Fnirodna prehrana prema

rnakrobiotidkim nadel
.

inna

vitalnL..r

Sve nam rnice trebalu b ti svje:e da bismo naks ma no iskor sti i njihovu energju i hranjve sastolke. Zamrznut, konzerv rani slan sastolc

se ne preporuauiu. Korlstlle h led no ako nemate izbora. Suh sastojcl, fermentlrani proizvod te ukuhano voae I povree preporuduju se u vrileme kad

t t.

.

^ t)^/t ta1 t1'a..aAt

e T tt.

.

U prehranu uvrstite Sto vise cje ovtir namirnica, a zbjegavajte one raf f lrane i prerad vane. Tilekom procesa prerade hrana vedim dile om gub hraniive sastolke kao dragocjenu v ta nu energil! (npr. zrno smede ri1e u seb nos zivot akoga navlaTite, prok jal ae za razikr od bilee rafnirane rie).
RavnoteTa hranj vih sastojaka izuzetno je vaina, a Titar ce, rtahunarke, povrae, orasast plodov , slemenke i voae os guravalu tu ravnotezu. Takoder,

.

dobro bi bio da uravnotezlte bole okuse koj sad njavaiu obroke kao i kraae
du7e naa ne pr preme.

.

Priprema namirn ca zahtijeva posebnu pozornost, od toga kako peremo nam rnice, kako ih rezemo pa do naaina kako h kuhamo. Razfol kost podrazLrmijeva ne sarfo raz a te vrste nam rnica, nego i razl d te naajne pripreme, zaa r)avar)a td. Recepti lvriteni u ovu kuharic! prlz I ie vam pregrst ldeja kako da svoju prehranu ud rite 51o raznol kiiom itako rdo.ol rt.,"o o oo \d. r : n Do FLrd orgd r d.
Prehrana treba ll ti svejedno nam
Lr skladu s godisnj m dob ma promlenama u pr rod . N le je jtemperatura trideset stupnleva znad ii pet spod nu e. 0dredene rfice fad n pripreme h ade organ zatn dok ga drugi nad n griju. Stoga

.

.

je I kod recepaLa u ovoj ed c koli recept.

I

raglaseno za kole god <nje doba preporudujenro

.

Svakile dovlek poseban istoga jog jedno vazno nadelo naglasava nuznost nd vidualiziranog pristupa s ollz rom na zdravstveno stanje, razinu aktivnost, starost spol. Zato recepte pri agodite sebi i v astilom zdravstvenom stanju.
Radost kolom pripremamo le o utjecat ae na nlegovu kva tetu moZda vise od bllo kojeg zaaina. Uzivajte pr premajuC ove recepte, bud te zahvalnl na podarenom Zivotu hran kola le pred vama ne zaboravte svaki za ogaj dobro

Kazalo
NAPITAK Ljekovlli napitak
VARIVA

.

p

o: arar

|

Vdr

/o g i.d.
21

SadrZaj
uvoD
NiIAHU

6hi
zEl.FNA

49 33t
.l

Vrrae ,dri.o d seidnorr

... .

osNovNtREcEpt

NARKI.

............4 IAKUHANJL

14.vegeburger.....V,.MAJERA..39
CRNA L[0A

.EcA

;ll KNJIZNICA
............41

lj^lo\ o ..' .o I "ha .di.a To.'ar r grdl

'lal

la oa

29
31

51 63

10

AI]JKi 1. Azukisa susenim marelicama
BOB

15. Crna eaa s povr6ern
CRVENA LECA

....13 15 2. Llekoviti naptak ...............
3.
M

N

AiVIAZ

ad bob s artiaokama

.. ..11
.

.........43 17 Sasne pogaa ce ........ ......45
16. M niaapatjis namazan
I FOA

Namazod sanutka ibundeve Mn dapatij s namazom od crvene
]ELA S POVRCEIV] Ivlladi bob s Crna leaa s Slasne Teanpura s lrireom od:Lrte Ze ene mahune sa se lvlladigrah u peaen m papr

.......... eae

............

61

43

ZU'A

81.]EI GRAH

4. Arornatin

5. Vrlt6e varvo sa setanom.........21 I\'IAHUNE
CFNA SOJI' 6. Crna sola s kestenoan 7. Crna soja sa smedom satkom

s oTenac . . . . . . . . . . .

19

lB

Tempura s plreom

o"

eee .

4/
. . . . 49

airidokama povreem pogaaice

19.

Ze ene mahune sa

seitanom

.23
)'

N,IIADI GRAH

ttd
cRVl-l\ii cRAH

20. Mlad

21. Saatasljetnm povraenr.
[IU NGO GRAH 22. Proletna salata..
SI,ANUTAK 23. Z alno ,!at va

grah u peaenim paprlkama . . 51 53

Faafe.....

eae .. tanori . . . kama

..........41 .........45 .........47

I1

.......51 59 ..
33 39

49

.......

lFlAsA/tARlcAtvtA
Crna sola sa smedom satkorn riTom

B. Sarena

sa

9.
10.

ata od crvenog graha. . . . 27 29

starsl.a

lota ..

...........

..

55

Riz bzle a Ana
Vege
b
L-r

rge r

CRI]IGRAH
Llekov to var vo . . GRASAK

............. .............

31 33

11. Riz bzia aAna.
S]\4EDA LECA

24. Falale.. ...........59 25. Namaz od s anutka b!ndeve..... 61
SARENT

.

57

SI OZENC

Krema
A

o'rdtii

t

-lo-en"

,lo'e

d

12 Varvosgljvana...

13

Kremasti s ozenac.

......... .35 .......37

cRAi-j (BcRLo iTi) 26. Toskansk 9rah . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rlcanik

SLATKASTA JELA

Azltk sa susen
Crna sola s

r

mare caraa

kestenom......

Bogatstvc bjelaneevina l\,4ahLrnarke I egu n noze om I ene su nam rf ce, ler se jednostavno pr premaju
daju puno energje. U pr rodnoj se prehraf spravjaju golovo svakodfevfo fe. Mah!farke su bogate s oZenim leaerima, v aknima, m nera lma i v tamin ma, al h najv ie st demo zbog rj hovog visokog Ltdle a lako
na raz idite naa
probav

kuhanla, dok le za tvrde (s afutak, crna Zuta sola, raz laite vrste graha 5areni, bijeli, crven, crri) zbog akse probavllivosli vaTfo da h namaaete u h adnol vod (nalmafje 4 sata, a nalbolle preko noai) prije kuhanla
Vodu od fanakarja crfe soje korlslLrno lza kuhanje. Vodu od namakanja

Takoder su osob to dobar zvor fitoestrogena vaznlh za reproduktivno zdrav le muskaraca i Tera (v 5e o totfe proa talle u kr)iz Zdrava pfehrana za nenopallzu, M. Glefvi le, P anetopja, 2004.) Prerna trad c ona foj kifeskol med c nl, podrTavaju rad bubrega, pa lh ledemo

jv h ble anaevlna.

drug h mahufark mo:ete korisl ti tako da h nalprile u njoj prokuhate, pa odllete, dodate novu i tek onda stav te kombu a gu.
Crna sola se prje kuhanja moze preprz ti na suhoj tavi. ada lu nemolte prat , nego lu sarfo prebris te vlaznom krpom, pa pr7 te na aganoj vatri da porltmen Przenle skraaule vrijenre k!hanla Ob ano se tako prepr7ena crna soja da le

6.01,

F6gOO a

OOOO ^at

t'ti

Slaganje sa :itaricama
Zan m j vo je da

kuha u ekspres loncu Pogedalte recept fa str. 25 u kojenr se prZena crna soja ' T o|d ,d l.dor

:lar

ce

trad c ofa noj prehrani svih kontifenata postoj kombinac ia leea u nd j , u mahufarke: u Kinl su to cle ovita tiia i azuki,
Lr

"ilo|i:on

r:a

l,L,ir trtr:jirrlt

kLrkuruz, dok se u Evrop ieo grah I leiam. Komb rac ja .lu7nol Z tarice i mahunarke Lr istome obroku osigurava dobro uravnote:enu ko iainu esencija nih bjelanaevina.

Americi grah

N/ahufarke naldeaae k!hamo tzv. Sok metodonr, Sto znaal da tjekom kuhanja u posudu u kojol se kuhaju dodalemo, prema potreb, manjLr ko ainu hladne vode Takav nad n, "sok ranle" hladnom vodom, pomaTe da se opna mahunarke,
njez n najtele probavllivi d o, dobro skuha.

urganskr uzgol
Kao
za sve ostale

[] tome fam pomaZe dodavafle komadiaa kombu alge
Lr

(3

5 cm) kola se

nan rn ce kole kor st mo

prehrani za mahufarke vrled

pravi o: one iz organskog uzgola, dak e, uzgojene bez upottebe agres vn h

dodale na poietku kuhanja. Kombu a ga i mahunarka dlne dobar par - ledna drugoj poma:u k!hanje. l\,4ahunarku poanile kLrhati s ofo iko vode kol ko le potrebno da lu pokr je,
a tijekom klrhanla dodajete vodu po potreb. Nalprile kuhalle fa lakoj vair, otkopjefe, a kad Lrzavru, smanlite vatru i pokopite posudu. Na podetku

umletnih gnoliva, maju v !e hranj vih sastojaka i, ne manie va7no, v 5e v talne efergije nego ofe konvenc onalno uzgojene.
kemika

ila

Priprema
1l)ratitti-

kuhanja moze se stvort pjefa, koju maknite ilicom. Nastavte kuhat na laganol vatr uz provleravarje kol aine vode. Va:no je da se mahunarka ne kuha Lr puno vode, kao sto se to tradic onalno ob dava kod nas, nego da vode bude upravo ono iko ko iko je potrebno da mahunarka lilepo nabubri i postane mekana (samo ako rad te vanvo, ko d na vode treba bit veia). Mahunarke se zad njavaju kad su B0% gotove, pred kral k!hafja to najde<ce solju ii umacima od soje (shoyu I tamaf ). l\,4ogu se dodat zadifske trave ii nek drug zaani u prahu (dumbir, koriandar td.). Na kralu kuhanla mahunarka treba upti svu vodu bit mekana.

Prile kuhanla i namakanla pregledalte h zbog eventualn h zaostal h kamena ca, oper te u posud s h adfom vodom pa oc led te.

l"l,irrirlidrlli:
Mahufarke se mogu podije ti na mekane tvrde. I\,4ekane (leaa crvena, zelena, smeda, crna, mungo grah, suh graSak, azuk ) fe trebalu se namakai prile

irtl Ponekad se mahLrfarke koje se duze kuhalu (s afutak, crna sola, grah) mogu najprje kuhat u ekspres oncLr, pa nasiavt kuhat sok metodonl. Na sLran 10 11je recept za k!hanle slanutka fa tai faa n.
rt

iit r,i rr

i::ii':tlll!t:

i

1; r,i.: k r.,-' I

rt

do 2 sata (vel kl bjel grah). Nalae5ae se pripremalu kao varva, fo od ani su kao pr og. Dobro se komb niralu s povtaem k se m klplsom r repom. te korjenast m zim . Crvenl grah kol se kuha oko I sat zagr java orgafizam, dok crni {kornjaaa), aist organ zam od masfoae. fuliadi grah se priprema s prolletn m i letrlm povraetf. L variv ma i salatama. GRASAK I MAI-IUNT

moze tralat od20mnula da2iV2sala. No. falvair le je provlerit le mahunarka kolLr kuhate posta a mekana. Naime, ako le tvrda znaa da I je kuhafa pa, bez obzira na lob aaleno predvldefo vrileme,

0vs ovrst nlahlrrarke

Svjeii gr3iak i rnahune ledemo sezofsk (rr pro jece I leto) pr prem lene
raz la te nadine.

na

kuhafle tako ae b t fli ', ::r .. ,.iil :tir I ri;- r tr:.r..
produZ te

probavljivila.

Of

Dobro kuhafe mahunarke rnogu se auvat u h ad iiak! 2'3 dana Va:fo le da h prile ponovfog koriiterja zagrlete. lvlo:el€ h parit, pirlat s povraem /

:taricama, pravti namare iipakvarva. VaZnojeda ih neiedete izravno h adfjakal
i(.r,1:r

z

imaju festo manle bje anaevina kad su svlezi, pa se jako dobro tanom tofuorn, narrirn cama koje sadrze kva tetre ble andevife Osuaeni graiak fajaeaae nam je dostupan u po ovicama. Ljepo se raskuha, pa je sjalaf za guste juhe i namaze. Polov ce graSka su po upro zvod, pa se ne
radopunjavajLr sa se

mogu k ilat

.

r-l

Sve se

mah!narke rfogu uspje5no k

rlaLi. Za

preporuke pog edalte kuhar

c!

LEfA
vrste: zelena, smeda, crvena,

crfa,:uta

Vrste nrahuncrki
ATUI{I

Razliiite vrste leae aesto se kor ste u prirodnol prehran jer su agafe lako probav j ve. N je ih pO -Or O d . d d O lo.'l d l F li .

br:e nego osta e rfahufarke. lvlogu se kor slil
t

0rjeftaln crven azuk raste kod nas. a izuzetnole c jenjen jerjaaa bubrege. .leosazuklem bufdevom (vdi kuharcu Zinta) padtiava vita fost organizma. Posebna vrsta lrokaido rzuki ma sialno zrfo kor st se za pr premu llekovit h
le

jekom cile e god ne, a zbog relativno brzog
energ le, osob to su pogodne za

kuhanla lagane
projeae

i

Jeto. Bogate su folnom krsel nom.

a napitaka \v d i lv'lakrabiatitka danaca ljekarna, P anelapt)a 2006.).
,d#
o

6nAl"{
vrste: aaren , brle , cryef , crf

zelena leie se zbog svole ledfostavne pripreme aesto kotarb nira u prirodnol prehraf . Kuha se oko 45 m nuta i od iara le kao pr og uz Zltar c!, kLrhafa pa zat m pirlana uz povrie u variv ma s . Smecla leca s tfileg je zrna od ze ene, se korist i pr prema kao i ze ena.

a

16. ndrd ro kuhafja, a kuhanle moie Lrajai od 45 m futa
6

Ddl

.gd

iF*o

fai u polov ca ma, pa se (15 20 m n) i pretvote u p re ii umak, ovisno o ko a ni stoga vrlo brzo skuhaju tekua ne koja rf se dodale tjekom kuhanja. Polovce crvene iTute eee su zapravo po upro zvod. pa se ne mogu kljati.
Crvena i

iutn leia

na tr1 Stu se najaesae mogu

SLANUTAK 0m ljena mahunarka orasastog okusa koja se

Raznolike kombinacije
kombinac l\4ahunarke se priprema u na brolne nadine, kao samostaLni pr lozi, u j s raz iaitlm povriem: uk se jenim, kuhan m, p rjanirn, s rov m; sa

l.Or.t ielon r.lFgodilpr

Obd\a/..10 qe ra-1d;e

je kuhanja i vr o se aesto kuha u ekspres oncu. Njegov s atkasti okus odgovara osobito u kasno jeto I podetkom lesen . Sastolak je odlidn h
pr loga, sa ata, namaza var va. SOJA vrste: Zuta, crna, zelena (mungo grah)

ZIat\cama; kao namazi, punlenla var va ie se u nj hovom korlStenju za sta ilepo mozete po grat s razllaltim ukrsfim sastojcina. Uzlvaite u 5arol kom ob liLrl

azuki

nije potrebno potrebno

50k-metoda

1 sat

biiel manjeg zrna
bije ivelikog zrna

!ok

metoda

do 1 sat

Zuta so.ia je jedna od mahunark najbogat j h bje andev nana i drug m hranjivirn sastojc ma. U pr rodfol se prehrani rjede kor sti u zrnu, a vlge u ob iku proizvoda dobiven h na trad cionalan nadin: miso, solin umaci (shoyu I tamar ), sojino

ekspres onac potrebno nije potrebno potrebno, uz dodatak
S0k-metoda do 2 sata

mljeko, tofu tempeh. Pr paz te da su soja j. i proi,/\,oo i/ o gdn r o bio osl og . zgotd Zuta se soja kor st najviie ujesen, a proizvod

crna le6a crna sola

aok rnetoda

35
21

rn in V2

uta

sala

se

,7
CTNL

rctce solt
1 sat

ffi:
pr

mogu kor stit tijekonr c jele godlne.
Crna soja le vrlo ljekovita iosoblto dobro djeluje na Zensk I muski reproduktlvni sustav, te ub aTava kasall. Namaae se prije kuhanja kuha se dugo crvena leda
crven

/ przenje
potrebno nije potrebno potrebno potrebno potrellno
5ok-metoda

1 sat

iok

metoda

20 mlnuta

Sok metoda Sok-metoda ekspres ionac

l

sat

- oka 2 i

y2 sala pa se zato

faldegee kor st ulesen

iz

m . Prile pripreme se moze pditi na suhol tavi

laren grah
slanutak

do 1 sat

(vid recept na str. 25).

l sati
potrebl

po

Zelena soja ili mungo grah or jeftalnog je podrilet a. Kuhana je za po a sata, a vrlo
aesto se klja. K ice ze ene soje vrlo se desto

*

rtl

I
suhl graSak

n

je potrebno

50k-metoda Sok metoda 5ok-metoda

45 minuta 40 m nuta 45 n'rinuta
25 rninuta

nrje potrebno

du

polr

Frui-l fao

orenier r-d

nije potrebno

u woku.

( v c

zelena soja

ni.le potrebno

iok-metoda sok metoda
5ok-metoda ekspres lonac

nile potrebno
Tuta soja

potrebno

2 sala
1 sat

\l
OSNOVNI RECEPTI ZA KUHANJE MAHUNARKI

. .

Ptokuhajte ga u vodi u kojoj se namakao, pa ju prolijte idodai[e navu vadu te konbu algu. Zatvartte lonac i kuhajte na lagenaj vatri45 minuta. Pustite da pritisak padne, otvorite lonac, vratite na vatru, dodalte sal i kuhajte po patrebi da slanutak omek'a ili barem 5 minuta.

Zelena leia (5ok-metoda)
1 sal ca ze

ene eie

traka kombu a ge duga 5 cm

Tako se nogu kuhat i sve vrste graha.

22 . . . . .

Y2

la ice vade

so lsoj nurnak
LeCu aperite iaciiedite.

Crna soja
I
Salca crne soje idice so
i

Na dna pasude stavite konbu algu, prekrijte leaan te dadajte vodu da pakrije le:u. Kad uzavre poklopite lonac, tako da ga paklapac djelanieno pakriva. Smanjite vatru i kt.thajte 30 ninuta uz pavrenena dodavanje vode po patrebi. Dadajte sol i sajin umak ipromijeiajte. Prakuhajte joi 15 ninuta. LeCa treba upiti svu vadu, pa aka je ima previie, pajatajte vatru i otklapite lanac da vada tskuha.

7a 7

2 aalce vode za narnakanje sojif umak

Na ovaj naa n mo:ete

kuhati druge vrste ece, priagodavajuci

ko iainu vode.

. . . .

Zajedno s vodom od namakanla stavite

Crnu solu kratko operite, te namoiite s dadatkom sali preko naCi. ju u pasudu za kultanje. Kuhajte Sok metodom dok ne omekSa. Za b ee van trebati atprilike 2 sata. Kad le soja 80% kuhana, dadajte malo sojtnog umaka i nastavtte kuhati dok

Crvena iZuta le6a kuhalu se kraae.

patpuna ne anekia.
Crna se soja mo:e prije kuhafja

pr:it

na suhoj tavi, kao u receptu sa

Z

taricom

Slanutak (u ekspres loncu)
1 Sa ica s

(str.25).

anutka

voda za namakanje

traka kombu alge duga 5 cm 2-3 5a ce vode so ii soj n umak Sla utak namaaite preka naai u dvastrukaj kolieini vade, jer se tijekam namakanja paveCa.

AZUKI

1. A,zuki sa suSenim rnarelicama
Ava zanimliiva slalkasto lelo nadahnuto le sugestijana Avellne Kushi.
1 salca
y2

azuk graha

5alce suh h mare ica iz organskog uzgola traka kombu alge duga 2 3 cm
SO

Susene narelice operite inasjeckalte na manie kontadlte. Azuki operite, u posudu stavite konlbu algu, azukt, suiene marellce ivadu da ih pok je. Kuhajte pokivena lok metodom 4A-ak mtnuta, pa dodaite sol ipranriieiaite. Kuhajte dak zno patpuno amekaa.
Na,'ttrrlar ta Ako izoslavite

mareL

ce, imate recept za najled rostavn le klrhanje azuk graha

2. Ljekoviti nanriak
Hokaida azuki asobita je wsta azuklla siainog zrna. Ad niega se pravi aplta| kaji podr;ava rad bubrega, a osabita le blagatvaran uiesen iziffti.
1 7 ica hoka do azuk la % dl vode traka kombu alge duga 2 crn

3

mrva so

i

. . . .

Azuki apeiLe i stavite kuhatl s kotnbu algan ivadont. Nakan ita je uzavrk), poklopite posudu, snanilte vatru t kultalte 10 nin,
dak azuki artekia. Dadajte sol ija: kratka prakuhajte. Popijte topb, a azLtkt pajedite.

& &*,

BOB

3. Miadi bob s artiiakama
Ova se sezonska jelo spravlja u

prolie:e, kad sazre mladi bab i aftiaoke.

ldealna za zaljubljene.

4

5 aft aoka

5a ica r.rladog boba aesn ak po Ze i vez ca sltno sleckanog
I

sta perS na

5-6 7l ca krusflh rnrv ca
mas inovo ulle
sol

. . . . . . .

Artieoke operite iodre.ite

in

gornje dijelave lista.

Panijeiajte nasjeckani ieinjak s kruintn ntrvicana, ulien idijelom perSina. Ar eok-- napunite nleiavinon lstavite u manju posLtdu, da staje usprawa. Preko aftiiaka stavite ntladi bab. U posudu ultlte 2 3 cm vade I malo nasllnovog ura. Poklopte I kuhajte dok artiiake i bab omekEaju, aka 30 ninuta. Pa potrebi pred kral kuhania pasalite idadajte iai ulja.

r.f:.t!2i licA V I.1AJ'RA

ll i.ii: I I 'l

i

i,ilrir,l-t

',, ,{ l

,

l

Biieli gtah lopit cc van se u rslitna
1 i Yr 5a ca

ve kog bilclog graha

1 por uk, narezaf na lafke dilagofa ne trak ce

2

L mrkva. farezara na kock ce i lalce pesta od raliice RapLrnzel
L/, 2

id ce so

korica 2

poa

m

!na

aeanlak po :c l

ce rras lrovog Lrla voda od kuhafla graha
Btleli grah nanaiitc preko a)i't p.i Ea skLthajte s kotnbu alEiant iol\ netadutt. Na L.tlju ispiriajte t--anlak..Jodaite nrkvu ibtieli dto panluka. Kntka prapi4aite Ll pa)sualu 7a p--a'enje stavite kuhani grah, povrac. pesto, llfitLtnavu ka[i:L),

i

f

vodu ad kuhanla gralp t sal
Stavite pe:i n.t 180'sLupnlcva l5 20 rrtnLtli:. Prle po:;lL.tivanla izvadite liriurovu ko|cLt. dadajte Teletti dta partluka I ptoniieiaitc.

Pesto 0d

r:la.e mo:etc neprirv I r5.]nr N:rnoaitcsuicrerala.-"{bareml0mnllir) pa huslif tcu rtkserL !aei{lakarrn nr.rs to!]tLtlJem Taanfitapo:el.Trkoprprcmll.r peslo roiete auv.t Lr h iidfl.kL rek.J ko d:nn.

5. Vrui:e varivo sa seitailcm
Paprena grah varival
1 sa ca bllelog graha sredrleg zrna

4 5 5a ica vode
ma i komadia kombu a ge 1 lst lovora voda od kuhanja se tana

I uk farezan ra kockce 2 iesrla ieanlaka % crvene paprike, rarezafe fa trakice y, zelene paprlke, rarezane na trakice
Yr: iaice kumina Y2 3/a liaice so i
malo kajenskog papra

,.ro

opod o J'.'o.o.1"
fa

ap7'

200 g se tana narezanog brasno t p 850 sleckani mad l!k

kock ce

Gnh kuhajte u ekspres lancu s kanbu algatn ilovorovinl ,stan oka

I

sat.

Pustite da se pritisak smanji. pa atvonte lonac, pasallte, tzvadtte lovar imala izniksajte grah rutnim mtkseram tli dia graha izvadite i izitliksait-- u blenderu. Na nalo ulja propirjajte ieinjak, luk, crvenu izel.-t1u paprlku. Dadajte kLtntn. sal i kajenski papar i ubacite u grah te sve jaS kratka prakuhajte. Seitan pospite braSnon le

ispiite

u dubokam uliu.

Dadalle seitan u variva. I Jkrasit'e mla.iim lukan.

\l|i ).iJ\ :ril ii\
tsstruHFg{,t,

tj. f tr'r,r :,,;ii,' ],t i.,tlsi.liriiill
Prava l--la za hladniie dan-.1 1 aa lca 1

q#

crre sole

ia

ca keslefa

vode po potrebi
SO

l-2:

ace r7nogsada
preftta uvadnan teceplL.t, le stavltc kuhatt.

Ct't1u soju t)atnoiiLe

Nakan

I i%

ikulalte

sat dadalLe sol tpcaene kestene (trblele tlt kLtpiti kod kestenjara) dok crna soia ne anekia (tu nekad na potralati ida 2 i l: sala).

Dadaite slad I prontjeSajte.

{d!,_

!:i$SS,r",^

-,'

q.,' 11.:,

:ijti::i :t,:r :r;':fii-litll'l

,i: I i:i

i

L.:

I;i

il

l'

::f:11-l

Kanbinaciji) ti kajaj se cnla sola priie kuhanja przi, ato skraauje viiene
ku hanla

1 5a ica srrede

r

ic

7, Sa i.re s atke rl:e 3 : ice crl]e solc

3 ialce vode

. . . . .

Cntu saju prcbriaile vlazton krpotn te prcpiite
dcbelag dna. stavite u eksprcs lonac Dadalte Kad uzavre posolite izatvonle lanac.
RtZu operita
t

Ltz

slalna nttjeSattie tta tavi
sajLt

pienLl

i

vaalu.

KultajLe na laganoj valri l<ad p[itisak

50 ntitltita pa.lue atvaite lanac, prontiieSaite i pretnlcstite u p,:tsutltt

za

paslri;ivanle

i.;il'r

L'-i\j

i

i l i:it:,,]-i

'....
Vrla ukus a konbin.lcija s jedna ad moiitt ndnntca kulEnia

2 5a ice kuhanog crvenog gralta 1 5a lca kela ( i nekog drugogzeenog I sratog povraa)
Y2

ialce

kuhane arame a ge

7, Salce k!hafog kLrkurrza
I

\

1 1

:

ca tarnfog s,.Tarnovog L la
octa

:lca vode I ii ca r,fog
1

7 ca jea nefog slirda

1

:
7

I

ca soka od dlmbira ica gOmash la

f,.,'

grah nat atite. pa skuhalle aak lnctodon s katt)bu algant. Lt kuharici Nge) t kukuruz (tli moiete kotisltli kukunE u staklenci) l\/lrkw i kelj opeitc i nare1ite, le kratka skLthaite u r ala vade.
Crveni

Skuhaite arane (vidi rccepl

Napravite prcllev ad navedenih sastajaka
Sve sastajke ohladitc na sabnu

le

peftllLl'u. ponii.'iajte izaiiutLe prelievan.

t)vakvlr saalu ntolete raz dthvrstagraha.

tapravlt

od drugth

!

sta mahLrnark : ze

erle sfede ll crre acete

:.1 llii.ttr':r'i,,1 li;i,:
TadEianalno vanvo s kiscliir kLtprsant igrahan rta ntalo drugaCiii naattt. aa ca nekuha rog (irvenog graha traka komb! a ge duga 2 3 cnr I 5al ca k selog kupLrsa 2 manja krLrfirp ra
2 ae5nja aeifiaka

I

1l aa lcc fasleckanog perslnovog sta
masl novo
Lr

le

korrad a d rf lenog tolLra

. . . . . .

Grch nantoALe iprckuhajt-- Lt vodi od nanakania. algLt i kuhaite dok ntle otprtlike ta Odliitc vadu. ultlte navu dadajte gatova (lreba astati lai nab tvr.J). Na in.Jsltnavanl Lrllu ptopt4alte oprani kiseli kupLls idodajte kultafii grah.

koitt

J/a

Daltjte vade dti paknie i pustite .Ja prav[-.. Dadajte krLinptr []atczan na ko(:k[:e, sittto sjeckatit aeinjak, periint)v ltsl i sal te paptar po 2elji Kuhalte d)k knintpt anekSa

Pa|lileialte sicckani tettjak. flbani ditrlieni tolL.l sicckari peraitt I tnasllnova
ur-o, tc dadajte

t

variv.)

Wry'
ii,,r' ii]
Vrlo
i--

IiI lii,-)../ii 1)

Lftrt!li

|kusno iodliino z.t iEcaltie otgatllzna
Y,

I

ialca crfog

graha

:

l':

1 lrak; konbLr a g-" duga / cm 2 veaa uka, narczafa fa krupfllc

1 uk, nareTan na deblle
po ulnlescce

2 iall]c bundeve, nalczane i;] 2 rfrkve. nar..zane fa kruprile
kof
ra (.le

krupn le komadc

3 7 c-" vodc

kairjef pcri na, nnreraf ra krupn je koflade -j tamoccne p|] ovrce suscne
rala ce

I

U2 tcesot
lO0 g rarLbanog d nr lefog tofua 3 :lce sllrcokrelov h slefrerk Y2 i LaLce kurkrme rfasl fovo u je Y2 ia ce sleukafog pcri fovog lsLa

7B

r:

je h icinleva i:eirlaka

1 l, do 2 lterr..Llca od povraa
I
3
r/,

iaLca pear-"n h kcstena .Zl cc la rarlla

:

a ce sulrog

tirf

la

ra

7, i.r lce s tno sj..ckarrog sta pers ra

Gntt [tanta]iite prcko noL't te stavile kLlltati Lt tent.'liau s povracn tz prvoE dilcla tecepla, kestcotna ik(nubLt algon. Kulttjl-' I sat. llva(lite pavrc-- i dD graha, iztlltksalle tv?ttte Lt vativa. Dadalc tana lst.thl tiotijan Kulnlle la,j l0 nrltt.,J.
Zd to vnjernc u tlrLtgoj ytosttdi ,a ntashtrnvont Ltllu ispirialle ltlk dodaite butdevLt ivo.Ju. Kad zakipi, snarltle vatftt, dod,tile tttalo soli I kult.lil-' l5 ntlnuta tli (la)k bLnaleva t)trteltia. Dodalte ostalak sall. kutkunu, ttbani dttnllertl

[aiu i sL.trcakretove:;jen]enkc te sv.. Tatl-utlna lzriks.Jlte u ptre. l,la sre.Ji|u la|tjLtE stavle pite Ltok[)lo doda]Le vatvo t.' paspile sleckanint
ltsfot]t petaina l

r , l-l

i\li,li

K

I
A

I ir::r li:rr .: lir j:lrt,r
t-o

na

t

i

n

a i osvje)a

va i

uce.

2 ialce kratko kuhanog graaka 2 aalce kuhafe sm..de ri:e

'll
reko
sQk

ko s tno nasjeckanilr isiova bos lka 7, 5a ice s tro sjeckarog ista pers fa

poa imctc ce rfas fovog ulla 3 7 ce tofu rczc ( iraloneTe 0d lolLa) 2 I ice vode
2

i

. .

PotntjeEajtc

graiak i

t.u,

naptawle ntannadL) i prelijte je Ueka tizt btzlia pa

ostavite da adsbji okt) 20 mt[]Ltta

P)sluiLe lagano ahladeno

:i
I

ir..'l

[.

l);:\ i i:- t]ir
,.,

..'. \l:litvi:

gllir"rlrir

Neobttna t hranjiva kotltbinactja

I
l

% itra

vode
Lrlle

tamno sezanovo

veir l!k narezan na kockce 1 manl kor jcf ce era narezan na s lne kock ce
curry po
2/:
SO

7e

j
eae

ialce smede

neko ko suh h mrkih trubaaa, vrgafla I shilake gjva
1 veia nrkva narezana na ko 2 :lce tahinrla

!t

ae

Zagriitc vadu za vaivo, .t l.)osebno t)antaaite sLthe gliive. Na tannarn sezai)avafit uljr.t ispi1ajte luk iceler, pa .lodajte curry
apranLt leau.

I

,j":Jf.

Dadajte zagtijanu vadu i kuhajte letu s paw'Cem pola sati). Dodajle sol I nasjeckanc gljive pa kuhajt.- dak leaa ontekSa. Ttlhini izmlciajte s malo vod.u da bude tekLta, pa dadaite u varlva Dodaite nrkvu ipa ktalka prakuhaitc.

ovo var '/o rfo:ele

fapravit

od ze ene lec€

srrfrs=ffi

,

:i. (i r:riti'::;1.i tirl.irttit,,rI
1

Pesluzile ovaj sloZenac uz salalu idobit Cete LtkLtsan icj.^loviLi lagani abrak.

ia

ca srnede ece ce leama

-i
Y2

ir',.
ce mrkve 72 5a ce blrndeve
Y, Y,

72 Sa

ia

3 ialce vode trak.r k.rmb! a ge dLga 3 4 cnr
ovorov ist
vez ca mladog uka

ia ice uka ia lce paslrnlaka

:Lca lah
1 2: aicc m sa 1 2 : ce rrasl novog u
bragno. ulle

I

a

1 7l aica svle7..g dumb

ra

i

nlegov sok
la

J-oian nanotite preko oai, pa sutfadan stavite kuhalt s leaan, kambLl algotit, lovoravitn ,slotn tvodotl. Neka se kuha na laganaj vatfi 50 tnlnuta
lzvadite lavar ikonibLt elgLt.

lspqajte sitna sjeckani luk, pa €ta dadaite
naslinavo ulje

Li leaLt 5

jeatnont. Dadaite misa i
vade da otnekia.

Pavrce are2ite na krupnije kofitade iskuhaite u nala

lspasi[ajte L] pirc idadajte sal, tahini i(lLtntbir. PosLtdu 7a peienje naLlljit.-. palna;nile, stavite sloi leCe

s

je(:nont pa ga

pretnitLe pircan ad pavr'a. Pectte Lt peani..i a lB]'C aka pala sata Paspite silna sjecl\an tn vIascen t.
t

BL|rdevu

Lr

olorr Teaeptu mo:etezarlrjerriti batatima la projetrLr varlari! rr'roiete
uka (yr 5a

ralravti kr.mu od

ce)

mladc mrkve

(1

yr Sa cal

.lIi. i: l"ll\ i l"[A
'
,.,,, ,ir ,, L,r ,r
r

Avi se bLtrgeri peku u peatrct Sta pojednostavllLtle ptiprcnLt. Osobita ih vale dieca!

I ia

ca kuhane eae

3 4 Tlce sitrih zobenih pahull ca 3 4 aeinja aesfla ka
ve7

sla peraifa l, aa ice drmilefog tofua 2 :lce masl fovog uLla

ca

SO

3: 1i
%i

ce
a

zobenog

soj fog vrhnja

ca kva telnog senfa

aaekLrrkrmc

. .
.s'

U kuhanu Egnjetenu lecLt dodalte zobene pahutlce. aei jak, periin, dinljeni
tafLt

i sal.

. .

Dobro pronlje;alle i oblikujte okrLtgle, plosnat.- ablike. Ava kaltina leae dovoljna le za 12 burgera pronjera 5 cn, a debliine ntala ntanie ad I crn. Zagrijte petnicu na

lgA'C ilspeclte burgere la

mtnuta, pa th akrcntle na

drugu sttanu I pecite ja! Paslt)ritc t7 umak

l0

tltinuta.

.,RNA L [Ci\
I

ir. Crna leca s povrcem
2/:

Odliean naein da kuiate ovu manle paznatu, ali tzuzetno ukustLi vrstu leae.

aa ce crne eae iraka komb! alge od 2 cm

1i%iacavode
1

2

a ca solinog umaka

I
%

Sa ca kupusa, narezanog na rezance

!a lce mrkve, narezare na d lagona ne po umlesece

5a ce kukuruza z slak enke tamno sezarrrovo ulle 3 Z ice s tno sleckanog perlinovog sta
Y2

Cnu lecu opente, dodajte vade da ju poknje i kad uzavre, smanjtte vatru i kuhajte pole sata uz dadavanle vade po patrebi. Kad ie le.a skara gatova, dadajte sojin umak ikLthajt,- dak leaa sasvim antekia. Na malo tamnog sezamovag ulja ispiriaite mrkvu, pa dadajte kupus i kukutt.tT-. Dodajte kuhanu cnu leCu. U posudu dodajte jai 2 3 Zlice vade te mala sall. Kuhajte poklapljeno 5'B minuta, dok pavrte amekSa. D.o. . o. d o pa p.. |: -n pF.-.pa ^, td. it;l!o
lre!ra
Na oval nairn molete skorstt druge vrste kuhan h rnahunarkr Mo:ete konb nacle povrca (recimo mrkvu i por uk)

koristt raz

ite

,/
..,i .
a)vo

i\.rr,i

i t l..rr,

itliili ,"-,i,':lt, l, llj: tr.iri):,i
jelo

niele

paslLtiiti kao alrakLivra prc.l1-'b!

I | + aa ca difke br.rifa 23licebraanalp850
2

l
ir

i

ice k ta letfog h adfo l)reiauog ca praika zr pecivo

u lal

mao50
Vod.l

1

ia

ca crvene lea-"
aLgc

koflad a konrbu

2
kor
u

Y, aa ice vode

jafdar od soc l i ca tahirila vcz ca lsta peri fta s ifovo Lr lc

rak

ra

mlad{lg uka

. . .

Zatrilesite ntekana tilesto. o:;lavtc da odstu| pala sata tt prozntoj foltjt, pa iuvatatc inap[avtle laDke iapatiie l\o]e pf.ite na tavi s lcdne idttEe sltatte
bez t.tlja.

Lecr aperite i skuhalte aok ltcladan Zaiinitc Ltnakutt od saic, dodaile kariiandaI Lt ptalu itahtnt aapatije pretnaztte nanaTotn ad crvene leae I paspite peiinont ili nladitt

Ovo le o poslu:ite uz salaL! od r

kule

neku drugu seT0nskLl sa atu.

,' 5le:le
3!a I:
L/a

pr.r5,;al':rlt:

l.lnenadite svaje goste avin Ltkusnim zalogajaiiima koii se magu l.'sli i prstima.

ce braina,

I 1

12 aal
Y3

ca brainatpS50 5alce dinke ovog brasna

2 3 Tlicc kukuruzfog praaka za pec vo lca
u la

T aceso

2

:lce kvaltetnog

voda

1 aa ica

crvefe

eae

2 i '/: 5alc.. vode rfal komad a konbu a ge 2 3 suiere rali ce

mas novo l] je tirr jan
sol

. .

Napravitc rnekana tijeslo laka da ponijeS.tte t)ajprlje sLthe sastaike. u nlih dodate ulje. dobto iznrvitc prsttnta, pa uz dodavanje vode Tatnljesite tticsta.

A ,t'!
Ralaice

adao a

aa .- ..'lP

. .

namotite l0'15 iilnuta pa nareZite na kotnadtae. Letu operile, dodajte konbu t vadLt da je pakije. Kuhait-. 20 t1linuta Ltz p.)slepetto dadavanie vode (;ak neloda). Posolite i kLrhajte lai 5 nttnuta U g..)tavLt le.u LntileSajte tinijan i ntaslinava Ltlje Tijesto razvaljaitc pa izre;ite krLtgove kale punite kLthattant lecan. Prekbpite svaki ktLtg idobto spolile rubov.- pa tzbockajle vtlicant. Pccite u prethodno zagnjanoj peank:i na 1SA'C 2A ninuta. moiete pos
LZ

ti uz umak od zobefog vrhfja (lec"pt za Llmak uz vcgeburger." na str. 39) osmsltesvolu org ralnuvarjanlLl.
Pogaa ce

iLirn LEcq i8.
Tempura s pireom od lece
Ce

Svaki zitnski abrok bit

joS slasntji uz avu bagatu tempuru.

I ialca TLrte leie
mal kornadie kombu
L/2

a ge

Sa

ice batata (slaik krumpir) narczarag na kocklce

2 5a ice vode
50

dumb r u prahLl
smjesa za tempuru: brasno tlp 850,

sol

voda

le za pr:enle svjell i crni sezarn za ukras
u

LeCu aperite

islavile kuhati s kombu algom i

I

Salicam vade.
Le

Kad uzavre i leaa Ltptje

vodu, dodalte jai vade

bakt.

Kuhajte 20'ak minuta ili dok oneksa.

Dadajle sal icurry, te izgnjetite da dobljete glalki pire.
Napravite smjesLi za tenpuru t-. zagnjte ulie za przenie.

Zlicam advajajl.e pa kuglicu ptrea, Ltbacite u smjesu za tempuru pa u

pd

p. \t

. (". 1- p,-gt.," a L,

.

Ocijedite na papirnaton ubrusu t pasluZite uz nala ribane rctkve, repe ilt daikana.

,iJLINH

IVI,AI'ILJNI:

i9. Zelene fiahune sa Ee itanofir
ldealna ljetno jela kaje ae se adlttna slagati s palenlan. 2 ia ice d jagona no narezan h mahufa
1

!a

ca trak ca se tana

I

luk narezan na po Lrmjesece

masl novo u le

dl _to A. dr_'ro.o l"

,tat . a a r"

,

Trakice seitana marinirajte sa shayuan

ilanntn

sezantavim Ltlien.

Io-d n"a,oj-

Na italo xtaslhavog ulja prapirjajte luk idodalt.o maltune. Dodaite na dno

ps

ot

te pot

I

Dodajte seitan i kuhajte Ako van je na dnu pasude astalo tekuCine, mozete lu zgusnuti kt.lzuam i taka

jai 5 ninuta.

ViI I\DI GRAI_I

20. lilladi grah u pecenirn paprikama
O.llitan naiin da vea kuhani mladi gtah pasluZite nalo druEaeije.
1i%

ia

ca kuhanog m adog graha

2 3 mlada uka
1 2 aesnla aesnlaka rfasl novo u je 2 7 ice krusf h rnrvica malo ribanog dim jenog tofua sol po potreb

3 4 srednle ve ke rog papr ke

. .

Na maslinovom ulju prapirjajte teinjak i nladi luk, dadajte grah i kruSne mrvice.
PLtnite

papike i pecite na 2AA"C 2A nin ill dok se paprike ispeku.

I

rg

,o'

i):r'ia:rtair/i:n- rrr,rrl.)i,rnr'ij. j ./,,r fr r,ilr'

i.iirilL-'

I i:r .., ll a:a]:rq lr.r'; I it ia t r!,tn rrara/r r l, ir itak ra) I iir irir I irrla Ir l,,iit. rar'azatta _a trak fa r,: r. irr.r c rrlrlh: r;i r,/i ra], ir Li;k aj.l
'/ .\ tt i ()ii
t.a

.l: ir.,r'rar gl
7 itt ln rLri]i|il
lti
)

ii

||

il

ll

.

lrlt,tif s'/.1| 5l

iii t.li

. :$Jtlr,'.

rii$4Nr..

"r'j.i

\ri

L/ itirlf

rarrtr i/,riir.rl.,rr)lilir,,tla
/slr.,

lf -s li!/rrilr ,li.',,/ir Pit/,!a: il t'ia:ira rit!lr,ri.'rril tttilt/r tz',taiJtlat it |,i ir ,:irl rrrflr.'rlirill,lr1a
/r.r r)/r/.raliii.'irr'5,r:liirr(r'.

irlfiarr

r:t/r.rfliL :; l)lptji.t)it1

llrll,r rr!i,r'a'

,'!.tra.:rlir rii/:r,l rir,l lr.r irl, I,irririiirri ri].:, ,arf/4./1r l-r)/irfa:: it/a lri-)!iirr' i.qi.lil la r.l iri:rr,lii' t i ) -':. i r' I i ) i r t .':ti:rtttr i
I | t t

/iilJiii! iirl.i
ilr:aal

rI,,[r r rrr i.]:1, r. L irr.r

:i,r.r-Lr rr

(i:iaLr':::rrIkr:,lli]

LL

i,

',!,ar7

,rl l i NGii

Gli,{i-i {Z[1-[i\A lir).]ii)
salai;i
ia
pasao kaa la€iani rut:ak.

lLl Prolteinr
L 5aL

Ovu s.tlatu trtoi.ole panij-.]i

ca kuhafog rnu igo graha 1 ial ca kruha farczanog ra kock ce ispr:efog I Salca r krle % ial ce rolkv ce farezafe na p oake L/, ial ce pr:e rih badema

fa

ma o u la

la
1

I iiiica rinogor:la i ice sai
Z ca tamnog sezarfovog

2

i

u la

ce vode

. . . .

Skuhajte nLlnga grah iok netodonl s kenadtaetn ket' bt..t alBe. KrLtlt tsptZtta na ntala ulja. Rikt.tlu I papriku aperite inareZite, a ba.Jen-o latgana prepritle u peantci. Pan)iieiajle sve saslalke t preltjle njeiavtnan acta, sali, tannag sezanovag ulja i vade.

Ovak!!

sa

at! mcieie raprav t

i s drlrg

r

niehunarkama

{

skui:jte

ze

enu

caLr ili

!

anL

la

k).

i
:'.:i

,,rri.rLl

iAr,
r"rii

. ,i,i;iiirl
l

tiircr

Njat

2 7l ce mas novog ! la 2 de!rja acSflaka

2luka
% aa ce

b!fdeve farezane fa kockice

2

:

ce u naka od rala ce

2 I sta ovora
prslohval or Bana po 2ell I 5a ica kuhanog s afLrtka 1 Y, ltemeljca so (ako korist te gotov tenre jac, pripazrle na kol a nu so
7r 5a ice d m lenog Lolua silno sjeckafi ist pcrSina

)

Na ntasltnavatn Lrlu isptrajte aeinlak i lrtk, dadalte bundevu, unak o.J faittce, lavor, origano it.-meljca da pakrt].. pawae. Pasolle i pustite da povrce

onekia.
lzvadte lavor, izntiksalte ili izEnjeeib povr:e. dodajte ostatak letn-.ljca i kuhanl
slant.ttak.

Na kraju dodajle nanbat)i dlnljeni tafu.

'pta\i

a a.Lt

o

p-"

[]m esto slanLrtka nloiete kor
Vlo2ele

st

tenrelac Lr I .:- trgov lama mo:e se nabavt od aar terneljac Lr prahuod organskog povria bezadt'ra Za oval recept preporuaulemo ko stt

t

aarcn grah

korsll

kLrpovn

irrfler

1 7rdo2:lcera1l7,

vode

ri
1
L

Faialei

ledtcionalni recepL s azijskog lvlcditerana sigurno ce vas adua-.viti.
s anulka 7lalca sol 1 vez ca lsia peri na 2 aeinla aesfjaka po le l pa

ial ca namoaenog

par
ja nda r

km
kor

u

le za pr7efle

peci\/a lah ni
ma

ii pita
mak

bread

Lr

c rald ce
ze ena sa ata

sltro farezana

. . .

Nantoieni slanutak jaka dobrc tzmtksajtc. Dodalte osLale sastalke i oblikLtjte kuglice kale EpDite u zagnianam ulju. Ociledlte na papintatant ubrusu i poslu2ite u pecivu sa salatan ttahinii-.n

K.1t1

,/an aslaita kLtllanag a,lanrtk,t tl..)tl,ilt.Va i l.i

tt)::

tnatl. l)Lr|i-.vp

t

liiias cetc dabitt

itl I ii..1 t1 n a n a 7
1 aar ca
r,':

!

klhalrog s a rutke 5a ce kul,ane brrnd,.v,.

)/r

i
i

acc
ia

rta
ukusL]

I
p

II

r.r r i fog (xrla ii'ri.il !rfebosh oita

flrcrt pc

Kuhait

slarL.t[ak (vidi rcct]pf
l\va

rc -.tr ]0 I 1) poitilei.,tll-- s krilatk)n1 bL.rtdevant
lt
t

Posluiite Da

I

ibt|ta
:

kt

Lt

t Ltz

k?iko

t

I

kls--Ij--t tt) pt)vt

|e.

O,/iil 5e rri].itaz n arie nn -irar!

aal

arrana itrta

aua

L.-.

I

s

h,
'ilg,mryr,v

1

ffi.

lilrnErut tlilAH ([i{][tLL]l Ti]
'!,.
I

OS i/

jl

ll3( I

L-ili;-l

Strasna variva iz rctnantiane ltalije.

250 g graha
100 g tlesten ne

ialce slsenih vrgafla icSnlak po :e j I 2 Z ce stova kadule 1 zrela rajaica / suiena raldica mas novo u le
7,

. . . .

Skuhaitc grah, nanatite suieDu rajiicu (14 ninuta) igljive (20 ak minuta) Na tnasltnavam ulju prepr;ite teinlak, kaduliu igljive.
DadaiLe rajarcu. napola i7gnj.-eeni grah

i vodu od kuhanla ili tencllac.

Dadajte tjesteninLt i kuhajte dak se Uestet)ina n.o skLtha

Ll ovomcvaT'/Lr moiet-"

korstt razliite

vrste

graha iaren.crve|. ble.

Kf.jiiii,ilcA
V
l,lAJ
E

l?A

p;,,, ,,

t,

dimljenitolu d nter !rl)(] !.rll dumhir :eelok jL L korlen zl.tne
se
Lr

bole: k.r itr

sojino polra:

vrlnje lrlrfl. .d soje za krharle: t ! lrgo! r.mir zdr.ve hrarre
podm€taa od trimb{rsa nam

kr

lr.rl!
flr

t'raenlLr

sushi-mat
svjeii

ief

€n

gluten ble;naev fa z: lirr.,r kod pr prenre sc l.n. g lien e lepllva l\rar kol. preosL! r€ kea
se rrek
Lrdvole od Lrr.an, n od 5o/,rrrov h 5 emenk

lolu

us rena soja: bogat ble a raev n,rma

i ob i: ro prlprem en u

ob kr kocke

kola 3e mo:e

gomashio zai

rezatr na ploike pa dodavatrlLrhama.]e i
l

n.

od

naprav en drobjcnl.rm priene morsk!
kombu

50

povrar.

sa.t,rm. prelevma

te pripr.matrna

alga i

roka debeiir tanrna morska

tahini

a ga; kor

si seulrh:n]a kaozasebnoleo isa

tamari soiin

masac od 5eramn unak tradlc onalno pr rod ro
od sole za

:

tar

c.ma mrliunarkama

n.p.avl.n rmirk

rarlku.d

miso

l.rncniirirna pasta od sojc, nrorske soL nalieiae r/e jcanr:: korist s€ ! lrhi'rr.-r varv fj;. rj;rrnrLma kao zaa n satkos;rnog

rirln ranog kem sk prcrad.iogi poznat kao organsk ir rodn shoyu; laa . bc/ ps-.n.e rovc se prrv orignaln taman nlsprozlod
le pri pro

zvodfj
ko st

r

sai kor st se za laa. le

i :

mirin

s atko

!

no

7. k!hanle n.prrvl€rro
re, sam leven€

o.l

tamar

5-"

7a svakodnevno

krhanje

lempeh preradevina soje

ndoneT iskog

mocii
nori

[).gea.e od kuh!
\'rst.

r:E

alga ocat slad
g

korste za

spr

a 8€ sla nr.r kol se pr:e pir rranle slrsh ia rse Lr:ltnlnlalLr pir

L

!.rdnleilir, p kartfog okr sai bogal ble andev rrir rr. r trc tempura pr:efje povr(:a morsk h nam rnlce se pfll€ pr7.iF LrmaaLr dLrboko'f I

.lg

L

tr

u rletko t lesto kiro

/;

pa na nke t€

prie lok
vode

f.l

riiin riiin

pr rodn ocel proizvedef od snrEdc pr rodno s

poslafu

r.t

rosfrcde

hrskave

lof!neza
ad
o od sm.de

Lrnrak napravlen

ol tdra,
lme

r:e

seitan
prozvod

lrten pief

ano meso pien an

rira n:. s idan mn onez umeboshiocal poTral lkao
Lr

su: lekLra re

k!h.

r! lrm.rlLr vod skorrblragom

kolol s€ k sc e Lrmebosh

ilve (r50l.nn
e a): kar

5lva
5e ra

korlst

se

ra va va,krok€te.pr:ereparlane

k

!el1r; obafo
s arkast

neko

k!sodna; pkant.nkseo
st

odr-"skti L.r , bosat le ble af(:trv nanra shiitake gljive (lirl lertnus edodes)gl\ra

okus de Lrl rnoga

Pre teve raa ne i k sell€n n

porl€klotr
za

k!ranle

/ l.pirnaj korstise5ricn. svle2a llhe virr!a Le pr premlr tekovl h
umak zai
n od sol."

pita bread, pitta ili
lstoanog d zoben0

pita Lrid. ona n kruh s
Lrr.ra (posebno B rodfi fap l:k

le.

1"4€d

sk

5tok).

plosnat alsto sc
shoyu sojin

pLrn

mlijeko

pr

od zob

JANJ
m
090043324

I 49.337

lt I lilt fll Iilililil flil lt illt tilil Iilil

il I

il

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful