GENADIJ PETROVIČ MALAHOV

SVE O ZATVORIMA
OPSTIPACIJE KOD LJUDI

(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD 2004.

SADRŽAJ
UVOD POJAM ZATVORA, VRSTE I UZROCI Opšti pojam o zatvorima Opšti uzroci zatvora Vrste zatvora i njihovi uzroci Dijagnosticiranje zatvora prema ekskrementu DETALJAN OPIS ŠTETE I OBOLJENJA, KOJA NASTAJU USLED ZATVORA Uloga mikroflore u debelom crevu i njeno izopačavanje kod zatvora LEČENJE I PROFILAKSA ZATVORA Lečenje zatvora Narodni recepti protiv atoničnih zatvora Narodni recepti protiv spastičnih zatvora Jela koja se preporučuju kod zatvora Specijalne vežbe za uspostavljanje normalnog rada debelog creva i celog organizma Čišćenje organizma pomoću smeše od trava 7 10 10 12 17 29

31 39 58 58 63 64 67

71 92

Čišćenje krvi Emocionalno-voljna motivisanost za lečenje debelog creva Praktični primeri lečenja zatvora čišćenjem organizma u r i n o m i pravilnom i s h r a n o m KORISNI SAVETI PROTIV ZATVORA Simptomatika patologije, regulisanje

95 108

UVOD

114 123

C

i simptomi n o r m a l n o g rada debelog creva . .123 Četrnaest saveta za jačanje zdravlja Lečenje hemoroida Atonija creva Sredstva protiv proliva Asane joge „Surja n a m a s k a r " Iskustva lečenja UMESTO ZAKLJUČKA - KAKO BIH JA LEČIO ZATVOR 145 127 129 131 133 137 143

oveku se, posebno u mladosti kada je zdrav i pun sna­ ge, čini da je njegov organizam neuništiv i izuzetno stabilan. Posle svakih desetak godina života taj osećaj se polako gubi. U stvarnosti, čovečji organizam, ako se o nje­ mu na odgovarajući način ne vodi računa veoma je lo­ mljiv. Poremećaji zdravlja počinju sa silnicama i neprimetno, postepeno prerastaju u ozbiljna hronična oboljenja. Jedan od prvih simptoma poremećaja našeg organi­ zma jeste zatvor. Ta sitnica kojoj u detinjstvu, mladosti i zrelom dobu čovek ne poklanja dovoljno pažnje, tokom godina može imati veoma ozbiljne posledice. Ova knjiga posvećena je razotkrivanju podmuklosti zatvora i ukaziva­ nju na jednostavna i efikasna sredstva za otklanjanje za­ tvora, kao i za potpunu normalizaciju funkcije pražnjenja creva. Verujem u to, da će znanja i metodi predstavljeni u ovoj knjizi, pomoći mnogim ljudima da dozive i osete ra­ dost zbog dobrog zdravlja kojeg su sačuvali. Veoma bogat materijal iz prakse naučiće nas da pravilno postupamo. „Imam 65 godina. Više godina bolujem od osteoporoze zglobova kolena u četvrtom stadijumu. Teško sam se kreta­ la po stanu, imala sam aritmiju srca, kronični bronhitis, hondrozu, bolove u jetri i jako sužene krvne sudove u mo­ zgu. Nisam imala volju za životom. Kad sam pročitala Va­ še knjige, ispunio me je takav duševni elan i nada, da sam 7

odmah počela da čistim creva, a zatim i jetru. Prešla sam na odvojenu ishranu, izbacila sam meso i životinjske masti iz ishrane, osim maslaca u minimalnim količinama. Jed­ nom nedeljno gladujem po 42 sata ijednom nedeljno posle kupanja polivam se hladnom vodom. Umesto šećera jedem po 1-2 supene kašike meda, pijem ekstrakte od trava i pre­ čišćenu vodu, radim gimnastičke vežbe dva puta dnevno i masiram celo telo. Svakoga dana u kolena utrljavam i na njih stavljam obloge sa ukuvanim i starim urinom. Kada sam prvi put prema Vašoj knjizi čistila creva, bi­ la sam zapanjena koliko je iz mene izašlo smrdljive prljavštine i parazita. Očistila sam jetru i iz mene je izašlo toli ko zelenih i crnih kamenčića da sam bila zaprepašćena. Stavljajući obloge na kolena sa starim i ukuvanim urinom bukvalno sam se preporodila. Kada sam prvi put na štakama pošla u prodavnicu, plakala sam od sreće. Sada hodam bez štaka, gde god ho­ ću. Za lečenje mije bilo potrebno godinu dana. Nestali su svi simptomi bolesti. Koliko puta sam ležala u bolnici po 15 dana, mesec, dva meseca, koliko sam lekova popila, koliko je sredstava država potrošila na moje lečenje, a ta­ ko se jednostavno i jevtino može izlečiti, samo su potrebni upornost i strpljenje." „Neka Vam Bog da zdravlja za pomoć koju pružate lju­ dima! Imala sam sreću da sam prošle godine nabavila Va­ šu knjigu. Da nije bilo te knjige ne znam šta bi se sa mnom dogodilo. Imam 52 godine, posao mije vezan za sedenje. Više od 20 godina patim od upornih zatvora. Posle dva po­ rođaja ne mogu se ni setiti kada sam normalno ispraznila creva (čak sam i do 5 dana imala zatvor).

Na urinoterapiju su me podstakle moje „ženske bole­ sti". Čim sam saznala za svoje ozbiljne ženske bolesti po­ čela sam da pijem mokraću ujutro i uveče. Pila sam nedeIju, nedelju i po dana. Zanosila sam se čas na jednu, čas na drugu stranu, imala sam vrtoglavice i strahovala da ne padnem, nisam osećala tlo pod nogama. Zatim sam na kraće vreme prekinula da uzimam mokraću, jer je počelo nešto da mi se „kovitla" u stomaku. Odmah posle toga iz mene je počeo da izlazi crni ekskrement kompaktne mase. Razmišljam, treba da se isperem. I odjednom sam ugleda­ la da iz mene izlaze crne, čupave i masne pahuljice. Za­ dah je bio tako težak, kao kada se čiste radijatori central nog grejanja. Znate, te pahuljice sam s mukom skinula sa WC šolje, one su bile tako masne i crne. Posle toga sam počela normalno da praznim creva. Prvo, išla sam redovnije, drugo, ekskrement je bio u vidu kobasice, a ne poput „uvaljanih loptica". Izvinite, molim Vas, zbog moje otvore­ nosti i slobodnog izražavanja, prema mom mišljenju važni su svi detalji... Izraslina na levom jajniku, koja je bila vi­ dljiva na ultrazvučnom ispitivanju (UZI), posle izbaciva­ nja te nečistoće nije se opipavala."

POJAM ZATVORA, VRSTE I UZROCI
OPŠTI POJAM O ZATVORIMA

atvori {pbstipatio alvi) su, medicinskim rečnikom ka­ zano, oboljenja koja podrazumevaju dugotrajnu zadr­ šku ekskrementa u crevima ili otežano pražnjenje creva (nasilna, tvrda, nedovoljna stolica). Pri tom ekskrementne materije se nagomilavaju u debelom crevu, rastežući ga i bitno menjajući njegov oblik i razmere. Rezultat toga je da se unutrašnji organi pomeraju i pritiskuju, što nepo­ voljno utiče na njihovu normalnu aktivnost. Količina vo­ de u ekskrementu, pri zatvoru, manja je od normalne i iz­ nosi do 60% (umesto 80%), a pražnjenja su suva. Budući da čovek produžava da jede, a nema stolice, ekskrementne materije se kroz sluzokožu debelog creva asimiluju u krv i „cirkulišući" u njoj truju ceo organizam. U napregnutom režimu funkcionišu „drugoslepcni" orga­ ni za lučenje - jetra, koža i pluća. Kada čovek ima dugo­ trajne zatvore opterećenje bubrega je veliko. Ekskrementna šljaka nagomilava se u vezivnom tkivu organizma i podriva njegov imunitet. Takvo samotrovanje dovodi or­ ganizam u krajnje teške uslove, brzo ga troši i predstavlja uzrok razvoja velikog broja oboljenja - od običnih prehla­ da, alergija i parazitskih oboljenja do onkologije, srčanovaskularnih, kožnih oboljenja i hormonalnih poremećaja. Spoljašnji simptomi zatvora su: teško disanje, povre­ meno sa smradom, obložen jezik; brzo umaranje; loša bo10

Z

ja kože i kose, bubuljice, ospe, suviše masna ili suva koža. Ljudi koji boluju od zatvora žale se na mnoge neprijatne osećaje, koji se direktno ne odnose na probavni trakt. Tu spadaju: glavobolja, potmuli bolovi na temenu i zatiljku, slabo, potišteno raspoloženje, odbojnost prema umnom radu, slabljenje pamćenja, neprijatni osećaji u predelu sr­ ca i lupanje srca, odvratan ukus u ustima, zadah iz usta i tome slično. Ponekad se uočavaju dispeptične pojave: žga­ ravica, podrigivanje, mučnina i pritisak na podbratku. Pri raspoznavanju zatvora treba imati u vidu, da ni­ je tačno uveliko rasprostranjeno mišljenje da čovek treba normalno da prazni svoja creva jednom dnevno. Kretanje sadržaja kroz debelo crevo i akt defekacije regulišu cen­ tralni i vegetativni nervni sistem, a obezbeduje se nizom bezuslovnih i uslovnih refleksa, u čijem razvoju bitnu ulo­ gu ima vaspitanje u detinjstvu. Mogu se stvoriti navike da se jednom dnevno prazne creva u određeno vreme. Posto­ je porodice u kojima većina članova normalno ima stoli­ cu nakon 1-2 dana, dok se kod drugih porodica stolica 2 puta dnevno smatra normalnom pojavom. Na frekvenciju pražnjenja creva bitan uticaj ispoljavaju i konstitutivne osobenosti organizma čoveka. Na primer, osobe sa sluznom konstitucijom imaju slabu peristaltiku creva, što znači i redu stolicu. Konzistencija stolice kod njih je tečnija. Osobe sa konstitucijom vetra imaju jaču peristaltiku i normalnu, češću stolicu. Ali zato što je njihov organi­ zam sklon brzom gubitku vode odnosno dehidraciji , de­ hidrira ekskrement i stolica je manje učestala i ima tvrdu konzistenciju (tipa kozjih brabonjaka). U idealnom sluča1

Primcilba prevodioca.

11

ju, čovek treba da ima stolicu posle svakog uzimanja hra­ ne, kao što se to dešava kod dojenčadi. Još veći uticaj na učestalost pražnjenja creva ima čovekov način života i kvalitet, odnosno sadržaj hrane. Tako se, pri potpunom uzdržavanju od hrane pražnjenja javljaju posle 5-6 dana, kod strogo mesne hrane i hrane od jaja po­ sle 2-3 dana, kod mesne dijete sa manjom količinom bilj­ ne hrane posle 1-2 dana, kod mešovite obične hrane (1/3 mesa i 2/3 biljne hrane - hleb, povrće i voće) svakodnev­ no jednom, kod čisto biljne hrane 1-2 puta dnevno. Prema tome, pojam zatvora (opstipacije) je relati­ van pojam i treba ga tretirati samo u vezi sa prošlim živo­ tom neke osobe. Mi ćemo pod zatvorom podrazumevati smanjivanje učestalosti pražnjenja u odnosu na raniji pe­ riod, kao i nedovoljno, nasilno pražnjenje debelog creva (kada čovek oseća da pražnjenje nije bilo potpuno), po­ sebno ako pražnjenja nisu vezana za promenu ishrane ili promenu načina života.

Prolazak hrane kroz creva i stvaranje ekskrementa je veoma složen proces. Taj proces i akt defekacije sačinja­ vaju niz koordiniranih promena stanja glatke muskulatu­ re debelog i pravog creva, kao i muskulature medice (perineuma) i trbušne presije. Važno je nešto reći i o koordi­ niranom radu žučne kese (mehura), koja izbacuje žuč i stimuliše peristaltiku creva. Radi shvatanja poremećaja motorike, koja nastaje kod zatvora, moramo navesti osnovne podatke o normal­ nim pokretima debelog creva. Kod zdravog čoveka prvi obroci jela dospevaju iz želuca u slepo crevo od 3,5 do 5 sati posle uzimanja hrane. Brzina kretanja hrane kroz tanko crevo iznosi približno oko 3,2 centimetra u minutu,

OPŠTI UZROCI ZATVORA
Normalan rad čovečjeg organizma je veoma fin i složen proces, na koji pogubno utiču mnogobrojni fakto­ ri. Na simptome, daje došlo do prvih i još uvek neprimetnih i neznatnih poremećaja u fiziološkom radu organi­ zma - ukazuje zadrška pražnjenja. Ako se blagovremeno ne urade potrebne korekcije u načinu života, ishrani i mi­ šljenju, fiziološki poremećaj će se samo pojačati i učvrsti­ ti u organizmu. Vremenom će izazvati masu već opisanih poremećaja i oboljenja. 12 13

a potom se (oko jedan sat) zadržava u poprečnom crevu (kolontransverztisu) debelog creva (ispod dijafragme) . Posmatranja slepog creva pokazuju da kroz ileocekalni sfinkter dnevno u prošeku prođe 350 grama tečnog himusa, dok istovremeno prosečna težina ekskrementa iznosi 135 grama. Ti podaci su jedan od objektivnih poka­ zatelja rada debelog creva. Kod čoveka su probavne funk­ cije debelog creva, u poredenju sa funkcijama tankog cre­ va, manje značajne i ograničavaju se na upijanje (asimila­ ciju) vode, šećera, koagulirane belančevine i rastvorljivih produkata, koji nisu uspeli da se asimiluju u tankom cre­ vu, kao i probavu ugljenih hidrata (uglavnom u šlepom i uzlaznom delu creva), koji se nalaze u celuloznom omo­ taču. 0 brzini kretanja hrane kroz debelo crevo može se suditi na osnovu rendgenoskopije. Mirovanje u šlepom crevu nastaje u prošeku 4 sata posle jela, u jetrenom uglu posle 6 sati, u slezini posle 9, a u donjem delu sigme po­ sle 11 sati. Noću su pokreti creva mlitaviji i sporiji nego danju. Zato je veoma važno pridržavati se preporuke stručnjaka da se noću ne uzima hrana. Ako se ovo pravi­ lo ne poštuje dolazi do postepenog, ali sigurnog poreme­ ćaja fiziologije organizma. Manja količina hrane koja se lako vari i asimiluje, uzeta do 18 -19 sati, nekako je i do­ zvoljena, ali ne duže od tog vremena. Ako do defekacije dolazi jednom dnevno posle do­ ručka, hrana se nalazi u debelom crevu od 9 do 33 sata, što zavisi od tonusa muskulature i posebno sfinktera de­ belog creva, kojih ima sedam.
2

2

Primedba prevodioca.

U debelom crevu se razlikuje nekoliko vrsta pokre­ ta. Prvi tip - podseća na klatno, u vidu uvlačenja i izbaci­ vanja (bubrenja) zidova creva. Njihovi refleksi su gaustri, i oni predstavljaju funkcionalnu karakteristiku debelog creva. Kao i veliki pokreti koji podsećaju na klatno (drugi tip kretanja), njihov cilj je temeljno premeštanje sadržaja creva, njegovo dovođenje u tesan kontakt sa zidovima cre­ va i zgušnjavanje. Isti cilj imaju i teško primetni antiperistaltički pokreti na nivou uzlaznog creva, koji se ponavlja­ ju svakih 5 minuta (treći tip kretanja). Četvrti tip kretanja je prosta ritmična peristaltika, koja sporo prenosi sadržaj creva prema ampuli pravog creva. Peti tip karakteriše se brzim premeštanjem sadržaja creva prema izlazu. Ti veli­ ki pokreti - „masivna peristaltika", vrše se 3-4 puta dnev­ no uglavnom posle jela, pre potrebe za stolicom (pred nu­ ždu). To se povezuje sa tim što dolazi do izbacivanja žuči na hranu, koja, nadražujući zidove creva, primorava creva da vrše brze kontrakcije i samim tim guraju sadržaj creva brzinom do 30 centimetara za 3 sekunde. (Ako postoje problemi sa žučnom kesom, ova vrsta pokreta je, a to zna­ či i pražnjenja u celini narušena. To je jedan od uzroka za­ tvora.) Šesti tip kretanja predstavlja sam akt pražnjenja (defeciranja) - kombinacija peristaltike, otvaranja pregra­ da i sfinktera sa napinjanjem. U osnovi mehanizma opisanih pokreta creva su slo­ ženi nervno-humoralni uticaji. Motorika creva podložna je dosta jakim uticajima centralnog i vegetativnog nervnog sistema koji ponekad mogu uzrokovati znatne pore­ mećaje motornih funkcija. Poznato je da se pod uticajem emocija, raspoloženja, bolnih osećaja i tome slično pokre­ ti creva pojačavaju i koče. Nadražaji pokretnog nerva iriti15

14

raju pokrete creva. Na primer, uvlačenje i izbacivanje sto­ maka, lagano i duboko disanje i pritiskanje stomaka. Ana­ logan uticaj javlja se i pri nadražaju donjih delova debelog creva pomoću sredstava koja se unose u organizam - sa­ puna, ukuvane mokraće, prohladne vode i tome slično. Mirovanje, opuštanje, toplota smanjuju tonus crevne mu­ skulature i slabe (skoro do potpunog prestanka) crevnu peristaltiku.

Motorne funkcije creva regulišu se ne samo pomo­ ću nervnih impulsa nego i pomoću hormonalnih uticaja - produkata hormonalne sekrecije i žuči. U takva sredstva mogu se svrstati holin, koji se sadrži u ekstraktu iz creva, hormon-peristaltik, sama žuč i druga sredstva. Veliki zna­ čaj, takode, imaju i mehanički nadraživači creva (čvrsti, tečni, gasoviti). Hrana, bogata biljnom celulozom, hemijskim nadraživačima (materije koje sadrže šećer, organske kiseline, biljne masti, vode sa ugljen-dioksidom) i vitami­ nima stimuliše rad creva. Složenost fiziološkog procesa stvaranja ekskrementa i akta pražnjenja uslovljava raznovrsnost uzroka u raz­ voju zatvora (opstipacija), individualne karakteristike nje­ govog toka i naknadna oboljenja.

VRSTE ZATVORA I NJIHOVI UZROCI
Treba razlikovati zatvore koji predstavljaju samo simptome jednog ili drugog organskog oboljenja creva od zatvora sa „normalnim" crevima. Nas interesuju zatvori sa „normalnim" (zdravim) crevima. Zato će u daljem tek­ stu biti više reči o njima. Zadrška ekskrementa u crevima usled njihovih funk­ cionalnih poremećaja naziva se „uobičajenim zatvorom". Uzroci funkcionalnih poremećaja mogu biti sledeći: • D • D • 16 alimentarni (prehrambeni); diskinetički; endokrinog porekla; toksični; refleksni (refleksivni); 17

zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema; • psihičkonervni i • zatvori kao profesionalno oboljenje. Često se sreću i mešoviti oblici funkcionalnih zatvora. Alimentarnizatvori spadaju u najčešće oblike funkci­ onalnog poremećaja dinamike creva. Premda pokreti cre­ va zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih uticaja, od­ lučujući značaj za stvaranje ekskrementa i njegovo izbaci­ vanje iz organizma ima sastav hrane. Kod količinski oskudne hrane, kod jednolične prvenstveno mesne ishra­ ne ili ishrane sa testeninom, osiromašene pobudivačima crevne peristaltike, kao i prilikom poremećaja režima is­ hrane mogu se javiti uporni zatvori (opstipacije). Hrana koja sadrži malo biljnih ostataka (meso, mlad kravlji sir, jaja) usled nedostatka hranljivih nadraživača cre­ va, takode, uzrokuje alimentarne zatvore. Poznato je, da se belančevine iz mesa i jaja asimiluju do 97 - 98% i da osta­ vljaju malo šljake. Nedostatak vitamina grupe B u hrani uzrokuje poremećaj crevne peristaltike. Razvoj zatvora mo­ že podstaći nedovoljno uzimanje vode, pojačani gubitak vo­ de preko drugih kanala, kao i upotreba „tvrdih" voda, koje sadrže mnogo kreča, pa i suva, dehidrirana hrana. „Imam 23 godine, ali se osećam kao sedamdesetogodišnja starica. Veoma sam mršava (visina 158 centimetara, telesna težina 45 kilograma), koža na licu mije suva, mli­ tava i sva izborana. Oči su mi žute i beživotne, bezizražaj­ ne, a kosa užasna. Imam neprijatan zadah iz usta, smr­ dljiv znoj na telu i na nogama, stalno sam pospana i ose­ ćam slabost, na nogama su mi izrasle strašne čvoruge, ali to još nije ono najvažnije. 18

Bez obzira na svu moju mršavost imam masnu, mlita­ vu i opuštenu zadnjicu, koja nikako ne odgovara mojoj fi­ guri. Koža na zadnjici i na bedrima (kukovima) je takode mlitava, izborana, sva prekrivena belim poprečnim strijama (kada su mi se one pojavile čak ne mogu ni da se se­ lim). Svake godine strije mi se šire nadole po nogama. Za vreme trudnoće nije mi se pojavila nijedna strija. Na osta­ lom delu tela koža mije normalna. Rodila sam se kao nedonošče, hranili su me mlekom i kašom od griza (Ishrana tim produktima od rođenja is­ punjava organizam šljakom. U uzrastu dojenčeta orga­ nizam nema fermenata za potpuno cepanje i asimila­ ciju tuđeg mleka i škroba. - Autor.) Više godina živela sam na Severu, gde preko cele godine nije bilo ni voća ni povrća. Lekari su mi pre izvesnog vremena ustanovili uro­ đenu eroziju grlića materice. Koliko se sećam imala sam zatvore koji su trajali i do 7 dana, pa sam u to vreme uzi­ mala purgativna sredstva". Diskinetički zatvori su najčešći oblik uobičajenih za­ tvora. U osnovi diskinetičkog procesa u crevima je pore­ mećaj koordinacije raznih oblika (vrsta) motorike, usled čega istovremeno na nekim delovima creva dolazi do spazma i atonije na drugim delovima creva. Pri tom se zatvo­ ri nastali usled smanjene motorne funkcije creva naziva­ ju atoničnim zatvorima, a zatvori nastali usled grčevitog skupljanja (kontrakcija) zidova creva - spastičnim. Atonični zatvor nastaje usled toga što se nervni završeci creva ili slabo nadražuju, ili delimično gube sposob­ nost da primaju nadražaje. Nedovoljna stimulacija pokre­ ta može nastati usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa pri necelishodnoj ishrani, smanjenju hcmijskih 19

pobudivača (hormona). Drugi uzrok atoničnog zatvora može biti iscrpljenost nervnih rcceptora zidova creva kao rezultat primene čestih i jakih nadraživača (na primer, ja­ kih purgativa ili klistira). Treći uzrok su depresivne emo­ cije i raspoloženja, koja guše motoriku creva. Četvrti uzrok - svesno uzdržavanje od potrebe za pražnjenjem. Time se objašnjavaju zatvori kod učenika, koji se stide da izađu iz razreda pri potrebi za nuždom, kod radnica u kro­ jačkim radionicama itd. U osnovi atoničnih zatvora može biti pad tonusa nervno-mišičnog aparata creva posle teških, posebno in­ fektivnih, oboljenja, posle nagle iscrpljenosti, kod žena koje su mnogo rađale i kod staraca. Nedovoljna fizička ak­ tivnost (kod ljudi koji se bave umnim radom, službenika i tome slično) podstiče pojavu te vrste zatvora. „Oficir sam u penziji, rođen 1925. godine. Bolovao sam od čira na dvanaestopalačnom crevu. Posle preseljenja na jug nisam više bolovao od čira na dvanaestopalačnom cre­ vu, ali su mi creva slabo funkcionisala. Patim od kronič­ nog zatvora. Pojavilo se gljivično oboljenje od kojeg bolu­ jem 18 godina. Poslednje dve godine pogoršao mi se vid. Nemam nikakvih bolnih osećaja u očima, ali sam vid u desnom oku skoro potpuno izgubio, na udaljenosti od me­ tra vidim samo siluete predmeta. Levo oko mi takođe gu­ bi oštrinu. Naočare za čitanje ne mogu da odaberem. Oč­ ni lekar (oftamolog - kirurg), predlagao mije operaciju. Posle izlaska iz bolnice pristupio sam kaskadnom suvom gladovanju. Pre gladovanja godinu dana sam čistio creva i klistirao se svežim urinom. Iz mene su počeli da izlaze različite beličaste lučevine u vidu pantljičara, manje količine sluzi, ze20

leni grašak i, prema mom mišljenju, polipi. Ali do čišćenja je došlo tek posle dugotrajnog klistiranja. Nakon klistiranja uvek sam osećao blaženu lakoću u čitavom telu. Posle kaskadnog gladovanja prestao je da mi se gubi glas. Uspostavila se funkcija creva i prestali su zatvori. Prestale su mi glavobolja i vrtoglavica. Skoro godinu dana kako ne znam šta znači bolesno srce, iako me ono nije ni ranije mnogo zabrinjavalo. I najvažnije, ne bojim se ka­ skadnog gladovanja! Svakoga jutra i večeri primenjujem vruće kupke sa 200 grama svežeg urina i završavam ih polivanjem tela hlad­ nom vodom. Pridržavam se odvojene ishrane, ishrana mi je uglavnom biljnog porekla. Moje opšte stanje odgovara tridesetogodišnjem uzrastu ". Spastički zatvor je poremećaj normalnog planskog kretanja ekskrementnih masa kroz creva usled pojačane, neu­ redne, a zatim i necelishodne pe­ ristaltike debelog creva. Spazam se najčešće javlja na mestima ko­ ja se i pri normalnim uslovima nalaze u slanju pojačanih kon­ trakcija (prelazak jednog creva u drugo, pregrade (vratanca) i sfinkteri). Uzroci spastičkih zatvora su veoma raznovrsni. U nekim slu­ čajevima uzrok je povećana razdražljivost creva usled upalnih ili gnojnih procesa (polipi, gliste, disbaktcrioza), ponekad neznat-

nih po intenzitetu, na primer, kod naprsnuća anusa. U drugim - refleksni odgovor obolelih organa trbušne du­ plje, posebno mokraćnopolnog aparata. U trećim - zbog bojazni od pričinjavanja boli. Ovaj oblik zatvora javlja se kao rezultat dugotrajnih bolnih pražnjenja (naprsnuća, hemoroidi, čirevi ili ožiljci u pravom crevu), koji primora­ va bolesnika da se uzdržava od nužde i da je prigušuje, ili zbog lažnog stida kod zloupotrebe klistira itd. Smatra se daje najmanje kod 50% hroničnih zatvora uzrok bolno iz­ bacivanje ekskrementa.

ničnih oboljenja. Bolnica i ambulante (stacionari) su me izmučili. Posle kratkotrajnog poboljšanja zdravstveno sta­ nje mi se vraćalo na prethodno. I odjednom Vaše preporu­ ke za urinoterapiju. To je čudo! Posle čišćenja creva počeo sam da pijem svoj urin i od­ bacio sam lekove. Odmah sam osetio poboljšanje. Urin pi­ jem već dve godine uz klistiranje urinom jednom nedeljno. Ishrana uobičajena, ali uz veće uzimanje povrća, voća i različitih kaša. Rezultat je zapanjujući. Odavno su nestali zatvori, normalizovala se kiselost želudačnog soka, kolitis od kojeg sam bolovao skoro 30 godina kao da nije postojao, otpa­ la je potreba za operacijom adenoma, ne muči me prosta­ titis, prestao je šum u glavi, nema glavobolje i naglo se po­ većala radna sposobnost". Zatvori endokrinog porekla. - Poremećaj rada endo­ krinih žlezda uzrokuje pojave uobičajenih zatvora, poseb­ no nedostatak hormonalne sekrecije. U klimakteričnom periodu često se javljaju zatvori i meteorizam, a tok hroničnog zatvora pogoršava se i u menstrualnom periodu. Zatvori endokrinog porekla su najčešće atoničnog oblika. „Po specijalnosti sam hirurg, anesteziolog-reanimatolog. Imam 56 godina i od toga 20 godina radim u operacionoj sali. Nagledao sam se patnji bolesnika i njihovih muka pri umiranju. Još od studentskih dana mučilo me je pitanje, zašto se pri seciranju uočava da su svi organi čita­ vi, a čovek je umro? Nažalost, odgovori na prave uzroke raznih oboljenja počeli su da se objavljuju u štampi tek u poslednje vreme. Nesumnjivo, glavni i neprocenjivi dopri­ nos u razotkrivanju mehanizama poremećaja čovekovog 23

Slika

4.

-

Izgled

debelog

creva

kod

spastičkog

zatvora

Zbog nastalog spazma u poprečnom i silaznom delti debelog creva crevo se jako zgrčilo (posebno na slici desno) i ne može da propušta ekskrementne mase. One se nagomilavaju i zadržavaju u uzlaznom delu (jetreni ugao) de­ Po­ belog creva i prilično ga rastežu (to je posebno izraženo na desnoj slici). ci levo).

red toga, rastezanje i zastoj su vidljivi u ampul i pravog creva (posebno na sli­ Usled toga javlja se osečaj težine, pritisak i nadimanje u stomaku, pomeranje i pritiskanje oko jetre (to utiče na njen normalan rad) i u donjem delu stomaka (materica, grlić materice i vagina - kod žena, prostata - kod muškaraca).

„Nabavio sam knjigu „Lekovite sile" 1995. godine ka­ da sam imao 71 godinu života i bolovao od mnogih hro-

22

zdravlja dali ste Vi i to će čovečanstvo ceniti. Pojavom Va­ ših originalnih radova moj život je poprimio nov smisao i kvalitet. Koristim se ovom prilikom ne samo da Vam se za­ hvalim, već i da ukratko podelim sa Vama svoje rezultate rada u samoozdravljenju. Tako, na primer, ja svoje debelo crevo ispriram svako­ dnevno ujutro mlakom vodom iz vodovoda, posle čega imam nekoliko potreba za nuždom, creva su čista i ne mu­ če me ceo dan. Posle takve terapije u stomaku osećam ne­ uobičajenu lakoću i blagodet. Ekskrement praktično ne­ ma mirisa. Prema tome, sve izjave da je dublje ispiranje debelog creva štetno nemaju osnova. Ja ga lično ispirani već trideset godina a dokaz za to je dobro zdravlje". Toksični zatvori. - U njih spadaju hronični zatvori kod profesionalnih trovanja, kod trovanja pušača i narko­ mana nikotinom, kod zloupotrebe lekova (opijum, bunika, kodein) ili hrane sa velikim sadržajem taninskih i koagulacionih materija. Toksični zatvori mogu biti atoničnog i spastičkog oblika. Refleksivni zatvori, javljajući se kao rezultat refleksa (odbijanja ili povratne sprege) od jednog ili drugog bole­ snog organa trbušne duplje na creva, mogu biti kako atonični tako i spastični. Tu spadaju mnogobrojni zatvori, pr­ venstveno pri oboljenjima pol ne sfere kako kod žena (oboljenje materice i posebno jajnika) tako i kod muška­ raca (uretritis, prostatitis itd.). Prema nekim podacima, razvoj zatvora pri upalnim oboljenjima polnog sistema kod žena uočava se u 6 1 - 73% slučajeva. Kod trudnica se, takode, javljaju zatvori, ali usled mehaničkog pritiska. U tu grupu treba svrstati i za24

tvore kod oboljenja, na primer, bubrežne karlice, naročito kod bubrežne litijaze (kamena u bubrezima), kod holecistitisa itd. Otkrivanje izvora refleksa koji izaziva zatvor ima veliki praktični značaj, jer daje mogućnost da se ot­ kloni primarni uzrok i da se postigne potpuno izlečenjc. Oboljenja centralnog nervnog sistema često su pra­ ćena upornim zatvorima, koji se ne mogu lečiti na uobi­ čajen način. Na primer, upala moždanih opni kako kič­ menih tako i cerebralnih, može prouzrokovati zatvor. Refleksni zatvori su najčešće spastičkog oblika. Psihičkonervni zatvori zauzimaju posebno i veoma važno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. Kod čoveka je akt pražnjenja u znatnoj meri potčinjcn psihi. Zbog toga promena uslova uobičajenog života često uzrokuje zadrške pražnjenja. Tu spadaju, na primer, zatvo­ ri prvih dana putovanja železnicom, kao i različiti oblici zatvora usled prigušivanja primarnih poziva na nuždu. Bez obzira na to i sva psihičkonervna delatnost čo­ veka nije bez uticaja na rad creva. Tu spadaju uporni za­ tvori kod psihičke depresije, nervne iscrpljenosti, niz za­ tvora usled psihičkih konflikata, koji postoje u podsvesti čoveka. Psihičkonervni zatvori kod depresije i nervne iscr­ pljenosti najčešće su atoničnog oblika. Kada su u pitanju ostale vrste psihičkonervnih zatvora, posebno uzdržava­ nja od stolice usled psihičkih konflikata koji su u podsve­ sti čoveka, to su, nesumnjivo, zatvori spastičkog oblika. „Imam 20 godina. Rodila sam se kao zdrava i jaka. Ali od malih nogu u mene se, bukvalno rečeno, uselio davo. Kao u kaleidoskopu kod mene su počele da se uočavaju bolesti. Radi upotpunjavanja slike treba dodati i to da su 25

mise za sve to vreme (svakog proleća) pojavljivali jedan za drugim veliki gnojni čirevi na bradavicama dojki, na zad­ njici i ogromni čmičci na očima, od kojih je oticalo čitavo lice; bolne menstruacije; miteseri. Tek pošto sam pročitala Vaše knjige shvatila sam da sam iznutra trula. Razmišljam, Vi se nećete ni malo začu­ diti, da sam tada skoro stalno bila u depresiji, bila sam agresivna i gruba (često sam se tukla čak na nož - a sko­ ro bez ikakvog povoda), i neretko sam razmišljala o samoubistvu. Treba li da se čudim - roditelji su me skoro na silu (od dctinjstva) ujutro kljukali sendvičima. I uopšte jela sam mnogo hleba. Svakoga dana sam pila mleko. Pre dve godine, kada se za vreme redovne menstruaci­ je umalo nisam onesvestila od mučnine i bolova, a imaju ći već Vaše knjige, uradila sam klistir sa slanom vodom (trenutno nisam imala urina). U toaletu (nužniku) bilo mi je još gore - iz mene je izlazila smrdljiva gusta tekućina i rida sluz (za samo nedelju dana ovakvog čišćenja izašle su dve čaše sluzi). Bol je odmah prestao. A za vreme menstru­ acije izašlo je nekoliko veoma velikih, krvavih ugrušaka ni pre, ni posle toga to mi se nije događalo". „Imam 19 godina, telesna težina - 68 kilograma, visi­ na -180 cent i ma tara. Urinoterapiju sam počela da primenjujem od sedamnaeste godine. Prošlo mije grlo od kojeg sam ranije mesecima bolovala. Oslobodila sam se zatvora. Počela sam da čistim creva i jetru, izbacila sam iz ishrane makarone, hleb i zemičke. Iz creva mije izašlo mnogo prljavštine, a iz jetre kame­ nje (čistila sam se 3 puta za redom). 26

Jaki zatvori pojavili su mi se u sedamnaestoj godini ži­ vota kada sam se zaljubila. Na ljubav mi nije odgovoreno i nije bilo noći da nisam plakala". „Imam 30 godina. Visina - 160 centimatara težina sa­ mo 40 kilograma. Prema tablici doša odredila sam da kod mene preovladava doša Vata. Njoj je približna doša Pitta, a doša Kapha je veoma slaba. Htela bih da se oslobodim od urođene razrokosti i stal­ nog očnog pritiska. Česta akutna respiratorna oboljenja (ARO) i bronhitisi muče me od detinjst\>a. Skoro svakoga dana patim od glavobolje, zatvora i bolova u stomaku. Če­ sto sam imala mučninu uveče. Na ultrazvučnom ispitiva­ nju (UZI) otkrivena su zapušenja žučnih kanala. Osećam se psihički nenormalno, čudno, mada ljudi oko mene to ne primećuju i smatraju me čak pametnom. Osećam da se moj umni razvoj zaustavio na 16 -18 godina. Često se po­ našam kao dete, povremeno mi se javljaju trenuci razdražljivosti i postajem veoma osetljiva. Sve vidim crno. Veoma sam nezadovoljna svojim životom. (To je glavni uzrok, koji dovodi do spasličkih zatvora. - Autor.) Verujem u snove, horoskope, proročanstva. Ako sanjam nešto loše ili pročitam nešto nepovoljno, počinjem da razmišljam od to­ me, javlja mi se uznemirenost i imam predosećaj da će se dogoditi neka opasnost. Misli su mi nezdrave i nekako su­ morne". Profesionalni zatvori svojstveni su, mahom, ljudima koji se bave radom vezanim za sedenje, i zbog toga se sre­ ću kod ljudi koji rade u kancelarijama, bave se umnim ra­ dom ili koji mnogo putuju žcleznicom (u današnje vreme kod mnogih ljudi koji se stalno voze automobilom, čak i 27

na kratkim rastojanjima) . Zatvori usled profesionalnih trovanja susreću se u proizvodnji i granama industrije gde je rad ljudi vezan za olovo (kod topioničara olovnih ruda, kod radnika koji izrađuju olovne sanduke, cevi, kofe, žicu, retorte, koji izlivaju tipografska slova, koji rade sa olov­ nim belilima i drugim olovnim bojama, koji se bave molerajom i koji rade u keramičkoj industriji). U fabrikama anilinskih boja, gde se primenjuje metil brom ili jod, kod radnika se uočava profesionalni zatvor usled hroničnog trovanja tim materijama (eto zašto je važno primenjivati profilaktične kure čišćenja radi održavanja svog zdravlja u relativno dobrom stanju). Profesionalni zatvori najčešće imaju oblik atoničnih zatvora. „Ja sam Afanasije Grigorjevič K., rođen sam 1926. go­ dine, po zanimanju inženjer-mehaničar. Već sam šest godi­ na u penziji... Rad vezan za sedenje, hipodinarnija a re­ zultat toga čitav buket bolesti. Bolovao sam od hepatitisa, upale pluća (nekoliko puta), imam hronični bronhitis, eroziju želuca i dvanaestopalačnog creva, česte zatvore, prisilne defekacije, hipertoniju, srce koje radi sa prekidi­ ma i neujednačeno. Od 9. aprila ove godine počeo sam da pijem jutarnji urin i klistiram se po Yokeru posle defekacije. Iz debelog creva je izlazio smrdljivi sadržaj. Pre nedelju dana odlučio sam da ukuvam urin do 1/4 prvobitne zapremine i da ura­ dim mikroklistire. Posle prvog mikroklistira izašla je sluz sa ekskrementom. Posle trećeg mikroklistira izašlo je bo­ lesno tkivo u vidu sluznih pahuljica - upravo takvo kako
Primedba prevodioca.

3

ga Vi opisujete. Stolica se normalizovala. Tvrdim da su mikroklistiri sa ukuvanim urinom najbolji prirodni pročistač za debelo crevo. Usled primene urina iznutra (jedanput dnevno) izlazila je i dalje izlazi (svakoga dana sve manje) sluz pri iskašljavanju, a takođe i iz nosa. Stanje zdravlja se primetno po­ boljšalo. Lice je poprimilo roze boju, moje disanje se po­ boljšalo (ranije sam imao astmatične napade), polako po­ stajem bodriji i izdržljiviji".

DIJAGNOSTICIRANJE ZATVORA PREMA EKSKREMENTU
Spoljašnji izgled ekskrementa razlikuje se kod raznih oblika zatvora. Kod proktogenog zatvora izlučuje se znatna količina oformljenog ekskrementa, kod atoničnog - ekskre­ ment je taman, cilindričnog oblika sa uzdužnim tragovima (otiscima) ili u vidu grudvica, čas većih čas manjih. Kod spastičnih oblika ekskrement ima spljošteni oblik, pone­ kad u vidu trake ili se luči u obliku malih fasetiranih (brušenih) grudvica tipa ovčjeg ekskrementa. Za neke spastične zatvore karakteristična je pojava sluzi u vidu tanke paučine, koja obmotava ekskrementne grudvice. Ta sluz može se lu­ čiti i bez kataralnog procesa, kao rezultat reakcije zidova creva na mehaničke nadražaje ekskrementom. Ponekad se na površini ekskrementa mogu uočiti odvojene krvne žili­ ce usled mehaničkih povreda hemoroidnih čvorova ili slu­ znice anusa tvrdim parčadima ekskrementa. Prema lome, hronični zatvori, koji se sasvim jedno­ obrazno ispoljavaju kroz glavni simptom oboljenja - zadr29

28

šku ekskremenla, imaju raznovrsne uzroke, počevši od grubih anatomskih promena oblika i prohodljivosti creva, a završavajući finom, jedva primetnom igrom psihe. Pra­ vilno određen uzrok zatvora je zalog njegovog uspešnog lečenja.

DETALJAN OPIS ŠTETE I OBOLJENJA KOJA NASTAJU USLED ZATVORA

D

a bi se detaljno opisalo štetno dejstvo zatvora na čovečji organizam i shvatila sva važnost teme treba se upoznati sa anatomskom gradom organizma, sistemom krvotoka, funkcijama debelog creva, sistemom čišćenja i tome slično. Počnimo od anatomije. Debelo crevo je završni deo čovečjcg probavnog trakta. Njegovim početkom smatra se slepo crevo, na čijoj se granici sa uzlaznim delom debelog creva pripaja tanko crevo. Debelo crevo se završava spoljašnjim otvorom anusa. Dužina debelog creva kod čoveka je obično oko 2 metra. Prečnik različitih delova debelog creva nije isti. Kod slepog creva i uzlaznog dela debelog creva prečnik dostiže 7-8 centimetara, a u sigmoidnom delu svega 3-4 centi­ metra. Debljina zidova obodnog creva u njegovim različi­ tim delovima je različita, u pravom delu iznosi samo 1-2 milimetra, a u sigmoidnom delu creva - 5 milimetara. Na slici 5 se vidi, da se debelo crevo nalazi u trbu­ šnoj duplji i da dodiruje ili se nalazi u neposrednoj blizi­ ni svih trbušnih organa. Jetreni ugao debelog creva dodiruje se sa jetrom i žučnom kesom (mehurom). Ako se zatvor javlja u tom de­ lu debelog creva (a on se često tu stvara), dolazi do priti­ skanja i pomeranja jetre i žučne kese. To se odmah odra31

30

žava na njihov nenormalan rad: zastoj žuči (jedan od uzroka stvaranja kamenca), otežan venozni krvotok kroz jetru i poremećaj normalne probave. Toksični gnojni izlivi (egzudati) kroz zidić debljine 1-2 milimetra paralizuju normalan rad jetre i žučne kese. Postepeno se razvija diskinezija žučne kese i žučnih kanala.

Ekskrementne mase delimično se nagomilavaju u slezinskom uglu debelog creva. Tu one ispoljavaju isto dejstvo - pomeraju i truju. Funkcija slezine, koja filtrira krv, narušava se. U krvi se pojavljuje mnogo štetnih materija, koje izazivaju „neshvatljive alergije".

Slika

6.

šika;

Zdravo 4

(levo)

i

bolesno

(desno)

pravo

crevo

7 - čisto i zdravo pravo crevo; 2 - zdrava prostata; 3 i 6 - mokraćna be­ - pravo crevo rastegnuto i prepunjeno ekskrementnim masama 5 - prostata kod obolelogod zatvora. Pravo crevo je usled zatvora;

Na levoj slici vide se polni organi zdravog muškarca i čisto pravo crevo. Na desnoj slici prikazan je zatvor (začinjeno) u pravom crevu. rašireno, vrši pritisak navedene na mokraćnu bešiku vene pravog creva su previše prignječene, što podstiče hemoroide, (lažni nagoni za mokrenjem) i prostatu Dodatno, toksični gnojni izlivi truju i oboljenja.

(pritiskanje smanjuje njenu funkciju). Slika 5. Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: organe

i podstiču pojavu polnih poremećaja

1 - jetra; 2 - želudac; 3 - žučna kesa; 4 - pankreas (gušterača); 5 tanko crevo. Pozadi se nalaze bubrezi, a ispred mokraćna bešika.

Višednevni zatvori tako rastežu jetreni ugao debelog creva da to stiže i do pankreasa. Pankreas prestaje normal­ no da funkcioniše, što podsliče smanjivanje probavnih spo­ sobnosti, razvoj truležnih i procesa vrenja u crevima, disbakteriozu i uzrokuje „neprimetan" nastanak dijabetesa. 32

Najčešći i najgori zatvori javljaju se u pravom crevu (slika 6 i 7). Pravo crevo kod muškaraca nalazi se ispred mokraćne bešike, semenika i prostate, a kod žena ispred materice i prema zadnjem zidu vagine. Pritiskanje, pomeranje i trovanje tih organa izaziva masu svemogućih pol­ nih poremećaja i oboljenja, koja su veoma rasprostranje­ na u današnje vreme. Treba istaći i činjenicu da upalni 33

procesi sa navedenih organa mogu da se prenose na pra­ vo crevo i da provociraju uobičajeni zatvor. Osvrnimo se sada i na izobličenu funkciju debelog creva za vreme zatvora. Iz fiziologije je poznato, da u debe­ lom crevu preovladavaju procesi asimilacije (usisavanja). Tu se asimiluju glukoza, vitamini i aminokiseline, koje stvara­ ju bakterije iz crevne šupljine, do 95% vode i elektroliti.

terice, jajnika). Njime se delimično mogu objasniti bolne i neredovne menstruacijc, neplodnost i razvoj onkoloških oboljenja kod žena, kao i opuštanje i pomeranje organa. Zapamtite, krv iz pravog creva kroz vene dospeva, bez prečišćavanja u jetri, direktno u srce. Ako postoji za­ tvor, obavezno se osećaju bolovi u srcu i javljaju se glavo­ bolja i mučnina. Postoje predispozicije za onkološka obo­ ljenja dojki, sklerozu i za druga ozbiljnija oboljenja. Neizbačene ekskrementne mase postepeno se nago­ milavaju na zidovima debelog creva, dehidriraju Cer tu se asimiluje do 95% vode) i pretvaraju u svojevrsni „dogoreli deo fitilja" ili filter, kroz koji se vrši asimilacija. U ta­ kvom debelom crevu odvijaju se procesi truljenja i vrenja. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i izazivaju simptom, koji se naziva crevnom autointoksikacijom. Evo šta piše profesor K. Petrovskij u članku „Još jed­ nom o ishrani, njenim teo­ rijama i preporukama" (časopis Nauka i život, br. 5-8, 1980): „Još je 1.1. Mečnikov tvrdio: crevna intoksikaci­ ja je glavna prepreka za dugovečan život. U svojim eksperimentima on je u ži­ votinje unosio truležne produkte iz creva čoveka i pri tom se kod životinja ja­ vljala izražena skleroza aorte.

Slika 7.

-

Polni

organi žene: 7 -jajnici.

1,4 - vagina; 2, 5 - materica; 3 - čisto debelo crevo; 4 - debelo crevo sa zatvorom;

Iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2000 grama hranljive kašice (himusa), od čega posle asimilacije ostaje 200-300 grama ekskrementa. A sada, za­ mislite, da nema stolice 1, 2, 3 dana, pa čak i celu nedelju! U zavisnosti od vrste zatvora - atoničnog ili spastičnog, de­ belo crevo se puni, pretrpava i otežava od neizbačenog eks­ krementa. Dobija se slika, kao stoje prikazano na slici 8. Na levoj slici vide se polni organi zdrave žene i čisto pravo crevo. Na desnoj slici prikazan je zatvor u pravom crevu. Rezultat je da nastaje zastoj krvi, što podstiče raz­ voj hemoroida i varikozno proširenje vena. Zatvor podsti­ če razvoj raznovrsnih ginekoloških oboljenja (vagine, ma34

Izrazita autointoksikacija može se razvijati pri po­ stojanju tri uslova: neaktivan način života (bez fizičkih ak­ tivnosti i kretanja); ishrana rafiniranom, prvenstveno ma­ snom hranom sa velikim nedostatkom povrća, zeleni i vo­ ća u njoj; nervno-emocionalna preopterećenja i česti stre­ sovi". Pritiskanje zidova debelog creva, kao i duži kontakt ekskrementnih masa sa zidovima creva (a postoji ekskrementno kamenje, koje se godinama „taloži" na jednom mestu) uzrokuje slabu ishranu datog dela creva, slabijeg snabdevanja tog dela creva krvlju, izaziva zastoj krvi i tro­ vanje toksinima iz ekskrcmentnog kamenja. Zbog ošteće­ nja sluzokože zidova javljaju se razni oblici kolitisa; usled prevelikog grčenja i zastoja krvi u zidovima debelog creva javljaju se hemoroidi i varikozno proširenje vena; usled dužeg dejstva toksina na jedno mesto - polipi i rak. „ U oktobru 1996. godine zaboleo me je želudac. Poja­ vila mi se ospa na licu i svrab. Zaključak lekara: atrofički gastritis, erozija zidova i tri polipa. Lekar mije odmah predložio da posle lečenja erozije odstranim polipe. Ali ja sam već pročitala Vaše prve knjige, a treća knji­ ga ležala mije na stolu. U decembru sam počela sa teče­ njem. Pridržavajući se dijete očistila sam creva, pila sam mokraću tri puta dnevno, klistirala sam se ukuvanim uri­ nom, stavljala obloge i masirala se. Počela sam da gladu­ jem od jednog do tri dana. Posle čišćenja creva bila sam zapanjena staje sve iz mene izlazilo: sluz koja podseća na meduzu, crna vlakna i kamenčići, koji su podsećali na ovlaženi kaučuk ipesak. Smršala sam i lice mise očistilo. (Prljavština, koja je bila u organizmu, postepeno izlazi kroz kožu pogoršavajući njen spoljašnji izgled. Čim se 36

čišćenjem organizam oslobodi od prljavštine, koža se brzo čisti i regeneriše. - Autor.) Jutro počinjem sa umivanjem urinom, trljanjem taba­ na, ispiranjem očiju, nosa i zakapavanjem urina u uši. Prestala sam da kijam, bila sam alergična na prašinu i te­ kove. Te zime nisam bolovala od gripa. Šestog maja 1997. godine ponovo su mi radili endoskopiju želuca. Nema po­ lipa i erozije. Imam 40 godina. Osećam lakoću u telu. Mnogi me pi­ taju kakvu sam dijetu primenjivala, da sam se tako promenila i podmladila. Produžavam da pijem urin ijednom nedeljno čistim creva. Stolica mi se normalizovala, iako sam ranije patila od zatvora i proliva". „Moje bolesti: hronični kolitis, zatvori, pleuritis desne strane, ishemijska bolest srca (IBS) sa hipertonijom, hro­ nični holecictitis, a pre 10 godina sam imao infarkt. Počet­ kom godine lekari su utvrdili - adenom prostate (nisam pristao na operaciju). Imam 62 godine, penzioner sam i invalid II kategorije. U decembru prošle godine zbog srčanog napada ponovo sam ležao u bolnici - tablete, injekcije, pipete. Zainteresovale su me Vaše knjige. Od 14. februara 1997. godine počeo sam da primenjli­ jem urinoterapiju za čišćenje debelog creva - klistirima. Od 21. marta 1997. godine počeo sam da pijem svoj urin. Dva puta sam čistio creva. Drugi put sam čistio svežim urinom, a zatim ukuvanim. Iz mene je uglavnom izla­ zila sluz. Sedam puta sam čistio jetru, ali nisam postigao da iz mene izlazi crnilo, pesak ili kamenčići. U dane ekadaši gladovao sam po 24-48 sati. U aprilu sam 7 puta i u novembru 8 puta trljao čitavo telo i lice diuretikom (uku37

vanim urinom). Nekoliko puta sam primenio mlečno-uljne klistire. Jeo sam i jedem proklijalu pšenicu natašte. Uglavnom se hranim kašama, salatama, graškom, krompirom i ražanim hlebom. Ponekad uzimam meso i jaja. Trudim se da hranu uzimam odvojeno. Sve navedene terapije, koje sam primenjivao, dale su veoma dobre rezultate. Prestala mije glavobolja. Skoro da su mi prestali bolo­ vi u stomaku i oko jetre posle uzimanja hrane. Smanjili su se i bolovi oko srca. Ne moram više da pravim predahe dok hodam. Prestali su mi bolovi u vratnom pršljenu. Pre­ stali su mi bolovi pri mokrenju. Za svo to vreme nisam uzi­ mao nikak\>e tablete, niti druge medikamente. Opšte sta­ nje organizma mije znatno bolje". 0 masovnosti opisane dijagnostičke slike može se suditi prema statističkim podacima, koje navodi profesor V. P. Petrov, doktor medicinskih nauka, u brošuri Fakultet zdravlja (1986 godine broj 9). Pri profilaktičkim pregledi­ ma praktično zdravih ljudi proktološka oboljenja javljaju se u 306 od 1 000 slučajeva! Ali to su već razvijena i oformljena oboljenja, dok je mnogo više slučajeva koji se nalaze u stadijumu nastajanja i razvoja vezanih za slab rad debelog creva. Smatram, da samo oko 50 od 1 000 lju­ di mogu biti zadovoljni radom svog debelog creva. Ostale je baš briga kako njihovo debelo crevo funkcioniše, samo da ih ništa ne boli, a pri tom zaboravljaju daje to kratkog daha. Međutim, stoje bliži kraj života, užasniji postaje iz­ gled debelog creva. O tome govore i pišu hirurzi. Nemački lekar-hirurg uradio je 280 posmrtnih seci­ ranja i u 240 slučajeva otkrio je približno istu dijagnostič­ ku sliku, kao što je prikazano na slici 8. Drugi lekar iz 38

Londona, kada je razrezao debelo crevo jednog umrlog čoveka, izvukao je iz creva 10 kilograma starog „okame­ njenog" ekskrementa i do današnjeg dana ga čuva u veli­ koj tegli sa alkoholom. Neki hirurzi izjavljuju, da do 70% delova debelog creva, koje su oni isekli, sadrže strani materijal, gliste ili fekalne mase, skamenjene i stare po nekoliko godina. Unutrašnji zidovi creva su zbog toga prekriveni materija­ lom koji je tu odavno dospeo i samim tim se okamenio. Zidovi creva podsećaju na svod peči kojoj je potrebno ge­ neralno čišćenje. Doktor Lamur je jednom prilikom izjavio: „Može­ mo sa potpunom sigurnošću reči, da je glavni uzrok kod 9/10 (90%) teških oboljenja, od kojih pati čovečanstvo, za­ tvor i zadrška fekalnih masa, koje bi trebalo da se izbacu­ ju iz organizma". Doktor Ilija Mečnikov u knjizi Izučavanje čovečjepri­ rode navodi podatke, prema kojima je od 1 148 slučajeva raka creva, koje je on razmatrao, u 1 022 slučaja, tj. u 89% slučajeva, rak nastao u debelom crevu.

ULOGA MIKROFOLORE U DEBELOM CREVU I NJENO IZOPAČAVANJE KOD ZATVORA
U debelom crevu živi više od 400 do 500 različitih vrsta bakterija. Kako tvrde naučnici - u 1 gramu ekskre­ menta nalazi se u prošeku oko trideset do četrdeset mili­ jardi bakterija. 39

Normalna mikroflora debelog creva ne samo da uče­ stvuje u završnom delu probavnih procesa, već ima i zaštit­ nu funkciju u crevima i iz hranljivih vlakana i proizvodi či­ tav niz važnih vitamina, aminokiselina, enzima, hormona i drugih hranljivih materija. Odavde se vidi, da mikroflora svojom aktivnošću daje bitne dodatke našoj ishrani, činije postojanijom i manje zavisnom od okoline. Pod uslovima normalnog funkcionisanja creva ona može da neutralise i uništava najrazličitije patogene i truležne mikrobe. Na primer, crevni bacili sintetizuju 9 različitih vita­ mina: B , B , biotin, pantensku, nikotinsku i folijevu kiselinu, B i vitamin K. Oni i drugi mikrobi imaju, takode, fermentacionu aktivnost, jer razlazu hranljive materi­ je prema istom tipu, kao i probavni fermenti, sintetizuju acetilholin i podstiču asimilaciju gvozda u organizmu. Produkti životne aktivnosti mikroba ispoljavaju regulaciono dejstvo na vegetativni nervni sistem, a isto tako stimulišu imunološki sistem.
2 6 12

kroflora se podiže sa donjih delova creva u gornje delove cre­ va, čime podstiče obnavljanje creva. Kod zatvora mikroflora se izobličava (kvari) i podižući se naviše u tanko crevo izaziva disbakteriozu sa svim posledicama koje iz toga proističu. „Za pola godine oslobodila sam se od mnogih obolje­ nja, takvih kao što su disbakterioza, kolitis (od detinjstva sam patila od zatvora, creva mi uopšte nisu radila), holecistitis, gastritis sa nultom kiselošću, fibrom materice i druge. Čistila sam creva urinom i diuretikom (ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine) , čistila sam jetru, is­ pirala sam se špricom i stavljala tampone, trudim se da se odvojeno hranim. Pojavile su mi se životna snaga i energi­ ja, oslobodila sam se od toksina umora".
4

Za normalnu životnu aktivnost mikroorganizama potrebna je određena situacija - slabo kisela sredina i hranljiva vlakna. Zatvor u debelom crevu stvara potpuno druge uslove i podstiče razvoj patogene mikroflore. Sa po­ zicija organizma to je opravdano da bi bakterije uništava­ le (razrušavale) ekskrementne nanose (gomile) i samim tim nekako doprinosili oslobađanju organizma od ekskre­ menta. Ali pri tom se više ne stvaraju vitamini, hormoni i druge dopunske hranljive materije, koje su veoma važne za životnu aktivnost organizma. Gubi se imunološka za­ štita debelog creva i bitno slabi zaštita celog organizma. Treba istaći jednu važnu osobinu mikroflore - ona, kao i riba, teži naviše prema smeru toka. Drugim recima, mi40

Truležno blato, koje sačinjava debelo crevo, kod za­ tvora služi kao rasadnik patogenih mikroba i gljivica, koji se, prodrevši u krv, raznose po ćelom organizmu i, odomaćivši se (aklimatizujući se) na jednim ili drugim mestima, počinju da se razmnožavaju - stvarajući svojim telima tumor, polip, cistu i tome slično. „Moja kćerka je pila mesec dana ujutro urin (prema Vašim preporukama), oslobodila se od svakomesečnih ja­ kih bolova i mučnine na početku menstrualnog ciklusa, prestala je da pati od zatvora, normalizovao joj se rad cre­ va, od telesne težine 73 kilograma smršala je 15 kilogra­ ma, oseća se lako i dobro". Posebno je opasna plesan - produkt gljivica. Evo šta tim povodom kaže teoretičar i praktičar po pitanjima podmladivanja organizma, magistar bioloških nauka S. A. Arakeljan („Građevinske novine", 1985. godine 1. januar):
Primeđba prevodioca

41

„U Matenadarani - u svetu čuvenom arhivu drev­ nih jermenskih rukopisa - nalaze se dela srednjovekovnih lekara, na primer, Mhitara Geraci, u kojima se kao uzrok nastanka tumora navodi plesan. Kao što je poznato, uzrok raka kod čoveka, životinja i ptica ni do danas nije utvrđen. Ali poznato je, da ishrana ptica svežim, plesnivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica. ...S tim u vezi, glavni uzrok većine srčano-vaskularnih oboljenja, prema mom mišljenju, nije taloženje holesterina (njega ima mnogo manje, nego što se misli), već plesan". Sta o tome kažu srednjovekovni jermenski lekari. „Kada se čovek prejeda i pri tom se ne asimiluju svi produkti, deo hrane truli, a u plesni koja se javlja klija se­ me, koje se asimiluje u krvi, raznosi po telu i počinje da klija na oslabljenim mestima u telu. To mogu biti delovi krvnih sudova. Klijajući, spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. Oni su to nazivali belim rakom - prema našoj terminologiji, sklero­ za. Prolazi vreme,. proces se odugovlači i truležne mase creva izazivaju preporod plesni, koja već počinje da ošte­ ćuje zglobove, tj. sivi rak - prema našoj terminologiji, ar­ tritis. Dalje se stvara depo u kome se skladište prerađeni produkti, koje je čovek odbacio kao nepotrebne u toj koli­ čini. Deponovani delovi produkata ishrane u vidu prera­ đevine nazivaju se crnim rakom - prema našoj terminolo­ giji, maligni (zloćudni) tumori, protiv kojih nema zaštite". Prema tome, ovde je naveden patološki lanac - skle­ roza, artritis i rak, koji svoje začetke imaju u debelom cre­ vu obolelom usled zatvora. Posle čišćenja debelog creva i jetre, ubedićete se u istinitost ove tvrdnje, jer ćete ugledati plesan koja iz vas iz­ lazi u vidu crnih parčića (komadića)! 42

Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i degeneracija sluzokože debelog creva, kao i avitaminoze vitamina A ili karotina, podrazumeva stvaranje crnih na­ slaga na zubima. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju organizma vitaminom A ili karotinom, te naslage nestaju same od sebe. Čovek se obično pri ishrani skoro uvek nalazi u sta­ nju avitaminoze vitamina A. Pri tom, postepeno ali sigur­ no nastaje degeneracija sluzokože debelog creva i naruša­ vaju se procesi njegovog obnavljanja. To je jedan od uzro­ ka što se upravo u debelom crevu javljaju: kolitis u raznim oblicima, polipi i mnoga druga oboljenja. A staje sa sistemom čišćenja organizma, koji se na­ rušava usled zatvora? Sistem čišćenja sastoji se iz sledećih delova: debelo crevo, jetra i žučna kesa, bubrezi i mokrać­ na bešika, vezivno tkivo organizma, pluća, koža i sluzoko­ že koje se nalaze na spoljašnjem delu tela. U debelom crevu se neutrališu i izbacuju toksini, nepotrebne hranljive materije i prerađene materije u vidu ekskrementa. Ako se to ne dešava, organizam mora dru­ gim putevima da odstrani navedeno. A navedeno se za to vreme asimiluje u krvi. Propratimo tok krvi od debelog creva. Krv sa prljavštinom, toksinima, plesni i patogenim mikrobima, koji su dospeli u nju, dospeva u sistem vratne vene. Sistem vratne vene svu krv dalje prosleđuje u jetru. Sledeći postupak čišćenja podrazumeva čišćenje je­ tre. Tu dolazi do neutralisanja svega onog stoje krv donela iz creva. Jetra ih može izbacivati kroz žučne kanale u creva i dalje kroz creva uobičajenim putem, ali ih može i „zakapsulirati" u svojim žučnim kanalima i uskladištiti za čitavog života. Tu se stvaraju isparljiva jedinjenja, toksini43

ma se prisajedinjuju određene materije, sa kojima se oni lako izbacuju kroz bubrege.

Sve dok zatvor traje jetra prima na sebe prvi i najja­ či lalas toksično-poganskog udara. Ona nije pripremljena za takav rad i zato brzo dospeva u „potlačeno" slanje. Za­ to što se u jetri odvijaju za organizam najvažniji procesi razmene - mineralna, hormonalna, vitaminska, ugljenih hidrata, belančevina, masti i tome slično, izvršava se niz drugih važnih funkcija, na primer probavna - organizam slabi i zakržljava, mlitavi i stari brzim tempom. „Imam 24 godine. Po profesiji sam umetnik, udata sam, ali još nemam dece. Vaša knjiga I tom („Lekovite si­ le") dospela je do mene kada sam bila vrlo bolesna i ništa mi nije pomagalo. Imala sam mnoge bolesti: rinitis, faringitis, obolelu jetru, zatim i mastopatiju. Pošto knjiga nije bila moja pročitala sam je za jednu veće. Zatim sam je od­ mah kupila. Prešla sam na odvojenu ishranu. Očistila sam creva (iz­ lazilo je sve o čemu ste pisali, veoma mnogo sluzi). Za mesec dana smršala sam 12 kilograma (upravo to mršavlje­ nje ljudi shvataju kao bolest - Autor.), imala sam 70 ki­ lograma pri visini 168 centimetara. Osećala sam se lako, creva me nisu bolela. Kada sam prešla na odvojenu ishranu, u početku sam imala neprijaten osećaj u želucu i stalno mije tekla plju­ vačka (u stvari, kroz pljuvačku se čisti organizam Autor.,) Zatim sam 4 puta očistila jetru. Izašlo je mnogo raznoraznog „blaga". Postala sam veoma gipka. (Čišćenje jetre i vezivnog tkiva vraća organizmu gipkost. To je svojevrsni test za proveru efikasnosti čišćenja. Autor). Vežbarn asa ne prema I tomu. Moj muž takode vežba zajedno sa mnom. Ne jedemo meso, samo ribu. Time se bavim već godinu i po dana i evo rezultata. 45

Stolica mije redovna, nema bolova u stomaku, ne boli me jetra, a ranije me je uvek bolela (hronični holecistitis), ne osećam gorčinu, jezik je roze boje, želudac normalno funkcioniše, a imala sam podrigivanja (recidive) sa kiseli­ nom i bolove. Ne muče me prehlade, lepše izgledam, imam manje bubuljica na licu, kosa mi je gušća. Prestala je glavobolja i ne osećam promene vremena". Od zatvora, lokalizovanih u pravom crevu, strada sr­ ce. To je zato što venozna krv iz donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz jetru, već neprečišćena dospeva direktno u srce. Ako je pravo crevo zagađeno (zatvori, nasilna, ne­ dovoljna stolica itd.), krv iz nje, zasićena toksinima i ne­ čistoćama, narušava rad srca i uzrokuje tako rasprostra­ njena srčana oboljenja (srčani poremećaji, mane itd.). Medikamentno lečenje tih oboljenja nema perspektive, jer se srce (kao i bilo koji drugi organ) obnavlja od čiste, zdrave krvi, a ona je stalno zagađena. Rezultat je da čovek strada zbog vlastite nebrige i nepismenosti. „Imam 45 godina. Odavno, tačnije od detinjstva, muči­ li su me zatvori. Naravno niko od lekara mi nije mogao pomoći. Samo su pri rendgenskom ispitivanju pljeskali ru­ kama i čudili se kako živim sa takvim crevima, ona su 3 puta veća, nego što mije potrebno. Verovatno vam je jasno kako je moj organizam bio zagađen - 100%, čak mije te­ ško bilo i da stojim u tramvaju. Peristaltika creva na nuli, bar da sam mogla ekserima da je iz sebe isčačkam. Sa sr­ cem sam od detinjstva na granici. U mladosti mije uvek bilo hladno i bila sam veoma mršava. Izlečila sam se čišćenjem i gladovanjem. Jednom sam gladovala 21 dan. 46

/ eto, na kraju, nagrada! Sve je, kako ste Vi opisali, sa maksimalnim rezultatima. I ekskrement je bez mirisa, i ukuvani urin miriše na parfem, i snaga se višestruko vra­ ća, čisti se mozak, izlazi gnoj. Kičma mije postala lakša i savitljivija. Ćelije srca se čiste od svakojake prljavštine, sr­ ce je proradilo, štitasta žlezda se smanjila, stalno se negde u organizmu nešto dešava. Ruke su mi uvek bile sa izraženim venama kao kod mu­ škarca sa sela, a sada su se vene smanjile. Vrat nisam mo­ gla da pokrenem, a sada mi svi vratni pršljenovi krčkaju (pucketaju), izlazi šljaka. Lako vežbam vežbejoge. Nesta­ le su mi kesice ispod očiju i to me raduje! Osećam da sam se podmladila za 20 godina i shvatila sam, da sam od 45 godina života iskoristila samo 5%. Osim toga, otkrila sam šta znači život po zakonima prirode i kako nam ona poma­ že. Posle ove terapije vrlo malo spavam, imam ogromnu radnu sposobnost, ali se ne preopterećujem. Za sada sam se ugojila pola kilograma. Creva mi rade kao sat, upravo kao što treba od 5 do 7 ujutro, što mi se nikada do sada nije događalo. Od sove sam ponovo postala ševa. Čvrsto sam odlučila da promenim svoj život. Uzgred re­ čeno, surovo je posle gladovanja preći na odvojenu ishra­ nu. Skoro godinu dana privikavala sam se na odvojenu is­ hranu, mnogo sam gladovala i mučila se, naročito zbog promena navika u ishrani. Sada sam sita do ušiju i posle 16 sati nemam potrebe za jelom ". Progresivni lekari su već odavno uočili vezu između poremećaja normalnog pražnjenja i onkologije. Na pri­ mer, doktor Poše piše: „Ustanovio sam da se kod žena, ko­ je su obolele od raka dojki, u 9 od 10 slučajeva uočavala zadrška u radu creva. Da je 10-15 godina pre toga bila 47

sprovedena odgovarajuća profilaksa, one ne bi obolele od tumora dojke, niti od raka bilo koje vrste". Sva nesreća se sastoji u tome što zatvori tokom mnogih godina truju krv, a preko nje i čitav organizam. I tamo gde postoji najslabija tačka (opuštenost, proširenje itd.) - javljaju se onkološka oboljenja. „Menije 64 godine. Imam mnoge bolesti: hronični pankreatitis, hronični kombinovani holecistitis, hronični ga­ stritis, polipe u želucu (nekoliko puta su mi ih odstranjiva­ li) i debelom crevu (takode su ih odstranjivali), ali su se oni ponovo javljali. Imam veliku ishemiju srca, stenokardiju, imao sam nekoliko mikroinfarkta, poremećena mije prohodnost u želucu, zatim koronarni poremećaj i pore­ mećaj krvotoka moždanih krvnih sudova. Koliko se sećam (imao sam jaku dizenteriju kada sam imao 4-5 godina) čitavog života patim od zatvora i ovčije stolice". Većina oboljenja krvi i limfe je skriveni ili očigledni zatvor. To se posebno često događa kod žena. Kod njih usled zatvora najčešće nastaje poremećaj normalne for­ mule krvi (smanjuje se količina hemoglobina) i funkcije reprodukcije krvi. 0 tome, da li je krv otrovana, odnosno inficirana, kazuje prisustvo sive sluzi na jeziku, slabost, česte prehlade, bubuljice na koži, razne neprijatne izlučevine iz nosa i vagine, a još više prisustvo povremenih furunkuloza. „Imam 58 godina, visoka sam 156 centimetara i teška 49 kilograma. Čitavog života su me pratili zatvori. U 12-13. godini (ne sećam se tačno) zaradila sam suvi pleuritis. Početkom šezdesetih godina XX veka „dobila" sam 48

gajmoritis (maksilami sinuzitis) . Krajem aprila 1970. go­ dine završila sam u bolnici zbog čira na želucu. U junu ponovo bolnica. Ispitivanje je pokazalo da imam jaku upalu žučne kese. Čir na želucu nisam ni ima­ la. Dijagnoza je bila pogrešna. Koliko sam popila lekova i sve uzalud. Kada su me posle ispitivanja počeli da lece od holecistitisa sva sam se osula pečatima koji su me jako svrbeli. Posle toga često su me uznemiravali furunkuli, sve dok mi u sanatorijumu nisu obavili prelivanje krvi. U proleće 1977. godine obolela sam od vazomotornog rinitisa. Čas mije curilo iz nosa, čas bi prestalo. Spavala sam s otvorenim ustima. Čime me sve nisu lečili. Uprivat noj klinici uradili su mi blokadu hidrokortizonom. Olak­ šanje je bilo kratkog veka. Veoma jaka alergija skoro na sve. I to je trajalo nekoliko godina. U poslednje vreme po­ javio se zadah iz usta (nesumnjivo istrulila sam). U maju 1996. godine ugledala sam Vašu knjigu „ Urinoterapija" i kupila je. Pročitala sam je i odmah sam počela sa urinskim klistirima i da pijem po 1-3 gutljaja rano uju­ tro. Posle nedelju dana na listovima nogu, a zatim i na pe­ tama ispucala mije koža. Pukotine su bile duboke i veoma bolne. Potom je sve prošlo. Više nije bilo nikakvih kriza. Hranila sam se prema metodi Šatalove: salate bez ulja sa orasima, kaša od heljde za večeru i takode bez ulja, sok od šargarepe svakoga dana. Kao rezultat takve ishrane i klistiranja osetila sam veliko olakšanje. Letela sam. Zubi su mi postali beli, povratila se gipkost. Mnogo sam se kretala. Kako se hranim? Blago bareno povrće (kupus, šargarepa, luk). Proklijalu pšenicu mlela sam na mašini za meso. Ponekad sam od nje pravila hleb. Kaše kuvam 2- 3 minul'rimedba prevodioca.

5

49

ta, a zatim ih držim 15 minuta u termosu da nadodu. Prekrupe prethodno držim u vodi. Ponekad, ali vrlo retko, sa barenim povrćem jedem bareno pileće meso. Mleko ne ko­ ristim. Čaj kuvam sa slatkim drvcetom (Glycyrrhiza gla­ bra) i pijem sa medom ".
6

„Imala sam zatvore 10 godina, strašnu gorušicu i nasla­ ge u ustima. Ujesen sam počela da čistim creva. Prešla sam na pra­ vilnu ishranu. Ujutro sam počela da jedem proklijalu pše­ nicu. Večeru preskačem. Pijem prirodne sokove. Istovre­ meno sa čišćenjem creva pojavile su mi se bubuljice po gla­ vi, telu i po nogama. Ranije sam imala strašne glavobolje, posebno s proleća i zimi. I svi ti navedeni simptomi su iš­ čezli. Osećala sam se izvrsno. Činilo mi se kao da ne ho­ dam po zemlji, već da letim. Ojačala mije psiha. I dalje stavljam obloge na glavu sa starim urinom. Od detinjstva sam na glavi imala zaliske. Posle izvesnog vremena veoma me je zasvrbela glava, ugledala sam čudo - kosa na zaliscima počela je da mi raste. Kosa mije mnogo porasla pre­ ko zime. Na dodir je svilenkasta i presijava se". Od krvoloka dolazimo do veoma važnih organa čovečjeg organizma - bubrega. Bubrezi su organi sa veoma velikim resursima po pitanju filtriranja krvi. Oni vode raču­ na o tome da krv bude čista, zdrava i da sadrži optimalnu količinu različitih jedinjenja. Pri zatvoru oni rade maksi­ malno, trudeći se da zaštite organizam od naleta nečistoće i toksina. Mlad organizam je još u stanju da izađe na kraj sa tim radom, a sa godinama bubrezi popuštaju i počinju problemi sa bubrezima, iako je uzrok svega bio zatvor.
^ Primedba prevodioca.

„Dugujem Vam večitu zahvalnost za Vaše knjige. Za­ hvaljujući njima živim i radujem se životu, bez obzira na sve probleme i teškoće. Tri godine živim prema Vašim preporukama. Ne ide sve brzo i glatko zbog raznih okolnosti. Smeta mi to što radim u hemijskoj proizvodnji. Treća godina je kako živim bez mesa, ribe, jaja, mlečnih proizvoda i hleba sa kvascem. I ni malo zbog toga ne žalim. Kaše na vodi (bilo kakve, osim griza i geršle), sve povrće, orasi, semenke. Pripremam suvi keks od raznog brašna, mekinja i samlevene prekrupe. Ne jedem šećer, ponekad uzimam med. Veoma mnogo čitam o odvojenoj ishrani i to primenjujem. Primena urina donosi mi zdravlje i sigurnost u svoju snagu. Sada se ne bojim za svoje zdravlje, znam da mogu sebi da pomognem. U četrdesetim godinama života tako sam bila umorna od bolesti, da sam bila spremna i da umrem, jer mije sve bilo svejedno. Angina, koja me je mu­ čila od detinjstva, gajmoritis u hroničnom obliku, koji me je izbezumljivao glavoboljama, vegetativno-vaskularna distonija, sva ženska oboljenja tokom 15 godina, zatim miom, mastopatija na desnoj dojci, hronični pielonefritis, spuštanje, kamen u levom bubregu, pesak, čir na tankom crevu, promene u funkciji štitaste žlezde, samo su neke u dugom nizu mojih bolesti. Apendiks su mi izrezali još u še­ stom razredu - tako da o normalnom radu creva nije mo­ glo biti ni govora. Kada sam prebrojala sve svoje bolesti užasnuta sam se. Naglo je počeo da mi se pogoršava vid. (Prijatno je primetiti, da su upornost i znanje izbavili čoveka od toliko groznih oboljenja. Greška mnogih lju­ di je u tome, što su nagomilavali oboljenja godinama, a hteli su da ih se oslobode za nedelju ili mesec dana. 51

50

Obično za pola do dve godine dolazi do jakog jačanja organizma. - Autor.j U datom momentu sve sam to zaboravila. Klistiri sa urinom daju mi osećaj blaženstva jer uviđam čistoću svog organizma. Već tri godine iz dana u dan ispiram nos i oči toplim jutarnjim urinom. Na anginu sam zaboravila, ispiraju se čepići, smanjuju krajnici, a gajmoritis je takode pri kraju. (Neke naslage, posebno presovana si uz u glavi, otkiseljavaće se i izbacivati duže vremena. Primenom specijalne metode skraćuju se rokovi čišćenja gajmorovih - maksilarnih i čeonih sinusa.- Autor.) Već pola godine pijem po 3 gutljaja srednje porcije ju­ tarnjeg urina. I uopšte svet vidim u bojama. Promenio se moj odnos prema životu i ljudima. Nikada nisam bila zla, ali sada mogu da shvatim postupke ljudi i da svemu pri­ stupim filozofski. Na poslu sam „bela vrana", ali sa tim se uspešno borim. Mnogima se dopada kako izgledam, prate što jedem, pitaju o ishrani, o čišćenju. Ali sebe ne mogu da savladam". Bubrezima pomaže vezivno tkivo organizma. To su žile, tetive, zidovi krvnih i limfnih sudova i uopšte sve će­ lije organizma koje služe kao kostur na koji se pričvršćuju radne ćelije organizma. Vezivno tkivo upija različitu neči­ stoću, da bi krvotok bio čist. Kada se ukaže mogućnost ve­ zivno tkivo ispušta to što je upilo u krv i to se izbacuje kroz bubrege. Vezivno tkivo ima ogromnu zapreminu za upijanje (sakupljanje) šljake, ali ta zapremina nije beskraj­ na. Zagadivši se usled zatvora, ono gubi svoja svojstva, i to se u prvom redu odražava na čovekovu gipkost. Telo čoveka, koji boluje od zatvora, postaje neosetljivo i koči se (trne, obamire). Ono je nesposobno da zadržava vodu i 52

usled toga neki ljudi venu, a kod drugih se javlja vodena bolest. Zato što se preko ćelija vezivnog tkiva obavlja is­ hrana svih ostalih radnih ćelija organizma, zatvori drže organizam u gladnom stanju, pogoršavajući sve više i više opšte stanje organizma i slabeći njegov imunitet. Vezivno tkivo organizma sačinjavaju arterije, vene i kapilari. Zatvori ih truju i slabe. Na mestima gde postoji zatvor, na primer u pravom crevu, usled nadimanja dola­ zi do pritiskanja hemoroidnih vena, što narušava venozni protok i podstiče zastoj krvi u njima. Dovoljni su samo ti uslovi da bi se pojavili hemoroidi i proširenje vena na no­ gama. Rezultat je da se kod mladih žena na lepim noga­ ma javljaju ružne vene. One ih stežu, sakrivaju, lece, operišu. A potrebno je uraditi samo jedno - otkloniti zatvor. Ja i ne govorim o tome da zatvor u pravom crevu pomera matericu, vrši pritisak na vaginu i uzrokuje mnoge pore­ mećaje u toj sferi, sterilitet i onkološka oboljenja. Zašto su vam potrebne takve komplikacije!? „Imam 24 godine i kod mene se od detinjstva uočava čitava hrpa oboljenja. Hronični zatvori, gojaznost, neuro ze, uvečanost štitaste žlezde, od jedanaeste godine - epilep­ sija, od trinaeste godine - obilna dlakavost po čitavom te­ lu (kao kod muškaraca), miteseri, posle njih ostaju ožiljci i lice mi bez šminke izgleda užasno. Sada mi na nogama počinju da iskaču vene (ispod kolena)". U pokušaju da se oslobodi od nečistoća nastalih usled zatvora, organizam aktivira sve organe koji imaju spoljašnji izlaz. Prvo se aktivira nosno ždrelo (nosna du­ plja). Kroz nju se izbacuje šljaka u vidu sluzi. Otuda proističe sve naše iskašljavanje i ušmrkavanje. Ako se taj ka­ nal za čišćenje preoptereti, uključuju se dopunski kanali: 53

gajmorovi (maksilarni) sinusi, slušni kanali u ušima, a kod žena bele i druge izlučevine, a često i oči krmeljaju. Prirodno je da se na toj nečistoći razmnožavaju patogeni mikrobi, a od njih, sa svoje sirane, nastaje veliki broj te­ ških oboljenja nosne duplje, maksilarnih sinusa, usne du­ plje (odvratno disanje za vreme zatvora - posledica je nji­ hove aktivnosti), ušiju (upale, stvrdnjavanja izlučcvina i tome slično), u ginekologiji - erozije, upale, poremećaji normalne sredine u vagini. Pluća i koža, pored svojih glavnih funkcija, obavlja­ ju i niz drugih. Jedna od tih funkcija jeste funkcija luče­ nja. Pri zatvoru kroz nosnu duplju pluća izbacuju iz orga­ nizma masu sluzi. Ta sluz i uslovi u plućima - loplota i vlaga - idealno su mesto za razmnožavanje patogenih mi­ kroba. Čim se stvore uslovi (usled zatvora) mikrobi se na­ seljavaju i počinju da razaraju organizam. Navešću zvanične statističke podatke za 1996. godinu: prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), na Zemlji samo od infekcija svake godine umre sedamnaest miliona ljudi a „glavni ubica" je pneumonija (četiri miliona četiri stoti­ ne hiljada ljudi). Poredenja radi, kolera, tifus i dizenlerija zajedno svake godine odnesu tri miliona sto hiljada živo­ ta; slede malarija (dva miliona sto hiljada), hepatitis B -milion sto hiljada, SIDA (AIDS) i male boginje - milion. Pneumonija je upala pluća izazvana različitim bak­ terijama, sa prvenstvenim oštećenjem alveola (kroz zido­ ve alveole šljaka iz krvi prelazi u šupljinu pluća), njihovo popunjavanje sadržajem upale, krvlju, usled čega pluća postaju čvrsta. „Imam 44 godine. Urinoterapiju sam počela da primenjujem pre pet godina. Kao podsticaj za to poslužila mije 54

apsolutna bezizlaznost i potpuno odsustvo medicinske po­ moći. Deset godina sam bolovala od hroničnog bronhitisa i imala sam šum u ušima. Na bazi toga pojavila se alergija, posebno za vreme cvetanja. Zbog toga sam morala potpu­ no da se odreknem vode. Čim bih popila vodu javljalo mi se predgripozno stanje: počinjalo je da mi curi iz nosa, zapušavao mi se nos i javljao šum u ušima. Za sve te godine primala sam lekove i injekcije, koji mi naravno nisu pomagali. Jedan lekar me je posavetovao da jednostavno prestanem da pijem vodu, rekavši: „Poznajem mnogo ljudi koji uopšte ne piju vodu. Mi nemamo druge lekove". (Sa medicinske tačke gledišta to je „logično". - Autor.) Zatim su mi se pojavljivale ospe po koži. Ponovo mi lekari nisu mogli da pomognu. Udebljala sam se, menstruacije su bile neredovne, pojavile su se bore, starila sam na očigled svih. Bila sam veoma razdražljiva, nervirala sam se bez razloga, iskaljivala bes. Vaše knjige dospele su mi u ruke slučajno 1993. godine. I ja sam odmah, ali i čitava naša porodica, počela odmah

da se lectin.
Sve je to dalo svoje rezultate, smršala sam 10 kilogra­ ma. Eto, konkretno, mogu se pohvaliti da sam izlečila hro­ nični bronhitis, alergiju, prošle su mi ospe na koži, izleči­ la sam sve ženske bolesti, holecistitis. Pored toga, stalno su mi prskali kapilari u očima, oči su mi bile crvene i suzne, ali je i to prošlo. Zatvori su prošli, šum u ušima se izgubio, menstruacije su se normalizovale, zategnuta se koža, ne­ stale su bore". 55

Pređimo sada na kožu. Kod zatvora, na samom po­ četku, javlja se neugodan znoj. Što zatvor duže traje, tim pre nastaju promene na koži i neugodniji je miris kod čoveka. U koži se nagomilava obilje nečistoće, ona gubi svo­ ja svojstva i poprima boju /.emlje. Suvoća, bezbroj bora, dlaka koje se lome, perut, siva boja - sve je to znak zatvo­ ra na koži. U drugim slučajevima koža postaje suviše ma­ sna, javljaju se miteseri i bubuljice. Takva koža nije u sta­ nju da izvršava svoje normalne funkcije i podložna je najrazličitijim oboljenjima - seboreji (povećana sekrecija ko­ žnog sala), ekcemima i tome slično. Kada zatvor presta­ ne, organizam počinje da cveta, što se prvenstveno odra­ žava na zdravlje i lepotu kože. Ona poprima svoj norma­ lan beo izgled, postaje glatka i elastična. Kosa ima zdrav sjaj, elastičnost i bujnost. „Moja drugarica je očistila creva. Jednom jetru - nedeIju dana je iz nje izlazilo kamenje. Čak usred noći iz nje je izlazilo. Ima dvoje dece. Ranije je imala zatvore koji su trajali do 1,5 - 2 nedelje. Prolazi joj ekcem na rukama kraste se suše i otpadaju. Ona je junak, ne odustaje". „Imam 36 godina. Čitavog života patila sam od neurodermitisa, a povremeno sam imala i zatvore. U martu 1994. godine posle čitanja knjige „ Urinoterapija " počela sam da primenjujem Vaš metod lešenja. Koža mi se vrati­ la u normalno stanje. Iako ranije nisam mogla da živim bez kreme, sada je uopšte ne koristim. Zatvori su nestali". „Imam 45 godina a već 15 godina bolujem od šizofre­ nije. Tako sam se zagadila lekovima, da mi se leva strana tela paralizovala. Pomogle su mi „Lekovite sile". Već 3 godine primenjujem urinoterapiju. Posle 6 meseci iz pluća sam izbacivala gnoj, a miom se resorbovao. Iz 56

creva je izlazilo mnogo toga, pošto su ona bila potpuno zapušena a izbacila sam i dva ugruška presovanog gnoja ve­ ličine 12 puta 2 centimetra. Sve do sada iz mene su izlazi­ li snopovi u obliku niti. Hrana je počela da se probavlja, a iz mene je izlazila onakva kakvu sam je uzimala, ali ekskrement još nije izašao sam. Izbacila sam 300 kamenčića - holesterinskih, zelene boje i mnogo belih i tvrdih u vidu semenki od dinje. Izašlo je mnogo sluzi, uglavnom žuč. Iz želuca je izašlo pola WC šolje sluzi. U vaginu stavljam tampone i ispiram se špricem, izba­ cila sam gnoj u vidu presovane bele trake. Ušmrkavam urin kroz nos. Već dve godine iz krajnika mi izlazi gnoj, i to u velikim količinama. Imala sam cistu ispod zuba - stavljala sam tampone na desni i ispirala usta urinom. Pre 6 godina imala sam užasnu glavobolju. Sada je ne­ mam ". Eto, tako zatvori oduzimaju ljudima mladost, lepo­ tu i zdravlje. A kao zamenu nagrađuju ih razočaranjima, patnjama i bolestima. Ljudi umiru od bolesti, izazvanih zatvorima, čak i ne otkrivši svoje mogućnosti. Zapamtite - zatvor je naizgled „sitnica" koja prerasta u ozbiljan pro­ blem. U ovom poglavlju trudio sam se da ukazem na svu važnost te „sitnice" za vaše zdravlje.

57

LEČENJE I PROFILAKSA ZATVORA

LEČENJE ZATVORA

L

ečenje zatvora može biti: dietetsko, fizioterapeutsko, medikamentno, psihoterapeutsko, balneološko (banj­ sko) i hirurško, ali je uslov da svaka osoba ume da prepo­ zna oblik zatvora, koji diktira primenu mera profilakse i lečenja u svakom pojedinačnom slučaju. Pravilna kombi­ nacija mera lečenja i njihova pravilna i postepena primena znatno pojačavaju efekat lečenja i smanjuju njegove rokove. Prvo ću ukratko opisati snagu jednog ili drugog me­ toda i razumnost njegove primene.

ma ni normalan rad jetre. Njena pravilna funkcija pri iz­ bacivanju žuči odličan je stimulator zidova creva na kon­ trakcije. Primena dijetalnog metoda menja se ako zatvor ima spastičnu prirodu. Na slikama, navedenim u drugom po­ glavlju, videli ste sakupljeno debelo crevo u vidu gajtana (vrpce). Njega treba opustiti, raširiti i normalizovati i dejstvovati trenutno i nežno. Imajući to u vidu uzima se od­ govarajuća ishrana - toplo, jako isitnjeno, zasićeno masti­ ma. U nekim slučajevima najbolje su neke masne tečnosti sa kiselim ukusom. Povrće samo propasirano sa uljem i toplo. Vegetarijanski boršć i tome slično. Topli, slatki ča­ jevi sa travama koje opuštaju i smiruju organizam. Fizioterapeutski metod. Fizioterapeutski metod sa­ stoji se u primeni raznovrsnih vežbi, masaža i vodenih te­ rapija. Ogromna razlika u primeni tih sredstava zavisi od vrste zatvora i stanja organizma. Ako je zatvor izazvan opštom slabošću organizma, treba primenjivati terapije koje stimulišu energetiku organizma. Za to je odlična masaža tela ukuvanim urinom, odnosno šetnje, specijalne gimna­ stičke i fizičke vežbe. Ako je zatvor spastični, primenjuju se vežbe za opuštanje i različite tople vodene kupke koje zagrevaju orga­ nizam - sa svim mogućim dodacima koji opuštaju organi­ zam, tj. vlažne terapije sa parom. Korisno mogu poslužiti i vežbe joge i kineski ci-gun, koje opuštaju organizam. Medikamentni metod. Medikamentni metod prema našem shvatanju sastoji se u primeni takvih biljnih prepa­ rata, koji pri atoničnom zatvoru blago stimulišu a pri spa59

Dijetalni metod lečenja zatvora. Dijetalni metod leče­ nja zatvora odgovara mladom organizmu, dovoljno sna­ žnom gde su zatvori izazvani samo time što je čovek, da bi zadovoljio svoje navike za hranom, jeo slatkiše, koji, ne­ maju hranljiva vlakna, ne stimulišu nadražaj i peristalti­ ku debelog creva. U takvim slučajevima dovoljno je promeniti ishranu i više koristiti produkte koji imaju balastne materije, i organizam će sam regulisati rad debelog creva a zatvori će nestati. Sasvim drugi značaj ima dijetetski metod kada je or­ ganizam slab i atonija zidova debelog creva očigledna. U tom slučaju treba primenjivati hranjive materije sa pove­ ćanim sadržajem biološki aktivnih materija - najbolje sveže iscedene sokove od povrća. Ništa manji značaj ne58

stičnom opuštaju organizam. U slučaju opšte slabosti or­ ganizma treba primenjivati prirodne energetske tonike. U medikamentno lečenje spadaju i različite terapi­ je za čišćenje debelog creva, jetre i tome slično. Njihova pravilna primena omogućava da se sprcče štetne posledice zatvora, da se debelo crevo i organizam u celini brzo dovedu u normalno stanje. Za lečenje zatvora neočekivano i kao veoma dobro pokazalo se jednostavno i svima dostupno sredstvo - vla­ stita mokraća. Zato što ima blago purgativno svojstvo, ona se može piti, sa njom se može klistirati i ona se mo­ že koristiti za obloge. Što mokraća ima veću koncentraci­ ju (na primer, usled ukuvavanja ili zamrzavanja), time ima jača purgativna svojstva. U celini, glavne terapije za čišćenje omogućavaju br­ zo oslobađanje od zatvora. To je provereno na mnogobroj­ nim primerima iz prakse. Međutim, u svim slučajevima treba imati u vidu da je medikamentno lečenje privremeno ili profilaktično. Potrebno je promenom načina života, svog karaktera, is­ hrane i kretanja primorati organizam da funkcioniše u prirodno zdravom režimu. Zajedno sa njim proradiće i de­ belo crevo. Psihoterapeutski metod. Psiholerapeutski metod tre­ ba primenjivati u svim slučajevima i smatrati ga najvažni­ jim od svih metoda. Treba se naučiti održavati stvoreno, bodro i radosno raspoloženje u svim životnim situacija­ ma. Potrebno je svesno birati pozitivne emocije jer upra­ vo one stimulišu energetiku organizma i omogućavaju mu da normalno funkcioniše. Čim se u mislima i raspo60

loženju čoveka pojavi bilo kakva potištenost to se odmah odražava na fiziološki rad organizma u celini a posebno na svaku ćeliju organizma. Sedam vratanaca i sfinktera debelog creva, kao dirke na klaviru, počinju da sviraju pod dejstvom emocija - prstiju. Pojavila se jedna negativ­ na misao - zgrčio se jedan sfinkter u debelom crevu. Po­ javilo se negativno raspoloženje - naizmenično i u nevreme zgrčili su se sfinkteri i umesto kretanja prema izlazu proterali su sadržaj u obrnutom smeru. Razočarali ste se, postali ste tužni - sve se zaustavlja. Pojavio se strah, pre­ življavanje - došlo je do jakog spazma. Ako je u pitanju atonični zatvor, nastao usled slabo­ sti, treba čitati emocionalno-voljne motivacije za stimula­ ciju debelog creva i organizma u celini. Kod spastičnog zatvora, obrnuto, stvarajte u sebi spokojstvo i opuštanje primenjujući autogeni trening, meditaciju i jednostavno samoopuštanje. Pomoću samohipnoze može se primeniti program za opuštanje, stimulaciju ili normalan rad ne samo debe­ log creva (na primer, redovno pražnjenje u isto vreme sva­ koga dana), već i celog organizma. Balneološki i hirurški metod. Balneoterapija podra­ zumeva lečenje vodom - iznutra i spolja, kao i lečenje u banjama. U nekim slučajevima veoma je korisno promeniti neprijatnu sredinu i opustiti se u prirodi. Kada je reč o hirurgiji, ona se kod zatvora primenjuje samo u krajnjim slučajevima kada postoje neke urođe­ ne osobine ili srasline posle ranjavanja, operacije kada se bez njihovog otklanjanja ne može otkloniti zatvor.

61

Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora. Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i na bazi smanjivanja osetljivosti nervno-mišićnog aparata creva namenjena je da pojača nedovoljni nadražaj creva uzimanjem hrane, koja u sebi sadrži mnogo balastnih materija ili koja hemijski nadražuje zidove creva, i da izvuče iz hrane materije koje želudac i creva posebno lako i dobro probavljaju. Zbog toga kod tih oblika zatvora ne treba imati duže pre­ kide u uzimanju hrane a pri sastavljanju jelovnika treba ograničiti uzimanje mesnih i ribljih supa, delikatesnih vr­ sta mesa, ribe, belog hleba, keksa od nepreradenih i budavih vrsta brašna, kakao, kaše od riže i geršle, krompir pire i tome slično i staviti u jelovnik hranljivc materije sa većim sadržajem celuloze. Tu spadaju crni hleb i hleb od prosejanog brašna, med, medeni kolači (medenjaci), kaša od heljde koja je rastresita, supe od povrća, kupus, kra­ stavci, cvekla, salate, šargarepa, repa, rotkva, grašak, bo­ bovi, gljive, jabuke i drugo voće, posebno šljive. Povrće i voće po mogućnosti treba uzimati u svežem i neisitnjenom stanju. U hranljivc materije, koje svojim hemijskim sastavom nadražuju creva, spadaju šećer, posebno voćni i mlečni i med. Treću grupu hranljivih materija čine mate­ rije koje u sebi sadrže veliku količinu organskih kiselina: kefir koji je odstojao dva dana, kiselo mleko (jogurt), ku­ miš i drugo. Od napitaka preporučuju se sveže iscedeni sokovi, gazirana hladna voda, mineralne i voćne vode, za­ sićene ugljen-dioksidom. Takva dijeta treba da se uvodi postepeno u dnevni obrok ishrane obolelog od alimentar­ nih zatvora.
7

N A R O D N I RECEPTI PROTIV ATONIČNIH ZATVORA
1. Ujutro uzeti 2 supene kašike mekinja, preliti ih ključalom vodom i ostaviti da odstoji. Kada se ohladi izli­ ti vodu, a gustiš (mekinje) pojesti natašte. Obično se posle 5 dana poboljšava probava, a posle 10 dana normalizuje stolica. 2. Uzeti 2-3 kriščice limuna ili pomorandže, dobro oprati 6-8 suvih šljiva i 4-5 suvih kajsija (domaćih ili uvo­ znih), sve to staviti u dubok tanjir i preliti toplom vodom, tako da voda ovlaš prekrije voće. Suvo voće treba držati u vodi 12 sati. Pola sata pred spavanje pojesti natopljeno suvo vo­ će, brižljivo ga žvaćući i otići na spavanje. Zapamtite - ne smete uzimati više nikakvu hranu. Oprati zube i otići pra­ vo u postelju, na spavanje. Praksa pokazuje da se posle 15-30 dana stolica potpuno normalizuje. Raskvašeno suvo voće može se jesti i ujutro umesto doručka. Navedeno suvo voće u raskvašenom stanju omogu­ ćava da se stvori velika zapremina ekskrementa čime se uspešno stimuliše peristaltika i oslobađa od aloničnih za­ tvora. Na potpuno drugi način se sastavlja dijeta kod spastičnih oblika zatvora. Tu je neumesno naznačavati grube materije, koje i bez toga nadražuju već nadražene zidove creva. Zbog toga se takvim bolesnicima biljna hrana, koja sadrži celulozu, preporučuje samo u vidu kaše, pri čemu se poseban značaj pridaje dodavanju masti, pavlake, ma­ slaca i maslinovog ulja, koji smanjuju spazam creva. Povr63

Kiselo kobilje mleko. - Primedba prevodioca

62

ćc i voće treba uzimali u kuvanom (barenom) stanju uz znatno dodavanje šećera. Kod spastičnih zatvora prepisuju se mehanički i hemijski ograničena (neškodljiva) ishrana, kao kod proliva. Zabranjuju se hladni napici, posebno gazirani, a prednost se daje čaju i kafi sa pavlakom. Takva dijeta se uobičaje­ no naziva ograničena dijeta protiv zatvora.

Od devetog do jedanaestog dana primenjivati klistire, kao trećeg dana, a dvanaestog dana pauzirati. Posle toga čitav proces (kura) se ponavlja još jednom. U zavisnosti od situacije i zdravstvenog stanja, može se ponoviti još 3 dana, ili 6 dana, ili svih 12 dana. 2. Jedan do dva puta dnevno treba uzimati po 1 su­ penu kašiku želea, pripremljenog od zrelih plodova zove (Sambucus nigra), kuvanih bez šećera. Umesto šećera može se koristiti med. Kao blago purgativno sredstvo kod bilo kojih zatvo­ ra mogu se probati sledeća sredstva i za sebe odabrati naj­ povoljnije. 1. Ljudima koji pate od zatvora nadrilekari savetuju da piju vodu u kojoj su se duže vreme kuvale šljive ili ovas. Sok od rotkve, rasol kupusa u toplom stanju, kiselo mleko (jogurt) i čaj (obavezno u toplom stanju) od suvih višanja ili suvih jabuka preporučuje se od četiri do pet pu­ ta dnevno. 2. Kao purgativ bolesniku treba davati 4 čaše rasola od krastavaca dnevno. Da bi se taj rasol dobio treba držati krastavce u slanoj vodi mesec dana. Kada je rasol gotov tre­ ba ga piti a krastavce dati nekome da iskoristi ili baciti. 3. Takode je korisno piti rasol kupusa sa kvascem ili sa 4-5 grama kore od pasjakovine (Rhamnus cathartica). 4. U selima ili u provinciji obično uzimaju koru od pasjakovine, kuvaju čaj sa 15 grama kore i piju ga. Veoma je važno obnoviti mišiće i nerve debelog cre­ va. U tome nam pomažu sveže iscedeni sokovi od povrća. Evo šta tim povodom kaže doktor Yoker: „Na osno­ vu eksperimenata ustanovili smo da se debelo crevo ne 65

N A R O D N I RECEPTI PROTIV SPASTIČNIH ZATVORA
1. Uzeti litar vode i u nju sipati 1 supenu kašiku lana. Kuvati dok ne proključa, a zatim produžiti kuvanje 20 mi­ nuta na blagoj vatri. Ohladiti. Naliti u Esmarhovo lonče (ili termolbr zapremine 2 litra) i tu dodati 2 supene kašike ulja od slačice (ono zagreva i smekšava, čime sprečava spazam debelog creva). Zamena za ulje od slačice priprema se na sledeći način: uzeti 200 grama maslinovog ulja, i u njega do­ dati 1 kafenu kašičicu praška od slačice i dobro promešati. Navedena litarska smeša klistiranjem se unosi u de­ belo crevo uveče pred spavanje. Drugog dana se radi sve isto, ali sa 1,5 litrom vode i 1,5 supenom kašikom semena lana. Trećeg dana sa 2 litra vode i 2 supene kašike semena lana. (Ne zaboravite da nalijete ulje od slačice - 2 supene kašike.) Četvrtog dana treba pauzirati. Od petog do sedmog dana klistiranje se nastavlja u is­ toj količini kao trećeg dana, a osmog dana treba ponovo pauzirati. 64

može razvijati i funkcionisati normalno ako se čovek hra­ ni mahom kuvanom ili prerađenom hranom. Zato je sko­ ro nemoguće naći čoveka kod koga je debelo crevo ideal­ no zdravo. Ako se loše osećate, najpre treba izvršiti seriju ispiranja debelog creva ili klistiranje. Posle toga svezi so­ kovi od povrća efikasnije će obaviti proces regeneracije. Utvrđeno je da je najbolja ishrana smeša sokova šargarepe i spanaća (Spinacia oleracea). Ta smeša hrani nerve i mišiće debelog i tankog creva". Recepte sokova uzeo sam iz knjige Svezi sokovi iz po­ vrća. Količina sokova prikazana je u uncama. Unca je 28,3 grama. Prema tome, najbolji sok za debelo crevo je sledcći: šargarepe - 10 unci i spanaća - 6 unci. Nešto slabija sme­ ša: šargarepa - 10 unci, cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ako ništa od toga trenutno nemate, pijte sok od šargare­ pe, najmanje pola litra dnevno. Da bi se sluzokoža debelog creva što brže obnovila, treba primenjivati klistire sa ribljim uljem i uljem od zlolesnice (pasjeg trna, - Hippophae rhamnoides), jer su bo­ gati vitaminom A, kao i ekstraktima od šipka ili kamilice (antiseptici). Motorika debelog creva normalizuje se i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine produkata bo­ gatih hranljivim vlaknima - povrća i voća, monolitnih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ispoljava purgativno dejstvo zahvaljujući stvaranju velike mase u debelom cre­ vu, što pojačava motornu funkciju debelog creva. Celulo­ za jako apsorbuje (zgušnjava) žuč, koja nadražuje zidove debelog creva i samim tim stimuliše motoriku, što takode podstiče normalno pražnjenje. 66

Od voća posebno snažno na peristaltiku creva deluju smokve, šljive, grožđe i suvo voće. To voće u crevima ja­ ko bubri, povećava se po zapremini i masi. Ali pri tom tre­ ba zapamtiti da suvo voće treba prethodno namočiti u vo­ di. Ako se jede u suvom stanju zato što koristi vlagu orga­ nizma, ono može da pogorša stanje zatvora. Veoma jako purgativno dejstvo od povrća imaju šar­ garepa, cvekla i salate od svežeg kupusa. Beloglavičasti kupus sadrži mnogo celuloze koja je korisna kod zatvora. Međutim, kod kolitisa ona se ne preporučuje jer je to gru­ ba celuloza. Pored navedenih posebno „jakih" produkata, odlič­ ni su i drugi produkti, kao što su: lubenice, dinje, med, maslac i crni hleb. Pored navedenog, veoma je korisno uzimati sveže iscedene sokove od povrća i voća od 300 do 500 grama dnevno. Proklijala pšenica veoma olakšava sto­ licu i reguliše ceo želudačno-crevni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, stvaranje i iz­ bacivanje gasova. U tom slučaju treba koristiti dobro na­ topljeno suvo voće, povrće u barenom i kuvanom stanju sa maslacem (u toplom stanju).

JELA KOJA SE PREPORUČUJU KOD ZATVORA
Da bi motorika creva funkcionisala (bila aktivna), preporučuju se sledeća jela i napici. Dve kašike mekinja, dodate u bilo koju kašu, obezbeduju dnevne potrebe celoloze u organizmu. 67

Dobro pomaže i sledeći koktel: 2 kašike mekinja i supena kašika meda na pola čaše kefira (jogurta). Sve do­ bro promešati i jesti svakoga jutra, natašte. Vodite računa 0 tome da mekinje veoma mnogo apsorbuju vodu, pa zbog njihovog boljeg dejstva dnevno treba piti najmanje 2 litra vode ili druge tečnosti, najbolje - kompot od suvih šljiva, ali ne čaj, mleko ili kam. Od suvog voća može se pripremiti purgativna smeša. To voće ne samo da podstiče pražnjenje creva, već i snabdeva organizam dragocenim mikroelementima, vita­ minima i drugim biološki aktivnim materijama. 1. Ošuritc i dobro operite po pola čaše suvih jabuka, suvog grozda, suvih šljiva, suvih kajsija (domaćih ili uvo­ znih) - bez koštica, smokvi i urmi (datula). Sve to same­ ljite na mašini za meso, dodajte po pola čaše tečnog me­ da, mlevenih oraha i sluznog ekstrakta od lanenog semena (lana) - pola čaše semena plus pola čaše vode. Prome­ šati, sipati u teglu, teglu zatvoriti i držati u frižideru. Uzi­ mati 3 puta po 1 kafenu kašičicu na 30 minuta pre jela i četvrti put uveče (noću). Ako nema efekta, tada uzimati po jednu desertnu ili supenu kašiku. 2. Uveče 1-2 kafene kašičice lanenog semena preli­ ti sa pola čaše vode. Ujutro dodati jednu narendanu jabu­ ku i šargarepu, oprano i ošureno suvo grožđe - pola čaše 1 med po ukusu. Uzimati natašte 1-2 supene kašike 3 pu­ ta dnevno. 3. Preko noći potopiti 1-1,5 kafenu kašičicu lane­ nog semena u pola čaše hladne vode i pomešati ujutro sa pola čaše kiselog mleka (jogurta), pola čaše meda i pola čaše soka (od šargarcpc ili cvekle). Čuvati u frižideru i pi­ li u toplom stanju, natašte po pola čaše 2-3 puta dnevno. 68

4. Ošureno i oprano suvo voće (kakvo imale) namo­ čite uveče, ujutro dodajte prosušene mlevenc mekinje, mlevenu proklijalu pšenicu i med po ukusu. Uzimati na­ tašte 1-2 supene kašike. 5. Smeša od oljuštenih jabuka i kiselog kupusa - po pola čaše. Uzimati natašte i dobro sažvakati. Fizioterapeutsko lečenje zatvora takode je potpuno različito. Kod atoničnog zatvora indikativna je gimnastika za lečenje vežbama za trbušnu presiju, hladan tuš, hladna trljanja i polivanja stomaka i pritiskanje stomaka rukama. Kod proktogenog zatvora (zastoj ekskrementnih masa u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog creva i mikroklistiri sa ukuvanim urinom. Kod atoničnog zatvora preporučuje se bavljenje sportom: hodanje, lagano trča­ nje, plivanje, jahanje i drugi oblici kretanja kod kojih se koristi potres. Jednom rečju, to je zatvor tipa Inj - usled opuštanja, i on zahteva aktivnost da bi se lečio. Pritiskanje stomaka je osnovni uslov za uspešno čišće­ nje organa trbušne duplje i otklanjanje atoničnog zatvora. Ležeći, da biste se bolje opustili, pritiskajte svaki deo sto­ maka, koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesni­ cu (slika 10). Uzmimo, na primer, jetru. Počnimo pažljivo da pritiskamo rukom što dublje. Ako se pojavi bol, držite pritisnutu ruku sve dok se bol ne izgubi. Ako nema bola, tada, pritisnuvši prstima na maksimalnu dubinu vršimo vibracione pokrete, kao čekićem koji odskače, težeći da prodremo što dublje. Dalje premeštamo ruke na dvanaestopalačno crevo, želudac, tanko crevo i ponavljamo sve radnje. Na taj na­ čin pritiskamo čitav stomak. Jedno pritiskanje sa vibraci69

jama zauzima oko pola minula. Za čitav slomak potrebno je oko 5-7 minuta.

SPECIJALNE VEŽBE ZA USPOSTAVLJANJE NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA I CELOG ORGANIZMA
1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leda i postavite ruke ispod zadnjice ili ih is­ pružite niz telo. Podignite glavu i naizmenično savijajte no­ ge, vršeći pokrete „vožnje bicikla". Pri pokretima kolena treba naizmenično da dodiruju grudi. Svako stopalo pri tom opisuje krug. Držite glavu podignutu (ljudi koji su sla­ bi ne moraju da podižu glavu). Ako osetite umor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jednom ili dva puta. Vežba od­ stranjuje deformacije zadnjice, struka, stomaka, leda, gru­ di, nogu, kolena i stopala. Vežba čisti seme (spermu), otkla­ nja nočne polucije, čisti krv, isteruje gliste i leci paralizu. Ako je ruka paralizovana, radite iste vežbe kao sa nogama. Redovnim vežbama održava se zdravlje i jača organizam. 2. Utthita dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda, priljubivši ispružene ruke na pod. Polako podižite ispružene noge pod uglom od 45°, ne sa­ vijajući ih u kolenima. Posle toga ih spustite, ali da ne do­ diruju pod. Ponovite vežbu 4-5 puta. Vežba daje veći efekat kada se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita eka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite nogu pod uglom od 45°. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte čas jednu, čas drugu nogu ne dodirujući pod. 71

Na ovoj slici prsti jedne ruke pritiskaju, a druga ru­ ka pomaže da se taj pritisak pojača. Pritiskanje stomaka preporučuje se kod atoničnog oblika zatvora. Pritiskanjem stomaka mi izvodimo specijalnu, du­ boku masažu unutrašnjih organa. To poboljšava snabdevanje trbušne duplje krvlju, smanjuje zastoj i simptome portalne hipertonije. To je odlična priprema pre ideomotornog čišćenja organa trbušne duplje. Ako se za vreme pritiskanja stomaka pojave bolovi, to je znak da je zastojni, patološki proces portalne hiper­ tonije dovoljno duboko prodro. Pri daljem pritiskanju i gnječenju, usled povećanog pritiska, koji se javlja u trbu­ šnoj duplji, otvara se veliki broj krvnih sudova, simptomi portalne hipertonije se smanjuju i iščezavaju. Drevni mudraci su preporučivali da se pritiskanje stomaka radi ujutro, kao varijanta jednostavne i efikasne posteljne gimnastike. 70

Vežba jača muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ako se izvodi sa malo podignutom glavom, ali ljudima koji su slabi to je kontraindikativno. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, ispružite i podignite ruke iznad gla­ ve i stavite ih na pod. Polako podižite obe ruke prema vr­ hovima nogu, ne podižući noge i ne savijajući kolena, dok ne osetite naprezanje mišića stomaka. Zadržite se u tom položaju 10-15 sekundi. Zatim ispružite ruke napred i glavom dodirnite koleno. Posle toga polako se vratite u početni položaj. Ponovite nekoliko puta. Vežba otklanja deformacije stomaka, leđa, kičme, grudi, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod i ispružite ruke niz telo. Podigavši ru­ ke uvis i ispruživši ih napred, odvojite trup (telo) od poda, zauzevši položaj prikazan na slici 11 pod brojem 5. Čim osetite naprezanje mišića stomaka, polako naizmenično podižite noge tako, da se između poda i podignute noge formira ugao od 45°. Ponovite vežbu 3-4 puta, a zatim brzim tempom 5 puta. Vežba jača creva i daje efekat kao i prethodne vežbe. 6. Pada paršva čalanasana Ležite na leđa, ispružite ruke sa strane i stavite dla­ nove na pod. Zatim polako podignite spojene noge pod
72

uglom od 45" u odnosu na pod. Zadržite se u tom položa­ ju izvesno vreme, a zatim polako uradite naklon nogama ulevo i udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Posle toga vratite noge u vertikalni polo­ žaj i polako ih spustite na pod. Posle kraće pauze ponovi­ te vežbu još 1-2 puta. Vežba jača struk i creva, odstranjuje defekte rebara, srca i pluća. Za ljude koji imaju slabo srce ova vežba je kontraindikativna. 7. Bhudžangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Opirući se na ruke, podignite gornji deo tela, isteg­ nite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni po­ ložaj. Ponovite vežbu 4-5 puta. Vežba otklanja gojaznost i oboljenja organa, koji se nalaze u trbušnoj duplji, a isto tako jača mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak, savijte noge u kolenima, uhvatite se za članke nogu tako da vam ruke budu ispružene, leđa da se blago saviju, a stomak napregne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraće pauze vežbu radite sa sastavljenim kolenima. Za vreme vežbe napravite 4-6 lju­ ljanja. Vremenom će vam se zategnuti stomak. Vežba otklanja sva oboljenja probavnog sistema, kao i nedostatke u razvoju kičme. Ova asana je veoma va­ žna. Treba da je rade svaki muškarac i žena. 73

9. Ardha Šalabhasana Ležite na stomak, ispružite ruke niz tclo i slavile zadnju gornju stranu šake na pod. Podignite glavu i upe­ rite pogled napred. Podignite jednu nogu uvis, ne savija­ jući je u kolenu. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Prili­ kom vežbanja ispružite vrhove nogu.

10. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Nagnite se i sasta­ vite ruke i opustite ih što je moguće niže. Zatim polako okrećite ruke i trup (telo) u vertikalnoj ravni ulevo - gore - udesno. Ponovite vežbu u drugu stranu. Na svakoj stra­ ni uradite po 3-4 kružna pokreta. Vežbajte polako. Vežba u početku može izazvati vrtoglavicu i čak pa­ danje. Vežba jača mišiće stomaka, grudnog koša i ruku, a isto tako leci hronične zatvore. Zbog toga ovu asanu treba da vežba svaki čovek. 11. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Iskoračite levom nogom što je moguće dalje, savijajući je u kolenu. Desna noga ostaje uspravna. Podignite ruke sa sastavljenim dla­ novima iznad glave, zabacujući ih što više unazad. Zatim spustite ruke nadole, dodirujući pod i zanesite trup tela ulevo. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Uradite tu ve­ žbu s obe strane. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela, jača struk i leci obolele organe koji se nalaze u trbušnoj duplji i grudnom košu. 12. Dandhimanthanasana Stanite uspravno, sastavite noge i ispružite napred ruke sa stisnutim pesnicama. Snažno izbacujte naizme­ nično ruke napred, imitirajući pokrete boksera. Pri tom okrečite telo na obe strane. Vežba otklanja zatvore, jača mišiće grudnog koša i trbušne presije. 75

Vežba otklanja bolove u leđima, leći oboljenja jetre i slezine. Neke žene pate od jakog bola u donjem delu sto­ maka, od kojeg se mogu osloboditi praktikujući ovu asanu. 74

13. Vakša sprušta džanu vrikšasana Stanite uspravno, sastavite noge i uvucite grudi (sto­ mak). Zatim brzo podižite uvis noge savijene u kolenima. Noge se podižu naizmenično i što je moguće više. Ova asana je veoma važna. Ona smanjuje obim sto­ maka, jača mišiće trbušne presije, čisti seme i otklanja noćne polucije. 14. Eka sthana palajanasana Stanite i nagnite se napred. Naizmenično podižite noge savijene u kolenima, dodirujući petama zadnjicu, kao pri trčanju u mestu. Vežbanje se vrši nečujno, na pr­ stima nogu, stojeći u mestu. U početku trčite polako, a za­ tim sve brže i brže. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. Brz hod i trčanje su prirodne vežbe i zato se smatra­ ju najboljim vežbama. Zahvaljujući takvom vežbanju čo­ vek postaje aktivan, a njegova pluća i srce jačaju. Ljudi ko­ ji imaju obolelo srce, ovu vežbu moraju raditi laganim tempom. Vežba čisti krv, otklanja zatvore, jača mišiće nogu, povećava apetit i potpuno otklanja noćne polucije. Ako se vežba izvodi redovno nestaju svi bolovi. Ona čak čini čoveka savršeno zdravim i produžava mu život. Gojazni lju­ di treba da se koriste rezultatima ove čudesne vežbe. Navedene slike (crteži) vežbi pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. Ko nema dovoljno slobodnog vremena, slab je i bo­ lestan, u krajnjem slučaju treba da vežba asane pod broje­ vima 1, 3, 7, 8 i 14. Ako su nekom potrebne dopunske ve­ žbe, može se ograničiti na asane pod brojevima 1, 3 i 14. 76

Bhastrika pranajama (u prevodu znači „kovački men") predivna disajna vežba za otklanjanje zatvora. Ovu vežbu sačinjava prirodno disanje, ali postepeno i duboko, koje izaziva piskav ton kroz nos. Prednji zidovi stomaka se pri tom pokreću nazad i napred. Ipak budite oprezni i pažljivi: pri izdisanju stomak se uvlači, pri udi­ sanju postaje ispupčen, kao fudbalska lopta. Ova vežba se u početku može vežbati pred ogledalom. Vežbu je najbo­ lje početi sa izdisajem. Počnite sa 3-4 udisaja i izdisaja, umerenom brzi­ nom. Nikada to ne radite brzo, izbegavajte zamor, jer to slabi mozak, izaziva vrtoglavicu i može čak dovesti do lu­ dila. Pri udisaju grudi treba izbaciti stoje moguće više, a ramena moraju ostati nepokretna. Svake nedelje povećavajte dužinu vežbanja za 1-2 udisaja-izdisaja i za 6 meseci broj vežbi povećajte do 108. Na taj način uradićete 324 udisaj a-izdisaj a vežbajući 3 ve­ žbe. Posle svake vežbe treba se dobro odmoriti. Više od 324 udisaja-izđisaja u 3 pokušaja ne srne se vršiti. Mislim daje za starije ljude dovoljno doći do 30-50 udisaja-izđi­ saja u jednom pokušaju i na tome se zaustaviti. Glavno je da se to radi redovno i sa zadovoljstvom. Bhastrika pranajama je izvanredna vežba. Ona vam može dati savršeno zdravlje i dug život, jer ima blagotvo­ ran uticaj na mozak, pluća i želudac, čini um neobično snažnim i izoštrava memoriju. Ova vežba je neprocenjivo sredstvo, koje stimuliše rad mozga. Ona leci polipe, tonzilitis, oboljenja ušiju i očiju, astmu, kijavicu, kašalj, kao i srčana oboljenja. Ipak ljudima sa slabim srcem preporu­ čuje se oprez u početku izvođenja ove vežbe, tj. treba da postepeno povećavaju opterećenje. 77

Vežba leci slabo varenje želuca i zatvore, koji su go­ dinama zagorčavali ljudima život, a isto tako kilu i apendicit. Opadanje i scdenje kose potpuno se prekida. Bore iščezavaju, ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. Ta­ kvo je neobično dejstvo bhastrike pranajamc. Praktikujte je svakodnevno ujutro i uveče ili, u kraj­ njem slučaju, jednom dnevno u dobro provetrenoj i čistoj sobi, ili na obali mora ili reke, postavivši se licem prema vetriću koji duva. Posle 4-6 meseci javiće se zapanjujući rezul­ tati čak i kod hroničnih bolesnika. Praktikujući ovu vežbu vremenom ćete postati najsrcćniji čovek i savršen jogista. Kod spastičkog zatvora kontraindikativne (zabranje­ ne) su sve navedene terapije. Tu je umesno naznačavali posteljni režim, grejalice, zagrevajuće obloge sa votkom (rakijom), tople aromatične kupke u sedećem položaju i parafinske aplikacije. Potpuno se isključuju bilo kakve masaže i gimnastika. Kod diskinetičkih zatvora dobro je stavljali obloge od toplog, ukuvanog do 1/4, urina na stomak. Kada je reč o klistirima oni se rade jednostavno to­ plom vodom. Dobro je primenjivati mlečno-uljne mikroklistire preko noći. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svežim urinom, ali pri tom treba pratili reakcije organizma. Evo komponenti, koje se preporučuju za klistiranje kod spastičnog zatvora. Uzeti jednu supenu kašiku istucanog lanenog semena. Ako je teško nabaviti laneno seme, može se zameniti ovsem, ili ječmom, odnosno listovima crnog sleza (Malva sylvestris). Seme sipati u 4 čaše vode, kuvati dok ne proključa, procediti i dodati supenu kašiku soli ili dve supene kašike lanenog ili ulja od konoplje. Pri­ likom klistiranja smeša mora bili topla.

Upozorenje. Kod spastičnog zatvora treba shvatiti šta se dešava sa vašim debelim crevom i lično odre­ dili kako delovati na njega da se izleči. 1. Usled spastičnog zatvora debelo crevo se na ne­ kim mestima jako grči. Provodljivost je nikakva. Uz to eks­ krement može jako da dehidrira i da predstavlja tvrdu tvo­ revinu. Ako se izvodi obično klistiranje, voda se naliva do zgrčenog mesta i dalje ne prolazi. Znači zapremina vode za klistiranje kod spastičnog zatvora treba da bude neznat­ na - od 100 do 500 grama. 2. Ekskrement se osušio, presovao i s teškom mu­ kom izlazi. On može jako da traumira pravo crevo i čak da pocepa anus. Da do toga ne bi došlo, „razdrmajte" zatvor, podmažite creva pomoću mikroklistira od 20 do 50 grama zejtina (ulja), mleka i maslaca, kao i odvarima od trava sa sluzi (lana, ovsa i tome slično). 3. Da bi vam čišćenje prošlo u najboljem redu, opu­ stite se i smirite se. Nikada ne pristupajte terapijama či­ šćenja kada ste nervozni, neraspoloženi i uzbuđeni ili ne­ posredno posle takvih stanja. Spazam usled proživljenog neće vam dozvoliti da normalno primenite terapiju čišće­ nja i ponovo će vas razdražiti zbog neuspeha. 4. Ako imate teškoće s anusom - hemoroidi, naprsline, prethodno ih zalečite. 5. Kod spastičnog zatvora čišćenju se pristupa pola­ ko i bez žurbe. U početku širite i smekšavate uspavano. Klistiri za čišćenje treba da budu neznatni (mikro) i uopšte samo s uljem i mlečno-uljnim smešama i sluznim od­ varima. Da bi se pružila mogućnost da se debelo crevo ob­ novi, klistirc raditi posle 2-3 dana pauze. Prema stepenu čišćenja i ozdravljenja dozu koja se unosi u debelo crevo 79

78

treba postepeno povećavati, a vreme unošenja skraćivati. Tek posle toga, kada se nakon 2-4 neđelje debelo crevo oslobodi spastičnog zatvora i otvori, treba ga potpuno či­ stiti sa 1,5-2-litarskim klistirima. Rastvor ne srne da nadražujc zidove creva da ponovo ne bi došlo do spazma. Najbolje je to raditi toplom vodom i limunom ili svezom mokraćom. 6. Dalje se primenjuje pravilna ishrana. 7. Kod spastičnog zatvora ne gladujte. Glad i proči­ šćavajući klistiri dobri su kod atoničnog zatvora. Zapam­ tite, gladovanje dehidrira organizam i time komplikuje spaslične zatvore. Primer s mojim objašnjenjima „Evo priče o tome, kako sam pomogla svojoj baki da izbegne operaciju, a zajedno s njom i sve ostale nevolje. Baki je 80 godina. U podznaku je „vetar" (to označava jaku dehidraciju organizma i smanjenje toplotnih sposob­ nosti). U avgustu 1995. godine baka 15 dana nije mogla da hoda i sve vreme je ležala i umirala (godišnje doba te­ to - vrućina, koja još više dehidrira njen organizam i pro­ vocira zatvor). Rođaci su pozvali hitnu pomoć a lekar iz hitne pomoći savetovao je da se uradi klistir, ali uzaludno. Pošto sam ja lekar, pozvali su me. Kad sam pregledala ba­ ku izgovorila sam u sebi dijagnozu: „neprohodnost creva" (u predelu pregiba - na prelasku iz poprečnog u silazni deo creva bio je ekskrementni kamen veličine mog dlana). Baklje pretila operacija u osamdesetim godinama. Da bi se izbegla operacija zvanična medicina predlagala je klistiranje. Uradila sam jedan klistir sa limunskom kiseli­ nom i drugi - sij'onski. Nulti efekat. (Sve je suviše stisnuto 80

i nabijeno. Običan klistir čak ne može da prodre.) Da ni­ je bilo Vaših knjiga, ne znam šta bih radila? Uradila sam sledeće: 1. Da bih odstranila suvoću u bakinom organizmu po­ čela sam primenjivati mlečno-uljne mikroklistire jednom dnevno. (Smekšali zatvor i podmazati debelo crevo.) 2. Posle dva takva smekšavajuća mala klistira, uveče sam uradila mikroklistir sa 100 mililitara ukuvanog urina do 1/2 prvobitne zapremine. (A taj mikroklistir zahvalju­ jući prisustvu soli već deluje kao slani purgativ.) 3. Uporedo sa klistiranjem baka je pila supenim kaši­ kama isti taj ukuvani urin do 1/2 prvobitne zapremine. (Dodajemo prirodni slani purgativ oralno. Stimulišemo organizam na samostalno pražnjenje i odozgo i odozdo.) Efekat: u početku se odmah posle klistiranja izlivala mokraća, ali posle dva dana takve terapije krenula je mo­ kraća s mirisom ekskrementa, s primesom ekskrementa i počeli su da izlaze gasovi. Već posle jednog dana po klistiranju s ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine ba­ ka je hodala. (Razdrmali, namočili, podmazati, stimulisali i ... sve je krenulo! Eto tako treba postupati. Možda je baku trebalo još pokvasiti u toploj kadi.) Kod spasličnih zatvora (može i kod atoničnih) naj­ bolje je vršiti ideomotorno čišćenje debelog creva.

Ideomotorno kretanje U Medicinskoj enciklopediji o iđeomotornom kreta­ nju nalazimo sledeći tekst: „Povećanje tonusa ili slaba kon­ trakcija mišića, koji učestvuju u funkciji kretanja, koja na­ staje kod čoveka pri misaonoj predstavi tog kretanja". Ide81

omotorno kretanje (grčki idea - misao, volja, latinski motor - pokretač) je spontano nastajanje jednih ili drugih pokre­ ta za vreme misaone predstave o tim pokretima. Jednostavan eksperiment ubediće vas u postojanje opisanog fenomena. Uzmite u ruke klatno obešeno na ko­ nac i u sebi misaono predstavite da se ono klati. To je ideomotorno kretanje. Osnovni principi autogenog treninga takode su za­ snovani na slikovitoj predstavi i ideomotornim kretanji­ ma. Na primer, koncentrišite se na kažiprst i zamislite da je u kažiprstu počela da pulsira krv u krvnim sudovima. Posle nekoliko sekundi kažiprst će biti topliji a vi ćete ja­ sno osetiti pulsiranje. Uradite sličan eksperiment sa će­ lom šakom, rukom. Efekat će bili isti, razlika je samo u tome što će do pulsiranja u šaci, a tim više u ruci doći ne­ što kasnije. Ideomotorno kretanje i slikovite predstave svojstve­ ni su svim ljudima. Uočeno je da su predstave o kretanju najjače od svih drugih predstava. Mehanizam ideomotornog kretanja je sledeći. U početku se javlja volja za kretanjem, koja preko nerava predaje nervne impulse do odgovarajućih mišićnih vlaka­ na i u njima se javljaju neprimetne kontrakcije. Dalje na­ staju lokalne vegetativno-vaskularne reakcije - šire se krv­ ni sudovi, pojačava krvotok, povećava razmena materija, podiže temperatura i povećava fermentaciona aktivnost. Upravo ti mehanizmi i jesu u osnovi bilo kojeg čišćenja. Dalje, donekle se aktivira ceo organizam - puis je učesta­ liji, ubrzava se disanje, povećava razmena materija itd. Dakle, poznajući mehanizam ideomotornog kreta­ nja, treba ga s određenim ciljem izazvati u jednom ili druX2

gom organu i od toga organa dobiti reakciju kao odgovor na čišćenje i jačanje tog organa. Unutrašnji organi čovečjeg organizma u jednom ili drugom stepenu protkani su glatkom muskulaturom. Pri određenoj, voljnoj i slikovitoj predstavi ti mišići se mogu primorati na kontrakcije. Metod ideomotornog kretanja tu ispoljava potrebno dejstvo. Sada treba izabrati takav tip (vrstu) ideomotornih pokreta, da bi se postiglo najbolje čišćenje u odgovaraju­ ćem organu. Način ritmičkih pulsacija omogućava da se u unutrašnjim organima sa glatkom muskulaturom stvo­ re najefikasniji ideomotorni pokreti za čišćenje. Dobro je zamišljati skupljanje i širenje, kao i klaćenje iz strane u stranu. Sve te predstave izazvaće odgovarajuće ideomolorne pokrete na mestu koncentracije pažnje (na primer, na bilo kom unutrašnjem organu, tkivu, delu tela). Osim navedenog treba znati, da svaki organ, svaka ćelija u organizmu ima svoje vlastite radne ritmove. Iz bioritmologije nam je poznato, da svaki proces u prirodi, iz­ među ostalog, i aktivnost organa čovečjeg organizma, ima trenutke uspona i pada. Svaki organ čovečjeg organizma ima svoj ritam, smer kretanja i odgovarajuće vreme aktivnosti. Upravo te tri komponente su u osnovi uspešnog čišćenja i stimulaci­ je jednog ili drugog organa. U daljem tekstu biće više reči o tome kako se mogu izazvati najjači ideomotorni pokreti - vibracije. Stvaranje ideomotornih pokreta - vibracija je funkcija (rad) svesti. Da bi se maksimalno pojačalo emocionalno (slikovito) mišljenje, postoje tri načina: vizualizacija, emocionalna obojenost i koncentracija. 83

Vizualizacija je vizuelna predstava, koja omogućava da se stvori potrebna misaona slika. Emocionalna oboje­ nost omogućava da se ta slika (emocija) energetski zasiti, da se učini „življom", a to znači da se dobije jači ideomo­ torni odgovor od organa. Koncentracija pažnje omogućava da se jarka misaona slika (emocija) „prenese" na organ koji se čisti i da se upravo u njemu vrši čišćenje. Kao trening probajmo da stvorimo pulsiranje u je­ tri. Radi toga: 1 - u svom umu izazivamo sliku jetre: 2 izazvavši sliku jetre, misaono tu sliku „skupljamo i raste­ žemo", primoravajući je da pulsira u spontanom ritmu ili ritmu muzike; 3 - prenosimo sliku jetre koja pulsira na mesto u organizmu gde se ona nalazi i u mislima produžavamo da tu sliku skupljamo i rastežemo. Kao rezultat tih umnih aktivnosti posle izvesnog vremena doći će do ideomotornog odgovora od strane jetre i ona će početi da pulsira - a to znači, da se čisti. Dakle, zamišljamo kako se jetra skuplja i širi pod uticajem misaonih predstava u smeru „leđa-stomak", „gore-dole" ili „desna-leva strana". Samo jasna predsta­ va skupljanja i širenja, i ništa više. Može se zadati ritam skupljanja - širenja kakav želite (brzi ili usporeni), na pri­ mer: pola sekunde - skupljanje, pola sekunde - širenje itd. Približno posle pola minuta uočićete da je jetra stvar­ no počela da vrši neke pokrete. To i jeste ideomotorni od­ govor jetre na našu slikovitu (emocionalnu) predstavu kretanja. Ti jedva primetni pokreti počinju da vrše čišće­ nje i lečenje. Postoje ljudi koji ne mogu odmah da osete pokrete u nekim organima. To se dešava zato što im je slaba kon­ centracija pažnje i ona se mora razvijati. Odsustvo ideo84

motornih osećaja ne znači da oni ne postoje. Jednostav­ no oni su slabi, ali se stalnim treningom mogu pojačati. Radite na slikovitom mišljenju, emocionalno zasićujte vo­ lju i sve ćete uspeti. Stvaranje slikovite predstave prema određenom muzičkom ritmu znatno pojačava efekat ide­ omotornog odgovora od organa. Postoje ljudi sa drugom krajnošću. Oni imaju veo­ ma slikovito mišljenje, zbog čega ideomotorni odgovor osećaju tako jako, da im se koža na stomaku počinje da miče. Ne plašite se - to nije opasno. Kod tih ljudi čišće­ nje nastaje mnogo brže i snažnije.

Reakcije čišćenja (krize čišćenja) od ideomotornog čišćenja kod sličnih ljudi mogu biti veoma jake. Da do to­ ga ne bi dolazilo, treba prethodno sprovesti glavne terapi­ je čišćenja, a za vreme trajanja krize čišćenja odgladovati 1-3 dana. To veoma pomaže organizmu da izađe na kraj sa odstranjivanjem izbačene nečistoće.

bez reči, jer oni odvlače svest i dekoncentrišu. Poželjno je za svaki organ imati poseban muzički ritam koji mu naj­ više odgovara. Takav ritam se obično bira intuitivno. Boris Aranovič je utvrdio da grube vibracije debelog creva i lirski ritmovi štitaste žlezde, muzički efekti peska koji izlazi iz bubrega i vode u tankom crevu na najbolji na­ čin stvaraju potrebnu sliku i njen kontakt sa unutrašnjim organima. Ostali pozitivni efekti slikovitog delovanja (uticaja) Čovek je u svesti stvorio potrebnu sliku pulsiranja, „preneo" je na unutrašnji organ, uključio ritmičnu muzi­ ku i posle izvesnog vremena počeo da oseća pulsiranje. To znači da je glatka muskulatura organa počela da radi u režimu naprezanja - opuštanja, čas skupljajući se, čas opuštajući se, kao sunder. To skupljanje - opuštanje po­ krenulo je tečnost organa koja se nalazi između ćelija. Metaboliti i šljaka koji su se tu zadržali počinju da se pomeraju sa mesta i dospevaju u krvotok. Istovremeno usled ideomotornih pokreta šire se i aktiviraju kapilari koji ispunjavaju taj organ. Šljaka isprana iz međućelijske tečnosti brzo dospeva u krv i krv je odnosi iz organa koji se čisti. Dalje se ta šljaka prenosi do organa za izbacivanje - bubrega, kože, debelog creva, pluća i izbacuje se iz orga­ nizma. Čišćenje međućelijskog prostora od šljake normali­ zuje unutrašnju sredinu tih organa, što se povoljno ispoljava na ishranu ćelija tog organa, povećanje njihove rad­ ne sposobnosti i otpornosti na razne parazite. 87

Muzički ritmovi i čišćenje Ideomotorne reakcije organa su osnova metoda či­ šćenja. Sada je glavni zadatak da se sa što većom silinom izazovu ideomotorni pokreti i vibracije u organu koji se či­ sti. Muzički ritmovi omogućavaju da se efikasno izvrši taj zadatak. Setite se, kako vam se javlja želja za kretanjem u ritmu muzike. Ta pojava je svojevrsni ideomotorni feno­ men, koji nije određen svešću, već muzikom. Kada se čovek koncentriše na organ koji se čisti, sli­ kovito zamišlja u njemu pokrete i istovremeno sluša rit­ mičnu muziku, njegova se svest nehotično podešava pre­ ma ritmu muzike i svi procesi organizma usaglašavaju se sa tim ritmom. To posebno snažno utiče na ono mesto u organizmu gde je koncentrisana svest. Otuda se pulsiranje organa koji se čisti pojačava, pošto se pojačava njego­ va ideomotorna reakcija. Muzika pored ritma raspolaže još i drugom silom ona stvara psihoemocionalnu obojenost samog rada sa or­ ganom što dopunski povećava efekat čišćenja. Muzika treba da bude ritmična, okrepljujuća i isto­ vremeno prijatna. Najbolje odgovaraju ritmovi bubnjeva. Što je ritam odmereniji, tim bolje. Muzika treba da bude
86

Svaki organ ima svoj holografski šablon, koji tom or­ ganu daje oblik, zapreminu, unutrašnju strukturu i sliku dejstva. Upravo misaona slika, prenesena na organ na ko­ ji se koncentrišemo, omogućava svesti da stupi u kontakt sa holografskim delom tog organa. Slika pulsiranja, pre­ nesena na hologram organa, primorava ga da ritmično pulsira, a zajedno s njim da pulsira i fizički deo organa. Pošto hologram organa sadrži kompletnu informaciju o radnom stanju datog organa i ulazi u sastav holograma celog organizma, patogena informacija se u vidu patoge­ nih vibracija uništava ideomotornim ritmovima. Taj isti efekat omogućava da se smanji unutrašnje naprezanje or­ gana ili dela tela. To u celini dovodi organizam u harmo­ niju, koja je prethodno bila poremećena. Rezultat toga je izlečenje. Usled pročišćavajućih ideomotornih pulsiranja na­ staju sledeće pozitivne promene u organizmu: • Čišćenja medućelijskih prostora u organu od šljake. • Normalizacija unutrašnje sredine u organu. • Poboljšanje ishrane ćelija datog organa. • Jačanje zaštitne funkcije organa. D Brisanje negativne informacije sa holograma or­ gana koji se čiste. • Smanjivanje unutrašnjeg naprezanja organa i delimično celog organizma.

Ideomotorno čišćenje debelog creva Ideomotorno čišćenje debelog creva najbolje je primeniti kod spastičnih zatvora. 88

Čišćenje je najbolje obavljati od 7 do 9 sati ujutro. Ne treba niko da vam smeta, da bi koncentracija bila što bolja. Unapred pripremite muzičke ritmove koji najviše odgovaraju kontrakcijama debelog creva. Ležeći, maksimalno se opustite i koncentrišite pa­ žnju na desni deo debelog creva (slepo i obodno crevo). Uz muziku, počnite da izazivate ideomotorne pokrete pulsiranja u tom delu stomaka. U početku slikovito zami­ šljajte da debelo crevo oscilira iz strane u stranu u traja­ nju od 3 minuta. Posle toga ideomotorni pokreti - pulsi­ ranja idu u pravcu stomak-leda u trajanju 3 minuta. Za­ ključne su oscilacije debelog creva, izazvane odozgo-nadole, takode oko 3 minuta. Posle takvog rada treba napraviti kraću pauzu od 1 do 2 minuta i početi ideomotorni rad na čišćenju popreč­ nog obodnog creva, ponavljajući sve istim redosledom i u istoj dužini trajanja: 3 minuta stomak - leđa, 3 minuta gore - dole i 3 minuta s desna ulevo. Ponovo se malo odmorite (od 1 do 2 minuta), a za­ tim to isto uradite sa levim delom debelog creva. Zami­ šljamo da silazni deo debelog creva oscilira iz strane u stranu 3 minuta. Zatim ideomotorni pokreti - vibracije idu u smeru stomak-leda u trajanju od 3 minuta. Završi­ te sa oscilacijama debelog creva u smeru odozgo-naniže, takode u trajanju od 3 minuta. Na kraju, zamislite da pritišćete silazni deo debelog creva, kao tubu sa zubnom pastom. Ako vam se posle to­ ga javi potreba da idete u toalet, ideomotorno čišćenje je prošlo odlično. Slično ideomotorno čišćenje debelog creva radite u prošeku oko dve nedelje, po pola sata dnevno. Prema ste89

penu uvcžbanosti vreme se može skratiti do 5 minuta i koristiti za stimulaciju normalnog pražnjenja. Medikamentno lečenje zatvora treba da bude samo dopunsko. Prilikom lečenja zatvora, primcnu purgativa, po pravilu, treba ograničiti i prepisivati samo one „najbla­ že" i to prvenstveno biljnog porekla. Tu spadaju preparati od revenja (Rheum palmatum rhaponticum undulatum), aleksandrijskog lista i kombinovani prašak od korena slat­ kog drvceta (Glycyrrhiza glabra). Kod hroničnih zatvora nije poželjna primena aloje, ladoleža (Exogenium purga, Convolvulus purga, Ipomoea hederacea), ricinusovog ulja i jakih mineralnih purgativa; za dužu upotrebu ne prepo­ ručuje se ni većina sintetičkih purgativnih sredstava. To se odnosi i na sistematska ispiranja, klistiranja, posebno ako sredstva koja se upotrebljavaju sadrže materije koje nadražuju creva, na primer, sapun, so (ukuvani urin do 1/4). Kako purgativi, tako i klistiri koji se primenjuju iz dana u dan u velikom broju, uvek dovode do smanjivanja nadraženosti nervno-mišićnog aparata creva, a shodno to­ me, posle privremenog simptomatskog uspeha do pogor­ šanja glavne bolesti. To se odnosi na atonični i proktogeni zatvor, posebno prema njegovim spastičnim oblicima, kod kojih nadražaj i bez toga osetljivih creva dovodi do po­ jačanja spazma, koji je propraćen jakim bolovima sa na­ knadnim pogoršanjem oboljenja. U tim slučajevima veli­ ku pomoć pružaju protivspazmatska sredstva (na primer, atropin). Veliki značaj kod spastičnih zatvora ima vitaminska terapija, posebno s vitaminom Bj (proklijala pšenica u ra­ znim oblicima i terapija sokovima). U nizu slučajeva tre90

ba prepisivati tople uljne klistire (31-32° C) sa maslino­ vim uljem, uljem od suncokreta, kao i mlečno-uljne klisti­ re. Njihovo dejstvo ne treba tumačiti kao pražnjenja, već kao protivspastično dejstvo, zbog čega klistiranje treba obavljati uveče a unetu tečnost zadržati u crevima do ju­ tra. Klistiranje treba obavljati 2-3 puta nedeljno sa po 1-2 čaše čistog ulja (bez vode), koje se unosi u creva pola­ ko pomoću dugog creva sa mekim završetkom. Kod upornih zatvora može doći do mehaničke zapušenosti creva pa klistiri nisu efikasni. U tim slučajevi­ ma prvo treba izvući parčad ekskrementa prstom ili kafenom kašičicom, a zatim uraditi mikroklistir. Ne zloupotrebljavajte purgative. - Purgativi deluju na zidove creva slično udaru biča, izazivajući u početku mak­ simalnu aktivnost creva, posle koje nastaje depresija (to je zakon fiziologije). Purgativna sredstva ne samo da ne le­ ce čoveka već, prigušujući posledice oboljenja, dodatno pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. Dejstvo purgati­ va, najzad, oštećuje membrane za filtriranje i sluzokožu creva, koje se više ne mogu obnoviti. Dugotrajna istraživanja nemačkih lekara primorala su ih da javno iznesu upozorenja o veoma opasnim posledicama purgativnih preparata za zdravlje čoveka. To se posebno odnosi na žene, koje ih upotrebljava­ ju 5-6 puta češće nego muškarci. Redovna upotreba pur­ gativa smanjuje nivo kalcij uma u krvi koji je itekako po­ treban organizmu. Ali još važnije je što purgativna sred­ stva naglo smanjuju asimilaciju životno važnih vitamina A, D, E i K. Krajnji rezultat je pojava bolesti i oslabljen imunitet.

91

ČIŠĆENJE ORGANIZMA P O M O Ć U SMEŠE OD TRAVA
Smeša za čišćenje (recept): pupoljci breze - 50 gra­ ma, nana (Mentha piperita) - 3 supene kašike, kukuru­ zna stigma (svilica) - 6 supenih kašika, cvetovi lipe - 1 supena kašika, koren slatkog drvceta - 3 supene kašike, ko­ ren odoljena (Valeriana officinalis) - 1 kafena kašičica, poljski rastavić (Equisetum arvense) - 2 supene kašike i peršun (sušena zelen) - 3 kašike. Pupoljci breze sadrže eterska ulja u kojima ima mno­ go materija, između ostalog naftalin (ubija mikrobe i glji­ vice), alkaloidi (materije koje sadrže azot većim delom su biljni otrovi), fitoncidi (materije koje štite biljke od raznih štetočina - insekata, mikroba, gljivica i slično). Nana (menta) - veoma aromatična biljka, koja sadr­ ži mnogo eteričnih materija (uglavnom mentola). Deluje spazmolitički (otklanja spazam), sedativno (smiruje), izba­ cuje žuč, poboljšava probavu i ima protivupalno dejstvo. Kukuruzna stigma (svilica) izbacuje žuč, ima diuretičko, protivupalno dejstvo i zaustavlja krvarenje. Cvetovi lipe su popularno sredstvo za preznojavanje. Koren slatkog drvceta ima iskašljavajuće, obavijajuće (prekrivajuće), protivupalno i protivalergijsko dejstvo. Podstiče čišćenje pluća od sluzi i ima diuretičko dejstvo. Koren odoljena (valerijane) ima smirujuće i opuštajuće dejstvo, poboljšava probavu i zagreva organizam. Delu­ je kao sredstvo protiv gasova (blagi purgativ) i za isterivanje glista. Treba istaći i to da odoljen ima dobra fitoncidna svojstva. U narodu se koristi kod tifusa, šarlaha, upale pluća i sličnih oboljenja. 92

Poljski rastavićsadrži veoma mnogo jedinjenja silicijuma, a silicijum se odlikuje odličnim vezujućim i proči­ šćavaj ućim svojstvima. Rastavić ubrzava izbacivanje iz or­ ganizma svega što je nepotrebno i štetno. On čak podsti­ če izbacivanje olova iz organizma! Rastavić se od davnina pokazao kao glavni lek kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Smatra se da podstiče odstranjivanje kamena iz bubrega, čisti mokraćne kanale, poboljšava opšte stanje razmene materija i ima druga korisna svojstva neophod­ na za čovekovo zdravlje. Ruski lekari su odavnina primenjivali čaj od rastavića za čišćenje organizma. Peršun. Za lečenje se koriste listovi, korenje i seme (najjače sredstvo). Glavni aktivni sastojak peršuna su ete­ rična ulja (peršunov kamfor i druga). U celini, preparati od peršuna imaju antiseptičko, protivupalno, spazmolitičko dejstvo, otklanjaju bol, deluju protiv gasova, izbacuju žuč, imaju diuretičko, dezintoksičko, preznojavaj u će dej­ stvo i deluju protiv groznice. U navedenoj smeši data je suva trava peršuna. Mo­ žete koristiti i koren peršuna, ali dozu tada treba smanji­ ti do jedne supene kašike. Može se koristiti i samleveno seme peršuna, ali se doza tada još više smanjuje - 1 kafe­ na kašičica. Dakle, sada vam je poznato dejstvo svake komponen­ te u toj smeši za čišćenje. Šta možete sami da uradite: ako nemate neku od komponenti - možete proći i bez nje; ra­ di pojačavanja nekih od svojstava smeše (opuštajućeg, pro­ tiv gasova, za izbacivanje žuči i slično) povećajte dozu od­ govarajuće trave. Zapamtite - date su prosečne vrednosti. U celini smeša aktivira organizam na samočišćenje i maksimalno uključivanje osnovnih sistema za izlučiva93

nje - pluća, jetre, bubrega i creva. Pri tom smeša deluje dosta blago, opuštajuće i zato odgovara svim oblicima za­ tvora. Smešu treba postepeno primenjivati - da biste shvatili kako će organizam odgovoriti na njeno dejstvo. Kod vas treba da se pojača izbacivanje i ekskrementa i mokraće, ali i znojenje. Radi boljeg izbacivanja nečistoća poželjno je svakodnevno zagrevati organizam, ali to ne treba da vam postane preokupacija jer se sve rešava uz lič­ no raspoloženje. Način primene smeše. - Sve komponente smeše bri­ žljivo isitniti, što sitnije, to bolje. Za tu svrhu odličan je ručni mlin za kafu. Samlevcne biljke pomešajte u prašak. Uzmite 4, 5 ili 6 supenih kašika pripremljene smeše, si­ pajte je u termos i prelijte sa pola litra protijeve ili otoplje­ ne (od snega, leda) vode, kuvane do belog ključa (to sta­ nje se uočava neposredno pre ključanja vode). Zatvorite termos i ostavite da odstoji preko noći. Ujutro možete procediti, a može se uzimati i u takvom stanju - sve će se samo nataložiti na dnu termosa. Uzimati po 150 grama 3 puta dnevno na 20-30 minula pre jela. Navedena doza trava nije dovoljna za čitavu kuru či­ šćenja, pa tu smešu trava morate pripremati još 4-5 puta. Ne radite ništa unapred, jer se gubi snaga biljaka. Sve tre­ ba obaviti neposredno pre upotrebe. Zbog toga što će nečistoća početi intenzivno da se izbacuje kroz debelo crevo, poželjno je pružiti pomoć de­ belom crevu u čišćenju. Radi toga uveče uradite obično klistiranje za čišćenje: u 2 litra vode dodajte 1 supenu ka­ šiku soka od limuna ili jabukovog sirćeta i 1 supenu kaši8

ku kuhinjske soli. Još je bolje raditi urinske klistire sa 11,5 litar sveže mokraće. Kura čišćenja traje ceo lunarni ciklus - 27 dana. To znači, počinjete je sa pojavom mladog meseca i završava­ te na 1-2 dana pre sledeće pojave mladog meseca. Rade­ ći po lunarnom ciklusu prirodno ćete očistiti ceo organi­ zam. Posle klistiranja izlaziće ekskrementno kamenje, sluz, raznovrsne šmarne (mrvice, grumuljice) i delovi ko­ že. Sa mokraćom će se lučiti sluz, bele pahuljice, pesak i drugi talog. Ako izađe nešto crno - radujte se, izašla je strašna patologija, koja je „živela" u vašim bubrezima i mokraćnoj bešici. Na čišćenje jetre ukazivaće svctlozclcni i tamnozeleni kamenčići veličine od pšeničnog zrna do malog oraha, kao i crna žuč koja podseća na mazut, a mo­ žda će izlazili i gliste, nepoznati ugrušci i druga pogan, koja se usled zatvora nagomilala. S ciljem profilakse ta kura čišćenja može se pona­ vljali jednom u pola godine (u dane jesenje i prolećne ravnodnevice). Opisana kura čišćenja je odlično sredstvo za brzo oslobađanje od zatvora i normalizaciju funkcija organizma.

ČIŠĆENJE KRVI
Zato što od zatvora mnogo strada krv možete se ko­ ristiti receptom za njeno čišćenje. U tu svrhu pripremite sledeći recept: 96°alkohol (špiritus) - pola litra; kvalitetan med (najbolje livadski ili lipov) - pola litra; u mašini za meso samleveni listovi aloje (mesnatih sa žutim žilicama) - pola kilograma; šišarke kedra (Pinus pumila, Pinus sibirica) - 1 čaša (oprati, prosušiti, samleti u mašini za mlc95

Primedba prevodioca.

94

venje mesa sa ljuskom); smola (medicinska, brezova) - 1 supena kašika i 5% jod - 1 supena kašika. Alkohol (špiritus) je jako dezinfekciono i razrcdujuće sredstvo. Med ima dezinfekciona i vezujuća svojstva. Aloja pojačava peristaltiku creva, pobuđuje apetit, poboljšava probavu, jako okrepljuje, ima protivupalno i baktericidno dejstvo i zarašćuje rane. Šišarke kedra sadrže veoma korisne i lekovite materije. Smola od breze prenosi sva korisna svojstva ovog drveta. Jod je poznat kao jedan od najjačih antiseptika. Navedene komponente sipajte u staklenu teglu i ostavile da odstoje na tamnom mestu od 10 do 12 dana. Izgnječite ih i procedite kroz nekoliko slojeva gaze. Uzimati ujutro i uveče po 1 kafenu kašičicu na 30 minuta pre jela. Kura terapije - lunarni ciklus - 27 - 29 dana. Navedeno čišćenje krvi najbolje je kombinovati sa prethodnim čišćenjem organizma pomoću trava. Rezultat je da ćete ne samo očistiti svoj organizam, normalizovati rad creva, već i znatno ojačati imunitet. S ciljem profilakse navedeni recept se može ponovo primenjivati posle 1-3 meseca pauze.

Kerozin ne daje spoljašnje efekte đejstva, jer na ra­ čun svojih rastvarajućih, prodirućih i dezinfekcionih svoj­ stava odlično čisti želudačno-crevni trakt, stimuliše luče­ nje žuči i čisti krv. Na račun tih svojstava on normalizuje stolicu i otklanja sve zatvore. Način primene - 1 kafena kašičica, ujutro natašte. Trajanje kure - 2-3 nedelje. Profilaktički ponoviti 2-5 pu­ ta tokom godine. Kavkaski kukurijek (Helleborus caucasicum) ima niz odličnih svojstava, koja podstiču normalizaciju funkcionisanja organizma, posebno posle višegodišnjih zatvora.

Lekovita svojstva kukurijeka: Normalizuje razmenu materija. Ima purgativno i diuretičko dejstvo - čisti creva i bubrege. Ima izrazito dejstvo za izbacivanje žuči. (Što je po­ trebno za čišćenje jetre i odstranjivanje zatvora.) Ima izrazito dejstvo protiv tumora (miomi, fibromi, polipi, mastopatija, rak mlečne žlezde-dojke, adenom pro­ state, hronični prostatitis). Sve te pojave (simptomi) posledica su zatvora, koje treba otkloniti. Leci oboljenja zglobova (posledica zagađenosti ve­ zivnog tkiva usled zatvora). Poboljšava rad srca, sprečava poremećaje i oštećenja u krvnim sudovima. Podstiče čišćenje organizma od šljake (nečistoća), toksina i teških metala. Povećava zaštitne funkcije imunog sistema. Način primene - 50 miligrama (četvrtina kašičice za senl) praška kukurijeka uzimati uveče posle jela sa 1 97

Kerozin i kukurijek protiv zatvora Za bilo koji oblik zatvora kao lekovito-profilaktično sredstvo preporučio bih uzimanje kerozina i kukurijeka (Helleborus caucasicum, Helleborus odorus, Helleborus cyclophyllus). 96

kafenom kašičicom meda. Trajanje kure - godina dana. Takav rok je potreban radi obnavljanja svih funkcija orga­ nizma koje su bile prigušene višegodišnjim zatvorima.

Lečenje zatvora gladovanjem (u kombinaciji sa mokraćom i pravilnom ishranom). U nizu slučajeva gladovanje i čišćenje pomažu brzo i efikasno oslobađanje od zatvora. Tu je važno trezveno proceniti svoje mogućnosti, stanje organizma, pravilno rasporediti snagu i na vreme primeniti terapije čišćenja. Važan je i postupak posle toga, pravilna ishrana i ponaša­ nje. Ako je sve normalno - rezultati neće izostati. „Imam 50 godina. Odbila sam operaciju i borim se već dve godine. Dijagnoza: cista na desnom jajniku. Visoka sam 163 centimetra, teška 57 kilograma i po tipu sam ,,vetar-žuč". Karakter - optimista, volim da učim, a o ličnim problemima, po pravilu, ni sa kim ne raspravljam, poseb­ no ne o zdravstvenim. Kod kuće - uvažavanje, sve terapije isprobam prvo na sebi. Na reakcije bliskih i poznanika gledam mirno i sa humorom. Nabavila sam sve Vaše knjige kako god koja izađe iz štam­ pe. Mučili su me zatvori, a povremeno i povišen pritisak. Lekovesam malo uzimala. U julu 1995. godine otkrili su mi cistu na desnom jajniku. Bacila sam se na knjige i odrekla se lekova. Odmah sam prešla na odvojenu ishranu. U septembru 1995. godine, bez prethodnih terapija čišćenja, gladovala sam na urinu 12 dana (dospevši u 2. lunarnu fazu). Lako sam podnela, prirodno iritirajući vetar. Shvatila sam da se to ne može naprečac. Počela sam temeljno da izučavam sve preporuke i recepte. 98

Lečenje je trajalo od 1995. do 1997. godine. Ishrana: Najpre sam se odrekla nekih namirnica, tj. la­ ko i bezbolno sam odlučila da za mene ne postoje meso, riba, so, šećer, maslac, čaj, hleb ... Koristim samo biljnu hranu sledećim redosledom: tečnosti, salate (bareno povr­ će), kaše, orasi, zejtin (ulje), proklijala zrna. Privikla sam se, procenila ukus. Čišćenje creva: 2 puta ukuvanim urinom do 1/4 prvo­ bitne zapremine (ujesen). Čišćenje jetre: U puta u proleće (bilo je kamenja). Gladovanje: jula 1996. godine - 19 dana na urinu. Uz­ gred rečeno, posle čišćenja jetre, za vreme tog gladovanja imala sam veoma jaku „blokadu" i intoksikaciju od četvr­ tog dana. (Trebalo je češće vršiti klistiranje. - Autor.) Ne sećam se dobro kako sam uspela da prebrodim: stalne mučnine, slabost (bez obzira na sve terapije i saunu), bo­ love u ćelom telu, mišićima, kostima. Pored toga iz nosa mije izlazila krv sa gnojem. Kada sam počela da povra­ ćam žuč, nisam izdržala, iako je ostao još jedan i po dan do završetka lunarnog ciklusa. Za vreme gladovanja sta­ vljala sam i obloge sa ukuvanim urinom do 1/4 u trećoj fa­ zi, kao i glinene kataplazije (obloge) u četvrtoj fazi. Zato sam pravilno izašla iz gladovanja. Sve je odlično profunkcionisalo. „Vetar" sam smirila posle 2 nedelje. Shvatila sam, da se za gladovanje, iako ovo moje nije bilo nasilno, treba pripremati. Odavgusta 1996. do oktobra 1997. godine gladujem po 5 dana mesečno (11, 14, 23, 26, 29. lunarnog dana) i uza­ stopce od 3 do 7 dana u drugoj lunarnoj fazi. Gladovanje od 5 dana već podnosim normalno, ali i do danas osećam gorčinu i mučninu u ustima. Uporedo sa gladovanjem pri99

menjujem: obloge sa ukuvanim urinom do 1/4 u trećoj lunarnojfazi i glinene kataplazije u četvrtoj lunar noj fazi. Rezultati: oslobodila sam se zatvora, prošli su mi hemoroidi, na moju veliku radost, nestalo je pritiska, povra­ tila mi se radna sposobnost, lakoća u telu i želja da se vi­ še krećem. Iskustvo: glavobolja i pritisak se mogu otkloniti bez uzi­ manja tableta, polivanjem celog tela ili samo glave i nogu ispod tuša, odnosno česme (slavine). Ako nema dovoljno vremena „vetar" se može smirivati ako se suvi delovi tela (ruke do lakata, stopala nogu, obraze) mažu maslinovim uljem ili pretopljenim maslacom i naravno pri tom upotre­ bljava proklijalo zrno i odvar od slatkog drvceta". „Imam 40 godina. Od avgusta ove godine počela sam da pijem mokraću. Trljala sam lice i oči (očne kapke). Li­ ce mi je od upotrebe tableta bilo suvo i Ijuštilo se. Očne kapke sam trljala ujutro sve dok ne pocrvene. Gnojile su se već 15 godina. Posle trljanju urinom lice mi je postalo meko, a oči su prestale da me svrbe. Koža na glavi mi se poboljšala i nestalo je peruti. Gljivično oboljenje na noktu počelo mije 1989. godine i širilo sa sa jednog nokta na drugi. Češala sam se do bo­ la i krvi između prstiju nogu i čak na stopalima. Mazala sam obolela mesta svim mastima koje su mi prepisivali lekari. Bilo je poboljšanja, ali samo kratkotrajnih. Kada sam počela da umotavam noge (stopala) oblogama nato­ pljenim mokraćom osetila sam veliko olakšanje. Bolovi u zglobovima su se smanjili, između prstiju me više nije svrbelo. Ipak, nokat na velikom prstu leve noge nokat i dalje je zahvaćen anihominozom. (Držite taj prst 10-15 minu­ ta u vrućem ukuvanom urinu. - Autor.) 100

U toalet idem veoma retko, ponekad prođe 2-3 dana, a posle porođaja nisam odlazila 4-6 dana, zbog čega sam imala užasan zadah iz usta. Konačno sam shvatila - sva moja oboljenja rezultat su lošeg rada mojih creva. Od 1. novembra sam resila da pređem na gladovanje sa urinom. Pila sam mokraću i hladnu vodu. Gladovala sam i pila mokraću 10 dana. Ispoljile su se sve bolesti: bubre­ zi, jajnici, uho - otitis, leđa, srce itd. Međutim, držala sam se, pila sam mokraću i klistirala se njome. Iz creva je izla­ zila raznorazna nečistoća. Prvi put je izašla glista dužine oko 10 centimetara. Kasnije su izašla još 2 takva crva du­ žine oko 10-13 centimetara. Veoma mnogo izlazi sluzi i iskašljavam se bez prestanka. Sedmog dana gladovanja izbacila sam punu teglu od majoneza sluzi. Tokom gladovanja i pre toga ukapavala sam mokraću u nos i uho. Počelo je da mi izlazi sve više sluzi sa gnojem. Počeli su da mi splašnjavaju otoci, bili su mi otečeni prsti na nogama, a sada se vraćaju u normalno stanje i pojavi­ la mi se gipkost kod prstiju na nogama, što me veoma za čudilo. Nestalo je zadaha iz usta". „Imam 46 godina, po profesiji sam učiteljica. Ako mi dozvolite iznela bih svoj problem po redu. Dvadeset godina mi nisu radila creva. Devetnaest godina osteohondroza grudi. Hemoroidi. Ovčji ekskrement. Kada se ujutro probudim ne mogu da ustanem - bole me noge. Strašan svrab u ušima. Zelena boja lica. 101

Odstranjen mije polip iz cervikalnog kanala (na mate­ rici) . Uradila sam smekšavanje organizma, gladovala 13 da­ na. Šta sam ugledala! Mnogo sluzi, beli i crveni končići (niti) dužine po 10-15 centimetara, koji podsećaju na meduze, užasno! Iz­ bezumila sam se. A pre toga jedanaestog - dvanaestog da­ na - tamna tečnost koja podseća na mazut. Posle tog gla­ dovanja „narasla su mi krila". Ujesen 1994. godine počela sam da pijem jutarnju mo­ kraću.
9

Dana 28.3.1994. godine - izvršila sam prvo čišćenje je­ tre. Izašlo je U kamenčića veličine 2x2 centimetra i 59 sitnijih. Dana 15. aprila - drugo čišćenje jetre: 2 kamena oblutka veličine 3,5-2,5-2 centimetra nepravilnog obli­ ka, 10 komada veličine 1x1 centimetar i 38 veličine zrna graška, jedan polip veličine puža (počeli su da izlaze me­ kušci. - Autor.), boje jetre i mnogo belih pahuljica. Dana 30. aprila - treće čišćenje jetre: izašlo je 7 ka­ menčića veličine zrna graška, 145 kamenčića veličine zrna heljde i neka zelena masa. Prilikom ultrazvučnog ispitivanja (UZI) jetre - u grani­ cama normale! Sada shvatate moj usklik, za 3 čišćenja 270 kamenčića! Uzbuđena sam! Gde se to sve nalazilo? Ne mogu da izrazim svoje oduševljenje! Najvažnije, prvi put za 20 gdina creva mi rade kao časovnik, kao u mladosti, trenutno! Prošla je osteohondroza, ne mogu da verujem! Prošli su hemoroidi.
Primedba prevodioca.

Prvi put za poslednjih 10 godina normalizovao se priti­ sak. Prvi put za 6 godina gladovanja tokom gladovanja ne­ mam grčeve. Srce me ne boli". „Imam 43 godine. Do četrdesete godine navukla sam mnoga oboljenja: hronični gastritis, kamen u žuči (kamen 13 milimeta­ ra), varikoza donjih udova, osteohondrozu slabina (krsta), jaku glavobolju, zatvor (8 godina), kosa mi je jako opada­ la, hronični konjunktivitis od detinjstva i gojaznost. Kada sam pre 3 godine počela da dobijam jake napade (otkrili su mi kamen u žučnoj kesi), nisam znala šta ću sa sobom. Predložili su mi operaciju. Strašno sam se bojala operaci­ je i odlagala sam da dam pristanak. Moja dobra poznanica donela mije knjigu Brega o gla­ dovanju. Gladovala sam mesec dana i smršala 16 kilogra­ ma. Pri visini od 152 centimetra bila sam teška 80 kilo­ grama. Napadi su prestali izvesno vreme, ali su se povre­ meno javljali. I eto čula sam za Vas. Bilo je to leti 1996. godine. Na­ bavila sam Vaše knjige. Počela sam da čistim creva običnim urinom (negde oko mesec dana), zatim sam ih nedelju dana čistila ukuvanim urinom. To je jednostavno bio užas. Počela sam da pijem jutarnji urin po 200 grama svakoga dana. Jednom nedeljno sam gladovala, a zatim sam tri dana gladovala na uri­ nu i vodi. Utrljavala sam topao urin u glavu. Ispirala sam oči svežim urinom. Dvadeset dana uzastopce po jedan sat masirala sam se ukuvanim urinom. (To jc jedna od naj­ jačih terapija za lečenje i ozdravljenje. - Autor.) Pri 103

102

tom sam noge držala u lavoru sa urinom. Jednom sam oči­ stila jetru maslinovim uljem i sokom od limuna. Umivala sam lice svežim i ukuvanim urinom. I evo kakvi su rezul­ tati za tih godinu i po dana. Smršala sam: pri visini od 152 centimetra teška sam 55 kilograma i ne gojim se. Podmladila sam se (kažu mi da iz­ gledam kao da imam 30 godina). Oči mi sijaju (blešte), beonjače su mi pobelele, poboljšao se vid (nosila sam naočare minus 4,5), sada hodam bez naočara i odlično vidim. Koža mije postala meka i glatka, nestale su bubuljice. Kosa mi je veoma bujna i kovrdžava, pa se dopadam sama sebi. Muž ne prestaje da mi se divi. Ne boli me želudac i ne muči me više žučna kesa. Nestala je glavobolja, prestale su da me bo­ le noge i izgubile su se gljivice na nogama. Nemam više za­ tvora". (Odlični rezultati postignuti su zahvaljujući kom­ pleksnom pristupu, a ne samo urinoterapiji. - Autor.) „Rođen sam 1972. godine. Bavim se sportom (istoč­ njački dvoboj). Usled fizičkog rada i treniranja (pridržava­ jući se režima odmora i ishrane) pojavili su se problemi. Mnogo sam iscrpio organizam i pao sam u nesvest na po­ slu, kada smo utovarali kamion. Posle toga sam bio na is­ pitivanju i lekari su mi rekli da u dnevni obrok uključim više povrća i voća. Ali ja to nisam shvatio ozbiljno (govo­ rio sam, čime će mi pomoći povrće i voće). I još su mi re­ kli da treba da odmorim organizam od vežbi i rada. Za nedelju dana odmora malo sam se povratio i ponovo sam po­ čeo da se bavim sportom i da radim. Zatim me je na bo­ lest upozorilo srce. Nisam znao kako da se oslobodim tih simptoma i iz dana u dan grešio sam sve više i više. Jednom prilikom, kada smo bili u Sibiru, slučajno mije u ruke dospela knjiga Pola Brega „Čudo gladovanja", koju 104

sam čitao da bih ubio vreme. Temeljito sam proučio knjigu i shvatio, da se mnogo šta može postići u životu i pomoći lju­ dima koji pate od teških i upornih bolesti. Po povratku ku­ ći, i tamo u Sibiru, počeo sam da gladujem i postepeno pre­ lazim sa mrtve hrane na onu, koju nam nudi priroda. Prema Bregu gladovao sam 7 dana i bio zapanjen re­ zultatom. Bliski prijatelji i rodbina primetili su da mi se promenila boja lica, počeo sam neumorno da radim a bi­ lo je i drugih vidnih rezultata. Moja majka, videći da sam počeo ozbiljno da se bavim lečenjem, poklonila mi je Vaš komplet od pet knjiga „Lekovite sile". Posle sam gladovao prema Vašem sistemu 15 dana. Pri izlasku iz gladovanja napravio sam grubu grešku - prejeo sam se. Te noći sam imao veoma težak san. Pomislio sam da ću morati u bolnicu. Ipak, imao sam sreću da je to bio četvrti dan izlaska iz gladovanja. Ujutro sam se oslobodio pogani zbog koje sam nastradao. Prvog dana izlaska iz gla­ dovanja, kada sam popio kiselo mleko (bilo je proleće), iz mene je izašlo mnogo žuči. Međutim, za vreme gladovanja nije bilo ozbiljnijih kriza. Uopšte, sve je pošlo kako treba: brzo sam obnovio telesnu težinu, moja radna sposobnost se povećala, boja lica se promenila, i najvažnije, nestali su za­ tvori od kojih sam patio, ni sam ne znam od kada. Imao sam jednu krizu, ali osrednjeg intenziteta. Sto­ mak mi se uzburkao. Morao sam da legnem u postelju, jer nisam mogao da hodam. Posle 15 minuta sve je prošlo. To se dogodilo petnaestog dana. Da ste mogli da vidite kakvu sam krizu imao drugi put, tj. dvadeset petog dana glado­ vanja kada sam prekinuo gladovanje. Počeo sam da pijem sok od grožđa, kada je iz mene pokuljalo mnogo „smrdlji­ vog blaga " kroz anus zajedno sa urinom ". 105

Veliki prirodnjak Pol Brcg smislio je efikasno sred­ stvo za čišćenje debelog creva: gladovanje. Gladujući jed­ nom nedeljno po 24 - 36 sati omogućavamo organizmu da dobije dopunsku energiju, koja se ranije trošila na pro­ bavu i asimilaciju hrane, a sada se koristi za druge potre­ be organizma. Za to vreme ekskrementno kamenje sa zi­ dova creva se donekle „otkiseljava". Prvo jelo posle takvog uzdržavanja treba da bude sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja. To je svojevrsna „metla" koja dere i izbacuje sve „naslage". Psihoterapeutsko lečenje kroničnih zatvora veoma je ras­ prostranjeno. Dokazano je da čovekova psiha znatno dopri­ nosi nastajanju čitavog niza zatvora. Zato treba brižljivo izu­ čiti način života bolesnika i uočiti koliko psihički nadražaji i konflikti utiču na rad creva. Treba se boriti sa nepravilnim razmišljanjima bolesnika o štetnosti zatvora i koristi purgativa. Istovremeno treba otkloniti, ukoliko je to moguće, psihogene uzroke zatvora. Veoma je važno uvežbavati izgubljene uslovne reflekse za pravilno pra­ žnjenje. 1. Navikavajte se da zauzimate pravilnu pozu na WC šolji - „poza orla " (slika 13) ili čučeći stav. Sedeća poza na WC šolji ne podstiče stvaranje pravilnih napo­ na - naprezanja za potpu­ no pražnjenje. U čučećoj pozi butine nogu dopunski 106

pritiskaju stomak i pravo crevo, a jedno i drugo podstiču bolje pražnjenje creva od ekskrementa. U tom položaju pravo crevo ima bolji fiziološki po­ ložaj za akt pražnjenja. Dijafragma pritiska nadole (strelice na slici okrenu­ te nadole), a butine u tom položaju pomažu da se vrši pri­ tisak na mišiće trbušne presije. U celini položaj je ener­ getski bolje „otvoren" prema donjem delu trupa, što i podstiče brzo i lako pražnjenje. 2. Zabrana neurednogposećivanja klozeta u različito vre­ me. - Navikavajte se na jutarnje pražnjenje, istovremeno s mokrenjem. Ako je glavni obrok hrane u podne, a shodno tome i obilno lučenje žuči, postarajte se da se nakon 20-30 minuta posle jela kod vas pojave jaki pozivi za stolicom. 3. Odvlačenje pažnje od akta defekacije. - To posebno odgovara ljudima koji imaju problema sa bolovima za vre­ me pražnjenja: naprsline na pravom crevu, hemoroidi i drugo. Čovek se ne srne suzdržavati od akta defekacije, već treba da profilaktički primenjuje sredstva za brzo za­ rastanje naprslina i otklanjanje bola. 4. Saveti za uspostavljanje normalnog pražnjenja. Kod mladih ljudi uspostavljanje poziva za pražnjenjem podstiče održavanje pravog creva u ispražnjenom stanju, isključujući momenat defekacije. S tim ciljem pacijentu se preporučuje da creva prazni natašte, a zatim, ako je evakuacija nepotpuna, uraditi mikroklistir sa manjom ko­ ličinom vode ili mokraće (100 - 200 grama). U osnovi tog lečenja je princip čuvanje fekalnih masa van pravog creva, što pravom crevu omogućava da se zgrči do normalnih razmera i da izvrši pobuđivanje. Lečenje treba primenji­ vati nekoliko meseci. 107

EMOCIONALNO-VOLJNA MOTIVISANOST ZA LEČENJE DEBELOG CREVA
Neophodno je da regulišete rad tog organa. U supr­ otnom kroz njega dolazi do najvećeg trovanja organizma. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoje zatvori. Prema tome, primorajte taj organ da funkcioniše. Dajte mu jasnu naredbu sledećom emocijom. „Moje debelo crevo je čisto i zdravo. Božanstvena energija zlatne boje uliva se u njegove zidove. Zidovi debe­ log creva zasićuju se svetlosno-živototvornom snagom. Sva­ ka ćelija debelog creva zasićuje se ogromnom, živototvornom snagom. Motorne ćelije debelog creva pune su snage i energije. One vrše kontrakcije snažno i ritmično. Peristal­ tika se u talasima prenosi po debelom crevu, prenoseći la­ ko sadržaj creva. Unutrašnjost debelog creva ispunjena je zlatnom živototvornom svetlošću, koja obrazuje stvaralač­ ku unutrašnju sredinu, mikrofloru višeg kvaliteta. Moje debelo crevo je jako i snažno. Njegovi zidovi su mladalački snažni i energični. Ritam njegovog rada je besprekoran i tačan. Nervno tkivo debelog creva ispunje­ no je živototvornom mladalačkom energijom. Snažni im­ pulsi izazivaju ritmične kontrakcije. Ostaci hrane izlaze lako, slobodno i prijatno. Ja volim svoje debelo crevo i ponosan sam na nje­ gov odličan rad. Moje debelo crevo je čisto i mlado. Novorođenamladalačka energija zlatne boje ispunila je tkiva i ćelije. Zidovi debelog creva zasićeni su svetlosno-živototvornom snagom. Svaka ćelija debelog creva zasićuje se ogrom­ nom, džinovskom, mladalačkom energijom. Motorne će108

lije debelog creva podmladile su se i pune su snage i ener­ gije. One vrše kontrakcije kao dinamo-mašina - snažno i ritmično. Peristaltika se u talasima prenosi po debelom crevu, prenoseći lako sadržaj creva. Unutrašnjost debelog creva ispunjena je zlatnom živototvornom svetlošću, koja obrazuje stvaralačku unutrašnju sredinu, mikrofloru vi­ šeg kvaliteta. Moje debelo crevo je jako i snažno. Njegovi zidovi su mladalački snažni i energični. Ritam njegovog rada je besprekoran i tačan. Nervno tkivo debelog creva ispunje­ no je živototvornom mladalačkom energijom. Snažni im­ pulsi izazivaju ritmične kontrakcije. Ostaci hrane izlaze lako, slobodno i prijatno. Ja volim svoje debelo crevo i ponosim se njegovom novorođenom-mladalačkom snagom i neograničenom svetlosnom energijom. Moje crevo me sluša i radi preci­ zno i sigurno. Creva rade izvanredno i besprekorno. De­ belo crevo će tako raditi danas, sutra, prekosutra i uvek". Emociju treba čitati 5-10 puta uzastopce sa zamišlja­ njem peristaltike i „vizijom" tkiva i oblika debelog creva. Ako se svesno pristupa lečenju zatvora, svi rokovi se znatno skraćuju - od 1 do 3 nedelje. Balneološka i banjska terapija zatvora, iako je indika­ tivna, bolesnicima ne treba po svaku cenu sugerisati to kao neophodno sredstvo lečenja. Za piće se uzimaju vode esentukija (proizvođač vode) i hladne vode sa većim procentom gvozda. Kontraindikativno je stalno piti gorku vodu (Batalinski izvor). Banjsko lečenje ima značaj ne sa­ mo zbog primene pitke vode, već i zbog opšteg uticaja pro10

Primedba prevodioca.

109

mene situacije (boravka) na psihičkonervnu delatnost rasterećenje od ustaljenih nadražaja, promena utisaka, di­ jete, načina života čoveka. Zatvori kod dece su česta pojava. Broj pražnjenja to­ kom dana, izgled, boja, miris i njihova konzistencija zavi­ se od uzrasta deteta, njegove konstitucije i načina ishra­ ne. Tako, zdravo dete u prvoj godini života pri ishrani do­ jenjem može imati stolicu 3-5 puta dnevno, ekskrement je jarkožut što ukazuje na odličan rad jetre i žučne kese, homogene konzistencije kao kod pavlake i sa kiselim mi­ risom. Pri ishrani dojenčeta kravljim mlekom stolica je manje učestala - 1-2 puta dnevno, gušća je, često ofor­ mljena, beličastožuta i miriše na trulež. Deca starija od dve godine obično imaju jednu stolicu dnevno i ekskre­ ment je oformljen. Odsustvo ili zadrška stolice (mekonijum) kod novo­ rođenčeta može ukazivati na anomaliju u razvoju creva, na primer, suženost jednog ili drugog dela creva. Uporna zadrška stolice je stalni simptom hipotireoze (nedovolj­ nog rada štitaste žlezde). Funkcionalni zatvori kod dece mogu imati različito poreklo. Kod dojenčadi najčešći uzrok zatvora je količin­ ski i kvalitetni nedostatak (deficit) ishrane. Prvih meseci života zatvori mogu biti rezultat nedovoljne ishrane, o če­ mu svedoči slabo povećanje telesne težine, retko mokre­ nje, uznemirenost i drugo. U tim slučajevima često se ja­ vlja „gladna stolica" - oskudna i tamnozelena. Kod neke dece kao rezultat dobre asimilacije majči­ nog mleka stolica može biti retka - jedanput u 1-2 dana. Svojstva stolice se ne menjaju i pri tom se opšte stanja de­ teta ne pogoršava. 110

Prilikom dojenja veliki uticaj na zatvor kod deteta ima način ishrane i zadrška stolice kod majke. Kod dece koja se veštački hrane, zatvori se javljaju usled jednolične ishrane mlekom, bez unošenja druge hrane i nedostatka vitamina, posebno grupe B. Kod dece starijeg uzrasta, kao i kod odraslih, zatvo­ ri se mogu javljati usled uzimanja jednoobrazne, propasirane hrane koja se lako asimiluje i koja sadrži malo celu­ loze (meso, mleko, jaja, mlad kravlji sir, šećer, beli hleb i drugo). Veliki značaj ima i odsustvo pravilnog dnevnog rasporeda aktivnosti i pravilne ishrane. Kod dece koja se nedovoljno kreću, kao i kod dece koja malo borave na svežem vazduhu mogu se javljati atonični zatvori. Zatvore, takode, podstiče ignorisanje poziva na defekaciju koje vuče korene još iz detinjstva. Evo tipičnog primera za to, koji sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umeće samolečenja prirodnim sredstvima : „Kada na ne­ koliko minuta pre odmora učenik oseti potrebu za nu­ ždom, a uzdržava se, tj. ne odlučuje se da zamoli nastav­ nika da izađe iz straha da mu molbu može odbiti, da će time skrenuti na sebe pažnju ostalih i drugo, antiperistaltički pokreti guraju materijal ispod dijafragme, gde se on nagomilava. Potreba za nuždom se smanjuje ili čak sa­ svim nestaje. Čim se oglasi zvono za odmor, dete sa zano­ som počinje da se igra i potreba za nuždom se ponovo ja­ vlja, ali je ono još jednom prigušuje, verujući da ima vre­ mena da ode u toalet posle igre. Međutim, potpuno neo­ čekivano za njega, dolazi vreme da se ponovo vrati u raz­ red, a potreba za nuždom i dalje postoji. Ovoga puta, bo­ jeći se ukora, ono čini sve napore da pretrpi i potisne tu neophodnu fiziološku potrebu. Pri tom, ako se takva za111

drška ponavlja više puta, ona ubrzo smanjuje aktivnosti i osetljivosti nerava, koji su odgovorni za tu funkciju. Re­ fleksi ne daju potrebno pobuđivanje, osećaj nužde otu­ pljuje i odlazi u drugi plan, a dete čak i ne primećuje, bez obzira na slabu probavu, osećaj težine u glavi, slab uspeh, odnosno da uzastopce 4-5 dana ne ide u toalet". U zrelom dobu jutarnja žurba, neudoban toalet, če­ sta službena putovanja itd. takode uzrokuju zatvor. Sve navedeno posebno se odnosi na žene. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. Trudnoća, poseb­ no u drugoj polovini, takode podstiče zatvore. Zatvori kod dece mogu biti rezultat preboljene dizenterije usled oštećenja nervnih čvorišta i spleta creva. U takvim slučajevima često se dešava da ispadne pravo cre­ vo pri naprezanju (napinjanju). U lokalne uzroke, koji refleksno izazivaju zatvor kod dece, spadaju naprsline anusa ili upalni procesi u pra­ vom crevu (na primer, od glista), koji pričinjavaju detetu bol za vreme defekacije i primoravaju ga da taj akt zadr­ žava („strah od nokšira"). Neka deca zatvor podnose lako, bez poremećaja opšlcg stanja svog zdravlja. Kod druge dece, posebno ako su zatvori duže izraženi, javlja se niz simptoma, koji su u ve­ zi sa autointoksikacijom, kao i visoko podignutom dija­ fragmom usled nagomilavanja gasova. Takva deca su bleda, brzo se zamaraju, imaju glavobolje i osećaj težine, od­ nosno nadutosti u stomaku. Moguće je povećanje tempe­ rature, posebno kod mlađe dece (beba), koja zbog zatvora postaju uznemirena, odbijaju da jedu i loše spavaju. Da bi se zatvor kod dece pravilno lečio, treba najpre otkriti uzroke. Kod dojenčeta treba regulisati način živo112

ta i ishrane majke. Pri nedovoljnoj ishrani ili jednoličnoj mlečnoj ishrani treba odmah korigovati ishranu - poveća­ ti obrok ili uvesti dodatne obroke prema uzrastu deteta. Deci koja se veštački hrane, preporučuju se kisele smeše: kefir, jogurt, kiselo mleko, koje se prethodno razblaži sa ugljenim hidratima koji lako previraju (odvar od ovsa). Pr­ vih pola godine života detetu treba davati sokove u količi­ ni od 30 do 50 mililitara, od kojih najbolje purgativno dej­ stvo ima sok od šargarepe i grožđa. Posle pola godine mo­ že se davati propasirano povrće i voće, a posebno skuvane suvc šljive i suve kajsije. Ishrana dece starijeg uzrasta mora biti redovna, sa dovoljnom količinom celuloze, koja jc, ipak, kontraindikativna kod spatičnih zatvora. Preporučuju se pokretne igre na čistom vazduhu i šetnje. Veliki značaj ima pravilno vaspitavanje deteta: treba ga od malih nogu navikavati na sistematsko svakodnevno pražnjenje creva u isto vreme, najbolje ujutro zajedno sa prvim mokrenjem ili posle doručka, pošto se posle jela pojačava peristaltika debelog creva na račun efekta izbaci­ vanja žuči. Pri spastičnim zatvorima kod starije dece treba sta­ vljati nešto toplo na stomak, na primer, obloge sa ukuva­ nim urinom. Kod naprslina na anusu preporučuju se mlečno-uljni ili uljni klistiri po 30 mililitara za decu do 1 godine života, po 75-120 mililitara - starijoj deci ili svece od kakaovog ulja - 1-2 grama. Klistire i purgative treba primenjivati u početnom periodu lečenja, dok se ne otkloni uzrok. „Posle čitanja knjige „Lekovite sile" kćerka je uradila seriju ispiranja creva urinom i samo jednom očistila jetru. 113

(Jetru je trebalo očistiti i ojačati sokovima. - Autor.) Prešla je na odvojenu ishranu i počela da pije urin tri pu­ ta dnevno. Rezultat nije izostao. Posle mesec dana takvog režima kod kćerke se normalizovao pritisak, prestala je da je muči jetra, nestalo je mučnine i bolova oko jetre, javio se apetit, nestali su hemoroidi i zatvor. (Propuštaju da pričaju o zatvorima, a upravo su oni glavni krivac total­ ne zagađenosti organizma i toksikoze. - Autor.) Tako­ de je, usled redovnog uzimanja urina, iz nosne duplje (po­ sebno ujutro) intenzivno počeo da izlazi gust gnoj sa sluzi. Kćerka je često bolovala od angine, skoro stalno je imala kijavicu, a zatim se pojavio laringitis. Sve je trajalo mesec dana. Kćerka je naočigled svih nas počela da se oporavlja. Regulisala joj se telesna težina i pojavilo se rumenilo na li­ cu. Ponovo je postala puna života i vesela "!

- smanjili su se kijavica, kašalj, suzenje očiju, počela sam bolje da razmišljam; - poboljšanje na nogama (estetsko); - genitalne organe često ispiram mokraćom. Spoljašnje poboljšanje: - lice mi se prolepšalo; - zadah iz usta se manje oseća". Drugi primer. „Imala sam čir na dvanaestopalačnom crevu, zatvore i reumatoidni poliartritis. Pila sam ukuvanu mokraću, primenjivala klistire i mikroklistire. Iz mene je izašlo mnogo nečistoće, meduza i nekakvih končića, kao i tri krem trake (svakoga dana po jedna). Tokom go­ dine 24 puta sam čistila jetru i svaki put su izlazili kamen­ čići (nije bilo žučnih). Sada nemam čir na dvanaestopalačnom crevu, niti za­ tvore. Svakoga dana se normalno oporavljam". Treći primer. „Počela sam da se lečim urinom 1993. go­ dine. Imam 60 godina. Izlečila sam: žuljeve na malim pr­ stima - za jedan dan; nokat na velikom prstu noge - za tri dana; hronični kolitis (od kojeg sam bolovala 29 godina) - za šest dana; hronični gastritis (od kojeg sam bolovala 5 godina) - za šest dana; nestala je glavobolja; zatvori (po­ sle prvog porođaja 1961. godine) - za tri dana; hemoroidi (javili su se posle porođaja 1961. godine) - za šest dana; naprsline na anusu - za tri dana; kijavicu i kašalj praktič­ no nemam; temperaturu vrlo brzo skidam (stavljam vatu natopljenu urinom na puis); leva noga mi se oduzela uradila sam nekoliko klistira sa svežim urinom, a zatim sa starim i stavljala sam obloge na nogu. Već posle nedclju dana mogla sam da trčim ". 115

PRAKTIČNI PRIMERI LEČENJA ZATVORA ČIŠĆENJEM ORGANIZMA URINOM I PRAVILNOM ISHRANOM
Prvi primer. „Počela sam da pijem svoju mokraću uju­ tro i uradila sam 20 klistira. Rezultati: - počela sam lakše da dišem i poboljšao mi se rad srca; - koža na licu bila mije suva, stanje se poboljšalo; - krčanje u stomaku je prošlo, prošlo je štucanje i žga­ ravica, stolica se poboljšala, ali ponekad imam zatvore. Slabost, neki nejasan pritisak u jetri koji dolazi iz leda i kao da me nešto probada ispod desnog pazuha; - smanjilo se krvarenje desni (ujutro ih ispirani);

Četvrti primer. „Invalid sam II kategorije. Patio sam od aritmije srca, noge su mi bile kao paralisane, zatvori, ast­ ma, adenom i reklo bi se, pri normalnom hodanju talože­ nje soli. Imam 78 godina. Prošle su tri nepotpune godine otka­ ko sam bezuslovno počeo da primenjujem „Bioritmologiju i urinoterapiju". Vaše „Lekovite sile" ne samo da su me iz­ leći le, već su me i podmladile. Podarili ste mi zdravo srce, lakoću u kretanju kao kod mladića - trčim, nestala je ast­ ma čak i pri brzom, dužem trčanju. Posle dužih ispiranja zuba mokraćom prestali su da mi ispadaju zubi. Iznenađe­ nje za mene, ne daju mi više od 60godina". Peti primer. „Patio sam od zatvora, imao gastritis, ja­ vljali su se gasovi, poremećaj probavnog sistema, lice mije bilo prekriveno miteserima. Kupio sam Vaše knjige. Dva puta sam čistio debelo cre­ vo 1997. godine. Prvi put sam ga čistio urinom koji je odstajao 7 dana. Drugi put ukuvanim urinom do 1/4 - u vre­ me najveće aktivnosti creva. Čišćenje je prošlo bez bolova. Izlazilo je nešto crno i stare eksk remen Ine mase. Istovre­ meno sam prešao na odvojenu ishranu. Počeo sam svako­ ga dana da pijem urin i da njime umivam lice. Nekoliko puta primenio sam kupke sa ukuvanim urinom i mazao telo zejtinom (biljnim uljem). Rezultat: iščezli su zatvori, idem u toalet 2 puta dnev­ no. Nestao je gastritis, prestali su gasovi, nema nikakvih poremećaja probavnog sistema. Lice mije bez bubuljica". Šesti primer. „Imam 38 godina. Pročitala sam svih 5 to­ mova Vaših „Lekovitih sila". Počela sam da postupam po njima. Pijem ujutro po 200 grama srednje porcije urina. 116

Kosa mi je gušća. Ranije sam imala veoma retku i tan­ ku kosu, čak se na pojedinim mestima videla ćelavost. Sa­ da mi je kosa bujnija a dlaka čvršća. U detinjstvu sam imala kovrdžavu kosu, ali mi se posle 17. godine kosa is­ pravila. Posle rođenja sina kosa je počela da mi opada i da se proreduje. Posle uzimanja urina regulisala se stolica. Ranije sam imala zatvor, išla sam u toalet jednom u 2-3 dana". Sedmi primer. „Počela sam da pijem urin 5. jula 1992. godine, ujutro, redovno do 200 grama, a danju - ponekad. Za to vreme kod mene su prošle neke bolesti: zatvor i sma­ njili su se hemoroidi. Posle dva meseca od početka uzima­ nja urina javila se jaka kijavica i nekoliko meseci iz nosa je izlazio pravi gnoj". (To je posledica zagađenosti orga­ nizma usled zatvora. - Autor.) Osmi primer. „Moja kćerka ima 30 godina i kod nje su deformisani i poremećeni svi ventili sve do jednog u crevima, i otuda nepodnošljivi zatvori. Pojava žuči u želucu, stalna gorčina u grlu. Primenila je Prokšalanu (način čišćenja pijenjem za­ soljene vode, koji je opisan u mojim knjigama o čišće­ nju. - Autor.) i posle nje je pristupila čišćenju jetre. Dva puta je čistila jetru. Ujutro se probudila sa zapanjujućim osećajem da prvi put, posle nekoliko godina, u grlu ne oseća gorčinu. Postigla je i drugi uspeh. Sada skoro svakoga dana ima potrebu za toaletom, ponekad po 2 puta. Kod nje su se oči bukvalno otvorile i raspoloženje joj se pobolj­ šalo". Deveti primer. „Imam 28 godina. Očistila sam creva pr­ vo običnim, a zatim ukuvanim urinom. Iz mene je izlazilo 111

mnogo sluzi, a jednom je izašla nekakva loptica sa dugač­ kom nogicom. Posle tog čišćenja prestali su zatvori, stoli­ ca je postala redovna i smirili su se hemoroidi, iako su čvorići hemoroida ostali". (U nekim slučajevima polipi su uzrok zatvora. - Autor.) Deseti primer. „Imam 69 godina, visoka sam 155 cen­ timetara i teška 50 kilograma. Od maja 1995. godine ozbiljno sam počela da radim po Vašim knjigama. Pridr­ žavam se svih Vaših preporuka: ishrana, trljanje, oblozi na glavu, klistiri i mikroklistiri. Tri puta sam čistila jetru. Od septembra meditiram. Za vreme poslednjeg čišćenja jetre iz mene je izašlo mnogo sluzi - 500 grama - i pri svakom mikroklistiru izlazi sluz. Više ne znam kako da je se oslo­ bodim. Samo još nisam gladovala. (Promenite ishranu, gladujte na urinu 34-36 sati jednom nedeljno sa pot­ punom primenom urina i klistira - sve će se normalizovati sa sluzi. - Autor.) U mnogo čemu sam postigla pozitivne rezultate. Prošli su zatvori, oslobodila sam se osteohondroze i ne bole me rumeni zglobovi. Imala sam holecistitis, gastritis i pankreatitis, uradili su mi ultrazvučno ispitivanje - sve je u grani­ cama normale!" Jedanaesti primer. „Imam 39 godina. Od 1990. godine počela sam da se bavim samoozdravljenjem, pošto sam u tridesetim godinama bila jako bolesna: gastritis sa sma­ njenom sekrecijom, vegetativno-vaskularna distonija, tahikardija, radikulit itd. Počela sam čišćenje organizma pre­ ma Semjonovoj. (Čišćenje debelog creva pomoću limu­ novog soka i vode, čišćenje jetre pomoću limunovog soka i maslinovog ulja i čišćenje zglobova pomoću lo­ vorovog lista. - Autor.) Rezultati su bili zapanjujući: do 118

bar san, mogla sam mirno da hodam na duža rastojanja i čak u cipelama sa štiklom, poboljšano mije pamćenje, po­ čela sam da gledam na okolinu drugim očima. Nabavila sam Vaše knjige 1994. godine i to I i II tom. Detaljno sam ih izučila, počela da primenjujem odvojenu ishranu i da vežbam neke vežbe. Rezultati nisu izostali: sa­ znala sam šta je to apetit, šta znači živeti bez zatvora, tj. creva su se svakoga dana sama praznila". Dvanaesti primer. „Imam 32 godine. Pošto sam imala neka ginekološka oboljenja odmah sam pristupila urinoterapiji, ali ne sasvim pravilno jer sam suviše želela da se oslobodim svojih bolesti. Odmah sam počela da pijem urin 3 puta dnevno po 100- 200 grama i uporedo s tim da čistim creva, da se tr­ ljam urinom i ispitam špricom. Umesto poboljšanja došlo je do izvesnog pogoršanja zdravlja, na što sam bila spremna. Javili su se bolovi u je­ tri, na telu su se pojavile ospe, na preponama gljivice, ko­ je su podsećale na opekotinu. Čak sam se preplašila, ali bez obzira na sve, produžavam da pijem urin, da se trljam i ispirani, da se njime klistiram, jer iz sve duše verujem da će se vremenom sve dovesti u normalu i da ću povratiti zdravlje. Radi toga izdržavam sva moguća ispitivanja, sve moguće krize jer shvatam, da se za dva meseca ne može postići stoprocentni uspeh u ozdravljenju, pošto se organi­ zam trovao godinama. (Da, usled primene urina i čišće­ nja creva počela je kriza čišćenja - ozdravljenja. Bole­ sti koje su bile u organizmu pohrlile su iz organizma napolje. - Autor.) Čim je počelo da mi se poboljšava stanje nestale su glji­ vice, normalizovala se stolica (niko neće da prati kako 119

ide u toalet. Mnogi ljudi pate od skrivenih zatvora, smatrajući da im je dovoljno da idu u toalet jednom u dva dana. Ali ponekad je ijednom dnevno nedovoljno, što i uzrokuje skriveni zatvor i nepotpuno pražnjenje debelog creva. To neprimetno izaziva kod čoveka bolo­ ve u jetri, zadebljavanje grudi, gljivična oboljenja i mnoge druge neprijatnosti sa zdravljem. - Autor.), gru­ di su mi postale mekše, manje me boli jetra. Jednom sam je čistila i spremam se da to uradim još jednom. Počela sam kod svojih najbližih i rođaka da propagiram Vaš me­ tod urinoterapije, navodeći, primera radi, moj očigledan uspeh ". Trinaesti primer. „Imam 47 godina. (Piše žena iz Nemačke. - Autor.) Posle prve serije ispiranja creva (nakon mesec i po dana) povukli su se hemoroidi, od kojih sam patila 15 godina! Oslobodila sam se od višegodišnjih za­ tvora!" Četrnaesti primer. „Od septembra sam počela da pijem ujutro urin i očistila sam creva, prvo običnim, a zatim uku­ vanim urinom. Za mesec dana rezultati su bili zapanjuju­ ći: 1 - smršala sam 6 kilograma, 2 - creva mi funkcionišu redovno, 3 - prošla me je stalna glavobolja, 5 - stišali su se bolovi u krstimo i karlično-bedrenim zglobovima, i najvažnije, koža mije postala skoro potpuno čista - letim od radosti". (Kada se koža čisti i regeneriše to je znak da organizam kroz kožu upija više energije. Spolja se to odražava u lakoći i energičnosti - „letenju od radosti". - Autor.) Petnaesti primer. „Imam 34 godine. Prema Vašim knji­ gama počeo sam da se lečim pre godinu dana, po ličnoj 120

inicijativi i želji. Kao podsticaj poslužilo mije to što pola godine nisam video majku, a kada sam je. ugledao, nisam je prepoznao, jer od ranije bolesne žene nije ostalo ni tra­ ga. Smršala je, izlećila alergiju na lekove i oseća se veoma dobro. I eto, kada sam sve to video, odlučio sam da probani. Očistio sam creva, jetru 7 puta i spremam se da čistim bu­ brege. Pomoću Vaših knjiga izlečio sam tromboflebitis (patio sam 10 godina, leti kada je toplo nisam čak mogao ni da hodam), hemoroidi su se povukli sami od sebe, sto­ lica je meka, nestala su mi sva oboljenja usled prehlade (ranije u proleće, jesen, zimi - stalno furunkuli i kijavica), smršao sam 10 kilograma (imao sam 90 kilograma, a sa­ da imam 80 kilograma, visok sam 180 centimetara). Telo mije postalo vitko i pod mladih se, kao kod osamnaesto­ godišnjeg mladića. Izbacio sam sluz iz glave, povećao mi se opšti tonus, mozak mi odlično funkcioniše". Šesnaesti primer. „Moja majka ima 50 godina. Godine 1995. operisala je cistu na jajnicima. Cistu i jajnike su joj odstranili, da bi joj sledeće 1996. godine otkrili maligni tu­ mor na jajnicima u trećem stadijumu. Lečena je, ali bez rezultata. Sa dijagnozom „rak jajnika" moju majku su ot­ pustili iz bolnice u teškom stanju. Nije jela, nije pila, nije išla u toalet, mučili su je jaki bolovi i osećaj nadimanju, pošto joj je stomak bio mnogo uvećan. Uzimala je 4 puta dnevno promedol. Prijatelji su nam preporučili Vašu knjigu „Lekovite sile". Pažljivo smo je izučili i pristupili terapijama. Počela je da pije cele dnevne porcije urina, pošto one iz­ nose oko 100 grama. Mokraća je bila mutna i crvena. Ta­ kode je trljala telo po 15 - 20 minuta mojim ukuvanim 121

urinom, stavljala obloge sa urinom, kataplazije (obloge sa glinom) , tampone u vaginu i radila je mikroklistire. Posle prve kataplazije majka je osećala kao da ispod trbušne maramice izlazi vrelina, glina je bila veoma vruća. To se više nije ponovilo. (To je bio prelazak patologije na glinu. - Autor.) Rezultat toga je da se posle tri nedelje sto­ mak znatno smanjio, stolica je bila svakodnevna, samo­ stalna (što se nikad nije dešavalo, jer je mama celog živo­ ta koristila purgative), mama se hrani prema Vašim prepo­ rukama, hoda, šeta po ulici, primenjuje kontrastna poliva­ nja (tuširanju)".
11

KORISNI SAVETI PROTIV ZATVORA
SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE, REGULISANJE I SIMPTOMI NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA

D

Sedamnaesti primer. „Pišem Vam povodom moje bake. Ona ima 59 godina. Lečila se prema Vašem metodu i oslo­ bodila se mnogih oboljenja: splasnuo jefibrom materice, prošao je hronični kolitis, imala je stalne zatvore, a sada se to sve regulisalo, oporavila joj se gušterača (pankreas) i prestali su napadi kroničnog pankreatitisa. Poboljšao joj se rad srca. Pila je srednju porciju, jutarnju i noćnu, utrljavala urin, 2 puta očistila creva za pola godine običnim uri­ nom i diuretikom (ukuvanim urinom do 1/4 ) . Odlično se osećala ".
n

o sada smo mnogo saznali o zatvorima, ulozi debe­ log creva, načinu njegovog obnavljanja, ali ko od nas nije rekao - sa mnom je sve u redu. Pogledajmo stvari tre­ zveno. Ovo poglavlje će vam pomoći da sigurno saznate, da li je vaše debelo crevo u redu. Ukazaću na spoljašnje simptome (ponekad tako udaljene da nemaju veze sa de­ belim crevom), koji upućuju na proces patologije u njemu (i to kakve patologije). To će vam pomoći da se orijentišete i namenski odaberete sredstva rada nad sobom.

1. Simptomi patologije: a) zatvor: obložen jezik, smrdljivo disanje, iznenad­ na glavobolja, apatija, pospanost, težina u donjem delu stomaka, naduvenost, bolovi i krčanje u stomaku, sma­ njen apetit, nasilna i nedovoljna stolica, ospe po koži, ne­ prijatan miris tela, zatvorenost, razdražljivost i mračne misli; b) nespecifični gnojni kolitis (upala sluzokože debe­ log creva, stvaranje gnojnih rana - čireva) uočava se u uz­ rastu od 10 do 30 godina. Spoljašnji simptomi javljaju se kod 60-75% bolesnika: patološke promene na koži, upala 123

1 1

Primedba prevodioca.
2

*

Primedba prevodioca.

122

sluzokože usne duplje (stomatitis), upala sluzokože očiju (konjunktivitis), upala zglobova (artritis) i oboljenja jetre; c) polipi o svom prisustvu „signaliziraju" rastom vi­ sećih mladeža na vratu i ispod pazuha; d) crna naslaga na zubima ukazuje na prisustvo skrivenih degenerativnih promena sluzokože debelog cre­ va, njenog oblaganja crnom opnom plesni, i avitaminoza vitamina A; e) usled raznovrsnih disfunkcija debelog creva stra­ daju koža i sluzokože: sinusitisi, rinitisi, angina, adenopatija, stomatitis, gingivitis, glositis (upala jezika), odontal­ gia (zubobolja), bronhijalna astma, mehurasti lišaj usta (herpes). Ako vam se navedeni simptomi često javljaju ili već postoje (u normalnom zdravstvenom stanju oni uopšte ne postoje), počnite da primenjujete program lečenja debe­ log creva. 2. Regulisanje U daljem tekstu biće više reci o tome kako se prema ekskrementnim masama možete orijentisati da li vam pro­ dukti odgovaraju i koliko ih često možete upotrebljavati. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa, ribe, jaja, mleko, mlad kravlji sir, ostali sirevi, supe, buljoni, čorbe, kakao, kafa, jak čaj, beli hleb, kolači, torte, beli šećer, propasirane kaše, supe sa rezancima, beli dvopek - skloni su da stvaraju ekskrementno kamenje. (Borovnica - Vaccinium myrtillus, sremza, trnina - Prunus padus, Cerasus padus, kupina - Rubus caesius, kruške i dunja - jednostavno ih učvršćuju.) Zato što ti produkti po svom sastavu predsta124

vljaju jednorodnu, monomernu masu, ona se, dehidrira­ jući u debelom crevu, pretvara u tvrdi ekskrementni ka­ men koji, ako se ne zaglavi u naborima debelog creva, mo­ že povrediti anus pri izlasku. Nagomilavajući se u tako­ zvane „ekskremcntne čepove", ekskrementna masa bitno otežava akt defekacije, dovodi do nepotrebnog naprezanja (napinjanja), koje izaziva naprsline na anusu itd. Na kra­ ju, uvidećete da u početku izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića), a zatim tečniji. Da se to ne bi dešavalo, trudite se da što manje upotrebljavate navedene produk­ te ili ih kombinujte sa biljnom hranom koja sadrži gruba vlakna. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu, što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa, ne menja osmozni priti­ sak u šupljini organa probavnog sistema i formira fekalne mase potrebne konzistencije. Prema tome, čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah treba da se prisetite koji ste od navedenih produkata jeli. Privremeno se odrecite tog pro­ dukta, jedite više salate, monolitne prekrupe, a zatim po­ vremeno uključujte taj produkt u svoj dnevni obrok. To će vam pomoći da regulišete svoju stolicu i da uspostavite normalno funkcionisanje creva.

3. Simptomi normalnog rada Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Ona mora biti re­ dovna i u idealnom slučaju creva moraju proraditi nakon 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. Ekskrement po svojoj konzistenciji treba da podseća na jednorodnu masu u obliku paste, forme kobasice, bez mirisa i ne srne da pr­ lja WC solju (zalepi se - ne možeš da otkineš) posle spiranja. Defekacija treba da bude laka i trenutna. 125

Posle svake stolice treba oprati (a ne brisati papi­ rom) anus. To se može raditi u kupatilu pod mlazom vo­ de (tušem). Treba primenjivati prohladnu vodu, mlaz vo­ de treba da bude normalan i da ne nadražuje anus. Posle ispiranja anus i njegovu okolinu treba posušiti specijalno u tu svrhu određenim mekim peškirom. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sredstva. 1. Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutro (lokalno vreme). To su dva sata najaktivnijeg rada debe­ log creva u toku 24 sata. 2. Jogista Sva mi Šivananda savetuje da se ujutro udiše svež jutarnji vazđuh, koji podstiče evakuaciju. 3. Poziv za stolicu mnogo je lakše kod sebe izazvati za vreme akta mokrenja. Postoji određena analogija između refleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta obodnog creva. Otuda voljni akt ima veliki uticaj upravo u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da se dovedete do osećaja „nužde", već da akt defekacije izazovete snagom volje, koristeći već opisane mehanizme. To će, naravno, uticati da vaše debelo crevo postane „svesno", da se njime lako upravlja i da se mnogo manje zagađuje. 4. Veoma važan značaj ima poza čoveka pri pražnje­ nju creva. Tu su obično dva položaja: seđeći na WC šolji i čučeći - „poza orla". U „pozi orla", kada su butine prilju­ bljene uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, po­ trebno je manje napora za pražnjenje creva. Isključena su suvišna naprezanja, što je posebno važno kod obolelog anusa, kao i za profilaksu. „Poza orla" podstiče trenutni akt defekacije tokom 5 -7 minuta. Pri tom glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom naprezanju. 126

Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se spušta dijafragma, a organi trbušne duplje vr­ še pritisak na debelo crevo i time podsliču njegovo pra­ žnjenje. To je trenutni akt defekacije. Dete treba od de­ tinjstva navikavati na takav akt. Primena ta četiri savela u različitim kombinacijama i posebno zajedno pomoći će da se prirodno reguliše po­ ziv na stolicu, omogućiće da se njime upravlja i da to bu­ de voljni akt.

ČETRNAEST SAVETA ZA JAČANJE ZDRAVLJA
1. Ne budite lenji da potrošite 15 minuta na vežbe asana i vežbe za stomak. Takvo svakodnevno vežbanje obezbediće vam zdravlje i dug život. Zahvaljujući tome oslobodićete se lekova ili bilo kojih drugih sredstava koja se uzimaju zbog slabosti i bolesti. Samo vam zdravlje mo­ že doneti pravu sreću. Nema zdravlja - nema ni blagosta­ nja, spokojstva i sreće. 2. Dok vežbate ne grešite! Budite mirni i puni život­ ne radosti. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. To će vam obezbediti zdravlje, lepotu i dug život. 3. Nema vežbanja - nema jela! To treba da vam po­ stane ne samo deviza, već i pravilo života. 4. Jedite redovno. Stvorite kod sebe naviku da bla­ govremeno odgovarate na pozive za pražnjenje creva. 5. Ne jedile ako vam se ne jede. Čak i najslabiji po­ ziv na stolicu ne treba odbijali, time ćete povećati njego­ vu osetljivost. 127

6. Stimulatori kao što su čaj, kata, duvan, purgativi u bilo kom obliku opasni su. Odrecite ih se, inače će vas ubiti. 7. Ne jedite noću i ne spavajte danju. To izaziva za­ tvore. Opravdan je samo kraći odmor sa potpunim opuštanjem tela u trajanju najviše do jednog sata. 8. Ako se predomišljate, da li da jedete ili ne - ne­ mojte jesti! Ako se predomišljate, da li da idete u toalet idite! To je zlatni ključ za zdravlje, sreću i dug život! 9. Jedite polako i ne pijte vodu za vreme jela. Žeđ treba utoliti tek jedan sat posle jela. Bolje je pre jela popi­ ti malo vode ili druge tečnosti. 10. Sažvaćite svaki komad hrane 32 puta, da biste obezbedili zdrave zube, redovnu stolicu i da ne zaradite zatvore i trpite njihove posledice. 11. Izbegavajte pečenu, prekuvanu, bajatu (tvrdu), vruću, hladnu i tešku hranu. 12. Jedite samo kada ste radosni i oslobođeni teških misli. Nikada ne uzimajte hranu i napitke kada ste gnevni i loše raspoloženi. 13. Posle jela polako prošetajte napred - nazad, isto­ vremeno masirajući rukom stomak, čime obezbedujcte dobru probavu hrane i peristaltiku. To se posebno odnosi na osobe sklone zatvorima. 14. Posebno se pobrinite za duhovno zdravlje i psi­ hički mir, jer je to mnogo važnije od hrane za očuvanje zdravlja, snage, energije, sreće i dugog života. Onaj ko počne da pravilno primenjuje naše vežbe i savete, nikada neće znati za nervozu želuca. Nakon 4-6 meseci redovnog vežbanja tih vežbi (asana) doći će do pot­ punog izlečenja od svih oboljenja organa za probavu hrane. 128

LEČENJE HEMOROIDA
Kao što nam je poznato, do 50% zatvora javlja se usled toga što čoveka boli anus i što mu je pražnjenje bol­ no. Zbog toga on trpi do maksimuma, prigušuje pozive za prirodno pražnjenje i stiče zatvor. Najčešći uzroci zatvora zbog bolova u anusu su od hemoroida. Zato, pre nego se zauzmete da otklonite zatvor, treba izlečiti hemoroide.

Nekoliko narodnih načina tečenja hemoroida a) Jednu kafenu kašičicu praška slačice staviti u usta i držati u ustima dok se ne zgrudva i resorbuje. Dopunski: prokuvati suncokretovo ulje, u njemu na­ topiti vatu i staviti je u anus. Navedeno sredstvo dobro pomaže kod hemoroidnih čvorića i čvoruga. b) Četiri supene kašike slačice rastvoriti u tri litra ključale vode. Naliti u kofu (lavor) i šesti iznad toga. Umo­ tati se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. To ponoviti 2-4 puta. Praksa je pokazala da bolovi iščezavaju, a čvorići se povlače. c) U emajlirani lonac sakupiti svu svoju mokraću od jednog mokrenja. Postaviti lonac na vatru i dovesti do ključanja. Skinuti lonac sa vatre i postaviti ga na mesto gde ćete vršiti zagrevanje (na primer, u kofu ili lavor). U mokraću nasuti 1 supenu kašiku sode bikarbona i šesti. Umotati se ćebetom. Podstiče resorpciju čvorića. 129

Nekoliko proverenih recepata sa češnjakom (belim lukom) protiv hemoroida Isprati hemoroidne čvoriće toplim urinom, a zatim na njih stavljati od 3 do 5 puta pamučne ili vunene oblo­ ge natopljene u soku od češnjaka ili razblaženom nastru­ ganom češnjaku. Mogu se primenjivati sedeće tople kupke sa dodava­ njem u vodu soka iz 5 režnjeva češnjaka u trajanju od 10 minuta. Ako su hemoroidi unutrašnji, treba očistiti režanj češnjaka, namazati ga uljem (maslacem ili biljnim uljem - zejtinom) i ubaciti ga u pravo crevo. Možete 2-3 režnja češnjaka isitniti (istucati), pomešati sa vrućim maslacem i od te smeše napraviti svece (naliti istopljeni maslac u konusne oblike od folije i staviti u frižider). Posle svakog vršenja nužde te svece stavljajte u anus.

Mula-bandha i lečenje hemoroida U nekim slučajevima „gimnastika" anusa pomaže u izlečenju veoma upornih hemoroida. Ta gimnastika se iz­ vodi pomoću jednostavne vežbe - svesnog stezanja i istezanja anusa. Prema joga terminologiji, to se naziva „mu­ la - bhanda" (mula - koren, bandha - stezanje, zatvara­ nje). Samo to podstiče bolju cirkulaciju krvi kroz hemoroidalne vene i samim tim otklanja zastoj krvi. Na primer, jedna žena je mnogo patila od hemoroi­ da, a izlečila se bez lekova za nekoliko dana pomoću mu130

la-bandhe. 0 svojim hemoroidima i načinu lečenja kaže daje imala takve bolove, da nije mogla ni da ustane, ni da sedi, ni da hoda. Naravno, ona je isprobala različite meto­ de lečenja: parila se u vodi sa hipermanganom, mazala hemoroide raznim mastima, stavljala salo na hemoroide. Ništa nije pomagalo. Kod lekara nije išla, stidela se jer su svi hirurzi bili muškarci. Da se izleči ovim metodom preporučio joj je sin. Rekao joj je da jogisti tako lece hemoroide i ako treba, po­ dižu opuštene unutrašnje organe. Žena je u početku sum­ njala, a zatim je odlučila da proba - nije imala šta da iz­ gubi. Čitavo lečenje sastojalo se u sledećem postupku: ona je uvlačila analni otvor (anus) 8-10 puta zaredom. Što je to češće radila tokom dana, to joj je bilo sve bolje i bolje. Vežba se može raditi stojeći, ležeći, sedeći, kao i za vreme hodanja. Već trećeg dana žena je osetila poboljša­ nje, a posle mesec dana hemoroidi su iščezli! Dalje se ta vežba preporučuje sa ciljem profilakse. Prošlo je 13 godina kako su kod te žene hemoroidi potpu­ no nestali i više se nisu pojavljivali. Te jednostavne prepo­ ruke pomogle su i drugim ljudima. Preporučujem vam da probate opisano i za sebe iza­ berete najprihvatljivije i najefikasnije sredstvo.

ATONI JA CREVA
Atonija creva (mlitavost crevnih mišića) razvija se sa uzrastom i postepeno dovodi do atoničnih zatvora. Sledeći recepti pomoći će vam da normalizujele mišićni to­ nus creva i da izbegnete zatvore tog tipa. 131

Revenj (Rheum palmatum rhaponticum unudlatum). U lekovite svrhe koristi se korenje revenja, koje se pripre­ ma ujesen. Korenje se opere u vodi, izreže na komadiće, ostavi da uvene na suncu i suši na temperaturi do 60° C. To omogućava da se u korenju sačuvaju prirodne taninske i druge biološki aktivne materije. Neposredno pre korišćenja korenje revenja treba isitniti u prašak. Prašak od korenja revenja koristi se kod različitih oboljenja. U malim dozama (0,05- 0,2 grama) revenj ispoljava koagulaciono dejstvo i pomaže kod proliva i gastritisa sa smanjenom kiselinom. Srednje doze (0,2 grama) deluju kao prirodno sredstvo za izbacivanje žuči i poboljšavaju probavu hrane. Velike doze (0,2- 2 grama) služe kao blagi purgativ kod atonije creva, spastičnih za­ tvora i za smekšavanje stolice kod hemoroida. Kompot od revenja. Uzeti 500 grama peteljki (drški) revenja, 200 grama šećera, koru od limuna, prstohvat đumbira (Zingiber officinalis) ili suvog grožđa. Peteljke (drške) oprati, očistiti i izrezati na komadiće. Uzeti 1/4 li­ tre vode i prokuvati sa šećerom, korom od limuna i đumbirom. Kada voda proključa dodati revenj i kuvati dok se parčići revenja ne skuvaju. Voditi računa da se revenj ne prekuva i raspadne. Ohladiti i piti. Kontraindikacije. Pri uzimanju preparata koji sadrže revenj mokraća, mleko i znoj poprimaju žutu boju. U alkalnoj sredini - boja je crvena. Ove preparate ne treba da­ vati niti prepisivati obolelim od podagre (kostobolje) i litijaze bubrega (kamena u bubrezima) sa oksalatnim ka­ menjem. Zato što revenj može izazvati krvoproliće iz ve­ na pravog creva, njegova primena se ne preporučuje ljudi­ ma koji pate od hemoroida. 132

Vranilova trava (Origanum vulgare). Primenjuje se kao antispazmatično sredstvo i sredstvo protiv prehlade i gasova. Vranilova trava pojačava sekreciju probavnih, bronhijalnih i znojnih žlezda i peristaltiku creva. Ima izvesno dezođoransno svojstvo i koristi se protiv bolova. Čaj od vranilove trave dobar je za prehladu, želudačne i crevne grčeve i naduvenost stomaka. Ekstrakti. Dve kafene kašičice smeše vranilove trave preliti čašom ključale vode, ostaviti da odstoji 20 minuta, procediti i piti po 1/2 čaše 3-4 puta dnevno. Ekstrakti od vranilove trave pripremljeni prema pro­ računu 30 grama listova na 1 litar ključale vode piju se kod mlitave peristaltike creva i poremećaja motorne funkcije želuca.

SREDSTVA PROTIV PROLIVA
Kao i zatvor, tako je i proliv - veoma neprijatna po­ java. Da biste normalizovali rad creva pomoći će vam jed­ nostavno sredstvo. Uzmite oko 200 grama oraha u ljusci, razbijte ih i uzmite pregrade između jezgra. Pregrade stavite u pola li­ tra votke (rakije) i ostavite da odstoji 4-6 dana. Uzimati kod proliva 3-4 puta dnevno od 12 do 20 kapi na 50 grama (5 decilitara) tople vode. Čim proliv prestane treba prekinuti uzimanje kapi, pošto je to veoma jako sredstvo i može izazvati zatvor.

133

Jutarnja masaža stomaka - profilaksa zatvora Radi uspešnog lečenja bilo kakvog oboljenja potreb­ na je aktivnost samog čoveka. Sledeće vežbe u postelji su odlično sredstvo za profilaksu zatvora. One se preporuču­ ju za slabe i lenje ljude. Jer od nečega se mora početi. 1. Ležeći u krevetu, savijte noge u kolenima, usled čega se kolena podižu uvis, a stomak opušta. Levu ruku zabaciti iza leda ili je priljubite uz levu butinu (u ležećem položaju položaj ruku ne mora biti fiksiran); desnom ru­ kom masirati stomak, počevši od sunčanog spleta prema pupku sleva, a zatim sdesna prema donjem delu stomaka, posle čega vratiti ruke u početni položaj; vežbu uraditi 30 i više puta. Posle toga te iste pokrete uraditi u suprotnom pravcu levom rukom. Gnječenje (razgibavanje) stomaka vršiti blagim pritiskom, posebno na mestima gde se oseća bol. Poželjno je pažljivo masirati i gnječiti bolni deo sve dok bol ne iščezne ili se znatno smanji. To, neverovatno korisno gnječenje i masažu stoma­ ka preporučujem da brižljivo vrše svi ljudi, posebno oni koji pate od zatvora i ljudi u starijem i staračkom uzrastu. Dugotrajna i redovna primcna tih vežbi pojačava evakuacionu funkciju debelog creva, oslobađa žučnu ke­ su, poboljšava probavnu funkciju želudačno-crevnog trak­ ta, podstiče lečenje različitih želudačno-crevnih obolje­ nja. Blagotvorno dejstvo te masaže ispoljava se na pojača­ nje funkcija celog organizma. 2. Ako se iz bilo kojih razloga stomak ne srne gnje­ čiti, tada se može primenjivati tačkasto pritiskanje: leći na leda, velikim prstom jedne ruke ili sa tri srednja prsta lokalno pritiskati na stomak, dok druga ruka pridržava pr134

vu, pomažući joj; sila pritiska - do manjeg bola; pritisnu­ ti ruku, zadržati je u tom položaju izvesno vreme i zatim je polako otpustiti. Tako postupati sve dok bol ne iščezne ili se znatno smanji. Pritiskati na 7-8 mesta na prednjem srednjem kanalu i sa njegove obc strane. To aktivira cir­ kulaciju krvi na stomaku, podstiče lečenje želudačnocrevnih oboljenja i ujedno izaziva pospanost. Ko ne sme da primenjuje tačkasto pritiskanje može blago da udara po stomaku s obe pesnice. Žene treba da masiraju stomak blaže, uglavnom u ležećem položaju sa nogama savijenim u kolenima. Gor­ nji deo stomaka poželjno je masirati sa nešto većim priti­ skanjem nego što se pritiska donji deo stomaka. Za vreme menstruacije masaža stomaka se prekida. Gnječenjem stomaka direktno se masiraju unutra­ šnji organi (posebno želudac, tanko i debelo crevo, žučna kesa, jetra i slezina, bubrezi i mokraćna bešika, a kod že­ na - materica i jajnici), što u njima stimuliše krvotok. Istovremeno se stimuliše lučenje sekreta iz želuca, žučne kese, pankreasa i tankog creva, što pojačava probavne funkcije želuca i creva. Masaža stomaka pojačava snabdevanjc unutrašnjih organa krvlju, stimuliše izbacivanje produkata razmene iz organizma, poboljšava limfotok, stimuliše reprodukciju i lučenje imunih materija u crevima, što povećava otpor­ nost creva na oboljenja, sprečava njihovu hiperfunkciju, i na taj način ispoljava terapeutsko dejstvo kod hroničnog hepatitisa i enteritisa. Masaža stomaka može znatno da smanji zastoj krvi u trbušnoj duplji i njenim unutrašnjim organima i da sti­ muliše oticanje krvi. 135

3. Blago lupkanje ili gnječenje po srednjoj liniji do­ njeg dela stomaka i grudi, kao i pritiskanje i gnječenje mokraćne bešike ne samo da leci oboljenja creva, pojača­ va snagu trbušnih mišića, već i, prema teoriji kineske me­ dicine, održava funkciju muških polnih organa, podržava funkciju aparata za održavanje materice, reguliše cirkula­ ciju energije i krvi. Osim toga ova masaža povoljno utiče na bubrege i „primarnu energiju" (czin), jača organizam, reguliše rad mokraćno-polnog sistema. Redovna masaža tokom dužeg vremena podstiče le­ čenje opuštenog želuca, materice i pravog creva, nekontrolisanog mokrenja, impotencije, a isto tako ispoljava od­ ređeni terapeutski efekat kod neredovne menstruacije i funkcionalnog krvoprolića iz materice. Stomak je najbolje gnječiti ujutro, posle pražnjenja cre­ va i mokraćne bešike. Kod opuštanja unutrašnjih organa sto­ mak treba blago gnječiti u ležećem položaju, a kod uvećane je­ tre i slezine, takode, treba blago masirati odgovarajuća mesta. ^-gp Upozorenje. Gnječenje stomaka je strogo zabra­ njeno kod malignih tumora u predelu stomaka, perforacije zidova želuca i creva, krvarenja u unu­ trašnjim organima, apendicitisa, peritonitisa i drugih akutnih oboljenja. Gnječenje stomaka se ne preporučuje posle jela. Za vreme gnječenja stomaka ili posle njega, usled pojačane peristaltike želuca, creva i drugih promena, iza­ zvanih masažom, mogu se javiti meteorizam, recidiv (podrigivanje), klokotanje u stomaku, osećaj toplote u sto­ maku ili gladi i žeđi, kao i želja za pražnjenjem creva i mokraćne bešike. Te pojave su potpuno normalne i uka­ zuju povoljne promene. 136

AS ANE JOGE „SURJA NAMASKAR"
„Surja Namaskar" označava „Klanjanje Suncu". Sunce je davalac života svemu što postoji na planeti Ze­ mlji. Zbog toga su drevni jogisti stvorili poseban kom­ pleks vežbi, koje su vežbali pri izlasku sunca, odajući mu poštovanje i klanjajući mu se. Te vežbe pored svog ritualnog značenja ispoljavaju na čovečji organizam izraziti lekoviti efekat, podstiču cir­ kulaciju energije u organizmu i brže dovode sanjivi orga­ nizam u radni ritam. Zbog toga se taj kompleks vežbi po­ sebno preporučuje kao jutarnja fiskultura i dobro dođe za profilaksu zatvora. Kompleks vežbi „Surja Namaskar" sastoji se iz ne­ koliko statičnih poza, koje postepeno prelaze jedna u dru­ gu, sačinjavajući dinamički lanac vežbi, koje istežu mišiće i tetive, podstičući samim tim bolji protok energije kroz njih; razgibava se kičma; stvaraju kontrakcije, koje podsti­ ču bolju cirkulaciju krvi, limfe i sadržaja creva; aktiviraju nervni sistem, pobuđujući unutrašnje receptore. Vežbe koje ulaze u kompleks, podstiču disajnu aktivnost, čiste pluća, daju tonus unutrašnjim organima, poboljšavaju rad hormonalnog sistema i stvaraju radosno raspoloženje kod ljudi. Vežbajući taj kompleks vežbi, posebno u prirodi za vreme izlaska sunca, čovek se stapa sa ritmom života i upija u sebe deo njegove energije. Preporučuje se vežbanje i u prostoriji u stojećem položaju okrenuti licem pre­ ma istoku. Kompleks vežbi može se ponavljati nekoliko puta redom, uz postizanje sve većeg i većeg istezanja, opu­ štanja i kontinuiteta pokreta. Mera je vaše lično osećanje. 137

Kompleks vežbi može uspešno zameniti jutarnju gimna­ stiku. Taj kompleks vežbi nije ograničen uzrastom ljudi i preporučuje se svim ljudima. Najbolje je da vežbe izvodi kompletna porodica. Kao jutarnju fiskulturu, kompleks vežbi „Surja Namaskar" treba vežbati polako, spokojno, ravnomerno, bez naprezanja, koncentrišući pažnju na završnu fazu svakog elementa i karakter osećaja, koji se javljaju u raznim de­ lovima tela. Kompleks vežbi-asana vežba se sa maksimalno ob­ naženim telom na sledeći način. 1. Stanite uspravno. Noge raširite za širinu stopala, ispružite ruke ispred grudi i sastavite dlanove. Smirite svoje misli i gledajte prema suncu. Zamišljajte da vam ono daje životnu energiju, koju počinjete da upijate zajed­ no s vazduhom koji udišete. 2. Načinite spor i ravnomeran udisaj, zamišljajući pri tom da upijate životnu energiju u vidu sunčevih zraka. Kada udišete ruke polako podižite uvis i savijajte kičmu (zabacujte unazad) , istežući prednju stranu trupa - sto­ mak i grudi. Zamišljajte da istovremeno sa istezanjem prednjeg dela trupa upijate u tkiva koja se istežu, u orga­ nizam, sunčevu energiju. To u sebi zamišljajte što je mo­ guće jasnije. Samo savijanje radite do blagog bola u krstima (umereni bol aktivira organizam). Kada se istegnete i savijete završava se udisaj - zadržite se u tom položaju i istovremeno zadržite disanje na udisaju, prste ruku otklo13

Primedba prevodioca.

nite u stranu. Zadržavši se u tom položaju, zamišljajte, da se životna energija koja je napunila vaša pluća razliva po organizmu i zapljuskuje ga. Položaji 1, 2 i 3 iz kompleksa vežbi „Surja Namaskar". 3. Iz istegnutog položaja broj 2 počnite da izdišete vazduh s istovremenim postepenim naklonom unapred. Za vreme izdisaja zamišljajte da iz organizma izbacujete svu patogenu energiju, umor i bolesti. Sve te energije u vi­ du sive magle izlaze zajedno sa vazduhom pri izdisaju. Za vreme naklona savijajte se u krstima, a noge držite us­ pravno, potrudite se da dlanove ruku potpuno postavite na zemlju i da se opustite u tom položaju, ne savijajući noge u kolenima. Treba da osetite istezanje u krstima što ukazuje na to, da se tu poboljšava cirkulacija energije i tečnosti. U takvom položaju gledajte u svoj stomak, tru­ deći se da čelo približite kolenima. Malo se zadržite u tom položaju, osetite blagotvorno istezanje krsta. Ako ne možete postaviti ruke na pod zato što niste dovoljno elastični, uhvatite se rukama za kolena i polako privlačite trup prema nogama. 4. Sada počnite da polako i ravnomerno udišete sa istovremenom promenom položaja. Izbacite levu nogu što dalje unazad, odupirući se na prste ruku, podignite glavu i istegnite se u leđima. Osetićete kako vam se isteže prednji deo trupa, „ispravljaju se" energetski meridijani i bolje cirkuliše životna energija u organizmu. Uživajte u samom savijanju (progibanju) i u radosti muskulaturnog naprezanja leđnih mišića. Za vreme ravnomernog udisa­ ja zamišljajte da upijate životnu energiju sunca i radujte se tom sadejstvu sa suncem. Čim završite sa ravnomer139

138

mm savijanjem (izgibanjem), ne izdišući vazduh, pređite u sledeći položaj. Položaji 4 i 5 iz kompleksa vežbi „Surja Namaskar". 5. Privucite desnu nogu uz levu. Držite vrat, leđa i noge ispružene i zategnute. Težinu tela prenesite na de­ snu ruku. Lice okrenite prema podu i gledajte nadole. Ne dišite (dok ne poželite da udahnete). U mislima raspore­ đujte energiju iz napunjenih pluća po organizmu. Može­ te je usmeravati ka bolnim mestima, obolelim organima, ili zamišljajte da se podmladujele. Glavno je da je vaša svest aktivna. 6. Sada počnite da polako, ravnomerno izdišete i istovremeno da menjatc položaj. Savijte ruke u laktovima, grudima se približite podu i skoro ga dodirnile. Izdišući, zamišljajte da izbacujete nemoć, starost, umor i bolesti zajedno sa disanjem u Majku-Zemlju. Čineći sve to zajed­ no (izdisaj, naklon), osećajte intimnu vezu vašeg organi­ zma sa Zemljom. Molite je da vam da snagu, izlečenje i podmladivanje. Ako su vam ruke slabe, dovoljno je da dodirnete zemlju čelom i kolenima. 7. Čim ste dospeli u krajnji položaj i završili izdisaj, počnite sledeće pokrete sa zadržanim izdisajem. Oslonite se rukama o pod, telo držite ispruženo i napregnuto, a glavu pravo. Gledajte nadole ispred sebe. Zadržite se u tom položaju izvesno vreme ne udišući. Položaji 6 i 7 iz kompleksa vežbi „Surja Namaskar". 8. Sada polako i ravnomerno udišući, počnite da za­ uzimate sledeći položaj. Podižući glavu uvis i unazad, is­ tegnite se (savijte se) u leđima dok ne osetite naprezanje leđnih mišića. Istovremeno ćete osetili kako se isteže prednji deo trupa, posebno grudi i vrat (grkljan). Zami140

šljajte kako se životna energija za vreme udisaja uliva u vaš organizam. Zauzevši krajnji položaj, zadržite se u tom položaju izvesno vreme i zadržite disanje na udisaju. Gle­ dajte uvis i donekle unazad. U mislima raspoređujte zadr­ žanu energiju po čitavom organizmu. 9. Čim počnete da izdišete, zauzmite sledeći polo­ žaj: podižući karlicu uvis, ne odvajajte dlanove i tabane od poda. Pri tom ne savijajte noge u kolenima, a leda dr­ žite ispravljena, pritiskujući podbradak uz grudi. Gledajte u svoj stomak. Završite sa izdisajem. Krajnji položaj vašeg tela treba da podseća na pravi ugao. Pri tom kod vas mo­ raju biti dobro istegnuti: zadnja površina nogu, stražnjica i krsta. Upravo takva poza omogućava da se poboljša cir­ kulacija energije i tečnosti u tim delovima tela, gde prola­ zi najveći broj energetskih meridijana. Zadržite se u tom položaju izvesno vreme sa praznim plućima i u mislima se koncentrišite na istegnute delove tela. Taj položaj obezbeđuje i dobro snabdevanje mozga krvlju. Položaji 8 i 9 iz kompleksa vežbi „Surja Namaskar". 10. Laganim i ravnomernim udisajem polako menjajte položaj tela. Ispružite levu nogu do nivoa dlanova i ne odvajajte ruke od poda. Istežući se u kičmi i zabacujući glavu, polako i ravnomerno uvlačite vazduh kroz nozdrve. Radite to tako kao da udišete najprijatniji miris. Završite udisaj istovremeno sa završetkom pokreta. Zadržite se na udisaju u tom položaju i u mislima rasporedite energiju po organizmu ili se koncentrišite na istegnute delove tela. Do sada ste istegnuli prednju površinu butina desne noge, a sa­ da to uradite levom nogom. Sve se mora odraditi. 11. Sa izdisajem istovremeno menjajte i položaj. Pri­ vucite desnu nogu uz levu, glavu približite uz kolena, ko141

lena ispružite i gledajte u svoj stomak. To je tačno pona­ vljanje vežbe broj 3. Uradite sve što se preporučuje za tu vežbu. Pri tom pokretu glava i gornji deo trupa se dobro snabdevaju krvlju. Položaji 10 i 11 iz kompleksa vežbi „Surja Namaskar". 12. Pri udisaju ispravite se, podigavši ruke uvis i iza glave, i istegnite se (savijte unazad) u leđima, produblju­ jući udisaj. Ovo je ponavljanje vežbe broj 2 i svih preporu­ ka koje se odnose na tu vežbu. Položaji 12 i 13 iz kompleksa vežbi „Surja Namaskar". 13. Prilikom izdisaja, spustite ruke sa strane na gru­ di, sastavite dlanove ispred grudi, a laktove priljubite uz re­ bra. Ovim položajem završava se kompleks vežbi „Pozdrav Suncu". Zadržite se u tom položaju izvesno vreme, zahva­ ljujući se u mislima suncu za tako bogat poklon vama. Ako vam je nedovoljan jedan kompleks tih vežbi, odmah počnite sa drugim - trećim - četvrtim krugom. Osetićete sav njihov blagotvorni uticaj u vidu istezanja, is­ piranja organizma, zasićenosti energijom i poboljšanja raspoloženja. Jačajući zglobove i tetive, kompleks vežbi „Pozdrav Suncu" podstiče razvoj mišića ruku i grudi, znatno po­ boljšava držanje tela i koordinaciju pokreta, zadržava se vitka figura, poboljšava se stanje krvnih sudova, obezbeđuje dobra razmena materija, poboljšava stanje kože i lič­ no osećanje kao rezultat povoljnog dejstva na endokrine žlezde. Kontraindikacije. - Kod urođenih defekata (mana) kičmenog stuba, skolioze ili uklještenja međupršljenskog 142

diska nakloni unapred u vežbama broj 2 i 9 ili istezanja u vežbama broj 3, 6 i 8 su kontraindikativni. Kod ishijasa u krstima (sakrumu) i butinama takode se ograničava vežbanje kompleksa vežbi „Pozdrav Suncu". U tim slučaje­ vima prvo se pozabavite vežbama za normalizaciju i jača­ nje leđa (koje su prikazane u prethodnim knjigama).

ISKUSTVA LEČENJA
Imam 58 godina, invalid sam 2. kategorije od trideset druge godine života. Evo mojih bolesti: 1. Hipertonija u drugom stadij umu. Od dvadeset treće godine života pritisak 200/110, a sada mi je pritisak 260-240/140-130. Ne mogu da uzimam nikakve lekove jer već 2 godine imam alergiju na lekove. 2. Gubitak ravnoteže od trideset druge godine života. 3. Strašni zatvori. 4. Sada mi se povećao i šećer u krvi. U februaru ove godine u ruke mi je dospela Vaša knji­ ga Iz svog krvnog suda. Od marta sam počela da prime­ njujem Vaš sistem. To mi je spas. To su izvanredne knjige (kupila sam ih sve) za davljenike. Shvatila sam da su sve nevolje moje bolesti u zagađenosti organizma na fizičkom nivou i nivou spoljašnjih manifestacija. Šta sam radila: 1. Pijem jednom dnevno u 4 sata ujutro po 150 grama urina. 2. Trljala sam se 3 meseca svežim urinom i mesec i po diuretikom - ukuvanim do 1/4 (50 grama jednom dnevno). 3. Svakog drugog dana stavljala sam obloge sa svežim urinom na glavu (sa diuretikom ne mogu - jako me zanosi). 143

4. Uradila sam 10 kupkica za tabane sa prokuvanim urinom. 5. Ispiram uho, grlo i nos svakoga dana. 6. Sve vreme čistim creva svežim i ukuvanim urinom. 7. Četiri puta sam čistila jetru. Izašlo je mnogo sluzi, „katrana", bilirubinskog i holesterinskog kamenja. Pri svakom čišćenju izlazilo je slepljeno kamenje kao golubije jaje - 9 komada. 8. Potpuno sam promenila ishranu (jedem povrće, vo­ će, kaše, hleb od proklijale pšenice). Meso i kokošje meso jedem retko. Jedem orahe i suve kajsije. 9. Vežbam da dišem pravilno. Rezultati lečenja za četiri i po meseca: 1. Pritisak mije spao do 180/100. Prinuđena sam da pijem klofelin. 2. Prošla mije alergija, ali kada popijem tabletu - po­ novo se vraća. 3. Bolje mije glava. 4. Zatvori su skoro prošli. 5. Jetra i pankreas me ne bole. 6. Pojavila se želja za životom, prošao je strah od smr­ ti, srce mije u boljem stanju. 7. Ranije sam imala zastoj u mokrenju. Čistila sam bu­ brege rastavićem i troskotom. Počela sam da primenjujem urinoterapiju i sve se regulisalo. 8. Analize krvi su mi mnogo bolje.

UMESTO ZAKLJUČKA - KAKO BIH JA LEČIO ZATVOR

M

oje lečenje bilo bi kompleksno. Prvo bih se usiljeno bavio ideomotornim čišćenjem debelog creva i je­ tre, jer ih treba svesno podstači da vrše svoju funkciju. Istovremeno s tim promenio bih svoje raspoloženje ka po­ zitivnim emocijama. Vodio bih specijalni dnevnik u traja­ nju 40-50 dana, u koji bih upisivao vreme vežbanja ve­ slačkog izazivanja radosti i povećanog raspoloženja. Vre­ me vežbanja - ujutro, u podne i uveče po 15-20 minuta. Vođenje dnevnika omogućava da se poboljša samodisci­ plina i da se uoči progres. Ponavljam - bez dnevnika lenjost će vas ugušiti i odvući u predašnju močvaru zatvora. Ako tako izdržite 40-50 dana, steći ćete pozitivnu naviku za radost, koja će vas izlečiti. Obavezno bih promenio ishranu, više bih pio soko­ ve koje preporučuje Yoker. Ujutro bih pio po kafenu kaši­ čicu kerozina (6 nedelja), a uveče - otopljenu vodu (godi­ nu dana). Kao dopunu, primenjivao bih neku od masaža i jutarnji kompleks vežbi „Surja Namaskar". Ako ne bih imao kerozina, tada bih ujutro pio po 100-150 grama jutarnje mokraće kao blagi purgativ. Ako ne bih našao otopljenu vodu, primenio bih bi­ lo koju kuru čišćenja, gladovanje na urinu - 2-3 dana jed­ nom u dve nedelje. Ciklus takvog gladovanja trajao bi oko pola godine. 145

144

Vi možete primenjivati sve, što sam opisao - sve je to provereno i sve odlično runkcioniše. Razlika u pristu­ pu je u tome, što svako gleda na lečenje polazeći od nivoa svojeg znanja i iskustava. Želim vam samo jedno - da se što brže oslobodite košmara zvanog zatvor. Uveren sam da će vam ova knjiga u tome mnogo pomoći. Želim vam dobro zdravlje i dug život! Napisano 19. februara 2002. godine u 1 sat 9 minuta. GENEŠA (Malahov Genadij)

Poštovani čitaoci! U prodaji se nalazi kompletna biblioteka Lekovite si­ le, Genadija Petroviča Malahova, koja sadrži sledeće knjige: 1. ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. ISHRANA I HRANA 3. JAČANJE ORGANIZMA U STARIJEM DOBU 4. URINOTERAPIJA 5. OSNOVNA ZNANJA O ŽIVOTU I ZDRAVLJU (biosinteza, bioenergetika, bioritomologija čoveka) 6. METODE POVEĆANJA LJUDSKE BIOENERGIJE I BIOSINTEZE 7. UTICAJ OKOLINE NA ČOVEKOVO ZDRAVLJE i 8. GLADOVANJE Iz biblioteke Osnovi zdravlja, Genadija Petroviča Malahova u prodaji su knjige: 1. ŽIVOT BEZ PARAZITA i 2. ZDRAVLJE MUŠKARCA. Pored ovih knjiga u prodaji se nalazi knjiga ENCI­ KLOPEDIJA ČIŠĆENJA ORGANIZMA u kojoj su obu­ hvaćeni svih autori koji su se bavili ovom problematikom. Sve informacije o ovim knjigama možete dobiti na telefone: - IGP „Prometej": 011/31-931-13; 011/604-751; 064/26-99-143 - Mahmut Šehić: 011/154-475; 011/319-49-48; 063/396-860

146