UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
MATEMATICĂ


1. Prezentaţi Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilă şi modul cum se utilizează
în aproximarea funcţiilor prin polinoame.
Răspuns:
Fie f : I c R ÷ R şi x
0
e I, f e
1 + n
I
C . Are loc formula lui Taylor
f(x) = T
n
(x) + R
n
(x)
unde T
n
este polinomul lui Taylor de ordin n, iar R
n
este restul
) x ( f
! n
) x x (
... ) x ( f
!
x x
) x ( f ) x ( T
) n (
n
n 0
0
0
0
0
1
÷
+ + '
÷
+ = ,
)) ( (
! ) 1 (
) (
) (
0 0
) 1 (
1
0
x x x f
n
x x
x R
n
n
n
÷ +
+
÷
=
+
+
u , 0 < u < 1.
Rezultă formula de aproximare pentru f(x) într-o vecinătate V a lui x
0
:
f(x) ~ T
n
(x) ,
cu eroarea ) ( sup x R
n
V x
n
e
= c .

2. Coordonate polare, cilindrice şi sferice.
Răspuns:
a). Trecerea la coordonate polare:
¹
´
¦
=
=
¢ µ
¢ µ
sin
cos
y
x

unde
µ e [0, ·); ¢ e [0, 2t),
stabileşte legătura între coordonatele carteziene (x, y) ale unui punct din plan şi coordonatele
polare (µ, ¢) ale aceluiaşi punct.

b). Trecerea la coordonate cilindrice:
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
z z
y
x
¢ µ
¢ µ
sin
cos

unde
µ e [0, ·); ¢ e [0, 2t); z e R,
stabileşte legătura între coordonatele carteziene (x, y, z) ale unui punct din spaţiu şi coordonatele
cilindrice (µ, ¢, z) ale aceluiaşi punct.

c). Trecerea la coordonatele sferice:
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
u µ
u ¢ µ
u ¢ µ
cos
sin sin
sin cos
z
y
x

unde
µ e [0, ·); ¢ e [0, 2t); u e [0, t],
stabileşte legătura între coordonatele carteziene (x, y, z) ale unui punct din spaţiu şi coordonatele
sferice (µ, ¢, u) ale aceluiaşi punct.

3. Mărimi geometrice sau fizice care se calculează cu ajutorul integralelor.
Răspuns:
Aria unui domeniu plan, volumul unui corp, masa, centrul de greutate, momentele de
inerţie, lucrul mecanic.

4. Care sunt unităţile de măsură ale unui unghi şi ce legătură există între ele?
Răspuns:
Gradul sexagesimal (
o
1 ) este egal cu a 90-a parte dintr-un unghi drept .
Gradul centesimal (
g
1 ) este egal cu a 100-a parte dintr-un unghi drept.
Atunci
g o
100 90 ÷ , adică
g
g
o
o
100 90
c s
= .
O altă unitate de măsură este radianul, un unghi drept fiind egal cu
2
t
radiani.
Atunci t ÷
o
90 rad, adică
rad
rad
180
o
o
t
u s
= .

5. Ce reprezintă derivata unei funcţii R R ÷ _ I f : într-un punct a din intervalul I?
Răspuns:
) ( ' a f este panta tangentei la graficul funcţiei f în punctul ( ) ) ( , a f a .6. Ce reprezintă numărul
}
=
b
a
dx x f I | ) ( | ?
Răspuns:
I este aria domeniului plan mărginit de axa Ox, dreptele b y a x = = , şi de graficul
funcţiei f.


7. Ce rol are derivata întâia în studiul variaţiei unei funcţii R R ÷ _ I f : ?
Răspuns:
' f ajută la determinarea intervalelor de monotonie şi a valorilor extreme ale funcţiei f.

8. Definiţi noţiunile de valori şi vectori proprii ai unui operator liniar.
Răspuns:
Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K şi f : V ÷ V un operator liniar. Un vector nenul
v e V se numeşte vector propriu al operatorului f dacă există un scalar ì din K a.î. f(v) = ìv.
Scalarul ì se numeşte valoare proprie.


9. Definiţi următoarele noţiuni: media aritmetică, media aritmetică ponderată şi media
geometrică.
Răspuns:
Fie {x
1
, x
2
, …, x
n
} o mulţime nevidă de date (numere reale) cu ponderile nenegative {p
1
,
p
2
, …, p
n
}.
Media ponderată este
n
n n
p
p p p
x p x p x p
M


+ +
+ + +
=
2 1
2 2 1 1
, (elementele care au ponderi mai mari
contribuie mai mult la medie). Formula poate fi simplificată când ponderile sunt normalizate,
adică: 1
1
=
¿
=
i
n
i
p . În acest caz
i i
n
i
p
x p M
¿
=
=
1
.
Media aritmetică M
a
este un caz particular al mediei ponderate M
p
în care toate ponderile
sunt egale
n
p
n
1
= .
Avem
n
x x x
x
n
M
n
i
n
i
a
+ + +
= =
¿
=

2 1
1
1
(M
a
indică tendinţa centrală a unui set de numere).
Media geometrică
n
n g
x x x M  , ,
2 1
= dacă x
i
> 0, i = n , 1 . Media geometrică are
următoarea interpretare geometrică. Media geometrică b a M
g
= , a două numere a, b e R
+
este
egală cu latura unui pătrat cu aceeaşi suprafaţă ca şi un dreptunghi cu laturile a şi b.

10. Definiţi noţiunea de procent.
Răspuns:
Procentul este parte raportată la o sută de părţi dintr-un întreg şi este reprezentat prin %
(procent).
Fie a o mărime cu care se compară numită valoare de bază şi fie b o mărime care se
compară numită valoare procentuală. Mărimea p obţinută din proporţia
bază de valoarea
ă procentual valoarea
100
procent
100
= = =
p
a
b

adică
a
b
p
·
=
100
se numeşte procent. În scriere se însoţeşte p cu semnul % (procent).
Aplicaţii:
a). Se caută procentul: Într-o întreprindere cu 1500 de lucrători lucrează 300 femei. Care
este procentul femeilor din totalul lucrătorilor ?
b). Se caută valoarea procentuală: Câte kilograme de titan sunt în 275 kg de aliaj dacă
conţinutul de titan este 4% ?
c). Se caută valoarea de bază: Printr-o mai bună planificare, pe un şantier cheltuielile de
transport pentru cărămizi pot fi reduse cu 48.999 lei sau 12%. La câţi lei s-au ridicat aceste
cheltuieli înainte ?

11. Definiţi derivatele parţiale pentru funcţii de 2 variabile. Scrieţi formula de
aproximare a unei funcţii cu ajutorul diferenţialei.
Răspuns:
Fie f : A c R
2
÷ R de variabile x şi y şi (x
0
, y
0
) e A, unde A este deschisă. Derivatele
parţiale ale lui f în raport cu x, respectiv y, în punctul (x
0
, y
0
) se definesc prin:
,
) , ( ) , (
lim ) , (
0
0 0 0
0 0
0 x x
y x f y x f
y x
x
f
x x
÷
÷
=
c
c
÷

0
0 0 0
0 0
) , ( ) , (
lim ) , (
0 y y
y x f y x f
y x
y
f
y y
÷
÷
=
c
c
÷
,
dacă limitele sunt finite.
Formula de aproximare a funcţiei f, pentru orice pereche (x, y) dintr-o vecinătate a lui
(x
0
, y
0
), este
) , ( ) ( ) , ( ) , (
0 0 ) , ( 0 0
0 0
y y x x df y x f y x f
y x
÷ ÷ + ~ ,
unde
) )( , ( ) )( , ( ) , ( ) (
0 0 0 0 0 0 0 0 ) , (
0 0
y y y x
y
f
x x y x
x
f
y y x x df
y x
÷
c
c
+ ÷
c
c
= ÷ ÷
este diferenţiala funcţiei f în punctul (x
0
, y
0
).


12. Cum se defineşte compunerea a 2 funcţii reale de o variabilă reală şi care este
formula de derivare a funcţiei compuse ?
Răspuns:
Dacă u : I c R ÷ J c R şi f : J c R ÷ R atunci există funcţia compusă u f h  = , h : I
c R ÷ R definită prin )] ( [ ) ( ) (
) (
x u f u f x h
x
= =  .
Dacă f şi u sunt derivabile rezultă că şi h este derivabilă şi avem
x d
u d
u d
f d
x d
h d
· = . Se pune
în evidenţă operatorul de derivare care se foloseşte pentru derivatele de ordin superior:
x d
u d
u d
d
x d
o d
·
-
=
2
2
2
2
, ,
, ,
u d
f d
u d
f d
f
x d
h d
x d
h d
h o
÷ -
÷


13. Ce reprezintă logaritmul în baza dată a > 0, a = 1 a numărului N > 0.
Răspuns:
x
a
a N x N = · = log
. Deci
N
a
log
este puterea la care trebuie ridicată baza pentru a obţine
numărul.

14. Ce reprezintă partea întreagă a unui număr real x ? Definiţi funcţia parte întreagă şi
funcţia parte zecimală.
Răspuns:
Partea întreagă a numărului real x, notată [x], este cel mai mare număr întreg mai mic sau
egal cu x:
k x k k k, x = ¬ e + e ] [ Z [ ), 1 .
Funcţia f : R ÷ Z, f(x) = [x], se numeşte funcţie parte întreagă.
Funcţia g : R ÷ [0, 1), g(x) = x - [x] se numeşte funcţie parte zecimală.

15. Definiţi pentru o variabilă aleatoare discretă următoarele caracteristici numerice:
valoarea medie, dispersia şi abaterea medie pătratică.
Răspuns:
Fie ç o variabilă aleatoare discretă cu distribuţia
( )
¿
=
= = =
|
|
.
|

\
|
n
i
i i i
n
n
x P p p
p p p
x x x
1 2 1
2 1
, 1 ,
, , ,
, , ,
: ç çValoarea medie ( )
¿
=
=
n
i
i i
p x M
1
ç . Valoarea medie reprezintă o valoare în jurul căreia se constată
o grupare a valorilor variabilelor aleatoare.
Dispersia ( ) ( ) ( ) | |
2 2 2
ç ç o ç M M D ÷ = =
Abaterea medie pătratică ( ) ) (
2
ç o ç D D = = .
Dispersia şi abaterea medie pătratică sunt indicatori care caracterizează “împrăştierea”
valorilor unei variabile aleatoare dând o indicaţie asupra gradului de concentare a valorilor
variabilei în jurul valorii sale medii.


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
FIZICĂ

1. Enunţaţi principiul al doilea al dinamicii.
Răspuns – Acceleraţia imprimată unui corp de masă dată este direct proporţională cu
forţa care acţionează asupra corpului.
a m F · =
unde mărimile au următoarea semnificaţie: m - masa corpului, a – acceleraţia corpului, F
– rezultanta forţelor ce acţionează asupra corpului.
În cazul mişcării circulare uniforme modulul vitezei tangenţiale se păstrează constant, iar
acceleraţia modifică direcţia vitezei. Principiul al doilea al dinamicii se exprimă prin
relaţia,
r
v
m a m F
2
· = · =
unde F – reprezintă modulul forţei, a – modulul acceleraţiei, v – modulul vitezei
tangenţiale, r – cercului pe care se deplasează corpul. Vectorul forţă şi vectorul acceleraţie
au direţia razei de rotaţie şi sensul spre centrul de rotaţie.

2. Enunţaţi legea conservării energiei mecanice.
Răspuns – Energia mecanică totală a unui sistem izolat, asupra căruia acţionează numai
forţe conservative, rămâne constantă în tot timpul mişcării.
constant E E E
P c
= + =

unde E
c
– reprezintă energia cinetică a sistemului izolat, iar E
p
– reprezintă energia
potenţială a sistemului izolat.
Sistem izolat este cel care nu poate schimba cu mediul înconjurător (exterior) energie nici
sub formă de căldură nici sub formă de lucru mecanic.

O forţă este conservativă dacă lucrul mecanic efectuat de aceasta este independent de
forma traiectoriei, el fiind funcţie doar de poziţia punctelor între care are loc deplasarea.
3. Enunţaţi teorema conservării impulsului
Răspuns - Impulsul mecanic al punctului material este constant dacă asupra acestuia nu
acţionează forţe sau dacă rezultanta tuturor forţelor care acţionează asupra punctului
material este nulă.

0 = F → 0 =
dt
p d
→ = p constant,unde p – reprezintă impulsul, F – forţa, iar t – timpul. Aceste mărimi sunt legate
prin relaţia,
dt
p d
F = .

4. Enunţaţi legea lui Arhimede
Răspuns - Un corp scufundat într-un fluid aflat în repaus, este împins pe verticală de jos
în sus de o forţă egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de corp.

g V F
fluid A
µ =
unde mărimile au semnificaţia: ρ
fluid
- densitatea fluidului, g - acceleraţia
gravitaţională, V = volumul de fluid dezlocuit de corp.


5. Enunţaţi prima teoremă a lui Kirchhoff
Răspuns - In orice nod de circuit electric, suma algebrica a curenţilor electrici este egala
cu zero. (Suma curenţilor care intră în nod este egala cu suma curenţilor care ies din
nod).
Prima teoremă a lui Kirchhoff se exprimă prin relaţia,
0 =
¿
i
i
I
unde curenţii care ies din nod se consideră cu semnul plus, iar cei care intră în nod se
consideră cu semnul minus.


6. Enunţaţi a doua teorema a lui Kirchhoff
Răspuns - De-a lungul oricărui ochi de circuit electric, suma algebrică a căderilor de
tensiune este egală cu suma algebrică a tensiunilor electromotoare.
A doua teoremă a lui Kirchhoff se exprimă prin relaţia,

¿ ¿
=
j
j e i
i
i
U I R
Tensiunile electromotore (U
ej
) se consideră cu semnul plus dacă sensul acestora coincide
cu cel de parcurgere al ochiului, respectiv cu semnul minus dacă sensul acestora este
invers celui de parcurgere al ochiului. Căderile de tensiune (termeni R
i
I
i
) se consideră cu
semnul plus dacă sensul curentului (I
i
) coincide cu sensul de parcurgere al ochiului,
respectiv cu semnul minus dacă sensul acestuia este invers sensului de parcurgere al
ochiului.


7. Enunţaţi legea lui Boyle-Mariotte
Răspuns - La temperatura constanta, volumul unei mase determinate de gaz este invers
proportional cu presiunea sub care se afla gazul.
Matematic legea se exprimă prin relaţia:
1
2
2
1
p
p
V
V
= sau p
1
V
1
= p
2
V
2
,
in care V
1
şi p
1
reprezinta volumul si presiunea initiala a gazului, iar V
2
si p
2
, noul volum
si noua presiune.
Deci, la temperatura constanta, produsul dintre presiunea si volumul unei mase anumite
de gaz este constant:
pV=k; k=const.
k este o constantă valabilă pentru o anumita temperatură şi o anumită cantitate de gaz.


8. Enunţaţi legea lui Gay-Lussac

Răspuns - La presiune constantă, volumul unei mase determinate de gaz se măreste (sau
se micşorează), pentru fiecare creştere(sau scădere) de un grad Celsius, cu 1/273 din
volumul pe care il ocupa la temperatura de zero grade Celsius.
Valoarea 1/273, mai exact 1/273,15, se numeste coeficientul de dilatare termică a gazelor
ideale.
Notand cu V
0
volumul gazului la temperatura de zero grade Celsius, iar cu V
1
volumul pe
care îl ocupa la temperatura t
1
, legea se poate scrie:
)
273
1 (
1
0 1
t
V V + = .
Adoptand măsurarea temperaturilor în grade Kelvin: T=273+t, legea lui Gay-Lussac poate
fi exprimată într-o forma mai adecvată:
273
1
0 1
T
V V · = .
Deoarece V
0
/273 are o valoare constantă pentru gazul respectiv, înseamna că la o
temperatură T
2
, volumul aceluiasi gaz va fi:
273
2
0 2
T
V V · = .
Asadar:
2
1
2
1
T
T
V
V
= sau
2
2
1
1
T
V
T
V
= .
Deci, la presiune constantă, volumul unei mase determinate de gaz variază direct
proporţional cu temperatura absolută:
' k
T
V
= ; k’ = const;


9. Să se definească lucrul mecanic
Răspuns – Se numeşte lucru mecanic elementar (dL) efectua de forţa F mărimea scalară
obţinută din produsul scalar dintre forţă şi deplasarea infinitezimală l d .
l d F dL · =

Dacă forţa se deplasează în lungul unui segment de dreaptă cu lungimea „b” şi forţa este
constantă lucrul mecanic se exprimă prin relaţia,
b F L · =
Atunci când forţa F este variabilă în raport cu deplasarea şi se deplasează între două
puncte notate cu 1, respectiv cu 2, în lungul traiectoriei notate cu C, lucrul mecanic
efectuat de forţă se defineşte prin relaţia,
}
· =
2
1C
l d F L ,
l d este elementul de linie al traiectoriei.
Unitatea de măsură a lucrului mecanic, în Sistemul Internaţional de unităţi, se numeşte
Joule, notându-se J.


10. Să se definească energia cinetică
Răspuns – Energia cinetică (E
c
) se defineşte ca fiind mărimea scalară egală cu
jumătatea produsul dintre masa „m” a corpului care se deplasază cu o viteză de modul
„v”şi pătratul vitezei acestuia.
2
2
v m
E
c
·
=
Unitatea de măsură a energiei cinetice, în Sistemul Internaţional de unităţi, se numeşte
Joule, notându-se J.11. Să se definească energia mecanică
Răspuns – Prin definiţie, suma dintre energia cinetică şi cea potenţială a unui corp se
numeşte energie mecanică (E
m
).
E
m
= E
c
+U
Unitatea de măsură a energiei mecanice, în Sistemul Internaţional de unităţi, se numeşte
Joule, notându-se J.


12. Să se definească puterea mecanică
Răspuns – Puterea mecanică se defineşte ca fiind egală cu viteza de variaţie a lucrului
mecanic.
dt
dL
P =
unde P– este puterea mecanică, L – este lucrul mecanic, iar t – este timpul.
Unitatea de măsură a puterii, în Sistemul Internaţional de unităţi, se numeşte Watt,
notându-se cu W .
Dacă puterea este constantă în timp lucrul mecanic devine t P L · = .


13. Să se definească momentul unei forţe (cuplul)
Răspuns – Momentul unei forţe care acţionează asupra unui punct material în raport cu
un pol se defineşte ca fiind rezultatul produsului vectorial dintre dintre vectorul de poziţie
al punctului material faţă de pol şi forţă.
a m r F r M × = × =
unde M – este momentul forţei, r – este vectorul de poziţie al punctului material faţă de
pol, F – este forţa, m – punctului material, a - acceleraţia punctului material.
Momentul forţei indică capacitatea forţei de a rotii punctul material (corpul) în jurul unei
axe ce trece prin polul considerat.
Unitatea de măsură a momentului forţei, în Sistemul Internaţional de unităţi, se numeşte
Newton -metru, notându-se cu Nm.


14. Să se definească intensitatea curentului electric
Răspuns – Intensitatea curentului electric se defineşte ca fiind egală cu sarcina electrică
ce străbate secţiunea transversală a unui conductor în unitate de timp. Relaţia
matematică ce defineşte intensitatea curentului electric este,
ds J
dt
dQ
i
S
· = =
}


unde Q – este sarcina electrică, ds – este elementul de suprafaţă al secţiunii transversale
prin conductor (S), J – este densitatea curentului de conducţie, iar t – este timpul.
Unitatea de măsură a curentului electric, în Sistemul Internaţional de unităţi, se numeşte
Amper, notându-se cu A.


15. Să se precizeze care este rolul unui transformator electric
Răspuns – Rolul unui transformator electric este de a modifica valorea tensiunii într-o
instalaţie electrică. Pentru un transformator ideal puterea aparentă de la intrare este
identică cu ce de la ieşire.
Raportul de transformare se defineşte prin relaţia,
2
1
2
1
N
N
u
u
k
e
e
= =
unde N
1
– este numărul de spire al înfăşurării primare, N
2
– este numărul de spire al
înfăşurării secundare, u
e1
– este tensiune electromotore indusă în înfăşurarea primară, u
e2

– este tensiune electromotore indusă în înfăşurarea secundară, k – este raportul de
transformare al transformatorului.
Unităţi de măsură în S.I.

Nr. crt. Denumire mărime Unitate de
măsură
Submultipli ai unităţii
de măsură
Multipli ai unităţii
de măsură
Unităţi practice
1. Masa [kg] - Kilogram 1 kg = 10 hg =10
2
dag =
=10
3
g=10
4
dg=10
5
cg=10
6
mg=10
9
μg
1 kg =10
-2
q =
=10
-3
t

2. Lungime [m] - metru 1 m = 10 dm =10
2
cm
=10
3
mm =10
6
μm
=10
9
nm =10
10
Å
=10
12
pm
1 m = 10
-1
dam =10
-2
hm =10
-3
km = 10
-6
Gm =10
-9
Tm

3. Timp [s] – secundă 1 zi = 24 h = 1440
min = 86 400 s
1 min = 60 s; 1 h =
60 min = 3600 s

4. Temperatura
absoluta
[K] – grad
Kelvin

5. Intensitatea
curentului electric
[A] - Ampere 1A=10
3
mA=
10
6
μA=10
9
nA
1A=10
-3
kA=
10
-6
MA

6. Cantitatea de
substanţă
[mol] 1mol=10
-3
kmol
7. Puterea [W] – Watt 1W=10
3
mW=10
6
μW 1W=10
-3
kW =
10
-6
MW =
10
-9
GW
[CP] – cal
putere
1CP =
735,49875 W
8. Presiunea [N/m
2
] –
Newton/ metru
pătrat sau [Pa] –
Pascal
1Pa=10
3
mPa=10
6
μPa 1Pa =10
-3
kPa =
10
-6
Mpa =
10
-9
Gpa
bar
1bar = 10
5
Pa
9. Rezistenţa electrică [Ω] – Ohm 1Ω=10
3
mΩ=
10
6
μΩ=10
9

1 Ω =10
-3
kΩ =
10
-6
MΩ =
10
-9


10. Tensiunea electrică [V] – Volt 1V=10
3
mV=10
6
μV 1 V =10
-3
kV =
10
-6
MV =
10
-9
GV

11. Intensitatea
câmpului electric
[V/m] – Volt pe
metru
1 V/m = 10
3
mV/m =
10
6
μV/m
1 V/m = 10
-3
kV/m
= 10
-6
MV/m

12. Energia [J] – Joule 1J=10
3
mJ=10
6
μJ 1 J =10
-3
kJ =
10
-6
MJ =
10
-9
GJ

13. Forţa [N] – Newton 1N=10
3
mN=10
6
μN 1 N =10
-3
kN =
10
-6
MN =
10
-9
GN

14. Rezistivitate [Ω/m] – Ohm
pe metru
1 Ω /m = 10
3
m Ω /m
= 10
6
μ Ω /m
1Ω/m=
=10
-3
kΩ/m =
=10
-6
MΩ/m

15. Conductivitate [S/m] –
Siemens pe
metru
1 S /m = 10
3
mS/m =
10
6
μS/m
1S/m=
=10
-3
kS/m =
=10
-6
MS/m
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
TOPOGRAFIE


1. Care este deosebirea dintre plan şi hartă?
La întocmirea planurilor nu se ţine cont de curbura Pământului, iar la întocmirea hărţilor
se ia în considerare şi aceasta.

2. Ce înţelegeţi prin orientarea unei direcţii?
Orientarea unei direcţii înseamnă unghiul orizontal pe care aceasta îl face cu direcţia
Nord.

3. Pentru ce este folosit nivelmentul geometric?
Nivelmentul geometric este folosit pentru determinarea diferenţelor de nivel şi a cotei
punctelor din teren.

4. Ce aparatură folosiţi pentru măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale?
Pentru măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale se foloseşte atât teodolitul, cât şi
tahimetrul.

5. Ce elemente se determină prin de nivelment geometric?
Cu ajutorul nivelmentului geometric se măsoară diferenţa de nivel dintre anumite puncte
din teren.

6. Câte cadrane are cercul topografic?
Cercul topografic are patru cadrane.

7. Care este aparatura folosită în nivelmentul geometric ?
Nivela optică clasică şi mira verticală gradată sau nivela digitală şi mira cu cod de bare.

8. Ce este tahimetria?
Tahimetria este un procedeu folosit pentru determinarea atât a cotelor, cât şi a
coordonatelor pentru punctele de detaliu din teren.

9. Ce este nivelmentul trigonometric?
Nivelmentul trigonometric este o metodă folosită pentru determinarea diferenţelor mari de
nivel şi pe distanţe mari.

10. Ce reprezintă retrointersecţia?
Retrointersecţia reprezintă calculul coordonatelor rectangulare ale punctului de statie.


BIBLIOGRAFIE

Nr.crt Denumire carte Autor Editura
1 Topografie Eleş Gabriel Editura MIRTON – 2000 -
ISBN:973-585-065-7
2 Topografie aplicată V. Doandeş Editura “Politehnica” Timişoara
– 2000-
3 Topografie. Aplicaţii numerice V. Doandeş
G.Eleş
Editura “Politehnica” Timişoara
– 2003-
4 Topografie cu elemente de
cadastru

Eleş Gabriel
Editura MIRTON – 2001 -
ISBN: 973-585-390-6
5 Initiere in Cadastru Eleş Gabriel Ed Mirton, Timişoara, - 2004 –
I.S.B.N. 973-661-553-7
6 Topografie Eleş Gabriel Ed Mirton, Timişoara, - 2008 -
I.S.B.N. 978 – 973 -52 – 0344 -3
7 Topografie cu Aplicatii
numerice
Eleş Gabriel Ed Mirton, Timişoara, - 2010 -
I.S.B.N. 978 – 973 -52 – 0768 - 7UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
MATERIALE PENTRU CONTRUCŢII


1. Definiţi densitatea (masa volumică) a unui material şi precizaţi unitatea de măsură a
acesteia în SI.
Definiţia: raportul dintre masa şi volumul unui material, sau masa unităţii de
volum a unui material
UM: kg/m
3


2. Daţi relaţia pentru calculul rezistenţei la compresiune a unui material, definiţi
termenii relaţiei şi precizaţi unitatea de măsură a rezistenţei în SI.
Relaţia de calcul:
A
P
f
c
= ,
în care:
f
c
- rezistenţa la compresiune; P – forţa la care cedează proba;
A – suprafaţa pe care acţionează forţa
UM: N/mm
2


3. Nisipul (agregat fin) şi pietrişul (agregat grosier) se utilizează la prepararea
mortarelor şi betoanelor. Care dintre acestea sunt folosite pentru mortare şi care
pentru betoane ?
Pentru mortare: nisipul; Pentru betoane: nisipul şi pietrişul

4. Precizaţi 3 metode de stabilizare a pământurilor argiloase, în vederea utilizării
acestora la lucrări hidrotehnice.
Stabilizarea prin hidrofobizare; Stabilizarea cu ciment; Stabilizarea cu
compuşi macromoleculari

5. Care dintre cimenturile H I 32,5 şi CEM II/A-S 32,5R este un ciment unitar şi care
sunt denumirile complete ale acestor cimenturi ?
Ciment unitar: H I 32,5;
Denumiri complete: H I 32,5: ciment hidrotehnic unitar cu clasa de
rezistenţă 32,5 N/mm
2
; CEM II/A-S 32,5R: ciment portland cu adaos de
zgură, având clasa de rezistenţă 32,5 N/mm
2
şi o rezistenţă iniţială mare.


6. Simbolizaţi o clasă de beton în funcţie de rezistenţa la compresiune şi explicaţi
semnificaţia termenilor care apar în simbol.
Ex. Clasa de beton : C16/20
Semnificaţia termenilor: C - beton; 16 - rezistenţa minimă la compresiune,
în N/mm
2
, pe probe cilindrice; 20 rezistenţa minimă la compresiune, în N/mm
2
,
pe probe cubice

7. Ce condiţii trebuie să îndeplinească betonul din zona de variaţie a nivelului apei a
unui baraj ?
Grad de impermeabilitate, rezistenţă chimică si rezistenţă la îngheţ-dezgheţ cu
valori ridicate Pentru armăturile simbolizate OB37, PC52 şi TBP12 daţi
denumirile şi explicaţiile care rezultă din simbolurile respective.

8. Pentru armăturile simbolizate OB37, PC52 şi TBP12 daţi denumirile şi explicaţiile
care rezultă din simbolurile respective.
OB 37: oţel beton cu profil neted, având rezistenţa minimă la întindere de 37
daN/mm
2
; PC52: oţel (armătură) cu profil periodic, având rezistenţa minimă
la întindere de 52 daN/mm
2
; TBP12: toron pentru betonul precomprimat cu
diametrul de 12 mm.

9. Precizaţi materialele componente pentru: masticul bituminos, mortarul asfaltic
(bituminos), betonul asfaltic (bituminos).
Mastic: bitum şi filer;
Mortar: bitum, filer şi nisip;
Beton : bitum, filer, nisip şi pietriş


10. Denumiţi un produs pe bază de polimeri utilizat pentru construcţii hidroedilitare
(instalaţii sanitare: alimentări cu apă şi canalizare).
Ţevi/tuburi din pvc pentru apă/canalizări


Bibliografie:

1. I. Buchman, Materiale de construcţii, Partea I, Ed.Politehnica Timişoara, 2009.

2. I. Buchman, Materiale de construcţii, Partea II, Ed.Politehnica Timişoara, 2010.

3. Notiţe de curs.


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
STATICA CONSTRUCŢIILOR

1. Enumerarea şi schematizarea aparatelor de legătură la exterior ale structurilor in construcţii.
Un element de structura sau o structura in construcţii este legat(ă) la o baza fixa de sprijinire (alte
elemente de structura sau terenul) prin intermediul unor aparate de legătura numite rezemări, care
împiedică tendinţele de deplasare in punctele respective. Pentru calcul rezemările se schematizează, cele
trei tipuri de rezemări fiind:
reazemul simplu (mobil) – împiedică translaţia secţiunii respective in lungul normalei la suprafaţa de
contact lăsând libera posibilitatea de translaţie in planul tangent si rotirea in jurul muchiei de contact. In
consecinţă in reazemul simplu apare o reacţiune forţă pt care se cunoaşte punctul de aplicaţie (punctul
de contact) si direcţia (normala la suprafaţa de contact), dar nu se cunoaşte mărimea forţei –
necunoscuta introdusa in calcul.

schematizare reprezentare pendulară


reazemul articulat (fix) – împiedică translaţia secţiunii respective pe orice direcţie lăsând libera
posibilitatea de rotire in jurul axului articulaţiei. In consecinţă in reazemul articulat apare o reacţiune
forţă pt care se cunoaşte punctul de aplicaţie (axul articulaţiei), dar nu se cunoaşte direcţia si mărimea
forţei – cele doua necunoscute introduse in calcul. In mod practic reacţiunea introdusă de reazemul
articulat se considera prin componentele sale in raport cu direcţiile orizontală si verticală.

schematizare reprezentare pendularăreazemul incastrat – împiedică toate deplasările translaţii si rotire ale secţiunii respective. In consecinţă
in reazemul incastrat apare o reacţiune forţă pt care nu se cunoaşte nici punctul de aplicaţie, nici direcţia
si nici mărimea – cele trei necunoscute introduse in calcul. In mod practic reacţiunea introdusă de
reazemul incastrat se considera prin componentele sale in raport cu direcţiile orizontală si verticală,
respectiv prin momentul in raport cu centrul de greutate al secţiunii de incastrare.

schematizare reprezentare
pendulară2. Prezentarea condiţiei determinării statice. Structuri static determinate / static nedeterminate /
mecanisme.
Despre o structura se spune ca este static determinata atunci când numărul total al necunoscutelor
(legăturile interioare si exterioare) este egal cu numărul de ecuaţii de echilibru static (cate trei pt fiecare
element de structura): l + r = 3c. In mod practic, condiţia de determinare statica se scrie sub forma:
d = l + r – 3·c = 0
In cazul in care numărul necunoscutelor este mai mare decât numărul ecuaţiilor de echilibru static posibil
a fi scrise l + r > 3·c, se spune despre structura ca este static nedeterminata: d = l + r – 3·c > 0.
In cazul in care numărul necunoscutelor este mai mic decât numărul ecuaţiilor de echilibru static posibil
a fi scrise l + r < 3·c, se spune despre structura ca este mecanism (nu are asigurata stabilitatea si
indeformabilitatea in plan): d = l + r – 3·c < 0.
3. Procedeul de punere in evidenta al eforturilor intr-un corp oarecare aflat in echilibru. Definirea
eforturilor. Unităţi de măsură.
Procedeul teoretic, comod si eficace, pentru punerea in evidenta a forţelor interioare intr-un corp
oarecare este cel denumit al secţiunilor, având la bază ipoteza continuităţii structurii materialului.
Procedeul secţiunilor conduce la concluzia ca mărimile rezultantelor forţă R
i
si moment M
i
ale forţelor
interioare de pe o faţeta a unei secţiuni se determina in funcţie de forţele exterioare aflate de cealaltă
parte a secţiunii respective:
R
i_st
= R
e_dr
si M
i_st
= M
e_dr
respectiv R
i_dr
= R
e_st
si M
i_dr
= M
e_st

Rezultantele forţa si moment ale forţelor interioare din secţiunea transversala a unei bare se considera
prin componentele in raport cu axele 0x, 0y si 0z ale sistemului de referinţa ataşat, componente care
reprezintă eforturile in secţiunea transversala:
N
z
– efortul forţa axiala, care poate fi de întindere (trage de secţiune) sau de compresiune (apasă
secţiunea), [kN], [daN];
T
y
, T
x
– eforturile forţa tăietoare, care tinde sa translateze secţiunea perpendicular pe axa barei (in lungul
axei 0y, respectiv al axei 0x), [kN], [daN];
M
x
, M
y
– eforturile moment încovoietor, care tinde sa rotească secţiunea transversala in raport cu axa
0x, respectiv 0y, [kN·m], [daN·m];
M
t
(M
z
) – efortul moment de torsiune (răsucire), cuplu care tinde sa rotească secţiunea in raport cu axa
0z, [kN·m], [daN·m].
4. Prezentarea relaţiilor diferenţiale între încărcări şi eforturi la bara dreapta. Relaţii de recurenţă.
Relaţiile diferenţiale generale intre încărcări si eforturi la bara dreapta sunt:
- derivata intr-o secţiune curenta z a funcţiei ce defineşte efortul forţa axiala este egala
cu intensitatea încărcării distribuite dirijata după axa barei in secţiunea respectiva, luata cu semn
schimbat.
- derivata intr-o secţiune curenta z a funcţiei ce defineşte efortul forţa tăietoare este
egala cu intensitatea încărcării distribuite dirijata după normala la axa barei in secţiunea respectiva, luata
cu semn schimbat.
- derivata intr-o secţiune curenta z a funcţiei ce defineşte efortul moment încovoietor
este egala cu intensitatea efortului forţa tăietoare din secţiunea respectiva.
Având in vedere aceste relaţii, la trasarea diagramelor de variaţie ale eforturilor in lungul barelor se va
tine cont de faptul ca valoarea tangentei la curba ce mărgineşte diagrama de forţa axiala in dreptul
secţiunii curente z este egala cu mărimea componentei q
t
, luata cu semn schimbat, valoarea tangentei la
curba ce mărgineşte diagrama de forţa tăietoare in dreptul secţiunii curente z este egala cu mărimea
componentei q
n
, luata cu semn schimbat, respectiv valoarea tangentei la curba ce mărgineşte diagrama
de moment încovoietor in dreptul secţiunii curente z este egala cu mărimea forţei tăietoare din
secţiunea respectiva. Totodată, la trasarea curbelor ce mărginesc diagramele de eforturi se va tine cont
de faptul ca funcţiile ce definesc eforturile forţa axiala si forţa tăietoare sunt cu un grad superioare
funcţiilor încărcărilor distribuite tangente respectiv normale la axa barei, iar funcţia ce defineşte efortul
moment încovoietor este cu un grad superioara funcţie ce defineşte efortul forţa tăietoare.
Prin integrarea pe un segment finit i-j de lungime a barei a ultimelor doua relaţii din cele trei prezentate
se obţin relaţiile de recurenta:
si
in care T
j
si M
j
sunt eforturile pe capătul din dreapta al segmentului de bara, T
i
si M
i
sunt eforturile pe
capătul din stânga al segmentului de bara, P
ij
este rezultanta încărcării normale la axa barei pe intervalul
i-j, iar este aria diagramei de efort forţa tăietoare pe intervalul respectiv.


5. Schematizarea încărcărilor (concentrate si distribuite din greutatea proprie, din zăpadă, din vânt,
din împingerea apei, parabolic).
Prin încărcare se defineşte orice forţa, sistem de forte sau efecte a căror acţiune trebuie luata in
considerare la dimensionarea unui element de rezistenta sau a unei structuri. In calculele statice
încărcările se considera cunoscute, iar pentru o abordare simplificata a fenomenului se apelează la
schematizarea lor.
In funcţie de suprafaţa pe care acţionează se disting încărcări concentrate (întreaga intensitate se aplica
teoretic intr-un singur punct), respectiv încărcări distribuite (repartizate pe o suprafaţa de placa respectiv
pe o lungime de bara). In ceea ce priveşte încărcările distribuite, acestea se considera in calculele statice
prin rezultantele lor.
Corespunzător naturii încărcării, se considera următoarele schematizări ale încărcărilor pe bare:


forte concentrate, sarcini distribuite din greutatea proprie, sarcini distribuite din zăpada,


sarcini distribuite din vânt, sarcini distribuite din împingerea apei,
sarcini distribuite parabolic.6. Reprezentarea diagramelor de variaţie ale eforturilor in cazul unor grinzi drepte (articulat – simplu
rezemate, console) încărcate cu sarcini uzuale simple (concentrate, respectiv uniform distribuite).
Având in vedere modul de rezemare si modul de distribuţie al încărcării, respectiv ţinând cont de
interpretarea relaţiilor diferenţiale intre acţiuni si eforturi, se prezintă diagramele de variaţie ale
eforturilor in cazul câtorva grinzi drepte frecvent întâlnite in practica:


7. Definirea grinzii cu console şi articulaţii, respectiv a grinzii cu transmitere indirecta a sarcinilor.
Exemplificări.
Grinda cu console si articulaţii reprezintă o grinda dreapta având mai multe reazeme dintre care unul
este fix (articulat sau incastrat) si celelalte simple, continuitatea barei fiind întrerupta de articulaţii in aşa
fel încât structura sa fie static determinata. Pentru calcul grinda se descompune in porţiuni secundare
(nu îşi păstrează stabilitatea fără suportul porţiunilor alăturate) si porţiuni principale (prezintă un număr
de reazeme suficient pentru păstrarea stabilităţii si după îndepărtarea porţiunilor alăturate). Exemple de
grinzi cu console si articulaţii:
Grinda cu transmitere indirecta a încărcărilor este o structura considerata static determinata alcătuita in
principiu din elementele secundare – longeroane – care preiau încărcările, elementele care susţin
longeroanele – antretoaze – si transmit încărcările in mod concentrat asupra elementului de susţinere al
ansamblului – grinda principala – care descarcă in reazeme. Calculul se desfăşoară prin descompunerea
structurii, dinspre elementele secundare către cel principal. Exemple de grinzi cu transmitere indirecta a
sarcinilor:
8. Arcul de coincidenţă. Definire. Exemplificare.
Soluţia optima economic in ceea ce priveşte consumul de material la realizarea unei structuri de tip arc
corespunde cazului in care eforturile moment încovoietor sunt nule pentru toate secţiunile transversale,
arcul fiind solicitat numai la forte axiale de compresiune. Aceasta situaţie particulara are loc atunci când
axa arcului coincide cu curba de presiune a încărcărilor, arcul fiind definit de coincidenta.
Axa arcului de coincidenta in situaţia unei încărcări uniform distribuite pe orizontala este definita de
ecuaţia unei parabole de gradul doi de forma , iar axa arcului de coincidenta in situaţia
unei încărcări uniform distribuite radial este definita de un arc de cerc.
9. Enunţarea metodelor de calcul al eforturilor la grinzile cu zăbrele static determinate.
In funcţie de modul de abordare al calculului grinzilor cu zabrele static determinate se disting:
Metoda izolării nodurilor – care consta in izolarea tuturor nodurilor grinzii cu zabrele si punerea in
evidenta a eforturilor forţa axiala din bare. Pentru fiecare nod astfel izolat vor fi scrise cate doua ecuaţii
de echilibru static (in raport cu doua direcţii ortogonale, principale), iar prin rezolvarea sistemului total
de ecuaţii (2 x nr.noduri) se obţin forţele din bare (b) si forţele de legătura (r) din aparatele de reazem. In
mod practic, forţele de legătura din aparatele de reazem (reacţiunile) pot fi calculate cu ajutorul a trei
ecuaţii de echilibru static scrise pentru întregul ansamblu, iar apoi izolarea nodurilor se realizează in mod
succesiv a.i. la fiecare etapa sa fie puse in evidenta maxim doua forte axiale necunoscute care vor putea
fi calculate cu ajutorul celor doua ecuaţii de echilibru static avute la dispoziţie pentru fiecare nod.
Metoda secţiunilor (Ritter) – care consta in secţionarea grinzii cu zabrele astfel încât sa fie puse in
evidenta cel mult trei forte axiale necunoscute, pentru fiecare porţiune de grinda scriindu-se trei ecuaţii
de echilibru static distincte. In ceea ce priveşte forţele de legătura din aparatele de reazem (reacţiunile)
acestea pot fi calculate cu ajutorul a trei ecuaţii de echilibru static scrise pentru întregul ansamblu.

10. Metoda Generală a Eforturilor: necunoscute, definirea structurii de bază, prezentarea ecuaţiei
generale de compatibilitate.
Necunoscutele considerate la rezolvarea structurilor static nedeterminate prin intermediul Metodei
Generale a Eforturilor sunt tocmai forţele şi/sau momentele (eforturile) din legăturile suplimentare.
Pentru aplicarea Metodei Generale a Eforturilor structura reală, static nedeterminată, trebuie
transformată într-o structură static determinată definita structură de bază sau schemă de calcul a
structurii (S
o
). Astfel, structura de baza se obţine prin suprimarea fictivă a unui număr de legături
(exterioare si/sau interioare) egal cu gradul de nedeterminare statică.
Comportarea identică a structurii de bază cu structura reală, este impusă în Metoda Generală a
Eforturilor prin condiţia de compatibilitate a deformatei structurii de bază cu cea a structurii reale.
Această condiţie se poate pune sub forma unei ecuaţii de compatibilitate, denumită şi de condiţie sau de
flexibilitate, care are următoarea formă generală:

0
2 2 1 1
= A + · + + · + · + + · + · = A
o
ip n
o
in j
o
ij i
o
ii
o
i
o
i i
X X X X X o o o o o  

in care A
i
reprezintă deplasarea elastica a secţiunii i de pe structura reala, pe direcţia necunoscutei
curente x
i
; o
o
ij
reprezintă deplasarea elastica a secţiunii i de pe structura de baza, produsa de încărcarea
acesteia numai cu necunoscuta x
j
considerata unitara; A
o
ip
reprezintă deplasarea elastica a secţiunii i de
pe structura de baza, produsa de încărcarea acesteia numai cu sarcinile curente P.
11. Metoda Deplasărilor: necunoscute, definirea structurii de bază, prezentarea ecuaţiei generale
suplimentare.
Necunoscutele în Metoda Deplasărilor se consideră deplasările nodurilor structurii (rotiri şi translaţii), iar
acestea se determină cu ajutorul ecuaţiilor de echilibru static al nodurilor. Din acest motiv, Metoda
Deplasărilor este denumită şi “Metoda Echilibrului”. Întrucât necunoscutele deplasări definesc
deformata structurii din punct de vedere geometric, acestea se mai numesc necunoscute geometrice.
O structură pentru care nu se cunosc deplasările constituie o structură geometric nedeterminată. În
Metoda Deplasărilor se procedează la ridicarea acestei nedeterminări prin introducerea pe structura
reală a unor legături suplimentare fictive ce împiedică deplasările rotiri şi translaţii ale nodurilor.
Deplasările rotiri ale nodurilor rigide se împiedică prin introducerea unor blocaje, iar deplasările translaţii
(dacă este cazul) se împiedică prin introducerea unor penduli. Gradul de nedeterminare geometrică n al
unei structuri este egal cu numărul total al blocajelor şi pendulilor necesar pentru a deveni geometric
determinată.
Structura geometric determinata astfel obţinuta (deplasările nodurilor sunt nule) pe care urmează a fi
desfăşurat calculul in Metoda Deplasărilor este definita structură de bază (sau schemă de calcul).
Comportarea identică a structurii de bază cu structura reală, este impusă în Metoda Deplasărilor prin
condiţia de compatibilitate a reacţiunilor din blocajele / pendulii de pe structura de bază cu cele din
nodurile libere ale structurii reale. Această condiţie se poate pune sub forma unei ecuaţii suplimentare,
care are următoarea formă generală:
0 ... ...
2 2 1 1
= + · + + · + · + + · + · =
o
ip n
o
in j
o
ij i
o
ii
o
i
o
i i
R z r z r z r z r z r R
in care R
i
reprezintă reacţiunea din nodul i de pe structura reala, pe direcţia necunoscutei curente z
i
; r
o
ij

reprezintă reacţiunea din blocajul / pendulul i de pe structura de baza, produsa de încărcarea acesteia
numai cu necunoscuta z
j
considerata unitara; R
o
ip
reprezintă reacţiunea din blocajul / pendulul i de pe
structura de baza, produsa de încărcarea acesteia numai cu sarcinile curente P.
12. Prezentarea structurilor de baza curente ale arcelor static nedeterminate.
În funcţie de numărul şi distribuţia legăturilor suplimentare pe care le prezintă faţă de situaţia
determinării statice, arcele static nedeterminate pot fi de mai multe tipuri: arce dublu articulate, arce cu
tirant, arce dublu încastrate, arce închise (conducte), arce multiple. In mod teoretic, utilizând relaţia
generală a legării invariabile în plan, d = l + r - 3·c, se obţine gradul de nedeterminare si pentru arcele
static nedeterminate. Astfel, rezulta ca arcul dublu articulat este o structură o dată static nedeterminată
exterior, arcul cu tirant este o dată static nedeterminat interior, arcul dublu incastrat este de trei ori
static nedeterminat exterior, respectiv arcul închis este de trei ori static nedeterminat interior.
Structurile de baza utilizate in mod curent la calculul arcelor static nedeterminate prin Metoda Generala
a Eforturilor se obţin după cum urmează:
in cazul arcului dublu articulat se exteriorizează ca necunoscută una din împingerile laterale, obţinându-
se o structura articulat – simplu rezemata;
in cazul arcului cu tirant se exteriorizează ca necunoscută efortul forţă axială din tirant, obţinându-se de
asemenea o structura articulat – simplu rezemata;

in cazul arcului dublu incastrat se exteriorizează ca necunoscute cele trei perechi de eforturi din
secţiunea de la cheia arcului, obţinându-se două console curbe, iar in vederea simplificării calculelor
aceste necunoscute se transferă în centrul elastic al structurii.

13. Definirea grinzii continue si prezentarea ecuaţiei generale a celor trei momente.
Grinda continuă este denumirea unei bare drepte, omogenă şi neîntreruptă de articulaţii interioare, ce
sprijină pe mai multe reazeme simple (mobile), cu excepţia unuia care este fix (fie reazem articulat, fie
încastrare de capăt). Gradul de nedeterminare al acestei structuri este egal cu numărul reazemelor
simple intermediare (fără cele de capăt), iar în cazul în care unul dintre reazemele de capăt este
încastrat, gradul de nedeterminare este egal cu numărul tuturor reazemelor simple.


Structura de baza a grinzii continue rezolvate cu ajutorul ecuaţiei celor trei momente (aplicaţie a
Metodei Generale a Eforturilor) se obţine prin introducerea fictivă a unor articulaţii pe bară în dreptul
reazemelor intermediare (se întrerupe continuitatea barei), eliberându-se perechile de eforturi
momente încovoietoare din cele două părţi (stânga – dreapta) ale acestor reazeme.Astfel pentru o porţiune oarecare dintr-o grinda continua ecuaţia generala a celor trei momente (ecuaţia
lui Clapeyron) scrisa pentru necunoscuta de pe reazemul curent m are forma:

in care M
m
, M
m-1
si M
m+1
sunt necunoscutele momente încovoietoare pe reazemul curent m si pe
reazemele adiacente m-1 si m+1; l
m
si l
m+1
sunt deschiderile adiacente reazemului curent m; k’’
m
si k’
m+1

sunt coeficienţii de încărcare din dreptul reazemului curent m (primul corespunzător capătului din
dreapta al deschiderii l
m
, cel de al doi-lea corespunzător capătului din stânga al deschiderii l
m+1
).
14. Identificaţi tipul de structură funcţie de imaginea prezentată (din punct de vedere al determinării
statice, respectiv din punct de vedere al posibilităţii de translaţie a nodurilor).
Starea de determinare statica a unei structuri alcatuita din bare (grinzi, cadre) se stabileste cu relatia d = l
+ r - 3·c (in care c reprezinta numarul de bare care alcatuiesc structura, l reprezinta numarul legaturilor
dintre bare, iar r numarul legaturilor la exterior), iar in cazul unei structuri alcatuita din bare articulate
(grinzi cu zabrele) se apeleaza la relatia d = b + r - 2·n (in care b reprezinta numarul de bare din alcatuirea
structurii, n reprezinta numarul nodurilor, iar r numarul legaturilor la exterior).
In ceea ce priveste tipul de structura in functie de posibilitatea de translatie a nodurilor in cazul aplicarii
Metodei Deplasarilor de rezolvare a structurilor static nedeterminate, se distinct structuri cu noduri fixe
(singura posibilitate de deformare a structurii sub actiunea incarcarilor este prin rotirea nodurilor rigide)
si structuri cu noduri deplasabile (structura se deformeaza atat prin rotirea nodurilor cat si prin translatia
acestora). Tipul structurii static nedeterminate se stabileste prin introducerea fictiva de articulatii in
toate nodurile rigide ale structurii si in rezemarile incastrate, pentru schema astfel obtinuta
considerandu-se expresia de stabilire a determinarii statice d’ = l’ + r’ - 3·c. In cazul in care structura
fictiva este static determinata (d’ = 0) atunci structura reala este de tipul cu noduri fixe, iar daca structura
fictiva este mecanism (d’ < 0) atunci structura reala este cu noduri deplasabile.
d = 2 + 4 - 3·2 = 0 d = 0 + 4 - 3·1 = 1 d = 4 + 4 - 3·3 = -1
¬ grinda static determinata ¬ grinda o data static ¬ mecanism cu un grad
nedeterminata de libertate cinematica

d = 13 + 3 - 2·8 = 0 d = 23 + 4 - 2·12 = 3 d = 7 + 3 - 2·6 = -2
¬ grinda static determinata ¬ grinda de trei ori static ¬ mecanism cu doua grade
nedeterminata de libertate cinematicad = 2 + 4 - 3·2 = 0 d = 0 + 5 - 3·1 = 2 d = 0 + 7 - 3·1 = 4 d = 2 + 3 - 3·2 = -1
¬ cadru static determinat ¬ cadru de doua ori static ¬ cadru de patru ori ¬mecanism cu
nedeterminat nedeterminat un grad de
d’ = 4 + 4 - 3·3 = -1 d’ = 6 + 6 - 3·4 = 0 libertate
¬ cadru cu noduri ¬ cadru cu noduri fixe cinematica
deplasabile,
o necunoscuta translaţie

15. Prezentarea legii de variaţie ale eforturilor moment încovoietor, respectiv forţă tăietoare si forţă
axială in cazul unui cadru static nedeterminat încărcat cu efectul cedării de reazem, respectiv al
variaţiei de temperatură.
In cazul ipotezei de încărcare ca efect al variaţiei de temperatura sau ca efect al cedării de reazem
diagrama de efort moment încovoietor poate avea cel mult lege de variaţie liniara, respectiv diagrama de
efort forţa tăietoare va fi cel mult constanta.

BIBLIOGRAFIE
1. Ivan, M., Vulpe, A., Bănuţ, V. – Statica, Stabilitatea şi Dinamica Construcţiilor, EDP Bucureşti, 1982.
2. Ivan, M., s.a. – Probleme de statica construcţiilor – Structuri static determinate si nedeterminate,
I.P.Timisoara 1989
3. Dănilescu, A., Popescu, I., Nedescu, D. - Statica construcţiilor, Ed. Mirton, 1999.
4. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E. – Statica Construcţiilor – Aplicaţii– Structuri Static Determinate, Ed.Matrix
Rom Bucureşti, 2003.
5. Bănuţ, V., Teodorescu, M.E. – Statica Construcţiilor – Aplicaţii– Structuri Static Nedeterminate,
Ed.Matrix Rom Bucureşti, 2003.


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
REZISTENTA MATERIALELOR


1. Enumerarea ipotezelor fundamentale in Rezistenta Materialelor
In vederea studiului diverselor solicitări in Rezistenta Materialelor se considera o serie de ipoteze
relativ la structura materialelor si la comportarea acestora sub acţiunea încărcărilor. Aceste
ipoteze, care uneori sunt concordanta cu realitatea iar alteori reprezintă o simplificare a
fenomenelor reale, trebuie sa îndeplinească doua condiţii fundamentale: sa simplifice
raţionamentul si relaţiile de calcul, respectiv sa nu îndepărteze fenomenul studiat de realitate.
Ipoteza omogenităţii si continuităţii materialului – materialele din care se executa elementele de
structura se considera omogene (aceeaşi compoziţie in toate punctele) si continue (ocupa uniform
întregul volum al elementului);
Ipoteza izotropiei – materialele din care se executa elementele de structura se considera izotrope
(constantele elastice E, G, µ, sunt aceleaşi in toate direcţiile);
Ipoteza micilor deformaţii – deformaţiile elementelor de structura sunt foarte mici in raport cu
dimensiunile elementelor respective (se neglijează in scrierea ecuaţiilor de echilibru static);
Ipoteza liniarităţii fizice (legea lui Hooke) – forţele interioare sunt proporţionale cu deformaţiile
elementelor de structura;
Ipoteza secţiunilor plane – o secţiune plana si normala la axa barei înainte de deformaţie rămâne
plana si normala la axa barei si după deformaţie;
Ipoteza echilibrului static si dinamic – o structura se găseşte in stare de echilibru sub acţiunea
încărcărilor (atât timp cat in material nu se depăşeşte limita de rupere);
Ipoteza Saint-Venant – modul de aplicare al încărcărilor nu influenţează starea generala de
tensiuni si deformaţii din elementele unei structuri, numai punctual in apropierea zonei de
aplicare a încărcărilor.

2. Definirea caracteristicilor geometrice ale unei secţiuni transversale de forma oarecare;
unităţi de măsură
Aria secţiunii transversale – caracterizează inerţia la translaţie a secţiunii:
[cm
2
], [m
2
]
Momentele statice – caracterizează poziţia secţiunii transversale in raport cu axele acesteia:
[cm
3
], [m
3
]Poziţia centrului de greutate:
[cm], [m]
Momente de inerţie axiale – caracterizează inerţia la rotaţie a secţiunii transversale in raport cu
axele acesteia: [cm
4
], [m
4
]
Momentul de inerţie polar – caracterizează inerţia de rotaţie a secţiunii transversale in raport cu
un punct (pol) din planul acesteia: [cm
4
], [m
4
]
Momentul de inerţie centrifugal – caracterizează repartiţia materialului secţiunii transversale in
cele patru cadrane: [cm
4
], [m
4
]
Raze de inerţie (giraţie): [cm], [m]
Module de rezistenta: [cm
3
], [m
3
]
In aceste relaţii dA reprezintă elementul de arie infinit mic din secţiunea transversala, A
reprezintă aria secţiunii, si reprezintă coordonatele elementului de arie relativ la axele
sistemului de axe oarecare (iniţial), iar si reprezintă coordonatele elementului de arie relativ
la axele sistemului de axe central.

3. Definirea solicitării si a aspectelor solicitării
Starea de solicitare defineşte situaţia de forţare interioara in care se găseşte o structura aflata in
echilibru sub acţiunea încărcărilor si a reacţiunilor din reazeme. In studiul unei stări de solicitare
se disting trei aspecte ale acesteia: aspectul geometric – care consta in analiza izolata a
deformaţiilor elementelor de structura, aspectul static – care consta in analiza izolata a forţelor
interioare din elementele de structura, respectiv aspectul fizic – care consta in analiza
dependentei cauzale dintre forţele interioare si deformaţiile elementelor de structura.

4. Enumerarea metodelor pt calculul construcţiilor
Comportarea mecanica a unei structuri in construcţii este un fenomen complex care se studiază
prin doua tipuri de metode de calcul:
Metode probabilistice – in care se tine cont de cele trei categorii de factori cu variaţie aleatoare
(încărcările asupra construcţiilor, condiţiile de lucru ale construcţiilor, rezistentele mecanice ale
materialelor de construcţii), respectiv
Metode deterministe – care se bazează pe definirea a doua mărimi, solicitarea maxima a structurii
S
max
si rezistenta minima a structurii u
min
: Metoda capacităţii portante cu coeficient de siguranţă
unic ( ), Metoda rezistentelor admisibile ( ), Metoda stărilor limita
(metoda capacităţii portante cu coeficienţi de siguranţă diferenţiaţi ( ).

5. Definirea tensiunii si a componentelor acesteia; unităţi de măsură
Intensitatea forţelor interioare intr-un punct curent al unei secţiuni reprezintă tensiunea (efortul
unitar) din punctul respectiv si este definita de expresia:
[daN/cm
2
]
In cazul in care forţele interioare sunt uniform distribuite pe secţiunea transversala tensiunea este
definita de expresia:
[daN/cm
2
]
In aceste expresii dP reprezintă forţa interioara elementara distribuita pe elementul de arie infinit
mic dA, iar P este forţa interioara totala care acţionează uniform pe aria totala a secţiunii
transversale A.
Componenta tensiunii normala la secţiunea transversala poarta denumirea de tensiune normala –
σ
z
, iar componenta din planul secţiunii transversale poarta denumirea de tensiune tangenţială – τ
z

(de componente τ
zy
si τ
zx
).

6. Definirea solicitării de întindere / compresiune centrică a barelor
Solicitarea de întindere / compresiune centrică apare când in secţiunea transversala eforturile se
reduc in axa barei la o singura componenta, si anume efortul forţa axiala:
N
z
≠ 0, T = M
i
= M
t
= 0 - expresia de definire in eforturi a solicitării la întindere /
compresiune centrică.

7. Scrierea expresiilor de calcul ale tensiunii si deformaţiei din întindere / compresiune
centrică si prezentarea mărimilor care intervin
Expresia cantitativa si calitativa a tensiunilor normale in secţiunea transversala a unei bare
solicitata la întindere / compresiune centrică este:
[daN/cm
2
]
iar formula de calcul a deformaţiilor totale (alungire / scurtare)
[cm]
in care: N
z
– efortul forţă axială in axa barei, A – aria secţiunii transversale a barei, l – lungimea
barei, E· A – rigiditatea barei la întindere / compresiune centrică.

8. Definirea cazurilor de solicitare la încovoiere a barelor
Solicitarea de încovoiere apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in axa barei la
efortul moment încovoietor si efortul forţă tăietoare:
M
i
≠ 0, T ≠ 0, N
z
= M
t
= 0 - expresia de definire in eforturi a solicitării la încovoiere.
In funcţie de apariţia sau lipsa componentelor efortului forţă tăietoare T si a componentelor
efortului moment încovoietor M
i
se disting următoarele cazuri:
încovoiere pura dreapta Mx ≠ 0, M
y
= T
y
= T
x
= N
z
= M
t
= 0
încovoiere pura oblica Mx ≠ 0, M
y
≠ 0, T
y
= T
x
= N
z
= M
t
= 0
încovoiere cu taiere dreapta Mx ≠ 0, T
y
≠ 0, M
y
= T
x
= N
z
= M
t
= 0
încovoiere cu taiere oblica Mx ≠ 0, M
y
≠ 0, T
y
≠ 0, T
x
≠ 0, N
z
= M
t
= 0
9. Scrierea expresiei de calcul a tensiunii din încovoiere pura oblica si prezentarea
mărimilor care intervin
Expresia cantitativa si calitativa a tensiunilor normale in secţiunea transversala a unei bare
solicitata la încovoiere (formula lui Navier) este:
[daN/cm
2
]
in care: M
x
– efortul moment încovoietor, I
x
– momentul de inerţie in raport cu axa de încovoiere,
y – coordonata punctului din secţiunea transversala in care se calculează tensiunea normala.

10. Scrierea expresiei de calcul a tensiunilor determinate de tăierea din încovoiere oblica si
prezentarea mărimilor care intervin
Expresia cantitativa si calitativa a tensiunilor tangenţiale in secţiunea transversala a unei bare
solicitata la taiere din încovoiere (formula lui Juravski) este:
[daN/cm
2
]
in care: T
y
– efortul forţa tăietoare, S
x
(y) – momentul static in raport cu axa x pt porţiunea de
secţiune transversala corespunzătoare nivelului de calcul y, b(y) – lăţimea secţiunii transversale la
nivelul de calcul y, I
x
– momentul de inerţie in raport cu axa de încovoiere.

11. Scrierea expresiei generale Mohr-Maxwel de calcul al deformaţiilor barelor drepte si
prezentarea mărimilor care intervin
Expresia generala Mohr-Maxwel de calcul a deplasării (translaţie / rotire) elastice a unei secţiuni
oarecare j ca urmare a încărcării barei cu un sistem de sarcini P aplicate in secţiunile curente i
este:

in care: M
i
, T
i
, N
i
şi M
ti
– funcţiile de variaţie ale eforturilor determinate în axa barei de către
sistemul de sarcini P
i
, iar m
j
, t
j
, n
j
şi m
tj
– funcţiile de variaţie ale eforturilor determinate prin
încărcarea barei cu o sarcina (forţă / moment) virtuala unitara aplicata in secţiunea j pe direcţia
deplasării căutate.

12. Definirea solicitării de răsucire a barelor
Solicitarea de răsucire apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in axa barei la o
singura componenta, si anume efortul moment de torsiune (răsucire):
M
t
≠ 0, T = M
i
= N
z
= 0 - expresia de definire in eforturi a solicitării la torsiune
(răsucire).

13. Definirea solicitării de încovoiere cu forţă axiala
Solicitarea de încovoiere cu forţa axiala apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in
axa barei la componentele momentului încovoietor M
i
, componentele forţei tăietoare T si la
componenta forţă axială N
z
:
M
x
≠ 0, M
y
≠ 0, T
y
≠ 0, T
x
≠ 0, N
z
≠ 0, M
t
= 0 - expresia de definire in eforturi a
solicitării la încovoiere oblica cu forţă axială.

14. Definirea sâmburelui central si a metodelor de trasare a acestuia
Sâmburele central al unei secţiuni transversale este acea zona din secţiune al cărei contur
reprezintă locul geometric al punctelor de aplicaţie pentru forţele normale excentrice de
compresiune care generează axe neutre la încovoiere cu forţă axială tangente la conturul secţiunii.
Conturul sâmburelui central se poate stabili prin doua metode:
metoda prin vârfuri – care consta in dispunerea axei neutre in câteva poziţii succesive tangente la
conturul secţiunii transversale si stabilirea in consecinţă a punctelor de aplicaţie pentru forţele
normale excentrice, puncte care vor constitui vârfurile sâmburelui central;
metoda prin laturi – care consta in dispunerea punctului de aplicaţie al unei forte excentrice in
câteva poziţii succesive in colturile secţiunii transversale si stabilirea in consecinţă a axelor
neutre, drepte care vor închide sâmburele central.

15. Prezentarea cazurilor de comportare la compresiune excentrica in ipoteza cedarii zonei
intinse si a expresiilor corespunzătoare pt calculul tensiunii normale.
In funcţie de mărimea excentricităţii forţei de compresiune din secţiunea transversala ( )
relativ la limita sâmburelui central al secţiunii se disting trei cazuri de comportare:
- daca excentricitatea depăşeşte conturul sâmburelui central ( , forţa de compresiune are
punctul de aplicaţie in afara sâmburelui central) atunci in secţiunea transversala apare o zona
întinsă care cedează, iar tensiunea normala maxima se calculează cu expresia
- daca excentricitatea este la interiorul sâmburelui central ( , forţa de compresiune are
punctul de aplicaţie in interiorul sâmburelui central) atunci întreaga secţiune transversala este
comprimata, iar tensiunile normale extreme se calculează cu expresia
- daca excentricitatea este egala cu coordonata limitei sâmburelui central ( , forta de
compresiune are punctul de aplicaţie chiar pe conturul sâmburelui central) atunci are loc un caz
limita al celorlalte doua, adică secţiunea transversala este de asemenea comprimata in întregime,
dar valoarea minima a tensiunii normale este zero, iar valoarea maxima se poate calcula cu
oricare din cele doua expresii prezentate anterior.
In expresiile date M
x
si N
z
reprezintă eforturile moment încovoietor si forţă axială din secţiunea
transversala, b este lăţimea secţiunii, c este distanta de la punctul de aplicaţie al forţei excentrice
pana la latura cea mai solicitata a secţiunii, A este aria secţiunii transversale, I
x
este momentul de
inerţie in raport cu axa de încovoiere, iar y
i
este coordonata punctului in care se calculează
tensiunea normala.

BIBLIOGRAFIE
1. Ciomocoş, F.D., Rezistenţa Materialelor în Ingineria Structurilor –Volumul I, Ed. Mirton,
Timişoara, 2003.
2. Ciomocoş, F. D., Nicoară, S.V., Constantin, A.T., Rezistenţa Materialelor, Aplicaţii –Volumul
I, Lito.U.P.T., Timişoara, 2004.
3. Hibbeler, R.C., Mechanics of Materials, Prentice Hall, New Jersey, 1997UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
HIDRAULICĂ

1. Princiliile mecanicii mediilor continue. Enunturi
1.1 Principiul conservarii masei
Variatia in timp a masei unui volum de lichid este nula.
1.2 Principiul conservarii impulsului
Variatia in timp a impulsului unui volum de lichid aflat in miscare este egala cu suma
fortelor exterioare.
1.3 Principiul conservarii momentului impulsului
Variatia in timp a momentului impulsului unui volum de lichid aflat in miscare este
egala cu suma momentelor fortelor exterioare.
1.4 Principiul conservarii energiei
Variatia in timp a energiei totale a unui fluid este egala cu puterea mecanica a fortelor
exterioare mai putin pierderea de caldura spre exterior

2. Ecuatiile de continuitate, impuls si energie pentru tuburi de curent
2.1 Ecuatia de continuitate pentru tuburi de curent
Q v S v S = =
2 2 1 1

2.2 Ecuatia impulsului pentru tuburi de curent
( ) ( ) G n S gz n S gz v v Q F v v Q F
G G ext S

   

 

+ ÷ + ÷ = E + ÷ =
E 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
µ µ | | µ | | µ
2.3 Ecuatia energiei pentru tuburi de curent
2 1 2
2
2
2 2
1
1
2
1 1
2 2
÷
+ + + = + +
r
h z
g
p
g
v
z
g
p
g
v
µ
o
µ
o


3. Hidrostatica. Ecuatia fundamentala
z g p p µ + =
0


4. Formula fortei hidrostatice pentru suprafete plane
S z g F
G
µ =

5. Ecuatia Bernoulli pentru fluide reale, schema
2 1 2
2
2
2
1
1
2
1
2 2
÷
+ + + = + +
r
h z
g
p
g
v
z
g
p
g
v
µ µ


6. Conducte. Formula pierderilor de sarcina locale
g
v
h
loc
2
2
2
, =

7. Conducte. Formula pierderilor de sarcina longitudinale
g
v
d
l
h
long
2
2
2
ì =

8. Formula Chezy
RI C v =

9. Formula debitului la canale
2
3
2 H g b m Q =

10. Tipuri de regimuri de curgere in canale. Criterii: adancime, h, viteza v, panta i
Regim rapid h<hcr, v>vcr, i>icr
Regim critic h=hcr, v=vcr, i=icr
Regim lent h>hcr, v<vcr, i<icr

BIBLIOGRAF1E
1. David, I., Hidraulica, UT Timisoara, Timisoara, 1990
2. David, I., Sumalan I., Metode numerice cu aplicatii in hidrotehnica, Mirton 1998
3. Mateescu C, Hidraulica, EDP Bucuresti, 1963
4. David, I. Sumalan, I., Beilicci, R., Achim, C. Hidraulica aplicata. Teme exerimentale.Partea I-
a, Editura Politehnica, Timisoara, 2008
5. David, I. Sumalan, I.,Hidraulica aplicata. Teme exerimentale.Partea II-a, Editura Politehnica,
Timisoara, 2009

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
FUNDAŢII

1. Faceţi o clasificare a fundaţiilor construcţiilor.
Fundaţiile construcţiilor se clasifică după mai multe criterii.
1. După adâncimea de fundare Df:
- fundaţii de suprafaţă, la care Df/B<5, Df <5-6m ( B lăţimea tălpii fundaţiei);
- fundaţii de adâncime, la care Df> 5-6m.

Fundaţiile de suprafaţă se clasifică, după alcătuire şi forma în plan , astfel:
- fundaţii izolate sub stâlpi:
- fundaţii continue sub pereţi;
- fundaţii continue sub stâlpi;
- fundaţii pe reţea de grinzi încrucişate;
- fundaţii radier general.

Fundaţiile de adâncime, la rândul lor, se clasifică în:
- fundaţii pe piloţi;
- fundaţii pe coloane;
- fundaţii pe barete;
- fundaţii pe chesoane.

2. După modul de transmitere a încărcărilor la teren:
- fundaţii directe, la care încărcările se transmit la teren numai prin talpă (ex. toate
fundaţiile de suprafaţă, fundaţiile pe chesoane);
- fundaţii indirecte, la care încărcările se transmit de la fundaţie la teren atât prin
talpă cât şi prin frecare pe suprafaţa laterală (ex: fundaţii pe piloţi, coloane,
barete).

3. După materialul de execuţie:
- fundaţii din lemn, zidărie de piatră, zidărie de cărămidă;
- fundaţii din beton simplu sau beton ciclopian;
- fundaţii din beton armat sau precomprimat.


4. După natura solicitărilor la care sunt supuse:
- fundaţii supuse la încărcări preponderent statice;
- fundaţii de maşini.

2. Enunţaţi criteriile de stabilire a adâncimii de fundare.
Principalele criterii avute în vedere la stabilirea adâncimii de fundare sunt :
- adâncimea de îngheţ;
- adâncimea de afuire;
- adâncimea la care sunt fundate construcţiile învecinate;
- condiţiile funcţionale şi destinaţia tehnologică a construcţiei;
- condiţii hidrogeologice locale (nivelul maxim al apei de suprafaţă, nivelul maxim
al apei freatice etc.);
- criteriul stratului bun de fundare.

3. Stabiliţi ipotezele şi etapele necesare calculului tasării fundaţiilor prin
Metoda însumării pe straturi elementare (STAS 330/2-85).

A. Ipoteze:
- deformaţiile terenului sunt date numai de tensiunea verticală σz, σx şi σy se
neglijează;
- compresibilitatea diferitelor straturi din cuprinsul zonei active este definită prin
modulul de deformaţie liniară E.

B. Etapele calculului tasării probabile:
- se reprezintă la scară, în secţiune, fundaţia, suprafaţa terenului şi limitele între
diferitele straturi geologice;
- se împarte terenul de fundare în straturi elementare, grosimea unui strat h
i
≤ 0,4
B, B fiind lăţimea tălpii fundaţiei;
- se face distribuţia în adâncime a tensiunii verticale σz, indusă în teren de presiunea
netă pe talpa fundaţiei;
- se distribuie, în adâncimea terenului de fundare, presiunea geologică σgz;
- pe baza diagramelor σz şi σgz se delimitarea adâncimea zonei active z
0
;
- se face calculul tensiunii verticale medii σ
zi
med
pe fiecare strat elementar, din
cuprinsul zonei active;
- se calculează tasarea totală s, prin însumarea tasării fiecărui strat elementar al
zonei active, aplicând legea lui Hooke σ = E · ε .

4. Enunţaţi fazele deformării terenului de fundare şi presiunile caracteristice.

- Faza 1 - faza îndesării, în care există o dependenţă liniară între presiune şi
deformaţie, terenul de fundare se caracterizează prin compresibilitate.

- Faza 2 - faza dezvoltării zonelor plastice, când în terenul de fundare apar
alunecări, începând de la colţurile fundaţiei, care se unesc formând zone plastice.
Presiunea caracteristică acestei faze este presiunea de plasticizare (ppl), presiune
acceptabilă pe talpa fundaţiei.

- Faza 3 – faza cedării, în care terenul de fundare cedează prin refulare laterală.
Presiunea pe talpa fundaţiei, corespunzătoare acestei faze, se numeşte presiune
critică (pcr), sau capacitatea portantă a terenului de fundare (este o presiune
inacceptabilă pe talpa fundaţiei – va trebui afectată de coeficienţi de siguranţă).

5. Desenaţi şi enumeraţi etapele proiectării unei fundaţii izolate sub stâlp, tip
bloc şi cuzinet.

Etapele calculului:
- stabilirea încărcărilor în gruparea fundamentală şi gruparea specială;
- stabilirea adâncimii de fundare Df;
- predimensionarea fundaţiei (stabilirea dimensiunilor tălpii, înălţimea blocului de

- fundare, numărul de trepte, dimensiunile cuzinetului);
- verificarea presiunii pe teren cu încărcări în gruparea fundamentală;
- verificarea presiunii pe teren cu acţiuni în gruparea specială;
- armarea cuzinetului;
- calculul armăturii de ancorare a cuzinetului în blocul de fundare;
- verificarea la strivire cuzinet-bloc de fundare;
- desenarea fundaţiei la nivel de detaliu de execuţie.


6. Desenaţi şi enumeraţi etapele proiectării unei fundaţii elastice sub stâlp, tip
talpă din beton armat.

Etapele calculului:
- stabilirea încărcărilor în gruparea fundamentală şi gruparea specială;

- stabilirea adâncimii de fundare Df;
- predimensionarea fundaţiei (stabilirea elementelor geometrice ale fundaţiei: L, B, H, h);
- verificarea presiunii pe teren cu încărcări în gruparea fundamentală;
- verificarea presiunii pe teren cu acţiuni în gruparea specială;
- armarea fundaţiei;
- desenarea fundaţiei la nivel de detaliu de execuţie

7. Stabiliţi ipotezele de calcul a fundaţiilor continue sub stâlpi.
Ipoteze:
- ipoteza grinzii rigide. Presiunea pe talpa fundaţiei se consideră ca având o
distribuţie liniară;
- ipoteza Winkler - a deformaţiilor elastice locale. Presiunea pe talpă (p) este
proporţionarea cu deformaţia (z), , k fiind coeficien
- ipoteza grinzii elastice rezemate pe mediu elastic, a deformaţiilor elastice
generale. Terenul de fundare se consideră un mediu omogen, izotrop, liniar
deformabil. Tensiunile şi deformaţiile din teren se determină cu relaţiile din teoria
elasticităţii (Boussinesq).8. Enumeraţi şi desenaţi principalele fundaţii continue sub pereţi.

- fundaţii continue de beton simplu – fundaţii continue rigide;


- fundaţii continue de beton armat – fundaţii elastice;
- fundaţii continue sub ziduri, cu descărcări pe reazeme izolate;
9. Faceţi o clasificare a fundaţiilor radier general.

După modul de alcătuire, radierele generale pot fi:
- radiere generale de greutate;
- radiere generale tip dală (placă groasă), cu grosime constantă sau variabilă;
- radiere generale tip dală cu vute;
- radiere generale tip planşeu, cu grinzi pe două direcţii şi placa sus;
- radiere generale tip planşeu, cu grinzi pe două direcţii şi placa jos;
- radiere generale tip planşeu ciupercă;
- radiere generale casetate.

10. Faceţi o clasificare fundaţiile pe piloţi şi a piloţilor.

Clasificarea fundaţiilor pe piloţi
1. După poziţia radierului fundaţiile pe piloţi pot fi:
- fundaţii pe piloţi cu radier jos (radierul total sau parţial îngropat în teren);
- fundaţii pe piloţi cu radier înalt ( radierul se află deasupra nivelului terenului).

2. După modul de solicitare a piloţilor fundaţiile pe piloţi pot fi:
- fundaţii pe piloţi cu solicitări transmise prin intermediul radierului (cazul general);
- fundaţii pe piloţi cu solicitări transmise de terenul din jurul piloţilor (împingerea
pământului, frecarea negativă etc.)

Clasificarea piloţilor
1. După modul de transmitere a încărcărilor axiale, piloţii pot fi:
- piloţi purtători pe vârf – încărcările se transmit la teren prin vârful piloţilor;

- piloţi flotanţi – încărcările se transmit la teren atât prin vârf cât şi prin frecare pe
suprafaţa laterală.


2. După materialul de execuţie:
- piloţi de lemn;
- piloţi de metal;
- piloţi de beton simplu;
- piloţi din beton armat;
- piloţi din beton precomprimat
- piloţi compuşi (lemn-beton, beton-metal etc.).

3. După modul de execuţie:
- piloţi prefabricaţi;
- piloţi executaţi la faţa locului.

4. După efectul pe care procedeul de execuţie îl are asupra terenului înconjurător:
- piloţi de îndesare – fără excavarea pământului din spaţiul ocupat de pilot, ci prin
îndesarea laterală a acestuia;
- piloţi de dislocuire – prin excavarea şi îndepărtarea pământului din spaţiul ocupat de
pilot.
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
INGINERIA ORGANIZĂRII ŞANTIERELOR

1) Ce este procesul de muncă ?

R : Este o activitate omenească, compusă din mai multe operaţii, efectuate de o formaţie
de lucru, pe un front de lucru dat, într-un interval de timp, prin care se obţine un bun material
sau ideal care are întotdeauna valoare de întrebuinţare (prepararea, transportul şi punerea în
opera a betonului; săpatul şi evacuatul pământului; achiziţionarea, transportul, montarea şi
punerea în funcţiune a unei pompe etc.). Un process de muncă poate fi compus din una sau mai
multe operaţii, de aici o relativă apropiere între noţiuni.

2) Ce este categoria de lucrări ?

R : Este un grup de procese de muncă care au acelaşi specific de execuţie (specialitate
inginerească) şi care sunt cuprinse în acelaşi indicator de norme de deviz (Ts, C, D, P, If, Ac, I,
S... ).

3) Care sunt relaţiile volumelor de muncă activ şi pasiv şi care este relaţia dintre ele ?

R : Volumul de muncă pasiv (necesar) al procesului j : V
m
n
(j) = C(j) x NT(j) mn;
Volumul de muncă efectiv (activ) al procesului j : V
m
a
(j) = e(j) x D(j);
V
m
a
(j)≥ V
m
n
(j)

4) Care sunt noţiunile de bază ale metodei drumului critic ?

R : programarea activităţilor, programarea resurselor, evenimentele, Durata activităţii,
Durata de realizare a proiectului, Rezervele de timp (evenimente, activităţi), Drum critic,
Restricţii, Aşteptări (întreruperi tehnologice sau organizatorice), Condiţionări, Activităţi şi
evenimente critice.

5) Definiţi metoda în lanţ ?

R : Metoda în lanţ este o combinaţie între metoda succesivă şi cea paralelă de eşalonare
a execuţiei lucrărilor în care procesul tehnologic este împărţit în mai multe “Lanţuri”, iar
lucrarea în sectoare, cu scopul folosirii efectului pozitiv al reluării aceloraşi activităţi în fiecare
sector.

6) Ce este un grup de maşini de construcţii ?

R : Este un număr de utilaje care execută un proces de muncă complex. Alcătuirea
grupurilor se face cu respectarea principiilor mecanizării, studiind separat utilajele
conducătoare şi separat utilajele auxiliare.

7) Enumeraţi principiile mecanizării.

R : 1. Trebuie asigurată corelaţia dintre natura lucrărilor de executat, dimensiunea
fronturilor de lucru, sorto-tipo-dimensiunile şi caracteristicile utilajelor.
2. Utilajele vor lucra pe cât posibil în grup, adică vor realiza procese prin
mecanizare complexa, fiind plătite (tot grupul) pentru cantitatea totala realizata pe
ansamblul grupului.
3. Utilajele sau grupurile de utilaje vor fi planificate sa lucreze exclusiv în lanţ.
4. Se vor elimina "locurile înguste" (acele sorto-tipo-dimensiuni din grup care au
capacitate mai mică decât restul grupului).

8) Ce rol are subsistemul Cercetare-Dezvoltare (C-D) într-o întreprindere de construcţii ?

R : Subsistemul C-D are rolul de a asigura atât întreaga informaţie ştiinţifică cât şi toate
documentaţiile tehnico-economice necesare realizării capacităţilor de producţie ale
întreprinderii, inclusiv realizarea efectivă a acestor capacităţi.

9) Care sunt criteriile care stau la baza determinării capacităţii de producţie ?

R : Orice sector de producţie trebuie să aibă capacitatea de a satisface cererea cel puţin
în condiţiile prevăzute în graficele de eşalonare. În acest scop trebuie asigurate trei condiţii :
1. Să existe un anumit prag de încredere sau probabilitatea că orice cerere poate fi
satisfăcută;
2. Să existe o corelaţie între capacităţile şi resursele care pot să fie asigurate;
3. Să existe o corelaţie între resurse şi programul de producţie care trebuie realizat.

10) Care sunt atribuţiile subsistemului de producţie ?

R : a) Programarea Lansarea Urmărirea operativă a producţiei (PLU)
b) Asigurarea şi evidenţa capacităţii de producere
c) Producţia propriu-zisă
d) Gospodărirea resurselor
e) Controlul tehnic de calitate

Bibliografie :
1. P. Alan, Ingineria organizării şantierelor de construcţii – Ed. Eurobit, 2000
2. P. Alan, Ingineria organizării şantierelor de construcţii – Note de curs – în format electronicUNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
TEHNOLOGIE

Bibliografie:

1. Preluschek Ervin: Tehnologia lucrărilor de construcţii hidrotehnice – Curs, volumul I.
Lucrări pregătitoare şi auxiliare – Litografia UTT Timişoara, 1995

2. Preluschek Ervin: Tehnologia de execuţie a lucrărilor de construcţii – Curs pentru
studenţii anului III . – versiunea în redactare electronică – 2004


1. Pregătirea terenurilor pentru execuţia lucrărilor de terasamente
1.2. Pregătirea terenurilor pentru execuţia lucrărilor de terasamente
1.2.1 Lucrări de defrişare a amprizei construcţiilor hidrotehnice

Defrişarea este operaţia de curăţire a terenului de arbori, arbuşti şi tufişuri, pe întreaga suprafaţă unde urmează
să se amplaseze construcţia.
Alegerea metodei de defrişare se face în funcţie de diametrul
vegetaţiei şi densitatea ei. Astfel, pentru arbori izolaţi şi puţini, sau
situaţi pe versanţi, defrişarea se face manual. În acelaşi fel se
procedează şi cu tufişurile, dacă sunt mai mici şi răzleţe.
Dacă arboretul şi tufişurile sunt compacte şi ocupă suprafeţe
mari (peste 0,4 - 0,5 ha), tăierea lor se poate face mecanic cu un
echipament defrişor montat pe un tractor S1300. Acest echipament
(fig. 1.16) este format dintr-un scut triunghiular cu cuţite, montat în
locul lamei de buldozer, cadrul de susţinere şi cadrul de protecţie al
cabinei. Echipamentul are o lăţime de lucru de 3,6 m şi o
productivitate de 0,6 - 0,8 ha/oră; se foloseşte în zone cu diametrul
arboretului sub 10 cm.
Pentru zonele acoperite cu arbori având diametrul tulpinei
mai mare de 10 cm, în funcţie de necesitatea de a valorifica masa
lemnoasă şi în funcţie de densitatea şi mărimea arborilor, sunt folosite
următoarele tehnologii:
A. În cazul în care tulpinile arborilor sunt valorificate imediat în industria lemnului, ele sunt tăiate la o înălţime
de circa 50 - 70 cm faţă de teren, cu ajutorul fierăstraielor mecanice, operaţie executată numai de către personalul silvic.
După curăţirea tulpinilor de crengi, acestea sunt expediate la fabricile de prelucrare, urmând ca defrişarea rădăcinilor să se
facă de către constructor. Această operaţie se poate executa prin următoarele metode:
- legarea rădăcinilor cu cabluri şi tragerea cu buldozerul (fig. 1.17);
- săparea şi dezrădăcinarea cu buldozerul (fig. 1.18);
- dezrădăcinarea cu tractoare puternice, prevăzute cu o gheară la partea posterioară a maşinii (fig. 1.19 – ca la
scarificare);

Fig. 1.16. Schema utilajului
defrişor
- rădăcinile izolate, cu diametrul mai mare de 1 m, se scot cu ajutorul explozivilor, folosind astralita.

B. Când arborii nu sunt tăiaţi în prealabil şi urmează a fi scoşi împreună cu rădăcinile, se poate folosi buldozerul
sau se aplică metoda dezrădăcinării prin folosirea concomitentă a tracţiunii cu cablu şi împingerii cu buldozerul. Pentru
dezrădăcinarea arborilor cu excavatorul hidraulic cu cupa inversă, se sapă o tranşee pe latura unde trebuie să cadă
arborele, şi două tranşei
laterale, secţionându-se
astfel rădăcinile
superficiale. Excavatorul
cu cupa ridicată cât mai
sus, va împinge trunchiul
până la căderea lui.

1.2.2. Lucrările
de scarificare a terenului

După eliberarea
terenului de vegetaţie, se
execută de obicei lucrarea
de scarificare. Această
lucrare are rolul de
mobilizare şi afânare a
terenurilor înţelenite şi
compacte, de categoria a
III-a şi a IV-a, pentru
asigurarea unor
productivităţi normale utilajelor ce urmează să execute lucrările de săpare. Afânarea se poate face cu ajutorul plugurilor,
scarificatoarelor sau a explozivilor (fig. 1.19; 1.20 şi 1.21).
Pentru a reduce timpul consumat cu întoarceri neproductive,
scarificarea trebuie să se execute pe sectoare cât mai lungi. În general
adâncimea săpăturilor depăşeşte adâncimea scarificării şi de aceea
operaţia de scarificare trebuie executată în straturi, ori de câte ori este
necesară. Efectuată după defrişare, operaţia de scarificare are şi rolul de a
scoate resturile lemnoase din teren, evitând astfel distrugerea organelor
de lucru ale maşinilor de săpat folosite ulterior.


Fig. 1.19. Scarificarea terenului
a,b - utilaje scarificatoare; c,d - dinţi de
scarificator
Fig. 1.17. Sceme pentru extragerea rădăcinilor


1.2.3. Lucrări de descopertare a stratului vegetal

Operaţia de descopertare (decapare) are rolul de a îndepărta stratul vegetal de pe amplasamentul lucrşrilor
(diguri, baraje, canale în rambleu, ca şi a altor construcţii) şi de pe suprafaţa gropilor de împrumut şi a carierelor în
vederea evitării amplasării umpluturilor peste stratul vegetal, sau a amestecării materialelor din cariere cu acesta. Prezenţa
resturilor vegetale, care constau din crengi, ramuri sau alte materii organice, într-un strat de pământ compactat în corpul
umpluturii sau în fundaţia acesteia, periclitează construcţia şi mai ales exploatarea ei, deoarece vegetaţia, în lipsa luminii
şi aerului putrezeşte, formând galerii prin care apa se infiltrează şi circulă cu uşurinţă, prin secţiunea sau fundaţia lucrării.
Stratul vegetal, pe o adâncime de 10 - 15 cm pe amplasamentul digurilor, este îndepărtat şi depozitat la distanţe
minime de axa lucrării, fără a împiedica circulaţia utilajelor, astfel incât să poată fi utilizat după terminarea lucrării la
umplerea gropilor de împrumut sau la încărcarea taluzurilor şi coronamentului, materialul organic contribuind la procesul
de înierbare (fig. 1.22.).
În cazul barajelor din pământ, îndepărtarea stratului vegetal în zona amplasamentului se face pe o adâncime de
până la 50 cm, cu depozitarea în cavaliere.
Pentru acestă operaţie poate fi folosită o gamă largă de utilaje. Metoda economică de îndepărtare a stratului
vegetal este cea cu dispoziţia transversală, întrucât distanţele de transport sunt cuprinse între 60-100 m.
Detalii privind execuţia acestor operaţii în cazul lucrărilor hidrotehnice specifice se vor prezenta în capitolele
următoare.
2. Executarea săpăturilor
2.2.1. Executarea săpăturilor

Fundaţiile construcţiilor se pozează la o anumită adâncime, astfel încât pentru realizarea lor este necesară
excavarea (săparea) terenului până la adâncimea respectivă, prevăzută în proiect.
La executarea săpăturilor pentru fundare trebuie să se aibă în vedere următoarele:
- menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundare, sau în jurul fundaţiilor clădirilor
învecinate existente, astfel încât să nu pericliteze rezistenţa şi stabilitatea acestora;
- atunci când turnarea betonului de fundaţie nu se face imediat după terminarea lucrărilor de săpare,
săpătura trebuie oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală, iar stratul rămas de 15 - 25 cm se îndepărtează doar cu
puţin timp înainte de betonare. Se procedează în acest fel pentru ca terenul de fundare să nu-şi reducă capacitatea
portantă datorită înmuierii în perioadele cu precipitaţii.
Atunci când în aceeaşi incintă se execută mai multe construcţii apropiate între ele, atacarea lucrărilor se face
astfel încât să se asigure executarea fundaţiilor începând cu cele care sunt situate la adâncimea cea mai mare, iar
săpăturile respective să nu influenţeze nici construcţiile sau instalaţiile executate anterior, şi nici pe cele ale
viitoarelor lucrări învecinate.
În cazul săpăturilor de lungimi mai mari pentru fundaţie, fundul săpăturii (în orice fază a execuţiei) trebuie
să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte de colectare a apelor în caz de ploaie.
Prezenţa apei subterane constituie cea mai dificilă problemă în timpul execuţiei lucrărilor de excavaţii
pentru fundaţii.
Trebuie avut grijă ca lucrările de epuismente (vezi cap. 5.) să nu producă modificări ale stabilităţii masivelor
de pământ din zona lor de influenţă şi să pericliteze rezistenţa şi stabilitatea clădirilor existente în vecinătate.
Când săpăturile se execută cu excavatoare, nu trebuie să fie depăşit profilul proiectat al săpăturii. De aceea
săpătura se opreşte cu circa 20 - 30 cm deasupra cotei profilului proiectat al săpăturii, diferenţa urmând a se executa
cu alte mijloace mecanice sau manual.
În cazul terenurilor nesensibile la acţiunea apei (pietrişuri, terenuri stâncoase etc), săpăturile se execută de la
început până la cota stabilită prin proiect.
În cazul terenurilor (pământurilor) sensibile la acţiunea apei (PSU), săpătura trebuie oprită mai sus decât
cota prevăzută în proiect, şi anume:
- pentru nisipuri fine..................................................0,20 - 0,30 m
- pentru pământuri argiloase......................................0,15 - 0,25 m
- pentru PSU (loessuri, pământuri macroporice).......0,40 - 0,50 m
Atunci când la cota de fundare pe fundul gropii apar crăpături în teren, trebuie chemat proiectantul care
stabileşte măsurile ce trebuie luate în vederea fundării.
Dacă înainte de începerea lucrărilor de turnare a betonului în fundaţii fundul gropii este umezit superficial în
urma unei ploi de scurtă durată, el trebuie lăsat să se zvânte, iar atunci când umezirea este mai puternică, se
îndepărtează stratul respectiv de noroi ajungându-se în acest fel la majorarea adâncimii de fundare.
Schimbarea cotei de fundare se poate face numai cu acordul proiectantului, şi orice modificare în acest sens
se consemnează în registrul de procese verbale de lucrări ascunse.
La executarea săpăturilor lângă construcţii existente, şi mai ales atunci când se coboară sub cota fundaţiilor
acestor clădiri, proiectul trebuie să prevadă măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii acestor construcţii (sprijiniri,
subzidiri etc). Chiar dacă aceste lucrări au fost omise din proiect, constructorul nu este absolvit de obligaţia de a lua
imediat măsuri de asigurare a stabilităţii, sesizând beneficiarul şi cerând proiectantului să stabilească soluţiile de
adoptat pentru acestă nouă situaţie.
În cazul unor lucrări de terasamente cu volume mari, de importanţă, sau de tehnicitate ridicată, la care se
aplică tehnologii noi şi se cere precizie mare în executarea lucrărilor, acestea se execută numai pe bază de caiet de
sarcini, fişe sau proiect tehnologic.
A. Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi - se pot executa cu adâncimi până la următoarele adâncimi
(normativ C 169-83):
- 0,75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive;
- 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie;
- 2,00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare.
În cazul săpăturilor cu pereţi verticali nesprijiniţi trebuie luate următoarele măsuri pentru menţinerea
stabilităţii malurilor:
- terenul din jurul săpăturii să nu fie supraîncărcat şi să nu fie supus la vibraţii;
- pământul rezultat din săpătură să nu fie depozitat la o distanţă mai mică de 1 m de la marginea gropii de
fundare; în cazul săpăturilor până la 1 m adâncime, distanţa de depozitare se poate lua egală cu adâncimea săpăturii;
- trebuie luate măsuri de înlăturare rapidă a apelor din precipitaţii sau provenite accidental;
- dacă din cauze neprevăzute, turnarea fundaţiilor nu se efectuează imediat după săpare şi se observă
fenomene ce indică pericol de surpare, se iau măsuri de sprijinire a pereţilor în zona respectivă, sau de transformare a
lor în pereţi cu taluz.
Normativul C 169-83 menţionează: "constructorul este obligat să urmărească apariţia şi dezvoltarea
crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii, care pot indica începerea surpării malurilor, şi să ia măsuri
de prevenire a accidentelor".
B. Săpăturile cu pereţi verticali sprijiniţi - se utilizează în următoarele situaţii:
- când adâncimea săpăturii depăşeşte limitele menţionate la săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi;
- când nu este posibilă desfăşurarea taluzului;
- când, pe baza unui calcul economic rezultă mai eficientă executarea sprijinirilor, faţă de săpătura
executată cu taluz.
Sistemul de sprijinire se stabileşte în funcţie de natura terenului şi dimensiunile săpăturii (vezi 2.2.2).
În cazul executării unor săpături cu adâncimea mai mare de 5,50 m, dimensiunile şi elementele necesare
executării sprijinirilor se stabilesc prin proiectul de execuţie al lucrării.
Atunci când condiţiile locale nu permit săparea cu taluz pe întreaga adâncime, sau când acest lucru nu este
indicat din punct de vedere economic, se pot utiliza săpături de fundare cu pereţi parţial sprijiniţi pe o anumită
adâncime a părţii inferioare a gropii, iar partea superioară să se execute în taluz. Între aceste două părţi se lasă o
banchetă orizontală de 0,50 - 1,00 m lăţime, în funcţie de înălţimea porţiunii în taluz.
C. Săpăturile cu pereţi în taluz - se pot executa în orice fel de teren, cu respectarea următoarelor condiţii:
a. Pentru adâncimi până la 2 m:
- săpătura de fundare nu stă deschisă mult timp;
- pământul are o umiditate naturală de 12 - 18 °, şi se asigură condiţiile ca această umiditate să nu crească;
- panta taluzului săpăturii nu trebuie să depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de
pământuri, şi anume:
+ nisip, balast.........................1:1
+ nisip argilos.........................1:1,25
+ argilă nisipoasă....................2:3 (1:1,5)
+ argilă....................................1:2
+ loess.....................................4:3
+ rocă friabilă.........................2:1 - 4:1
+ stâncă...................................4:1
b. Săpături manuale cu adâncimi mai mari de 2 m: în acest caz taluzurile trebuie executate în trepte,
prevăzându-se pe înălţime banchete care să permită evacuarea pământului prin relee. Aceste banchete au lăţimea de
0,60 - 1,00 m şi sunt prevăzute la o distanţă pe verticală de 2,00 m. În funcţie de condiţiile locale, se fac calcule de
stabilitate a pereţilor săpăturii.
Săpăturile nesprijinite cu pereţii în taluz prezintă avantajul că elimină sprijinirile, însă volumul de săpătură
este mult mai mare; adoptarea acestei soluţii trebuie să se facă numai în baza unui calcul tehnico - economic
comparativ.
D. Săpături sub nivelul apelor subterane sau în terenuri cu infiltraţii puternice de apă se execută sub
epuismente. Îndepărtarea apei în asemenea situaţii se poate efectua prin una din următoarele metode:
- Epuismente directe (fig. 2.1.) executate prin pomparea apei din groapa de fundare. Se foloseşte în cazurile
în care afluxul de apă subterană este mic, când diferenţele de nivel între fundul săpăturii şi nivelul apelor subterane
sunt mici, şi când sub fundul săpăturii nu există un strat permeabil sub presiune care să pericliteze stabilitatea
săpăturii.
- Epuismente indirecte - acestea constau în coborârea nivelului apei subterane cu ajutorul unor puţuri
filtrante, puţuri de adâncime, puţuri vacuumate sau filtre aciculare, amplasate în afara conturului excavaţiei.
De regulă în proiectul de execuţie al lucrării respective se prevede schema de evacuare a apei din groapa de
fundare.

Detalii privind execuţia lucrărilor de epuismente se vor trata în cap. 5.

3. Sprijinirea pereţilor săpăturilor
2.2.2. Sprijinirea pereţilor săpăturilor

Sprijinirea săpăturilor pentru fundaţii trebuie făcută mai ales în cazul săpăturilor relativ înguste şi adânci, la
pământurile caracterizate prin taluzuri naturale cu înclinări line (mâluri, argile şi prafuri nisipoase moi etc) sau în
cazul celor supuse pericolului de afuiere.
Sprijinirile obişnuite, simple sunt lucrări cu caracter provizoriu care se execută pentru susţinerea verticală a
malurilor, şi care sunt de obicei alcătuite din dulapi, bile de lemn şi şpraiţuri metalice de inventar. Ele se
dimensionează astfel încât să reziste la împingerea pământului.
Deşi sprijinirile sunt lucrări cu caracter provizoriu, nu trebuie să se uite că prin cedarea lor se pot produce
accidente grave, cu pioerderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale. Din această cauză, atât dimensionarea cât şi
execuţia lor trebuie făcută cu grijă şi în mod corespunzător.
A. Sprijinirile cu dulapi orizontali - se folosesc în cazurile în care pământul din săpătură se poate menţine
cu perete vertical nesprijinit pe o anumită înălţime până la executarea sprijinirii. Pe măsură ce se execută prin săpare
peretele vertical, se introduc dulapii orizontali care sunt sprijiniţi şi stabilizaţi cu filate (rigle verticale).
Filatele, la rândul lor sunt susţinute fix prin şraiţuri orizontale în cazul în care pereţii săpăturii sunt suficient
de apropiaţi pentru a sprijini cu acelaşi şpraiţ ambii pereţi (fig. 2.2), fie cu şpraiţuri înclinate în cazul săpăturilor în
spaţii largi (fig. 2.3). În fig. 2.4 sunt prezentate schiţat diferitele posibilităţi de sprijinire cu dulapi orizontali, folosind
şpraiţuri metalice de inventar.În terenurile cu umiditate naturală de 12 - 15 ° se folosesc sprijiniri orizontale cu interspaţii (fig. 2.5), până
la adâncimea de 3 m. Pentru adâncimi de maximum 5 m se folosesc sprijiniri continue, fără interspaţii (fig. 2.6). În
terenuri umede şi friabile se folosesc sprijiniri fără interspaţii indiferent de adâncime.


În cazul săpăturilor cu lăţime mai mare de 5 - 6 m, acestea nu mai pot fi sprijinite transversal cu şpraiţuri
simple, întrucât lungimea de flambaj ar deveni prea mare, şi atunci se creează puncte intermediare de rigidizare (fig.
2.7).


B. Sprijinirile cu dulapi verticali (fig. 2. 8) - se folosesc în general în cazul pământurilor cu consistenţă
redusă (nisipuri curgătoare etc).

Pentru o mai bună susţinere, atunci când condiţiile locale impun acest lucru, filatele şi şpraiţurile se
înlocuiesc cu cadre din lemn (fig. 2.9).

De obicei adâncimea săpăturilor sprijinite cu dulapi orizontali ajunge până la circa 4,00 m, iar a celor cu
dulapi verticali până la circa 5,00 - 6,00 m. În cazul adâncimilor mai reduse de săpătură (până la 3.00 m) şi pentru
lăţimi cuprinse între 1,00 şi 3,00 m, dimensionarea sprijinirilor se face constructiv, alegând dulapi de 3,80 cm
grosime, filate de 8x14 cm. Pentru adâncimi şi lăţimi mai mari, dimensionarea sprijinirilor se face prin calcul.
În cazul în care condiţiile locale nu permit săparea în taluz pe toată adâncimea, sau când condiţiile tehnico -
economice o impun, se adoptă soluţia cu pereţii sprijiniţi parţial, pe o anumită adâncime şi parţial în taluz (fig. 2.10).
În cazul în care săpăturile sunt mai adânci de 5,00 - 6,00 m şi lungimea dulapilor verticali nu mai este
suficientă, se procedează la amplasarea dulapilor în etaje succesive pe verticală (fig. 2.11), montându-se pe şpraiţuri
platforme de lemn, cu ajutorul cărora pământul poate fi evacuat succesiv pe înălţime, până la suprafaţa terenului.
Acest sistem prezintă însă dezavantajul că săpătura se îngustează progresiv spre adâncime. Pentru remedierea acestui
inconvenient, se poate folosi sistemul marciavanti, la care dulapii se bat înclinaţi şi se împănează (fig. 2.12).


În cazul săpăturilor largi şi adânci sprijinirile devin sisteme spaţiale complexe, fiind alcătuite din elemente
orizontale, verticale şi înclinate (fig. 2.13)


C. Sprijinirile cu palplanşe - aceste elemente speciale de sprijinire se folosesc la susţinerea săpăturilor
adânci, cu pereţi verticali, executate sub nivelul apei subterane. Se confecţionează din lemn, metal sau beton armat.
Alegerea materialului din care urmează a se executa pereţii de palplanşe se face în funcţie de natura lucrării şi de
importanţa solicitărilor.
Palplanşele se înfig în teren şi se asamblează sub forma unor pereţi continui, care trebuie să fie etanşi,
rezistenţi şi să asigure stabilitatea necesară atât la împingerile exterioare, cât şi faţă de pericolul de afuiere.
De cele mai multe ori palplanşele servesc la sprijinirea malurilor excavaţiilor pentru fundaţii, ele constituind
lucrări provizorii.
Execuţia pereţilor de palplanşe se va trata în capitolul 6.
Metodele folosite la realizarea excavaţiilor pentru fundaţiile construcţiilor hidrotehnice de diferite tipuri
(baraje, diguri, canale, reţele de conducte etc) se vor trata în capitolele referitoare la execuţia respectivelor
construcţii.


4. Epuismente. Drenarea prin puţuri filtrante şi puţuri de adâncime
5.1. Drenarea prin puţuri filtrante

În cazul terenurilor alcătuite din nisipuri fine, cu coeficienţi de permeabilitate cuprinşi între K = 1x10
-1
- 1x10
-4

cm/s, iar fundamentul impermeabil se găseşte la cel puţin 3 m sub cota excavaţiei, se foloseşte metoda de drenare prin
puţuri filtrante (fig. 5.3).

Metoda constă în săparea prin foraj tubat (1) a unor puţuri cu diametrul de 400 - 500 mm, aşezate la distanţe
de 6 - 12 m pe conturul incintei de construcţie. În fiecare puţ se introduce câte un tub filtrant (2) din conductă
galvanizată | 250 - 300 mm, care, în zona cu infiltraţii este perforat în găuri circulare | 5 - 6 mm sau cu şliţuri lungi
de 20 - 30 mm şi de 3 - 4 mm lăţime, a căror suprafaţă totalizează 30 - 35° din suprafaţa coloanei filtrante aflate în
stratul acvifer. Porţiunea filtrantă este înfăşurată cu o sită metalică cu ochiuri foarte mici. Tubul filtrant este închis la
capătul inferior cu un dop de lemn (3) sau flanşă oarbă sudată. Între tubul filtrant şi peretele puţului se introduce
material filtrant (4) (filtru invers) concomitent cu extragerea tubului exterior care s-a folosit la forare. În interiorul
tubului filtrant se introduce conducta de aspiraţie (5) prevăzută cu un sorb (6), legată la un colector comun (7) la care
sunt racordate 10 - 15 puţuri. Prin intermediul unor pompe aspirante, apa din puţuri este evacuată în exterior.
Funcţionarea puţurilor filtrante trebuie astfel reglată, ca la începerea epuismentelor, în primele 12 ore, denivelarea
apei subterane să nu fie mai mare de 1,0 - 1,2 m. În continuare viteza de coborâre a nivelului trebuie să fie uniformă,
pentru ca depresionarea maximă să nu fie atinsă decât după 8 - 12 zile. Prin aceste restricţii se urmăreşte
împiedicarea colmatării filtrului invers, precum şi formarea unui filtru natural în jurul coloanei forate.

Coborârea nivelului apei subterane cu puţuri forate este de cel mult 3 - 4 m. Dacă această adâncime nu este
suficientă, procedeul se poate aplica în 3 - 4 trepte, obţinându-se o cumulare a efectelor (fig. 5.4)


5.2. Drenarea prin puţuri de adâncime

Drenarea se poate realiza şi cu puţuri de adâncime, construite în acelaşi mod cu cele filtrante, numai că sunt
echipate fiecare cu câte o pompă submersibilă care poate realiza într-o singură treaptă 10 - 15 m depresionare. În ţară se
execută puţuri de adâncime cu pătrunderi mari în stratul acvifer, cu coloane perforate în lungime de 15 - 30 m, în care se
coboară pompe cu ax vertical, cu rotor înecat, submersibile, de tip Hebe (fig. 5.5).

Pompele submersibile sunt alcătuite dintr-o pompă centrifugă (1) cu ax vertical, rotor radial, în partea
superioară, sita filtrantă (2) pentru admisia apei în partea de mijloc, şi motorul electric asincron (3) tip S, trifazat, de tip
umed (capsulat) în partea de jos.
Puţurile de adâncime nu sunt recomandate pentru drenări de scurtă durată. Pot fi folosite în mod eficient
numai la obiecte de importanţă deosebită, care prezintă un grad mare de dificultate.

5. Epuismente. Drenarea prin puţuri vacuumate
5.3. Drenarea prin puţuri vacuumate

În cazul pământurilor prăfoase-argiloase, cu permeabilitate redusă (K = 1x10
÷3
- 1x10
÷7
cm/s), care nu cedează
apa cu care sunt saturate, sau o cedează greu şi în timp îndelungat, drenarea gravitaţională fiind ineficientă, se foloseşte
drenarea prin puţuri vacuumate. Acestea sunt realizate cu ajutorul unor coloane speciale (fig. 5.6.), care servesc atât la
înfigerea hidraulică cât şi pentru funcţionarea ca puţuri. Coloanele sunt formate dintr-un tub central (1), coloana perforată
(2) acoperită cu o ţesătură metalică, şi un cap hidraulic alcătuit din sabotul (3), discul găurit (4) şi bila de cauciuc (5).

Modul de funcţionare a coloanei combinate este următorul:
- În prima fază (fig. 5.6.a) se realizează înfigerea hidraulică a coloanei prin forare cu apă sub presiune. Pentru
aceasta coloana se racordează la refularea unei pompe centrifuge care trimite apa în coloană la o presiune de 15 - 20 at
prin tubul central (1). Datorită presiunii, discul (4) este ridicat în sus, închizând circulaţia dintre tubul central şi coloana
perforată, iar bila de cauciuc (5) cade în jos, deschizând orificiul central, şi jetul de apă iasă din sabot spălând pământul.
După atingerea cotei de lucru, se toarnă în foraj, între coloană şi peretele săpăturii, un pietriş mărgăritar, pe înălţimea
coloanei perforate, iar la suprafaţa terenului se realizează pe o înălţime de 1,5 m un dop de argilă compactă, care să
asigure puţul împotriva accesului aerului.
- În faza a doua (fig. 5.6.b) puţul se racordează la o pompă de vacuum şi datorită depresiunii create de
aceasta, discul (4) cade pe lăcaşul său deschizând legătura dintre coloana perforată şi tubul central, iar bila de
cauciuc ridicându-se, închide orificiul frontal. În această situaţie, apa este împinsă de presiunea atmosferică prin
coloana perforată în tubul central, iar de aici este aspirată de pompă într-un rezervor de separaţie, de unde apa este
evacuată în spaţii amenajate, sau emisari naturali, iar aerul este refulat în atmosferă.

6. Epuismente. Drenarea prin filtre aciculare
5.4. Drenarea cu filtre aciculare
Instalaţiile cu filtre aciculare dau rezultate foarte bune în cazul pământurilor prăfoase şi al nisipurilor fine cu
granule mai mici de 0,05 mm.
Instalaţia cu filtre aciculare (fig. 5.7) este alcătuită în principiu din următoarele părţi: capul hidraulic (1), coloana
perforată (2) care împreună formează acul în sine, coloana prelungitoare (3), furtunul flexibil (4), colectorul (5), un
rezervor cu trei camere: de separaţie (6), de refulare (7), şi de apă de răcire (8), pompa de vacuum (9), motorul electric
(sau termic) (10) şi pompa de apă (11).
În mod similar cu coloana combinată a puţurilor vacuumate, acul filtrant este alcătuit din;
- mantaua exterioară filtrantă, realizată din material plastic, având diametrul exterior egal cu diametrul coloanei
prelungitoare, cu fante longitudinale lungi de 50 - 100 mm şi cu o lăţime de 0,2 - 0,5 mm. Mantaua poate fi realizată şi
din două rânduri de site metalice suprapuse;
- coloana interioară, pentru acţionarea capului hidraulic de înfigere, formată din ţeavă metalică de 1";
- capul hidraulic montat pe coloana interioară prin înşurubare.

Acele se introduc în teren de-a lungul excavaţiei sau pe un contur închis, la distanţă de 0,5 - 2,0 m şi la o
adâncime maximă de 8 m. Procesul de înfigere se realizează ca în cazul puţurilor vacuumate. După înfigere coloana şi
acul se racordează prin furtun armat sau racorduri din elemente de ţeavă la ştuţurile colectoarelor. Colectoarele sunt
formate din tronsoane de ţeavă de 6 - 10", lungi de 6 - 10 m, confecţionate de obicei din aluminiu, cu îmbinare prin
cuplaje rapide sau înşurubare. Reţeaua de colectoare trebuie să fie cât mai etanşă pentru a se putea realiza obţinerea şi
apoi menţinerea unui vacuum ridicat, de 0,2 - 0,1 at, iar pierderile de sarcină să fie cât mai reduse.
După montarea instalaţiei se porneşte pompa de vacuum, iar în momentul în care apare apa în rezervorul de
separaţie, se porneşte şi pompa de apă. Dacş montarea instalaţiei s-a făcut corect, asigurându-i o etanşeitate
corespunzătoare, la circa 2 - 3 ore de la pornire se obţin 0,2 - 0,1 at. În caz că nu se obţine un vacuum sub 0,5 at, instalaţia
nu a fost corect montată şi este necesară demontarea şi verificarea ei.
Efectul maxim de depresionare cu filte aciculare se obţine funcţie de natura terenului, după 5 - 15 zile de
funcţionare. Eficienţa globală a instalaţiei se apreciază după debitul de apă refulat, care trebuie să fie cuprins între 0,3
l/s.ac pentru nisipuri foarte fine şi 1 l/s.ac pentru nisipuri grosiere.


7. Lucrări de turnare a betonului hidrotehnic
13. Punerea în operă a betonului hidrotehnic
Punerea în operă a betonului hidrotehnic este una din operaţiile principale în realizarea construcţiilor
hidrotehnice din beton şi beton armat. Modul de punere în operă a betonului diferă în funcţie de obiectul care se
betonează. Problemele de detaliu se vor trata la tehnologia de execuţie a fiecărui obiect.
Pentru ca lucrarea de betonare să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii, este necesar ca în prealabil să se
ia o serie de măsuri pregătitoare, şi anume:
- se controlează dimensiunile şi calitatea cofrajelor, precum şi sprijinirile acestora;
- se curăţă cofrajul de resturi lemnoase, pământ, moloz etc. Cu 2 - 3 ore înainte de turnarea betonului se udă de
mai multe ori suprafaţa cofrajului din lemn care va veni în contact cu betonul, pentru a se evita absorbţia apei de hidratare
a cimentului şi pentru închiderea rosturilor cofrajului prin umflarea acestuia. Cofrajele metalice se ung cu decofrol, pentru
ca betonul să nu adere la ele;
- se verifică montarea elementelor de instalaţii şi aparate care se vor îngloba în betonul turnat;
- se verifică starea podinelor de circulaţie pentru mijloace de transport şi muncitoril. Se verifică şi starea
mijloacelor de transport, de turnare şi de compactare a betonului.


13.1. Lucrări de turnare a betonului
Turnarea betonului se face de preferinţă direct din mijlocul de transport, deoarece fiecare transbordare
favorizează segregarea. Această operaţie se execută astfel încât betonul să umple perfect cofrajele în care a fost turnat,
urmărindu-se să se acopere complet armăturile.
În cazul în care s-ar putea ca prin turnarea betonului să se producă deformarea armăturilor, betonul se toarnă
prin intermediul unui jgheab executat din tablă de 2 mm grosime, sau din lemn căptuşit cu tablă. Panta maximă a
jgheabului nu trebuie să depăşească 30°, astfel încât betonul să curgă încet, fără a segrega.
Deasemenea, dacă dimensiunile elementelor de construcţie sunt mici, betonul se descarcă pe o platformă
amenajată, de pe care se toarnă în cofraje cu ajutorul lopeţilor.
Înălţimea de cădere liberă a betonului în timpul turnării nu trebuie să depăşească 2,0 m pentru a se evita
segregarea. Fac excepţie stâlpii cu secţiunea mai mare de 40x40 cm, la care betonarea se poate face de la înălţimi de 3,0
m. Manevrarea benelor se face cu deosebită atenţie în jurul aparatelor de măsură şi control. În aceste zone betonul se
împinge cu vibratorul sau cu lopata.
Dacă în timpul transportului betonul a segregat inainte de turnare, el trebuie reamestecat până îşi recapătă
omogenitatea. În cazul în care betonul este prea vârtos, nu se admite adăugarea de apă şi reamestecarea lui. În aceste
situaţii se va adăuga lapte de ciment cu raport a/c < 0,5.
Suprafaţa pe care se toarnă betonul necesită o tratare specială, care diferă de la caz la caz, şi se va prezenta
pentru fiecare tip de construcţie în parte.

8. Compactarea betonului hidrotehnic

13.2 Compactarea betonului
Operaţia de compactare a betonului are drept scop umplerea completă a cofrajelor în care este turnat, fără a
include goluri. Această operaţie se realizează cu ajutorul unor mijloace mecanice care funcţionează pe principiul vibrării.
Operaţia de compactare este indispensabilă pentru obţinerea unei rezistenţe mecanice corespunzătoare, pentru o
mai bună aderenţă a betonului cu armătura, pentru creşterea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ, la acţiunea apelor agresive şi o
mai bună impermeabilitate a betonului.
Prin vibrarea betonului se reduc forţele interioare de coeziune şi betonul se transformă dintr-un corp vârtos într-
un fluid greu care, curgând umple complet cofrajul şi faţa sa se nivelează. În timpul vibrării particulele solide se
deplasează în sensul gravitaţiei, iar aerul este expulzat în exterior.
Terminarea procesului de compactare prin vibrare este indicată de apariţia la suprafaţa betonului a unui strat
subţire de lapte de ciment şi rărirea şi micşorarea diametrului bulelor de aer degajate. Dacă se continuă procesul de
compactare, fortele de coeziune fiind mici, agregatele mari se deplasează către partea inferioară a cofrajului. În acest caz
betonul nu mai este omogen în toată masa sa şi rezistenţa lui mecanică se reduce.
Procesul de compactare prin vibrare nu se aplică decât betoanelor vârtoase şi semiplastice, cu tasarea conului de
maximum 5 cm. Betoanele cu consistenţă mai redusă segregă sub acţiunea vibrării.
Vibratorul de interior are o rază de acţiune relativ mică, ceea ce obligă la dese introduceri şi extrageri a buteliei
din masa betonului. Introducerea vibratorului se face în poziţie verticală, şi extragerea se face lent, în aceeaşi poziţie,
pentru a nu rămâne goluri în beton.
Distanţa între două puncte succesive de introducere a buteliei vibratorului în beton se determină cu relaţia d =
2 .r, în care r este raza de acţiune a vibratorului, înscrisă în fişa tehnică a utilajului. Distanţa optimă de la marginea
buteliei până la punctul cel mai apropiat al cofrajului este r/2.
Grosimea stratului supus vibrării se recomandă să nu depăşească 3/4 din lungimea buteliei vibratorului. La
compactarea unui strat butelia trebuie să pătrundă 5 - 15 cm în stratul compactat anterior, pentru a se asigura legătura
(înfrăţirea) între straturi. Durata de vibrare se situează în mod obişnuit în limitele a 15 - 60 secunde, în funcţie de
consistenţa betonului şi tipul de vibrator utilizat. Intervalul de timp dintre turnarea betonului şi compactarea lui trebuie să
fie cât mai scurt şi în nici un caz să nu depăşească durata de priză a cimentului.

9. Betonare pe timp friguros
13.3.4. Lucrări de betonare pe timp friguros

Lucrările de construcţii hidrotehnice necesită volume mari de betoane, a căror execuţie este eşalonată şi în
perioada de timp friguros. Ca atare, este necesar să se cunoască modul de preparare, turnare şi protecţie a betoanelor şi
pentru această situaţie.
Perioada de timp friguros se consideră în mod convenţional ca fiind intervalul de timp în care temperatura
aerului scade sub +5°C. în condiţiile ţării, intervalul 15. noiembrie - 15. martie impune măsuri speciale pentru betoane. În
cazul şantierelor situate la altitudini mai mari de 500 mdM, acest interval este mărit în funcţie de datele climatice
statistice locale.
În principiu, se recomandă ca betonarea să se execute la temperaturi ale mediului exterior de peste 0°C.
Lucrările de betonare nu vor începe dacă temperaturile exterioare sunt mai scăzute de -5°C, iar dacă au fost începute, ele
se vor întrerupe dacă temperatura coboară sub -10°C, pentru a se evita degradarea betonului.
Cauza principală a degradării betoanelor turnate pe timp friguros o constituie prezenţa apei în compoziţia lor,
care îngheaţă şi împiedică întărirea betonului în perioada de priză, betonul devenind sfărâmicios după îngheţare.
Măsurile preliminare ce trebuie luate pentru împiedicarea îngheţării betonului sunt legate de asigurarea unei
temperaturi de peste +5°C în perioada de întărire.
Deasemenea se impune luarea unor măsuri privind accelerarea întăririi betonului, astfel încât să atingă în timpul
cel mai scurt rezistenţa minimă la care îngheţarea betonului nu mai este periculoasă, şi ale cărei valori sunt prezentate în
tabel nr. 13.1. (în anexă).
Pentru realizarea acestei condiţii importante se vor lua următoarele măsuri:
- marca betoanelor se va mări numai prin folosirea cimenturilor de marcă superioară, sau a cimenturilor cu
rezistenţe ini]iale mari (RIM), evitându-se sporirea dozajului de ciment. Se vor folosi acceleratori de priză;
- betoanele folosite vor fi mai vârtoase, prin reducerea raportului a/c la minim 0,35 şi compensarea lucrabilităţii
prin utilizarea de plastifianţi;
- prepararea betoanelor se va face în malaxoare situate în spaţii închise, mărindu-se cu 50° timpul de
amestecare;
- temperatura betonului după turnare nu trebuie să scadă sub +5°C. În acest scop, betonul trebuie adus la
temperatura rezultată din calcule termice (tabel nr. 13.2 - în anexă).
Pentru realizarea acestor condiţii, apa şi agregatele folosite în reţetele betoanelor hidrotehnice, trebuie încălzite.
Încălzirea apei se face în încălzitoare de diferite tipuri, cum ar fi: serpentine montate în rezervorul de apă, prin
care circulă abur supraîncălzit, introducerea de jeturi de abur în rezervorul de apă etc.
Pentru încălzirea agregatelor, atunci când se dispune de aer cald sau abur, se poate folosi una din următoarele
metode:
A. Încălzirea agregatelor în depozit, folosind aburul (fig. 13.5).

Această metodă se realizează prin acoperirea depozitului cu o manta de protecţie (1) (fig. 13.5.b) prin care
se introduc lăncile (2) al căror detaliu de construcţie este prezentat în fig. 13.5.a, legate prin furtunurile (3) la
conducta de abur cu | = 2" - 3".
Lăncile, de tipul unor ţevi găurite, având lungimea de 1,3 - 1,6 m, se introduc la intervale de 0,5 - 1,5 m în masa
agregatului, asigurând prin zonele de influenţă a aburului introdus, încălzirea agregatelor din întregul depozit, sub
mantaua de protecţie rămânând o zonă (crustă) de agregat îngheţat (5) care va fi îndepărtată în momentul întrebuinţării.

B. Încălzirea agregatelor în silozuri (fig. 13.6). În acest scop silozurile se prevăd cu izolaţie termică (1) şi
registre de ţevi (2) situate la distanţe de 30 cm pentru a nu împiedica scurgerea, şi prin care circulă aburul de încălzire.
Aburul este introdus prin furtunul de legătură (3) la partea superioară a registrului de ţevi, realizând încălzirea agregatelor
din siloz.

C. Încălzirea agregatelor în uscătoare rotative (fig. 13.7). Instalaţia se compune din dispozitivul (1) de
încărcare a agregalelor încălzite în malaxor, dozatorul de agregate încălzite (2), injectorul (3) pentru aer cald,
închizătorul (4), tamburul uscător (5) care poate avea lungimi de 3 - 8 m şi diametrul de 0,7 - 1,0 m, lagărul cu role
(6), coroana de antrenare (7), pinionul de atac (8) şi buncărul de agregate (9). Aerul cald acţionează direct asupra
agregatelor care trec prin tambur în 2,5 - 3,5 minute.

Agregatele nu pot fi folosite în stare îngheţată chiar dacă se utilizează apă caldă la prepararea betonului.
Prin malaxare o parte din căldura acumulată în apă şi agregate se pierde. Din această cauză trebuie să se ţină
seama de acest aspect la încălzirea lor, pentru ca betonul să poată atinge temperatura prescrisă la turnare.
Distanţa de la locul de preparare la locul de punere în operă trebuie să fie minimă, transportul să se facă rapid, în
mijloace de transport izolate termic, evitând pe cât este posibil transbordările, deoarece în timpul efectuării acestora,
temperatura betonului scade cu cel puţin 1,0 - 1,5°C. Transportul prin pompare sau pneumatic, efectuat corect, asigură
condiţiile cele mai bune, având cele mai mici pierderi de căldură.
Turnarea betonului trebuie să se facă continuu până la terminarea lucrării pentru a se evita îngheţarea suprafeţei
stratului betonat care ar împiedica legătura cu stratul următor.
În cazul construcţiilor la care betonul se toarnă pe etape, masivul turnat, sau cofrajul se izolează cu panouri
îmbrăcate cu folii din polietilenă şi se încălzeşte prin introducerea aburului în spaţiile create în jurul betonului turnat.
Înainte de a se betona noua zonă, suprafaţa betonului turnat anterior se încălzeşte cu abur sau cu nisip cald.
Compactarea betonului se face numai prin vibrare pentru asigurarea unei rezistenţe mari.
Se vor evita răcirile bruşte ale suprafeţelor exterioare ale betoanelor, căutându-se ca decofrarea să se facă atunci
când diferenţa dintre temperatura betonului turnat şi a mediului înconjurător este cât mai mică.
Când există riscul ca priza să fie compromisă prin atingerea temperaturii de îngheţ, se prevede încălzirea masei
de beton cu abur circulat prin ţevi înglobate în beton, luându-se măsuri corespunzătoare de izolare a cofrajelor.
Prescripţiile tehnice prevăd ca pe durata timpului friguros să se efectueze lucrări de betonare pentru care se pot
asigura toate condiţiile în vederea obţinerii unei rezistenţe corespunzătoare cu cheltuieli suplimentare raţionale.
Temperatura betonului va fi controlată din momentul preparării până în momentul decofrării elementului turnat,
urmărind ca ele să se înscrie în valorile care au fost luate în calcul la soluţia adoptată.

10. Batardouri din pământ şi din anrocamente
6.1. Batardouri din pământ şi din anrocamente

Batardourile din pământ se utilizează în cazul cursurilor de apă cu viteze sub 0,7 m/s. La viteze de scurgere mai
mari se realizează de regulă batardouri din anrocamente.Tipurile uzuale de batardouri executate din pământ sau anrocamente (fig. 6.6) au dimensiunile stabilite din
considerente constructive. Pentru a oferi posibilitatea circulaţiei şi a intervenţiilor de pe coronament, se impune o lăţime
minimă de 3,0 m, iar criteriul stabilităţii impune pante de 1:2,5 - 1:3,0 pentru paramentul amonte şi 1:1,5 - 1:2,0 pentru
paramentul aval. Batardourile din pământ sau din anrocamente sunt alcătuite din: umplutura din pământ sau anrocamente,
filtrul invers, stratul filtrant, ecranul de etanşare şi piatra de protecţie.
Tehnologia de execuţie a batardourilor din pământ sau din anrocamente prevede în general următoarele operaţii:
- pregătirea terenului prin defrişarea şi descopertarea amprizei, operaţii executate de obicei cu buldozerul
S1500;
- depunerea materialului de umplutură adus cu diferite mijloace de transport. Umplutura se execută de la mal
către axa râului, sau dinspre un mal spre cel opus;
- nivelarea în straturi cu ajutorul buldozerului S1500, care în cazul batardourilor din pământ se vor compacta cu
compactoare cu crampoane (T.P.O.) sau cu compactoare cu pneuri (CP-10);
- odată cu avansarea umpluturii şi ieşirea acesteia de sub apă, în amontele ei se descarcă material de granulaţie
mică pentru a forma un filtru invers;
- pentru a se asigura punerea la uscat a incintei, este necesar un ecran impermeabil, care poate fi amplasat în
corpul batardoului sau pe paramentul amonte, peste filtru. Materialul folosit pentru etanşare poate fi argila, folia de
polietilenă de înaltă densitate (PEHD), betonul, betonul asfaltic sau palplanşe bătute prin corpul umpluturii;
- în cazul ecranelor din argilă, acestea se protejează printr-un strat de piatră, împotriva acţiunii valurilor iar în
cazul foliilorcu un strat de nisip şi un strat de piatră.
În cazul executării barajelor din materiale locale, se recomandă ca materialul de construcţie, ca şi
amplasamentul batardoului să se aleagă în aşa fel, încât acesta din urmă să fie înglobat în corpul barajului, la piciorul
paramentului amonte.
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
BETON


1. Determinarea prin încercări practice a rezistenţelor betonului. Cum se ajunge de la rezistenţele
obţinute pe probe la rezistenţele caracteristice folosite pentru definirea clasei de beton?
Răspuns:
Rezistenţele betonului la diferite solicitări se determină prin încercarea la rupere a unor probe de
forme şi dimensiuni standardizate, respectând anumite criterii pentru determinarea acestora; de exemplu,
rezistenţa la compresiune se determină în condiţii de laborator pe epruvete cilindrice cu diametrul de 150
mm şi înălţimea de 300 mm, sau pe cuburi cu latura de 150 mm.
Rezistenţele astfel obţinute se prelucrează statistic pentru determinarea valorilor care corespund
unei probabilităţi acceptate privind realizarea calităţii betonului.

2. Contracţia betonului. Efectele contracţiei.
Răspuns:
De la începutul prizei până la întărirea completă, care poate dura ani, betonul suferă modificări de
volum datorită variaţiei conţinutului de apă din piatra de ciment.
Astfel, volumul betonului păstrat într-un mediu uscat scade, producându-se contracţia.
Contracţia, dacă este împiedecată, dă naştere încă înainte de aplicarea încărcărilor exterioare la o stare
de tensiune între componentele betonului, ducând la apariţia microfisurilor sau a fisurilor. Aspectul care
prezintă importanţă practică deosebită este dezvoltarea foarte pronunţată a contracţiei în primele ore sau
zile de la turnarea betonului, când rezistenţa betonului este încă scăzută; în această perioadă sunt necesare
măsuri tehnologice pentru diminuarea acestui fenomen.

3. Rolul armăturilor din oţel în elementele de rezistenţă
Răspuns:
Din punctul de vedere al rolului pe care îl au în elementul structural, armăturile pot fi:
- armături de rezistenţă, care rezultă de regulă dintr-un calcul de dimensionare;
- armături constructive, care asigură:
÷ asamblarea şi stabilitatea carcasei până la betonare, precum şi în timpul betonării;
÷ preluarea unor eforturi de întindere accidentale sau neevaluate prin calcul.
Ansamblul de bare care formează armătura elementului se prezintă sub forma unei carcase plane sau
spaţiale. Asamblarea carcasei se realizează pe şantier ori în fabrici specializate, prin legarea cu sârmă a
armăturilor componente, prin sudarea barelor sau prin piese speciale (cuplori).
Armătura longitudinală de rezistenţă constituie armătura principală a unei carcase şi se dispune în
zona întinsă, dar, în mod curent, şi în zona comprimată a elementului.
Armătura transversală de rezistenţă pentru preluarea eforturilor rezultate din tăiere este prevăzută sub
formă de etrieri în cazul grinzilor, stâlpilor şi al altor elemente liniare. În acelaşi timp, etrierii fixează
armăturile longitudinale în poziţia lor din proiect. Etrierii şi fretele (armături dispuse sub formă de spirală)
îndeplinesc şi funcţia de armătură de confinare a betonului comprimat.
4. Caracteristicile oţelului folosit pentru armături.
Răspuns:
Cerinţele obligatorii pentru produsele din oţelul pentru armături se referă la rezistenţă (curgere
yk
f ,
rupere
tk
f ), deformaţie de alungire maximă
uk
c şi aderenţă (bare profilate).
Valoarea de referinţă pentru rezistenţa oţelului este rezistenţa caracteristică,
yk
f (egală cu valoarea
limitei de elasticitate aparentă
y
f sau convenţională
2 , 0
f ).
Pentru oţelul-beton se utilizează cele două forme ale diagramei o
s
÷ c
s
:


s
σ
s
c
s yd y
E f = c
ud
c
s
E
yd
f
uk
c
Ramura superioară orizontală
Ramura superioară înclinată


5. Aderenţa dintre beton şi armătură. Mijloace de ancorare a armăturii. Factorii care influenţează
aderenţa
Răspuns:
Aderenţa dintre beton şi armătură ia naştere în timpul întăririi betonului, care se încleştează în
profilele oţelului; lunecarea armăturii este împiedicată şi elementul de beton armat se comportă ca un
monolit până la rupere.
Ancorarea armăturii în beton se realizează în afara aderenţei şi prin diferite forme ale capetelor barelor
(cîrlige rezultate din îndoirea barelor sau piese speciale de ancorare) sau prin dispunerea unor bare
transversale nesudate sau sudate.
Aderenţa este influenţată de factori care depind de execuţia şi alcătuirea elementelor, de calitatea
betonului şi tipul de oţel beton folosit.
- Grosimea stratului de acoperire cu beton de bună calitate trebuie să fie suficient de mare pentru ca în
zona de transmitere a efortului de întindere să nu se producă ruperea betonului de la suprafaţa
elementului ;
- Se folosesc ca armături de rezistenţă numai bare profilate (cu aderenţă ridicată), care prezintă o
aderenţă superioară faţă de barele netede, din cauza antrenării unui volum mai mare de beton prin
încleştarea în jurul armăturii.
- Efortul unitar de aderenţă
b
f acţionează pe suprafaţa laterală a armăturilor, deci forţa capabilă pe care
o poate prelua armătura fără să lunece în beton este cu atât mai mare cu cât suprafaţa laterală a barelor
este mai mare. Aderenţa creşte dacă, pentru a obţine o arie dată de armătură de rezistenţă, se folosesc
mai multe bare cu diametru mai mic decât bare mai puţine cu diametru mai mare.
- Poziţia armăturii faţă de direcţia de betonare:
- armăturile aşezate vertical la turnare au aderenţa mai bună decât cele orizontale, deoarece
suprafaţa de contact dintre bare şi oţel se poate reduce prin formarea unor pungi de aer şi apă sub
armăturile orizontale;
- armăturile aşezate la partea inferioară (grinzi, plăci) au aderenţă mai bună decât cele aşezate la
partea superioară, unde tasarea plastică a betonului proaspăt este mai mare.

6. Clasa de rezistenţă a betonului. Notaţie. Rezistenţa caracteristică şi de calcul la compresiune a
betonului.
Răspuns:
Calitatea betonului se defineşte prin noţiunea de clasă de rezistenţă.
Clasa betonului este rezistenţa caracteristică la compresiune
cil ck
f , în Mpa (N/mm
2
), determinată pe
cilindri, la vârsta de 28 de zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate;
pentru cazurile în care se folosesc cuburi pentru determinarea rezistenţei, se defineşte şi rezistenţa
caracteristică
cub ck
f .
NOTAŢIE: Clasa de beton obişnuit se notează cu litera C, urmată de
cil ck
f , respectiv
cub ck
f , de
exemplu, C16/20.
- Rezistenţa caracteristică la compresiune este:
cil ck ck
f f =
- Rezistenţa de calcul la compresiune este:
c cil ck cc cd
f f ¸ o =

7. Diagramele efort – deformaţie folosite în proiectare pentru beton de clasă C s C50/60.
Răspuns:
Pentru calculul secţiunilor din beton armat se pot utiliza următoarele diagrame o
C
÷ c
C
:

cd
f
o
c

Diagrama parabolă- dreptunghi
c
c2
= 2,0
c
cu2
= 3,5
c
c
(‰)

cd
f

o
c

c
c3
= 1,75 c
cu3
= 3,5
c
c
(‰)
Diagrama biliniară

cd
f

o
c

c
cu3
= 3,5
c
c
(‰)
60 / 50 C s

Diagrama dreptunghiulară8. Calculul elementelor încovoiate din beton armat. Generalităţi şi ipoteze de calcul în metoda
simplificată.
Răspuns:
a. Calculul se conduce în starea limită ultimă de rezistenţă STR, (stadiul III de rupere) cu relaţia:

Rd Ed
M M s (9.1)
în care:
Ed
M este momentul încovoietor de calcul din secţiune, produs de acţiunile de calcul;
Rd
M - valoarea de proiectare a momentului încovoietor capabil al secţiunii, depinzând de:
dimensiunile secţiunii de beton, b,h,d, aria de armătură întinsă, rezistenţa de calcul a
materialelor (
cd
f - beton,
yd
f - oţel).
b. În metoda simplificată, pentru betonul comprimat se alege diagrama dreptunghiulară
c c
ε - σ ;
pentru comportarea armăturii se alege diagrama
s s
ε - σ cu ramura superioară orizontală .
Valorile de calcul sunt:
÷ pentru betonul comprimat:
- 5 , 3 ε
cu3 cu
= = c ‰ la marginea cea mai comprimată;

c ck cd
f f ¸ = , pe înălţimea de calcul a zonei comprimate, x 8 , 0 ;
÷ pentru armătura întinsă (secţiune simplu armată):
-
s yk yd
f f ¸ = , dacă este îndeplinită condiţia
s yd yd s
E f = c > c .


9. Încovoierea. Proiectarea elementelor cu secţiune dreptunghiulară simplu armată.
Răspuns:
Proiectarea se conduce cu relaţia de bază
Rd Ed
M M s , urmărind:
 determinarea secţiunii de beton, de regulă pentru cel mai mare moment încovoietor
Ed
M ;
 calculul ariilor de armătură, conform distribuţiei momentelor încovoietoare
Ed
M în lungul
elementului;
 respectarea regulilor de alcătuire prevăzute suplimentar (cantităţi minime şi maxime de armătură ).
Alegerea calităţii materialelor se face respectând cerinţele de performanţă:
- pentru beton se ţine seama de clasa de rezistenţă şi de expunere;
- pentru oţel trebuie respectate criteriile de rezistenţă şi ductilitate, respectiv de aderenţă.
Prescripţii privind aria de armătură: valorile sunt date în normativele de calcul, anexe naţionale.

10. Tăierea. Modelul de calcul la tăiere, armături transversale de tăiere, procedeul general de
verificare la tăiere.
Răspuns:
Elementele de rezistenţă supuse la acţiunea forţei tăietoare V
Ed
, rezultată din analiza statică sub efectul
încărcărilor de calcul se verifică/dimensionează pe baza modelului de calcul a grinzii cu zăbrele (figura).

z
q
d h
u
A
s1
o
V
Ed


diagonale comprimate
beton - efect V
Ed


armături înclinate
întinse - efect V
Ed

beton comprimat - efect M
Ed


armătură longitudinală
întinsă - efect M
Ed


1, 0 ctg 2, 5 s u s


Armăturile transversale cele mai folosite sunt etrierii dispuşi perpendicular pe axa grinzii, adică 90 o = .
Cantitatea necesară de etrieri rezultă din condiţia ca forţa tăietoare capabilă a etrierilor V
Rd,s
să fie mai
mare sau cel mult egală cu forţa tăietoare de calcul V
Ed
.BIBLIOGRAFIE

1. Agneta TUDOR, Tudor CLIPII
BETON ARMAT, 2009 Note de curs, biblioteca digitala a UPT
http://www.library.upt.ro/index.html?cursuri
2. Ioan CADAR, Tudor CLIPII, Agneta TUDOR
BETON ARMAT, Ediţia a 2-a, 2004
3. *** SR EN 1992-1-1 Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1: Reguli generale si
reguli pentru cladiri
4. *** CP 012-1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului
5. Zoltan KISS, Traian ONEŢ
PROIECTAREA STRUCTURILOR DE BETON DUPĂ SR EN 1992, 2008 Ed. Abel
6. DESIGN AIDS for Eurocode 2, 1997, Editura E / FN Spon
7. D. Beckett and A. Alexandrou
INTRODUCTION TO EUROCODE 2, Editura E / FN Spon, 1997

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083

ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
AMENAJĂRI HIDROTEHNICE

1. Clasificarea construcţiilor hidrotehnice

In funcţie de rolul îndeplinit in cadrul amenajărilor hidrotehnice, se disting următoarele
tipuri de construcţii hidrotehnice:
- construcţii generale (utilizate in diverse ramuri ale economiei apelor): construcţii de
retenţie, construcţii de derivaţie, construcţii de regularizare, construcţii de descărcare, construcţii
pentru captarea apei, construcţii de aducţiune;
- construcţii hidrotehnice speciale (specifice unei ramuri distincte a economiei apelor):
construcţii hidroenergetice, construcţii hidroameliorative, construcţii pentru cai navigabile,
construcţii portuare, construcţii pentru alimentari cu apa si canalizări, construcţii pentru diverse
folosinţe.
In ceea ce priveşte importanta lor, construcţiile hidrotehnice se încadrează in cinci clase:
clasa I – construcţii de importanta deosebita, clasa II – construcţii de importanta mare, clasa III –
construcţii de importanta mijlocie, clasa IV – construcţii de importanta redusa, clasa IV –
construcţii de importanta foarte redusa.
Relativ la durata de funcţionare se disting construcţii hidrotehnice permanente (durata de
exploatare egala cu durata de existenta) si construcţii hidrotehnice provizorii, iar relativ la
însemnătatea lor funcţionala in cadrul amenajării hidrotehnice se disting construcţii hidrotehnice
principale (in caz de avarie determina fie scoaterea din funcţiune a amenajării, fie micşorarea
considerabila a capacitaţii de funcţionare acesteia) si construcţii hidrotehnice secundare
(avarierea acestora nu are efecte deosebite asupra funcţionarii amenajării).

2. Tipurile principale de amenajări hidroenergetic

In vederea producerii de energie, o amenajare hidroenergetica urmăreşte înlăturarea intr-o
măsură cat mai mare a pierderilor de energie naturale de pe cursul de apa si concentrarea căderii
disponibile pe un sector cat mai scurt.
Concentrarea unei căderi pe un curs de apa se poate realiza fie prin construirea unei
construcţii de retenţie care ridica nivelul apei si măreşte secţiunea de curgere pe o anumita
distanta înspre amonte, fie prin derivarea apei din albia naturala intr-o aducţiune cu panta redusa
care ar asigura condiţii de curgere mai favorabile, fie prin adoptarea unei soluţii mixte. In
consecinţa se disting trei tipuri principale de amenajări hidroenergetice:
- amenajări uzina-baraj – centrala hidroelectrica este dispusa imediat aval de construcţia
de retenţie, întreaga cădere realizându-se prin intermediul acesteia din urma;
- amenajări de derivaţie – centrala este dispusa la capătul aval al unei derivaţii, căderea
obţinându-se prin reducerea pantei de curgere;
- amenajări mixte – cuprinzând atât construcţie de retenţie cat si de aducţiune, centrala
exploatând o cădere formata de ambele construcţii.

Amenajare hidroenergetica uzina-baraj

Amenajare hidroenergetica de derivaţie

Amenajare hidroenergetica mixta, cu baraj si derivaţie

Amenajare hidroenergetica mixta subterana

3. Evaluarea energiei si puterii hidraulice, unităţi de măsură

Energia teoretica brută a unui volum de apa V, cu greutatea specifica ¸, aflat la un nivel H
deasupra unui nivel de referinţa dat este data de expresia:
[kg·m]
Puterea hidraulica brută produsa de volumul de apa V care parcurge diferenţa de nivel H
cu o viteza uniforma intr-un interval de timp t este dată de expresia:
[kg·m/s]
Având in vedere ca 1 kW = 102 kg·m/s, rezulta ca expresia puterii brute se poate scrie:
[kW]
Valoarea neta a energiei unui volum de apa situat la nivelul H peste un nivel de referinţa,
respectiv puterea neta care poate fi dobândita prin amenajarea unui cursa de apa, se obţin prin
corectarea mărimilor brute cu un coeficient q care reprezintă randamentul total al amenajării:
, respectiv
in care q = q
h
·q
t
·q
g
·q
tr
, cu q
h
reprezentând randamentul hidraulic al amenajării (dat de
raportul intre căderea neta si căderea bruta la turbine), q
t
reprezentând randamentul turbinei, q
g

reprezentând randamentul generatorului, iar q
tr
reprezentând randamentul transformatorului.

4. Elementele constructive ale amenajarilor hidrotehnice

Amenajarile hidrotehnice sunt alcatuite in general din urmatoarele elemente constructive
principale:
baraje, de retentie sau de derivatie – cu rolul de a ridica nivelul apei in vederea
concentrarii caderii, in vederea regularizarii curgerii sau in vederea devierii unor debite;
descarcatori de ape, de suprafata sau de adancime – cu rol de evacuare a apelor mari si de
reglare a nivelurilor de apa in acumulari;
prize de apa, in constructia de retentie sau pe mal – destinate captarii unor debite de apa si
conducerea lor la aductiune;
aductiuni, cu nivel liber sau sub presiune – cu rolul de a transporta debitele de apa de la
punctul de captare spre folosinte;
camere de echilibru (camere de incarcare in cazul aductiunilor cu nivel liber, respectiv
castele de echilibru in cazul aductiunilor sub presiune) – cu rolul de a limita suprapresiunile
dinamice si de a mentine echilibrul hidraulic la manevrarea vanelor;
case de vane – dispuse in general imediat aval de camerele de echilibru si continand
mecanismele de inchidere/deschidere a curgerii apei si instalatiile de aerisire si control pentru
conducte;
conducte / galerii fortate, cu unul sau mai multe fire – cu rolul de a conduce apa la
centrala hidroelectrica prin concentrarea caderii pe un traseu cat mai scurt in plan;
centrale hidroelectrice – cuprinzand cladirile supraterane sau camerele subterane in care
sunt instalate vanele, turbinele, generatoarele electrice, mecanisme de reglare, transformatoare,
instalatii anexe;
canale / galerii de fuga – cu rolul de a conduce apele in general prin curgere libera spre
punctele de restitutie in cursurile de apa.
Se mentioneaza ca o amenajare hidrotehnica poate contine toate elementele constructive
sau numai o parte dintre acestea, in functie de conditiile naturale ale amplasamentului si de
schema adoptata in consecinţa.

5. Schematizarea constructiilor de retentie; baraje din beton, baraje din materiale
locale

Schematizarea barajului de greutate din beton

in care: 1 – corpul barajului; 2 – talpa de fundare; 3 – parament amonte; 4 – parament aval;
5 – picior amonte; 6 – picior aval; 7 – coronament.Schematizarea barajului evidat

in care: L – lăţimea frontală a unui plot (distanţa între două rosturi); o – coeficientul de
evidare, care rezultă din raportul între lăţimea totală a golurilor şi lăţimea L a unui plot; | –
raportul între lăţimea totală a plăcilor laterale şi baza plotului; q – raportul între înălţimea plinului
de la coronament şi înălţimea H de apă a barajului; c – raportul între distanţa de la centrul de
greutate al secţiunii de fundaţie la paramentul amonte şi jumătatea bazei; B – lungimea unui plot,
respectiv lăţimea la bază în secţiunea maestră a barajului (m).Schematizarea barajului cu contraforţi ciupercă

in care: L – lăţimea frontală a unui plot (distanţa între două rosturi); o – coficientul de
evidare, care rezultă din raportul între lăţimea totală a golurilor şi lăţimea L a unui plot; | –
raportul între lăţimea totală a plăcilor laterale şi baza plotului; c – raportul între distanţa de la
centrul de greutate al secţiunii de fundaţie la paramentul amonte şi jumătatea bazei; B – lungimea
unui plot, respectiv lăţimea la bază în secţiunea maestră a barajului (m).

Schematizarea unui baraj arcuit cu unghiuri la centru si raze variabile

vedere în plan secţiune maestră

Schematizarea barajelor de piatra

in care: a – baraj de anrocamente; b – baraj de zidărie uscata; c – baraj de anrocamente si
zidărie; d – baraj de anrocamente si pământ; 1 – anrocamente; 2 – zidărie; 3 – pământ.

Schematizarea barajelor de pământ

in care: A – baraj omogen; B – baraj neomogen; C – baraj mixt, de anrocamente si pământ.


6. Barajul de greutate din beton; elemente componente

Barajele de greutate din beton sunt construcţii masive rezistand împingerii apei prin
acţiunea greutăţii proprii (asigură stabilitatea barajului la răsturnare, prin momentul creat faţă de
piciorul aval, respectiv asigura stabilitatea la alunecare, prin forţele de frecare care acţionează de-
alungul suprafeţei de fundare).
Pentru a evita fisurarea care poate fi provocată de fenomenul de contracţie a betonului şi
de cel de deformaţie a terenului de fundare, corpul barajului este fragmentat în elemente
denumite ploturi, prin rosturi transversale (12-18m distanţă) care merg până la suprafaţa de
fundaţie.
Secţinea transversală de înălţime maximă reprezintă profilul barajului sau secţiunea
maestră a barajului. Linia orizontală, situată în mijlocul coronamentului, care leagă un versant de
celălalt constituie axa barajului.

Vedere în plan a unui baraj de greutate; Secţiune longitudinală şi transversală a barajului

Elementele caracteristice: 1 - axa barajului; 2 - plot nedeversant; 3 -plot deversant; 4 - scări;
5 - rost transversal; 6 - coronamentul barajului; 7 - deversor; 8 - golire de fund; 9 - bazin de
disipare; 10 - linia terenului natural; 11 - linia de contur a fundaţiei; 12 - paramentul amonte al
barajului; 13 - paramentul aval al barajului; 14 - piciorul amonte al barajului; 15 - piciorul aval al
barajului; 16 - suprafaţa de fundare; 17 - galerie de vizitare (inspecţie); 18- galerie de injecţie şi
drenaj; 19 - voal de etanşare; 20 - drenuri.

7. Încărcările care acţionează asupra constructiilor de retentie; enumerare si
schematizare

In vederea stabilirii stării de eforturi si deformaţii din corpul unui baraj si din roca de
fundare a acestuia, respectiv in vederea dimensionării corespunzătoare, este necesara cunoaşterea
si estimarea încărcărilor care acţionează asupra acestei structuri. Astfel, se disting următoarele
încărcări clasificate in funcţie de durata, frecvenţa si importanţa lor:
Încărcări normale (permanente, cu frecventa mare)
• greutatea proprie a corpului barajului, a echipamentelor tehnologice permanente, a
lesturilor, forţe din precomprimare care contribuie la asigurarea stabilităţii construcţiei;
• presiunea hidrostatica pentru condiţiile normale de exploatare;
• subpresiunea in condiţii normale de funcţionare a sistemelor de drenaj;
• presiunea hidrodinamica pentru condiţiile normale de exploatare;
• presiunea aluviunilor si a depunerilor din lac;
• precomprimarea barajului si a porţiunilor de roca;
• efectul variaţiei de temperatura ale mediului exterior;


Încărcări accidentale (cu frecventa mica, respectiv cu efect relativ redus)
• presiunea valurilor;
• presiunea statica si dinamica a gheţii;
• presiunea vântului;
Încărcări extraordinare (cu frecventa foarte mica, dar cu efect important)
• acţiuni seismice (din inerţia masei proprii a barajului, respectiv din inerţia masei de apa);
• subpresiunea in condiţii de nefuncţionare a sistemelor de drenaj;
• presiunea hidrostatica in cazul viiturilor catastrofale;
• presiunea hidrodinamica pentru condiţiile excepţionale de exploatare.

in care: G – forţa de greutate proprie a barajului; P
v,am
, P
h,am
, P
v,av
, P
h,av
– componentele
verticale si orizontale ale rezultantei presiunii hidrostatice pe paramentele amonte si aval; S –
forţa de subpresiune; F
c
– forţa seismica determinata de inerţia masei barajului; Ph,c – forţa
seismica determinata de inerţia masei de apa.

in care: P
max
– forţa rezultanta a acţiunii valului de înălţime h
v
fata de NNR asupra
paramentului amonte; S
max
– forţa de subpresiune rezultanta datorata acţiunii valului.


in care: u
l
si u
a
– variaţiile cosinusoidale de temperatura din lac si respectiv din aer.

8. Criteriile de dimensionare ale barajelor de greutate din beton; verificari

Cele doua criterii clasice considerate la dimensionarea barajelor de greutate sunt:
• condiţia de stabilitate la răsturnare – efortul normal vertical de la piciorul amonte al
barajului se impune să fie de compresiune (mai mare ca zero), respectiv la limita sa fie nul.
Neluând in considerare tensiunile de coeziune la nivelul de contact beton-rocă, respectiv
adoptând ipoteza repartiţiei liniare a eforturilor, acest criteriu are scrie sub forma:

• condiţia de stabilitate la alunecare la nivelul tălpii de fundare – coeficientul de alunecare
la contactul beton-roca se impune să fie mai mic, la limită egal, cu coeficientul de frecare statică f
al betonului cu roca de fundare:

Având in vedere cele trei posibilităţi de cedare a unui baraj (alunecarea pe terenul de
fundare spre aval, răsturnarea in jurul piciorului aval, respectiv ridicarea de pe terenul de fundare
in dreptul piciorului amonte) se impune efectuarea următoarelor verificări generale ale stabilităţii
acestuia si in condiţiile unei exploatări in cazuri excepţionale (încărcările depăşesc limitele
normale de calcul):
• verificarea stabilităţii la alunecare pe talpa fundaţiei prin intermediul relaţiei:

• verificarea efortului unitar vertical la piciorul amonte al barajului prin intermediul relaţiei:

• verificarea efortului unitar vertical la piciorul aval al barajului prin intermediul relaţiei:

in care: k
l
– coeficientul de siguranţă la alunecare impus în funcţie de clasa de importanţă a
construcţiei şi de ipotezele de calcul; f – coeficientul de frecare la nivelul de contact beton-rocă;
EV – suma forţelor verticale; EH – suma forţelor orizontale; EM – suma momentelor; A - aria
suprafeţei de contact beton-roca (a secţiunii de la nivelul tălpii); W
am
, W
av
– modul de rezistenţă
la nivelul tălpii corespunzător piciorului amonte respectiv aval; p
at
– presiunea admisa pe teren.

9. Clasificarea stavilelor; schematizări

Criteriul principal de clasificare a stavilelor se refera la forma acestora. Astfel, se disting
următoarele tipuri de stavile, cu elementele componente corespunzător figurii:


a – stavila plana (1- tola, 2- antretoaze, 3- grinzi longeron, etanşare); b – stavila plana dubla
(1- stavila principala, 2- stavila secundara); c – stavila plana cu clapeta; d – stavila segment (1-
panou cuprinzând tola, antretoaze si longeroane, 2- braţe laterale, 3- articulaţie); e – stavila
segment cu clapeta, f – stavila segment dubla; g – stavila cilindrica (1- cilindru metalic, 2- cioc
rezemare, 3- longeroane, 4- antretoaze, 5- rigidizări, 6- cremaliera); h – stavila cilindrica mixta; i
– stavila cilindrica cu clapeta; j – stavila sector plutitoare (1- tola, 2- camera de presiune, 3-
articulaţie, 4- căptuşeala etanşa, 5- opritor); l – stavila sector înecata (1- rigidizare, 2- căptuşeala
etanşa); m – stavila tambur (1- articulaţie, 2- tola); n – stavila clapeta (1- tola, 2- articulaţie, 3-
rigidizare, 4- tub de rigidizare); o – stavila clapeta burta de peste (1- rigidizare); p – stavila
clapeta casetata (1- rigidizare); r – stavila acoperiş (1- clapeta amonte, 2- clapeta aval, 3- rola, 4-
limitatorul cursei, 5- camera de presiune); s – stavila capcana de urs (1 si 2-clapete, 3- limitatorul
cursei).
In funcţie de modul de transmitere a încărcării provenite din presiunea apei se deosebesc
stavile care acţionează asupra pilelor / culeelor, stavile care acţionează asupra radierului,
respectiv stavile care acţionează atât asupra pilelor / culeelor cat si radierului. In funcţie de sensul
de mişcare la deschidere se disting stavile ridicătoare, stavile coborâtoare, respectiv stavile mixte
(alcătuite din doua elemente care se manevrează distinct). In funcţie de modul de acţionare,
stavilele pot avea acţionare manuala, acţionare mecanica sau acţionare hidraulica.

10. Tipuri de descărcători hidraulici de suprafaţă; schematizări

Având rol de evacuare a apelor mari si de reglare a nivelurilor de apa in acumulări, in
funcţie de forma lor si de poziţia lor relativ la direcţia generala de curgere se disting următoarele
tipuri principale de descărcători de suprafaţă:
• deversor frontal – format dintr-una sau mai multe deschideri dreptunghiulare separate prin
pile, situat in general in dreptul talvegului albiei naturale
la baraje cu profil triunghiular

a- cu profil ce depăşeşte limita profilului triunghiular al barajului; b- cu nas amonte; c- cu
retragere.
la baraje arcuite

a- cu nas amonte si aruncătoare aval; b- cu capota; c- cu nas aval.

• deversor sifon – reprezentat printr-un deversor frontal acoperit cu o capota etanşa care
determina curgerea sub presiune pentru a spori capacitatea de descărcare

1- creasta deversantă, 2- capota, 3- grătar rar, 4- orificiu de dezamorsare, 5- nas aruncător, 6
- ieşire.• deversor canal – situat in afara barajului la racordul acestuia cu versantul sau pe mal
(corpul barajului nu permite deversarea apelor mari peste el)

1- corpul barajului, 2- prag de intrare, 3- excavaţie de acces, 4- pod, 5- tronson de racord,
6- canal rapid, 7- trambulina.


• deversor lateral – creasta deversantă este plasata in lungul curbelor de nivel ale
versantului, paralel cu direcţia de curgere generala amonte-aval (corpul barajului nu permite
deversarea apelor mari peste el, iar versantul este abrupt limitând lăţimea structurii de descărcare)

1- canal colector, 2- canal rapid, 3- corpul barajului, 4- prag deversor (masiv).
• deversor pâlnie – situat in afara corpului barajului, in acumulare, apa trecând peste o
creasta deversantă circulara (construcţia de retenţie nu permite deversarea peste corpul acesteia,
iar versanţii nu îndeplinesc condiţiile geomorfologice -rezistenţă, pantă- necesare pt încadrarea
unui descărcător)

1- corpul barajului, 2- galerie deviere (acces), 3- pâlnie, 4- put, 5- dop de beton,
6- pile radiale, 7- galerie de evacuare, 8- debuşare, 9- bazin disipator.

11. Epiuri si diguri longitudinale utilizate la apărări de maluri

Epiurile şi digurile sunt utilizate atunci când în situaţia unor maluri degradabile, traseul de
regularizare nu corespunde cu linia malului degradabil. Faţă de diguri, epiurile prezintă
următoarele avantaje: sunt mai ieftine, lungimea acestora se poate modifica relativ uşor, respectiv
pot fi remediate relativ uşor (fără lucrări radicale).
Epiurile sunt construcţii transversale, fiind aşezate sub un anumit unghi faţă de direcţia
principală de curgere, cu un capăt încastrat în mal si celălalt liber. Astfel elementele unui epiu
sunt: corpul epiului (partea principală destinată să realizeze funcţiile pentru care a fost construit),
rădăcina epiului (partea ce leagă lucrarea de mal), respectiv capul epiului (partea extremă a
epiului, aflată permanent sub acţiunea curentului). In funcţie de poziţia crestei (coronamentului)
epiului faţă de nivelul mediu de apă se disting epiuri insubmersibile sau submersibile. Secţiunea
transversală a epiului de tip gravitaţional este un trapez, taluzul dinspre amonte numindu-se taluz
de presiune, iar cel din aval, dacă epiul este submersibil, taluz deversor, înclinarea lui din acest
motiv fiind întotdeauna mai mică.


Digurile reprezintă lucrări longitudinale (construcţii din pământ) având ca scopuri
principale apărarea malului, dirijarea curenţilor şi apărarea împotriva inundaţiilor. Digurile pot fi:
diguri fluviale, diguri ale lacurilor de acumulare, diguri maritime. Digurile fluviale, în funcţie de
rol şi amplasament sunt: diguri longitudinale (deschise sau închise), diguri de remuu, diguri
transversale, diguri de localizare, diguri inelare (circulare). Taluzul dinspre apă se numeşte taluz
exterior, iar taluzul înspre malul protejat, taluz interior. In ceea ce priveşte traseul unui dig, acesta
se stabileşte pe baza următoarelor criterii: criteriul economic (propune obţinerea unei arii
protejate cât mai mari împotriva inundaţiilor, la un traseu şi o secţiune transversală cât mai mică),
criteriul hidraulic (urmăreşte ca modificările aduse tabloului hidrodinamic al scurgerii să fie cât
mai reduse), criteriul geotehnic (propune asigurarea unui teren de fundare corespunzător, fiind un
criteriu de arbitraj al primelor două criterii). Cota coronamentului digului
c
H V se stabileşte cu
ajutorul următoarei expresii:

g t c d r p c
h h h h h H H + + + + + V = V
%

in care:
% p
H V - cotei culminaţiei viiturii de asigurare p%; h
r
- înălţimea remuului
provocat de îngustarea albiei principale; h
d
- înălţimea de ridicare a valului pe taluz (deferlare); h
c

- înălţarea nivelului de apă la mişcarea în curbă; h
t
- înălţimea suplimentară acordată digului
pentru compensarea tasării fundaţiei; h
g
- înălţimea de gardă.dig cu secţiunea trapezoidală, simplă;

dig cu banchetă;

dig cu taluz interior frânt.

12. Protecţii de mal in funcţie de zonarea acestora

Necesitatea folosirii unor apărări de mal diferenţiate rezultă în funcţie de poziţia pe care
acestea o au faţă de nivelurile caracteristice. Aceste niveluri caracteristice, care determină
zonarea malului, sunt: nivelul mediu al apelor mici, nivelul mediu al apelor mari şi nivelul
maxim extraordinar.
Zona I – deasupra nivelului mediu al apelor mari – este zona cea mai rar supusă acţiunii
curentului, deci protecţiile din acest sector se aleg dintre cele mai uşoare.
Zona II – între nivelul mediu curent şi nivelul mediu al apelor mari – este zona supusă cu
regularitate variaţiilor nivelului apei din râu şi acţiunii gheţii, deci tipurile de îmbrăcăminţi
trebuie sa fie mai rezistente fiind dispuse in funcţie de natura terenului şi de valoarea sarcinilor
date de curent, valuri sau gheaţă.
O caracteristică a zonelor I si II este posibilitatea de a executa lucrările specifice la uscat, în
perioadele secetoase (niveluri de apa scăzute).
Zona III – situată permanent sub nivelul apei – este zona cea mai importantă pentru
stabilitatea malului întrucât protecţia din această zonă constituie elementul de sprijin al întregului
taluz. Dificultatea care se ridică cu acest prilej este provocată de condiţiile lucrului sub apă.

Zonarea malului după niveluri

In afara de zonarea malului, tipul protecţiei de mal este impus in funcţie de viteza
curentului, la viteze mici fiind necesare apărări de mal nepretenţioase şi invers. Exemple de
protecţii de mal: prin însămânţare, prin brăzduire, cu plantaţii de salcie, cu straturi de nuiele, cu
garduri de nuiele, din piatră, din beton şi beton armat, asfaltice.

13. Albii stabile; traseu de regularizare

Albiile se considera stabile atunci când au ajuns la o stare de echilibru în urma acţiunii
îndelungate a curentului asupra lor, neînregistrându-se deformaţii permanente în cuprinsul lor
(afară de cele seculare), ci doar - într-o măsură mai mare sau mai mică - deformaţii temporare
compensatoare. Cu alte cuvinte la asemenea albii, în cuprinsul unei perioade de timp, nu au loc
nici depuneri şi nici eroziuni ca manifestări dominante sau în exces. Astfel, ceea ce se depune ca
urmare a ridicării nivelului de apă pe praguri, urmează sa se spele în egală măsură la coborârea
nivelului, si deci cantitatea de aluviuni transportată de curent pe asemenea sectoare nu se măreşte
şi nici nu se micşorează. In consecinţă la albiile stabile bilanţul schimburilor depunere - antrenare
este echilibrat, iar forma în plan a albiei principale rămâne nemodificată.
Prin regularizarea cursului de apă albia existentă se modifică, căpătând formă şi dimensiuni
noi. Ea trebuie să corespundă deplin scopului pentru care se execută regularizarea şi să fie în
acelaşi timp stabilă, adică să-şi păstreze nemodificate forma şi dimensiunile timp cât mai
îndelungat. Traseul de regularizare reprezintă fâşia de albie proiectată pentru a corespunde în cele
mai bune condiţii cerinţelor impuse de regularizarea unui râu. Linia mijlocie a traseului se
numeşte axa traseului de regularizare. În plan traseul se reprezintă prin linii duse de o parte şi
de alta a axei de regularizare.
Proiectarea unui traseu de regularizare presupune determinarea secţiunii de regularizare
(lăţimea şi adâncimea traseului) si stabilirea formei în plan respectiv a poziţiei traseului, în raport
cu malurile.Traseu de regularizare pe un râu nenavigabil

Traseu de regularizare de pe un râu navigabil, prezentând in plus fâşia rezervată navigaţiei
cuprinsă în limitele traseului de regularizare

14. Galerii hidrotehnice; consideraţii generale, clasificări, secţiuni transversale
curente

Galeriile hidrotehnice sunt construcţii din beton realizate pentru transportul apei si
executate prin operaţii de excavare (cu ajutorul explozivilor sau cu utilaje specializate pentru
fărâmiţarea rocii, tehnologie de excavare denumită la secţiune plină) fără îndepărtarea
materialului de deasupra şi apoi prin realizarea unui inel de beton denumit cămăşuială sau
căptuşeală.
In funcţie de natura curgerii, se disting două categorii de galeriile hidrotehnice: galerii cu
nivel liber (curgere cu suprafaţă liberă pe toată lungimea, galeria comportându-se ca un canal),
respectiv galerii sub presiune (galeria este plină cu apă pe toată lungimea, curgerea desfăşurându-
se sub presiune). Din punct de vedere constructiv şi funcţional, galeriile hidrotehnice pot fi:
galerii hidrotehnice orizontale – având axa orizontală sau înclinată cu o pantă de maximum 10 °,
respectiv galerii hidrotehnice forţate sau puţuri – având axa înclinată cu o pantă mai mare de 10
°, pana la verticală.
Sistem hidroenergetic subteran (Lotru): a - profil în lung; b - plan de situaţieGalerie deviere (barajul Vidra-Lotru)

Secţiuni uzuale ale galeriilor hidrotehnice: I– dreptunghiulară; II– mâner de coş; III– ovoid;
IV– potcoavă.

15. Acţiuni asupra galeriilor hidrotehnice

Acţiunea muntelui (împingerea muntelui) asupra galeriei se manifestă prin presiunile care
apar în jurul golului obţinut prin excavare. Aceste presiuni sunt mari când calitatea rocii este
slabă, prin deformarea golului putându-se produce surparea galeriei. În funcţie de caracteristicile
fizico-mecanice şi chimice ale rocii masivului, presiunea pe conturul golului este declanşata de
fenomenul de relaxare a rocii în urma redistribuirii eforturilor în masiv, de fenomenul de curgere
plastică a rocilor în zonele în care rezistenţele la alunecare sunt depăşite de eforturile tangenţiale,
respectiv de fenomenele fizico-chimice de degradare a rocii în zona de contact cu mediul exterior
(aerul atmosferic din interiorul golului).
Presiunea muntelui acţionează asupra conturului golului (cămăşuiala sau elementele de
sprijinire) sub următoarele forme: împingerea verticală a muntelui, la nivelul cheii bolţii dirijată
de sus în jos, respectiv la talpa excavaţiei de jos în sus; împingerea laterală a muntelui, dirijată
după orizontală sau sub un unghi oarecare, în funcţie de stratificaţie; împingerea longitudinală a
muntelui, in zonele de capăt dirijată în lungul galeriei. Pentru o excavaţie de lăţime b, datorită
deformaţiilor rocii, se realizează o boltă oarecare denumită de surpare, de înălţime h, greutatea
zonei de rocă cuprinsă sub această boltă generând împingerea verticală a muntelui. Împingerea
laterală a muntelui este determinată corespunzător teoriei materialelor necoezive, admiţând
formarea prismelor de alunecare după suprafeţe înclinate faţă de orizontală cu unghiul 45+¢/2.


Schema împingerii muntelui: a- împingerea verticală, b- împingerea lateralăBIBLIOGRAFIE
1. Priscu, R., Constructii Hidrotehnice – Vol. I+II, Ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1974
2. Popovici, A., Popescu, C., Baraje pt. Acumulari de Apa – Vol. I+II, Ed. Tehnica,
Bucuresti, 1992
3. Stematiu, D., Amenajari Hidroenergetice, Conspress, Bucuresti, 2008
4. Lazar, Gh., Constructii Hidroenergetice – Calcule Numerice, Ed. Politehnica, Timisoara,
2005
5. Wehry, A., Panţu, H., Amenajări Hidroameliorative, Ed. Aprilia Print, Timiţoara, 2008
6. DAN, E., Regularizări de Râuri, Editura Did. şi Ped., Bucureşti, 1965
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083

ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
ALIMENTĂRI CU APĂ

1 Definiţi noţiunea de „Sistem de alimentare cu apă”.
Prin sistem de alimentare cu apă se înţelege ansambul construcţiilor şi instalaţiilor
(captare, aducţiune, tratare, pompare şi distribuţie) pentru alimentarea cu apă centralizată
a centrelor populate, industriale şi agricole, asigurând cantităţi suficiente de apă, de bună
calitate, la presiunea cerută şi la un preţ de cost cât mai redus.

2 Ce nevoi include necesarul de apă pentru centrele populate, conform SR 1343/1-06?
Conform SR 1343/1-06, necesarul de apă potabilă pentru centrele populate include
următoarele nevoi:
- apă pentru nevoi gospodăreşti;
- apă pentru nevoi publice;
- apă pentru nevoi gospodăreşti în unităţi industriale;
- apă potabilă pentru alte folosinţe ( stropitul străzilor, spălatul pieţelor şi
străzilor, stropitul spaţiilor verzi, spălarea reţelei de canalizare );
- apă pentru nevoile propii sistemului de alimentare cu apă;
- necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de
distribuţie datorate avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie;
- necesar de apă pentru combaterea incendiului în situaţiile în care reţeaua de
distribuţia apei potabile asigură şi cantităţile de apă pentru combaterea
incendiului.

3 Care sunt debitele caracteristice care se utilizează în centrele populate şi care sunt
formulele de calcul ale acestora, conform SR 1343/1-06?
Conform SR 1343/1-06, debitele caracteristice care se utilizează în centrele populate sunt
: debitul mediu zilnic (Q
zimed.
), debitul zinic maxim (Q
zimax.
), debitul orar maxim (Q
orarmax
).
Formulele de calcul pentru aceste debite:
Q
zimed
= 1/1000 x ∑ [∑ N(i) x q
s
(i)];
Q
zimax
= 1/1000 x ∑ [∑ N(i) x q
s
(i) x k
zi
(i)];
Q
orarmax
= 1/1000 x 1/24 x ∑ [∑ N(i) x q
s
(i) x k
zi
(i) x k
o
(i)].

4 Ce metode se folosesc pentru tratarea apei şi cum pot fi aplicate? Enumeraţi
obiectele din cadrul unei staţii de tratare pentru apă subterană şi pentru apă de
suprafaţă.
Metodele folosite pentru tratarea apei pot fi grupate în:
- metode mecanice;
- metode fizice;
- metode chimice;
- metode biologice.
Metodele de tratare se aplică separat sau combinat şi reproduc în cea mai mare parte cu
ajutorul unor construcţii şi instalaţii de volum redus procesele de corectare a calităţii apei
care au loc în natură.
Instalaţiile care se pot folosi în tratarea apelor subterane:
- cameră de aerare, prefiltrare, decantare, filtrare şi dezinfecţie.
Instalaţiile care se pot folosi în tratarea apelor de suprafaţă:
- deznisipatoare, gospodărie de reactivi, cameră de amestec, cameră de reacţie;
decantare, filtrare şi dezinfecţie.

5 Cum se clasifică după forma în plan, reţelele de distribuţie şi cum se definesc?
După forma în plan reţelele de distribuţie sunt:
- în sistem ramificat;
- în sistem inelar.
Sistemul ramificat are puncte terminale, apa curgând într-un singur sens prin tronson. La
acest sistem se pot determina uşor debitele de calcul.
Sistemul inelar nu are capete libere, apa putând să curgă din două direcţii prin tronson.
Acest sistem prezintă siguranţă în exploatare. Determinarea debitelor de calcul se face
numai prin încercări, iar calculul reţelei este mai complicat.
BIBLIOGRAFIE:
1. PÎSLĂRAŞU, I., ROTARU, N., TEODORESCU, M., - Alimentări cu apă. Editura
Tehnică. Bucureşti 1981.
2. TROFIN, P., - Alimentări cu apă. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1983.
3. GIURCONIU, M., MIREL, I., CARABEŢ, A., CHIVEREANU, D., FLORESCU, C.,
STĂNILOIU, C., - Construcţii şi instalaţii hidroedilitare. Editura de Vest. Timişoara
2002.
4. *** SR 1343/1-2006 – Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă
pentru localităţi urbane şi rurale.


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083

ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
CANALIZĂRI

1 Definiţi noţiunea de „Sistem de canalizare”.

Sistemul de canalizare, reprezintă totalitatea construcţiilor, instalaţilor tehnologice,
echipamentelor funcţionale şi dotările specifice, (cât şi terenurile aferente acestora), prin care se
realizează colectarea, transportul şi epurare apelor de canalizare cât şi redarea acestora în
circuitul natural.
Sistemul de canalizare cuprinde următoarele componente principale:
- racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;
- reţelele de canalizare;
- construcţiile şi instalaţiile auxiliare de pe reţelele de canalizare;
- staţii de epurare;
- colectoare de evacuare spre receptorii naturali;
- altele.

2 Ape admise în reţeaua publică de canalizare, (normativ NTPA 002 – exemple). Cum se
procedează cu apele uzate care nu pot fi descărcate direct în reţeaua publică de
canalizare?

Pentru a asigura o funcţionare în bune condiţii a sistemului public de canalizare, apele descărcate
trebuie să îndeplinească prevederile normativului NTPA 002, referitoare la limitele maxime
admise ale încărcărilor. Apele de canalizare, a căror încărcări depăşesc aceste limite, vor fi
preepurare înainte de descărcarea lor în reţeaua publică de canalizare. Astfel, nu sunt admise în
reţeaua publică de canalizare ape care:
- prezintă agresivitate chimică şi atacă materialul din care sunt alcătuite canalele;
- au o temperatură mai ridicată de 40ºC, ducând la accelerarea proceselor de descompunere
biochimică şi la formarea gazelor de canal;
- conţin substanţe inflamabile, (petrol, benzină, diluant);
- conţin moloz de construcţii, fibre textile, materiale dure;
- altele.

3 Ce se înţelege prin sistemul de canalizare unitar, ce se înţelege prin sistem de canalizare
separativ?

Sistemul de canalizare unitar prevede o singură reţea de canalizare prin care se colectează şi se
transportă toate categoriile de ape de canalizare aferente obiectivului canalizat. În acest sistem,
apele meteorice necesită secţiuni mari de canale, iar apele uzate adâncimi mari ale conductelor,
rezultând de regulă reţele pozate la adâncimi mari şi cu secţiuni mari ale conductelor. Acest
sistem de canalizare este specific canalizărilor veci.
Sistemul de canalizare separativ sau divizor, prevede două reţele diferite pentru colectarea şi
transportul apelor din precipitaţii şi a celor uzate. Dacă situaţia o permite, apele din precipitaţii
pot fi colectate şi conduse numai prin rigole deschise, la suprafaţa terenului, evitându-se astfel o a
doua reţea subterane de conducte. Marele avantaj al acestui sistem constă însă în faptul că
permite tratarea diferenţiată a celor două categorii de ape. Acest sistem de canalizare este specific
lucrărilor noi.

4 Calculul debitelor apelor meteorice, explicaţi mărimile fizice care intervin în relaţia de
calcul a debitului Q=m·i·Σ·Ø·S. Cum variază parametrul „i” în funcţie de durata ploii
„t”?

Debitul maxim al apelor meteorice care se scurg printr-o secţiune a unui canal se determină cu
relaţia:
Q=m·i·Σ·Ø·S în care:

Q reprezintă debitul, [l/s];
m coeficient de reducere care ţine seama de capacitatea de înmagazinare a reţelei de
canalizare şi depinde de durata ploii de calcul, (adimensional);
i intensitatea ploii de calcul, [l/s· ha];
Ø coeficientul de scurgere, care depinde de natura suprafeţei pe care cade
precipitaţia, (adimensional);
S suprafaţa luată în calcul, [ha].
Intensităţilor mici le corespund durate mari, (ploi abundente), iar intensităţilor mari le corespund
durate scurte, (ploi torenţiale).

5 Calculul hidraulic al reţelei de canalizare, relaţia Chezy v=C·(R·I)
1/2
, definiţi mărimile
fizice care intervin şi modul de determinare al parametrului „R”.Bibliografie:

[1] Giurconiu, M., şi colectivul, 2002, “Construcţii şi Instalaţii Hidroedilitare”, Editura de
Vest, Timişoara.

[2] Ianculescu, O., Ionescu, Gh., Racoviţeanu, R., 2001, “Epurarea apelor uzate”, Editura
Matrix Rom, Bucureşti.

[3] Ianculescu, O., Ionescu, Gh., Racoviţeanu, R., 2001, “Canalizări”, Editura Matrix Rom,
Bucureşti.

[4] Imhoff, K, Imhoff K., R., 1993, “Taschenbuch der Stadtentwässerung”, Editura
Oldenburg, München, Viena.

[5] Kainz, H., Kauch, P., E., Renner, H., 2002, “Siedlungswasserbau und Abfallwirtschaft”,
Editura Manz, Viena.


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Strada George Enescu nr.1 A
300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA
Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083


ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS
LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)
HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIREA APELOR


1. Sa se determine inaltimea medie a ploii pe un bazin hidrografic (algoritm de
calcul pentru metoda aleasa).
Raspuns:
Pentru a determina înălţimea medie a ploii h (mm) pe un bazin hidrografic se
cunosc următoarele metode:
► Media aritmetica – se realizează prin efectuarea mediei aritmetice a valorilor
obţinute la staţiile hidrometrice din interiorul unui bazin hidrografic
► Metoda Thiessen – este metoda ce defineşte zona de influenţă, care se deterrmină
astfel:
- staţiile pluviometrice vecine ce sunt reprezentate pe hartă se unesc între ele prin
segmente de dreaptă;
- apoi se trasează mediatoarele segmentelor de dreaptă vecine, obţinând vârfurile
poligonului; aceste puncte (vârfuri) vecine se unesc între ele, rezultând poligonul
respectiv (fig. 1)


Fig.1 – Poligonul Thiessen
Precipitatia medie pe bazin se determină conform relaţiei de mai jos:
S
h S
h
n
i
i i ¿
=
÷
·
=
1
[mm]

►Metoda izohietelor
Izohietele sunt linii de egala precipitatie.

Fig. 2 – Izohiete

Dupa trasarea izohietelor se poate determina precipitatia medie cu urmatoarea
formula:
S
2
) h h (
s
h
n
1 i
1 i i
1 i , i ¿
=
+
+
÷
+
·
= (mm)

2. Sa se determine debitul lichid intr-o sectiune a unui rau (algoritm de calcul
pentru metoda aleasa).
Raspuns:
☻ Metoda grafo – analitică
Calculul grafo – analitic se compune din următoarele faze:
- desenarea în profilul transversal al curentului de apă a distribuţiilor vitezelor pe
verticale la care aceste viteze au fost măsurate.
- calcularea debitelor partiale (q) şi reprezenatarea lor grafică la o scară potrivită prin
segmente, verticala având ca origine planul suprafeţei libere a apei
- trasarea curbei q(x) prin capetele superioare ale segmentelor q.
1 h v q
i i i
· · =
_
(mc/s)
b v h db v h db q Q
med med
A · · = · · = · =
¿
} }
(mc/s)


Fig. 1 - Reprezentarea la scară a debitului specific

☻ Metoda analitică

Pentru determinarea debitelor în albie prin metoda analitică se parcurg
următoarele etape de calcul:
- vitezele medii pe verticală
- vitezele medii pe suprafeţele parţiale cuprinse între două verticale de viteză
- suprafeţele secţiunii transversale
v
3
2
v · =
_
[m/s]
2
v v
v
1 i i
1 i i
_ _
,
_
+
+
+
= [m/s]
1 i i
1 i i
1 i i
S v q
+
+
+
· =
,
,
_
,
[mc/s]

¿ +
=
1 i i
q Q
,
(mc/s)
☻ Metoda izotahelor

Acestă metodă parcurge următoarele etape:
- debitul parţial q
i
care trece prin suprafaţa S
i
a profilului transversal cuprinsă între
curbele de egală viteză v
i
şi v
i+1
este dat de relaţia:
2
v v
S q
1 i i
1 i , i i
+
+
+
= [mc/s]
- debitul total ce tranzitează secţiunea este :
¿ ¿
=
+
+
+
= =
n
1 i
1 i i
1 i , i i
2
v v
S q Q [mc/s]

Fig. 2 – Trasarea izotahelor

☻ Metoda diluţiei

o
C C
C C
q Q
C q C Q C ) q Q (
÷
÷
=
· + · = +
2
2 1
1 0 2

Dacă C
2
este mai mic faţă de C
1
şi C
o

este mai mic faţă de C
2
se poate scrie:
2
1
C
C
q Q =


3. Ecuatia analitica a cheii limnimetrice. (formula de calcul si graficul)
Raspuns :
n
a H Q Q ) (
0
+ · =


0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
35,8 47,5 89,9 101 133 150 187 198 200 218 279 300 312 366 390 413 478 550


4. Debitul maxim cu diverse probabilitati .
Raspuns:
) 1 (
%
%
max p v
p
C Q Q u · + · =
÷

curba perason III
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0,1 1 3 5 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 95 97 99
p (% )
Q
(
m
c
/
s
)
Qp%


5. Hidrograful viiturii accidentale pentru lucrari longitudinale, respectiv
transversale. (Pasi de calcul)

Fig. 1 - Hidrograful defluent şi volumul acumulării laterale


Fig. 2 - . Dezatenuarea viiturii în aval de tronsonul îndiguit
6. Amenajarea complexa / integrala a unui bazin hidrografic.
- complexă, care-şi propune să satisfacă toate folosinţele;
- integrală, impunând un sistem informaţional - decizional coordonat pe bazin
hidrografic.

7. Dimensionarea unei acumulari de compensare (algoritm de calcul).

aa ap
Q Q =
Fig. 1 - Schema unei acumulări de compensare

Dimensionarea acumulării de compensare cuprinde următoarele etape:
a. Determinarea excedentelor şi deficitelor în secţiunea de priză a folosinţei
ap n
Q Q A = ÷
Debitele disponibile în secţiunea acumulării sunt determinate astfel :
da aa s
Q Q Q = ÷
b. Compararea excedentelor rezultate din calculul anterior cu debitele afluente în
secţiunea acumulării
Se determină în locul şirului de valori Δ un nou şir de valori Δ' în care
excedentele din secţiunea de priză a folosinţei sunt limitate la excedentele utilizabile
pentru umplerea acumulării. Din comparaţie rezultă două situaţii:
-
da
Q A >
Debitele afluente pot fi utilizate în întregime pentru umplerea acumulării şi
atunci rezultă: '
da
Q A = .
-
da
Q A s
( , )
da
min Q ' A = A
c. Calculul variaţiei teoretice a volumelor de apă din lac pentru satisfacerea folosinţei
f i
V V t ' = ÷A ·
d. Calculul volumului acumulării pentru satisfacerea folosinţei cu asigurarea p%
% p
lac f
V V =
8. Graficul de exploatare a unui sistem (algoritm de calcul).

- Construirea liniei de funcţionare în regim asigurat
1 1 1
( )
n n n n n
V t V t
÷ ÷ ÷
= ÷A · + = ÷ A + A ·
5 51 52 5
( , , , ) =
n
V max V V V
- Construirea liniei de limitarea deversărilor
max
' A = ÷
a n
Q Q
1 ÷
' ' ' = ÷A ·
n n n
V V t
1 2
( , ,...., ) ' ' ' ' =
N
V min V V V
- Construirea liniei de introducere a restricţiilor
2 1
'' = ± A· V V t

9. Ce cuprinde pretul de cost / vanzare pentru apa livrata populatiei ?
- pretul de cost al apei brute este acelasi la nivel de tara si este diferentiat in functie de:
sursa din care se preleva apa si natura folosintelor
- pretul de vanzare include pretul de cost al apei brute, cheltuielile de transformare in
apa potabila si distributia la consumator.

10. Plan de amenajare / plan de management . (definitii)
Planul de management al bazinului hidrografic este componenta de gestionare
calitativă a resurselor de apă şi are ca scopuri:
- atingerea şi menţinerea stării bune a apelor;
- identificarea presiunilor şi a impactului activităţii umane asupra apelor de
suprafaţă;
- diminuarea efectelor negative şi reducerea surselor de poluare;
- determinarea cerinţelor de calitate a apei asupra resurselor de apă.

Planul de amenajare a bazinului hidrografic este componenta de gestionare
cantitativă a resursei de apă şi are ca scopuri:
- realizarea şi menţinerea echilibrului cerinţelor de apă ale folosinţelor şi
disponibilul de apă la surse;
- diminuarea efectelor negative provocate de fenomenele naturale (inundaţii, secetă
etc.);
- utilizarea potenţialului apelor (producţia de energie hidromecanică şi hidroelectrică);
- determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă.


Bibliografie:

[1] C. Badaluta – Minda, Gh. Cretu, 2010, Bazele gospodaririi apelor, Ed.
Orizonturi Universitare, Timisoara

[2] C. Rosu, Gh. Cretu, s.a., 2006, VICAIRE – online

[3] C. Badaluta , 2010, Hidrologie – curs pe suport electronic

[4] R. Drobot, P. Serban, 1999, Aplicatii de hidrologie si gospodarirea apelor, Ed.
HGA , Bucuresti

[5] C. Badaluta - Minda , 2008, Hidrologie si gospodarirea apelor. Aplicatii, Ed.
Politehnica, Timisoara

 x   cos    y   sin  z  z 
unde

  [0, );   [0, 2); z  R,

stabileşte legătura între coordonatele carteziene (x, y, z) ale unui punct din spaţiu şi coordonatele cilindrice (, , z) ale aceluiaşi punct. c). Trecerea la coordonatele sferice:

 x   cos  sin    y   sin  sin   z   cos  
unde

  [0, );   [0, 2);   [0, ],

stabileşte legătura între coordonatele carteziene (x, y, z) ale unui punct din spaţiu şi coordonatele sferice (, , ) ale aceluiaşi punct. 3. Mărimi geometrice sau fizice care se calculează cu ajutorul integralelor. Răspuns: Aria unui domeniu plan, volumul unui corp, masa, centrul de greutate, momentele de inerţie, lucrul mecanic. 4. Care sunt unităţile de măsură ale unui unghi şi ce legătură există între ele? Răspuns: Gradul sexagesimal ( 1o ) este egal cu a 90-a parte dintr-un unghi drept . Gradul centesimal ( 1g ) este egal cu a 100-a parte dintr-un unghi drept. so cg o g  Atunci 90 100 , adică . 90 o 100 g  O altă unitate de măsură este radianul, un unghi drept fiind egal cu radiani. 2 u rad so o Atunci 90   rad, adică .  o  rad 180 5. Ce reprezintă derivata unei funcţii f : I  R  R într-un punct a din intervalul I? Răspuns: f ' (a) este panta tangentei la graficul funcţiei f în punctul a, f (a)  .

6. Ce reprezintă numărul I   | f ( x) | dx ?
a

b

Răspuns: I este aria domeniului plan mărginit de axa Ox, dreptele x  a, y  b şi de graficul funcţiei f. 7. Ce rol are derivata întâia în studiul variaţiei unei funcţii f : I  R  R ? Răspuns: f ' ajută la determinarea intervalelor de monotonie şi a valorilor extreme ale funcţiei f. 8. Definiţi noţiunile de valori şi vectori proprii ai unui operator liniar. Răspuns: Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K şi f : V  V un operator liniar. Un vector nenul v  V se numeşte vector propriu al operatorului f dacă există un scalar  din K a.î. f(v) = v. Scalarul  se numeşte valoare proprie. 9. Definiţi următoarele noţiuni: media aritmetică, media aritmetică ponderată şi media geometrică. Răspuns: Fie {x1, x2, …, xn} o mulţime nevidă de date (numere reale) cu ponderile nenegative {p1, p2, …, pn}. p x  p 2 x2    p n xn Media ponderată este M p  1 1 , (elementele care au ponderi mai mari p1  p2   pn contribuie mai mult la medie). Formula poate fi simplificată când ponderile sunt normalizate, adică:

n

i 1

pi  1 . În acest caz M p   pi xi .
i 1

n

Media aritmetică Ma este un caz particular al mediei ponderate Mp în care toate ponderile 1 sunt egale pn  . n x  x    xn 1 n Avem M a   xi  1 2 (Ma indică tendinţa centrală a unui set de numere). n i 1 n Media geometrică M g  n x1 , x2 , xn dacă xi  0, i = 1, n . Media geometrică are următoarea interpretare geometrică. Media geometrică M g  a b , a două numere a, b  R+ este egală cu latura unui pătrat cu aceeaşi suprafaţă ca şi un dreptunghi cu laturile a şi b. 10. Definiţi noţiunea de procent. Răspuns: Procentul este parte raportată la o sută de părţi dintr-un întreg şi este reprezentat prin % (procent).

y0 )  (df ) ( x . y) dintr-o vecinătate a lui (x0. respectiv y.  R  R definită prin h( x)  ( f  u) ( x)  f [u( x)] . ( x0 . y0). a Aplicaţii: a). Răspuns: Fie f : A  R2  R de variabile x şi y şi (x0. y ) ( x  x0 . y0 )  lim y  y0 y y  y0 dacă limitele sunt finite. y )  f ( x 0 . În scriere se însoţeşte p cu semnul % (procent). y 0 ) ( x  x0 . y 0 ) f . Cum se defineşte compunerea a 2 funcţii reale de o variabilă reală şi care este formula de derivare a funcţiei compuse ? Răspuns: Dacă u : I  R  J  R şi f : J  R  R atunci există funcţia compusă h  f  u . Se caută valoarea de bază: Printr-o mai bună planificare. y0)  A. y  y0 ) .Fie a o mărime cu care se compară numită valoare de bază şi fie b o mărime care se compară numită valoare procentuală. Mărimea p obţinută din proporţia b p procent valoarea procentuală    a 100 100 valoarea de bază adică p  100  b se numeşte procent. Care este procentul femeilor din totalul lucrătorilor ? b). Scrieţi formula de aproximare a unei funcţii cu ajutorul diferenţialei. y0) se definesc prin: f ( x. y)  f ( x0 . unde A este deschisă. y 0 ) f ( x0 . pentru orice pereche (x. h:I . Definiţi derivatele parţiale pentru funcţii de 2 variabile. y0 )  lim . Se caută procentul: Într-o întreprindere cu 1500 de lucrători lucrează 300 femei. 0 0 unde f f ( x0 . pe un şantier cheltuielile de transport pentru cărămizi pot fi reduse cu 48. Derivatele parţiale ale lui f în raport cu x. Se caută valoarea procentuală: Câte kilograme de titan sunt în 275 kg de aliaj dacă conţinutul de titan este 4% ? c). (df ) ( x 0 . x x0 x x  x0 f ( x0 . y  y0 )  12. în punctul (x0. La câţi lei s-au ridicat aceste cheltuieli înainte ? 11. y0 )( x  x0 )  ( x0 . Formula de aproximare a funcţiei f. y 0 )  f ( x 0 . este f ( x. y0 )( y  y0 ) x y este diferenţiala funcţiei f în punctul (x0.999 lei sau 12%. y0).

. pi  P  xi   n  i 1  1 2 Valoarea medie M     xi pi . Definiţi pentru o variabilă aleatoare discretă următoarele caracteristici numerice: valoarea medie. 1). Funcţia f : R  Z. Dispersia D 2     2  M   M    2  Abaterea medie pătratică D     D 2 ( ) . 15.[x] se numeşte funcţie parte zecimală. a  numărul. se numeşte funcţie parte întreagă. a  1 a numărului N  0. g(x) = x . k  Z  [ x]  k . notată [x]. dispersia şi abaterea medie pătratică. d u d u2 Dacă f şi u sunt derivabile rezultă că şi h este derivabilă şi avem 13.  pi  1. xn  n  : 1 2  p . p  .k  1). . Răspuns: Fie  o variabilă aleatoare discretă cu distribuţia  x . Funcţia g : R  [0. este cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu x: x [k.. f(x) = [x]. p . Răspuns: log x Na Deci log a N este puterea la care trebuie ridicată baza pentru a obţine N x . . Valoarea medie reprezintă o valoare în jurul căreia se constată i 1 n o grupare a valorilor variabilelor aleatoare. x . d x d x2 do d du   d x du d x d f d2 f  f . Ce reprezintă logaritmul în baza dată a  0. Se pune   d x du d x în evidenţă operatorul de derivare care se foloseşte pentru derivatele de ordin superior: d h d 2h o  h. Răspuns: Partea întreagă a numărului real x. Ce reprezintă partea întreagă a unui număr real x ? Definiţi funcţia parte întreagă şi funcţia parte zecimală.dh d f du . . Dispersia şi abaterea medie pătratică sunt indicatori care caracterizează “împrăştierea” valorilor unei variabile aleatoare dând o indicaţie asupra gradului de concentare a valorilor variabilei în jurul valorii sale medii. 14.

a – modulul acceleraţiei. iar E p – reprezintă energia potenţială a sistemului izolat. F  ma unde mărimile au următoarea semnificaţie: m . Enunţaţi legea conservării energiei mecanice.ROMÂNIA Tel. Răspuns – Energia mecanică totală a unui sistem izolat. În cazul mişcării circulare uniforme modulul vitezei tangenţiale se păstrează constant. iar acceleraţia modifică direcţia vitezei.1 A 300022 TIMIŞOARA . Răspuns – Acceleraţia imprimată unui corp de masă dată este direct proporţională cu forţa care acţionează asupra corpului. rămâne constantă în tot timpul mişcării. F  ma  m v2 r unde F – reprezintă modulul forţei. F – rezultanta forţelor ce acţionează asupra corpului. v – modulul vitezei tangenţiale. Principiul al doilea al dinamicii se exprimă prin relaţia. Enunţaţi principiul al doilea al dinamicii. 2. Vectorul forţă şi vectorul acceleraţie au direţia razei de rotaţie şi sensul spre centrul de rotaţie.masa corpului. asupra căruia acţionează numai forţe conservative. r – cercului pe care se deplasează corpul. Sistem izolat este cel care nu poate schimba cu mediul înconjurător (exterior) energie nici sub formă de căldură nici sub formă de lucru mecanic. E  E c  E P  constant unde Ec – reprezintă energia cinetică a sistemului izolat.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie .UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr.iulie) FIZICĂ 1. a – acceleraţia corpului. . el fiind funcţie doar de poziţia punctelor între care are loc deplasarea. O forţă este conservativă dacă lucrul mecanic efectuat de aceasta este independent de forma traiectoriei./ 0040-0256-404081-404082 Fax.

6. Prima teoremă a lui Kirchhoff se exprimă prin relaţia. Enunţaţi a doua teorema a lui Kirchhoff Răspuns . Aceste mărimi sunt legate prin relaţia. dt unde p – reprezintă impulsul.Un corp scufundat într-un fluid aflat în repaus. 5. este împins pe verticală de jos în sus de o forţă egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de corp. F – forţa.densitatea fluidului. . (Suma curenţilor care intră în nod este egala cu suma curenţilor care ies din nod). FA   fluid V g unde mărimile au semnificaţia: ρfluid .3. Enunţaţi teorema conservării impulsului Răspuns . F 0 → dp  0 → p  constant. iar t – timpul. V = volumul de fluid dezlocuit de corp. suma algebrică a căderilor de tensiune este egală cu suma algebrică a tensiunilor electromotoare. suma algebrica a curenţilor electrici este egala cu zero.In orice nod de circuit electric.Impulsul mecanic al punctului material este constant dacă asupra acestuia nu acţionează forţe sau dacă rezultanta tuturor forţelor care acţionează asupra punctului material este nulă.acceleraţia gravitaţională. Enunţaţi prima teoremă a lui Kirchhoff Răspuns . dp F . Enunţaţi legea lui Arhimede Răspuns . iar cei care intră în nod se consideră cu semnul minus. g .De-a lungul oricărui ochi de circuit electric. dt 4.  Ii  0 i unde curenţii care ies din nod se consideră cu semnul plus.

La presiune constantă. Enunţaţi legea lui Gay-Lussac Răspuns . Căderile de tensiune (termeni R iIi) se consideră cu semnul plus dacă sensul curentului (Ii) coincide cu sensul de parcurgere al ochiului.15. k este o constantă valabilă pentru o anumita temperatură şi o anumită cantitate de gaz. volumul unei mase determinate de gaz este invers proportional cu presiunea sub care se afla gazul. k=const.A doua teoremă a lui Kirchhoff se exprimă prin relaţia. legea lui Gay-Lussac poate fi exprimată într-o forma mai adecvată: V1  V0  T1 . legea se poate scrie: V1  V0 (1  t1 ). volumul unei mase determinate de gaz se măreste (sau se micşorează). Enunţaţi legea lui Boyle-Mariotte Răspuns . Matematic legea se exprimă prin relaţia: V1 p  2 sau p1 V1= p2 V2 . noul volum si noua presiune.  R I  U i i i j ej Tensiunile electromotore (Uej) se consideră cu semnul plus dacă sensul acestora coincide cu cel de parcurgere al ochiului. la temperatura constanta. se numeste coeficientul de dilatare termică a gazelor ideale. produsul dintre presiunea si volumul unei mase anumite de gaz este constant: pV=k. iar V 2 si p2. 7. 8. cu 1/273 din volumul pe care il ocupa la temperatura de zero grade Celsius. 273 Adoptand măsurarea temperaturilor în grade Kelvin: T=273+t. Valoarea 1/273. respectiv cu semnul minus dacă sensul acestuia este invers sensului de parcurgere al ochiului. respectiv cu semnul minus dacă sensul acestora este invers celui de parcurgere al ochiului. Notand cu V0 volumul gazului la temperatura de zero grade Celsius. V2 p1 in care V1 şi p1 reprezinta volumul si presiunea initiala a gazului.La temperatura constanta. pentru fiecare creştere(sau scădere) de un grad Celsius. iar cu V 1 volumul pe care îl ocupa la temperatura t1. 273 . mai exact 1/273. Deci.

notându-se J. 273 Asadar: V1 T1 V V sau 1  2 . volumul unei mase determinate de gaz variază direct proporţional cu temperatura absolută: V k’ = const. respectiv cu 2. 1C 2 d l este elementul de linie al traiectoriei. înseamna că la o temperatură T2. la presiune constantă. notându-se J. 10. dL  F  d l Dacă forţa se deplasează în lungul unui segment de dreaptă cu lungimea „b” şi forţa este constantă lucrul mecanic se exprimă prin relaţia. în lungul traiectoriei notate cu C. în Sistemul Internaţional de unităţi. Să se definească lucrul mecanic Răspuns – Se numeşte lucru mecanic elementar (dL) efectua de forţa F mărimea scalară obţinută din produsul scalar dintre forţă şi deplasarea infinitezimală d l . volumul aceluiasi gaz va fi: V2  V0  T2 . L   F  dl . în Sistemul Internaţional de unităţi. Unitatea de măsură a lucrului mecanic.  k' .Deoarece V0/273 are o valoare constantă pentru gazul respectiv. L  F b Atunci când forţa F este variabilă în raport cu deplasarea şi se deplasează între două puncte notate cu 1. Să se definească energia cinetică Răspuns – Energia cinetică (Ec) se defineşte ca fiind mărimea scalară egală cu jumătatea produsul dintre masa „m” a corpului care se deplasază cu o viteză de modul „v”şi pătratul vitezei acestuia. m  v2 Ec  2 Unitatea de măsură a energiei cinetice.  V2 T2 T1 T2 Deci. T 9. lucrul mecanic efectuat de forţă se defineşte prin relaţia. se numeşte Joule. . se numeşte Joule.

Dacă puterea este constantă în timp lucrul mecanic devine L  P  t . se numeşte Newton -metru. Să se definească puterea mecanică Răspuns – Puterea mecanică se defineşte ca fiind egală cu viteza de variaţie a lucrului mecanic. J – este densitatea curentului de conducţie. dQ i  J  ds dt S unde Q – este sarcina electrică. în Sistemul Internaţional de unităţi. notându-se cu A.11. Să se definească momentul unei forţe (cuplul) Răspuns – Momentul unei forţe care acţionează asupra unui punct material în raport cu un pol se defineşte ca fiind rezultatul produsului vectorial dintre dintre vectorul de poziţie al punctului material faţă de pol şi forţă. Să se definească intensitatea curentului electric Răspuns – Intensitatea curentului electric se defineşte ca fiind egală cu sarcina electrică ce străbate secţiunea transversală a unui conductor în unitate de timp. se numeşte Joule. Relaţia matematică ce defineşte intensitatea curentului electric este. 13. iar t – este timpul. Momentul forţei indică capacitatea forţei de a rotii punctul material (corpul) în jurul unei axe ce trece prin polul considerat.acceleraţia punctului material. Unitatea de măsură a puterii. notându-se cu W . r – este vectorul de poziţie al punctului material faţă de pol. iar t – este timpul. în Sistemul Internaţional de unităţi. în Sistemul Internaţional de unităţi. se numeşte Watt. ds – este elementul de suprafaţă al secţiunii transversale prin conductor (S). dL P dt unde P– este puterea mecanică. Unitatea de măsură a momentului forţei. a . Em = Ec+U Unitatea de măsură a energiei mecanice. se numeşte Amper. 12. m – punctului material. . L – este lucrul mecanic. notându-se J. suma dintre energia cinetică şi cea potenţială a unui corp se numeşte energie mecanică (Em). Unitatea de măsură a curentului electric. 14. F – este forţa. notându-se cu Nm. Să se definească energia mecanică Răspuns – Prin definiţie. în Sistemul Internaţional de unităţi. M  r  F  r  ma unde M – este momentul forţei.

Raportul de transformare se defineşte prin relaţia. Pentru un transformator ideal puterea aparentă de la intrare este identică cu ce de la ieşire. N2 – este numărul de spire al înfăşurării secundare. Să se precizeze care este rolul unui transformator electric Răspuns – Rolul unui transformator electric este de a modifica valorea tensiunii într-o instalaţie electrică. ue2 – este tensiune electromotore indusă în înfăşurarea secundară.15. u N k  e1  1 ue2 N 2 unde N1 – este numărul de spire al înfăşurării primare. k – este raportul de transformare al transformatorului. . ue1 – este tensiune electromotore indusă în înfăşurarea primară.

5. crt. Conductivitate .metru 3.I. 1.49875 W bar 1bar = 105Pa Unităţi practice 2. Timp Temperatura absoluta Intensitatea curentului electric Cantitatea de substanţă Puterea [s] – secundă [K] – grad Kelvin [A] . Intensitatea câmpului electric Energia Forţa 13. Lungime [m] . Rezistenţa electrică Tensiunea electrică [N/m2] – Newton/ metru pătrat sau [Pa] – Pascal [Ω] – Ohm [V] – Volt [V/m] – Volt pe metru [J] – Joule [N] – Newton [Ω/m] – Ohm pe metru [S/m] – Siemens pe metru 1Pa=103mPa=106μPa 1Ω=103mΩ= 106μΩ=109nΩ 1V=103mV=106 μV 1 V/m = 103mV/m = 106 μV/m 1J=103mJ=106 μJ 1N=103mN=106 μN 1 Ω /m = 103m Ω /m = 106μ Ω /m 1 S /m = 103 mS/m = 106μS/m 10. 1 h = 60 min = 3600 s 1A=10-3kA= 10-6MA 1mol=10-3 kmol 1W=10-3kW = 10-6MW = 10-9GW 1Pa =10-3kPa = 10-6Mpa = 10-9Gpa 1 Ω =10-3kΩ = 10-6MΩ = 10-9GΩ 1 V =10-3kV = 10-6MV = 10-9GV 1 V/m = 10-3 kV/m = 10-6 MV/m 1 J =10-3kJ = 10-6MJ = 10-9GJ 1 N =10-3kN = 10-6MN = 10-9GN 1Ω/m= =10-3 kΩ/m = =10-6 MΩ/m 1S/m= =10-3 kS/m = =10-6 MS/m [CP] – cal putere 1CP = 735.Unităţi de măsură în S. Denumire mărime Masa Unitate de măsură [kg] . 12. 11.Ampere [mol] [W] – Watt 8. 7.Kilogram Submultipli ai unităţii de măsură 1 kg = 10 hg =102 dag = =103 g=104 dg=105 cg=106 mg=109 μg 1 m = 10 dm =102 cm =103 mm =106 μm =109 nm =1010 Å =1012 pm 1 zi = 24 h = 1440 min = 86 400 s 1A=103mA= 106μA=109nA 1W=103mW=106μW Multipli ai unităţii de măsură 1 kg =10 -2 q = =10 -3 t 1 m = 10 -1 dam =10 -2 hm =10 -3 km = 10 -6 Gm =10 -9 Tm 1 min = 60 s. Nr. 6. Rezistivitate 15. 14. Presiunea 9. 4.

4. cât şi tahimetrul. cât şi a coordonatelor pentru punctele de detaliu din teren. Ce elemente se determină prin de nivelment geometric? Cu ajutorul nivelmentului geometric se măsoară diferenţa de nivel dintre anumite puncte din teren. Pentru ce este folosit nivelmentul geometric? Nivelmentul geometric este folosit pentru determinarea diferenţelor de nivel şi a cotei punctelor din teren. 8. Ce înţelegeţi prin orientarea unei direcţii? Orientarea unei direcţii înseamnă unghiul orizontal pe care aceasta îl face cu direcţia Nord. iar la întocmirea hărţilor se ia în considerare şi aceasta. Câte cadrane are cercul topografic? Cercul topografic are patru cadrane. 7. . 9. 5. Care este aparatura folosită în nivelmentul geometric ? Nivela optică clasică şi mira verticală gradată sau nivela digitală şi mira cu cod de bare. Ce este nivelmentul trigonometric? Nivelmentul trigonometric este o metodă folosită pentru determinarea diferenţelor mari de nivel şi pe distanţe mari. Care este deosebirea dintre plan şi hartă? La întocmirea planurilor nu se ţine cont de curbura Pământului.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr.iulie) TOPOGRAFIE 1.1 A 300022 TIMIŞOARA ./ 0040-0256-404081-404082 Fax. 6. 2. Ce aparatură folosiţi pentru măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale? Pentru măsurarea unghiurilor orizontale şi verticale se foloseşte atât teodolitul.ROMÂNIA Tel. 3.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . Ce este tahimetria? Tahimetria este un procedeu folosit pentru determinarea atât a cotelor.

N. .Eleş Eleş Gabriel Eleş Gabriel Eleş Gabriel Eleş Gabriel Editura Editura MIRTON – 2000 ISBN:973-585-065-7 Editura “Politehnica” Timişoara – 2000Editura “Politehnica” Timişoara – 2003Editura MIRTON – 2001 ISBN: 973-585-390-6 Ed Mirton. .crt Denumire carte 1 Topografie 2 3 4 5 6 7 Topografie aplicată Topografie. Doandeş G. 973-661-553-7 Ed Mirton. .B. Timişoara.N. Doandeş V.2010 I. 978 – 973 -52 – 0344 -3 Ed Mirton.N. Ce reprezintă retrointersecţia? Retrointersecţia reprezintă calculul coordonatelor rectangulare ale punctului de statie.10.7 .2008 I.S. Aplicaţii numerice Topografie cu elemente de cadastru Initiere in Cadastru Topografie Topografie cu Aplicatii numerice Autor Eleş Gabriel V.S. BIBLIOGRAFIE Nr.2004 – I.S. 978 – 973 -52 – 0768 . Timişoara. Timişoara.B.B.

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr.1 A 300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie) MATERIALE PENTRU CONTRUCŢII 1. Definiţi densitatea (masa volumică) a unui material şi precizaţi unitatea de măsură a acesteia în SI. Definiţia: raportul dintre masa şi volumul unui material, sau masa unităţii de volum a unui material UM: kg/m3 2. Daţi relaţia pentru calculul rezistenţei la compresiune a unui material, definiţi termenii relaţiei şi precizaţi unitatea de măsură a rezistenţei în SI. P Relaţia de calcul: f c  , A în care: fc - rezistenţa la compresiune; P – forţa la care cedează proba; A – suprafaţa pe care acţionează forţa UM: N/mm2 3. Nisipul (agregat fin) şi pietrişul (agregat grosier) se utilizează la prepararea mortarelor şi betoanelor. Care dintre acestea sunt folosite pentru mortare şi care pentru betoane ? Pentru mortare: nisipul; Pentru betoane: nisipul şi pietrişul 4. Precizaţi 3 metode de stabilizare a pământurilor argiloase, în vederea utilizării acestora la lucrări hidrotehnice. Stabilizarea prin hidrofobizare; Stabilizarea cu ciment; Stabilizarea cu compuşi macromoleculari 5. Care dintre cimenturile H I 32,5 şi CEM II/A-S 32,5R este un ciment unitar şi care sunt denumirile complete ale acestor cimenturi ? Ciment unitar: H I 32,5; Denumiri complete: H I 32,5: ciment hidrotehnic unitar cu clasa de rezistenţă 32,5 N/mm2; CEM II/A-S 32,5R: ciment portland cu adaos de zgură, având clasa de rezistenţă 32,5 N/mm2 şi o rezistenţă iniţială mare.

6. Simbolizaţi o clasă de beton în funcţie de rezistenţa la compresiune şi explicaţi semnificaţia termenilor care apar în simbol. Ex. Clasa de beton : C16/20 Semnificaţia termenilor: C - beton; 16 - rezistenţa minimă la compresiune, în N/mm2, pe probe cilindrice; 20 rezistenţa minimă la compresiune, în N/mm2, pe probe cubice 7. Ce condiţii trebuie să îndeplinească betonul din zona de variaţie a nivelului apei a unui baraj ? Grad de impermeabilitate, rezistenţă chimică si rezistenţă la îngheţ-dezgheţ cu valori ridicate Pentru armăturile simbolizate OB37, PC52 şi TBP12 daţi denumirile şi explicaţiile care rezultă din simbolurile respective. 8. Pentru armăturile simbolizate OB37, PC52 şi TBP12 daţi denumirile şi explicaţiile care rezultă din simbolurile respective. OB 37: oţel beton cu profil neted, având rezistenţa minimă la întindere de 37 daN/mm2; PC52: oţel (armătură) cu profil periodic, având rezistenţa minimă 2 la întindere de 52 daN/mm ; TBP12: toron pentru betonul precomprimat cu diametrul de 12 mm. 9. Precizaţi materialele componente pentru: masticul bituminos, mortarul asfaltic (bituminos), betonul asfaltic (bituminos). Mastic: bitum şi filer; Mortar: bitum, filer şi nisip; Beton : bitum, filer, nisip şi pietriş 10. Denumiţi un produs pe bază de polimeri utilizat pentru construcţii hidroedilitare (instalaţii sanitare: alimentări cu apă şi canalizare). Ţevi/tuburi din pvc pentru apă/canalizări

Bibliografie: 1. I. Buchman, Materiale de construcţii, Partea I, Ed.Politehnica Timişoara, 2009. 2. I. Buchman, Materiale de construcţii, Partea II, Ed.Politehnica Timişoara, 2010. 3. Notiţe de curs.

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr.1 A 300022 TIMIŞOARA - ROMÂNIA Tel./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie - iulie)

STATICA CONSTRUCŢIILOR

1. Enumerarea şi schematizarea aparatelor de legătură la exterior ale structurilor in construcţii. Un element de structura sau o structura in construcţii este legat(ă) la o baza fixa de sprijinire (alte elemente de structura sau terenul) prin intermediul unor aparate de legătura numite rezemări, care împiedică tendinţele de deplasare in punctele respective. Pentru calcul rezemările se schematizează, cele trei tipuri de rezemări fiind: reazemul simplu (mobil) – împiedică translaţia secţiunii respective in lungul normalei la suprafaţa de contact lăsând libera posibilitatea de translaţie in planul tangent si rotirea in jurul muchiei de contact. In consecinţă in reazemul simplu apare o reacţiune forţă pt care se cunoaşte punctul de aplicaţie (punctul de contact) si direcţia (normala la suprafaţa de contact), dar nu se cunoaşte mărimea forţei – necunoscuta introdusa in calcul.

schematizare

reprezentare pendulară

reazemul articulat (fix) – împiedică translaţia secţiunii respective pe orice direcţie lăsând libera posibilitatea de rotire in jurul axului articulaţiei. In consecinţă in reazemul articulat apare o reacţiune forţă pt care se cunoaşte punctul de aplicaţie (axul articulaţiei), dar nu se cunoaşte direcţia si mărimea forţei – cele doua necunoscute introduse in calcul. In mod practic reacţiunea introdusă de reazemul articulat se considera prin componentele sale in raport cu direcţiile orizontală si verticală.

schematizare

reprezentare pendulară

schematizare reprezentare pendulară 2. Structuri static determinate / static nedeterminate / mecanisme. Procedeul teoretic.reazemul incastrat – împiedică toate deplasările translaţii si rotire ale secţiunii respective. nici direcţia si nici mărimea – cele trei necunoscute introduse in calcul. Procedeul secţiunilor conduce la concluzia ca mărimile rezultantelor forţă Ri si moment Mi ale forţelor interioare de pe o faţeta a unei secţiuni se determina in funcţie de forţele exterioare aflate de cealaltă parte a secţiunii respective: Ri_st = Re_dr si Mi_st = Me_dr respectiv Ri_dr = Re_st si Mi_dr = Me_st Rezultantele forţa si moment ale forţelor interioare din secţiunea transversala a unei bare se considera prin componentele in raport cu axele 0x. In mod practic reacţiunea introdusă de reazemul incastrat se considera prin componentele sale in raport cu direcţiile orizontală si verticală. In cazul in care numărul necunoscutelor este mai mic decât numărul ecuaţiilor de echilibru static posibil a fi scrise l + r  3·c. respectiv prin momentul in raport cu centrul de greutate al secţiunii de incastrare. care poate fi de întindere (trage de secţiune) sau de compresiune (apasă secţiunea). Definirea eforturilor. Despre o structura se spune ca este static determinata atunci când numărul total al necunoscutelor (legăturile interioare si exterioare) este egal cu numărul de ecuaţii de echilibru static (cate trei pt fiecare element de structura): l + r = 3c. respectiv al axei 0x). care tinde sa translateze secţiunea perpendicular pe axa barei (in lungul axei 0y. se spune despre structura ca este static nedeterminata: d = l + r – 3·c  0. [kN]. 3. Tx – eforturile forţa tăietoare. Prezentarea condiţiei determinării statice. Procedeul de punere in evidenta al eforturilor intr-un corp oarecare aflat in echilibru. Ty. [daN]. In consecinţă in reazemul incastrat apare o reacţiune forţă pt care nu se cunoaşte nici punctul de aplicaţie. . având la bază ipoteza continuităţii structurii materialului. componente care reprezintă eforturile in secţiunea transversala: Nz – efortul forţa axiala. 0y si 0z ale sistemului de referinţa ataşat. se spune despre structura ca este mecanism (nu are asigurata stabilitatea si indeformabilitatea in plan): d = l + r – 3·c  0. Unităţi de măsură. [daN]. comod si eficace. In mod practic. condiţia de determinare statica se scrie sub forma: d = l + r – 3·c = 0 In cazul in care numărul necunoscutelor este mai mare decât numărul ecuaţiilor de echilibru static posibil a fi scrise l + r > 3·c. pentru punerea in evidenta a forţelor interioare intr-un corp oarecare este cel denumit al secţiunilor. [kN].

luata cu semn schimbat. luata cu semn schimbat. cuplu care tinde sa rotească secţiunea in raport cu axa 0z.derivata intr-o secţiune curenta z a funcţiei ce defineşte efortul forţa axiala este egala cu intensitatea încărcării distribuite dirijata după axa barei in secţiunea respectiva. . Totodată. Mt (Mz) – efortul moment de torsiune (răsucire). respectiv valoarea tangentei la curba ce mărgineşte diagrama de moment încovoietor in dreptul secţiunii curente z este egala cu mărimea forţei tăietoare din secţiunea respectiva. la trasarea curbelor ce mărginesc diagramele de eforturi se va tine cont de faptul ca funcţiile ce definesc eforturile forţa axiala si forţa tăietoare sunt cu un grad superioare funcţiilor încărcărilor distribuite tangente respectiv normale la axa barei. My – eforturile moment încovoietor. Relaţiile diferenţiale generale intre încărcări si eforturi la bara dreapta sunt: . . luata cu semn schimbat. valoarea tangentei la curba ce mărgineşte diagrama de forţa tăietoare in dreptul secţiunii curente z este egala cu mărimea componentei qn. Prezentarea relaţiilor diferenţiale între încărcări şi eforturi la bara dreapta. [daN·m]. Ti si Mi sunt eforturile pe capătul din stânga al segmentului de bara. .derivata intr-o secţiune curenta z a funcţiei ce defineşte efortul forţa tăietoare este egala cu intensitatea încărcării distribuite dirijata după normala la axa barei in secţiunea respectiva. la trasarea diagramelor de variaţie ale eforturilor in lungul barelor se va tine cont de faptul ca valoarea tangentei la curba ce mărgineşte diagrama de forţa axiala in dreptul secţiunii curente z este egala cu mărimea componentei qt. Prin integrarea pe un segment finit i-j de lungime a barei a ultimelor doua relaţii din cele trei prezentate se obţin relaţiile de recurenta: si in care Tj si Mj sunt eforturile pe capătul din dreapta al segmentului de bara. respectiv 0y. [kN·m]. 4. Pij este rezultanta încărcării normale la axa barei pe intervalul i-j. [kN·m]. care tinde sa rotească secţiunea transversala in raport cu axa 0x. Având in vedere aceste relaţii. luata cu semn schimbat. Relaţii de recurenţă. iar este aria diagramei de efort forţa tăietoare pe intervalul respectiv.derivata intr-o secţiune curenta z a funcţiei ce defineşte efortul moment încovoietor este egala cu intensitatea efortului forţa tăietoare din secţiunea respectiva. [daN·m]. iar funcţia ce defineşte efortul moment încovoietor este cu un grad superioara funcţie ce defineşte efortul forţa tăietoare.Mx.

respectiv încărcări distribuite (repartizate pe o suprafaţa de placa respectiv pe o lungime de bara). Prin încărcare se defineşte orice forţa. . sarcini distribuite din zăpada. din împingerea apei. In ceea ce priveşte încărcările distribuite. Schematizarea încărcărilor (concentrate si distribuite din greutatea proprie. iar pentru o abordare simplificata a fenomenului se apelează la schematizarea lor. sarcini distribuite din greutatea proprie. se considera următoarele schematizări ale încărcărilor pe bare: forte concentrate. Corespunzător naturii încărcării. parabolic). sarcini distribuite din vânt. In funcţie de suprafaţa pe care acţionează se disting încărcări concentrate (întreaga intensitate se aplica teoretic intr-un singur punct). din zăpadă. din vânt. In calculele statice încărcările se considera cunoscute. sistem de forte sau efecte a căror acţiune trebuie luata in considerare la dimensionarea unui element de rezistenta sau a unei structuri. sarcini distribuite parabolic. acestea se considera in calculele statice prin rezultantele lor. sarcini distribuite din împingerea apei.5.

respectiv uniform distribuite). Pentru calcul grinda se descompune in porţiuni secundare (nu îşi păstrează stabilitatea fără suportul porţiunilor alăturate) si porţiuni principale (prezintă un număr de reazeme suficient pentru păstrarea stabilităţii si după îndepărtarea porţiunilor alăturate).6. Exemple de grinzi cu console si articulaţii: . continuitatea barei fiind întrerupta de articulaţii in aşa fel încât structura sa fie static determinata. respectiv a grinzii cu transmitere indirecta a sarcinilor. Exemplificări. console) încărcate cu sarcini uzuale simple (concentrate. Grinda cu console si articulaţii reprezintă o grinda dreapta având mai multe reazeme dintre care unul este fix (articulat sau incastrat) si celelalte simple. se prezintă diagramele de variaţie ale eforturilor in cazul câtorva grinzi drepte frecvent întâlnite in practica: 7. Definirea grinzii cu console şi articulaţii. respectiv ţinând cont de interpretarea relaţiilor diferenţiale intre acţiuni si eforturi. Având in vedere modul de rezemare si modul de distribuţie al încărcării. Reprezentarea diagramelor de variaţie ale eforturilor in cazul unor grinzi drepte (articulat – simplu rezemate.

Aceasta situaţie particulara are loc atunci când axa arcului coincide cu curba de presiune a încărcărilor.noduri) se obţin forţele din bare (b) si forţele de legătura (r) din aparatele de reazem. In mod practic. elementele care susţin longeroanele – antretoaze – si transmit încărcările in mod concentrat asupra elementului de susţinere al ansamblului – grinda principala – care descarcă in reazeme. iar axa arcului de coincidenta in situaţia unei încărcări uniform distribuite radial este definita de un arc de cerc. .i. arcul fiind solicitat numai la forte axiale de compresiune. Metoda secţiunilor (Ritter) – care consta in secţionarea grinzii cu zabrele astfel încât sa fie puse in evidenta cel mult trei forte axiale necunoscute. Arcul de coincidenţă. iar apoi izolarea nodurilor se realizează in mod succesiv a. la fiecare etapa sa fie puse in evidenta maxim doua forte axiale necunoscute care vor putea fi calculate cu ajutorul celor doua ecuaţii de echilibru static avute la dispoziţie pentru fiecare nod. Soluţia optima economic in ceea ce priveşte consumul de material la realizarea unei structuri de tip arc corespunde cazului in care eforturile moment încovoietor sunt nule pentru toate secţiunile transversale. Exemplificare. In funcţie de modul de abordare al calculului grinzilor cu zabrele static determinate se disting: Metoda izolării nodurilor – care consta in izolarea tuturor nodurilor grinzii cu zabrele si punerea in evidenta a eforturilor forţa axiala din bare. 9. arcul fiind definit de coincidenta. Exemple de grinzi cu transmitere indirecta a sarcinilor: 8. principale). pentru fiecare porţiune de grinda scriindu-se trei ecuaţii de echilibru static distincte. Definire. In ceea ce priveşte forţele de legătura din aparatele de reazem (reacţiunile) acestea pot fi calculate cu ajutorul a trei ecuaţii de echilibru static scrise pentru întregul ansamblu. dinspre elementele secundare către cel principal. Axa arcului de coincidenta in situaţia unei încărcări uniform distribuite pe orizontala este definita de ecuaţia unei parabole de gradul doi de forma . Calculul se desfăşoară prin descompunerea structurii.Grinda cu transmitere indirecta a încărcărilor este o structura considerata static determinata alcătuita in principiu din elementele secundare – longeroane – care preiau încărcările. forţele de legătura din aparatele de reazem (reacţiunile) pot fi calculate cu ajutorul a trei ecuaţii de echilibru static scrise pentru întregul ansamblu. Pentru fiecare nod astfel izolat vor fi scrise cate doua ecuaţii de echilibru static (in raport cu doua direcţii ortogonale. iar prin rezolvarea sistemului total de ecuaţii (2 x nr. Enunţarea metodelor de calcul al eforturilor la grinzile cu zăbrele static determinate.

O structură pentru care nu se cunosc deplasările constituie o structură geometric nedeterminată. Pentru aplicarea Metodei Generale a Eforturilor structura reală. Metoda Deplasărilor este denumită şi “Metoda Echilibrului”. În Metoda Deplasărilor se procedează la ridicarea acestei nedeterminări prin introducerea pe structura reală a unor legături suplimentare fictive ce împiedică deplasările rotiri şi translaţii ale nodurilor. static nedeterminată. produsa de încărcarea acesteia numai cu sarcinile curente P. Această condiţie se poate pune sub forma unei ecuaţii suplimentare. definirea structurii de bază. trebuie transformată într-o structură static determinată definita structură de bază sau schemă de calcul a structurii (So). Gradul de nedeterminare geometrică n al unei structuri este egal cu numărul total al blocajelor şi pendulilor necesar pentru a deveni geometric determinată. Metoda Deplasărilor: necunoscute. Din acest motiv. este impusă în Metoda Deplasărilor prin condiţia de compatibilitate a reacţiunilor din blocajele / pendulii de pe structura de bază cu cele din nodurile libere ale structurii reale. iar acestea se determină cu ajutorul ecuaţiilor de echilibru static al nodurilor.. prezentarea ecuaţiei generale de compatibilitate.. acestea se mai numesc necunoscute geometrice. Metoda Generală a Eforturilor: necunoscute. produsa de încărcarea acesteia numai cu necunoscuta xj considerata unitara. Astfel.10.. pe direcţia necunoscutei curente xi. Deplasările rotiri ale nodurilor rigide se împiedică prin introducerea unor blocaje. oij reprezintă deplasarea elastica a secţiunii i de pe structura de baza. Întrucât necunoscutele deplasări definesc deformata structurii din punct de vedere geometric. denumită şi de condiţie sau de flexibilitate. Structura geometric determinata astfel obţinuta (deplasările nodurilor sunt nule) pe care urmează a fi desfăşurat calculul in Metoda Deplasărilor este definita structură de bază (sau schemă de calcul). Necunoscutele în Metoda Deplasărilor se consideră deplasările nodurilor structurii (rotiri şi translaţii).  rin  zn  Rip  0 2 . care are următoarea formă generală: o o o Ri  ri1  z1  rio  z2  . oip reprezintă deplasarea elastica a secţiunii i de pe structura de baza. Comportarea identică a structurii de bază cu structura reală. 11.  riio  zi  rijo  z j  . structura de baza se obţine prin suprimarea fictivă a unui număr de legături (exterioare si/sau interioare) egal cu gradul de nedeterminare statică. este impusă în Metoda Generală a Eforturilor prin condiţia de compatibilitate a deformatei structurii de bază cu cea a structurii reale.. iar deplasările translaţii (dacă este cazul) se împiedică prin introducerea unor penduli. prezentarea ecuaţiei generale suplimentare. definirea structurii de bază. Această condiţie se poate pune sub forma unei ecuaţii de compatibilitate. Necunoscutele considerate la rezolvarea structurilor static nedeterminate prin intermediul Metodei Generale a Eforturilor sunt tocmai forţele şi/sau momentele (eforturile) din legăturile suplimentare. Comportarea identică a structurii de bază cu structura reală. care are următoarea formă generală: o o o i   io  X 1   io2  X 2     ii  X i   ij  X j     in  X n  oip  0 1 in care i reprezintă deplasarea elastica a secţiunii i de pe structura reala.

În funcţie de numărul şi distribuţia legăturilor suplimentare pe care le prezintă faţă de situaţia determinării statice. In mod teoretic. arce multiple. arcul cu tirant este o dată static nedeterminat interior. respectiv arcul închis este de trei ori static nedeterminat interior. iar in vederea simplificării calculelor aceste necunoscute se transferă în centrul elastic al structurii. arcul dublu incastrat este de trei ori static nedeterminat exterior. rezulta ca arcul dublu articulat este o structură o dată static nedeterminată exterior. in cazul arcului cu tirant se exteriorizează ca necunoscută efortul forţă axială din tirant. Prezentarea structurilor de baza curente ale arcelor static nedeterminate. arcele static nedeterminate pot fi de mai multe tipuri: arce dublu articulate. . roij reprezintă reacţiunea din blocajul / pendulul i de pe structura de baza. arce dublu încastrate. d = l + r . Roip reprezintă reacţiunea din blocajul / pendulul i de pe structura de baza. Structurile de baza utilizate in mod curent la calculul arcelor static nedeterminate prin Metoda Generala a Eforturilor se obţin după cum urmează: in cazul arcului dublu articulat se exteriorizează ca necunoscută una din împingerile laterale. obţinânduse o structura articulat – simplu rezemata. obţinându-se de asemenea o structura articulat – simplu rezemata. produsa de încărcarea acesteia numai cu sarcinile curente P. arce cu tirant. obţinându-se două console curbe.in care Ri reprezintă reacţiunea din nodul i de pe structura reala. arce închise (conducte). 12. produsa de încărcarea acesteia numai cu necunoscuta zj considerata unitara. se obţine gradul de nedeterminare si pentru arcele static nedeterminate. utilizând relaţia generală a legării invariabile în plan. in cazul arcului dublu incastrat se exteriorizează ca necunoscute cele trei perechi de eforturi din secţiunea de la cheia arcului. pe direcţia necunoscutei curente zi.3c. Astfel.

Starea de determinare statica a unei structuri alcatuita din bare (grinzi. Mm-1 si Mm+1 sunt necunoscutele momente încovoietoare pe reazemul curent m si pe reazemele adiacente m-1 si m+1. In ceea ce priveste tipul de structura in functie de posibilitatea de translatie a nodurilor in cazul aplicarii Metodei Deplasarilor de rezolvare a structurilor static nedeterminate. Astfel pentru o porţiune oarecare dintr-o grinda continua ecuaţia generala a celor trei momente (ecuaţia lui Clapeyron) scrisa pentru necunoscuta de pe reazemul curent m are forma: in care Mm. iar r numarul legaturilor la exterior). k’’m si k’m+1 sunt coeficienţii de încărcare din dreptul reazemului curent m (primul corespunzător capătului din dreapta al deschiderii lm.2·n (in care b reprezinta numarul de bare din alcatuirea structurii. iar în cazul în care unul dintre reazemele de capăt este încastrat. fie încastrare de capăt). Gradul de nedeterminare al acestei structuri este egal cu numărul reazemelor simple intermediare (fără cele de capăt). Structura de baza a grinzii continue rezolvate cu ajutorul ecuaţiei celor trei momente (aplicaţie a Metodei Generale a Eforturilor) se obţine prin introducerea fictivă a unor articulaţii pe bară în dreptul reazemelor intermediare (se întrerupe continuitatea barei). omogenă şi neîntreruptă de articulaţii interioare. cadre) se stabileste cu relatia d = l + r . 14.13. n reprezinta numarul nodurilor. cu excepţia unuia care este fix (fie reazem articulat. lm si lm+1 sunt deschiderile adiacente reazemului curent m. iar r numarul legaturilor la exterior). ce sprijină pe mai multe reazeme simple (mobile). l reprezinta numarul legaturilor dintre bare. se distinct structuri cu noduri fixe (singura posibilitate de deformare a structurii sub actiunea incarcarilor este prin rotirea nodurilor rigide) . eliberându-se perechile de eforturi momente încovoietoare din cele două părţi (stânga – dreapta) ale acestor reazeme. Grinda continuă este denumirea unei bare drepte. gradul de nedeterminare este egal cu numărul tuturor reazemelor simple. Identificaţi tipul de structură funcţie de imaginea prezentată (din punct de vedere al determinării statice. respectiv din punct de vedere al posibilităţii de translaţie a nodurilor). cel de al doi-lea corespunzător capătului din stânga al deschiderii lm+1).3·c (in care c reprezinta numarul de bare care alcatuiesc structura. iar in cazul unei structuri alcatuita din bare articulate (grinzi cu zabrele) se apeleaza la relatia d = b + r . Definirea grinzii continue si prezentarea ecuaţiei generale a celor trei momente.

In cazul in care structura fictiva este static determinata (d’ = 0) atunci structura reala este de tipul cu noduri fixe.3·3 = -1  mecanism cu un grad de libertate cinematica d = 13 + 3 .3·1 = 2 d = 0 + 7 .3·2 = 0  cadru static determinat d = 0 + 5 . .3·4 = 0  cadru cu noduri  cadru cu noduri fixe deplasabile.2·6 = -2  mecanism cu doua grade de libertate cinematica d = 2 + 4 .2·12 = 3  grinda de trei ori static nedeterminata d = 7 + 3 .si structuri cu noduri deplasabile (structura se deformeaza atat prin rotirea nodurilor cat si prin translatia acestora). respectiv al variaţiei de temperatură.3·2 = 0  grinda static determinata d = 0 + 4 . Tipul structurii static nedeterminate se stabileste prin introducerea fictiva de articulatii in toate nodurile rigide ale structurii si in rezemarile incastrate. d = 2 + 4 .3·1 = 1  grinda o data static nedeterminata d = 4 + 4 . respectiv diagrama de efort forţa tăietoare va fi cel mult constanta. respectiv forţă tăietoare si forţă axială in cazul unui cadru static nedeterminat încărcat cu efectul cedării de reazem. o necunoscuta translaţie d = 2 + 3 . Prezentarea legii de variaţie ale eforturilor moment încovoietor.3·c. iar daca structura fictiva este mecanism (d’ < 0) atunci structura reala este cu noduri deplasabile. pentru schema astfel obtinuta considerandu-se expresia de stabilire a determinarii statice d’ = l’ + r’ .3·3 = -1 d’ = 6 + 6 .3·1 = 4  cadru de doua ori static  cadru de patru ori nedeterminat nedeterminat d’ = 4 + 4 . In cazul ipotezei de încărcare ca efect al variaţiei de temperatura sau ca efect al cedării de reazem diagrama de efort moment încovoietor poate avea cel mult lege de variaţie liniara.3·2 = -1 mecanism cu un grad de libertate cinematica 15.2·8 = 0  grinda static determinata d = 23 + 4 .

V. . Dănilescu. V. – Statica Construcţiilor – Aplicaţii– Structuri Static Nedeterminate. Bănuţ. Bănuţ. Teodorescu. M. – Statica Construcţiilor – Aplicaţii– Structuri Static Determinate.P. 4. 1999... A. Ed.. Bănuţ.BIBLIOGRAFIE 1. Vulpe. M. Nedescu. V. Stabilitatea şi Dinamica Construcţiilor. Popescu. I. Teodorescu. Ed. Ed. EDP Bucureşti... D. 2. – Probleme de statica construcţiilor – Structuri static determinate si nedeterminate. A. M. 2003.E. – Statica..Matrix Rom Bucureşti..Statica construcţiilor.a. s. Mirton. 1982.E. Ivan. I. Ivan. .Matrix Rom Bucureşti. 2003.Timisoara 1989 3. M. 5.

iulie) REZISTENTA MATERIALELOR 1./ 0040-0256-404081-404082 Fax. Enumerarea ipotezelor fundamentale in Rezistenta Materialelor In vederea studiului diverselor solicitări in Rezistenta Materialelor se considera o serie de ipoteze relativ la structura materialelor si la comportarea acestora sub acţiunea încărcărilor. numai punctual in apropierea zonei de aplicare a încărcărilor. Ipoteza izotropiei – materialele din care se executa elementele de structura se considera izotrope (constantele elastice E.1 A 300022 TIMIŞOARA . [m2] Momentele statice – caracterizează poziţia secţiunii transversale in raport cu axele acesteia: [cm3]. respectiv sa nu îndepărteze fenomenul studiat de realitate.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. Ipoteza omogenităţii si continuităţii materialului – materialele din care se executa elementele de structura se considera omogene (aceeaşi compoziţie in toate punctele) si continue (ocupa uniform întregul volum al elementului). Ipoteza Saint-Venant – modul de aplicare al încărcărilor nu influenţează starea generala de tensiuni si deformaţii din elementele unei structuri. trebuie sa îndeplinească doua condiţii fundamentale: sa simplifice raţionamentul si relaţiile de calcul. 2. unităţi de măsură Aria secţiunii transversale – caracterizează inerţia la translaţie a secţiunii: [cm2].404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . Aceste ipoteze.ROMÂNIA Tel. G. care uneori sunt concordanta cu realitatea iar alteori reprezintă o simplificare a fenomenelor reale. Ipoteza echilibrului static si dinamic – o structura se găseşte in stare de echilibru sub acţiunea încărcărilor (atât timp cat in material nu se depăşeşte limita de rupere). Definirea caracteristicilor geometrice ale unei secţiuni transversale de forma oarecare. [m3] . Ipoteza secţiunilor plane – o secţiune plana si normala la axa barei înainte de deformaţie rămâne plana si normala la axa barei si după deformaţie. Ipoteza liniarităţii fizice (legea lui Hooke) – forţele interioare sunt proporţionale cu deformaţiile elementelor de structura. Ipoteza micilor deformaţii – deformaţiile elementelor de structura sunt foarte mici in raport cu dimensiunile elementelor respective (se neglijează in scrierea ecuaţiilor de echilibru static). . sunt aceleaşi in toate direcţiile).

[m4] Momentul de inerţie centrifugal – caracterizează repartiţia materialului secţiunii transversale in cele patru cadrane: [cm4]. [m3] In aceste relaţii dA reprezintă elementul de arie infinit mic din secţiunea transversala. aspectul static – care consta in analiza izolata a forţelor interioare din elementele de structura. [m] Momente de inerţie axiale – caracterizează inerţia la rotaţie a secţiunii transversale in raport cu axele acesteia: [cm4]. condiţiile de lucru ale construcţiilor. rezistentele mecanice ale materialelor de construcţii). 4. respectiv Metode deterministe – care se bazează pe definirea a doua mărimi. (metoda capacităţii portante cu coeficienţi de siguranţă diferenţiaţi ( 5. [m] [cm3]. In studiul unei stări de solicitare se disting trei aspecte ale acesteia: aspectul geometric – care consta in analiza izolata a deformaţiilor elementelor de structura. 3. [m4] Momentul de inerţie polar – caracterizează inerţia de rotaţie a secţiunii transversale in raport cu un punct (pol) din planul acesteia: [cm4]. unităţi de măsură Intensitatea forţelor interioare intr-un punct curent al unei secţiuni reprezintă tensiunea (efortul unitar) din punctul respectiv si este definita de expresia: . respectiv aspectul fizic – care consta in analiza dependentei cauzale dintre forţele interioare si deformaţiile elementelor de structura. Enumerarea metodelor pt calculul construcţiilor Comportarea mecanica a unei structuri in construcţii este un fenomen complex care se studiază prin doua tipuri de metode de calcul: Metode probabilistice – in care se tine cont de cele trei categorii de factori cu variaţie aleatoare (încărcările asupra construcţiilor. Definirea solicitării si a aspectelor solicitării Starea de solicitare defineşte situaţia de forţare interioara in care se găseşte o structura aflata in echilibru sub acţiunea încărcărilor si a reacţiunilor din reazeme.Poziţia centrului de greutate: [cm]. A reprezintă aria secţiunii. iar si reprezintă coordonatele elementului de arie relativ la axele sistemului de axe central. si reprezintă coordonatele elementului de arie relativ la axele sistemului de axe oarecare (iniţial). Metoda stărilor limita ). Definirea tensiunii si a componentelor acesteia. solicitarea maxima a structurii Smax si rezistenta minima a structurii min: Metoda capacităţii portante cu coeficient de siguranţă unic ( ). Metoda rezistentelor admisibile ( ). [m4] Raze de inerţie (giraţie): Module de rezistenta: [cm].

8. My = Ty = Tx = Nz = Mt = 0 încovoiere pura oblica Mx ≠ 0. Ty = Tx = Nz = Mt = 0 încovoiere cu taiere dreapta Mx ≠ 0. In funcţie de apariţia sau lipsa componentelor efortului forţă tăietoare T si a componentelor efortului moment încovoietor Mi se disting următoarele cazuri: încovoiere pura dreapta Mx ≠ 0. Definirea solicitării de întindere / compresiune centrică a barelor Solicitarea de întindere / compresiune centrică apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in axa barei la o singura componenta. Nz = Mt = 0 .expresia de definire in eforturi a solicitării la întindere / compresiune centrică. A – aria secţiunii transversale a barei. My = Tx = Nz = Mt = 0 încovoiere cu taiere oblica Mx ≠ 0. T = Mi = Mt = 0 . T ≠ 0. si anume efortul forţa axiala: Nz ≠ 0. l – lungimea barei. 7. iar P este forţa interioara totala care acţionează uniform pe aria totala a secţiunii transversale A. My ≠ 0. My ≠ 0.[daN/cm2] In cazul in care forţele interioare sunt uniform distribuite pe secţiunea transversala tensiunea este definita de expresia: [daN/cm2] In aceste expresii dP reprezintă forţa interioara elementara distribuita pe elementul de arie infinit mic dA. Tx ≠ 0. Nz = Mt = 0 . Scrierea expresiilor de calcul ale tensiunii si deformaţiei din întindere / compresiune centrică si prezentarea mărimilor care intervin Expresia cantitativa si calitativa a tensiunilor normale in secţiunea transversala a unei bare solicitata la întindere / compresiune centrică este: [daN/cm2] iar formula de calcul a deformaţiilor totale (alungire / scurtare) [cm] in care: Nz – efortul forţă axială in axa barei. iar componenta din planul secţiunii transversale poarta denumirea de tensiune tangenţială – τ z (de componente τzy si τzx).expresia de definire in eforturi a solicitării la încovoiere. Ty ≠ 0. Componenta tensiunii normala la secţiunea transversala poarta denumirea de tensiune normala – σz. 6. E·A – rigiditatea barei la întindere / compresiune centrică. Definirea cazurilor de solicitare la încovoiere a barelor Solicitarea de încovoiere apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in axa barei la efortul moment încovoietor si efortul forţă tăietoare: Mi ≠ 0. Ty ≠ 0.

Ti.9. 11. componentele forţei tăietoare T si la componenta forţă axială Nz: . tj.expresia de definire in eforturi a solicitării la torsiune (răsucire). 12. Ni şi Mti – funcţiile de variaţie ale eforturilor determinate în axa barei de către sistemul de sarcini Pi. Definirea solicitării de răsucire a barelor Solicitarea de răsucire apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in axa barei la o singura componenta. Scrierea expresiei de calcul a tensiunii din încovoiere pura oblica si prezentarea mărimilor care intervin Expresia cantitativa si calitativa a tensiunilor normale in secţiunea transversala a unei bare solicitata la încovoiere (formula lui Navier) este: [daN/cm2] in care: Mx – efortul moment încovoietor. Scrierea expresiei de calcul a tensiunilor determinate de tăierea din încovoiere oblica si prezentarea mărimilor care intervin Expresia cantitativa si calitativa a tensiunilor tangenţiale in secţiunea transversala a unei bare solicitata la taiere din încovoiere (formula lui Juravski) este: [daN/cm2] in care: T y – efortul forţa tăietoare. y – coordonata punctului din secţiunea transversala in care se calculează tensiunea normala. Definirea solicitării de încovoiere cu forţă axiala Solicitarea de încovoiere cu forţa axiala apare când in secţiunea transversala eforturile se reduc in axa barei la componentele momentului încovoietor Mi. iar mj. si anume efortul moment de torsiune (răsucire): Mt ≠ 0. T = Mi = Nz = 0 . Scrierea expresiei generale Mohr-Maxwel de calcul al deformaţiilor barelor drepte si prezentarea mărimilor care intervin Expresia generala Mohr-Maxwel de calcul a deplasării (translaţie / rotire) elastice a unei secţiuni oarecare j ca urmare a încărcării barei cu un sistem de sarcini P aplicate in secţiunile curente i este: in care: Mi. nj şi mtj – funcţiile de variaţie ale eforturilor determinate prin încărcarea barei cu o sarcina (forţă / moment) virtuala unitara aplicata in secţiunea j pe direcţia deplasării căutate. 13. 10. Ix – momentul de inerţie in raport cu axa de încovoiere. Sx(y) – momentul static in raport cu axa x pt porţiunea de secţiune transversala corespunzătoare nivelului de calcul y. Ix – momentul de inerţie in raport cu axa de încovoiere. b(y) – lăţimea secţiunii transversale la nivelul de calcul y.

Aplicaţii –Volumul I. Ciomocoş. New Jersey.Mx ≠ 0. puncte care vor constitui vârfurile sâmburelui central.. F. Timişoara. Prentice Hall. Lito.U. F. In funcţie de mărimea excentricităţii forţei de compresiune din secţiunea transversala ( ) relativ la limita sâmburelui central al secţiunii se disting trei cazuri de comportare: .daca excentricitatea este egala cu coordonata limitei sâmburelui central ( . 15. Tx ≠ 0. Constantin. 1997 . Rezistenţa Materialelor.. iar tensiunile normale extreme se calculează cu expresia . Ed. Ciomocoş.. Rezistenţa Materialelor în Ingineria Structurilor –Volumul I. A este aria secţiunii transversale.D. iar tensiunea normala maxima se calculează cu expresia . My ≠ 0. forţa de compresiune are punctul de aplicaţie in afara sâmburelui central) atunci in secţiunea transversala apare o zona întinsă care cedează. forta de compresiune are punctul de aplicaţie chiar pe conturul sâmburelui central) atunci are loc un caz limita al celorlalte doua. Mechanics of Materials. Prezentarea cazurilor de comportare la compresiune excentrica in ipoteza cedarii zonei intinse si a expresiilor corespunzătoare pt calculul tensiunii normale.daca excentricitatea depăşeşte conturul sâmburelui central ( .T. 2003. metoda prin laturi – care consta in dispunerea punctului de aplicaţie al unei forte excentrice in câteva poziţii succesive in colturile secţiunii transversale si stabilirea in consecinţă a axelor neutre.daca excentricitatea este la interiorul sâmburelui central ( . forţa de compresiune are punctul de aplicaţie in interiorul sâmburelui central) atunci întreaga secţiune transversala este comprimata. adică secţiunea transversala este de asemenea comprimata in întregime.expresia de definire in eforturi a 14..P.V. drepte care vor închide sâmburele central. b este lăţimea secţiunii.T. A. Nicoară. Conturul sâmburelui central se poate stabili prin doua metode: metoda prin vârfuri – care consta in dispunerea axei neutre in câteva poziţii succesive tangente la conturul secţiunii transversale si stabilirea in consecinţă a punctelor de aplicaţie pentru forţele normale excentrice. D. Hibbeler. In expresiile date Mx si Nz reprezintă eforturile moment încovoietor si forţă axială din secţiunea transversala. iar valoarea maxima se poate calcula cu oricare din cele doua expresii prezentate anterior. BIBLIOGRAFIE 1. Ix este momentul de inerţie in raport cu axa de încovoiere. R. dar valoarea minima a tensiunii normale este zero.. 3. c este distanta de la punctul de aplicaţie al forţei excentrice pana la latura cea mai solicitata a secţiunii. Mirton. S. 2. Definirea sâmburelui central si a metodelor de trasare a acestuia Sâmburele central al unei secţiuni transversale este acea zona din secţiune al cărei contur reprezintă locul geometric al punctelor de aplicaţie pentru forţele normale excentrice de compresiune care generează axe neutre la încovoiere cu forţă axială tangente la conturul secţiunii. Ty ≠ 0. . 2004. Timişoara.. iar yi este coordonata punctului in care se calculează tensiunea normala.C. Mt = 0 solicitării la încovoiere oblica cu forţă axială. Nz ≠ 0.

iulie) HIDRAULICĂ 1.4 Principiul conservarii energiei Variatia in timp a energiei totale a unui fluid este egala cu puterea mecanica a fortelor exterioare mai putin pierderea de caldura spre exterior 2. Enunturi 1.1 Ecuatia de continuitate pentru tuburi de curent S1v1  S 2 v2  Q 2.3 Ecuatia energiei pentru tuburi de curent 2  1v12 p1  2 v2 p2   z1    z 2  hr12 2g g 2g g 3. impuls si energie pentru tuburi de curent 2.3 Principiul conservarii momentului impulsului Variatia in timp a momentului impulsului unui volum de lichid aflat in miscare este egala cu suma momentelor fortelor exterioare.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie .2 Principiul conservarii impulsului Variatia in timp a impulsului unui volum de lichid aflat in miscare este egala cu suma fortelor exterioare. 1./ 0040-0256-404081-404082 Fax. Ecuatia Bernoulli pentru fluide reale.1 Principiul conservarii masei Variatia in timp a masei unui volum de lichid este nula. schema v12 p v2 p  1  z1  2  2  z 2  hr12 2 g g 2 g g . Ecuatia fundamentala p  p0   g z 4.1 A 300022 TIMIŞOARA . Formula fortei hidrostatice pentru suprafete plane F   g zG S 5.2 Ecuatia impulsului pentru tuburi de curent          FS  Q1v1   2 v2   Fext  Q1v1   2 v2   gzG S1n1  gzG S 2 n2  G 2. 1. Ecuatiile de continuitate. Hidrostatica. Princiliile mecanicii mediilor continue.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. 1.ROMÂNIA Tel.

Timisoara. v=vcr.. R. 2008 5. Hidraulica. Formula pierderilor de sarcina locale hloc   2 v2 2g 7. Timisoara. 1963 4. I. v>vcr. I. viteza v.. Sumalan. Metode numerice cu aplicatii in hidrotehnica. i=icr Regim lent h>hcr. Criterii: adancime. Beilicci. Hidraulica. Teme exerimentale. I. Conducte. 1990 2. Achim.. Mateescu C. Formula pierderilor de sarcina longitudinale 2 l v2 hlong   d 2g 8. Editura Politehnica. 2009 . Editura Politehnica. Teme exerimentale.. David. UT Timisoara. I. I.6. Timisoara. David. David.Partea Ia. i>icr Regim critic h=hcr. EDP Bucuresti. Formula debitului la canale Q  m b 2g H 3 2 10. David.. Conducte. v<vcr. Formula Chezy v  C RI 9. C. Tipuri de regimuri de curgere in canale.Partea II-a.. I. h. Hidraulica aplicata. i<icr BIBLIOGRAF1E 1.Hidraulica aplicata. Sumalan I. Sumalan. Mirton 1998 3. panta i Regim rapid h<hcr.

barete). la rândul lor.  fundaţii indirecte.  fundaţii pe barete. Fundaţiile construcţiilor se clasifică după mai multe criterii. Fundaţiile de suprafaţă se clasifică. 3. la care încărcările se transmit la teren numai prin talpă (ex.ROMÂNIA Tel. coloane.  fundaţii pe chesoane. Df <5-6m ( B lăţimea tălpii fundaţiei).  fundaţii continue sub stâlpi. la care Df/B<5.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . 1.  fundaţii pe coloane.  fundaţii din beton armat sau precomprimat. . toate fundaţiile de suprafaţă. zidărie de cărămidă. După modul de transmitere a încărcărilor la teren:  fundaţii directe. la care încărcările se transmit de la fundaţie la teren atât prin talpă cât şi prin frecare pe suprafaţa laterală (ex: fundaţii pe piloţi. Fundaţiile de adâncime. După materialul de execuţie:  fundaţii din lemn.  fundaţii radier general./ 0040-0256-404081-404082 Fax. 2. la care Df> 5-6m. zidărie de piatră. După adâncimea de fundare Df:  fundaţii de suprafaţă.  fundaţii de adâncime. fundaţiile pe chesoane). după alcătuire şi forma în plan .  fundaţii din beton simplu sau beton ciclopian.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. Faceţi o clasificare a fundaţiilor construcţiilor.iulie) FUNDAŢII 1.  fundaţii pe reţea de grinzi încrucişate.1 A 300022 TIMIŞOARA . astfel:  fundaţii izolate sub stâlpi:  fundaţii continue sub pereţi. se clasifică în:  fundaţii pe piloţi.

2. grosimea unui strat hi ≤ 0. . După natura solicitărilor la care sunt supuse:  fundaţii supuse la încărcări preponderent statice.).  condiţii hidrogeologice locale (nivelul maxim al apei de suprafaţă. aplicând legea lui Hooke σ = E · ε .  condiţiile funcţionale şi destinaţia tehnologică a construcţiei.  se face calculul tensiunii verticale medii σzimed pe fiecare strat elementar.  se distribuie. Etapele calculului tasării probabile:  se reprezintă la scară.  se calculează tasarea totală s.  se face distribuţia în adâncime a tensiunii verticale σz. A.  se împarte terenul de fundare în straturi elementare. B.  criteriul stratului bun de fundare.  compresibilitatea diferitelor straturi din cuprinsul zonei active este definită prin modulul de deformaţie liniară E. în adâncimea terenului de fundare.4. Ipoteze:  deformaţiile terenului sunt date numai de tensiunea verticală σz. nivelul maxim al apei freatice etc. indusă în teren de presiunea netă pe talpa fundaţiei. B fiind lăţimea tălpii fundaţiei. în secţiune.4 B. σx şi σy se neglijează. prin însumarea tasării fiecărui strat elementar al zonei active.  adâncimea la care sunt fundate construcţiile învecinate. suprafaţa terenului şi limitele între diferitele straturi geologice. presiunea geologică σgz.  pe baza diagramelor σz şi σgz se delimitarea adâncimea zonei active z0. Stabiliţi ipotezele şi etapele necesare calculului tasării fundaţiilor prin Metoda însumării pe straturi elementare (STAS 330/2-85).  fundaţii de maşini. 3.  adâncimea de afuire. fundaţia. Enunţaţi criteriile de stabilire a adâncimii de fundare. Principalele criterii avute în vedere la stabilirea adâncimii de fundare sunt :  adâncimea de îngheţ. din cuprinsul zonei active.

4. Enunţaţi fazele deformării terenului de fundare şi presiunile caracteristice. dimensiunile cuzinetului). începând de la colţurile fundaţiei.  verificarea presiunii pe teren cu încărcări în gruparea fundamentală. sau capacitatea portantă a terenului de fundare (este o presiune inacceptabilă pe talpa fundaţiei – va trebui afectată de coeficienţi de siguranţă). Desenaţi şi enumeraţi etapele proiectării unei fundaţii izolate sub stâlp. tip bloc şi cuzinet.faza îndesării. în care există o dependenţă liniară între presiune şi deformaţie.  predimensionarea fundaţiei (stabilirea dimensiunilor tălpii. numărul de trepte. Etapele calculului:  stabilirea încărcărilor în gruparea fundamentală şi gruparea specială. Faza 2 .faza dezvoltării zonelor plastice.  verificarea la strivire cuzinet-bloc de fundare. Faza 3 – faza cedării. terenul de fundare se caracterizează prin compresibilitate. presiune acceptabilă pe talpa fundaţiei.  calculul armăturii de ancorare a cuzinetului în blocul de fundare. .  stabilirea adâncimii de fundare Df. Presiunea pe talpa fundaţiei. care se unesc formând zone plastice. când în terenul de fundare apar alunecări.  5. corespunzătoare acestei faze.  verificarea presiunii pe teren cu acţiuni în gruparea specială. se numeşte presiune critică (pcr). înălţimea blocului de  fundare.  armarea cuzinetului.  desenarea fundaţiei la nivel de detaliu de execuţie. în care terenul de fundare cedează prin refulare laterală.   Faza 1 . Presiunea caracteristică acestei faze este presiunea de plasticizare (ppl).

H. Desenaţi şi enumeraţi etapele proiectării unei fundaţii elastice sub stâlp. a deformaţiilor elastice generale.  ipoteza Winkler . armarea fundaţiei.       stabilirea adâncimii de fundare Df. Presiunea pe talpă (p) este proporţionarea cu deformaţia (z). Presiunea pe talpa fundaţiei se consideră ca având o distribuţie liniară. liniar deformabil. h). Tensiunile şi deformaţiile din teren se determină cu relaţiile din teoria elasticităţii (Boussinesq). k fiind coeficien  ipoteza grinzii elastice rezemate pe mediu elastic. verificarea presiunii pe teren cu încărcări în gruparea fundamentală.a deformaţiilor elastice locale. B. . Terenul de fundare se consideră un mediu omogen. predimensionarea fundaţiei (stabilirea elementelor geometrice ale fundaţiei: L. tip talpă din beton armat. izotrop. desenarea fundaţiei la nivel de detaliu de execuţie 7. Etapele calculului:  stabilirea încărcărilor în gruparea fundamentală şi gruparea specială.6. verificarea presiunii pe teren cu acţiuni în gruparea specială. Ipoteze:  ipoteza grinzii rigide. . Stabiliţi ipotezele de calcul a fundaţiilor continue sub stâlpi.

 fundaţii continue de beton armat – fundaţii elastice.  fundaţii continue de beton simplu – fundaţii continue rigide. . Enumeraţi şi desenaţi principalele fundaţii continue sub pereţi.8.

Faceţi o clasificare a fundaţiilor radier general. fundaţii continue sub ziduri. După modul de solicitare a piloţilor fundaţiile pe piloţi pot fi:  fundaţii pe piloţi cu solicitări transmise prin intermediul radierului (cazul general).  radiere generale tip planşeu ciupercă. cu descărcări pe reazeme izolate. cu grinzi pe două direcţii şi placa sus.) Clasificarea piloţilor 1. radierele generale pot fi:  radiere generale de greutate. . cu grinzi pe două direcţii şi placa jos.  radiere generale tip planşeu.  radiere generale tip dală (placă groasă). Faceţi o clasificare fundaţiile pe piloţi şi a piloţilor. 2. piloţii pot fi:  piloţi purtători pe vârf – încărcările se transmit la teren prin vârful piloţilor.  radiere generale casetate.  fundaţii pe piloţi cu radier înalt ( radierul se află deasupra nivelului terenului). După modul de transmitere a încărcărilor axiale. După modul de alcătuire.  piloţi flotanţi – încărcările se transmit la teren atât prin vârf cât şi prin frecare pe suprafaţa laterală.  radiere generale tip planşeu.  radiere generale tip dală cu vute. frecarea negativă etc. 10. După poziţia radierului fundaţiile pe piloţi pot fi:  fundaţii pe piloţi cu radier jos (radierul total sau parţial îngropat în teren). Clasificarea fundaţiilor pe piloţi 1.  fundaţii pe piloţi cu solicitări transmise de terenul din jurul piloţilor (împingerea pământului. cu grosime constantă sau variabilă. 9.

 piloţi din beton armat.  piloţi de metal. După materialul de execuţie:  piloţi de lemn.  piloţi de dislocuire – prin excavarea şi îndepărtarea pământului din spaţiul ocupat de pilot.  piloţi executaţi la faţa locului. 4. . După efectul pe care procedeul de execuţie îl are asupra terenului înconjurător:  piloţi de îndesare – fără excavarea pământului din spaţiul ocupat de pilot. 3.  piloţi de beton simplu. beton-metal etc.  piloţi din beton precomprimat  piloţi compuşi (lemn-beton.). ci prin îndesarea laterală a acestuia.2. După modul de execuţie:  piloţi prefabricaţi.

D.). S.. montarea şi punerea în funcţiune a unei pompe etc. Durata activităţii. Rezervele de timp (evenimente. Restricţii. de aici o relativă apropiere între noţiuni. Aşteptări (întreruperi tehnologice sau organizatorice). transportul şi punerea în opera a betonului. programarea resurselor. cu scopul folosirii efectului pozitiv al reluării aceloraşi activităţi în fiecare sector. evenimentele. într-un interval de timp. If. 3) Care sunt relaţiile volumelor de muncă activ şi pasiv şi care este relaţia dintre ele ? R : Volumul de muncă pasiv (necesar) al procesului j : Vmn (j) = C(j) x NT(j) mn. achiziţionarea.1 A 300022 TIMIŞOARA .404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . pe un front de lucru dat.. efectuate de o formaţie de lucru. săpatul şi evacuatul pământului. compusă din mai multe operaţii. ). Ac. prin care se obţine un bun material sau ideal care are întotdeauna valoare de întrebuinţare (prepararea. Volumul de muncă efectiv (activ) al procesului j : Vma (j) = e(j) x D(j). activităţi). 5) Definiţi metoda în lanţ ? R : Metoda în lanţ este o combinaţie între metoda succesivă şi cea paralelă de eşalonare a execuţiei lucrărilor în care procesul tehnologic este împărţit în mai multe “Lanţuri”. iar lucrarea în sectoare. Condiţionări./ 0040-0256-404081-404082 Fax.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. Vma (j)≥ Vmn (j) 4) Care sunt noţiunile de bază ale metodei drumului critic ? R : programarea activităţilor. Un process de muncă poate fi compus din una sau mai multe operaţii. Drum critic. 2) Ce este categoria de lucrări ? R : Este un grup de procese de muncă care au acelaşi specific de execuţie (specialitate inginerească) şi care sunt cuprinse în acelaşi indicator de norme de deviz (Ts. P. transportul. C. . Durata de realizare a proiectului. I.iulie) INGINERIA ORGANIZĂRII ŞANTIERELOR 1) Ce este procesul de muncă ? R : Este o activitate omenească.ROMÂNIA Tel. Activităţi şi evenimente critice.

4. inclusiv realizarea efectivă a acestor capacităţi. sorto-tipo-dimensiunile şi caracteristicile utilajelor. Alan. Ingineria organizării şantierelor de construcţii – Ed. studiind separat utilajele conducătoare şi separat utilajele auxiliare. 3. 2. dimensiunea fronturilor de lucru. Se vor elimina "locurile înguste" (acele sorto-tipo-dimensiuni din grup care au capacitate mai mică decât restul grupului). P. Alan. Să existe o corelaţie între capacităţile şi resursele care pot să fie asigurate. fiind plătite (tot grupul) pentru cantitatea totala realizata pe ansamblul grupului. 7) Enumeraţi principiile mecanizării. 9) Care sunt criteriile care stau la baza determinării capacităţii de producţie ? R : Orice sector de producţie trebuie să aibă capacitatea de a satisface cererea cel puţin în condiţiile prevăzute în graficele de eşalonare. R : 1. Ingineria organizării şantierelor de construcţii – Note de curs – în format electronic . În acest scop trebuie asigurate trei condiţii : 1. Alcătuirea grupurilor se face cu respectarea principiilor mecanizării. Utilajele vor lucra pe cât posibil în grup. P. Să existe un anumit prag de încredere sau probabilitatea că orice cerere poate fi satisfăcută. 3. Eurobit. 2.6) Ce este un grup de maşini de construcţii ? R : Este un număr de utilaje care execută un proces de muncă complex. 10) Care sunt atribuţiile subsistemului de producţie ? R : a) Programarea Lansarea Urmărirea operativă a producţiei (PLU) b) Asigurarea şi evidenţa capacităţii de producere c) Producţia propriu-zisă d) Gospodărirea resurselor e) Controlul tehnic de calitate Bibliografie : 1. 8) Ce rol are subsistemul Cercetare-Dezvoltare (C-D) într-o întreprindere de construcţii ? R : Subsistemul C-D are rolul de a asigura atât întreaga informaţie ştiinţifică cât şi toate documentaţiile tehnico-economice necesare realizării capacităţilor de producţie ale întreprinderii. adică vor realiza procese prin mecanizare complexa. Utilajele sau grupurile de utilaje vor fi planificate sa lucreze exclusiv în lanţ. 2000 2. Trebuie asigurată corelaţia dintre natura lucrărilor de executat. Să existe o corelaţie între resurse şi programul de producţie care trebuie realizat.

tăierea lor se poate face mecanic cu un echipament defrişor montat pe un tractor S1300.0. Alegerea metodei de defrişare se face în funcţie de diametrul vegetaţiei şi densitatea ei. dacă sunt mai mici şi răzleţe. sunt folosite Fig.6 m şi o productivitate de 0.ROMÂNIA Tel. pe întreaga suprafaţă unde urmează să se amplaseze construcţia. cu ajutorul fierăstraielor mecanice. . 1. arbuşti şi tufişuri.5 ha). acestea sunt expediate la fabricile de prelucrare.17).0. Preluschek Ervin: Tehnologia lucrărilor de construcţii hidrotehnice – Curs. 1.2.1 A 300022 TIMIŞOARA . Schema utilajului următoarele tehnologii: defrişor A. Echipamentul are o lăţime de lucru de 3. În cazul în care tulpinile arborilor sunt valorificate imediat în industria lemnului. – versiunea în redactare electronică – 2004 1. montat în locul lamei de buldozer. cadrul de susţinere şi cadrul de protecţie al cabinei. se foloseşte în zone cu diametrul arboretului sub 10 cm.8 ha/oră.70 cm faţă de teren. Pregătirea terenurilor pentru execuţia lucrărilor de terasamente 1.iulie) TEHNOLOGIE Bibliografie: 1./ 0040-0256-404081-404082 Fax.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie .4 .6 . ele sunt tăiate la o înălţime de circa 50 . operaţie executată numai de către personalul silvic. 1. în funcţie de necesitatea de a valorifica masa lemnoasă şi în funcţie de densitatea şi mărimea arborilor. 1995 2. Pregătirea terenurilor pentru execuţia lucrărilor de terasamente 1.  săparea şi dezrădăcinarea cu buldozerul (fig. urmând ca defrişarea rădăcinilor să se facă de către constructor. Această operaţie se poate executa prin următoarele metode:  legarea rădăcinilor cu cabluri şi tragerea cu buldozerul (fig. Astfel. 1.1 Lucrări de defrişare a amprizei construcţiilor hidrotehnice Defrişarea este operaţia de curăţire a terenului de arbori. În acelaşi fel se procedează şi cu tufişurile.2.18).19 – ca la scarificare). Preluschek Ervin: Tehnologia de execuţie a lucrărilor de construcţii – Curs pentru studenţii anului III .16. prevăzute cu o gheară la partea posterioară a maşinii (fig. Pentru zonele acoperite cu arbori având diametrul tulpinei mai mare de 10 cm. Dacă arboretul şi tufişurile sunt compacte şi ocupă suprafeţe mari (peste 0. sau situaţi pe versanţi. defrişarea se face manual. Acest echipament (fig. Lucrări pregătitoare şi auxiliare – Litografia UTT Timişoara. 1. pentru arbori izolaţi şi puţini.16) este format dintr-un scut triunghiular cu cuţite. După curăţirea tulpinilor de crengi. volumul I.  dezrădăcinarea cu tractoare puternice.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr.

Excavatorul cu cupa ridicată cât mai sus. c. 1. va împinge trunchiul până la căderea lui. Lucrările de scarificare a terenului După eliberarea terenului de vegetaţie. operaţia de scarificare are şi rolul de a scoate resturile lemnoase din teren. scarificarea trebuie să se execute pe sectoare cât mai lungi.2. se scot cu ajutorul explozivilor. 1. 1. ori de câte ori este necesară. 1.utilaje scarificatoare.21). Scarificarea terenului a. se sapă o tranşee pe latura unde trebuie să cadă arborele. 1. cu diametrul mai mare de 1 m.19.20 şi 1.dinţi de scarificator . Când arborii nu sunt tăiaţi în prealabil şi urmează a fi scoşi împreună cu rădăcinile. B. folosind astralita.17. Fig. Sceme pentru extragerea rădăcinilor III-a şi a IV-a.d . Această lucrare are rolul de mobilizare şi afânare a terenurilor înţelenite şi compacte. secţionându-se astfel rădăcinile superficiale.19. evitând astfel distrugerea organelor de lucru ale maşinilor de săpat folosite ulterior. În general adâncimea săpăturilor depăşeşte adâncimea scarificării şi de aceea operaţia de scarificare trebuie executată în straturi. pentru asigurarea unor productivităţi normale utilajelor ce urmează să execute lucrările de săpare.b . Efectuată după defrişare.2. Pentru dezrădăcinarea arborilor cu excavatorul hidraulic cu cupa inversă. se execută de obicei lucrarea de scarificare. Afânarea se poate face cu ajutorul plugurilor. şi două tranşei laterale. Pentru a reduce timpul consumat cu întoarceri neproductive. rădăcinile izolate. scarificatoarelor sau a explozivilor (fig. se poate folosi buldozerul sau se aplică metoda dezrădăcinării prin folosirea concomitentă a tracţiunii cu cablu şi împingerii cu buldozerul. de categoria a Fig.

Pentru acestă operaţie poate fi folosită o gamă largă de utilaje. baraje. într-un strat de pământ compactat în corpul umpluturii sau în fundaţia acesteia. cu depozitarea în cavaliere. îndepărtarea stratului vegetal în zona amplasamentului se face pe o adâncime de până la 50 cm. fără a împiedica circulaţia utilajelor. pe o adâncime de 10 . Prezenţa resturilor vegetale. Metoda economică de îndepărtare a stratului vegetal este cea cu dispoziţia transversală. Lucrări de descopertare a stratului vegetal Operaţia de descopertare (decapare) are rolul de a îndepărta stratul vegetal de pe amplasamentul lucrşrilor (diguri. periclitează construcţia şi mai ales exploatarea ei. astfel incât să poată fi utilizat după terminarea lucrării la umplerea gropilor de împrumut sau la încărcarea taluzurilor şi coronamentului.15 cm pe amplasamentul digurilor.3. întrucât distanţele de transport sunt cuprinse între 60-100 m.1.22. . ca şi a altor construcţii) şi de pe suprafaţa gropilor de împrumut şi a carierelor în vederea evitării amplasării umpluturilor peste stratul vegetal. Detalii privind execuţia acestor operaţii în cazul lucrărilor hidrotehnice specifice se vor prezenta în capitolele următoare. formând galerii prin care apa se infiltrează şi circulă cu uşurinţă. sau a amestecării materialelor din cariere cu acesta. este îndepărtat şi depozitat la distanţe minime de axa lucrării. în lipsa luminii şi aerului putrezeşte. deoarece vegetaţia. Stratul vegetal. canale în rambleu. prin secţiunea sau fundaţia lucrării.2. În cazul barajelor din pământ. ramuri sau alte materii organice. materialul organic contribuind la procesul de înierbare (fig. 1.). care constau din crengi.

Executarea săpăturilor 2..... 5... constructorul nu este absolvit de obligaţia de a lua imediat măsuri de asigurare a stabilităţii... La executarea săpăturilor lângă construcţii existente.. săpătura trebuie oprită mai sus decât cota prevăzută în proiect.. şi mai ales atunci când se coboară sub cota fundaţiilor acestor clădiri.. subzidiri etc). sesizând beneficiarul şi cerând proiectantului să stabilească soluţiile de adoptat pentru acestă nouă situaţie. fundul săpăturii (în orice fază a execuţiei) trebuie să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte de colectare a apelor în caz de ploaie....se pot executa cu adâncimi până la următoarele adâncimi (normativ C 169-83):  0.25 cm se îndepărtează doar cu puţin timp înainte de betonare.. Dacă înainte de începerea lucrărilor de turnare a betonului în fundaţii fundul gropii este umezit superficial în urma unei ploi de scurtă durată. În cazul terenurilor (pământurilor) sensibile la acţiunea apei (PSU). şi anume:  pentru nisipuri fine........ terenuri stâncoase etc).. diferenţa urmând a se executa cu alte mijloace mecanice sau manual.  1.. el trebuie lăsat să se zvânte..00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare....0.... proiectul trebuie să prevadă măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii acestor construcţii (sprijiniri.20 .... Executarea săpăturilor Fundaţiile construcţiilor se pozează la o anumită adâncime..25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie. Săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi . În cazul unor lucrări de terasamente cu volume mari... nu trebuie să fie depăşit profilul proiectat al săpăturii..0. trebuie chemat proiectantul care stabileşte măsurile ce trebuie luate în vederea fundării.. săpătura trebuie oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală..0.... prevăzută în proiect.30 cm deasupra cotei profilului proiectat al săpăturii.. În cazul terenurilor nesensibile la acţiunea apei (pietrişuri... sau de tehnicitate ridicată. Trebuie avut grijă ca lucrările de epuismente (vezi cap.. se îndepărtează stratul respectiv de noroi ajungându-se în acest fel la majorarea adâncimii de fundare..... iar atunci când umezirea este mai puternică..0..1.... În cazul săpăturilor de lungimi mai mari pentru fundaţie..  atunci când turnarea betonului de fundaţie nu se face imediat după terminarea lucrărilor de săpare... A.. Prezenţa apei subterane constituie cea mai dificilă problemă în timpul execuţiei lucrărilor de excavaţii pentru fundaţii....0.. Când săpăturile se execută cu excavatoare. iar săpăturile respective să nu influenţeze nici construcţiile sau instalaţiile executate anterior. Chiar dacă aceste lucrări au fost omise din proiect.. şi orice modificare în acest sens se consemnează în registrul de procese verbale de lucrări ascunse.40 ...15 . săpăturile se execută de la început până la cota stabilită prin proiect. pământuri macroporice)... În cazul săpăturilor cu pereţi verticali nesprijiniţi trebuie luate următoarele măsuri pentru menţinerea .. atacarea lucrărilor se face astfel încât să se asigure executarea fundaţiilor începând cu cele care sunt situate la adâncimea cea mai mare. La executarea săpăturilor pentru fundare trebuie să se aibă în vedere următoarele:  menţinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de fundare. astfel încât pentru realizarea lor este necesară excavarea (săparea) terenului până la adâncimea respectivă. la care se aplică tehnologii noi şi se cere precizie mare în executarea lucrărilor. de importanţă....) să nu producă modificări ale stabilităţii masivelor de pământ din zona lor de influenţă şi să pericliteze rezistenţa şi stabilitatea clădirilor existente în vecinătate.. De aceea săpătura se opreşte cu circa 20 . sau în jurul fundaţiilor clădirilor învecinate existente.50 m Atunci când la cota de fundare pe fundul gropii apar crăpături în teren.30 m  pentru pământuri argiloase... Schimbarea cotei de fundare se poate face numai cu acordul proiectantului..2.2..  2. Atunci când în aceeaşi incintă se execută mai multe construcţii apropiate între ele.... şi nici pe cele ale viitoarelor lucrări învecinate. iar stratul rămas de 15 .... fişe sau proiect tehnologic.75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive.. acestea se execută numai pe bază de caiet de sarcini...25 m  pentru PSU (loessuri... astfel încât să nu pericliteze rezistenţa şi stabilitatea acestora... Se procedează în acest fel pentru ca terenul de fundare să nu-şi reducă capacitatea portantă datorită înmuierii în perioadele cu precipitaţii.0..

Îndepărtarea apei în asemenea situaţii se poate efectua prin una din următoarele metode:  Epuismente directe (fig........4:1  stâncă...... în funcţie de înălţimea porţiunii în taluz.) executate prin pomparea apei din groapa de fundare. şi se asigură condiţiile ca această umiditate să nu crească......00 m.. Între aceste două părţi se lasă o banchetă orizontală de 0......50 m..1:1.... Aceste banchete au lăţimea de 0........acestea constau în coborârea nivelului apei subterane cu ajutorul unor puţuri filtrante....... Săpăturile cu pereţi în taluz .. cu respectarea următoarelor condiţii: a..4:1 b... Săpături manuale cu adâncimi mai mari de 2 m: în acest caz taluzurile trebuie executate în trepte.. şi anume:  nisip......2).. şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor"..2........ Se foloseşte în cazurile în care afluxul de apă subterană este mic..... se iau măsuri de sprijinire a pereţilor în zona respectivă.....2:1 ..... Săpăturile nesprijinite cu pereţii în taluz prezintă avantajul că elimină sprijinirile.18 ... turnarea fundaţiilor nu se efectuează imediat după săpare şi se observă fenomene ce indică pericol de surpare. amplasate în afara conturului excavaţiei... prevăzându-se pe înălţime banchete care să permită evacuarea pământului prin relee.... se pot utiliza săpături de fundare cu pereţi parţial sprijiniţi pe o anumită adâncime a părţii inferioare a gropii.... De regulă în proiectul de execuţie al lucrării respective se prevede schema de evacuare a apei din groapa de fundare...  trebuie luate măsuri de înlăturare rapidă a apelor din precipitaţii sau provenite accidental.2:3 (1:1.. În funcţie de condiţiile locale.... când diferenţele de nivel între fundul săpăturii şi nivelul apelor subterane sunt mici. puţuri vacuumate sau filtre aciculare.... B...  când nu este posibilă desfăşurarea taluzului.. adoptarea acestei soluţii trebuie să se facă numai în baza unui calcul tehnico ..25  argilă nisipoasă. În cazul executării unor săpături cu adâncimea mai mare de 5..1......  pământul rezultat din săpătură să nu fie depozitat la o distanţă mai mică de 1 m de la marginea gropii de fundare..  dacă din cauze neprevăzute...se utilizează în următoarele situaţii:  când adâncimea săpăturii depăşeşte limitele menţionate la săpăturile cu pereţi verticali nesprijiniţi..4:3  rocă friabilă. pe baza unui calcul economic rezultă mai eficientă executarea sprijinirilor.... care pot indica începerea surpării malurilor....... sau când acest lucru nu este indicat din punct de vedere economic...  pământul are o umiditate naturală de 12 .5)  argilă. Normativul C 169-83 menţionează: "constructorul este obligat să urmărească apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii.... Atunci când condiţiile locale nu permit săparea cu taluz pe întreaga adâncime..  panta taluzului săpăturii nu trebuie să depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de pământuri.50 . Săpăturile cu pereţi verticali sprijiniţi ..... în cazul săpăturilor până la 1 m adâncime..1:2  loess.... faţă de săpătura executată cu taluz..... D....1.... Sistemul de sprijinire se stabileşte în funcţie de natura terenului şi dimensiunile săpăturii (vezi 2.... .. puţuri de adâncime........ C. însă volumul de săpătură este mult mai mare......... şi când sub fundul săpăturii nu există un strat permeabil sub presiune care să pericliteze stabilitatea săpăturii.... balast.1:1  nisip argilos..60 ... iar partea superioară să se execute în taluz.. se fac calcule de stabilitate a pereţilor săpăturii.  Epuismente indirecte . dimensiunile şi elementele necesare executării sprijinirilor se stabilesc prin proiectul de execuţie al lucrării. Pentru adâncimi până la 2 m:  săpătura de fundare nu stă deschisă mult timp......se pot executa în orice fel de teren...1. Săpături sub nivelul apelor subterane sau în terenuri cu infiltraţii puternice de apă se execută sub epuismente..... distanţa de depozitare se poate lua egală cu adâncimea săpăturii..economic comparativ.  când.00 m lăţime...... sau de transformare a lor în pereţi cu taluz...00 m şi sunt prevăzute la o distanţă pe verticală de 2.. 2............stabilităţii malurilor:  terenul din jurul săpăturii să nu fie supraîncărcat şi să nu fie supus la vibraţii...

În fig. Ele se dimensionează astfel încât să reziste la împingerea pământului. Deşi sprijinirile sunt lucrări cu caracter provizoriu. 2. la pământurile caracterizate prin taluzuri naturale cu înclinări line (mâluri. folosind şpraiţuri metalice de inventar. la rândul lor sunt susţinute fix prin şraiţuri orizontale în cazul în care pereţii săpăturii sunt suficient de apropiaţi pentru a sprijini cu acelaşi şpraiţ ambii pereţi (fig. . A. Din această cauză. fie cu şpraiţuri înclinate în cazul săpăturilor în spaţii largi (fig. Pe măsură ce se execută prin săpare peretele vertical. 5.2.Detalii privind execuţia lucrărilor de epuismente se vor trata în cap. Sprijinirea pereţilor săpăturilor 2. nu trebuie să se uite că prin cedarea lor se pot produce accidente grave. Sprijinirea pereţilor săpăturilor Sprijinirea săpăturilor pentru fundaţii trebuie făcută mai ales în cazul săpăturilor relativ înguste şi adânci. Sprijinirile obişnuite. se introduc dulapii orizontali care sunt sprijiniţi şi stabilizaţi cu filate (rigle verticale). Sprijinirile cu dulapi orizontali . Filatele. 3. 2. atât dimensionarea cât şi execuţia lor trebuie făcută cu grijă şi în mod corespunzător.2. 2. şi care sunt de obicei alcătuite din dulapi. bile de lemn şi şpraiţuri metalice de inventar. argile şi prafuri nisipoase moi etc) sau în cazul celor supuse pericolului de afuiere.2). simple sunt lucrări cu caracter provizoriu care se execută pentru susţinerea verticală a malurilor. cu pioerderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale.3).4 sunt prezentate schiţat diferitele posibilităţi de sprijinire cu dulapi orizontali.se folosesc în cazurile în care pământul din săpătură se poate menţine cu perete vertical nesprijinit pe o anumită înălţime până la executarea sprijinirii.

2. B. .5).În terenurile cu umiditate naturală de 12 . Pentru o mai bună susţinere. acestea nu mai pot fi sprijinite transversal cu şpraiţuri simple. şi atunci se creează puncte intermediare de rigidizare (fig. Sprijinirile cu dulapi verticali (fig. fără interspaţii (fig. În terenuri umede şi friabile se folosesc sprijiniri fără interspaţii indiferent de adâncime.7).se folosesc în general în cazul pământurilor cu consistenţă redusă (nisipuri curgătoare etc). 2. Pentru adâncimi de maximum 5 m se folosesc sprijiniri continue.9). filatele şi şpraiţurile se înlocuiesc cu cadre din lemn (fig. până la adâncimea de 3 m. 2. 2. În cazul săpăturilor cu lăţime mai mare de 5 . 8) .6). 2. întrucât lungimea de flambaj ar deveni prea mare.15  se folosesc sprijiniri orizontale cu interspaţii (fig. atunci când condiţiile locale impun acest lucru.6 m.

se procedează la amplasarea dulapilor în etaje succesive pe verticală (fig. până la suprafaţa terenului. iar a celor cu dulapi verticali până la circa 5.10). 2. cu ajutorul cărora pământul poate fi evacuat succesiv pe înălţime. se adoptă soluţia cu pereţii sprijiniţi parţial.12).00 m) şi pentru lăţimi cuprinse între 1. pe o anumită adâncime şi parţial în taluz (fig. dimensionarea sprijinirilor se face prin calcul. Pentru adâncimi şi lăţimi mai mari.6.00 m. În cazul adâncimilor mai reduse de săpătură (până la 3. În cazul în care săpăturile sunt mai adânci de 5.00 şi 3.00 m.00 .00 . la care dulapii se bat înclinaţi şi se împănează (fig.11). Acest sistem prezintă însă dezavantajul că săpătura se îngustează progresiv spre adâncime. 2. 2. În cazul săpăturilor largi şi adânci sprijinirile devin sisteme spaţiale complexe. În cazul în care condiţiile locale nu permit săparea în taluz pe toată adâncimea. montându-se pe şpraiţuri platforme de lemn. 2. alegând dulapi de 3.00 m. Pentru remedierea acestui inconvenient.De obicei adâncimea săpăturilor sprijinite cu dulapi orizontali ajunge până la circa 4.6. filate de 8x14 cm.13) . sau când condiţiile tehnico economice o impun. verticale şi înclinate (fig. dimensionarea sprijinirilor se face constructiv. se poate folosi sistemul marciavanti. fiind alcătuite din elemente orizontale.80 cm grosime.00 m şi lungimea dulapilor verticali nu mai este suficientă.

Drenarea prin puţuri filtrante şi puţuri de adâncime 5. cu pereţi verticali.1. cu coeficienţi de permeabilitate cuprinşi între K = 1x10-1 . care trebuie să fie etanşi.3). iar fundamentul impermeabil se găseşte la cel puţin 3 m sub cota excavaţiei. . ele constituind lucrări provizorii. rezistenţi şi să asigure stabilitatea necesară atât la împingerile exterioare. Se confecţionează din lemn. canale. Metodele folosite la realizarea excavaţiilor pentru fundaţiile construcţiilor hidrotehnice de diferite tipuri (baraje.aceste elemente speciale de sprijinire se folosesc la susţinerea săpăturilor adânci.1x10-4 cm/s. 4. Alegerea materialului din care urmează a se executa pereţii de palplanşe se face în funcţie de natura lucrării şi de importanţa solicitărilor. Drenarea prin puţuri filtrante În cazul terenurilor alcătuite din nisipuri fine. De cele mai multe ori palplanşele servesc la sprijinirea malurilor excavaţiilor pentru fundaţii. metal sau beton armat.C. Sprijinirile cu palplanşe . Execuţia pereţilor de palplanşe se va trata în capitolul 6. Palplanşele se înfig în teren şi se asamblează sub forma unor pereţi continui. 5. diguri. cât şi faţă de pericolul de afuiere. executate sub nivelul apei subterane. Epuismente. se foloseşte metoda de drenare prin puţuri filtrante (fig. reţele de conducte etc) se vor trata în capitolele referitoare la execuţia respectivelor construcţii.

1.15 puţuri. pentru ca depresionarea maximă să nu fie atinsă decât după 8 .300 mm. Prin aceste restricţii se urmăreşte împiedicarea colmatării filtrului invers. În interiorul tubului filtrant se introduce conducta de aspiraţie (5) prevăzută cu un sorb (6). care.6 mm sau cu şliţuri lungi de 20 . Porţiunea filtrantă este înfăşurată cu o sită metalică cu ochiuri foarte mici. Dacă această adâncime nu este suficientă. denivelarea apei subterane să nu fie mai mare de 1. Tubul filtrant este închis la capătul inferior cu un dop de lemn (3) sau flanşă oarbă sudată.12 m pe conturul incintei de construcţie.0 .4 m. precum şi formarea unui filtru natural în jurul coloanei forate. legată la un colector comun (7) la care sunt racordate 10 .4 mm lăţime. a căror suprafaţă totalizează 30 .35 din suprafaţa coloanei filtrante aflate în stratul acvifer. în zona cu infiltraţii este perforat în găuri circulare  5 .Metoda constă în săparea prin foraj tubat (1) a unor puţuri cu diametrul de 400 .30 mm şi de 3 . procedeul se poate aplica în 3 . Funcţionarea puţurilor filtrante trebuie astfel reglată.500 mm. ca la începerea epuismentelor. în primele 12 ore.4 trepte. obţinându-se o cumulare a efectelor (fig. În continuare viteza de coborâre a nivelului trebuie să fie uniformă. Între tubul filtrant şi peretele puţului se introduce material filtrant (4) (filtru invers) concomitent cu extragerea tubului exterior care s-a folosit la forare. 5. Prin intermediul unor pompe aspirante. aşezate la distanţe de 6 . În fiecare puţ se introduce câte un tub filtrant (2) din conductă galvanizată  250 .2 m.12 zile.4) . Coborârea nivelului apei subterane cu puţuri forate este de cel mult 3 . apa din puţuri este evacuată în exterior.

După atingerea cotei de lucru. coloana perforată (2) acoperită cu o ţesătură metalică. Coloanele sunt formate dintr-un tub central (1). drenarea gravitaţională fiind ineficientă. 5. rotor radial. Drenarea prin puţuri vacuumate În cazul pământurilor prăfoase-argiloase.6. pe înălţimea coloanei perforate. de tip Hebe (fig.a) se realizează înfigerea hidraulică a coloanei prin forare cu apă sub presiune. Pot fi folosite în mod eficient numai la obiecte de importanţă deosebită. care prezintă un grad mare de dificultate. în care se coboară pompe cu ax vertical. între coloană şi peretele săpăturii. trifazat. În ţară se execută puţuri de adâncime cu pătrunderi mari în stratul acvifer.3. Drenarea prin puţuri vacuumate 5. şi jetul de apă iasă din sabot spălând pământul.5. Puţurile de adâncime nu sunt recomandate pentru drenări de scurtă durată. 5. sau o cedează greu şi în timp îndelungat. deschizând orificiul central. şi un cap hidraulic alcătuit din sabotul (3).).15 m depresionare. care servesc atât la înfigerea hidraulică cât şi pentru funcţionarea ca puţuri.6. care să .5 m un dop de argilă compactă. cu permeabilitate redusă (K = 1x103 . submersibile. în partea superioară. discul (4) este ridicat în sus. Acestea sunt realizate cu ajutorul unor coloane speciale (fig. construite în acelaşi mod cu cele filtrante. Epuismente. iar bila de cauciuc (5) cade în jos. sita filtrantă (2) pentru admisia apei în partea de mijloc.1x107 cm/s). cu rotor înecat. numai că sunt echipate fiecare cu câte o pompă submersibilă care poate realiza într-o singură treaptă 10 . se foloseşte drenarea prin puţuri vacuumate. cu coloane perforate în lungime de 15 . 5. se toarnă în foraj. închizând circulaţia dintre tubul central şi coloana perforată. Pentru aceasta coloana se racordează la refularea unei pompe centrifuge care trimite apa în coloană la o presiune de 15 .5). şi motorul electric asincron (3) tip S. de tip umed (capsulat) în partea de jos.20 at prin tubul central (1). discul găurit (4) şi bila de cauciuc (5). care nu cedează apa cu care sunt saturate. 5. Drenarea prin puţuri de adâncime Drenarea se poate realiza şi cu puţuri de adâncime. Datorită presiunii.2. Pompele submersibile sunt alcătuite dintr-o pompă centrifugă (1) cu ax vertical.30 m. Modul de funcţionare a coloanei combinate este următorul:  În prima fază (fig. un pietriş mărgăritar. iar la suprafaţa terenului se realizează pe o înălţime de 1.

.1 at. Colectoarele sunt formate din tronsoane de ţeavă de 6 . apa este împinsă de presiunea atmosferică prin coloana perforată în tubul central. închide orificiul frontal. În mod similar cu coloana combinată a puţurilor vacuumate. după 5 .4.  coloana interioară. coloana perforată (2) care împreună formează acul în sine. sau emisari naturali. de refulare (7). se porneşte şi pompa de apă. formată din ţeavă metalică de 1". În această situaţie.3 l/s. iar în momentul în care apare apa în rezervorul de separaţie.10". motorul electric (sau termic) (10) şi pompa de apă (11). confecţionate de obicei din aluminiu.0.0. După montarea instalaţiei se porneşte pompa de vacuum. Acele se introduc în teren de-a lungul excavaţiei sau pe un contur închis. Drenarea cu filtre aciculare Instalaţiile cu filtre aciculare dau rezultate foarte bune în cazul pământurilor prăfoase şi al nisipurilor fine cu granule mai mici de 0.100 mm şi cu o lăţime de 0. care trebuie să fie cuprins între 0.7) este alcătuită în principiu din următoarele părţi: capul hidraulic (1).asigure puţul împotriva accesului aerului.b) puţul se racordează la o pompă de vacuum şi datorită depresiunii create de aceasta.05 mm.5 mm. iar de aici este aspirată de pompă într-un rezervor de separaţie. 5. cu fante longitudinale lungi de 50 . şi de apă de răcire (8). iar pierderile de sarcină să fie cât mai reduse. furtunul flexibil (4).  capul hidraulic montat pe coloana interioară prin înşurubare. realizată din material plastic. Efectul maxim de depresionare cu filte aciculare se obţine funcţie de natura terenului.0. de 0. de unde apa este evacuată în spaţii amenajate. iar bila de cauciuc ridicându-se. Dacş montarea instalaţiei s-a făcut corect.1 at. având diametrul exterior egal cu diametrul coloanei prelungitoare.ac pentru nisipuri foarte fine şi 1 l/s. la circa 2 .5 . pompa de vacuum (9). la distanţă de 0.15 zile de funcţionare. În caz că nu se obţine un vacuum sub 0. iar aerul este refulat în atmosferă.  mantaua exterioară filtrantă. Procesul de înfigere se realizează ca în cazul puţurilor vacuumate. discul (4) cade pe lăcaşul său deschizând legătura dintre coloana perforată şi tubul central.2 . acul filtrant este alcătuit din.ac pentru nisipuri grosiere. colectorul (5).6.2 . un rezervor cu trei camere: de separaţie (6). asigurându-i o etanşeitate corespunzătoare. 6. Drenarea prin filtre aciculare 5. 5. Mantaua poate fi realizată şi din două rânduri de site metalice suprapuse. Eficienţa globală a instalaţiei se apreciază după debitul de apă refulat. instalaţia nu a fost corect montată şi este necesară demontarea şi verificarea ei. coloana prelungitoare (3). Instalaţia cu filtre aciculare (fig. pentru acţionarea capului hidraulic de înfigere. lungi de 6 . Reţeaua de colectoare trebuie să fie cât mai etanşă pentru a se putea realiza obţinerea şi apoi menţinerea unui vacuum ridicat.0 m şi la o adâncime maximă de 8 m.2 .3 ore de la pornire se obţin 0. Epuismente.5 at. cu îmbinare prin cuplaje rapide sau înşurubare.2.  În faza a doua (fig. După înfigere coloana şi acul se racordează prin furtun armat sau racorduri din elemente de ţeavă la ştuţurile colectoarelor.10 m.

Pentru ca lucrarea de betonare să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii.7. Se verifică şi starea mijloacelor de transport. În cazul în care s-ar putea ca prin turnarea betonului să se producă deformarea armăturilor. urmărindu-se să se acopere complet armăturile.1. Operaţia de compactare este indispensabilă pentru obţinerea unei rezistenţe mecanice corespunzătoare.0 m pentru a se evita segregarea. la acţiunea apelor agresive şi o mai bună impermeabilitate a betonului. Manevrarea benelor se face cu deosebită atenţie în jurul aparatelor de măsură şi control. nu se admite adăugarea de apă şi reamestecarea lui. betonul se descarcă pe o platformă amenajată. la care betonarea se poate face de la înălţimi de 3. Lucrări de turnare a betonului Turnarea betonului se face de preferinţă direct din mijlocul de transport. pământ. agregatele mari se deplasează către partea inferioară a cofrajului. Dacă în timpul transportului betonul a segregat inainte de turnare. Această operaţie se execută astfel încât betonul să umple perfect cofrajele în care a fost turnat.3 ore înainte de turnarea betonului se udă de mai multe ori suprafaţa cofrajului din lemn care va veni în contact cu betonul. În aceste zone betonul se împinge cu vibratorul sau cu lopata. Modul de punere în operă a betonului diferă în funcţie de obiectul care se betonează. pentru ca betonul să nu adere la ele. de turnare şi de compactare a betonului. de pe care se toarnă în cofraje cu ajutorul lopeţilor. Înălţimea de cădere liberă a betonului în timpul turnării nu trebuie să depăşească 2. Problemele de detaliu se vor trata la tehnologia de execuţie a fiecărui obiect.  se curăţă cofrajul de resturi lemnoase. şi se va prezenta pentru fiecare tip de construcţie în parte. fortele de coeziune fiind mici. sau din lemn căptuşit cu tablă. Suprafaţa pe care se toarnă betonul necesită o tratare specială. dacă dimensiunile elementelor de construcţie sunt mici. Procesul de compactare prin vibrare nu se aplică decât betoanelor vârtoase şi semiplastice. Prin vibrarea betonului se reduc forţele interioare de coeziune şi betonul se transformă dintr-un corp vârtos întrun fluid greu care. este necesar ca în prealabil să se ia o serie de măsuri pregătitoare. Punerea în operă a betonului hidrotehnic Punerea în operă a betonului hidrotehnic este una din operaţiile principale în realizarea construcţiilor hidrotehnice din beton şi beton armat. deoarece fiecare transbordare favorizează segregarea. astfel încât betonul să curgă încet. şi anume:  se controlează dimensiunile şi calitatea cofrajelor. Terminarea procesului de compactare prin vibrare este indicată de apariţia la suprafaţa betonului a unui strat subţire de lapte de ciment şi rărirea şi micşorarea diametrului bulelor de aer degajate. Această operaţie se realizează cu ajutorul unor mijloace mecanice care funcţionează pe principiul vibrării. Cofrajele metalice se ung cu decofrol. Betoanele cu consistenţă mai redusă segregă sub acţiunea vibrării.2 Compactarea betonului Operaţia de compactare a betonului are drept scop umplerea completă a cofrajelor în care este turnat. precum şi sprijinirile acestora. fără a include goluri. pentru o mai bună aderenţă a betonului cu armătura. Panta maximă a jgheabului nu trebuie să depăşească 30°.  se verifică starea podinelor de circulaţie pentru mijloace de transport şi muncitoril. În aceste situaţii se va adăuga lapte de ciment cu raport a/c < 0.5. 13. cu tasarea conului de maximum 5 cm. Cu 2 . iar aerul este expulzat în exterior. În acest caz betonul nu mai este omogen în toată masa sa şi rezistenţa lui mecanică se reduce. . Deasemenea. În timpul vibrării particulele solide se deplasează în sensul gravitaţiei. el trebuie reamestecat până îşi recapătă omogenitatea. 8. Lucrări de turnare a betonului hidrotehnic 13.0 m. pentru creşterea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ.  se verifică montarea elementelor de instalaţii şi aparate care se vor îngloba în betonul turnat. În cazul în care betonul este prea vârtos. care diferă de la caz la caz. Dacă se continuă procesul de compactare. moloz etc. pentru a se evita absorbţia apei de hidratare a cimentului şi pentru închiderea rosturilor cofrajului prin umflarea acestuia. fără a segrega. betonul se toarnă prin intermediul unui jgheab executat din tablă de 2 mm grosime. Fac excepţie stâlpii cu secţiunea mai mare de 40x40 cm. Compactarea betonului hidrotehnic 13. curgând umple complet cofrajul şi faţa sa se nivelează.

Încălzirea apei se face în încălzitoare de diferite tipuri. în aceeaşi poziţie. pentru a se asigura legătura (înfrăţirea) între straturi. intervalul 15. în funcţie de consistenţa betonului şi tipul de vibrator utilizat. acest interval este mărit în funcţie de datele climatice statistice locale. pentru a nu rămâne goluri în beton. În acest scop. Cauza principală a degradării betoanelor turnate pe timp friguros o constituie prezenţa apei în compoziţia lor. Lucrări de betonare pe timp friguros Lucrările de construcţii hidrotehnice necesită volume mari de betoane. prin reducerea raportului a/c la minim 0. Pentru realizarea acestei condiţii importante se vor lua următoarele măsuri:  marca betoanelor se va mări numai prin folosirea cimenturilor de marcă superioară. cum ar fi: serpentine montate în rezervorul de apă. înscrisă în fişa tehnică a utilajului. 9. Durata de vibrare se situează în mod obişnuit în limitele a 15 . pentru a se evita degradarea betonului. Deasemenea se impune luarea unor măsuri privind accelerarea întăririi betonului.1. Perioada de timp friguros se consideră în mod convenţional ca fiind intervalul de timp în care temperatura aerului scade sub +5°C. betonul devenind sfărâmicios după îngheţare. Grosimea stratului supus vibrării se recomandă să nu depăşească 3/4 din lungimea buteliei vibratorului. Măsurile preliminare ce trebuie luate pentru împiedicarea îngheţării betonului sunt legate de asigurarea unei temperaturi de peste +5°C în perioada de întărire. se recomandă ca betonarea să se execute la temperaturi ale mediului exterior de peste 0°C. mărindu-se cu 50 timpul de amestecare. care îngheaţă şi împiedică întărirea betonului în perioada de priză. şi extragerea se face lent. Distanţa optimă de la marginea buteliei până la punctul cel mai apropiat al cofrajului este r/2. Introducerea vibratorului se face în poziţie verticală. evitându-se sporirea dozajului de ciment. introducerea de jeturi de abur în rezervorul de apă etc. iar dacă au fost începute. este necesar să se cunoască modul de preparare. apa şi agregatele folosite în reţetele betoanelor hidrotehnice.  prepararea betoanelor se va face în malaxoare situate în spaţii închise. a căror execuţie este eşalonată şi în perioada de timp friguros. în care r este raza de acţiune a vibratorului. ele se vor întrerupe dacă temperatura coboară sub -10°C. în condiţiile ţării. Se vor folosi acceleratori de priză.r.2 . astfel încât să atingă în timpul cel mai scurt rezistenţa minimă la care îngheţarea betonului nu mai este periculoasă. Distanţa între două puncte succesive de introducere a buteliei vibratorului în beton se determină cu relaţia d = 2 . trebuie încălzite. Lucrările de betonare nu vor începe dacă temperaturile exterioare sunt mai scăzute de -5°C.4. şi ale cărei valori sunt prezentate în tabel nr. turnare şi protecţie a betoanelor şi pentru această situaţie. 13.în anexă). Ca atare.3. sau a cimenturilor cu rezistenţe ini]iale mari (RIM).15 cm în stratul compactat anterior.60 secunde.Vibratorul de interior are o rază de acţiune relativ mică. În cazul şantierelor situate la altitudini mai mari de 500 mdM. ceea ce obligă la dese introduceri şi extrageri a buteliei din masa betonului. (în anexă). atunci când se dispune de aer cald sau abur. Betonare pe timp friguros 13.15. La compactarea unui strat butelia trebuie să pătrundă 5 .35 şi compensarea lucrabilităţii prin utilizarea de plastifianţi. În principiu. se poate folosi una din următoarele metode: . betonul trebuie adus la temperatura rezultată din calcule termice (tabel nr. martie impune măsuri speciale pentru betoane.  temperatura betonului după turnare nu trebuie să scadă sub +5°C. Intervalul de timp dintre turnarea betonului şi compactarea lui trebuie să fie cât mai scurt şi în nici un caz să nu depăşească durata de priză a cimentului. prin care circulă abur supraîncălzit. Pentru realizarea acestor condiţii.  betoanele folosite vor fi mai vârtoase. Pentru încălzirea agregatelor. noiembrie . 13.

Aerul cald acţionează direct asupra agregatelor care trec prin tambur în 2.5 . B. având lungimea de 1.7 .1. Instalaţia se compune din dispozitivul (1) de încărcare a agregalelor încălzite în malaxor. sub mantaua de protecţie rămânând o zonă (crustă) de agregat îngheţat (5) care va fi îndepărtată în momentul întrebuinţării.a. 13.5. Această metodă se realizează prin acoperirea depozitului cu o manta de protecţie (1) (fig.3 . 13.3".8 m şi diametrul de 0. Lăncile.5). lagărul cu role (6). închizătorul (4). 13. legate prin furtunurile (3) la conducta de abur cu  = 2" . coroana de antrenare (7). se introduc la intervale de 0.A.0 m.6 m. folosind aburul (fig. C. injectorul (3) pentru aer cald.b) prin care se introduc lăncile (2) al căror detaliu de construcţie este prezentat în fig.1. de tipul unor ţevi găurite. încălzirea agregatelor din întregul depozit.5 minute. Încălzirea agregatelor în silozuri (fig.6). pinionul de atac (8) şi buncărul de agregate (9). realizând încălzirea agregatelor din siloz. În acest scop silozurile se prevăd cu izolaţie termică (1) şi registre de ţevi (2) situate la distanţe de 30 cm pentru a nu împiedica scurgerea. dozatorul de agregate încălzite (2).7). . asigurând prin zonele de influenţă a aburului introdus. Aburul este introdus prin furtunul de legătură (3) la partea superioară a registrului de ţevi. tamburul uscător (5) care poate avea lungimi de 3 .5 . Încălzirea agregatelor în uscătoare rotative (fig.5 m în masa agregatului. Încălzirea agregatelor în depozit. 13. 13.1. şi prin care circulă aburul de încălzire.5.3.

Agregatele nu pot fi folosite în stare îngheţată chiar dacă se utilizează apă caldă la prepararea betonului. Prin malaxare o parte din căldura acumulată în apă şi agregate se pierde. Compactarea betonului se face numai prin vibrare pentru asigurarea unei rezistenţe mari. efectuat corect.1. având cele mai mici pierderi de căldură. în mijloace de transport izolate termic. În cazul construcţiilor la care betonul se toarnă pe etape. transportul să se facă rapid. asigură condiţiile cele mai bune. La viteze de scurgere mai mari se realizează de regulă batardouri din anrocamente. Batardouri din pământ şi din anrocamente 6. deoarece în timpul efectuării acestora. Turnarea betonului trebuie să se facă continuu până la terminarea lucrării pentru a se evita îngheţarea suprafeţei stratului betonat care ar împiedica legătura cu stratul următor. Din această cauză trebuie să se ţină seama de acest aspect la încălzirea lor. masivul turnat. 10. Distanţa de la locul de preparare la locul de punere în operă trebuie să fie minimă. Batardouri din pământ şi din anrocamente Batardourile din pământ se utilizează în cazul cursurilor de apă cu viteze sub 0. Înainte de a se betona noua zonă. suprafaţa betonului turnat anterior se încălzeşte cu abur sau cu nisip cald. urmărind ca ele să se înscrie în valorile care au fost luate în calcul la soluţia adoptată. luându-se măsuri corespunzătoare de izolare a cofrajelor. Transportul prin pompare sau pneumatic. căutându-se ca decofrarea să se facă atunci când diferenţa dintre temperatura betonului turnat şi a mediului înconjurător este cât mai mică.1. Când există riscul ca priza să fie compromisă prin atingerea temperaturii de îngheţ. sau cofrajul se izolează cu panouri îmbrăcate cu folii din polietilenă şi se încălzeşte prin introducerea aburului în spaţiile create în jurul betonului turnat. temperatura betonului scade cu cel puţin 1. Temperatura betonului va fi controlată din momentul preparării până în momentul decofrării elementului turnat.7 m/s. . pentru ca betonul să poată atinge temperatura prescrisă la turnare. se prevede încălzirea masei de beton cu abur circulat prin ţevi înglobate în beton.0 . evitând pe cât este posibil transbordările. Prescripţiile tehnice prevăd ca pe durata timpului friguros să se efectueze lucrări de betonare pentru care se pot asigura toate condiţiile în vederea obţinerii unei rezistenţe corespunzătoare cu cheltuieli suplimentare raţionale.5°C. Se vor evita răcirile bruşte ale suprafeţelor exterioare ale betoanelor.

0 pentru paramentul amonte şi 1:1.  odată cu avansarea umpluturii şi ieşirea acesteia de sub apă. sau dinspre un mal spre cel opus. ecranul de etanşare şi piatra de protecţie. Pentru a oferi posibilitatea circulaţiei şi a intervenţiilor de pe coronament. Tehnologia de execuţie a batardourilor din pământ sau din anrocamente prevede în general următoarele operaţii:  pregătirea terenului prin defrişarea şi descopertarea amprizei. se recomandă ca materialul de construcţie. care în cazul batardourilor din pământ se vor compacta cu compactoare cu crampoane (T.0 pentru paramentul aval.Tipurile uzuale de batardouri executate din pământ sau anrocamente (fig.  depunerea materialului de umplutură adus cu diferite mijloace de transport.5 . peste filtru. Batardourile din pământ sau din anrocamente sunt alcătuite din: umplutura din pământ sau anrocamente. acestea se protejează printr-un strat de piatră.5 . se impune o lăţime minimă de 3. iar criteriul stabilităţii impune pante de 1:2.1:2. care poate fi amplasat în corpul batardoului sau pe paramentul amonte. este necesar un ecran impermeabil. . stratul filtrant.  în cazul ecranelor din argilă. ca şi amplasamentul batardoului să se aleagă în aşa fel.6) au dimensiunile stabilite din considerente constructive.1:3. împotriva acţiunii valurilor iar în cazul foliilorcu un strat de nisip şi un strat de piatră. betonul asfaltic sau palplanşe bătute prin corpul umpluturii.O. în amontele ei se descarcă material de granulaţie mică pentru a forma un filtru invers. În cazul executării barajelor din materiale locale. 6. betonul.) sau cu compactoare cu pneuri (CP-10).  nivelarea în straturi cu ajutorul buldozerului S1500. Materialul folosit pentru etanşare poate fi argila. la piciorul paramentului amonte.  pentru a se asigura punerea la uscat a incintei.P. operaţii executate de obicei cu buldozerul S1500.0 m. filtrul invers. folia de polietilenă de înaltă densitate (PEHD). încât acesta din urmă să fie înglobat în corpul barajului. Umplutura se execută de la mal către axa râului.

Armătura longitudinală de rezistenţă constituie armătura principală a unei carcase şi se dispune în zona întinsă. precum şi în timpul betonării. prin sudarea barelor sau prin piese speciale (cuplori). Astfel. de exemplu. 2. etrierii fixează armăturile longitudinale în poziţia lor din proiect. Asamblarea carcasei se realizează pe şantier ori în fabrici specializate. Aspectul care prezintă importanţă practică deosebită este dezvoltarea foarte pronunţată a contracţiei în primele ore sau zile de la turnarea betonului. volumul betonului păstrat într-un mediu uscat scade. prin legarea cu sârmă a armăturilor componente. ducând la apariţia microfisurilor sau a fisurilor. Armătura transversală de rezistenţă pentru preluarea eforturilor rezultate din tăiere este prevăzută sub formă de etrieri în cazul grinzilor. în mod curent. Determinarea prin încercări practice a rezistenţelor betonului. producându-se contracţia. armăturile pot fi:  armături de rezistenţă. când rezistenţa betonului este încă scăzută.  preluarea unor eforturi de întindere accidentale sau neevaluate prin calcul.  armături constructive. Contracţia. dar./ 0040-0256-404081-404082 Fax. în această perioadă sunt necesare măsuri tehnologice pentru diminuarea acestui fenomen.1 A 300022 TIMIŞOARA . În acelaşi timp. . sau pe cuburi cu latura de 150 mm. stâlpilor şi al altor elemente liniare. Contracţia betonului. Rezistenţele astfel obţinute se prelucrează statistic pentru determinarea valorilor care corespund unei probabilităţi acceptate privind realizarea calităţii betonului. care asigură:  asamblarea şi stabilitatea carcasei până la betonare.ROMÂNIA Tel.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . Rolul armăturilor din oţel în elementele de rezistenţă Răspuns: Din punctul de vedere al rolului pe care îl au în elementul structural. care rezultă de regulă dintr-un calcul de dimensionare. Ansamblul de bare care formează armătura elementului se prezintă sub forma unei carcase plane sau spaţiale. dă naştere încă înainte de aplicarea încărcărilor exterioare la o stare de tensiune între componentele betonului. betonul suferă modificări de volum datorită variaţiei conţinutului de apă din piatra de ciment. 3. care poate dura ani. Cum se ajunge de la rezistenţele obţinute pe probe la rezistenţele caracteristice folosite pentru definirea clasei de beton? Răspuns: Rezistenţele betonului la diferite solicitări se determină prin încercarea la rupere a unor probe de forme şi dimensiuni standardizate. dacă este împiedecată. Răspuns: De la începutul prizei până la întărirea completă. Etrierii şi fretele (armături dispuse sub formă de spirală) îndeplinesc şi funcţia de armătură de confinare a betonului comprimat. Efectele contracţiei. şi în zona comprimată a elementului.iulie) BETON 1.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. respectând anumite criterii pentru determinarea acestora. rezistenţa la compresiune se determină în condiţii de laborator pe epruvete cilindrice cu diametrul de 150 mm şi înălţimea de 300 mm.

se folosesc mai multe bare cu diametru mai mic decât bare mai puţine cu diametru mai mare. de calitatea betonului şi tipul de oţel beton folosit.  Efortul unitar de aderenţă f b acţionează pe suprafaţa laterală a armăturilor. s  ud  uk Aderenţa dintre beton şi armătură. deformaţie de alungire maximă  uk şi aderenţă (bare profilate). Caracteristicile oţelului folosit pentru armături. care prezintă o aderenţă superioară faţă de barele netede. Poziţia armăturii faţă de direcţia de betonare: armăturile aşezate vertical la turnare au aderenţa mai bună decât cele orizontale. Valoarea de referinţă pentru rezistenţa oţelului este rezistenţa caracteristică. din cauza antrenării unui volum mai mare de beton prin încleştarea în jurul armăturii. Aderenţa este influenţată de factori care depind de execuţia şi alcătuirea elementelor.  Grosimea stratului de acoperire cu beton de bună calitate trebuie să fie suficient de mare pentru ca în zona de transmitere a efortului de întindere să nu se producă ruperea betonului de la suprafaţa elementului . Aderenţa creşte dacă.4. care se încleştează în profilele oţelului. 2 ). Ancorarea armăturii în beton se realizează în afara aderenţei şi prin diferite forme ale capetelor barelor (cîrlige rezultate din îndoirea barelor sau piese speciale de ancorare) sau prin dispunerea unor bare transversale nesudate sau sudate. f yk (egală cu valoarea limitei de elasticitate aparentă f y sau convenţională f 0. pentru a obţine o arie dată de armătură de rezistenţă. lunecarea armăturii este împiedicată şi elementul de beton armat se comportă ca un monolit până la rupere. Pentru oţelul-beton se utilizează cele două forme ale diagramei s   s: σs f yd Ramura superioară înclinată Ramura superioară orizontală Es  y  f yd Es 5. Factorii care influenţează aderenţa Răspuns: Aderenţa dintre beton şi armătură ia naştere în timpul întăririi betonului. rupere f tk ). Răspuns: Cerinţele obligatorii pentru produsele din oţelul pentru armături se referă la rezistenţă (curgere f yk .  Se folosesc ca armături de rezistenţă numai bare profilate (cu aderenţă ridicată). Mijloace de ancorare a armăturii. deoarece suprafaţa de contact dintre bare şi oţel se poate reduce prin formarea unor pungi de aer şi apă sub armăturile orizontale.  . deci forţa capabilă pe care o poate prelua armătura fără să lunece în beton este cu atât mai mare cu cât suprafaţa laterală a barelor este mai mare.

în Mpa (N/mm2). Rezistenţa caracteristică şi de calcul la compresiune a betonului. pentru cazurile în care se folosesc cuburi pentru determinarea rezistenţei. la vârsta de 28 de zile. 6. plăci) au aderenţă mai bună decât cele aşezate la partea superioară.5 c (‰) . Clasa de rezistenţă a betonului. determinată pe cilindri. unde tasarea plastică a betonului proaspăt este mai mare. Diagramele efort – deformaţie folosite în proiectare pentru beton de clasă C  C50/60. urmată de f ck cil .- armăturile aşezate la partea inferioară (grinzi.0 cu2 = 3. Clasa betonului este rezistenţa caracteristică la compresiune f ck cil . respectiv f ck cub .75 cu3 = 3.  Rezistenţa caracteristică la compresiune este: f ck  f ck cil  Rezistenţa de calcul la compresiune este: f cd   cc f ck cil  c 7. se defineşte şi rezistenţa caracteristică f ck cub . C16/20. Notaţie. Răspuns: Pentru calculul secţiunilor din beton armat se pot utiliza următoarele diagrame C   C: c f cd Diagrama parabolă. Răspuns: Calitatea betonului se defineşte prin noţiunea de clasă de rezistenţă. sub a cărei valoare se pot situa statistic cel mult 5% din rezultate.dreptunghi c fcd Diagrama biliniară c (‰) c2 = 2. de exemplu.5  C 50 / 60 cu3 = 3. NOTAŢIE: Clasa de beton obişnuit se notează cu litera C.5 Diagrama dreptunghiulară c fcd c (‰) c3 = 1.

 pentru armătura întinsă (secţiune simplu armată):  f yd  f yk  s . b. conform distribuţiei momentelor încovoietoare M Ed în lungul elementului. Încovoierea. 10.1) M Ed  M Rd în care: M Ed este momentul încovoietor de calcul din secţiune. rezultată din analiza statică sub efectul încărcărilor de calcul se verifică/dimensionează pe baza modelului de calcul a grinzii cu zăbrele (figura). Calculul elementelor încovoiate din beton armat. depinzând de: dimensiunile secţiunii de beton. Răspuns: Proiectarea se conduce cu relaţia de bază M Ed  M Rd .5 ‰ la marginea cea mai comprimată. Răspuns: a.h.beton. Modelul de calcul la tăiere. Prescripţii privind aria de armătură: valorile sunt date în normativele de calcul. anexe naţionale. b. respectiv de aderenţă.valoarea de proiectare a momentului încovoietor capabil al secţiunii. Alegerea calităţii materialelor se face respectând cerinţele de performanţă:  pentru beton se ţine seama de clasa de rezistenţă şi de expunere. Răspuns: Elementele de rezistenţă supuse la acţiunea forţei tăietoare VEd. Calculul se conduce în starea limită ultimă de rezistenţă STR.oţel). . Proiectarea elementelor cu secţiune dreptunghiulară simplu armată. pentru betonul comprimat se alege diagrama dreptunghiulară σ c .  calculul ariilor de armătură. procedeul general de verificare la tăiere.8x . rezistenţa de calcul a materialelor ( f cd . 9.ε c . Tăierea. produs de acţiunile de calcul.8. (stadiul III de rupere) cu relaţia: (9.  respectarea regulilor de alcătuire prevăzute suplimentar (cantităţi minime şi maxime de armătură ). f yd . M Rd . Generalităţi şi ipoteze de calcul în metoda simplificată. pentru comportarea armăturii se alege diagrama σ s .d. pe înălţimea de calcul a zonei comprimate. armături transversale de tăiere. 0.  pentru oţel trebuie respectate criteriile de rezistenţă şi ductilitate. urmărind:  determinarea secţiunii de beton. În metoda simplificată.ε s cu ramura superioară orizontală . f cd  f ck  c . de regulă pentru cel mai mare moment încovoietor M Ed . Valorile de calcul sunt:  pentru betonul comprimat:   cu  ε cu3  3. dacă este îndeplinită condiţia s   yd  f yd E s . aria de armătură întinsă.

2009 Note de curs. Beckett and A.ro/index. 3. Traian ONEŢ PROIECTAREA STRUCTURILOR DE BETON DUPĂ SR EN 1992. 4. Agneta TUDOR.efect MEd beton comprimat . Tudor CLIPII 2. 7. Ediţia a 2-a. 5.efect VEd Armăturile transversale cele mai folosite sunt etrierii dispuşi perpendicular pe axa grinzii. 1997 .0  ctg  2. adică   90 . 6.5 diagonale comprimate beton .html?cursuri Ioan CADAR. 1997.s să fie mai mare sau cel mult egală cu forţa tăietoare de calcul VEd. Agneta TUDOR BETON ARMAT. Alexandrou INTRODUCTION TO EUROCODE 2.efect VEd armături înclinate întinse .upt.efect MEd q  VEd  As1 z d h 1. 2008 Ed. Tudor CLIPII. BETON ARMAT.library. biblioteca digitala a UPT http://www. BIBLIOGRAFIE 1. 2004 *** SR EN 1992-1-1 Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri *** CP 012-1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului Zoltan KISS. Editura E / FN Spon.armătură longitudinală întinsă . Cantitatea necesară de etrieri rezultă din condiţia ca forţa tăietoare capabilă a etrierilor VRd. Editura E / FN Spon D. Abel DESIGN AIDS for Eurocode 2.

/ 0040-0256-404081-404082 Fax.construcţii generale (utilizate in diverse ramuri ale economiei apelor): construcţii de retenţie. . iar relativ la însemnătatea lor funcţionala in cadrul amenajării hidrotehnice se disting construcţii hidrotehnice principale (in caz de avarie determina fie scoaterea din funcţiune a amenajării. construcţii pentru alimentari cu apa si canalizări. construcţii de aducţiune. Tipurile principale de amenajări hidroenergetic In vederea producerii de energie. construcţii hidroameliorative. fie prin adoptarea unei soluţii mixte. construcţii portuare. o amenajare hidroenergetica urmăreşte înlăturarea intr-o măsură cat mai mare a pierderilor de energie naturale de pe cursul de apa si concentrarea căderii disponibile pe un sector cat mai scurt. . clasa IV – construcţii de importanta foarte redusa.construcţii hidrotehnice speciale (specifice unei ramuri distincte a economiei apelor): construcţii hidroenergetice. construcţii de descărcare. construcţii pentru diverse folosinţe. clasa IV – construcţii de importanta redusa.1 A 300022 TIMIŞOARA . căderea obţinându-se prin reducerea pantei de curgere. In ceea ce priveşte importanta lor. Clasificarea construcţiilor hidrotehnice In funcţie de rolul îndeplinit in cadrul amenajărilor hidrotehnice.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. construcţii de regularizare.amenajări de derivaţie – centrala este dispusa la capătul aval al unei derivaţii. construcţii de derivaţie. clasa III – construcţii de importanta mijlocie. construcţii pentru captarea apei. . In consecinţa se disting trei tipuri principale de amenajări hidroenergetice: . construcţiile hidrotehnice se încadrează in cinci clase: clasa I – construcţii de importanta deosebita.iulie) AMENAJĂRI HIDROTEHNICE 1. se disting următoarele tipuri de construcţii hidrotehnice: . Relativ la durata de funcţionare se disting construcţii hidrotehnice permanente (durata de exploatare egala cu durata de existenta) si construcţii hidrotehnice provizorii.ROMÂNIA Tel. fie micşorarea considerabila a capacitaţii de funcţionare acesteia) si construcţii hidrotehnice secundare (avarierea acestora nu are efecte deosebite asupra funcţionarii amenajării).amenajări uzina-baraj – centrala hidroelectrica este dispusa imediat aval de construcţia de retenţie. fie prin derivarea apei din albia naturala intr-o aducţiune cu panta redusa care ar asigura condiţii de curgere mai favorabile. Concentrarea unei căderi pe un curs de apa se poate realiza fie prin construirea unei construcţii de retenţie care ridica nivelul apei si măreşte secţiunea de curgere pe o anumita distanta înspre amonte. clasa II – construcţii de importanta mare. construcţii pentru cai navigabile.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . întreaga cădere realizându-se prin intermediul acesteia din urma. 2.

Amenajare hidroenergetica uzina-baraj Amenajare hidroenergetica de derivaţie Amenajare hidroenergetica mixta.. cu baraj si derivaţie .amenajări mixte – cuprinzând atât construcţie de retenţie cat si de aducţiune. centrala exploatând o cădere formata de ambele construcţii.

. t reprezentând randamentul turbinei. cu h reprezentând randamentul hidraulic al amenajării (dat de raportul intre căderea neta si căderea bruta la turbine). cu nivel liber sau sub presiune – cu rolul de a transporta debitele de apa de la punctul de captare spre folosinte. 4. aflat la un nivel H deasupra unui nivel de referinţa dat este data de expresia: [kgm] Puterea hidraulica brută produsa de volumul de apa V care parcurge diferenţa de nivel H cu o viteza uniforma intr-un interval de timp t este dată de expresia: [kgm/s] Având in vedere ca 1 kW = 102 kgm/s. Evaluarea energiei si puterii hidraulice. iar tr reprezentând randamentul transformatorului. in constructia de retentie sau pe mal – destinate captarii unor debite de apa si conducerea lor la aductiune. unităţi de măsură Energia teoretica brută a unui volum de apa V. de retentie sau de derivatie – cu rolul de a ridica nivelul apei in vederea concentrarii caderii. respectiv in care  = htgtr. respectiv puterea neta care poate fi dobândita prin amenajarea unui cursa de apa. cu greutatea specifica . rezulta ca expresia puterii brute se poate scrie: [kW] Valoarea neta a energiei unui volum de apa situat la nivelul H peste un nivel de referinţa.Amenajare hidroenergetica mixta subterana 3. in vederea regularizarii curgerii sau in vederea devierii unor debite. g reprezentând randamentul generatorului. de suprafata sau de adancime – cu rol de evacuare a apelor mari si de reglare a nivelurilor de apa in acumulari. prize de apa. descarcatori de ape. aductiuni. se obţin prin corectarea mărimilor brute cu un coeficient  care reprezintă randamentul total al amenajării: . Elementele constructive ale amenajarilor hidrotehnice Amenajarile hidrotehnice sunt alcatuite in general din urmatoarele elemente constructive principale: baraje.

baraje din beton. baraje din materiale locale Schematizarea barajului de greutate din beton in care: 1 – corpul barajului. centrale hidroelectrice – cuprinzand cladirile supraterane sau camerele subterane in care sunt instalate vanele. cu unul sau mai multe fire – cu rolul de a conduce apa la centrala hidroelectrica prin concentrarea caderii pe un traseu cat mai scurt in plan. conducte / galerii fortate. turbinele. 3 – parament amonte. in functie de conditiile naturale ale amplasamentului si de schema adoptata in consecinţa. instalatii anexe.camere de echilibru (camere de incarcare in cazul aductiunilor cu nivel liber. 2 – talpa de fundare. . 4 – parament aval. case de vane – dispuse in general imediat aval de camerele de echilibru si continand mecanismele de inchidere/deschidere a curgerii apei si instalatiile de aerisire si control pentru conducte. mecanisme de reglare. 7 – coronament. Schematizarea constructiilor de retentie. generatoarele electrice. 5. 5 – picior amonte. Se mentioneaza ca o amenajare hidrotehnica poate contine toate elementele constructive sau numai o parte dintre acestea. transformatoare. canale / galerii de fuga – cu rolul de a conduce apele in general prin curgere libera spre punctele de restitutie in cursurile de apa. 6 – picior aval. respectiv castele de echilibru in cazul aductiunilor sub presiune) – cu rolul de a limita suprapresiunile dinamice si de a mentine echilibrul hidraulic la manevrarea vanelor.

care rezultă din raportul între lăţimea totală a golurilor şi lăţimea L a unui plot.  – raportul între lăţimea totală a plăcilor laterale şi baza plotului.  – raportul între înălţimea plinului de la coronament şi înălţimea H de apă a barajului.  – raportul între distanţa de la .  – raportul între lăţimea totală a plăcilor laterale şi baza plotului. care rezultă din raportul între lăţimea totală a golurilor şi lăţimea L a unui plot.  – raportul între distanţa de la centrul de greutate al secţiunii de fundaţie la paramentul amonte şi jumătatea bazei. respectiv lăţimea la bază în secţiunea maestră a barajului (m). B – lungimea unui plot. Schematizarea barajului cu contraforţi ciupercă in care: L – lăţimea frontală a unui plot (distanţa între două rosturi).  – coeficientul de evidare.  – coficientul de evidare.Schematizarea barajului evidat in care: L – lăţimea frontală a unui plot (distanţa între două rosturi).

1 – anrocamente. d – baraj de anrocamente si pământ. 2 – zidărie. 3 – pământ.centrul de greutate al secţiunii de fundaţie la paramentul amonte şi jumătatea bazei. . respectiv lăţimea la bază în secţiunea maestră a barajului (m). c – baraj de anrocamente si zidărie. b – baraj de zidărie uscata. B – lungimea unui plot. Schematizarea unui baraj arcuit cu unghiuri la centru si raze variabile vedere în plan Schematizarea barajelor de piatra secţiune maestră in care: a – baraj de anrocamente.

care leagă un versant de celălalt constituie axa barajului. elemente componente Barajele de greutate din beton sunt construcţii masive rezistand împingerii apei prin acţiunea greutăţii proprii (asigură stabilitatea barajului la răsturnare. . C – baraj mixt.Schematizarea barajelor de pământ in care: A – baraj omogen. Secţinea transversală de înălţime maximă reprezintă profilul barajului sau secţiunea maestră a barajului. prin rosturi transversale (12-18m distanţă) care merg până la suprafaţa de fundaţie. Pentru a evita fisurarea care poate fi provocată de fenomenul de contracţie a betonului şi de cel de deformaţie a terenului de fundare. situată în mijlocul coronamentului. prin momentul creat faţă de piciorul aval. de anrocamente si pământ. Linia orizontală. respectiv asigura stabilitatea la alunecare. corpul barajului este fragmentat în elemente denumite ploturi. B – baraj neomogen. prin forţele de frecare care acţionează dealungul suprafeţei de fundare). Barajul de greutate din beton. 6.

piciorul amonte al barajului. 6 . Încărcările care acţionează asupra constructiilor de retentie. 9 . 12 . 7 .drenuri.deversor. 11 .suprafaţa de fundare. se disting următoarele încărcări clasificate in funcţie de durata.axa barajului. 8 . 19 .linia terenului natural. a lesturilor.linia de contur a fundaţiei.golire de fund. 7. 20 .paramentul aval al barajului. • precomprimarea barajului si a porţiunilor de roca. 10 . este necesara cunoaşterea si estimarea încărcărilor care acţionează asupra acestei structuri.rost transversal.paramentul amonte al barajului. forţe din precomprimare care contribuie la asigurarea stabilităţii construcţiei. enumerare si schematizare In vederea stabilirii stării de eforturi si deformaţii din corpul unui baraj si din roca de fundare a acestuia.voal de etanşare. a echipamentelor tehnologice permanente. • subpresiunea in condiţii normale de funcţionare a sistemelor de drenaj. respectiv in vederea dimensionării corespunzătoare.plot nedeversant.galerie de vizitare (inspecţie). 15 . 13 . 17 .piciorul aval al barajului. • presiunea hidrostatica pentru condiţiile normale de exploatare. 2 . cu frecventa mare) • greutatea proprie a corpului barajului. 3 -plot deversant.bazin de disipare. 18.Vedere în plan a unui baraj de greutate.galerie de injecţie şi drenaj. Secţiune longitudinală şi transversală a barajului Elementele caracteristice: 1 . . Astfel.coronamentul barajului. frecvenţa si importanţa lor: Încărcări normale (permanente.scări. 14 . 4 . • presiunea aluviunilor si a depunerilor din lac. • efectul variaţiei de temperatura ale mediului exterior. 5 . • presiunea hidrodinamica pentru condiţiile normale de exploatare. 16 .

av. respectiv din inerţia masei de apa). .av – componentele verticale si orizontale ale rezultantei presiunii hidrostatice pe paramentele amonte si aval. dar cu efect important) • acţiuni seismice (din inerţia masei proprii a barajului. in care: G – forţa de greutate proprie a barajului. in care: Pmax – forţa rezultanta a acţiunii valului de înălţime hv fata de NNR asupra paramentului amonte. • subpresiunea in condiţii de nefuncţionare a sistemelor de drenaj. S – forţa de subpresiune. Pv. Ph. • presiunea hidrostatica in cazul viiturilor catastrofale. Fc – forţa seismica determinata de inerţia masei barajului.am. S max – forţa de subpresiune rezultanta datorata acţiunii valului.c – forţa seismica determinata de inerţia masei de apa.Încărcări accidentale (cu frecventa mica. Ph. • presiunea vântului. • presiunea hidrodinamica pentru condiţiile excepţionale de exploatare. P v. • presiunea statica si dinamica a gheţii.am. respectiv cu efect relativ redus) • presiunea valurilor. Ph. Încărcări extraordinare (cu frecventa foarte mica.

acest criteriu are scrie sub forma: • condiţia de stabilitate la alunecare la nivelul tălpii de fundare – coeficientul de alunecare la contactul beton-roca se impune să fie mai mic. Criteriile de dimensionare ale barajelor de greutate din beton. verificari Cele doua criterii clasice considerate la dimensionarea barajelor de greutate sunt: • condiţia de stabilitate la răsturnare – efortul normal vertical de la piciorul amonte al barajului se impune să fie de compresiune (mai mare ca zero). la limită egal. respectiv adoptând ipoteza repartiţiei liniare a eforturilor.in care: l si a – variaţiile cosinusoidale de temperatura din lac si respectiv din aer. răsturnarea in jurul piciorului aval. . cu coeficientul de frecare statică f al betonului cu roca de fundare: Având in vedere cele trei posibilităţi de cedare a unui baraj (alunecarea pe terenul de fundare spre aval. 8. respectiv la limita sa fie nul. respectiv ridicarea de pe terenul de fundare in dreptul piciorului amonte) se impune efectuarea următoarelor verificări generale ale stabilităţii acestuia si in condiţiile unei exploatări in cazuri excepţionale (încărcările depăşesc limitele normale de calcul): • verificarea stabilităţii la alunecare pe talpa fundaţiei prin intermediul relaţiei: • verificarea efortului unitar vertical la piciorul amonte al barajului prin intermediul relaţiei: • verificarea efortului unitar vertical la piciorul aval al barajului prin intermediul relaţiei: in care: kl – coeficientul de siguranţă la alunecare impus în funcţie de clasa de importanţă a construcţiei şi de ipotezele de calcul. Neluând in considerare tensiunile de coeziune la nivelul de contact beton-rocă. f – coeficientul de frecare la nivelul de contact beton-rocă.

9. Wam. Astfel. H – suma forţelor orizontale. Wav – modul de rezistenţă la nivelul tălpii corespunzător piciorului amonte respectiv aval. M – suma momentelor. cu elementele componente corespunzător figurii: .V – suma forţelor verticale. schematizări Criteriul principal de clasificare a stavilelor se refera la forma acestora.aria suprafeţei de contact beton-roca (a secţiunii de la nivelul tălpii). p at – presiunea admisa pe teren. Clasificarea stavilelor. A . se disting următoarele tipuri de stavile.

p – stavila clapeta casetata (1. b – stavila plana dubla (1. In funcţie de modul de transmitere a încărcării provenite din presiunea apei se deosebesc stavile care acţionează asupra pilelor / culeelor. 4limitatorul cursei.cioc rezemare.căptuşeala etanşa.tola. acţionare mecanica sau acţionare hidraulica.limitatorul cursei).antretoaze. o – stavila clapeta burta de peste (1. respectiv stavile care acţionează atât asupra pilelor / culeelor cat si radierului. 5. 5. 2. 5. 2.rigidizare. 3.tola.articulaţie.clapeta aval.cilindru metalic.rola. etanşare).a – stavila plana (1. . 2. l – stavila sector înecata (1. 4. stavilele pot avea acţionare manuala.rigidizare). schematizări Având rol de evacuare a apelor mari si de reglare a nivelurilor de apa in acumulări. r – stavila acoperiş (1.cu retragere.tub de rigidizare). in funcţie de forma lor si de poziţia lor relativ la direcţia generala de curgere se disting următoarele tipuri principale de descărcători de suprafaţă: • deversor frontal – format dintr-una sau mai multe deschideri dreptunghiulare separate prin pile.stavila secundara).căptuşeala etanşa). c – stavila plana cu clapeta. respectiv stavile mixte (alcătuite din doua elemente care se manevrează distinct). g – stavila cilindrica (1. Tipuri de descărcători hidraulici de suprafaţă. 3articulaţie.stavila principala. h – stavila cilindrica mixta.cu nas amonte. 3rigidizare.grinzi longeron.cremaliera). 3. d – stavila segment (1panou cuprinzând tola.camera de presiune). In funcţie de modul de acţionare.cu profil ce depăşeşte limita profilului triunghiular al barajului. 2. s – stavila capcana de urs (1 si 2-clapete.camera de presiune. 2. 2.longeroane.opritor). 2. 3. c. 3. 6. stavile care acţionează asupra radierului. stavile coborâtoare.articulaţie.rigidizări.articulaţie). 10.braţe laterale. f – stavila segment dubla.antretoaze.tola). n – stavila clapeta (1. 4. 4.rigidizare). In funcţie de sensul de mişcare la deschidere se disting stavile ridicătoare. e – stavila segment cu clapeta. situat in general in dreptul talvegului albiei naturale la baraje cu profil triunghiular a. m – stavila tambur (1. antretoaze si longeroane. i – stavila cilindrica cu clapeta. b. 2. 2. j – stavila sector plutitoare (1. 3.tola.clapeta amonte.

5.nas aruncător.cu capota. 3. 2.orificiu de dezamorsare. b. 6 .cu nas amonte si aruncătoare aval. c. • deversor sifon – reprezentat printr-un deversor frontal acoperit cu o capota etanşa care determina curgerea sub presiune pentru a spori capacitatea de descărcare 1.grătar rar.la baraje arcuite a. 4.capota.ieşire. .creasta deversantă.cu nas aval.

2.pod.canal rapid. 7.trambulina. 6.tronson de racord. .corpul barajului. 4.excavaţie de acces.prag de intrare. 5. 3.• deversor canal – situat in afara barajului la racordul acestuia cu versantul sau pe mal (corpul barajului nu permite deversarea apelor mari peste el) 1.

4. paralel cu direcţia de curgere generala amonte-aval (corpul barajului nu permite deversarea apelor mari peste el. .prag deversor (masiv). 2.corpul barajului.canal rapid.• deversor lateral – creasta deversantă este plasata in lungul curbelor de nivel ale versantului. iar versantul este abrupt limitând lăţimea structurii de descărcare) 1. 3.canal colector.

iar cel din aval.corpul barajului. In funcţie de poziţia crestei (coronamentului) epiului faţă de nivelul mediu de apă se disting epiuri insubmersibile sau submersibile. pantă. 8. înclinarea lui din acest motiv fiind întotdeauna mai mică. cu un capăt încastrat în mal si celălalt liber. 5. fiind aşezate sub un anumit unghi faţă de direcţia principală de curgere. Secţiunea transversală a epiului de tip gravitaţional este un trapez.pâlnie. Epiuri si diguri longitudinale utilizate la apărări de maluri Epiurile şi digurile sunt utilizate atunci când în situaţia unor maluri degradabile. epiurile prezintă următoarele avantaje: sunt mai ieftine. 3. 2. apa trecând peste o creasta deversantă circulara (construcţia de retenţie nu permite deversarea peste corpul acesteia. lungimea acestora se poate modifica relativ uşor. 4. 6. . rădăcina epiului (partea ce leagă lucrarea de mal). 11. 9. Epiurile sunt construcţii transversale. respectiv pot fi remediate relativ uşor (fără lucrări radicale).necesare pt încadrarea unui descărcător) 1. traseul de regularizare nu corespunde cu linia malului degradabil. respectiv capul epiului (partea extremă a epiului. aflată permanent sub acţiunea curentului). iar versanţii nu îndeplinesc condiţiile geomorfologice -rezistenţă.galerie deviere (acces). 7.pile radiale. taluz deversor.debuşare.dop de beton. Astfel elementele unui epiu sunt: corpul epiului (partea principală destinată să realizeze funcţiile pentru care a fost construit). Faţă de diguri. dacă epiul este submersibil.galerie de evacuare.• deversor pâlnie – situat in afara corpului barajului. taluzul dinspre amonte numindu-se taluz de presiune.bazin disipator.put. in acumulare.

diguri de remuu.înălţimea suplimentară acordată digului pentru compensarea tasării fundaţiei. diguri ale lacurilor de acumulare. dirijarea curenţilor şi apărarea împotriva inundaţiilor. în funcţie de rol şi amplasament sunt: diguri longitudinale (deschise sau închise). diguri transversale. criteriul geotehnic (propune asigurarea unui teren de fundare corespunzător.înălţarea nivelului de apă la mişcarea în curbă.înălţimea remuului provocat de îngustarea albiei principale. fiind un criteriu de arbitraj al primelor două criterii). acesta se stabileşte pe baza următoarelor criterii: criteriul economic (propune obţinerea unei arii protejate cât mai mari împotriva inundaţiilor.cotei culminaţiei viiturii de asigurare p%. Digurile fluviale.Digurile reprezintă lucrări longitudinale (construcţii din pământ) având ca scopuri principale apărarea malului. diguri maritime. In ceea ce priveşte traseul unui dig. taluz interior. hr . iar taluzul înspre malul protejat. diguri de localizare.înălţimea de ridicare a valului pe taluz (deferlare). ht . hc . diguri inelare (circulare). Digurile pot fi: diguri fluviale. la un traseu şi o secţiune transversală cât mai mică). criteriul hidraulic (urmăreşte ca modificările aduse tabloului hidrodinamic al scurgerii să fie cât mai reduse). . Taluzul dinspre apă se numeşte taluz exterior. hd . hg . Cota coronamentului digului H c se stabileşte cu ajutorul următoarei expresii: H c  H p %  hr  hd  hc  ht  hg in care: H p % .înălţimea de gardă.

care determină zonarea malului. Aceste niveluri caracteristice. Protecţii de mal in funcţie de zonarea acestora Necesitatea folosirii unor apărări de mal diferenţiate rezultă în funcţie de poziţia pe care acestea o au faţă de nivelurile caracteristice. dig cu banchetă. valuri sau gheaţă. nivelul mediu al apelor mari şi nivelul maxim extraordinar. sunt: nivelul mediu al apelor mici. simplă. O caracteristică a zonelor I si II este posibilitatea de a executa lucrările specifice la uscat. Zona II – între nivelul mediu curent şi nivelul mediu al apelor mari – este zona supusă cu regularitate variaţiilor nivelului apei din râu şi acţiunii gheţii.dig cu secţiunea trapezoidală. Zona I – deasupra nivelului mediu al apelor mari – este zona cea mai rar supusă acţiunii curentului. deci tipurile de îmbrăcăminţi trebuie sa fie mai rezistente fiind dispuse in funcţie de natura terenului şi de valoarea sarcinilor date de curent. 12. dig cu taluz interior frânt. deci protecţiile din acest sector se aleg dintre cele mai uşoare. în perioadele secetoase (niveluri de apa scăzute). .

În plan traseul se reprezintă prin linii duse de o parte şi de alta a axei de regularizare. Prin regularizarea cursului de apă albia existentă se modifică. Dificultatea care se ridică cu acest prilej este provocată de condiţiile lucrului sub apă. si deci cantitatea de aluviuni transportată de curent pe asemenea sectoare nu se măreşte şi nici nu se micşorează. adică să-şi păstreze nemodificate forma şi dimensiunile timp cât mai îndelungat. cu garduri de nuiele. în raport cu malurile. Ea trebuie să corespundă deplin scopului pentru care se execută regularizarea şi să fie în acelaşi timp stabilă. .antrenare este echilibrat. cu plantaţii de salcie. asfaltice. ceea ce se depune ca urmare a ridicării nivelului de apă pe praguri. 13.Zona III – situată permanent sub nivelul apei – este zona cea mai importantă pentru stabilitatea malului întrucât protecţia din această zonă constituie elementul de sprijin al întregului taluz. Zonarea malului după niveluri In afara de zonarea malului. din beton şi beton armat. urmează sa se spele în egală măsură la coborârea nivelului.deformaţii temporare compensatoare. iar forma în plan a albiei principale rămâne nemodificată. Cu alte cuvinte la asemenea albii. Astfel. traseu de regularizare Albiile se considera stabile atunci când au ajuns la o stare de echilibru în urma acţiunii îndelungate a curentului asupra lor. din piatră. ci doar . tipul protecţiei de mal este impus in funcţie de viteza curentului. Proiectarea unui traseu de regularizare presupune determinarea secţiunii de regularizare (lăţimea şi adâncimea traseului) si stabilirea formei în plan respectiv a poziţiei traseului. la viteze mici fiind necesare apărări de mal nepretenţioase şi invers. căpătând formă şi dimensiuni noi. neînregistrându-se deformaţii permanente în cuprinsul lor (afară de cele seculare). Traseul de regularizare reprezintă fâşia de albie proiectată pentru a corespunde în cele mai bune condiţii cerinţelor impuse de regularizarea unui râu.într-o măsură mai mare sau mai mică . nu au loc nici depuneri şi nici eroziuni ca manifestări dominante sau în exces. cu straturi de nuiele. prin brăzduire. Linia mijlocie a traseului se numeşte axa traseului de regularizare. Exemple de protecţii de mal: prin însămânţare. Albii stabile. In consecinţă la albiile stabile bilanţul schimburilor depunere . în cuprinsul unei perioade de timp.

Traseu de regularizare pe un râu nenavigabil

Traseu de regularizare de pe un râu navigabil, prezentând in plus fâşia rezervată navigaţiei cuprinsă în limitele traseului de regularizare 14. Galerii hidrotehnice; consideraţii generale, clasificări, secţiuni transversale curente Galeriile hidrotehnice sunt construcţii din beton realizate pentru transportul apei si executate prin operaţii de excavare (cu ajutorul explozivilor sau cu utilaje specializate pentru fărâmiţarea rocii, tehnologie de excavare denumită la secţiune plină) fără îndepărtarea materialului de deasupra şi apoi prin realizarea unui inel de beton denumit cămăşuială sau căptuşeală. In funcţie de natura curgerii, se disting două categorii de galeriile hidrotehnice: galerii cu nivel liber (curgere cu suprafaţă liberă pe toată lungimea, galeria comportându-se ca un canal), respectiv galerii sub presiune (galeria este plină cu apă pe toată lungimea, curgerea desfăşurânduse sub presiune). Din punct de vedere constructiv şi funcţional, galeriile hidrotehnice pot fi: galerii hidrotehnice orizontale – având axa orizontală sau înclinată cu o pantă de maximum 10 , respectiv galerii hidrotehnice forţate sau puţuri – având axa înclinată cu o pantă mai mare de 10 , pana la verticală.

Sistem hidroenergetic subteran (Lotru): a - profil în lung; b - plan de situaţie

Galerie deviere (barajul Vidra-Lotru)

Secţiuni uzuale ale galeriilor hidrotehnice: I– dreptunghiulară; II– mâner de coş; III– ovoid; IV– potcoavă. 15. Acţiuni asupra galeriilor hidrotehnice Acţiunea muntelui (împingerea muntelui) asupra galeriei se manifestă prin presiunile care apar în jurul golului obţinut prin excavare. Aceste presiuni sunt mari când calitatea rocii este slabă, prin deformarea golului putându-se produce surparea galeriei. În funcţie de caracteristicile fizico-mecanice şi chimice ale rocii masivului, presiunea pe conturul golului este declanşata de fenomenul de relaxare a rocii în urma redistribuirii eforturilor în masiv, de fenomenul de curgere plastică a rocilor în zonele în care rezistenţele la alunecare sunt depăşite de eforturile tangenţiale, respectiv de fenomenele fizico-chimice de degradare a rocii în zona de contact cu mediul exterior (aerul atmosferic din interiorul golului). Presiunea muntelui acţionează asupra conturului golului (cămăşuiala sau elementele de sprijinire) sub următoarele forme: împingerea verticală a muntelui, la nivelul cheii bolţii dirijată de sus în jos, respectiv la talpa excavaţiei de jos în sus; împingerea laterală a muntelui, dirijată după orizontală sau sub un unghi oarecare, în funcţie de stratificaţie; împingerea longitudinală a muntelui, in zonele de capăt dirijată în lungul galeriei. Pentru o excavaţie de lăţime b, datorită deformaţiilor rocii, se realizează o boltă oarecare denumită de surpare, de înălţime h, greutatea zonei de rocă cuprinsă sub această boltă generând împingerea verticală a muntelui. Împingerea laterală a muntelui este determinată corespunzător teoriei materialelor necoezive, admiţând formarea prismelor de alunecare după suprafeţe înclinate faţă de orizontală cu unghiul 45+/2.

Ed. Amenajari Hidroenergetice.. Lazar. R. Bucuresti. Editura Did. Priscu. Conspress. Tehnica.. I+II. Gh.împingerea verticală. Ed. Amenajări Hidroameliorative. H... A. si Ped. 1992 3. Timiţoara. Wehry. E. Ed. DAN. Timisoara. 1974 2. Panţu. 2005 5. Politehnica. Bucureşti. Did. Constructii Hidroenergetice – Calcule Numerice. Constructii Hidrotehnice – Vol... Baraje pt. şi Ped. 1965 . Regularizări de Râuri. C. b. I+II..împingerea laterală BIBLIOGRAFIE 1. Aprilia Print. Bucuresti. 2008 4. Bucuresti. Stematiu.. D. 2008 6.. A.. Popescu. Popovici. Acumulari de Apa – Vol. Ed.Schema împingerii muntelui: a.

tratare.1 A 300022 TIMIŞOARA . . Ce nevoi include necesarul de apă pentru centrele populate. industriale şi agricole. la presiunea cerută şi la un preţ de cost cât mai redus.apă pentru nevoile propii sistemului de alimentare cu apă.necesar de apă pentru combaterea incendiului în situaţiile în care reţeaua de distribuţia apei potabile asigură şi cantităţile de apă pentru combaterea incendiului. stropitul spaţiilor verzi. Prin sistem de alimentare cu apă se înţelege ansambul construcţiilor şi instalaţiilor (captare. necesarul de apă potabilă pentru centrele populate include următoarele nevoi: . Ce metode se folosesc pentru tratarea apei şi cum pot fi aplicate? Enumeraţi obiectele din cadrul unei staţii de tratare pentru apă subterană şi pentru apă de suprafaţă. debitul orar maxim (Q orarmax). Qorarmax= 1/1000 x 1/24 x ∑ [∑ N(i) x q s(i) x kzi(i) x ko(i)].UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. pompare şi distribuţie) pentru alimentarea cu apă centralizată a centrelor populate.iulie) ALIMENTĂRI CU APĂ 1 Definiţi noţiunea de „Sistem de alimentare cu apă”. Formulele de calcul pentru aceste debite: Qzimed = 1/1000 x ∑ [∑ N(i) x q s(i)]. Qzimax= 1/1000 x ∑ [∑ N(i) x qs(i) x kzi(i)]. . conform SR 1343/1-06? Conform SR 1343/1-06. Care sunt debitele caracteristice care se utilizează în centrele populate şi care sunt formulele de calcul ale acestora.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . ./ 0040-0256-404081-404082 Fax.apă pentru nevoi gospodăreşti.). asigurând cantităţi suficiente de apă. conform SR 1343/1-06? Conform SR 1343/1-06. de bună calitate.necesar de apă pentru acoperirea pierderilor inevitabile în sistemul de distribuţie datorate avariilor şi imperfecţiunilor de execuţie.apă pentru nevoi publice. . spălarea reţelei de canalizare ). debitul zinic maxim (Qzimax. 2 3 4 .metode fizice. . debitele caracteristice care se utilizează în centrele populate sunt : debitul mediu zilnic (Qzimed.ROMÂNIA Tel. aducţiune.metode mecanice.apă pentru nevoi gospodăreşti în unităţi industriale. .apă potabilă pentru alte folosinţe ( stropitul străzilor.). spălatul pieţelor şi străzilor. Metodele folosite pentru tratarea apei pot fi grupate în: . .

N. C. decantare. apa curgând într-un singur sens prin tronson. 3. P. Instalaţiile care se pot folosi în tratarea apelor de suprafaţă: . C. apa putând să curgă din două direcţii prin tronson. CARABEŢ. La acest sistem se pot determina uşor debitele de calcul.în sistem inelar.. PÎSLĂRAŞU. . cameră de reacţie. FLORESCU. M. Bucureşti 1981. Bucureşti 1983. prefiltrare. A.metode biologice. reţelele de distribuţie şi cum se definesc? După forma în plan reţelele de distribuţie sunt: . Acest sistem prezintă siguranţă în exploatare. ROTARU.Alimentări cu apă. BIBLIOGRAFIE: 1. GIURCONIU.. D. cameră de amestec.. decantare.cameră de aerare.. Editura Tehnică.. M..metode chimice. *** SR 1343/1-2006 – Alimentări cu apă.deznisipatoare.. filtrare şi dezinfecţie. . TROFIN. Sistemul ramificat are puncte terminale. MIREL. iar calculul reţelei este mai complicat. 4. . Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale. filtrare şi dezinfecţie. TEODORESCU. gospodărie de reactivi. Timişoara 2002. . 5 Cum se clasifică după forma în plan..Alimentări cu apă. .în sistem ramificat. CHIVEREANU. Determinarea debitelor de calcul se face numai prin încercări.. I. STĂNILOIU. Instalaţiile care se pot folosi în tratarea apelor subterane: . Metodele de tratare se aplică separat sau combinat şi reproduc în cea mai mare parte cu ajutorul unor construcţii şi instalaţii de volum redus procesele de corectare a calităţii apei care au loc în natură.. 2. Editura de Vest. Sistemul inelar nu are capete libere.Construcţii şi instalaţii hidroedilitare. . Editura Didactică şi Pedagogică.. I.

racorduri de canalizare de la punctul de delimitare. (cât şi terenurile aferente acestora).iulie) CANALIZĂRI 1 Definiţi noţiunea de „Sistem de canalizare”. vor fi preepurare înainte de descărcarea lor în reţeaua publică de canalizare.conţin moloz de construcţii./ 0040-0256-404081-404082 Fax. reprezintă totalitatea construcţiilor.UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. .reţelele de canalizare. prin care se realizează colectarea.404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . Cum se procedează cu apele uzate care nu pot fi descărcate direct în reţeaua publică de canalizare? Pentru a asigura o funcţionare în bune condiţii a sistemului public de canalizare.ROMÂNIA Tel. nu sunt admise în reţeaua publică de canalizare ape care: . . 3 Ce se înţelege prin sistemul de canalizare unitar. Sistemul de canalizare. .staţii de epurare. Sistemul de canalizare cuprinde următoarele componente principale: . (petrol. . 2 Ape admise în reţeaua publică de canalizare. ducând la accelerarea proceselor de descompunere biochimică şi la formarea gazelor de canal.conţin substanţe inflamabile. . fibre textile.altele. benzină. instalaţilor tehnologice. (normativ NTPA 002 – exemple). apele meteorice necesită secţiuni mari de canale. iar apele uzate adâncimi mari ale conductelor. materiale dure. echipamentelor funcţionale şi dotările specifice.prezintă agresivitate chimică şi atacă materialul din care sunt alcătuite canalele. . diluant). Astfel. ce se înţelege prin sistem de canalizare separativ? Sistemul de canalizare unitar prevede o singură reţea de canalizare prin care se colectează şi se transportă toate categoriile de ape de canalizare aferente obiectivului canalizat.altele.au o temperatură mai ridicată de 40ºC. referitoare la limitele maxime admise ale încărcărilor. apele descărcate trebuie să îndeplinească prevederile normativului NTPA 002. . . . .construcţiile şi instalaţiile auxiliare de pe reţelele de canalizare. Apele de canalizare.colectoare de evacuare spre receptorii naturali. În acest sistem. transportul şi epurare apelor de canalizare cât şi redarea acestora în circuitul natural. a căror încărcări depăşesc aceste limite.1 A 300022 TIMIŞOARA .

. care depinde de natura suprafeţei pe care cade precipitaţia. şi colectivul. “Epurarea apelor uzate”. Gh. Ionescu. Editura Matrix Rom. Editura Matrix Rom. 2001. la suprafaţa terenului.. 5 Calculul hidraulic al reţelei de canalizare. Acest sistem de canalizare este specific lucrărilor noi. Imhoff. [l/s]. Marele avantaj al acestui sistem constă însă în faptul că permite tratarea diferenţiată a celor două categorii de ape. prevede două reţele diferite pentru colectarea şi transportul apelor din precipitaţii şi a celor uzate. M. explicaţi mărimile fizice care intervin în relaţia de calcul a debitului Q=m·i·Σ·Ø·S.. Ionescu. evitându-se astfel o a doua reţea subterane de conducte. Acest sistem de canalizare este specific canalizărilor veci. (ploi torenţiale). Cum variază parametrul „i” în funcţie de durata ploii „t”? Debitul maxim al apelor meteorice care se scurg printr-o secţiune a unui canal se determină cu relaţia: Q=m·i·Σ·Ø·S în care: Q reprezintă debitul. Bucureşti. R. Ianculescu.rezultând de regulă reţele pozate la adâncimi mari şi cu secţiuni mari ale conductelor. R. Bibliografie: [1] Giurconiu. Editura Oldenburg. i intensitatea ploii de calcul. iar intensităţilor mari le corespund durate scurte. Sistemul de canalizare separativ sau divizor. definiţi mărimile fizice care intervin şi modul de determinare al parametrului „R”.. Timişoara. [ha]. m coeficient de reducere care ţine seama de capacitatea de înmagazinare a reţelei de canalizare şi depinde de durata ploii de calcul. Racoviţeanu. Imhoff K. [l/s·ha]. [2] [3] [4] . apele din precipitaţii pot fi colectate şi conduse numai prin rigole deschise. 4 Calculul debitelor apelor meteorice. Ø coeficientul de scurgere. K. Ianculescu. Bucureşti. “Taschenbuch der Stadtentwässerung”. O.. 2001. relaţia Chezy v=C·(R·I) 1/2.. “Construcţii şi Instalaţii Hidroedilitare”. Gh. S suprafaţa luată în calcul. (adimensional). 1993. Editura de Vest... R. Racoviţeanu. “Canalizări”. (ploi abundente). München. Intensităţilor mici le corespund durate mari. O. 2002. (adimensional).. Viena. Dacă situaţia o permite.

Sa se determine inaltimea medie a ploii pe un bazin hidrografic (algoritm de calcul pentru metoda aleasa).404083 ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL TEORETIC SCRIS LICENŢĂ – PROMOŢIA 2011 (sesiunea iunie . 1) .[5] Kainz. E. aceste puncte (vârfuri) vecine se unesc între ele. Viena. Raspuns: Pentru a determina înălţimea medie a ploii h (mm) pe un bazin hidrografic se cunosc următoarele metode: ► Media aritmetica – se realizează prin efectuarea mediei aritmetice a valorilor obţinute la staţiile hidrometrice din interiorul unui bazin hidrografic ► Metoda Thiessen – este metoda ce defineşte zona de influenţă. obţinând vârfurile poligonului. apoi se trasează mediatoarele segmentelor de dreaptă vecine. H. Editura Manz.iulie) HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIREA APELOR 1.. Kauch. “Siedlungswasserbau und Abfallwirtschaft”.. H.. Renner.1 A 300022 TIMIŞOARA . 2002./ 0040-0256-404081-404082 Fax.. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ Strada George Enescu nr. care se deterrmină astfel: staţiile pluviometrice vecine ce sunt reprezentate pe hartă se unesc între ele prin segmente de dreaptă.ROMÂNIA Tel. rezultând poligonul respectiv (fig. P.

i  1  n ( hi  hi  1 ) 2 S (mm) . Fig. 2 – Izohiete Dupa trasarea izohietelor se poate determina precipitatia medie cu urmatoarea formula:  h  i 1  si .1 – Poligonul Thiessen Precipitatia medie pe bazin se determină conform relaţiei de mai jos:  h S i 1 n i  hi [mm] S ►Metoda izohietelor Izohietele sunt linii de egala precipitatie.Fig.

1 . Sa se determine debitul lichid intr-o sectiune a unui rau (algoritm de calcul pentru metoda aleasa).2.calcularea debitelor partiale (q) şi reprezenatarea lor grafică la o scară potrivită prin segmente. Raspuns: ☻ Metoda grafo – analitică Calculul grafo – analitic se compune din următoarele faze: .trasarea curbei q(x) prin capetele superioare ale segmentelor q. _ q i  v i  h i  1 (mc/s) Q   q  db   h  v med  db   h  v med  b (mc/s) Fig.desenarea în profilul transversal al curentului de apă a distribuţiilor vitezelor pe verticale la care aceste viteze au fost măsurate. .Reprezentarea la scară a debitului specific ☻ Metoda analitică Pentru determinarea debitelor în albie prin metoda analitică se parcurg următoarele etape de calcul: vitezele medii pe verticală . verticala având ca origine planul suprafeţei libere a apei .

i 1  Si.debitul total ce tranzitează secţiunea este : Q   qi  i 1  Si .debitul parţial qi care trece prin suprafaţa Si a profilului transversal cuprinsă între curbele de egală viteză vi şi vi+1 este dat de relaţia: v  vi  1 [mc/s] qi  S i .i 1 [mc/s] Q   q i.i 1  v i.i 1 (mc/s) ☻ Metoda izotahelor Acestă metodă parcurge următoarele etape: .i 1 v  v i 1 [m/s]  i 2 _ _ _ q i.i  1 n vi  vi  1 [mc/s] 2 Fig.v _ _ vitezele medii pe suprafeţele parţiale cuprinse între două verticale de viteză suprafeţele secţiunii transversale 2  v [m/s] 3 v i.i  1 i 2 . 2 – Trasarea izotahelor ☻ Metoda diluţiei (Q  q)C 2  Q  C 0  q  C1 Qq C1  C 2 C 2  Co .

Raspuns: p% Qmax  Q (1  Cv   p % )  .9 101 133 150 187 198 200 218 279 300 312 366 390 413 478 550 4. Ecuatia analitica a cheii limnimetrice.5 2 1.5 1 0.5 89.5 3 2.8 47. (formula de calcul si graficul) Raspuns : Q  Q0  ( H  a) n 4 3.Dacă C2 este mai mic faţă de C1 şi Co este mai mic faţă de C 2se poate scrie: Qq C1 C2 3.5 0 35. Debitul maxim cu diverse probabilitati .

2 . respectiv transversale. Hidrograful viiturii accidentale pentru lucrari longitudinale. Dezatenuarea viiturii în aval de tronsonul îndiguit . 1 .. (Pasi de calcul) Fig.Hidrograful defluent şi volumul acumulării laterale Fig.curba perason III 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0.1 1 3 5 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 95 97 99 p (% ) Q(mc/s) Qp% 5.

1 . care-şi propune să satisfacă toate folosinţele.decizional coordonat pe bazin hidrografic. impunând un sistem informaţional . Determinarea excedentelor şi deficitelor în secţiunea de priză a folosinţei   Qap  Qn Debitele disponibile în secţiunea acumulării sunt determinate astfel : Qda  Qaa  Qs b. Compararea excedentelor rezultate din calculul anterior cu debitele afluente în secţiunea acumulării Se determină în locul şirului de valori Δ un nou şir de valori Δ' în care excedentele din secţiunea de priză a folosinţei sunt limitate la excedentele utilizabile pentru umplerea acumulării. Amenajarea complexa / integrala a unui bazin hidrografic. Dimensionarea unei acumulari de compensare (algoritm de calcul).6. 7.    min (.  complexă. Din comparaţie rezultă două situaţii:    Qda Debitele afluente pot fi utilizate în întregime pentru umplerea acumulării şi atunci rezultă:  '  Qda .  integrală. Qda )   Qda . Qaa  Qap Fig.Schema unei acumulări de compensare Dimensionarea acumulării de compensare cuprinde următoarele etape: a.

.. Graficul de exploatare a unui sistem (algoritm de calcul).V5n ) . cheltuielile de transformare in apa potabila si distributia la consumator.Construirea liniei de introducere a restricţiilor V2  V1    t 9.V52 .VN ) .V2 .Construirea liniei de funcţionare în regim asigurat Vn1  n1  t  Vn  (n1  n )  t V5  max (V51.. . Calculul volumului acumulării pentru satisfacerea folosinţei cu asigurarea p% Vlac  V fp % 8.pretul de vanzare include pretul de cost al apei brute.Construirea liniei de limitarea deversărilor   Qa  Qn max Vn1  Vn    t n   V   min (V1.pretul de cost al apei brute este acelasi la nivel de tara si este diferentiat in functie de: sursa din care se preleva apa si natura folosintelor . . Calculul variaţiei teoretice a volumelor de apă din lac pentru satisfacerea folosinţei V f  Vi    t d... Ce cuprinde pretul de cost / vanzare pentru apa livrata populatiei ? ..c.

Aplicatii de hidrologie si gospodarirea apelor. Politehnica. HGA . Gh. Ed. Badaluta . 1999.  diminuarea efectelor negative provocate de fenomenele naturale (inundaţii.Minda . (definitii) Planul de management al bazinului hidrografic este componenta de gestionare calitativă a resurselor de apă şi are ca scopuri:  atingerea şi menţinerea stării bune a apelor. Hidrologie si gospodarirea apelor.  determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă. 2008. secetă etc.a. Aplicatii. Orizonturi Universitare. Cretu. Ed.).  identificarea presiunilor şi a impactului activităţii umane asupra apelor de suprafaţă. Drobot. Bucuresti [5] C. Planul de amenajare a bazinului hidrografic este componenta de gestionare cantitativă a resursei de apă şi are ca scopuri:  realizarea şi menţinerea echilibrului cerinţelor de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la surse. Rosu.  diminuarea efectelor negative şi reducerea surselor de poluare. Plan de amenajare / plan de management . Timisoara [2] C.  utilizarea potenţialului apelor (producţia de energie hidromecanică şi hidroelectrică). Gh. 2010. Badaluta .  determinarea cerinţelor de calitate a apei asupra resurselor de apă. Bazele gospodaririi apelor. Timisoara . 2010. Hidrologie – curs pe suport electronic [4] R. Serban. P. Ed. s.. Bibliografie: [1] C.10. Cretu. Badaluta – Minda. 2006. VICAIRE – online [3] C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful