You are on page 1of 2

Izra unavanje karmi kih karata

:
Prva karmi ka karta:rano djetinjstvo, do 15-te g. ivota PETAR 57+30+33+10+2=132 PETROVI 57+30+33+2+5+45+6+11=189+132= =321=3+2+1=6 (LJUBAVNICI) Druga karmi ka karta: postignu a od 15-te do 30-te g. ivota, karakter, izbor partnera. Dat. Ro enja:13.10.1978.g. 13+10+1+9+7+8=48=4+8=12 (OBJE ENI) Tre a kaemi ka karta: od 30-45 g ivota, brak, djeca. uspjesi i neuspjesi, okolina i okolnosti. Druga K.K. 12=1+2= 3 (CARICA) Ako je druga K. K. Manja od 10 dodajemo joj br. 12. Npr. 2-ga K. K. je 4 (CAR): 4+12=16 (KULA) etvrta karmi ka karta: uspjesi i neuspjesi, okolina i okolnosti, naslije e i nasljedstvo. ZBRAJAMO TRE U I PRVU KARMI KU KARTU: 3+6=9 (PUSTINJAK) Peta karmi ka karta: okolina, obitelj, zdravlje, razdoblje iza 60-te godine 5-tu k.k. dobijemo zbrajanjem svih prthodnih: 6+12+16+9=25=2+5=7 (KOLA) Osoba sa ovakvim karmi kim kartama e imati sretno i za ti eno djetinjstvo, rana adolescencija i sazrijevanje obiluje te kim isku enjima, te kim lekcijama i velikim promjenama.Najvjerojatnije e imati troje djece (napomena: u karmi kim kartama se i abortusi znaju prikazati pod brojem djece) Zrelo doba do ekuje u mudrosti, ali mo da i gor ini zbog te kih lekcija. Na polovici ivotnog puta ostaje sama ili e postati udovica ili e je partner napustiti ili ona njega. Druga polovica ivota je

bilo za opstanak.tegobna skop ana sa velikim borbama bilo na zdravstvenom planu. a vjerojatno oboje. .