REPuauCA SOCIALIST" ROMANIA

COMITETUL NATIONAL PENTRU $TIINTA $1 TEHNOLOGIE INSTITUTUL ROMAN
DE

STANDARD
EDITIE

DE
OFICIALA

STAT

STAS 10144/5-89
I

,

CALCULUL CAPACITATII DE CIRCULATiE A STRAzILOR
ClUffi.:." alfanltlDerJcI G 71

STANDARDIZARB
STREETS TRAFFIC CAPACITY CALCULU_S CALCUL DE LA CAPACITEDE CIRCULATION DES RUES

P ACqET npOnYCRHo:R: cnoCOBHOCTlt ,I(OPOr

1 GENERALIT 1.1 Obiect ~i domeniu de aplieare

A'fI

a .eirculaptet.
1.1.2

1.1.1 Prezentul standard se refera. la calculul capacita~ii de elrculaple a stmzilor, in func~ie de caracteristicile traficului ~i de condtjttle urbanistice, pentru desfa~urarea fluenta '~i in siguranvA.
I

Prevederile prezentului standard se aplica la: _ proiectarea strazilor not, dimensionarea numarului de benzi ~i·a la~imii par~ii carosabile in secttune eurenta, curespectarea reglementarllor tehnlcespectnce in vigoare; . _ fundamentarea realizar.ii in etape succesive a pa~ii earosabile pentru strazile eu 4 ... 6 sau mai multe benzi de eireulatfe corespunzator cresterl! intensitavii traficului; _ determinarea capacita~ii de circulatie a stmzilor existente pentru stabilirea amenajarilor necesare preluari! traficului, preeum ~i aechlparti pentru dirijarea I}isiguran~a elreulatdet ; _ determinarea indicatorilor calitativi privind gradul de fluen~1l,I}iconfort al circulatiei '. (nivelul de serviciu). 1.1.3 Prevederile standardului nu se apllea la determinarea la~imii par~ii carosabfle a profilului stmzii pe baza altor criterii functtonale deett ale tmficului rutier (de exemplu : strazi pentru acees la piete, stadioane, expozi~ii etc.). 1.2 Calculul capacitalii de elreulatle a strazilor se efectueaza pentru preluarea fluxurilor de vebicule a carer intensitate oram de ealoul se stabileste conform STAS 7848-86. Oapacita.tea. de circulatte, respeetlv numarul maxim de vehicule care se pot deplasa Intr-o om, in mod fluent I}i in condi~i~ de siguran~a a ctrculatiet, depinde de urmatorit factori : Caracterul clrculattel r ' ~ flux discontinuu (intermitent sau pulsatoriu) cu opriri Ia intersec~ii'; _ flux eontmuu, fara opriri la Intersectll cind acestea sint denivelate traficului se face in sistemcoordonat (unda verde). ;" . 1.2.2 Caracteristicile 1.2.1

sau dirijarea.

_ viteza medie de circulatie ; _ _ . eomponenta trafieului. pe categorii de vehicule, inclusiv caracteristicile tive ~i dinamice. Structura retelei prlneipale de stmzi:. _ elementele geometrice ale strazilor; . - distantele intre Intersecttl I}i treceri echiparea acestora. 1~2.4 Oaracterlstictle suprafete! - 'planettatea ; _ rugozitatea. de rulare; 1.2.3

_ Intensitatea. ~i frecventa sosirilor de vehicule ;

traficului:

lor construc.

intermediare

pentru

pletonr,

amenajarea

I}i

1.2.5
o

q '..:1

'" &i

Organizarea eirculattet : _ reglementarea acceselor I}ia staHonarilor; _ sistemele de semnalizare ~i echipare tehnlca,

S
d:

p: Elaborat de I 110 COMITETUL PENTRU PROBLEMELE • CONSILlILOR POPULARE - Institutul de C.rcetare ,i Proiectare pentru Sistematizare, LocuinJe ,i GOlpodarie Comunala

t

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Bd. llie Piotille or. 5 BUCURE$TI
Telex 113.12I:NST R

Aprobat de:

Data latddlba

wIpan:

1989-01-Ot

Pagina eJdrasa din aplicatia Standard FuliTextCD View (e) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software

15 Calitn ten fluentct Foarte bund I BUlla 2.ie. conform tabelului 1..0 peste 0.Ia 1. a (1) 2.2. 1.in kilometri pe ora. -' distan~a intre intersectti .rII DE CIRCULA'. sr CALCUIJUL-CAPACITA'. concentrarne locale de noxe sau aIte COlldllll neprtelnice.elementele geometriee ale -strazii stabUite in functie de viteza de proiectare(viteza de baza VB). .4 a) Interspa~iul de succesiunei. censtltulte exceptte fnta de sttuatta norrnala a clrcula'[Iet ~i nu se lau In conslderore lacalculul capacitAtli de clrculatle. Valorile ortentative ~i aprecierea calita~ii flUen~fJicircula~iei. func~ionaIa.5 peste 0. 1 in care . Prescriptil de proiectare.15 plna Ja 0. STAS 10144/6-89 Calculul capacita~ii de clrculatte a Interseepttlor de strnzi.STAS 10144/5-89 2 1.' 2. VB Tabclul 1 -Martmea Iluenjel peste 0. 15 ani. STAS 10144/3-81 Elemente geometrice ale strazilor. . . viteza de proiectare sau de baza.. in sectdunea curenta acesteia 'ili este data de rela~ia : VB 11 = _!!_ =0 . 1. Oaractertstiei ale arterelor de clrculapie din loealita~ile urbane 'ilirurale.componenta trafieului (vehieulele eu viteze de eircula~ie ~ 20 km/h eonstituie trafieul lent).2 Oapacitatea de elrculatie depinde de : . PARAl\:IETRI A a presentulut. STAS 10144/1-80 Profiluri transversale. Bchivalarea vehiculelor pentru determinarea capaeitaW de ctrculatie. Preaerippif de proiectare. 0 banda de circu!ayie: ~ 3600 hi (lal'@ e (' viteza iu(ei'Valill de i>hM~siU1i&· ln !lH:hhde: de dl'cula~. 2 PRINCIPII.3 plnA la 0.3 Eluenta eirculatiei Ii'. e Prlnclpalele rela~ii intre paeametrl tntre vehioulele care se suceed pe . .3 deJa 0 plna In 0. calitatea . STAS 7348-86 Lucrart de drumuri. Terminologie.~inind seama de prognoza eresterli ctrculatlet pentru 0 perioada de min. i= 1000 e.4 Standarde eonexe STAS 4032/2-73 Tehniea traficului rutier. in kilometri pe ora.6 Oaraeteristieile psihologiee 'ili fiziologice ale eonducatorilor _ timpul de perceptie -reacpie .1 Determinarea intensita~ii maximea trafieului vutor probabil se efeetueaza incadrul studiilor de circulatle . 1..COlldl~lile cllmattce nefavornbile clrculattel. Prescrip~ii generale de caleul.rIE 2. . a stmzii exprima.l'iL- Pagina extrasa din aplicatia Standard FuliTextCD View (e) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software .5 Exemple de ealeul a capaeitiilii de eireulatie a striizilor se dan in anexa standard. .Capacitatea de circulapie a dnunurilor. de vehieule : OBSERYATIE .~ sint: I Redusd Foarte redusa ._' v viteza de eirculatle.5 pinll .3 Caleulul ~apaeitiilii de eireulatle iu seejiunea eurentii a striizii se coreleaea eu caleulul eapacita~ii de eirculapie la interseetdi in vederea asigurarii fluentef eirculapiei pe reteaua de strki aferenta. _ modul de organizare 'ili dirijare a circulatlel. in kililmetri pI:' '. '_ timpul Hmita de asteptare la Intersectit. . STAS 11416-80 Tehnicatrafieuluirutier.'Viteza de circulatie .

' tinue. 0..30 .. de frecare. 20 Spatlul de sigUl'antii S. inclusiv trecerUe pentru pietoni... Tc durata deplasartl pe dlstante. respectiv con. OBSERVATIE- Pentru artereIe principaledc semafor.81 m/s2 viteza de eirculatie.citatea.5 . in· care .1) -. +' T r T <1 (7) distanta intre intersectdi. N° : banda oarosabtls.28 . de ctrculatle curenta Trafie len t OBSERYATIE - . clrculatte se reduce. in secunde. in secunde. 20 Coettctent .in cazul fluxului continuu. : [numar vehicule/ora] (5) --+-.A. + _"'_ t+S 3.~' ( 1. in metri pe secunda la patrat . c) Densttatea traficului D : coeficient de frecare '" D = 1000 i [numar vehiculefkm] 0 (4) d) Capa.xima de eirculatte.5 1. in metri. se constdera egal cu lungtmea vehiculuhrl. Em] (3) in care / g aooeleratia gravita~iei egaJa cu 9. '!J.i. in metri.2 1000·".. ma./ la. 7 10. respeetdv timpul rosu plus gal ben..._2 __ 26 g. I 0. situate la acelas] nivel. respectiv deeeleratda. ttrnpul de a~teptare Ja 2. t s Trafic cu viteza. pe cit postbtl. 20 .5 j ~----------------------------------- . Pagina extrasa din aplicatia Standard FuliTextCD View (c) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software . frinare ...t in cazul fluxului in care N =N° . '" e .5 Valorile medii ale parametrllor oulatle.K discontinuu.culului b) Interspatiul in pa~ier. 1.-'" W.45 0. . 2. S m 5 . -+2.. care intervin In ealeulele eurente ale capacltatdi de eirTabelul 2 Valorl Felnl trafieului Viteza de cireulatre. sint conform tabelului 2.+ S 26g·/ 3. S spatdul de siguranta..WI acceleratta.. in' metripe secunda ] W. vchicule/ora] (6) A ·K =. '" viteza de ctreulatle. v km/h medii ale parametrilor de caleul : Spatlul de siguranlll.. I .. pentru ...40 Tlmp de perceptle. t timpul de pereeptie-reacjie..6 . f In frlnare 0. 0. 60 5. T. in cazul circulatiei discontinue. in secunde. in kilometri pe ora..: imlll minim de suecestune imlll corespuuzator dtstantei neeesare oprirti vehi- = __ ".. A. r. WI 1'...6 ".A.5 .' N: [Ilumar. ' Tt durata a~teptarii semnalului de intrare in intersectia prevazuta eu semafoare.

m A crt. . STAB 10144/5. . este conform tabelului 3. 2 Pentru strdzinoi sau care se. Tabelul 3' Nr. valorile 01 sint conform tabelului 4. o coeficient de coreette (reducere) a capacitatil de eirculatie a unei benzi care se stabileste astfel: .O = ~ --' + KI + K2 (8) N intensitatea omra a tiaficului pentru viteza de etrculatie curenta sau lenta. 490 25Q 390 510 630 740 800 820 840 860 880 190 310 410 510 610 670 720 750 770 790 140 250 360 470 550 600 630 660 680 700 120 200 280 . 2. 900 2 3 4 5 6 160 190 210 220 230 235 240 240 245 250 210 280 320 350 370 400 410 410 420 430 180 260 310 360 380 410 430 435 440 450 150 250 300 360 390 430 450 460 470 . 5 Capacitate 1 10 1 15 cu flux 1 . .KI = 0. Pagina extrasa din aplicatia Standard FuliTextCD View (c) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software . Viteza v. 1'. '1 40 N". In sttuattile In care ambii slnt egall eu unu se vor Iua In calcul . (obtmua din studiul de clrculatie pentru sensul eel mai solicitat) .7 8 9 10 11 1000 OBSERVATII : 1 VaiorUe Intermedlare ale capaeitlHii se obtln prin Interpolare Iiniard. . pentru rampe < 4% . pentru rampe ~ 4% pe eel putin 200 m lungime. pentru sensul de mers eel mad solicitat 311 strazii.sistematizeazii se vor aslgura dlstantele A Intre Intersectit strdzll. 60 950 I . exprimata in numar vehicule etalon pe ora (Vlh). in situatii eurente . Capacitatea de ctrculatle (capacttatea practioa) pentru 0 banda 'carosabila cind fluxul este contplUu N° ~i discontinuu N. conform tabelului 3. 100 200 300 400 500 600 700 800 . Kl = 1 ~i ]{s = O. In km/h Dlstanta tntre Intersectll.89 - 4: _. eapacitatea de circulatde discontdnua a unei benzi de ctrculatie (sau continua N°). I p N.. pentru freeventa mijloaoelor de transport in comun pe pneuri > 60 . In tunctte de categorla 2. . determma cu relatia: . 3. '. conform reglementartlor legale In vlgoare.360 440 520 560 580 600 630 . .. . In V. ~OO . se n .50 111. in vehieule etalon pe ora.KI = 1. 2 Clnd se aplicii termeutl [(1 ~i ](.s.K2 = 1./h I I 50 . OBSERVATII : 1 Clnd In relatla 8 termenii ]{l ~i ]{s se arM. ' . de clrculatte 250 Capacitate de clreulatle cu flux 1 450 I ·500 ./h 1050 1000 N. In Intensltatca orara a tratlculul PI se incJud vehlculele luate In considerare la stabilirea termenilor ]{1 ~i ]{. r n. termon care tine seama defreeventa mijloaeelor de transport in comun pe.oind stl'azile existente au latimea benzii de circulatie .7 Numarul de benzi de clrculatie. .pneuri exprimata in numar de vehicule pe ora ~i sens: .. vehicule/ora. exprim..6 . . . I 20 contlnuu 550 dlscontlnuu I I 30 .ata in vehicule pe ora. In V. termen care tine seama de existenta unor rampe mari clnd traficul are in eomponenta· peste 10 % vehicule cu sarcina utila > 15 kN sau vehlcule lente : K2 = 0.

75 0.Pentru frecvenje mal marl de 20 tramvale/ora .O Pozilia statlonArii vehlculelor Coeficlent de eorectte.00 2.StIlpU . ~i pe lungimi I I I 3.50 0 2 3 OBSERVATIE .6 0.Aplicarea relatied de ealcul a numarulutde benzi de eirculatle se va face avindu-se in vedere ea numarul maxim sa nu depalileaSCa benzi pe sens.8 0.80 - Tabelul Nr.-uTabelul Nr.90 0. C. strAzI cu doui 1 0.. longttudlnala obliea ! normalii.50 de 1.70 benz! C1 strbl eu mal mult de douA benzl 1 :z 3 4 cind existit obstacole Iaterale Ia distant& i/.00 0.7 0. 1 Ii I Dlstanta d. 0. 2. 4 .e este . LAtimea benzli de clreulajte m Coeflcient de coreetle. rotunjirile facQIdu'-selaun: numar trei intreg de benzi..75 I 1 0.90 0. 1 0.I pomll sltuat! Ia cltatea de ctrculatle. ea valoare medie ponderata a coeficienWor respeotdvi. m I > Coeflelent corectte. pe axa stril. dlltantll 0. Tabelul Frecvenja tramvalulul numilr de treeeri/oril sens 7 - in cazulliniilor de tramvai amplasate pe partea carosabilit. coeficielltul de coreotle . crt. '---' . cind freeventa de trecer.95 0.~i gens. C.50 3.I sens se va analiza eflclenja ampll1silrll tramvalului pe platformli proprie procedlndu-se conform reglementartler tehnlce speclflce In vlgoare.50 m de la marglnea pArtu caroaablle nu reduc capa .4 OBSERVATIE . tn cazul chid pentru 0 banda carosabila se 'intilnesc situatii carenecestta mat multe eorectli se stabileste coreetia 0.I Coeflclent de corectte. C•.00 m vaJorile Oa de coreette pentru capaoltatea benzii alltturate obataeolului. ~ 1. .80 0. sint conform tabelului 5. Pagina eJdrasa din aplicatia Standard FuliTextCD Vif!IW(e) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software . crt.50 1.. .25 3.zii 0" se aplica conform tabelului 7.amenajarea unor spatii de pareare adiaeente pitrtii carosabile impun corectia eapacitatii de circulatle a benzii invecinate eu valorile 0a. pe Iungimile aferente.50 m de Ia marglnea pitrtii earosabile > 5. 3 tramvaie pe orlt . .6 . 3 6 "12 20 1 0. Tabelul.8 0.8 . conform tabelulul 6.

cu reducerea inten8itMii trafieului . 30%. m \ Categorla stnlzii. asigurarea clrculatiei continue eu Intersectii denivelate conform reglementarilor legale in vigoare. Nlnfnr". 30 %.STAB 10144/5-89 -6- 2.. 1'I'l''' .. 2.debit limita) . situavii ' .10 Oapacit1ttile de ctreulatie pentru strazUe de categoria I.debit 2. Vlteza II.zi nou proiectate trebuie respeetate diatantele intre Intersectl! A.f. 2. In Vt/h 1600 1700 1800 1900 Tubelul 11 60 50 40 30 5100 5400 5700 6000 Dtstanta Intre intersectllA. . 6 benzl ..t1ttire a exploatarh ~i amenajarii strazUor . incarcarii.rul benzlIor de ctreulatte . traficului. _ dep~irea cu 20 .(". Pentru stra. reprezinUi un eaz Izolat.. Tabelul Categoria strlizii I numarul .. in perioade reduse de timp (1 . I posibil).. 2300 1950 1550 1200 750 N. 60 50 4benzl I I 30 III. 4benzl I III.tpMl1 t. conform reglementarilor legale in vigoare. 2 h) a capaQitaW de dIrculatie prevazuta in tabelul 3 (regim instabU de elrculatde pina la bloeare care Impune masuri de .50 m sau 3.p.00 m conform reglementarllor legale in vigoare. In km/h 40 I I 40 I I I 30 Capacltatea 3600 3400 3300 3200 3000 2500 2050 2000 1150 700 4000 3900 3800 3600 3400 3150 2700 2050 1400 800 4500 4400 4300 4100 3800 3500 2900 2350 1800 1100 5000 4900 4800 4700 4550 4200 3600 2900 2250 1300 de clrculatte cu flux 2400 2300· 2200 2150 2000 1700 1400 1100 750 450 2700 2600 2500 2400 2300 2100 1800 '1400 950 550 discontinuu 3000 2950 2850 2750 2550 . I• 60 6 benzl I I 30 II..11 in conditlile generale de desf1t~urare a elrculatied urbane se pot Intilni doua.I numll. ~i li1timea benzii de 3.13 Pentru a nu se depa~i trei bepzt pe sens la strazile foarte solicitate se au in vcdere urmatoarele : . in fn'n(.Q 11 "1 IL~f1 Pagina extrasa din aplicatia Standard FuliTextCD View (c) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software .. deosebit de mare a traficului ~i coudttille locale justifica tehnic ~i economic prevederea de intersecVii cu pasaje denivelate sau de echlpamente speciale pentru dirijarea coordonata a circulatiei.redistribuirea pc rotea a traficului pentru echilibrarea.1. respectiv tabelul9.. coordonata a. capaciUltlle se ohtln prtn Interpolaie Hnlara. 8 benzilor . 2 benz! de circuiatie In flux continuu 3400 3600 3800 4000 N°.. 20% pentru de III.14: Pentru arterele situate in prelungirea drumurilor publica exterioare locaJitlt~nor care BoU interseetii la dtstante mal marl de 1000 m. 2. darea in exploatare a strazUor :. se dau orientativ in tabelul8. imbunl!. n. cind nu stnt neeesare corectii.tatirea organizarii dirijarii eireulatdei .tip if I' Po" r". 2. sau eu dirijarea .9 Oaleulul eapaeita. 50 2 benzl 40 I 50 I Vlteza v.~ia structurii retelei de strazi (de exemplu prin suprimarea unor interseetil intermcdiare ~i majorarea distantei intra Intersectnle CU semafoare) .Vii in cazul clrculatlet eu flux eontinuu se efectueaza etnd intensitatea.imbun:1. .. pentru traficul cu viteze traficul lent (situatie caraetertsttca primei etape Iimtta. 2 Stnlzlle de eategorla HI avlnd clrculatte cu flux continuu.12 Latimea partii carosabile rezulta din numarul de benzi necesare pe sens.inregistrarea unei intensitati de trafic prevazutl!. cu 25 .rn. in raport cu etreulatda Ia eapacltatea maxima astfel . respectiv continuu.. ealoulul capacitayii de oireulatde se poate efectua.de elrculatfe I. sub capaeltatea de eirculatde de ctrculatle curenta ~i eu 16 . in tabelul 3. Capacitatca troth I II. II ~i III cu flux discontinuu.. tn Vt/h 1300 1250 1200 1150 1100 1000 850 650 450 250 1450 1400 1350 1300 1200 1100 900 750 550 350 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1150 900 700 450 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 3350 3250 3200 3100 3050 2800 2400 1950 1500 950 OBSERVATII : 1 Pentru valorl intermediare..

2 370 7.prognoza erelilteriitra. . declivitatea = 2%. ~a.' . .partu carosabile: 4 X 3.za.metri: .iiearosabile a unei str~i noi avind urma.: n = 2.rt.07 4 920 828 1750 4 2.1 Be determina.83 .rul de benzi de eireulatie: n .torii pa. In km/h : 30 '40 10 Banda Traflc 250 '10 -=0. .15 + 0. 610. n = -- = Kz = 0 .viteza de ctreulatie.·. .83 4 1110 999 2100 1980 88.rea de detaliu pentru fieca. 30 km/h. pe benzile centrale este : 1) = 30 .ra. n = 850 . .9 din capacitatea sensulul maxlmzfn VtJh icapacltatea totalll (rotunrltll). 850 n = -610 250 + --.23 . 40. 370 = 1.39 610 .0 2.fieului exprimat in vehieule etalon este PI = 1100 V"h ~i sens din care 850 autoturiBme ~i 250 vehicule lente eu '" = 10 km/h ./h ~i sens .83 deci se preva.aollcltat."'B - = 50 km/h.nsportuI In eomun pe pne'uri are freeventa de 10 vehicule/h.40 850 1.68 = 2.timea. 1(1 Capacitatea de ctreulatte pentru 0 banda. .15 850 ~=1. de elrculatle se face conform tabelului 10. iar pentru traficul lent ou '" = 10 km/h corespunde 370 V. 850 MO 250 + -3ro = 1. benzi pe . In functie de viteza.ANEXA A EXEMPLE DE CALCUL A. '. Fluenta. Tabelul Vlteza v. . .re banda.sens. se deduce din tabelul 3. ~ Rezulta. conform tabelulul Foarte burn'1 Rezulta. ~=~ I .39 + 0.07.A = 500m..timeapa. In Vt/h icapacitatea pentru sensu] contrar este cea 0. . .07 370. In care: . 740 V. .rii de virf. in pertoada incarca.tra. '550 = 850 1~55 - u~or. tn Y dh 1 1.la. .55 + 0. 2. .68 = 1. Pagina extra sa din aplicatia Standard FuliTextCD View (e) 2003-2004 ASRO & Blua Project Software .68 I I 50 1 lent .68 =. = 1.2.23 .: . a =1 .40 km/h pe banda 2 !}i10 km/h pe banda 1. Se calculea. . Verifica. .1 185.50 m = 14 m j.23.- . 1. uma. 740 + 250./h ~isens pentru 1) = 50.: N == 550. +r = Nu'mArul teoretic al benzilorlsens Numllrul·benzUor pentru ambele sensurl (rotunjlt) Capaeitatea pentru sensul eel mai.d doua.

din care 160 vehioule pentru tra.!i04 .8 = 2. 0. H 840 X 0. rezervata Pagina extrasa din aplicatia Standard FuttTextCD View (e) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software . In V ~/h Capacltatea pentru sensul opus este circa. = .8 x 0. troleibuze 40 X . 30 kmjh i'.troleibuze.!i eapacltatea de circulatle pentru 0 a1'tera magistrali1 cu circulatle in flux continuu.50 = 21 m. ..!isens. j I I + 2) = 260 Vt/h ~i sens Total· 720 V. .5 .0.nsport in comun formate din 80 autobuze..67 benzi/sens. . 1800 580 X 0.' .S TAS 10144/5-89 -8- A.t./h f.. Se ealculeaza uumarul de benzi carosabile : pentru V = n 60 kmjh.prognoza cresterii traficului stabileste : P = 2500 Vt/h sons.!isens clnd v = 60.!i sens la 30 kmJh) . f.. . 40. Din eauza parcajului adiacent primei benzi earosabile. . .8 840 840 X 0. .timoa partii dar'osabile f.4 Vt/hf.\i A = 800 m. de capacitate de cca./ .3 So caleuleaza la.5 = 280 Vt/h ~i sens. v = 30 km/ h (banda. 0. .8 = 600 2022 660 660 I 60 - Nu slnt corecttl 580 I C. 30 0. in vehicule etalon conform STAS 7:3<18-86 asbfel : autobuze .adiacent par~ii oarosabile se prevad spa~ii pentru parcare longitudinala iar axial str:lzii linii de tramvad cu frecventa de 6 tramvaie pe ora.!i sens.9 din capacitatea sensulul maxim.artera dispune de 0 1'ezerva.VB = 60 km/h . . vtteza acesteia este v = 30 km/h.8 (tabelul 7) .. ealculul Vlteza So prevad trei benzi pe sens ~i se efectueaza de detaliu In kmjh : 50 conform tabelului 11.8 1716 = 464 Capacitatea pentru sensul cel mal Inclirca t. . . v = 50 km/h./h ~i sens (inclusiv tramvaiul) . 03 = 0. 40 trolelbuze cu remorca. .80 X 3.banda 1.~imeapart-ii carosabile pentru 0 strada ou urmatorii para.8 = 672 2184 40 = = = 672 750 750 X 0. troleibuze cu remorca 40 (4. 20% (218. de cireulatie .!isens Hezulta tntenstta ten tratieului usor de 2500-720 = 1780 Vt/h f. pentru : transportului in com un) . .8 = 528 580 X 0. -. pentru v = 30 km/h . In Vt/h 1860 1965 4150 bunA 1820 3850 1674 3550 foarte bunil. Pentru ealeulul numarului de benzi carosabile se are in vedere : Ifl = K2 = 0. Tabelul 11 Bandn 1 2 3 C3 c P.8 (tabelul 6) f.viteza de circulatde in perioada de virf. In Vt/h Capacitntea Fluenta lotnla.Hi. -A = 800m. 840 V. . avlnd parametrii : -~=OO~/h.prognoza cresterit traffcului 'prevede trafic usor de P = 1800 V. Pentru ca lculul numarului de benzi carosabile se are in 'vedere : ](1 = 1 Intrucit trecventa mijloacelor de transport in comun este » 60 vehleule/h . n = 1800 840 X 0.. = Vitezele 0 ~iO = 1. 1574 3300 Rezulta.A. Din tabelu13 rezulta eapacitatea unei benzi de N =580.metri: .87 benzi/sens./h f.!isens. ](.2 Se calculeaza eapacitatea de cireulatde ~i Hi.i) = 180 Vt/h f. Se echivaleaza mijloacele de transport in eomun.~imea partu carosablle : 3 X 2 X 3.8 = 3.

viteza pe benzile centrale. 50kmfh./h 30 km/h).60 km/h. 30 km/h.v = Rezulta : . - ~i sens la Pagina extrasa din aplicatia Standard FuliTextCD View (e) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software . 60 kmfh.193 5200 hunil Capacltatea pentru sensul opus . Tabclul Vttezn Caractcrlstlcl 30 720 12 v. v = 40 . pentru transportul benzt de circulatie pe sens ~i se efectueaza ealoulul conform tabelului 12. Se adoptatrel . In Vt/h Capacltatea totala (rotunjtta).Hi. Oalculul numarulut de benzi se face in functie de capacitatea unei benzi eu circulatie cuprmsa intre 900 ~i 1050 Vt/h ~i sens cind 'V =60 .este clrca 0. .5 X 2 = 21 III .97 900 in comun.continua banda 2.artera dispune de 0 rezerva de capacitate de circa 11 % (2770 V. .. .87 benzi 10. v = 30. ~I 1780 n = __ = 1.timea parW carosabile: 3 X 3. . Fluenta I I I . banda 3. 40. care se adauga 1050 0 banda. in perioada de VITi: v = 50. -In km/h Banda de clrculatte Banda de clrculatte Banda de clrculatte Capacitatca 1 2 3 . Vt/h In V t/h _ I I 40 I I 50 - I ~ GO ----050 950 2320 2358 WOO toarte hll~ii 1050 ------ 1000 1000 2720 2H8 5200 900 2570 2313 4900 - pentru sensul eel matlncllrcnt. . 1780 n = _-_ = 1.ln 27iO 2..9 din capacltatea sensulul maxim. 50 .

.u u ~ ~ III ':of 11 . Paulll Stineseu C::oJoboratorl : ..:: 00 ICU co +t . Victor Gutu Redactot final: Instltutul Rom~n de Standardlzare Ing. c4 .Prolect Bucurestl .:... c -' Rf!!Iponsnblllll prole etatut : CI-GP ~ Instttutul de Cercetare .. Navale ~I Aerlene... QI 5 . •• " 'V'. Ing.".Intreprlnderea de Tl'IIllsporturi Bucurestt . ..InstitutuJ de Prolectliri Prahova ...lnstltutul .... '" t" ~. .....InstitiItul de Arbltecturll "Ion Mlncu" Bueurestf -: Dtrectta Domenlulul P'ubllc .STAS' 10144/5-89 -10 - . ::s CQ --------------------------------------------~-------------------------------------------Pagina extrasa din aplicatia Standard FuliTextCD Vi_ (e) 2003-2004 ASRO & Blue Project Software . '" ~.r ~ co '"i c ....Institutul de Proiectare Cluj-Napoca R c..: . S p. '" . . .I Gospodarle ComunalA dr.: ~ " + ~ ""I :.I Prolectare pentru Sistematizare.Instltutul de Prolectiirl Transporturl Auto.. . oe 00 C'I . Loculnte .. :.Polltehnlc Tlmlfoara .Inspectoratul General III MIlIJlel .. c::: ...Instltutul de Constructii Bucurest l ..::.Instltutul .. >C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful