3.

2 ELEM NTE DE CIRCUIT
Circuitele electrice alimentate cu tensiuni electromotoare alternative se numesc circuite in curent alternativ. Un astfel de circuit poate sa contina urmatoarele elemente de circuit: rezistor, bobina condensator sau grupari de asemenea elemente. ' Condensatorul este un ansamblu de doua placi conductoare (armaturi) separate prinse reprezinta cu L___ ---. rcondensator fix electrica C.

.2 1 REZISTOR iN CURENT AlTERNRTIV
lntr-un circuit cu rezistor in curent alternativ (fig. 3.15) valorile instantanee u si simultan prin valori maxime ~i minime. Reprezentarea grafica u ~i i in functie de (0 perioada) este in figura 3.16. u,i
1

tr-un material izolator (dielectric).

In circuitele electrice condensatorul simbolurile:

F

---::.r rcondensator variabil
Fig. 3.15 Fig. 3.16 lntr-un circuit cu rezistor in curent alternativ concordanla defazii. ezistorul it curent alt r-iativ
III

_

Ef'_

I
valoriZe instantanee
U

Marimea caracteristica condensatorului

este capacitatea

( ': ; cit: ; '1 ct Il. C l. mil condi n: ator es {. n on Ions, 1I't dintre sarcina electncii Q de pe armiituri si tensiunca elect ic1i L' -plicata intre armaturi.
(3.18)

si i

SUIl

irt-odllce un defa. l:lj litre 'ntcn itrte ~i tensiune,

UnitateademasuraacapacitatiielectriceinS.I:

[Q] S.1. = J;;_ = F (farad) [U] S.1. V IF este capacitatea electricii a unui conductor izolat si depdrtai de alte corpuri, care se incarcd cu 0 sarcina de 1C cdnd la capetele lui se aplicd 0 tensiune de I V.

[C]s.1.

=

in figura 3.17 este reprezentata diagrama fazoriala a intensitatii si tensiunii pe circuitul cu rezistor in curent altemativ. Variatia tensiunii si intensitatii In curent alternativ poate fi vizualizata pe ecranul osciloscop introdus in circuit (fig. 3.18) .

• Dupa forma arrnaturilor condensatoarele pot fi: plane, sferice, cilindrice. Pentru un condensator plan, experimental, s-a dedus dependenta capacitatii de: aria suprafetei armaturilor S; distanta dintre armaturi d; natura dielectricului e (permitivitate electricii absolutii.i
C=

U=Rl

_]J

Fig. 3.17
./

(3.19)

unde:

Ie --eo·er

I

(3.20)

Considerand alternativ

rezistorul ideal si liniar, legea lui Ohm pentru

un circuit in

CUi

eo este permitivitatea electrica absoluta a vidului (eo = 8,854· 10-12 F/m) er este permitivitatea electrica relative Deduceti si definiti unitatea de masudi a permitivitatii electrice absolute. In general, orice conductor electric este caracterizat de rezistenta, inductanta si capacitate, ~c~~ti pa.rametri fiind influentati de conditiile de functionare a circuitului (temperatura, mtensitatea curentului etc.) Pentru simplificarea analizei circuitelor in curent altemativ vom considera elementele de cir~uit fdeale, adica rezistoarele sunt caracterizate numai de rezistentd R, bobinele numai de inductantii L, iar condensatoarele numai de capacitate C. ra~ametrii circuitului nu variaza cu temperatura si intensitatea curentului (circuitul este rlmar). In comparatie cu circuiteLe in curent continuu, elementeLe de circuit in curent alternativ ,e comports dife~it. Legea lui Ohm ~i legile lui Kirchhoffse aplica si in cazul circuitelor In curent alternativ, pentru valori instantanee ale marimilor electrice.

se scrie:
(3

unde: i si u sunt valorile instantanee ale intensitatii curentului, respectiv ale tensii electrice: i = 1m sin rot; u = Um sin rot. Rezulta ca Intre valorile maxime (si efective) ale intensitatii exista relatia:
(3

Observatie: >- Rczistenta unui rezistor in curent alternativ 0 numim rezistenta trecerea cUl:entului electric acesta degaja caldura prin efect Joule.

