You are on page 1of 12

Tr c khi cài t WinCC V6.

0 Service Pack 2, c n cài t các ph n m m h tr nh : Microsoft Message Queuing và Microsoft SQL Server 2000 SP3. Sau khi cài t xong WinCC c n ph i phá mã ch ng trình ch y hoàn ch nh không báo l i. CÀI T MICROSOFT MESSAGE QUEUING  Cài t Microsoft Message Queuing cho Windows XP:

Trên thanh Taskbar, nh p ch n Start > Settings > Control Panel. H p tho i Control Panel xu t hi n. Nh p úp vào bi u t ng Add or Remove Programs.

H p tho i Add or Remove Programs xu t hi n. Bên trái h p tho i, nh p nút Add/Remove Windows Components. C a s Windows XP Setup hi n th thông báo ch i.

M t lúc sau, h p tho i Windows Components Wizard xu t hi n. Kéo thanh tr t trong m c Components xu ng và ch n Message Queuing ( ánh d u ki m). Nh p nút Next ti p t c.

Sau m t th i gian. Nh p m i tên x xu ng trong khung Look in và ch n a CD có ch ng trình SQL SERVER 2000 SP3. . Trên thanh Taskbar. quá trình cài t Message Queuing c th c hi n v i v t sáng lan d n t trái sang ph i trong h p tho i Windows Components Wizard. trên h p tho i Windows Components Wizard hi n th thông báo quá trình cài t Windows Components Wizard hoàn thành. Trong khung Look in. H p tho i Run xu t hi n. CÀI T MICROSOFT SQL SERVER 2000 SP3 a CD có ch a ch ng trình Microsoft SQL Server 2000 SP3 vào CD -ROM u tiên. a CD có ch ng trình SQL SERVER 2000 SP3 c ch n. . a trên máy tính. Ch n file Start và nh p nút Open m file. nh p nút Browse . . H p tho i Browse hi n th . nh p OK ch y ch ng trình cài t. Tr l i h p Run. nh p ch n Start > Run.Sau khi nh p nút Next. Nh p nút Finish k t thúc.

Sau khi nh p nút Next. Trong khung Destination Folder.H p tho i ch y ch ng trình Microsoft SQL Server 2000 + SP3 xu t hi n. nh p nút Next th c hi n quá trình sao chép file cài t ch ng trình. trên h p tho i SQL Server 2000 xu t hi n quá trình tìm ki m và cài t ch ng trình. h p tho i Software License Agreement xu t hi n v i các thông báo h ng d n các b n cách ng ký ph n m m. cài t ph n Microsoft SQL Server 2000 + Service Pack 3. . Sau khi nh p nút Next. nh p nút Browse« Nh p Next ti p t c. N u b qua cài t nh p nút Cancel. ti p t c cài t. Mu n thay i ng d n t i a cài t ch ng trình. H p tho i Start Copying Files xu t hi n. H p tho i Choose Destination Location xu t hi n. nh p m c Install SQL Server 2000 nh hình: H p tho i SQL Server 2000 hi n th cùng v i h p tho i Welcome. nh p nút Next. ch ng d n m c nh cài t trên a C:Programs. Nh p Yes ti p t c.

Nh p nút Finish k t thúc quá trình cài t. ch n file Start và ch n Open.0 SP2. h p tho i Setup Complete xu t hi n nh hình. H p tho i Run xu hi n. Trong khung Look in. nh p ch n Start > Run. . . y CÀI T WINCC V6.0 SP2 xu t hi n g m các m c tùy ch n nh hình d i. lúc này a ch ng trình WinCC V6. b c ti p theo các b n cho a CD cài t ch ng trình WinCC 6. Trong h p tho i. H p tho i Browse xu t hi n. . nh p ch n nút Browse m file ch y ch ng trình.Quá trình cài t SQL Server 2000 (WinCC) b t u. N u file AUTORUN không ch y.0 vào a CD-ROM. hi n th thông báo ã hoàn thành quá trình cài t ch ng trình SQL Server 2000. Trong khung Look in. ch n a CD-ROM có ch a ch ng trình WinCC V6. th c hi n các b c sau: Trên thanh Taskbar. Trên h p tho i Setup Complete. H p tho i SIMATIC WinCC V6.0 SP2 c ch n. nh p m i tên x xu ng. Th hi n qua v t sáng màu xanh lan d n t 1% n 100%. Sau ó. nh p OK cài t ch ng trình. Tr l i h p tho i Run. Khi v t sáng ch y n 100% (hình bên). quá trình sao chép file hoàn thành. cài t ch ng trình. nh p ch n m c Install SIMATIC WinCC.0 SP2 Sau khi cài t ph n SQL Server 2000.

H p tho i thông tin ng i s d ng User Information hi n th .0 SP2 xu t hi n cùng v i h p tho i Welcom. ch ng trình c cài t t i C:Programs Files Siemens WinCC (Mu n thay i ng d n m c nh cho m c nào nh p vào nút Search t ng ng). H p tho i Select Target Path xu t hi n. Trong m c Name. ti p t c cài t. ch n a và th m c cài t ch ng trình trong khung Target Foder và Target path of the common components Theo m c nh. nh p nút Next ti p t c quá trình cài t. H p tho i ng ký ph n m m Software License Agreement xu t hi n. Nh p Yes ti p t c. nh p tên ng i s d ng. Sau ó. nh p s tùy ý. nh p nút Next. Trong m c Company. nh p tên nhà máy và trong m c Serial. .Giao di n cài t ch ng trình WinCC V6.

Nh p nút Next ti p t c quá trình cài t. N u ng i dùng quen s d ng lo i ngôn ng nào thì ch n ngôn ng ó cài thêm vào ch ng trình. H p tho i Setup Type cho phép ch n ki u cài Trên h p tho i. H p tho i l a ch n ngôn ng Select additional WinCC languages thêm vào xu t hi n. WinCC h tr 4 lo i ngôn ng sau: German. Spanish. y y Ki u cài Ki u cài t tiêu bi u (Typical Installation) chi m 351MB trên t t i thi u (Minimum Installation) chi m 316MB trên . a c ng. French. Theo m c nh c a ch ng trình thì ngôn ng English c ch n. Nh p nút Next. Italian. có 3 ki u cài t g m: t xu t hi n nh hình d i: a c ng.

Th ng cài ch ng trình trên a C. ti p t c quá trình cài t. authorization should be performed during the installation.y Mu n cài Ki u ng i dùng t ch n (User-Defined Installation) chi m 850MB trên a c ng. Trong khung Licenses. ch ra vi c th c hi n ch y Authorization. ánh d u ch n m c Yes. Còn không. . perform the authorization later ch ng trình ch y theo ki u Demo. nh p Next. nh p tùy ch n No. H p tho i Authorization xu t hi n. t ki u nào thì nh p chu t vào m c ó. ch n a ngu n (Source Drive) F và a c n cài n (Target Drive). thông th ng ch n ki u cài t tiêu bi u.

Còn không. h p tho i Question xu t hi n. xem t ng quan v file . nh p ch n No. Khi v t sáng màu xanh n 100%.H p tho i tóm t t ch n c u hình cài t Summary of the selected Setup Configuration xu t hi n. Nh p nút Next. nh p ch n Yes. ã cài. Quá trình cài tb t u c p nh t v i v t sáng màu xanh lan t a t 1% n 100%.

ánh d u ch n m c Yes. Nh p ph i vào Start. ti n hành phá Crack. I want to restart « và nh p nút Finish kh i ng l i máy tính. th i gian s Sau khi cài Explore. Chú ý: N u b n không có Authorization thì khi ch y WinCC. ch n .H p tho i Setup Complete xu t hi n thông báo ã hoàn thành quá trình sao chép file. Bên d i h p tho i có 2 m c tùy ch n nh hình k t thúc. t ch d ng s gi m d n. ng trình WinCC xong.

ch n t t h t file trong th m c này. Sau ó nh p úp vào th m c WinCCV6.H p tho i Explorer xu t hi n. ch n KEYS. ti p theo nh p . ch a CD.0 Sau ó nh n t h p phím Ctrl+A ph i vào file ch n và ch n Copy.

ch n Keys > Install all keys.EXE.Trong khung Address ch n ng d n n ch ng trình cài t WinCC trên. Sau m th m c bin. ó ch n Sau ó nh p úp vào file SIEMENS. . Trên thanh trình n. c a s Siemens KeyGen xu t hi n. r i nh p ph i ch n Paste dán các file copy vào th m c này.

Công vi c phá Crack n ây hoàn t t. .