P 045XYZ 1080/l081 BEKKING-WALLERB

ROCKTIME 3A/B EL.GIT. + 2CD
o
E
T
U III lI I1111, ~ I I \ \ l' II II!
Y
N 038213
L
INHOUDSOPGAVE
3 Voorwoord
4 Inhoudsopgave CD
5 In deel I en 11 is behandeld
9 Overzicht van de basisakkoorden
10 Effectapparatuur
11 Legatospel
12 Triolen
14 De A bluesladder
15 Hammer-on pull-off combinatie
15 De zestiende triool
16 Smear
18 De bluesladder in schuitbare E vorm
21 Bending
26 Schuitbare slidevormen
28 Bending in ritme
28 Release-bending
28 Pre-bending
31 Vibrato
32 Bending-variaties
35 De kwintooi
36 Bluesladder-toevoegingen
36 De halve toon bend
39 De bluesladder in schuifbare A vorm
39 2
e
slide-vorm
41 Overbending
42 De country-ladder
44 Overzicht van countryladder-vormen
46 De voorslag
48 Hybridpicking
1
I
COLOFON
Tekst, muziek en arrangementen:
RonaId Bekking, Joop Wallerbosch.
Music engraving:
Musictype Utrecht, Holland.
Geluidsmix CD:
Bob van Elferen.
Vormgeving omslag:
Ontwerpstudio Günter Giessen, Doetinchem.
Rob van den Broek, Günter Giessen bNO.
Druk:
Sluis Grafisch Bedrijf b.v. Doetinchem.
Met dank aan:
Ireen, Liza, Linda, Henk Berenschot en
Willem Peren.
2
© Fotokopiëren of nadrukken van deze uitgave zonder
toestemming van de uitgever is strafbaar volgens
artikel 16b van de Auteurswet.
I
VOORWOORD
De delen 3A en 3B van Rocktime zijn het vervolg op
de reeds eerder verschenen delen 1 en 2 waarin de
basis van het electrische-gitaarspel behandeld wordt.
In deel 3A wordt verder ingegaan op het begeleidend
gitaarspelen, terwijl deel 3B juist de solistische kant
van het instrument belicht.
In de beide delen wordt zoveel stof behandeld dat de
student hiermee voldoende kennis, inzicht en
techniek kan op doen om als zelfstandig en
volwaardig gitarist in een band te functioneren.
Hoewel de methode in eerste instantie bedoeld is als
lesmateriaal (muziekschool) kan deze tevens gebruikt
worden voor zelfstudie.
De delen 3A en 3B zijn zo ingericht dat ze als methode,
van de eerste tot en met de laatste bladzijde,
doorgewerkt kunnen worden. Het is echter ook
mogelijk ze als naslagwerk te gebruiken, waarin men
in willekeurige volgorde de verschillende items
bestudeert.
Omdat er, vanuit de traditie in de Rock-(Pop-) muziek,
veel "op het gehoor" wordt gewerkt, is het belangrijk
dat hier in de lessen veel aandacht aan wordt besteed.
De bijgeleverde CD is daarom van groot belang. Op de
CD van deel 3A staan telkens twee versies van de te
studeren nummers, een met en een zonder de
betreffende partij. Gebruik de eerste track om naar te
luisteren, de tweede om zelf mee te spelen.
Op de CD van deel 3B staan alleen dubbele versies van
de nummers waarop een solo is voorgespeeld. In alle
andere stukken is er een improvisatieruimte (waarin
natuurlijk ook het "thema" herhaald kan worden). In
de methode komen, naast de speciaal hiervoor
bedoelde gehooroefeningen, regelmatig fragmenten
van bekende songs voor. Het is raadzaam om deze
songs op gehoor verder uit te zoeken en in te studeren!
Veel succes,
Joop Wallerbosch & Ronaid Beld.ing
© MCMXCVl by b. v. Muziekuitgeverij XYZ. Ambachtsweg 42, ) 27) AM Huizen. XYZ ) 080
3
INHOUDSOPGAVE CD
1. Stemtonen
2. Effecten
1. ritme droog - ritme distortion
2. lead droog - lead distortion
3. droog - reverb
4. droog - delay - delay canon
5. droog - chorus - flanger - phaser
6. ritme droog - ritme wah-wah
7. lead droog - lead wah-wah
3. Hammeron
1. kwarten
2. achtsten
4. Pull of!
1. kwarten
2. achtsten
5. Gecombineerd
6. E blues ladder
1. open vorm
2. slidevorm
7. Licks
8. Steel shuffle
9. A blues ladder
10. Licks
11. You got me runnin'
12. Legato oefening in zestienden
13. Legato oefening in zestiende triolen
14. Licks
15. Stevie's ray
1. met leadgitaar
2. minus leadgitaar
16. Oefening
1. achtsten
2. triolen
3. zestienden
4. zestiende triolen
17. Legato oefening
1. achtsten
2. triolen
3. zestienden
4. zestiende triolen
18. Twisted
19. Miss lead
20. Bend op snaar 3
21. Bend op snaar 2
22. Bendin' tune
23. Hotrod
24. Funkyfingers
25. Spin rif!
I. met leadgitaar
2. minus leadgitaar
I 4
26. Bending
I.bending in ritme
2.release bending
3. pre-bending
27. Licks
28. Voodoo men
1. met leadgitaar
2. minus leadgitaar
29. Vwrato
30. Bending met vibrato
31. Pre-bend release-lick
32. Bending
1. slow bending
2. slow bend release
33. Unisono bends
34. Mercedes bends blues
35. De molS toevoeging
1. a bluesladder (e vorm) met b5
2. a bluesladder (slidevorm) met mol 5
36. In between
37. C bluesladder
1. a vorm
2. 2e slidevorm
38. Earthbound spirits
39. Schema a
40. Schema b
41. Schema c
42. Schemad
43. G countryladder
1. open e vorm
2. schuifbare e vorm
3. Ie slidevorm
4. a vorm
5. 2e slidevorm
44. Countrygirls
45. Voorslag
46. Twee bends gelijktijdil;
47. Sextenlick
48. E bluesladder gecombineerd met e countryladder
49. E countryladder gecombineerd met e bluesladder
I
In deel I en 11 is behandeld
Bij het maken van muziek is het noodzakelijk om dat
wat je speelt en hoort te kunnen benoemen.
Hiervoor gebruiken we de eerste zeven letters van het
alfabet:
abc d e f g Dit zijn de stamtonen
Na g begint het rijtje weer opnieuw.
Dus van laag naar hoog:
abcdefg-abcdefg-abcctcctern.
LAGER ~ ~ HOGER
Om tonen op te schrijven gebruiken we een notenbalk
Op deze balk kunnen we de verschillende toonhoogten
aangeven.
hoge toon hoger
I' r
t
:t
lage toon lager
Vooraan de notenbalk staat de G-sleutel.
Deze geeft aan op welke lijn de toon g genoteerd is.
I"
>
J
g
Î
Op de notenbalk kunnen we stapsgewijs hogere en
lagere tonen noteren. Een stapje hoger vanaf de noot g
is dus de noot a; een stapje lager is f etcetera.
Om alle tonen die we op de gitaar kunnen spelen te
noteren hebben we aan vijf lijnen niet genoeg.
Om noten te noteren buiten de vijf lijnen gebruiken we
hulplijntjes.
1'9 d J J J ti J J J J J r r cr r cr r r r f Ê Ê
e f gab ede f gab ede
e f gab c d
5
De tonen van een melodie verschillen niet alleen in
toonhoogte maar ook in tijdsduur. Bij het zingen van
een lied houd je het ene woord langer dan het andere
aan. Om dit te noteren gebruiken we verschillende
notenwaarden.
Elk muziekstuk wordt ingedeeld in stukjes van een
gelijk aantal tellen. Deze stukjes noemen we maten en
worden aangegeven dmv. maatstrepen.
hele noot halve noten kwart noten achste noten zestiende noten
1'2
0 IJ
J I J J J J l:b JJ :B J J J J I ) i J J J J !J !J J J J J J !J !J J I1
Tel: 1(234) 1(2) 3(4) 1 234 1 en 2 en 3 en 4 en 1 ne en ne 2 je enne 3 je enne 4 re enne
De hoeveelheid tellen per maat wordt bepaald door de
maatsoort. Deze wordt aangeduid met twee cijfers
(een breuk) achter de G-sleutel. Het bovenste cijfer
geeft het aantal tellen aan, het onderste de getelde
notenwaarde. De meest voorkomende maatsoort is ~
(spreek uit als vier-kwarts maat) .
./'4tellen
1'1
/3 tellen
112
r = 1 tel r = 1 tel
In muziek kunnen naast tonen ook stiltes voorkomen.
Deze stiltes noemen we rusten.
.........- 6 tellen
lig
D = 1 tel
11
1'2
hele rust halve rust kwart rust achste rust zestiende rusten
-
I- J
j
Y Y I1
Een punt achter een noot verlengt die noot met de
helft van zijn waarde. Een overbindingsboog wordt
gebruikt om twee noten aan elkaar te verbinden. Deze
worden bij elkaar opgeteld en moeten als een toon
gespeeld worden.
1'2
J.
J IJ.
:bjJ J IJ J J IJ
Tel: 1 (2 3) 4 (2) en (3) 4 (2 3) 4 en
J J J J J
en (2) en (3) 4
II
I
Soms wordt in een muziekstuk dmv. een vingerzetting
aangegeven met welke vinger een toon het beste
gegrepen kan worden.
De verschillende snaren worden genoteerd middels een
cijfer in een cirkel.@ = de lage E snaar.CD= de hoge E
snaar.
Linkerhandvingers: 1 wijsvinger
2 middelvinger
3 ringvinger
4 pink
D duim
e f gab ede f gab c d
1&1 3 ~ I 9 Jij JIJ J I d JIJ r Ir r
23023020 13
VINGER: 0 0
SNAAR: ® ® @ ® cr> -----
Akkoorden worden genoteerd met akkoordnoten
(ruit-en streepnoten). Hiervoor wordt alleen de laagste
toon van het akkoord gebruikt, waarbij tevens het
akkoordsymbool (bv. C
7
) staat.
J
IJ J J J
A
De richting van de plectrumaanslag wordt bepaald
door het ritme.
,., = neerwaarts
V = opwaarts
e
Ir
0
<D
> = geaccentueerde aanslag
f
r
Bij de, in dit opzicht, lastige passages wordt hier vaak
een aanbevolen plectrumaanslag bij geschreven. simile = op dezelfde wijze verder spelen
> > >
& I"lVI"lVI"l I"lV V
V ,., V ,., V simile
g
0
I 11
3
A
11
1I
De positie waarin op de toets gegrepen moet worden
wordt aangeduid met romeinse cijfers. Dit cijfer geeft
aan in welk vak de wijsvinger zich bevindt.
Een slide (schuiven) wordt aangegeven met een streep.
(Met s als verbinding, zonder s als versiering).
In dit boek wordt ter verduidelijking van het
notenschrift en de bijbehorende vingerzettingen
gebruik gemaakt van tabulaturen. Tabulatuur geeft
aan op welke snaren en vakken gegrepen moet worden.
lil
Veel muziekstukken beginnen met een onvolledige
maat, waardoor de eerste toon op de eerste tel valt.
Zo'n maat heet een opmaat.
020 2 2 3 3 3 3 I
@)--®-----CD---<D--J--::-----..... ------CD --
E I _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
B 2-
G )-
D 4-
A' -
E 6-
7
De afstand tussen twee tonen noemen we
toonafstanden.
In de stamtonenreeks vinden we hele (2 vakken) en
halve (1 vak) toonafstanden.
Bv. e-f = halve toonafstand
f-g = hele toonafstand.
Tussen twee opeenvolgende stamtonen, waarvan de
afstand een hele toon is, bevindt zich nog een toon.
Deze toon kunnen we benoemen door de eerste toon te
verhogen, of de tweede toon te verlagen.
Verhogen doen we dmv. een kruis #. Deze tonen
krijgen dan het achtervoegsel -is. (fis, gis, ais, cis, dis).
Verlagen doen we dmv. een mol ~ . Deze tonen krijgen
dan het achtervoegsel -es of -s. (ges, as, bes, des, es).
e f fis (ges)g gis (as) a ais (bes) b
De toonladder waarin gespeeld wordt bepaalt of er
verhoogd of verlaagd moet worden. (In F majeur moet
je de b naar bes verlagen, in G majeur moet je de f naar
fis verhogen.)
c cis (des) d dis (es) e f fis (ges) g
o 40 2 40 40
@-----------------------@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -
gis (as) a ais (bes) b c cis (des) d dis (es) e f fis (ges) g gis (as)
a; ... )
2 o 240 3 4
--------------@------------------------0-------------------------
Kruisen en mollen staan voor de te verhogen of
verlagen noot of vooraan de regel tussen de G sleutel
en de maataanduiding.
Incidentele kruisen of mollen gelden alleen voor de
noten waarvoor deze staan en alleen gedurende de
maat waarin zij voorkomen.
Wanneer kruisen of mollen als voortekening vooraan
de notenbalk staan, gelden zij voor alle tonen met
dezelfde naam en voor de hele regel. Kruisen of
mollen worden ongedaan gemaakt door het
herstellingsteken ~ .
I
Afkortingen in het notenschrift.
J
= einde muziekstuk
~ = herhaal vanaf het begin
~ ~
= herhaal wat tussen beide tekens staat
11 21
:11
= speel de Ie keer tot aan het herhalingsteken, herhaal, maar sla het gedeelte
onder lover en ga verder onder 2.
X = herhaal voorgaande maat
fine = einde
D.C.al fine = (da capo) herhaal vanaf het begin tot aan fine.
D.S.al fine = herhaal vanaf het teken ~ tot aan fine.
OVERZICHT VAN DE BASISAKKOORDEN
De majeur-vormen
E A D G C
11
xo 0
I
000
I a 11
1*1·1
123 132 32 4 32 1
11 #2
11 j!
lij 111
~
-0-
De mineur-vormen
E
m Am Dm
I I B
1*1 i
231 241
112
11 !
11
~
-0-
De 7-akkoord-vormen
E' N D' G' C'
o 0 00
I I I I I
1*1.j
1 2
• 213
32 1 3241
11 #e
11 2
11I
I I ~ f '
~
-0-
F
I
3211
11 H
B'
mi
f" 11 S*
11
11
9
EFFECTAPPARATUUR
Om goed electrisch gitaar te spelen gaat het in de
eerste plaats natuurlijk om de juiste toonkeus, timing,
feel, stijl en techniek. Naast deze elementen is echter
ook je sound van groot belang. Je uiteindelijke sound
wordt bepaald door twee factoren;
-ten eerste: je techniek (vingers + plectrum) en
muzikaliteit.
-ten tweede: je instrumentarium (vooral het er mee om
kunnen gaan!).
Je instrumentarium bestaat uit een gitaar, versterking
en eventuele effectapparatuur (+ de nodige
bekabeling).
Effectapparatuur wordt alleen gebruikt om je
basisgeluid (-en) te kleuren (niet om gebrek aan
techniek te verdoezelen!).
De meest gebruikte electronische effecten zijn: ~ 2
-Distortion; d.i. het effect dat ontstaat als een (buizen)
versterker zo ver wordt 'opengedraaid' dat het
eigenlijke gitaargeluid vervormd wordt. Hierdoor
wordt de toon ruiger en kan langer doorklinken (meer
sustain).
Met de oudere generatie versterkers bestaat hier het
nadeel dat er erg hard gespeeld moet worden om dit
effect te verkrijgen.
Dit probleem is opgelost met de moderne versterkers
waarmee de vervorming ook op een laag volume te
realiseren is. Ook bestaan er legio electronische
pedaaleffecten die dit geluid simuleren. (Fuzz, booster,
overdrive, distortion, tube-screamer, etc.)
-Reverb (= galm); Hiermee wordt de suggestie gewekt
dat je in een grotere ruimte (bv. een hal) speelt waarin
de tonen niet direct ophouden maar door de galm
langer blijven naklinken.
In veel versterkers is hiervoor een galmveer
aangebracht. Ook bestaan er diverse digitale (multi-)
effectapparaten waarmee een natuurgetrouwe galm kan
worden gesimuleerd.
10
-Delay (= echo); Geeft een ruimtelijk effect door het
signaal een (instelbaar) moment later terug te laten
komen. In feite wordt het signaal opgenomen en
daarna weer afgespeeld. Vroeger werd dit gedaan met
een tape, tegenwoordig middels digitale sampling.
Korte delay-tijden geven een ruimtelijk effect (van
badkamer tot in de bergen van Tirool), lange delay-
tijden geven tevens de mogelijkheid om met jezelf mee
te spelen (in canon).
-Chorus; Door het originele signaal te mengen met
een iets verstemd en vertraagd signaal, ontstaat het
zwevende effect alsof er meerdere instrumenten
tegelijkertijd hetzelfde spelen (koor). Andere effecten
die soortgelijke zwevingen veroorzaken zijn o.a. de
Flanger en de Phaser.
-Wah-wah; Met dit effectpedaal versterk je frequenties
uit het toongebied zoals een toonregeling van een
versterker. Deze frequentiegebieden varieer je met je
voet op het pedaal waardoor er een vocaal effect
ontstaat alsof je het woord 'wah' zingt.
I
Open E-Bluesladder
LEGATO-SPEL
Wanneer je verschillende tonen na elkaar zingt, kun je
dat op meerdere manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld
elke toon opnieuw aanzetten of alle tonen in een adem
doorzingen. (tututu, of tuhuhu).
Bij het in een adem zingen worden de tonen aan elkaar
verbonden, dit noemt men legato (gebonden).
Op gitaar wordt dit effect bereikt door de verschillende
tonen met alleen de linkerhand te produceren. Denk bv.
aan het spelen van een slide.
Hammer-on ~ 3
~ ~
Een andere manier is om eerst een toon aan te slaan en
vervolgens een hogere toon te produceren door met
een linkerhand vinger dezelfde snaar tegen een hogere
fret te hameren. Deze techniek wordt hammer-on
genoemd (opwaartse binding). Om een duidelijke toon
te verkrijgen moet de beweging snel en krachtig zijn.
Let hierbij op dat deze beweging gemaakt moet
worden op het (ritmisch) juiste moment.
Legato-spel wordt aangegeven middels een
verbindingsboog.
If?]'
~ r
r 11
1'#1
810
3 J l;Gn] J Inflr r IflOF r
11
Neerwaartse bindingen maak je met een beweging die
pull-off genoemd wordt.Een pull-off is eigenlijk het
aanslaan met een linkerhandvinger. Dit doe je door
eerst met een vinger een toon te grijpen, deze aan te
slaan en vervolgens deze vinger met een snelle
beweging naar beneden van de snaar af te trekken.
Pull-off ~ 4
Probeer hierbij de eventuele volgende snaar niet te
raken. Deze beweging moet z6 snel zijn dat je de
gegrepen toon niet eerst hoort stijgen totdat de vinger
van de snaar af schiet.
Ook wanneer de tonen in een langzaam tempo
gespeeld worden moet de beweging snel zijn.
J J
~ ~
11
I D D J J I D D J @ I1
11
11
TRIOLEN
Een triool is een ritmisch figuur van drie gelijkdurende
tonen per tel. Deze wordt genoteerd met drie achtste
noten verbonden door een waardestreep. Het verschil
met gewone achtsten wordt aangegeven d.m.v. een 3
boven of onder de waardestreep.
Een achtste uit een triool duurt dus 1I3e tel.
,
tJ
1 2 3 4
!t!
tJ
1 en 2 en 3 en 4 en
~
3 3 3 3
tJ
1 ne me 2 je me 3 je me 4 re me
Bij het spelen van meerdere triolen achter elkaar is de
plectrumbeweging per tel andersom: neer-op-neer, op-
neer-op.
Oefening
-l:. r"l r"'1 r"lV r"lVr"lV r"l r"'I r"lV r"lVr"lV r"'1 r"'1 r"lV r"lVr"lV r"l r"l r"lV r"lVr"'1V r"l
lil d d 3gg3ge
l
d d gJggJg IJ J JJJJJJ IJ J JJJgJg :11 u-
E Bluesladder ~ 6
3
3
E Bluesladder slidevorm ~ 6
3
-s
3 3 s
s s
--
12
11
I
In de volgende licks wordt gebruik gemaakt van:
de E bluesladder in open-en in slide-vorm, triolen,
versierings-en verbindings-slides en legato's.
Licks 4I:ID> 7 3
- /tfjW IJ
-
3
I WID mi J
3 3 3
3
Op de CD-track wordt het schema 4x gespeeld.
Improviseer de tweede en derde keer in de E
bluesladders.
Gebruik de bovenstaande licks letterlijk of als
inspiratie bron.
-
1
0
r oor 0 c& tb I;J
3 s
-
11
11
3 3 3 -.....;;
11 Eî1 EU Ct! fr:r I U1 EïJIf
11
-
11
-
11
s 2x improv .
."..-- 3 lx thema
Ir WE r IjteJjtQ3 lij - I1
13
DE A BLUESLADDER
Om improvisaties te maken op schema's die gebaseerd
zijn op het A- of Am akkoord maken we gebruik van
de A bluesladder.
A bluesladder 4l:1li> 9
n.J-..-)
J
s
-
Een aardig effect is om de e op de b snaar af te
wisselen met de open e snaar. (zie lick 2 en 5).
Licks ~ 10
n.l .. ,,)
l'i/c;{rJ 0-0 J
s
-
'You got me runnin' is een melodie die gebaseerd is op
het traditionele 12 maten bluesschema (zie Rocktime
3a).
'You got me runnin' ~ 11
n.J-..-.. ~
J
1'1 , J ~
o
C r arc r I
-
,tr
© Conrad Music, voor Nederland: 2 p's W Music. Hilversum. Holland
14
De op de CD ingespeelde volgorde: thema, 2x
improvisatie (gebruik bovenstaande licks!) en nog 1x
thema.
l
:t J1 c:r 1'F
-
1-
-
o 0
F z'F F
2x improv.
Ix thema
-
11
11
r
HAMMER-ON PULL-OFF COMBINATIE
In de volgende oefening wordt elke eerste zestiende
noot van de tel aangeslagen, de volgende drie tonen
worden legato gespeeld.
Legato oefening 12
"-éf
1= ! 0 11
DE ZESTIENDE TRIOOL
Een halve tel verdeeld in drie gelijkdurende tonen
geeft de zestiende triool. Er passen dus twee zestiende
triolen in een tel (= 6 tonen per tel, vaak sextool
genoemd).
1 en 2 en
j
3 3 3
,J
3 en
3 3
1 ne me en ne me 2 je me en ne me 3 je me en
Speel de bovenstaande legato oefening helemaal in
zestiende triolen.

ki ! @ J 3 J 3 J JJ:22]J
Studeer 'Oh weIl' eerst langzaam en ritmisch heel
secuur in voordat je het tempo van de legendarische
Peter Green van Fleetwood Mac probeert te bereiken.
Geef vooral het figuur zestiende triool-twee zestienden
veel aandacht.
intro 'Oh weil' (Fleetwood Mac)
4 en
3
4 re me en ne
etc.
1*· I '@J@":;G1 liP lP
--- '-...!! E
5
'--'" E
5
---
1* j lP &# ft ' J @ J @ I V :r!!JJ a ft y J @ 9 @ :11
-........:!! E5 ----- '--'"
@ Palan Music Publishing Ltd., voor de Benelux: 2 p's W Music, Hilversum, Holland
15
In de volgende licks zie je een aantal keren het
symbool SM. hetgeen staat voor Smear. Een smear is
een effect dat je vaak hoort in blues-georienteerde
gitaarsolo's. Het zijn tonen die plusminus een
kwarttoon hoger klinken dan de normale tonen.
Wanneer je bijvoorbeeld een g grijpt en deze zo
opduwt dat die iets hoger dan g maar iets lager dan
klinkt hoor je wat we bedoelen.
Deze tonen zul je tevergeefs op een piano zoeken want
zij horen niet thuis in het twaalf tonen systeem.
Een smear kun je maken door de snaar omhoog te
duwen of (qua richting) omlaag te trekken. Op de hoge
e snaar is het echter noodzakelijk om te duwen (daar je
anders de snaar van de toets af trekt) net zoals het op
de lage e snaar noodzakelijk is om te trekken.
Licks c:IIit> 14 3
t.# 0"0 8
115 Fr: tr I
r
ODe] 1/'
SM.
r
-
11
11

Wbt$lJth!rnJ IlurR,EtUCJ'i
a
IE 'tn t 11
SM.
OfiaalODijPlr
- -
11
-
I1
333 333
11

I
Op de CD wordt na het thema een gitaarsolo
voorgespeeld waarin, op een willekeurige volgorde,
een keus uit de bovenstaande licks is verwerkt. Probeer
op je gehoor deze solo uit te zoeken en na te spelen.
'Stevie's ray' ~ 15
I Fine
:11 ~ ~ .
11
17
DE BLUES LADDER IN SCHUIFBARE E VORM
Wanneer je de vingerzetting (vonn) van de E
bluesladder goed in je opneemt is het vrij eenvoudig
om deze toonladder te transponeren naar bv. F.
De grondtoon grijp je nu met de Ie vinger, de volgende
toon, die drie vakken hoger ligt, met de 4e.
Alle tonen die in E met een open snaar gespeeld
worden moetje nu met de Ie vinger grijpen, vinger 2
wordt 3 en vinger 3 wordt nu dus 4.
Zie de vingerzetting van de F bluesladder.
Deze vonn is, omdat er geen open snaren in
voorkomen, schuitbaar.
Met deze vonn kun je alle twaalf bluesladders spelen
en kun je dus in elke toonsoort soleren. De grondtoon
bepaal je met de I e vinger op de 6e snaar.
E bluesladder
F bluesladder schuitbare E vorm
4
F1I bluesladder schuitbare E vorm
18
3
open E vorm
schuifbare E vorm
000000
4. 4 ~ 4.
t 4
• ••
o = grondtoon
4 4
4 4
Oefening 16
ete. (2x) I1
etc. (3x) I1
1 i iJ J j j U Er; r [ f [ F i fr· 13 J J m 3 I 11
3 3 3'" ... J
3
Speel de legato oefening ook in triolen, zestienden en
zestiende triolen.
Legato-oefening 17
1'-.# i p D @l û IS' trE1TtJ1-!JJ1 __ n .... f»l 11

I 19
G bluesladder
Verzin zoveel mogelijk licks in de G bluesladder
waarbij je gebruik maakt van legato's, slides en
smears. Neem hiervoor alle licks die je tot nu toe
geleerd hebt (in E) als voorbeeld.
Improviseer hiermee een solo in 'Twisted'.
'Twisted' 18
i 09111 ..
re f IJ
I.J
7
r
F
r
2x improv.
lx thema
- 11
D#9 C 7sus4 Gm7
C bluesladder
Speel je licks nu in C en in triolen-feel (shuffle ritme;
zie Rocktime 3a).
Improviseer hiermee je solo voor 'Miss Lead'.
'Miss Lead' 19

i;EiJPr l Dil Ir
3 Cm
SM.
N Cm
2x improv.
Û l l tg Ics-r

f'- € Y SM. 3 lx thema
l cgU? = r re Ict:r in; l I1
c
m3
-
20

D bluesladder
BENDING
Een van de meest typerende speel-effecten voor de
electrische gitaar is het opduwen van snaren ook wel
bending genoemd.
Een toon die zodanig opgeduwd is dat deze bv. een
hele toon hoger klinkt dan de eigenlijk gegrepen toon
heet een bend.
In het volgende voorbeeld grijpen we, in de lOe positie
(D bluesladder), een g op de 3e snaar met de
ringvinger en duwen deze zover omhoog totdat de
toonhoogte a bereikt wordt.
Om de opgeduwde toon zuiver te intoneren is nogal
wat kracht nodig. Daarom is het belangrijk om de
ringvinger te ondersteunen met de middelvinger.
(zie foto)
Er bestaan verschillende notatie-manieren voor een
bend. In dit boek wordt een bend aangegeven met een
stokloze noot voor de klinkende noot. De stokloze noot
geeft de te grijpen toon aan en wordt niet meegeteld in
het ritme.
I1
In deze oefening wordt elk fragment eerst zonder,
daarna met bend gespeeld.
C»20
I ~ ~ H
r
r
Ir
r
:r
11
21
Nu grijpen we, in dezelfde toonladder-vorm, de toon c
op de 2e snaar met de pink (ondersteund door de ring-
en middelvinger!) en duwen deze op tot de toon d.
Een alternatieve vingerzetting, met name in de hogere
posities, is hiervoor de ringvinger (plus middelvinger)
te gebruiken.
4(3)
I , ( ~ 11
411:» 21
I'q r f r=
Ir [+r=
22
A Bluesladder met bends
'Bendin ' tune' 22

p
Ff
'A
C Bluesladder met bends
In 'Gimme all your lovin' wordt, vanaf tel 4 in maat 2
tot en met maat 3, een van de meest gebruikte cliché
bending-licks gespeeld. Hierin moet je een kleine
barree over snaar 1 en 2 leggen. Om samenklanken te
intro 'Gimme aU your lovin' (ZZ Top)
t IE
...... -9---
-
IE
tfJtof
-
Y.
I
B
..
, J1c:J I
AM

2x improv.
6J[
I
f
r
.-9-
Ix thema
r
F 1
G
Sus4
!t\
G
AM
B
voorkomen moet je proberen met het vlees van je
(rechterhand-) duim de klinkende snaar te dempen op
het moment dat je de volgende snaar aanslaat.
- -- ...... -9-
IE
tfJtEl
In
3
X
11
11
© Hamstein musie Company, Inc., voor de Benelux: 2 p's W Music, Hilversum, Holland
23
E Bluesladder met bends
I
I
B
A
'Hot rod' ~ 23
~ ~ SM. SM.
1,*UÇ*tf<tr trlr l r E cÎr '0 r EtJe ';r e I
G
5
E 5 D 5 E
5
" D
5
A
5
I'C r -tl 5 z 1 ~ t i ~ t § Ê ~ t § Ê I ~ t -r ç r=r; ç r I
G
5
E
5
D
5
E
5
n
5
24
I
In de slidevonn kun je de hoogste toon (in dit geval de b)
ook d.m.v. een bend spelen. Omdat het opduwen van
de e snaar meer kracht vergt dan dat van de b of de g
snaar, is het raadzaam om hier de ringvinger te
ondersteunen met zowel je middel-als je wijsvinger.
I1
E Bluesladder in slidevorm met bend
o 2
o
r
r
r
'Smokin' gun' (Robert Cray)
s
r
SM. SM.
2 3
B
E 11
r
r I1
I d P 't - I' J J' - Iflt! e r I
-
A
m7
*
SM. -
I * Et dt p P I !i-cl §;:r Ion: r r:J = I
1**1' el r die e U; ti Er f - 11
Am7 1 '-' )
rilT
* zie Bending in ritme (p. 28)
© Bug Music B.V. , Hilversum, Holland
25
SCHUIFBARE SLIDEVORMEN
Ook de E slidevorm is eenvoudig om te zetten, qua
vingerzetting, naar een schuifbare vorm.
De slide op de 3e snaar voer je nu uit met de
ringvinger, let hierbij op dat de volgende toon op de 2e
snaar wel met de wijsvinger gepakt moet worden.
Wanneer je de toonladder naar beneden speelt kun je
deze slide eventueel ook met de middelvinger spelen.
Slidevorm met bend in F
4
Slidevorm met bend in F#
4
'Funky fingers ' ~ 24
26
3 3 3
3 3
B
3
B
3
3
Vanaf toonsoort G kun je een uitgebreidere slidevorm
gaan spelen. Hierin komt een extra slide op de 5e snaar
voor. We pakken nu de grondtoon op de 6e snaar niet
met de wijsvinger, maar met de ringvinger.
Slidevorm in G
s
Dit geeft ons ook nog de mogelijkheid om de toon, die
een hele toon lager ligt dan deze grondtoon, erbij te
spelen.
313 I 333 I 3 I 3 3 I 3 t
s
s
of:
J-
31313331
B
s
Over het tweede thema van 'Spin riff' moet je ook een
solo spelen. Op de CD wordt er een voorgespeeld,
probeer deze op gehoor na te spelen. Let er op dat
beide vormen (schuifbare E-en slide-vorm) gebruikt
worden en dat vanaf een bepaald moment de
toonladders geoctaveerd zijn. (Een octaaf = 12 vakken
hoger!)
Improviseer hierna ook diverse eigen solo's.
. 'Spin riff' 25
I'&b i D J QJ n
slidevorm in A
slidevorm in G
tl J j !)J10an
11
I
27
B bluesladder (E vorm) met bends
BENDING IN RITME
Ook met bends is het mogelijk om, net als bij slides en
legato's, tonen te verbinden (aan elkaar te spelen).
c:» 26 ,...--... ..-----.
l'lq r .r- Ilr ·r
Een opgeduwde toon weer laten zakken naar de
eigenlijk gegrepen toon noemt men release-bending.
B B
Van bv. twee gebonden noten wordt alleen de eerste
aangeslagen.
c:» 26 --..... --... --... --... --...
'I
.(2 .? r ·r r .? r ·C r -f
I @ '# i L f 11 L t= E t: 11 E t= E t= 11 a 11
Een toon onhoorbaar (dwz. voor de aanslag) opduwen
noemt men pre-bending. Deze techniek wordt bijna
altijd gebruikt in combinatie met een er op volgende
bend-release.
intro 'You give love a bad name' (Bon lovi)
C Bluesladder
i t
..-.
:----.
p
r'
D
I(.)t!
cm


t
-

p
r'
D

;;j
cm
X

r
F

."..
r Eli F

""""
..-.
--
Q
r
0
F
Cf
cm
ft!

© 1986 Bon Jovi Publ./Polygram Int. Pub!. Voor Nederland: Polygram Music Publishing B.V., Holland (66.7%) EMI April Music Inc.lDesmobile Music
Co. Ine. Used by permission of: EMI Songs Holland B.V. (33,4%)
'I was made lor lovin ' you ' (Kiss)
E Bluesladder
3 3
E m D vasthouden! E m
© Hori Prod. America InclMad Vincen Music. Voor Ned.: Polygram Music Publishing B.V., Holland (66,7%) EMI April Musk lnc/Desmobile Music
Co. Inc. Used by permission of: EMI Songs Holland B.V. (33,4%)
2R
11
11
I
In de schuifbare E vorm kun je, naast de bends op de
2e en 3e snaar, ook met de pink een bend op snaar 1
maken.
Een alternatieve vingerzetting, vooral in hogere
posities, is om hiervoor de ringvinger te nemen.
4 (3)

D Bluesladder met bends
Slidevorm in D

u tv
I
D Bluesladder (slidevorm)
I
s
I
U ge! &J ft t
,.
B B
B

r- ...
I- -- f- I-
I- -- f- f-
s
B
• C. I C. I I .. , • " ...

D Bluesladder (E vorm)
IIU Ûe! &J I"ft "ft t
I1
29

UtUUPJ kr: r gJ 11 JiUQfftfCtbt I EttjJc1r 11
11
s
In de solo van 'Voodoo men' worden bovenstaande
licks gebruikt.
'Voodoo men' 28
30
r
VIBRATO
Om met name lange tonen wat levendiger te laten
klinken is vibrato een essentiële techniek. Vibrato is
het op en neer gaan van de toonhoogte binnen een
klein bereik op een onbepaalde snelheid. Er zijn
verscheidene manieren om vibrato te creëren.
(Bv. met effectapparatuur of de vibrato-arm). De meest
gebruikte manier is echter door de snaar op en neer te
bewegen zoals je dit doet bij de bending-techniek met
dit verschil dat de beweging nu voornamelijk vanuit de
pols wordt gemaakt. Het tempo en toonhoogteverschil
van een vibrato zijn nogal persoons-en stijl gebonden.
Afhankelijk van smaak en moment kan dit variëren van
bv. een langzaam en subtiel naar een snel en wijd
vibrato.
Een prettige bijkomstigheid van het toepassen van
vibrato is dat het ook sustain-bevorderend werkt.
Vibrato wordt aangegeven met .............. _.
A Bluesladder (E vorm) ~ 29
-
I ~ i Ê
-
-
Ir
-
r
I ~
-
Ir
Bending met vibrato
-
r-
Het toepassen van vibrato op een bend heeft als
voordeel dat je nu van iets onder de eigenlijke toon tot
iets er boven kunt bewegen. Het resultaat is zuiverder.
(Vibrato op een niet opgeduwde toon maakt de toon
alleen iets hoger!)
Ga als volgt te werk; duw de toon naar de juiste
toonhoogte, laat hem nu iets zakken en duw daarna
weer omhoog (iets boven de eigenlijke toonhoogte),
herhaal de dalende en daarna stijgende beweging
zolang als de toon moet duren.
Oefen dit vibrato in verschillende tempi. Bv. eerst in
kwarten, daarna in achtsten, achtste triolen, zestienden
etc ..
.-9-
-
- - - - -
IJ J
IJ
J
IJ
J
11
31
BENDING-VARIATIES
Een van de vele manieren om een toon te 'versieren' is
bv. om een toon eerst te hoog (bv. een hele toon) te
spelen en deze dan snel te laten zakken. Dit kan bv.
met een slide, maar ook dmv. een bend-release.
Wanneer je een bend-release gebruikt ga je hierbij
meestal uit van een pre-bend. Tezamen noemen we dit
een pre-bend-release.
Pre-bend-release lick 31
PRR
II"r
Slow-bending
De snelheid waarmee een toon wordt opgeduwd
verschilt nogal per gitarist. Wanneer een bend extra
langzaam uitgevoerd moet worden geven we dit aan
met de term slow-bend (SB).
SB
SB SB
11(71
f71
Slow-bend-release
Bij het laten zakken van een bend heet het slow-bend-
release (SBR).

SBR SBR SBR
11-f71'
t77?
Unisono bends
Een goed effect geeft het tegelijkertijd aanslaan van
een toon en een bend op dezelfde toonhoogte. Men
noemt dit een unisono-bend.
De zuiverheid en snelheid van de bend zijn bepalend
voor de intensiteit van het effect. Een beroemd
voorbeeld hiervan hoor je bv. in het intro van 'With a
litde help from my friends' in de versie van Joe
Cocker.
Ter verduidelijking: een unisono-bend speel je bv. door
de e op de 2e snaar (5e vak) samen met de d op de 3e
snaar (7e vak) die opgeduwd wordt naar e, aan te
slaan.
1
I'i "T
32
4(3)1

I1 11
Pre-bend-release
11
-
:11 u
11
SB
-r
11
SBR SBR SBR SBR
w't
Ott áPJr
11
I
intro 'Highway chile' (J. Hendrix)
. .
.
© BeHa Godiva MusÎC. Used by permission ofWarner Chappell MusÎC Holland B.V.-Aevolaan 41-Naarden-Holland
'Mercedes Bends Blues' is een solo waarin alle
hiervoor besproken effecten worden toegepast.
'Mereedes Bends Blues' 34
C Bluesladder
.rl.J }1 ............ "" ......
r
-
s- s
2x improv.
- _ _ PBR Ix thema
g'rr1f?è pitWCUfhl; ij J I1
33
Ter leringh ende vermaeck volgen er nu vier
voorbeelden uit de praktijk. Luister ernaar hoe elke
gitarist de, tot nu toe besproken, technieken (effecten)
in zijn eigen stijl toe past.
Let bv. op slides, legato's, smears, diverse bendings en
vibrato.
'Pincushion' (ZZ Top)
G Bluesladder
1.00
Om het lezen van hoge passages iets te vereenvoudigen
wordt er soms gebruik gemaakt van het octaverings-
teken (8va). Als dit teken boven een passage staat
betekent het dat de noten een octaaf lager genoteerd
zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Wanneer er hierna
weer normaal genoteerd wordt staat er loco boven de
noten.
-
8
00
-
I & DJ i) iVjJ I"I b1î6ft I1
'"' F
5
G
5
SM.
© Hamsteio Music Company Ioc., voor de Benelux: 2 p's W Music, Hilversum, Holland
'Forever man' (Eric Clapton)
D Bluesladder
8
00
1&l>i:,ir :'
e Red Braws Music Inc., voor de Benelux: 2 p's W Musie, Hilversum, Holland
34
-
C
....
1
DE KWINTOOL
De meest gebruikte ritmische figuren zijn altijd in
tweeën (bv. achtsten, zestienden, zestiende triolen) of
in drieën (bv. triolen, sextolen) te verdelen.
Een wat minder vaak voorkomend ritmisch figuur is de
kwintooI.
5 5
I 'I J ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol ol
- -
Een kwintooi is een figuur waarbij de tel in vijf
gelijkdurende delen verdeeld wordt.
5 5 I
i i i V W j j j 11
1 ne me te ke 2 je me te ke 3 je me te ke (4) re me te ke
'Black velvet' (Alannah Mi/es)
E
m7
E7sus4 E m7
Em7 3 E7sus4 3
Ifä c:ç:F V r I
L---S I
E
7sus4
E
m7
E
m7
E7sus4 I 3 I
If* , cl tr cJ ItU;; CoT/tv
1
gf(-Ü
E7sus4Em7
© 1989 Bluebear WaltzeslZomba Enterprises lnc. Voor de Benelux: Zomba Music Holdings B.V. (85%) EMI Blackwood MusiclDavid Tyson Music.
Used by permission of EMI Songs Holland B.V. (15%)
'Play thatfunky music' (Wild Cherry)
E Bluesladder
11
8
00
- 1*--
Ifl i - td J a Ir f f ! E C rfl
..-' E9
t ------- SB SB « « p;:; a
1i!
I
-ectrWE1tr
rrr
-t:Ic§;I:Jr[Jü lut
n
J].5i nIlI
vasthouden
SM. 1"-.
1'#0 tir dr I'"c"c;r dr IA'Erlrq'"* tJRll
© MCA Musk Holland B.V., Laren, Holland
35
BLUESLADDER-TOEVOEGINGEN
Zo langzamerhand zul je misschien gemerkt hebben
dat het alleen gebruik maken van de pentatonische
(vijf tonige) bluesladder zo zijn beperkingen heeft. Dat
er daarom vaak extra tonen aan deze ladder worden
toegevoegd zul je zeker al gehoord, en misschien
zelf al wel eens toegepast hebben. Zo kunnen er
bijvoorbeeld in de A bluesladder (a, c, d, e, g) de tonen
b, es, f of fis (afhankelijk van akkoordenschema!) en
cis (op A majeur akkoord!) worden toegevoegd. Daar
deze materie theorisch nogal complex is zullen we hier
stap voor stap op ingaan, maar laat je er niet van
weerhouden om met alle bovengenoemde
toevoegingen te experimenteren. 'Let your ears be your
guide!'
De mol5 (bS) toevoeging
A Bluesladder (E vorm) ~ 35
De eerste toevoeging die we gaan toepassen is de zg.
mol 5 (verlaagde kwint). Deze vooral uit de gezongen
blues voortkomende 'klaagtoon' is een prima
aanvulling om meer emotie in je spel te leggen. Ook
geeft deze extra toon je de mogelijkheid snellere
licks te spelen. Luister bv. naar Alvin Lee's hit' I'm
goin' home' (Ten Years After op Woodstock).
2 4
A Bluesladder (Slide vorm) 4I:IIIIIt 35
3
Een zeer bluesy effect verkrijg je door de mol 5 als
bend te spelen. Hiervoor moet je de halve toon bend
toepassen.
De halve toon bend
. L ~
36
2 3 2
In bv. de A bluesladder in slidevorm kun je de toon d,
op respectievelijk de 5e, 3e en Ie snaar, naar es
opduwen (optrekken op de 5e snaar!).
11
'In between' ~ 36
I
37
In 'She's not there' speelt Carlos Santana (in maat 13)
een tweeklank waarvan de laagste toon is op geduwd.
Dit uit de country-muziek stammende effect klinkt
extreem ruig met distortion. In dit geval gebruikt
Carlos ook nog de vibrato-arm om de tonen te laten
zakken en stijgen.
'She's not there' (Santana)
solo 2
-
© Marquis Musie Co. Ltd. U sed by permission of: Warner Basart Music Publishers - Flevolaan 41 - Naarden - Holland
38
Loco
-
-
-
:11
CD)
I
~
t
I
J
,
I
I
f
DE BLUESLADDER IN SCHUIFBARE A VORM
Ga even terug naar bladzijde 14 en fris je geheugen
weer even op wat betreft de open A bluesladder.
Door de vingerzetting van deze ladder te veranderen
kunnen we, (net als de E vorm), ook een schuitbare A
vorm maken.
Het volgende voorbeeld in C bevat tevens de mogelijke
bends en de mol 5 toevoegingen.
C Bluesladder (A vorm) ~ 37
4 2
De 2e slide-vorm is afgeleid van de schuifbare A vorm.
C Bluesladder (2e slide-vorm) ~ 37
;-SI 2
2
Een bekende riff die in A vorm gespeeld moet worden
is 'You give love a bad name'.
Luister ook naar bv. 'Whole lotta love' van Led
Zeppelin 'Pretty woman' van Gary Moore of 'Black
Night' van Deep Purple.
'You give love a bad name' (Bon Jovi)
C Bluesladder (2e Slidevorm)
P.M. • • . • . • • simile
4
B
3 2
s
-
3
4
(3)
4
(3)
B
vib. arm
© 1986 Bon Jovi Pub!./Polygram Int. Pub!. Voor Nederland: Polygram Music Publishing B.V., Holland (66,7%) EMI April Music IncJDesmobile Music
Co. Inc. Used by permission of: EMI Songs Holland B.V. (33,4%)
39
Improviseer, ter oefening, alleen in de A- en 2e slide-
vorm over het schema van 'Earth bound Spirits' .
(Gebruik ook de octavering in de hogere posities!). Na
de improvisatie wordt het thema herhaald (let op de
opmaat!), maar nu een octaaf hoger.
'Earthbound spirits' ~ 38
3332321311 3
c
m7
40
SB
,·0' c:r I
Loco
Ir E r ~ c f b r, F E ftl I
11
I
OVERBENDING
Het opduwen (-trekken) van een snaar zodanig dat het
toonhoogteverschil meer dan een hele toon wordt
noemen we overbending. In het volgende voorbeeld
moet je de e op de 3e snaar anderhalve toon opduwen
(tot g). Dit is tevens de eerste toon van de solo van
'Paranoid' .
Voor wat extremere overbends moet je beslist eens
luisteren naar David Gilmour van Pink Floyd in
, Another brick in the wall' .
11
'Paranoid' (Black Sabbath)
E Bluesladder (2e Slidevorm)
1,I!ooCrtrricr EJM,j IlhrPnJ IBJ J J In;QE1t I
E
5
D 5 G
5
D
5
E
5
E
5
E Bluesladder (E vorm)
I'· ti c.rl>éJtfifa r cr cr I a ((cf u (t 1l VI
D
5
G
5
D
5
E
5
E
5
1,.1 % =fuw I
W
tI;; ei Q; 1U:r dtr r
D
5
G
5
D
5
E
5
E Bluesladder (Ie Slidevorm)
I,·+P dtbtcr Qj I r ~ J J liJ a Ir fJ EJ r IEJr F
t 11
© The Richmond Organization; voor Nederland: Essex Music Benelux B.V.
41
DE COUNTRY-LADDER
Improviseer soli over de volgende 4 akkoordenschema's.

A I'! g J J g g g g f i f J g J JIJ J J j j J j , i t J j J j :11
G
M7

BI'! J J
G
S
41 n,J ...... ..h
,
$
,
) IJ
iJ
,
)

&--....

JJ IJ
J
,
J'
W
Ig
g
,
#_d
:11
)
--....
'---'"
CS
pS
cl'iJJ'JJ 1111J Igggd I
.7
Y.
IJ J J J I
.7
r-
I'ddgd I
IJ JJ JIJ 1 1 1 I J J 1 1 I J dJ J J :11 J
-
11
G
7

DI'! J.
G
fJ
'-"
J
IJ.
)J
'-"
B
M7
Het zal niet moeilijk geweest zijn om, met de G
bluesladders, goed klinkende improvisaties over de
schema's A, B en C te maken.
Schema A is gebaseerd op het Gm7 akkoord, de G
bluesladder bevat alle relevante tonen.
Schema B bestaat alleen uit powerchords (mineur
noch majeur) waarvan de grondtonen allen
in de blues ladder voorkomen.
Schema C is een traditioneel bluesschema waarin het
wringende effect van een mineur
toonladder tegen een majeur akkoord juist
stijleigen is. De bes (kleine terts), des
(moI5) en de f (klein septiem) tegen een G
majeur akkoord worden Blue notes
genoemd vanwege hun treurig (bluesy)
karakter.
G Majeur pentatonisch (Countryladder)
1'1
9
J
IJ
j
1 1 11/2
42
J
1
I
Wd
IJ
:fJJ J
:11
'-../
E
M7
'-"
C D
Bij schema D zul je meer moeite gehad hebben een
goed klinkende improvisatie te maken. De reden
hiervan is dat de akkoorden-keus van dit schema heel
sterk op de majeur toonladder van G gebaseerd is. De b
(grote terts!) is in de eerste drie akkoorden zo
prominent aanwezig dat de bluesladder, waarin continu
bes wordt gespeeld. niet werkt. Het wringende mineur-
majeur effect komt dan te vaak voor en klinkt
gewoonweg fout.
Om over een dergelijk schema een goed klinkende
solo te spelen hebben we dus een andere toonladder
nodig.
We gebruiken hiervoor de Majeur pentatonische
toonladder of wel de Countryladder.
IJ
J
I1
- .
11/2
""-\{
4.
.
1
'···.· •.0 ..•..
Misschien denk je nu dat het allemaal wat ingewikkeld
gaat worden nu je weer een nieuwe toonladder moet
leren. Wees gerust, want dit valt gelukkig nog wel mee.
De G countryladder is namelijk relatief gelijk aan de E
bluesladder, dwz. dat beide ladders uit dezelfde tonen
bestaan.
G country is de parallel-ladder van E blues (en
andersom).
, ~ E Mineur pentatonisch (Bluesladder)
11. ~ G Majeur pentatonisch (Country ladder)
Zo heeft elke toonladder zijn parallel-ladder.
De grondtoon van de majeur ladder (Country) ligt
altijd anderhalve toon (drie fretten) hoger dan de
grondtoon van de mineur ladder (Blues).
Bv. A blues = C country
C# blues = E country
etc.
Om een countryladder te spelen kun je de vorm van de
parallelle bluesladder gebruiken. Om bv. in G majeur
(Country) te improviseren neem je een vorm van de E
bluesladder.
Let hierbij op dat de functie van de diverse tonen nu
veranderd. In dit geval is g de grondtoon, hetgeen
betekent dat je licks vaker op g zullen moeten
uitkomen (ipv. op el).
I
I
D
6
= Blues
= Country
De grondtoon is immers het rustpunt van een
toonsoort. Om het nieuwe grondtoon-gevoel te
ontwikkelen is het van groot belang de ladders nu als
countryladder (dus vanaf de nieuwe grondtoon) te
studeren.
43
OVERZICHT VAN COUNTRYLADDER-VORMEN.
G countryladder (open E vorm) ~ 43
G countryladder (schuifbare E vorm) ~ 4 3
1\ »
tJ
~ ' . ,
13
I 4 3
"""
'"
G countryladder (Ie slidevorm) --43
, » la
tJ
\. -J
13
I 3
v
._,
G countryladder (A vorm) 411:» 43
4 4 3
De 2e slidevorm als country ladder geeft de extra
mogelijkheid om naar beneden door te spelen naar de
grondtoon op de 6e snaar.
G countryladder (2e slidevorm) 411:» 43
3
-
s
44
o 2 o
la ..
fL
s
.-fI-
~ ~
f!:-
~
3 3
...
3
3 3
4
e
~
3
,-;:;-
s
s
S
4
(3)
o
~
1=
4
'A
'"
~
I-
I-
I-
3
3_S_
'Country gids' is gebaseerd op schema D (van blz. 42)
en staat in de G country ladder. Luister naar de typische
country-sound ook wel 'Southemrock' genoemd.
Enkele bekende bands in deze stijl zijn 'Allman
Brothers', 'Lynyrd Skynyrd' of Zakk Wylde's 'Pride
and Glory'.
fI. --- --- ,...
ar Ir r IE riu(O)ruJ!JJ 18 Dj 13 I
G B
m7
E
m7
3 C D
Ix improv.
..... Ix thema ................. '"
14*tC!Uc{C I/üctnerr I1
G B m7 E
m7
C D G vasthouden
45
DE VOORSLAG
Een voorslag is een versiering. De eigenlijke toon
wordt hier vooraf gegaan door een korte, meestal
lagere, toon. Dit doe je door op het moment dat je de
eigenlijke toon moet spelen, de lagere toon aan te slaan
C Country ~ 45
Ift ' - ~ I I ê>
'Let it be' (Beatles)
S C G
en dan zo snel mogelijk de eigenlijke toon met een
hammer-on te produceren. De korte toon die je
aansla.at wordt genoteerd met een miniatuumootje.
F
G F c
© Copyright 1970 Northern Songs. Reprodueed by permission of Music Sales Limited. All rights reserved. International copyright secured.
Een voorbeeld van een wel heel subtiel gespeelde solo
is die van 'Everything I do' gespeeld door Keith Scott
van Bryan Adams' band. Helaas staat het nummer in
de onsympathieke toonsoort C ~ .
Een aardige truc om het lezen te vereenvoudigen is om
ane voortekens te vergeten en de solo in C te lezen,
maar deze een halve toon hoger te spelen.
'Everything I do' Bryan Adams
C# Country ladder
# S ~ ~
I1
1.
I'job i i frrs,4! ~ CCiffpJ]Essi ,>atf>1f-JEiEf1
3 3 (vlb. arm) _ _ _= 2 (vlb. arm) I
# .3122 # 3
1
~
F,C# 2e gedeelte 2e Shdevorm C Ie Slidevorm
© 1991 MiracJe Creek Music Inc.JZachary Creek Music. Used by permission of:
Warner Basart Musie Publishers - Aevolaan 41 - Naarden - Holland (62,5%)
2855 Musie voor Bryan Adams. Voor Nederland: Rondor Music (Holland) (18,75%)
Zomba Music Publishers Ltd. Voor de Benelux: Zomba Music Holdings B.V. (18,75%)
46
11
r
J
'Someday l'1l be saturday night' (Bon Jovi)
Eindsolo
E Country ladder
I' Öb ! ---ff ---U ti
IIr
E A
A E
;;;:--,.
I'Db á®
A
_ s
s E
Iwgurar
Q
Ir eitJlj
s S sAs Fade out
SB
-:i.. lt --. fI'- fI'-. ,....--- ".. ...-.. '""" ,....-.. ::--..... ...........
1 Ij '#"ffiJ P-fc.JF ç I·St t iJ c:1 (5 CA; r rtr 11
E A
© 1994 Poly Gram Int. Pub!. Inc./Bon Jovi Publ./Agressive Music. Voor Nederland: PolyGram Musie Publishing B.V., Hilversum, Holland (66,7%)
EMI April Music Inc.lDesmobile Music Co. Inc. Used by permission of: EMI Songs Holland B.V. (33,4%)
47
Tot slot enkele Blues-trucs voor gevorderden a la
Clapton in Freddie King's bluesklassieker 'Hideaway'.
Bending in open E bluesladder
3
11 ij.u
11
2
In het volgende voorbeeld worden gelijktijdig de g
snaar een hele en de b snaar een halve toon omhoog
geduwd. Oefen op de intonatie!
Twee bends gelijktijdig 46
3 of 3

(1=
r
SM
f
Een veel voorkomende manier om tweestemmig te
spelen is door parallelle sexten te gebruiken.
De onderstem sla je aan met het plectrum, de
bovenstem met je middel- of ringvinger.
(Hybridpicking).
De toonkeuze-mogelijkheden worden bijna onbeperkt
als je de bluesladder gaat combineren met de
countryladder. Doe dit alleen op majeur akkoorden!
E bluesladder gecombineerd met E countryladder
C» 48
11
E
'", Q' ,3 3
15 #I b cl IO:rfi) 3 l.tiJ
3 3
E countryladder gecombineerd met E bluesladder
J J J J
C»49 r -3
Ê tiè@IJlbAJr--.o- J
3 3 S-
48
11
11
'Hideaway' Eric Clapton (Bluesbreakers)

J E Country ladder (E vorm)
Ifäbi' Etfll't t - I' arE [EtIC Py- ItVEEftVEEfI
P 3 E7 P 3 3 3 3 3 3
c::::d E Country ladder
I f *.#, C l - I' p arE Eer IEt t 1- p EtJI
A7 3 3 E7 p7 E7 3
2e gedeelte Ie Slidevonn open snaren 3 3
If1b cr U?tr fp IWtVEÇffflll!tlfItf:f r I
B
7
A
7
E7 3
# 3 ,., V ,.,V,.,V,.,V
Ifjn C f3j oB 1il4êidi? J:J hm 1'/0' EU UJ I
B
7
E
7
3 3
E Bluesladder (Ie Slidevonn)
3 E Country ladder (A vonn)
If*b rnwarWIOOr1i3 .. tU9I4P
J
Sl I.tr E 1
3 3 3 3 3 A
7
t # # riff
I@ #l
g
l 9 Ig' 9 I
1 f 1.#1 j • :J 1 S t :J 1 t 1 - t:J
= = J \i :g: 9
I f *.#, J ') ,j) I 11 fJ l qt9 1 9 l 9 'Jll ijtj PJ - 11
49
E Bluesladder (E vorm)
- l;fCV1F1t!U"ll F= f It
M
, F I
3
• .q. (Sj' qj :q. (Sj' !' i (Sj' • bi
I 1#". i • I L t r Il :g E: Ë f ± I i :g E: Ë f ± I
A
7
E
7
,·ûtrJï f Ëff.; frlrtf I ..
B7 L3-.J A7 3
break

3
© Son-Lo Publishing Co. Used by permission of: Wamer Chappell Musie Holland B.V. via Muziekuitgeverij Anemis-F1evolaan 41-Naarden-HoIIaod J

50