SPECIFICATII TEHNCE Volumul 3.1.

Articole Generale

-1-

PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCALĂ .................................................................................3 I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRĂRILOR ........................................................................................3 I.2. SISTEMUL CALITĂTII PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII .....................................................4 I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII ..............4 II. ARTICOLE GENERALE ...................................................................................................................6 II.1. SARCINILE ANTREPRENORULUI .............................................................................................6 II.1.1. Posesia şi folosirea antierului ................................................................................................6 II.1.2. Organizarea de şantier ............................................................................................................6 II.1.3. Lucrări temporare ....................................................................................................................6 II.1.4. Structuri existente şi servicii subterane ...................................................................................7 II.1.5. Aspecte legate de apă .............................................................................................................7 II.1.6. Informaţii ..................................................................................................................................7 II.1.7. Relocare şi protejare de utilităţi ...............................................................................................7 II.1.8. Protejarea mediului înconjurător ..............................................................................................9 II.1.9. Managementul traficului........................................................................................................ 10 II.1.10. Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucrările existente ........................................... 11 II.1.11. Activităţi în afara antierului ............................................................................................. 11 II.1.12. Alţi Antreprenori ................................................................................................................ 11 II.1.13. Documente ce trebuie predate Inginerului ....................................................................... 12 II.1.14. Desene conforme cu execuţia .......................................................................................... 12 II.1.15. Desene şi proiectare, asistenţa proiectantului, asistenţa tehnică arheologică şi remedierea degradărilor la lucrări existente ........................................................................................ 12 II.1.16. Identificarea şi eliberarea zonelor de muniţii neexplodate ............................................... 13 II.1.17. Implementarea planului de promovare ............................................................................. 13 II.1.18. Lucrări în regie.................................................................................................................. 16 II.1.19. Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) ..................................................................... 16 II.2. CONTROLUL l ASIGURAREA CALITĂŢII ............................................................................. 17 II.2.1. Sistemul de management al asigurării calităţii ..................................................................... 17 II.2.2. Laboratorul din şantier .......................................................................................................... 17 II.2.3. Luare de probe, verificare, încercări şi metode de lucru ...................................................... 18 II.2.4. Materiale alternative ............................................................................................................. 19 II.2.5. Inspecţia lucrărilor de către Inginer ...................................................................................... 19 II.2.6. Teste efectuate de către Beneficiar ...................................................................................... 19 II.3. STUDIUL TOPOGRAFIC .......................................................................................................... 19 II.3.1. Studiul topografic, repere şi cote .......................................................................................... 19 ANEXA A: ................................................................................................................................................... 21 ANEXA B: ................................................................................................................................................... 22 LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER ...................................................... 22 ANEXA C .................................................................................................................................................... 24 LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE ............................................................................... 24 ANEXA D .................................................................................................................................................... 41 MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA ........................................................................................................ 41

I.

-2-

I. PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCALĂ
I.1. OBIECTIVUL l SCOPUL LUCRĂRILOR

Prezentele Specificaţii Tehnice încorporează prevederile legale generale, pe baza cărora sunt pregătite proiectele pentru diversele etape de proiectare, precum şi documentaţia de licitaţie, ofertele şi contractele necesare pentru implementarea proiectelor de lucrări publice. Prevederile legale menţionate mai sus sunt următoarele: • "Hotărârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii" revizuită şi amendată prin HG 675/2002 şi HG 622/2004; cu modificarile si completarile ulterioare; "Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii", revizuită şi amendată prin HG 498/2001, Legea 587/2002 şi Legea 123/2007; cu modificarile si completarile ulterioare; "Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 273/14.06.1994, modificată şi completată prin HG 940/2006; cu modificarile si completarile ulterioare; "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii" aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 272/14.06.1994; cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007; cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor pentru aprobarea "Regulilor privind administrarea, folosirea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice", nr. indicativ A.N.D. -554; cu modificarile si completarile ulterioare; Memorandumul de Finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin FEDR pentru măsura „Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatie de Licitatie pentru 2 sectiuni de drum ", ratificat prin Ordonanţa nr. 23/2002, cu modificările şi completările ulterioare; cu modificarile si completarile ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista de mai sus nu va fi considerată nici completă, nici exhaustivă.

-3-

I.2.

SISTEMUL CALITĂTII PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

Această clauză face referire la sistemul general de asigurare a calităţii, conform Legii nr. 10, emisă în anul 1995. Orice contracte, sub-contracte, instrucţiuni, aprobări, etc. care vor fi încheiate sau emise în cursul perioadei de construcţie şi al perioadei de întreţinere, vor respecta Legea nr. 10 din anul 1995 menţionată mai sus. Sistemul calităţii aplicat lucrărilor de construcţii este un set de proceduri organizatorice, responsabilităţi, regulamente şi mijloace implementate pentru realizarea calităţii lucrărilor de construcţii cerute în cursul tuturor etapelor următoare: proiectare, construcţie şi întreţinere. Sistemul calităţii aplicat lucrărilor de construcţii va consta în următoarele: • • • • • • • • • • • regulamente, norme şi standarde tehnice de construcţii calitatea materialelor folosite la lucrări de construcţii aprobări tehnice privind calitatea produselor şi procedurilor noi verificarea proiectelor şi inspectarea lucrărilor de construcţii managementul şi asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii aprobarea şi certificarea laboratoarelor unde se efectuează analizele şi testele pentru lucrările de construcţii activitatea metrologică în construcţii recepţionarea lucrărilor de construcţii (recepţie provizorie şi finală) urmărirea comportării lucrărilor de construcţii şi intervenţii la construcţiile existente întreţinerea lucrărilor de construcţii inspecţiile de stat cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii.

Produsele sau materialele, a căror calitate nu este certificată la momentul livrării prin certificate de calitate emise de către producător şi care să menţioneze conformitatea totală a acestora cu privire la cerinţele relevante, nu vor fi folosite. Certificatele tehnice de calitate emise pentru materialele, procedurile şi echipamentele noi care se vor folosi pentru lucrările de construcţii vor menţiona de asemenea, în baza legii curente, categoria acestora de aplicare, precum şi cerinţele acestora de manufacturare, transport, depozitare, aşezare şi întreţinere, în conformitate cu prevederile din HG nr. 766/1997. Acolo unde trebuie să se asigure o anumită condiţie de calitate în construcţii în conformitate cu specificaţiile privind calitatea, se vor folosi numai produsele, procedurile şi echipamentele adiţionale aprobate. Supervizarea lucrărilor de construcţii este obligatorie şi va fi realizată de către Beneficiar prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi. Numai experţi tehnici autorizaţi vor realiza verificarea tehnică a proiectelor şi inspecţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii. Secţiunile de probă şi testele de laborator vor fi aprobate şi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Măsurătorile specifice lucrărilor de construcţii vor fi realizate în conformitate cu prevederile legale privind calibrarea, verificarea şi fiabilitatea în funcţionare necesare pentru dispozitivele de măsurat şi control folosite în acest domeniu.

I.3. INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII
-4-

a amplasamentului şantierului şi sunt responsabile pentru proiectarea. "Lista Standardelor Româneşti Aplicabile" este ataşată. administraţiile centrale şi locale. cadrul organizatoric şi metodele aplicate pentru controlul de stat cu privire la calitatea lucrărilor de construcţii. -5- . Cu toate acestea. contribuie la activităţile de construcţie. sau alţi utilizatori ai acestor lucrări de construcţii. sau care reprezintă Beneficiarul. sarcinile acestora. în conformitate cu legea în vigoare. Costurile acestor inspecţii vor fi suportate de către Beneficiar. conţinuturile. această listă nu va fi considerată nici completă. construirea şi întreţinerea lucrărilor de construcţii. care. în baza legii. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitate pentru lucrările de construcţii sunt realizate de către "Inspectoratul de Stat în Construcţii" care este responsabil pentru controlul de stat al procedurilor legale aplicate adecvat în vederea realizării lucrărilor de construcţii la calitatea cerută. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitate includ aplicarea sistemelor de calitate şi a cerinţelor de calitate în cursul activităţilor desfăşurate de către Beneficiar pentru etapele de proiectare. în Anexa C a acestei Părţi. nici exhaustivă. Inspecţiile de Stat cu privire la Calitatea lucrărilor de construcţii vor fi realizate în conformitate cu "Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii" care stipulează cerinţele standard generale. prin plata unor tarife guvernamentale specifice. pentru unităţile publice. toate Standardele Româneşti care au intrat în vigoare până la Data de Bază (data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei). construcţie şi întreţinere.Această clauză descrie sarcinile Inspectoratului de Stat responsabil de calitatea Lucrărilor. Prevederile acestor regulamente sunt obligatorii pentru toate companiile româneşti şi străine. a autorizaţiilor de construire. Instrucţiunile incluse în aceste Regulamente sunt obligatorii pentru toate părţile implicate in emiterea certificatelor de urbanism. Aşa cum se specifică în clauza 7.9 din Condiţiile Particulare. indiferent de sursele financiare folosite pentru lucrări sau de tipul dreptului de proprietate.

Antreprenorul va solicita posesia antierului. utilajele etc.1. Toate lucrările temporare vor fi aprobate de către Inginer. În niciun caz nu va fi blocat niciun acces pentru mai mult de douăsprezece ore. să se asigure accesul temporar. Organizarea de şantier Antreprenorul îşi va găsi locul sau locurile pentru a-şi stabili organizarea de şantier în care să amplaseze birourile. sau a unei părţi din antier. în conformitate cu legile şi regulamentele româneşti privind utilizarea acestora. Antreprenorul va localiza de asemenea şi propriile zone de colectare şi depozitare a reziduurilor şi a materialelor nedorite. de la Inginer atunci când programul de Lucrări i-o cere. Cu toate acestea.1. depozitele. conform celor agreate cu Inginerul. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. in conformitate cu regulamentele şi procedurile locale privind transportul şi depozitarea. Antreprenorul va înştiinţa din timp (cu cel puţin 10 zile înainte) locuitorii proprietăţilor afectate în legătură cu operaţiile. Atunci când Beneficiarul i dă Antreprenorului.2.1. iar atunci când este posibil. amenaja. atelierele. II. va curăţa organizarea de şantier şi va realiza alte lucrări pentru a aduce organizarea de şantier la condiţiile sale iniţiale. Dacă Antreprenorul solicită intrarea pe antier din alte motive înainte de a i se acorda posesia şi Inginerul acceptă. sau a părţii de antier. Antreprenorul nu va intra pe antier pentru investigaţii suplimentare sau pentru a executa Lucrări până când i se va acorda posesia.1. În perioada în care are posesia antierului. Lucrări temporare Antreprenorul va proiecta. şi datorită apropierii Lucrărilor. SARCINILE ANTREPRENORULUI II. Antreprenorul va demonstra că are asigurările necesare şi că a luat măsurile de siguranţă corespunzătoare. pentru care au fost prevăzute lucrări temporare.1 din Condiţiile de Contract. Antreprenorul va obţine toate avizele şi autorizaţii necesare de la Ministere. posesia antierului. Lucrările temporare vor include amenajarea unor variante de ocolire acolo unde se consideră necesar. autorităţile de urgenţă şi autorităţile locale. depozitele. Acolo unde este inevitabilă blocarea unor asemenea accese. iar Beneficiarul va da această posesie în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2. el va notifica biroul local al Beneficiarului în legătură cu programul său de lucrări şi va colabora cu personalul Beneficiarului în ceea ce priveşte propunerile de management al traficului şi va transmite înştiinţări în avans cu privire la trafic către poliţie. împrejmuirea. Antreprenorul îşi va muta birourile.II.3. Antreprenorul va respecta prevederile Hotărârii de Guvern nr. atelierele. etc. -6- . dispozitivele grele etc. Să fie sigure pentru public şi pentru utilizatorii drumului. astfel încât inconvenienţele să fie minime. Antreprenorului i se va da autoritatea de a realiza Lucrările instruite de către Inginer în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va menţine accesul la toate proprietăţile de-a lungul drumului în cursul execuţiei Lucrărilor. protecţiei şi a altor măsuri pentru a face ca lucrările temporare. excavaţiile. sau a unei părţi din antier. utilajele. Antreprenorul va obţine toate aprobările necesare de la autorităţile locale şi de la alţii pentru organizarea sa de şantier din fondurile proprii. furniza şi îndepărta pe cheltuiala sa toate lucrările temporare necesare în vederea realizării lucrărilor permanente.1. fără insă a-l exonera pe Antreprenor de responsabilitatea sa pentru proiectul şi caracterul adecvat al acestuia. depozitarea materialelor. lucrările parţial terminate. Posesia şi folosirea antierului Antreprenorul va fi responsabil pentru drumurile folosite în antier. servicii (proprietarii / gestionarii de utilităţi). La finalizarea părţilor relevante ale Lucrărilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea iluminării. II. ARTICOLE GENERALE II.

conducte. Antreprenorul va lua toate măsurile. autoritatea de gospodărire a apei. La finalizarea părţilor relevante ale Lucrărilor. întreruperi şi care vor asigura siguranţa şi continuitatea folosirii celor mai sus menţionate. Operaţiile de scurgere şi deviere a apelor se vor face fără a inunda alte lucrări sau a cauza eroziune sau poluare a cursurilor de apă. etc. Antreprenorul va fi responsabil pentru pomparea apei din excavaţii. Investigaţie -7- . II. Acesta va reface zonele afectate de aceste lucrări temporare aducându-le fie la condiţia iniţială. sau stipulată în avize sau autorizaţii. de cursuri de apă locale. Antreprenorul va transmite detalii cu privire la planul său către proprietari. fire. Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor în vederea organizării închirierii (sau punerii la dispoziţia sa prin altă modalitate) a terenului necesar pentru orice lucrări temporare precum drumuri de acces. organizări de şantier.1. care vor preveni inconvenienţe. locuri şi lucruri sunt expuse. substanţe constitutive. aparatele necesare. indiferent dacă este vorba de un curs de apă principal. în cursul executării Lucrărilor. Aspecte legate de apă Antreprenorul va suporta toate riscurile legate de apă. Acolo unde lucrările temporare traversează. II. orice fundaţii existente. evitarea poluării. va întreprinde orice operaţie şi va furniza şi folosi toate utilajele. nivele. Structuri existente şi servicii subterane Acolo unde.1. cabluri. În momentul transmiterii proiectului variantei de ocolire către Inginer. etc. şi alte structuri. către Beneficiar în vederea obţinerii aprobării tehnice. acestea vor fi menţinute corespunzător. sau sunt afectate de execuţia Contractului. fie la o condiţie agreată de către Inginer. Antreprenorul va proiecta şi construi orice tip de variantă temporară de ocolire şi de traversare a căii ferate sau a unui râu şi va fi responsabil pentru obţinerea avizelor şi aprobărilor de la toţi proprietarii terenurilor şi de la alte organizaţii relevante afectate de aceste lucrări temporare. dimensiuni. pentru care au fost prevăzute lucrări temporare.autorităţi locale şi alte părţi terţe pentru proiectul său cu privire la lucrările temporare acolo unde este necesar. rezistenţă şi descrierea materialelor şi lucrărilor. Drumurile ocolitoare vor fi pavate cu un strat de uzură neted şi sigur. Antreprenorul va transmite de asemenea şi propunerile sale cu privire la planul de management al traficului şi la cerinţele de siguranţă cât timp varianta de ocolire este folosită. canale colectoare. pompele şi dispozitivele similare pentru a rezolva situaţiile cauzate de ape curgătoare sau stătătoare în zona şantierului. formarea făgaşelor sau deformarea suprafeţei de rulare. izvoare subterane. precipitaţii sau orice alte surse sau cauze. întreţinute şi protejate adecvat.7. Proiectul variantei de ocolire va fi transmis.1. zone de depozitare pentru material şi echipamente. toate informaţiile cu privire la calitate. greutate. II. drenuri. structuri şi altele asemenea şi va reface suprafeţele de teren pe care au fost construite la starea lor iniţială sau la o condiţie similară agreată de către Inginer.4. Relocare şi protejare de utilităţi A. Informaţii Antreprenorul va furniza. şi va furniza Inginerului alte detalii solicitate de Inginer. Antreprenorul va proiecta şi îşi va amenaja lucrările temporare în conformitate cu cerinţele autorităţii de gospodărire a apei cu privire la cursul apei.1. pereţi. la solicitarea Inginerului. Antreprenorul va îndepărta acele drumuri. drumuri ocolitoare. Mijloace auxiliare supuse aprobării Inginerului vor fi adoptate. prin Inginer. II. sau se află între cursuri de apă.5. Variantele ocolitoare temporare vor fi proiectate şi construite folosind materiale şi mână de lucru care să prevină depunerea. facilităţi de laborator şi aşa mai departe. gropi de împrumut.6.

În funcţie de natura serviciului de utilităţi. Inginerul va emite către Antreprenor o dispoziţie în felul următor: • • să continue cu organizarea şi realizarea protejării sau mutării. Protejarea / mutarea utilităţilor identificate Pentru fiecare serviciu de utilităţi identificat ca urmare a investigaţiei menţionate mai sus. Totuşi. localizarea exactă a utilităţii. atunci va fi responsabilitatea Antreprenorului să întreţină şi să protejeze serviciul în timpul executării lucrării în jurul acestuia. Antreprenorul va transmite Inginerului. Antreprenorul va fi responsabil pentru acceptarea programului lucrărilor şi pentru plata oricăror costuri şi tarife sau taxe necesare. de un subantreprenor autorizat. prin semnarea prezentului contract. dacă este necesar. dacă utilitatea trebuie protejată sau mutată ca rezultat al lucrărilor. articolul GI 06. Antreprenorul va realiza o investigaţie cuprinzătoare de a lungul antierului şi va identifica toate utilităţile afectate de lucrări. Proiectele vor fi elaborate de proiectanţi specializaţi. Dacă serviciul nu trebuie mutat. dacă Antreprenorul descoperă instalaţii care trebuie deviate. sub supervizarea Antreprenorului. mutate sau protejate (dar care nu au fost identificate ca rezultat al investigaţiei). pentru a acoperi costul total (inclusiv costul avizelor şi autorizaţiilor. Antreprenorul va folosi Suma Provizionată definită în Lista A. un raport detaliat asupra utilităţilor existente. Generalităţi Antreprenorul va furniza asistenţă şi va fi prezent. dar exclusiv TVA) pentru proiectare şi execuţia mutării. Antreprenorul.Antreprenorul va afla poziţia exactă a reţelelor de utilităţi publice şi a altor servicii publice şi private sau a altor reţele afectaţi de Lucrări. B. poate fi solicitată şi autorizarea din partea proprietarului / gestionarului serviciului. plata costurilor sau profit in relaţie cu protejarea / mutarea / devierea sau orice altă lucrare de utilităţi care nu a fost identificata in raportul detaliat transmis in 70 zile de la Data de Începere.5. în conformitate cu proiectele existente. Sub-Clauza 13. indicând: • • • • tipul de utilitate şi proprietarul / gestionarul acesteia. în condiţii aprobate de către proprietarul / gestionarul serviciului şi de către Inginer. Protejarea / devierea de utilităţi neidentificate in timpul realizării investigaţiei Oricând in timpul executării lucrărilor. Această investigaţie va fi realizată în termen de 70 de zile de la Data de Începere. sub supervizarea Antreprenorului şi a proprietarului/ gestionarului utilităţii. sau să continue cu organizarea şi elaborarea proiectelor pentru protejarea sau mutarea unor astfel de servicii de utilităţi. înlăturării sau protejării tuturor serviciilor de utilităţi. renunţa la posibilitatea trimiterii oricărei solicitări de extensie de timp. el va notifica imediat Inginerul. Se va acorda o atenţie deosebită prevederilor Condiţiilor Speciale. înlăturării sau protejării fiecăruia dintre serviciile de utilităţi va fi suportat de către Antreprenor pe cheltuiala sa. D. nu mai târziu de 70 de zile de la Data de Începere. Antreprenorul va obţine aprobări de la proprietarii / gestionarii serviciilor cu privire la proiecte. costul total pentru proiectarea si execuţia mutării. înainte de a le transmite Inginerului spre aprobare. Antreprenorul va aranja ca această lucrare să fie executată. Antreprenorul va fi responsabil pentru acurateţea şi completitudinea acestei investigaţii. În acest scop. care vor fi identificate drept urmare a investigaţiei menţionate mai sus. În momentul în care un serviciu existent trebuie mutat în vederea execuţiei Lucrărilor. după cum va fi dispus de către Inginer. Procedura va fi aceeaşi ca cea descrisă mai sus. dacă utilitatea a fost identificată ca parte a documentelor de licitaţie. atât cât este necesar. C. şi va fi responsabil -8- .

serviciilor de utilităţi şi variantelor ocolitoare şi oricăror alte lucrări temporare sau pregătitoare. instalaţiilor de bitum si altor instalaţii similare. emisiilor de gaze. Implementarea efectivă a unui plan adecvat de management al traficului pentru a minimiza deranjarea cauzată de traficul din şantier si a proteja atât publicul cât şi personalul Antreprenorului. El va obţine toate informaţiile actualizate referitoare la organizarea sistemului de protecţie a mediului în România şi va obţine toate autorizaţiile necesare şi va duce la bun sfârşit orice studii complementare dacă este cazul. gaz. Protecţia râurilor.. Controlul vibraţiilor instalaţiilor şi echipamentelor în zona urbană şi în apropierea clădirilor şi altor structuri. Procurarea şi instalarea unor echipamente specifice pentru monitorizarea zgomotului. petrol. Reducerea emisiilor de poluanţi când acestea ajung la nivelul maxim admisibil. prafuri.8. II. Controlul metodelor de depozitare a materialelor. bitumul. Nici un serviciu sau utilitate nu va fi întrerupt fără consimţământul scris al autorităţii respective sau al proprietarului / gestionarului şi Antreprenorul va prevedea o alternativa satisfăcătoare înaintea întreruperii oricărui serviciu existent. cu observarea stricta a standardelor si specificaţiilor referitoare la elementele cele mai sensibile cum ar fi combustibilul. explozibilul. lichide şi alţi poluanţi care derivă din activităţile din şantier. Antreprenorul şi subantreprenorii săi. pentru minimizarea impactului asupra mediului natural şi uman. etc. Protecţia şi restabilirea adecvată la sfârşitul lucrărilor a gropilor de împrumut. terenurilor cultivate si oricărei zone în preajma şantierului. vor implementa următoarele măsuri de monitorizare şi de reducere a impactului asupra mediului: • • • • Reducerea zgomotului echipamentelor şi instalaţiilor când se lucrează în zona urbana şi în apropierea clădirilor locuite. El va obţine acordurile de mediu pentru toate lucrările temporare precum şi pentru organizarea de şantier. fie în alte activităţi referitoare la organizarea Antreprenorului. în vederea prevenirii -9- • • • • • • . Materialele biodegradabile vor fi atent îngropate în locuri aprobate prin instrucţiunile Inginerului si a Agenţiei locale de Protecţie a Mediului. carierelor. în conformitate cu legislaţia şi normele din România. care pot avea originea fie în executarea lucrărilor permanente.1. în conformitate cu normele şi regulamentele în vigoare. Aceste responsabilităţi ale Antreprenorului vor continua până la data terminării tuturor lucrărilor (inclusiv eventualele lucrări neterminate la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau lucrări de remediere a unor defecte). telefon si alte instalaţii publice sau private pe antier sau în zona antierului şi va executa reparaţiile necesare pe cheltuiala sa.pentru luarea tuturor măsurilor de precauţie pentru protejarea unor astfel de instalaţii si pentru consecinţele oricărei pagube. cimentul. lacurilor. În timpul lucrărilor si a perioadei de notificare a defectelor. Optimizarea amplasării concasoarelor. lubrifianţii. Antreprenorul va informa imediat departamentele specifice in eventualitatea unei pagube la conductele de apa. împotriva oricărui tip de poluare. Protejarea mediului înconjurător Antreprenorul va executa toate lucrările şi va lua toate măsurile pentru protecţia mediului şi reducerea impactului asupra mediului în conformitate cu toate legile în vigoare in România şi pentru securitatea muncii. indiferent dacă aceste utilităţi sunt arătate in Planşele contractuale sau nu.

112/411 din 2000 al ministrului de interne şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituirea restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi / sau pentru protejarea drumului. Antreprenorul va respecta cerinţele Ordinului comun nr. Planul va descrie de asemenea cum intenţionează Antreprenorul să minimizeze impactul activităţilor de construcţie asupra circulaţiei pe drumuri publice şi la punctele de acces către organizarea de şantier.poluării apelor subterane. • • Când circumstanţele unui caz particular nu sunt descrise în Planul de Management al Traficului. la cererea Inginerului.10 - . Antreprenorul va: • avea în vedere siguranţa tuturor persoanelor în antier si va păstra antierul (atât timp cât este sub controlul său) precum şi Lucrările (atât timp cât acestea nu sunt terminate sau nu sunt folosite de către Beneficiar) intr-o stare adecvată pentru a evita orice pericol tuturor persoanelor indiferent dacă sunt sau nu autorizate sa fie pe antier. Planul de Management al Traficului va include toate detaliile şi informaţiile cerute prin Lucrări sau ca Cerinţe ale Inginerului. Antreprenorul nu va începe nicio lucrare care afectează drumurile publice până când vor fi luate toate măsurile necesare de siguranţă a traficului. barierele si semnalele luminoase. 1. marcajele rutiere. marcajele rutiere. Semnele de circulaţie. barierele şi semnalele de control trafic şi le va poziţiona. apărute ca urmare a acestei folosiri. Managementul traficului În 28 zile de la data de semnare a Contractului. luminile. sau când sunt cerute de Inginer pentru protecţia Lucrărilor sau pentru siguranţa şi confortul publicului sau altora. pe cheltuiala sa. • Orice altă activitate care poate fi necesara în conformitate cu instrucţiunile Inginerului şi cu cerinţele legislaţiei României în domeniul protecţiei mediului. drepturile de trecere. o atenţie specială va fi acordată punctelor de acces la antier. In această privinţă. menţine şi folosi în acest scop . Semnele şi marcajele orizontale vor fi refăcute oricând Inginerul consideră că este necesar. Planul de Management al Traficului va fi transmis spre aprobare tuturor autorităţilor relevante (Poliţia Rutieră la nivel local şi naţional. etc.9. atunci când şi unde este necesar. şi furniza si menţine. La pregătirea Planului de Management al Traficului.1. toate luminile. etc. barierele şi semnalele de control trafic trebuie sa fie în conformitate cu prevederile în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor.). La implementarea măsurilor incluse în Planul de Management al Traficului. luminile. Respectarea prezentei Clauze nu va exonera Antreprenorul de nicio altă obligaţie şi responsabilitate potrivit prevederilor Contractului.. noroi. accesele. Drumurile. Antreprenorul va trimite Inginerului spre aprobare un Plan de Management de Trafic în conformitate cu specificitatea Lucrărilor reabilitare de drum sau construcţii noi. Încercările vor fi executate la locurile si timpii ceruţi de Inginer şi Antreprenorul va executa aceste teste şi măsurători pe cheltuiala sa şi cu instrumente furnizate de către Antreprenor. la limitele variantei de ocolire. care sunt folosite de trafic în scopul construcţiei vor fi menţinute mereu curate de praf. Antreprenorul va furniza. In perioada execuţiei lucrărilor şi la remedierea oricăror defecte. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri relevantă. va executa orice măsurători privind protecţia mediului sunt solicitate pentru a demonstra că cerinţele din prezenta Clauză au fost respectate. Antreprenorul va respecta prevederile „Normativului pentru întreţinerea şi repararea drumurilor publice -AND 554-2002". Antreprenorul va transmite propuneri de soluţionare a acestui caz spre aprobarea Inginerului. repoziţiona. Antreprenorul va păstra mereu curate şi lizibile toate semnele de circulaţie. materiale aruncate din vehicule sau anvelope. Antreprenorul. II. acoperi sau muta de câte ori este nevoie în conformitate cu progresul Lucrărilor.

Alţi Antreprenori În conformitate cu Sub-Clauza 4. fabricate sau asamblate Materiale şi Echipamentele. apărute înainte de punerea în posesie şi (ii) pentru conformitatea acestor lucrări existente cu cerinţele contractelor în cadrul cărora au fost executate.1. cu excepţia cazului în care astfel de interferenţe sunt descrise în mod specific ca parte a Lucrărilor fie în Contract fie printr-o instrucţiune a Inginerului. De asemenea Antreprenorul se va asigura că drenurile. „lucrările existente" sunt lucrările de reabilitare a DN1H.12. Antreprenorul va respecta . Antreprenorul va informa în scris Inginerul. se vor face pe riscul şi cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va fi responsabil pentru îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor existente.11. Antreprenorul va asigura accesul pe antier pentru oricare astfel de persoane. faţa de situaţia existentă la momentul punerii în posesie a antierului. În acest sens. spre un progres satisfăcător al proiectului. orice vehicul sau utilaj care iese din sau întră in antier spre sau de pe un drum deschis traficului public. situate pe antier (secţiunea 1) şi executate înainte de Data de Începere a Lucrărilor în cadrul prezentului Contract. II. se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate în scopul regularizării traficului şi care va fi identificabilă în mod uşor faţa de restul forţei de muncă. care ar apărea după punerea în posesie. Antreprenorul va înştiinţa în scris Inginerul despre locurile unde sunt sau vor fi produse. Antreprenorul este avertizat că alţi antreprenori angajaţi de către Beneficiar şi personal al Beneficiarului pot lucra pe antier şi / sau în jurul lui. Antreprenorul nu va fi responsabil (i) pentru deteriorări şi degradări ale lucrărilor existente. Antreprenorul va amenaja si semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi ieşire din antier pentru vehicule şi utilaje angajate la lucrare. indiferent dacă sau nu poziţia unor astfel de lucrări este indicată Antreprenorului de către Inginer. şanţurile şi canalele sunt menţinute curate de orice gunoi. pe perioada fabricării. Antreprenorul va înştiinţa Inginerul despre timpii la care astfel de Materiale sau Echipamente vor putea să fie inspectate. De asemenea. Totuşi. existenţa şi valoarea acestei sume forfetare nu vor exonera Antreprenorul de responsabilitatea sa. Antreprenorul va include în Lista A.11 - . II. o sumă forfetară care să acopere costul necesar pentru lucrările de prevenire şi remediere a acestor deteriorări şi degradări. II. noroi. iar prevenirea şi remedierea deteriorărilor sau degradărilor apărute după punerea în posesie. numele persoanei responsabile care va asigura în permanenţă respectarea prevederilor prezentei Clauze.6 din Condiţiile de Contract.echipamente potrivite. astfel încât inspecţiile să poată avea loc fără a afecta livrarea Materialelor şi Echipamentelor pe antier. După punerea în posesie a antierului.10. Antreprenorul va preveni şi remedia orice deteriorare sau degradare a lucrărilor existente. articolul GI. şlam sau alte materiale care ar putea împiedica curgerea liberă a apei. în doua săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. asamblării şi testării. Antreprenorul se va asigura că. Antreprenorul nu va interfera în niciun fel cu orice alte lucrări. Antreprenorul va lua legătura cu Beneficiarul şi va planifica şi executa Lucrările într-un mod convenabil pentru ambele Părţi. Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucrările existente În înţelesul prezentei clauze. km 26+510 – km 69+334. Antreprenorul va pune la dispoziţia Inginerului un birou adecvat şi sigur la locul respectiv sau în vecinătatea lui.1.11. şi până la recepţia la Terminarea Lucrărilor. Activităţi în afara antierului Dacă unele componente principale ale Lucrării sunt fabricate sau asamblate în afara antierului. Aceste înştiinţări vor fi date astfel încât să permită inspectarea întregii lucrări la toate stadiile de producere şi fabricare şi nu numai atunci când aceste bunuri sunt pregătite de livrare.. proprietatea Beneficiarului sau a unor terţi.1. definită mai sus.

asistenţa tehnică arheologică şi remedierea degradărilor la lucrări existente A. Desene conforme cu execuţia Antreprenorul va păstra evidenţa detaliată a Lucrărilor executate pentru a putea întocmi in timpul execuţiei un set de „Desene conforme cu execuţia". În cazul în care Antreprenorul angajează pentru aceste servicii de proiectare un proiectant (ca şi sub-contractor). Desenele conforme cu execuţia vor fi însoţite de toate înregistrările făcute pe perioada execuţiei Lucrărilor. şi nu mai târziu de 28 de zile de la emiterea Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va transmite Inginerului următoarele documente: • • Fluxul de Numerar (lunar) Lista de personal şi utilaje (lunar). Desene şi proiectare. Antreprenorul va transmite Inginerului Programul de Execuţie detaliat. În cazul în care anumite lucrări sunt executate în perioada de notificare a defectelor. De altfel. Antreprenorul va transmite două seturi complete de Desene conforme cu execuţia în 7 zile de la sfârşitul perioadei de notificare a defectelor. acest proiectant va fi independent de Inginer sau de oricare sub. Antreprenorul va executa orice investigare sau studiu topografic necesar şi va întocmi orice desene suplimentare şi proiectare suplimentară.12 - . Programul de Execuţie care va fi furnizat va include un grafic de tip timp .1 din Condiţiile de Contract [Începerea Lucrărilor].13.1. II. la terminarea Lucrărilor. rapoarte şi înregistrări detaliate despre personalul şi utilajele aflate în antier şi / sau angajate în execuţia Lucrărilor. În timpul implementării Contractului. După terminarea Lucrărilor. împărţite pe categorii.1. Documente ce trebuie predate Inginerului În 28 de zile de la primirea anunţului în conformitate cu Sub-Clauza 8. Fluxul de Numerar al Antreprenorului va conţine previziunile Fluxului de Numerar până la sfârşitul contractului. indicând clar fazele lucrărilor. care sa evidenţieze personalul şi utilajele Antreprenorului precum şi a fiecărui subantreprenor. care vor acoperi toate lucrările executate.14. Antreprenorul va transmite Inginerului la sfârşitul fiecărei luni. Antreprenorul va transmite Inginerului două seturi complete de Desene conforme cu execuţia. Resursele necesare de utilajele şi muncă vor fi identificate pentru toate operaţiile. necesare execuţiei Lucrărilor. asistenţa proiectantului. Aceste Desene conforme cu execuţia vor fi puse la dispoziţia Inginerului.şi va asigura ca personalul său şi personalul subantreprenorilor săi vor respecta lucrările şi bunurile procurate sau instalate de către alţii şi va fi responsabil pentru orice pierderi sau daune dacă sunt cauzate de el.1.localizare. Desene şi proiectare Desenele şi documentele de proiectare emise împreuna cu documentaţia de atribuire şi incluse în anexe la prezentul Contract sunt considerate a fi suficiente pentru a ilustra natura si scopul Lucrărilor cerute de Contract şi le va permite Ofertanţilor să-şi stabilească preţul adecvat. sau la altă dată convenită. aceste desene şi proiectare suplimentare vor constitui baza pentru definirea Lucrărilor Permanente. În mod regular. După primirea acordului din partea Inginerului. II. pentru a fi inspectate. II. Programul va fi actualizat în conformitate cu prevederile Contractului. vor fi specificate situaţia şi starea de funcţionare pentru fiecare utilaj.15. Proiectarea şi desenele furnizate de către Antreprenor vor trebui să alcătuiască un proiect tehnic coerent împreuna cu proiectul furnizat de către Beneficiar în cadrul documentaţiei de atribuire şi incluse în anexă la prezentul Contract.

expertizări şi / sau proiectare adiţionale. gropile de împrumut şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară Antreprenorul activităţile. articolul GI. Totuşi.1. Antreprenorul va include in Lista A. B. în conformitate cu specificaţiile de mai sus. o firmă autorizată şi specializată în astfel de lucrări. Antreprenorul va angaja. faţă de situaţia descrisă în documentaţia de atribuire (şi în anexă la prezentul Contract). Asanarea de muniţii rămase neexplodate în gropile de împrumut şi celelalte locuri se va efectua pe cheltuiala Antreprenorului. articolul GI. D. identificate şi proiectate ca urmare a folosirii Sumei Provizionate (articolul GI. să notifice Inginerul cu privire la orice degradare constatată a lucrărilor existente.13 - . Asistenţă tehnică arheologică În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. Eventualele lucrări de remediere a degradărilor. toate lucrările de protejare a siturilor arheologice identificate în zona respectivă de şantier. 16 din Lista A este o Sumă Provizionată pentru costurile privind investigaţii. cu ajutorul unor subantreprenori autorizaţi dacă este cazul. Antreprenorul va include in Lista A. înainte de a executa lucrări sau acte activităţi similare în acele locuri.13. II. Antreprenorul are obligaţia ca. în termen de 28 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor. în conformitate cu instrucţiunile Inginerului. necesare execuţiei Lucrărilor. C. Această Sumă Provizionată va fi folosită. dacă este cazul. ofertanţii pot consulta setul complet de desene.16. Aceste activităţi se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind Protecţia Civilă cu modificările şi completările ulterioare. integral sau parţial.. o sumă forfetară care să acopere costurile activităţilor de curăţare şi asanare a antierului. 16).15. necesare pentru execuţia lucrărilor de remediere a degradărilor la lucrări existente. o sumă forfetară care să acopere costul asistenţei tehnice pentru lucrările arheologice cerute de reglementările naţionale (OG 43/2000). articolul GI.. apărute înainte de punerea în posesie a antierului către Antreprenor. articolul GI. Înaintea începerii lucrărilor de construcţie.17. II.. vor putea fi dispuse de către Inginer ca şi Modificări în conformitate cu prevederile Contractului sau vor putea fi executate de către alţi antreprenori ai Beneficiarului. Antreprenorul va executa. o sumă forfetară care să acopere costul acestei asistenţe tehnice a proiectantului pe antier. Implementarea planului de promovare .1. Pentru a evalua această sumă forfetară. articolul 6. o sumă forfetară care să acopere costul necesar elaborării tuturor desenelor şi proiectare suplimentare.14.. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru acele deteriorări şi degradări ale lucrărilor existente apărute înainte de punerea în posesie în cadrul prezentului Contract. Remedierea degradărilor la lucrări existente În înţelesul prezentei clauze. elaborat sub responsabilitatea Beneficiarului la nivel de detalii de execuţie. Identificarea şi eliberarea zonelor de muniţii neexplodate Antreprenorul va lua toate măsurile pentru a curăţa şi asana de orice muniţii rămase neexplodate antierul. 43 / 2000 cu modificările şi completările ulterioare. Antreprenorul va asigura prezenţa pe antier a unei asistenţe tehnice arheologice pe întreaga perioadă de execuţie a Lucrărilor până la finalizarea lor şi să asigure acţiuni necesare în scopul protejării săpăturilor arheologice identificate în zona antierului. Antreprenorul va include in Lista A. Antreprenorul va include in Lista A. articolul GI.17. f si g. Asistenţa proiectantului pe antier Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea asistenţei tehnice pe antier din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 articolul 22 e. „lucrările existente" sunt lucrările de construcţie situate pe antier (secţiunea 1) şi executate înainte de Data de Începere a Lucrărilor în cadrul prezentului Contract. Pentru îndeplinirea acestei sarcini.contractor angajat de către Inginer.

14 - Nr. Pe parcursul execu iei lucrărilor.distan a fa ă de sol va fi de cel pu in 2 m pentru a se asigura o vizibilitate bună informa iilor afișate. între inerea panourilor publicitare pentru afișare temporară precum și înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării. sustragerii. Constructorul va asigura instalarea panourilor publicitare la pozi iile indicate de Consultant. Constructorul va asigura . Constructorul are obliga ia asigurării următoarelor activitati: a. Implementarea Planului de Ac iune pentru Promovarea Contractului se va face în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale (disponibil în forma electronic la adresa www. Panouri publicitare pentru afișare temporară Consultantul va elabora proiectul pentru panourile pentru afișare temporara in conformitate cu cerin ele MIV si inând cont de următoarele aspecte: . dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informa iile să fie lizibile de la distan ă și să permită o distribu ie uniformă pe suprafa a panourilor.. Pozi iile panourilor publicitare vor fi alese de Consultant pe baza loca iilor indicate mai sus. crt. Ca regulă generală. după Recep ia la Terminarea Lucrărilor. În vederea implementării Planului de Ac iune pentru Promovarea Contractului. câte unul pe fiecare sens.Planul de Ac iune pentru Promovarea Contractului descrie totalitatea masurilor de informare si publicitate ce urmează a fi realizate de partile implicate in implementarea contractului: Beneficiar. panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare loca ie. cu respectarea măsurilor de siguran ă rutieră și a limitelor de proprietate.ro). etc) revine în exclusivitate Constructorului. Orice modificări sau completări ulterioare ale MIV. Consultant si Constructor. Constructorul va furniza panourile publicitare în baza proiectului aprobat si va asigura montarea.fonduri-ue. (DN 19B) 4 la începutul si sfârșitul lucrărilor de arta (Raul Barcau) (Râul Crasna) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condi iile existente pe teren loca ia fiecărui panou va fi stabilita de Consultant cu informarea prealabila a CNADNR. iar amplasarea acestora se va face în următoarele loca ii: Lotul 2 (km 26+510-km 69+334) la începutul proiectului la sfârșitul proiectului la intersec iile cu drumurile publice (DJ 109P). chiar și în cazul unor condi ii meteo nefavorabile (de ex. astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informa iilor afișate. . La finalizarea lucrărilor. 1 2 3 . furtună) sau în caz de accidente rutiere.ului se vor lua în considerare la momentul implementării ac iunilor de informare și publicitate. iar stâlpii de sus inere vor fi monta i într-o funda ie de beton și vor fi astfel proiecta i încât să sus ină greutatea panourilor. Panourile pentru afișare temporara vor fi inscrip ionate pe o singură parte. Numărul de panouri pentru afișare temporară este de: minim 11 bucă i. în termen de 30 de zile de la data începerii lucrărilor. între inerea si demontarea lor.materialul din care se confec ionează aceste panouri va fi de tip metalic.

câte unul pe fiecare sens. Constructorul are obliga ia furnizării plăcilor comemorative în baza proiectului elaborat de Consultant și aprobat de CNADNR. (DN 19B) 4 la începutul si sfârșitul lucrărilor de arta (Raul Barcau) (Râul Crasna) Pentru adaptarea nevoilor de informare la condi iile existente pe teren. In termen de maxim 6 luni de la data Recep iei la Terminarea Lucrărilor. sustragerii. crt. . Plăcile Comemorative vor fi inscrip ionate pe o singură parte.15 - . loca ia fiecărei plăcute pentru afișare permanentă va fi stabilita de Consultant cu informarea prealabila a CNADNR. . c. cu respectarea măsurilor de siguran ă rutieră și a limitelor de proprietate.materialul din care se confec ionează aceste panouri va fi de tip metalic. panourilor pentru afișare temporara vor fi înlocuite de plăcu e pentru afișare permanentă Constructorul va furniza plăcu ele comemorative în baza proiectului aprobat si va asigura montarea lor. steagul României și logo FSC. 1 2 3 11 bucă i.. dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informa iile să fie lizibile de la distan ă și să permită o distribu ie uniformă pe suprafa a panourilor. chiar și în cazul unor condi ii meteo nefavorabile (de ex. astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informa iilor afișate. Constructorul este responsabil de între inerea corespunzătoare a plăcilor comemorative și de înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării.demontarea panourilor temporare și înlocuirea acestora cu plăci comemorative pentru afișare permanentă. documentele elaborate de către de Constructor (exclusiv corespondenta contractuală) vor avea inscrip ionate pe copertă steagul UE. iar amplasarea Lotul 2 (km 26+510-km 69+334) la începutul proiectului la sfârșitul proiectului la intersec iile cu drumurile publice (DJ 109P). În termen de maxim 6 luni de la finalizarea lucrărilor. Pozi iile plăcilor pentru afișare permanentă vor fi alese de Consultant pe baza loca iilor indicate mai sus. etc) până la predarea acestora către Beneficiar. furtună) sau în caz de accidente rutiere. . Placi pentru afișare permanentă (placi comemorative) Consultantul va elabora proiectul pentru plăcu ele pentru afișare permanentă in conformitate cu cerin ele MIV si inând cont de următoarele aspecte.distan a fa ă de sol va fi de cel pu in 2 m pentru a se asigura o vizibilitate bună informa iilor afișate. panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare loca ie. iar stâlpii de sus inere vor fi monta i într-o funda ie de beton și vor fi astfel proiecta i încât să sus ină greutatea panourilor. cu respectarea culorilor și dimensiunilor specificate în MIV.”. Ca regulă generală. Numărul de plăci pentru afișare permanentă este de: minim acestora se va face în următoarele loca ii: Nr. b. Documente elaborate în cadrul Contractului În vederea asigurării publicită ii corespunzătoare a proiectului finan at din fonduri europene nerambursabile. precum și men iunea “Proiect cofinan at de Uniunea Europeană prin Fondul….

de administrare şi de contabilitate. doar numărul efectiv al orelor de lucru va fi eligibil pentru plată. se va plăti în conformitate cu prevederile aferente Manoperei şi Utilajelor în Listele DW1 şi DW3. Se va considera că preţul unitar pentru manoperă. utilizarea consumabilelor. Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) . reparaţii. carburant. operatori şi asistenţi vor fi plătite separate după cum este descris în secţiunea Manoperă pentru lucrări în regie. uneltelor electrice portabile. incluzând (dar fără a fi limitate la) salariile plătite pentru o astfel de muncă. şefi de echipe şi alt personal de supervizare. legate de folosirea utilajului respectiv. şi / sau timpul de întoarcere să fie plătite. precum şi profit. precum şi profitul Antreprenorului. acoperă toate costurile Antreprenorului legate de manopera respectivă. Preţurile specificate vor fi considerate a include toate cele necesare pentru amortizare. luminare şi energie. orele suplimentare. la preţurile unitare incluse în "Liste de preţuri pentru lucrări in regie (DW2)". II.Materiale Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata materialelor folosite pentru lucrări în regie (excepţie făcând materialele pentru care costurile sunt incluse în procentul adiţional de costuri ale manoperei detaliate mai sus). încărcare. munca de înregistrare a timpilor. asigurări.II. Orele astfel calculate şi aprobate de Inginer vor fi plătite în conformitate cu Lista DW1 din lista de cantităţi. timpul. etc. aprovizionări. cheltuieli de regie şi costuri indirecte. costul transporturilor materialelor pentru a fi folosite la lucrări dispuse a fi executate ca şi lucrări în regie. Costurile legate de şoferi. supervizarea de către personalul Antreprenorului. uneltelor manuale. alte consumabile şi toate cheltuielile indirecte şi costuri administrative. administrare. obligaţii şi asigurarea muncii. dobânda şi asigurare. In calculul plătii datorate Antreprenorului pentru utilaje de construcţie folosite în lucrări în regie. Lucrări în regie Nicio lucrare nu va fi executată pe baza de lucrări în regie.6 din Condiţiile de Contract. în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13. DW2 şi DW3 în cadrul Listei de Cantităţi.19.. între locul lor de depozitare pe antier şi locul unde se vor folosi. dar excluzând pauzele de masă şi perioadele de odihnă. folosirea şi repararea schelelor. până la data plecării de la locul de muncă. descărcare. şi vor acoperi toate costurile de aprovizionare până la depozitare pe antier. b) C) Lucrări în regie . B) Lucrări în regie .Utilaje Antreprenorul va fi îndreptăţit la plata pentru utilaje de construcţie care se află deja în antier şi sunt folosite pentru lucrări în regie pe baza preţurilor unitare incluse în "Lista de preţuri pentru lucrări în regie (DW3)". şi alte asemenea costuri. defecte. atelierelor şi depozitelor. indicat în Lista DW1.16 - . Antreprenorul va completa coloana „Preţ unitar" din Listele DW1. ca timpul de deplasare din acea parte a antierului unde se află utilajul de construcţie când se dispune de către Inginer sa fie folosit în lucrări în regie până la locul unde vor fi folosite. apă.1. diurnă şi alte beneficii. transportul. care vor fi considerate a include şi cheltuieli indirecte şi profitul după cum urmează: a) preţurile unitare pentru materiale vor fi calculate pe baza costurilor de aprovizionare. cheltuieli de manevrare. întreţinere. şi oricare alte sume plătite pentru sau în numele unei munci prestate pentru asigurări sociale în conformitate cu legislaţia românească.1. transport. lubrifianţi. A) Lucrări în regie .Manoperă În calcularea plăţilor către Antreprenor pentru lucrări în regie. decât pe baza unei dispoziţii a Inginerului. cu excepţia cazurilor în care sa convenit cu Beneficiarul. orice alte costuri ale Antreprenorului în legătură cu personalul folosit.18. orele de manoperă vor fi calculate de la data sosirii personalului pe şantier pentru execuţia unei sarcini particulare a lucrării în regie. pierderi.

va fi corelat cu programul de execuţie şi proiectul tehnic şi va cuprinde fazele determinante. Sistemul de asigurare a calităţii va trebui să fie conform cu prevederile Legii 10/1995. în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. Inginerul nu va certifica nicio plată pentru lucrarea afectată sau articolul relevant. Cealaltă jumătate va fi suportată de către Antreprenor. II. II. cu minimul de echipament listat în Anexa B din prezentele Specificaţii Tehnice pentru Articole Generale.În conformitate cu Sub-Clauza 20. Până când o asemenea notă deneconformitate nu este anulată. Antreprenorul va transmite Inginerului. articol GI. Laboratorul din şantier Antreprenorul va instala un laborator de şantier. în conformitate cu prevederile Contractului. o CAD formată dintr-un singur membru va fi nominalizată. Beneficiarul va efectua plata către Antreprenor.2. Antreprenorul va fi integral responsabil pentru asigurarea calităţii materialelor şi a manoperei astfel încât acestea să fie în conformitate cu Specificaţiile şi spre satisfacţia Inginerului. Bugetul corespunzător este indicat în Lista A. numele.21. CONTROLUL l ASIGURAREA CALITĂŢII Sistemul de management al asigurării calităţii Antreprenorul va pregăti si va transmite Inginerului în termen de 28 de zile de la data semnării contractului.17 - . ca Sumă Provizionată. cv-urile şi îndatoririle pentru ansamblul personalului principal. Inginerul va întocmi note de neconformitate dacă orice lucrare. Antreprenorul va plăti integral fiecare factură a Adjudecatorului şi va cere Beneficiarului (în Situaţiile de Lucrări prezentate potrivit prevederilor Contractului) rambursarea unei jumătăţi din valorile acestor facturi. un sistem de management al asigurării calităţii similar cu cel descris în seria ISO 9000. Antreprenorul se va asigura că sistemul de calitate şi întreaga documentaţie de calitate asociată sunt disponibile tuturor părţilor implicate în lucrare.2. Acesta va prezenta organizarea de şantier şi activităţiile Antreprenorului şi responsabilităţile tuturor membrilor din organizarea Antreprenorului pentru a verifica şi a raporta asupra calităţii materialelor şi manoperei. material. Sistemele de calitate şi descrierea metodelor de lucru vor indica "puncte de oprire" după cum urmează: • "Puncte de oprire" ale Antreprenorului Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unei persoane desemnate din managementul Antreprenorului. De asemenea.2. Fazele determinante vor fi considerate „puncte de oprire". va descrie procedura de comunicare cu Inginerul.2. II. În completare faţă de personalul principal nominalizat în contract. care va fi nominalizată în sistemul de calitate. stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale în vigoare. manoperă sau alt lucru nu este în conformitate cu Contractul. • "Puncte de oprire" ale Inginerului: Puncte în care lucrarea nu va continua fără aprobarea scrisă a unui reprezentant desemnat din partea Inginerului. Antreprenorul va efectua propriile inspecţii ale materialelor şi manoperei astfel încât acesta să se convingă că respectă Specificaţiile înainte de a fi prezentate Inginerului pentru aprobare sau plată.2 "Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor" din Condiţiile de Contract. În particular. Lista minimală de echipamente din Anexa B va fi suplimentată de către Antreprenor de la caz .1.

Antreprenorul va informa Inginerul în legătură cu bunurile sau materialele pe care acesta îşi propune să le folosească. etc. pregătirea mostrelor. Antreprenorul va angaja în cadrul laboratorului ingineri şi tehnicieni cu experienţa adecvată în testarea materialelor. Antreprenorul va permite Inginerului să aibă acces nelimitat la laboratorul de şantier precum şi la orice facilitate de testare. Luarea de probe şi testarea vor fi realizate de către Antreprenor. Antreprenorul începe orice activitate de selectare sau testare a materialelor pentru aprobarea de către Inginer a oricăror lucrări. Antreprenorul va muta laboratorul.4 din Condiţii de Contract. iar Antreprenorul va asigura toate serviciile şi mobilă. echipamentele. precum şi profitul rezonabil datorat. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate. În conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7. folosind propriul laborator sau un alt laborator autorizat. rezistent la intemperii. Antreprenorul va dota laboratorul cu echipamentele şi consumabilele necesare pentru luarea de probe. testele si înregistrările cerute de Specificaţii Tehnice. în acea perioadă de 12 săptămâni. atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor. Antreprenorul va asigura de asemenea facilităţile mobile pentru luarea de probe şi testare care vor fi executate pe teren.3. În plus. echipamentul şi alte articole similare nu vor fi predate Beneficiarului sau reprezentanţilor săi. Mărimea şi aşezarea laboratorului va fi adaptată pentru efectuarea activităţilor de luare de probe. Laboratorul va cuprinde o cameră specială de depozitare a mostrelor de materiale. Orice schimbare ulterioară a furnizorilor. facilităţi temporare de testare. va curăţa antierul şi va readuce terenurile aferente laboratorului la starea lor iniţială. luarea de probe şi testarea se vor face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. testare. schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Acolo unde se menţionează în Contract posibilitatea de a alege bunurile sau materialele. va putea folosi. pregătire de mostre. înainte de terminarea instalării laboratorului. II.2. în conformitate cu Specificaţiile Tehnice şi cu prezentele Specificaţii.23. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări]. Dacă. Prelevarea de mostre şi testarea va fi efectuată de către un număr adecvat de personal de laborator şi pe teren. costul aferent acestei Modificări. fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. Echipamentele de testare vor fi noi sau în stare similară şi menţinute curate şi în stare de funcţionare şi vor fi verificate şi calibrate la intervale regulate sau în urma dispoziţiilor Inginerului. Laboratorul va fi ventilat. Luare de probe. în conformitate cu cerinţele reale de pe şantier. Se precizează că laboratorul. Laboratorul va fi autorizat în conformitate cu normele în vigoare. În celălalt caz. termoizolat. Antreprenorul va transmite Inginerului. verificare.la caz. încercări şi metode de lucru Antreprenorul va păstra evidenţa furnizorilor de la care îşi propune să achiziţioneze bunurile şi materialele necesare pentru execuţia Lucrărilor. Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului. analiză a rezultatelor şi depozitare a mostrelor. bunurilor sau materialelor va fi de asemenea înregistrată. articolul GI. vor fi suportate din Sumă Provizionată inclusă in Lista A. etc.18 - . Inginerul va putea. inclusiv standardele în vigoare. şi în particular cele definite în „Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii" aprobat prin HG 808/2005. la locul lucrărilor. înainte de a cumpăra materiale destinate să fie . Laboratorul va fi menţinut curat şi îngrijit în conformitate cu cerinţele Inginerului. va conserva instalaţiile. cu aprobarea de către Inginer. La terminarea lucrărilor. Laboratorul va fi instalat şi gata de folosinţa în termen de 12 săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor.

şi dacă se găsesc discrepanţe. în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va convoca proiectantul şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. Acolo unde o perioadă de notificare nu este menţionată în Contract.5. în cazul în care consideră necesar. Inginerul. greutatea. cu descrierea secvenţei activităţilor. De altfel.6. Antreprenorul va notifica corespunzător.) şi a mixturilor de alte materiale care să ateste nu numai că au constituenţi în conformitate cu Specificaţiile dar şi că mixturile produse dau rezultate care să mulţumească Inginerul. calitatea. sau cu mai mult timp înainte. şi (b) acolo unde este nevoie. rezistenţa. Antreprenorul va transmite Inginerului (a) probe din astfel de materiale când i se cere. o astfel de notificare va fi dată cu nu mai puţin de 4 ore de lucru normal înainte ca lucrarea să fie gata pentru inspecţia finală. în timp util pentru ca Inginerul să aibă oportunitate să emită. informaţii complete cu cel puţin patru săptămâni înainte ca materialul să fie necesar pentru lucrări. asfalt. direct sau prin angajarea unor entităţi specializate. Transmiterea metodelor de lucru sa va face înainte de începerea lucrărilor relevante. Folosirea materialelor alternative este permisă numai cu aprobarea Inginerului în conformitate cu Hotărârea de Guvern 766/1997. În acest caz. Antreprenorul va realiza încercări a tuturor reţetelor de beton (de ciment.2. Aceste teste vor fi luate în considerare de către comisia de recepţia numită de către Beneficiar. pentru verificarea fazelor determinante. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la orice repere lipsă şi va oferi detalii legate de poziţia şi cota tuturor reperelor topografice permanente existente. normele şi recomandările aprobate de către Inginer. Această propunere va fi considerată a fi făcută în cadrul prevederilor Sub-Clauzei 13. Antreprenorul se va asigura că Inginerul are posibilitatea de a asista la orice teste realizate asupra materialelor şi reţetelor. vor fi transmise Inginerului pentru toate activităţile cheie sau pentru orice alte activităţi solicitate de către Inginer. etc.3.3. Antreprenorul va instala repere topografice temporare adiacente fiecărei zone de lucru la poduri şi la puncte intermediare astfel încât distanţa dintre acestea să nu depăşească 500 m. materialele şi alte detalii relevante. STUDIUL TOPOGRAFIC Studiul topografic.2.2 [Optimizarea Proiectului]. Reperele . Materialele alternative vor respecta parametrii tehnici în conformitate cu standardele. Aceste informaţii vor conţine numele furnizorilor. II. iar Antreprenorul va putea fi prezent la efectuarea testelor.incorporate în Lucrări. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua teste. II. II. în scris. Antreprenorul va informa Inginerul cu privire la propunerea sa tehnică. originea materialului. II.2. Antreprenorul va informa Inginerul în scris şi se va găsi o soluţie potrivită. specificaţiile producătorului. certificate de producător a testelor realizate recent pe materiale similare. dacă o astfel de perioadă este solicitată pentru testarea materialului de către Inginer. Antreprenorul va verifica cotele şi coordonatele reperelor topografice permanente pe baza cărora s-a realizat proiectarea Lucrărilor.19 - . Teste efectuate de către Beneficiar Înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor. Materiale alternative Antreprenorul poate propune utilizarea unor materiale alternative celor specificate în Contract. comentarii. Inspecţia lucrărilor de către Inginer Pentru inspecţia de şantier şi pentru verificarea fazelor determinante. II. Se vor folosi formulare acolo unde acestea au fost prevăzute în acest scop. descrierea şi detaliile privind materialele pe care acesta le propune. Orice propunere va fi transmisă cu cel puţin 4 săptămâni înainte ca materialul să fie folosit. în stabilirea recomandării cuprinsă în procesul verbal întocmit de această comisie. Metode de lucru detaliate.4.1. Efectuarea acestor teste va fi notificată Antreprenorului cu cel puţin o zi lucrătoare înainte. repere şi cote În termen de trei săptămâni de la Data de Începere.

înlăturate sau mutate. Antreprenorul va conveni cu Inginerul formatul detaliat de elaborare a datelor topografice. Antreprenorul se va asigura că acolo unde este necesar. Antreprenorul va pune la dispoziţie şi va păstra. sunt corecte.20 - . cu privire la orice eroare apărută la introducerea datelor privind terenul. liniile şi cotele sunt pichetate la timp pentru a permite serviciilor de utilităţi. Punctele de reper vor fi plasate perpendicular pe linia de centru. punctele de reper vor fi plasate în zona îngrădită sau în alte locuri protejate. în termen de patru săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. dacă este cazul drumul sau lucrările existente. picheţii şi uneltele necesare. în folosul exclusiv al Inginerului în cursul perioadei de execuţie a Lucrărilor. în particular sub formă electronică. datele privind punctele de reper şi reperele topografice temporare şi va păstra o astfel de evidenţă la zi. Dacă este cazul. imediat ce este posibil. acesta va transmite Inginerului o schiţă cu poziţiile cotelor considerate a fi greşite şi un set de cote revizuite. Antreprenorul va transmite Inginerului în scris. Antreprenorul se va asigura că toate cotele privind terenul existent şi. Poziţiile kilometrice vor fi marcate clar pe panouri ataşate ambelor linii de îngrădire la fiecare 50 m. Antreprenorul va întreprinde un studiu topografic detaliat şi se va asigura că modelul de teren este reprezentativ pentru terenul existent folosit în scopul măsurării şi va informa Inginerul.topografice vor fi plasate la distanţa de 60 m de antier iar poziţia agreată a fiecăruia va fi înregistrată citeţ deasupra acestora. Distanţa dintre punctele de reper va fi înregistrată şi notificată Inginerului. Antreprenorul va corela cotele cu cele de pe contractele adiacente. Antreprenorul va întreprinde toate măsurile necesare în vederea facilitării oricăror verificări pe care Inginerul doreşte să le realizeze. . se va obţine aprobarea din partea Inginerului. iar înainte ca acestea să fie îndepărtate. la cel mult fiecare 100 m. toate echipamentele topografice. Tot echipamentul va fi păstrat în stare de funcţionare normală în cursul desfăşurării Contractului şi va fi înlocuit dacă i se va raporta Antreprenorului că acesta este nepotrivit sau nesatisfăcător. Acolo unde liniile de centru au fost fixate şi unde poziţiile kilometrice au fost stabilite. punctul de reper al liniei centrale şi celelalte două puncte de referinţă aflându-se în linie dreaptă. cu excepţia celor care datorită construcţiei trebuie îndepărtate. protejate. în vederea păstrării programului său de execuţie. astfel încât acestea să fie uşor de citit de la o distanţă de 30 m. Toate reperele topografice vor fi păstrate cu grijă. modificate. proprietate publică sau privată. Toate punctele de reper vor fi vopsite în culori distinctive aşa cum au fost agreate de Inginer. Dacă Antreprenorul va dori să conteste orice cote. să fie instalate. Antreprenorul va furniza instrumente şi echipamente noi sau în stare similară pentru a fi folosite de către Inginer în termen de patru săptămâni de la Data de Începere a Lucrărilor. aşa cum sunt ele menţionate în Contract. Terenul existent relevant pentru cotele contestate nu va fi mişcat înainte ca decizia Inginerului privind cotele corecte să fie dată.

21 - .ANEXA A: Pagina goala .

40.g. 19. 29.2 va consta în: NR. 34. 9. 31. 2. eroare 0. sarcina 30000 g Balanta farmaceutica cu precizie de 0. 21. beton. 25. max.ANEXA B: LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER Minimul de echipamente pentru Laboratorul de antier conform Paragrafului II. 18. 1.g. eroare 0. 44. 12.01. 43. 46. DESCRIERE Cuptor de laborator 100 l Cuptor de laborator 100 l Balanta analitica. CRT. 8. 1 1 1 set 1 set 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41. 26. 30. 20. 3. 24. 14. 5. 35.01 g Balanta hidrostatica Platforma scalata. 32.01 . Pluviometru Masina de forat + foreza diametru 200 & 100 mm Masina abraziva Los Angeles Masina abraziva Micro. 10.2000 kN Termometru de camera Termometre de exterior Termometru digital pentru asphalt. 36.determinarea coeficientului de forma a granulelor Spatule Aparat de determinate a naturii golurilor Test de determinare a tasarii cu conul Placa vibranta Mixer de betoane Matrita de testare (150 x 150 x 150 mm ) Prisma de ciment (40x40x160 mm) Rezervor de apa cu termostat Camera de conservare vaporizarecu controlul temperaturii Mixer mortar Aparat amestec Aparatul Vicat pentru determinarea consistentei cimentului Banda Le Chatelier Aparat pentru extractie cu separator-recuperare filer Compresometru Marshall Masina de compactat giratory . 7. 27. 11. eroare 0.Deval Set test albastru metilen Picometru Masurarea greutatii unitare pentru masurarea densitatii Subler. 22.1. sarcina 500-600 g Balanta analitica. 17. 37. 39. 13. 45. 15. . 38. etc.1 g. diametru 200-300 mm Cuptor pe gaz Site in serie pentru pamant (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru agregate (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru amestec (vezi SR_EN 933-2/1998) Site in serie pentru beton (vezi SR_EN 933-2/1998) Site de cernut Spliter pentru mostre agragate Extrudor Pompa vid Masina de testare a compresiunii betonului.2.22 - Cantitate 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 3 4. 23. 42. 28. sarcina 10000 g Balanta analitica. 16. 6. sarcina 100 g Taler. 33.

cu masurarea umiditatii de la 0 pana la 100% Aparat de incercat duritatea solului (FDP) Viscozimetru Sistem de testare a rezistentei invelisului 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 .23 - .ciocan Benkelman beam apparatus Placa Lukas Dispozitiv limitare curgere . 58. 66 67 68. Sistem de testare al asfaltului ELE MATTA Compresometru pentru monstre cubice Mixer pentru monstre Baie de apa cu termostat Peretrometru automat standard cu accesorii Aparatul inel si bila pentru determinarea punctului de inmuiere Aparat pt determinarea stabilitatii la incalzire in film subtire Aparat de testare a ductibilitatii (150 cm ) cu baie de revenire constanta Rezistenta limita . 51. 61. 60.aparat Fraass Spectrofotometru UV . 57. 54. 65.35 +45° C. 56.marca CASSAGRANDE Areometre Set test echivalent de nisip Con pentru determinarea gradului de compactare cu nisip Aparat determinare densitati aparenta in aer si apa Masina de testare a compresiei cimentului Ceas cronometru Aparat pentru polisaj al agregatelor Termohigrograf . 69 70 71 72. 52.VISIBLE Echipament CBR Aparatul Proctor . 55. 48. 49.simplu si modificat . 50. 53.47. 62 63 64. 59.

Investigatii geotehnice prin penetratii dinamice Teren de fundare. Prescriptii Teren de fundare. Principii generale de calcul.Determinarea granulatiei . Teren de fundare.Limita de plasticitate STAS 2914-84 C 182-87 STAS 1243-88 STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/13STAS 3300/1-85 STAS 6054-77 STAS 1242/2-83 Normativ solicitand o anume investigare 2 PD 162-2002 Normativ specificand metoda de investigare 3 STAS 1242/3-87 STAS 1242/4-85 STAS 1242/5-88 STAS 1242/6-76 . materiale folosite la lucrarile de terasamente si straturilor rutiere (excluzand stratul de forma) 1 2 Lucrari de drumuri.Clasificarea si identificarea tipurilor de pamanturi. Investigatii geotehnice prin penetratii statice Teren de fundare. standardele sau normativele aplicabile si procedura de investigare 0 1 Standarde pentru drumuri extra-urbane I Proiectare si executie lucrari de terasamente A. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de drumuri sI autostrazi 1 2 3 4 5 6 Teren de fundare. se face referire la sectiuni individuale din Specificatii Tehnice. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi Teren de fundare. Terasamente. Zonarea pe teritoriul Romaniei. Investigatii in santuri deschise. Etape tipuri de lucrari. inspectie. Norma departamentale pentru executia mecanizata a terasamentelor la drumuri: . . Cerinte tehnice generale de calitate.24 - . Adancime de inghet maxima. Pentru alte standarde romanesti si straine aplicabile.ANEXA C LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE Mai jos sunt listate cele mai importante Standarde si Normative romanesti privind proiectarea si construirea de drumuri. B. Teren de fundare. investigatie si teste de laborator pentru diferite tipuri de lucrari. Investigatii. Inspectia de calitate a terenurilor de fundare.

Determinarea densitatii prin metoda conului de nisip (pamanturi necoezive) . Lucrari de drum.Parametrii de compactare Gradul de compactare Proctor .continutul in calciu si oxizi de magneziu SR 9310:2000 SR EN 4591:2003/AC:2003 SR EN 4592:2003 STAS 4606-80 SR EN 1963:1995/AC: 1997 STAS 1913/1383 STAS 10473/286 e f Funnel grained slag .. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizat cu ciment.Densitatea pamantului .densitatea in conditii de umiditate scazuta Resturi de cariera STAS 12253-84 STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 d Var nestins Pudra de var stins .determinarea granulatiei Cimenturi Metode de incercari ale cimenturilor.sorturi .Permeabilitate (Teste de laborator) .Determinarea capacitatii portante 83 STAS 1913/1-82 STAS 1913/3-76 STAS 1913/6-76 STAS 1913/1383 STAS 1913/1575 II 1 2 Stratul de forma. mixturilor stabilizate cu zgura si var sau ciment si var sau testarea stratului de forma in timpul executiei.Determinarea grosimii fundatiei (pamant coeziv) .determinarea granulatiei .Determinarea caracteristicilor de compactare. . Proiectare si constructie Lucrari de drum.continutul in materii organice in stratul superior . 14 sau 28 zile . Cerinte tehnice de calitate Verificarea calitatii materialelor. Stratul de forma.Determinarea rezistentei la compresiune la 7.reactii Ph STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/5-85 STAS 7107/1-76 STAS 9163/1873 b c Funnel raw slag .evaluarea asperitatii . STAS 12253-84 STAS 10473/187 a Inspectia calitatii pamantului . Determinarea timpului de priza ai a stabilitatii.clase de plasticitate . Cerinte tehnice de calitate.25 - SR 648:2002 g . Determinarea raporturilor pamanturilor stabilizate .

determinarea granulatiei . rigole. carbune si mica .gradul de compactare a straturilor prin verificarea bazata pe determinarea grosimii sau volumului .capacitatea la compresiune a pietrei testate prin apruveta uscata .echivalentul in nisip SR EN 196 3:1995/AC: 1997 SR EN 196STAS 4606-80 STAS 4606-80 visual inspection STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 SREN 1926:2000 SREN 12371:2002 b c . Prescriptii generale de proiectare Lucrari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare.determinarea capacitatii de uzura prin metoda Los Piatra de rau pentru camasuirea si elemente de zidarie .calculul volumului constant .comportarea la inghet-dezghet d Bolovani folositi la camasuire si la zidarie: . STAS 10796/177 STAS 10796/279 STAS 10796/388 3 a Cimenturi . 14 si 28 zile STAS 4606-80 STAS 1913/1-82 STAS 10473/286 STAS 10473/286 CD Norm 18287 Norm CD 312002 i III 1 2 Determinatea fortei stratului de forma Drenarea apelor de suprafata si sisteme de descarcare .continutul umiditatii pamanturilor necoezive si a refuzurilor de cariera . Sisteme pentru colectarea apelor si drenaj.continutul umiditatii pamanturilor coezive si mixturilor . Lucrari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare Verificarea calitatii materialelor si prefabricatelor in timpul executiei.calculul pamanturilor inainte de compactare . Proiectare si constructie.26 - . Drenuri.parti din argila.determinarea capacitatii de uzura prin metoda Deval STAS 730-89 SR EN 10972:2002 .continutul de materii fine . santuri si santuri la drumuri laterale.metode de conservare Agregate . Sisteme pentru colectarea apelor si drenaj.h Verificarea calitatii stratului de forma in timpul executiei. . Lucrari de drumuri.stratul superior .determinarea capacitatii la compresiune . Lucrari de constructie pentru colectarea apelor.determinarea rezistentei la compresiune a pamanturilor la 7.timpul de priza .

Prescriptii de baza. Lucrari de drumuri.echivalentul la nisip . Metode de determinare sI incercare.dimensiuni (diametre si grosimi) Borduri din beton . Prescriptii generale de proiectare Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadan semipenetrant si penetrant. Conditii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri. Lucrari de drumuri. Proiectare si executie.dimensiuni .determinarea granulozitatii i j Tuburi de beton la sistemele de canalizare .27 - . Conditii tehnice generale de calitate Instructii tehnice pentru depozitele de cenusa aplicate la betoanele de drum. Condi\ii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri.analiza chimica SREN 1008:2003 NormNE0132002 STAS 438/1-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 f g h Betoane si mortare Otelul folosit la armare Materiale de filtrare . Road works.determinarea capacitatii la incovoiere STAS 816-80 SREN 1340:2004 SREN 1340:2004 IV 1 2 V 1 2 3 Protectia taluzurilor si santurilor. Fundatii din pamanturi stabilizate mechanic. Lucrari de drumuri. STAS 1339-79 STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 2916-87 STAS 11210-88 4 STAS 10473/187 STAS 10473/286 5 6 SR 1120:1995 7 SR 7970:2001 8 CD 147-2002 . Prescriptii generale de proiectare Straturi de baza si fundatii. Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.e Apa folosita la mortare si betoane . Protectia taluzurilor si santurilor. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice de calitate. Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixture bituminoase la cald. Straturi de baza si fundatii Conditii tehnice generale de calitate Lucrari de drumuri.

cantitatea de materii straine .gradul de uzura determinat prin incercarea Los Angeles .gradul de rezistenta la inghet .gradul de uzura determinat prin incercarea Los Angeles .9 10 Instructii tehnice pentru proiectarea si executia straturilor de fundare (in afara de cele stabilizate) Instructii tehnice pentru executarea straturilor rutiere in afara celor cu agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici.gradul de uzura determinat prin incercarea Los .cantitatea de argila .echivalentul in nisip . Verificarea calitatii agregatelor naturale din balast folosite la structuri de drum (pentru certificare verificarile sunt efectuate de furnizor si confirmate de executant): .gradul de rezistenta la inghet Incercari la agregate: .cantitatea de fractii mai mica de 0.originea petrografica si minerala .capacitatea la compresiune in conditii uscate .28 - SR 667:2000 (functie de sort si scop) SREN 12407:2002 SREN 1936:2001 SREN 1926:2001 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 SR 667:2000 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 730-89 a b .cantitatea de fractii mai mica de 0. Ghidul metodologic pentru executarea fundatiilor din ballast prin compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.originea petrografica si minerala .determinarea granulatiei .granulatia .09 mm .continutul finetii .indice de rectificare .gradul de calitate .cantitatea de fractii mai mica de 0.calculul permeabilitatii Angeles CD 29-79 CD 127-2002 11 CD 145-2003 A SR 662:2002 (functie de sortul agregatelor si scopul folosirii) STAS 4606-80 STAS 1913/5-85 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 1913/6-76 STAS 1913/8-82 STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 B Verificarea calitatii agregatelor naturale obtinute prin spargere artificiala (verificarea este facuta de furnizor si confirmata de executant) Testele de baza ale agregatelor: .porozitatea aparenta in conditii de presiune normala .calculul suprafeteloor neregulate .calculul impuritatilor .63 mm .02 mm .

penetratia la 25ZC . Funnel granulated slag .materiale cu lianti puzzolanici.29 - .calculul volumului constant .C Verificarea calitatii materilelor folosite la fundatiile drumului obtinute prin stabilizare mecanica (pamant necoeziv.verificarea gradului de compactare .verificarea granulatiei amestecului . balast. pietris.determinarea granulatiei .echivalentul in nisip .granulatia de pamant necoeziv .indice de rectificare .rata de plasticitate .parametriicalitatii celorlalte materiale folosite la Verificarea de compactare stratul de baza si fundatie. piatra sparta si deseuri de cariera) .determinarea materialului granular . Indexul acivitatii puzzolanici.densitatea aparenta majoritara .indice de rectificare Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice Verificarea calitatii materialelor folosite la stratul de baza: a Agregate naturale luate din balastiere si piatra sparta din cariere: .metode de conservare Bitum: .temperatural de inmuiere STAS 42-68 SREN 1427:2002 STAS 539-79 STAS 8877-72 STAS 6400-84 STAS 8840-83 STAS 10473/187 STAS 4606-80 STAS 12288-85 SR EN 1963:1995/AC: 1997 d e f E Filler: .timpul de priza .calculul continutului de calciu si oxidului de magneziu activ SR EN 4592:2003 c Cimenturi . STAS 8840-83 STAS 1913/4-86 STAS 730-89 STAS 1913/5-85 STAS 4606-80 STAS 1913/13-83 D STAS 6400-84 STAS 10473/187 SR 648:2002 STAS 4606/80 SR 3832-8:1999 a b Var nestins si var stins . straturi din piatra existente.

granulatia si partile levigabile din sorturile de agregate .30 - .b Agregate stabilizate cu ciment: .rezistenta la compresiune la 7 si 28 zile .incercarea compozitiei amestecului dupa preparare .determinarea granulozitatii agregatelor scoase din amestec Verificarea calitatii probelor prelevate : . Pid) .calculul minim necesar pentrudeterminarea pietrei sparte si a fillerului(formula de determinare) .pierderea din sarcina (Psu.actiunea apei (Rci. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate Norme pentru imbracamintile de beton de ciment executate in cofraje fixe Verificari la materialele de baza ale imbracamintilor de beton de ciment SR EN 126976:2004 SR EN 12697-23:2004 H CD 31-2002 VI 1 SR 183-1:1995 2 SR 183-2:1998 3 NE 014-2002 A Verificarea calitatii agregatelor . In conformitate cu cerintele proiectului Verificarea capacitatii fundatiei sau elevatiei stratului de baza .determinarea continutului de bitum si continutul de agregate Verificarea calitatii constructiei din beton de ciment si straturile de fundare A se vedea cap vi: „Imbracaminti din beton de ciment".gradul de compactare STAS 10473/286 STAS 10473/2-86 STAS 10473/2-86 STAS 4606-80 STAS 12288-85 F a Verificarea bitumului din straturille de baza Incercarile realizarii amestecului: . Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. and Ai) .caracteristicile fizico-mecanice prin teste Marshall si cuburi SR 7970:2001 STAS 4606-80 SR EN 126976:2004 SR EN 1269723:2004 STAS 4606-80 b G . Proiectare si constructie Lucrari de drum. Conditii tehnice de calitate Lucrari de drum. Vi.granulatie .incercari deflectometrice Imbracaminti din beton de ciment.

materii straine SR 662:2002 . carbune.a Nisip de rau sortul 0-3.conditii de pastrare .calculul granulozitatii Pietris sorturile 7-16. mica) .echivalenta in nisip . 3-7 .materii straine (lemn. 16-31. . specificate la capitolele 1c si urmatoarele: Testele rocilor de baza: .6 Verificarea calitatii celorlalte materiale ce se vor folosi Cimenturi CD 40: P 45.materii straine .a Material testing (chipping and split) idem cap 2.calculul continutului de sulfati si sulfiti .31 - .continutul finetii .rezistenta la inghet-dezghet.rezistenta mecanica la 2(7) and 28 days STAS 10092-78 SR EN 1971:2002 SR EN 1963:1995/AC: 1997 SR EN 196-1:1995 NE 014-2002 SREN 1008:2003 STAS 8877-72 SR 662:2002 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 730-89 STAS 730-89 STAS 4606-80 b c B SR 662:2002 a STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 STAS 4606-80 SR EN 10972:2002 SR 667:2000 b C a b D a b c d Aditivi Apa Timpul de segregare rapida a emulsiei bituminoase cationice .continutul finetii .calculul fractiilor mai mici de 0.09 mm SR 667:2000 . P 40 .calculul continutului de sulfati si sulfide Pietris: .timpul de priza .idem cap. sorturi separate 25-40 . 16-40 . si 1b si urmatoarele: Nisipuri: .granulozitate Sorturi sparte 8-16.originea minerala si petrografica . 16-25. argila. 2.gradul de uzura agrgatelor de incercarea Los Verificarea calitatiideterminat prinbalastiera de catre furnizor.granulatia (b/a and c/a) .rezistenta la rupere in conditii de umiditate mare . specificate la capitolele 1a.granulatia Verificarea calitatii agrgatelor de balastiera de catre furnizor.

Elemente geometrice ale traseelor.rezistenta la incovoiere a prismului 150x150x600 mm . Cerinte tehnice de calitate 6 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase la cald.rezistenta la compresiune a cubului de beton . Conditii tehnice de calitate SR 174-1:2002 SR 174-2 :1997/C1:1998 SR 183-1:1995 STAS 8849-83 2 Lucrari de drumuri.prelevarea probelor . Cerinte tehnice de calitate 7 Lucrari de drumuri. Macadam. Cerinte tehnice de calitate 5 Lucrari de drumuri Imbracaminti bituminoase. Imbracaminti bituminoase la cald Road works.temperatura betonului c Caracteristicile betonului armat: . Conditii tehnice pentru pregatirea si asternerea mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor bituminoase. 3 Lucrari de drumuri.densitatea aparenta .rezistenta la inghet -dezghet pe epruvetele din determinarea compozitiei betonului d Calitatea imbracamintilor: .lucrabilitatea . Conditii tehnice de calitate STAS 175:1987 STAS 1348-87 SR 599:2004 SR 179:1995 STAS 863-85 4 Lucrari de drumuri Imbracaminti bituminoase pentru poduri de sosea. Prescriptii de proiectare.continutul de aer . Imbracaminti bituminoase la cald.32 - .testul de rugozitateroughness test VII Imbracaminti bituminoase la cald. Verificarea calitatii materialelor pentru imbracaminti le bituminoase executate la cald.masurarea asperitatii suprafetei SR 183-1:1995 STAS 12093-83 NE 014-2002 SR EN 123504:2002 SR EN 123504:2002 SR EN 123507:2003 SR EN 12350SR EN 123906:2002 SR EN 123906:2002 SR 183-1:1995 C 54-81 STAS 3518-89 . Proiectare si constructie 1 Lucrari de drumuri. .e E a b Protectia P 45 Verificarea calitatii betonului Compozitia betonului determinata prin teste preliminare Caracteristicile betonului proaspat: .rezistenta la compresiune .

idem ca si cap.a si 1.ductilitatea la 0ZC si 25ZC .bitumuri cu adaos de cauciuc . 1.VI.33 - .idem ca si cap.nota de clasificare .calculul carbonatului de calciu (se verifica doar de furnizor) .determinarea granulatiei .foreign matter acalculul materiilor strainemount .VI. .a si 2.b verificarea facuta de furnizor b Chipping: .VI.determinarea granulozitatii .b verificarea facuta de executant.limita de inflamabilitate .c verificarea facuta de executant.3.determinarea continutului asfaltului e Filler: .b verificarea facuta de furnizor c Piatra sparta: .determinarea umiditatii .temperatura de topire .procentul max de pierdere prin incalzire .calculul fnctionalitatii d Bitumuri: .materii solubile in solventi organici .penetratia lat 25ZC .2.densitatea la 15ZC .testul de stabilitate la incalzire la 163ZC .evitarea testarii dupa compactare STAS 539-79 STAS 4605/9-88 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 STAS 539-79 SR 754:1999 STAS 42-68 SREN 1427:2002 SR 61:1997 STAS 5489-80 STAS 115-80 SR 754:1999 STAS 8098-68 STAS 8099-74 STAS 8788-71 STAS 11106-84 STAS 35-81 STAS 11106-84 STAS 10969/3-83 STAS 11342-79 SR EN 12596:2003 SR 667:2000 STAS 730-89 STAS 730-89 SR EN 10972:2002 .A Varificarea calitatii agregatelor: a Agregate de balastiera: .idem ca si cap. 1.idem ca si cap.densitatea aparenta testata dupa precipitarea fillerului in benzen sau metilbenzen .Wax la 45ZC punctul minim de inmuiere .VI. .indicele de absorbtie .a si 2.

4 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 d Pregatirea si pastrarea epruvetelor e Determinarea in laborator a caracteristicilor fizicomecanice ale amestecului .1 Cap.caracteristicile amestecului fizico-mecanice testate pe epruvete luate din amestec .2. 3.gradul de vascozitate engler .indicele S/I ..epruvete pregatite la teren .2.continutul de agregate .calculul stabilitatii la 60ZC (S) .deseurile de bitum .absorbtia de apa . 3.marirea in timpul celor 28 zile ale testului de udare .3 STAS 1338/1-84 Cap.34 - STAS 4606-80 STAS 730-89 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 .2.rezistenta la compresiune cand temperatura se diminueaza la 22ZC in timpul testului de udare .3 STAS 1338/1-84 Cap.f Timpul de priza rapida a bitumului: .determinarea cantitatii de agregate: filler si bitum Prelevarea de probe din amestec in vederea testarii preliminare in laborator Prelevarea de probe de asfalt pt laborator .indice de curgere (I) .2 STAS 1338/184 Cap.reszistenta la compresiune la 22ZC .densitatea aparenta .penetratia la 40ZC C Verificarea prepararii amestecului de asfalt . 3.compozitia amestecului pentru asfalt . 2.stabilitatea stalpilor STAS 8877-72 STAS 10969/288 STAS 887772 STAS 887772 STAS 887772 STAS 887772 B a b c Verificarea stabilitatii mixturii Determinarea formului amestecului .2.epruvete luate din imbracaminti STAS 1338/1-84 Cap.calculul temperaturii bitumului si agregatelor .calculul omogenitatii . Cap.2.rezistenta la compresiune la 50ZC .granulatia si puritatea compozitiei agregatelor (sorturi testate inainte de aplicare) . 2.2.

D Verificarea calitatii amestecului pe epruvete extrase din imbracaminti: .caracteristicile fizico-mecanice determinate pe epruvete defecte (stabilitatea la 60ZC. SR 1848-1:2004 SR 1848-2:2004 SR 1848-3:2004 SR 1848-4:1995 STAS 1848/5-82 SR 1848-7:2004 SR 1244-2:2004 STAS 1244/3-90 4 5 6 7 8 IX 1 STAS 1948/1-91 SR 1948-2:1995 2 X 1 2 STAS 1349-78 STAS 1483-72 . Prescriptii generale de proiectare si amplasare Poduri Poduri de cale ferata si sosea. Amplasare si punere in functiune Semne de circulatie. Parapete la poduri.compozitia amestecului . Instalatii pentru semne rutiere automate Parapete Lucrari de drumuri. receptiei si reviziilor ulterioare. Siguranta traficului. Semne de circulatie.suprafete continui . rezistenta la compresiune la diminuarea temperaturii dupa 28 zile compresiune la 22ZC si 50ZC. simboluri si amplasare. Marcaje rutiere Intersectii de drumuri. Prescriptii tehnice de calitate Siguranta traficului. Prescriptii tehnice Siguranta traficului. Semnificatii Siguranta traficului. Semne de circulatie. Semne de circulatie. Poduri din lemn. Norme Siguranta traficului.35 - . echipamente. Prescriptii generale de proiectare Poduri din lemn.structura suprafetei SR 174-2:1997/ C1 :1998 STAS 8849-83 VII 1 Siguranta traficului 1 2 3 Siguranta traficului. Clasificare. Controlul executiei. Semaforizare. Semnale luminoase. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri Lucrari de drumuri. rezistenta la de la testul de udare . Stalpi de ghidare si parapete.epruvete .caracteristicile fizico-mecanice ale imbracamintilor asfaltice testate pe epruvete defecte SR 174-1:2002 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 SR EN 126976:2004 E Verificarea calitatii suprafetei imbracamintilor asfaltice: .

Poduri metalice de sosea si cale ferata. Terminologie. Poduri de sosea. Beton de coment. Poduri metalice de cale ferata si sosea. IV. Beton armat si prefabricat pentru cf si sosea Poduri. Prescriptii de proiectare. Supervizare si revizii tehnice. Poduri de cale ferata si sosea.3 Poduri pentru strazi sis]osele. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 generale de calitate . Hidroizolatii.. Poduri metalice de sosea. III. Poduri de sosea. Conditii generale de executie. Poduri pe sosea. beton armat si beton precomprimat. Prescriptii de proiectare. pasarele. V Poduri de sosea. Prescritii STAS 1545-89 STAS 1844-75 STAS 1910-83 STAS 3221-86 STAS 2924-91 STAS 3349/2-83 SR EN 1971:2002 STAS 2920-83 STAS 3461-83 STAS 4031-77 STAS 4031/2-75 STAS 5626-92 STAS 8270-86 STAS 9330-84 STAS 9407-75 STAS 10111/287 STAS 10111/177 STAS 10167-83 STAS 12313-85 STAS 12504-86 STAS 5088-87 SREN 13369:2002 1. Suprastructuri din beton. Infrastructuri din zidarie. Prescriptii de proiectare si executie. Poduri de cale ferata si sosea. Elemente prefabricate din beton. Poduri de cale ferata si sosea. Aparate de reazem din neopren armat. Poduri metalice de cale ferata si sosea. Prescriptii pentru determinarea agresivitatii apei asupra betonului la constructii hidrotehnice Continutul obisnuit de ciment tipul II. Poduri de beton. beton si beton armat. Poduri de cale ferata si sosea. Dl. Suprastructuri sudate. Prescriptii de proiectare si executie. Aparate de reazem din otel turnat. Prescriptii de proiectare. beton armat si beton precomprimat. Incercari pe betoane armate si elemente prefabricate Poduri de cale ferata sosea si pasarele. Prescriptii de executie. Convoaie tip si clase de incarcare. Poduri de cale ferata si sosea. Prescriptii de executie. Actiuni. Dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilatatie. Conditii tehnice de executie si montaj. Suprastructura.36 - . Gabarite. Imbinari cu suruburi de inalta rezistenta. Suprastructuri Incarcari Lucrari de arta.

Incercari in situ pe pile Teren de fundare. reguli si proceduri pentru controlul calitatii. Fundarea pilelor. Calculul terenului de fundare [n cazul fundrii directe. Piloti. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucarilor de constructii 37 P 10-86 38 GE 029-97 39 P 7-2000 40 NE 012-99 41 C 16-84 . Elemente prefabricate din beton.25 Elemente prefabricate din beton. Reinforced and prestressed concrete. SREN 1536:2004 29 30 31 32 Teren de fundare. Prescriptii de proiectare Normativ referitoare la proiectarea si executia fundatiilor directe Normativ referitor la proiectarea si executia pilelor Normativ de proiectare si executia fundatiilor in teren slab Codul de Practica pentru executarea lucrarilor din beton. STAS 6657/2-89 26 STAS 6657/3-89 27 STAS 7721-90 28 SR 3011:1996 SR 7055:1996 STAS 2561/2-81 STAS 2561/3-90 2.37 - . executie si conditii de acceptare Teren de fundare. Prescriptii generale de proiectare. Actiuni in constructii. reguli si proceduri pentru controlul parametrilor geometrici Metallic moulds for precast units of concrete. Prescriptii generale de proiectare. Greutati tehnice si incarcari permanente. Clasificare si gruparea actiunilor pentru poduri de cale ferata si sosea. 33 STAS 3300/2-85 STAS 10101/178 STAS 10101/OB-87 SR 1911:1997 34 35 36 Actiuni in constructii. Technical conditions of quality Cimenturi cu rezistenta la apa cu continut mare de sulfati Ciment Portland alb Teren de fundare. Poduri metalice de cale ferata. Pile forate cu diametru mare. beton armat si beton precomprimat.

Lucrari de drumuri. Metode de verificare ale caracteristicilor geometrice.42 Reguli tehnice pentru proiectarea si intretinerea drumurilor Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive Instructiuni privind controlul calitatii betonului la fundatiile forate prin procedeul sonic. Prescriptii de calcul. Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton Altele Lucrari de drumuri. Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru podurile de sosea. . Instructiuni privind determinarea defectelor la elementele prefabricate Ghid pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89. elemente prefabricate. Actiunea fenomenului de ingheVdezghet la lucrari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie. Mixturi asfaltate sI imbracaminti bituminoase executate la cald. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri.38 - P 82-86 43 C 26-85 44 C 200-81 45 C 170-78 46 NP 001-96 47 C 149-87 48 49 C 54-81 C 117-70 50 C 156-89 51 AND 546-2002 52 C 130-78 53 C 28-83 XI 1 STAS 1338/3-84 2 3 STAS 1598/1-89 STAS 1598/2-89 STAS 1709/1-90 4 . Reguli tehnice pentru protectia elementelor din beton armat sau precomprimat intr-un mediu agresiv natural si artificial Instructiuni privind proiectarea si executia fundatiilor in terenuri cu umiditate mare Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat. Incadrarea imbracamin\ilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente.Tipare sI accesorii metalice pentru confectionarea sI decofrarea epruvetelor Lucrari de drumuri. Instructiuni privind incercarile pe betoane. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Lucrari de drumuri. alei pietonale si piste de biciclete. Elementele geometrice ale strazilor. Road traffic technique. trotuare. Borne hectometrice si kilometrice Lucrari de drumuri. Prescriptii de proiectare. Devices for investigations of the road traffic. Pavaje din piatra bruta sau bolovani. Determinarea cantitativa a componentelor. Determinarea rezistentelor mecanice. Determinarea finetii. Metode de incercari ale cimenturilor. Agregate din zgura pentru betoane cu densitatea mica. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con sI nisip. Lucrari de drumuri. Classification. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare. Amenajarea intersectiilor de drumuri. Metode pentru investigarea circulatiei. Calculul capacitatii de circulatie a strazilor. Clasificarea si prescriptii de proiectare. Determinarea granulatiei nisipurilor Agregate naturale pentru betoane si mortare cu legaturi cu materiale minerale. Clasificari. Calculul capacitatii intersectiilor. Terminologie. Lucrari de drumuri.39 - STAS 1709/2-90 STAS 1709/3-90 STAS 2900-89 SR EN 40321:2001 STAS 4032/2-92 SR 6900:1995 STAS 8849-83 STAS 9095-90 STAS 10144/291 STAS 10144/391 SR 101444:1995 STAS 10144/589 STAS 10144/689 STAS 10795/176 STAS 10795/22001 STAS 12288-85 STAS 3-87 SREN 12620:2003 STAS 8177-68 SR EN 1961:1995 SR EN 1963:1995 SRENV1964:1995/AC: 1997 SR EN 1966:1994 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . Lucrari de drumuri. Metode de incercari ale cimenturilor.5 6 7 8 9 10 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea timpului de priza si a stabilitatii. Lucrari de drumuri. Prescriptii tehnice. Terminologie Lucrari de drumuri. Prescriptii de proiectare.. Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Strazi. Latimea drumurilor. Metode de incercari ale cimenturilor. . Devices for recording the road traffic. Metode de incercari ale cimenturilor. Metode de masurare.

Verificarea reactiilor agregatelor la substantele alcaline. Beton de ciment. Determinarea continutului de cloruri. Determinarea. Incercari pe betoane. Cimenturi.la inceputul turnarii. Beton de ciment. Incercari pe betoane. Determinarea densitatii aparente. Clasificari si indicatii generale. Betoane. Determinarea densitatii. Incercari pe betoane. Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii Betoane de ciment. Determinarea rezistentei la inghet-dezghet. Incercari nedistructive pe betoane. Temperaturii de topire pentru hidratare . Încercări pe betoane. incercari pe betoane noi. Previziuni pentru stabilirea gradului de degradare.40 - . Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment. .. compactarii absorbtiei de apa si porozitatii betonului la turnare. Incercari pe betoane si mortare. Cimentul Portland Cimenturi. Clasificari. Materiale pentru legaturi hidraulice.. Cimenturi.28 29 Metode de incercari ale cimenturilor. Borduri de ciment. dioxid de carbon si substante alcaline. Echipamente metalice reutilizabile. Deteerminarea contractiei axiale la turnare. Incercari de aderenta la mortare. Verificarea aderenteii intre beton si armatura. lucrabilitatiicontinutului de agregate fine. modificate sau inlocuite in functie de lucrarile din proiect. Tipuri de determinari ale prizelor cimenturilor. Determinarea modelului static la compresiune a betonului. Determinarea partii fine pe epruvete de 100 g. SR EN 1967:1995 SR EN 19621:1994 STAS 227/2-94 SR 227-5:1996 SR EN 1971:2002 STAS 5296-77 30 31 32 33 34 STAS 1799-88 SR EN 123901:2002 STAS 2414-91 STAS 2833-80 STAS 3349/1-83 STAS 3518-89 SR EN 123908:2002 SR EN 2061:2002 STAS 5440-70 STAS 5511-89 STAS 5585-71 SR EN 8462:2002 STAS 6652/1-82 SR EN 1340:2004 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Standardele si normativele de mai sus pot fi imbunatatite. Încercări pe betoane. Meetode de incercari ale cimenturilor.

ANEXA D MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA .41 - .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful