COLECTIA HAI Si INV,TTiM!

Edilor: CalinVlasie CristinaMihart Tehnoredactare: Din Roxana Redactor: colectiei:Ionql Bro$tianu Coperta Viorel Mihart' Prepress:

DescriereaCIP NBibliotecii Nrtionale a Romf,niei PRALEA, VIORICA -h.ciclul Si ,.ri.. .o.".tl : coietpentru Insutirel ortogrsmelor 45' p'ut'" - Ed' a ?-a'' Pitelti : Paralela vio'i"i p#;;;;i;;;i:ii-l 201I ISBN978-973-47-1228-l .3 l:372.462:373 37| .67

45,.201I Paralela @ Copyright Editura merciinregistrate' ce prezenLlucrare danumiri constituie folosegte intelectuala' privind dreptul de proprietate p-iJjat de legislalia ;;ilffi;;

VIORICA PRALEA SA SCRIEM CORECT ! Gaietpentru fnsugirea ortogramelor ciclulprimar la Clasele ll lEdilia Vll-a a .

El se adreseazd elevilordin ciclul primar care pot parcurge brnele prezentate sub indrumarea pdrinlilor sau a invdldtorilor. 9i invdt6torilor. pronume.Volumul scriem corect!" propune vin6in ajutorul igi .diversitatea exercitiilor vine sd fornEze gi se consolideze scrierea corecti. Eplicatiile care se dau la fiecare tem6 ajute la inlelegereascrierii corectea unor termenicare nu se scriuintotdeauna cum se pronunld.Cu toate acestea. caietuleste de un realfolosatAtelevilor. Fiind rodul unor ani de activitate intensdin sprijinulmicilor gcolari. Elilicultatea realizeriiunui asemenea caiet de scriererezufiedin faptul ci eleviidin claselel9i a ll-a nu pot operacu notiuni substantiv.Sd sd micilor gmlaricarefac primiipagiin descoperirea ortografiei. cdt s d s c r ie mc o r e c t ! 5 .. ca: Erb.

un cuvint)-+ ... intors acasd.. intunecat afard.. b) Cind grupuldo littrc . ei) (l'+i. chema o Ana.....sas..ei) Ce culoareare pSlSria loanei? R1:Pdldria loanei rogie..o1" nu rau ecerttaererl€cu llnlutl(craflm6) ..... -+. dus d) Pe fetita ..-Y- SA Rz:Pdldriasa e rogie.tl" Elu .. curatd....... 96 (ei) Pdldrias-E murddrit. o)Haina ..luit'. (ei) t) Cind grupuldc lilcrc . ..t. s r i s c r ie m c o r e c t l 7 . c) .. Pdldria e rogie.s6.lul".e !-...tt..r rr portolnloculcu .....'.. in parc.t". Scrie a)Mire|a..r1" poatr fl Inlocultcu r.... Exercifii oplicotive formapotrivitd (sals-a)l 11... actttt sotcriolegat (lntr... e e) loana .a (lui...

Atina intehit cu loana' sa . Acoloeragi mamasa' . Coredeaze . Aranjeazicuvintele mai propozilii)' celor diferit (coloreazd cuvintele doud propoz$i mama inserat gi afata au intrat Anca in case 8 sd scriemcorect! .Alcituiegte propoz$il a pentru forma 14. Completeaza e soare. nnas.daceestegregit: a2. loanas-adusla circ' .a\ / ln camera jos' astfelinc6t a@steasi alcdtuiasci de r5. Soras-a e elevd' propoz$i): Esi care amuzante s5con$na FIl(+ propoz4ii 13.

Afardse lnsercazd. Dorclse ascunde. Et. El se plimbd.16... se Martna gdndegte.. Cerulse lntunecd. Ea sejoacd. "leri azi" dupi model: Completeazi leri Aza Ea s-ajucat. in Alcituiegtepropozifii care sa/s-a si fie la lnceputul propoziliei. interiorul la sfirgitul acesteia(propozitii in 9i diferite). sd scniemcorect! 9 .

s-a... (sauls-au)! Completeazd formapotrivitd cu a) Anca loanacAntd? premiile.sa.. (i/0.film..sau. cu bl tr rcrlo... s-au.g..in. d) Pdrinlii copiii merg desla cinematograf? propozilii: 12. 10 s d s c ri emco r e c t ! . apllcotiva Excr.au dus..nu. meargd.mama.r. sfrdns merele....olltt...dacd. la. b) Copiii.. b) .t" utmattl o |cllune.. la (ori) gi lonu! mama.ru"olnd nurc portalnlocul rorltttllt alnd dupl . impdrlit c) leri .cu. ......formAnd de a) Doina.la teatru.Mamalgu Anava merge teatru.' acliune rl ta rarla.sd.hotdrdt.parc...mu"candm poila Inlocul cu .cffll ll. circ. Ordoneazd cuvintele maijos.Ia...dus.

Explicd scrierea cuvintelor rogudin exerciliul maijos: cu de S.t e-au pllmbat se aude se a$azd se scn'e propozilii fiecaredintrecuvintele coloanaa treia t{.l sfdrglfiarna. Cocorii ttu berzele igi vor face in curdndaparilia. 1) 2) 3) 4) s d s c r ie mc o r e c t ! 1 1 .au Bilnbat (oral) It.Completeazd coloanele maijosdup6modelul de dat: se plimbd e. Alcdtuiegte cu din de la exerciliul mai sus: de pin parc. Exemplu: Copiiig.. pllnb. Copiii g-auhotdr1tsd refacdcuiburile pdsdretetor! Din depdrtare g-e auzit fAlf^itul de aipi. propozilii Alcetuiegte desprepis6ri cu: sa/s-a9i s-aulsau.

a ....dup5. cAnd dupd . . Privegte.. meu! de la mAna Pecaietul (a lua) l-a adusdoui caiete. d) Mama ''"'' scriso scrisoare' cu . Completeazd ninge! c) Vica.. ExarciliioPlicotiva corecti (lalt'-a): cu spaliilepunctate varianta r1.i"urmeaza acliune) iata) (a lua.? o (+lua. uitece frumos ... .3 ra l. ..r'-aadus. acliune la uitece frumose afara! sau cdnd acest a) Se scrie .. ..i'a". .uite.i" urmeazdo actiune citit). can6rit' 12 s d s c ri emc o r e c T l .. us e m . . propoziliicare sd conlini "acliunile":ia povestit'i'a 12.. .d g a ) . .ia"..' ptasa mere! b\ Corina. Alcdtuiegte i'a scns.. c6nd are inlelesul de "a lua" cuvAntexPrimi un indemn' (i'a scris' i-a b) Se scrie .

Explicd (oral) scrierea cuvintelor subliniate: al Ana privegtecum ia mamaaspiratoruldin dulap.4 spus sd-giia caietuldin dulap. 14' Completeazd cu cares-audesfiguratin trecut: "acliuni' Ieri i-a adus Azi ii aduce li spune flpovesfegte ii cere r-aspus li iubegte propozifii .. c) Ia pegtiidin acvaiu! d) lA uite cine a venit! e) /.1) 2) 3) 4) f3. b) Anca!-a"aduspestiOanei.acfiunile" coloana doua! din a Alcdtuiegte cu s d s c r ie mc o r e c t ! 1 3 .

il< Doina liU 14 s d s c ri emco r e c t l .. Ancahl .ulei din piafd! adusmere Mariei.r< Soram( s.

. AcQr. Altecuvinte care reguli: ds Qrupurlle cuvlnt lntro ?l ln r"unaa rcrlu lntofrlrruna cu llnlup da unlrc (cntlml).... ..sora.. Exercifii oplicotive It.. Maria .. .....u".tr mrrchm:l (rn$) llpr Yoctlal .. .lntr.. . c) Marin.. zi. pddureerau doi d) .... s d s c r ie mc o r e c t ! 1 5 o .... stejaribdtrdni.cuiberautreipdsdrele. ... b) . .. dus la teatru. e) ..v a v e n t O la mine.un.uncaiet.njuta-i pepuigori completeze punctate: sd spatiile a) intAlnit parc cu Ana....... dlntr-o. (intrc-o) lnlr.ozi amfostla teatru.. Am scriso poezie (intru-un) pentru seapliciaceeagi dlntr..

trdia o vulpe vicleand' c\ Dintr-untufiga ap^ruto veveifd.dintr-un "dintr-o .. copaC'. vdzutintr-uncuibdoi puigoi speriafi' puteasd i mdnAnce' era copacului un Pisoi'lntr'o clipd'acesta rdddcina pe pisoi' Sa nimeritsd treacepe acoloazoicd' H l-a speriat .Abetuiegte o propozitie urmitoarele cate casi"' poezie".intr-un subliniate: cuvintelor 13' Explici(oral) scrierea a\ intr-ozi a venitbunicala noi' b) lntr-un tufig.ta margineapddurii. . Transcrie corecttextulde maijos: Jos'la Am lntr-odimineald. .cuvinte: cu 12.intr-o pachet".Cip-ciip'' Puii au multumit cdlelugului: se persoana 9i PrimulcuvAntdintr-opropozifie numelede mare' cu scriuintotdeauna litereinitiald cu 9i din cuvinte ziaresaureviste alcatuieste Decupeazi studiate' ortogramele una propozilii sd con$na dintre care 16 s i s c ri emco r e c t ! .. Ia mai d) S-au adunat mulli iepuragi sfat' 14..

intr-o de vis. locul) (dupe... l-a . (ac!iune) a) Se scrie .a"atunci cAnd dupi . I-a b) fi te pe vdzut lonulsaupe Victor? c) l.Y64s. Exercitiioplicotive lf incercuiegte forma corect6: ta a\ Maia merqe 'scoaa. intr-un palat . I-a plimbatl.a fi lume.# ") # s d s c r ie mc o r e c t l t T .f. m-a zi reginardndunelelor invitat .1" urmeazi o acliune (l-a certat.1... (locul) L-adus la teatru. teatru multd e s-a d)Ana lx 6usJ3.5 la 1. b) Se scrie .1" urmeazeacliune) o Mergla teatru.1a"cdnd se indici (aratd) direclia (locul) unde are loc acliunea. (direclia.

\ Mamail plimbdpe lonuf. \ lnvdldtoareall ascultdPe Mihai. de din subliniate propoziliile mai cuvintelor scrierea D. a) Marin ce b)Ahrcbat pe Victor face. \ Pe Doin il incenEnatura. de dupd modelul Scriesingurdoui exemple apoi transform6-le 9i maisus. e c)!l gcoa/ri frumos. florilor d) Regina pdsdrelelor' e\ Din pddurell auzitglasul 18 s d s c ri emc o r e c t l . Explici(oral) jos. mergell gcoald. trtiahl![ grddind. Dorinll duw pe Mihaita fitm.l. model: dup6 propoziliile maijos de Transformd DorinhaduEpe MihaiIa film.

i-a".intr-o"..s-a".14.. . Gdsegtecuvintecare sd exprimeacliuni9i lormeazdpropozi{ii cu ele. sd scrierncorectl 19 . .s-au")..1-a". meledin parantezd .Nu uitasd folosegti fiecare in enunt cateo ortogrami! Subliniaz-o! Formuleazd cAte doud propoziliicu fiecare dintre ortogra(. ...

.. contopirea b) Traiana fost Tmpdratul n"e-Aln nescut romAnii.) (Suntem neam oameni de un neam= popor (Esteneamcu mine.. noi.. (dupa urmeazeacliune) o .neam" maimulte harnici.neam"c6nd acestcuvint are inlelesulde .ne-am intorsl.popor"... o cind dupi . au fostunlLQ€m oameni a) Decebal fostregele (PoPor) celordoud popoare Prin romanilor.ne"urmeazd acliune(ne-am b) Se scrie..rudi" sau .) neam= rudi a) Se scrie . \-----------\_(ac!iune) intelesuri: are Cuv6ntul . 2Os d s c ri emc o r e c t l .ne" propoziliile maijos gi fii atentla cuvintele subliniate: de Citegte viteji. de Ei a dacilor.l|e.ne-am" hotdrdt.aln 1lealn popoo (rud5.

...... $ brt ...Exerciliioplicotive t punctate unadintre 11........la..dusgi ( la . ne-am.a.lntillnit un .-a ne-am \ \ ) b) .... lntors drumelie. Azuga..neam... Bugteni.. sau.. Oradea....nol'.. din b)Mdlntdlnesc un ...dus. cu din cl Am un in Buzdu. a) ...unde .. excursie.........) gi propozilii.zi. venit.din Bragov...... gi.... neam\ ' \ ne-am .circ... s d s c r ie mc o r e c t l 2 l ...... cu ( t" \"... la .noi..... din. neam .. Severin..... Completeazi de potrivitd cu din paranteze: a) . Victor intdlnit Maria...... 13.lntdlnit punctele suspensie varianta 12... Completeazi spaliile cu variantele: neamgi ne-am.' Ia infro ) t-' frt*) ( d) .. din I s-au . Un........ fa ne-am \ ) c) . Ordoneazd cuvintele alcdtuiegte a) la. b) impreund. dusin parccu un .in.vdzut ............ neam \ ... cu Viorica.......film.. Buzeu..

Nu uita!Trebuiesa scriifrumos! I I a 1) L.r dusPelonutla gcoald' 2) 3) 4) dupi urmatoare modelul: propozi$iile Transformd a) Ne ducemla film' -'' Nllm dus la film' in (acliunerealizata trecut) 1) Ne 2\ Nesciernpma 3 4\ Ne adundmin cuftea 5 Nevom ducela bunici' in ce (acliune sL va realiza viito| b)Nr:rn duslabunici' ln realizate trecut) (acliune in adunat 1 Ne-am 2 3 4 5 22 s d s c ri e mc o r e c t l .de schemele mat completdnd gicorecf propozilii' lL Alcdtuiegterapid jos.

) r) tr .tGlnd cuvlntul urmrtrl o roflunr. b) Am un '"9 ta Breila.arl. incercuiegte formacorectS: N-as ") .€!{pS cAmergi excursie.(persoanA cu. InFl.. b)!c rorb. in (acliune) N+.r" credece ai fostla film.nU. n-a$ c\ ' La L-a pe cunoscut Victor la un na9 din Craiova. N.n" nunesau careline o acliune) pruncul bralela in botez) Am un f1€fla Buziu.(dupd urmeazd care . dupl . l-a n-49 d) Eu nas vrea ciocolatd.. n-a$ s d s c r ie mc o r e c t ! 23 . .r"indicelipsavocatei . cununla.u".'olnd rr. Excrcifll aplicofive ll.nu'..agcredeca mergiin excursie.lul dr nrl dr bot|r mu d. (N-a9= 6161..nctt.

Transformd N-agscnefema. 'S intorsde la un el -a ' S-a n-49 spus n -19. -) Nu a9 scne tema. de vei 14.' ce 'Fa nas la "' drs l-a un n-as de-alsuroriilui. cei din tribund. Nu ag mergela film. Citegte explicd a) N 6. 24 sd scriem corect! .vei fi premiat'Pentruasta citegteprima|iter6din fiecareenun!! D6 textuluiun titlu potrivit9i scrie-lmaijos! Oarece echipdva clgtiga? Arbitrul fluierdpentru incepereaparlidei' Ncd a adusmingea' Voi. Eu nu ag dormila Prdnz.Svrea sd fac iniecfie' b\ Amunnasbeten. meu$:d dusla un nagdin Fdgdrag' c\ Fratete propoziliile maijos dupdmodel: de 13. dupd ordine. Nu a9 p/eca de la bunici.n"$ de-al sdu. DacS aranjapropoziliile maijos intr-oanumitd inte|es. aplaudali! Bdielii merg la un mecide fotbal. s-a subliniate: cuvintelor (oral) scrierea gi 12.

.Gdsegte propozilii 5 caresd conlind urmdtoarele ortograme: gi (in .. un /: r:a €' --l s d s c r ie mc o r e c t ! 2 5 .s-au" ziaresau reviste). Transcrie-le . mai josl p6 ntl bi.i-a".ne-am" ..

. Credcd ai c1ntatfrumos. Transformd bune. Spercit ai rezultate 26 s d s c ri e mc o r e c t l -) npfe bune...c" o urmeaz5 actiune) la a) Doicei alearge trap. 1.. inlelegcd ai reugit.e. (actiune) scristema. Vddcd ai scris 2.oringuri rilabi (cratimr rtu clnd duPi.doicai) c6-ai(dupi .(animale un cal.ctl"ltunci ctnd acest rnlmal. $tlucd alnote tema.ci" tl . CredcX-ai (cratima indicalipsavocalei .ai" llpravocalei . lB doui cuvlnte .. bune 4...d") unor numclo axprim6 cuvant a)8a rcrla..c"urmerzio asliuna' oPlicotive Exercifii de enunlurile maijos dupdmodel: 11.6") mtrcand rorhrc fntr. 3. $tiue-al . b) Credc"alscristema..41" ltuncl cande€lo b) Eorcrle .

Explice cuvintelor subliniate: a) $gvdzut gglfnvdlat lecliadespregl. Corecteaza a) s-a dus cu cei doi c-ai la grajd. . Exemplu: a) Vom mergela circ.tb nu.o.. d.rbl lr |o vr lcrb Inl. de c) Sa intdlnitcu un Nagcareaveadoi cai.. c) CredgSf scris le matematicd.t ln cr:ul In crn orioerunrnurr port rodf ln lnhrglmrp unmumltrlnd dlnc. b) La Mangaliaesteo herghelie renumitd cai. S-a auzit cd e un spectacolreugit.|p. I b) Am o cdruld cu doi gll.(oral) scrierea 12.Sa auzitcd e un spectacol reugit.|lt oorfct Repetdortogramele invdlate! s d s c r ie mc o r e c t l 2 7 .gnl pr rlndulunnlbr. I ') er. . b) Vom merge la circ. (dac5estecazul): It. d) lg adusce btpromis.|il.

.. Citegte explici(oral) c\ Am gdsitun caietde-alMaiei...""" tdu' la d) Am fost filmcu un coleg subliniat: cuvSntului scrierea gi 12... . '. .(forma relie0 de (f€+m'i{. ' . . '. sania' ...' meu' b) Acela cu pe c\ Mihaieste .'. . a) Pe deala nins.. . Completeazd p meae s t e e u n ...de'al" cAnd nu este vorba despre o formi de ExercifiioPlicotive cu @eal/de-al): spaliilepunctate formapotrivite 11.....deal" cind este vorba despre o formd de relief' relief' b) Se scrie .... ' .. ' a) C as a esteun prieten' '. . '..€-r€lief) Am fostin drumelie dear. Pe de (forme relieO tau. Am gdsitun caietde-al (f€+mi4€+elief) a) Se scrie ... mama' b) Acesfaesteun caietde-almeu' d) Am urcatpe deal cu 28 s d s c ri e mc a r e c t i . .'.. ...' .

adiug6ndcuvinte astfelin€t pe orizontalisd obtiic6teo propozi!ie! sd scriem corectl 29 .I t ' propozitiile: 13.Completeaze pe al Am scris un caietde-a! fr b) deat Pe < Completeaz6 cirdmizile din care este for:mati cdsuta.

. Completeaz6 b) La magaz in . . ' .. .. . . n u c ) A m c umPd r a tn n s i. Explica la a) Ana.nai"cendette vorbadespreun muzical' instrument cind dupd .. . subliniate: (oral) cuvintelor scrierea 12.o (dupe urmeazd acliune) (instrument muzical) nx-ai . ..nt'ulmeazio b) 8e scrie . form6nd spa{iile 11.rcitii propozilii: punctate. " . n-d mers gcoald? la un b) Cdntd-ne cAntec ry1! c) Al spuscd 6gi scrlsfrumos' d) N"aiun nxf? co 3 0 s d s c r i e r n r e ct! ..n" r a al F cAntd la ns.n-ai" actiune. . . Andreea 9i muzical) (instrument N"€jJ9Mtemala engtezd? (ac!iune) a) ge scrie. . oplicotive Exe. . . .i .a. .

di ar b) De ce scnsfema.de-a[): a ) U n .. .ne-am. la.... Completeazd cu din (cai.n-ai. . . ... .. . . e u . l c m s d s c r ie mc o r e c f ! 3 1 . d ) .. incercuiegte a) loana t"u Mariaperge3' s-au - l-a batru? q' +!!:!: pachet sdsit nai. . .. . am un .... . ... ..neam... . ... ... n B ragov ed o i. .. . .. .. nag...... din i-a d) rya$ crede'"i ' N-aS c-ai ^"r" o" d""l de-al punctiate unuldintrecuvintele parantezi spafiile tt...... un pixdinpenar! parc. . . . .. ... .... ia. . lntr-un. . .msTs pom.... . . lntr-un n-ai c) 9 ' Fa spuss6 J3. .ntdl ni tu u n .. ai udatflorile? nu De ce nu ai scrisfrumos? un lo forma corectd! tf.propozifiile It...Transformd urmdtoare model: dupd ts Dorel. matematicd? c) .....

.i-a"' invSlate: . Numegte incAtsi rezulteun cuvantnou' tr$+/ffihEb despreo zi din viala ta' folosindortopropozifii Alcdtuiegte .... gramele "n-ai"'"s-au"' 1) 2) 3) 4) 5) 32 s6 scriem corecT! .care le denumesc' imaginile alaturdcuvintele 9i 16.c-af'.c-ai".

Abetuiegte doudpropozitii ...a sdri'. plimbare. d) Eu ... b) Se scrie..s-a/'! cAte cu s d s c r ie mc o r e c t l 3 3 .... Exercitiioplicotive 11.. c) .s" Eu sarcoarda.urmeazio actiune.pdreacd va ninge..ar (dupd urmeaze o acliune) ... (a slri) rto- lonu!s-Erduce.ttfel flsa (aseri) s... peste r6ulef. cd 13. gotronuL 12.sa/'gi .... c) S:Cf'pdrea SpIbine pesteobstacole. Folosegte corect.....s-ar" canddupi ..sa/9i .sar" cdnd acest cuv6nt are sensul (intelesul) de ...._r(ac!iune) a) Se scrie ... Explice (oral) scrierea cuvintelor subliniate: a) Ana gi loanagplcoarda.s'. b) S:Cfpufea sd vin ia tine..... la -..s-a/': a) Maia .ducela teatru.... b) Ei .

t & 't ' .in caresd folo14.lt f.: de despreimaginea mai sus. 34 sd scriem corect! . carese contine frumoase cu Scriepropozilii expresii datd! de Subliniaz-o fiecare cateo ortogramd. Formuleazipropozi[ii (8-10propozilii)' invSlate se$i catevadintreortogramele (cinci)./t t.1 .

v-ar" canddupi . b) Se scrie.e") Perelii dalicuvar.. din magazin. Exercifiioplicotive 11. sunt V-ar plecea ciocolatd alune? o cu a) Se scrie.var"candestevorbadespre materialul constructie de folosltla zugrlvireacaselor. Alcdtuiegte propozilii dupdmodel: v-ar < aducecag. cl Dacdali cere. s d s c r ie mc o r e c f l 3 5 ..nua v.. Amcumneratvar ( 12' Explicd (oral) scrierea cuv6ntului subliniat: a) )/-9! trebui!3I cdnd zugrdvili? b) lon a adus!91 de la depozit.v" urmoazl o acfiune.mama!-a! aducestruguri..ar (material folositpentru zugrdvit) (vx-3rpldceq) (lipsa vocalei .

speriat. Ei s-ar ca nigtezmei' Maria sa de incdntali excursieneamdeclarat Noi.formacorecti: t3. Corecteazd Neamdus intr-o zi pe deat cu Maia gi cu lonul' Ei s-au intdlnitcu vlad. cu Alcdtuiegte fiecarepersonajdin textul anteriorpropozilii (alteledecAtcele din text) care si conlinduna dintreortogramele lnvSlate. al ' S-a l-a a d:"1 ? o) Nai mers De . Acestaavea un c-ar cu doi cai. lncercuiegte sa inatnit l" fit^ cu Maria. ' N-ai de-al ( c) s"t ' S-ar putea cumper va' sd v-ar car cu boi. 36 s d s c ri emc o r e c t ! . S" in pddurecu un d) ' s-a dus c-ar textulcorectat! (undeestecazul)9i rescrie 14.ceilafti.

... s d s c r ie mc o r e c t ! 3 7 .. Exercitiiaplicotive 11.. 12" Ordonali cuvintele propozilii: in a) (sanra.........s . din prininfuzie fierbere) sau imi placese beauceai de fructe... Ce ai spus? cu sa a) Se scrie.. zi . c . Pe) i-a.. Completeaz6 spaliile libere unadintre cu variantele: sau... ....ce" urmeazdo actiune... b) Se scrie .......ce ai" cAnd dupi cuvdntul .. . ..ce ai".. c) Ai bdut saulapte? 4ii to- d ) Am fdc ut ........ceai" a) . alunecat. ..ceai"cand este vorba despreo bdutur* oblinutd prin fierbereasau infuziafrunzelorde ceai. scis Ia englezd? b )An aa v drs at anac u ..... ..(bduturi oblinutd plante.. . deal. ... ..

la.b) (ceai. 38 s d s c ri emc o r e c t ! .sar/s-ar.l'a) de cu Scriecite o propozilie fiecaredintrecuvintele maijos: neam/ne-am.Am. vdtzut. ceai/ce-ai.intr'o. cdntAnd.nai/n-ai. nai. deal/de-al. ia/i-a. bdut) I a c) (zi.na{n-ag.

e adusflori. (nenea) Pe deal s-a agternutun stratde\n€el --1- (zipadi) b.e spus cd s-aagtemutun stratde tlEA . cind .nenea"..rre-a" dupi Guventul utmoltl o ecllunl.nc't aplicotive Exereifli (oral) 11.. ppgAnghele acasd? d) Corina..Vasile la noi.n6e'i Gand a6est ara da (ometl de. zepadS. omet) a. ri jos: ds-ar. Explicd scrierea cuvintelor subliniate: pe a) A venitnea. c) Victornc. s d s c r ie mc o r e c t ! 39 .(nenea.. e) Comelnb:d adusfragi..-](acliune) guyllnt Inlclarul . . Ancan€. NeeVasile prietenul e tatei.rlptdl" a) ge s6rl6i. liau b)Sescrie. b) El nea adusmultecdrfi.

ne c) Bunica d) Ginane cdntdla (dupi model)! Acumscrietu propozilii transformdJe 9i 4O s d s c ri emc o r e c t ! . b) Varane aduce flori.fragi. ---__-Y- J J Tn acliunerealizate trecut vorbirii) (inainte momentul de in realizate prezent acliune I I J P T a) Alinane scneo scrlsoare.r2. propozitiile maijos dupi modelul: t3. ffi b) Cdnd ffi vasite ffi .o^" # "ort gi deceit povestea. # "or" "ou pe de iubegteomul ffi. Transforma de Dorinaneia adus. lncercuiegte forma corectd: r{ doiiePuragi! d a)Maia. Dorinane aducq fragi.

14.| Bucuregti s d s c r ie mc o r e c t l 4 l . apoi formezi Eu l!'6 o e )G 1) o E )l! de o. Coloreazd floarea. caresd folosegti in (7-8propozilii). dintre ortogramele invetate Subliniazd-le! cAteva ell Ordoneazdcuvinteledin fiecare petald astfel incdt sd propozitii. et al ^ /ce cu ceai 2) g la E un neam J. Cornpune mictext dup6imaginea un aldturate.

..."atun€lcAnd.A. (calc'a.itintr'oecmParaflo...c.... '. frumos vacanld! in lnleleg..a ca (compara!ie) cx-anins aqrune (lipsavocalei . ..8" o urmseri eoflun€' oplfco?lvr Excrcfflf (oral) subliniate: cuvintelor scrierea ll...fost (actiune) eandaogttsuv*nt rl le rorio uea"Etunci odofele. dupi bl lc rgrio ..15 c. 42 sd scriem corectl .o'f. cu spatiilepunctate formapotrivitd It...4") ' :Y- A fost odatdsEniciodatd.sa/s-a)... c) Marin spune ggfost cuminte..... e) Cred ggnins multla munte.. Completeaze Maria. Explic6 a) Am un scaungun leagdn... sa. d) Voifi frumoasd gmama.. a o b\ Am vdzut caie ... compoftat a) Vlad.. b) /-a spus g:evenitMircea..

c) . propoziliile maijosdupi model: de t3. un c) Credg-ag se scie maifrumos..plouatgi ieri.. multe mere....... bucurat . tg. nu poli b) e.uncreion desena cotde rai.. Abetuiegte tu propozitii ortogramele la exerciliul 9i EQ c-un sd scriem corect! 43 ........ Transforma rf t potrivitipentru explicalia scrierea cuvintelor subliniate: 14.. d) Cred... Gesegte a) C-ofloare se faceprimevare. l... venit tata.... d) Vdda-aiadus cu de 4..

c-a$a Gdsegtein cartea de citire gase propoziliicu ortograma mai studiatd. Transcrie-le caligrafic jos! 44 s d s c ri emc or e c t ! .

ta FWI la sensuri cuvdntului ale .. . ". cdndlipsegte .n") \F"rfi5 a) Eucarsania. ma G. (cirulA) trebui./.c" urmeazio acliunesau vocala. b) Se scrie.ar (garspune) (lips5 vocalei . (duc) Am un carcu boi..-- 'i/2 t_ q - a) Se scrie ..a duce (a cdra)ceva".. /aVf/ (ac!iune) .car": ffifi Fiiatent alte lrtrrI @. (unca7= un dric) un b) Mullimea c) Nuegtiniciin car. 1 = (un car o gramade) nr . invi! maibine. insolea carfune'ar. (egtinehotdr6t) s d s c r ie mc o r e c t l 4 5 .-. carde probleme.car" atunci cdnd acest cuvdnt are sensul (inlelesul) d e .. c i r u t6 " (ve h i cu ld e l a l a r i tr as de anim ale)sau de.e"..ar sd -Y- /). b) Credc-.niciin ciruld.. ..{6 Ca 1aou""l66lila..up.c-ar"atuncicAnddupi . / -/) '.

c-a . ( formacorect6: It. sd car nigtefdn.n "" cudoi ' Intr-o c-ar c-ai c-ar h b) Cred Vtadcen. . incercuiegte ca'. Explic6 a) A primitun gglculemne la pddurar. a\ lnt'o zi amluat. mamei! c) Amsi gggeuplasele propozilii: 12.d cd 46 sd scriem corectl n-al !+ mai bine ca Sanda. de sd b) lganunlat gggtrebui vineb noi. Formuleazd ateu car( ul stru ( c-ar or r r r .oplicotive Exercifii (oral) cuvintelor subliniate: scrierea ll.

Nal ".' N-ai un neam ne-am o" deal de-al caresd ne deao sdniutd? propozilii carecuv6ntul Alcdtuiegte in sd ..car" aibdinlelesuri diferite! I t 2\ !_ 3) 4) s d s c r ie mc o r e c ll 4 7 .

iar" cdnd acest cuvint se poateinlocui cu expr esia. b) t-aycdnta propozifii !2. Exercitiionlicn-iiv*.f (dinnou) a) Ai scrisiarurAt! (dinnou) mamei scrisoare. c) Profesorul 48 s d s c ri emco r e c t ! .v-* (acliune) a) Se scrie .r r " cdnd dupd...i" ur meaz A ac une.i.din nou" . Alcatuiegte dupdmodel: filmul. (oral) .1. a) Am venittplla voi. o b) Dorini-aiscrie --.l7 ran l'f.. Ancdila vioard. o b) Se scr ie.. Explica subliniate! scrierea cuvintelor cl lqa plouatazi. d) Lui Mihai r:-alpldcea ltelf a)Aivenit b) Dorin t"-ltlo-f acate_-].

a)codrin E
f.-a

l--l

;

b)Marta YEd ri cerutf--]
13. Completeazd din liberecu unuldintrecuvintele parantezi spaliile (neam/ne-am, cai/c-ai, car/c-ar, ceai/ce-af). nai/n-ai, ne-a/nea, din intors la un ............. Maramureg. de a) ...........
se

scis b) Tu.......... urdt.
doi Main .........adus .......... mici. c) .......... trebui cumperi sd d) Cred.......... la e\ Ai maicdntat .........?

io

tdu invilate! Repeti cu prietenul ortogramele

s d s c r ie mc o r e c ll 4 9

t8

casa,sa ca
lrv
(locuin!d) ca pi citesq

(actiune)

a) in casde multdlinigte. (locuinle) b) Ca se scriu,trebuiesd am imaginalie.

a) Se scrie ,,casd"cAnd acest cuvant are intelesulde

,,locuinfi,,.

b) Se scrie ,,ca si" cind dupd ,,ca',urrneazdo acfiune (ca sd scriu, ca sii obfin etc.).

Exercitiioplicotive
propozitii: r1. Alcdtuiegte

a) ca sa
b) in casd.

c) d) in ca.se

ca se

50 s d s c ri emc o r e c f !

12. Privegte imaginea maijos gi abetuiegte textcu titlul de un ,,Familia (Nu dintre CotcodaC. uitasi folosegti cateva ortogramele invdlate!) 9i
L

ee

FamiliaCotcodab
I

ts

lntr-o zi, mama-clogcd

s d s c r ie mc o r e c t l 5 1

i". Exercitiiaplicativa propoziliile maijos dupi model: de 11. d) Vreausd il vdd. Transformd Vreause il intilnescpe MogCrdciun. a) Am sd fti aduco floare.$i. g) Cred cd ii frig afard.tisa'lnl vocalei arati lipsa Cratima . e I Do { =. 52 sd scriem conect! . 5'o 88. -E. b) Credcd ili placelaleaua. Vreau gC4intdlnesc pe Mog Crdciun. Am sll scriu mameio scrisoare. c) TrebuiesA i$l scrie fema. e) Pot sd imi aduccdinele? f) Am sd li scriu. o! Vreau 6g-tispun TrebuiesA-miamintesc.

pdinlii :+ d) -9gL recomanzi facdo compunere se despre ' Sd-. Pirinlii /ul suntin Bragov. c1nd acestcuvdntse poate inlocuicu lui sau er.6in am vdzut cum acrobalii. e) 9$ din ' s6-i scrii toaneidesprein?mptarea tabdrd! sa. TranscrieJe caligrafic jos! mai s d s c r ie mc o r e c t ! 5 3 . dace 16s7 st)m1n1s1 ce-at n-a. Pdrinliisdi suntin Bragov. ' L-a s-ar c) Uite ceai.12.r sar b) E. Gdsegte texteledin manualpropozilii ortogramele in cu studiate. incercuiegte formacorecte: Ia nai a\ adusloanei un ' l-a n-ai Lr. pdlit !3t . Fxistagl forma sdi.

54 sd scriem corectl .- rl.

propozilii caresi utilizezi in ortogramele invdtate.Alcdtuiegte sd scriem corectl 55 . 11 .

.opt in vacanla". cuvintele t3.Vine un invifate. cu ghicitoarea explic6 scrierea gi oral Scrie o NA S. descoperi col! al despre fenomen naturii! un o compun ghicitoare cuvintelor cratime. Compune text cu titlul.A TR-O IN TUL IN SA MI TA DE GEA LU FIPT PI NA 56 s d s c ri emc o r e c t l . Pornind dintr-un al pdtratului. Alcituiegte ordonAnd care doudversuri vei 14.Subliniazi-le! dintre ortogramele r5' # propozilii. caresi folosegti l?.

ceareautl ll -a -(IO--OO l -l tPechlE l l -l .racui?l jucat I Ancal-l oo | -oo--ocs-a [rnEe?l | in parc| - t cuml lfrumos. rclrre-tl lce.tne_am I oo -oo- oo sd scriem corectl 57 . alcdtuind tu propozilii dupi model.-*()Ol.l t-GA.-(IO.opt propoziliilor 15. Trenulelul esteplincu intrebdril incearcdsi rispunzi la gi acestea. I t-t oo o(t t-t fecuttl reandtl reeam t_t tc"lezl t.h-efl I pnd&l [d.il leu c. I ftro l.

" intr-obun5zi a circului hot6rat Directorul Dumbosi joace f. urechi Dumbo C6nda luatpartel-=-l primaparadd.l un A 9i intr-osceni cu pompieri. numit pe mami fericita drdgilag.lJal aausprimdvara pui' Doamnei-elefant l -a Dumbo.. la circ.. p6ndcAnd beltoace.. eu . spuneau mariare!". voi fi priels -a li-a tenultdu.lati-i povestea! timpce o citegti. . a formacorectd cuvintelor. Jumbo '" lalungat doamna | li-a l a aceasta fostinchisi 9i micululDumboa ramas DreptpedeapsS.De (in iubitde copii.Dumbo 16. singur.micutule".r G. care era Acesta uncopil [a5 lui Urechile cam mari delocpe t6nira mamd.r fJ Nigtebiie{i au rds de el. spusacesta. i Timoteusllal facutmilSde el. l5l l l---lr I intampla.esteun personaj vorbecu Dumbo". . stAnjeneau Celelalteelefinlele o tot necdjeauinsd din pricina aceasta. construit peretede cas6din mucava 58 s d s c ri e mc or e c t l . l-::limpiedicat de ' t s -a I ll-a l urechi9i a clzut li..Capul Doargoricelului singurel. furioase.Orice sus.) coloreazd Dumbo un de Jumbo. I Il.Vai..ce ele.

A aterizatl::j=::-l I paraia$.fs. spun6ndu-i: puiulmeu. tot era Dumbo sdrit a lFa l de la unadin ferestrele aga-zisei casein plasapompierilor clovni.. Dumbo luatlecliide la pisdrele. ei ffilciubdr cu ". plutindpe deasupra spectatorilor. Aceastaa scos trompaprintregratii gi a inceput legene incetigor. rrot acesta . l-l.. Dumbo furigat cugca careerainchisd la in mama . s d s c r r e mc o r e c t ! 5 9 . trebuie Nu cura. ziua urmdtoare ln toate ziarele aveaupe primapagind chipul unuielefdnlel fericit. Plasa l9 ui.ul | .C6nd peretete in fl6cdri. Dupi spectacol.tfil | lArziu a adormit. Nici eu face probleme. l:' I Intr-un | s-au I I goricelul I gesitpe elefdnlel creanga pe Dimineala..Nu-!i e p n-49 na9 fi putut a$a face ceva.cleiciruial9lO"t foc.elefinlelul a organizato micd .r".impreuni cu Timoteus.iut. . a in cadrulreprezentaliei acea seard.Dumbo reugit a execute num6rul fdri ' l ^: l * r I probleme." l#+lpiezi altdseard.Dumbo din indltat in aer. hi lla I s il Acesta gi speriat croncinitul de ciorilor a incercat plece sd I inlrun de acolo.prosltt-in fel 9i cntD. apd.D6ndu-Si seama de ce este ' lTntr-un ' | capabil. unuicopac.". t_"__ petrecere.

Rdspunsul fost un suspin din .I EI I i. mamalui Dumbo' gAndea acumfericitd 60 s d s c ri emc o r e c t l .pe un a circului incheiat contract via-ticu Dumbo cu 9i Directorul G. I var pe acesta intreagdz" lintreoat lumea sd . a ceidoi.l "l v-ar l' lF Q l lor! era Lumea la picioarele fericit..Doamnele-elefant lumea intreagd vor muri de ciud5".l lplecea vedeti lf -\/^.

CUIPRI'NS .

graficepentruc/asa/' autori lnvdtsd scriu.Caietde exercilii Emil Milea. Radu /l' pentruclasal' Semestrul autoare Caiet speciat Abecedar.nfe pertorman'td' romAnd' gi Limba literatura Ciobanu Carmen Mogog' Mariana Z'-ii-i.iuto"r" SofiaDobra.C Malea Anca Mogog. Radu Alina Limbasiliteraturaromdnd. autoareCameliaVdzaru' Strava Dana Andreescu.titluri: 45 Paralela vi recomandi9i urmitoarele Editura la ottogramelor ciclul pentruinsugirea Sd scnem corect!Caiet Pralea Viorica ltt'tV.6-7 ani.autoare pimar.Competen|egiperforman|d. Miregan Cornelia Diana Alfabetulcolorat. . Clasele Alina autoare l' clasa Semestrull' pentru Caietspecial Abecedar. "rtoarJ C/asa gi Compete. Mariana sota Dobra.

Fr4ii Goletti 130 Tel-lfax: 0248214 533'.eu e-mail: comenzi@graficprint.CARTEA PRIN PO$TA EDITURA PARALELA45 str.eu r .cod 110174.ro sauaccesati Tipanslexecutat Grafrcprint la wwrv. comenzi@editurrparrlela4s.0248631 439:0248631 492 Tel. Pitciti. wwuediturrprralcla4s.: 0753040444.ro E-mail. Arget. 0721247918.jud.graficprint.t ri: lclul Uina mre sa /. hsa I utori bna coMENzI .