RADNICI ORIJENTALNOG INSTITUTA 1950.-2000.

THE STAFF OF THE INSTITUTE FOR ORIENTAL STUDIES

NAUÈNI I STRUÈNI RADNICI RESEARCH AND TECHNICAL STAFF

HAMID HADŽIBEGIÆ (Sarajevo, 1898. - Sarajevo, 1988.)
Lièni podaci: Ime i prezime: Hamid Hadžibegiæ Datum i mjesto roðenja: 12.8.1898., Sarajevo Datum i mjesto smrti: 1988., Sarajevo Školovanje: Fakultet: Pravni fakultet u Istanbulu,1927. Zaposlenje: Jugoslovenska škola u Istanbulu: - nastavnik: 1924. Velika medresa u Skoplju: - profesor: 1931. Državna šerijatska gimnazija u Sarajevu: - profesor: 1941. Zemaljski muzej u Sarajevu: - arhivist: 1946. Orijentalni institut u Sarajevu: - nauèni saradnik: 1950. - viši nauèni saradnik 1958.-1966. Od 1950. radi honorarno na predmetu Turski jezik na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od 1977. predavao predmet Fikh na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu. Ostali relevantni podaci: Bavio se problemima historije Osmanskog carstva te obradom i prevoðenjem osmanskih historijskih izvora. Rezultati njegovog rada objavljeni su u knjigama: Glavarina u Osmanskoj državi (OIS, Sarajevo 1966.); Kanuni i kanun-name za Bosanski, Hercegovaèki, Zvornièki, Kliški, Crnogorski i Skadarski sandžak (sa B.Ðurðev, N.Filipoviæ, M.Mujiæ i H.Šabanoviæ, OIS, Sarajevo 1957.); Oblast Brankoviæa. Opširni katastarski popis iz 1455. godine (s A.Handžiæ i E. Kovaèeviæ, OIS, Sarajevo 1972.). Prevodio književna djela s turskog jezika: Rabija Halide Edip Adivar (Svjetlost, Sarajevo 1959.) Radove objavljivao u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju, Naše starine, Glasnik Zemaljskog muzeja, Istoriski zapisi (Cetinje), Istorijsko pravni zbornik.

99

Kovaèeviæ. Sarajevo 1959). Sarajevo Academic background: Faculty: The Faculty of Law in Istanbul. Hercegovaèki.senior research fellow: 1958 .a secondary school teacher: 1941 The National Museum in Sarajevo: . Sarajevo 1972).secondary school teacher: 1931 The State ShariÕa Grammar School: . Handžiæ & E. OIS. Kanuni i kanun-name za Bosanski. Other relevant information: He engaged in the issues of the history of the Ottoman Empire and the processing and translating of Ottoman historical sources. Opširni katastarski popis iz 1455 godine (in association with A. M. Istorijsko pravni zbornik. Kliški. 1927 Employment: The Yugoslav School in Istanbul: . Filipoviæ. He translated literary works from the Turkish language: Rabija Halide Edip Adivar (Svjetlost. Sarajevo 1966). N.archives researcher: 1946 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: research fellow: 1950 . Oblast Brankoviæa. Crnogorski i Skadarski sandžak (in association with B. OIS. He published his papers in the journals Prilozi za orijentalnu filologiju. The results of his research were published in the books: Glavarina u Osmanskoj državi (OIS. the Faculty of Philosophy in Sarajevo. Glasnik Zemaljskog muzeja. Zvornièki. Sarajevo Date and place of death: 1988. Mujiæ & H.1966 From 1950 he taught part time the Turkish language at the Department of Oriental Studies.### Personal data: Name and surname: Hamid Hadžibegiæ Date and place of birth: 12 August 1898. Istorijski zapisi (Cetinje). Šabanoviæ. Ðurðev. Sarajevo 1957). From 1977 he taught Fikh at the Faculty of Islamic Theology in Sarajevo. 100 .teacher: 1924 The Grand Medresa in Skopje: . Naše starine.

1955.-1972. Glasniku VIS-a. Ostali relevantni podaci: Bavio se književnošæu bosanskih autora na arapskom i turskom jeziku.OMER MUŠIÆ (Sarajevo. .1903.struèni uèitelj: 1951..viši struèni saradnik: 1958. Humanistièki odsjek .1972. Sarajevo Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.. Centralni ekonomat srednjoškolskih domova u Sarajevu: . . Sarajevo Datum i mjesto smrti: 10. Objavio više radova u Prilozima za orijentalnu filologiju.knjižnièar: 1957.subject teacher: 1926 The Second BoysÕ Grammar School in Sarajevo: . Narodni odbor III reona Sarajevo: .Sarajevo 1972.struèni saradnik: 1958. Zaposlenje: Šerijatska gimnazija u Sarajevu: .6. Department of Humanities Programme VIII. Sarajevo Date and place of death: 10 June 1972. Od 1956. .) Lièni podaci: Ime i prezime: Omer Mušiæ Datum i mjesto roðenja: 23. . Turkish and Arabic Languages with Literature & History of the Peoples of Yugoslavia.grupa VIII. Radovima Filozofskog fakulteta u Sarajevu i dr. turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije.-1966. II muška gimnazija u Sarajevu: .6. 1903. Orijentalni institut u Sarajevu: .predmetni uèitelj: 1926. 1955 Employment: The ShariÕa Grammar School in Sarajevo: .predmetni uèitelj: 1946. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu.finansijski službenik Prosvjetnog odjeljenja: 1949. radio kao honorarni predavaè arapskog jezika na Katedri za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. ### 101 Personal data: Name and surname: Omer Mušiæ Date and place of birth: 23 June 1903.predmetni uèitelj: 1945.

11.) Lièni podaci: Ime i prezime: Besim Korkut Datum i mjesto roðenja: 25. etc.suplent: 1931. Zaposlenje: Šerijatska sudaèka škola u Sarajevu: .nauèni saradnik: 1950.financial clerk in Education Department: 1949 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .subject teacher: 1945 The Central Supply Office of Secondary School Dormitories in Sarajevo: . 1975. . Od 1951.librarian: 1957 . 102 . Sarajevo: ..research assistant: 1958 . te Državnom izdavaèkom preduzeæu "Svjetlost". The Faculty of Philosophy in Sarajevo.1975. Other relevant information: He did research into the literature by Bosnian authors in the Arabic and Turkish languages.subject teacher: 1951 . do 1956. godine radio je kao honorarni docent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu za predmet Arapski jezik. He published a number of papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. BESIM KORKUT (Travnik. Državna realna gimnazija Mostar: . Komitet za fakultete i nauène ustanove: 1947.subject teacher: 1946 PeopleÕs Committee for Area III.viši nauèni saradnik 1964. 1930.1904.suplent: 1937.senior research assistant: 1958 . Viša islamska šerijatsko-teološka škola: . Kraæe vrijeme radio je i na Prvoj muškoj realnoj gimnaziji i Drugoj ženskoj realnoj gimnaziji u Sarajevu..-1967. Travnik Datum i mjesto smrti: 30. Orijentalni institut u Sarajevu: .. 1904. Ministarstvo prosvjete NR Bosne i Hercegovine: 1945. .11. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu.1966 From 1956 to 1972 he worked part time as a lecturer in Arabic at the Department of Oriental Studies. Sarajevo Školovanje: Teološki šerijatsko-pravni fakultet Univerziteta Al-Azhar Aš-Šerif u Kairu. Glasnik VIS-a.profesor: 1940.Sarajevo.

1930.research associate: 1964-1967 For a short while he worked in the First BoysÕ Grammar School and Second GirlsÕ Grammar School in Sarajevo.research fellow: 1950 . Sarajevo 1957. Bajke iz 1001 noæi (Novo pokoljenje. Indiske basne (Svjetlost. Od posebnog znaèaja je njegov rad na izuèavanju arapskih dokumenata u Državnom arhivu u Dubrovniku.). Sarajevo 1960.). Pisao je i druge rasprave.teacher trainee: 1937 The Collegiate Islamic ShariÕa-Theological School: .) Najistaknutije mjesto u njegovoj prevodilaèkoj aktivnosti zauzima prijevod KurÕana. a 1936. Objavljen je posthumno. pa je veæ 1935. Employment: The ShariÕa-Law School in Sarajevo: .). Sarajevo 1953.). 1960. Sarajevo 1952. objavljenih u knjigama Arapski dokumenti u Državnom arhivu u Dubrovniku (OIS.). meðu kojima se osobito istièe èuveno djelo Kelila i Dimna (Svjetlost. Preveo je na naš jezik èitav niz djela klasiène arapske književnosti. Travnik Date and place of death: 30 November 1975. Sa podruèja udžbenièke literature napisao je knjigu Gramatika arapskog jezika za I i II razred klasiène gimnazije (Svjetlost. Osim toga objavio osam knjiga pod naslovom Bajke iz 1001 noæi (Deèja knjiga. ### Personal data: Name and surname: Besim Korkut Date and place of birth: 25 November 1904.). From 1951 to 1956 he worked part time as a senior lecturer in Arabic Language at the Faculty of Philosophy in Sarajevo. 103 . Stare arapske pripovetke (Džepna knjiga. Sarajevo 1955. i 1955. Beograd 1959. Sarajevo sv. and the State Publishing Enterprise "Svjetlost". 1-3. Beograd 1953. Sarajevo Academic background: Faculty: The Theological ShariÕa-Law Faculty of Al-Azhar Aš-Šerif University in Cairo. godine Pregled istorije islamskih naroda. (OIS. èlanke i objavljivao ih pretežno u Prilozima za orijentalnu filologiju. U samom poèetku svoga rada najviše se interesirao za historiju islamskih naroda.).Ostali relevantni podaci: Rad Besima Korkuta ogleda se u nauènom i prosvjetnom djelovanju. Sarajevo 1977.professor: 1940 The Ministry of Education of NR Bosnia and Herzegovina: 1945 The Committee on Faculties and Research Institutions: 1947 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . godine objavio udžbenik Istorija islama. prvi prijevod sa arapskog originala na bosanski jezik.teacher trainee: 1931 The State Grammar School in Mostar . Znaèajno mjesto u njegovom radu zauzima i prevodilaèka djelatnost.). Osim toga objavljeni su prijevodi: Arapske šaljive pripovjetke i basne (Svjetlost.-1969.

1934. Also there were published translations: Arapske šaljive pripovjetke i basne (Svjetlost.. 1993. kao redovni profesor sve do 1979. Bajke iz 1001 noæi (Novo pokoljenje. Beograd 1959). 1952. do 1973. a od 1957.kustos pripravnik: 1939. U periodu od 1955. An important place in his work belongs to the translating activity. It was published posthumously. The most prominent place in his translating activity belongs to the translation of the KurÕan (OIS.1908. Indijske basne (Svjetlost. Komisija SANU. . among which excels the famous work Kelila i Dimna (Svjetlost. Beograd 1953 and 1955).redovni profesor na predmetima Uvod u istorijsku nauku i Istorija jugoslovenskih naroda u turskom periodu. Doktorat: Beograd.-1964. Orijentalni institut: . . Sarajevo 1952). Particularly significant is his research into Arabic documents in the State Archives in Dubrovnik. studij istorije i orijentalne filologije.Novi Sad. as the first translation from the Arabic original into the Bosnian language.) Lièni podaci: Ime i prezime: Branislav Ðurðev Datum i mjesto roðenja: 4.Other relevant information: The work of Besim Korkut was science and education. published in the books Arapski dokumenti u Državnom arhivu u Dubrovniku (OIS. Zaposlenje: Zemaljski muzej u Sarajevu: ..8. In addition. He translated into our language a number of books of classical Arabic literature. Sarajevo 1977). Na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi od 1950. Sarajevo Vol. In the field of textbooks he wrote the book: Gramatika arapskog jezike za I i II razred klasiène gimnazije (Svjetlost. Sarajevo 1953). so that as early as 1935 he published a textbook Istorija islama.1993. Sremski Karlovci Datum i mjesto smrti: 26. Dekan Filozofskog fakulteta bio je 1964. Sarajevo 1957).-1941. bio predsjednik Nauènog 104 . Filozofski fakultet: . Sarajevo 1960). Novi Sad Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Beogradu. articles. 1-3.direktor: 1950. and published them mostly in Prilozi za orijentalnu filologiju. 1960-1969). He wrote other treatises too. At the very beginning of his work he was the most interested in the history of Islamic peoples. Sarajevo 1955). 1908. Stare arapske pripovetke (Džepna knjiga.-1959.nauèni saradnik: 1946.2. i 1965. Akademik BRANISLAV ÐURÐEV (Sremski Karlovci. godine kao vanredni. and in 1936 Pregled istorije islamskih naroda. he published eight books entitled Bajke iz 1001 noæi (Deèija knjiga.

Department of History and Oriental Philology. do 1971.društva BiH. odnosno Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.director: 1950-1964 The Faculty of Philosophy: 105 .) Kanuni i kanun-name za Bosanski. Rezultati njegovog rada objavljeni su u knjigama: Turska vlast u Crnoj Gori u XVI i XVII vijeku (Sarajevo 1953. Kao izvanredan poznavalac metodoloških i filozofsko-historijskih pitanja formulisao je idejna polazišta historiografije danas kod nas. Titograd 1984. Istorijski zapisi Istorijskog društva Crne Gore. Potreba da objasni konkretne historijske probleme kojima se nije moglo priæi onako kako ih je on zahvatao nasljeðenim metodološkim pristupom.).Hadžiosmanoviæ. M. usmjerila ga je na kritiku istog i izgraðivanje sopstvenog metodološkog pristupa. Glasnik istorijskog društva (Novi Sad). 1952 Employment: The National Museum in Sarajevo: .). Bio dopisni èlan Vojvoðanske akademije nauka i umetnosti. Godišnjak Društva istorièara. SANU Commission. a potom i èlan Društva za nauku i umjetnost Crne Gore. H. Bio urednik Priloga za orijentalnu filologiju i èlan redakcija više enciklopedija. 1968. Ostali relevantni podaci: Bavio se historijom južnoslavenskih naroda u doba osmanske vlasti. OIS. Kliški.research fellow: 1946 The Institute for Oriental Studies: . Prilozi Instituta za istoriju. bio potpredsjednik a od 1968. Zvornièki. i druga sv. Istorijski glasnik Istorijskog društva Srbije (Beograd). Historijski pregled (Zagreb).). Njegov pristup bio je originalan ne samo u pogledu opæeg historijskog shvaæanja nego i u pogledu postupka sa historijskim izvorima. ### Personal data: Name and surname: Branislav Ðurðev Date and place of birth: 4 August 1908. Sarajevo prva sv. Glasnik Zemaljskog muzeja. Pregled. Razvitak èoveèanstva i društvo. èlan JAZU. Letopis Matice srpske (Novi Sad).Hadžibegiæ. Novi Sad Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Belgrade. Mnogobrojne radove objavio je u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju.Šabanoviæ. Sremski Karlovci Date and place of death: 26 February 1993. U razdoblju 1966/67. Praksa (Titograd).). predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH. (Novi Sad 1980.Mujiæ i H. Jugoslovenski istorijski èasopis (Beograd). Slovenske akademije znanosti in umetnosti i Makedonske akademije na naukite i umetnostite. crnogorskih i hercegovaèkih plemena (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda (Sarajevo 1964. Istorijski èasopis (Beograd).) Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojeviæa (s L. 1934 Doctorate: Belgrade. Sarajevo 1957.curator trainee: 1939-1941 . Postanak i razvitak brdskih. 1973. Crnogorski i Skadarski sandžak (s N.Filipoviæ. Hercegovaèki.

His approach was original not only with respect to the general historical understanding but in terms of the procedure with historical sources. Razvitak èoveèanstva i društvo (Novi Sad 1980). Hadžiosmanoviæ.). member of the JAZU. crnogorskih i hercegovaèkih plemena (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. The results of his work were published in the books: Turska vlast u Crnoj Gori u XVI i XVII vijeku (Sarajevo. He published many papers in the journals Prilozi za orijentalnu filologiju. Uloga crkve u starijoj istoriji srpskog naroda (Sarajevo. Sarajevo Vol. Istorijski glasnik Istorijskog društva Srbije. Pregled. of the Academy of Sciences and Arts of Slovenia. the Faculty of Philosophy in Sarajevo. Jugoslovenski istorijski èasopis.. Dva deftera Crne Gore iz vremena Skenderbega Crnojeviæa (in association with L. Mujiæ and H. Glasnik istorijskog društva (Novi Sad). Šabanoviæ. until 1973. and the Academy of Sciences and Arts of Macedonia.professor of Introduction to History Science and History of the Yugoslav Peoples in the Turkish Period. directed him to the criticism of that same approach and make one of his own. H. Kliški.e. He was dean of the Faculty of Philosophy in 1964 and 1965. Hercegovaèki. 106 . He was a corresponding member of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina. Historijski pregled (Zagreb). 1964). Glasnik Zemaljskog muzeja. Istorijski èasopis (Beograd). As an excellent connoisseur of methodological and philosophical-historical issues. Istorijski zapisi Istorijskog društva Crne Gore. Praksa (Titograd). he formulated conceptual starting points of historiography today in this country. OIS. of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts. Kanuni i kanun-name za Bosanski. Postanak i razvitak brdskih. Prilozi Instituta za istoriju. and from 1968 to 1971 president of the Academy of Sciences and Arts of B&H. Zvornièki. he worked from 1950 as a reader. 1953). His need to explain concrete historical issues unapproachable by traditional methodological approach in the way he understood them. In the Department of History. I. 1973). Filipoviæ. II. 1968 and Vol. too. Hadžibegiæ. In the 1955-1959 period he was president of the Scientific Society of B&H. M. He was editor of Prilozi za orijentalnu filologiju and member of editorial boards of a number of encyclopaedias. Sarajevo 1957. and from 1957 as a professor until 1979. a then member of the Society for Science and Arts of Montenegro. i. Letopis Matice srpske (Novi sad). In the 1966/67 period he was vicepresident. Other relevant information: He dealt with the history of the South Slavic peoples in the period of the Ottoman rule. Titograd 1984). Godišnjak Društva istorièara. Crnogorski i Skadarski sandžak (in association with N.

1914. Visoko Academic background: Faculty: Al-Azhar (Alimiyet lil-gureba). Kleremont: .bibliotekar-katalogièar orijentalist: 1952.) Lièni podaci: Ime i prezime: Salih H.profesor arapskog jezika. Gazi Husrevbegova medresa: . . Orijentalni institut u Sarajevu: . Orientalist: 1952-1959 Journal of the History of Philosophy.3.-1967. 1971. Cairo . Zaposlenje: Ambasada Kraljevine Jugoslavije u Kairu: .librarian . Blick nach Osten..SALIH H.BA in Arabic Language.teacher of the Arabic language: 1939 The University Library in Claremont: .-1976. 1938 Employment: The Embassy of the Kingdom of Yugoslavia: .tehnièki urednik u redakciji èasopisa: 1963. Donje Moštre kod Visokog Datum i mjesto smrti: 1997.nastavnik za arapski jezik: 1939. ALIÆ (Gornje Moštre kod Visokog. Journal of the History of Philosophy.prevodilac: 1938.Visoko. Bio urednik Priloga za orijentalnu filologiju. Kairo . 1938.interpreter/translator: 1938 Gazi Husrevbegova medresa: .Visoko Školovanje: Fakultet: Al-Azhar (Alimiyet lil-gureba).cataloguing clerk. Ostali relevantni podaci: Tokom svog struènog rada bavio se razlièitim problemima iz oblasti islamistike. Aliæ (Salih Hadžialiæ) Datum i mjesto roðenja: 5..1914.-1959. 1997. Aliæ (Salih Hadžialiæ) Date and place of birth: 5 March 1914. Ostale radove objavljivao u Prilozima za orijentalnu filologiju i dr. Poseban doprinos dao je bibliografijama. Journal of the History of Philosophy. ### 107 Personal data: Name and surname: Salih H.viši struèni saradnik. Claremont: . objavljivanim u èasopisima: Orientalia Christiana Periodica. Donje Moštre near Visoko Date and place of death: 1997. Univerzitetska biblioteka u Kleremontu: .

bio je direktor Orijentalnog instituta u Sarajevu. Zaposlenje: U periodu od 1940. Povremeno je držao nastavu iz predmeta Osmanski jezik i Osmanska diplomatika i paleografija.docent. Za dopisnog èlana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 1969.Sarajevo. . Turska književnost i Orijentalnoislamska civilizacija: 1969. kao kustos Zemaljskog muzeja i kao saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu. Filozofski fakultet u Sarajevu: . 1915. jezik i književnost.. etc. Journal of the History of Philosophy. 1939. published in the journals: Orientalia Christiana Periodica. Uèiteljska škola).2.. grupa: orijentalistika i naša narodna istorija.nauèni savjetnik: 1964. Orijentalni institut u Sarajevu: . Blick nach Osten. do 1950. a za redovnog èlana 1973. He was the editor of Prilozi za orijentalnu filologiju. njegov znanstvenoistraživaèki rad se kretao u širokoj lepezi razlièitih 108 . Ostali relevantni podaci: Jedan je od osnivaèa Odsjeka za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Orijentalnog instituta.vanredni profesor na predmetima Turski jezik i Turska književnost: 1964.1984. Filozofski fakultet u Sarajavu: .1984.technical editor in the journal editorial board: 1963-1967 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Beogradu.senior research assistant.redovni profesor na predmetima Turski jezik. Uz zadatke koji su proizilazili iz funkcija rukovodioca Odsjeka i Instituta. Glamoè Datum i mjesto smrti: 21. te suvremenih orijentalistièkih studija u Bosni i Hercegovini. na predmetima Turski jezik i Turska književnost: 1950. His special contribution was to bibliographies.. he dealt with different issues from the field of Islamic Studies. radio kao nastavnik (Prva muška gimnazija.1915.) Lièni podaci: Ime i prezime: Nedim Filipoviæ Datum i mjesto roðenja: 7. U periodu 1964. .4. He published his other papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. 1971-1976 Other relevant information: During his professional career. . 1984. Akademik NEDIM FILIPOVIÆ (Glamoè.-1969.

) i Kanuni i kanun-name za Bosanski. Sarajevo 1957. Mujiæem i H. Turkish Literature and Oriental-Islamic Civilization: 1969-1984 He occasionally taught Ottoman language and Ottoman Diplomacy and Paleography. Pobunjenik sa Torosa ("Svjetlost".) i sa francuskog jezika M. Prilozi Instituta za istoriju.reader in Turkish Language and Turkish Literature: 1964 The Institute for Oriental Studies: . Njegovo najznaèajnije djelo je Princ Musa i Šejh Bedredin ("Svjetlost".).senior lecturer in Turkish Language and Turkish Literature: 1950 . In the 1964-1969 period he was director of the Institute for Oriental Studies in Sarajevo.Hadžibegiæem. He was elected as a corresponding member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina in 1969. idejna i socijalna kretanja. Along with the tasks entailed from his functions of the Department and Institute head. a posebno unutar osmanistike i turkologije. Language and Literature. as a curator in the National Museum and a researcher in the Institute for Social Sciences in Belgrade. Pregled.). OIS. koje se. Kuæa pod najam (Sarajevo 1958.) i Kemal Jašar. H. his scientific 109 . F KöprŸlŸ. Sarajevo 1966. 1939 Employment: In the 1940-1950 period he worked as a teacher (First Male Grammar School. Karaosmanoglu.Šabanoviæem. and as regular member in 1973.disciplina u oblasti orijentalistike.Ðurðevom. Teacher Training School).Treæi program. Sarajevo. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bio je urednik Priloga za orijentalni filologiju i više knjiga u ediciji Monumenta Turcica. Sarajevo 1955. timarski sistem. Zvornièki. Sarajevo Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Belgrade. odnose na probleme historije naroda Bosne i Hercegovine u doba osmanske uprave. Porijeklo Osmanske carevine ("Veselin Masleša". Zagreb. Department of Oriental Philology and National History. 1971. Uèestvovao je na više nauènih skupova u zemlji i inostranstvu. ### Personal data: Name and surname: Nedim Filipoviæ Date and place of birth: 7 February 1915. kao što su: širenje islama. Jedan je od autora Historije naroda Jugoslavije (sv. 1959. Glamoè Date and place of death: 21 April 1984. Crnogorski i Skadarski sandžak (sa B. II. Kliški. agrarni odnosi i osmanski feudalizam uopæe. Istorijski èasopis (Beograd). Radio Sarajevo . Other relevant information: He was one of the founders of the Department of Oriental Studies of the Faculty of Philosophy in Sarajevo and the Institute for Oriental Studies.). and of the modern Oriental studies in Bosnia and Herzegovina.professor of Turkish Language. Preveo je sa turskog romane Y. naturalna privreda i razvoj gradova i dr. Iktisat FakŸltesi Mecmuasý (Istanbul) i dr. The Faculty of Philosophy in Sarajevo: . Objavio je brojne studije.research adviser: 1964 The Faculty of Philosophy in Sarajevo: . M. najveæim dijelom. Hercegovaèki. Godišnjak Istorijskog društva. Objavljivao je u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju.

Köprülü. Istorijski èasopis (Beograd). Radovi filozofskog fakulteta.. Kliški. Sarajevo 1966). He participated in a number of scientific conferences in the country and abroad. HAZIM ŠABANOVIÆ (Porijeèani kod Visokog. H. barter economy and town development. . II. M. Pravni fakultet: .viši nauèni saradnik: 1958.sudski pripravnik: 1941. . Porijeèani kod Visokog Datum i mjesto smrti: 22. Glavni Narodni odbor Sarajeva: 1946. He published in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju.1916.asistent: 1950. Zemaljski muzej: . ideological and social movements.Istanbul. He published many studies which. Sarajevo 1957). Iktisat Fakültesi Mecmuasi (Istanbul). Filozofski fakultet . Istanbul 110 Školovanje: Fakultet: Viša islamska šerijatsko-teološka škola. Godišnjak Istorijskog društva. Sarajevo 1955). mostly. especially in Ottoman Studies and Turkology. Hadžibegiæ. Zvornièki. Porijeklo Osmanske carevine ("Veselin Masleša".and research work covered a wide range of different disciplines in the field of Oriental Studies. He is one of the authors of Historija naroda Jugoslavije (Vol. Šabanoviæ. Orijentalni institut u Sarajevu: . Sarajevo 1971). the timar system.kustos: 1941.arhivist: 1948. Karaosmanoglu. Mujiæ and H. Radio Sarajevo . . He was editor of Prilozi za orijentalnu filologiju and several books in the edition Monumenta Turcica.Treæi program. 1971.1..3. Zaposlenje: Ministarstvo pravosuða: . Pobunjenik sa Torosa ("Svjetlost". 1956. Pregled. Zagreb 1959) and Kanuni i kanun-name za Bosanski. Doktorat: Univerzitet u Beogradu. such as: the spread of Islam.nauèni saradnik: 1952. Dr. etc. From Turkish he translated the novels Y.) Lièni podaci: Ime i prezime: Hazim Šabanoviæ Datum i mjesto roðenja: 13. etc. Kuæa pod najam (Sarajevo 1958) and Kemal Jašar.1971. Ðurðev. F.1945. treat the historical issues of the peoples of Bosnia and Herzegovina in the period of the Ottoman rule. OIS.doktor istorijskih nauka. Sarajevo. . 1941. His most important work was Princ Musa i Šejh Bedredin ("Svjetlost". . agrarian relations and Ottoman feudalism in general. Hercegovaèki. and from French M. Crnogorski i Skadarski sandžak (in association with B.nauèni savjetnik: 1962. . 1916. Prilozi Instituta za istoriju.

M. Sarajevo 1964. Bio je dugogodišnji urednik èasopisa Prilozi za orijentalnu filologiju i drugih izdanja Instituta. H.research associate: 1958 111 . Istanbul Academic background: Faculty: The Collegiate Islamic ShariÕa-Theological School. (Svjetlost.archivist: 1948 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Odlomci o jugoslovenskim zemljama.) i koautor u djelu Istorija Beograda (Knj.). OIS. Ostali relevantni podaci: Njegov nauènoistraživaèki rad pokriva sve oblasti orijentalistike. Ðurðev.assistant: 1950 . the Faculty of Philosophy. i kasnije).).) Djelo je posthumno izdato. II. Na podruèju prouèavanja osmansko-turskih izvora ostavio je znaèajne radove: Turski izvori o srpskoj revoluciji (Istorijsko društvo NR Srbije.curator: 1941-1945 The Main PeopleÕs Committee for Sarajevo: 1946 The Faculty of Law: . Beograd 1974. Kliški.judge trainee: 1941 The National Museum: . Sarajevo 1960. 1956 Employment: The Ministry of Justice: . Glasnik Zemaljskog muzeja. Zvornièki.Zbirni katastarski popis iz 1455.Od 1953.) Kanuni i kanun-name za Bosanski. Godišnjak Društva istorièara. Crnogorski i Skadarski sandžak (sa B. pa i na širim prostorima. godine (OIS. Krajište Isa-bega Ishakoviæa .Postanak i upravna podjela (Nauèno društvo BiH. Na polju književnosti i kulture objavio je izuzetno znaèajno djelo: Književnost Muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (Svjetlost. Beograd 1964. Uèestvovao je na mnogim domaæim i meðunarodnim nauènim skupovima. gdje je predavao Turski jezik i Tursku diplomatiku i paleografiju.). Sarajevo 1973. Filipoviæ. ### Personal data: Name and surname: Hazim Šabanoviæ Date and place of birth: 13 January 1916.research fellow: 1952 . 1944. Sarajevo 1941 Doctorate: Belgrade University. Evlija Èelebi. N. PhD in History Sciences. Školska knjiga. a naroèito historiju (osmanistiku) i književnost muslimana BiH na orijentalnim jezicima. Istorijski glasnik (Beograd). Objavio je mnogobrajne radove u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju. 1. Sarajevo 1954. Zagreb 1959. radio je i na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na podruèju historije i osmanistike najznaèajnije je njegovo djelo Bosanski Pašaluk .). Sarajevo 1957. Prosveta.). Hercegovaèki. Hadžibegiæ. Putopis. Porijeèani near Visoko Date and place of death: 22 March 1971. Svojim djelovanjem i radovima znaèajno je uticao na razvoj orijentalistike i historije osmanskog perioda u Bosni. Beograd 1956. Turski izvori za istoriju Beograda (Istorijski arhiv Beograda. Mujiæ. Prvi njegov rad je Gramatika turskog jezika (Sarajevo.-1957. Saradnik je u kolektivnom djelu Historija naroda Jugoslavije (Knj.). Glasnik VIS-a.

.

Zaposlenje: U periodu 1941. he significantly contributed to the development of Oriental studies and the history of the Ottoman period in Bosnia and beyond.Zbirni katastarski popis iz 1455 (OIS. H. Sarajevo 1960). Tešanj Datum i mjesto smrti: 27. ADEM HANDŽIÆ (Tešanj. Sarajevo 1957). Istoriojski glasnik (Beograd). OIS. Ðurðev.doktor historijskih nauka 1970. Sarajevo 1964). For years he was editor of the journal Prilozi za orijentalnu filologiju and other editions of the Institute. Sarajevo 1954 and later). Beograd 1964). Školska knjiga. M. Kliški. Orijentalni institut u Sarajevu: 113 . N. Zvornièki.1916. his most prominent work was Bosanski Pašaluk . 1916.11. Crnogorski i Skadarski sandžak (in association with B. He published many papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Glasnik Zemaljskog muzeja. Hercegovaèki. Krajište Isa-bega Ishakoviæa .-1952. In the fields of history and Ottoman studies. Mujiæ. He was an associate in the collective book Historija naroda Jugoslavije (Vol. He participated in many local and international scientific conferences. Sarajevo 1973).. Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu. Prosveta. II. especially history (Ottoman studies) and the literature of the Muslims of B&H in Oriental languages. Other relevant information: His scientific-research work covers all fields of Oriental studies. Dr. With his activity and works. His first work was Gramatika turskog jezika (Sarajevo. Turski izvori za istoriju Beograda (Istorijski arhiv Beograda.. Kanuni i kanun-name za Bosanski. radio kao službenik u raznim organizacijama. Beograd 1974).Sarajevo. 1944).) Lièni podaci: Ime i prezime: Adem Handžiæ Datum i mjesto roðenja: 4.5.Postanak i upravna podjela (Nauèno društvo BiH.research adviser: 1962 From 1953 to 1957 he worked at the Faculty of Philosophy in Belgrade teaching Turkish Language and Turkish Diplomacy and Paleography. In the field of literature and culture he published a book of exceptional value Književnost Muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (Svjetlost. Hadžibegiæ. 1. Katedra za istoriju .. . Sarajevo 1940.1998. 1998. Evlija Èelebi. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Viša islamska šerijatsko-teološka škola. Godišnjak Društva istorièara. The work was published posthumously. Putopis. Filipoviæ. Zagreb 1959) and he co-authored the work Istorija Beograda (Vol. In the field of study of the Ottoman-Turkish sources he left valuable works: Turski izvori o srpskoj revoluciji (Istorijsko društvo NR Srbije. Odlomci o jugoslovenskim zemljama (Svjetlost. Glasnik VIS-a. Beograd 1956).

Dva popisa zvornièkog sandžaka iz 1519. Istanbul 1994). Studije i radove bazirao na primarnim historijskim izvorima tapu tahrir defterima. i 1533.viši nauèni saradnik: 1970. Sarajevo 1940 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. (ANUBiH i SANU.) Objavljivao radove u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju. . Jugoslovenski istorijski èasopis (Beograd).senior research assistant: 1961 . Ostali relevantni podaci: Bavio se historijom Bosne u ranijem periodu osmanske vlasti sa naroèitim interesom za historiju gradova i vakufa. . Bio urednik èasopisa Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1986. Department of History .). SŸdostforschungen (MŸnchen).asistent 1952.). Sarajevo 1972. Studije o Bosni: historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda (IRCICA. Objavio sljedeæe monografije: Tuzla i njena okolina u 16. Sarajevo Academic background: Faculty: The Collegiate Islamic ShariÕa-Theological School. TŸrk Tarih Kongresi (Ankara). OIS.Hadžibegiæ i E. He based his studies and papers on primary historical sources tapu tahrir defteri. Population of Bosnia in the Ottoman Period .). Sarajevo 1957). Èlanci i graða (Tuzla).assistant: 1952 .A Historical Overview (IRCICA. . Istanbul 1994.PhD in History Sciences 1970 Employment: In the period 1941-1952 he worked as an employee in different organizations. Association Internationale dÕEtudes du Sud-Est Europeen Bulletin (Bucarest) i dr.research adviser: 1975-1983 Other relevant information: He engaged in the study of the history of Bosnia in the early period of the Ottoman rule. Oblast Brankoviæa (sa H.. Prilozi Instituta za istoriju. Istanbul 1994. Studije o Bosni: historijski prilozi iz osmansko-turskog period (IRCICA. Orijentalni institut u Sarajevu. Population of Bosnia in the Ottoman Period . Uèestvovao na više nauènih skupova u zemlji i svijetu. Istanbul 1994).).).struèni saradnik: 1955.A Historical Overwiev (IRCICA. (Bošnjaèki institut Zürich . Sarajevo 2000. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke.nauèni savjetnik: 1975.Odjel Sarajevo. . godine. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. ### Personal data: Name and surname: Adem Handžiæ Date and place of birth: 4 May 1916. sv.viši struèni saradnik: 1961. vijeku (Svjetlost.-1983. Sarajevo 1957. The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .research assistant: 1955 . vijeku (Svjetlost. Oblast Brankoviæa (in associa- 114 . I/1 i I/2. He published the following monographs: Tuzla i njena okolina u 16.Kovaèeviæ. Tešanj Date and place of death: 27 November 1998. with a particular interest in the history of town and waqfs /endowments/. Godišnjak Društva istorièara.senior research fellow: 1970 .

Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Zagrebu. (ANUBiH & SANU.. Association Internationale dÕEtudes du Sud-est Européen Bulletin (Bucarest).(00 387 33) 203-236. TEUFIK MUFTIÆ (Sarajevo. Orijentalni institut u Sarajevu. 1949. i 1533. Ostali relevantni podaci: Njegov nauèni i prevodilaèki rad je iz oblasti arapskog jezika i književnosti. C-historija južnoslavenske književnosti. (Izvršni odbor Udruženja Ilmije u SRBiH. I/1 & I/2. godine sv. Èlanci i graða (Tuzla).profesor-pripravnik: 1949. Dva popisa Zvornièkog sandžaka iz 1519.struèni saradnik: 1951.viši struèni saradnik: 1960. Sarajevo 1986).tion with H.-1978.1918. Prilozi Instituta za istoriju.doktor filoloških nauka. Sarajevo 1973. II izdanje Sarajevo 115 . predavao je u zvanju docenta.Odjel Sarajevo. Jugoslovenski istorijski èasopis (Beograd). Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604.-1984. He was the editor of the journal Prilozi za orijentalnu filologiju. TŸrk Tarih Kongresi (Ankara).11. Sarajevo 2000). He published his works in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. vanrednog i redovnog profesora na predmetima Arapski jezik.nauèni savjetnik: 1976. Kovaèeviæ.) Lièni podaci: Ime i prezime: Teufik Muftiæ Datum i mjesto roðenja: 28.viši nauèni saradnik: 1970. dr. Orijentalni institut u Sarajevu: . U periodu 1965. .Zembilja 4 Telefon: kuæa .nauèni saradnik. 1965. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Prof.Save Skariæa . . He participated in several scientific conferences in the country and in the world. . Izuzetan doprinos arabistici je obimni Arapsko-srpskohrvatski rjeènik. and other local and foreign proceedings of papers and scientific journals. B-hrvatski jezik sa staroslavenskim. Sarajevo 1972). SŸdostforschungen (MŸnchen). 1965. Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Zaposlenje: Državna niža realna gimnazija u Vlasenici: . OIS. . 1918. Klasièna arapska stilistika i Historija arabistike na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Razdio: A-Njemaèki jezik i književnost sa starim njemaèkim. talijanski i ruski jezik. (Bošnjaèki institut ZŸrich . sv I i II. Hadžibegiæ & E. Godišnjak Društva istorièara. Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu .

Arapsko pismo (OIS. Sarajevo 1966). Sarajevo 1982). Sarajevo. Takoðer su zapažene njegove nauène monografije: doktorska disertacija objavljena pod naslovom Infinitivi trilitera u arapskom jeziku.1984. I & II. II ed. 1984 and III ed.senior research fellow: 1970 .major.research adviser: 1976-1984 In the period 1965-1978. Bio je urednik Priloga za orijentalnu filologiju. 1966. objavio je niz nauènoistraživaèkih radova iz oblasti lingvistike (uže podruèje: arapski jezik) u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. 1949 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Klasièna arapska stilistika (El-Kalem. Department of German Language and Literature with Old German . Sarajevo 1995). Apart from these.). Sarajevo Telephone. From Arabic he translated the work Golubièina ogrlica Ibn Hazm al-Andalusi (Sveuèilišna naklada Liber. he pub- 116 . sv. entitled Arapsko-bosanki rjeènik. His exceptional contribution the Arabic Studies has been a voluminous Arapsko-srpskohrvatski rjeènik. home: (00 387 33) 20 32 36 Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Zagreb. 1982. Croatian and Serbian linguistic area. 1965 Employment: The State Lower Grammar School at Vlasenica: . El-Kalem. PhD in Philology Sciences. Croatian with Old Slavic as first minor. El-Kalem. home: Save Skariæa . Also well-received have been his scientific monographs: his doctoral thesis published under the title Infinitivi trilitera u arapskom jeziku (OIS. Klasièna arapska stilistika (El-Kalem.senior research assistant: 1960 . Arapsko pismo (OIS.) prvi na bosanskom. hrvatskom i srpskom jezièkom podruèju. Pored toga. Sarajevo 1997. Sarajevo 1995. Sarajevo 1973. classical Arabic stylistics and history of Arabic Studies at the Department of Oriental Studies of the Faculty of Philosophy in Sarajevo. i III izdanje pod naslovom Arapsko-bosanki rjeènik. (OIS. Preveo je sa arapskog jezika djelo Golubièina ogrlica Ibn Hazma al-Andalusija (Sveuèilišna naklada Liber.research assistant: 1951 . Sarajevo Residence: Sarajevo Address. Italian and Russian Languages.). Sarajevo 1997) the first in the Bosnian. reader and professor the Arabic language.). Zagreb 1987.). History of South Slavic Literature second minor. ### Personal data: Name and surname: Teufik Muftiæ Date and place of birth: 28 November 1918. Zagrab 1987). Other relevant information: Teufik Muftiæ is research and translating was in the field of Arabic language and literature. Sarajevo.research fellow: 1965 .trainee teacher: 1949-1951 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . he taught as a senior lecturer. (Izvršni odbor Udruženja Ilmije u SR BiH.Zembilja 4. Treæi program Radio Sarajeva i dr.

Korkut kao kulturni i javni radnik (Sarajevo 1974.. Sulejmanpašiæem. Arhitektonski odsjek . i dr. .nauèni savjetnik: 1977. Treæi program Radio Sarajeva. 1981. ŽTP i Osloboðenje. Rezultate svog rada objavio je u nekoliko monografija: Priboj na Limu pod osmanlijskom vlašæu . Prilozi za istoriju fizièke kulture. (Zagreb 1951. Mostovi. Kukavice kod Rogatice Datum i mjesto smrti: 7. danas i sutra. Radovi ANU BiH.inženjer 1955.1920.1418-1912. Sarajevo 1962. Naše starine. Pregled.) Radove objavljivao u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju. Zaposlenje: U periodu 1957. Godišnjak Društva istorièara Bosne i Hercegovine. etc. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Tehnièki fakultet u Zagrebu. Ulice i trgovi Sarajeva (Sarajevo 1973. radio u više institucija: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NRBiH. Bilten instituta za prouèavanje folklora.7.1981.).. (Sarajevo 1969. Orijentalni institut: . Iseljenièki kalendar. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu: .). Program za urbanistièko rješenje (u saradnji sa Z. Narodna uzdanica. (Sarajevo 1945. Anali GHB.) Stara sarajevska Èaršija. He was the editor and member of editorial for a number of issues of Prilozi za orijentalnu filologiju. Prilozi za prouèavanje istorije Sarajeva. Kukavice near Rogatica Date and place of death: 7 July 1981. ALIJA BEJTIÆ (Kukavice kod Rogatice. Novi behar. osnove i smjernice za regeneraciju.) Lièni podaci: Ime i prezime: Alija Bejtiæ Datum i mjesto roðenja: 1. Izraz. 1920. Sarajevo .5. Derviš M.) i dr. Sarajevska èaršija juèer.-1966. Tisuæu i jedna noæ.direktor: 1966. Glasnik islamske vjerske zajednice.). Kovaèeviæ. Ostali relevantni podaci: Uža oblast njegovog znanstvenog interesovanja bila je historija materijalne i duhovne kulture BiH. Urbanistièki zavod BiH.Sarajevo. Sikiriæem i N.lished a series of research papers from linguistics (narrow field: the Arabic language) in the journals Prilozi za orijentalnu filologiju. Zagreb 1961.). Osim toga prevodio je sa arapskog jezika te objavio Prièe (sa Š. ### 117 Personal data: Name and surname: Alija Bejtiæ Date and place of birth: 1 May 1920.

osnove i smjernice za regeneraciju (Sarajevo 1969). Sarajevo 1969). 1920.5. Sarajevska èaršija juèer.director: 1966 The Institute for Oriental Studies: . Gimnazija u Stocu: .1920. . MUJIÆ (Mostar. The Town Institute for the Protection of Cultural Monuments in Sarajevo: . Pregled. Program za urbanistièko rješenje (in association with Z.profesor: 1948. Mostar Datum i mjesto smrti: 14. He published the results of his research in a number of Monographs: Priboj na Limu pod osmanlijskom vlašæu . Zagreb 1951). he worked in various organizations: The National Institute for the Protection of Cultural Monuments and Natural Rarities of NR BiH. Korkut kao kulturni i javni radnik (Sarajevo 1974) etc. Godišnjak društva istorièara Bosne i Hercegovine. 1944.. Derviš M. Sulejmanpašiæ. Prilozi za prouèavanje istorije Sarajeva. Zagreb 1961). Izraz. he translated from the Arabic language and published: Prièe (in association with Š.Academic background: Faculty: The Technical Faculty in Zagreb.-1946. Radovi ANU BiH. Narodna uzdanica. Ulice i trgovi Sarajeva (Sarajevo 1973).an engineer 1955 Employment: In the 1957-1966 period. . 1984. Department of Architecture . Glasnik Islamske vjerske zajednice.suplent: 1944. Sarajevo. Mostovi. Zaposlenje: Realna gimnazija u Mostaru: . 118 MUHAMED A. In addition. Stara sarajevska Èaršija.. The Institute of Town Planning of BiH.1984. Bilten Instituta za prouèavanje folklora.) Lièni podaci: Ime i prezime: Muhamed A.1418-1912. Novi behar. Mujiæ Datum i mjesto roðenja: 29. ŽTP and Osloboðenje. Kovaèeviæ. Anali GHB. Iseljenièki kalendar. danas i sutra. Prilozi za istoriju fizièke kulture. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Viša islamska šerijatsko-teološka škola. (Sarajevo 1945). Tisuæu i jedna noæ. Naše starine. Sikiriæ and N. He published his papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. (a selection and translation from Arabic.Sarajevo.research adviser: 1977 Other relevant information: The narrow field of his scientific interest was the history of material and spiritual culture of B&H.3.

1946 The Grammar School at Stolac: . Tahmišèiæa (Sarajevo 1970. and in the field of research into Ottoman sources and the history of our peoples under the Ottoman rule. Struène i znanstvene radove i prijevode objavljivao je u Prilozima za orijentalnu filologiju. Crnogorski i Skadarski sandžak (sa B. OIS.) i Sidžil mostarskog kadije 1632-34. Mostar 1987.teacher: 1948 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .struèni savjetnik: 1975.viši nauèni saradnik: 1981.).viši struèni saradnik: 1959. Crnogoski i Skadarski sandžak (in association with B. Zvornièki. U periodu 1982. N. . Zvornièki.assistant Arabist-Turkologist: 1950 . Sarajevo Academic background: Faculty: The Collegiate Islamic ShariÕa-Theological School. Kliški. Sarajevo 1957. Našim starinama i Zori (Mostar). Istorijskim zapisima Istorijskog instituta i Istorijskog društva Crne Gore (Titograd).research associate: 1981 In the period between 1982 and 1984 he was acting director of The Institute for Oriental Studies in Sarajevo. Posebno se izdvaja njegov prijevod na arapski monografije Sarajevo H. bio vršilac dužnosti direktora Orijentalnog instituta.research assistant: 1954 . Filipoviæ. Hercegovaèki. H. Other relevant information: Professional and scientific work of Muhamed Mujiæ was in Arabic philology and literature. ### Personal data: Name and surname: Muhamed Mujiæ Date and place of birth: 29 May 1920.-1984. Šabanoviæ.teacher trainee: 1944 .research adviser: 1975 .struèni saradnik:1954. Iz te oblasti objavljene su knjige Kanuni i kanun-name za Bosanski. Hadžibegiæ 119 . Hadžibegiæ i H.). (Prva književna komuna. Kliški. Hercegovaèki. Glasniku Vrhovnog islamskog starješinstva za SFRJ.Orijentalni institut u Sarajevu: . te u oblasti prouèavanja osmanskih izvora i historije naših naroda pod osmanskom vlašæu. Sarajevo 1944 Employment: The General Grammar School in Mostar: . N. . Ostali relevantni podaci: Struèni i znanstveni rad Muhameda Mujiæa kreæe se u okvirima arapske filologije i književnosti. Ðurðev. Bavio se i prevodilaštvom sa arapskog i na arapski jezik.. .senior research fellow: 1959 . Filipoviæ. . Analima Gazi Husrev-begove biblioteke.asistent arabista-turkolog:1950. From this field he published the books Kanuni i kanun-name za Bosanski. Mostar Date and place of death: 14 March 1984. H. Ðurðev.

Glamoè Datum i mjesto smrti: 2. Istorijski zapisi Istorijskog instituta and Istorijsko društvo Crne Gore. Mr.asistent-turkolog:1960.Hadžibegiæem.. 1958. OIS.). He published his professional and research papers and translations in Prilozi za orijentalnu filologiju. Humanistièki odsjek . . Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Beogradu . Orijentalni institut.struèni saradnik: 1970. 1996. Muhimme defteri . Sarajevo 1981.1924.) Lièni podaci: Ime i prezime: Ešref Kovaèeviæ Datum i mjesto roðenja: 1. Sarajevo 1990). .dokumenti o našim krajevima (Orijentalni institut. Zaposlenje: Od 1946.magistar istorijskih nauka.. a 1979-81. Sidžil mostarskog kadije iz 1632-34 (Prva književna komuna. Bavio se prevoðenjem sa turskog jezika i objavio prijevod Sabit Užièanin i njegova MiÕradžijja (El-Kalem. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultetu u Sarajevu. Povremeno držao nastavu na predmetu Islamska umjetnost i kaligrafija u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. . Moguænosti 120 . predavao predmet Istorija islamske kulture i civilizacije na Islamskom teološkom fakultetu u Sarajevu.struèni savjetnik-turkolog: 1976.9.Handžiæem i H. Naše starine and Zora (Mostar).) i priruènika Pismo KurÕani Kerima (Starješinstvo IZ BiH.viši struèni saradnik-istorièar: 1971.1996.Sarajevo. Objavio knjige: Granice Bosanskog pašaluka prema Austriji i Mletaèkoj Republici po odredbama Karlovaèkog mira ("Svjetlost". Objavljivao u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1975).-76. 1924. Autor je pjesnièkog djela Muhammed Resulullah (Starješinstvo islamske zajednice.grupa VIII. turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije. Šabanoviæ. Sarajevo 1977.. radio u raznim organizacijama kao službenik. Outstanding is his translation into Arabic of the monograph Sarajevo by H. .and H. Sarajevo 1972. Mostar 1987). U periodu 1971. Tahmišèiæ (Sarajevo 1970).-1989. He also did the translating from Arabic and into Arabic. Oblast Brankoviæa-Opširni katastarski popis iz 1455. EŠREF KOVAÈEVIÆ (Glamoè.).-1960. Sarajevo 1985. (s A. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Orijentalni institut u Sarajevu: .3.). Glasnik Vrhovnog islamskog starješinstva za SFRJ. Sarajevo 1973. Hrvatske i Slovenije. 1971. kao i prijevodom i obradom osmanskih arhivskih dokumenata vezanih za historiju Balkana. Ostali relevantni podaci: Bavio se historijom Bosne pod vlašæu Osmanlija. bio je honorarni asistent na predmetu Turski jezik na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu.).

senior research assistant . Sarajevo 1985). Meðu njegovim brojnim kaligrafskim ostvarenjima posebno se istièe prijepis KurÕana (Merhamet. Handžiæ and H. etc. He is the author of the poetic work Muhammed Resulullah (Starješinstvo islamske zajednice. (in association with A. Hrvatske i Slovenije. He published the books: Granice Bosanskog pašaluka prema Austriji i Mletaèkoj Republici po odredbama Karlovaèkog mira ("Svjetlost". Turkologist: 1976-1989 In the period 1971-76. 1958 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Belgrade . The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . and in 1979-81 he taught History of Islamic Culture and Civilization at the Faculty of Islamic Theology in Sarajevo.research adviser. Sarajevo 1973). Orijentalni institut. Sarajevo 1990). Turkish and Arabic Languages with Literature & History of the Peoples of Yugoslavia. Sarajevo Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Sarajevo 1981) and a handbook Pismo KurÕani Kerima (Starješinstvo IZ BiH. Sarajevo 1998). Other relevant information: He did research into the history of Bosnia under the Ottoman rule.research assistant: 1970 .Opširni katastarski popis iz 1455. Department of Humanities Programme VIII.historian: 1971 . Oblast Brankoviæa . He published in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1998.) Bio urednik izdanja Instituta. 1971 Employment: From 1946 to 1960 he worked in various organizations as a clerk.assistant. Moguænosti (Split).(Split) i dr. Turkologist:1960 . Hadžibegiæ. Muhimme defteri . he was a part time assistant lecturer of Turkish language at the Department of Oriental Studies of the Faculty of Philosophy in Sarajevo. as well as translating and processing the Ottoman archival documents related to the history of the Balkans. He also did the translating from the Turkish language and published a translation of Sabit Užièanin i njegova MiÕradžijja (El-Kalem. Glamoè Date and place of death: 2 March 1996. ### Personal data: Name and surname: Ešref Kovaèeviæ Date and place of birth: 1 September 1924. Sarajevo 1972).MA in Philosophy.dokumenti o našim krajevima (The Institute for Oriental Studies. Sarajevo 1977). 121 . Among his many calligraphic achievements. He was the editor of the InstituteÕs publications. From time to time he taught Islamic Art and Caligraphy at the Gazi Husrev-begova Medresa in Sarajevo. a special place is taken by a transcript of KurÕan (Merhamet.

a posebno na turskom jeziku. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . (El-Kalem. Orijentalni institut. Nametkom. pri èemu treba naroèito istaknuti obimno historijsko djelo Povijest Bosne 1-2 Saliha Sidkija Hadžihuseinoviæa Muvekkita (sa A. U saradnji sa drugim istraživaèima na kataloškoj obradi rukopisne graðe na sva tri orijentalna jezika objavio je Katalog rukopisa Orijentalnog instituta . Sarajevo 1989. F. .SALIH TRAKO (Smršnica kod Visokog. Hadžiosmanoviæ.struèni savjetnik: 1975.. ### 122 . Redžoviæ" u Graèanici kod Visokog. Mehmed Mejlija Guranija. Sarajevo 1989. Rezultati tog rada objavljeni su u knjigama: Tragom poezije bosansko-hercegovaèkih Muslimana na turskom jeziku (sa L.1924.lijepa književnost (sa L.) i Katalog arapskih. Nakon odlaska u penziju radio kao profesor u Medresi "Osman-ef. Svjetlost. ZŸrich 1997. Ostali relevantni podaci: Nauènoistraživaèki rad bio je usmjeren na istraživanje književnog stvaralaštva Bošnjaka na orijentalnim jezicima. perzijskih. Bavio se i prevoðenjem historijske graðe sa osmanskog jezika.12. Hadžiosmanoviæ. El-Kalem. Izbor iz poezije (sa L.).). L. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Polimcem.asistent: 1957.grupa VIII. Gaziæ. Smršnica kod Visokog Mjesto stanovanja: Smršnica kod Visokog Adresa: kuæa . . Nametkom. turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije.viši struèni saradnik: 1964.Smršnica kod Visokog Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Povremeno bio angažiran kao asistent na predmetima Perzijski jezik i Perzijska književnost na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Ostali radovi te prijevodi književne i historijske graðe objavljeni su u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjaèkog instituta (sa F. Glasnik VIS-a. Bošnjaèki institut ZŸrich. .) Lièni podaci: Ime i prezime: Salih Trako Datum i mjesto roðenja: 1. Radeæi na kataloškoj obradi rukopisne graðe na perzijskom jeziku objavio je Katalog perzijskih rukopisa Orijentalnog instituta (Orijentalni institut.).). a kao rezultat tog rada objavljena je knjiga Ðulistan Šejh Sadija Širazija. Odjek. Izraz i dr.).-1989. Gazi Husrev-begova biblioteka. Posebno interesovanje pokazivao je za prevoðenje perzijskih klasika.honorarni knjižnièar: 1954.). Sarajevo 1986. Humanistièki odsjek . Sarajevo 1997. Hadžiosmanoviæ. 1957. Sarajevo 1985. 1924. Sarajevo 1999.

123 . home: Smršnica near Visoko Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Zürich 1997). Orijentalni institut. Working on the catalogue processing of the manuscript materials in Persian. ElKalem. Gazi Husrev-begova biblioteka. After retirement he worked as a teacher in Medresa "Osman-ef. Sarajevo 1986). Turkish and Arabic Languages with Literature & History of the Peoples of Yugoslavia. Sarajevo 1989). (in association with L. His special interest has been in translating Persian classics. Nametak. etc. Izraz. Hadžiosmanoviæ. In association with other researchers on the catalogue processing of the manuscript materials in all three Oriental languages he published Katalog rukopisa Orijentalnog instituta . L. Department of Humanities Programme VIII. (El-Kalem. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. especially in the Turkish language. 1957 Employment: The Institute of Oriental Studies in Sarajevo: . Gaziæ. translations of literary and historical materials have been published in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Smršnica near Visoko Residence: Smršnica near Visoko Address. Svjetlost. he published Katalog perzijskih rukopisa Orijentalnog instituta (Orijentalni institut. Redžoviæ" at Graèanica near Visoko. Mehmed Mejlija Guranija. where we should point out the voluminous historical work Povijest Bosne 1-2 by Salih Sidki Hadžihusejnoviæ Muvekkit (in association with A. The results of his work have been published in the books: Tragom poezije bosanskohercegovaèkih Muslimana na turskom jeziku (in association with L. Glasnik VIS-a. Sarajevo 1997) and Katalog arapskih. Polimac. Nametak.research adviser: 1975-1989 Occasionally he was engaged as an assistant for Persian Language and Literature in the Department of Oriental Studies of the Faculty of Philosophy in Sarajevo. and the result of that activity the book Ðulistan by Šejh Sadi Širazi was published. Other relevant information: He has focused his scientific-research work on the research into literary creation of the Bosniaks in Oriental languages.Personal data: Name and surname: Salih Trako Date and place of birth: 1 December 1924. Hadžiosmanoviæ. perzijskih. turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjaèkog instituta (in association with F. Izbor iz poezije. Sarajevo 1999).senior research assistant: 1964 .part time librarian: 1954 .assistant: 1956 . Hadžiosmanoviæ. F. Bošnjaèki institut Zürich. Other works. Sarajevo 1985). Sarajevo 1989). Odjek. He also engaged in translating historical materials from the Ottoman language.lijepa književnost (in association with L.

1926. Other relevant information: She was engaged in the processing of archival documents and she published her papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. Department of Humanities Programme VIII. .-1963.1926. Travnik Mjesto stanovanja: Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Korkut) Datum i mjesto roðenja: 29. Humanistièki odsjek .asistent 1956. .assistant: 1956 .MUNIBA SPAHO (Travnik.grupa VIII. Jedno vrijeme radila kao kustos Muzeja grada Sarajeva.. 1955 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .honorarni arhivski tehnièar. ### Personal data: Name and surname: Muniba Spaho (née Korkut) Date and place of birth: 29 April 1926. objavljivala radove u Prilozima za orijentalnu filologiju. Turkish and Arabic Languages with Literature & History of the Peoples of Yugoslavia.1963 In 1963 she stopped working in the Institute.archivist: 1960 . Ostali relevantni podaci: Bavila se obradom arhivskih dokumenata. Od 1963.4.) Lièni podaci: Ime i prezime: Muniba Spaho (r. Travnik Residence: Sarajevo 124 Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.part time archival technician: 1954 . Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije. 1955.arhivista 1960. 1954. prekida radni odnos u Institutu. For some time she worked as a curator in the Sarajevo Town Museum. .

) Lièni podaci: Ime i prezime: Avdo Suæeska Datum i mjesto roðenja: 5. Istanbul Universitesi Iktisat Fakultesi Mecmuasi i dr. Dopisni èlan Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 1987. 1950. . 1950 Doctorate: The Faculty of Law in Belgrade .Prilog izuèavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka (Nauèno društvo Bosne i Hercegovine.) koji je doživio osam izdanja. bio direktor Orijentalnog instituta u Sarajevu. Ostali relevantni podaci: Njegov znanstveni rad usmjeren je na osmanistiku. Sarajevo 1965.. Jasenice near Rogatica Residence: Sarajevo Address. Sarajevo 1964. SŸdost-Forshungen (MŸnchen).Paromlinska 4/4. naroèito na državno-pravni razvitak Bosne pod osmanskom vlašæu. ..1927. home: Paromlinska 4/4.5.Akademik AVDO SUÆESKA (Jasenice kod Rogatice.1927. Jasenice kod Rogatice Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Sarajevo Telephone. .-1974. Sarajevo. Doktorat: Pravni fakultet u Beogradu .redovni profesor: 1969.docent: 1959.doktor pravnih nauka 1959.vanredni profesor: 1964.) i udžbenik Istorija države i prava SFRJ (Univerzitet u Sarajevu. Prilozi Instituta za istoriju. a redovni od 1995. Objavio je knjigu Ajani . Zaposlenje: Pravni fakultet Sarajevo: . Sarajevo Telefon: kuæa .(00 387 33) 522 867 Školovanje: Fakultet: Pravni fakultet. Pregled.PhD in Law 1959 . ### 125 Personal data: Name and surname: Avdo Suæeska Date and place of birth: 5 May 1927. Godišnjak Pravnog fakulteta.-1990. U periodu 1969.asistent na predmetu Istorija države i prava naroda SFRJ: 1950. home: (00 387 33) 52 28 67 Academic background: Faculty: The Faculty of Law in Sarajevo. Više od sto njegovih bibliografskih jedinica objavljeno je u èasopisima i zbornicima sa nauènih skupova Prilozi za orijentalnu filologiju. Uèesnik je mnogobrojnih domaæih i meðunarodnih nauènih skupova.

12. Other relevant information: His scientific activity has been focused on Ottoman Studies.asistent: 1950-1952.assistant lecturer for History of State and Law of the Peoples of the SFRJ: 1950 . ### 126 .) Lièni podaci: Ime i prezime: Dušanka Bojaniæ Datum i mjesto roðenja: 16. Südost-Forschungen (München). DUŠANKA BOJANIÆ (Tuzla. He published the book: Ajani . Prof..Employment: The Faculty of Law in Sarajevo: . he was Director of the Institute for Oriental Studies in Sarajevo.1927. Prilozi Instituta za istoriju. Sarajevo 1964) which has had eight editions. Ostali relevantni podaci: Bavi se historijskim i kulturnohistorijskim istraživanjima osmanskog perioda na Balkanu. He was a corresponding member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina. Sada živi i radi u Beogradu. Tuzla Mjesto stanovanja: Beograd Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Beogradu Doktorat: Filozofski fakultet u Beogradu . He has participated in many national and international scientific conferences.Prilog izuèavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka (Nauèno društvo Bosne i Hercegovine. and since 1995 he has been a regular member. Over one hundred of his bibliographical units have been published in journals and proceedings of scientific conferences Prilozi za orijentalnu filologiju. dr. Istanbul Universitesi Iktisat Fakultesi Mecmuasi.doktor istorijskih nauka Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . since 1987. te uèesnik domaæih i meðunarodnih nauènih skupova. Sarajevo 1965) and the textbook Istorija države i prava SFRJ (Univerzitet u Sarajevu. 1927. Autor je više studija i radova.senior lecturer: 1959 . especially on the state and legal development of Bosnia under the Ottoman rule. Pregled. etc.reader: 1964 .professor: 1969-1990 In the 1969-1974 period. Godišnjak Pravnog fakulteta.

knjižnièar: 1957.-1983. Humanistièki odsjek . Sarajevo Telefon: kuæa .bibliograf: 1978.12. pri èemu se posebno istièu Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1945-1960.PhD in History Sciences Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Banjaluka Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .grupa VIII.) Lièni podaci: Ime i prezime: Bisera Nurudinoviæ Datum i mjesto roðenja: 14. turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije. Tuzla Residence: Belgrade Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Belgrade Doctorate: The Faculty of Philosophy in Belgrade . Ostali relevantni podaci: Cjelokupan struèni rad posveæen je izradi bibliografija u oblasti orijentalistike. BISERA NURUDINOVIÆ (Banjaluka. and she has participated in national and international scientific conferences.Personal data: Name and surname: Dušanka Bojaniæ Date and place of birth: 16 December 1927. Zaposlenje: U periodu od 1947.-1954.struèni savjetnik .bibliotekar: 1958. She is the author of a number of studies and papers. .. . 1928.(00 387 33) 618-929 Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevo.viši bibliotekar: 1965.assistant: 1950-1952 Now she lives and works in Belgrade.1928. . Other relevant information: She does historical and cultural-historical research into the Ottoman period in the Balkans.Džemala Bijediæa 11. 127 . 1958. radila kao bibliotekar i službenik u nekoliko ustanova u Banjaluci i Sarajevu. Orijentalni institut u Sarajevu: .

1958 Employment: Between 1947 and 1954. Sarajevo 1981.librarian: 1957 . Sarajevo 1986). Turkish and Arabic Languages with Literature & History of the Peoples of Yugoslavia. Sarajevo 1968). Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1961-1965 (OIS. She also published bibliographies of editions by the Institute for Oriental Studies and by some prominent Orientalists. Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1918-1945 (OIS. Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1918-1945. The Institute for Oriental Studies: . (OIS. ### Personal data: Name and surname: Bisera Nurudinoviæ Date and place of birth: 14 December 1928.a senior librarian: 1965 . Sarajevo Telephone: (00 387 33) 61 89 29 Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. where specially stand out: Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1945-1960 (OIS. Sarajevo 1968. (OIS.). and other papers and translations in the journal Prilozi za orijentalnu filologiju and in other publications of the Institute. Bibliografija jugoslovenske orijentalistike 1961-1965.(OIS. Objavljivala je i bibliografije izdanja Orijentalnog instituta i pojedinih istaknutih orijentalista te druge radove i prijevode u èasopisu Prilozi za orijentalnu filologiju i ostalim izdanjima Instituta.bibliographer adviser 1978-1983 Other relevant information: The whole of her professional activity was dedicated to the preparation of bibliographies from the field of Oriental Studies.librarian: 1958 . she worked as a librarian and a clerk in a number of institutions in Banjaluka and Sarajevo. Sarajevo 1986). 128 . home: Džemala Bijediæa 11. Sarajevo 1981). Department of Humanities Programme VIII.). Banjaluka Residence: Sarajevo Address.

10. Palež kod Kiseljaka Datum i mjesto smrti: 1. Život. Od 1964. Derviški redovi u jugoslavenskim zemljama sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu (Orijentalni institut u Sarajevu. godine povremeno je radio kao honorarni saradnik na predmetu Perzijski jezik na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 1959. Sarajevo.grupa VIII.1930.) Lièni podaci: Ime i prezime: Džemal Æehajiæ Datum i mjesto roðenja: 26.. . 1989. . Orijentalni institut u Sarajevu: . Ostali relevantni podaci: Njegov znanstvenoistraživaèki rad je zapoèeo na podruèju savremene perzijske književnosti kojeg postepeno proširuje na klasiènu i postklasiènu perzijsku književnost. 1930. 1986). . Gledišta. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (sa A.Dr. Bio je redaktor knjige Safvet-beg Bašagiæ.tasawwuf na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Ljuboviæem.1989.nastavnik: 1959.asistent: 1966. i kao nastavnik na predmetu Islamski misticizam . godine (doktorat nije nostrificiran na Sarajevskom univerzitetu) Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu . Godišnjak Instituta za jezik i književnost.12.. Dugogodišnja istraživanja historijskih i književno-historijskih izvora rezultirala su knjigama: Fevzi Mostarac. Bulbulistan ("Svjetlost". Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta i dr. 1979.nauèni saradnik: 1977. te brojnim radovima objavljenim u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. . 1964.1989. Sarajevo 1986). DŽEMAL ÆEHAJIÆ (Palež kod Kiseljaka. turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije.arhivista: 1964.Sarajevo.1961. "Svjetlost".nauèni savjetnik: 1987. Humanistièki odsjek .doktor književno-istorijskih nauka. a od 1985. Doktorat: Filozofski fakultet Univerziteta u Teheranu. Od poèetka rada u Orijentalnom institutu on se okreæe ka istraživanju književne baštine Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima. te bošnjaèke literature u kojoj dominira islamska filozofskodidaktièka i filozofsko-lirska tematika. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Sarajevo 1973). . .viši nauèni saradnik: 1979. posebno na perzijskom jeziku. Zaposlenje: Osnovna škola u Gromiljaku: .. Izraz. ### 129 .

He was editor of the book Safvet-beg Bašagiæ.assistant: 1966 . His years-long research into historical and literary-historical sources resulted in the books: Fevzi Mostarac.research fellow: 1977 . "Svjetlost". Život. etc. PhD in Literature-History Sciences. Godišnjak Instituta za jezik i književnost. Department of Humanities Programme VIII.teacher: 1959-1961 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . 1979 Employment: Primary School Gromiljak: . Izraz. especially in the Persian language. Bulbulistan ("Svjetlost". Gledišta. Palež near Kiseljak Date and place of death: 1 December 1989. Turkish and Arabic Languages with Literature & History of the Peoples of Yugoslavia. Derviški redovi u jugoslavenskim zemljama sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu (Orijentalni institut u Sarajevu. Other relevant information: He started his scientific-research work in the field of modern Persian literature.research adviser: 1987-1989 From 1964 he occasionally worked as a part time lecturer in Persian Language at the Department of Oriental Studies of the Faculty of Philosophy in Sarajevo. Sarajevo 1973). 1986).research associate: 1979 . and many papers published in the journals Prilozi za orijentalnu filologiju. which he gradually extended on classical and post-classical Persian literature. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (in association with A. and from 1985 as a lecturer in Islamic Misticism . From the beginning of his engagement in the Institute for Oriental Studies he focused on the study of literary heritage of Bosnia and Herzegovina in Oriental languages. Sarajevo 1986). Sarajevo Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.tasawwuf at the Faculty of Islamic Sciences in Sarajevo.archivist: 1964 . Zbornik radova Islamskog teološkog fakulteta. 1959 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. and Bosniak literature which is dominated by Islamic philosophical-didactic and philosophical-lyric themes. 130 . Sarajevo.Personal data: Name and surname: Džemal Æehajiæ Date and place of birth: 26 October 1930. Ljuboviæ.

.) Lièni podaci: Ime i prezime: Sulejman Grozdaniæ Datum i mjesto roðenja: 16. A. te u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. Prijedor Datum i mjesto smrti: 1. .). Sarajevo 1995.vanredni profesor: 1975. Orijentalni institut u Sarajevu: . klasiènu i modernu. Odjek. Sarajevo 1990.).)..) Objavio je knjigu Bosna nije san. Zaposlenje: Filozofski fakultet u Sarajevu: .docent: 1970. Objavio je knjige Na horizontima arapske književnosti ("Svjetlost". Život. Sarajevo 1975. 1979. Istraživaèke radove. . Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Sarajevo 1992 1994. Izraz. Ostali relevantni podaci: Njegov rad odnosi se najveæim dijelom na arapsku književnost. bio je vršilac dužnosti direktora. Sarajevo 1975.. 1970.V. al-Bejati. SULEJMAN GROZDANIÆ (Prijedor.direktor 1985. -1989. Prozna književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (s A. . Ljubavno pismo ženi ("V.). dr. 1933. Mahfuz.Prof.) kao literarno transponirano svjedoèanstvo o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaèka epigrafika (Preporod.12.) Zapažene su knjige prijevoda: Stara arapska poezija (Svjetlost.doktor književno-istorijskih nauka. U periodu od 1974. N. Humanistièki odsjek . Bio je èlan PEN-centra Bosne i Hercegovine. kao predgovore knjigama. a znaèajnu pažnju posveæivao je i bošnjaèkoj baštini na orijentalnim jezicima. .1996. turski i arapski jezik sa književnostima i istorija naroda Jugoslavije. Prijedor Date and place of death: 1 December 1996.Sarajevo. ### 131 Personal data: Name and surname: Sulejman Grozdaniæ Date and place of birth: 16 July 1933.redovni profesor: 1980.asistent za Arapsku književnost na Odsjeku za orijentalistiku: 1958. Sarajevo .7. 1996. 1958. Abu al-AÕla alMaÕarri. Masleša". bio je direktor Instituta angažiran do polovine radnog vremena a 1989.). Bio urednik èasopisa Prilozi za orijentalnu filologiju i više knjiga u ediciji Posebna izdanja. Poslanica o oproštenju (Sarajevo. do 1982.grupa VIII. Sarajevo 1999. (Sarajevo 1999. Put izmeðu dva dvorca ("Svjetlost". Uèestvovao na više domaæih i meðunarodnih nauènih skupova. Sarajevo 1971. Putevi (Banjaluka). OIS. Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu .1933.vodi nastavu Arapske književnosti na Odsjeku za orijentalistiku: 1966.-1996. Treæi program Radio-Sarajeva. Ljuboviæem. Pregled i dr. eseje i prijevode objavljivao je u monografijama. .

Sarajevo 1971).assistant in Arabic Literature in the Department of Oriental Studies: 1958 . 132 .professor: 1980-1996 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . and in 1989 he was acting director. Sarajevo 1990). His books of translations are notable: Stara arapska poezija (Svjetlost. Odjek. essays and translations in monographs. A.Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. He published his research works. Turkish and Arabic Languages with Literature and History of the Peoples of Yugoslavia. Ljuboviæ. N. classical and modern. Sarajevo 1999). as prefaces to books. etc. Pregled. 1979). PhD in Literature-History sciences. Mahfuz. Department of Humanities Programme VIII. Putevi (Banjaluka). Izraz. He published the book Bosna nije san. Sarajevo 1995). OIS.senior lecturer: 1970 . Život. He was a member of the PEN Centre of Bosnia and Herzegovina.director 1985-1989 In the 1974-1982 period he was director of the Institute engaged half time. Put izmeðu dva dvorca ("Svjetlost". Prozna književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (in association with A.reader: 1975 . Other relevant information: His work in its major part is in Arabic literature. Sarajevo 1975).V. Abu alAÕla al-MaÕarri. and he paid a lot of attention to the Bosniak heritage in Oriental languages. Bošnjaèka epigrafika ("Preporod". Poslanica o oproštenju (Sarajevo. and in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1975). Ljubavno pismo ženi ("V. Treæi program Radio Sarajeva. 1958 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Masleša". He was editor of the journal Prilozi za orijentalnu filologiju and several books in the series Posebna izdanja.teaches Arabic Literature in the Department of Oriental Studies: 1966 . He participated in a number of local and international scientific conferences. 1970 Employment: The Faculty of Philosophy in Sarajevo: . He published the books Na horizontima arapske književnosti ("Svjetlost". Sarajevo 1992-1994 (Sarajevo 1999) as a literarily transposed evidence of the aggression against Bosnia and Herzegovina. al-Bejati.

Orijentalni institut u Sarajevu: . 1985. Odsjek za orijentalistiku .nauèni savjetnik: 1998.profesor 1961. 1960.asistent: 1964. .) i Pokret za autonomiju Bosne od 1831. XV i XVI vek. kao redovni profesor za predmet Historija naroda Bosne i Hercegovine od 1463-1800. ALIÈIÆ (Kljuna kod Nevesinja.) Lièni podaci: Ime i prezime: Ahmed S. Knj. Sarajevo 1983. Kljuna kod Nevesinja Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . III. do marta 1985.-1992. (OIS. Bio povremeno angažiran na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. . Zmaja od Bosne 8. Zaposlenje: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu: . Èaèak 1984. direktor Instituta. Ostali relevantni podaci: Njegov nauènoistraživaèki rad uglavnom se odnosi na izuèavanje historije naroda Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlasti i Osmanskog Carstva uopæe. Sarajevo 1988. Znaèajna je njegova djelatnost na polju obrade i izdavanja osmansko-turske arhivske graðe za historiju naroda bivše Jugoslavije. Sarajevo 1985.(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih.Orijentalni institut u Sarajevu. . bio je vršilac dužnosti direktora Orijentalnog instituta. kao i za predmet Turska diplomatika i paleografija na postdiplomskom studiju Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od marta 1984.). do 1878. godine. godine.viši nauèni saradnik: 1986.). Turski dokumenti o ustanku u Potkozarju (OIS. 1934. 1996.3. Postdiplomski: Filozofski fakultet u Beogradu .struèni savjetnik: 1978. Takoðer je angažiran za navedeni predmet.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu.viši struèni saradnik: 1974. Na tom podruèju obradio je izvore Poimenièni popis sandžaka vilajeta Hercegovina iz 1477. Sarajevo 1996.. za predmete Islamska civilizacija i Turska diplomatika i paleografija. . Sada je angažiran na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sarajevo Telefon: kuæa ..magistar istorijskih nauka. Knj. AHMED S. 1985. godine (OIS.Prof. Iz perioda XIX stoljeæa objavio je djela Ureðenje bosanskog ejaleta od 1789. Posebno treba istaknuti njegovu studiju Bosna i Hercegovina kao separat u Enciklopediji Jugoslavije (Jugoslovenski 133 .Antuna Hangija 132 posao . (OIS. Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu . II.). a u periodu 1989. do 1832.arhivist: 1963. 1968. Turski katastarski popisi nekih podruèja zapadne Srbije.(00 387 33) 679 757 posao . Alièiæ Datum i mjesto roðenja: 6.). dr. I.net.. (Knj.1934. godine.doktor istorijskih nauka. .profesor za arapski jezik i književnost i turski jezik.

Occasionally he was engaged part time in the Department of Oriental Studies of the Faculty of Philosophy in Sarajevo to teach Islamic Civilization and Turkish Diplomatics and Paleography.research adviser: 1978 . and the study of the history 134 . 1960. Alièiæ Date and place of birth: 6 March 1934. He is also engaged to teach the same subject and Turkish Diplomatics and Paleography on postgraduate course at the Department of History of the Faculty of Philosophy in Sarajevo.). Currently he is engaged in the Department of History of the Faculty of Philosophy in Sarajevo as professor of History of the Peoples of Bosnia and Herzegovina from 1463 to 1800. Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu.archivist: 1963 .ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.). Between 1989 and 1992.net.senior research assistant: 1974 . Other relevant information: His scientific-research work has been mainly into the history of the peoples of Bosnia and Herzegovina under the Ottoman rule. Department of Oriental Studies . he was Director of the Institute for Oriental studies.assistant: 1964 . home: Antuna Hangija 132. 1968 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo .BA in Arabic Language and Literature and Turkish Language. Bio je urednik Priloga za orijentalnu filologiju. Književnost Muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima Biobibliografija. Bio je koautor u fotomonografiji Hercegovina (Privredni vjesnik.research associate: 1986 .teacher: 1961 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Jugoslovenski istorijski èasopis (Beograd) i dr. Sarajevo Telephone.PhD in History Sciences.leksikografski zavod. Zagreb 1983. Kljuna near Nevesinje Residence: Sarajevo Address. Radove objavljivao u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju.MA in History Sciences. Prilozi Instituta za istoriju. Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Belgrade . home: (00 387 33) 67 97 57 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih. ("Svjetlost". Zmaja od Bosne 8. 1996 Employment: Gazi Husrev-begova medresa in Sarajevo: . Uèestvovao na domaæim i meðunarodnim nauènim skupovima.research adviser: 1998 From March 1984 to March 1985 he held the position of acting director of the Institute for Oriental Studies. ### Personal data: Name and surname: Ahmed S.) Redigovao i za štampu priredio djelo: Hazim Šabanoviæ. Zagreb 1981. Sarajevo 1973.

(OIS. Jugoslovenski istorijski èasopis (Beograd) etc.viši arhivist: 1977. .arhivist-turkolog: 1966. . (OIS.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu.Orijentalni institut. MEDŽIDA SELMANOVIÆ (Sarajevo. 1937.net.Derebend 33 posao .3. Sarajevo 1988). Centar za studij Bibliotekarstva. Zmaja od Bosne 8.(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih. such as: Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1983) and Pokret za autonomiju Bosne od 1831-1832. Sarajevo 1973). Sarajevo Telefon: kuæa .profesor turskog jezika. Vol I 1984. 1963.(00 387 33) 204 961 posao . Prilozi Instituta za istoriju.istraživaè saradnik: 1999. 135 . Sarajevo 1985). He published his works and papers in various journals. 1985.Biobibliografija (Svjetlost.magistar arhivistike. He edited and prepared for press the work: Hazim Šabanoviæ. He coauthored the Photomonograph Hercegovina (Privredni vjesnik. He has participated in local and international scientific conferences. In that area he has processed the following sources: Poimenièni popis sandžaka vilajeta Hercegovina iz 1477. 1977. II. godine (OIS. He was editor of Prilozi za orijentalnu filologiju.1937. Turski katastarski popisi nekih podruèja zapadne Srbije. His activity in the field of processing and publishing Ottoman-Turkish archival materials is relevant for the history of the peoples of the former Yugoslavia. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . III. . Turski dokumenti o ustanku u Potkozarju (OIS. godine. Mr.of the Ottoman Empire. Sarajevo 1996). XV i XVI vek (Èaèak. Zagreb 1983). 1985). Vol. Zagreb 1981). dokumentacije i informacione znanosti . Vol. Postdiplomski studij: Sveuèilište u Zagrebu..) Lièni podaci: Ime i prezime: Medžida Selmanoviæ Datum i mjesto roðenja: 12.asistent-istraživaè osmanista:1985. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . godine. the offprint Bosna i Hercegovina (Jugoslovenski leksikografski zavod. Of other research papers we should point out his contribution in Enciklopedija Jugoslavije. Književnost Muslimana Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima . He started with the study of the XIX century Ottoman rule in Bosnia and about that period he has published the works: Ureðenje bosanskog ejaleta od 1789-1878. Odsjek za orijentalistiku .

Osim toga bavi se i nekim pitanjima iz islamske umjetnosti.archivist.net. Apart from this. Sarajevo Telephone. She has published the results of her work in Prilozi za orijentalnu filologiju. Turkologist: 1966 .assistant researcher. 136 .research fellow: 1999 Other relevant information: She has been engaged in Ottoman Studies. Centre for the Study of Library Science.ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.MA in Archives Studies. Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu. and the processing and translating of the Ottoman historical sources. Sarajevo Residence: Sarajevo Address. Zmaja od Bosne 8. Ottomanist: 1985 .BA in the Turkish language. especially in the diplomatic processing of Ottoman documents. te obradom i prijevodom osmanskih historijskih izvora. Department of Oriental Studies . 1963 Postgraduate study: The University of Zagreb. Documentation and Information Science . home: Derebend 33.Ostali relevantni podaci: Bavi se osmanistikom. Rezultate svog rada objavila u Prilozima za orijentalnu filologiju.senior archivist: 1977 . ### Personal data: Name and surname: Medžida Selmanoviæ Date and place of birth: 12 March 1937. naroèito diplomatièkom obradom osmanskih dokumenata. 1977 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . she has dealt with some issues of Islamic art. home: (00 387 33) 20 49 61 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih.

Bela Crkva Mjesto stanovanja: Beograd Školovanje: Fakultet: Filološki fakultet u Beogradu. ### Personal data: Name and surname: Nevena Krstiæ Date and place of birth: 2 January 1938. Ostali relevantni podaci: Bavi se prouèavanjem zajednièkih motiva u arapskoj i našoj narodnoj književnosti.Mr. NEVENA KRSTIÆ (Bela Crkva. Department of Oriental Philology.MA in LiteratureHistory Sciences. 1969. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: .) Lièni podaci: Ime i prezime: Nevena Krstiæ Datum i mjesto roðenja: 2. Postdiplomski studij: Filološki fakultet u Beogradu . She has published her papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. Od 1972.. živi i radi u Beogradu. 137 . Bela Crkva Residence: Beograd Academic background: Faculty: The Faculty of Philology in Belgrade.-1972.asistent arabista: 1966.Assistant Arabist: 1966-1972 Since 1972 she has lived and worked in Belgrade. Grupa za orijentalnu filologiju. 1969 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Objavljivala je radove u Prilozima za orijentalnu filologiju. 1964.1. Other relevant information: She does research into the motifs common in Arabic and our folk literature.magistar književno-istorijskih nauka.1938. 1964 Postgraduate study: The Faculty of Philology in Belgrade . 1938.

Objavljivala je radove u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. Moguænosti (Split) i dr. Sarajevo Mjesto stanovanja: Beograd Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu.-1971. Other relevant information: Her field of interest is classical and contemporary Arabic literature.9.MA in Humanities. . Department of Oriental Philology .assistant Arabist: 1966-1971 As of late 1971 she has lived in Belgrade and worked at the Faculty of Philology. She has published papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. 1966 Postgraduate study: The Faculty of Philology in Belgrade . Grupa za orijentalnu filologiju . Ostali relevantni podaci: Bavi se klasiènom i savremenom arapskom književnošæu. Od kraja 1971.profesor arapskog jezika sa književnošæu. 1972 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .) Lièni podaci: Ime i prezime: Aiša Ðulizareviæ-Simiæ Datum i mjesto roðenja: 5.1943. Postdiplomski studij: Filološki fakultet u Beogradu .asistent arabista: 1966.Mr. 1966. etc..magistar književno-istorijskih nauka. Sarajevo Residence: Belgrade 138 Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. ### Personal data: Name and surname: Aiša Ðulizareviæ-Simiæ Date and place of birth: 5 September 1943.BA in the Arabic language and literature. živi u Beogradu i radi na Filološkom fakultetu. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Moguænosti (Split). AIŠA ÐULIZAREVIÆ-SIMIÆ (Sarajevo. 1972. 1943.

1979. honorarno radi kao profesor na predmetu Turska književnost na Katedri za turkologiju Filozofskog fakultetu u Skopju. FEHIM NAMETAK (Sarajevo.1943.istraživaè. .(00 387 33) 667 845. Postdiplomski studij: Filološki fakultet u Beogradu . Ljuboviæem.). pjesnik i epigrafièar Bosne (OIS. Sarajevo 1991. Od 1992. Doktorat: Filološki fakultet u Beogradu .). Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .). U periodu 1984-1990. Od 1997. Fadil-paša Šerifoviæ. angažiran na predmetima Historija turskog jezika i Historija turske književnosti. Filozofski fakultet u Sarajevu: .viši nauèni saradnik: 1980. (s A. Sarajevo 1989. Od 1996. perzijskih. divan . Odsjek za orijentalistiku .doktor književnih nauka. dr. "Veselin Masleša". 1943. stoljeæa ("Svjetlost" i Institut za književnost.Oèaktanum 56 posao . angažovan je u Orijentalnom institutu kao spoljni saradnik na nauènoistraživaèkim projektima.). "Sarajevo Publishing".nauèni savjetnik: 1985. Divanska književnost Bošnjaka (OIS. 1973. H. . lok.asistent . Sarajevo 1997.Filozofski fakultet.turkolog: 1966.izbor ("Svjetlost". turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjaèkog instituta (sa S. kao gostujuæi profesor na predmetu Turska književnost radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U periodu 1994.profesor arapskog jezika sa književnošæu. i 17. Pregled književnog stvaranja bosanskohercegovaèkih Muslimana na turskom jeziku ("El-Kalem". 066 106 935 posao . radi honorarno kao redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 1966.magistar kniževno-historijskih nauka. Kafi Prušèak. Ljuboviæem. Rezultate svog rada objavio u knjigama Fadil-paša Šerifoviæ. Franje Raèkog 1.Prof.redovni profesor na predmetu Turska književnost: 1997.). 47 Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu.asistent . Izabrani spisi. Divanska književnost 16. Sarajevo 1981. na Kolegijumima za postdiplomski studij za lingvistiku i književnost. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Sarajevo 1980.3. . bio je direktor Orijentalnog instituta.(00 387 33) 444 210. Sarajevo Telefon: kuæa . Hasan Kafi Prušæak (s A. Ostali relevantni podaci: Znanstvenoistraživaèki rad usmjeren je na istraživanja turske književnosti i književnosti Bošnjaka na turskom jeziku.-1998. Trakom. Sarajevo 1983. Rezultati njegovog rada na obradi rukopisa na orijentalnim jezicima objavljeni su u Katalog arapskih. Od 1995.) Lièni podaci: Ime i prezime: Fehim Nametak Datum i mjesto roðenja: 6.turkolog: 1977.). 139 .). mob. Sarajevo 1999.

Muvekkit. 1973 Doctorate: The Faculty of Philology in Belgrade . ZŸrich 1997. Osim toga prevodio je s osmanskog jezika i objavio prijevode historijske graðe: Omer Novljanin i Ahmed Hadžinesimoviæ.). L. Sarajevo 1998. ‚evren (Priština) i u zbornicima radova sa domaæih i meðunarodnih nauènih skupova. ### Personal data: Name and surname: Fehim Nametak Date and place of birth: 6 March 1943. Department of Oriental Studies .starija književnost. Treæi program Radio Sarajeva. he was Director of the Institute for Oriental Studies. Trako. Bio urednik èasopisa Prilozi za orijentalnu filologiju i drugih izdanja Instituta. Odbrana Bosne 1736-1739. sv. Odjek. Hadžiosmanoviæ. Matica srpska. He has published the . mobile 066 10 69 35 Office: (00 387 33) 66 78 45. Glasnik IVZ. he worked part time as a professor of Turkish literature at the Department of Turkology of the Faculty of Philosophy in Skopje. Since 1995 he has taught as a visiting professor of Turkish Literature at the Faculty of Philosophy in Zagreb. London-Sarajevo 1998.assistant researcher.). Katalog arapskih. Al-Furqan. Turkologist 1966 . home: Oèaktanum 56 Office: Filozofski fakultet.Bošnjaèki institut. Život. Povijest Bosne (sa A.assistant. Priredio prvi tom djela Bošnjaèka književnost u književnoj kritici . Hadžiosmanoviæ. Since 1997 he has been engaged in the Institute for Oriental Studies as a subcontractor on research projects. 1979 140 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .research adviser 1985 The Faculty of Philosophy in Sarajevo . Zenica 1994.) Velik broj radova objavio u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju. Between 1994 and 1998. Dvije bosanske hronike (s. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. L. Since 1992 he has taught part time as a professor at the Faculty of Philosophy in Sarajevo. Sarajevo Residence: Sarajevo Address. home: (00 387 33) 44 42 10.professor of Turkish Literature 1997 In the 1984-1990 period. (sa Enesom Durakoviæem i Esadom Durakoviæem. Novi Sad 1987. ext. Franje Raèkog 1 Telephone.Polimac. "El-Kalem".). S.senior research fellow 1980 . "Alef". turskih. Bio je urednik i saradnik Leksikona pisaca Jugoslavije (III i dalje.MA in LiteratureHistory Sciences. Znak Bosne. IV.BA in Arabic Language with Literature.PhD in Literature. Sarajevo 1999. 1966 Postgraduate study: The Faculty of Philology in Belgrade . Turkologist 1977 . 47 Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. (Gazi Husrev-begova biblioteka.). perzijskih i bosanskih rukopisa.). Other relevant information: He focuses his scientific-research work on research into Turkish Literature and the literature of the Bosniaks in the Turkish language.

pjesnik i epigrafièar Bosne (OIS. 1993. Odsjek za orijentalistiku .profesor arapskog jezika i književnosti. Sarajevo 1999). he has translated from the Ottoman language and published the translations of historical materials: Omer Novljanin and Ahmed Hadžinesimoviæ. Divanska književnost Bošnjaka (OIS. Muvvekit. Sarajevo 1997). Sarajevo 1998).sekretar za prosvjetu. turskih. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Treæi program Radio Sarajeva. He published a large number of his papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1983). III etc. . Bošnjaèki institut. 1943. Vol. El-Kalem. Alef. Hadžiosmanoviæ. (in association with Enes Durakoviæ and Esad Durakoviæ.arhivista: 1966. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: .1943. Ljuboviæ.struèni savjetnik: 1986. Polimac.izbor ("Svjetlost". IV. divan . Novi Sad 1987). Izabrani spisi. Zürich 1997). He prepared Volume 1 of the work Bošnjaèka književnost u književnoj kritici . . Sarajevo Publishing. ‚evren (Priština) and in the proceedings of national and international scientific conferences. (in association with A.) Lièni podaci: Ime i prezime: Fehim Dž. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. other publications of the Institute and editor Leksikon pisaca Jugoslavije (Vol. Sarajevo 1980). Fadil-paša Šerifoviæ. ("Veselin Masleša". Zenica 1994). Odbrana Bosne 1736-1739. Kafi Prušèak. Glasnik IVZ. Sarajevo Datum i mjesto smrti: 24. Sarajevo 1991). Divanska književnost 16. Hadžiosmanoviæ. SPAHO (Sarajevo. Matica srpska. turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjaèkog instituta (in association with S.starija književnost. Sarajevo 1989). Ljuboviæ): H. (Gazi Husrev-begova biblioteka. perzijskih i bosanskih rukopisa. Dvije bosanske hronike (in association with L.8... perzijskih. Pregled književnog stvaranja bosanskohercegovaèkih Muslimana na turskom jeziku ("El-Kalem".11. . Trako.viši arhivista: 1977.results of his research in: Fadil-paša Šerifoviæ. 141 .-1993. . In addition.Sarajevo. FEHIM DŽ.viši struèni saradnik: 1981. Skupština grada Sarajeva: . Spaho Datum i mjesto roðenja: 29. S. Hasan Kafi Prušèak (in association with A. 1966. Znak Bosne. Sarajevo 1999). Povijest Bosne (in association with A. Katalog arapskih. Odjek.. London-Sarajevo 1998). stoljeæa ("Svjetlost" and Institut za književnost. He was the editor of the journal Prilozi za orijentalnu filologiju. i 17. Sarajevo 1981).1993. L. The results of his research into the processing of manuscripts in Oriental languages have been published in: Katalog arapskih. Trako. Život. nauku i kulturu 1991. Al-Furqan.

BA in the Arabic language and literature.Ostali relevantni podaci: U svom nauènoistraživaèkom radu bavio se obradom i istraživanjem bogate arhivske graðe o južnoslovenskim zemljama na osmanskom jeziku.archives researcher: 1966 .senior archives researcher: 1977 .secretary for education. Tribunia (Trebinje). He participated in a number of scientific conferences in the country and abroad. Zadarska revija i u raznim zbornicama radova. His years-long research into the original historical sources resulted in many studies and articles published in the journals Prilozi za orijentalnu filologiju. 142 . Arhivist.senior research assistant: 1981 . Arhivist. 1966 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. ‚evren (Priština). and in various proceedings. Dugogodišnje istraživanje originalnih historijskih izvora urodilo je brojnim studijama i èlancima objavljenim u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. Tribunia (Trebinje). science and culture 1991 -1993 Other relevant information: In his scientific-research work he engaged in the processing of and research into the rich archival materials on the South-Slavic countries in the Ottoman language. ### Personal data: Name and surname: Fehim Spaho Date and place of birth: 29 November 1943. Acta historico-oeconomico Jugoslaviae (Zagreb). Acta historico-oeconomico Jugoslaviae (Zagreb). Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Uèestvovao na više nauènih skupova u zemlji i inostranstvu. Department of Oriental Studies .research adviser: 1986 The Assembly of the City of Sarajevo: . Sarajevo Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Zadarska revija. Sarajevo Date and place of death: 24 August 1993. ‚evren (Priština).

Mostar 1998. Sarajevo 1996. Ostali relevantni podaci: Struèni i znanstveni rad je.Dalmatinska 4/I. Sarajevo .).viši nauèni saradnik: 1988. Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu. Pregled. Dijalog. Odsjek za filozofiju . 1970. Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Sarajevu. Prozna književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (sa S. Nametkom. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Sarajevo.(00 387 33) 667 844. Odsjek za filozofiju .1945. Hercegovina (Mostar). Rezultati rada su objavljeni u knjigama: Hasan Kafija Prušèak.asistent: 1972.(00 387 33) 443 242 posao . 1945. Sarajevo 1999. . . OIS. Sarajevo Telefon: kuæa . glavni urednik Priloga za orijentalnu filologiju i više 143 . bio usmjeren na istraživanje kulturne historije Bosne i Hercegovine. Æehajiæem. 1986. Raèkog 1..). 1980. . Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Izraz. "Svjetlost".mail: aljubovic@yahoo.). F. Radio Sarajevo . godine vodi povjerenu nastavu iz predmeta Historija arapskog jezika sa uvodom u semitistiku (Odsjek za orijentalistiku) i Historija filozofije istoènih naroda (Odsjek za filozofiju). Sarajevo posao . "Veselin Masleša". Logièka djela Bošnjaka na arapskom jeziku (OIS. Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnost (sa Dž.). Grozdaniæem.). Filozofska istraživanja (Zagreb) i dr. najveæim dijelom.Treæi program. Nad Bašagiæevom zaostavštinom (Arhiv Hercegovine. Islam Ansiklopedisi (Istanbul. taènije. E. 1988.Filozofski fakultet u Sarajevu.magistar filozofskih nauka.). baštine Bošnjaka na orijentalnim jezicima.redovni profesor na predmetu Orijentalno-islamska civilizacija: 1996. redaktor knjige: Safvet-beg Bašagiæ.profesor arapskog jezika i književnosti.viši asistent: 1980.3. Matica srpska.Prof. dr. Filozofski fakultetu Sarajevu: . Sarajevo 1983.) Lièni podaci: Ime i prezime: Amir Ljuboviæ Datum i mjesto roðenja: 17. te u više radova objavljenim u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju.vanredni profesor na predmetu Orijentalno-islamska civilizacija: 1990.com Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Hasan Kafija Prušèak (sa F. i dalje). AMIR LJUBOVIÆ (Sarajevo. Novi Sad 1987. Bio je saradnik Leksikona pisaca Jugoslavije (III i dalje.doktor filozofskih nauka. Nametkom. Život. Sarajevo 1996. Odjek.).Publishing. Izabrani spisi (sa F. 1988. Od 1992. Odsjek za orijentalistiku .

Novi Sad 1987). Pregled. Dijalog. Æehajiæ.assistant: 1972 . Sarajevo 1986). Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (in association with Dž. home: Dalmatinska 4/I. Department of Philosophy PhD in Philosophy Sciences. Islam Ansiklopedisi (Istanbul. Hercegovina (Mostar). Department of Philosophy . Izraz. precisely the heritage of the Bosniaks in Oriental languages. etc. Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Matica srpska. Sarajevo Office: Filozofski fakultet u Sarajevu. Hasan Kafija Prušèak (in association with F. Sarajevo 1999).MA in Philosophy Sciences. "Svjetlost".reader in Oriental-Islamic Civilization: 1990 . .professor of Oriental-Islamic Civilization: 1996 From 1992 he teaches History of Arabic Language with Introduction to Semitic Studies (Department of Oriental Studies) and History of Philosophy of Oriental Peoples (Department of Philosophy). Sarajevo 1996). He was a contributor to the Leksikon pisaca Jugoslavije (III and on.com Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Raèkog 1. Nametak. Izabrani spisi (in association with F.senior assistant: 1980 . home: (00 387 33) 44 32 42 Office: (00 387 33) 66 78 44 E-mail: aljubovic@yahoo. Mostar 1998). Sarajevo 1983). "Veselin Masleša". Uèesnik je više znanstvenih skupova u zemlji i inostranstvu. Odjek. Filozofska istraživanja (Zagreb). and in several papers published in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo Publishing. Grozdaniæ.research associate: 1988 The Faculty of Philosophy in Sarajevo: . ### Personal data: Name and surname: Amir Ljuboviæ Date and place of birth: 17 March 1945. OIS.knjiga u ediciji Posebna izdanja. Prozna književnost Bosne i Hercegovine na orijentalnim jezicima (in association with S. 144 Other relevant information: His professional and scientific engagement has been focused mostly on research into the cultural history of Bosnia and Herzegovina. He has participated in a number of scientific conferences. editor of the book Safvet-beg Bašagiæ. Sarajevo Telephone. F. Logièka djela Bošnjaka na arapskom jeziku (OIS. 1988 and on). editorin-chief of Prilozi za orijentalnu filologiju and several books in the series Posebna izdanja. The results of this work have been published in the books: Hasan Kafija Prušèak. Radio Sarajevo Treæi program. 1980 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Sarajevo Residence: Sarajevo Address.BA in Arabic Language and Literature. Nametak. 1970. Nad Bašagiæevom zaostavštinom (Arhiv Hercegovine. Život. 1988 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Department of Oriental Studies . Sarajevo 1996).

). Orijentalni institut u Sarajevu: . Pelidijom.(00 387 33) 663-936 posao . Fotomonografija (grupa autora.viši nauèni saradnik: 1993.nauèni savjetnik: 2000. Institut za istoriju u Sarajevu: . .net. Hercegovina (Mostar). Odsjek za istoriju . Objavljuje radove u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. Fotomonografija (grupa autora. Sarajevo 1994. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . ### 145 .asistent-pripravnik: 1970. BEHIJA ZLATAR (Sarajevo. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Beogradu.viši nauèni saradnik: 1998. Pljevlja 1988.) Lièni podaci: Ime i prezime: Behija Zlatar (r.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Odsjek za orijentalistiku . 1945.Fehima ef. .asistent istraživaè: 1977. Svjetlost. Sarajevo 2000.02. Yeni Türkiye (Ankara) i dr.(00 387 33) 668-728 E-mail: ois@bih. Autor je pojedinih djelova u monografijama Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata (grupa autora. Rezultati znanstvenog rada objavljeni su u knjigama Pljevlja i okolina u prvim stoljeæima osmansko . Odjek.). . 1977.). Sarajevo.1998. i II dopunjeno izdanje 1998. Ostali relevantni podaci: U oblasti historije Bosne i Hercegovine u doba osmanlijske uprave posebno se bavi problematikom razvoja gradova. Prilozi Instituta za istoriju. Zmaja od Bosne 8.). Sarajevo 1996.Orijentalni institut u Sarajevu.turske vlasti (s E. Æurèiæa 3 posao . Doktorat: Filozofski fakultet u Beogradu.profesor arapskog jezika i književnosti. Sarajevo Telefon: kuæa . Uèestvovala na više meðunarodnih i domaæih nauènih skupova.1945. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Sarajevo 1997. .nauèni saradnik:1986. 1986. Od 1.8.doktor istorijskih nauka. Bajraktareviæ) Datum i mjesto roðenja: 29. 1969.asistent: 1973. Odsjek za istoriju ..) i Zlatno doba Sarajeva (Svjetlost. direktorica je Orijentalnog instituta u Sarajevu. Ilidža.Dr.magistar istorijskih nauka.

(in association with Enes Pelidija.research adviser: 2000 From 1 February 1998 she has held the position of the Director of the Institute for Oriental Studies in Sarajevo. She has participated in a number of international and national scientific conferences. Department of History . Yeni Türkiye (Ankara). Ilidža: A Photomonograph (a group of authors. Hercegovina (Mostar). "Svjetlost".assistant researcher: 1977 . Æurèiæa 3. The results of her scientific work have been published in the books: Pljevlja i okolina u prvim stoljeæima osmansko-turske vlasti. Sarajevo 1997). Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu. Odjek. home: (00 387 33) 66 39 36 Office: (00 387 33) 66 87 28 E-mail: ois@bih.assistant: 1973 . 1969 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Belgrade. 1977 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Belgrade. Zmaja od Bosne 8. Department of Oriental Studies .trainee assistant : 1970 The Institute for History in Sarajevo: .ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. She has published her papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. she deals particularly with the issues of town development. Prilozi Instituta za istoriju.net. 146 . She has authored some of the parts in the Monographs: Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. Other relevant information: In the history of Bosnia and Herzegovina at the time of the Ottoman rule.research associate: 1993 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo . Sarajevo 2000).research fellow: 1986 .Personal data: Name and surname: Behija Zlatar (née Bajraktareviæ) Date and place of birth: 29 August 1945. Pljevlja 1988) and Zlatno doba Sarajeva ("Svjetlost".research associate: 1998 . 1986 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Sarajevo 1996). home: Fehima ef.BA in the Arabic Language and Literature.MA in History Sciences. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Department of History . Sarajevo Telephone. Sarajevo Residence: Sarajevo Address.PhD in History sciences. (a group of authors.

Odsjek za orijentalistiku .Sagrdžije 32.viši struèni saradnik: 1987. Odjek i dr. Orijentalni institut.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. ### 147 Personal data: Name and surname: Lejla Gaziæ (née Zeèeviæ) Date and place of birth: 23 September 1945. bila vršilac dužnosti direktora Orijentalnog instituta. Od 1995. te urednik Kataloga arapskih.(00 387 33) 538 764 posao .(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih.asistent-istraživaè: 1982. .) Lièni podaci: Ime i prezime: Lejla Gaziæ (r.) i izradila Rjeènik termina za sve èetiri knjige navedenog izdanja. Rezultati rada objavljeni su u knjizi Katalog rukopisa Orijentalnog instituta .).1945. Ostali relevantni podaci: Nauènoistraživaèki i struèni rad usmjeren je na istraživanja i katalošku obradu rukopisne graðe na orijentalnim jezicima.Orijentalni institut u Sarajevu. perzijskih. Sarajevo 2000.9.magistar književnoistorijskih nauka. II èetverotomnog djela Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. .).).struèni savjetnik: 1998. knjige Vakufname iz Bosne i Hercegovine .net.Orijentalni institut.profesor arapskog jezika sa književnosti. Sarajevo Telefon: kuæa . Trakom. ZŸrich 1997.lijepa književnost (sa S. Sarajevo .asistent: 1972. Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika BiH. Zeèeviæ) Datum i mjesto roðenja: 23. 1945. godine (Bošnjaèki institut . . Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Sarajevu . .april 1994.Treæi program. godine radi honorarno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu kao viši lektor na predmetu Osmanska diplomatika i paleografija. U periodu maj 1992. Pripremila za štampu knj. Sarajevo 1997. 1982. Sarajevo 1984. te u više radova objavljenih u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju.. Bila je glavni urednik èasopisa Prilozi za orijentalnu filologiju.Mr.Odsjek za južnoslavenske književnosti . Zmaja od Bosne 8. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Sarajevo posao .stažista: 1970.XV i XVI vijek (Orijentalni institut. . Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Radio Sarajevo . turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjaèkog instituta (Bošnjaèki institut ZŸrich. LEJLA GAZIÆ (Sarajevo. 1969. Uèesnik je više nauènih skupova u zemlji i inostranstvu.

and in a number of papers published in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju.Odjel Sarajevo.Orijentalni institut. home: Sagrdžije 32.Residence: Sarajevo Address. Other relevant information: Her research and professional engagement has been focused on research into and cataloguing of the manuscript materials in Oriental languages.trainee assistant: 1970 . Sarajevo 2000) and she did Rjeènik termina (Glossary) for all the four books of the aforesaid edition. 1969 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.assistant: 1972 . Odjek. Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika BiH.BA in Arabic language and Literature. and editor of Katalog arapskih. turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjaèkog instituta (Bošnjaèki institut Zürich . 1982 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . She was editor-in-chief of the journal Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu. of the book Vakufname iz Bosne i Hercegovine . Orijentalni institut. Sarajevo Telephone. Department of Oriental Studies .net. Department of South Slavic Literature . Zürich 1997). (Orijentalni institut. perzijskih. Trako. home: (00 387 33) 53 87 64 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih. Radio Sarajevo . She has participated in a number of scientific conferences in the country and abroad.lijepa književnost (in association with S. From 1995 she has taught part time at the Faculty of Philosophy as a senior lector for the Ottoman Diplomatics and Paleography.Treæi program. Zmaja od Bosne 8. She has prepared for print Book II of a four-volume work Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604.senior research assistant: 1987 . 148 . Sarajevo 1984).assistant researcher: 1982 . etc. godine (Bošnjaèki institut .XV i XVI vijek. Sarajevo 1997).MA in Literature-History Sciences. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. The results of her work have been published in the book Katalog rukopisa Orijentalnog instituta .research adviser: 1998 In the period between May 1992 and April 1994 she was the acting director of the Institute for Oriental Studies.

Zmaja od Bosne 8b.). Autor je djela Ilum: Uvod u izvore za historiju arapsko-islamske prirodoslovne misli (Sarajevo publishing. Sarajevo Telefon: kuæa . Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH: . Život.nauèni saradnik: 1989. "Energoinvest" Sarajevo: . Bosanski jezik. ENES KUJUNDŽIÆ (Gornji Rahiæ kod Brèkog. Urednik više izdanja NUB BiH. Sarajevo 1991. Ostali relevantni podaci: Uža oblast njegovog znanstvenog interesovanja je usmena književnost i narodna kultura Bošnjaka a posebno bibliografija i bibliografski izvori o BiH.). Ministarstvo obrazovanja. Orijentalni institut u Sarajevu: .(00 387 33) 472-253 posao . Odsjek za orijentalistiku .pomoænik ministra za obrazovanje: 1991.direktor: 1993. Sarajevo 1999.1946. kulture i fizièke kulture SRBiH: . Glasnik VIS-a.Eniza Cocaliæa 1. Islamski kalendar i astronomija (El-Kalem. 1946. Odjek. Sarajevo posao . Sarajevo 2000.. Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu. Junaèki ep (Svjetlost.Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. nauke.(00 387 33) 275-312 E-mail: ekujundzic@nub.10. Takvim. Bibliotekarstvo. Dijalog.) i Bibliografija BiH i svjetski bibliografski izvori (Svjetlost. Anali GHB. Objavljuje radove u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju. ### 149 . Gornji Rahiæ kod Brèkog Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Uèesnik je brojnih nauènih skupova u zemlji i inostranstvu. Odsjek za književnost i bibliotekarstvo .) Lièni podaci: Ime i prezime: Enes Kujundžiæ Datum i mjesto roðenja: 4.Dr.Master in Arts in Humanities 1973. Sarajevo 1991. Zaposlenje: "Hidrogradnja" Sarajevo: .) i prireðivaè knjiga: Ženidba Smailagiæ Mehe.prevodilac za arapski i engleski jezik: 1979.prevodilac za arapski i engleski jezik: 1975. Znaèenje Bajrama u kulturi bosanskih muslimana (El-Kalem.profesor arapskog jezika i književnosti 1970.).doktor biblioteèkih nauka 1989. Postdiplomski studij: University of Chicago. Bosniaca. Department of Near Eastern Languages and Civilizations . Sarajevo 1987.

Anali GHB. Sarajevo 1987). Gornji Rahiæ near Brèko Residence: Sarajevo Address. He has participated in many scientific conferences in the country and abroad. Department of Literature and Library Science .BA in the Arabic language and literature. home: Eniza Cocaliæa 1. Sarajevo 1991).ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. 150 . Culture and Physical Culture of SR BiH: . He has authored the works: Ilum: Uvod u izvore za historiju arapsko-islamske prirodoslovne misli (Sarajevo publishing. Takvim. Sarajevo Telephone. Život. Sarajevo 1999) and he prepared the books: Ženidba Smailagiæ Mehe. Junaèki ep (Svjetlost. Bosniaca. 1989 Employment: "Hidrogradnja" Sarajevo: . Department of Middle East Languages and Civilization . Islamski kalendar i astronomija (El-Kalem.assistant minister for education: 1991 The National and University Library of B&H: . Sarajevo 1991) and Bibliografija BiH i svjetski bibliografski izvori (Svjetlost. Sarajevo Office: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Postgraduate study: The University of Chicago. especially the bibliography and bibliographical sources about B&H. He has published his papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju.director: 1993 Other relevant information: The narrow field of his interests has been oral literature and folk culture of the Bosniaks. Glasnik VIS-a.PhD in Library Sciences. Zmaja od Bosne 8b.interpreter/translator for the Arabic and English languages: 1979 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Department of Oriental Studies .interpreter/translator for the Arabic and English languages: 1975 "Energoinvest" Sarajevo: . Bibliotekarstvo. Znaèenje Bajrama u kulturi bosanskih muslimana (El-Kalem.research fellow: 1989 The Ministry of Education. Dijalog. Bosanski jezik.MA in Humanities 1973 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Science. home: (00 387 33) 47 22 53 Office: (00 387 33) 27 53 12 E-mail: ekujundzic@nub.Personal data: Name and surname: Enes Kujundžiæ Date and place of birth: 4 October 1946. He was the editor of a number of editions of NUB BiH. 1970. Odjek. Sarajevo 2000).

Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Sarajevu. Novopazarski zbornik. Matica srpska. 1947.(00 387 33) 444 871 posao .(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih. .) Lièni podaci: Ime i prezime: Hatidža Èar-Drnda Datum i mjesto roðenja: 12. ### 151 Personal data: Name and surname: Hatidža Èar-Drnda Date and place of birth: 12 December 1947.asistent israživaè osmanista: 1985. Yeni Turkiye (Ankara). Odjek. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Mostovi. . 1985. home: Odabašina 15. Sarajevo Telefon: kuæa .istraživaè .komercijalni referent: 1971.1947. Zaposlenje: Energoinvest.profesor arapskog jezika i književnosti.Mr. Glamoè Residence: Sarajevo Address. Odjeljenje izvoza: .asistent orijentalista: 1974. Ostali relevantni podaci: Uža oblast njenog znanstvenog interesovanja je nastanak i razvitak gradskih naselja u doba Osmanskog carstva u južnoslavenskim zemljama. HATIDŽA ÈAR-DRNDA (Glamoè.saradnik osmanista: 1999. Bila je saradnik Leksikona pisaca Jugoslavije (III i dalje. Moguænosti (Split).net.magistar istorijskih nauka. Naše starine.istorièar osmanista:1980.Orijentalni institut. Rožajski zbornik.12. Sarajevo Office: Orijentalni institut. Radove i prijevode objavljuje u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju. Prevodila sa arapskog i turskog jezika.Odabašina 15 posao . 1971.ba Školovanje: Fakultet:Filozofski fakultet u Sarajevu. Novi Sad 1987. Odsjek za orijentalistiku . Glamoè Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .. Zmaja od Bosne 8. Prilozi Instituta za istoriju. Uèestvovala na nekoliko domaæih i meðunarodnih nauènih skupova. Odsjek za istoriju . Sarajevo Telephone.ba .asistent .). Orijentalni institut Sarajevo: . . Zmaja od Bosne 8. home: (00 387 33) 44 48 71 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih.net. Prilozi instituta za jezik i književnost.

Orientalist: 1974 .4. Export Department: . 1972.1948. Vogošæa posao . Moguænosti (Split).doktor književnih nauka. She has participated in a number of local and international scientific conferences.(00 387 33) 667 844 E-mail: dur654@bih. Mostovi. Department of History .sales clerk: 1971 The Institute for Oriental Studies. Rožajski zbornik. Department of Oriental Studies . Prilozi Instituta za jezik i književnost. Odsek za orijentalistiku .assistant. Ottomanist: 1985 . dr.. Odsek za orijentalistiku .assistant researcher. F. 1976.) 152 Lièni podaci: Ime i prezime: Esad Durakoviæ Datum i mjesto roðenja: 5.Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. . Novopazarski zbornik. Odjek. assistant Ottomanist: 1999 Other relevant information: The narrow interest of her research is the establishment and development of town settlements in the period of the Ottoman Empire in the South Slavic countries. Prof.BA in Arabic Language and Literature: 1971 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. historian-Ottomanist: 1980 .ba Školovanje: Fakultet: Filološki fakultet u Beogradu. 1948. Postdiplomski studij: Filološki fakultet u Beogradu.Filozofski fakultet u Sarajevu. Naše starine.research fellow.(00 387 33) 430 712 posao . Yeni Türkiye (Ankara). 1982. Doktorat: Filološki fakultet u Beogradu.profesor arapskog jezika i književnosti.net. Anali Gazi Husrevbegove biblioteke. Glavice kod Bugojna Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .Barica 160.assistant.MA in History Sciences: 1985 Employment: Energoinvest. She has translated from Arabic and Turkish. Raèkog 1 Telefon: kuæa . ESAD DURAKOVIÆ (Glavice kod Bugojna. Prilozi Instituta za istoriju. Odsek za orijentalistiku magistar filoloških nauka. Sarajevo: . She has published her papers and translations in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju.

home: Barica 160. Halil Džubran.predavaè za predmet Arapska književnost: 1977.redovni profesor na predmetu Arapski jezik: 1996. Sarajevo 2000.poezije i proze. u petnaestak knjiga. Dijalog i dr. (sa Enesom Durakoviæem i F. Odjek. Meðu nauènoistraživaèkim radovima zapažena je knjiga objavljena na arapskom jeziku Nazariyya al-ibda al-mahÏariyya (Dimišq 1989. Sarajevo 1998. te tri toma Izabranih djela Mehmeda Handžiæa (Teme iz književne baštine.viši nauèni saradnik: 1991.docent na predmetu Arapska književnost: 1983. 1998. Alef. Ostali relevantni podaci: Nauèni i književnoprevodilaèki rad je.-1996. .. honorarno je predavao Arapski jezik na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu u zvanju vanrednog profesora.asistent za Arapski jezik: 1976. (Bosanska knjiga. Glavice near Bugojno Residence: Sarajevo Address. Filozofski fakultet u Sarajevu: . Izraz.vanredni profesor na predmetu Arapska književnost: 1988. U periodu 1994. i 1990. Zbornik Filozofskog fakulteta (Priština). Teme iz opæe i kulturne historije. na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu povjerena mu je nastava Arapske književnosti. (OIS.). Sarajevo 1999.) Objavio je niz prijevoda iz arapske književnosti .). ### 153 Personal data: Name and surname: Esad Durakoviæ Date and place of birth: 5 April 1948. te Hiljadu i jedna noæ (Sarajevo. home: (00 387 33) 43 07 12 Office: (00 387 33) 66 78 44 E-mail: dur654@bih. . Poezija arapskog Istoka XX vijeka. Kulture istoka. angažovan je u Orijentalnom institutu kao spoljni saradnik na nauènoistraživaèkim projektima. iz oblasti arapske književnosti.). vodi predmet Historija arapskog jezika na postdiplomskom studiju lingvistike. Mirisni plodovi duše (Zagreb 1987. Božoviæem. . Sarajevo Telephone.Ahmed Sin Hasanov Bošnjak o metafori. Mostovi. Od 1997.net. Raèkog 1.starija književnost.ba . najveæim dijelom. meðu kojima: Savremena poezija Palestine (sa R.). . Priredio prvi tom djela Bošnjaèka književnost u književnoj kritici . Halil Džubran. Nametkom. Islamske teme. te knjiga Arapska stilistika u Bosni . Vogošæa Office: Filozofski fakultet Sarajevo. Orijentalni institut u Sarajevu: . Književna reè. i 1990.).) Èlan PEN-centra Bosne i Hercegovine od 2000. Život.Zaposlenje: Filozofski fakultet u Prištini: . Suza i osmijeh (Zagreb. Objavio je više radova u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju.).). Sarajevo 1994.).nauèni savjetnik: 1996. F. Kruševac 1979. Od 1996. 1999.prožimanje književnih tradicija (Sarajevo 1997. a zatim i u verziji na bosanskome jeziku Poetika arapske književnosti u SAD . te kolegij Poetike orijentalnih književnosti na postdiplomskom studiju književnosti od 2000. Al-MaÕrifa (Damask). 1987.

Književna reè. Alef. In 1998. Zbornik Filozofskog fakulteta (Priština). and Hiljadu i jedna noæ (Sarajevo 1999). the Faculty of Philosophy in Sarajevo. (OIS. Sarajevo 1999). Božoviæ. among which: Savremena poezija Palestine (in association with R.reader of Arabic literature: 1988 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Kruševac 1979). Nametak.Ahmed Sin Hasanov Bošnjak o metafori. Department of Oriental Studies .senior lecturer of Arabic literature: 1983 . 1982 Employment: The Faculty of Philosophy in Priština: .poetry and prose. Odjek. Department of Oriental Studies . Sarajevo 2000). Department of Oriental Studies . the Faculty of Philosophy Sarajevo.Academic background: Faculty: The Faculty of Philology in Belgrade. and since 2000 a course on Poetics of Oriental Literature within the Postgraduate Course of Literature. Sarajevo 1994). 1972 Postgraduate study: The Faculty of Philology in Belgrade. 154 .prožimanje književnih tradicija (Sarajevo 1997).PhD Literature Science. Poezija arapskog istoka XX vijeka. as a reader. Teme iz opæe i kulturne historije. Izraz. well-received was his book Nazariyya al-ibda al-mahÏariyya (Dimišq 1989) in Arabic.research adviser: 1996 The Faculty of Philosophy in Sarajevo: .lecturer in Arabic literature: 1977 . Since 1997 he has taught History of the Arabic Language in the Postgraduate Course in Linguistics. Mirisni plodovi duše (Zagreb 1987 and 1990). Halil Džubran. Kulture istoka. in some fifteen books.professor of Arabic language: 1996 Between 1994 and 1996. Halil Džubran.assistant lecturer of the Arabic language: 1976 .starija književnost. in the Department of Oriental Studies. From 1996 he has been engaged in the Institute for Oriental Studies as a subcontractor on research projects. (in association with Enes Durakoviæ and F.MA in Philology Science. He published a number of papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. (Bosanska knjiga. Mostovi. and the book Arapska stilistika u Bosni . Among scientific-research papers. He has published a number translations from Arabic literature . 1976 Doctorate: The Faculty of Philology in Belgrade. Dijalog. he was entrusted with the teaching of Arabic literature. he taught Arabic language part time in the Department of Oriental Studies. Islamske teme. He has been a member of Bosnia and Herzegovina PEN Centre since 2000. Sarajevo 1998). He prepared Volume 1 of the work Bošnjaèka književnost u književnoj kritici .BA in Arabic and Literature. etc. and also three volumes of Izabrana djela Mehmeda Handžiæa (Teme iz književne baštine. Suza i osmijeh (Zagreb 1987 and 1990). Other relevant information: The major part of his research and literary translation work is in the field of Arabic literature. Al-Ma'rifa (Damask). Život. and then its Bosnian version Poetika arapske književnosti u SAD .research associate: 1991 .

Prevodio je sa arapskog jezika. ### 155 Personal data: Name and surname: Ismet Kasumoviæ Date and place of birth: 19 July 1948.nauèni saradnik: 1988.doktor filozofskih nauka..asistent arabista: 1976. Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Sarajevu. Sarajevo 2000/1420.7. Bio je urednik Preporoda. Radove je objavljivao u brojnim èasopisima kao što su: Prilozi za orijentalnu filologiju. Život. Ostali relevantni podaci: Njegov znanstveni rad se zasnivao na istraživanju kulturne baštine Bošnjaka Bosne i Hercegovine. Odsjek za filozofiju . Doktorat: Filozofski fakultet u Sarajevu. 1979. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke.-1986. Odsjek za filozofiju i sociologiju . bio angažovan kao honorarni profesor arapskog jezika na Vazduhoplovno-tehnièkoj vojnoj akademiji u Rajlovcu. U periodu od 1980.1948. Pode kod Travnika Datum i mjesto smrti: 11.) Lièni podaci: Ime i prezime: Ismet Kasumoviæ Datum i mjesto roðenja: 19. U periodu od 1981. Fakultet islamskih nauka Sarajevo: . Rezultati tih istraživanja su objavljeni u knjigama Ali-Dede Bošnjak i njegova sufijska misao (Rijaset Islamske zajednice BiH.1995. Glasnik UNESCO. naroèito teološke i filozofijske misli.).). a posebno je znaèajan prijevod djela Tefsir Ibn Kesira (skraæena verzija) (Visoki saudijski komitet za pomoæ Bosni i Hercegovini. Mostar 1999. Sarajevo . Od 1984. godine. gdje je prešao u stalni radni odnos 1992.vanredni profesor: 1992. Sarajevo Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Kuvajtu. 1987.Sarajevo. 2. . godine predavao Sintaksu arapskog jezika na Odseku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Prištini.Prof. Odjek. 1948. . dr.) i Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave (Islamski kulturni centar Mostar. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Dijalog. Pode near Travnik Date and place of death: 11 February 1995. te islamske teologije. 1995. ISMET KASUMOVIÆ (Pode kod Travnika. Grupa arapski jezik i pedagogija. Pregled. radio je kao honorarni predavaè Tesavvufa i Islamske filozofije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Sarajevo 1994. .-1983.magistar filozofskih nauka.asistent-istraživaè: 1984. 1973.-1995.

Sarajevo 1994). Anali Gazi Husrevbegove biblioteke. Other relevant information: His scientific work was based on research into the cultural heritage of the Bosniaks of Bosnia and Herzegovina. such as: Prilozi za orijentalnu filologiju. Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske upravee (Islamski kulturni centar Mostar. Department of Philosophy and Sociology .research fellow: 1988 The Faculty of Islamic Sciences: .reader: 1992 . Department of Philosophy PhD in Philosophy sciences. Odjek. he was engaged as a part time teacher of the Arabic language at the Aviation-Technical Military Academy at Rajlovac. and of the Islamic theology. 1973 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. The results of that research were published in the books: Ali-Dede Bošnjak i njegova sufijska misao (Rijaset Islamske zajednice BiH.1995 In the period after 1981 he worked part time as a part time lecturer of Tesavvuf and Islamic Philosophy at the Faculty of Islamic Sciences in Sarajevo.MA in Philosophy sciences. In the period between 1980 and 1983. From 1984 to 1986.Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Kuwait. He was the editor of Preporod. Sarajevo 2000 AD/1420 AH). 156 . Glasnik UNESCO. from 1976: . 1987 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo. Dijalog. Mostar 1999).assistant Arabist: 1976 . Department of the Arabic Language and Pedagogy. especially of the theological and philosophical thought. Život. he taught the syntax of the Arabic language at the Department of Oriental Studies.assistant researcher: 1984 . He published his papers in numerous journals. 1979 Doctorate: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Pregled. where he took a full time job in 1992. He translated from the Arabic language. and especially significant is the translation of the works: Ibn KesirÕs Tefsir (an abridged version) (Visoki saudijski komitet za pomoæ Bosni i Hercegovini. the Faculty of Philosophy in Priština.

Analima Gazi Husrev-begove biblioteke i dr. 1952.osmanista: 1998. Department of History .1952.net. home: Bakareviæa 62. Odsjek za orijentalistiku . ### 157 Personal data: Name and surname: Fazileta Hafizoviæ (née Cviko) Date and place of birth: 13 December 1952. 1975.istraživaè: 1985. Department of Oriental Studies.MA in History Sciences. Sarajevo Residence: Sarajevo Address.istraživaè saradnik . Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: .asistent . home: (00 387 33) 53 53 58 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. .(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih. honorarno radi kao asistent na predmetu Turski jezik na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu.ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.) Lièni podaci: Ime i prezime: Fazileta Hafizoviæ (r. Ostali relevantni podaci: Bavi se historijom Bosne u osmanskom periodu i istraživanjem. Sarajevo Telephone. FAZILETA HAFIZOVIÆ (Sarajevo.osmanista: 1976. Sarajevo Telefon: kuæa .12.asistent . prevoðenjem i obradom osmanskih arhivskih izvora.magistar istorijskih nauka 1985.(00 387 33) 535 358 posao .Orijentalni institut u Sarajevu.diplomirani orijentalista . Zmaja od Bosne 8.Mr.BA Orientalist . Odsjek za istoriju .net.Arabist and Turkologist.. Od 1992. 1985 . Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu.arabista i turkolog. Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Sarajevu. Zmaja od Bosne 8.Bakareviæa 62 posao . 1975 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. . Cviko) Datum i mjesto roðenja: 13. Rezultate rada objavljuje u Prilozima za orijentalnu filologiju. .

.

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Hrasnica Mjesto stanovanja: Herceg-Novi Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Ottomanist: 1976 .arabista i profesor engleskog jezika.arabista 1985. živi u Herceg-Novom. Ostali relevantni podaci: Uža oblast njenog interesovanja je arapska književnost. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . 1958. ### 159 Personal data: Name and surname: Emilijana Trifunoviæ Date and place of birth: 30 June 1958.bibliotekar: 1980-1981. U periodu od 1981. She has published her papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. 1981.assistant.6.1958. The Faculty of Philosophy in Sarajevo.Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . etc. Ottomanist: 1998 From 1992. Objavljivala u Prilozima za orijentalnu filologiju.-1985. Odsjek za orijentalistiku .asistent .-1995. she has taught part time as an assistant lecturer of Turkish language at the Department of Oriental Studies.diplomirani orijentalista . Od 1995.) Lièni podaci: Ime i prezime: Emilijana Trifunoviæ Datum i mjesto roðenja: 30. Other relevant information: She deals with the history of Bosnia in the Ottoman period and does research into. Orijentalni institut u Sarajevu: . EMILIJANA TRIFUNOVIÆ (Hrasnica.researcher. radila kao prevodilac za arapski i engleski jezik u više razlièitih ustanova u zemlji i inostranstvu. Hrasnica Residence: Herceg-Novi .assistant researcher: 1985 .. translates and processes the Ottoman archival sources.

librarian: 1980-1981 Between 1981 and 1985 she worked as a translator for the Arabic and English languages in several different institutions in the country and abroad The Institute for Oriental Studies: .). Sarajevo 2000.Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.diplomirani orijentalista . Objavila više radova u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju.arhivista: 1987. AMINA KUPUSOVIÆ (Sarajevo. 1983.1.(00 387 33) 670 353 E-mail: aminakup@hotmail. Department of Oriental Studies . zbornicima radova sa nauènih skupova na kojima je uèestvovala i dr. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .1959.Odjel Sarajevo. She has published papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. Orijentalni institut u Sarajevu. sv. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . 1959.bibliotekar: 1984.Mešino æoše 19 posao .Orijentalni institut u Sarajevu.Arabist and BA in English Language.. Odsjek za orijentalistiku . Zmaja od Bosne 8.assistant . Vodi Arhiv Orijentalnog instituta. Sarajevo Telefon: kuæa .Arabist 1985-1995 Since 1995 she has lived in Herceg-Novi Other relevant information: The narrow field of her interest is Arabic literature.com Školovanje: Fakultet: Folozofski fakultet u Sarajevu. prevoðenjem i obradom izvora za historiju Bosne pod osmanskom vlašæu. Rezultati toga rada objavljeni su u knjizi Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604.arabista i turkolog. III (Bošnjaèki institut Zürich . 1981 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . . godine.(00 387 33) 531 414 posao .) Lièni podaci: Ime i prezime: Amina Kupusoviæ Datum i mjesto roðenja: 18. Ostali relevantni podaci: Bavi se istraživanjem.BA Orientalist . ### 160 .

Personal data: Name and surname: Amina Kupusoviæ Date and place of birth: 18 January 1959, Sarajevo Residence: Sarajevo Address, home: Mešino æoše 19 Office: Orijentalni institut u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8 Telephone, home: (00 387 33) 53 14 14 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: aminakup@hotmail.com Academic background: The Faculty: Faculty of Philosophy in Sarajevo, Department of Oriental Studies - BA Orientalist - Arabist and Turkologist, 1983 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: - librarian: 1984 - archives researcher: 1987 Other relevant information: She has been engaged in research, translating and processing of sources for the history of Bosnia under the Ottoman rule. The results of her work have been published in the book Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. III (Bošnjaèki institut Zürich - Odjel Sarajevo, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2000). She runs the Archives of the Institute for Oriental Studies. She has published a number of papers in the journals Prilozi za orijentalnu filologiju, proceedings of the scientific conferences she participated in, etc.

Mr. SNJEŽANA BUZOV (Split, 1959.)
Lièni podaci: Ime i prezime: Snježana Buzov Datum i mjesto roðenja: 26.12.1959. Split Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa - Zagrebaèka 29, Sarajevo Telefon: kuæa - (00 387 33) 611 011 E-mail: sbuzov@midway.uchicago.edu Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za orijentalistiku - diplomirani orijentalista - turkolog i arabista, 1982. Postdiplomski studij: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za povijest - magistar povijesnih znanosti, 1992.

161

Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: - bibliotekar: 1983. - asistent: 1984. Hrvatski institut za povijest u Zagrebu: - asistent: 1992. Od 1993. živi i radi u USA. Ostali relevantni podaci: Bavi se poviješæu Osmanskog carstva sa posebnim interesovanjem za podruèje Bosne. Objavila Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, sv. II (Bošnjaèki institut Zürich - Odjel Sarajevo, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 2000.). Objavljuje radove u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju, Zbornik cetinske krajine (Sinj), Povijesni prilozi (Hrvatski institut za povijest - Zagreb) i dr. Uèestvovala na nekoliko domaæih i stranih nauènih skupova.
###

Personal data: Name and surname: Snježana Buzov Date and place of birth: 26 December 1959, Split Residence: Sarajevo Address, home: Zagrebaèka 29, Sarajevo Telephone, home: (00 387 33) 61 10 11 E-mail: sbuzov@midway.uchicago.edu Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo, Department of Oriental Studies - BA, Orientalist - Turkologist and Arabist, 1982 Postgraduate study: The Faculty of Philosophy in Zagreb, Department of History - MA in History Sciences, 1992 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: - librarian: 1983 - assistant: 1984 The Croatia Institute for History in Zagreb: - assistant: 1992 Since 1993, she has lived and worked in the USA. Other relevant information: She does research into the history of the Ottoman Empire with a special focus on the territory of Bosnia. She has published Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, Vol II (Bošnjaèki institut Zürich - Odjel Sarajevo, Orijentalni isntitut u Sarajevu, Sarajevo 2000). She has published her papers in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju, Zbornik cetinske krajine (Sinj), Povijesni prilozi (Hrvatski institut za povijest), etc. She has taken part in a number of local and foreign scientific conferences.

162

SVETLANA MILIÆ (Sarajevo, 1961.)
Lièni podaci: Ime i prezime: Svetlana Miliæ Datum i mjesto roðenja: 9.9.1961., Sarajevo Mjesto stanovanja: Kairo (Egipat) Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za orijentalistiku - diplomirani orijentalista - arabista i diplomirani anglista, 1984. Zaposlenje: Vojna škola u Tripoliju (Libija): - prevodilac za arapski jezik: 1983-1984. Orijentalni institut u Sarajevu: - bibliotekar: 1985. - asistent - arabista: 1990.- 1992. Od 1992. živi u Kairu. Ostali relevantni podaci: Radila na izradi bibliografije izdanja Orijentalnog instituta. Rezultat tog rada objavljen je u Prilozima za orijentalnu filologiju.
###

Personal data: Name and surname: Svetlana Miliæ Date and place of birth: 9 September 1961, Sarajevo Residence: Cairo (Egypt) Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo, Department of Oriental Studies - BA, Orientalist - Arabist and BA, Anglicist: 1984 Employment: The Military School in Tripoli (Libya): - interpreter/translator for Arabic: 1983-1984 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: - librarian: 1985 - assistant, Arabist: 1990-1992 Since 1992 she has lived in Cairo. Other relevant information: She worked on the preparation of Bibliography of editions of the Institute for Oriental Studies. The result of this engagement has been published in Prilozi za orijantalnu filologiju.

163

(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih.) Lièni podaci: Ime i prezime: Mubera Bavèiæ (roð.net. 1962.10. Radi na bibliografijama i objavljuje radove u Prilozima za orijentalnu filologiju. Žepa kod Rogatice Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Sarajevo Telephone.librarian: 1993 Other relevant information: She works as a librarian and does the correspondence with cognate institutions in the country and abroad. Department of Oriental Studies ..BA in Oriental Studies .ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.Orijentalni institut u Sarajevu. Odsjek za orijentalistiku . home: (00 387 33) 20 49 99 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih. Zimiæ) Datum i mjesto roðenja: 10. Zmaja od Bosne 8.diplomirani orijentalista .net. ### 164 Personal data: Name and surname: Mubera Bavèiæ (née Zimiæ) Date and place of birth: 10 October 1962. . Ostali relevantni podaci: Obavlja poslove bibliotekara i korespondenciju sa sliènim institucijama u zemlji i svijetu.bibliotekar: 1993.arabista.1962.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu.Arabist. Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu.Obala Kulina bana 11 posao . She works on bibliographies and publishes papers in Prilozi za orijentalnu filologiju. Zmaja od Bosne 8. 1987. Sarajevo Telefon: kuæa . Purtiæi near Rogatica Residence: Sarajevo Address.MUBERA BAVÈIÆ (Žepa kod Rogatice. home: Obala Kulina bana 11. Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: .(00 387 33) 204 999 posao . 1987 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: .

Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .BA in Oriental Studies.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Kutješ) Datum i mjesto roðenja: 16. 1963. ### 165 Personal data: Name and surname: Sabaheta Gaèanin (née Kutješ) Date and place of birth: 16 March 1963. Odsjek za orijentalistiku .ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Sarajevo Telephone.1963. Arabist: 1986 Employment: The Military School in Tripoli.) Lièni podaci: Ime i prezime: Sabaheta Gaèanin (r.arabista.prevodilac za arapski jezik: 1990. home: (00 387 33) 52 97 87 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih.(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih. .Orijentalni institut. Vojna škola u Zagrebu: .struèni saradnik .bibliotekar: 1996.(00 387 33) 529 787 posao . Sarajevo posao .prevodilac za arapski jezik: 1986. 1986. Objavljivala u Prilozima za orijentalnu filologiju. Ostali relevantni podaci: Uža oblast njenog interesovanja je kulturna historija Bosne i Hercegovine i njena baština na perzijskom jeziku. Sarajevo Office: Orijentalni institut. Orijentalni institut u Sarajevu: . (Libya): . Zaposlenje: Vojna škola u Tripoliju (Libija): . Zmaja od Bosne.interpreter/translator for Arabic language: 1986-1987 The Military School in Zagreb: . home: Osmana Ðikiæa 26.SABAHETA GAÈANIN (Sarajevo. Department of Oriental Studies .. Sarajevo Residence: Sarajevo Address. Sarajevo Telefon: kuæa .-1987.Osmana Ðikiæa 26.net. Zmaja od Bosne 8.net.3.iranista:1998.diplomirani orijentalista .

Orijentalni institut. 1965. 166 Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Iranist: 1998 Other relevant information: The narrow field of her interest is the cultural history of Bosnia and Hezegovina and her heritage in the Persian language. . te u zbornicima radova sa znanstvenih skupova na kojima je uèestvovala. 1989.research assistant. honorarno radila kao asistent na predmetu Turski jezik Odsjeka za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Sarajevo Telefon: kuæa . Odjek.interpreter/translator for Arabic language: 1990 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Književna revija. turkolog i arabista. Blagaj.(00 387 33) 670 353 E-mail: asiljak_jesenkov@hotmail. Odsjek za orijentalistiku . She has published her papers in Prilozi za orijentalnu filologiju.turkolog: 1998. Yedi Iklim (Istanbul).librarian: 1996 ..) Lièni podaci: Ime i prezime: Amina Šiljak-Jesenkoviæ Datum i mjesto roðenja: 29. AMINA ŠILJAK-JESENKOVIÆ (Sarajevo. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa .Mihrivoda 5 posao .11. Osim toga bavi se književnim i struènim prevodilaštvom sa turskog i na turski jezik. ### Personal data: Name and surname: Amina Šiljak-Jesenkoviæ Date and place of birth: 29 November 1965.1965. Radove.(00 387 33) 536 932 posao . Zmaja od Bosne 8. Od 1995.diplomirani orijentalista. Most (Mostar).com Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Sarajevo . Ostali relevantni podaci: Znanstveno-istraživaèki rad kreæe se u okvirima filologije (turski jezik i književnost). Znakovi vremena.-2000. prijevode i eseje objavljivala je u èasopisima: Prilozi za orijentalnu filologiju.asistent-turkolog: 1990..struèni saradnik .

Vrazova 2/III posao .com Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Most (Mostar). Odjek. Blagaj.(00 387 33) 670 353 E-mail: kadricad@hotmail.) Lièni podaci: Ime i prezime: Adnan Kadriæ Datum i mjesto roðenja: 10.BA Orientalist -Turkologist and Arabist.assistant Turkologist: 1990 .Turkologist: 1998 From 1995 to 2000. Sarajevo Telephone.research assistant . 1996.. Department of Oriental Studies . ADNAN KADRIÆ (Cazin. Znakovi vremena. home: (00 387 33) 53 69 32 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: asiljak_jesenkov@hotmail. She has published her papers.com Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Zmaja od Bosne 8. Književna revija. Yedi Iklim (Istanbul).(00 387 33) 445 524 posao .1969.diplomirani orijentalist . 1969.Orijentalni institut u Sarajevu. the Faculty of Philosophy in Sarajevo Other relevant information: Her scientific-research work is in the field of philology (the Turkish language and literature).Residence: Sarajevo Address. she taught part time as an assistant lecturer of the Turkish language in the Department of Oriental Studies. She also engages in literary and technical translation from Turkish and into Turkish. translations and essays in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. Odsjek za orijentalistiku . Sarajevo Telefon: kuæa .5. 167 .arabist i turkolog. 1989 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . home: Mihrivoda 5 Office: Orijentalni institut u Sarajevu. Cazin Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . as well as in the proceedings of the scientific conferences she took part in. Zmaja od Bosne 8.

home: (00 387 33) 44 55 24 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: kadricad@hotmail. He has participated in scientific conferences in the country and abroad.assistant Turkologist: 1996 .research assistant .com Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo.asistent turkolog: 1996.turkolog: 1998. He has published the results of his research in the journals: Prilozi za orijentalnu filologiju. 1996 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Department of Oriental Studies . etc. He has shown special interest in the research into the Bosniak heritage in the Turkish language. ### Personal data: Name and surname: Adnan Kadriæ Date and place of birth: 10 May 1969. Yeni Turkiye (Ankara).Arabist and Turkologist.struèni saradnik . Ostali relevantni podaci: Uža oblast njegovog znanstvenog interesovanja je filologija (turski jezik i književnost). 168 . home: Vrazova 2/III Office: Orijentalni institut u Sarajevu.Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: .BA in Oriental studies . Yeni Turkiye (Ankara) i dr. Posebno interesovanje pokazuje za izuèavanje baštine Bošnjaka na turskom jeziku. Rezutate rada objavljuje u èasopisima Prilozi za orijentalnu filologiju. Cazin Residence: Sarajevo Address. . Uèestvovao je na nauènim skupovima u zemlji i inostranstvu.Turkologist: 1998 Other relevant information: His narrow field of scientific interest is philology (the Turkish language and literature). Zmaja od Bosne 8 Telephone.

.Ploèe 13 posao .(00 387 33) 670 353 E-mail: ois@bih.5. Zmaja od Bosne 8. Sarajevo Mjesto stanovanja: Sarajevo Adresa: kuæa . Ostali relevantni podaci: Bavi se historijom Bosne u periodu pod upravom Osmanlija.ba Školovanje: Fakultet: Filozofski fakultet u Sarajevu. Sarajevo Office: Orijentalni institut u Sarajevu. Odsjek za orijentalistiku . ### Personal data: Name and surname: Elma Koriæ (née Huseinbegoviæ) Date and place of birth: 1 May 1976. Department of Oriental Studies .osmanista: 2000. home: Ploèe 13. Ottomanist: 2000 Other relevant information: She does research into the history of Bosnia in the period of the Ottoman rule.(00 387 33) 538-763 posao .net.ba Academic background: Faculty: The Faculty of Philosophy in Sarajevo. Sarajevo Residence: Sarajevo Address.Orijentalni institut u Sarajevu. turkolog i arabista 1999.) Lièni podaci: Ime i prezime: Elma Koriæ (r. Turkologist and Arabist 1999 Employment: The Institute for Oriental Studies in Sarajevo: . Zaposlenje: Orijentalni institut u Sarajevu: . Huseinbegoviæ) Datum i mjesto roðenja: 1. Sarajevo Telefon: kuæa .pripravnik .ELMA KORIÆ (Sarajevo. 169 # # # .1976.BA Orientalist. Zmaja od Bosne 8 Telephone. 1976.net.diplomirani orijentalista.trainee. home: (00 387 33) 53 87 63 Office: (00 387 33) 67 03 53 E-mail: ois@bih.

.

1954 Mustafa Ibiševiæ .asistent-pripravnik.OSTALI NAUÈNI I STRUÈNI RADNICI U ORIJENTALNOM INSTITUTU 1950. Mustafa Ibiševiæ .assistant-Iranist. 1977-1982 Asim Okanoviæ . 1970-1971 Gordana Saraèeviæ (née Mabiæ) .-1982.assistant trainee. Ramiza Ibrahimoviæ .asistent-pripravnik. 1953 Emina Mehmedagiæ (née Muhibiæ) . Ibrahim Ridžanoviæ . Asim Okanoviæ .nema podataka. 1951-1954 Dr.librarian.-1993. 1981. 1981-1982 Slavica Ðenadija .-1982.asistent. 1990.asistent-iranista. 1951.-1971.librarian. Muhibiæ) . 1990.2000 Ibrahim Ridžanoviæ .assistant. Faruk Babiæ . 1990-1992 Ramiza Ibrahimoviæ .-1993. 1954. 1977.librarian. 1970. OTHER RESEARCH AND TECHNICAL STAFF IN THE INSTITUTE FOR ORIENTAL STUDIES 1950 . Emina Mehmedagiæ (r.assistant archivist. Henrik Bariæ .bibliotekar. Slavica Ðenadija . Henrik Bariæ .arhivista.no data.-2000. 1950-1957 Ibrahim Imšireviæ .1953. 1990-1993 171 # # # .-1992. Gordana Saraèeviæ (r. Mabiæ) .bibliotekar.-1954. Dr.knjižnièar. 1950.pomoænik arhiviste. 1990-1993 Faruk Babiæ . 1990.-1957. Ibrahim Imšireviæ .archivist.assistant trainee.

1977-1992 Slavica Èabak .-1972. Feriha Brèkalija . 1964 onwards Radojka Trapara .-2000.cleaner-office messenger. 1963-1970 Zilha Muminoviæ (née Tupo) . 1996.-1970.šef raèunovodstva.šef raèunovodstva. Zora Koprivica (r. Enesa Bièiæ . 1995. 1970.-1992. 1996 onwards . Nura Redžoviæ (r.raèunovoða. 1967-1970 Nermina Mediæ .ZAPOSLENI NA ADMINISTRATIVNO-TEHNIÈKIM POSLOVIMA U ORIJENTALNOM INSTITUTU 1950. 1995 onwards Šemsa Ramoviæ .cleaner.cleaner.higijenièar-kurir.typist. i dalje Radojka Trapara . 1952. Pejdaoviæ) . Slavica Èabak . 1995. Nermina Mediæ . 1995 onwards Samira Kneževiæ . Tupo) . 1964. i dalje Šemsa Ramoviæ .spremaèica. 1950. Radmila Mitroviæ .raèunovoða. Mirjana Macan .-1976. 1989. Duda Sariæ . 1993. 1952-1976 Maruša Tošiæ (née Jeftiæ) .cleaner-office messenger. i dalje Samira Kneževiæ .2000 Duda Sariæ .sekretar.secretary.spremaèica. 1962-1978 Alija Leto .higijenièar-kurir. 1970. Davorin Jovanoviæ . 1993-1996 Enesa Bièiæ .higijenièar-kurir.accountant.referent opštih poslova.-1963.typist.daktilograf.-1992.sekretar. 1977-1988 Nura Redžoviæ (née Fukalj) . 1967.accountant. 1977.cleaner.chief accountant.secretary.-1970.-1977. 1977. Alija Leto . 1977.general administration officer.sekretar.chief accountant.-1993. 1963.-1988. 1950-1963 Zora Koprivica (née Pejdaoviæ) . Fukalj) . 1970-1992 Davorin Jovanoviæ .raèunovoða. Mladen Mandrapa . i dalje OFFICE AND OPERATING PERSONNEL OF THE INSTITUTE FOR ORIENTAL STUDIES 172 1950 . 1962.secretary.-1996. Maruša Tošiæ (r. 1989-1992 Feriha Brèkalija . 1950. Zilha Muminoviæ (r.daktilograf.cleaner-office messenger.-1992.-1978. 1977-1993 Mladen Mandrapa . 1950-1977 Radmila Mitroviæ . Jevtiæ) . 1970-1972 Mirjana Macan .accountant.spremaèica.

.

.

.Office and operating Personnel of the Institute for Oriental Studies 1950 ..........2000 ............2000 ............................. 85 Posebna izdanja ... 89 Ostala izdanja ........ 171 Zaposleni na administrativno-tehnièkim poslovima u Orijentalnom institutu 1950.........SUMMARY ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU .........Research and technical staff ........ 39 Monumenta turcica .............. 95 175 RADNICI ORIJENTALNOG INSTITUTA 1950....................................... 25 Destruction of the Institute for Oriental Studies during the Aggression against Bosnia and Herzegovina 1992 -1995 . 99 Ostali nauèni i struèni radnici u Orijentalnom institutu 1950...... ..........2000 ...........Other research and technical staff in the Institute for Oriental Studies 1950 ..THE STAFF OF THE INSTITUTE FOR ORIENTAL STUDIES .....................................................THE LIST OF PUBLICATIONS ................. ........................ ..................................... 6 Behija Zlatar: Orijentalni institut u Sarajevu 1950.................................. 172 ..................... ..........................................-2000......-1995.............................. ............-2000........... 97 Nauèni i struèni radnici ...............................-2000.. 9 The Institute for Oriental Studies in Sarajevo 1950 ............................-2000......................................................... 5 THE INSTITUTE FOR ORIENTAL STUDIES IN SARAJEVO ................ .... 37 Prilozi za orijentalnu filologiju ...........................SADRŽAJ ........................................................ 16 Lejla Gaziæ: Stradanje Orijentalnog instituta u agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992.. 30 IZDAVAÈKA DJELATNOST ................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful