D A R B I

11. klase

ĶĪMIJA

3.2

P Ā R B A U D E S

Projekts “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”
“Pārbaudes darbi. Ķīmija 11. klase”
Autortiesības uz šo darbu pieder ISEC
Autordarbus drīkst izmantot bez ISEC atļaujas nekomerciāliem nolūkiem saskaņā
ar LR Autortiesību likumu, norādot atsauces, ja tas nav pretrunā ar autordarba
normālas izmantošanas noteikumiem un nepamatoti neierobežo ISEC likumīgās
intereses
© ISEC, 2008
ISBN 978-9984-573-23-6

S A T U R S

K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S D A R B I U N S K O L Ē N A M S A S N I E D Z A M A I S R E Z U LTĀT S

M etālu vis p ār ī g s raksturojums , ie g ū šana
K_11_KD_01

METĀLISKO ELEMENTU IZPLATĪBA DABĀ.............................................................................................................................................. 6

K_11_KD_01

METĀLU IEGŪŠANA....................................................................................................................................................................................... 7
Izprot dažādu reducētāju izmantošanu metālu iegūšanā un ar ķīmisko reakciju vienādojumiem apraksta
metālu reducēšanu no to savienojumiem.

K_11_KD_01

METĀLU FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS................................................................................................................................. 8
Izskaidro metālu fizikālo un mehānisko īpašību saistību ar metālu uzbūvi.

K_11_KD_01

METĀLISKO ELEMENTU OKSIDĒŠANAS PAKĀPES NOTEIKŠANA................................................................................................... 9
Nosaka metālisko elementu iespējamās oksidēšanas pakāpes ķīmiskajos savienojumos, izmantojot informāciju
no ķīmisko elementu periodiskās tabulas, pēc atomu kodola elektronapvalka elektronformulas un elektronu
izvietojuma pa orbitālēm.

M etālu un to savienojumu ķ ī miskās ī p aš ī bas
K_11_KD_02

METĀLU ĶĪMISKĀS ĪPAŠIBAS.................................................................................................................................................................... 10
Izprot metālu ķīmiskās īpašības un apraksta tās ar oksidēšanās-reducēšanās reakciju elektronu bilances
vienādojumiem, izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu.

K_11_KD_02

KOMPLEKSIE SAVIENOJUMI . .................................................................................................................................. 11
Pēc komplekso savienojumu ķīmiskajām formulām analizē to sastāvu un veido komplekso savienojumu
nosaukumus.

K_11_KD_02

Metālu jonu kvalitatīva pierādīšana........................................................................................................................................ 12
Atpazīst metālu jonus pēc raksturīgām pazīmēm, apraksta jonu apmaiņas reakcijas ar saīsinātajiem jonu
vienādojumiem.

K_11_KD_02

APRĒĶINI PĒC REAKCIJU VIENĀDOJUMIEM, JA DOTA PIEMAISĪJUMU MASAS DAĻA IZEJVIELĀ..................................... 13
Aprēķina reakcijas produkta masu, ja dota izejvielas masa un piemaisījumu masas daļa izejvielā.

N E M E TĀ L I
K_11_KD_03

NEMETĀLU IEGŪŠANA................................................................................................................................................................................ 14
Izprot ūdeņraža, skābekļa, hlora iegūšanu laboratorijā un rūpniecībā un apraksta to ar molekulārajiem un
elektronu bilances vienādojumiem.

K_11_KD_03

gāzveida vielu tilpumu aprēķināšana pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem.................................................. 15
Aprēķina gāzveida vielu tilpumu pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem, ja reaģē un rodas gāzveida vielas (GēLisaka likums jeb vienkāršo skaitļu likums).

K_11_KD_03

NEMETĀLU IZMANTOŠANA...................................................................................................................................................................... 16
Prognozē nemetālu izmanto­šanas iespējas dažādās tautsaimniecības nozares, izmantojot informāciju par to
īpašībām. Analīzē informāciju par ūdeņradi kā enerģijas ieguves avotu.

.................................................................................................. 21 Izprot ūdens cietību un tā mīkstināšanas paņēmienus. K_11_KD_05 ŪDENS CIETĪBA....................... nomenklat ū ra K_11_KD_06 OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS UN UZBŪVE........ oglekļa..... 24 Klasificē ogļūdeņražus pēc to uzbūves............................................................................................................................................................................................ jonu un saīsinātajiem jonu reakciju vienādojumiem...... slāpekļ­skābes.. 25 Zina....... pārvērtības apraksta ar jonu vienādojumiem........................................................................... 26 Nosauc ogļūdeņražus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai......... N E O R G A N I S K O V I E L U daudzveid ī ba un P Ā R V Ē R T Ī B A S D A B Ā K_11_KD_05 METĀLU KOROZIJA...... apraksta jonu apmaiņas reakcijas ar molekulārajiem..... K_11_KD_06 OGĻŪDEŅRAŽU KLASIFIKĀCIJA UN HOMOLOGU RINDAS........................................ ..................... K_11_KD_06 OGĻŪDEŅRAŽU IZOMĒRIJA .................. OH-........ Veido piesātināto ogļūdeņražu virknes izomēru saīsinātās struktūrformulas.................................... 22 Izprot sēra..... PO43-) kvalitatīvai pierādīšanai................................................................................... kas ir izomērija un izomēri............................ 20 Izprot ķīmiskās un elektroķīmiskās korozijas procesus........................................................................ sālsskābes............................. nitrātu un amonjaka ūdens lietoša­nas noteikumus........ K_11_KD_05 VIELU pārvērtības DABĀ............................ 17 Aprēķina reakcijas produkta masu vai tilpumu......... K_11_KD_06 ORGANISKO SAVIENOJUMU ĶĪMISKO FORMULU APRĒĶINĀŠANA PĒC ĶĪMISKĀS ANALĪZES DATIEM . molekulu elektronformulām.......................... kalcija un dzelzs savienojumu ķīmiskās pārvērtības dabā..............................S A T U R S N E M E TĀ L I S K O E L E M E N T U S A V I E N O J U M I K_11_KD_04 APRĒĶINI IZMANTOJOT STEHIOMETRISKĀS SHĒMAS.................................................................. CO32-........................................................................ S2-.... 19 Zina sērskābes... struktūrformulām un saīsinātajām struktūrformulām............................................................... 23 Attēlo ogļūdeņražu sastāvu un uzbūvi ar molekulformulām............. K_11_KD_06 OGĻŪDEŅRAŽU NOMENKLATŪRA..................... izmantojot stehiometrisko shēmu.............. O g ļ ū de ņ ra ž u uzb ū ve ........................................................................ Cl-................... K_11_KD_04 SĒRA UN SLĀPEKĻA SAVIENOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI... SO42-........................................................................................................................................................ 18 Izprot jonu apmaiņas reakciju izmantošanu anjonu (piemēram.................................... apraksta tās ar molekulārajiem un elektronu bilances vienādojumiem..................................... 27 Aprēķina organisko savienojumu ķīmisko formulu pēc ķīmiskās analīzes datiem............................ zina to vēsturiskos nosaukumus................................................... K_11_KD_04 ANJONU KVALITATĪVA NOTEIKŠANA.

................... 29 Veic aprēķinus pēc termoķīmiskajiem vienādojumiem un pēc aprēķiniem uzraksta vielu degšanas termoķīmiskos vienādojumus............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32 K_11_ND_02 Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības....................................................... nepiesā­ tinā­to simetrisko ogļūdeņražu hidrogenēšanu...... 66 .............................. halo­gēn­ūdeņražu pievienošanu) un apraksta tās ar ķīmisko reakciju vienādojumiem......................................... 60 K_11_KD_07 Ogļūdeņražu reakcijas........................... naftas pro­duktu patēriņa pieau­gumu un vides piesār­ņojuma palielinā­ša­nos un argumentē savu viedokli........................... iegūšana..... 38 K_11_ND_03 NEMETĀLI...................................... K_11_KD_07 APRĒĶINI PĒC TERMOĶĪMISKAJIEM VIENĀDOJUMIEM................................................................................................................................ halogenēšanu..... dehi­drogenēšanu................................ 44 K_11_ND_04 NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI.......................................................................... hidratē­ša­nu....................................... K_11_KD_07 NAFTAS PRODUKTU PATĒRIŅA PIEAUGUMS UN VIDES PIESĀRŅOJUMA PALIELINĀŠANĀS....................................................................... 54 K_11_KD_06 Ogļūdeņražu uzbūve.......................................... 50 K_11_ND_05 NEORGANISKO VIELU daudzveidība un PĀRVĒRTĪBAS DABĀ....................... 28 Izprot ogļūdeņražu reakcijas (deg­šanu............................................................... 30 Analizē informāciju par naftas resursu samazināšanās problēmu............................................. nomenklatūra ................................................ NOBEIGUMA VĒRTĒŠANAS DARBI K_11_ND_01 Metālu vispārīgs raksturojums..........................................................................................S A T U R S O g ļ ū de ņ ra ž u reak c ijas K_11_KD_07 OGĻŪDEŅRAŽU ĶĪMISKĀS REAKCIJAS.............................. piesātināto ogļūdeņ­ražu halogenēšanu......................

Jelgavas. Lielākie krājumi atrodas Rīgas (Salaspils atradne) un Bauskas (Skaistkalnes atradne) rajonā. Dolomīta atradnes atrodas Latvijas centrālajā un austrumu daļā Rīgas. uzdevums (3 punkti) Izmantojot kartē doto informāciju. Pašreiz ģipšakmeni iegūst Rīgas tuvumā Sauriešu atradnē. Nozīmīgākās devona māla …………………………………… atradnes ir Liepa Cēsu rajonā un Kuprava Balvu rajonā. Iecavas – Bārbeles – Skaistkalnes virzienā un Allažu – Gaujienas – Apes virzienā. Dolomīts …………………………………… atrodas plašā teritorijā gar Gauju. Rīgas tuvumā lielākās atradnes ir Lielupes krastos pie Kalnciema un Jelgavas apkārtnē. Valstī ir izpētītas un atzītas par piemērotām māla ieguvei vairāk nekā 80 bezakmens kvartāra māla atradnes. Ogres (Kranciema un Turkalnes atradnes).K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_01_01 uzvārds klase datums METĀLISKO ELEMENTU IZPLATĪBA DABĀ Izmanto tekstu un Latvijas karti ar tajā atzīmētajiem derīgajiem izrakteņiem uzdevuma veikšanai! 1. mazinājusies arī ieguve. samazinoties pieprasījumam. Visintensīvāk tiek apgūta Brocēnu māla atradne Saldus rajonā. Ģipšakmens ………………………………………… ir viens no vērtīgākajiem valsts zemes dzīļu resursiem. nosaki 3 izplatītākos metāliskos elementus Zemes garozā Latvijas teritorijā! Uzraksti šo metālisko elementu nosaukumus! …………………………………… …………………………………… …………………………………… Derīgo izrakteņu atradnes Latvijā 6 . uzdevums (4 punkti) Ieraksti tekstā minerālu un iežu galveno sastāvdaļu ķīmiskās formulas! Kaļķakmens ………………………… iegulas atrodas Latvijas dienvidos un dienvidrietumos. Nozīmīgākās atradnes ir Kūmas Saldus rajonā un Auce Dobeles rajonā. No Salaspils ģipša iegulas sazarojas Kalnciema – Slokas –Tukuma – Kuldīgas virzienā. Bauskas (Iecavas atradne) Rēzeknes un Alūksnes (Dārzciema atradne) rajonā. 2. Lielākā atradne ir Aiviekstes atradne Jēkabpils rajonā. jo. Jēkabpils. Daugavu un Abavu. Pašreiz kaļķakmeni iegūst tikai Saldus rajona Kūmu atradnē. Latvijā ir lielākie ģipšakmens krājumi Ziemeļeiropā.

Vidēji aktīvo metālu iegūšanā no to oksīdiem par reducētājiem izmanto aktīvos metālus. uzdevums (5 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Atzīmē ar “×” attiecīgajā ailē! Apgalvojums Jā Neaktīvos metālus iegūst. reducējot to oksīdus ar oglekļa(II) oksīdu. 2. reducējot to hlorīdus ar ogli. reducējot to sulfīdus ar ūdeņradi. Aktīvos metālus iegūst. uzdevums (5 punkti) Uzraksti ķīmisko reakciju molekulāros vienādojumus pēc dotajām shēmām! SnO2 + C t° ………… + ………… Cr2O3 + Al → ………… + ………… WO3 + H2 t° ………… + ………… PbS + O2 → ………… + SO2 PbO + CO t° ………… + ………… 7 Nē . Lai iegūtu metālus no to sulfīdiem. sulfīdus vispirms apdedzina gaisa skābeklī.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_01_02 uzvārds klase datums METĀLU IEGŪŠANA 1. Vidēji aktīvos metālus iegūst.

jo daļa no metālu vērtības ekektroniem brīvi pārvietojas metāla kristālrežģī. 2. Viscietākais metāls ir hroms. Par ……………………… sauc metālu spēju deformēties nepārtraukta spiediena iedarbībā. uzdevums (4 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Atzīmē ar “×” attiecīgajā ailē! Apgalvojums Jā Visi IA un IIA grupas metāli ir vieglie metāli.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_01_03 uzvārds klase datums METĀLU FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS 1. gan ………………………………………. Alumīnijam ir vislabākā elektrovadītspēja. 8 Nē . uzdevums (9 punkti) Ieraksti trūkstošos vārdus! Metālu kristālrežģu mezglpunktos atrodas gan ………………………………………. Brīvie elektroni nosaka metālu un to sakausējumu ……………………………………………. ……………………………………………… un …………………………………………… Pēc blīvuma metālus iedala ………………………… metālos un ……………… metālos. Par ………………………………… sauc metālu spēju bez plaisāšanas deformēties impulsveida spiediena iedarbības rezultātā. Zelts ir ļoti plastisks metāls.

+6. +2.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_01_04 uzvārds klase datums METĀLISKO ELEMENTU OKSIDĒŠANAS PAKĀPES NOTEIKŠANA 1. +7. +7. izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu! Metāliskais elements Periodiskās tabulas A grupas numurs Oksidēšanas pakāpe ķīmiskajos savienojumos Na Mg 2. +8 b) Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 Pasvītro pareizo atbildi! +1. +4. uzdevums (4 punkti) Aizpildi tabulu. uzdevums (2 punkti) Pēc elektronu izvietojuma pa orbitālēm nosaki metāliskā elementa augstāko iespējamo oksidēšanas pakāpi ķīmiskajos savienojumos! a) Be 1s2 2s2 Pasvītro pareizo atbildi! +1. +6. +3. +5. +4. +2. uzdevums (3 punkti) Pēc atomu kodola elektronapvalka elektronformulas nosaki metālisko elementu augstāko oksidēšanas pakāpi ķīmiskajos savienojumos! Atoma elektronformula Augstākā oksidē­šanas pakāpe ķīmiskajos savienojumos 1s22s22p63s23p63d104s1 1s22s22p63s23p63d44s2 1s22s22p63s23p63d14s2 3. +3. +5. +8 9 4s2 .

paskaidro kāpēc! Uzraksti oksidēšanās–reducēšanās reakcijas elektronu bilances vienādojumus! Oksidēšanās–reducēšanās reakcijas elektronu bilances vienādojumi vai paskaidrojums. pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus iespējamajām ķīmiskajām pārvērtībām! Ja reakcija nenotiek. ja reakcija nenotiek Ķīmiskās reakcijas vienādojums K + H 2O → Ag + H2O → Mg + HCl → Cu + HCl → Pb + CuSO4 → Ag + CuSO4 → 10 .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_02_01 uzvārds klase datums METĀLU ĶĪMISKĀS ĪPAŠIBAS Uzdevums (9 punkti) Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu.

uzdevums (4 punkti) Izveido doto komplekso savienojumu nosaukumus! Na3[Cr(OH)6] … ………………………………………………………… [Cu(NH3)4](OH)2 ………………………………………………………… K3[Fe(CN)6] ……………………………………………………………… Na[Al(OH)4] ……………………………………………………………… 11 datums .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_02_02 uzvārds klase KOMPLEKSIE SAVIENOJUMI 1. Aizpildi tabulu! Kompleksveidotājs Kompleksveidotāja koordinācijas skaitlis Ligands Kompleksā savienojuma nosaukums 2. uzdevums (4 punkti) Dots kompleksais savienojums K4[Fe(CN)6].

Palīdzi skolēnam un aizpildi tabulu! Nr. Savus novērojumus skolēns apkopoja tabulā.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_02_03 uzvārds klase datums Metālu jonu kvalitatīvā pierādīšana Uzdevums (9 punkti) Skolēnam laboratorijas darbā vajadzēja pazīt 5 dažādu metālu sāļu paraugus. Bija zināms. Skolēnam bija tabulā jāieraksta arī noteiktā metāla jona ķīmiskā formula un saīsinātie jonu vienādojumi. Fe2+. Cu2+. recekļainas nogulsnes. Skolēns sāļus šķīdināja ūdenī un iegūtajam šķīdumam pielēja bezkrāsainu NaOH šķīdumu. ka sāļu sastāvā ir šādi metālu joni: Na+. Visi metālu sāļi bija cietas. kas apraksta metāla jona pierādīšanu. Bezkrāsaina Vāji izteiktas. Noteiktais metāla jons 12 Saīsinātais jonu vienādojums . Sāls ūdensšķīduma krāsa Reakcijas produkta raksturojums 1. Zaļgandzeltena Zaļganpelēkas nogulsnes 4. Zila Spilgti zilas nogulsnes Bezkrāsaina Baltas. kristāliskas vielas un šķīda ūdenī. Bezkrāsaina Nogulsnes nerodas 3. kuras izšķīda sārma pārākumā 5. Al3+. baltas nogulsnes 2. Ca2+.

CuO + H2 → Cu + H2O 2. un aprēķinu rezultātus ieraksti atbilstošajās tabulas ailēs! Aprēķiniem izmanto ķīmisko reakciju vienādojumus! Ja spēj. izmantojot tabulā dotos lielumus. risini galvā! Tīras izejvielas daudzums. Piemaisījumu masas daļa. g n(CuO) Izejvielas Piemaisījumu masa. M(Fe2O3) w% piemais.) m(Fe) 20% w% piemais. M(Fe) 100 g n(Fe) m(kopējā) n(Fe2O3) 1. Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 Nr. mol Produkta daudzums. 400g Aprēķini: 13 . g/mol m(Cu) Produkta masa. g/mol n(Cu) Produkti Tīras izejvielas masa. mol M(Cu) Produkta molmasa. g K_11_KD_02_04 Izejvielas molmasa. g M(CuO) 1.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S uzvārds klase datums APRĒĶINI PĒC REAKCIJU VIENĀDOJUMIEM. g m(piemais. JA DOTA PIEMAISĪJUMU MASAS DAĻA IZEJVIELĀ Uzdevums (10 punkti) Veic aprēķinus.) 2. % m(CuO) Dotās izejvielas un piemaisījumu kopējā masa. m(Fe2O3) m(kopējā) 20% m(piemais.

kas apraksta H2 iegūšanu laboratorijā! ………………………………………………………… Uzraksti elektronu bilances vienādojumus oksidēšanās–reducēšanās reakcijai.| 2 H + 2e-→ H 2 ………………………………………………………… A+ | 2 Cl – 2e-→ Cl 2 Uzraksti divus ķīmisko reakciju vienādojumus.………………………………………………………… NaCl + H2O +1 –1 līdzstrāva ………………………………… 0 0 ………………………………………………………… 14 . dotajai shēmai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu! Pabeidz teikumu! Rūpniecībā skābekli iegūst no ……………………… .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_03_01 uzvārds klase datums NEMETĀLU IEGŪŠANA Uzdevums (10 punkti) Nemetāls O2 Nemetālu iegūšana laboratorijā rūpniecībā Izmantojot elektronu bilances vienādojumus. kuru apraksta dotais molekulārais vienādojums! C + H2O → H2 + CO ………………………………………………………… . KMnO4 → ……… + ……… + ……… +7 +6 +7 +4 Mn + 1e-→ Mn Mn + 3e-→ Mn –2 0 2 O – 4e-→ O 2 Cl2 H2 Uzraksti elektronu bilances vienādojumus un izvieto koeficientus ķīmiskās reakcijas shēmā! _KMnO4 + _HCl → _Cl2 + _MnCl2 + _KCl + _H2O Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu! ………………………………………………………… K.

K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_03_02 uzvārds klase datums gāzveida vielu tilpumu aprēķināšana pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem 1. vai ar 10 m3 skābekļa pietiks 5 m3 propāna pilnīgai sadedzināšanai! Gāzu tilpumi mērīti vienādos apstākļos. Pilnīgas sadegšanas rezultātā rodas ogļskābā gāze un ūdens. uzdevums (4 punkti) Propānu C3H8 izmanto par gāzveida kurināmo. kas nepieciešams 25 litru ūdeņraža sadedzināšanai! Gāzu tilpumi mērīti vienādos apstākļos. Pabeidz ķīmiskās reakcijas shēmu un izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā! H2 + O2 → ………………………… Nosaki gāzu tilpuma attiecību! V(H2) : V(O2) = ………………………… Aprēķini nepieciešamā skābekļa tilpumu! 2. 15 . uzdevums (4 punkti) Aprēķini skābekļa tilpumu. Izvieto koeficentus propāna degšanas reakcijas vienādojumā! C3H8 + _O2→_ CO2 +_H2O Nosaki gāzu tilpuma attiecību! V(C3H8) : V(O2) = ………………………… Ar aprēķiniem pamato.

Joda tinktūrai (joda šķīdumam spirtā) piemīt antibakteriālas un antiseptiskas īpašības. uzdevums (6 punkti) Ieraksti trūkstošos vārdus! Slāpeklis ir ķīmiski neaktīva gāze. ja ar ūdeņraža izotopiem (deiteriju un tritiju) realizē kodolreakciju. uzdevums (2 punkti) Novērtē ūdeņraža izmantošanas iespējas. tāpēc to lieto …………………………………… .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_03_03 uzvārds klase datums NEMETĀLU IZMANTOŠANA 1. Hlors iznīcina mikroorganismus. tāpēc to var izmantot …………………………………… no to oksīdiem. Hēlijs ir viegla un ķīmiski neaktīva gāze. tāpēc to var izmantot inertas vides radīšanai …………………………………… un …………………………………… .6 ∙ 109 kJ! 2 1 3 4 1 a) … …………………………………………………………………………………………………………………… b) … …………………………………………………………………………………………………………………… 16 . tāpēc to var lietot …………………………………… pildīšanai. ko attēlo vienādojums: H + 1H → 2He + 0n + 1. 2. uzdevums (2 punkti) Ūdeņraža sadegšanu tīrā skābekli attēlo termoķīmiskais reakcijas vienādojums: 2H2 + O2 → 2H2O + 571. kāpēc! a) … …………………………………………………………………………………………………………………… b) … …………………………………………………………………………………………………………………… 3.8 kJ Kur praktiski izmanto ūdeņraža degšanas reakciju? Pamato. Ūdeņradis ir labs reducētājs. tāpēc to izmanto …………………………………… dezinficēšanā.

kas satur 2.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_04_01 uzvārds klase datums APRĒĶINI. kas raksturo ortofosforskābes iegūšanu no fosforīta! Aprēķini. cik lielu masu ortofosforskābes var iegūt no fosforīta. fosforīta.5 kg nātrija hlorīda! 2. IZMANTOJOT STEHIOMETRISKĀS SHĒMAS 1. Radušos fosforu sadedzina un P2O5 absorbē ar fosforskābes šķīdumu. Sastādi stehiometrisko shēmu. uzdevums (5 punkti) Hlorūdeņradi rūpnieciski var iegūt no nātrija hlorīda. uzdevums (5 punkti) Ražojot ortofosforskābi pēc termiskās metodes. Sastādi stehiometrisko shēmu. cik lielu tilpumu hlorūdeņraža teorētiski var iegūt no 58. realizējot šādas ķīmiskās pārvērtības: 2NaCl + 2H2O līdzstrāva 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ H2 + Cl2 → 2HCl.5 tonnas kalcija ortofosfāta! 17 . kas raksturo hlorūdeņraža iegūšanu no nātrija hlorīda! Aprēķini. smilšu un koksa maisījumu karsē elektriskajā krāsnī 1500 ºC temperatūrā.

NaCl. HCl. Na3PO4. AgNO3. CuCl2. K2SO4. No reaģentiem izvēlies atbilstošo tabulā norādītā anjona pierādīšanai un aizpildi tabulas tukšās ailes! Anjons - Cl 2- SO4 3- PO4 2- CO3 18 . Na2CO3.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S uzvārds ANJONU KVALITATĪVĀ NOTEIKŠANA Reaģents BaCl2 Molekulārais vienādojums klase Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ + 3NaNO3 datums Jonu vienādojums + - + + - Na + Cl + Ag + NO3 → AgCl↓ + Na + NO3 - 2- + CO3 + 2H → CO2↑ + H2O Saīsinātais jonu vienādojums K_11_KD_04_02 Uzdevums (12 punkti) Doti reaģenti anjonu pierādīšanai: BaCl2.

tas izraisa to iekaisumu un gļotādu uztūkumu. Koncentrētu H2SO4 nedrīkst liet kanalizācijā. Uz skapja. traukā ielej nepieciešamo tilpumu sērskābes un pielej ūdeni. norādot. paskaidro. kāpēc! Apgalvojums Jā / Nē (paskaidrojums) Lai atšķaidītu koncentrētu sērskābi. Strādājot ar koncentrētu HNO3. 19 . Amonjaka ūdens var radīt bīstamus ādas apdegumus. vai dotais apgalvojums ir patiess! Ja dotais apgalvojums nav patiess. jo. Jāizvairās no amonjaka ieelpošanas lielā daudzumā. Koncentrētu HNO3 jāuzglabā velkmes skapī. kurā uzglabā nitrātus. jābūt brīdinājuma zīmei. nonācis elpošanas orgānos. Koncentrētu H2SO4 un HNO3 jāuzglabā plānsienu traukos. ir jālieto aizsargbrilles.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_04_03 uzvārds klase datums SĒRA UN SLĀPEKĻA SAVIENOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI Uzdevums (8 punkti) Aizpildi tabulu.

... B... Tā ir . 3.. mēģenē … ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… 3... fosfatēšana) izvēlies to..... kas aprakstīts katrā no piemēriem! A. mēģenē … ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… 4.. Tā ir ....... kļūst tumšāki..... alvošana.. automobiļi un dažādi citi metālu izstrādājumi. kurā ķīmijas laboratorijā uzglabāja skābes....... cinkošana... 4........... Pēc pāris gadiem kaste izjuka. bet. korozija....... atverot kastīti........... No dotajiem pretkorozijas aizsardzības paņēmieniem (eļļošana.... krāsošana. korozija.... Nosaki. ielika tērauda naglu un uzlēja nedaudz eļļas... ieraudzījām. paejot ilgākam laikam. mēģenē iebēra CaCl2....... mēģenē … ………………………………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… 20 .. mēģenē ielēja uzvārītu ūdeni..... uzdevums (4 punkti) Korozijas procesa rezultātā tiek bojāti dažādi sadzīves priekšmeti..... jo ap vara kniedēm tērauda plāksnēs izveidojās caurumi.. skolēni veica šādu eksperimentu..... kuras sastiprinātas ar vara kniedēm.... C.. mēģenē ielēja ūdensvada ūdeni un ielika tērauda naglu.............. 2....... Tā ir .... .............. mēģenē ielēja eļļu un ielika tērauda naglu.......... bet... korozija............ .... 2..... . ka karotes ir kļuvušas tumšas. kas ir ūdensatņēmēja viela.... Metāla kaste.... kuru izmanto minēto izstrādājumu aizsardzībai! • Automašīnas virsbūvei – … ………………………………………………………………………………………… • Automašīnas motora kustīgajām daļām – … ……………………………………………………………………… • Konservu kārbām – … ……………………………………………………………………………………………… • Jumta skārdam – … ………………………………………………………………………………………………… 3........... uzdevums (8 punkti) Pētot tērauda naglas īpašības............. Visas mēģenes noslēdza ar aizbāžņiem un atstāja.. Uz svētkiem nolēmām tās izmantot galda klāšanai.. kurās mēģenēs notika un kurās nenotika pārvērtības! Atbildi pamato! 1. uz tās uzlika vati un ielika tērauda naglu.. 1........K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_05_01 uzvārds klase datums METĀLU KOROZIJA 1..... Seni bronzas pieminekļi ar laiku zaudē spožumu....... uzdevums (3 punkti) Izlasi tekstu un nosaki korozijas veidu. No vecmāmiņas mantotās sudraba karotes mēs glabājam noslēgtā kastītē sausā vietā.. niķelēšana... mēģenē … …………………… …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………………………………………… 2. Pēc nedēļas veica novērojumus. bija izgatavota no tērauda plāksnēm.. kļūst zaļi..

ja ūdeni vāra. satur Mg . Mg un HCO3 joni. kuru sastāvā ir PO4 un CO3 joni. gan pievienojot tam sodu. kas Zemes dzīlēs saskaras ar nešķīstošiem magnija un kalcija sāļiem. Ūdens nekarbonātu cietība raksturīga ūdenim. 2. Uzraksti divus ķīmisko reakciju jonu vienādojumus. Ūdens nekarbonātu cietību var novērst tikai tad. ka šie joni novērš ūdens cietību! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 21 . uzdevums (2 punkti) 2+ 2+ – Dzeramajā ūdenī ir Ca . Uzraksti divus ķīmisko reakciju jonu vienādojumus. uzdevums (2 punkti) 2+ 2+ 2– Ūdens. gan ūdeni vārot. Ca un SO4 jonus. kas apraksta pārvērtības.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_05_02 uzvārds klase datums ŪDENS CIETĪBA 1. kuru izmanto veļas mazgāšanai. kas pierāda. kas notiks. Ūdens karbonātu cietību var novērst. vārot šo ūdeni! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 3. Automātiskajām veļas mašīnām lieto 3– 2– ūdens mīkstinātājus. uzdevums (4 punkti) Vai apgalvojums ir patiess? Atzīmē ar “×” atbilstošajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Ūdens karbonātu cietību veido kalcija. kuri nav karbonāti. magnija un dzelzs hidrogēnkarbonāti.

radot gaisā slāpekļa(II) oksīdu (1. pamato. reakcija). veidojoties kalcija hidrogēnkarbonātam no kalcija karbonāta! Paskaidro. ka nitrāta joni stimulē augu augšanu. uzdevums (2 punkti) Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu pārvērtībai. kāpēc senatnē cilvēki pērkona lietu sauca par “auglīgu lietu”! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. Ūdenim nonākot virszemē. reakcija). kādi apstākļi var paātrināt šo procesu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 22 . … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 3. daļa dzelzs(II) jonu gaisa skābekļa klātbūtnē oksidējas. 1) … …………………………………………………………………………………………………………………… 2) … …………………………………………………………………………………………………………………… 3) … …………………………………………………………………………………………………………………… Zinot.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_05_03 uzvārds klase datums VIELU pārvērtības DABĀ 1. Slāpekļa(IV) oksīds gaisa skābekļa klātbūtnē reaģē ar ūdeni. kas notiek dabā. uzdevums (3 punkti) Uzraksti tekstā aprakstītā procesa elektronu bilances vienādojumus! Dziļurbumu ūdens satur dzelzs(II) jonus. uzdevums (4 punkti) Uzraksti tekstā aprakstīto ķīmisko pārvērtību molekulāros reakciju vienādojumus! Pērkona laikā zibens izraisa slāpekļa reakciju ar skābekli. reakcija). tādēļ lietus ūdens satur nedaudz slāpekļskābes (3. tad šis oksīds gaisā oksidējas par slāpekļa(IV) oksīdu (2.

uzdevums (6 punkti) Aizpildi tabulu. uzdevums (6 punkti) Aizpildi tabulu. ņemot vērā tabulā sniegto informāciju! Molekulformula Struktūrformula Saīsinātā struktūrformula Molekulas elektronformula H H H H C C C H H H H H H C C C H H 2. ņemot vērā tabulā sniegto informāciju! Oglekļa atomu skaits molekulā Ūdeņraža atomu skaits molekulā 4 10 6 12 4 6 Molekulformula 23 Saīsinātā struktūrformula .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_06_01 uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU SASTĀVS UN UZBŪVE 1.

uzdevums (6 punkti) Ieraksti tabulā ogļūdeņražu molekulformulas atbilstoši ogļūdeņražu klasei! C2H4.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_06_02 uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU KLASIFIKĀCIJA UN HOMOLOGU RINDAS 1. uzdevums (4 punkti) Nosaki ogļūdeņraža piederību homologu rindai! Saīsinātā struktūrformula Homologu rindas nosaukums H2 C═CH—CH 2 —CH 3 H2 C═CH—CH═CH—CH 3 HC≡C—CH 2 —CH 2 —CH 3 H 3 C—CH 2 —CH 3 24 Arēni . C4H6. C7H8. C5H8. C5H8. uzdevums (3 punkti) Dota šāda ogļūdeņražu homologu rinda: C2H2. C3H4. Sastādi homologu rindas nākamo divu ogļūdeņražu molekulformulas! Uzraksti šīs homologu rindas vispārīgo formulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 2. C4H10 Alkāni Alkēni Alkīni 3. C3H4. C5H10.

uzdevums (5 punkti) Nosaki.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_06_03 uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU IZOMĒRIJA 1. uzdevums (5 punkti) Uzraksti savienojuma C6H14 piecu izomēru saīsinātās struktūrformulas! 25 Nē . vai dotie ogļūdeņraži savā starpā ir izomēri! Atzīmē ar “×” attiecīgajā ailē! Ogļūdeņraži Jā H 3 C—CH 3 un H 3 C—CH 2 —CH 3 HC≡C—CH 2 —CH 3 un H 3 C—C≡C—CH 3 H 3 C—C≡C—CH 3 un H2 C═CH—CH═CH 2 H3 C—CH 2 —CH 2 —CH 3 un CH3 CH CH3 CH3 H2 C═CH—CH 2 —CH 3 un H3 C—CH 2 —CH 2 —CH 3 2.

uzdevums (6 punkti) Uzraksti ogļūdeņražu nosaukumus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai un to vēsturiskos nosaukumus! Ogļūdeņraža saīsinātā struktūrformula Nosaukumus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai Vēsturiskais nosaukums HC≡CH CH3 H2 C═CH 2 2. uzdevums (4 punkti) Uzraksti ogļūdeņražu nosaukumus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai! Saīsinātā struktūrformula Nosaukums H 3 C—CH 2 —C≡C—CH 3 H3C CH CH2 CH CH3 CH3 CH3 H2C C CH CH2 CH3 H3C CH3 H2 C═CH—CH═CH—CH 3 26 .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_06_04 uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU NOMENKLATŪRA 1.

24% H! Alkāna molmasa ir 58 g/mol.3% C un 7. 2.76% C un 17.7% H! Vielas tvaiku relatīvais blīvums pret ūdeņradi ir 39. 27 .K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_06_05 uzvārds klase datums ORGANISKO SAVIENOJUMU ĶĪMISKO FORMULU ATRAŠANA PĒC ĶĪMISKĀS ANALĪZES DATIEM 1. uzdevums (4 punkti) Atrodi alkāna molekulformulu. uzdevums (5 punkti) Atrodi ogļūdeņraža molekulformulu. ja tā sastāvā ir 82. ja tā sastāvā ir 92.

Propānu karsē katalizatora klātbūtnē. ………………………………………………………………………………………………………………………… 28 . ………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Etēns reaģē ar hlorūdeņradi. uzdevums (6 punkti) Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus! 1. uzdevums (5 punkti) Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus! HC≡CH + 2Br 2 → ……………… CH 4 + 3Cl 2 → ……………… + ……………… H2 C═CH—CH 3 + H2 ……………… H2 C═CH 2 + HBr ……………… C 6 H 14 t° H 2 + ……………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 2.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_07_01 uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU ĶĪMISKĀS REAKCIJAS 1. 1 mols etāna reaģē ar 2 moliem hlora.

sadedzinot 2 molus heksāna! ………………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti heksāna degšanas reakcijas termoķīmisko vienādojumu! ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. a. lai iegūtu 4450 kJ siltuma! ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 29 . sadedzinot 100 l etīna (n.).3 kJ siltuma. izdalās 2075. ka.) metāna jāsadedzina. pilnībā sadedzinot 43 g heksāna. uzdevums (4 punkti) Dots heksāna degšanas ķīmiskās reakcijas vienādojums: 2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O. ja zināms etīna degšanas reakcijas termoķīmiskais vienādojums: 2C2H2 +5O2 → 4CO2 + 2H2O + 2700 kJ! ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Aprēķini heksāna molmasu! ………………………………………………………………………………………………………………………… Aprēķini sadedzinātā heksāna daudzumu! ………………………………………………………………………………………………………………………… Aprēķini siltuma daudzumu. uzdevums (2 punkti) Dots metāna degšanas reakcijas termoķīmiskais vienādojums: CH4 +2O2 → CO2 + 2H2O + 890 kJ. kas izdalās. cik liels tilpums (n. uzdevums (2 punkti) Aprēķini. a. Aprēķini. cik lielu siltuma daudzumu var iegūt.K Ā R T Ē J Ā S Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_KD_07_02 uzvārds klase datums APRĒĶINI PĒC TERMOĶĪMISKAJIEM VIENĀDOJUMIEM 1. Zināms.

arguments. tā pierādījums.K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_KD_07_03 uzvārds klase datums NAFTAS PRODUKTU PATĒRIŅA PIEAUGUMS UN VIDES PIESĀRŅOJUMA PALIELINĀŠANĀS Uzdevums (20 punkti) Uzraksti argumentētu eseju “Vai Latvijā nepieciešams samazināt naftas produktu patēriņu?” Ievads: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Temata aktualitāte ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tēze ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 1. arguments ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2. arguments ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Izklāsts 1. arguments ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. secinājums par to ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 30 .

tā izklāsts. tā izklāsts. secinājumi par to ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Nobeigums Secinājumi un atziņu kopsavilkums ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 31 .K Ā R T Ē J Ā S V Ē R T Ē Š A N A S 2. arguments. secinājumi par to D A R B S K_11_KD_07_03 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. arguments.

uzdevums (3 punkti) Izvēlies vienu atbildi un atzīmē to ar “×” atbilstošajā ! A. Brīvo elektronu esamība metālu kristālrežģī nosaka metālu elektrovadītspēju. Pie smagajiem metāliem pieder zelts. IEGŪŠANA 1.3s23p1? Mg Na Al Ga B. Kuram ķīmiskajam elementam atoma kodola elektronapvalka ārējās enerģijas līmeņa elektronformula ir. kušanas temperatūru un siltumvadītspēju. +3. 3. uzdevums (3 punkti) Kurš no pasvītrotajiem vārdiem vai vārdu savienojumiem ir lieks dotajos apgalvojumos? Ieraksti to tabulas ailē! Apgalvojums Liekais vārds vai vārdu savienojums Metālu kristālrežģi veido negatīvi lādēti joni. perioda IIIA grupas elementam? +3 +2 +4 +6 2. tas disociē jonos..N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_01_V1 uzvārds klase datums METĀLU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS. +6? Cu Ba Pb Cr C. elektroni un neitrāli atomi. Kāda oksidēšanas pakāpe savienojumos ir 4. variants 1. Izkausējot kālija hlorīdu. Kuram ķīmiskajam elementam savienojumos iespējamās oksidēšanas pakāpes ir +2.. Pēc blīvuma metālus iedala vieglajos un smagajos metālos. uzdevums (5 punkti) Kāliju rūpnieciski iegūst. Uzraksti kālija hlorīda elektrolītiskās disociācijas vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti elektrodprocesu vienādojumus! Pie katoda: (K-) ………………………… Pie anoda: (A+) ………………………… Kurš jons oksidējas? ………………………… Uzraksti elektrolīzes procesa summāro vienādojumu! KCl(kausējums) līdzstrāva ……………… + ……………… 32 .. kalcijs un dzīvsudrabs. pozitīvi lādēti joni. elektrolizējot kālija hlorīda kausējumu.

Ca. Elektrolizējot niķeļa sulfāta šķīdumu. K. Hg. nemainās radioaktīvā starojuma iedarbībā A Aviācijā Laba elektrovadītspēja un stiepjamība. Fe. kura joni regulē olbaltumvielu un ogļhidrātu sintēzi. Izmantojot doto aprakstu. izveido ķīmisko pārvērtību rindu niķeļa rūpnieciskajai ražošanai! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Katrai pārvērtībai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Piedāvā citu ķīmisko pārvērtību rindu niķeļa ražošanai – niķeli iegūst no niķeļa(II) sulfīda. Ba. veidojas niķeļa(II) oksīds un sēra(IV) oksīds. iegūst niķeļa(II) sulfātu. bet rūpnieciski to var iegūt dažādi: veicot šķīstošu niķeļa sāļu elektrolīzi vai izmantojot reducētājus. Pb. kas regulē fermentatīvos procesus. Cieto atlikumu šķīdinot sērskābē. kas ietilpst kaulu un zobu sastāvā Ķīmiskais elements. K.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_01_V1 4. veicina lieko nātrija jonu izvadīšanu no organisma 5. uzdevums (5 punkti) Niķelis Zemes garozā sastopams niķeļa(II) sulfīda veidā. Mg. Izvēlies un ieraksti tabulā metālisko elementu ķīmiskos simbolus atbilstoši to bioloģiskajai nozīmei! Metāliskā elementa nozīme cilvēka organismā Metāliskā elementa ķīmiskais simbols Ķīmiskais elements. uz katoda izgulsnējas niķelis. Apdedzinot niķeļa sulfīdu. mehāniski izturīgs B Kodolreaktoru būvniecībā Kušanas temperatūra ≈1000 C. nemainās radioaktīvā starojuma iedarbībā. augsta mehāniskā izturība C Ugunsdrošības iekārtās D Elektrotehnikā o o 33 . uzdevums (3 punkti) Kur var izmantot metālu sakausējumus ar šādām īpašībām? Ieraksti atbilstošo burtu tabulas ailē! Metāla sakausējuma raksturojums Burts Izmantošana Kušanas temperatūra 60 C. to apdedzinot un tad izmantojot kādu reducētāju! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu Ķīmiskais elements. uzdevums (3 punkti) Doti metāliskie elementi: Na.

uzdevums (3 punkti) Latvijā ražotus dārgmetālu izstrādājumus var pazīt pēc īpašas zīmes ar attēlu un skaitli. sudrabs un varš. caur kuriem izvadītas gāzu novadcaurulītes. Aprēķini tīra zelta masu 5 gramos sakausējuma. kuras relatīvais blīvums pret gaisu ir 0. retāk – 750. Uz zelta rotaslietām proves parasti ir 585. uzdevums (5 punkti) Stikla cauruli iestiprināja laboratorijas statīvā (attēls) un tajā iebēra melnu pulverveida vielu A. Caur vienu galu stikla caurulē no Kipa aparāta tika ievadīta gāzveida viela B. kas vārglāzē pārvērtās bezkrāsainā šķidrā vielā D. kura sastāvā ir 3 metāli – zelts. B – ……………………. bet caur gāzu novadcaurulīti otrajā caurules galā izdalījās tvaiki. Uzraksti vielu ķīmiskās formulas! A – ……………………. C – ……………………. kurā zelta masa daļa ir 58. ko sauc par provi jeb raudzi.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_01_V1 7. kura sastāv no ķīmisko elementu periodiskās tabulas B grupas metāliskā elementa un skābekļa. D – …………………… Kāda ir eksperimentā aprakstītās ķīmiskās reakcijas praktiskā nozīme? … ……………………………………………………………………………………………………………………… 34 . ka uz caurules sienām parādījās sarkanbrūna spīdīga viela C. Cauruli vienmērīgi karsēja gāzes degļa liesmā un novēroja.069. Ko nozīmē prove? ……………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Dzeltenais zelts ir sakausējums. bet zelta sakausējumus! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 8. kāpēc rotaslietu izgatavošanā neizmanto tīru zeltu. Metāliskā elementa atoma elektronformula ir 1s22s22p63s23p63d104s1 un oksidēšanas pakāpe savienojumā ir +2.5%! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Paskaidro. Caurules galus noslēdza ar aizbāžņiem.

. Kāda oksidēšanas pakāpe savienojumos ir 5.. Izkausējot litija hlorīdu. 3. variants 1. Kuram ķīmiskajam elementam atoma kodola elektronapvalka ārējās enerģijas līmeņa elektronformula ir. uzdevums (5 punkti) Litiju rūpnieciski iegūst.. perioda IIA grupas elementam? +3 +2 +4 +6 2. elektrolizējot litija hlorīda kausējumu. Kuram ķīmiskajam elementam savienojumos iespējamās oksidēšanas pakāpes ir +2. nātrijs un osmijs.5s25p2? Sn Sb Sr Pb B. tas disociē jonos. IEGŪŠANA 2. uzdevums (3 punkti) Kurš no pasvītrotajiem vārdiem vai vārdu savienojumiem ir lieks dotajos apgalvojumos? Ieraksti to tabulas ailē! Apgalvojums Liekais vārds vai vārdu savienojums Metālu kristālrežģi veido pozitīvi lādēti joni. Pēc blīvuma metālus iedala vieglajos un smagajos metālos. uzdevums (3 punkti) Izvēlies vienu atbildi un atzīmē to ar “×” atbilstošajā ! A. +7? Cu Sr Sn Mn C.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_01_V2 uzvārds klase datums METĀLU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS. brīvie elektroni un neitrāli atomi. neitroni. elektrovadītspēju un siltumvadītspēju. Pie smagajiem metāliem pieder svins. +4. Uzraksti litija hlorīda elektrolītiskās disociācijas vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti elektrodprocesu vienādojumus! Pie katoda: (K-) ………………………… Pie anoda: (A+) ………………………… Kurš jons oksidējas? ………………………… Uzraksti elektrolīzes procesa summāro vienādojumu! LiCl (kausējums) līdzstrāva ……………… + ……………… 35 . Brīvo elektronu esamība metālu kristālrežģī nosaka metālu blīvumu.

Elektrolizējot cinka sulfāta šķīdumu. augsta mehāniskā izturība A Ugunsdrošības signalizācijas iekārtās Blīvums 2. iegūst cinka sulfātu. Izvēlies un ieraksti tabulā metālisko elementu ķīmiskos simbolus atbilstoši to bioloģiskajai nozīmei! Metāliskā elementa nozīme cilvēka organismā Metāliskā elementa ķīmiskais simbols Ķīmiskais elements hemoglobīna sastāvā Visvairāk šis ķīmiskais elements organismā ir kaulaudos. Pb. Cd. kas pazemina arteriālo asinsspiedienu un holesterīna daudzumu asinīs 5. Mg. uzdevums (5 punkti) Cinks Zemes garozā sastopams cinka sulfīda veidā. viegli stiepjams un velmējams. K. nemainās radioaktīvā starojuma iedarbībā. Ca. izveido ķīmisko pārvērtību rindu cinka rūpnieciskajai ražošanai! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Katrai pārvērtībai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Piedāvā citu ķīmisko pārvērtību rindu cinka ražošanai – cinku iegūst no cinka sulfīda. Ba. nepieciešamā diennakts deva cilvēkam ir 1grams Ķīmiskais elements. Cieto atlikumu apstrādājot ar sērskābi. to apdedzinot un tad izmantojot kādu reducētāju! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. veidojas cinka oksīds un sēra(IV) oksīds. Fe. bet rūpnieciski to var iegūt dažādi: veicot šķīstošu cinka sāļu elektrolīzi vai izmantojot reducētājus.80 g/cm3.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_01_V2 4.5 oC. uzdevums (3 punkti) Doti metāliskie elementi: Na. augsta mehāniskā izturība B Elektrotehnikā Kušanas temperatūra 58. uz katoda izgulsnējas cinks. Izmantojot doto aprakstu. nemainās radioaktīvā starojuma iedarbībā C Atomelektrostaciju būvniecībā D Aviācijā o 36 . Apdedzinot cinka sulfīdu. K. uzdevums (3 punkti) Kur var izmantot metālu sakausējumus ar šādām īpašībām? Ieraksti atbilstošo burtu tabulas ailē! Metāla sakausējuma raksturojums Burts Izmantošana Kušanas temperatūra ≈1000 C.

N O B E I G U M A

V Ē R T Ē Š A N A S

D A R B S

K_11_ND_01_V2

7. uzdevums (3 punkti)
Sudrabs ir cēlmetāls, to izmanto sakausējumos, no kuriem gatavo juvelierizstrādājumus. Izplatītākie ir sudraba
sakausējumi ar provi jeb raudzi 800 un 875.

Ko nozīmē prove? ………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………………………
Pazīstamākie ir sudraba sakausējumi ar varu.
Aprēķini tīra sudraba masu 5 gramos sakausējuma, kurā sudraba masa daļa ir 87,5%!
… ………………………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………………………
Paskaidro, kāpēc rotaslietu izgatavošanā neizmanto tīru sudrabu, bet sudraba sakausējumus!
… ………………………………………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………………………………
8. uzdevums (5 punkti)
Stikla cauruli iestiprināja laboratorijas statīvā (attēls) un tajā iebēra pelēkzaļu kristālisku vielu A, kura sastāv no
ķīmisko elementu periodiskās tabulas B grupas metāliskā elementa un skābekļa. Metāliskā elementa atoma elektronformula ir 1s22s22p63s23p63d84s2 un oksidēšanas pakāpe savienojumā ir +2. Caurules galus noslēdza ar aizbāžņiem,
caur kuriem izvadītas gāzu novadcaurulītes. Caur vienu galu stikla caurulē no Kipa aparāta tika ievadīta gāzveida
viela B, kuras relatīvais blīvums pret slāpekli ir 0,071. Cauruli vienmērīgi karsēja gāzes degļa liesmā un novēroja, ka
uz caurules sienām parādījās sudrabbalta viela C ar iedzeltenu atspīdumu, bet caur gāzu novadcaurulīti otrajā caurules
galā izdalījās tvaiki, kas vārglāzē pārvērtās bezkrāsainā šķidrā vielā D.

Uzraksti aprakstīto vielu ķīmiskās formulas!
A – ……………………, B – ……………………, C – ……………………, D – ……………………
Kāda ir eksperimentā aprakstītās ķīmiskās reakcijas praktiskā nozīme?
… ………………………………………………………………………………………………………………………
37

N O B E I G U M A

V Ē R T Ē Š A N A S

Vārds

D A R B S

K_11_ND_02_1V

uzvārds

klase

datums

Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības
1. variants

1. uzdevums (3 punkti)
Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu, izvēlies atbilstošo metālu un ieraksti tekstā metāla
nosaukumu!
A. ………………………… ir spēcīgāks reducētājs nekā alumīnijs, bet vājāks reducētājs nekā kalcijs.
B. …………………………, reaģējot ar vara(II) sulfāta ūdensšķīdumu, reducē Cu2+ jonus, kas atrodas šķīdumā.
C. ………………………… nereaģē ne ar aukstu, ne ar karstu ūdeni un neiedarbojas ar atšķaidītām skābēm.
2. uzdevums (3 punkti)
Prognozē, kā tautsaimniecībā varētu izmantot tabulā raksturotos metālu savienojumus!
Metāla
savienojums

Metāla savienojuma īpašības

Izmantošanas iespējas tautsaimniecībā

AgNO3

Bezkrāsaina, kristāliska viela, labi šķīst ūdenī,
šķīdumam piemīt antiseptiskas īpašības

KCl

Bezkrāsaina, kristāliska viela, labi šķīst ūdenī, satur
augiem nepieciešamu barības elementu

CaSO4 ·0,5H2O

Balta vai pelēka viela, kas nedaudz šķīst ūdenī.
Samaltu samaisa kopā ar ūdeni noteiktās masas
attiecībās; iegūst maisījumu, kas ātri sacietē

3. uzdevums (2 punkti)
Cinka hidroksīds reaģē gan ar sālsskābi, gan ar nātrija hidroksīdu.
Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus!
Zn(OH)2 + _ NaOH→ …………………………………………
Zn(OH)2 + _ HCl→ ……………………………………………
4. uzdevums (4 punkti)
Aizpildi tabulu!
Ķīmiskā savienojuma
Kompleks-veidotājs
formula

Koordinācijas
skaitlis

Ligands

[Cu(NH3)4]SO4

38

Kompleksā savienojuma
nosaukums

N O B E I G U M A

V Ē R T Ē Š A N A S

D A R B S

K_11_ND_02_1V

5. uzdevums (4 punkti)
Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus un sastādi oksidēšanās–reducēšanās reakciju elektronu bilances
vienādojumus!
Ķīmiskās reakcijas vienādojums

Elektronu bilances vienādojumi

_Na + _H2O → ……………………

Zn + Pb(NO3)2 → ……………………

6. uzdevums (4 punkti)
Hromu iegūst no hroma rūdas, realizējot šādu ķīmisku pārvērtību:
Cr2O3 + 3C → 2Cr + 3CO.
Aprēķini hroma daudzumu un masu, ko var iegūt no 400 kg hroma rūdas, kas satur 8% piemaisījumu!

7. uzdevums (6 punkti)
Monētas parasti izgatavo no dažādu metālu sakausējumiem. Monētas sakausējums sastāv no vara un dzelzs. Skolēns to nolēma izpētīt, tāpēc ielika vārglāzē un uzlēja pietiekamu tilpumu 20% HCl šķīduma.
Vai skolēns monētu izšķīdinās? Pamato atbildi!
… ………………………………………………………………………………………………………………………
Pirms sakausējuma iegūšanas dzelzs un vara skaidiņas sajauca maisījumā, kurā dzelzs masas daļa bija 40% un
vara masas daļa – 60%. Aprēķini ūdeņraža tilpumu (normālos apstākļos), kas rodas, sālsskābei reaģējot ar 50 gramiem metālu maisījuma!

39

Mālu ķīmiskais sastāvs ietekmē keramikas izstrādājumu kvalitāti.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_02_1V 8. Sarkano mālu paraugu ievieto vārglāzē. uzdevums (4 punkti) Māls ir nogulumiezis. Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu. Piemēram. kura notiek. uzlej 20% HCl šķīdumu un samaisa. kas satur minerālu kaolinītu Al2O3·2SiO2 ·2H2O un piemaisījumu veidā dažādus savienojumus. bet filtrāts ir iedzeltenā vai sarkanbrūnā krāsā. Iegūto maisījumu karsē. sarkanajiem māliem iedarbojoties ar sālsskābi! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda metāla jonus satur filtrāts? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kādu reaģentu varētu izmantot. kas apraksta ķīmisko pārvērtību. tad atdzesē un filtrē. lai pierādītu šā metāla jonus šķīdumā? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Atbildi pamato ar saīsināto jonu vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 40 . Uz filtra paliek pelēcīgi balta viela. tāpēc pirms mālu izmantošanas rūpniecībā tiek veikta to analīze. sarkanais māls satur dzelzs(III) oksīda piemaisījumus.

kā tautsaimniecībā varētu izmantot tabulā raksturotos metālu savienojumus! Metāla savienojums ZnO Metāla savienojuma īpašības Izmantošanas iespējas tautsaimniecībā Balta pulverveida viela.... .. Kopā ar ūdeni. reaģējot ar sudraba(I) nitrāta ūdensšķīdumu. sacietē 3. cementu un smiltīm veido masu. uzdevums (3 punkti) Prognozē. reducē Ag+ jonus.. bet vājāks reducētājs nekā magnijs......... variants 1........... uzdevums (3 punkti) Izmantojot metālu elektroķīmisko spriegumu rindu..... nereaģē ne ar aukstu. izvēlies atbilstošo metālu un ieraksti tekstā metālu nosaukumus! A.. .. kas nedaudz šķīst ūdenī...... irdena pulverveida viela.... piemīt sausinošas................. savelkošas.. gan ar nātrija hidroksīdu.. saistot no gaisa CO2......N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_02_2V uzvārds klase datums Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības 2.. uzdevums (2 punkti) Hroma (III) hidroksīds reaģē gan ar sālsskābi. satur augiem nepieciešamu barības elementu fosforu Ca(OH)2 Balta..... sīkgraudaina pulverveida viela. ir spēcīgāks reducētājs nekā cinks.......... Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus! Cr(OH)3 + NaOH→ ………………………………………… Cr(OH)3 + HCl→ ………………………………………… 4.. nedaudz šķīst ūdenī.......... ne ar karstu ūdeni un neiedarbojas ar skābekli...... nešķīst ūdenī... B.. .. C.............. antiseptiskas īpašības Ca(H2PO4)2·H2O Pelēka........... uzdevums (4 punkti) Aizpildi tabulu! Ķīmiskā savienojuma Kompleks-veidotājs formula Koordinācijas skaitlis Ligands Na3[Al(OH)6] 41 Kompleksā savienojuma nosaukums . kas.. 2......

kas veidosies no sālsskābes un 60 gramiem metālu maisījuma! 42 . tāpēc ielika vārglāzē un uzlēja pietiekamu tilpumu 20% sālsskābes. uzdevums (4 punkti) Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus un sastādi oksidēšanās–reducēšanās reakciju elektronu bilances vienādojumus! Ķīmiskās reakcijas vienādojums Elektronu bilances vienādojumi Fe + CuSO4 → ………………………… Ca + H2O→ …………………………… 6. Vai skolēns monētu izšķīdinās? Pamato atbildi! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Pirms sakausējuma iegūšanas cinka un vara pulveri sajauca maisījumā. realizējot šādu ķīmisko pārvērtību: Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2. kurā cinka masas daļa bija 20% un vara masas daļa – 80%. uzdevums (4 punkti) Dzelzi iegūst no dzelzsrūdas. Aprēķini dzelzs daudzumu un masu. Aprēķini ūdeņraža tilpumu (normālos apstākļos). Skolēns to nolēma izšķīdināt. Monētas sakausējums sastāv no vara un cinka. kas satur 12% piemaisījumu! 7. uzdevums (6 punkti) Monētas parasti izgatavo no dažādu metālu sakausējumiem.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_02_2V 5. ko var iegūt no 500 kg dzelzsrūdas.

Zaļganpelēko mālu paraugu ievieto vārglāzē. bet filtrāts ir bezkrāsains vai iezaļganā krāsā. kura notiek. Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu. lai pierādītu šā metāla jonus šķīdumā? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Atbildi pamato ar saīsināto jonu vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 43 . Uz filtra paliek pelēcīgi balta viela. zaļganpelēkajiem māliem iedarbojoties ar sālsskābi! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda metāla jonus satur filtrāts? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kādu reaģentu varētu izmantot. uzdevums (4 punkti) Māls ir nogulumiezis. Iegūto maisījumu karsē. tāpēc pirms mālu izmantošanas rūpniecībā tiek veikta to analīze. kas satur minerālu kaolinītu Al2O3·2SiO2 ·2H2O un piemaisījumu veidā dažādus savienojumus. uzlej 20% HCl šķīdumu un samaisa. māls ar zaļganpelēku krāsu satur dzelzs(II) oksīda piemaisījumus. tad atdzesē un filtrē.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_02_2V 8. Ķīmiskais sastāvs ietekmē keramikas izstrādājumu kvalitāti. Piemēram. kas apraksta ķīmisko pārvērtību.

2. uzdevums (4 punkti) Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu. Elementa veidotā vienkāršā viela normālos apstākļos ir dzeltena. kurā ir viena nepolārā kovalentā saite. Fosfors ķīmiskajās reakcijās ir ………………………………… oksidētājs nekā hlors. Elementa izotopiem ir liela nozīme enerģijas iegūšanai kodolsintēzes procesā. Fosfora augstākā oksidēšanas pakāpe ir ……… fosfora zemākā oksidēšanas pakāpe ir ………………… . uzdevums (4 punkti) Ieraksti tabulā tā nemetāliskā elementa nosaukumu. bet otra – sarkanā krāsā bez smaržas.→ C … …………………………………………………………………………………………………… 0 –4 B. papildini tekstu! Fosfora atoma elektronformula ir ………………………………………… . Elements veido vairākas vienkāršas vielas: viena no tām ir balti iedzeltenā krāsā ar nepatīkamu smaržu. variants 1. Nosaki. Uzraksti vienu ķīmiskās reakcijas vienādojumu. 3. kurā ogleklim mainās oksidēšanās pakāpe no C uz C! ……………………………………………………………………………………………………………………… C. kas atbilst dotajam raksturojumam! Nemetāliskā elementa raksturojums Elementa nosaukums Elements veido divatomu molekulu. cieta viela. uzdevums (6 punkti) A. Virs katra ķīmiskā elementa simbola uzraksti tā oksidēšanas pakāpi! S + O2 → SO2 Uzraksti atbilstošos elektronu bilances vienādojumus! ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Kurš elements ir reducētājs? ……………………………………………………………………………………… 44 . kādu procesu (oksidēšanos vai reducēšanos) attēlo elektronu bilances vienādojums! 0 –4 C + 4e.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_03_V1 uzvārds klase datums NEMETĀLI 1.

Elementa skābekļa masas daļa Zemes garozā ir 45. CaCl2. uzdevums (4 punkti) Uzraksti ķīmiskās formulas diviem dažādiem nemetāliem. uzdevums (3 punkti) Nemetāliskie elementi Zemes garozā sastopami minerālu. iežu un rūdu sastāvā dažādu ķīmisko savienojumu veidā. 6. Diagrammā attēlo elementa silīcija masas daļu Zemes garozā! Minerāla muskovīta (vizlas) formula ir KAl2(OH)2[AlSi3O10]. tā molmasa – 370 g/mol. bet ūdeņraža – 0.0%. 45 . Tabulā ir atrodama informācija par muskovīta kvantitatīvo sastāvu.9 %.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_03_V1 4. lai pilnībā izreaģētu ar 15 m3 ūdeņraža! Gāzu tilpumi mērīti vienādos apstākļos. kas nepieciešams. kurus var iegūt no dotajām izejvielām – CaCO3. uzdevums (3 punkti) Rūpniecībā slāpekli un ūdeņradi izmanto amonjaka ražošanā. H2O. silīcija masas daļa ir 27. Na. HgO. Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojuma shēmu un izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā! H2 + N2 → ………………………… Pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma nosaki gāzu tilpumu attiecību! V(H2) : V(N2) = ……………………… Aprēķini slāpekļa tilpumu.0%. CuO! …………………………… ……………………………… Uzraksti divus ķīmisko reakciju vienādojumus šo nemetālu iegūšanai! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 5.

Litija hidrīds bija arī amerikāņu lidotāju glābšanas vestēs un piepūšamajās gumijas laivās.9 0. Avārijas gadījumā. gāze gaisā sadega. kas attēlo muskovīta sastāvu. nonākot ūdenī. kur vēl praktiski lieto minēto gāzi? … ……………………………………………………………………………………………………………………… 46 . norādīta kālija masas daļa (%).N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_03_V1 Izmantojot tavā rīcībā esošo informāciju. Uzraksti aprakstītās gāzes nosaukumu! … …………………………………………………………………………… Kāpēc gāzes izmantošana nav bīstama aprakstītajās situācijās? ……………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti tekstā aprakstīto gāzes iegūšanas ķīmiskās reakcijas vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda īpašība nepieciešama gāzei. uzdevums (6 punkti) Izlasi tekstu! Lai kara laikā pasargātu pilsētas un traucētu kara lidmašīnām.5 21. Ieraksti elementa silīcija simbolu atbilstoši tā masas daļai (%) muskovītā! 7. Šīs gāzes ieguvei visbiežāk izmantoja litija hidrīdu. % K Al H 10.5 Si O 51.9 Diagrammā. sākās litija hidrīda ķīmiskā reakcija ar ūdeni. izmantoja ar gāzi pildītus balonus. bet kaitīgas un bīstamas vielas neradās. aprēķini elementa silīcija masas daļu (%) minerālā! Rezultātu ieraksti tabulā! Elements Elementa masas daļa. Baloniem eksplodējot. lai ar to pildītu glābšanas vestes? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāpēc mūsu dienās šī gāze tiek aizstāta ar hēliju? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti vienu piemēru. Mūsu dienās gaisa balonu pildīšanai šī gāze tiek aizstāta ar hēliju.

. uzdevums (4 punkti) Ieraksti tabulā tā nemetāliskā elementa nosaukumu.. Ķīmiskajam elementam ir vairāki alotropiskie veidi. Elementa veidotā vienīgā vienkāršā viela parastos apstākļos ir zaļgandzeltena gāze. Virs katra ķīmiskā elementa simbola uzraksti tā oksidēšanās pakāpi! C + O2 → CO2 Uzraksti atbilstošus elektronu bilances vienādojumus! ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Kurš elements ir oksidētājs? …………………………………………………………………………………………… 47 ... kādu procesu (oksidēšanos vai reducēšanos) attēlo elektronu bilances vienādojums! 0 –2 S + 2e. Nosaki.. kur sēram mainās oksidēšanās pakāpe no S uz S ! ……………………………………………………………………………………………………………………… C.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_03_V2 uzvārds klase datums NEMETĀLI 2. Oglekļa augstākā oksidēšanas pakāpe ir . 2. uzdevums (6 punkti) A. Ogleklis ķīmiskajās reakcijās ir ……………… oksidētājs nekā fluors. Uzraksti vienu ķīmiskās reakcijas vienādojumu. 3.. diviem ir raksturīgi atomu tipa kristālrežģi. papildini tekstu! Oglekļa atoma elektronformula ir ……………… . vienam no alotropiskajiem veidiem piemīt liela cietība. oglekļa zemākā oksidēšanas pakāpe ir …… . kas atbilst dotajam raksturojumam! Nemetāliskā elementa raksturojums Elementa nosaukums Elements veido divu atomu molekulu. variants 1.. kurā ir trīs kovalentās nepolārās saites.→ S ?… …………………………………………………………………………………………………… 0 –2 B. uzdevums (4 punkti) Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu.. Elementa veidotu vienkāršo vielu izmanto kā ekoloģiski tīru degvielu.

0%. uzdevums (3 punkti) Rūpniecībā slāpekli un ūdeņradi izmanto amonjaka ražošanā. kas nepieciešams. KBr. H2O2.0%.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_03_V2 4. Diagrammā attēlo elementa oglekļa masas daļu (%) cilvēka organismā! Minerāla karnalīta formula KCl∙MgCl2∙6H2O. Tabulā ir atrodama informācija par karnalīta kvantitatīvo sastāvu. Zn! …………………………… ……………………………… Uzraksti divus atbilstošus ķīmisko reakciju vienādojumus šo nemetālu iegūšanai! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 5.0%. bet ūdeņraža – 10. 48 . kurus var iegūt no dotajām izejvielām – CaO. HCl. tā molmasa – 277. Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojuma shēmu un izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā! N2 + H2 → ………………………… Pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma nosaki gāzu tilpumu attiecību! V(N2) : V(H2) = ………………………… Aprēķini ūdeņraža tilpumu. lai pilnībā izreaģētu ar 100 m3 slāpekļa! Gāzu tilpumi mērīti vienādos apstākļos. SiO2.5 g/mol. 6. Elementa skābekļa masas daļa cilvēka organismā ir 62. uzdevums (3 punkti) Nemetāliskie elementi ir sastopami cilvēka organismā dažādu ķīmisko savienojumu veidā. uzdevums (4 punkti) Uzraksti ķīmiskās formulas diviem dažādiem nemetāliem. oglekļa masas daļa – 21.

indīgu kaujas vielu izmantoja vācu armija 1915.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_03_V2 Izmantojot tavā rīcībā esošo informāciju. Uzraksti gāzes nosaukumu! …………………………………………………………………………………………… Kāpēc gāja bojā karavīri. aprīlī pie Ipras upes.6 4. Mazāk cieta tie. Ieraksti elementa hlora simbolu atbilstoši tā masas daļai (%) karnalītā! 7. lielākoties viņi slēpās pēc iespējas dziļākos ierakumos. uzdevums (6 punkti) Izlasi tekstu! Pirmoreiz šo zaļgandzelteno gāzi kā smacējošu. % K Mg H 14. ka gāze vāji šķīst ūdenī. sajūtot šīs gāzes smaku? …………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu gāzes reakcijai ar ūdeni! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda praktiska nozīme mūsu dienās ir šai reakcijai? ………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Uzraksti vienu piemēru. Tajā laikā karavīriem nebija pieredzes. kā rīkoties. gada 22.6 Diagrammā. kā arī reaģē ar ūdeni. Tieši šie karavīri gāja bojā. kas attēlo karnalīta sastāvu. kas atradās dziļos ierakumos? … ………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Iesaki.3 Cl O 34. Zināms. norādīta kālija masas daļa (%). aprēķini elementa hlora masas daļu (%) minerālā! Rezultātu ieraksti tabulā! Elements Elementa masas daļa. lai pasargātos no bīstamām gāzveida vielām. kā rīkoties.1 8. kas atradās augstāk virs zemes un ūdensbaseina tuvumā. kur vēl praktiski lieto šo gāzi?… …………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 49 .

. a. + _. … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… Kurš elements ir oksidētājs šajā reakcijā?……………………………………… 3... variants 1.) → _AgNO3 + _. izdalās brūna gāze ar asu smaku..…. ko var iegūt no 4.. 2. C un D ķīmiskās formulas! A ………………………… B ………………………… C ………………………… D ………………………… Pēc stehiometriskās shēmas N2 → 2KNO3 aprēķini kālija nitrāta masu. Ja koncentrēta sērskābe nokļuvusi uz ādas. sastādi elektronu bilances vienādojumus. Uzraksti vielu A... Kālija nitrāta ražošanā veic vairākas ķīmiskās pārvērtības... Nitrātu uzglabāšanā svarīgākais drošības noteikums ir to pasargāšana no mitruma piekļuves.. uzdevums (4 punkti) Novērtē.. Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojuma shēmu...) slāpekļa! Uzraksti vienu piemēru. Spektrofotometru var izmantot fosfātjonu kvantitatīvai noteikšanai ūdens paraugā. izliec koeficientus ķīmiskās reakcijas vienādojumā! _Ag + _HNO3 (konc.48 m3 (n. tad to jāskalo ar lielu ūdens daudzumu. un ievelc “×» atbilstošajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Hlorūdeņraža šķīdums ūdenī ir sālsskābe.N O B E I G U M A Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_04_1V uzvārds klase datums NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI 1. uzdevums (8 punkti) Slāpeklis ir izejviela kālija nitrāta rūpnieciskajā ražošanā. kur izmanto kālija nitrātu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 50 . vai apgalvojums ir patiess.…. uzdevums (4 punkti) Sudrabam reaģējot ar koncentrētu slāpekļskābi. kuras var attēlot ar šādu pārvērtību virkni: N2 → A → B → C → D → KNO3. B.

uzdevums (8 punkti) Gāzu šķīdība ūdenī ir dažāda.3 kPa) var izšķīdināt 224 litrus amonjaka! Izskaidro ķīmiskās saites veidošanos pēc donorakceptora mehānisma amonija jonā! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Paskaidro. Kas ir dzeltenā vienkāršā viela? … …………………………………………………………………………………… Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu aprakstītajam procesam! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Sadedzinot dzelteno vielu. Aprēķini gāzes molmasu un nosaki tās ķīmisko formulu! 51 .3 kPa) iespējamā masas daļa šķīdumā var būt 47%. Ar aprēķiniem pamato. saskatāmi gaiši dzeltenas vienkāršas vielas nogulsnējumi. Uzraksti gāzes ķīmisko formulu! ……………………………………………………………………………………… Uzraksti saīsināto jonu vienādojumu. 103. kāpēc universālindikatora papīrs ir jāsamitrina.2. elementa oksidēšanas pakāpe ir –2. ūdens kļūst duļķains. uzdevums (6 punkti) Dažu avotu ūdenim ir nepatīkama pūstošu olu smaka. Ūdenī izšķīdusī gāze rodas Zemes dzīlēs dažādos procesos. Ūdenim iztvaikojot. vai vienā litrā ūdens normālos apstākļos (0 oC. 101. Gāze ir elementa X savienojums ar ūdeņradi. rodas cita gāze. Tai šķīstot ūdenī. kuru var pierādīt ar Pb2+ jonu (parādās melns duļķojums). Amonjaka (0 oC. lai pierādītu amonjaku! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda vide ir amonjaka ūdens šķīdumam? Atbildi pamato! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 5.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_04_1V … ……………………………………………………………………………………………………………………… 4. veidojas jons. kuras relatīvais blīvums pret gaisu ir 2. kas pamato nezināmā jona pierādīšanu ar Pb2+! Šo avotu ūdenim noplūstot un uzkrājoties grāvjos.

) slāpekļa! Uzraksti vienu piemēru. uzdevums (4 punkti) Varam reaģējot ar koncentrētu slāpekļskābi.. 2.) → _Cu(NO3)2 + _. vai apgalvojums ir patiess. un ievelc “×» atbilstošajā ailē! Apgalvojums Jā Nē Hlora šķīdumu ūdenī sauc par hlorūdeņražskābi. uzdevums (4 punkti) Novērtē. kuras var attēlot ar šādu pārvērtību virkni: N2 → A → B → C → D → NH4NO3.72 m3 (n. sastādi elektronu bilances vienādojumus... Amonija nitrāta ražošanā veic vairākas ķīmiskās pārvērtības. … ……………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… Kurš elements ir oksidētājs šajā reakcijā? … ………………………………… 3.…. Uzraksti vielu A.. + _. Svarīgākais drošības noteikums nitrātu uzglabāšanā ir to pasargāšana no mitruma piekļuves.. C un D ķīmiskās formulas! A ………………………… B ………………………… C ………………………… D ………………………… Pēc stehiometriskās shēmas N2 → NH4NO3 aprēķini amonija nitrāta masu. B.…. Ja koncentrēta slāpekļskābe ir nokļuvusi uz ādas.....N O B E I G U M A Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_04_2V uzvārds klase datums NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI 2. izdalās brūna gāze ar asu smaku... Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojuma shēmu.. kur izmanto amonija nitrātu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 52 . ko var iegūt no 6. izliec koeficientus ķīmiskās reakcijas vienādojumā! _Cu + _HNO3 (konc. uzdevums (8 punkti) Slāpeklis ir izejviela amonija nitrāta rūpnieciskajā ražošanā. Spektrofotometru var izmantot fosfātjonu kvalitatīvai noteikšanai ūdens paraugā. variants 1. a. tā nekavējoties jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.

uzdevums (8 punkti) Gāzu šķīdība ūdenī ir dažāda. bet tās vāju ūdensšķīdumu izmanto ārstnieciskos nolūkos. Iztvaikojot ūdenim pilnībā. Ja šādam šķīdumam pielej svina(II) nitrāta šķīdumu. Ar aprēķiniem pamato. uzdevums (6 punkti) Gaisa sastāvā šī gāze ir nelielā koncentrācijā. rodas cita gāze. kas attēlo šķīdumā esošā jona iedarbību ar Pb2+ jonu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Ķīmijas laboratorijā pagatavoja minētās gāzes šķīdumu ūdenī. Uzraksti gāzes ķīmisko formulu! ……………………………………………………………………………………… Uzraksti saīsināto jonu vienādojumu. Aprēķini gāzes molmasu un nosaki tās ķīmisko formulu! 53 . Tā rodas arī Zemes dzīlēs un tāpēc ietilpst dabasgāzes sastāvā un ir izšķīdusi minerālavotu ūdeņos. lai pierādītu hlorūdeņradi! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda vide ir hlorūdeņraža ūdensšķīdumam? Atbildi pamato! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 5. Hlorūdeņraža iespējamā masas daļa šķīdumā var būt 40%. kāpēc universālindikatora papīrs ir jāsamitrina. Kas ir dzeltenā vienkāršā viela? … …………………………………………………………………………………… Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu aprakstītajam procesam! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Sadedzinot dzelteno kristālisko vielu. parādās melns duļķojums. Pēc dažām dienām šķīdums saduļķojās. Gāze ir indīga. 101. kristāliska viela. kuras relatīvais blīvums pret ūdeņradi ir 32. Gāze veidojas olbaltumvielu pūšanas procesos. bet atstāja vārglāzē.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_04_2V 4. vai 1 litrā ūdens normālos apstākļos (0 oC. daļu no pagatavotā šķīduma neizmantoja uzreiz. to satur arī vulkānu gāzes.3 kPa) var izšķīdināt 112 litrus hlorūdeņraža! Izskaidro ķīmiskās saites veidošanos pēc donorakceptora mehānisma hidroksonija jonā! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Paskaidro. vārglāzē bija saskatāma dzeltena.

variants 1. kāpēc.2 90. ziepes puto labi. mazgājot rokas ar ziepēm.3 2. Ca(HSO4)2. Li2O. Kura jona nokļūšana ezera ūdenī veicinās ezera aizaugšanu? … ……………………………………………………………………………………………………………………… 54 . SO4 . Ba(NO3)2. Mg(OH)Cl. katrā ailē no dotajām vielu formulām ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu! Vielas klase Ķīmiskā formula Amfotērs oksīds Nešķīstoša bāze Skābais sāls 2. SO2. izmantojot datus tabulā! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… + 2- 3- - Rūpniecības uzņēmuma notekūdeņos konstatēti Na . PO4 un HCO3 joni. HBr. uzdevums (5 punkti) Tabulā doti dažādu ūdens paraugu analīžu rezultāti. Cr2O3. Fe(OH)3. ūdens cietība samazinājās no 9. Ūdens paraugs Avota ūdens Jūras ūdens Ezera ūdens 9. H3PO4. mmol/l Kuram ūdens paraugam ir vislielākā ūdens cietība? Atbildi pamato! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Pēc avota ūdens parauga vārīšanas. uzdevums (3 punkti) Dotas vielu formulas: MgCl2.5 mmol/l. Kurš ūdens cietības veids tika novērsts vārīšanas procesā? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Ezera ūdenī. CO. Paskaidro. NaOH.2 mmol/l līdz 3.3 Kopējā Ca2+ un Mg2+ jonu koncentrācija. Aizpildi tabulu.N O B E I G U M A Vārds V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_05_1v uzvārds klase datums NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ 1.

Atbildi pamato! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 5. kurai mājai jumta korozijas process norisināsies ātrāk: a) ja māja atrodas lielas automaģistrāles tuvumā. uzdevums (5 punkti) Izveido oglekļa savienojumu aprites shēmu. Uzraksti molekulāro un saīsināto jonu vienādojumu reakcijai! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda būs šīs reakcijas praktiskā nozīme? … ……………………………………………………………………………………………………………………… 55 . augu valsts ogļhidrāti! Nosauc procesu. kurā rodas skābeklis! … …………………………………………………………………………… 4. benzīns. meža vidū. Kurš metāls korodēs? … ……………………………………………………………………………………………… Kā sauc korozijas veidu. kas norisinās šajā gadījumā! … …………………………………………………………… Prognozē. b) ja māja atrodas laukos. uzdevums (4 punkti) Paskaidro un analizē korozijas procesu! Tērauda jumta segums sastiprināts ar vara sakausējuma kniedēm. uzdevums (7 punkti) Dotajai pārvērtībai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu: CaCO3 → Ca(HCO3)2! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kādu dabā notiekošu procesu apraksta šī pārvērtība? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Dotajai pārvērtībai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu: Ca(HCO3)2 → CaCO3↓! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Nosauc vienu procesu dabā vai sadzīvē. kas satur izšķīdušu kalcija sulfātu CaSO4. pieliets sodas Na2CO3 šķīdums. kad norisinās šāda pārvērtība! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Pie ūdens.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_05_1v 3. fosilais kurināmais. ierakstot atbilstošajās rūtiņās – ogļskābā gāze.

2. medaļa…………………………………………………… 2. lai tās nemainītu savu izskatu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 56 . medaļa bija sarkanbrūna.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_05_1v 6. Kastīte. Izskaidro. dzeltenīga. bēniņos tika atrasta metāla kastīte ar medaļām. kāpēc dažu medaļu izskats bija mainījies? Prognozē. vietām ar tumšiem un zaļganiem plankumiem. no kāda materiāla varēja būt izgatavota kastīte un medaļas! Kastīte ……………………………………………………… 1. bet 3. medaļa…………………………………………………… Iesaki. 1. kas vietām bija kļuvis sarkanbrūns. bet lielākā daļa no tām savu īsto krāsu un izskatu bija zaudējušas. medaļa bija kļuvusi gandrīz melna. medaļa bija spoža. kurā tās glabājās bija no tumši pelēka metāla. kā pareizi glabāt metāliskas piemiņas lietas. uzdevums (6 punkti) Veicot vecas mājas pārbūvi. Tās bija ļoti interesantas. medaļa …………………………………………………… 3.

P2O5. Mg(OH)NO3. NO. uzdevums (5 punkti) Tabulā doti dažādu ūdens paraugu analīžu rezultāti. NO3 un HCO3 joni. Fe2O3. Ūdens paraugs ūdensvada ūdens Upes ūdens Jūras ūdens 8. Kura jona nokļūšana upes ūdenī veicinās upes aizaugšanu? … ……………………………………………………………………………………………………………………… 57 . KHS. ziepes puto labi.2 mmol/l. katrā ailē ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu no doto vielu ķīmiskajām formulām un tās nosaukumu! Vielas klase Ķīmiskā formula Skābais oksīds Skābekli nesaturoša skābe Bāziskais sāls 2. Aizpildi tabulu.2 1. Na . Fe(OH)2. Paskaidro.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_05_2v uzvārds klase datums NEORGANISKO VIELU DAUDZVEIDĪBA UN PĀRVĒRTĪBAS DABĀ 2. kāpēc.6 Kopējā Ca un Mg jonu koncentrācija. H2SO3. CuO. variants 1. mazgājot ar ziepēm rokas. KOH. izmantojot datus tabulā! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 2+ + - - Lauksaimniecības uzņēmuma notekūdeņos konstatēti Ca .7 85. H2S. Kuršs ūdens cietības veids tika novērsts šajā paraugā? … ……………………………………………………………………………………………………………………… Upes ūdenī. Ca(NO3)2. mmol/l 2+ 2+ Kuram ūdens paraugam ir vismazākā ūdens cietība? Atbildi pamato! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Pēc ūdens parauga vārīšanas ūdensvada ūdens cietība samazinājās no 8. uzdevums (3 punkti) Dotas vielu formulas: CaCl2.2 mmol/l līdz 2.

uzdevums (7 punkti) Dotai pārvērtībai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu: MgCO3 → Mg(HCO3)2! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kādu dabā notiekošu procesu apraksta šī pārvērtība! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Dotai pārvērtībai uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu! Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ … ……………………………………………………………………………………………………………………… Nosauc vienu procesu dabā vai sadzīvē. uzdevums (5 punkti) Izveido slāpekļa savienojumu aprites shēmu. kurā tiek patērēts skābeklis! ………………………………………………………………………… 4. kas norisinās šajā gadījumā! … …………………………………………………………… Prognozē. meža vidū. uzdevums (4 punkti) Paskaidro un analizē korozijas procesu! Tērauda jumta segums sastiprināts ar cinka kniedēm. Kurš metāls korodēs?… ……………………………………………………………………………………………… Kā sauc korozijas veidu. ierakstot atbilstošajās rūtiņās – nitrāti. augu olbaltumvielas! Nosauc procesu. pieliets sodas Na2CO3 šķīdums. kas satur izšķīdušu kalcija hlorīdu CaCl2. Atbildi pamato! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 5. Uzraksti ķīmiskās reakcijas molekulāro saīsināto jonu vienādojumu reakcijai! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Kāda būs šīs reakcijas praktiskā nozīme? … ……………………………………………………………………………………………………………………… 58 . kad norisinās šāda pārvērtība! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Pie ūdens.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_05_2v 3. amonjaks. kurai mājai jumta korozijas process norisināsies ātrāk: a) ja māja atrodas lielas automaģistrāles tuvumā. slāpekļskābe. b) ja māja atrodas laukos.

uzdevums (6 punkti) Lai veiktu muzeja ekspozīcijas maiņu. Gredzeni bija spoži. kāpēc dažu rotaslietu izskats bija mainījies! Prognozē. piespraude – kļuvusi gandrīz melna. Izskaidro. no kāda materiāla varēja būt izgatavotas rotaslietas! Gredzeni ………………………………… Piespraude………………………………… Rokassprādze …………………………… Ķēdītes …………………………………… Iesaki. ķēdītes – dzeltenīgas ar zaļganiem plankumiem.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S 6. dzeltenīgi. darbinieki fondu glabātavā atlasīja senas rotaslietas. rokassprādze –sarkanbrūna ar gandrīz melniem plankumiem. kā pareizi glabāt rotaslietas! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 59 .

gan arī uzbūve. Sāka lietot terminu “izomēri”. gadā vācu ķīmiķis F. uzdevums (3 punkti) Izlasi tekstu! Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests 1807. gadā pēc J. ka ogleklis ir četrvērtīgs un ka piesātināto ogļūdeņražu vispārīgā formula ir CnH2n+2. Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisku vielu etiķskābi. 1828. bet arī no uzbūves. ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. ka organisko vielu īpašības nosaka gan tās sastāvs. gadā J. kurās uzsvēra. A. 2. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja. Aizpildi tabulu! Ieguldījums organisko vielu pētīšanā Zinātnieka uzvārds Izteica domu. gadā A. 1857. Bercēliuss secināja. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem. NOMENKLATŪRA 1. 1861. Kekulē secināja. ka organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva. uzdevums (5 punkti) Kurām ogļūdeņražu klasēm pieder dotie savienojumi? Tabulas ailēs ieraksti atbilstošo savienojuma burtu! Ogļūdeņražu klase Alkāns Alkēns Saīsinātās struktūrformulas burts a) H2 C═CH 2 b) HC≡C—CH 2 —CH 3 c) H2 C═CH—CH═CH 2 CH3 d) e) H3C CH CH2 CH3 CH3 60 Alkīns Alkadiēns Arēns . 1830. 1845. variants 1. gadā krievu ķīmiķis A. ka organiskās vielas var rasties tikai dzīvā organismā “dzīvības spēka” ietekmē. Bercēliusa priekšlikuma. gadā Frīdrihs Vēlers pirmoreiz laboratorijas apstākļos ieguva organisku vielu urīnvielu (karbamīdu). Sintezēja organisku skābi.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_06_1V uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE.

uzdevums (4 punkti) Nesazarotu organiskās vielas molekulu veido četri oglekļa atomi un desmit ūdeņraža atomi.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_06_1V 3. izmantojot diagrammu! Alkānu viršanas temperatūras atkarība no oglekļa atomu skaita molekulā Raksturo diagrammā attēloto likumsakarību! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 61 . Attēlo šīs vielas sastāvu un uzbūvi! Molekulformula Molekulas elektronformula Struktūrformula Saīsinātā struktūrformula 4. uzdevums (5 punkti) Uzraksti savienojumu nosaukumus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai! HC≡C—CH 2 —CH 3 ………………………………………………………………………………………………… H3C CH CH2 CH3 CH3 …………………………………………………………………………………………… H3C CH2 CH2 CH2 CH3 … ………………………………………………………………………………… H3C CH CH CH3 CH3 CH3 … ………………………………………………………………………………………… Uzraksti savienojuma vēsturisko nosaukumu! C2H2 …………………………………………………………………………………………………………………… 5. uzdevums (3 punkti) Izpildi uzdevumu.

tikai vienkāršas saites un pēc iespējas sazarotāku oglekļa atomu virkni! Uzraksti tā saīsināto struktūrformulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 62 . Iedomājies. uzdevums (5 punkti) Atomu modeļu komplekta melnās lodītes modelē oglekļa atomus. uzdevums (5 punkti) Aprēķini ogļūdeņraža molekulformulu. kāpēc! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Vai izmantoji visus stienīšus? Paskaidro. ja tā sastāvā ir 85. kas satur sešus oglekļa atomus.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_06_1V Uzraksti molekulformulu alkānam. baltās lodītes – ūdeņraža atomus. izveido modeli ogļūdeņradim ar nesazarotu oglekļa atomu virkni un tikai vienkāršām saitēm! Uzraksti tā molekulformulu. kuru sasniedzot.3% H un tā relatīvais blīvums pret hēliju ir 14! 7.7% C un 14. kāpēc! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Izveido modeli ogļūdeņradim. Izmantojot visas sešas melnās lodītes. pilnībā būs iztvaikojuši benzīna sastāvā ietilpstošie nesazarotie alkāni ar oglekļa atomu skaitu no C8 līdz C11! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. struktūrformulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Vai izmantoji visas lodītes? Paskaidro. bet stienīši – ķīmiskās saites. 18 baltas lodītes un 20 stienīši. ka esi konstruktors un tev savienošanai ir iedotas 6 melnas lodītes. kura viršanas temperatūra ir 150 °C! Nosaki aptuveno temperatūru.

Ieviesa piesātināto ogļūdeņražu rindas vispārīgo formulu. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisku vielu etiķskābi. 1857. 1845.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_06_2V uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE. kurās uzsvēra. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem. gadā J. A. uzdevums (3 punkti) Izlasi tekstu! Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests 1807. 1828. gadā Frīdrihs Vēlers pirmoreiz laboratorijas apstākļos ieguva organisku vielu urīnvielu (karbamīdu).variants 1. Ieviesa izomērijas jēdzienu. gadā krievu ķīmiķis A. ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. ka organisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva. Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes. Aizpildi tabulu! Ieguldījums organisko vielu pētīšanā Zinātnieka uzvārds Veica pirmo organiskās vielas sintēzi. Bercēliuss secināja. gadā pēc J. NOMENKLATŪRA 2. 1861. ka ogleklis ir četrvērtīgs un ka piesātināto ogļūdeņražu vispārīgā formula ir CnH2n+2. uzdevums (5 punkti) Kurām ogļūdeņražu klasēm pieder dotie savienojumi? Tabulas ailēs ieraksti atbilstošo savienojuma burtu! Ogļūdeņražu klase Alkāns Alkēns Saīsinātās struktūrformulas burts a) H2 C═CH—CH 3 b) H3 C—CH 2 —CH 2 —CH 2 —CH 3 c) H2 C═CH—CH═CH 2 CH3 d) CH3 e) H3C CH C CH CH3 63 Alkīns Alkadiēns Arēns . Kekulē secināja. 1830. 2. ka organiskās vielas var rasties tikai dzīvā organismā “dzīvības spēka” ietekmē. gadā A. Bercēliusa priekšlikuma. bet arī no uzbūves. gadā vācu ķīmiķis F.

Attēlo šīs vielas sastāvu un uzbūvi! Molekulformula Molekulas elektronformula Struktūrformula Saīsināto struktūrformula 4. uzdevums (4 punkti) Organiskās vielas molekula satur trīs oglekļa atomus un astoņus ūdeņraža atomus. uzdevums (3 punkti) Izpildi uzdevumu.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_06_2V 3. izmantojot diagrammu! Alkānu viršanas temperatūras atkarība no oglekļa atomu skaita molekulā Raksturo diagrammā attēloto likumsakarību! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 64 . uzdevums (5 punkti) Uzraksti doto savienojumu nosaukumus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai! HC≡C—CH 3 ………………………………………………………………………………………………………… CH3 —CH 2 —CH 2 —CH 2 —CH 2 —CH 3 … ………………………………………………………………………… H H3C C C H CH3 … ……………………………………………………………………………………………… CH3 CH3 C CH2 CH3 CH3 … ………………………………………………………………………………………… Uzraksti savienojuma vēsturisko nosaukumu! C2H4 …………………………………………………………………………………………………………………… 5.

7% C un 14. ja tā sastāvā ir 85. kāpēc! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Vai izmantoji visus stienīšus? Paskaidro. Izmantojot visas septiņas melnās lodītes. Iedomājies. 18 baltas lodītes un 24 stienīši. baltās lodītes – ūdeņraža atomus. tikai vienkāršas saites un pēc iespējas sazarotāku oglekļa atomu virkni! Uzraksti tā saīsināto struktūrformulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 65 . izveido modeli ogļūdeņradim ar nesazarotu oglekļa atomu virkni un tikai vienkāršām saitēm! Uzraksti tā molekulformulu. pilnībā būs iztvaikojuši benzīna sastāvā ietilpstošie nesazarotie alkāni ar oglekļa atomu skaitu no C5 līdz C8! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. uzdevums (5 punkti) Atomu modeļu komplekta melnās lodītes modelē oglekļa atomus. bet stienīši – ķīmiskās saites. kas satur septiņus oglekļa atomus. kāpēc! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Izveido modeli ogļūdeņradim.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_06_2V Uzraksti molekulformulu alkānam ar viršanas temperatūrau 0 °C! Nosaki aptuveno temperatūru. ka esi konstruktors un tev savienošanai ir iedotas 7 melnas lodītes. uzdevums (5 punkti) Aprēķini ogļūdeņraža molekulformulu.3% H un tā relatīvais blīvums pret ūdeņradi ir 21! 7. struktūrformulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… Vai izmantoji visas lodītes? Paskaidro. kuru sasniedzot.

kā to prasa Eiropas Savienības direktīvas.2006. mazutu aizstājot ar akmeņoglēm? … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 66 . Kuras vielas rodas. t° C3H7Cl C4H8 + H2 D. t° C2H5OH C5H10 + H2 B.lv. Kuram ogļūdeņradim nav iespējama pievienošanas reakcija? C5H10 C2H2 C3H6 C2H6 F. Kura no reakcijām ir aizvietošanas reakcija? C3H6 + HCl C4H10 Katalizators Katalizators.) Atrodi vienu tekstā minēto ogļūdeņražu ieguves avota nosaukumu! … …………………………………………… Uzraksti vienu naftas pārstrādes produkta nosaukumu! … ………………………………………………………… Atrodi tekstā. pilnībā sadegot propānam? Oglekļa(IV) oksīds un ūdeņradis Ogleklis un ūdens Oglekļa(IV) oksīds un ūdens Ogleklis un ūdeņradis 2.ventspils. izmantojot tekstu un tabulā dotos datus! Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstības projekts paredz izbūvēt Ventspils koģenerācijas staciju. Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstības projekta viens no mērķiem ir samazināt sēru saturošu savienojumu izmešu apjomu. variants 1. 15. atsakoties no mazuta izmantošanas siltumenerģijas ražošanā. uzdevums (6 punkti) Izvēlies pareizo atbildi un pasvītro to! A. Kāda veida reakcija ir: C3H6 + H2O Hidratēšana Halogenēšana C2H2 + 2H2 Katalizators C2H6 + Br2 hv Katalizators C2H6 C2H5Br + HBr C3H7OH? Hidrogenēšana Dehidrogenēšana E.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_07_1V uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU REAKCIJAS 1. uzdevums (9 punkti) Izpildi uzdevumu. Kāda veida reakcija ir: CH4 + Cl2 Hidratēšana hv Halogenēšana CH4 + 2Br2 hv C4H6 + 2H2 Katalizators CH2Br2 + 2HBr C4H10 CH3Cl + HCl? Hidrogenēšana Dehidrogenēšana C. kāpēc samazinās vides piesārņojums.12. Kura no reakcijām ir dehidrēšanas reakcija? C2H4 + H2O C5H12 Katalizators Katalizators. Koģenerācijas stacijā kā kurināmo izmantos akmeņogles vai akmeņogļu un biomasas (līdz 15%) maisījumu. (Pēc www.

kāpēc! Kurināmā veids Ķīmisko elementu masas daļa. lielāks būs gan atmosfēras piesārņojums. slāpeklis (0.7%). kāpēc! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Dabasgāzes sastāvā ir metāns. iegūs lielāko siltuma daudzumu (sadedzina vienādu kurināmā masu)! Paskaidro. Novērtē. kuru pilnībā sadedzinot.0 0.3 2. kuru sadedzinot. Papildini pārvērtību rindu etanola iegūšanai no etāna! Ieraksti pārvērtību rindā daudzpunktu vietā nepieciešamo ogļūdeņraža molekulformulu! Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām! C2H6→ ……………………………→ C2H5OH … …………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… 67 .5 20000 Antracīts 92 3.9 32000 … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Nosaki kurināmo. vai apgalvojums ir patiess! Pamato savu vērtējumu! Brūnogles aizstājot ar tādu pašu masu dabasgāzes.2 1.3 25. kJ/kg Brūnogles 68 5. ka tā degšanā izdalītais siltuma daudzums ir 50 000 kJ/kg. Noskaidrots. oglekļa dioksīds. uzdevums (3 punkti) Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumu shēmas! H2 C═CH 2 +HCl C4H10 + 2Cl2 hv Katalizators …………………………… …………………… + …………………… HC≡C—CH 3 +H 2 Katalizators …………………………… 4. uzdevums (3 punkti) Ogļūdeņražus ķīmiskajā rūpniecībā izmanto citu organisko vielu iegūšanā. rodas lielāks atmosfēras piesārņojums (sadedzina vienādu kurināmā masu)! Paskaidro.8 1. nosaki kurināmo.0 0. 3.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_07_1V Izmantojot tabulas datus. etāns. % C H O N S Izdalītais siltuma daudzums. gan iegūtais siltuma daudzums.

a. uzdevums (4 punkti) Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu.) un 126 grami H2O.).N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_07_1V 5. uzdevums (5 punkti) Sadedzinot 1molu ogļūdeņraža. a.4 litri CO2 (n. iegūst 3505 kJ siltuma. izvietojot koeficentus! _C2H4 + _O2 → _CO2 + _ H2O Pilnīgi sadedzinot 56 litrus etēna (n. Aprēķini ķīmiskās reakcijas siltumefektu! Uzraksti etēna degšanas reakcijas termoķīmisko vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. Aprēķini iegūtā CO2 daudzumu un oglekļa daudzumu sadedzinātajā ogļūdeņradī! Aprēķini iegūtā H2O daudzumu un ūdeņraža daudzumu sadedzinātajā ogļūdeņradī! Uzraksti sadedzinātā ogļūdeņraža molekulformulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 68 . iegūti 134.

variants 1. Kāda veida reakcija ir: C2H4 + H2O Dehidrogenēšana Halogenēšana CH4 + 2Br2 hv C4H6 + 2H2 Katalizators Katalizators CH2Br2 + 2HBr C4H10 C2H5OH? Hidrogenēšana Hidratēšana E. 27. t° CH2Br2 + 2HBr C4H8 + H2 CH2Br2 + 2HBr? Halogenēšana Dehidrogenēšana C. Kāda veida reakcija ir: CH4 + 2Br2 Hidratēšana Hidrogenēšana hv hv Katalizators. (Pēc www. uzdevums (6 punkti) Izvēlies pareizo atbildi un pasvītro to! A. Kuras vielas rodas. Dziļā naftas un naftas produktu pārstrāde ļaus uzņēmumam saražot 66 000 tonnu A 95 un A 98 markas benzīna un 370 000 tonnu dīzeļdegvielas. t° C2H5OH C5H10 + H2 D. kurš fakts liecina par iespējamo piesārņojuma samazināšanos no naftas pārstādes rūpnīcas! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 69 . Kura no reakcijām ir dehidrēšanas reakcija? C3H6 + HCl Katalizators C3H7Cl CH4 + 2Br2 C2H2 + 2H2 Katalizators C2H6 C4H10 B. Kura no reakcijām ir aizvietošanas reakcija? C2H4 + H2O C5H12 Katalizators Katalizators.naba.2007. uzdevums (9 punkti) Izmantojot tekstu un tabulā dotos datus. Kuram ogļūdeņradim nav iespējama pievienošanas reakcija? C4H8 C2H4 C3H8 C4H6 F.) Atrodi vienu tekstā minēto ogļūdeņražu ieguves avota nosaukumu! … …………………………………………… Uzraksti vienu naftas pārstrādes produkta nosaukumu! … ………………………………………………………… Atrodi tekstā.lv.02. Jaunā naftas pārstrādes rūpnīca būs aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām un ik gadu plāno pārstrādāt vairāk nekā 300 000 tonnu naftas un 221 000 tonnu mazuta. pilnībā sadegot etānam? Oglekļa(IV) oksīds un ūdens Ogleklis un ūdens Oglekļa(IV) oksīds un ūdeņradis Ogleklis un ūdeņradis 2. izpildi uzdevumu! Dažu tuvāko gadu laikā SIA “Sintez Oil Refinery” Daugavpils rajonā pašreizējās naftas bāzes “Zaļumi” teritorijā plāno uzbūvēt naftas pārstrādes rūpnīcu.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S Vārds D A R B S K_11_ND_07_2V uzvārds klase datums OGĻŪDEŅRAŽU REAKCIJAS 2.

.. oglekļa dioksīds. kāpēc! … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Dabasgāzes sastāvā ir metāns. kuru pilnībā sadedzinot... Papildini pārvērtību rindu propanola iegūšanai no propāna! Ieraksti pārvērtību rindā daudzpunktu vietā nepieciešamo ogļūdeņraža molekulformulu! Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām! C3H8→ . slāpeklis (0.. ka tā degšanā izdalītais siltuma daudzums ir 50 000 kJ/kg.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_07_2V Izmantojot tabulas datus.2 9. % C H O N S Izdalītais siltuma daudzums. iegūs lielāku siltuma daudzumu (sadedzina vienādu kurināmā masu)! Paskaidro... uzdevums (3 punkti) Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumu shēmas! C3H8 + Br2 hv …………… + ……………… H3 C—C≡C—H + H 2 H2 C═CH 2 + H 2 O Katalizators Katalizators ………………………… ………………………… 4.7%). rodas lielāks atmosfēras piesārņojums (sadedzina vienādu kurināmā masu)! Paskaidro..8 1...→ C3H7OH … …………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… 70 . uzdevums (3 punkti) Ogļūdeņražus ķīmiskajā rūpniecībā izmanto citu organisko vielu iegūšanā.. etāns.. kāpēc! Kurināmā veids Ķīmisko elementu masas daļa..9 35000 … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… Nosaki kurināmo.. Novērtē. vai apgalvojums ir patiess! Pamato savu vērtējumu! Akmeņogles aizstājot ar tādu pašu masu dabasgāzes. nosaki kurināmo.... Noskaidrots.. … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………………………………… 3.. kJ/kg Akmeņogles 83 5. mazāks būs gan atmosfēras piesārņojums.3 0. gan iegūtais siltuma daudzums.7 1.3 2.8 26000 Antracīts 92 3.. kuru sadedzinot..0 0.

). Aprēķini iegūtā CO2 daudzumu un oglekļa daudzumu sadedzinātajā ogļūdeņradī! Aprēķini iegūtā H2O daudzumu un ūdeņraža daudzumu sadedzinātajā ogļūdeņradī! Uzraksti sadedzinātā ogļūdeņraža molekulformulu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 71 . a. a.N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S K_11_ND_07_2V 5.) un 108 grami H2O. izvietojot nepieciešamos koeficentus! _C2H4 + O2 → _CO2 + _ H2O Pilnīgi sadedzinot 112 litrus etēna (n. uzdevums (4 punkti) Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu. iegūti 112 litri CO2 (n. uzdevums (5 punkti) Sadedzinot 1 molu ogļūdeņraža. Aprēķini ķīmiskās reakcijas siltumefektu! Uzraksti etēna degšanas reakcijas termoķīmisko vienādojumu! … ……………………………………………………………………………………………………………………… 6. izdalās 7010 kJ siltuma.

P I E Z Ī M Ē M 72 .

N O B E I G U M A V Ē R T Ē Š A N A S D A R B S 73 .

P I E Z Ī M Ē M 74 .

.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu © ISEC. 2008 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful