt DVD oraz VIDEO CD mogą być celowo ustawione przez producentów oprogramowania. Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać w przypadku niektórych płyt DVD+RW/DVD+R. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki. Ponadto nie można odtwarzać niektórych płyt w formacie DATA CD/DATA DVD utworzonych w trybie Packet Write. Ponieważ zestaw odtwarza płyty DVD i VIDEO CD zgodnie z zawartością płyty określoną przez producentów odtwarzanego materiału. zapisanych w późniejszych sesjach. również odtwarzanie kolejnych utworów audio MP3. W takim przypadku należy odtwarzać płytę za pomocą standardowych funkcji odtwarzania. Zestaw umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt DVD opatrzonych tym samym kodem regionu. to odtworzona zostanie wyłącznie pierwsza sesja. nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania takiej płyty. Kod regionu Na tylnej części obudowy urządzenia wydrukowano kod regionu. Ostatnio niektóre firmy fonograficzne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt z muzyką zakodowanych za pomocą technologii ochrony praw autorskich. Ponadto za pomocą zestawu można odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone symbolem ALL . jeżeli utwory audio w formacie MP3 znajdują się w pierwszej sesji. Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD). zapisanych w późniejszych sesjach. Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do płyt DVD lub VIDEO CD. Możliwe jest 8PL .nagrywarki i oprogramowania do tworzenia płyt. Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty jest niemożliwe. W wypadku próby odtworzenia jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na ekranie telewizora wyświetlony zostanie komunikat [Playback prohibited by area limitations.

Inc. „Pro Logic” oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. * Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby”. 9PL . Technologia ta nie może być wykorzystywana bez zgody firmy Macrovision i jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań domowych oraz innych zastosowań o charakterze niepublicznym. Odtwarzanie kodu źródłowego i dezasemblacja są zabronione. o ile nie uzyskano specjalnej zgody firmy Macrovision. ** Wyprodukowano na licencji firmy DTS.Prawa autorskie W niniejszym produkcie wykorzystano technologię ochrony praw autorskich objętą prawami patentowymi i innymi prawami własności intelektualnej obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Inc. „DTS” i „DTS Digital Surround” są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy DTS. Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro Logic (II) z macierzą adaptacyjną oraz dekoder formatu DTS**.

dopasowując bieguny 3 i # do oznaczeń w komorze baterii. Wkładanie baterii do pilota Zestawem można sterować za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu. aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją. •Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność. Może to spowodować awarię. należy kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania .Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – Patrz punkt „Zawartość opakowania” w rozdziale „Dane techniczne”. szczególnie podczas wymiany baterii. •Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi. 81. •Należy uważać. str. Aby korzystać z pilota. •Nie należy pozostawiać pilota w miejscach. W tym celu do pilota należy włożyć 2 baterie R6 (AA). 10PL . •Nie należy wystawiać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego źródła sztucznego światła. znajdującego się na urządzeniu. należy wyjąć baterie. aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce.

Głośnik przedni (R) Głośnik środkowy Głośnik przedni (L) Antena ramowa fal średnich (AM) ANTENNA EURO AV FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER AM COAXIAL FM75 SPEAKER OUTPUT(TO TV) Przewód zasilania Antena UKF (FM) Subwoofer Telewizor Głośnik surround (R) : kierunek sygnału Głośnik surround (L) 11PL . Należy skorzystać z poniższego schematu połączeń i zapoznać się z dodatkowymi informacjami zawartymi w punktach od 1 do 4 na kolejnych stronach.Krok 1: Podłączanie elementów zestawu i telewizora Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – W tym punkcie opisano połączenia między urządzeniem a głośnikami i telewizorem.

1 Podłączanie głośników
Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – Wymagane przewody
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory, jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Szary Do gniazda SPEAKER (+)

Kolorowa opaska Czarny

(–)

•Do gniazda SPEAKER należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.

Unikanie zwarcia głośników
Zwarcie głośników może doprowadzić do uszkodzenia zestawu. Aby temu zapobiec, podczas podłączania głośników należy zachować następujące środki ostrożności. Należy upewnić się, że pozbawiona izolacji część przewodu głośnikowego nie dotyka zacisku innego głośnika ani innego przewodu głośnikowego, jak pokazano poniżej.
Nieizolowana końcówka przewodu głośnikowego styka się z zaciskiem innego głośnika. Nieizolowane końcówki przewodów głośnikowych stykają się wzajemnie na skutek nadmiernego usunięcia izolacji.

Po podłączeniu wszystkich komponentów, głośników oraz przewodu zasilania należy uruchomić odtwarzanie dźwięku testowego, aby sprawdzić, czy wszystkie głośniki zostały prawidłowo podłączone. Bardziej szczegółowe informacje na temat odtwarzania dźwięku testowego znajdują się na str. 72. Jeśli w trakcie odtwarzania dźwięku testowego z głośników nie dochodzi żaden dźwięk lub dźwięk dochodzi z głośnika innego niż pokazywany w menu ekranu konfiguracji, mogło dojść do zwarcia głośników. W takiej sytuacji należy ponownie sprawdzić podłączenia głośników.
•Należy sprawdzić, czy przewody głośników podłączone są do odpowiednich zacisków na komponentach: 3 do 3 i # do #. Jeżeli przewody są podłączone odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony i pozbawiony niskich tonów.

12PL

2 Podłączanie telewizora
Wymagane przewody Przewód SCART (EURO AV) (nie wchodzi w skład zestawu)
.

Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –

Ważne jest, aby podłączyć przewód SCART (EURO AV) do gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV) w urządzeniu. W przypadku podłączania urządzenia za pośrednictwem przewodu SCART (EURO AV) należy sprawdzić, czy telewizor jest dostosowany do odbioru sygnałów S-video lub RGB. Jeżeli telewizor jest zgodny z formatem S-Video, należy zmienić tryb sygnału wejściowego telewizora na RGB. Potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
•Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub ze źródła 2-kanałowego przez 6 głośników, wybierz pole akustyczne „Dolby Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE” lub „Dolby Pro Logic II MUSIC” (str. 25).

3 Podłączanie anteny
Podłączanie anteny ramowej fal średnich (AM)
Kształt i długość anteny są dostosowane do odbioru fal średnich (AM). Anteny nie należy demontować ani rozwijać.

1 2

Zdejmij ramę anteny z plastikowej podstawki. Ustaw antenę ramową fal średnich (AM).

3

Podłącz przewody do gniazd antenowych AM.

Przewody (A) i (B) można podłączyć do dowolnego zacisku.
Wsuń przewód, naciskając zacisk gniazda.

A

B
Wsuń na wskazaną głębokość.

•Aby uniknąć zakłóceń, nie należy umieszczać anteny ramowej fal średnich (AM) w pobliżu urządzenia lub innych urządzeń audiowizualnych.

13PL

Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE –

•Antenę ramową fal średnich (AM) należy ustawić w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór w tym paśmie.

4

Pociągnij lekko za przewód, aby sprawdzić, czy antena ramowa fal średnich (AM) jest prawidłowo podłączona.

Podłączanie anteny UKF (FM)
Antenę UKF (FM) należy podłączyć do gniazda koncentrycznego COAXIAL FM 75 Ω.
Antena UKF (FM) (wchodzi w skład zestawu) Antena UKF (FM) (wchodzi w skład zestawu)

lub

Gniazdo COAXIAL FM 75 Ω

Gniazdo COAXIAL FM 75 Ω

•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta. •Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej. •W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie wchodzi w skład zestawu).

Urządzenie

Zewnętrzna antena UKF (FM)

4 Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda ściennego należy podłączyć do urządzenia głośniki.

14PL

proszku czyszczącego ani środków. – o dużym poziomie zanieczyszczeń lub zapylenia. Zestaw ten umożliwia jednak umiejscowienie głośnika środkowego do 1. – narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Głośniki należy rozmieścić zgodnie z poniższym rysunkiem. •Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki.Krok 2: Rozmieszczanie elementów zestawu Rozmieszczenie głośników Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego. wszystkie głośniki. •Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochyłej. – o dużej wilgotności. a głośników surround do 5.0 do 7. •Nie należy używać szorstkich ściereczek. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawianie optymalnego dźwięku przestrzennego dla pomieszczenia” (str. takich jak alkohol lub benzyna. np.0 metrów bliżej (C) względem pozycji słuchacza. •Nie należy ustawiać głośników w miejscach: – o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze. powinny znajdować się w takiej samej odległości od słuchacza (A). 15PL .6 metra bliżej (B).0 metrów (A) od słuchacza. poza subwooferem. przeznaczonej do czyszczenia okularów. Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – •Przy zmianie rozmieszczenia głośników zaleca się zmienić ustawienia. – narażonych na wibracje. 64). Głośniki przednie mogą być rozmieszczone w odległości od 1.

uruchom ponownie konfigurację wstępną i wykonaj opisane czynności (str. SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 1 2 Włącz telewizor. Wybrany język jest wykorzystywany przez zestaw do wyświetlania menu i napisów dialogowych. Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony. •Upewnij się. Za pomocą przycisków C/c wybierz układ głośników odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu. W menu ekranowym zostanie wyświetlony ekran konfiguracji języka. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawianie optymalnego dźwięku przestrzennego dla pomieszczenia” (str. Wybierz ustawienie odpowiednie dla podłączanego telewizora za pomocą przycisków X/x.]. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji proporcji obrazu zależnie od podłączanego telewizora. 68) 4 Naciśnij przycisk płyty. [16:9] (str. DISPLAY Naciśnij przycisk . że funkcja ustawiona jest na wartość „DVD” (str. bez wkładania 8 9 Naciśnij przycisk . aby na ekranie pojawił się sygnał z zestawu. 6 C/X/x/c. 21). 7 3 Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego w telewizorze tak. x Telewizor panoramiczny lub telewizor w standardzie 4:3 z trybem panoramicznym U dołu ekranu telewizora pojawi się komunikat [Press [ENTER] to run QUICK SETUP. 16PL . Naciśnij przycisk [/1. 68) x Telewizor jest w standardzie 4:3 [4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN SCAN] (str. "/1 LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH FRENCH SPANISH PORTUGUESE 5 Wybierz język za pomocą przycisków X/x. Pojawi się ekran konfiguracji układu głośników. 64).Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – Krok 3: Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej Korzystanie z poniższych zaleceń pozwoli najszybciej rozpocząć korzystanie z zestawu. 17).

Patrz „Ustawianie optymalnego dźwięku przestrzennego dla pomieszczenia” (str.0m 3. 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SETUP].0 metrów.0m 3.0m 10 Naciśnij przycisk . 1 Naciśnij przycisk DISPLAY.0m Powrót do ekranu konfiguracji wstępnej 12 Za pomocą przycisków X/x wybierz odległość głośnika środkowego od miejsca odsłuchu.0m 3. a następnie naciśnij przycisk . Głośniki surround mogą zostać przesunięte od ustawienia głośników przednich o maksymalnie 5. Spowoduje to zakończenie konfiguracji wstępnej. •Informacje na temat zmiany poszczególnych ustawień znajdują się w punkcie „Korzystanie z ekranu konfiguracji” (str. Wszystkie czynności związane z połączeniami i ustawieniami zostały zakończone.0 metrów w kierunku miejsca odłsuchu. 64).6 metra w kierunku miejsca odłsuchu.0m 3. SPEAKER SETUP CONNECTION: DISTANCE: LEVEL(FRONT): LEVEL(SURROUND): OFF TEST TONE: FRONT: CENTER: SURROUND: 3. 13 Za pomocą przycisków X/x wybierz odległość głośnika surround od miejsca odsłuchu.SPEAKER FORMATION STANDARD SPEAKER SETUP CONNECTION: DISTANCE: LEVEL(FRONT): LEVEL(SURROUND): OFF TEST TONE: FRONT: CENTER: SURROUND: Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – 3. 17PL .0m 11 Za pomocą przycisków X/x wybierz odległość głośnika przedniego od miejsca odsłuchu.0 do 7. •W razie zmiany rozmieszczenia głośników należy skasować ich ustawienia.0m 3. a następnie naciśnij przycisk . a następnie naciśnij przycisk . 66). Przerywanie konfiguracji wstępnej Naciśnij przycisk DISPLAY podczas wykonywania dowolnej czynności.0m 3. a następnie naciśnij przycisk . gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. Odległość głośnika przedniego od miejsca odsłuchu może wynosić od 1. Głośnik środkowy może zostać przesunięty od ustawienia głośników przednich o maksymalnie 1. Zostaną wyświetlone opcje menu [SETUP]. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. Pojawi się ekran konfiguracji odległości głośników. SPEAKER SETUP CONNECTION: DISTANCE: LEVEL(FRONT): LEVEL(SURROUND): OFF TEST TONE: FRONT: CENTER: SURROUND: 3.

• „LINE RGB”: wyjście sygnału RGB. Po każdym naciśnięciu przycisku VIDEO FORMAT sposób wyświetlania zmienia się w następujący sposób: t LINE VIDEO r LINE RGB • „LINE VIDEO”: wyjście sygnału wideo. Wprowadzenie – CZYNNOŚCI PODSTAWOWE – QUICK QUICK CUSTOM RESET BNR 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [QUICK]. •Jeśli telewizor nie obsługuje sygnałów RGB. na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz. FUNCTION VIDEO FORMAT Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji wstępnej.12(27) 18(34) T 0:00:02 DVD VIDEO Wybieranie metody wyjścia sygnałów wideo Wybór metody wyjścia dla sygnałów wideo z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu urządzenia. 18PL . Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi telewizora. Naciśnij przycisk VIDEO FORMAT. nawet po wybraniu opcji „LINE RGB”. 1 2 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz opcję „DVD”. a następnie naciśnij przycisk .

Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. a następnie naciśnij przycisk "/1 na pilocie. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. 73)). Po wyłączeniu trybu demonstracji zestaw oszczędza energię w trybie gotowości. poprzez wykonanie czynności „COLD RESET” (str. Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE – SYSTEM MENU X/x/c. demonstracja nie wyłączy się nawet po naciśnięciu przycisku "/1 na pilocie. Ustawienie domyślne jest podkreślone. a następnie naciśnij przycisk lub c. Po podłączeniu przewodu zasilania na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się demonstracja. Ustawienie zostanie wybrane. 19PL . Po naciśnięciu przycisku "/ 1 na pilocie demonstracja wyłącza się. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu. •Jeśli włączysz tryb demonstracji w menu zestawu. wyłącz tryb demonstracji. 4 5 Naciśnij przycisk . Aby wyłączyć demonstrację. • „DEMO OFF”: wyłącza tryb demonstracji. demonstrację można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku "/1 na pilocie.Wprowadzenie – CZYNNOŚCI ZAAWANSOWANE – Włączanie/wyłączanie trybu demonstracji Wyłączanie demonstracji "/1 1 2 3 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. W przeciwnym razie wyłączenie demonstracji wymaga ustawienia opcji „DEMO” w położenie „DEMO OFF”. • „DEMO ON”: włącza tryb demonstracji. •Po naciśnięciu przycisku "/1 na urządzeniu demonstracja nie wyłącza się. •Jeśli przywrócono ustawienia domyślne zestawu (np. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DEMO”.

•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub materiału. instalując je na ścianie. ilustracja poniżej. skontaktuj się ze sprzedawcą śrub lub instalatorem. Głośnik środkowy 160 mm Tylna ścianka głośnika 7 do 9 mm •Używaj śrub odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Zob. 3 Zawieś głośniki na śrubach. a następnie do ściany. z którego wykonana jest ściana. •Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją. pionowych i zbrojonych ścianach.Pozostałe głośniki Instalacja głośników na ścianie Możesz korzystać z głośników. Głośniki należy instalować na płaskich. najpierw przytwierdź śruby do deski. klęskami żywiołowymi itp. Instalacja głośników na ścianie 6 do 9 mm 1 Przygotuj śruby (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworowi z tyłu każdego głośnika. Ponieważ ściana gipsowa jest wyjątkowo delikatna. 4 mm 5 mm 30 mm 10 mm 5 mm Otwór z tyłu głośnika 10 mm 2 Przytwierdź śruby do ściany. 20PL . niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem śrub.

Informacja o głośności pojawia się na ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu na przednim panelu. Odtwarzanie płyt Umieść jedną płytę w szufladzie. 1 2 3 Włącz telewizor. wybierz opcję „DVD” za pomocą przycisku FUNCTION. W zależności od typu odtwarzanej płyty DVD VIDEO lub VIDEO CD niektóre operacje mogą przebiegać inaczej lub ich zastosowanie może być ograniczone. ponieważ może to spowodować awarię urządzenia. a następnie naciśnij przycisk A. MUTING VOLUME +/– . że płyta nie wystaje poza wewnętrzny okrąg szuflady. Wybierz opisywany zestaw jako źródło sygnału telewizora. Upewnij się. Włóż płytę. Oszczędzanie energii w trybie gotowości Podczas włączania zestawu naciśnij przycisk "/1. Naciśnij przycisk "/1./> / X H x Zestaw rozpoczyna odtwarzanie (w trybie ciągłym). Aby wyjść z trybu gotowości. Jeśli zestaw nie pracuje w trybie „DVD”. •W zależności od trybu pracy zestawu. informacja o głośności może nie być wyświetlana na ekranie telewizora. umieść ją w wewnętrznym okręgu szuflady.Podstawy obsługi 4 5 Naciśnij przycisk A. Dodatkowe operacje Aby włączyć Przycisk Zatrzymanie Pauza x X Spowoduje to włączenie zestawu. naciśnij jednokrotnie przycisk "/1. •Umieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę. Podstawy obsługi Regulacja głośności "/1 A H FUNCTION Szuflada na płyty Z "/1 FUNCTION •Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm. Ustaw poziom głośności urządzenia. 6 Naciśnij przycisk H. Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi dostarczonej z daną płytą. •Nie popychaj zamykającej się szuflady. Wznowienie odtwarzania X lub H po pauzie 21PL .

Aby zapobiec powstawaniu zniekształceń. należy zmienić poziom sygnału wejściowego. a wystąpienie zniekształceń zależy od podłączonego telewizora. * Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-RW/ DVD-R. •Funkcje szybkiej powtórki i szybkiego przewijania mogą nie działać w przypadku niektórych scen. Wybór podłączonego urządzenia Naciskaj przycisk FUNCTION. Funkcja nie obsługuje plików wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej).Aby włączyć Przycisk Przejście do następnego rozdziału. ** Dotyczy tylko płyt DVD VIDEO/DVD-RW/ DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Powtórzenie poprzedniej (szybka sceny* powtórka) podczas odtwarzania. Szybkie przewijanie bieżącej sceny do przodu** (szybkie przewijanie) podczas odtwarzania. 1 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „TV”. aż na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się żądana nazwa funkcji. 22PL . (nie dotyczy rozdziału. utworu lub plików JPEG) sceny Podstawy obsługi Wyłączanie tymczasowe dźwięku MUTING. SYSTEM MENU X/x/c. Nie oznacza to awarii. Funkcja nie obsługuje plików wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). aby zmienić głośność. utworu lub sceny > (nie dotyczy plików JPEG) Odtwarzanie dźwięku z radia lub innych urządzeń Przejście do poprzedniego . naciśnij ponownie przycisk MUTING lub naciśnij przycisk VOLUME +. DVD t TUNER FM t TUNER AM t TV t … Zmiana poziomu sygnału wejściowego z podłączonych urządzeń Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora podłączonego do gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu mogą wystąpić zniekształcenia. FUNCTION Zatrzymanie odtwarzania Z na pilocie lub A na i wyjęcie płyty urządzeniu. Aby anulować. Po każdym naciśnięciu przycisku FUNCTION tryb pracy zestawu zmienia się w następujący sposób.

a następnie naciśnij przycisk lub c. Szczegółowe informacje na temat pola akustycznego znajdują się na str. 11). Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. 23PL . Odtwarzanie dźwięku z telewizora za pośrednictwem wszystkich głośników Podstawy obsługi Pozwala to odtwarzać dźwięk z telewizora za pośrednictwem wszystkich głośników zestawu. Za pomocą przycisku SOUND FIELD wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu żądane ustawienie pola akustycznego. Ustawienie domyślne jest podkreślone. wybierz pole akustyczne „PRO LOGIC”. Poziom wyjścia ulegnie zmianie. 5 6 Naciśnij przycisk . Ustawienie zostanie wybrane. Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z telewizora lub z 2-kanałowego źródła przez 6 głośników. • „ATT ON”: oznacza tłumienie sygnału wejściowego. FUNCTION SOUND FIELD 1 2 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „TV”.2 3 4 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. „PLII MOVIE” lub „PLII MUSIC”. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „ATTENUATE”. Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. • „ATT OFF”: oznacza normalny poziom sygnału wejściowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Krok 1: Podłączanie elementów zestawu i telewizora” (str. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu. 25.