activa deoarect

156

157

~.2.2 OOBINO IDEAlO iN CURENT AlTERNATIV
Jn circuit contine 0 bobinii idealii cu inductanta L (fig. 3.19). ~.Aplicand la bomele circuitului 0 tensiune altemativii u, intensitatea curentului este i. leprezentand grafic i = f(t) si u = f(t) se obtine graficul din figura 3.20. u,i

tegea lui Ohm pentru un circuit cu boblna ideala in curent alternativ efective este:

pentru val
(3.:

Observatii: ~ Comportarea bobinei in curent altemativ se explicii pe baza fenomenului au to ind ucti e. ~ Defazajul intre intensitatea curentului i si tensiunea u poate fi vizualizat cu ajutoi unui osciloscop. \

3.2.3
Fig. 3.19 Fig. 3.20 Analizati graficul din figura 3.20, reprezentati fazorial U ~i I ~i comparati diagrama obtinuta cu aceea din figura 3.21. Fig. 3.21

CONDENSATOR

IDEAL iN CURENT AL ER ATIV

Lucrati in grup Cu un montaj a ciirui schema este reprezentatii in figura 3.22, analizati variatia tensiunii u si cea a intensitatii i in functie de timp, pe ecranul unui osciloscop. Folositi un condensator variabil ~i mariti treptat capacitatea aeestuia. Simbolul osciloscopului in circuitele de curent altemativ este: ~
I

B. Lucrati in grup
Alirnentati 0 bobinii la 0 sursii de curent continuu si masurati intensitatea curentului L Comparati valoarea intensitatii in curent continuu cu valoarea intensitii~ii efective in curent altemativ (valoarea efectivii a tensiunii sursei de curent alternativ este aceeasi cu valoarea tensiunii sursei de curentcontinuu). curent alternativ ntinuu. intensitatea curentului prin bobind este mai midi decdt in curent in circuitul de curent alternativ, condensatorul ideal introduce un deJazaj al intensitdtii curentului inaintea tensiunii cu rr./2. Reprezentand grafic u ~i i functie de timp se obtine graficul din figura 3.23. Legati condensatorul la 0 sursii de curent continuu cu tensiunea U si observati dacii in aeest caz acul ampennetrului deviazii.

Fig. 3.22

C. Lucratitn grup

. Introduceti in bob ina alimentatii cu curent altemativ un miez din fier. Masurati intensitatea efectivii si cornparati-o cu valoarea intensiratii atunci cand bobina nu aremiez. Formulati 0 ipotezii referitoare la scaderea intensitatii curentului prin bobina eu miez din fier alimentatii in curent altemativ.

bobinii aflatii intr-un circuit de curent alternativ introduce unitii reactanta inductiva (XL)' XL =

0

rezistentii aparentii

intr-un circuit de curent continuu condensatorul Intrerupe circuitul. intr-un circuit de curent alternativ condensatorul inch ide circuitul deoarece armdturile lui se incarcii s, se descarcii succesiv neimpiedicdnd miscarea oscilatorie de ansamblu a electronilor de conductie. lntr-un circuit in curent alternativ condensatorul introduce numitii reactants capacltlva Xc, exprimatii prin relatia: Xc = coC
1
0

-¥-

rezisteruii aparenta

sau

XL= coL = 2nvL

(3.23)

hitatea de masura a reactantei inductive in S.l. este: [Xd S.l. = 0
0;;"

ezistenta aparenta

2nvC
S.l. =0

(3.25)

efazcaz, intensitatca eurentului in Uf'TT''''

tr>"

"'nii eu n12.

Unitateade miisurii a reactantei capacitive in S.l. este: [Xc]

158

159

Reprezentarea fazoriala a tensiunii si intensitatii In circuitul in curent altemativ cu bobina ideala este In figura 3.24. Fig. 3.24 tntr-un circuit in curent altemativ condensatorul introduce I 1\; ri -ti: e-n ntului inaintca tensiunii cu n/2.

C CUIIE SERI

RLC

~l', :

0

rezistenta a .arenta

9' UI

Pentru circuitul in curent alternativ cu condensator ideallegea lui Ohm pentru valori efective U ~iI este:
(3.26)

Lucrati in grup Aplicati unui circuit format din: rezistor cu rezistenta R, bobina cu inductanta L si condensator cu capacitatea C, grupate in serie, 0 tensiune alternativa u si masurati intensitatea curentului I prin circuit (fig.3.2S). Legati la bornele circuitului un osciloscop (r este rezistenta unui rezistor legat in serie cu circpitul RLC).

t--;:_-------'

Imaginea obtinuta pe ecranul osciloscopului poate fi asemanatoare unuia din cazur reprezentate in figura 3.26 (a, b, c).

- U," • cos ( w

•I I

; "" I,,, • cos ( ,tJ • I

-

cp I

+ Rezistor
cp

1\
Reprezentarile grafice corespunzatoare timp sunt in figura 3.27.
a)

R

II (J

imaginilor obtinute pentru u si i in functie
<p = 0 c)
u

u ~ii in faza

ui

<p>O

i

<p < 0

Bobina

::-1-_
Fig. 3.27

.,
It

+

i defazat in urma eu fap deu

tu;

Imaginile evidentiaza trei regimuri defunctionare ale circuitului serie RLC:
·0 defazare ·0 oscilatie

a curentului in urrna tensiunii (a). in faza a curentului si tensiunii (b). ·0 defazare a curentului inaintea tensiunii (c). Relatia intre tensiunile instantanee intr-un circuit serie RLC, in curent alternativ este:
u+(_L_I1_i)= t-+Ri I1t'-_ (3.2'

xc=c·Cl)

I

+

.J

;r

'" tu:

i defazat inainte cu fata de u

-t-

unde: u este tensiunea generatorului;

- L~ I1l

este l.e.m de autoinductie a bobinei; R i este caderea de tensiune pe rezistor

cste tensiunea pe armaturile condensatorului;

1.60

II - Fizica cl. a X-a

1.61

ValoriJe instantanee ale tensiunii ~i intensitatii curentului altemativ pot fi scrise sub forma:

lu = -Y2 U sin ~

Ii=

-Y2 I sin ( w t - <p ) I

(3.28)

unde: <peste defazajul intre curent si tensiune. Daca: <p>0, curentul este defazat In urma tensiunii; <p 0, curentul este defazat inaintea tensiunii. < Cele (rei regimuri de functionare ale unui circuit serie RLC in curent altemativ sunt reprezentate in diagrarnele fazoriale din figura 3.28:
Uc= 1Xc

Legea lui Ohm pentru valorile efective ale curentului altemativ, In cazul serieRLC este:

I

Scrieti expresia impedantei pentru circuitele serie RLC In curent alterr cazul in care XL <XcCfig. 3.28b).
t

I

1= ~

I

Defazajul <pintre tensiunea la bornele circuitului serie RLC si intensitatea altemativ se poate calcula tot din triunghiul tensiunilor(fig. 3.28 a). tg <p Analizati defazajul
<p in cazul =

J

UL=IXL

UL =IXL I

Uc=IXc

UL - Uc -=:-:___;::;_ UR

XL -XC R

~
a) UR =IR Fig. 3.28

-

I

celortrei regimuri de functionare ale circuitului s

~
b)

-::IXc

UR =IR

c)

-

I

Problema rezolvata
Un circuit serie de curent alternativ coniine un rezistor cu rezistenta 40 .n, idealii cu inductanta 39,8 mH = 1/87tH si un condensator cu capacitatea de ~ = 125/47t IlF. Tensiunea de alimentare este 100V si frecventa estede200 Hz. A; a) impedanta circuitului; b) intensitatea curentului. Rezolvare: a) XL = roL = 27tvL

a) Daca UL> Uc, (XL> Xc), intensitateacurentului este defazata In urma tensiunii (<p>0) (fig. 3.28 a). Circuitul arecaracter inductiv. b) Daca UL < Uc, (XL < Xc), intensitatea curentului este defazata inaintea tensiunii (<p 0) < (fig. 3. 28b). Circuitul are caracter capacitiv. c) Dad UL = Uc, cele doua efecte se compenseaza (XL = Xc), curentul ~i tensiunea sunt in faza (fig. 3.28 c). Acest fenomen este numitrezonanla tensiunilor. Aplicand teorema lui Pitagora 111 triunghiul tensiunilor- fig. 3.28 a) rezulta: (3.29) Observatie: In circuiteJe serie RLC In curent altemativ valoarea efectiva a tensiunii la bornele circuitului nu este egala cu swna valorilor efective a tensiunilor pe elementele componente. Relatia (3.29) se poate scrie si sub forma:

=> XL = 50 .n

1 Xc= roC = 2rcvC => Xc = 80

1

n

Xc> XL => Circuitul are efect capacitiv. Z=~R2+(XL-Xc)2 b) 1= ~

»

=> Z=50.n

=> I=2A

(3.29)' Marimea definita de relatia: se numeste impedanta circuitului serie RLC. Inlocuind XL si Xc cu relatiile (3.23) ~i(3.25 )relatia (3.30) devine: Z =VR2+ (roL(3.30)

5 AlTE C

E SERlE

~cY

(3.30),

Unitatea de masura a irnpedantei circuitului serie RLC In curent altemativ este: [Z] S.I= n

Analiza unui circuit in curent altemativ presupune, in general, gasirea relatit intensitate si tensiune, astfel incat, dad este cunoscuta una dintre marimi sa p calculata cealalta. Avand in vedere variatia sinusoidala a tensiunii ~i intensn curent altemativ suntnecesare doua relatii: ·0 relatie intre amplitudinea tensiunii si amplitudinea intensitatii (sau intre valoi efective); • 0 relatie intre fazele tensiunii si intensitatii instantanee (defazajul).

162

163

In tabelul urmator sunt reprezentate circuitele serie RC, RL, RLC (caracter capacitiv) ~irelatiile Intre marimile caracateristice lor,
/I

3.2.6 REZONANT

TENSIUNILOR iN CIRCUITUL SERlE RLC

l

. ,,) 1,,,.1l

i'" I
/I

--r

I

Pentru anumite valori ale inductantei L, capacitatii C ~i pulsatiei co, tensiunea la berne si intensitatea oscileaza in faza (fig. 3, 29). In acest caz Uj, = Uc si se obtine conditia de rezonantd (rezonanta tensiunilor). Deci:
Wo L= _1_

7

I. yu,~

I
( • uJ

I

,

"

Fig. 3.29

I
(',l"

woC

Rezulta formula lui Thomson:

l vic
Wo =

,

I

vo=

I 2n'/LC

unde: Wo este pulsatia la rezonanta; Voeste frecventa la rezonanta. Perioada de oscilatie To este: To = 2n'ILC

{,C',

/I
/

,,
I
(.\I'j

Problema rezolvatii
Un circuit serie de curent alternativ coniine un rezistor cu rezistenta 50 0 si un condensator cu capacitatea 13,27IlF = 125/3n IlF. Intensitatea curentului care trece prin circuit are valoarea 1,5A. Calculati; a)Reactan/a capacitivd a condensatorului pentrufrecventa b) Impedanta circuitului; c) Tensiunea de a/imentare.

Studiul experimental al rezonantei se poate face cu r-----circuitul serie RLC (folosind un rezistor cu rezistenta va1\ riabila, un condensator ~i0' bobina cu capacitatea C, respectiv inductanta L constante) alimentat la 0' sursade freeventa variabila. Reprezentand grafic intensitatea I In functie de frecventa v pentru diferite valori ale rezistentei R R se obtin curbele de rezonantd reprezentate ill figura (3.30). R2 Din analiza graficului rezulta ca daca R scade (RJ < R2) " varful intensitatii curentului este mai ascutit, iar largimea Fig. 3.30 curbei este mai mica. 1..-_':::"" _

l}b .
'2 .... ..:
1= R

v = 100Hz;

Observatii: ~ Maxi~ul intensitatii efective (fig. 3.30) se obtine cand frecvenja generan cide cu frecventa proprie a circuitului (vo)· ~ In regim de rezonanta impedanta circuitului este minima (Zmin = R). ~ Defazajul dintre tensiunea la berne ~i intensitate este nul. ~ Tensiunea la bornele circuitului este egala cu tensiunea la bornele rezisto ~ Tensiunile la bornele bobinei si condensatorului sunt maxi me pentru v =

Rezolvare:
1 a) Xc=-=-roC 1
21tvC

=>Xc

=

1200

1 (Udv = vo = CUe) v = vo = 2nvo LI = 2nvOC I;
L _(UU)

U

~ Factorul de calitate al circuitului (Qs) se defineste la rezonanta: Qs v=vo

b) Z=~R2+XC2 => Z = 1300 c) U=ZI

=

(UC) V=Vo U
165

= _I ~ L = ~ R C R a circuitului.

=> U= 195V
164

unde: Zo se numeste impedanta

caracteristica

Tensiunea efectiva U este aceeasi la bomele celor trei elemente de circuit Reprezentarea grafica u = f(t) ~i i = f(t) ~i diagrama fazoriala (triunghiul intensitatilor) sunt in figura 3.32.
a)

I

UITE

ARALEL RLe

Realizati un montaj a carui schema este reprezentata In figura 3.31 si masurati intensitatea I a curentului prin fiecare ramura a circuitului paralel cand aplicati la bomele cireuitului tensiunea alternativa : u = Urn sin rot =\[2 U sin rot Fig. 3.31

I

Care este unitatea de masura a impedantei (Z) in S.I? Scrieti expresia impedantei pentru <p O. <

Din triunghiul intensitatilor (fig. 3.32 b ) se poate calcula defazajul <pdint principal I si tensiunea U la borne:

Pentru a se obtine rezultatele corespunzatoare unui circuit para leI alcan doua elemente de circuit, ce inlocuiri ar trebui facute in relatiile de Reprezentati diagramele fazoriale ale circuitelorparalel (RL; RC).

b)

Un circuit paralel de curent alternativ confine un rezistor eu rezistenta R= 50 r idea Iii cu inductanta L = 0, t27H = 2/5rcH si un condensator cu CI C = 106J.lF = tl3rc·lO-3F. Tensiunea de alimentare este U = 100Y si Jrecve Determinati: a) impedanta circuitului; b) intensitatea curentului. Rezolvare: a) XL=
rol,

2 = 2rcvL= 2rc·50 . 5 rc 40 ~ XL = 40 n = 1 1 2rcvC

· . . flu. • pnn rezistor: IR = R

Sill

U rot cu valoarea efectiva IR =R

· . • pnn b0 b' ~.' ina: IL= (2U. Sill (rc - -) X rot eu valoarea efectiva~ IL =- U L 2 XL · d . 12u. sm(rot+- rc ) cu valoarea efectiva- Ie=- U . -prm con ensatorr-> X 2 e Xc Aplicand in triunghiul intensitatilor din figura 3.32 a) , teorema lui Pitagora rezulta: ~ CeexpresieareI2 I~ + (Ie - IL)2

=30 ~ Xc=30n 2rc.50. _I .10-3 3rc XL> Xc ~ Cireuitul are efect capacitiv . 1 I Z= = _1_+_1_ .i., (_l_ __ 1 1 r. 1 1)2 2500 14400 502 + 40 R2 lxc XL

1 Xc=-=-roC

)2

l30 -

I

~ Z=46,15

n

(3.37)

pentru <p<0 (fig.3.32b)?

b) I = U = __!QQ_ A ~ T = 2 166 A Z 46,15 '

Inlocuind in relatia (3.37) valorile efective ale lui IR; IL ~i Ie rezulta lege a lui Ohm pentru valori efective: T= U _1_ + (_1_ - _1_) sau I =.JL (3 38) _!._..;R~2 Xc XL... Z .

V

-:

I

unde: reprezinta impedanta

Z=

R Xc XL eireuitului paralel RLC in curent alternativ.

V~

+(_1

1

1_)2

(3.39)

166

167

3.2.

RE

TA

RLe
r-------------,
le=U 000 C

In figura 3.33 este reprezentata diagrama fazoriala pentru un circuit paralel RLC in curent altemativ in situatia in care curentul prin ramura principala a circuitului coincide cu acela ce parcurge rezistorul, iar intensitatea efectiva a curentului prin bobina are aceeasi valoare cu cea prin condensator (lL = Id. Deci:

[XL =XC

j-sau
.=WOC WL (3.41)

Fig. 3.33

Relatia (3.41) reprezinta conditia de rezonanta (rezonanta intensitdtilory a circuitului paralel RLC in curent altemativ.
Valoareapufsaliei
000

U Se da diagrama fa- o zoriala din figure si vaLoarea rezistentei rezistorului: I=5A R = 4.,[3/3 n, care este conectat cu un alt element de circuit. Daca tensiunea aplicata la borne este egala cu U = 201 3 ·613+ 1) V, stabiliti daca este un circuit serie, care este al doilea element de circuit si reactanta sa.

<:

a) defazajul dintre intensitatea si tensii la bomele circuitului esten:/6. b) circuitul se comporta ca un circui ductiv. c) reactanta circuitului esteZ=2.J3 n. d) irnpedanta circuitului este Z= 1/4n. e) factoru Ide putere este \12.

Un circuit serie RLC de curent alterr este capacitiv daca: a)w2LC<

fa rezonantd este:

1

b).l!l..<1 LC

2

c)-C

002

L

000=

--

1 .J[C

(3.42)

o bob ina este conectata

Frecventa de rezonantd este: vo=~
1
(3.42)'

I Care este expresia

impedantei circuitului paralel RLC la rezonanta?

hnpedanta circuitului este maxima, rezulta ca intensitatea curentului prin circuit(l =¥) este minima in timp ce intensitatile prin bobina

la 0 sursa cu tensiunea u = 30sin314t (V). Intensitatea curentului prin bobina este: i=21,7sin2n:· (50t-1/8) (A). Secer: a) frecventa v a curentului si defazajul <p al circuitului; b) momentele t ~i t' pentru care intensitatea i a curentului are valorile pozitiva, respectiv negative egale cu intensitatea efectiva; c) rezistenta R si inductanta L ale bobinei.

d)

2 00

C <L L

Circuitul

?epre-

(Id si prin condensator (Ie) sunt egale:
(3.43)

zentat in figura se afla in regim de rezonanta. Stiind ca U AB = L00 V u si UBD = 60 V, sa Lse aile tensiunea efectiva de LabomeLe circu.itului.

AL_B
C R
____'

;urentii prin bobina si condensatorj Ij si Ie) sunt in opozitie de faza (defazati cu n).

Un condensator cu capacitatea C = 100 IlF conectat la 0 sursa are tensiunea la borne u = 1,4sinl 03t (V). Sa se determine expresia intensitatii instantanee i a curentuLui care parcurge condensatorul.

Printr-un circuit serie de curent alternativ, conectat la 0 sursa cu tensiunea: u = 12..f2· sine cot + n:/6), trece un curent cu intensitatea i= 3..[2· sin(wt - n:/6).

Se da circuituL din figura caC racterizat prin R = 11-13 ( ill), ~ L=2/n:(H), C = 20/n: (IlF). Calculati: defazajul intre curentul principal ~i tensium bomele circuitului. Tensiunea sinusoidala aplicata circuit are frecventa v = 50 Hz.

168

169

n. Alegeti
Ce frecventa trebuie sa aiba 0 tensiune alternativa aplicata la bomele unui circuit serie format dintr-o bobina de inductanta L = 1,00 mR si un condensator de capacitate C = 400 nF pentru a se obtine rezonanta? Un circuit RLC paralel, caracterizat prin parametrii R = 30 ..f3 n, L = 300ln mR ~i C = 2000/3n ~F este conectat Ia un generator ce asigura un curent sinusoidal cu amplitudinea constants si frecventa variabila. La pulsatia co = 314 rad/s, rezistoruI este parcurs de curentuI IR = 2 A.. Aflati in regim de rezonanta, valoarea efectiva a intensitatii curentului electric prin rezistor.

Circuitul LC paralel, alimentat cu tensiunea u = 12sin( rot - n13) (V), are parametrii Xj, =4n,Xc=6n. Stabiliti expresiile intensitatilor instantanee din circui t.

varianta corectd: a) Un condensator intr-un circuit de curent altemativ defazeaza inter inaintea tensiunii. b) Intr-un circuit serie RLC, curentul este maxim I minim la rezonanta. c) Legea lui Ohm pentru 0 bobina in curent altemativ este I = roLU / I = d) Factorul de calitate al unui circuit serie RLC depinde / nu dep, rezistentei. e) Pentru un circuit de curent altemativ RLC paralel aflat la rezona curentului total prin circuit este minim / maxim. III. Impedanta unui circuit serie RLC, alimentat la 0 sursa de curent aln a)Z=~R2+(XL c)Z=~RL(XL +Xc)2;b) -Xc)2;d)Z=~ 1 V = 1 R2 + (1 XC+ 1)2 XL +=~R2+(XL

e

em>
Tensiunea sinusoidala aplicata la borne Ie unui circuit LC paralel are valoarea efectiva constanta ~i frecventa variabila. La 0 anumita frecventa, curentii care strabat elementele circuitului au valorile efective IL = 1,8A,respectivlc=5,4A. Considerand ca frecventa se micsoreaza de doua ori.aflati curentii din circuit ~i variatia defazajului dintre curentul total ~i tensiunea la borne.

Impedanta unui circuit RLC paralel are valoarea Z = IS n, iar curentul total este defazat fata de tensiunea la borne cu <p=-nI3. Stiind caXL = 7,5J3 n calculati ceilalti parametrii ai circuitului.

R2+(XL -Xc)2;e)

IV. 0 spira rectangulara cu dimensiunile 50 x 10 em, se roteste cu 120C camp magnetic cu liniile de camp orientate perpendicular pe axul de I valoarea maxima a tensiunii electromotoare la bomele spirei daca B = a a)0,25V b)0,314V c)3,14V d)0,628V e)l V. Un circuit R, C paralel are factorul de putere 0,8. Daca conectarn eel de circuit in serie, pentru aceeasi frecventa a sursei, factorul de putere al a) 0,4 b) 0,5 c) 0,6 d)0,7 VI. Rezolvati s! alegeti riispunsurile corecte: Un circuit serie de curent altemativ este format dintr-o bobina avand rez R = 200 n si inductanta L=

Un circuit R, L, C paralel este alimentat de la 0 sursa ce debiteaza un curent constant. Initial circuituI este la rezonanta. Ce se intampla daca marim C? a) <p creste; I L creste; b) <p nu se modifica; IL creste; c) I <p I nu se modified; IL nu se modifica; d) I <p I creste; IL scade; e) nici 0 variants nu este corecta.

II

II

l

n

R, inseriata cu un condensator de capacit

Circuitul este conectat la 0 sursa de frecventa v = 50 Hz. Tensiunea la este Ug= 100..,f2V.lnacesteconditii: ' I.Alegeti riispunsurile corecte si reformulati-le pe cele incorecte: 1p a) Rezistorul parcurs de curent altemativ sinusoidal defazeaza intensitatea curentului electric in urma tensiunii aplicate la borne. b) Bobina intr-un circuit de curent altemativ determina modificarea intensitatii curentului electric prin fenomenul de autoinductie. ' c) CondensatoruI in circuit de curent altemativ nu intrerupe circuitul deoarece dielectricul dintre armaturi nu impiedica rniscarea oscilatorie de ansamblu a electronilor de conductie. d) Reactanta inductiva a unei bobine scade cu scaderea frecventei curentului ce 0 strabate, e) Reactanta capacitiva a unui condensator creste cu crestereafrecventei curentului. f) Daca se introduce un miez din fier intr-o bobina conectata la 0 sursa de curent alternativ, intensitatea curentului creste. a) circuitul este la rezonanta; b) impedanta totals a circuitului esteZ=400 n; c) intensitatea curentului ce strabate circuitul este I= 0,5A; d) tensiunea la bomele circuitului are valoarea U = 100 V.
Nota: Timp de lucru 50 de minute. Se acordii un punct din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful