/

sULlT

N¤ m¤

o2‘

TAHUN2
B¤ h¤ s¤ cin¤

sELARAs1 M¤ rch
2011
1J¤ m

PEJABAT PE1AJARAN DAERAH&MAJus GURu BEsAR DAERAH JAWATAN KuAsA PERMuAFAκ ATAN sJKc LARUT MATANG DAN sELAMA

UJ!AN sELARAs sATu

KERTAs1

(MARCH) BAHAsA CINA

TAHUN2
1JAM

JANGAN BuKA KERTAs sOALAN INIsEHINGGA DIBERITAHu

Ⅰ :f|;JJ∶ ∶ ¤ ∩ g洄 n. ε s饣 Ⅰ Ⅰ u1ob¤ 忌 k|0hd汁 ∪ dengonje|¤ s d° mr∪ ¤ |is ∩ do{om :::::n hend。 ¤ hend¤ k rnen∪ ˇ ?`p¤ mk。 ˇ ny¤ ng十 e|oh nd¤ ˇ ˇ 。¤ 氵 ・ ⒌ 滗 迅 |拈苷 暇 rJ:3巳 脱‖ ∞ 喻 peHkso¤ ⒍ 庀 凇 兢 酞∞
l牛
nd∪
h¤ I卩 :ζ r十 os∶

ng y。 ng dised丨 ok¤ nj°

ekir° ny¤

k° rj¤

ib∪

'。

p。

这份 试卷 有 10项 试题 。 回答 所有 的 问题 。 答案必 须 清楚的写在 准备 好 的 空 间里 。 如 要 涂 改 答案 ,把 原 有 的答 案 擦 干净 在 考试 完 毕 后 ,这 份 试 卷 需交还校 方。

,然 后 才写 上 新 的答 案 。

Ke汁 ¤ ss° ¤ n Ini meng¤ l¤
◎ 2o1o Hak Cipta P㈣ ab。 t Pe ajaran Daerah LMs/MGBLMs

ndungi12hd¤ m¤ n

berceI¤ k
Lih¤ 【 于

o2‘

sebel¤ h
su二 JT

(1C)Ξ >)

" I

~

0 D

4.

5.

6.

'`

7.


9.

8.

I

10.

O26
LMs(sJⅠ CC)ˉ

sULIT
BCNA(l)~TIIN2

sULIT
B。

3

数笔画 (1o分 )
(

1.辛 3.步 5.样
7.铃
9.院
(

)画 )画 )画 )画
)画

2.从
4.表
6.图

)

(

一 画

(

(

)

一 画

(

(
)

一 画

(

8.绳

(
)

一 画

10,舞

(
)

・ 画

C。

把 相 同部 首 的 字 归 类 。 (1o分 )

3.

5.

O26

sULIT
MGB LMs(sJKC)-BC1NA(l)ˉ TIJN2

sULIT

4

D.圈 出正确 的 同音 字 。

(1C)分 )

1.同 学们 分 工 [亘 彐 汇 互 彐

作把课室打扫千净。

2.爸 爸 白天 出 门, 工作 到

3.艾 娜 用 了很 大 L的 [Ξ][

4

。 姐姐 找 不 到她 的故 事 书 ,心 理 很

着固

O26
MGB LMs(sJKC)ˉ

BCNA(l)~Tm(2

sULIT

/

5

m

b

p
1 上

1.

爸 白 拉 力 猫


l(
`}白

(

)a
)瓦
i

2.

¤
(

拍 妈

(
(

3.


(

)瓦

4.


(

米 劳

(

) F

5.

(
/

丶 】

(

)秃o

O26

、GB Ι

LMs(sⅨ C)-B CrNA(l)~TIIN2

sULIT

sULIT

6

(10分 )
q汀
u x

υ 丨

∩ ˇ
.I J


旦士口


O26

峋 吖⒁伽 枷 Κ W皙 “

G。

搭 配 词 语 。 (10 分


~

0 D

4.

图书

5.

随风

)动

o26
MGB LMs(sJKC)ˉ BCNA(l)ˉ TIIN2

sULIT

H。

以形似 字填充 。 (1o分 )
抱 、饣 包

孩 、刻

篮 、蓝

P/b、

清、 请

1.妈 妈 拿 着一个

)色 的

(

)子 去 买菜。

2.水 是

(

) 洁的

,

)放 心

!

2 J .


(

)饭

,

大家都

(

) 着快 乐的心

情听音乐。

4.为 什 么 菜 只 种在

(

)土 里 ,不 种在石 头上

(
I /

p ・

5.一 个

)跌 倒 了,我 立

(

)把 他拉起 来。

O26

sULIT
MGB LMs(sJKC)ˉ B CINA(l)ˉ
TI】

N2

9

I。

圈出正确 的形似 字 (10分 )

1.饼

(千

、 干

)

2.自

(已

、 己

3・

(渴
(真

、 喝

)

4.喜

(欢

、 吹

5.玩

、 具

)

6.危

(脸

、 险

)

7.(受

、 爱

)伤

8,(往
10.(装

、 住

)所

9.(驾

、 骂

)车

、 袋

)子

sULIT
MGB LMs(sJKC)-B CrNA(l)~THN2

sULIT

10

J.阅 读后 ,圈 出正 确 的 答 案 。 (10

>) Ξ

ˉ 不迟到 。

每 天 吃 完 午餐后 ,妈 妈 就 带我

走路 去上 学 ,从 来

上 课 时 ,我 用 心 听老

师讲 课 ,也 很 用 心 做 功 课 。 游 戏 。 大 家有说 有

下课 时 ,我 和 同学 到操 场 上 笑 ,十 分 快 乐
!