• MUSIC: wybierany jest tryb dźwiękowy odpowiedni do słuchania muzyki. Ustawienie domyślne jest podkreślone. aż na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się odpowiedni tryb.Wybór trybu filmowego lub muzycznego Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy do oglądania filmów lub słuchania muzyki. Podstawy obsługi MOVIE/ MUSIC Naciśnij przycisk MOVIE/MUSIC w trakcie odtwarzania. • AUTO: tryb efektów dźwiękowych jest wybierany automatycznie w zależności od rodzaju płyty. • MOVIE: wybierany jest tryb dźwiękowy odpowiedni do oglądania filmów. Jeśli na wyświetlaczu na przednim panelu nie pojawia się napis „MOVIE” czy „MUSIC”. na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się napis „MOVIE” lub „MUSIC”. 24PL . Należy naciskać przycisk MOVIE/MUSIC. wybrane zostanie ustawienie „AUTO”. •Gdy wybrany jest tryb filmowy lub muzyczny.

F. Za pomocą przycisku SOUND FIELD wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu żądane ustawienie pola akustycznego. bez dodatkowych efektów (np. w jaki został nagrany/zakodowany. •W zależności od źródła. Za pomocą funkcji automatycznego dekodowania formatu automatycznie wykrywany jest rodzaj wejściowego sygnału audio (Dolby Digital. Tryb ten przeprowadza dekodowanie Pro Logic sygnału wejściowego i odtwarza sygnał poprzez głośniki przednie. Naciśnij przycisk SOUND FIELD. DTS lub standardowy 2-kanałowy dźwięk stereofoniczny) i w razie potrzeby przeprowadzane jest odpowiednie dekodowanie. Jednocześnie.1-kanałowym x Dolby Pro Logic Wszystkie pola akustyczne Pole akustyczne Wyświetlacz AUTO FORMAT DIRECT STANDARD AUTO FORMAT DIRECT MULTI Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic II MOVIE 2 CHANNEL STEREO A.F. który pozwala wydobyć właściwości przestrzenne z oryginalnego 25PL . Odbywa się to przy użyciu zaawansowanego.Regulacja dźwięku Automatyczne odtwarzanie oryginalnego dźwięku x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD Odtwarzanie dźwięku przestrzennego przy użyciu funkcji pola akustycznego Aby korzystać z dźwięku przestrzennego. MULTI PRO LOGIC PLII MOVIE Dolby Pro Logic tworzy pięć kanałów wyjściowych ze źródeł 2-kanałowych.D. Odtwarzanie dźwięku 2kanałowego (np. wystarczy wybrać jedno ze wstępnie zaprogramowanych pól akustycznych. W tym trybie dźwięk odtwarzany jest odpowiednio do sposobu. Regulacja dźwięku SOUND FIELD Odtwarzanie dźwięku z wielu głośników x AUTO FORMAT DIRECT MULTI Ten tryb umożliwia odtwarzanie wszystkich rodzajów płyt audio z wielu głośników.) na wyjściu do subwoofera zostanie wygenerowany sygnał niskiej częstotliwości. matrycowego dekodera dźwięku przestrzennego o dużej czystości.D. Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych intensywne wrażenia akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej. pogłosu). z płyt CD) w formacie 5. Jednak w wypadku braku sygnałów o niskiej częstotliwości (Dolby Digital LFE itp. x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC 2CH STEREO System Dolby Pro Logic II tworzy pięć pełnozakresowych kanałów wyjściowych ze źródeł 2-kanałowych. kanał surround staje się monofoniczny. dźwięk nie jest odtwarzany za pomocą wielu głośników. głośnik środkowy oraz głośniki surround. STD A.

D. Odtwarzanie dźwięku tylko z głośników przednich i subwoofera x 2 CHANNEL STEREO W tym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z głośników przednich (lewego i prawego) i subwoofera. •Jeśli odtwarzany sygnał pochodzi ze źródła wielokanałowego.nagrania.F. 26PL . Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest zamieniany na format dwukanałowy. STD” lub „2CH STEREO”. nie dodając przy tym żadnych nowych dźwięków ani zabarwień brzmienia. Wyłączanie efektów surround Za pomocą przycisku SOUND FIELD wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „A. W przypadku standardowych źródeł 2-kanałowego dźwięku stereofonicznego przetwarzanie pola akustycznego jest całkowicie pomijane. tryby Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC są niedostępne. Umożliwia to odtwarzanie dźwięku z dowolnego źródła tylko za pomocą głośników przednich (lewego i prawego) oraz subwoofera. •Jeśli odtwarzany jest dwujęzyczny sygnał audio. tryby Dolby Pro Logic oraz Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC są wyłączane i źródło wielokanałowe jest odtwarzane bezpośrednio.

Rzeczywista szybkość może różnić się w zależności od płyty. Funkcje podglądu obrazu i odtwarzania w zwolnionym tempie pozwalają szybko odnaleźć określone miejsce na płycie. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Każde naciśnięcie przycisku /m lub M/ podczas przeszukiwania powoduje zmianę szybkości odtwarzania. stopklatka) Kierunek przeciwny ×2b t 1m t 2m t 3m 3m (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-VR/wideo DivX*/VIDEO CD) ×2b (tylko płyty DVD VIDEO) * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Dostępne są dwie szybkości. Kierunek odtwarzania ×2B t 1M t 2M t 3M 3M (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-VR/wideo DivX*/VIDEO CD) ×2B (tylko płyty DVD VIDEO/CD) Naciśnij przycisk /m lub M/ .* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Po odnalezieniu odpowiedniego miejsca naciśnij przycisk H. Każde naciśnięcie przycisku /m lub M/ podczas odtwarzania w zwolnionym tempie powoduje zmianę szybkości odtwarzania. gdy zestaw znajduje się w trybie pauzy. wykonanie niektórych z opisanych operacji może być niemożliwe. wideo DivX*. DVD-RW. aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania. naciśnij przycisk H. DVD-R. Aby przywrócić normalną szybkość odtwarzania. Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie na wyświetlaczu zmienia się w sposób przedstawiony poniżej. Po każdym naciśnięciu przycisku szybkość odtwarzania wzrasta. Kierunek odtwarzania 2 y1 Kierunek przeciwny (tylko płyty DVD VIDEO) 2 y1 27PL . Szybkie wyszukiwanie miejsca na płycie podczas szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu (przeszukiwanie) (nie dotyczy plików JPEG) Naciśnij przycisk /m lub M/ w trakcie odtwarzania płyty. •W zależności od płyty DVD/wideo DivX*/płyty VIDEO CD. Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie na wyświetlaczu zmienia się w sposób przedstawiony poniżej. VIDEO CD) * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Różne funkcje odtwarzania płyt Oglądanie poklatkowe (Odtwarzanie w zwolnionym tempie) (tylko płyty DVD VIDEO. odtwarzanie w zwolnionym tempie. Różne funkcje odtwarzania płyt Wyszukiwanie określonego miejsca na płycie (przeszukiwanie.

Wyświetlanie jednej klatki naraz (Stopklatka)
(tylko płyty DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, wideo DivX*, VIDEO CD)
* Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.

Wyszukiwanie tytułów/ rozdziałów/utworów/scen itd.

Gdy zestaw znajduje się w trybie pauzy, naciśnij przycisk (klatka), aby przejść do następnej klatki. Naciśnij przycisk (klatka), aby przejść do poprzedniej klatki (tylko płyty DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW). Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk H.
•Nie można wyszukiwać nieruchomych obrazów na płytach DVD-R/DVD-RW w trybie VR. •W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD funkcja ta działa tylko w odniesieniu do plików wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej).

Płyty DVD można przeszukiwać według tytułu lub rozdziału, a płyty VIDEO CD/ CD/DATA CD/DATA DVD według utworu, indeksu lub sceny. Tytułom i utworom na płycie są przyporządkowane niepowtarzalne numery, co pozwala na wybranie żądanego elementu poprzez wprowadzenie odpowiedniego numeru. Można również odnaleźć daną scenę poprzez wpisanie jej kodu czasowego.

1

Naciśnij przycisk DISPLAY. (Podczas odtwarzania płyt DATA CD/ DATA DVD zawierających pliki obrazów JPEG, przycisk DISPLAY należy nacisnąć dwukrotnie.)

Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.

2

Za pomocą przycisków X/x wybierz metodę wyszukiwania.

W zależności od płyty na ekranie wyświetlane są różne elementy. [TITLE], [TRACK], [SCENE] [CHAPTER], [INDEX] [TIME/TEXT] Wybierz opcję [TIME/TEXT], aby odnaleźć szukane miejsce poprzez wpisanie kodu czasowego. [TRACK] [ALBUM] [FILE] Przykład: po wybraniu opcji [CHAPTER] zostaje wybrana wartość [** (**)] (gdzie ** oznacza liczbę).

28PL

Liczba w nawiasie okrągłym oznacza łączną liczbę tytułów, rozdziałów, utworów, indeksów, scen, albumów lub plików.
12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO

Wyszukiwanie scen za pomocą kodu czasowego (tylko płyty DVD VIDEO i DVD-VR)

1

W Kroku 2 wybierz opcję TEXT].

[TIME/

Wybrana zostanie wartość [T **:**:**] (czas odtwarzania bieżącego tytułu).

2
Wybrany wiersz

Naciśnij przycisk

.

Zapis [T **:**:**] zmieni się na [T --:--:--].

3

3

Naciśnij przycisk

.

Wprowadź kod czasowy za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk .

Różne funkcje odtwarzania płyt

Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
12(27) (34) T 1:32:55 DVD VIDEO

Na przykład, aby odnaleźć scenę znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20 sekund od początku płyty, należy wpisać wartość [2:10:20].
•Przy wyłączonym menu sterowania można odnaleźć rozdział (płyty DVD VIDEO/DVD-R/ DVD-RW), utwór (płyty VIDEO CD/CD) lub plik* (płyty DATA CD/DATA DVD (wideo DivX)) za pomocą przycisków numerycznych i przycisku . * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. •W przypadku płyt DVD+RW nie można wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu czasowego.

4

Za pomocą przycisków X/x lub przycisków numerycznych wybierz numer żądanego tytułu, rozdziału, utworu, indeksu, sceny itd.

Korygowanie błędów
Anuluj wybraną liczbę, naciskając przycisk CLEAR, a następnie wybierz inną.

5

Naciśnij przycisk

.

Zestaw rozpocznie odtwarzanie od wybranego numeru.

29PL

Wyszukiwanie według scen
(nawigacja)

•W zależności od płyty niektóre opcje mogą być niedostępne.

Aby szybko odszukać żądaną scenę, ekran telewizora można podzielić na 9 ekranów składowych.

1

Naciśnij przycisk PICTURE NAVI podczas odtwarzania.

Zostanie wyświetlony następujący ekran:
CHAPTER VIEWER
ENTER

2

Wybierz element za pomocą przycisku PICTURE NAVI.

• [TITLE VIEWER] (tylko płyty DVD VIDEO) • [CHAPTER VIEWER] (tylko płyty DVD VIDEO) • [TRACK VIEWER] (tylko płyty VIDEO CD/Super VCD)

3

Naciśnij przycisk

.

Spowoduje to wyświetlenie pierwszej sceny każdego tytułu, rozdziału lub utworu według następującego schematu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

Wybierz tytuł, rozdział lub utwór za pomocą przycisków C/X/x/c, a następnie naciśnij przycisk .

Zestaw rozpocznie odtwarzanie od wybranej sceny.

Powrót do normalnego trybu odtwarzania w trakcie ustawiania
Naciśnij przycisk O RETURN.

30PL

a następnie naciśnij przycisk H. W pamięci urządzenia przechowywane są informacje o miejscu wznowienia odtwarzania dla maksymalnie 40 płyt. 31PL . Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „[MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD VIDEO/VIDEO CD)” (str. dwukrotnie naciśnij przycisk x. CD. •Informacje o miejscu. ustaw opcję [MULTI-DISC RESUME] w menu [CUSTOM SETUP] na [ON]. – zmiany funkcji poprzez naciśnięcie przycisku FUNCTION. •Jeśli w opcji [MULTI-DISC RESUME] w menu [CUSTOM SETUP] ustawiono wartość [OFF] (str. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się komunikat „RESUME”. zestaw zapamiętuje punkt wznowienia odtwarzania dla bieżącej płyty. 70). płyt VIDEO CD. funkcja wznawiania odtwarzania jest niedostępna. – odłączenia przewodu zasilania. DATA CD i DATA DVD. Wznawianie odtwarzania płyty (wiele płyt) (tylko płyty DVD VIDEO.Odtwarzanie płyty od miejsca. mogą zostać usunięte z pamięci urządzenia w przypadku: – wyjęcia płyty. •Funkcja może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych płyt. 70). w którym odtwarzanie zostało zatrzymane. naciśnij przycisk x. Jeśli komunikat „RESUME” nie pojawia się na wyświetlaczu. w którym naciśnięto x i na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się komunikat „RESUME”. a następnie naciśnij przycisk H. dwukrotnie naciśnij przycisk x. •Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku. Po zapisaniu w pamięci miejsca wznowienia odtwarzania dla 41. płyty usunięty zostanie punkt wznowienia odtwarzania dla pierwszej płyty z listy. •Funkcja wznawiania odtwarzania nie działa w trybie odtwarzania w zaprogramowanej kolejności i odtwarzania w kolejności losowej. – zmiany lub skasowania ustawień na ekranie konfiguracji. 2 Naciśnij przycisk H. w którym zostało zatrzymane w Kroku 1. Funkcja wznawiania odtwarzania działa. Odtwarzanie płyty rozpocznie się od miejsca. nawet jeśli zestaw przejdzie w tryb gotowości po naciśnięciu przycisku "/1. a odtwarzanie jest wznawiane po następnym włożeniu tej samej płyty. •Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku. dopóki z szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta płyta. miejsce wznowienia odtwarzania zostanie usunięte z pamięci po zmianie funkcji za pomocą przycisku FUNCTION. Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje miejsce. – przejścia zestawu w tryb gotowości (tylko płyty DATA CD/DATA DVD). Aby włączyć tę funkcję. – zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej. w którym zostało przerwane (wznawianie odtwarzania) •W przypadku płyt DVD-R/DVD-RW w trybie VR. •W zależności od miejsca zatrzymania odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie. VIDEO CD) Różne funkcje odtwarzania płyt 1 Aby zatrzymać odtwarzanie płyty.

1 2 Naciśnij przycisk DISPLAY. Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [PROGRAM]. Wybrany utwór PROGRAM ALL CLEAR 1. 7 Naciśnij przycisk H. Utwory nagrane na płycie Łączny czas trwania zaprogramowanych utworów Spowoduje to uruchomienie odtwarzania w zaprogramowanej kolejności. aby uruchomić funkcję odtwarzania w zaprogramowanej kolejności.Tworzenie własnego programu odtwarzania (odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności) 4 Naciśnij przycisk c. TRACK – – 4. TRACK – – 4. TRACK 2. 5 Wybierz utwór. TRACK – – 6. Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD lub CD wyświetlany jest napis [TRACK]. TRACK – – 6. Za pomocą przycisków X/x wybierz wartość [02] w kolumnie [T]. TRACK 6. PROGRAM ALL CLEAR 1. TRACK 02 –– –– –– –– –– –– 0:15:30 T Zostaną wyświetlone opcje menu [PROGRAM]. a następnie naciśnij przycisk . Po zakończeniu odtwarzania programu można ponownie rozpocząć jego odtwarzanie. TRACK 4. a następnie naciśnij przycisk . TRACK 2. powtórz czynności opisane w krokach 4 i 5. Zaprogramowane utwory są wyświetlane w wybranej kolejności. TRACK 7. TRACK – – 2. 32PL . TRACK 5. TRACK – – 0:00:00 T –– 01 02 03 04 05 06 Zawartość płyty można odtwarzać w wybranej kolejności. a następnie naciśnij przycisk . TRACK – – 3. TRACK – – 0:00:00 T –– 01 02 03 04 05 06 6 Aby zaprogramować pozostałe utwory. TRACK – – 5. Na przykład wybierz utwór [02]. Można w ten sposób zaprogramować maksymalnie 99 utworów. który chcesz zaprogramować. TRACK – – 3. Kursor przesunie się do wiersza utworu [T] (w tym wypadku [01]). naciskając przycisk H. T OFF OFF SET ON 6 (14) 2:50 PLAY CD –– 01 02 03 04 05 06 Łączny czas trwania zaprogramowanych utworów 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SET t]. TRACK 3. programując odpowiednio kolejność utworów na płycie. TRACK – – 7. PROGRAM ALL CLEAR 1. TRACK – – 7. TRACK – – 5. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.

Zestaw umożliwia odtwarzanie utworów w kolejności „losowej”. który ma być odtwarzany w kolejności losowej. Zostaną wyświetlone opcje menu [SHUFFLE]. 2 Jeśli chcesz usunąć utwór z programu. wybierz wartość [--] w kolumnie [T]. PLAY CD Anulowanie wszystkich zaprogramowanych utworów OFF OFF TRACK 1 2 3 Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w punkcie „Tworzenie własnego programu odtwarzania”. DISPLAY podczas Różne funkcje odtwarzania płyt Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. a następnie naciśnij przycisk . Odtwarzanie losowe (odtwarzanie w kolejności losowej) Wyłączanie ekranu menu sterowania Naciskaj przycisk DISPLAY. •Podczas odtwarzania plików MP3 niektóre utwory mogą być powtarzane. Aby ponownie odtworzyć ten sam program. Zmiana lub anulowanie programu 1 2 Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane w punkcie „Tworzenie własnego programu odtwarzania”. a jeśli nie wybrano albumu. T 6 (14) 2:50 Aby anulować program. aż ekran menu sterowania zostanie wyłączony. a następnie naciśnij przycisk . odtwarzanie w 33PL . 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz element. x Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD lub CD • [TRACK]: losowe odtwarzanie utworów na płycie x Podczas odtwarzania w zaprogramowanej kolejności • [ON]: losowe odtwarzanie zaprogramowanych utworów x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (z wyjątkiem DivX*) lub DATA DVD (z wyjątkiem DivX*) • [ON (MP3)]: losowe odtwarzanie utworów audio MP3 z wybranego albumu na bieżącej płycie. Naciśnij przycisk X i wybierz ustawienie [ALL CLEAR]. naciśnij przycisk CLEAR. Za każdym razem kolejność odtwarzania jest inna.Powrót do normalnego trybu odtwarzania Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz ustawienie [OFF] w Kroku 3. aby utworzyć nowy program. wybierz opcję [ON] w Kroku 3 i naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SHUFFLE]. który chcesz zmienić lub anulować. 3 Wykonaj czynności z Kroku 5. Naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków X/x wybierz zaprogramowany numer utworu. 1 Naciśnij przycisk odtwarzania.

2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [REPEAT]. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.kolejności losowej utworów z pierwszego albumu. • [DISC]: powtarzane są wszystkie tytuły na płycie. Ustawienie domyślne jest podkreślone. •Aktualnie odtwarzany utwór jest również uwzględniany przy losowym wyborze kolejności odtwarzania. Powrót do normalnego trybu odtwarzania Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz ustawienie [OFF] w Kroku 3. rozdziałów. 1 Naciśnij przycisk odtwarzania. • [TITLE]: powtarzany jest bieżący tytuł na płycie. T 6 (14) 2:50 PLAY CD OFF OFF DISC TRACK 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz element. Spowoduje to uruchomienie funkcji odtwarzania w kolejności losowej. utworów lub albumów na płycie albo pojedynczych tytułów. Istnieje możliwość wielokrotnego odtwarzania wszystkich tytułów. Zostaną wyświetlone opcje menu [REPEAT]. a następnie naciśnij przycisk . aż ekran menu sterowania zostanie wyłączony. utworów lub albumów. 34PL . x Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub DVD-VR • [OFF]: funkcja powtarzania nie działa. który ma być powtarzany. DISPLAY podczas Wyłączanie ekranu menu sterowania Naciskaj przycisk DISPLAY. Wielokrotne odtwarzanie (odtwarzanie z powtarzaniem) 4 Naciśnij przycisk . • [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący rozdział. x Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD lub CD • [OFF]: funkcja powtarzania nie działa. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. •Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC. Jednocześnie można korzystać z funkcji odtwarzania w kolejności losowej i w zaprogramowanej kolejności.

• [ALBUM]: powtarzany jest bieżący album. z których składa się zawarty na niej materiał filmowy lub muzyczny. Podczas odtwarzania płyt DVD pozwalających wybrać język napisów dialogowych lub język ścieżki dźwiękowej. • [FILE] (tylko pliki wideo DivX): powtarzany jest bieżący plik*. x Podczas odtwarzania płyt DATA CD lub DATA DVD Korzystanie z menu płyty DVD Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji. aż ekran menu sterowania zostanie wyłączony. JPEG)] ustawiono wartość [IMAGE (JPEG)] (str. 47). Naciśnij przycisk . Powrót do normalnego trybu odtwarzania Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz ustawienie [OFF] w Kroku 3. Podczas odtwarzania płyt DVD zawierających kilka tytułów. nie można wybrać ustawienia [TRACK].• [DISC]: powtarzane są wszystkie utwory na płycie. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. 35PL . •Funkcja ta jest niedostępna podczas odtwarzania płyt VIDEO CD i Super VCD z funkcją PBC. 2 3 Wyłączanie ekranu menu sterowania Naciskaj przycisk DISPLAY. • [TRACK]: powtarzany jest bieżący utwór. dźwięk nie będzie pokrywać się z obrazem. •Jeśli w opcji [MODE (MP3. •Podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD zawierających utwory audio MP3 oraz pliki obrazów JPEG. • [TRACK] (tylko utwory audio MP3): powtarzany jest bieżący utwór. • [OFF]: funkcja powtarzania nie działa. • [DISC]: powtarzane są wszystkie albumy na płycie. które różnią się czasem odtwarzania. Różne funkcje odtwarzania płyt 4 Naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków C/X/x/c lub przycisków numerycznych wybierz element. Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu danej płyty. ustawienia te można wybrać przy użyciu przycisku DVD MENU. Zawartość menu zależy od płyty. za pomocą przycisku DVD TOP MENU można wybrać jeden z nich. 1 Naciśnij przycisk DVD TOP MENU lub DVD MENU. Sekcje te nazywane są „tytułami”. który ma zostać odtworzony lub zmieniony. Spowoduje to wybranie elementu.

Ustawienie domyślne jest podkreślone. Jeśli na płycie DVD VIDEO zarejestrowano ścieżki dźwiękowe w różnych językach. 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2. oznacza to. jeżeli na płycie zarejestrowany jest tylko jeden strumień audio. można także zmieniać język. DATA CD (audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3) Zostanie wyświetlony następujący ekran. [2: SUB] i [2: MAIN+SUB] nie są wyświetlane. MPEG Audio lub DTS) istnieje możliwość zmiany formatu. że płyta DVD VIDEO jest nagrana w wielu formatach audio. • [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny ścieżki dźwiękowej nr 1 • [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 1 (monofoniczny) 36PL . Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod języka. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Przykład: • [1: MAIN] (główna ścieżka dźwiękowa) • [1: SUB] (dodatkowa ścieżka dźwiękowa) • [1: MAIN+SUB] (główna i dodatkowa ścieżka dźwiękowa) • [2: MAIN] • [2: SUB] • [2: MAIN+SUB] •Opcje [2: MAIN]. 1 Naciśnij przycisk AUDIO podczas odtwarzania. Jeśli ten sam język jest wyświetlany na liście kilka razy.1 Ustawienie domyślne jest podkreślone. 86). Wyświetlane są rodzaje ścieżek dźwiękowych zarejestrowanych na płycie. CD. x Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD. CD. Informacja o formacie jest prezentowana na wyświetlaczu. x Podczas odtwarzania płyt Super VCD Ustawienie domyślne jest podkreślone. Dolby Digital. • [STEREO]: standardowy dźwięk stereofoniczny • [1/L]: dźwięk lewego kanału (monofoniczny) • [2/R]: dźwięk prawego kanału (monofoniczny) x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (wideo DivX) lub DATA DVD (wideo DivX) (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) 2 Za pomocą przycisku AUDIO wybierz żądany sygnał audio. DATA CD lub DATA DVD można wybrać dźwięk z prawego lub lewego kanału i słuchać wybranego kanału z obu głośników (prawego i lewego). Dostępne formaty sygnału audio na płytach DATA CD lub DATA DVD różnią się w zależności od rodzaju pliku wideo DivX zawartego na płycie. Informacje na temat języków odpowiadających poszczególnym kodom znajdują się w punkcie „Lista kodów języków” (str.x Podczas odtwarzania płyt DVD-VR Zmiana ścieżki dźwiękowej Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub DATA CD/DATA DVD (pliki wideo DivX*) zarejestrowanych w wielu formatach audio (PCM. W przypadku płyt VIDEO CD. x Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO W zależności od płyty DVD VIDEO zmienia się wybór dostępnych języków.

1 Kanały przednie (L/R) i środkowy L LS C LFE R RS Format aktualnie odtwarzanego programu 37PL . pliki wideo DivX*) * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. można wyświetlić informację o formacie aktualnie odtwarzanego sygnału audio (PCM. na których ścieżka dźwiękowa nr 2 nie została nagrana. Dźwięk każdego kanału emitowany jest z osobnego głośnika. Dolby Digital. [2:1/L] lub [2:2/R] dźwięk nie będzie odtwarzany.1 Kanał niskich tonów LFE Kanały surround (L/R) (Low Frequency Effect) 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 . DTS itp.) zgodnie z poniższą ilustracją. • Sygnał kanału niskich tonów LFE (Low Frequency Effect) Przykład: Dolby Digital 5. x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (wideo DivX) lub DATA DVD (wideo DivX) (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) Przykład: Audio w formacie MP3 1: MP3 128k Wciskając przycisk AUDIO podczas odtwarzania. Przykład: Dolby Digital 3-kanałowy Kanały przednie (L/R) Kanał surround (monofoniczny) 2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1 L S R Format aktualnie odtwarzanego programu Różne funkcje odtwarzania płyt Sprawdzanie formatu sygnału audio (tylko płyty DVD. po wybraniu opcji [2:STEREO]. x Podczas odtwarzania płyt DVD Szybkość transmisji Informacje na temat sygnałów audio Sygnały audio zarejestrowane na płycie składają się z elementów dźwiękowych (kanałów) przedstawionych na poniższej ilustracji. • Przedni (L) • Przedni (R) • Środkowy • Surround (L) • Surround (R) • Surround (monofoniczny): sygnał w formacie Dolby Surround Sound lub monofoniczny sygnał przestrzenny w formacie Dolby Digital.• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki dźwiękowej nr 1 (monofoniczny) • [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny ścieżki dźwiękowej nr 2 • [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 2 (monofoniczny) • [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki dźwiękowej nr 2 (monofoniczny) •Podczas odtwarzania płyt Super VCD.

• [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów ze ścieżki [ORIGINAL] w celu edycji.Wybór opcji [ORIGINAL] lub [PLAY LIST] na płytach DVDR/DVD-RW Na niektórych płytach DVD-R/DVD-RW w trybie VR (zapis wideo) znajdują się dwa rodzaje tytułów przeznaczonych do odtwarzania. 1 (44) 3 ( 28) T 1:30:50 PLAY LIST PLAY LIST ORIGINAL DVD-VR Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY podczas odtwarzania płyty powoduje zmianę wskazań wyświetlacza: 1 t 2 t. takie jak pozostały czas odtwarzania. 4 Naciśnij przycisk . Wyświetlanie informacji o płycie Wyświetlanie czasu odtwarzania i pozostałego czasu odtwarzania na wyświetlaczu na przednim panelu Informacje o płycie. Podczas odtwarzania płyt DATA CD (wideo DivX) lub DATA DVD (wideo DivX) (Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) 1 Czas odtwarzania bieżącego pliku 2 Nazwa bieżącego pliku 38PL . Naciśnij przycisk DISPLAY. CD lub MP3. nazwa pliku wideo DivX*. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. 88). Zostaną wyświetlone opcje menu [ORIGINAL/PLAY LIST]. Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub DVD-R/DVD-RW 1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego tytułu 2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu 3 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego rozdziału 4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego rozdziału 5 Nazwa płyty 6 Tytuł i rozdział 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. całkowita liczba tytułów na płycie DVD albo utworów na płycie VIDEO CD. Można wybrać rodzaj tytułu.. tytuły nagrane fabrycznie ([ORIGINAL]) oraz tytuły utworzone za pomocą odtwarzaczy DVD z możliwością nagrywania w celu edycji ([PLAY LIST]).... Niektóre wyświetlane elementy mogą zniknąć po kilku sekundach. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. można sprawdzić na wyświetlaczu na przednim panelu (str. 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [ORIGINAL/PLAY LIST]. który ma być odtwarzany. a następnie naciśnij przycisk . • [ORIGINAL]: odtwarzanie pierwotnie zarejestrowanych tytułów. tj. t 1 t. Ustawienie domyślne jest podkreślone. 1 Naciśnij przycisk DISPLAY.

które można zmienić. zmień wyświetlane informacje o czasie. Podczas odtwarzania płyt DATA CD (audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3) 1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego utworu 2 Nazwa utworu (pliku) •Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z funkcjami PBC wyświetlany jest czas odtwarzania. • T **:** Czas odtwarzania bieżącego utworu • T–**:** Pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu • D **:** Czas odtwarzania bieżącej płyty • D–**:** Pozostały czas odtwarzania bieżącej płyty 39PL . nazwa płyty lub tytuł. •Czas odtwarzania utworów audio MP3 i plików wideo DivX* może nie być wyświetlany prawidłowo. Można także sprawdzić zapisany na płycie tekst DVD oraz nazwę folderu/pliku MP3. •Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3. np. na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się symbol „*”. rozdziału lub utworu oraz łączny lub pozostały czas odtwarzania całej płyty. T 1:01:57 Informacje o czasie 2 Naciskając przycisk DISPLAY. Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj informacji o czasie. Zostanie wyświetlony następujący ekran.3 Numer bieżącego albumu i pliku 1 Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD (bez funkcji PBC) lub CD 1 Czas odtwarzania bieżącego utworu 2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego utworu 3 Czas odtwarzania całej płyty 4 Pozostały czas odtwarzania płyty 5 Nazwa płyty 6 Utwór i indeks* * tylko VIDEO CD. •W zależności od tekstu nazwa płyty lub utworu może nie zostać wyświetlona. •Przez zestaw wyświetlany jest tylko pierwszy poziom tekstu zapisanego na płycie DVD/CD. zależą od odtwarzanej płyty. x Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub DVD-RW Różne funkcje odtwarzania płyt • T **:**:** Czas odtwarzania bieżącego tytułu • T–**:**:** Pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu • C **:**:** Czas odtwarzania bieżącego rozdziału • C–**:**:** Pozostały czas odtwarzania bieżącego rozdziału x Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD (z funkcją PBC) • **:** Czas odtwarzania bieżącej sceny x Podczas odtwarzania płyty VIDEO CD (bez funkcji PBC) lub CD Sprawdzanie czasu odtwarzania oraz pozostałego czasu odtwarzania Można sprawdzić czas odtwarzania i pozostały czas odtwarzania bieżącego tytułu. Naciśnij przycisk DISPLAY podczas odtwarzania. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.

DISPLAY Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. – odtwarzania pliku wideo DivX zawierającego sygnały audio w formacie MP3 z płyty DATA CD/DATA DVD (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). jeśli został zapisany na płycie. aby wyświetlić tekst zarejestrowany na płycie DVD/CD. Jeśli na płycie nie ma tekstu. ** Wyświetlane podczas: – odtwarzania utworu audio MP3 z płyt DATA CD/DATA DVD. Wyświetlanie daty (tylko pliki JPEG) Jeśli dane obrazu JPEG zawierają znacznik Exif*. zostanie wyświetlony komunikat „NO TEXT”. •Zależnie od typu odtwarzanej płyty. Naciśnij dwukrotnie przycisk podczas odtwarzania. Nie można go zmienić. Ponadto w wypadku niektórych płyt mogą nie być wyświetlane wszystkie znaki tekstu. JAZZ RIVER SIDE Nazwa albumu Nazwa utworu / pliku * Wyświetlanie danych dotyczących odtwarzania płyty Aby wyświetlić tekst płyty DVD/CD Naciskaj przycisk DISPLAY w Kroku 2. * „Exif (Exchangeable Image File Format)” to format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe aparaty fotograficzne zdefiniowany przez Japońskie Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i Informatycznej (JEITA). podczas odtwarzania można sprawdzić datę. 40PL . 1(8) 1(20) 31/ 01/ 2007 BRAHMS SYMPHONY DATA CD JPEG Informacje o dacie Wyświetlanie tekstu z płyt DATA CD/ DATA DVD (audio MP3/wideo DivX*) Naciskając przycisk DISPLAY podczas odtwarzania utworów audio MP3 lub plików wideo DivX* zapisanych na płycie DATA CD/DATA DVD.x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3) Szybkość transmisji** T 17:30 128k • T **:** Czas odtwarzania bieżącego utworu x Podczas odtwarzania płyt DATA CD (wideo DivX) lub DATA DVD (wideo DivX) (Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) • **:**:** Czas odtwarzania bieżącego pliku •Znaki i symbole z niektórych języków mogą nie być wyświetlane. w zestawie może być wyświetlana tylko ograniczona liczba znaków. Tekst DVD/CD zostanie wyświetlony tylko wówczas. można wyświetlić na ekranie telewizora nazwę albumu/utworu/ pliku oraz szybkość transmisji audio (ilość danych na sekundę bieżącego pliku audio).

istnieje możliwość zmiany aktualnego ujęcia. Naciśnij przycisk ANGLE podczas odtwarzania. nawet jeśli obraz na płycie DVD VIDEO został zapisany z różnych ujęć. 41PL . DD: dzień MM: miesiąc RRRR: rok Zmiana ujęć Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została nagrana z różnych ujęć. Różne funkcje odtwarzania płyt •W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD VIDEO zmiana ujęcia może nie być możliwa.•Informacje o dacie wyświetlane są w formacie [DD/MM/RRRR]. Po każdym naciśnięciu przycisku ANGLE wyświetlane jest inne ujęcie.

można je włączać lub wyłączać podczas odtwarzania. • [ON]: możliwość regulacji rozbieżności między obrazem a dźwiękiem. •Zmiana napisów dialogowych w przypadku plików wideo w formacie DivX jest możliwa pod warunkiem. podczas odtwarzania można w dowolnej chwili zmienić wersję językową lub włączyć i wyłączyć napisy dialogowe. Jeśli na płycie zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach językowych.Wyświetlanie napisów dialogowych * * * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.AVI” lub „. Jeśli na płycie zostały zapisane napisy dialogowe. Za pomocą przycisków X/x wybierz [A/V SYNC]. istnieje możliwość skorygowania rozbieżności. •W przypadku niektórych strumieni sygnału wejściowego funkcja może nie działać. 1 2 Naciśnij przycisk DISPLAY. •W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD VIDEO zmiana napisów dialogowych może nie być możliwa. Naciśnij przycisk SUBTITLE podczas odtwarzania. W niektórych przypadkach napisów dialogowych nie można wyłączyć. Ustawienie domyślne jest podkreślone. a następnie opcję naciśnij przycisk . 1(12) 1(28) T 0:00:02 OFF OFF ON DVD VIDEO 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. • [OFF]: regulacja wyłączona. Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem (funkcja A/V SYNC) * * * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. 4 Naciśnij przycisk . Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem wyświetlanym na ekranie telewizora. Każde naciśnięcie przycisku SUBTITLE powoduje zmianę języka napisów dialogowych. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.DIVX”. a dane napisów dialogowych są zapisane w tym samym pliku (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). że plik ma rozszerzenie „. 42PL . Zostaną wyświetlone opcje menu [A/V SYNC]. nawet jeśli na płycie DVD VIDEO zostały zarejestrowane różne wersje językowe.

43PL . Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat formatu nagrywania. Formaty MP3 i JPEG MP3 to format kompresji danych audio zgodny z normą ISO/MPEG. Aby jednak odtwarzacz mógł rozpoznać zapisane utwory (lub pliki). należy zapoznać się z instrukcjami obsługi napędów CD-R/ CD-RW lub DVD-R/DVD-RW oraz oprogramowania do zapisu (nie wchodzi w skład zestawu). Odtwarzanie takich plików może spowodować emisję głośnego hałasu. • są zgodne z formatem pliku obrazu DCF*. to odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.JPG”/„.Informacje na temat utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG •Zestaw może nie odtwarzać niektórych płyt DATA CD/DATA DVD utworzonych w formacie Packet Write.JPG” i „. zestaw umożliwia także odtwarzanie utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG zapisanych w pozostałych sesjach. Różne funkcje odtwarzania płyt Obsługiwane płyty Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) lub DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD-ROM) zarejestrowanych w formatach MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) oraz JPEG. Możliwe jest również odtwarzanie płyt nagranych w formacie wielosesyjnym. płyty DATA CD muszą być nagrane w formacie ISO 9660 Level 1 lub 2. Obsługiwane utwory audio MP3 i pliki obrazów JPEG Urządzenie umożliwia odtwarzanie utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG. JPEG to format kompresji obrazu. • Zestaw umożliwia odtwarzanie wszystkich plików z rozszerzeniami „. nawet jeśli nie zostały one zapisane w formacie MP3 lub JPEG.MP3”.MP3” (utwór audio MP3) lub „.JPEG” (plik obrazu JPEG).JPEG”. który może uszkodzić głośniki. Jeśli w pierwszej sesji zostały zapisane utwory audio i obrazy w formacie audio CD lub wideo CD. a płyty DATA DVD — w formacie UDF (Universal Disk Format). „. bądź w formacie Joliet. • Zestaw nie obsługuje danych audio zapisanych w formacie MP3PRO. które: • mają rozszerzenie „. * „DCF (Design rule for Camera File system)” to standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych aparatach fotograficznych ustanowiony przez Japońskie Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i Informatycznej (JEITA). Informacje na temat płyt zapisanych w formacie wielosesyjnym Jeśli utwory audio MP3 lub pliki obrazów JPEG zostały zarejestrowane w pierwszej sesji.

takie jak album E. nie są wyświetlane na liście. w związku z czym plik 4 jest odtwarzany przed plikiem 5.Kolejność odtwarzania utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG Poniżej opisano kolejność odtwarzania utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG zarejestrowanych na płycie DATA CD lub DATA DVD. kolejność odtwarzania może być inna niż na ilustracji. 03 itd. x Struktura zawartości płyty Drzewo 1 Drzewo 2 Drzewo 3 Drzewo 4 Drzewo 5 Po naciśnięciu przycisku DVD MENU i wyświetleniu listy albumów (str. 45) nazwy albumów są wyświetlane w następującej kolejności: A t B t C t D t F t G. lub jeśli na płycie znajduje się więcej niż 200 albumów i 300 plików w każdym albumie. 02. utwory (pliki) będą odtwarzane w takiej kolejności. •Urządzenie może nie obsługiwać niektórych rodzajów plików JPEG. •Zestaw rozpoznaje maksymalnie 200 albumów i nie umożliwia odtwarzania albumów o numerach wyższych niż 200. Albumy niezawierające utworów (plików). •Jeśli podczas zapisywania utworów (plików) na płycie przed ich nazwami dodane zostaną liczby (01. (Przykład: album C zawiera album D. Album Utwór (audio MP3) lub plik (obraz JPEG) Po włożeniu do urządzenia płyty DATA CD lub DATA DVD i naciśnięciu przycisku H ponumerowane utwory (lub pliki) odtwarzane są w kolejności od 1 do 7.). •Rozpoczęcie odtwarzania płyty z wieloma drzewami katalogów trwa dłużej. Wszelkie podalbumy lub utwory (pliki) zawarte w wybranym albumie mają pierwszeństwo nad kolejnym albumem w tym samym drzewie. •W zależności od oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia płyt DATA CD lub DATA DVD.) 44PL . •Rozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej przy przejściu do kolejnego lub innego albumu.

aby rozpocząć odtwarzanie wybranego albumu. Wyłączanie wyświetlacza Naciśnij przycisk DVD MENU. Aby wrócić do poprzedniego albumu. MY FAVOURITE SONG 1(256) WALTZ FOR DEBBY MY ROMANCE MILES TONES MY FUNNY VALENTINE AUTUMN LEAVES ALL BLUES S O M E D A Y M Y P R I N C E W . Nie można natomiast powrócić do poprzedniego albumu za pomocą przycisku .Odtwarzanie płyt DATA CD lub DATA DVD z utworami audio MP3 i plikami obrazów JPEG Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu. Różne funkcje odtwarzania płyt 1 Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD. Wybór utworu audio lub albumu MP3 Odtwarzanie następnego lub poprzedniego utworu audio MP3 Naciśnij przycisk . 3( 30) ROCK BEST HIT KARAOKE MY FAVOURITE SONG R&B JAZZ CLASSIC SALSA OF CUBA BOSSA NOVA Naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk H. Zostanie wyświetlona lista albumów zarejestrowanych na płycie DATA CD lub DATA DVD.. 45PL . Listę utworów można wyłączyć za pomocą przycisku DVD MENU. 2 Wybierz album za pomocą przycisków X/x. Po zakończeniu odtwarzania ostatniego utworu z bieżącego albumu można wybrać kolejny album.. x Przy wybieraniu utworu Zostanie wyświetlona lista albumów zarejestrowanych na płycie DATA CD lub DATA DVD. x Przy wybieraniu albumu Wybór pliku obrazu lub albumu JPEG 1 Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD. należy wybrać go z listy albumów. Ponowne naciśnięcie przycisku DVD MENU spowoduje wyświetlenie listy albumów. Podczas odtwarzania albumu jego tytuł zostaje wyróżniony. 3( 30) ROCK BEST HIT KARAOKE MY FAVOURITE SONG R&B JAZZ CLASSIC SALSA OF CUBA BOSSA NOVA Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk O RETURN. Podczas odtwarzania albumu jego tytuł zostaje wyróżniony. naciskając przycisk >. Za pomocą przycisków X/x wybierz utwór i naciśnij przycisk . Wyświetlona zostanie lista utworów zawartych w albumie./>. Zatrzymanie odtwarzania Naciśnij przycisk x..

należy nacisnąć przycisk CLEAR. 46PL . należy wybrać dolny obraz i nacisnąć przycisk x. Zatrzymanie odtwarzania Naciśnij przycisk x. Podgląd plików zawartych w albumie jest wyświetlany w postaci 16 ekranów składowych. Każde naciśnięcie przycisku X powoduje obrócenie obrazu o 90 stopni w lewo. naciśnij przycisk C/c. aby rozpocząć odtwarzanie wybranego albumu. Aby wyświetlić poprzedni obraz. Aby wyświetlić kolejne pliki obrazów. Naciśnij przycisk X/x podczas oglądania obrazów. należy wybrać go z listy albumów.2 Wybierz album za pomocą przycisków X/x. x Przy wybieraniu albumu Obracanie obrazu JPEG W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG na ekranie telewizora możliwe jest obrócenie go o 90 stopni. naciskając przycisk c. •Po prawej stronie ekranu telewizora wyświetlany jest pasek przewijania. Nie można natomiast powrócić do poprzedniego albumu za pomocą przycisku C. Odtwarzanie następnego lub poprzedniego pliku obrazu JPEG Jeśli ekran menu sterowania nie został wyświetlony. x Przy wybieraniu obrazu Naciśnij przycisk PICTURE NAVI. należy wybrać górny obraz i nacisnąć przycisk X. Aby powrócić do normalnego widoku. Po zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu z bieżącego albumu można wybrać kolejny album. 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz obraz i naciśnij przycisk . Aby wrócić do poprzedniego albumu. Przykładowy wygląd ekranu po jednokrotnym naciśnięciu przycisku X: Kierunek obracania Naciśnij przycisk H.

JPEG)]. można włączyć lub wyłączyć listę albumów. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. •Przy jednoczesnym odtwarzaniu dużych utworów MP3 i obrazów JPEG dźwięk może być przerywany. •Po ustawieniu opcji [MODE (MP3. należy zmniejszyć objętość pliku JPEG. • [AUTO]: odtwarzanie plików obrazów JPEG i utworów audio MP3 umieszczonych w tym samym albumie w ramach pokazu slajdów. • [IMAGE (JPEG)]: odtwarzanie tylko plików obrazów JPEG w ramach pokazu slajdów. JPEG)] może być niemożliwa. Naciśnij przycisk DISPLAY. Po wybraniu opcji [AUDIO (MP3)] lub [IMAGE (JPEG)] zestaw może rozpoznać maksymalnie 600 plików MP3 lub JPEG w jednym albumie. Podczas odtwarzania płyty DATA CD lub DATA DVD wybierz tryb [AUTO] zgodnie z instrukcją poniżej. należy umieścić pliki MP3 i JPEG w tym samym albumie na płycie DATA CD lub DATA DVD. 1 Naciśnij dwukrotnie przycisk DISPLAY. 3 Za pomocą przycisków X/xwybierz [MODE (MP3. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. element a następnie naciśnij przycisk . Różne funkcje odtwarzania płyt 1 2 Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD. •Po wybraniu opcji [AUTO] zestaw może rozpoznać maksymalnie 300 utworów MP3 i plików JPEG w jednym albumie. Zostaną wyświetlone opcje menu [MODE (MP3. JPEG)] na [IMAGE (JPEG)] dla płyty zawierającej tylko utwory MP3 lub [AUDIO (MP3)] dla płyty zawierającej tylko pliki JPEG. • [AUDIO (MP3)]: odtwarzanie ciągłe utworów audio MP3. zmiana ustawienia opcji [MODE (MP3. Zaleca się wybranie podczas tworzenia pliku MP3 szybkości transmisji wynoszącej maksymalnie 128 kb/s. Niezależnie od wybranego trybu urządzenie może rozpoznać maksymalnie 200 albumów.Odtwarzanie utworów audio i obrazów w formie pokazu slajdów z dźwiękiem Aby odtworzyć pokaz slajdów z dźwiękiem. Naciskając kilkakrotnie przycisk DVD MENU. •Przycisk PICTURE NAVI nie działa po wybraniu opcji [AUDIO (MP3)]. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. Jeśli nadal występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku. 12(27) 18(34) T 1:32:55 AUTO AUTO AUDIO (MP3) IMAGE (JPEG) DATA CD MP3 4 Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. Ustawianie czasu wyświetlania pokazu slajdów (tylko pliki JPEG) Podczas odtwarzania plików obrazów JPEG za pomocą funkcji pokazu slajdów można określić czas wyświetlania poszczególnych slajdów na ekranie telewizora. 47PL . Ustawienie domyślne jest podkreślone. Zestaw rozpocznie odtwarzanie wybranego albumu. 7 Za pomocą przycisków X/x wybierz żądany album i naciśnij przycisk H. Zostanie wyświetlona lista albumów zarejestrowanych na płycie DATA CD lub DATA DVD. 5 Naciśnij przycisk . 6 Naciśnij przycisk DVD MENU. JPEG)].

Wybór efektu dla plików obrazów włączonych do pokazu slajdów (tylko pliki JPEG) W odniesieniu do pliku obrazu JPEG można wybrać efekt. 3 ( 12) 4) 1( 29/10/2007 NORMAL NORMAL FAST SLOW1 SLOW2 Zostaną wyświetlone opcje menu [EFFECT]. który będzie stosowany podczas pokazu slajdów. Zostaną wyświetlone opcje menu [INTERVAL]. 3 ( 12) 4) 1( 23/10/2007 MODE1 MODE1 MODE2 MODE3 MODE4 MODE5 OFF DATA CD JPEG DATA CD JPEG 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. a następnie naciśnij przycisk . •Wyświetlenie niektórych plików JPEG może trwać dłużej niż innych. • [MODE4]: obrazy są wyświetlane z losowo wybranymi efektami. Ustawienie domyślne jest podkreślone. • [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż w przypadku opcji [NORMAL]. • [MODE5]: kolejny obraz najeżdża na poprzedni obraz. 1 Naciśnij dwukrotnie przycisk DISPLAY. • [OFF]: wyłącza funkcję. 3 Ustawienie domyślne jest podkreślone. a następnie naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. 4 Naciśnij przycisk . • [MODE1]: obraz przesuwa się z góry na dół. 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [EFFECT]. Dotyczy to zwłaszcza plików JPEG w formacie progresywnym lub plików JPEG zawierających 3 000 000 lub więcej pikseli. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. przez co czas wyświetlania może wydawać się dłuższy niż wybrany w ustawieniach. • [NORMAL]: czas wyświetlania ok. • [MODE2]: obraz rozciąga się z lewej na prawą stronę ekranu telewizora. • [SLOW1]: czas wyświetlania dłuższy niż w przypadku opcji [NORMAL]. • [MODE3]: obraz rozciąga się od środka ekranu telewizora. 48PL . • [SLOW2]: czas wyświetlania dłuższy niż w przypadku opcji [SLOW1]. 4 Naciśnij przycisk . 6-9 sekund.2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [INTERVAL].

z których każdy zawiera więcej niż 600 plików wideo DivX. Szczegółowe informacje na temat formatu zapisu znajdują się w instrukcji obsługi napędu optycznego oraz oprogramowania do nagrywania (nie wchodzi w skład zestawu). Niniejsze urządzenie uzyskało oficjalny certyfikat DivX®.Odtwarzanie plików wideo DivX® (Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) Kolejność odtwarzania danych z płyt DATA CD lub DATA DVD Patrz „Kolejność odtwarzania utworów audio MP3 i plików obrazów JPEG” (str. Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt DATA CD i DATA DVD zawierających pliki wideo DivX®.AVI” lub „. Pliki wideo DivX DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX. •Zestaw nie umożliwia odtwarzania niektórych plików wideo DivX dłuższych niż 3 godziny. że niniejszy zestaw nie Płyty DATA CD i DATA DVD obsługiwane przez zestaw Odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/ CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW) za pomocą niniejszego zestawu jest możliwe przy spełnieniu poniższych warunków: – Jeśli płyta DATA CD/DATA DVD zawierająca pliki wideo DivX zawiera także utwory audio MP3 lub pliki obrazów JPEG. 49PL .DIVX”.AVI” lub „. jeśli są one złożone z kilku plików wideo DivX. •Zestaw może nie odtwarzać niektórych płyt DATA CD/DATA DVD utworzonych w formacie Packet Write. Zestaw umożliwia odtwarzanie wyłącznie płyt DATA CD zapisanych w formacie logicznym ISO 9660 Level 1 lub 2 bądź Joliet oraz płyt DATA DVD zgodnych z formatem UDF (Universal Disk Format). 44). Inc. •Szczegółowe informacje na temat odtwarzanych utworów audio MP3 oraz plików obrazów JPEG nagranych na płytach DATA CD lub DATA DVD znajdują się w rozdziale „Obsługiwane płyty” (str. •W przypadku niektórych plików wideo DivX dźwięk może przeskakiwać lub może nie być zsynchronizowany z obrazem na ekranie telewizora. Należy jednak zwrócić uwagę. •W przypadku niektórych plików wideo DivX mogą wystąpić przerwy w wyświetlaniu obrazu lub obraz może być niewyraźny. jeśli nie zawierają one materiału wideo DivX. 43). zalecanym formatem dźwięku jest format MP3. Ustalona kolejność odtwarzania może nie działać w przypadku niektórych programów używanych do tworzenia plików wideo DivX oraz jeśli na płycie znajduje się ponad 200 albumów. Różne funkcje odtwarzania płyt Obsługiwane pliki wideo DivX Zestaw umożliwia odtwarzanie danych zapisanych w formacie DivX z rozszerzeniem „. •Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików wideo DivX o wielkości obrazu przekraczającej 720 (szerokość) × 576 (wysokość) punktów lub o rozmiarze większym niż 2 GB. W takim przypadku zaleca się utworzenie pliku przy mniejszej szybkości transmisji. Zestaw nie pozwala odtwarzać plików z rozszerzeniem „.DIVX”. zestaw umożliwia odtwarzanie wyłącznie plików wideo DivX. Jeśli jakość dźwięku jest wciąż niezadowalająca. •Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików wideo DivX.

po naciśnięciu przycisku H obraz może pojawić się na ekranie z pewnym opóźnieniem. – otwarcie szuflady na płyty. Odtwarzanie następnego lub poprzedniego pliku wideo DivX bez wyświetlania powyższej listy plików Naciśnięcie przycisku . Powrót do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk O RETURN. Zatrzymanie odtwarzania 2 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz album do odtwarzania. •Ze względu na technologię kompresji używaną do tworzenia plików wideo DivX.. 50). Zostanie wyświetlona lista plików zawartych w albumie. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku. Naciśnij przycisk x. Wybór pliku wideo DivX 1 Po wykonaniu czynności z Kroku 2 opisanego w sekcji „Wybór albumu” naciśnij przycisk . Informacje na temat wybierania plików wideo DivX znajdują się w punkcie „Wybór pliku wideo DivX” (str. Liczone są następujące przypadki: – wyłączenie zestawu. Przejście do następnej lub poprzedniej strony Naciśnij przycisk C/c. Zostanie wyświetlona lista albumów zapisanych na płycie. Nie można jednak powrócić do poprzedniego albumu za pomocą przycisku . wybierz go z listy albumów. 3( 3) SUMMER 2003 NEW YEAR'S DAY MY FAVOURITES 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz plik i naciśnij przycisk . Aby wrócić do poprzedniego albumu. Naciśnij przycisk H. MY FAVOURITES 1(2 ) HAWAII 2004 VENUS Wybór albumu 1 Naciśnij przycisk DVD MENU. Wyłączanie wyświetlacza Naciskaj przycisk DVD MENU. pliki wideo DivX można odtwarzać odpowiednią liczbę razy.obsługuje formatu WMA (Windows Media Audio). •Jeśli została zaprogramowana liczba odtworzeń. – odtworzenie innego pliku. Zestaw rozpocznie odtwarzanie wybranego albumu./> umożliwia wybór następnego lub poprzedniego pliku wideo DivX w tym samym albumie. Przejście do następnej lub poprzedniej strony Naciśnij przycisk C/c. Zatrzymanie odtwarzania Naciśnij przycisk x. Pierwszy plik z następnego albumu można również wybrać poprzez naciśnięcie przycisku > podczas odtwarzania ostatniego pliku w bieżącym albumie. 50PL . Na liście znajdują się tylko albumy zawierające pliki wideo DivX.

0) (odtwarzanie z funkcją PBC) Funkcja sterowania odtwarzaniem PBC (Playback Control) pozwala wykonywać proste operacje. Nie można odtwarzać obrazów nieruchomych. a następnie naciśnij przycisk H lub . Różne funkcje odtwarzania płyt 1 Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO CD z funkcją PBC./> lub przycisków numerycznych w trybie zatrzymania zestawu w celu wybrania utworu. Naciśnij przycisk . Zestaw rozpoczyna odtwarzanie w trybie ciągłym. menu. a następnie przycisk H. Zostanie wyświetlone menu umożliwiające dokonanie wyboru. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk H. należy dwukrotnie nacisnąć przycisk x. •Aby odtwarzać płytę bez funkcji PBC. użyj przycisków . wyszukiwanie itp. Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD za pomocą menu wyświetlanego na ekranie telewizora. 51PL . Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do płyty. ponieważ zasady obsługi poszczególnych płyt VIDEO CD mogą się różnić. Powrót do menu Naciśnij przycisk O RETURN. np. 2 3 4 Wybierz numer żądanego elementu za pomocą przycisków numerycznych. Aby powrócić do odtwarzania z funkcją PBC.Odtwarzanie płyt VIDEO CD z funkcją PBC (wersja 2. •W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO CD w Kroku 3 zamiast polecenia [Press ENTER] może występować polecenie [Press SELECT]. Postępuj zgodnie z instrukcjami w menu dotyczącymi operacji interaktywnych.

Zapisywanie stacji radiowych Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20 stacji nadających w paśmie UKF (FM) oraz 10 stacji nadających na falach średnich (AM). Przed rozpoczęciem strojenia należy zmniejszyć głośność do minimum. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. Zmiana numeru zapisanej stacji Zacznij ponownie od Kroku 1. •Za pomocą przycisków numerycznych można bezpośrednio wprowadzić numer stacji. 52PL . 3 4 5 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. aż do rozpoczęcia automatycznego wyszukiwania. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się numer zapisanej stacji. powtórz Kroki od 1 do 7. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „MEMORY”. Po dostrojeniu zestawu do stacji wyszukiwanie zostaje zatrzymane. 8 9 Aby zapamiętać inne stacje. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawiają się wówczas komunikaty „TUNED” oraz „ST” (w przypadku programów stereofonicznych). Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING + lub –. 1 2 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER AM”. 6 Za pomocą przycisków X/x wybierz żądany numer stacji.7 Funkcje tunera Naciśnij przycisk . Stacja zostanie zapisana w pamięci. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu. Naciśnij przycisk lub c.

• „MONO”: odbiór monofoniczny. naciśnij przycisk TUNING + lub –. Za pomocą przycisków numerycznych wybierz częstotliwości. •Za pomocą przycisków numerycznych można bezpośrednio wprowadzić numer stacji. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING + lub –. 1 2 Naciśnij przycisk D. zmień położenie anten wchodzących w skład zestawu. Ustawienie zostanie wybrane. Słuchanie niezapisanych stacji radiowych Wykonaj strojenie ręczne lub automatyczne opisane w Kroku 2. Słuchanie audycji radiowych W pierwszej kolejności należy zapisać stacje radiowe w pamięci zestawu (patrz „Zapisywanie stacji radiowych” (str. Efekt stereofoniczny nie będzie dostępny. 2 Ustaw zaprogramowaną stację za pomocą przycisku PRESET + lub –. 53PL . ale odbiór ulegnie poprawie. Aby ręcznie zatrzymać automatyczne strojenie. „XYZ”) pojawiają się na wyświetlaczu na przednim panelu po wybraniu stacji.3 Naciśnij przycisk . naciskaj przycisk TUNING + lub –. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „FM MODE”. Każdej stacji można nadać tylko jedną nazwę. • „STEREO”: odbiór stereofoniczny. Każde naciśnięcie przycisku powoduje dostrojenie zestawu do zapisanej w pamięci stacji. 1 2 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. 55). Spowoduje to dostrojenie urządzenia do ostatnio odbieranej stacji. Nazwy te (np. Słuchanie stacji radiowych o znanych częstotliwościach Użyj funkcji strojenia bezpośredniego w Kroku 2. Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie „MONO”. Nadawanie nazw stacjom Zapisanym w pamięci stacjom można nadać nazwy. •Nazw nie można nadawać zapisanym w pamięci stacjom z usługą RDS (str. Aby dostroić stację ręcznie. możesz wybrać odbiór monofoniczny. Automatyczne strojenie zatrzymuje się po odebraniu przez zestaw sygnału stacji radiowej.TUNING. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu. Aby dostroić stację automatycznie. Wyłączanie radia Naciśnij przycisk "/1. Dostosuj głośność za pomocą przycisku VOLUME +/–. Funkcje tunera 3 3 4 Naciśnij przycisk lub c. Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami Jeśli stacja FM odbierana jest z zakłóceniami. Ustawienie domyślne jest podkreślone. 5 6 Naciśnij przycisk . 1 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER AM”. •Aby poprawić odbiór. 52)).

Korygowanie błędów Za pomocą przycisków C/c podświetl znak. 7 Naciśnij przycisk . •Naciskając przycisk DISPLAY. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu. Spowoduje to dostrojenie urządzenia do ostatnio odbieranej stacji. na wyświetlaczu na przednim panelu można sprawdzić częstotliwość odbieranej stacji. a następnie naciśnij przycisk c. aby przesunąć kursor do następnej pozycji. aby wybrać żądany znak. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „NAME IN”. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się napis „COMPLETE” i nazwa stacji zostanie zapamiętana. Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY wyświetlane informacje zmieniają się w następujący sposób: 1 nazwa stacji* 2 częstotliwość** * Wartość ta jest wyświetlana.1 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER AM”. Przy wprowadzaniu nazwy stacji radiowej można korzystać z liter. który chcesz poprawić. a następnie naciśnij przycisk X/x. Utwórz nazwę za pomocą przycisków kursora. a następnie naciśnij przycisk CLEAR. ** Po kilku sekundach wyświetlane są poprzednie informacje. Za pomocą przycisków X/x wybierz znak. 8 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. 54PL . 2 3 4 Za pomocą przycisku PRESET + lub – wybierz zapisaną stację. 5 6 Naciśnij przycisk lub c. 54). Wyświetlanie nazwy lub częstotliwości stacji na wyświetlaczu na przednim panelu Kiedy zestaw działa w trybie „TUNER FM” lub „TUNER AM”. można sprawdzić częstotliwość (str. cyfr i innych symboli. której chcesz nadać nazwę. Aby usunąć znak. Naciśnij przycisk DISPLAY. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. jeśli zapisanej w pamięci stacji została nadana nazwa. podświetl go za pomocą przycisków C/c.

razem ze standardowym sygnałem radiowym. 55PL . * Nie wszystkie stacje nadające w paśmie UKF (FM) oferują usługę RDS i nie wszystkie oferują ją w tym samym zakresie. System RDS jest dostępny tylko w przypadku stacji nadających programy w paśmie UKF (FM)*. jeśli wybrana stacja nie nadaje sygnału RDS we właściwy sposób lub jeśli sygnał jest zbyt słaby.Korzystanie z usługi RDS Charakterystyka usługi RDS System RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie dodatkowych informacji podczas nadawania programu. Po dostrojeniu urządzenia do stacji nadającej informacje w systemie RDS na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się nazwa stacji*. Tuner urządzenia jest wyposażony w wygodne funkcje RDS. * Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany. Szczegółowe informacje na temat systemu RDS i oferowanych usług można uzyskać w lokalnej rozgłośni radiowej. takie jak wyświetlanie nazwy stacji. nazwa stacji może nie pojawić się na wyświetlaczu na przednim panelu. Funkcje tunera Odbiór informacji w systemie RDS Wybierz stację nadającą w paśmie UKF (FM). •Usługa RDS może nie działać prawidłowo.

Przełączanie źródła sygnału wejściowego między telewizorem a innymi źródłami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telewizora. RETURN* * Wyświetlanie menu telewizora. należy nacisnąć przycisk . Przycisk Funkcja Konfigurowanie funkcji THEATRE SYNC Zapisz źródło sygnału wejściowego telewizora podłączonego do zestawu. Sterowanie telewizorem za pomocą pilota Sterowanie telewizorem odbywa się za pomocą przycisków opisanych poniżej. Przycisk . Wybór kanału telewizyjnego. TV VOL +/– TV CH +/– Przyciski numeryczne*. a następnie włączenie wybranego źródła sygnału wejściowego w telewizorze za naciśnięciem jednego przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV INPUT. * Korzystaj z tych przycisków przy wciśniętym przycisku TV.) •W przypadku niektórych telewizorów sterowanie odbiornikiem lub używanie niektórych przycisków wymienionych powyżej może okazać się niemożliwe. Spowoduje to wybranie źródła sygnału wejściowego telewizora. Wybór elementu menu. Korzystanie z funkcji THEATRE SYNC Funkcja THEATRE SYNC umożliwia włączenie telewizora firmy Sony i opisywanego zestawu. TV [/1 TV INPUT Włączanie i wyłączanie telewizora. 56PL . Regulacja głośności telewizora. Wybór kanału telewizyjnego. wprowadzając jednocześnie przy użyciu przycisków numerycznych kod źródła sygnału wejściowego telewizora podłączonego do urządzenia (patrz tabela). a następnie 2 i 5. zmianę trybu pracy urządzenia na „DVD”. aby wybrać kanał 25. Powrót do poprzedniego kanału lub poziomu menu telewizora. Ustaw gniazdo wykorzystane do podłączenia urządzenia jako źródło sygnału wejściowego telewizora.służy do wyboru kanału o numerze wyższym niż 10. (Przykładowo. ENTER* DVD MENU* C/X/x/c*.Inne funkcje Sterowanie telewizorem za pomocą pilota Można sterować telewizorem (tylko odbiorniki Sony) za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu.

Przycisk Numer żródło sygnału wejściowego telewizora Przycisk Numer Czas nadawania 7 8 5 6 TV INPUT 0 Brak źródła sygnału wejściowego (domyślnie) VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 VIDEO4 VIDEO5 VIDEO6 VIDEO7 VIDEO8 COMPONENT 1 COMPONENT 2 COMPONENT 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9* CLEAR* SYSTEM MENU* PICTURE NAVI* •Funkcja ta jest dostępna jedynie w przypadku telewizorów firmy Sony.) •W przypadku dużej odległości między telewizorem a urządzeniem funkcja może nie działać. Przycisk Numer Czas nadawania TV CH + 1 2 3 4 5 6 0. Zmiana czasu nadawania Naciśnij i przytrzymaj przycisk TV CH +. Jeśli funkcja nie działa. •Podczas wprowadzania kodu pilot powinien być skierowany w stronę telewizora i urządzenia. należy zmienić czas nadawania. jednocześnie wprowadzając czas nadawania za pomocą przycisków numerycznych (patrz tabela). Obsługa funkcji THEATRE SYNC Skieruj pilota w kierunku telewizora oraz urządzenia. Ustawienia czasu nadawania zależą od danego telewizora.5 2 3 4 57PL . (Funkcja może być niedostępna w niektórych telewizorach firmy Sony. a następnie naciśnij jednokrotnie przycisk THEATRE SYNC. Spowoduje to wybranie czasu nadawania sygnału z pilota.5 (domyślnie) 1 1. Inne funkcje COMPONENT 4 * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce Północnej. Urządzenie należy ustawić niedaleko telewizora.

4 Naciśnij przycisk . Sposób wyświetlania minut (czas pozostały do wyłączenia urządzenia) zmienia się w następujący sposób: SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M Y Y SLEEP OFF y SLEEP 10M . Ustawienie zostało wprowadzone. Niskie częstotliwości zostaną wzmocnione..Korzystanie z efektów dźwiękowych Wzmacnianie niskich częstotliwości Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich częstotliwości. a następnie naciśnij przycisk lub c. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „SLEEP”.. W tym przypadku czas można ustawiać w odstępach 1-minutowych. Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.lub 10-minutowych.. Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS. Wyłączanie efektów dźwiękowych Ponownie naciśnij przycisk DYNAMIC BASS. 1 2 3 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. Anulowanie funkcji wyłącznika czasowego W Kroku 3 wybierz opcję „SLEEP OFF”. SLEEP 60M •Za pomocą przycisków numerycznych można wybrać czas pozostały do wyłączenia urządzenia.. 5 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. co pozwala zasnąć przy dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w odstępach 1. 58PL . aby wyłączał się o określonym czasie. Zmiana czasu pozostałego do wyłączenia urządzenia Zacznij ponownie od Kroku 1. a na wyświetlaczu na przednim panelu zaświeci się wskaźnik „SLEEP”. Korzystanie z wyłącznika czasowego Zestaw można ustawić tak.

Spowoduje to wyłączenie menu zestawu. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk x. Za pomocą przycisków X/x wybierz jasność wyświetlacza na przednim panelu. Inne funkcje 4 5 Naciśnij przycisk . aż z wyświetlacza na przednim panelu zniknie „ ”. Ustawienie domyślne jest podkreślone. •Funkcję blokady rodzicielskiej można włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 5 sekund przycisku x (na wyświetlaczu na przednim panelu zaświeci się „ ”). • „DIMMER OFF”: Wysoka jasność.Zmiana jasności wyświetlacza na przednim panelu Do wyboru są dwa poziomy jasności wyświetlacza na przednim panelu. Włączenie funkcji blokady rodzicielskiej powoduje wyłączenie przycisków na urządzeniu oraz zaświecenie się kontrolki „ ” na wyświetlaczu na przednim panelu. a następnie naciśnij przycisk lub c. Ustawienie domyślne jest podkreślone. 1 2 3 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. 1 2 3 Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. Wyłączanie przycisków na urządzeniu (blokada rodzicielska) Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu urządzenia. • „OFF”: Funkcja blokady rodzicielskiej wyłączona. Ustawienie zostanie wybrane. 59PL . • „DIMMER ON”: Wyświetlacz na przednim panelu jest przyciemniony. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „CHILD LOCK”. Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DIMMER”. Aby wyłączyć funkcję. Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie. na przykład przez dzieci (blokada rodzicielska). 4 5 Naciśnij przycisk . Ustawienie zostanie wybrane. Naciśnij przycisk SYSTEM MENU. można wyłączyć znajdujące się na nim przyciski (oprócz przycisku "/1). • „ON”: Funkcja blokady rodzicielskiej włączona. (Zestawem można sterować za pomocą pilota. a następnie naciśnij przycisk lub c. Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.) •Naciśnięcie przycisku na urządzeniu przy włączonej funkcji blokady rodzicielskiej powoduje pojawienie się komunikatu „CHILD LOCK” na wyświetlaczu na przednim panelu.

then press ENTER Jeśli płyta jest odtwarzana. jak i funkcji niestandardowej kontroli rodzicielskiej. 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO Blokowanie płyt (niestandardowa kontrola rodzicielska. 4 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [ON t]. • Kontrola rodzicielska Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej określonym parametrem. na przykład wiekiem użytkowników. Zabezpieczenie przed odtwarzaniem określonych płyt [CUSTOM PARENTAL CONTROL] Takie samo hasło niestandardowej kontroli rodzicielskiej można ustawić w odniesieniu do maksymalnie 40 płyt. aby zestaw nie odtwarzał nieodpowiednich płyt. PARENTAL CONTROL Enter password. a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia hasła. x Jeśli hasło zostało już wprowadzone Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. Naciśnij przycisk DISPLAY. 1 2 Włóż płytę. 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [PARENTAL CONTROL]. którą chcesz zablokować. then press ENTER . naciśnij przycisk x. . Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. Ustawienie hasła dla 41-szej płyty powoduje usunięcie ustawień dotyczących pierwszej płyty. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. Takie samo hasło jest używane zarówno w odniesieniu do funkcji kontroli rodzicielskiej. Umożliwia to blokowanie scen lub zastępowanie ich innymi scenami. a następnie naciśnij przycisk . PARENTAL CONTROL Enter a new 4-digit password. kontrola rodzicielska) OFF ON PLAYER PASSWORD W odniesieniu do danej płyty można ustawić dwa rodzaje ograniczeń odtwarzania. 60PL . • Niestandardowa kontrola rodzicielska Ograniczenia odtwarzania można ustawić w taki sposób. aby zatrzymać odtwarzanie. a następnie naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło.Ustawienia zaawansowane Zostaną wyświetlone opcje menu [PARENTAL CONTROL]. x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nowego hasła.

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło. Odtwarzanie płyty objętej niestandardową kontrolą rodzicielską Zostaną wyświetlone opcje menu [PARENTAL CONTROL]. Zestaw jest gotowy do odtwarzania. Ograniczanie odtwarzania przez dzieci [PARENTAL CONTROL] (tylko płyty DVD) Zostanie wyświetlony komunikat [Custom parental control is set. a następnie naciśnij przycisk . Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej określonym parametrem. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. a następnie naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła. Wyłączanie funkcji niestandardowej kontroli rodzicielskiej 1 Wykonaj czynności z kroku od 1 do 3. PARENTAL CONTROL Enter a new 4-digit password. •Jeśli zapomnisz hasła. Funkcja [PARENTAL CONTROL] umożliwia ustawienie poziomu ograniczenia odtwarzania. OFF ON PLAYER PASSWORD CUSTOM PARENTAL CONTROL Custom parental control is already set. a następnie naciśnij przycisk . a następnie naciśnij przycisk . 1 Naciśnij przycisk DISPLAY. po wyświetleniu na ekranie [CUSTOM PARENTAL CONTROL] prośby o podanie hasła wprowadź za pomocą przycisków numerycznych 6-cyfrową liczbę „199703”. Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [OFF t]. a na ekranie telewizora zostanie ponownie wyświetlony ekran menu sterowania. 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [PARENTAL CONTROL]. w odniesieniu do której została ustawiona funkcja niestandardowej kontroli rodzicielskiej. 61PL . na przykład wiekiem użytkowników. Zostanie wyświetlone menu opcji [CUSTOM PARENTAL CONTROL]. 12(27) 18(34) T 1:32:55 DVD VIDEO Ustawienia zaawansowane 1 Włóż płytę. a następnie naciśnij przycisk . To play. a następnie naciśnij przycisk . enter your password and press ENTER . Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło. a następnie naciśnij przycisk .]. a następnie naciśnij przycisk . opisane w punkcie „Zabezpieczenie przed odtwarzaniem określonych płyt [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło.5 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło. then press ENTER . 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [PLAYER t]. x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone 2 Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nowego hasła. 2 3 Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.

PARENTAL CONTROL LEVEL: STANDARD: OFF USA USA OTHERS Wyłączanie funkcji kontroli rodzicielskiej W Kroku 8 ustaw opcję [LEVEL] w położenie [OFF]. Odtwarzanie płyty objętej kontrolą rodzicielską 6 Za pomocą przycisków X/x wybierz obszar geograficzny jako poziom ograniczenia odtwarzania. . PARENTAL CONTROL LEVEL: STANDARD: OFF USA Ustawianie funkcji kontroli rodzicielskiej zostało zakończone. 5 PARENTAL CONTROL LEVEL: STANDARD: 4: PG13 USA Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [STANDARD]. Spowoduje to wybranie obszaru.Zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia hasła. Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. 62PL . a następnie naciśnij przycisk . za pomocą przycisków numerycznych wybierz i wprowadź standardowy kod z tabeli „Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej” (str. a następnie naciśnij przycisk . Im mniejsza wartość. PARENTAL CONTROL LEVEL: STANDARD: 8: 7: 6: 5: OFF OFF NC17 R Pojawi się ekran ustawiania poziomu ograniczenia odtwarzania. 7 PARENTAL CONTROL Enter password. 86). a następnie naciśnij przycisk . x Jeśli hasło zostało już wprowadzone Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. then press ENTER Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [LEVEL]. Zostanie wyświetlone menu opcji [LEVEL]. 4 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło. tym bardziej rygorystyczne ograniczenia. a następnie naciśnij przycisk . 2 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło. Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS t]. a następnie naciśnij przycisk . 8 Za pomocą przycisków X/x wybierz odpowiedni poziom. Zostanie wyświetlone menu opcji [STANDARD]. 1 Włóż płytę i naciśnij przycisk H. a następnie naciśnij przycisk .

które nie obsługują funkcji kontroli rodzicielskiej. a następnie naciśnij przycisk . Ustawienia zaawansowane Zmiana hasła 1 Naciśnij przycisk DISPLAY. Po pojawieniu się prośby o wprowadzenie hasła wprowadź za pomocą przycisków numerycznych liczbę „199703”. a następnie naciśnij przycisk . a następnie naciśnij przycisk . 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [PASSWORD t]. odtwarzanie nie będzie ograniczane. W takim przypadku wprowadź hasło i zmień poziom. Korygowanie błędnie wprowadzonego hasła Przed naciśnięciem przycisku naciśnij przycisk C i wprowadź prawidłową liczbę. 6 Aby potwierdzić hasło. 63PL . •W zależności od płyty. •Jeśli zapomnisz hasła. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. a następnie naciśnij przycisk . 2 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [PARENTAL CONTROL]. podczas odtwarzania może być konieczna zmiana poziomu kontroli rodzicielskiej. Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła. Zostaną wyświetlone opcje menu [PARENTAL CONTROL]. Na wyświetlaczu pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła.Rozpocznie się odtwarzanie. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. a następnie naciśnij przycisk . wprowadź je ponownie za pomocą przycisków numerycznych. Wyłączenie trybu wznawiania odtwarzania spowoduje przywrócenie poprzedniego poziomu. Po pojawieniu się ekranu do wprowadzania hasła wprowadź nowe hasło. wyjmij płytę i ponownie wykonaj czynności z kroków od 1 do 3. Po wprowadzeniu nowego 4cyfrowego hasła ponownie włóż płytę i naciśnij przycisk H. opisane w punkcie „Zabezpieczenie przed odtwarzaniem określonych płyt [CUSTOM PARENTAL CONTROL]”. 4 5 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź 4-cyfrowe hasło. a następnie naciśnij przycisk . •Podczas odtwarzania płyt.

SPEAKER FORMATION STANDARD 64PL . Naciśnij przycisk DISPLAY. Zostaną wyświetlone opcje menu [SPEAKER FORMATION]. Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.Ustawianie optymalnego dźwięku przestrzennego dla pomieszczenia (SPEAKER FORMATION) Przy niekorzystnym kształcie pomieszczenia może nie być możliwości podłączenia wszystkich głośników. Dla uzyskania lepszego efektu surround zaleca się wybranie w pierwszej kolejności rozmieszczenia głośników. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania. • [FRONT ONLY]: przy podłączeniu tylko głośników przednich. 5 Za pomocą przycisków C/c wybierz ustawienie. 1(44) 3(28) T 0:03:04 SPEAKER FORMATION SPEAKER FORMATION • [NO SURROUND]: przy podłączeniu tylko głośnika środkowego i głośników przednich. • [NO CENTER]: przy podłączeniu tylko głośników przednich i głośników surround. 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SPEAKER FORMATION]. 1 2 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DVD”. a następnie naciśnij przycisk . DVD VIDEO 4 Naciśnij przycisk . • [STANDARD]: przy podłączeniu wszystkich głośników w zwykły sposób.

NO CENTER]: przy ustawieniu głośników przednich i głośników surround z przodu miejsca odsłuchu. Ustawienie zostanie wybrane. •Na wyświetlaczu na przednim panelu wskazywane jest wybrane rozmieszczenie głośników [SPEAKER FORMATION]. •Po zmianie ustawienia [CONNECTION] w menu [SPEAKER SETUP] opcja [SPEAKER FORMATION] powraca do ustawienia [STANDARD]. 6 Naciśnij przycisk . Ustawienia zaawansowane • [SECOND ROOM]: przy ustawieniu głośników przednich w jednym pomieszczeniu. jak w przypadku głośników przednich i głośników surround. • [ALL FRONT . •Dźwięk z głośników w drugim pokoju jest taki sam.• [ALL FRONT]: przy ustawieniu wszystkich głośników z przodu miejsca odsłuchu. Wyświetlacz nie wskazuje głośników odtwarzających dźwięk. a głośników surround w drugim. 65PL .

a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania. 4 Ustawienie zostało wybrane. a następnie naciśnij przycisk . Wyświetlane elementy różnią się w zależności od krajowej wersji modelu. Przykład: [SCREEN SETUP] Wybrany element SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 4:3 OUTPUT: 16:9 ON JACKET PICTURE FULL 1 2 Za pomocą przycisku FUNCTION wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DVD”. •Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać. 93. 12(27) 18(34) T 0:00:02 DVD VIDEO Opcje 7 QUICK QUICK CUSTOM RESET BNR Za pomocą przycisków X/x wybierz żądane ustawienie. Przykład: [TV TYPE] SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 4:3 OUTPUT: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 3 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SETUP]. Elementy konfiguracji 6 Za pomocą przycisków X/x wybierz żądany element. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL AUDIO FOLLOW 4:3 LETTER BOX ON JACKET PICTURE FULL Wybrane ustawienie 66PL . Element konfiguracji zostanie wybrany. SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 4:3 OUTPUT: Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [CUSTOM]. Zostaną wyświetlone opcje dla wybranego elementu. a następnie naciśnij przycisk . [SCREEN SETUP]. Pełna lista elementów ekranu konfiguracji znajduje się na str. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania.Korzystanie z ekranu konfiguracji Ekran konfiguracji umożliwia zmianę różnych ustawień takich elementów. Następnie naciśnij przycisk . [CUSTOM SETUP] lub [SPEAKER SETUP]. a konfiguracja zakończona. Naciśnij przycisk DISPLAY. 5 Za pomocą przycisków X/x wybierz z wyświetlanej listy element konfiguracji: [LANGUAGE SETUP]. jak obraz lub dźwięk. a następnie naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone opcje menu [SETUP]. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.

Spowoduje to przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień opisanych na stronach od 67 do 72. Proces ten trwa kilka sekund. 66). Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [YES]. Podczas przywracania domyślnych wartości ustawień nie należy naciskać przycisku [/1. LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: ENGLISH ENGLISH ORIGINAL AUDIO FOLLOW Można także anulować proces i powrócić do ekranu menu sterowania. Aby powrócić do normalnego ekranu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z ekranu konfiguracji” (str. x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO) Służy do przełączania języka napisów dialogowych zarejestrowanych na płycie DVD VIDEO. x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO) Służy do przełączania języka ścieżki dźwiękowej. Wybierz opcję [LANGUAGE SETUP] na ekranie konfiguracji. W celu przeprowadzenia konfiguracji wstępnej (str. 16) naciśnij przycisk . Ustawianie języka menu ekranowego i ścieżki dźwiękowej [LANGUAGE SETUP] Funkcja [LANGUAGE SETUP] umożliwia ustawianie różnych języków dla menu ekranowego i ścieżki dźwiękowej. •Jeśli podczas włączania zestawu po zresetowaniu nie ma w nim płyty.Przywracanie wszystkich ustawień menu [SETUP] 1 2 W Kroku 4 wybierz opcję [RESET]. wybierając opcję [NO]. Ustawienia zaawansowane x [OSD] (menu ekranowe) Służy do przełączania języka menu wyświetlanego na ekranie telewizora. x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO) Służy do wyboru żądanego języka menu płyty. 3 Naciśnij przycisk . na ekranie telewizora jest wyświetlany komunikat informacyjny. Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW] język napisów dialogowych zmienia się zależnie od języka wybranego w odniesieniu do ścieżki dźwiękowej. Po wybraniu opcji [ORIGINAL] zostanie wybrany język ustawiony jako pierwszy na płycie. 67PL . naciśnij przycisk CLEAR. a następnie naciśnij przycisk .

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z ekranu konfiguracji” (str. Obraz panoramiczny jest wyświetlany z pasami u góry i u dołu ekranu telewizora. 66). 86).•Jeśli w opcjach [MENU]. przy podłączaniu do urządzenia telewizora z ekranem formatu 4:3. który nie został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO. Ustawienia wyświetlania [SCREEN SETUP] Wybierz ustawienia zgodne z parametrami podłączanego telewizora. automatycznie wybrany zostanie jeden z zarejestrowanych języków (w przypadku niektórych płyt język nie jest wybierany automatycznie). należy za pomocą przycisków numerycznych wybrać i wprowadzić kod języka opisany w punkcie „Lista kodów języków” (str. Ustawienia domyślne zostały podkreślone. [4:3 LETTER BOX] [4:3 PAN SCAN] Ustawienie to należy wybrać 68PL . Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję [SCREEN SETUP]. przy czym część obrazu niemieszcząca się na ekranie jest przycinana. SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: 16:9 ON JACKET PICTURE x [TV TYPE] Opcja ta służy do wybierania proporcji obrazu podłączonego telewizora (standardowy 4:3 lub panoramiczny). Funkcja ta pozwala automatycznie wyświetlać obraz panoramiczny na całym ekranie. [16:9] Ustawienie to należy wybrać przy podłączaniu do urządzenia telewizora panoramicznego lub telewizora obsługującego tryb szerokoekranowy. [AUDIO] i [SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t]. [AUDIO] lub [SUBTITLE] wybrany zostanie język. Ustawienie to należy wybrać przy podłączaniu do urządzenia telewizora z ekranem formatu 4:3. Ustawienia domyślne różnią się w zależności od krajowej wersji modelu. •Jeśli w opcji [MENU].

lub podczas odtwarzania płyty CD. [JACKET PICTURE] [4:3 PAN SCAN] W tym trybie wyświetlany jest nieruchomy obraz. Jeśli na płycie nie znajduje się odpowiedni obraz. [GRAPHICS] •W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3 LETTER BOX] może zostać wybrane automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN SCAN] i na odwrót. Wygaszacz ekranu zapobiega uszkodzeniu ekranu podłączonego urządzenia (wynikającemu z efektu tzw. powidoku). aby wyłączyć wygaszacz ekranu. zamiast niego wyświetlany jest obraz z opcji [GRAPHICS]. W tym trybie wyświetlane jest niebieskie tło. Naciśnij dowolny przycisk (np. 69PL . W tym trybie wyświetlane jest czarne tło. Ustawienie to służy do wyłączania wygaszacza ekranu. DATA CD (audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3). W tym trybie wyświetlany jest domyślny obraz zapisany w pamięci zestawu. jeśli zestaw pozostaje w trybie pauzy lub zatrzymania przez 15 minut. H). [ON] [OFF] Ustawienia zaawansowane Ustawienie to służy do włączania wygaszacza ekranu. o ile został on nagrany na płycie (CDEXTRA itd. [BLUE] [BLACK] x [SCREEN SAVER] Wygaszacz ekranu uruchamia się. DATA CD (audio MP3) lub DATA DVD (audio MP3) przez ponad 15 minut.).[16:9] x [BACKGROUND] [4:3 LETTER BOX] Opcja ta służy do wybierania koloru tła lub obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora w trybie zatrzymania bądź podczas odtwarzania płyt CD.

[OFF] [STANDARD] Brak kompresji zakresu dynamiki. 70PL .divx. [OFF] [AUTO] [MAX] x [DivX] (Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) Brak priorytetu Priorytet ustalony Opcja ta służy do wyświetlania kodu rejestracyjnego niniejszego zestawu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z ekranu konfiguracji” (str. DTS. [ON] Ustawienia wznawiania odtwarzania są przechowywane w odniesieniu do 40 płyt. Ustawienia funkcji [TRACK SELECTION] mają wyższy priorytet niż ustawienia funkcji [AUDIO] w menu [LANGUAGE SETUP] (str.) •Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach PCM.Ustawienia niestandardowe [CUSTOM SETUP] Opcja ta służy do określania parametrów odtwarzania i innych ustawień. x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD VIDEO/VIDEO CD) Opcja ta służy do włączania i wyłączania funkcji wznawiania odtwarzania wielu płyt. (W przypadku niektórych płyt funkcja ta może być niedostępna. Na ekranie konfiguracji wybierz funkcję [CUSTOM SETUP]. MPEG audio lub Dolby Digital). zestaw wybiera je w następującej kolejności: PCM. Odtwarzanie jest wznawiane od określonego miejsca tylko w przypadku bieżącej płyty umieszczonej w urządzeniu. Obraz (w tym elementy nieporuszające się dynamicznie) jest wyświetlany w wysokiej rozdzielczości. DTS.com. Ustawienia wznawiania odtwarzania nie są zapamiętywane. Dolby Digital i MPEG audio. Dolby Digital i MPEG audio mają taką samą liczbę kanałów. Jest to przydatne podczas oglądania filmów późno w nocy przy niskim poziomie głośności. CUSTOM SETUP AUTO PAUSE MODE: OFF TRACK SELECTION: ON MULTI-DISC RESUME: OFF AUDIO DRC: Registration Code DivX: •Po wybraniu opcji [AUTO] język może się zmienić. Maksymalna kompresja zakresu dynamiki. [AUTO] Obraz (w tym elementy poruszające się dynamicznie) jest wyświetlany bez zakłóceń. [OFF] x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/ DVD-R/DVD-RW) Opcja ta służy do wybierania obrazu wyświetlanego w trybie pauzy. DTS. x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD VIDEO) Opcja ta nadaje priorytet ścieżce dźwiękowej o największej liczbie kanałów podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO. 67). Ustawienia domyślne zostały podkreślone. Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej z pierwotnym zakresem dynamiki. W normalnych warunkach należy wybrać tę funkcję. na których dźwięk został nagrany w wielu formatach (PCM. 66). Więcej informacji można uzyskać w Internecie pod adresem http://www. x [AUDIO DRC] (tylko płyty DVD VIDEO) [FRAME] Funkcja ta ogranicza zakres dynamiki ścieżki dźwiękowej.

0 do 7.0 . Ustawienia zaawansowane YES YES YES YES 1. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z ekranu konfiguracji” (str. [NONE]: Wybierz to ustawienie. menu [CONNECTION].0 m1) [YES] [YES]: Wybierz to ustawienie w normalnych warunkach. SPEAKER SETUP CONNECTION: DISTANCE: LEVEL(FRONT): LEVEL(SURROUND): TEST TONE: OFF FRONT: CENTER: SURROUND: SUBWOOFER: [SURROUND] [YES]: Wybierz to ustawienie w normalnych warunkach. jeśli głośniki surround nie są używane.0 metrów3).7. Ustawienia domyślne zostały podkreślone. Jeśli odległość została ustawiona za pomocą funkcji konfiguracji wstępnej (str.) 71PL . Następnie należy ustawić głośność i balans głośników na tym samym poziomie za pomocą dźwięku testowego. [NONE]: Wybierz to ustawienie. x [CONNECTION] 0.0 m3) Przywracanie ustawień domyślnych po zmianie ustawień Wybierz element. Należy zwrócić uwagę. a następnie naciśnij przycisk CLEAR. Głośnik środkowy może zostać przesunięty od (pojawia się po ustawienia głośników ustawieniu pozycji przednich o maksymalnie [CENTER] w 1. x [DISTANCE] Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia odległości głośników względem miejsca odsłuchu. powoduje to automatyczne wyświetlenie ustawienia. 16). gdy głośnik środkowy nie jest używany. [YES] [SUBWOOFER] •Po zmianie ustawienia [CONNECTION] opcja [SPEAKER FORMATION] powraca do ustawienia [STANDARD].Ustawienia głośników [SPEAKER SETUP] W celu uzyskania możliwie najwyższej jakości dźwięku przestrzennego należy ustawić połączenie głośników oraz ich odległości od miejsca odsłuchu.6 metra w kierunku położeniu [YES] w miejsca odsłuchu. nie można ich zmieniać. [FRONT] [CENTER] Po przesunięciu głośników należy zmienić odpowiednie wartości na ekranie konfiguracji. Na ekranie konfiguracji wybierz opcję [SPEAKER SETUP].0 m1) Odległość głośnika przedniego od miejsca odsłuchu może wynosić od 1. należy ustawić parametry dla opcji [CENTER] i [SURROUND]. Ponieważ ustawienia głośników przednich i subwoofera są stałe. 66).0 m2) Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy lub głośniki surround.7.0 . [CENTER] 3. [FRONT] 3. że tylko ustawienie [CONNECTION] nie powraca do wartości domyślnej.

Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w celu regulacji parametru [LEVEL (FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)]. (pojawia się po ustawieniu pozycji [CENTER] w położeniu [YES] w menu [CONNECTION].) Ustaw między –6.9 do 6.0 dB [CENTER] 0.0 dB (pojawia się po ustawieniu pozycji [SURROUND] w położeniu [YES] w menu [CONNECTION]. 2 Ustaw między –6.9 metra •Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są umieszczone w jednakowych odległościach od słuchacza. [OFF] [ON] Głośniki nie emitują dźwięku testowego. menu [CONNECTION].0 dB a +6. W celu ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji [ON]. a następnie naciśnij przycisk . dla modeli sprzedawanych w Ameryce Północnej.) 1) [L/R] 0.0 dB Zostanie wyświetlony ekran menu sterowania.0 dB. x [TEST TONE] 3)Od 0. •Nie należy umieszczać głośników surround w większej odległości od słuchacza niż głośniki przednie. należy ustawić odległość dla najbliższego głośnika. [L/P] 0.[SURROUND] 3. W celu ułatwienia regulacji należy ustawić funkcję [TEST TONE] w pozycji [ON]. Po wybraniu jednego z elementów menu [SPEAKER SETUP] dźwięk testowy jest emitowany kolejno z poszczególnych głośników. Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SETUP].9 metra dla modeli sprzedawanych w Ameryce Północnej.0 dB. Zostaną wyświetlone opcje menu [SETUP]. Od 0.0 dB a +6.0 dB a 0.) [SUBWOOFER] 0. Ustaw między –6. x [LEVEL (SURROUND)] 3 W następujący sposób można ustawić poziom natężenia dźwięku dla głośnika surround. Dźwięk testowy jest emitowany kolejno z każdego głośnika w trakcie regulacji poziomu. 2) Ustawianie poziomu natężenia dźwięku dla wszystkich głośników jednocześnie Obróć pokrętło regulacji głośności VOLUME na urządzeniu lub naciśnij przycisk VOLUME +/– na pilocie. gdy zestaw znajduje się w trybie zatrzymania.0 metrów w kierunku położeniu [YES] w miejsca odłsuchu. 72PL . a następnie naciśnij przycisk . ustawienie [DISTANCE] może być niedostępne.0 m1) Głośniki surround mogą zostać przesunięte od (pojawia się po ustawienia głośników ustawieniu pozycji przednich o maksymalnie [SURROUND] w 5.0 dB. x [LEVEL (FRONT)] W następujący sposób można ustawić poziom natężenia dźwięku dla głośnika przedniego. Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [CUSTOM]. 1 Naciśnij przycisk DISPLAY.0 dB a +6. 16) powoduje zmianę ustawień domyślnych.0 dB.0 do 6.0 dB Regulacja poziomu głośności za pomocą dźwięku testowego Ustaw między –6. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji. Przeprowadzenie konfiguracji wstępnej (str. •W zależności od wybranego strumienia wejściowego.

a następnie naciśnij przycisk lub c. 1 2 Dźwięk testowy jest emitowany tylko z głośnika. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się komunikat „COLD RESET”. Ustawienia zaawansowane 10 Za pomocą przycisków X/x wybierz 73PL . aby włączyć zestaw. 8 9 Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk . opcję [OFF]. np. Przywracanie ustawień domyślnych Parametry zestawu.4 5 6 Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [SPEAKER SETUP]. a następnie naciśnij przycisk . Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [ON]. "/1 A x Z każdego głośnika będzie kolejno dochodził dźwięk testowy. a następnie naciśnij przycisk . Naciśnij przycisk "/1. dostosuj wartość [LEVEL (FRONT)] lub [LEVEL (SURROUND)] za pomocą przycisków C/X/x/c. Naciśnij jednocześnie przyciski x. A i "/1 na urządzeniu. można przywrócić do wartości domyślnych. a następnie naciśnij przycisk . 7 Siedząc w miejscu odsłuchu. zaprogramowane stacje. Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [TEST TONE]. Za pomocą przycisków X/x wybierz opcję [TEST TONE]. a ustawienia domyślne zostaną przywrócone. a następnie naciśnij przycisk lub c. którego ustawienia są regulowane.

W takim przypadku podczas fragmentu o bardzo wysokim natężeniu dźwięku może dojść do uszkodzenia głośników. należy wyłączyć telewizor i włączyć go ponownie po upływie 15-30 minut. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony. aż wilgoć wyparuje. •Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z niego płytę. Nie należy używać szorstkich ściereczek. •Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu. takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne. na soczewkach we wnętrzu urządzenia sterującego może skraplać się para. które mogą zasłonić otwory wentylacyjne. Zostało ono zaprojektowane do pracy wyłącznie w pozycji poziomej. należy odłączyć przewód zasilania i przed dalszym użytkowaniem urządzenia zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie. należy umieścić głośniki dalej od telewizora. Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni.Eksploatacja Informacje dodatkowe Środki ostrożności żródła zasilania •Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. firany). wstrząsy mechaniczne czy uderzenia. takich jak kuchenki mikrofalowe czy duże kolumny głośnikowe. należy odłączyć przewód zasilania od gniazda ściennego. •Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek przedmiotów. W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić zestaw w stanie włączonym przez około pół godziny. •Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła. nadmierny kurz. •Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot. jak alkohol lub benzyna. należy je ustawić w miejscu zapewniającym właściwą wentylację. Należy jednak unikać dotykania obudowy. panel i przyciski sterujące można czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Aby odłączyć przewód. ponieważ może to spowodować przegrzanie. •Nie należy ustawiać urządzenia na powierzchniach (narzuty. Czyszczenie •Obudowę. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. •Urządzenia nie należy ustawiać w pozycji pochyłej. Zestaw jest wyposażony we wzmacniacz dużej mocy. a w rezultacie awarię. należy pociągnąć za wtyczkę. Regulacja głośności •Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie sygnałów wejściowych lub w przypadku całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. Kolory na ekranie telewizora •Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów na ekranie. proszku czyszczącego ani takich środków. Zasłonięcie szczelin wentylacyjnych urządzenia może spowodować jego przegrzanie. 74PL . Umiejscowienie urządzenia •Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza zestawu. •Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy wysokim poziomie głośności jego obudowa nagrzewa się.) ani w pobliżu materiałów (zasłony. •Urządzenie oraz płyty kompaktowe należy przechowywać z dala od urządzeń emitujących silne pole magnetyczne. koce itp. Płyty czyszczące i środki do czyszczenia płyt lub soczewek •Nie należy używać płyt czyszczących lub środków do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym środków w płynie lub sprayu). Mogą one spowodować awarię sprzętu. •Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. W przeciwnym razie może ona ulec uszkodzeniu. uniemożliwiającej prawidłową wentylację. Zestaw nie będzie wówczas działał prawidłowo. Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód. lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały.

Szczególnie podatne na tego typu awarie są telewizory projekcyjne. należy trzymać ją za krawędź. Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko standardowych płyt okrągłych. serca lub 75PL . jak benzyna.WAŻNA UWAGA Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo lub menu ekranowego przez nieograniczony czas. Uwagi dotyczące płyt Obchodzenie się z płytami • Aby nie zabrudzić płyty. • Po zakończeniu odtwarzania płytę należy przechowywać w przeznaczonym do tego celu opakowaniu. rozpuszczalnik. Płyty należy wycierać od środka w stronę krawędzi zewnętrznej. • Nie należy narażać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła. Informacje dodatkowe Czyszczenie • Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę należy oczyścić przy użyciu specjalnej ściereczki. po czym odłącz przewód zasilania od gniazdka ściennego. w kształcie karty. Przenoszenie zestawu Przed przeniesieniem zestawu upewnij się. Nie należy dotykać powierzchni płyty. na przykład gorących kanałów wentylacyjnych. istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia ekranu telewizora. gdzie może dojść do znacznego wzrostu temperatury. ogólnie dostępne środki czyszczące oraz środki antystatyczne w aerozolu przeznaczone do płyt winylowych. a także nie należy pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. że nie ma w nim płyty. Próba odtwarzania płyt o niestandardowym kształcie (np. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na ekranie przez dłuższy czas. • Nie należy używać środków takich. • Na płyty nie należy naklejać papieru ani taśmy.

czy przewód zasilania jest właściwie podłączony. gdy z wyświetlacza na przednim panelu zniknie komunikat „STANDBY”. Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z dołączonymi akcesoriami. • Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w sposób umożliwiający wyświetlanie obrazu przesyłanego przez zestaw. Zasilanie Brak zasilania. a po zniknięciu komunikatu „STANDBY” sprawdź. 11). należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.gwiazdy) może spowodować usterkę urządzenia. aby wyłączyć zestaw. Obraz Brak obrazu. Jeśli nie można usunąć problemu. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawiają się na przemian komunikaty „PROTECTOR” i „PUSH POWER”. przed przekazaniem urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek. • Sprawdź. Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów nie można określić przyczyny problemu. Rozwiązywanie problemów Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy. • Urządzenie nie jest podłączone do odpowiedniego gniazda EURO AV t INPUT (str. • Przewód SCART (EURO AV) nie jest odpowiednio podłączony. czy: • Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –? • używane są głośniki określone w instrukcji? • nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu? Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich problemów włącz zestaw. skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony. • Przewód SCART (EURO AV) jest uszkodzony. takimi jak etykiety lub pierścienie. • Naciśnij przycisk "/1. Naciśnij przycisk "/1. 76PL .

• Ustaw pole akustyczne na „A. • Naciśnij przycisk MUTING na pilocie.3 m od niego. Wskutek zastosowania silnych magnesów może jednak być emitowana pewna ilość takiego promieniowania. • W przypadku niektórych źródeł dźwięk z głośnika środkowego może być słabszy. zabawka itp. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną alkoholem. 36). • Sprawdź.• Sprawdź metodę wyjścia w zestawie (str. wyłącz telewizor i włącz go ponownie po 15-30 minutach. chociaż proporcje obrazu zostały odpowiednio ustawione w opcji [TV TYPE] w menu [SCREEN SETUP]. że funkcja pola akustycznego jest włączona (str. Naciśnij przycisk H. Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD. • W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń głośniki na większą odległość od telewizora. • Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony. 71). • Wtyki i gniazda są zabrudzone.D. 25). 71). • Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać. • Wyczyść płytę. CD lub MP3 dźwięk jest pozbawiony efektu stereofonicznego. • Sprawdź. • Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona. Podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej zapisanej w formacie Dolby Digital.1. • Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. Może to być sygnał monofoniczny lub stereofoniczny. jeśli na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się komunikat „MUTING ON”. • W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z głośnika środkowego. 11. • Sprawdź ustawienia głośników (str. Pojawiają się zakłócenia obrazu. 18). 25). czy przewody połączeniowe nie znajdują się w pobliżu transformatora lub silnika elektrycznego i czy są oddalone o co najmniej 3 metry od telewizora lub lampy jarzeniowej. aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania. Informacje dodatkowe Dźwięk Brak dźwięku. czy urządzenie jest prawidłowo podłączone. • Sprawdź. • Upewnij się. 11. • Zestaw znajduje się w trybie pauzy lub w trybie odtwarzania w zwolnionym tempie. • Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu. nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została nagrana w formacie Dolby Digital lub MPEG audio. że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika TV. STD” (str. W takim przypadku należy wykonać poniższe czynności. Obraz nie wypełnia ekranu telewizora. Brak dźwięku z subwoofera. Naciśnij przycisk H. • Ustaw w opcji [AUDIO] wartość [STEREO] za pomocą przycisku AUDIO (str. 77PL . Dźwięk dobiega tylko z głośnika środkowego. Subwoofer i głośniki przednie wchodzące w skład zestawu są ekranowane magnetycznie dla uniknięcia rozpraszania magnetycznego. • W przypadku niektórych płyt DVD sygnał wyjściowy może nie być w pełni zgodny z formatem 5. 71). Słychać głośny przydźwięk lub szum. • Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. 71). czy głośniki i elementy zestawu są dokładnie podłączone. urządzenie medyczne. czy głośniki i elementy zestawu są prawidłowo i dokładnie podłączone. • Odsuń telewizor od urządzeń audio. Na ekranie telewizora występują zniekształcenia kolorów. 25). • Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.). Nie słychać dźwięku z głośnika środkowego. że funkcja pola akustycznego jest włączona (str. • Upewnij się. • Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2kanałowego. • W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego umieść głośniki w odległości co najmniej 0. 11. • Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str.F. Dźwięki w lewym i prawym kanale mają nierówną głośność lub są odwrócone. DTS lub MPEG audio efekt dźwięku przestrzennego jest słabo słyszalny. • Sprawdź. aby powrócić do normalnego trybu odtwarzania. • Upewnij się.

• Wielkość pliku przekracza 3 072 punktów (szerokość) × 2 048 punktów (wysokość) w trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w trybie progresywnym JPEG. • Zestaw nie odtwarza płyt CD-ROM itp. • W urządzeniu nie ma płyty. bądź Joliet. Skoryguj położenie anteny. • Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (str. Wyświetlacz nie wskazuje głośników odtwarzających dźwięk (str. a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną. • Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). • Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża. wyjmij płytę z urządzenia i włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw. • W opcji [MODE (MP3. Zapisz w pamięci stacje (str.JPEG” lub „. • Obraz nie mieści się na ekranie telewizora (obrazy takie są zmniejszane). Pliku obrazu JPEG nie może być wyświetlany. • Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3. • Upewnij się. Z głośników wskazywanych na wyświetlaczu na przednim panelu nie dobiega żaden dźwięk. co może powodować uszkodzenie soczewek. • Między pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody. • Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania urządzenia. JPEG)] wybrano wartość [AUDIO (MP3)] (str. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej więcej pół godziny. • Zestaw nie umożliwia odtwarzania utworów audio zapisanych w formacie MP3PRO. • W urządzeniu skropliła się para wodna. czy antena jest podłączona prawidłowo. • Naciśnij przycisk DISPLAY. • Płyta DATA CD nie została nagrana w formacie MP3 zgodnym ze standardem ISO 9660 Level 1 lub 2. • Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2kanałowego. 7). • Płyta DATA DVD nie została nagrana w formacie MP3 zgodnym ze standardem UDF (Universal Disk Format).MP3”. • Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji automatycznego strojenia). • Baterie w pilocie są rozładowane. (str. • Dane nie mają formatu MP3. JPEG)] wybrano ustawienie [IMAGE (JPEG)] (str. który jest używany głównie na stronach internetowych. • Płyta DATA DVD nie została nagrana w formacie JPEG zgodnym ze standardem UDF (Universal Disk Format). • Utwór audio MP3 nie ma rozszerzenia „. Eksploatacja Nie można dostroić stacji radiowych. 64).Z głośników surround nie słychać żadnego dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo niskim natężeniu. • Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna szuflady na płyty. JPEG)]. aby na wyświetlaczu na przednim panelu pojawiła się częstotliwość. Włóż płytę stroną przeznaczoną do odtwarzania skierowaną w dół. • W przypadku niektórych źródeł efekt głośników surround może być słabszy. • Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE (MP3. 11. • Płyta została włożona do góry nogami. 78PL . • Sprawdź. Skorzystaj z funkcji strojenia bezpośredniego. bądź Joliet. • W opcji [MODE (MP3. że funkcja pola akustycznego jest włączona (str. chociaż mają rozszerzenie „. 52). 47). • Plik nie posiada rozszerzenia „. Urządzenie nie odtwarza utworów audio w formacie MP3.MP3”. • Na wyświetlaczu na przednim panelu wskazywane jest wybrane rozmieszczenie głośników ([SPEAKER FORMATION]). 71).JPG”. Nie można odtworzyć płyty. Pilot nie działa. 25. 25). • Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest odpowiedni dla danego zestawu. • Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane stacje zostały usunięte (podczas strojenia poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji). 47). • Płyta DATA CD nie została nagrana w formacie JPEG zgodnym ze standardem ISO 9660 Level 1 lub 2.

• Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). • Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi ujęciami (str. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z płytą. Nie można wysunąć płyty. odtwarzanie w zwolnionym tempie czy odtwarzanie z powtarzaniem. Nie można zmienić języka ścieżki dźwiękowej.DIVX”. • Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą ujęć. odtwarzania w kolejności losowej lub odtwarzania z powtarzaniem. Komunikaty na ekranie telewizora nie są wyświetlane w żądanym języku. • Została wybrana funkcja odtwarzania w zaprogramowanej kolejności. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na urządzeniu lub na pilocie. JPEG)] wybrano wartość [AUTO] (str. • W przypadku niektórych płyt wykonywanie powyższych operacji może okazać się niemożliwe. Odtwarzanie zatrzymuje się automatycznie. przed rozpoczęciem odtwarzania płyty naciśnij przycisk CLEAR. • Na niektórych płytach może być zapisany sygnał automatycznej pauzy. 79PL Informacje dodatkowe . Podczas odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje odtwarzanie w miejscu wystąpienia sygnału automatycznej pauzy. Utwory audio MP3 i pliki obrazów JPEG odtwarzane są równocześnie. Nie można zmieniać ujęć. • Płyta DATA CD/DATA DVD nie została nagrana w formacie DivX zgodnym ze standardem ISO 9660 Level 1 lub 2. • Na odtwarzanej płycie DVD nie została nagrana ścieżka dźwiękowa w wielu wersjach językowych. • Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą języka ścieżki dźwiękowej. Tytuły albumów. 47). Aby wyłączyć te funkcje. • Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym firmy Sony. Nie można wyłączyć wyświetlania napisów dialogowych. • Na ekranie telewizora pojawia się automatycznie tytuł. wyszukiwanie. • Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą napisów dialogowych. wyjmij płytę z urządzenia i włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw. menu płyty DVD lub menu funkcji PBC. JPEG)]. • Zestaw umożliwia wyświetlanie wyłącznie cyfr i liter alfabetu. Inne znaki są wyświetlane jako [*]. • Została wybrana funkcja wznawiania odtwarzania. Płyta nie jest odtwarzana od początku. Podczas odtwarzania płyty DATA CD lub DATA DVD na ekranie telewizora wyświetlany jest napis [Data error].• Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE (MP3. • Żądany utwór audio MP3/plik obrazu JPEG / plik wideo DivX* jest uszkodzony. • Wybierz żądany język obsługi menu ekranowego w opcji [OSD] menu [LANGUAGE SETUP] na ekranie konfiguracji (str. takich jak zatrzymanie odtwarzania. Zestaw automatycznie rozpoczyna odtwarzanie płyty. • W opcji [MODE (MP3. • Plik nie posiada rozszerzenia „. • Plik wideo DivX jest większy niż 720 (szerokość) × 576 (wysokość). bądź Joliet/UDF.AVI” lub „. Odtwarzanie pliku wideo DivX jest niemożliwe (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). Nie można wykonywać niektórych funkcji. 67). Nie można zmienić języka napisów dialogowych. 41). • Płyta DVD jest zabezpieczona przed wyłączaniem wyświetlania napisów dialogowych. • Plik nie został zapisany w formacie DivX. 31). • Na płycie DVD zastosowano funkcję automatycznego odtwarzania. a następnie rozpocznij odtwarzanie (str. utworów lub plików nie są wyświetlane prawidłowo. • Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały nagrane napisy dialogowe w wielu wersjach językowych. a na wyświetlaczu na przednim panelu widoczny jest napis „LOCKED”.

na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się 5-znakowy numer diagnostyczny (np.Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem lub punktem serwisowym firmy Sony i podaj 5-znakowy numer diagnostyczny. C:13:50 Pierwsze 3 Przyczyna i/lub działania znaki numeru naprawcze diagnostyczne go C 13 Płyta jest zabrudzona. będący kombinacją litery i czterech cyfr. • Odłącz przewód zasilania od gniazdka ściennego.AVI” lub „. a następnie podłącz go ponownie po kilku minutach. .JPEG”. ale nie został nagrany w formacie DivX lub format DivX jest niezgodny z zarejestrowanymi profilami DivX*. Przykład: E 61 10 C 31 E XX (xx oznacza liczbę) 80PL . • Plik JPEG posiada rozszerzenie „. 59). C 13 50). w zestawie została uruchomiona funkcja autodiagnostyki. W takim wypadku należy sprawdzić znaczenie numeru w poniższej tabeli. . Aby zapobiec awarii. ale nie został zapisany w formacie JPEG. 75). Zestaw nie działa prawidłowo. • Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej (str. Płyta nie została prawidłowo włożona.• Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3. • Plik posiada rozszerzenie „.DIVX”. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.Uruchom ponownie zestaw i włóż płytę prawidłowo. .Wyczyść płytę miękką szmatką (str. Zestaw nie działa.JPG” lub „. • Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze standardem DCF. a naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu powoduje pojawienie się komunikatu „CHILD LOCK” na wyświetlaczu na przednim panelu. Funkcja autodiagnostyki (Na wyświetlaczu pojawiają się litery/ cyfry) Podczas działania funkcji autodiagnostyki. która ma na celu ochronę urządzenia przed awarią.

5 MHz-108. VER.XX Dane techniczne Sekcja wzmacniacza Tryb stereo (znamionowo) 50 W + 50 W (przy 3 omy. całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%) * W przypadku niektórych ustawień pola akustycznego i pewnych typów źródeł dźwięk może nie być odtwarzany.X.0 MHz (w odstępach co 100 kHz) Inne modele: 87. niesymetryczne Częstotliwość pośrednia 10. Wyłącz zestaw i włącz go ponownie. 1 kHz.Wyświetlanie numeru wersji na ekranie telewizora Po włączeniu zestawu na ekranie telewizora może zostać wyświetlony numer wersji [VER. całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%) Subwoofer*: 65 W (przy 3 omy. 1 kHz. Wejścia (analogowe) TV (AUDIO IN) Informacje dodatkowe Czułość: 450/250 mV System DVD Laser Laser półprzewodnikowy (DVD: λ = 650 nm) (CD: λ = 790 nm) Czas trwania emisji: emisja ciągła System formatu sygnału PAL/NTSC Sekcja tunera System Cyfrowa synteza częstotliwości PLL stabilizowana kwarcem Sekcja tunera UKF (FM) Zakres strojenia Modele sprzedawane w Ameryce Północnej: 87.5 MHz-108. Nie oznacza to awarii.X. 80 Hz.7 MHz 81PL .XX] (X oznacza cyfrę). jednak funkcja ta jest wykorzystywana jedynie przez firmę Sony do celów serwisowych i normalne funkcjonowanie zestawu nie jest możliwe. całkowite zniekształcenia harmoniczne 1%) Dźwięk przestrzenny (referencyjny) moc wyjściowa RMS w trybie surround FL/FR/C/SL/SR*: 67 W (na kanał przy 3 omy.0 MHz (w odstępach co 50 kHz) Antena Antena UKF (FM) Gniazda antenowe 75 omów.

typ stożkowy Impedancja znamionowa 3 omy 82PL .) 93 mm × 162 mm × 75 mm (s/w/g) Waga (ok.8 kg Parametry ogólne Wymagania zasilania Pobór mocy 220 V – 240 V AC. ekranowana magnetycznie Głośnik 65 mm.) 0.) Waga (ok.) Waga (ok.6 kg Środkowy (SS-CT71) Rodzaj obudowy Typu bass reflex. Zawartość opakowania •Głośniki przednie (2) •Głośnik środkowy (1) •Głośniki surround (2) •Subwoofer (1) •Antena ramowa fal średnich (AM) (1) •Antena UKF (FM) (1) •Przewody głośnikowe (6. pełnozakresowa. typ stożkowy Impedancja znamionowa 3 omy Wymiary (ok.) 169 mm × 300 mm × 335 mm (s/w/g) Waga (ok.7 Vp-p 75 omów Głośniki Przednie/Surround (SS-TS71) Rodzaj obudowy Typu bass reflex. rosyjskie i bliskowschodnie: 531 kHz-1 602 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 9 kHz) Modele australijskie i nowozelandzkie: 531 kHz-1 710 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 9 kHz) 530 kHz-1 710 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 10 kHz) Inne modele: 531 kHz-1 602 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 9 kHz) 530 kHz-1 610 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 10 kHz) Antena Antena ramowa fal średnich (AM) Częstotliwość pośrednia 450 kHz Wymiary (ok. typ stożkowy Impedancja znamionowa 3 omy Wymiary (ok. Meksyku i Ameryce Łacińskiej: 530 kHz-1 710 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 10 kHz) 531 kHz-1 710 kHz (przy interwale strojenia ustawionym na 9 kHz) Modele europejskie.3 W (w trybie oszczędzania energii) 430 mm × 67 mm × 310 mm (s/w/g) z częściami wystającymi 3. czerwony/biały/zielony/ szary/niebieski/fioletowy) •Pilot zdalnego sterowania (1) •Baterie R6 (AA) (2) •Instrukcja obsługi Sekcja wideo Wyjścia VIDEO: 1 Vp-p 75 omów R/G/B: 0.2 kg Wymiary (ok. pełnozakresowa.7 kg Subwoofer (SS-WS84) Rodzaj obudowy Subwoofer typu bass reflex Głośnik 150 mm.Sekcja tunera fal średnich (AM) Zakres strojenia Modele sprzedawane w Ameryce Północnej. 50/60 Hz Wł: 80 W Gotowość: 0.) Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.) 265 mm × 91 mm × 80 mm (s/w/g) 0. ekranowana magnetycznie Głośnik 65 mm.) 3.

zgodna z formatem dźwięku przestrzennego 5. W celu uzyskania lepszej separacji kanałów wszystkie sześć kanałów w tym formacie zapisywanych jest oddzielnie. jest 7 razy większa od pojemności płyty CD. (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej) DivX® zakodowanych w systemie Dolby Surround. procesor Dolby Surround Pro Logic umożliwia uzyskanie czterech kanałów z dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej. należy dodatkowo wyposażyć urządzenie w parę głośników surround i głośnik środkowy. występuje mniejszy spadek jakości sygnału.7 GB (gigabajtów). wynosząca 4.1”. x Tryb Movie Technologia kompresji dźwięku cyfrowego opracowana przez firmę DTS. Format ten obejmuje tylny kanał stereofoniczny oraz osobny kanał subwoofera. Pojemność jednowarstwowej. co zbliża jakość odtwarzanych materiałów dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku 5.1 kanałów wysokiej jakości cyfrowego dźwięku. Format ten nazywany jest formatem „5.Słowniczek Album Zbiór muzyki lub obrazów na płycie Data CD zawierający utwory audio MP3 lub pliki obrazów JPEG. Pliki wideo kodowane w technologii DivX oferują wysoką jakość przy stosunkowo niewielkim rozmiarze. Inc. który pozwala wydobyć właściwości przestrzenne z oryginalnego nagrania. system Dolby Surround Pro Logic zapewnia bardziej naturalne wypełnienie przestrzeni i bardziej precyzyjną lokalizację dźwięków. a kanał subwoofera przeznaczony do odtwarzania najniższych tonów otrzymuje niezależny sygnał. Dobra separacja kanałów została osiągnięta dzięki oddzielnemu zapisowi danych dla każdego kanału oraz ich przetwarzaniu metodą cyfrową. W tym formacie z głośników surround odtwarzany jest dźwięk stereofoniczny o poszerzonym zakresie częstotliwości.1.. Odbywa się to przy użyciu zaawansowanego. Głośniki surround odtwarzają dźwięk monofoniczny. Aby w pełni wykorzystać zalety systemu Dolby Surround Pro Logic.1 (gdyż działa on tylko w razie potrzeby odtworzenia efektu bardzo niskich tonów). Dolby Digital Tryb Music jest przeznaczony do odtwarzania dowolnych materiałów muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej. co w przypadku płyt CD. 83PL . DTS umożliwia wykorzystanie tych samych 5. Ponadto. Zapewnia on poprawienie charakterystyki kierunkowej pola akustycznego. ponieważ kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0. Inc. jednostronnej płyty DVD.1-kanałowego. W porównaniu z wcześniejszym systemem Dolby Surround. matrycowego dekodera dźwięku przestrzennego o dużej czystości. nie dodając przy tym żadnych nowych dźwięków ani zabarwień brzmienia. Dolby Pro Logic II Jako jedna z metod dekodowania sygnału zapisanego w formacie Dolby Surround. x Tryb Music Cyfrowa technologia wideo opracowana przez firmę DivX. DTS Informacje dodatkowe System Dolby Pro Logic II umożliwia utworzenie pięciu pełnopasmowych kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane cyfrowo. Dolby Surround Pro Logic Format dźwięku stworzony dla kin. DVD Tryb Movie znajduje zastosowanie do oglądania stereofonicznych audycji telewizyjnych i wszystkich programów Płyta umożliwiająca zapisywanie maksymalnie 8 godzin materiału filmowego przy zachowaniu tej samej średnicy. bardziej zaawansowany niż format Dolby Surround Pro Logic.

i umożliwia wielokrotne nagrywanie danych. PCM (Pulse Code Modulation) Na niektórych płytach DVD sceny zostały nagrane z różnych ujęć (punktów widzenia kamery). ALL Kontrola rodzicielska Funkcja płyt DVD umożliwiająca ograniczanie możliwości odtwarzania płyt zależnie od wieku użytkowników. można odtwarzać płyty oznaczone symbolem „ ”. Format MPEG-1 jest używany w przypadku MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3).5 GB. zgodnie z poziomami ograniczeń obowiązującymi w każdym kraju. jak pokazywany w kinach. co umożliwia uzyskanie bardziej realistycznego dźwięku. jeden z ogólnoświatowych standardów technologii kompresji cyfrowej. materiał zarejestrowany techniką wideo Płyta DVD+RW (plus RW) umożliwia wielokrotne nagrywanie. Każdemu zestawowi i płycie DVD przypisany jest kod regionu zależny od miejsca sprzedaży. Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt o odpowiednim kodzie regionu. Kod regionu jest widoczny na obudowie zestawu oraz na opakowaniu płyty. na przykład sztuki telewizyjne lub seriale komediowe. Funkcja zmiany ujęcia System kodowania wykorzystywany do kompresji cyfrowych sygnałów audio. 84PL . Płyty DVD+RW wykorzystują format nagrywania porównywalny z formatem DVD VIDEO. Metoda konwersji analogowego sygnału audio na cyfrowy sygnał audio. zawierają obraz odtwarzany z szybkością 30 klatek (lub 60 pól) na sekundę. Płyty DVD zarejestrowane techniką filmową zawierają taki sam obraz (24 klatki na sekundę). Dane obrazu są skompresowane do około 1/ 40 pierwotnego rozmiaru. W standardzie DVD stosowana jest także technologia zmiennej szybkości kodowania. Jest ona wykorzystywana w przypadku formatu audio Compact Disc (CD). Nawet jeśli kod regionu nie jest widoczny na płycie DVD. płyty DVD jednowarstwowej dwustronnej — 9. Funkcja obsługi wielu języków Na płytach DVD może znajdować się materiał zarejestrowany techniką filmową lub wideo.Ponadto. Format MPEG-2 jest używany w przypadku jednego z formatów audio płyt DVD. DVD-RW Płyta DVD-RW jest tej samej wielkości. jednostronnej płyty DVD wynosi 8. obsługa wielu języków i funkcje kontroli rodzicielskiej. wraz z płytą DVD pojawiły się różne zaawansowane funkcje.4 GB. Do zapisu danych obrazu stosowany jest format MPEG 2. pojemność dwuwarstwowej. ograniczenie regionalne może być nadal aktywne. co płyty DVD VIDEO. co płyta DVD VIDEO. Włączenie tej funkcji może całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub spowodować. że sceny przemocy będą pomijane albo zastępowane innymi itd. Płyta DVD-RW posiada dwa tryby: tryb VR i tryb Video. Ponadto. za pomocą której przydzielone dane przetwarza się zależnie od stanu obrazu. a płyty utworzone w trybie VR (zapis wideo) umożliwiają programowanie i edycję zawartości. Ponadto. Płyty DVD zarejestrowane techniką wideo. Płyty DVD-RW utworzone w trybie Video mają ten sam format. MPEG Audio Na niektórych płytach DVD zapisano kilka ścieżek dźwiękowych lub napisów dialogowych w różnych językach. takie jak możliwość oglądania scen z różnych ujęć. Dane audio są zapisywane w formacie Dolby Digital oraz w formacie PCM. Materiał zarejestrowany techniką filmową. a płyty DVD dwuwarstwowej dwustronnej — 17 GB. DVD+RW Kod regionu System ten umożliwia ochronę praw autorskich.

Plik VIDEO CD Obraz JPEG lub film wideo DivX* zapisany na płycie DATA CD/DATA DVD. Do zapisu danych obrazu stosowany jest format MPEG 1. Tytuł Płyta kompaktowa zawierająca zapis wideo. Sterowanie odtwarzaniem (PBC) Sygnały zakodowane na płytach VIDEO CD (wersja 2. Dzięki temu płyta VIDEO CD o średnicy 12 cm może zawierać maksymalnie 74 minuty obrazu wideo.0 umożliwia odtwarzanie nieruchomych obrazów w wysokiej rozdzielczości oraz korzystanie z funkcji PBC. w przypadku płyt z materiałem wideo lub cały album w przypadku płyt z materiałem audio. • Wersja 1. jeden z ogólnoświatowych standardów technologii kompresji cyfrowej. Płyty VIDEO CD zawierają także zapis dźwięku.0) w celu sterowania odtwarzaniem. Dźwięki spoza zakresu słyszalnego przez człowieka są kompresowane. Płyty VIDEO CD mogą pomieścić sześć razy więcej informacji audio niż konwencjonalne płyty audio CD. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.) Pojedynczy plik składa się z jednego obrazu lub filmu. w filmie itd. Dane obrazu są skompresowane do około 1/ 140 pierwotnego rozmiaru. filmy i nieruchome obrazy są podzielone na fragmenty nazywane „scenami”. 85PL . można korzystać z prostych programów interaktywnych. Używając ekranów menu zapisanych na płytach VIDEO CD z funkcjami PBC. Informacje dodatkowe Najdłuższy fragment obrazu lub muzyki na płycie DVD.1 umożliwia odtwarzanie wyłącznie materiału filmowego i dźwięków. Rozdział Element składowy tytułu na płycie DVD. Zestaw obsługuje obie wersje. Tytuł składa się z kilku rozdziałów. („Plik” jest definicją używaną wyłącznie na potrzeby niniejszego zestawu. Istnieją dwie wersje płyt VIDEO CD. • Wersja 2. CD lub MP3. Album składa się z kilku utworów (tylko w przypadku formatu MP3). Scena Na płytach VIDEO CD z funkcją PBC (sterowanie odtwarzaniem) ekrany menu. Utwór Fragment filmu lub utwór muzyczny na płytach VIDEO CD. podczas gdy dźwięki słyszalne są zapisywane bez kompresji. programów z funkcjami wyszukiwania itd.

Lettish 1345 Malagasy 1347 1349 1350 1352 1353 1356 1357 1358 1363 1365 1369 1376 1379 1393 1403 1408 1417 1428 1435 1436 1463 1481 1482 1483 1489 1491 1495 1498 1501 1502 1503 1505 1506 Maori Macedonian Malayalam Mongolian Moldavian Marathi Malay Maltese Burmese Nauru Nepali Dutch Norwegian Occitan (Afan)Oromo Oriya Punjabi Polish Pashto. Pushto Portuguese Quechua RhaetoRomance Kirundi Romanian Russian Kinyarwanda Sanskrit Sindhi Sangho SerboCroatian Singhalese Slovak Slovenian 1507 1508 1509 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1521 1525 1527 1528 1529 1531 1532 1534 1535 1538 1539 1540 1543 1557 1564 1572 1581 1587 1613 1632 1665 1684 1697 Samoan Shona Somali Albanian Serbian Siswati Sesotho Sundanese Swedish Swahili Tamil Telugu Tajik Thai Tigrinya Turkmen Tagalog Setswana Tonga Turkish Tsonga Tatar Twi Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Volapük Wolof Xhosa Yoruba Chinese Zulu 1703 Nieokreślony Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej Kod Obszar Kod Obszar Kod Obszar Kod Obszar 2044 2047 2046 2057 2070 2090 2092 2115 2424 Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile Chiny Dania Filipiny 2165 2174 2149 2376 2248 2238 2276 2079 2304 Finlandia Francja Hiszpania Holandia Indie Indonezja Japonia Kanada Korea 2363 2362 2109 2379 2390 Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia 2427 Pakistan 2436 Portugalia 2489 Rosja 2501 2086 2499 2528 2184 Singapur Szwajcaria Szwecja Tajlandia Wielka Brytania 2254 Włochy 86PL . Bangla Tibetan Breton Catalan Corsican Czech Welsh Danish German Bhutani Greek English Esperanto Spanish Estonian Basque Persian Finnish Fiji Faroese French Frisian 1183 1186 1194 1196 1203 1209 1217 1226 1229 1233 1235 1239 1245 1248 1253 1254 1257 1261 1269 1283 1287 1297 1298 1299 1300 1301 1305 1307 1311 1313 1326 1327 1332 1334 Irish Scots Gaelic Galician Guarani Gujarati Hausa Hindi Croatian Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kirghiz Latin Lingala Laothian Lithuanian Latvian. Kod Język Kod Język Kod Język Kod Język 1027 1028 1032 1039 1044 1045 1051 1052 1053 1057 1059 1060 1061 1066 1067 1070 1079 1093 1097 1103 1105 1109 1130 1142 1144 1145 1149 1150 1151 1157 1165 1166 1171 1174 1181 Afar Abkhazian Afrikaans Amharic Arabic Assamese Aymara Azerbaijani Bashkir Byelorussian Bulgarian Bihari Bislama Bengali.Lista kodów języków Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).

Przedni panel A "/1 (wł./tryb oczekiwania) (21) B A (otwieranie/zamykanie) (21) C Obsługa odtwarzacza płyt (21) D FUNCTION (21) E Wyświetlacz na przednim panelu (88) F (czujnik zdalnego sterowania) (10) G VOLUME (Regulacja głośności) (21) H Szuflada na płyty (21) Informacje dodatkowe Tylny panel ANTENNA EURO AV FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER AM COAXIAL FM75 SPEAKER OUTPUT(TO TV) A Gniazda SPEAKER (11) B Gniazdo EURO AV T OUTPUT (TO TV) (11) C Gniazdo anteny fal średnich AM (11) D Gniazdo COAXIAL FM 75Ω (11) 87PL .Indeks elementów i przycisków sterujących urządzenia Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.

stan odtwarzania. (59) J Wskazuje wybrane rozmieszczenie głośników ([SPEAKER FORMATION]). C Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału stacji. pole akustyczne itd. czas. częstotliwość stacji radiowej. w tym rozdział. (58) M Informacje o stanie zestawu. (24) G Stan odtwarzania (tylko funkcja DVD) H Bieżący tryb powtarzania (34) I Zapala się po włączeniu funkcji blokady rodzicielskiej. tytuł lub numer utworu. (58) F Kontrolka sygnalizująca wybranie trybu Music lub Movie.Wyświetlacz na przednim panelu Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu A Kontrolka oznaczająca wyświetlenie informacji o czasie odtwarzania tytułu lub rozdziału. 88PL . (tylko odbiornik radiowy) (52) D Kontrolka sygnału mono/stereo (tylko odbiornik radiowy) (53) E Kontrolka sygnalizująca włączenie wyłącznika czasowego. (tylko płyty DVD) (38) B Zapala się po włożeniu płyty w systemie NTSC. (64) K Bieżący format surround (nie dotyczy JPEG) L Zapala się po wybraniu funkcji DYNAMIC BASS.

Ekran menu sterowania nr 1 m Ekran menu sterowania nr 2 (pojawia się tylko w przypadku określonych płyt) m Ekran menu sterowania wyłączony Informacje dodatkowe Ekran menu sterowania Ekran menu sterowania nr 1 i 2 zawiera różne elementy w zależności od rodzaju płyty. aby włączyć lub zmienić ekran menu sterowania w następujący sposób: . 89PL . Naciśnij przycisk DISPLAY.Korzystanie z menu sterowania DISPLAY Ekran menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nimi informacji. Przykład: Ekran menu sterowania nr 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów znajdują się na stronach podanych w nawiasach.

funkcja. 38) Wybór rodzaju odtwarzanych tytułów (DVD-RW/DVD-R) — [ORIGINAL] lub edytowany [PLAY LIST]. 28)/[INDEX] (str. W przypadku płyt DATA CD/DATA DVD na ekranie menu sterowania nr 1 wyświetlana jest informacja „MP3”. 28) Wybór odtwarzanego rozdziału lub indeksu. [TRACK] (str. 28)/[TRACK] (str. [ORIGINAL/PLAY LIST] (str. Umożliwia wyświetlenie daty plików JPEG. numeru utworu na płycie VIDEO CD/CD.Numer aktualnie odtwarzanego tytułu1) Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału2) Łączna liczba tytułów1) Łączna liczba rozdziałów2) Elementy menu sterowania Stan odtwarzania (N odtwarzanie. X pauza. numeru albumu na płycie DATA CD/DATA DVD. a na ekranie menu sterowania nr 2 — „JPEG”. numeru utworu audio MP3 lub numeru pliku obrazu JPEG na płycie DATA CD/DATA DVD. 28) Wybór odtwarzanego tytułu. 28)/[SCENE] (str. Lista elementów menu sterowania Element Nazwa elementu. [CHAPTER] (str. Wyłączanie wyświetlacza Naciśnij przycisk DISPLAY. sceny lub utworu. Numer pliku wideo DivX na płycie DATA CD/DATA DVD (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). 90PL . x zatrzymanie itd. 28) Wybór odtwarzanego utworu.) Rodzaj odtwarzanej płyty3) Czas odtwarzania4) Bieżące ustawienie Opcje 12 (27) 18 (34) T 1:32:55 Wybrany element DVD VIDEO OFF OFF DISC TITLE CHAPTER REPEAT ENTER Nazwa funkcji wybranego elementu menu sterowania Komunikat dotyczący operacji Quit: DISPLAY 1) Wyświetlanie numeru sceny na płycie VIDEO CD (przy włączonej funkcji PBC). 2) Wyświetlanie numeru indeksu na płycie VIDEO CD. Numer albumu wideo DivX na płycie DATA CD/DATA DVD (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). 3) „SVCD” 4) oznacza płytę Super VCD. obsługiwane rodzaje płyt [TITLE] (str.

Wyświetlanie tekstu z płyt DVD/CD lub nazw utworów MP3. 66) [QUICK] (str. proporcji obrazu telewizora. 33) Odtwarzanie utworów w kolejności losowej. ** [MODE (MP3. 28) Wybór pliku obrazu JPEG lub pliku wideo DivX* do odtwarzania. utworów i albumów) lub pojedynczych tytułów. Wprowadzanie kodu czasowego w celu wyszukania obrazu i muzyki. 40) Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym. [PROGRAM] (str. [SPEAKER FORMATION] (str. * Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. 28) Informacje dodatkowe Wybór odtwarzanego albumu. 47) Wybór rodzaju danych: utwór audio MP3 (AUDIO). plik obrazu JPEG (IMAGE) lub oba rodzaje (AUTO) podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD. [RESET] Przywrócenie ustawień domyślnych w menu [SETUP]. 48) Wybór efektu wyświetlania kolejnych slajdów podczas pokazu slajdów. [CUSTOM] Po dokonaniu konfiguracji wstępnej można także ustawić szereg innych parametrów. JPEG)] (str. 60) * Blokowanie odtwarzania płyt za pomocą zestawu. 64) Określenie rozmieszczenia głośników. ** [INTERVAL] (str. [ALBUM] (str. 42) Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem. [SETUP] (str. ** [EFFECT] (str. rozdziałów. utworów i albumów. 28) Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania. 47) Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora. [REPEAT] (str. [SHUFFLE] (str. układu głośników oraz pozwala włączyć lub wyłączyć procedurę automatycznej kalibracji.[TIME/TEXT] (str. ** Elementy te nie są wyświetlane podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA DVD zawierających pliki wideo DivX (nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej). ** [DATE] (str. 34) Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkich tytułów. [FILE] (str. * [PARENTAL CONTROL] (str. [A/V SYNC] (str. 32) Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności. 16) Funkcja konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego. 91PL .

Wskaźnik [ORIGINAL/PLAY LIST] świeci na zielono po wybraniu opcji [PLAY LIST] (ustawienie domyślne). [SHUFFLE].•Ikona menu sterowania świeci na zielono po wybraniu dowolnego elementu z t wyjątkiem [OFF] (tylko opcje [PROGRAM]. [REPEAT] i [A/V SYNC]). 92PL .

0 dB –6. ** Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej.0 m – 7.0 dB – 0.0 dB – +6. 93PL .0 dB –6. Kolejność wyświetlanych elementów może się różnić od wyświetlanych w rzeczywistości.0 m CENTER SURROUND 0.0 dB –6.Lista ekranu konfiguracji DVD Przy użyciu ekranu konfiguracji DVD można skonfigurować elementy wymienione poniżej.0 dB – +6.0 dB – +6.0 dB –6.0 dB Informacje dodatkowe SCREEN SAVER BACKGROUND DISTANCE LEVEL (FRONT) LEVEL (SURROUND) TEST TONE * Żądany język należy wybrać z wyświetlonej listy języków.0 m 0. LANGUAGE SETUP OSD* MENU* AUDIO* SUBTITLE* CUSTOM SETUP PAUSE MODE AUTO FRAME TRACK OFF SELECTION AUTO MULTI-DISC ON OFF RESUME AUDIO DRC OFF STANDARD MAX DivX** SCREEN SETUP TV TYPE 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN ON OFF JACKET PICTURE GRAPHICS BLUE BLACK SPEAKER SETUP CONNECTION FRONT CENTER YES YES NONE SURROUND YES NONE SUBWOOFER YES FRONT 1.0 dB – 0.0 m L R CENTER SUBWOOFER L R OFF ON –6.0 dB –6.0 m – 7.0 dB – +6.0 m – 7.

SLEEP 90M-1M DIMMER OFF DIMMER ON DEMO ON DEMO OFF ATT ON ATT OFF OFF ON 1)Opcja 2) dostępna jedynie po włączeniu funkcji „TUNER FM” lub „TUNER AM”. 3)Opcja 94PL .Lista menu zestawu Za pomocą przycisku SYSTEM MENU na pilocie można skonfigurować elementy opisane poniżej. Menu zestawu MEMORY1) FM MODE2) NAME IN1) SLEEP DIMMER DEMO ATTENUATE3) CHILD LOCK MEMORY 1-20 (FM). „ATTENUATE” może nie być wyświetlana zależnie od wybranej funkcji. Opcja dostępna jedynie po włączeniu funkcji „TUNER FM”. MEMORY 1-10 (AM) STEREO MONO SLEEP OFF.

45 P Płyty nagrane w formacie wielosesyjnym 8 PARENTAL CONTROL 61 PAUSE MODE 70 PCM (Pulse Code Modulation) 84 PICTURE NAVI 30.1 37 M Materiał zarejestrowany techniką filmową 84 MENU 67 Menu płyty DVD 35 MODE (MP3.Indeks Numeryczne 16:9 68 4:3 LETTER BOX 68 4:3 PAN SCAN 68 F FILE 28 FM MODE 53 Funkcja obsługi wielu języków 84 Funkcja zmiany ujęcia 41. 56 PLAY LIST 38 Plik 85 Pokaz slajdów 47 Pole akustyczne 25 Przedni panel 87 Przeszukiwanie 27 K Kod regionu 8. 49 DEMO 19 Demonstracja 19 DIMMER 59 DISPLAY 54 DivX® 49. 84 DYNAMIC BASS 58 Dźwięk przestrzenny 5. 45 MPEG Audio 84 MULTI-DISC RESUME 70 MUTING 22 R Radio 53 RDS 55 RESET 67 Rozdział 85 Rozwiązywanie problemów 76 S Scena 85 SCENE 28 SCREEN SAVER 69 SCREEN SETUP 68 SETUP 66 SLEEP 58 SPEAKER FORMATION 64 SPEAKER SETUP 71 CONNECTION 71 DISTANCE 71 LEVEL 72 Stacje radiowe 52 N Nadawanie nazw stacjom 53 O Obchodzenie się z płytami 75 Obsługiwane płyty 7 Odtwarzanie ciągłe 21 Odtwarzanie dźwięku Dźwięk z telewizora 23 określone miejsce na płycie 27 z innych urządzeń 22 E EFFECT 48 Ekran konfiguracji 66. 93 Ekran menu sterowania 89 95PL . 83 Dolby Pro Logic II 83 Dolby Surround Pro Logic 83 DTS 36. 83 Dolby Digital 36. 84 A A/V SYNC 42 ALBUM 28 Album 83 ANGLE 41 ATTENUATE 23 AUDIO 67 AUDIO DRC 70 I INDEX 28 Instalacja głośników na ścianie 20 INTERVAL 48 Odtwarzanie w kolejności losowej 33 Odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności 32 Odtwarzanie w zwolnionym tempie 27 Odtwarzanie z funkcją PBC 51 Odtwarzanie z powtarzaniem 34 ORIGINAL 38 OSD 67 B BACKGROUND 69 Baterie 10 Blokada rodzicielska 59 J JPEG 43. 84 Kontrola rodzicielska 84 C CHAPTER 28 COLD RESET 73 CUSTOM 66 CUSTOM PARENTAL CONTROL 60 CUSTOM SETUP 70 L LANGUAGE SETUP 67 LINE RGB 18 LINE VIDEO 18 Lista kodów języków 86 Lista menu zestawu 94 D DATA CD 45. JPEG) 47 MOVIE/MUSIC 24 MP3 43. 46 Pilot 10. 49 DATA DVD 45. 70. 83 DVD 83 DVD+RW 84 DVD-RW 38.

23. 53. 88 Wyszukiwanie 27 Wznawianie odtwarzania 31 Z Zawartość opakowania 82 96PL . 59 Szybka powtórka 21 Szybkie przewijanie 21 Szybkie przewijanie do przodu 27 Szybkie przewijanie do tyłu 27 T TEST TONE 72 THEATRE SYNC 56 TIME/TEXT 29 TITLE 28 TRACK 28 TRACK SELECTION 70 TV TYPE 68 Tylny panel 87 Tytuł 85 U Utwór 85 V VIDEO CD 85 W Wybór 24 Wyświetlacz na przednim panelu 38. 58. 67 SYSTEM MENU 19.Sterowanie odtwarzaniem (PBC) 85 Sterowanie telewizorem 56 Stopklatka 28 SUBTITLE 42.

.

.

53. Wypustki pozwalają bardziej intuicyjnie obsługiwać zestaw za pośrednictwem pilota. 22. 60) REPLAY/ ADVANCE 9 (21) . 94) THEATRE SYNC w. 56. 19. 28. 31. 89) O RETURN ed (30) -/-. 60.TUNING wf (53) DISC SKIP* eg DISPLAY 2 (38. 31. 60) X (pauza) qa (21) Z (otwieranie/zamykanie) ql (21) DISPLAY wj (17. 31. 53. 19. 60) SOUND FIELD qh (25) SUBTITLE wf (42) SYSTEM MENU wg (19.Pilot PORZĄDEK ALFABETYCZNY P–Z A–O OPISY PRZYCISKÓW ANGLE 5 (41) AUDIO 4 (36) CLEAR ef (29./tryb oczekiwania) 1 (16.ef (56) * Przycisk DISC SKIP nie jest dostępny dla tego modelu. 31. 56) DVD TOP MENU qf (35) DYNAMIC BASS wd (58) ENTER wg (56) FUNCTION ws (21. ** Przyciski H. 52./tryb oczekiwania) ej (56) C/X/x/c/ qd (16. numer 5 oraz VOLUME + mają wypuski dotykowe. 49. 54) DVD MENU wh (35. (56) TV CH +/– wa (56) TV INPUT qk (56) TV VOL +/– eh (56) VIDEO FORMAT 3 (18) VOLUME +/–** 8 (21. 52. 72) [/1 (wł. 21. 62) STEP 9 (27) x (stop) wl (21./> es wk (21) m/M qs 0 (27) / SLOW qs 0 (27) H (odtwarzanie)** ea (21. 22. 64) MOVIE/MUSIC qj (24) MUTING 7 (21) PICTURE NAVI 6 (30. 56. 28. 59. (57) TUNING +/– 0 qs (52) TV e. 67) D. 22. 56) PRESET +/– wk es (53) Przyciski numeryczne** qg (28. . 56. 53) TV [/1 (wł.

(1) Sony Corporation Printed in China .