THE DOWNTOWN OAKLAND ASSOCIATION

Financial Statements For the year ended December 31, 2009

with Report of Independent Auditors

IOl '0 I otmj B!WOJ!(B:) 'O:)S!::>UBldUBS

o

dll UBAOUOa U!PH SWd

'l!pnB rno JO sijnsar ~l(l 8U!SS~SSB U! P~l~P!SUO::> oq Plnol(s pUB Sp.l.VpuvJS :Ju!1!pny IUaUlU.l.atl0D l(1!M ~::>UBplO::>::>B pouuojrod npns UBJO ired [Bl~~lU! UB S! uodor lBl(.1 '~::>UB!(dwo::>uo lO ~U!llod;;)l U! IB!::>mmy l~AO [Ol1UO::> IBW;;)lU! ;;)q1 uo uonndo UB ~P!AOld 01 lOU pUB '~U!lS;;)l lBql JO sunsar ;;)ql pUB ;;)::>uB!(dwo::> pUB ~U!llOd~l [BPUBUY l~AO 10llUO::>IBW;;)lU!JO ~U!lS;;)llnO JO odoos ~q1 cquosap 01 S! uodor lBq1 JO osodmd ~lI.l 'Sl;;)llBW l;;)q10 pUB SlU~W~~l~B lUBl~ pUB 'Sl::>BllUO:) 'SUO!lB[n~;;)l 'SMBI JO SUO!S!AOld U!Bll~::> l(l!M ;;)::>UB!Idwo::> JO sisoi Sl! .mo UO pUB ~U!llOd~l IB!:)UBUY l~AO 1011UO::> IBW;;)lU! s, UO!lB!::>OSSYPUBI)fBO UM01UMOa ~q.1 JO UO!lBl;;)P!SUO::> .mo UO '0 I Ol '0 I ;;)unr P~lBP uodor mo ponssr OSIB ~ABq ~M 'sp.l.VpUVIS :Julllpny luaUlU.l.otWD ql!M ;;)::>UBPlO::>::>B uI 'B::>!l~WYJO S~lB1S p~l!Un ;;)ql U! ;;)l(1pUB

poideooa AIIBl;;)U;;)~S~ld!::>U!ld

~u!lUno::>::>B ql!M Al!WlOJUO::>U! P;;)PU;;)U;;)qllB~A ;;)qllOJ SMOg qSB::> pUB Sl~SSB iou Sl! U! S~~UBq::> Sl!

600l 'I £ l~qw~::>~a JO SB UOPBPOSSY PUBI)fBO UM01UMOa ~q.1 JO uouisod IB!::>UBUY ~ql 'sioodsar IB!l~lBW fIB U! 'AIl!BJ iuoserd '~AOqB 01 P~ll~J~l siuouiareis IB!::>UBUY 'uonndo .mo uI ~l(1

-uonndo .mo lOJ S!SBq ~lqBUOSB~l B S~P!AOld npna rno lBl(l ~A~!I~q ;;) 'UO!lBlU;;)S~ld lU~W;;)lBlS [BPUBUY IIBl~AO ;;)ql ~U!lBnlBJ\~ SB II;;)M SB 'lU~W~~BUBW M Aq ;;)PBW S;;)lBW!lS;;) lUB::>y!~!S pUB posn sojdtourrd ~u!lunO:):)B ~l(1 ~U!SS;;)SSB sopnrotn
OSIB npns uY 'SlU;;)W~lBlS IB!:)UBUY ~ql U! samsojosrp pUB SlunOWB ~l(1 8u!llOddns ~:)U~P!A~ 'S!SBq lS;;)l B uo '~U!U!WBx~ sapnjout l!pnB uy 'lU~W~lBlSS!W [B!l;;)lBW JO ~;;)lJ ~lB SlU;;)W;;)lB1S lt1pUBUY ;;)q1 l;;)q1~qM moqn oouamssa ~JqBUOSB;;)l U!BlqO 01 npns ~q1 uuojrod pUB UB[d ;;)M lt1l(l annbor SplBpUB1S ~soq.1 'S~lBlS p~l!Un ~l(1 JO [Bl;;)U~D l;;)[[Ol1dwo:) ~l(l Aq ponssr 'Sp.l.VpUVIS 2u!I!pny IUaUlU.l.otl0D U! P~U!BlUOO snpne IBPUBUY 01 ~lqB:)!IddB SPlBpUBlS ~ql PUt1 B:)!l~WY JO S;;)lBlS p~l!Un ~l(l U! poidsooa AIlt1l:;)u:;)~ SplBpUB1S 8U!1!pnB l(l!M ~::>UBPlO::>::>B ! npna .mo poionpuoo ~M. U 'l!pnt? 100 UO p~St1q siuetuorais 'lU;;)w~8BUBW S.UO!lm:!UB~lO ~l(l

[B!OUBUY~S;;)ql uo uonndo

UB ssardxo

01 S! Al!I!q!SUOdS~l lno

JO Al!I!q!SUOdS~l ~q1 ;;)lB SlU~W~lBlS [B!OUt1UY~s~q.1 'p~PU;;) U~qllB~A ~l(llOJ sasucdxo [BUOPOUTlJ put? 'SMOg qSBO 'S;;)!l!A!1OBJO SlU~W~lBlS P~lBI~J ~ql pUB '600l 'I £ l~qw~O;;)a JO SB uonmoossv pUBPfBO UM01UMOQ ~IU JO uoprsod IB!OUBUY]O SlU~W~lBlS 8U!Alredwoo:Jt1 aql panpnn ~ARq ':JM

B!WOJ!(t1:) 'pUt1prBo UO!lBPOSSy PUBPIBO UM01UMOa 'SlOl::>~H!a)O pmos ;)ql 0.1

=u

SHO.U([[lV

.LN3(1N3d3lINI

.tIO .LHOdIDI

-z-

<:<:t'9S9 6£<:'<:19 6£<:'<:19

$

Sl~SSt? l~U pua S~!l!l!qtl!1 ItllOl, Sl~SSl'!iou ItIlOl, Sl~SSl'! l~U P~P!llS~lUn Sl~SS\f

l~N

£81'1717 £81'1717

s~r~mqtl!I iuaimo ItIlOJ_ sasuadxo psnrooa pus ~IqtlAtld snmooov :S~!1!I!qtl!11u:;)llnJ

S..L:ilSSV ..L:ilNaNY S:ilI.1I'IIHVI'1

<:<:t'9S9
001'1 861'0<:

Sl;}SSt?iuauno ItllO 1,

vZ1'~£9

snsodorj :;)IqtlA!;}:):;)lSlU;:}UISS;:}SStI P!llS!P lU;:}W~AOldUI! ssoutsng Slu~ItlA!nb:;) 4SB:J pill! q~J
:Sl~SS'" lu~.unJ

600Z

S..L:ilSSV

600Z '1£ J3qW3;)30JO

sv

uomSOd IBPUBU!.t! JO SJU31U3lBlS UO!JBPOSSV pUBPfBQ UMOJUA\OO 3ql.

-£-

6£Z'Zl9

6£Z'ZI9

l~~A]O

PU;;)

'Sl~SSUl~N

~~A]O ~u!uu!8~q 'Sl~sSU19N

6£Z'ZI9
lSI'OOL

6£Z'Z19

SlgSSU19UU! sg8Ut?l.fJ saso3dx3: IBlOl..

ZI£'9£
L90'lSZ UL'Zlt

zt £'9£
Za'ZIt

IS1'OOL

L90'lSZ

Al!lUgp! PfllS!O IRlgUg~ 1] lUgWg~RURJt\l Sg~!AlgS unu~old :saso3dx3:

06£'ZI£'I 06£'Zl£'{

06£'ZI £'l
06£'Zl£'{

3n03A3.l pua l.loddns

(glOl..

SlUgWSSgSSB l~!llS!P lUgWgAOldUl! ssouisng gnUgAg~ :an03A3.l POg J.loddnS

pgPfllSg~ AI!lRl°dUlg~

600Z

600Z 'If .I3qw3~<la p3pU:f( .I83A. 3ql.lO.!l
S<l!l!A!PV JO Slu3w3lelS u0!le!~ossv puepI8Q UMOlUA&.0a 3q.1

-17-

$ $

pred s~XBl
P!'BdlS~l~lUI NOll VW1IOdNITVIN3W3'lddDS l'B~AJO puo 'Slu~I'BA!nb~ qsao pU'BqS'BJ l'B~AJO ~U!UU!~~ 'Slu~I'BA!nb~ qsso pU'BqS'BJ Slu~I'BA!nb~ qsso pU'Bqsao U! (~S'B~l::l~p)~S'B~l::lU!~N l S~!l!A!P'B ~U!::lU'BU!J p~sn)/Aq ~P!AOld qS'B::l~N (U! l S31lIAIlJV ONIJNVNId WO~d SMO'ld HSVJ

$

S~!l!A!P'B ~U!lS~AU! (U! p~sn)/Aq P~P!AOld qS'B::l~N l S3IlIAUJV vZ1'S£9 £8l'vv
(OOl'I) (86 l'OZ)

ONIlS3ANI WO~d SMO'ld HSVJ

6£Z'Z19

$

S~9!A!P'B ~U!l'Bl~do Aq P~P!AOld qsso l~N sosuadxa poruoos pU'B~rq'BA'Bd snmooov :S~!l!l!q'B!I U! (;}S'B~l::l~p) ~S'B~J::lUI / Sl!sod~a ~[q'BA!~::l~l nmooov s :Sl~SS'BU! ;}S'B~JO~p (;}S'B~JouJ) / Sl~SS'Biou U! S~~U'Bqo~1!::lUO::l~J siuounsntpv 01 Sl:;}SS'B U! S~~U'BqJ iou S3IlIAUJV ONIl~3dO
aq:J,JO.!l

600,

WO~d SMO'ld HSVJ

600l 'If J<JqW3:l3(1 p3pu::tI.n~aA
SMoOI.!!: SBJ JO sluawa:J,B1S q UO~lBpOSSV pUBI}fBO

UMoO:J,U.M.0a aq.r

- r:; -

'SARp Al~U!U ump

ss~1

)0 sonumsur IRll!Ul q1!M siuaunsaxtn pUR S:>IURq1R SlUnO:Xm nsodop pURW~p U! qSR:J 'puaq UO qSR:J SR pougsp ara SlU~IRA!nb~ qSR:J pUR qSR:J 'SMOg qSR:J)O 1U~LU~lR1S ~qHo sosodrnd 10.::1 SlU<)IBA!nb:t[ qSBJ pUB qSBJ

'Sl~SSR iou poiopisar AIlU~URLUl~d OU paq VOO ~ql '600<::'I £ l~qLU~:J~O lV 'SU!R1U!RLU VOO ~q11Rq1 SUO!P!llS~l P~SOdLU!-lOUOP 01 ioofqns ~.rn lBq1 Sl~SSR l~N - sJassV JaN papJ.J.Jsa~ tC/JuautJu1.J.ad 'Sl~SSR ·~W!UO ~~RSSRd ~ql ql!M andxo l0/pUR SUO!lRInd!lS osoqr oi nransmd VOO ~q1JO SUO!l:JRAq l~ql!~ P~IIYIT1J aq UR:J1Rql SUO!P!llS~l P~SOdW!-lOUOP oi ioofqns ~lR 1Rql Sl~SSR l~N - sJassV JaN papJ.J.Jsa~ tCU.J.tJ.J.odUJaJ., iou

paiotnsar AI!.rnlOdLU~l ou psq VOO ~ql '600<::'I £ l~qW~:J~O rv

'SlOP~l!OJO

praog ~ql)O UO!PR Aq sosodmd :Jy:!:J~ds

10)

P~lRU~!S~P oq ARW mq 'S~!llRd oprsmo ql!M SlU~W~~URllR IRnPRllUO:J Aq P~l!LU!I ~S!Ml~qlO 10 SUO!P!llS~l P~SOdLU!-lOUOP 01 ioofqns lOU ~lR 1Rql Sl~SSR l~N - sJassv JaN pap!.J.Jsa.J.un :SMOIlO) SR ponodar pUR P~!J!SSRI:J ~lR U!~1~q1 S~~URq:J pUR VOO ~ql)O Sl~SSR tou ~q1 'AI~U!P10:J:JV 'SUO!P!llS~l P~SOdLU!-lOUOP JO ~:JU:;)SqR10 ~:JU~lS!X:;)~q1 UO possq P~y!SSRp ~1B S~SSOI pUR SU!R~ 'sasuodxa 'sonuoxar pUR Sl~SSR iou '85;6 UO!lR:Jy!PO;) )0 SUO!S!AOld :;)q1
l:;)pUn

·sUO!JtJz!utJ8.J.O J!/o.J.d-.J.od-JoN fo sJuaUJaJtJJS ItJputJuJd
JO SUO!S!AOld ~ql q1!M ~:JURplO:J:JR U!

'85;6 UO!lR:Jy!PO;) SplRpUms
UOHBlU<)S<).IdJO S!SRg

~u!lUno:J:JV

poruosard ~.rn SlU~LU~lR1S IR!:JURuy: ~q],

'S~Id!:JU!ld ~U!lunO:J:JR paidaoos AIIR1~U~~ q1!M :;):JURP10:J:JR ~U!lUno:J:JR JO S!SRq IRnl:J:JR ~q1 uo parsdard :;)lR SlU~LU~lmS IR!:JURuy: :;)q], ul ZJu!lun03JV S313I'10d ~NlLN!10::nv JO S!SBg

.LNv:JMINms .!IOAHVWW!1S °Z

'Sl<)PI04~~S 1:JP1S!P :;)ql)o )IRq<)q uo ~U!lR:JOAPR pUR 'soosds :J!Iqnd M;:)U~U!U!R1U!RLU pUR 3U!lR~1:J 'saunmuoddo IRlmln:J 3U!J~lSOJ 'Al!lU<)P! iotnsrp ~U!AOldw! 'ARM-JO-Slq~p otjqnd ~q1 U! 1:;)P10 pUR SS~U!lUR~p ~U!U!mU!RW Aq UM01UMOP :J!J01S!q S.PURI:>IRO~U!Z!lm!A~.I 01 P;}U!WWO:J UO!lR10dio;) lU~LU~8RURW (08;) P!llS!O l!J:;)U:;)g Al!unwwo;) R S! YOa ·R!U.IOJ!lR;) )0 ;)lR1S <It{lUl 800l J(mmq~.::I U! P~1t!10dio~)U! SRM (VOO) UOqR!:JOSSY pUBI:>It!OUMOIUMOO ~q], NOlL VZINV~HO .!IO.LN3W3.L V.LS °1

·SJR~A[ROSYosoqr U!ql!M lROSY10J S!SRq 23UPlTlO:;)l UO R :;)nlRAl!RJ 1RP:;)SOPS!P 10 P:;)Z!U2300al:;)lR 1RlJl siossa asoqi 23U!pnpX:;)'s~mmqtl!l ItlpUtluy-uou pUR siossa ltlPUtluy-uou IltllOJ OZ8 UO!ltlOy!PO;) sprspumg 23UnUnOO:JV sorep aA!p:;)JP aq1 JO P:;)Atll:;)P (dSd) UO!l!SOdJJB1.S S:SY d alJl '800Z A:mnlqad UI ·SluaWamStl:;)w anltlA l!tlJ imuod 10 annbor 1Rq1 snrotuoounouord 23U!lUnOOOR lalJlO .ropun sa!lddtl prspusig S!q.L 'siuouramsesur anlRA l!tlJ moqs samsojosrp spusdxe pUR '(dYYD) Sald!oupd 23U!lUnOOORpaidoooa AIItllaUa23 U! anltlA l!tlJ 23UpnStlaW 10J )(lOMaWtllJ tl soqsqqmse ':;)nl'BAl!RJ sauy:;)p pltlPumS S!q.L ·sJuaUla.lnSDawanIDA .l!D.:J 'OZ8 UO!ltlOY!PO;) sprspumg 23Ununoooy poidopa seq YOG
spouad uruciur pUR '800Z '~I J~qw~AoN
l:;):JjR 23U!UU!23~q Sm~A

·sal'Bll:;):>(mwS~:).RW!X01dd'B~:).'BllSal~lu! l!~ql sa '~n['BAl!'BJ oreunxordde ~lqtlAtld S SUtl01JO ~nltlA 23U!Al.mO a4.L ·am1'BU unoi-uoqs l!:;)ql 01 enp :;)nIRAl!RJ alRW!X01ddR sesuedxo poruooa pUR aNRAtld SlUnOOO'B'alqRA!aOal SlUR123pUR SlUnOOOtl 'l!sodap JO Sal'BOy!llao 'SlUal'BA!nba qsso pUR qsao 23U!pnlOU!'siuoumnstn ltl!OUtluy U!tlllaO JO anltlA 23U!Al.mO aq.L
sruatnn.usuj 18pu1m!.!l JO anl8 A .I!'B.i

·Sluaw:;)ltllS lR!Ommy aql U! saxm ouroout 10J UO!S!AOld ou S! ~laq1 'Al23U!PIOOOY ·(P)IOL£l uouoog ~PO;) u0!l'BX'B.L pue anuaA~~ tl!UlOJ!lR;) :;)lJl pUR (f:)(O)IO~ uo!pas :;)pO;) ~nuaA:;)~ I1~UlaluI alJl lapun soxm otnootn onns pus 1'B1apaJ wOlJ iduroxo S! YOG lRql paurunaiop aARq preog X'B.L as!qouRld R!UlOJHtl;) alJl pUR aO!Alas anuaAa~ lRUla1UI aq.L
sax8.L auroou] 'sosuadxa ItlUO!putlj JO UO!lR00IrB aq1 pus uoddns PU!:>(-U!O ~nltlA l!tlJ aq1 apnpur Sa1tlUl!lSa 1Utl0Y!U23!S ·saltlW!lSa J osotp WOlJ la!J!p pjnoo snnsar lRmOR 'AI23U!PIOOOY ·salnSOpS!p pUR snmours peuodar unnreo paJJR 1tllJl suoudumsss pU'B Sa1'BWpSa a)(tlw 01 1u:;)wa23RURWsannbai saldpupd 23U!lUnOOOReidoooe A(lRlaua23 q1!M Al!WlOJUOOU! siuatnanns IRPURUY JO uouarsdard aq.L p

sal8mnS:t[ ·anltlA iuasard iau l!aql 01 peiunoosrp am 'maA ouo puoxoq paA!aO~Uaq 01 psioedxs a1tl qO!qM 'aA!2301 sosnuord IRUO!l!puooun IIY -siossn iou pciouisanrn 0:).pa!J.!ssRpal am srossa icn paiouisar A[!mlodw;')l 'sal!dxa uouoinsar tl uaq.M. 'uonouisar aql JO arruau aql uo 23u!puadap 'slasStl ieu poiouisar AlluaURWlad 10 Al!lRIOdwal U! SaS'BalOU! SR pouodar am SUO!lnq!llUOO pa10!llS;,)1-10UOP lalJlO IIY ·paZ!u2300al am suounqrnuoo aql qO!qM U! maA lROSYaql U! sandxa uououisor aq1 J! Sl:;)SSR ieu peiouisanm U! sasealOU! sn pcnodar alR 10UOP aq1 Aq paiouascr alB lRq1 suonnqmuoo
'apDW SUO!Jnq!.LJuoJ PUD paA!a:Ja"N suormq!.lJuoJ

ow!

l1uyuno;):JV

'Z-!;Z-~09-8~6

UO!lROY!POJ spmputllS 23U!lUnoooy JO UO!S!AOld aql ql!M eoueproooa u] ·U0!ltlUOPJO orep aql lE anIRA J!'BJ1Rpoprooar am qSROueql JaqlO siessa JO suounqjnuo-j ·[tlU09!puooun 'oouersqns U! 'S! ltllfl aA!23 0:). asnuord 'B sa:>('BUl10UOP 'B uaqM P~Z!U2300al S! onuoxar uonnquiuo-j SUO!lnq!.IluoJ
(<I3:l1NUN03) S3:DI'lOd ~NI.LNflO::>':)V .LNV3I.!1INms.!IO AHVWWflS·Z

-Liuonbasqns 10J 1U;;)Wl13;;)11 llUp.UnO::>:mall1 uo ;;):JU13p!nll1U;;)1;;)JJ!P ;;)P!A01d 113111 dVVD ;;)rq13:J![dd13 1;;)410 JO odoos ;;)41 U!lll!M ;;)m 113111 UO!PgsUBll 10 SlUaA;;) iuonbosqns 01 Aldd13 lOU S;;)OP S ;;):JUBP!nll ;;)1l1, 'penssr eq 01 ;;)rq13{!13A13 SlU;;)Wal131S ;;)l;;)M 113!:JUBUY: :;:)l13P 10 p;;)nSS! ;;)l;;)M ;;)lll ;;)41

SlUaW;;)lBlS I13pUBUY:;;)1l1;;)l13P;;)lll SI ;;)l13P113111 l;;)lllallM S13IPM S13'p;;)ltmI13A;;)uecq ;;)A1311 SlU;;)Aa nronbosqns ll:J!llM lllln01lll al13p aq1 asojosrp 01 pannbai S! AlI1U;;)UB ';;):JUBP!nll ;;)q1 ropun 'UOP!PP13 uj -ponsst ;;)q 01 a(q13I!13A13 l13 lO ponssi ;;)m SlUaW;;)1131S a 113!:JU13UY: orojoq mq ;;)l13P l;;);;)llSa:JUBI13qa41laY13 In:J:JO 11341sluaAa JO amsojosip PUg lOJ llUpUnO:J:J13JO sprsptrms I13laUall S;;)lls!(qRlSa ;;):JUBPlnll a4l. ·sluaAa monbosqns uo a:JUBP!nll P;;)nSSl asv d aq1 '600Z A13W UI ·M!lRl!1041n13-uou ;;)W13:JaqUO!l13:Jy!PO;) ;;)lll ul popnjout lOU ;;)Jnl13lam llUpUnO:J:J13 ;)3S-UOU p;;)la4113JpUBlll-UOU la410 IIt~ pUB 'SpmpU131S llU!llOdal PUg llUpUnO:J:J13 ;)3S-UOU llU!lS!Xa-Ua41 1I13 papasrodns UO!:}.13:Jy!p0;)alll 'al13p aA!:}.:JaJJaSll uo 'sprepusis UO!l13:Jy!p0:J-ald 01 sa:JualaJal lin llU!l13U!W!Ia Aq ssooord llU!llOdal 113pUBUY:aq1 ioedun II!M lnq 'suouarodo JO snnsar lO U0!l!PUO:J 113pU13UY: voa aql uo ioadun UB aA13qlOU PIP ruaursounouord S!lll JO s, UO!ldOP13aq1, ·p0!lad llU!llOdal I13:JSYiuaimo a41loJ voa a41loJ aA!l:J;;)lJa al13 'AIllU!PlO:J:J13 'pUB 600Z '~I laqwa1das laY13 llu!pua spouod I13nuUBPUg uruoiur lOJ aA!palJa am ~OI :J!do1, ;)SV asv d JO SUO!S!AOld asall1, ·aA!lRl!lOllln13-uou paioptsuoo oq Il!M UO!l13:Jy!PO;) asv d aq1 U! papnI:Ju! lOU aln:).13lal!I lluI1unO:J:J13lall10 II13pUB popesradns aq lI!M siuoumoop pmpUB1S llupunO:J:J13 llU!lS!xa IIV ·a:J13ld ouo U! :J!d01 113In:J!llRd 13 01 p;;)l13(al a1n1Blal!l aA!lRlp041n13 1113llUIPIAOld Aq dVVD ·S·O aA!l131P041n13 lIn 01 ssa:J:J13 rosn AJ!IdW1S 01 popuonn Sl lnq 'dVVD ·S·O iuauno allURq:J lOU soop ~OI oidoj, ;)SV aSVd ·dVVD ·S·O IRluawUlaAolluou aA!le:}.!loqln13 JO a:Jlnos aIlluls aq1 S13 'sajdpu!.Ld Suuunoooy pstdeooy tflltJ.LauaD 'sor :Jldo1, ;)SV aSVd S13 pampo:J MOU a:Ju13p!nll ponsst aSVd aq1 '600Z JO aun[ uI ·S:j.Uawal131S 113!:JUBUY: uo iondun IB!lalBw 13aABq 01 .mo a:JuBPlnll S!ql ioodxa lOU saop UO!l13Z!UBllIO;;)q1, ·sl13aA I13:JSYasoqi U!411M spouod W!lalUl 10J pUB 'OlOZ '~I l;;)qwa:J;;)a laY13 llUIUU!ll;;)q smaA IB:JSY:10J aA!l:JaJJa alB ll:J!llM 'siuemamsseur anIBA l!BJ £ laAal U! Al!A!p13 JO pmMJoJ IIOl ;;)ql U! siuourajnas pUB 'sa:JUBnSS! 'sal13S 'sasBq:Jlnd llU!pmllal samsojosrp Mau a41 10J idaoxa '600Z '~[ laqwa:Jaa laY13 llUluulllaq spouod llU!llodal IBnUUR PUg uiuaiut 10J aAll:JalJa S! a:JwPlnll aq1, ·sanb!uq:Jal uopBnI13A pUB smdut 'uOI1BllalllllBS!P JO IaAaI a41 llU!pmllal sornsorosrp llU!lS!Xa AJ!JBP 01 pun '£ laMl ul AlIAp:JB PUg 'All:Jmlalq iuourarnseour anIBA lIBJ a41Jo Z pUB [ slaAalJo ino pUB U! SlaJsuBl1 llU!pmllal samsojostp Mau annbar 01 siusurpuaura soprxord a:JUBPlnll all.l ·sluawalns13aw anI13A l!BJ moqs sarnsojosrp aAOldwl 01 a:JUBp!nll ponsst asv d aql '0 lOZ AmnUB[ uI
S.Ju3W3:.lUnOIlO.ld ~u!.Juno:.l:.lV .JU3:.l3H

·luawnllSUI a41 JO uourod 13AIUO 01 lOU pUB iuaumnsut al!lUa aql 01 pa![dd13 ;;)q isnur (:J) pUB 'Sln:J:J~ ainp UOll:JaIa Mau 13ssojun a(q13:JOA;)ll! S! (q) 'iuoumnsu; Aq iuoumnsur poqdda aq A[lBlaua2 Amu (13) uoudo anI13A J!BJ aq1, ·sal13p UO!l:)ala p"'y!:Jads JO S13an(13A l!13J l13 SW;;)l! ;;)lq!llHa ;;)lnS13;;)W Al!lua U13snuuod ~Z8 UOpB:Jy!p0;) spmpuRlS llu!lunO:J:JV Aq poraoro uoudo anl13A 01 lI13J aq1, ·sa!lpn:J;;)S aI13s-l0J-aIq13n13A13pUB llU!P1311 liMO l13lll sa!lI1Ua II1301 s:;:)!Idd13'sa!l!.ln:Jas N.mbg pun Iqaa U! siueuusesuj UJ1JJ.LdJ .lO! Sununooov 'OZ£ UO!lR:Jy!PO:) SplBpURlS llU!lUnOaav 0:). iueurpusure ;}41 'JaAaMOll :;:M!pal';) alB ~Z8 UO!l13:Jy!POJ JO SUO!S!AOld aq1 JO lSOW ·:;mI13Al!13J paisumsa 113SUlal! la410 U!l3lla:J pUB siuoumnsur I13PU13UY: mseour a 01 Al!lua UB snuued ~Z8 UO!lB:Jy!PO:) JO U01S!AOld V ·OZ£ UO!l13:J!J!PO;)SP113pURlSllupuno:J:JV JO iuourpucurv UB llU!pnpUI - saml!quq lUPUUU!!:l puu stessp: ]OPUUU!.:! .lo! uO!1dO anjuA .I!u.:! alf.L '~Z8 UO!lB:Jy!PO;) SplBpUB1S llU!WnO:J:JV peidopa SRq U0!lBZ!UBllIO =u

-&-

IB!~mm!1 ~S~ql U! ~SOPS!P P~U!Ull~l~P SBq pUB

10 ~Z!tWO~~l

:;

'SlU~W~l'BlS oi SlU~M iuenbosqns IBUO!l!PPB OU ~l~M ~l~ql lBql ~ql q~nOJql SlU~A~ iuonbosqns p~lBnIBA~ SBq AuedWO;) ~ql
Sl.N:ilA3" l.N:ilflO:ilSaHS

'£1

00['[ -0-0"""[ -'-I

$
$

ss ~m 600(; '[ £

l~qw~~~a SB slU~W~~l~B ~sB~1 aqi rcpun SlU~WABd ~sR~I umumnur ~Jnlnd JO

:SMOnOJ

'600(; '{ £ J~qw~~~a papua 1B~A ~ql10J 8£9'P I $ oi ponmours asuadxo lU~'M '0 I0(; 'I £ Amnue[ uo sandxo lBqllu~w~~l~B ~sB~I ~U!lB1~do us repun pUBI)JBO U! ooads ~:)!1Jo parsqs s~sB~I UO!lB!:)OSSB YOG ~ql sluaw.J!wwo3
<lSB<l'I

'f

'SlU<lW;ll131S r13!;)mmy .mo UO l:)Rdw! 113!J~lnW 1:1 dAB4 lOU P!P ~~uep!ng ::>qlJO UOpdOPB ~4l '600(; 'I £ l~qWgO~a JO Stl ::>:m13p!n2 ~ql poidops yoa ~lU 'APA!l~~ds01d P~!Iddtl eq rrBqs pUB '600(; '~I ounj l~yB gU!PU~ spouod IB!:)UBU!1 IBnUUB 10 W!l~lU! 10J ~A!P~JJ~ S! ::>~uep!ng ::>ql 'SUO!PBSUR1l 10 SlU~A~