晚 上 ,我 把 功 课做好 ,还 把
觉。

书 包放 好 ,才 上 床 睡

1.妈 妈 每 天 带我走 路 去

0

A.
B。

巴杀 刂 上学 公园 商店

C. D.

O26

sULIT
MGB LMs(sJKC)-Bc1NA(l)ˉ THN2

2.上 课 时
A。

,

我 =____— 心 'J、 粗心 用心 不专心 ′

=听 课 。

B。

C。

lE))。

3.我 和 同 学 到 ェ

上游戏。

A. 课 室 B.食 堂 tC.操 D.厕
场 所

O26

sULIT
MGB LMslsJKC)ˉ BCNA(1)-TIIN2

晚上
A。

,

我把 功 课 做好 吃 午餐 ′

,

才去做 什 么?

B。
G D .

自 己到 公 园玩 走路 上 学 上床 睡 觉

5.我 是 一个怎样 的孩 子P

A. B. C. D.

坏孩子 好孩子 好 玩 的孩 子 不 听话 的孩 子

ΚERTAs

soALAN TAMAT

O26

sULIT
MGB LMs(sJKC)ˉ B CrNA(l)~TIlN2

SIILIT TAHTIN 2
Bahasa Cina

Nama:

I{elas

027

SELARAS

1

March
2071

*ry -.,W"tPEJABAT

1I^
PEI-IARAN DAERAH & MAJLIS GURU BFSAR DAERAH
JAWATAN KUASA PERMUAFAKA'TAN SJKC IARUT MATANG DAN SEI,TMA

UJIAN SEI-{RAS SATU
(MARCFD

BAI{ASA CINA

KERTAS 2
TAHTIN 2

l JAM

JANGAN tsUKA KERTAS SOAIAN b{N SEF{M{GGA DMERTTAH{J
1.

Kertas soalan ini mengandungr 8 bahagian.
Jawab semua soa-lan.

2.

3. 4.

Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruangyang disediakan dalam kertas soalan. sekiranya anda hendak menukar lawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.

I(emudian tuliskan jawapan yang baru.
5.

I(ertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.
,s4atiii 4,i4- 8 ii *8 'n " s &Fnfr frl l1fltr"

8*,x
E+
$"

)tu+

it-61r

Ao*t*tk-E*, lu?.fr 6t ER&+

q lL h&*t6i A i'l E. "
)+

n+.6,

:s4rr\i;\ +,ifr

i4+i z-.

, !&E t

E L+7a1

64.

Kertas soalan ini mengandungi 10 hala:nan bercetak
O 2010 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah LMS/MGB LMS

(*)* s4

[}-ihat
sebeiah

827

SUI-TT

SULIT

A.

frnwat

"

(ro A)

it4t.4t1.^g.&d._E fhfi."

tr4?fi$+\.es &f++.
tfrrq + +n.fr'lF_s.?
4e,fi -LzqR_ 4+ 2 pA e?

tr4t.,a4k!#f2*,t.

SULIT
MGB LMS (SJKC) - B,CINA

(2). IHN

2

SULIT

3

g. gniq t "eJ "

(

lO ,rl)
/fl

1.

+tiK" *

,s * +lF *

]&,

2. tf+o * + * q4i * ++

3. *prk-h * ii

* *To

*

fU

4. /#+o

*

H++E

*

E#,frr

* * *

,U

5. Eef *

#-,

*

*HAE,

* 4{4+. ,< frlJ *

.exp

027

MGB LMS (SJKC). B.CINA (2). THN

SULIT
2

SULIT

4

c. frgiLiiJlEfi.

(

20

^)
* R fr"trtf 7-

4Fi-iAg,

AAffi+\lrr 2.

wA, *
J.
a
o

_E

€.16l

+lE4kx" )E E_6*

4.

ffi
027

5.

+\.x

T-4+, + afrffiffi

-O

SULIT
MGB LMS (SJKC) - B.CINA (2). THN
2

SULIT

5

6.

((

))

. it^t(+ +6t

7.

lk*ffifr"*-A

"

++* r-A

8.
9

+t

+

+.

trt

fr=x T -lv_,

fr\+'*+'X 7
n

-h
w
A<"

10. ___

o

ZE,

66f/r,ff+\/n

027

MGB LMS (SJKC) - B,CINA (2) . THN

SULIT
2

STI,IT

D. +k+EH,

, EhFet +"

(ro A)

fr+?r+*r+

+\.ru.

*-a a AA

7 i*

h a #,rt1 a.,EE "

a4''lEFEtr+ -t *-K*

, 4Fffifrfu"
ilgut7_.

--:t, dfr"?+,LjtT

fr-fr--d-A , -iA-1+ (6 ++49-ti+
+\"at,J.

1&it

>>

rt1J

&+ +fi,,t.

f r,l z} A *#fi, .
SULIT
2

027

MGB LMS (SJKC) . B.CINA (2) - THN

SULIT

L rtn#4\i{ia. (rs 4;

t } rtt E-E_ 4 t+4k4)+

"

(

lxt_L

, ,l t)

ie'!EErtt d g-*f€4sl

r

(x-r,, [&+, ?)

3.

jt€-+x-@

x-A

rt+t

k$." ( i, +, 6A)
(*

ilH.gE,fUixt}

*t

t

Fu, ilg4,E_p)

fll(

+ E ji

6t

ji^€+\..

fr1r

&t

@k, ,1,42, ,f,fr-)
027

"

MGB LMS (SJKC). B CINA (2)

SULIT
- IFIN
2

SULIT

F. ,B)Ts{+, ir\,,+A

"

(rO

})

1.

(

) , ,I.
(

9E

E,JEE X T, frOL"

2.

+\
14

) frrt++"
(

3.
*

+.f[ ru

)
\

,LWtX"
--

r.L

l.

4. tke\el4.+*'-6t
,/\
o

(

) , iilt,* 4,J4kA

s. +tF-4+\.,frr

(

) etq.
t

SULIT
027
MGB LMS (SJKC) - B,CINA (2) - THN 2

SULIT

G,+K+E+W

, n^6t

+" ( h)
10
ri.

9

!
,f

tsr|J &-ELiK
4+tP

4fiI EtnlL_{tr
"

fr*t rtl ,J,r9r

+ E+t-,J ,,19"

rtt

)&x\

)f *

&8,

+frti*ttr
T iK4+ F "frrfu

T, f"l +.f[-6tlt-,
,

2. t*Itr i/&
a

Fl +A T

I fr , Fl + 4tJA rti EeU,rfr.

J.
4.

-E+ f'l + .&t*rrr

j-tnfr
o

-+

X14g+f , -+*14*+18r, *t,tr-.6t]e,

5. A-*tf,

,

LiKZ+Fo6t&-T

,

' 4iL* E?'€-rq
t-"1

"

+ 4l1ff ,s,u;&
o

027

MGB LMS (SJKC). B.CINA (2) - THN

SULIT
2

SULIT

H.frH#_6J

"

(tS,,l)

10

ttn+s1m

Et4h

++ft

.\b iJ.*\{du s.s

ap

rkEt

,lt6loJ w la
--1-

,Kre

&tas

r<_

\:/

++ fr,J

+a

5.

trxn

tKt*.

H

zF-,

027

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT
MGB LMS (S.IKC) - B Cr\.A

[) - TH\ ]

SULIT Nama
:

Tahun

:

0141r
Bahasa

lnggeris
SJK Mac
2011,
1

-

;ffi;

jam

JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN SJK(C) LARUT MATANG & SELAMA PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR LARUT MATANG & SELAMA

UJIAN SELARAS

1

BAHASA INGGERIS ( SJKC ) TAHUN
2

Satu iam

DO NOT OPEN THIS PAPER UNTIL YOU ARE TOLD
You must answer all the questions.

1.

2.

Write the answer in the space provided.

t
Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

ILihat halaman sebelah
024/1
@

]

SULIT

2011 Hak Cipta PPD & MGB LMS Perak

Section
1.

A :Circle the correct onswer. (

10 morks\

A. 1ee you tomorrow.
B.

Thonk you.

A.
B.

Goodbye.

How old ore you?

3..

A,
B.

Good ofternoon, mofher.

Good night, mother.
t.

4.

A. Nice to maat you.
B.
Who are you?

5.

A, Whot is your name?
B, Good morning, Mr. Lim.

SectionB
t.

:Tick(/\

thecorrectspelling.

( 8 morks )

2.

@D @E
*3.

4.

Suction

C : Motch the sentence ports correctly
below.

( 5 mqrkil

bosed on the Pictures

Puon Roslino

Roslon

Zaleha

Encik Hamid

,l

1.

I

Encik

Homid

+

,

s

4

5

tr

SectionD:Tick(/\ thecorrectsentence' ( B morks
t.

\

Section

E : Fill in the blonks with tha correct response. ( 10 morks )

No, they ore not.

ll

No,

r don't.

I tl No, she is not. I ll Yes, she does'

I

fs Wen

Li your brother?

Are you doing your
homework?

Is your sister in the
library?

Are they ploying footboll?

Section F: Reorronge the words to form correct sentences.( 10 rnorks\

1E@['"'';1

@@

'@@F'""^']lEtr
s

F*-l

f,,' F-. I F;th".;l

E

+F'*fF'.GlEME

sF.-4i-ffilEr
1.

tr

Section

6
Y

: Fitl in the blonks with the words given . ( 12 morks )
nome
f

eor school

reoding

omily erqht

My
o

is

Mei Ling.

f

om

girl.

I
Two

years old.

My closs is

Melor.

I

live ot

28, Tomon Koto Joyo, SimPong.

Tha

nome

of my

IS

SJK( C ) Pooi Lom. My closs Ieacher

is Miss Lim. She is

o I

nice ond hordworking feacher.

My hobby

is

story

books.

do my homework in the ofternoon.

I

go to bed ot

ten o'clock of night.
ve?y much.

I

lova

mY

)

Section

H : Underline the correct onswer.
om

( 12 morks )

1.

I ( is /

)

sweepi.ngthefloor.

2. Ali ond Chong Beng ( is / 3. His nome ( is /
4.
You

ate ) ploying bodminton.

are

) Wen Li.

(

om

/

are

) welcome.

5. (

Are

/ fs ) Mei Ling studying in the clossroom?
om ) going to
Penong tomorrow.

6. My fomily ond I ( are /

Section

f : Undarline the correct swgr
( like /
likes ) to eot

t'

or

5 morks

t.
2.

My porents

mongoes.

Siti

( like / likes ) collecting stomps.
( like / ( like /
likes ) fishing? likes ) gordening. like

3.

Do you

4.

Wen Li

5. Does Ah Chong (

/

likes

) to ploy bodminton?

Section

J

: Rewrite the sentences by usinq copitol letters ond full stoPs correctlY. ( 10 marks \

karino lives in tomon Permoi

i

hove

o

new comPuter

the bird is singing on the tree

my friend's nome

is

fotimoh

oli ond siti sre doing their

homework

Section K: Reod the possoge ond answar the questions below.
(10morks'l

Every Sundoy, Johon goes to the seoside for o swim. His hobby is swimming, He likes to collect sea shells on the beoch. Ha puts the seo shells in on oquorium wherehekeeps his f ish. Hef eeds fhe f ish with worms and takes good care of it. Johon cleons his oquorium once a week. He is a clever ond hordworking boy.

1.

likes to keep f ish.
He olso likes to collect

2.

3. Johon keeps his f ish in on

4. Johon is a clever 5. Whot

ond

boy.

does his f ish like

to eat ?
f.

His f ish likes to eot

02ul
SL-I-TT

Nama:

Tahun 2
Bahasa Malaysia

SELARAS

1

ffi
UJIAN SELARAS SATU (MARCH)
Bahasa MalaYsia

Kelas

:

March

'"ft1$s

20ll
50

Minit
PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC LARUT MATANG DAN SELAMA

KERTAS
TAHUN
50
2

1

MINIT

JA.NCAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.

kertas soalan. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat' Kemudian tuliskan jawapan yang baru' Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

1. 2. 3. 4. 5.

r8'{t\ifr6€ 40 €idFE" E6pi€fi!l{FE" tr*'I"'nffire.g\E&W6l1F!'dlglg. !s9+t*e\E*, ffilHH *1€9*W+t?' XtrtE' LFfrtlE#-' tt agitft,YE' di'faifr6ffi'i.6ftn "

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

[Lihat
O 2011 Hak Cipta Peiabat Pelajaran Daerah LMS/MGB LMS

sebelah

SULIT
02Ul

-A,rahan am

Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga pilihan jawapan iaitu A, B dan C' Antaranya, ada jawapanyang satu jawapanyangbetul.Pilih jawapankamu,bulatkanhuruf di depan
sesuai itu.

Soalan

t hingga

30

1.

A B C
2.

Kakak Ganesh bekerja sebagai hakim juruterbang jururawat Ramli beratur semasa membeli makanan di
perpustakaan

di hospital.

A B C A B C
4.

kantin pejabat
cerita di perpustakaan.

3. Tai Min meminjam sebuah
kasut kertas buku

ialah kende r aan y ang mempunyai empat tay ar. Kereta Keretapi Basikal

A
B
C
5.

Perlawanan bola sepak itu berlangsung di A Hospital Bahagia B Stadium Merdeka
C
6.

Proton Persona
Seorang pengakap sedang memasang bangunan

A
B
C
7.

rumah khemah
Susan tiada adik-beradik. Dia seorang

A
B
C
8.

anak buah anak tunggal anak kandung
*.

Yu Jin dan isterinya bercadang mengambil anak angkat anak

di rumah anak yatim.

A
B
C

tiri

anak saudara

9.

Sofia ialah anak tunggal. Dia menjadi

ibu dan bapanya.

A
B C
10.

anak saudara anak emas anak angkat

beratur ketika menaiki bas. Sila
Jangan

A
B
C
11.

Boleh minta kebenaran sebelum masuk ke bilik guru'
Jemput Tolong Sila
selamat berkenalan!

A
B
C
12.

A B C
13.

Amboi Hai Wah

-,
Wah Cis

cantik sungguh gambar ini!

A B C A B C A B C

Nah

14. Bau longkang

itu sungguh

masin
panas

busuk

15. Beg

ini

sangat

tajam berat
sedap

16. Simpanlah mancis di tempat yang

A B C
17.

bahaya selamat

bujur

Mei Sim
membasuh

bilik tidurnya

setiaP Pagi.

A B C
18.

memotong
mengemas

Melly
menangkaP

buah itu dengan Pisau.

A B C

memotong menulis

19. Emak

adik membeli garam di pasar raya itu'

A B C

menyeru menyrrruh menghalau menari di biliknya.

20. Kumar menyanyi A kerana

B C

sambil untuk sakit perut.

21. Adik menangis A ajau

B C A B C

jika
kerana mahal harganya.

22,Buku ini nipis
dan

tetapi'
atau

Fatimah A menJemur B mengetuk C memadam
24. Pak Hasan mengangkat kayu

pintu sebelum masuk ke bilik guru.

yang-

itu.

A
B
C

berikat terikat mengikat
oleh ulat.

25. Buah mangga ini

A
B
C

dimakan

dipatuk dibaiki

26.

itu telah penuh dengan sampah sarap.
Tong air Tong gas Tong sampah
pada masa lapang.

A
B
C

27. Chi Meng membaca A buku cerita B jamtangan

C

sapu tangan

28. Pilih ayatyangtanda bacaannya tepat A Encik lim ialah Guru Matematik. B Encik lim ialah guru Matematik. C Encik Lim ialah guru Matematik. 29. Pilih ayatyangtanda bacaannya tepat

A
B
C

Hong Loong, kamu makan aPa? Hong Loong kamu makan aPa? Hong Loong, kamu makan aPa.

30. Pilihiawapan yang tanda bacaannya tepat sekali' A Amboi, cantiknya lukisan yang kamu lukis itu! B Amboi, cantiknya lukisan yang kamu lukis itu' C Amboi, cantiknya lukisan yang kamu lukis itu?
Soalan 31 hingga 35

jawapan yang sesuai itu' Baca petikan di bawah, kemudian bulatkan huruf di depan kakaknya Sejak kecil lagi, Maria suka memasak. Dia rajin membantu ibu dan memasak di dapur. j"ga suka Selain itu, Maria gemar membaca buku-buku masakan' Dia Maria' mengumpul resipi dan mencubanya. Ibu dan kakaknya akan memuji masakan Mereka mengatakan bahawa Maria boleh menjadi tukang masak yang berjaya' bekerja keras Setelah dewasa, Maria berjaya menjadi seolang tukang masak. Dia kerana bercita-cita untuk mempunyai restorannya sendiri. 31. Sejak bilakah Maria gemar memasak? A Sejak sekolah rendah B Sejak sekolah menengah C Sejak kecil lagi

32.Manarajin membantu ibu dan kakaknya

A B C

memasak membaca

mengumpul resiPi

33. Siapakah yang memuji Maria? A Pelanggannya B Rakan-rakannya C Ibu dan kakaknYa
34. Apakah pekerjaan Maria setelah dewasa?

A B C

Saintis Pengurus Tukang masak

35. Mengapakah Maria bekerja keras? Untuk membantu ibu dan kakaknYa Untuk mempunyai restorannya sendiri

A B C

Untuk mendapat pujian daripada orang lain

Soalan 36 hingga soalan 40

Baca petikan di bawah, kemudian bulatkan huruf di depan jawapan yang sesuai itu.

Namaku Daniel Lim. Aku murid Tahun Dua Wawasan. Apabila dewasa nanti, aku ingin menjadi doktor. Doktor merupakan pekerjaan yang mulia. Aku dapat menyelamatkan nyawa. Selain itu, aku berazam untuk membuka klinik sendiri. Ibu menasihati aku agar rajin belajar supaya cita-citaku tercapai. Setiap hari aku mengulang kaj i pelaj aran bersama- sama kawanku. Aku tidak boleh berputus asa. Aku perlu menghormati guru dan memberi tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar. 36. Siapakah "aku" dalam petikan di atas? A Daniel Lim

B C A B C

Doktor Guru

37. "Aku"-bercita-cita menjadi doktor kerana dapat pujian daripada masyarakat

ingin membuka klinik sendiri dapat menyelamatkan nyawa manusia

A B C

38. Apakah nasihat ibu "aku"? Raiin dan tekun belajar

Membuka klinik sendiri Mengulang kaji pelajaran bersama kawan

39. "Aku" menghormati guru dengan A menjadi doktor B memberi tumpuan semasa guru mengajar C belajar bersama rakan-rakan sekelas aku 40. Perkataan berazam bermaksud

A B C

berkeyakinan bersungguh-sungguh

bercita-cita

KERTAS SOALAN TAMAT

02u2

SULIT
Tahun 2

Nama:

Kelas

:

Bahasa Malaysia

SELARAS

1

March

20ll
50

Minit
PEJABAT PELAJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC LARUT MATANG DAN SELAN4A

UJIAN SELARAS SATU (MAC)
Bahasa Malaysia

KERTAS
TAHUN
2

2

l JAM

15

MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas soalan ini mengandungi 4 bahagian. Jawab semua soalan.

Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.
1.

2.
a

4. 5.

1I'frr'i{A€ 4 +&l'h. E6F,f Afi! l4tr" E R,r,' t^]H rc fr\ E trltr& 11' k'l',i lbl tr " !IP'&&ER, ffifRH *I€F"W+W, EZ ifrft,+tr' r8l')ifr 6ffi tr5&2.

*trtE

j:#fr

ffiE*.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

ILihat
O 2011 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah LMS/MGB LMS

sebelah

SULIT
02t/2

Bahagian

A-

(20 markah)

Lengkapkan karangan di bawah dengan jawapan yang sesuai.

Ayah Saya
sihat sayang sungai

jurutera

penyayang

lapang sekeluarga

pelajaran

memancing mempunyai

Nama ayah saya Chong Kam Weng. UmurnYa 40 tahun. . Hobi Beliau bekerja sebagai (1)
ayah ialah (2)

ikan. Jika ada masa

(3)
sekeluarga

,
memancing

beliau akan membawa kamt
ikan di tepi

(4)

Ayah saya seorang Yang (5)
Walaupun ayah saya sentiasa sibuk, beliau tetap meluangkan

masa untuk kami (6)
begitu ambil berat tentang (

.

Ayah

saya

saya.

Saya rasa bertuah (8)
yang
(e)
berdoa semoga

ayah baik.

begitu

Saya
aYah

sangat
SaYa

akan ayah saya.

akan
f.

(10)

sejahtera selalu.

BahagianB-(10markah) Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tandakan
yangbetul dan (x; pada ayatyang salah.

1/) pada ayat

-----( -------------------- ( 2. Seorang murid mencuci tangan. -----------( 3. Kantin ini sangat bersih.-( 4. Murid- murid sedang makan di kantin
1.. Guru sedang mengajar. 5. Murid-murid beratur semasa membeli makanan. ----(

)

) )
) )

Bahagian C- (10 markah)

Susun semula perkataan-perkataan
ayatyang lengkaP.

di bawah supaya menjadi

1.

semas a

I guru/ tumpuan / Sila / mengajar / berikan

2.

menjadi / bercita-ctta/ hakim / seorang / untuk / Wei Hua

3.

bola / bermain I Telatah / sungguh / melucukan

I gqah

4. membawa
kita

I

dengan cepat

/ LRT / ke tempat I yang dituju /

5. kawasan

/

Kami

/

sekolah

/

bergotong-roYong I

membersihkan

BahagianD-(l0markah)
Bina
ayat dengan perkataan yang diberikan'

1. -menolong-memasak

2. -beratur - makanan

3. - bersenam- Padang

4. - meminjam

- Perpustakaan

5. - membuang

- tong samPah

KERTAS SOALAN TAMAT

SUTIT

Nomo

:

Tohun 2

Motemotik
SELARAS
1

Moc
2011
1

Jom

'"W-"

ffi

Kelos

015
:

PEJABAT PEI.AJARAN DAERAH & MAJLIS GURU BESAR DAERAH JAWATAN KUASA PERMUAFAKATAN SJKC

UJIAN SELARAS SATU

(MAc)
MATEMATIK
TAHUN 2
1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

t.
2.
13.

4.
5.

menukir j i*upun,padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Kertas soalan ini hendakrah diseiahkan pada akhir peperiksaan.

Kertos soolon ini mengondungi2g soolon. Jowob semuo soolon. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas Sekiranya anda hendak

soalan.

t.
2. 3. 4. 5.

rx,fAi{6H zg €ifrtr
HEFNH fr! Ib]EE. tr R,y' ntH € fr\ E ftiE &r+fit d 14 g " 4n4yfr e\.$R, +EF H fr1JtrX+R+t+, &6i*,fr,+ rx,fAifr#ffi &n .

tr,

t[

f*trtE_r#f fr\EF*.

Kertos soolqn ini mengon
O 201 I Hok Cipto pejobol pelojoron Doeroh LMS/MGB LM.S

'f) ,t:{,

I

[Lihat
sebelah

015

SULIT

t. trz*€-€.
I

tr_l
2. +EI?5ffi,X\.+
"

'+-.
i*,:i-)

E--l l rl
I

2

"

3. 5 H trr*,+\,+fr\UkffirtE#.li
*Ir+ 9.xt
_l_5e

"

ffi.IH

+kEr
?

510

tr___l

4. j^H_h 64hfi!#93"

E E EE[] E r @EE

rfl

4

5. iF_liEaftn!#R"
a j r

ffbffxffin "bd/ \xr uc,/

-' l i ;l 150
,t

l- - -

i

\---l

6. +Efr;lr fr\Xkl,#t^f^@,.
O.

il
(
_
s

'i

i22 ii \ .--f .-. )
.i. "\.........
++

:i\

.t

.a

,r7

iii ,r

++

+;+ +ii+iiiiii+iiiiiiiiiiiiiiiriireiii

--{iZ-.?

- ,-

ltll

,.

'' i--:--F--"

'
\

_c >_<7.... -

tr\

{

--/=Z-I=\
a a

212

-

\
r.
.

I

i

!

!!

""

i

? ?

"

!rrrrrr

r

r.''

rrrrrrrrr

/i
ir$

b.

:l :! \

b7r++ .a

+++

'i '. 'r::r{}---i " ) :i v{ ri,

i ,' 3ll \ r 133', ' ) -zi:;{;;r{;
"at9???99??9???!9????????"t9""19": ... --..
-

\, - r'.,'

-'',1" 1 f

+++++ii+i++iii+ii+iiiiiii+ii+ii+i+ .-,--.

r - 4.-)--

,-". i,

i .
6

I

i'

-.11,

Ft

l-------_l
I

7. +E& 4,fr1#,H Etux.
o.

7

O.;

tr-l

B.

+EI,WF+1FTIJ+\.H

"

l,li
9, &iEtrfrFyl|*9.8
"

[---_l

8

;::":-)

lztl

i,ii
1

[-__l

9

0. +EtrjLfr\ffiflf,frtrtr W LffiF,.

l********i
1

il
t0

I

.

Wfr 1Lfr\ffi

iffiffiffi ffiffii

=l+R.XRyA_t m@.

il

tr_l

12.

trBftfrt.EF*.

ffiffiffiffi

il
12

13.

W-w,

E frtr{ifrfrl$R"

ffiffiffiffiffiffiffiffi ffi ffi ffiffiffiffiffiffiffiffi ffi ff ffiffiffi&$ffiffiffi ffi s

sffiffH$$ffffi ff

tr

A.

120

c.
14.

8.210
102

j&Hffi;t fr\x\,H .

il
t3

A.

123

c.
15.

8.321 213

nl
"

l4

j&Hffi,J.

A.

fr\ryfr,H

567
657

c.

8.7 65

nt

t5

16. fqF(/rtFtr ft,F\X|.ff

"

@O@OO
17. fqH(lEtr ft,F\+kff.

16

l,ll
17

[--__l

@DNDM
8
b)

E]

WWWWWWW ffiffiffiffiffiffifu ,J.H
,lrLI ,J.ffi ,J.R

,lH

,J:H zJTX

o)

MtrtL_Hfu, HF6ffi=,fifrlE
t8

+lFtrfrfu-Hfu frTffiro{i"

E]

le. w.-*\.,
ol
lr_.
''''

frd,tKArlF_trE fifrfr\Eil"
-L=

'ffi
19

l,ii

[---l

b) sw ss
+

ffiffi w'w
ffi
tws

ffi w

ffiMffi *i
@wf@|

ffiffi*'ffi Eryw

20. o)

+2

6
J_1 t+

tr J
I,^) tz

7 /

-

21. o)
:_:

B3

+ ll

25

-

22. jF-iF
o)
b)

"

,J
33

=29

f+2=e
14

c)
d)

lt
ee

74 + E=

23. ffitrBftfr\trREfu*.

o) 5 +o
b) 86 +4
=

c) d) e) f)
24.

55

+B

r E r r
trl
@

7

+39= +28=
+ 50]
=

E

@
23

241

45

@ @ @ @
a) 1+ 2 + 6 =

l,,ll

r---_-l

ItHXT*-ff"
a) 2 + 3 + 1-

U) 3 + 1 + 4

=

e)0+g+0=

c) 4 + 1+ 2 =
-

il
24

fr+tr 2s E zg ftEfl4jDHEE"
25.

84,,#fr?

fr#_r+*E t5 A+i.Bfifn

4+tritrfi.

fi+_t+++

i,il
26.

[---l

25

-&H t + EH+., k+ fr\ )ufft,finil+._t+? frfi-&H+\H4,'E#Hz
,ffiEn

.

l,ll
27. fr
rfr .,ffi,fsIx,

[--_-l

l6

,rfi€ s2 #iw;Hd+4, %(*Hhltu, 26 *iWrH9+

EH 4 DriwHSF4 r

tft

27

28"

-&rLxnfr#-L+*T j4o+tr/K, T+x*T +trAr
" +&E-X]q*
T+

a+lw.K r

50

29. 4'#s-l
a tT/. "

EET 3 f4zJr

ttu&-x

,

r-+FaT 2
FAT

^*

4,)t6:xz

tltK, T+ FET

t

Kerlos Soo/on Tomol

m

suuT

N¤ mo∶

hvn2
l

sAINs
sE△

^RAs Ⅲ ¤C
2¤ 11

1J。

m

PEJ^BAT PEu凵 ARAN

JAWATAN

DAERAH&Ⅲ AJus GvRu BEsAR DAERAH
PERⅢ uAFAκ ATAⅡ sJKC G D^Ⅱ sELAmA ^TAⅡ

κ VAsA LARuT Ⅱ

uJAⅡ sEI^RAs sATu

tRAC)
sAINs

TAHuN2
1 JAm

JANGAN BUKA KERTAs sOALAN INIsEIINGGA D口
l。

:E曰 rAIIu

2. 3. 4. 5.

Ke叶 ¤ ssoo|¤ n ini meng¤ nd∪ ngi sO sool¤ n。 J¤ W¤ b semu¤ soo丨 ¤ n。

Jawapan hendaklah d伽 “ dengm扣 las dalam mang yang dised例 幽Ⅱ dala【 n keMs soalan。 seⅡ mnya anda hendakmcnukarjawap饥 padamn冫 Ⅲ apan yang telah dbuat. Kmudhn钆 liskanjawapan yang bam. KeMs soalan血 hendaklah dserakn pada蚀 Ⅲr pepe础 mm.
1.

这份试巷有 50道 试屈。 回答所有的阃题。 笞案必须活楚的写在准备好的空间里 。 如要涂改答案 ,把 睬有的笞案森干净 ,然 后才写上新的笞案。 在考试完毕后 ,这 份试爸缶交还校方。
κ erIos so¤ :o"∶

2. 3. 4.
5,

"lme"g¤
0⒛ lO Hok Cot° Ws/MGB~Ms
P丬 ° b0忄

ndungI11h¤ I¤ mon berce∶ ¤k

Peq。 ron Doeroh

0

mLihat sebelah

o28

suLrT

A把 生轫西 亻 ,非 生物画〓(6%)

_lF瓦

{禹

ˉ ^!F~~~~~~ 苁 丁
||

L

面 丨

i陌 ^ ||o

成长

移动

呼吸

弈疟

食物

:=γ
生勘 会

.】

j÷ 弘 △ f犭

生伪 会

主功 会

生物 会

生勒 会

生物 会

3

C摄 据食物的功能归类 (9%)

豆 浆

一 栌”
氵 辶 ';£

态 ・ 丿 、 ψ 褓

A提 供能且
△ Ⅰ

B协 助成长
4.

C维 持健康
7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

4

D裉 据下图 ,在 正确的答案下画线。 (6%)

丨ξ ∶ 〈 〗 ∶
i〖 I〗 ]∶

[[Il∶

;;〖

~~~l虿

(∶

:〖

E孓

;言 |~

一个 月大

六个月大


一岁大

L

1。

刚出生时 ,我 的体型 (大 ,小

)。 )。 )。

2.六 个月大时 ,我 开始学

(爬 ,跳

3.-岁 时 ,我 开始学走路 ,也 慢慢学 (讲 话 ,游 泳
4.三 岁时 ,我 会跑 ,也 会 (跳 ,飞 5.我 在七岁时开始到学校
)。
)。

(玩 耍

,上 课

6.随 看岁月的坩加 ,我 慢慢地长大 ,体 型变大 ,个 子越

来越高 ,体 重也不断地 (坩 加 ,减 少

)

E观 察以下国片 ,泅 序排列人的成长过程。 (3%)
R

}、

○ 一 ○ 一 ○ —○

5

F田 出正钩的答案。 (20%)
1.以下哪项是非生物 ?

2.以 下 哪项 会 累 琏 ?
A。

B。

3.以 下 哪项 可 以 自已 移 动 ?

A.

B.

4.进 行哪项活动后需要多喝水 ?
C。

6

5.下 图 显 示 小 强 在 太 阳 下 步 行 。

小强 这 时 最 需 要 什 么 ?
A。

巧克力

B。

鸡肉

C。

6.以 下 哪项食 物帮助我们保持 身体健康 ?

A.

B。

7.下 图显 示 -个 婴孩。

以 下 哪项 不适合 图 中的婴 孩 ?
A。

B.

C。

7

8.下 图显 示 小弟从 -岁 至

→→ △Ⅱ 出
小弟变矮 了

的变化。

^岁

以下哪项有关小弟的变化是 正确的 ?
A。

小弟的体高没有 改变

B.小 弟长 高 了
C。

9,下 图显 示 -个 小女孩。

小女孩需要什 么 才可以 生 存 ?

A。
B。

I和

"
C。

"和

I,"和 Ⅲ

10.哪 种食 物能帮助我们 维持健康 ?
A。

B。

C。

8
犭 "
, J

下 图 显 示运 动 员 在 练 习跑 步 。

他们应该吃 哪些食物来提供精力 ?
A。

o

B.

C.

锕 岁 押

12.下 图显示生 物的 一项特征。

以下 哪项代 表 上述特 征 ?
A。

呼吸

B。

移动

C.檠 殖

9

13.我 们需要 空气、食物和
A。

来生存。
C:玩 具

B。

汽车

14.下 图显 示 小丽进行 了-项 活动 。

以下哪项代表 上述活动 ?
A。

移动

B。

成长

C.呼 吸

15.下 图显 示 -个 三个 月大的婴儿 。

上 图的婴儿会
A。

?
B.哭

C.走

16.下 图显 示 -个 鱼缸。

X可 以帮助生物什幺 ?
A。

呼吸

B。

移动

C。

檠殖

10

17.下 图显示一种生物。这生物会

A。

爬行

B。

呼吸

C。

18.下 图显 示两种 动物。

这两种动物 显 示 生 物需要什 幺 ?

A.生 物 会成长
B。

生 物需要呼吸和移动 生 物需要食物和水

C。

19.哪 种食物能帮助我们成长 ?
A.饼 干
B.水 果 C.鸡 肉

20.小 华在森林 里迷 路 了 ,他 没有足够 的食物和水。几天
后 ,他 会变 得 怎幺样 ?
A。

健康

B。

没力气

C。

有活力

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful