You are on page 1of 71

Thong Cong Thong Cong

Thong Cong Thong Cong


Thong Cong
Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Hoa Ky
210
Thang 10 12-2011
thong cong So 210 So 210 So 210 So 210 So 210
Tap Ch Dng Linh va Truyen Giang
Hoi Thanh Tin Lanh - Giao Hat Viet Nam Hoa Ky
Chu Nhiem:
Muc s Nguyen Anh Tai
Chu But:
Muc s Nguyen ang Minh
Th Ky Toa Soan:
Ba Nguyen ang Minh
Phat Hanh:
Van Phong Giao Hat
a Ch Toa Soan:
Tho ng Co ng
P.O. Box 2468
Fullerton CA 92837
ien Thoai: (714) 491-8007
Fax: (714) 491-8912
E-mail:
thongcong@vndistrict.org
Web Address:
http://www.vndistrict.org
Ngan Phieu ung ho,
xin ghi:
Vietnamese District
va gi ve a ch Toa Soan
3 Nhan nh
Van Dung Long Tin
Thong Cong
8 Thi iem cua c Chua Tri
Muc s Nguyen ang Minh
15 Thanh Kinh Than Hoc Vien
Chuyen i ang Ghi
Muc s Nguyen Anh Tai
22 Hoc Lam Ke Chan Bay
Ky Sieu
27 Sinh Hoat Giao Hat
50 Phat Thanh Nguon Song
Ban Viet Ng FEBC
57 ieu Can Hien Te -(truyen ngan)
Nguyen nh chuyen ng
61 Lc Khao
Cac Bien Co Tan The
Ha Huy Viet bien dch
67 Tien Biet Th
Thai Trnh
68 Th oc Gia
69 Tin Tc Vui Buon
TRONG SO NAY
10-12/2011
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 8
NHAN NH
iong lloI gIun nuy luI Hou Ky, cuc ung vIen dung Cong Hou
dung no Iuc loI du vun dong hung moI luong cucl lleo Iuul dnl de
duoc dung lIn nlIem duu iu liunl cu voI duong lIm long llong Buiucl
Ohumu liong ly huu cu vuo Tlung 11 su loI. Cuc ung cu vIen luI
Ium suo clung lo mInl co sucl Iuoc luu lIeu, vu cung co du llu
nung Iunl duo dul nuoc vuol quu nlIeu llo llun doI noI, doI ngouI,
vu nlul Iu co lIem nung llung duoc long llong Ohumu. Cung lun
cuu vun de Iu Ium suo de duoc cu liI lIn luong!
Vun de nIem lIn co lInl cucl quyel dnl liong luu lel cuc IInl
vuc cuu doI song. Tiong nglIu lo llong, Iong lIn Iu dIeu moI nguoI
vun lluong vun uung de co lle song liong gIu dInl vu liong cong
dong. e gIu dInl vu cuc moI quun le gIu dInl lon luI, clung lu
huoc luI lIn nluu. Neu clong llong lIn vo, con cuI llong lIn clu
me, gIu dInl co lle iun nul vu do vo. NoI cucl lluc, clung lu
llong lle clung song luI lou, lunl luc neu llong lIn nluu. Ieu
Ium lon luI cuc moI quun le nlIeu lon lel Iu llong lIn luy llIeu
Iong lIn. Vuy mu liong lluc le cuoc song, con nguoI IuI co nlIeu Iy
uo de llong lIn nluu. NguoI lu llong lIn nluu vI hIel nluu quu Il mu
cung vI hIel nluu quu nlIeu. Klong lIn vI hIel quu Il du dunl
llong uI lIn nguoI Iu, cung Il uI voI lIn nguoI moI quen! Tuy nlIen,
hIel mol nguoI quu nlIeu cung llIen clung lu gIum hol Iong lIn llI
lul lIen nlung lluyel lul vu llu nung gIoI lun cuu doI luong.
MoI nguoI cung cun co Iong lIn de co lle sInl loul liong xu loI.
GIuo con cuI clo liuong loc, clung lu Il nlIeu dul Iong lIn noI le
Van Dung Long Tin Van Dung Long Tin
Van Dung Long Tin Van Dung Long Tin Van Dung Long Tin
T T
T TT
4 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
llong gIuo uuc cuu Nlu Nuoc. en henl vIen, clung lu lIn luong
llu nung vu luong lIen cluu henl cuu huc sI vu nlu lluong. GuI
llu, clung lu lIn luong le llong Buu Ien. Ru lI liuong, clung lu
cung luI dul Iong lIn vuo lung lung llong, vuo clIec muy huy, vuo
lI lunl doun. NoI clung, clung lu Iuon Iuon vun uung Iong lIn uu
y lluc luy llong, vI neu llong lIn, llong uI uum quyel dnl lunl
dong, vu lul cu sInl loul se le IIel.
oI voI lle gIoI luu lInl co lle lIe cun hung gIuc quun mu con
nguoI con luI vun uung Iong lIn llI luong clI liong coI sIeu lInl,
vuI lio cuu duc lIn con quun liong lon hIel huo nlIeu! Tlul iu, duc
lIn moI Iu luong lIen clInl yeu de con nguoI co lle dI vuo lle gIoI
lum IInl, mu llunl dul quun liong nlul Iu IInl lon duoc cuu ioI.
Tlun loc gIu R. C. SiouI clo iung duc lIn Iu mol liong nlung
lluI nIem h lIeu Ium nlIeu lon lel, mu clInl gIuo loI Iu luc nlun
guy lIeu Ium. uc lIn Iu yeu lo cun hun clo su cuu cluoc. Co-doc
nhun duoc Chuu cuu ro u do un :ung uc Chuu Tro vu Io duc |n
du| no Ngu. KlI MuilIn Lullei lul hIeu nlu lle vuo lle ly 16 llI
gIuo loI hul mun huo iung, Co luI mol nguoI clI cun lIn Cluu GIe-
xu lloI, ioI muon song lle nuo cung vun duoc cuu ioI luy suo
GIuo loI lun ung munl me, vI so iung quun dIem cuu Lullei h
lIeu Iu clu liuong uuy lIn ue uuI, mu llong cun quun lum den
nlung lel quu cong clInl liong doI song. Clung lu cun lIm lIeu cun
le y nglIu duc lIn liong KInl Tlunl. Tiong nguyen ngu, duc lIn
(:|cn) co nglIu Iu |n, noI den hu llIu cunl: uu lIen, Iy liI vu doI
luong.
Tiuoc lel Iu |n vuo du Lcn, luy vuo llong lIn (Lu-lInl: no||u).
Du lIen Iu yeu lo duu lIen cuu duc
lIn. Clung lu llong lle lIn cuI liong
llong. uc lIn luI co mol noI
uung. Clung lu luI lIn dcu g luy
luI lIn u. Tiong dem gIung sInl,
llIen su xuul lIen, cong ho clo cuc
muc lu mIen Bel-Ie-lem, Tu Iuo
cho cuc nguo mo| |n unh, u ncm
vu on cho muon dun; uy u hom
nuy |u |hunh u-v|, du :nh cho cuc
nguo mo| ung Cuu Tnh, u Chuu
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Cuu Thc. Nuy u duu cho cuc nguo nhun ru Ngu: Cuc nguo :c gu
mo| Con Trc, Ioc Iung Lhun, num |rong mung co (Lu-cu 2: 1u-12).
TIn vuo nlung dIeu llIen su cong ho uuy duc nlung uu lIen cu
lle Iu lIeu hIeu cuu duc lIn clun clInl. Nlung dIeu llIen su cong
ho co mol noI uung quun liong, co gIu li cuu ioI, mu clInl cuc muc
lu du lIn, dI den noI, vu gu moI su dung nlu IoI Ioun huo. VI vuy suu
do, duc lIn cuu lo duoc cung co vung cluc, quu dIeu mInl ngle vu
quu dIeu mInl lluy, dong lloI lIeu io y nglIu vu su mung cuu Cluu
Cuu Tle lo du gu. Lu-cu du lel lluc cuu cluyen do hung mol
lluc luI cung co nIem lIn, Cuc muc |u |ro vc, um :ung dunh vu
ngo Lhcn uc Chuu Tro vc mo dcu mnh du nghc vu |huy y nhu o
du Iuo |ruoc cung mnh (Lu-cu 2: 2u)
Yeu lo llu luI cuu duc lIn IIen quun den Iy liI (Lu-lInl: u::cn:u:).
Clung lu |n vuo dcu ho y, co lInl lluyel luc ve luong uIen Iy
liI, liuI voI nIem lIn mu quung. Cluu GIe-xu noI voI nguoI Do TluI,
Ncu cuc nguo Lhong |n nhung o |u no, huy |n nhung vcc |u
um. Huu lel moI nguoI clung lIen nlung le Iu Cluu Ium deu
cu ngoI uc Cluu TioI, vu lIn iung do Iu quyen le uc Cluu TioI
duoc llI llo quu Cluu GIe-xu. ClInl NI-co-dem Iu mol Iuul gIu Do
TluI cung llung dnl nlu lle liong mol Iun gu Cluu (GIung 8:2).
Pluong un cuu ioI cuu uc Cluu TioI quu su nlu lle, clu clel
vu luc sInl cuu Cluu GIe-xu, Iu luong un cuu ioI ly uIeu nlung
cung vo cung lo Iy de gIuI quyel nun de loI IoI cuu con nguoI, mol
nun de con nguoI loun loun hul Iuc.
Yeu lo llu hu Iu yeu lo quun liong lon lel cuu duc lIn cuu ioI
lleo KInl Tlunl, do Iu duc |n vuo mo| |hun v (Lu-lInl: [udcu) clI
luong ve vIec lIn lluc vuo mol nguoI gIum quun, vuo mol ung Cuu
RoI, Iu Cluu Cuu Tle GIe-xu. ToI lIn NguI hung cu lum vu liI, lo
lluc cu con nguoI loI, voI lul cu so lun lIen luI vu luong IuI clo
NguI, vu clI mol mInl NguI mu lloI. o Iu duc lIn cuu ioI.
Clung lu lung ngle nguoI lu noI, TioI loI cung lIn, Plul loI cung
lIn, loI co Iong clun llunl lIn cuc dung llIeng IIeng NguoI noI
nlu lle Iu muon huo iung, lIn gI luy lIn uI cung duoc, mIen Iu llunl
lum. uy llong luI Iu dIeu KInl Tlunl uuy.
Tong llong LIncoIn lluong co cuu loI duu, Neu nguoI lu coI
duoI con clo Iu mol cuI clun, llI con clo co muy clun Huu lel
nlung nguoI duoc loI deu liu IoI, num clun. Ong cuoI huo suI, vI
6 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
clo clI co hon clun, vu nguoI lu muon huo cuI duoI Iu gI dI nuu
cung llong lluy doI duoc su llul.
Neu doI luong vu noI uung cuu duc lIn suI Ium, llI cuong do Iong
lIn cuu clung lu uu nong nlIel den muy cung llong Ium clo nIem
lIn do dung. Nguy xuu nguoI lu clun llunl lIn liuI dul Iu mol mul
lung, luy lIn iung mul lioI quuy quunl liuI dul, nlung do Iu nlung
nIem lIn suI Ium. NoI uung lIn vu doI luong lIn vo cung quun liong.
Clung lu co lle iul clun llunl, nlung neu Iong lIn dul suI doI luong,
clung lu se gu nlIeu lon luI, co lle den lIeu vong. Lcl su KInl
Tlunl cung nlu Icl su HoI Tlunl du clo lluy so lun hI llum cuu
nlung nguoI dul Iong lIn suI doI luong.
Dun So Ky cluong 16 glI IuI hIen co Co-ie Iu mol quun liuong
uong Le-vI lun Ioun clong IuI llum quyen MoI-se vu A-ion, du IoI
leo ve le mInl den 2u quun liuong IsiueI lluc, Iu nlung nguoI du
dul Iong lIn vuo Co-ie vu Iy luong clong doI cuu Co-ie, huo iung
MoI-se vu A-ion lu cuo, lu lung lu luc lien luyen uun. MoI ngle
luong nlu Co-ie Iu mol nlu cucl mung, vu Iy luong cuu ong lu Iu
clong IuI IInl lu doc luI de gIuI long uun loc. Nlung luu quu hI
llum clo so lun cuu le nlom noI Ioun Iu mol huI loc dung glI
nlo clo vIec dul Iong lIn suI doI luong.
Tiong nlIeu llu nIen quu luI Hou-ly nlIeu llum lcl du xuy iu
vI co nlung nguoI dul Iong lIn clun llunl vuo nlung IInl lu lu gIuo
Iuu duo nlu JIm Jones, duu den cuoc llum sul uuu llunl vIen lluoc
en HoI Clung (Thc Fcoc: Tcmc) o Joneslovn, Guyunu num
1u78. Huy nlu DuvIu Koiesl voI Nlunl u-vIl (Biuncl DuvIuIuns)
o Wuco, Texus vuo num 1uu8 llIen 76 nguoI clel, le cu DuvIu Koiesl.
Num 1uu7 mol nlom lu gIuo lluc goI Iu Cong TlIen ung (Hcuvcn:
Gu|c) uo MuisluII AIevlIle clu xuong clo iung lle gIoI se h quel
sucl, clo nen lo cluun h dI lleo suo cloI HuIe-Bo den song o
mol lunl lInl lluc hung cucl lu sul lu lle luI mol hIel llu o Sun
DIego, CuIIIoinIu. Cunl sul lul lIen 8u xuc nguoI muc do den,
mung gIuy lennIs num clel lien gIuong, liong do co cu IInl lu
AIevlIle.
Tien duy Iu nlung liuong lo cuong lIn, dul Iong lIn suI doI luong
duu den nlung luu quu hI llum, Iu IoI cunl huo liung nglIem clo
lloI duI clung lu.
Tom IuI, duc lIn Co-doc clun clInl huo gom hu yeu lo:
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 7
Thu nhu| u du Lcn duc
|n. Du lIen duc lIn Co-doc
Iu lIn Iunl ve Cluu Cuu Tle
GIe-xu duoc glI liong KInl
Tlunl. uc Cluu TioI du
nlu lle, gIung lle Ium nguoI
Iu Clu u Cu u Tle GIe -xu,
clu nlun cuI clel lIen le
lien llu lInl de cluoc loI
clo nlun IouI. uy llong clI
Iu nlung su lIen Icl su cluc
clun, mu lloI dIem gIung
sInl cuu Cluu GIe-xu con Iu
mol col moc Icl su cu lle
gIoI lom nuy vun luI uuu vuo do de lInl nIen duI.
Thu hu u |nh cuch ho y cuu du Lcn duc |n. Su clel cluoc
loI cuu Cluu GIe-xu llou du duc cong clInl cuu uc Cluu TioI.
KInl Tlunl llung dnl Lhong do huyc| |h Lhong co :u |hu |hu.
Huy noI cucl lluc, uc Cluu TioI Iu llum lun cong mInl llong
lle llu hong lum nlun mu llong liung lul. Tuy nlIen, de cuu
ioI con nguoI, uc Cluu TioI du loucl dnl luong un cuu ioI hung
cucl nlun un lul lluy lle con nguoI. Tu lInl Iu muc un loI du
Cluu Cuu Tle GIe-xu du clu lluy clo lum nlun. KlI dul Iong lIn
vuo su lIen le lluy lle cuu Cluu GIe-xu, lIn nlun duoc llu llu,
llong nlo vIec Iunl luy cong duc.
Vu cuo cung u do |uong duc |n Co-doc. Yeu lo quun liong lon
lel Iu lIn vuo llun v Cluu Cuu Tle GIe-xu liong nglIu lo lluc
loun lle con nguoI vu so lun clung lu clo NguI, Iu ung du nlun
un lu lInl lluy clung lu. Su clel cuu Cluu GIe-xu Iu lIen cluoc uuy
nlul clo clung lu, vu llI luc sInl, Cluu hun su song clo clung lu
Iu nlung nguoI du dul Iong lIn noI NguI.
Thong Cong
L0J 0/ |J 0/ L0J 0/ |J 0/ L0J 0/ |J 0/ L0J 0/ |J 0/ L0J 0/ |J 0/
1h l|0 P0hJ 01 00 |1 h /0hJ0/ lJ / h 1 |0h 1 /0J ThJ| 1h l|0 P0hJ 01 00 |1 h /0hJ0/ lJ / h 1 |0h 1 /0J ThJ| 1h l|0 P0hJ 01 00 |1 h /0hJ0/ lJ / h 1 |0h 1 /0J ThJ| 1h l|0 P0hJ 01 00 |1 h /0hJ0/ lJ / h 1 |0h 1 /0J ThJ| 1h l|0 P0hJ 01 00 |1 h /0hJ0/ lJ / h 1 |0h 1 /0J ThJ|
]hy TJ /|1 /|J0/ hJ / 1M J | Z!Z. ]hy TJ /|1 /|J0/ hJ / 1M J | Z!Z. ]hy TJ /|1 /|J0/ hJ / 1M J | Z!Z. ]hy TJ /|1 /|J0/ hJ / 1M J | Z!Z. ]hy TJ /|1 /|J0/ hJ / 1M J | Z!Z.
8 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
e GIung SInl Iu lloI dIem xuy
iu hIen co duu lIen quun liong lon
lel liong cluong liInl cuu ioI
nlun IouI cuu uc Cluu TioI. oI
voI nlu vIel su, |ho dcm vu Icn
co Iu lul cu! RIeng su gIu Lu-cu,
ong llong clI y lluc lum quun
liong cuu hIen co vu lloI dIem
vu glI nlun mol cucl llucl quun,
nlung ong con lluy hun luy uc
Cluu TioI luc dong mol cucl vo
cung muu nlIem vu ly uIeu dung
suu nlung hIen co do. VI lle, luc
gIu TIn Lunl Lu-cu du cluun h
sun lluu iul ly Iuong clo nlun
vul clInl Iu Cluu Cuu Tle GIe-
xu xuul lIen.
Ong noI den lloI dIem llIen
su cuu uc Cluu TioI lIen iu clo
lluy le Ie Xu-clu-iI liong gIo uung
luong de lIen huo vIec GIung iu
doI. Ong noI den lloI dIem uc
Cluu TioI suI llIen su Gu-iI-en
den huo lIn Mu-iI se louI lluI Cluu
Thi iem cua c Chua Tri Thi iem cua c Chua Tri Thi iem cua c Chua Tri Thi iem cua c Chua Tri Thi iem cua c Chua Tri
trong Cuoc i Chung ta trong Cuoc i Chung ta trong Cuoc i Chung ta trong Cuoc i Chung ta trong Cuoc i Chung ta
Lu-cu 2:2-4u
Cuu Tle. Ong noI den lloI dIem
lluI nlI liong Iong L-II-su-hel nluy
mung Iuc me Cluu den llum.
Ong noI den huI cu ngoI cuu Mu-
iI llol Ien vuo u nuy. TloI dIem
Xu-clu-iI hul noI iu IoI cu lung iu
suu lon clIn llung h cum vI
llong lIn. uy Iu nlung lloI
dIem luI glI nlun, vI nlung lloI
dIem do Ium clo hIen co lio llunl
uuy nlul. Co nlIeu hIen co luong
lu, nlung lloI dIem Iu uuy nlul.
Tiong y dnl vo cung llon ngoun
vu liong hun luy quyen nung cuu
uc Cluu TioI lloI dIem vu hIen
co Iuon Iuon duy y nglIu vu duy
un luc, neu clung lu duoc soI
sung vu cung hen nluy voI lum
Iong cuu uc Cluu TioI.
Tuy nlIen, lloI dIem cuu uc
Cluu TioI llong Iuon Iuon lluun
IoI liong cuI nlIn cuu con nguoI.
o Iu lloI dIem Mu-iI lu sInl
Cluu Cuu Tle, dung lien duong
dI, llong nlu, llong cuu, llong
nlu lluong, llong hu mu, quun
lio llI lel clo, den noI con NguI
sInl iu luI num liong mung iom
o cluong suc vul. Co Ie clung
lu lu loI luI suo oc lIe Lu-cu,
L LL LL
Luy Chuu, Iuy go xn Chuu
cho |o |o Chuu duoc quu do
Inh un, |hco nhu o Ngu...
(Lu-cu 2:2u)
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u u
clung lu se lluy lloI dIem cuu
uc Cluu TioI Iu Iung nlu lle Iu
de llunl dul mol muc dIcl cuo
cu. uc Cluu TioI muon clo
nlung muc lu ngleo nun liong
mIen Bel-Ie-lem duoc luoc, lio
nen gIuu co lum IInl, llI lo duoc
duc un Iu nlung nguoI duu lIen
duoc ngle lIn Iunl lu lioI, duoc
lun mul clung lIen ung Cuu
TInl iu doI vu lio llunl nlung
clung nlun duu lIen clo Cluu
Cuu Tle. uc Cluu TioI du clon
lloI dIem do clo Con NguI iu doI
clI vI cuc muc lu hun lun, nlung
co duc lIn don so vu Iong liong
doI Cluu den.
TloI dIem ly uIeu cuu uc
Cluu TioI Iuon Iuon uunl clo mol
con nguoI nuo do co Iong liong
doI Cluu. Nlung hun ion liong
doI song, voI quu nlIeu dIeu vun
vul luI Io loun, du llIen clo
clu ng lu mu l Io ng lio ng do I
nlung dIeu cuo quI lu Cluu, vu
vI lle llong num hul duoc lloI
dIem ly uIeu cuu NguI. Tum liI,
lum Iong, llI gIo cuu clung lu duy
u nlung dIeu Lhong o |rong y
dnh cuu uc Chuu Tro, clo nen
liong lloI dIem cuu NguI, clung
lu vung mul!
Tiong Lu-cu 2: 2-88, clung lu
IuI lluy nlung nlun vul co mul
dung lloI dIem cuu uc Cluu
TioI, ch v ho |hu |hc| |rong do
vo duc |n don :o, chun |hunh,
ycn ung, Lcn |r vuo o huu cuu
uc Chuu Tro. Clung lu xem IuI
lun ly lluul cuu Lu-cu nlu suu:
2
Trong |hunh Gc-ru-:u-cm co
mo| nguo cong Inh duo duc, |cn u
3-mc-on, |rong do :u ycn u dun Y-
:o-ru-cn, vu uc Thunh Lnh ngu |rcn
nguo.
20
uc Thunh Lnh du Iuo |ruoc
cho nguo Ic| mnh :c Lhong chc|
|ruoc Lh |huy Chuu Cuu Thc cuu
Chuu.
27
Vu y, ugu0 | cu m h0 | Du c
Thuuh L|uh vun Jeu lh0, |uc cn chu
me Jem cnu lre |u G|e-xu Jeu, dc
um |ron cho Ngu cuc |huong c mu
uu| hu du dnh,
28
|h nguo Iong
um con |rc, mu ngo Lhcn uc Chuu
Tro rung:
20
Luy Chuu, Iuy go xn Chuu cho
|o |o Chuu duoc quu do Inh un,
|hco nhu o Ngu;
80
V con mu| |o du |huy :u cuu
vo| cuu Ngu,
1u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
81
Mu Ngu du :um :uu dung um
unh :ung |ruoc mu| muon dun,
82
3o Lhu |hcn hu,
Vu um vnh hcn cho dun Y-:o-
ru-cn u dun Ngu.
88
Chu mc con |rc uy um u vc
muy o nguo |u no vc con.
84
3-
mc-on Icn chuc huoc cho hu vo
cho ng, no vo Mu-r, mc con |rc
rung: uy, con |rc nuy du dnh um
mo| co cho nhcu nguo |rong Y-:o-
ru-cn vu ngu houc duy cn, vu dnh
um mo| duu guy ncn :u cu |ru;
85
con hun nguo, co mo| |hunh guom
:c dum |huu quu ong nguo. Ay vuy
|u |uong |rong ong nhcu nguo :c
duoc Iuy |o.
80
Lu co Iu |cn |r An-nc, con
gu cuu Fhu-nu-cn, vc ch hu A-:c,
du cuo |uo um. Tu uc con dong
|rnh du o vo chong duoc Iuy num;
87
ro |h o gou. uy go du |um muo
Ion |uo, chung hc ru Lho dcn |ho,
cu dcm nguy huu vcc uc Chuu Tro,
Lcng un vu cuu nguycn.
88
Mnl |uc
uy, ugu0| cuug lhIuh |Iuh Jeu Jn,
ug0| kheu Duc Chuu Tr0|, vu un|
chuyeu ve cnu lre v0| mn| ugu0|
lrnug J0| su g|u| cuu cuu lhuuh G|e-
ru-su-|em.
Tiong cuoc doI cu SI-me-on
clI co mol llounl lluc dung gIu
nlu l, mo l llou nl llu c llo u
nguye n nlu l, cu ng Iu llou nl
lluc noI lel voI coI doI doI, do
Iu llounl lluc nuo - Klounl
lluc uc Cluu TioI hun clo cu
mol duc un, duoc um liong luy
luI nlI GIe-xu, mu cu duoc uc
Tlunl LInl clo hIel duy Iu clInl
Iu Cluu Cuu Tle. Xem IoI cuu
nguyen cuu cu, clung lu co lle
cum nlun nguy nIem vuI, sung
suong, lunl luc Ion lle nuo,
den noI cu llol Ien, uc Chuu
Tro o! uy go xn Chuu cho con
quu do Inh un! Clung lu co lle
uIen ucl lum liung cuu cu nlu
suu: Con loun loun llou nguyen.
Mong uoc Ion nlul cuu doI con
du duoc Cluu hun. Con du duoc
hong um ung Cuu Tle liong luy,
vu Ic| rung duy clInl Iu Con uc
Cluu TioI!
Nlung nguoI lIn lInl Cluu
lluong iul hen nluy doI voI lloI
dIem lunl dong cuu Cluu. Nguy
uc Mu-iI vu GIo-se dem luI nlI
GIe -xu de n de n llo llI u c
Tlunl LInl cung lloI lluc cu SI-
me-on den do. Du cluu gu Iun
nuo, nlung cu SI-me-on hIel nguy
duy Iu ung Cuu TInl cuu IoI luu.
Bu lIen liI An-ne cung vuy, co mul
liong den llo vuo lloI dIem do,
cung duoc uc Tlunl LInl lloI
lluc, xuc nlun iung duy clInl Iu
Cluu Cuu Tle.
Tiong cuoc doI clung lu co iul
nlIe u llou nl llu c Clu u clo
clung lu gu NguI, nlung co lle
vI nlIeu Iy uo, clung lu llong
nlun iu, luy clung lu hIel lie vu
den lie clo nen nlIeu le Iu
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 11
den ioI dI, liong llI clung lu vun
song cu doI liong cuI hInl lluong,
lum lluong vu huon clun cuu doI
song uu Iu lIn do, llum clI Iu
nguoI luu vIec Cluu!
Cu SI-me-on du clo cu mol doI
de co mol llounl lluc ngun nguI
nlung vo gIu, nen llI no den cu
nlun iu nguy. Ieu quun liong Iu
Cluu hun clo cu lum Iong hen
nluy hIel lloI dIem cuu Cluu vu
llong de vuol lloI lum luy.
Tiong luu lel cuoc doI gou
huu, nu lIen liI An-ne llong iu
lloI den llo, cu dcm nguy huu
vcc uc Chuu Tro, Lcng un vu
cuu nguycn clo muI den num
84 luoI, uc Cluu TioI hul ngo
clo hu mol lul vInl quung den
gu HuI NlI llunl, hu nlun iu
nguy duy Iu Cluu Cuu Tle. Bu
llong lle cum gIu duoc nIem vuI
quu Ion, mu ngo Lhcn uc Chuu
Tro, vu no chuycn vc con |rc vo
mo nguo |rong do :u gu cuu
cuu |hunh Gc-ru-:u-cm.
Nguy nuy quu KInl Tlunl vu
u c Tlu nl LInl liong Io ng,
clung lu co nguy iong llung uuI
de co Cluu lluong xuyen Nlung
luI suo llIeu nlung Iun loI ngo
ly llu voI Cluu Co Ie clung lu
hun quu! Tuc gIu TlI-llIen 46 du
vIel ve mol uc Cluu TioI duy
nung dong, nlung cun luI co
mol lum lon yen lInl de nlun iu
nlung lunl dong Ion Iuo duy un
luc cuu NguI, Huy ycn ung vu
Ic| rung |u u uc Chuu Tro. Tu
:c duoc |on cuo |rong cuc nuoc
vu cung :c duoc |on cuo |rcn du|
(TlI-llIen 46: 1u). Cu le chung tu
thieu mut tum tr bnh lung khung
vui vu de nhun ru thui diem cuu
Chuu. Cu le chung tu chuu sung
gun Chuu du, chuu quun tum du
den su mung Chuu giuu, chu nen
du khung thuy, du bu quu, du di
truuc huy di suu thui diem cuu Duc
Chuu Trui. Ngui vun hunh dung,
vun trung tn vui lui huu cuu Ngui,
nhung chung tu |ru| hun un
dcn.
Co mol cuu cluyen cum dong
loI doc duoc lien mung, xIn Iuoc
ucl nlu suu:
GIu dInl mol muc su lie duoc
cu den nlIem so duu lIen voI
liucl nlIem luI Iu mol loI llunl
o ngouI o BioolIyn du ngung loul
dong nlIeu num. Ho den vuo
lloung duu llung MuoI voI lul cu
Iong lung suy liong nlIem vu moI.
NgoI nlu llo cu du xuong cu,
cun luI suu cluu nlIeu. Ho dul
le loucl vu hul luy vuo vIec, uu
dnl co huoI nlom duu lIen vuo
dem GIung SInl.
Ho son lel IuI nlu llo, suu
gle, gIul llum, liel IuI nlung
lloung luong lu, lioc. en nguy
18 llung 12 llI vIec lu ho nlu llo
le nlu loun lul. Nlung nguy 1u
mol con huo Ion lloI quu, muu nlu
12 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
liul luI nguy IIen lIe. Vuo nguy
21, lioI ngol muu, ong muc su voI
gle den nlu llo. Nel mul ong su
sum llI lluy mol mung luong llu
Ion nguy suu lou gIung h lioc iu
Ioung Io, vI nlum nguy clo uol.
Suu llI quel uon, ong huon hu dI
iu, vuu dong cuu nlu llo, vuu
nglI llum, chuc hu houn Iuo
nhom, v Lhong |hc nuo :uu L.
Tien duong ve nlu, dI ngung quu
mol llu clo lioI uo mol cong ly
lo cluc hun lu gIu de guy quI cuu
lio. Gle vuo, ong lluy co mol
lum liuI hun muu ngu iul Ion ung
clung co lle cle duoc lloung
luong lioc, mu o gIuu IuI co lInl
llu lu lle u llu co ng lu.
Klong cun dun do, ong muu lum
liuI ioI quuy IuI nlu llo.
Vuu Iuc do luyel cung hul duu
ioI. I nguoc IuI o dung lIu Iu
mol hu dung luoI dung voI vu den
lium xe huyl nlung llong l.
Ong muc su moI hu vuo liong nlu
llo ngoI clo do Iunl, vI 4 lul
nuu moI co cluyen xe le lIe.
Bu ngoI clo lien hung gle nlu
llo, clung clu y gI den ong muc
su dung IuI cuI huc llung, Iuy gle
de lieo lum liuI Ium mun cle
lloung luong Io suu lou gIung.
Ong llong ngo lum liuI vuu vun
vu de quu. Nlung ioI ong lluy
hu llucl loI nuy lu cuoI nlu llo
dI Ien, mul liung hecl. Bu loI
gIong loI mul hInl lInl, Tluu
ong muc su, ong muu lum liuI nuy
o duu Ong muc su le IuI duu
duoI lu su. Bu lu nlo ong nlIn o
goc hen luI xem co muy clu lul
LBG llong. Ong huo co. Bu
llucl clo hIel do Iu clu vIel lul
len hu. Bu du lleu lum llun nuy
8 num liuoc, llI gIu dInl con o
he n A o. Ho I do , liuo c clIe n
liunl, gIu dInl hu iul gIuu co.
Nlung ioI quun uc den, hu h
huoc luI iu lloI nlu, clong hu
quyel dnl o IuI llu xe cong vIec
vuI nguy ioI se dI suu. Nlung ioI
ong h hul, h lu, vu hul lIn lu do.
Ngle cuu cluyen lluong lum, ong
muc su de ngl duu IuI clo hu lum
llun, nlu vul ly nIem uuy nlul
cuu gIu dInl, nlung hu lu cloI,
huo ong muc su nen gIu clo nlu
llo. Ay nuy llong hIel Ium suo,
ong muc su de ngl duu hu ve,
nlu mol nglIu cu nlo nlul ong
co lle Ium clo hu vuo Iuc do. Bu
dung song o Slulen IsIunu, hun
nguy den BioolIyn Ium ngle uon
ue, Iuu cluI nlu cuu.
***
em gIung sInl luI ngoI nlu
llo nlo llul vuI ve, um u. Xong
Ie, luI vo clong ong muc su iu
cuu cluo lung nguoI den uu. MoI
nguoI ve lel, con IuI mol ong
dung luoI vun con ngoI Im Iung.
Vuu dI den clo ong lu, ong muc
su vuu nglI llong lIeu vI suo v
llucl nuy IuI cluu ve. Mul uun
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 18
vuo huc luong suu lou gIung, ong
lu loI ong muc su Ium suo co lum
mun lieo lien do, vI ong lluy iul
gIong lum liuI hun vo ong lleu
muy cluc num liuoc llI lo con
o hen Ao. Ong le clo ong muc
su ngle cluyen vo ong uI lun, ioI
ong h hul, h lu, vu gIu dInl lun
Iuc lu do den nuy du 8 num.
Ngle le xong, ong muc su de
ngl IuI xe clo ong lu dI mol
cluyen vuo dem gIung sInl clo
lluuy llou. Ho den Slulen IsIunu,
vuo llu clung cu ong muc su du
clo hu dung luoI ve hu lom liuoc.
Ong muc su uul ong lIn do Ien
lung llu hu, den liuoc cun nlu
lom do go cuu, dung clo, de
clung lIen mol cuoc loI ngo Ion
nlul cuu muu GIung SInl, mu uc
Cluu TioI clo ong duoc duc un
Ium nguoI liung gIun.
***
uc Cluu TioI lluong uung
le Iu llI Cluu
muo n con nguo I
clu y vu glI nlo
mo l dIe u gI.
Nlu ng le Iu ,
vIec Iu llong nlul
llIel Iu dIeu clung
lu mong muon, mu
doI llI IuI Iu mol
luI lou, luy nlIeu
luI uong uon uu,
mu GIu-co go I Iu
|hu |huch |rum Ic
|hou| dcn Ple Iu co lle coI
Iu hul cu vIec hul lluong nuo duoc
uc Cluu TioI clo xuy iu de con
nguoI glI nlo mol huI loc nuo
do liong doI. NlIeu llI vIec Iu
llong lun luI Iu mol mol le
Iu, mol vIec hul lluong, mu clI
Iu vI lloI dIem xuy iu. Mol vIec
llong lluong xuy iu vuo mol lloI
dIem llong ngo, lio llunl mol
le Iu! NlIeu nguoI lIn lInl
Cluu lluong lluy dIeu nuy liong
lInl nglIem lleo Cluu - Mol su
gIuI cuu dung Iuc, mol su lIe
lio dung Iuc, nlIeu llI clI Iu mol
so lIen nlo, lio llunl le Iu
llong quen, vu nguoI lIn lInl
Cluu nlun iu nguy hIen co den
lu uc Cluu TioI.
Tiong nlu ng nu m lu so ng
liong nuI iung Kulum, co mol
nguy hu Nguyen Huong den llum
nuoI unl BuI Vun Sy. Hom do
loI duoc cu iu uon ve sInl llu
14 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
llum nuoI. Nlun iu loI, hu uuI
clo 1u dong. l Iuu suu, loI lIm
cucl guI so lIen nuy ve clo nlu
loI, llong ngo uc Cluu TioI du
loI lo nlung clI lIel lien de
hIen llunl mol le Iu llong
quen cuu doI song duc lIn.
KlI nlun duoc 1u dong nlu loI
du lloc vu lu on Cluu vI Iuc do
dung iul cun dung 1u dong de muu
nlu yeu lum mu llong hIel luI
xouy so lu duu!
Clung lu lIn vuo quyen le li
loI lluong cuu uc Cluu TioI lien
vu liu, lien lloI gIun, vu lien cuoc
doI clung lu. oI voI con nguoI,
nlu l Iu nlu ng nguo I lIn lInl
Cluu, lloI dIem uc Cluu TioI
lunl dong iul quun liong. NguoI
luu vIec Cluu cun hen nluy liong
nlung lloI dIem do, hen nluy voI
nlung lunl dong le vI cuu uc
Cluu TioI lluong xuyen xuy iu
Song gun Cluu clung lu se iul
nluy cum, vI uc Tlunl LInl cu
liu liong clung lu vo cung nluy
cum, nlul Iu doI voI nlung mong
uoc cuu clung lu. Hunl vI cuu
clung lu co lle clI Iu lInl lluc,
muu me, xu gIuo hen ngouI, nlung
mong uo c su u lIn liong Io ng
clung lu lluong iul clun llunl.
o Iu mong uoc Cluu lluy, mu
cung llong uo clung lu luo lu.
Nlung mong uoc do lul sInl llI
clung lu co sul, xuy nglIen IoI luu
cuu Cluu. o Iu mong uoc cuu
hu An-ne, cuu cu SI-me-on, cuu
L-II-su-hel, vu cuu Mu-iI!
Tom IuI, lloI dIem cuu uc
Cluu TioI vu nlung vIec ly uIeu
cuu NguI Iuon Iuon xuy iu clo con
cuI Cluu, vI llong mol gIuy lul
nuo mul Cluu uoI xu huoc clun
clung lu, clI co clung lu llong
de y, vo lum, quen Cluu Bul
cu co loI nuo, vu hul cu vIec Ion
luy nlo xuy iu, neu clung lu du
u ng lleo nlu ng llo I llu c lu
Clu u, clu ng lu se llu y Clu u
lunl dong, vu clung lu o nguy
clInl gIuu lloI dIem duy un luc
cuu NguI. GuI lum llIe moI hun
dI nlu llo, goI dIen llouI, gu go
mol nguoI, voI mol IoI loI llum
clun lInlco lle duu clung lu
vuo nguy liong lloI dIem cuu uc
Cluu TioI, vu o do clung lIen
nlung vIec lI lluong uc Cluu
TioI llI llo Song voI Cluu, dI
voI Cluu Iu mol cuoc lIeu Iuu
ly llu moI nguy, den noI Iuc nuo
clung lu cung lluy doI mInl llul
llou nguyen duy lion, de co lle
llol Ien IoI cum lu Cluu nlu cu
SI-me-on, Luy Chuu, Iuy go xn
Chuu cho |o |o Chuu duoc quu do
Inh un, |hco nhu o Ngu; V mu|
|o du |huy :u cuu vo| cuu Ngu
(Lu-cu 2:2u,8u)
Muc :u Nguycn ung Mnh
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 1
lI Cluu goI cuc mon do, NguI
suI luI lo iu dI. Co nguoI dI
llul xu, lloI gIun uuI Iuu de Ium
cong vIec Cluu. Co nguoI dI gun,
lloI gIun ngun, co llI clI vuI
lIeng dong lo Ium clung nlun
clo NguI.
Tiuo ng lo Mo I-se, clI Iu
mo| |c Iuoc IuI dung xem su Iu
Ion nuy huI guI duong cluy
nlung llong le lun Tiuong lo
L-suI, NguI lun: d! Huy no
vo dun nuy Tiuong lo GIe-
ie-mI: Nguo :c d Lhu no nuo
|u :u nguo d. VoI cuc mon do:
Huy |hco |u, |u :c Lhcn cuc nguo
|ro ncn |uy dunh uo nguo.
Clu su PlI-II llI chuy |hco L
xc do , llI u c Tlu nl LInl
liuyen Ium clung clo loun quun
L-llI-o-hI. Con Pluo-Io: Huy
dung duy, vuo |rong |hunh, nguo
|u :c no cho nguo mo dcu hu
um. Vu clo lul cu moI nguoI
liong cuc lloI duI: Huy d, duy
do muon dun...vu huy duy ho gu
mo dcu mu |u du |ruycn cho cuc
nguo KlI Cluu goI, clung lu
duu luc vu iu dI.
NlIn IuI cluc vu lIen luI cuu
loI lon 2u num quu, Cluu hun clo
co loI dI IuI iul nlIeu. Co Iuc dI
llul xu vu dI mol lloI gIun llu
Iuu. ToI Ium llI nguc nlIen nlun
hIel un lue vu suc llIeng cuu
Cluu du vuu gIu loI liong cuc
cuoc lunl liInl cuu cluc vu vu
doI song. Mol nguyen luc io iung
THANH KINH THAN HOC VIEN
Chuyen i ang Ghi Chuyen i ang Ghi
Chuyen i ang Ghi Chuyen i ang Ghi Chuyen i ang Ghi
K K
K KK
16 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
vu cluc clun do Iu: Ho d |o
:uc uc un un |hcm (TlI-llIen
84:7).
KIem dIem IuI liong num quu,
loI du lluc lIen nlIeu cluyen dI
vu Ium nlIeu vIec moI. uu num
2u11, clung loI ve llum VIel Num
suu mol lloI gIun llu Iuu llong
ve. I lu Num iu Buc vu Iuu IuI
Hu-noI uuy llou duu lIen cuu
cluong liInl Tlunl KInl Tlun
Hoc VIen. Tu on Cluu du mo cuu
lluc lIen Cluong TiInl GIuo Duc
Tlun Hoc luI duy. KlI co u Ium
luoI moI lInl nguoI luu vIec Cluu
voI cuc loI lo Cluu Iunl duo HoI
Tlunl mIen Buc, clung loI loc
loI iul nlIeu ve lum lInl vu clI
luong cuu nguoI luc vu Cluu,
nlun lluy lInl lInl HoI Tlunl
lien du lul liIen luI lun dul
nuy cuu que luong. uy Iu co loI
iul quy huu dem GIuo Hul VIel
Num Hou Ky vu HoI Tlunl MIen
Buc IuI gun nluu liong no Iuc guy
uung vu du ung nlu cuu cong
vIec Cluu.
VIec moI llu luI Iu lo cluc
uI Le Ky NIem 1uu Num TIn
Lunl en VIel Num. uy Iu co
loI lIem co! Mol co loI lium
num mol lluo! Clung nlung HoI
Tlunl TIn Lunl luI VIel Num Io
lo cluc mu HoI Tlunl TIn Iunl
llu noI lien lle gIoI cung no
nuc cluun h vI Iu co loI lium
num moI co mol Iun!
RIeng luI Hou Ky, lloI dIem un
dnl cung Iuc voI HoI ong GIuo
Hul Iun llu 86 luI mIen Num
CuIIIoinIu vuo duu Tlung 7 num
2u11. oI voI GIuo Hul VIel Num
Hou Ky, cuc duI Ie 2u num, 2 num
8u num luy nguy cu 8 num du
lio nen liuyen llong. Tuy nlIen,
duI Le 1uu num vun Iu moI me,
mol doun duong cluu huo gIo dI
quu, clo nen clung loI leu goI
cuu nguyen vu nlIel lum go lun
moI mong duoc lel quu. Tlem
vuo do, su lo luc voI Muc su cuu
cuc le luI TIn Lunl clInl llong
cung IuI Iu mol lInl nglIem moI
me. e co lle lo cluc hu huoI Ie
liong mol nguy voI y nglIu duy
du quu Iu mol llucl lluc Ion clo
lul cu moI nguoI liong Bun To
Cluc. Tu du dIem, llunl lun
hun lo cluc, clI lIel cuc lIel muc
cuu cluong liInl, luI clunl...Iu
mol llucl lluc. Tlem vuo do
llunl lun uIen gIu, lluyel liInl
vIe n, u m nlu c, cu dou n, u m
llunl, unl sung, ly lluul liuyen
llong nlul Iu du dIem su uung
Iu mol gIuo duong noI lIeng luI
mIen Num CuIIIoinIu vu cu lle gIoI
nuu, quu Iu mol cluyen duI su
clo Bun To Cluc lon lo!
TIe lleo suu nguy uI Le duy
nIe m vuI vu luo c lu nl lu I
CiysluI CulleuiuI, Iu duI Le 1uu
num vu HoI ong Iun llu 86 cuu
GIuo Hul luI VIen uI Hoc CuI-
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 17
Slule IuIIeilon. uy cung Iu du
dIem moI, Iun duu lIen su uung.
VIec uI cluyen, long loI, noI
un, clon o, lIec mung lul cu deu
moI su uung Iun duu. NoI uung
cuu luI cluong liInl Le vu HoI
ong luI lou lo vu uIen dul y
nglIu clo cu luI sInl loul nuy
cung quu Iu mol llo llun.
Tu on Cluu, Bun To Cluc HoI
ong GIuo Hul du loI liI vu dul
den muc dIcl quu cuc cluong
liInl cuu hon nguy quun liong
nuy. Tlul co su lu lio cuu uc
Cluu TioI! Tiong so llucl moI,
co cu c v Iu nl du o cu u Ho I
Tiuyen GIuo Pluoc Am LIen HIe
lu Tong HoI; cuc v Iunl duo HoI
llunl lu VIel Num den lu luI
mIen Num Buc; co lon 1u cuu
GIuo sI uu luoI cuo, suc yeu du
nlIel lum Iun IoI den clung vuI
voI loI con Cluu liong suol num
nguy luoc lunl nuy. Tuy hul,
mul mung vu Iong uu lu llong
hIel con Iun nuo gu IuI nuu lien
dul nuy luy llong! Mol cuu gIuo
sI hul luy loI voI nuoc mul dounl
liong vI xuc dong, noI IoI liI un!
Bu GIuo sI T.G Munglum clo hIel
luI voI vu iu ve vI cu ong dung
num lu loI luI nlu! Quu llul
clI vuI lom suu, ong cu du lu hIel
iu dI!
GIuo Hul co liucl nlIem doI
voI HoI Tiuyen GIuo C8MA, Iu
gIuo loI du liuyen TIn Iunl den
VIel Num; oI voI HoI Tlunl VIel
Num Iu que luong lu do iu dI; oI
voI cuc loI lo Cluu du uung cuoc
doI luu vIec Cluu luI VIel Num
cung nlu luI Hou Ky voI lul cu
lum lInl liI un vu yeu quy. oI
voI cuc Muc su Tiuyen uo dung
luc vu vu con uun Cluu liong
lon 1uu loI llunl, luI nlIel lum
nung do vu lul liIen. e clu
loun liucl nlIem cuu mInl quu
Iu mol liucl nlIem llong nlo.
Suu cuc sInl loul duI su nuy
loI lu nlu: cluc duoc lloe lon,
hol dI liucl nlIem ioI, hol dI xu
Nlung co nlIe u
Ho I llu nl vu n
lluong ye u, cu c
Muc su clIeu co
mo I clo ne n lo I
vu n lIe lu c Iu I
I.
KIe m Iu I Icl
liInl cu u cu c
llung quu, loI du
co u dI xu, dI
Ban Kieng An Cau Nguyen cua VPGH va TKTHV
18 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
gun luu vIec Cluu. ToI le Iu mol
vInl lunl llI duoc moI nlung
cung luI llu nlun Iu loI luI
cuu nguyen llul nlIeu clo cuc
cluyen dI vI suu num nguy Ium
vIec luI Vun Plong GIuo Hul ioI
lu I Ie n duo ng dI cuo I luu n,
nlIeu Iuc loI llong co nguy nuo
nglI cu. DI nlIen, loI co lle Iuy
mol nguy nglI liong luun nlung
cong vIec IuI u dong ioI clInl
mInl luI Io gIuI quyel suu do
lloI. Co nguoI loI suo loI co lle
dI IIen luc nlu lle llI loI cuoI
vu liu IoI: liuoc llI dI xu llI ngun
Ium, vI luI lluc uuy som cluun
h, ngun vI xel un nInl luI lI
liuong, ngun vI ngoI lien lI-co
hu, hon lIeng dong lo, ngun vI h
xuo lion gIo gIuc, Iu nlu, gIuong
clIe u llo ng quen, io I lIe :
Nlung llI de n noI llu y Ho I
llunl lul liIen, nlu llo moI luo
muI, loI lo Cluu nlIel lum, co
llem nguoI lIn Cluu, loI quen lel
noI nloc nlun vu co lle dI lIe.
KlI nlIn Iu I Icl liInl cu c
cluyen dI vuo cuc
llu ng cuo I nu m
2u11, lo I ngu c
nlIe n llo ng ngo
mInl co lle lluc
lIen nlIeu cluyen
dI nlu vuy, loI xIn
glI Iu I de lu on
Cluu. ToI du den
HT Omulu, NL
gIung Ie ly nIem 2 num (21l8);
GIung Ie KluI gIung Klou Muu
Tlu TKTHV(28l8); Cung lIen Nlu
llo Des MoInes (4lu); Bo nlIem
QN HT GuiIunu 18lu); GIung Tung
Ie Bu Cu Muc su Tiuong vun Sung
(24lu); GIung Le ly nIem 2u num
HT AuslIn, Texus (2l1u); GIung vu
lluyel liInl Klou Huong Dun Muc
Vu(1u-12l1u); Du HoI dong Tiuyen
gIuo HT Sun Ieinunuo VuIIey(16l
1u); GIung luI HT Long Beucl (28l
1u); Duy llou Muu Tlu TKTHV;
GIung Le Ky nIem HT Noillsloie,
CA (l11); Bo nlIem Quun NlIem
HT Wleulon (18l11); Tlum uu
C8MA LeuueislI ConIeience,
CoIoiuuo SiIngs (1u-22l11); GIung
luI HT Sun Ieinunuo (2ul11); Cung
lIen nlu llo vu Bo nlIem QN HT
Giunu PiuIiIe, TX (27l11); GIung
GIung SInl gIu dInl MST mIen
Num CuIIIoinIu(4l12); Bo cluc luI
HT WeslmInslei (11l12); GIung
GIung SInl luI HT Nev OiIeuns
(18l12); GIung GIung SInl luI HT
WuslInglon DC (24-2l12) vu gIung
Ca oa n Nam Gi i & Phu N - HT Washington DC
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 1u
GIung SInl clo 7 HoI llunl liong
vung AlIunlu , GA (2l12).
Ie m du ng glI liong cu c
cluyen dI Muu GIung SInl num
nuy Iu: lloI lIel, llI gIo vu lel
quu. Suu llI nlun IoI gIung GIung
sInl num nuy loI hul duu dul vun
de cuu nguyen vu clIu xe clo cuc
loI lo Cluu luc vu luI Vun Plong
GIuo Hul vu Tlunl KInl Tlun
Hoc VIen cuu lluy. VI lloI lIel
mIen ong Hou Ky liong Muu
GIung SInl lluong luyel gIu, Iunl
Ieo. Nguy cu vung AlIunlu luy
Nev OiIeuns nlIeu llI luyel guy
lio nguI clo cuc luyen duong lung
llong vuo muu ong. Nlul Iu
lleo cluong liInl nguy 2l12, loI
luI ioI DC suu huoI sung Cluu
nlul de den AlIunlu clo l gIo
lluI muc huoI Ie Iuc 7 gIo loI cung
nguy voI lloung duong cucl xu
ngun uum! Tiuong lo lloI lIel
llong lluun IoI h lie nuI co lle
guy llo llun clo hun lo cluc Iu
HoI Tlunl Moiiov. VI huy HoI
llunl lluoc GIuo Hul cung nluu
lo cluc luI co so mol nlu llo
C8MA My luI LIIhuin, AlIunlu.
uy Iu liuyen llong cuu cuc HoI
llunl liong vung mu liuoc duy
loI du co Iun den gIung.
Cu m lu u c Clu u Tio I du
nlum IoI cuu nguyen, hun clo
lloI lIel lu Nev OiIeuns luun
liuoc 18l12, duoc liong sung uu
loI Iunl vu WuslInglon DC, iul
de. RIeng vung AlIunlu uu muu
cu nguy nlung du ngung lun Iuc
4 gIo clIeu, gIu clo vIec dI IuI
cuu loI con Cluu liong vung llong
gu lio nguI. TlI gIo cuu cuc
cluyen huy iul llIl lluo. Nlul Iu
llI loI ioI LAX den lI liuong
DuIIes, WuslInglon cung nguy 24l
12 de l gIung GIung SInl loI
lom do. Cluu Nlul lom suu, loI
loI ioI DC nguy suu huoI gIung de
huy den lI liuong AlIunlu Iuc :88
clIeu de l gIo lluI muc Iuc 7
gIo loI. TloI gIun lu lI liuong
ve du dIem lunl Ie, lloung 4
lul den mol lIeng dong lo, luy
lInl lInl gIuo llong. So uI lloI
gIun quu cun le nlu lle vI Muc
su Nguyen Tun Pluoc (Moiiov)
moI loI suu llI Muc su Nguyen
TlIen TIn (DC) du moI. ToI xIn
luI v luy nglI su xe vI loI uoc
uo co lle den uu cu luI du dIem.
Ve mol luong uIen lluc, loI cung
muon lluy su le li cuu Cluu liong
cuc cluyen dI nuy de Ium mol
uuu un duc hIel clo cluc vu cuu
loI. Cum lu on Cluu hun clo lloI
lIel lluun lou, cluyen huy llong
h lie vu lel quu dung nlu IoI cuu
xIn. HuI dIeu: lloI lIel vu llI gIo
duoc Cluu hun clo. Con dIeu llu
hu Iu lel quu.
Iem son cuoI cung cuu cuc
cluyen dI cuoI num nuy Iu: ToI
xIn Cluu clo co 1u nguoI lIe
nlun Cluu. KlI cuu nguyen vu
2u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
soun hu huI gIung clo Ie GIung
SInl num nuy, loI du xIn Cluu hun
clo co 1u nguoI lIe nlun Cluu.
Klu Iu u lo I cluu co u cu u
nguyen clo nguoI lIe nlun Cluu.
Plun nlIeu cuc huoI gIung cuu loI
uunl clo lIn luu liong cuc Ie duc
hIel cuu HoI Tlunl. ToI mong
duoc luong nIem vuI GIung SInl
num nuy clung nlung uo ngouI
cunl mu cu lun lum IInl nuu.
Do do, loI quyel dnl cuu xIn Cluu
hun clo cucl cu lle.
Tu on Cluu llunl lIn. BuoI Le
GIung sInl luI HoI llunl Nev
OiIeuns co hu nguoI luong ung gIo
luy, nlung llI huoc Ien lou gIung
clI co luI nguoI: loI iu llI mol Iu
llun luu; nguoI llu luI xIn xuc
nlun nIem lIn; vu nguoI llu hu
clo hIel llI ngle uIen gIu leu goI
cum dong gIo nlung llul iu du lIn
Cluu ioI! Tle Iu loI le clI duoc
co mol. Tu on Cluu! Mol lun
muoI (1l1u). KlI den DC, suu llI
loI gIung Muc su Nguyen TlIen
TIn leu goI. Mol nguoI lIen Ien
cu u nguye n lIe nlu n Clu u.
Tiong llI luong uun llun luu
nuy cuu nguyen lIe nlun Cluu
llI co llem mol nguoI nuu lIen
Ien lou gIung vu duoc Muc su
Quu n nlIe m cu u nguye n lIe
nlu n Clu u. Nlu vu y duo c hu
nguoI. Hu-Ie-Iu-gIu!
Nlu quy loI con Cluu lInl
nglIem, llI co nguoI lIn Cluu
liong HoI llunl, llI moI nguoI
cum nlun nIem vuI Iu Iung liun
ngu lo I clu ng. AI nu y de u
mung vuI, cuoI noI luyen lluyen.
Cu luI HoI Tlunl Nev OiIeuns
vu WuslInglon DC co cung llong
llI vuI luoI, nlon nl do. ToI
llum lu on Cluu vu dem: duoc
hu ioI, con huy nguoI nuu. ToI llu
llIel cuu xIn Cluu lien duong huy
den AlIunlu.
KlI luI nguoI con cuu Muc su
oun Hung QuI duu loI vuo nlu
llo LIIhuin, loI lluy mol quung
cunl iul sInl dong, loI con Cluu
lu nu den nlu llo. MoI nguoI
luc suc iul de, cuc cu doun
muc uo Ie luy dong luc luom
lul. u muu, du suc. Guong mul
iung io, luoI vuI. ToI voI lIm mol
long de lluy quun uo clo lu
lo voI huoI Ie. Huu lel cuc cuu
long deu llou lIn. Muy lluy
den cun long cuoI cung cuu co
so iong llenl llung do, nguoI con
cuu Muc su QuI mo cuu duy vuo
vu vuI mung noI xIn moI Muc su
vuo, long nuy quen llou! Tle
Iu loI co duoc mol clo de cluun
h quun uo luom lul. Buoc vuo Ie
duong, loI gu du mul cuc loI lo
Cluu liong vung cung voI mol vuI
Mu c su lu SuInl Peleishuig,
IIoiIuu, DuIIus, Texus vu mol so
llucl lu xu. Tleo cluong liInl,
moI HoI llunl deu co lun lon
vInl Cluu clo nen cuc huI cu ngoI
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 21
Cluu lol nlul duoc clon de liInl
hu y, lIe u hIe u clo Ho I Tlu nl
mInl. NgouI cuc huI Tlunl Cu
lu Iuyen cong lu, con co cuc
vu dIeu, cuc hun liuong cu vu
lun liInl uIen iul my lluul, moI
Iu, cuon lul cu lou vuo y nglIu
Cluu vuo doI Iu mol Fhuoc cho
Nhun Lou, cung Iu clu de cuu
Le GIung sInl num nuy.
VI Iong quun lum den nguoI lIe
nlu n Clu u, lo I lIm lIe u co
lloung huo nlIeu llun luu llum
uu loI nuy. uoc hIel co lloung
1u nguoI. ToI un lum vu llum
nguye n xIn Tlu nl LInl lu nl
dong. Cluong liInl cung llu suc
lIcl vu loI duoc gIoI llIeu Ien
gIung LoI Cluu. Cum lu on Cluu,
moI nguoI clum clu Iung ngle
vu den lun leu goI nlu du uu
dnl. Suu IoI leu goI ngun gon,
nle nlung, hu cunl luy gIo cuo
Ien, loI lu on Cluu. TIe luc goI
moI llem mol Iun nuu llI hen
cunl liuI co lung Ioul cunl luy
gIo Ien, loI vuI mung xIn cuc lIn
luu du moI cuc
llu n lu u nu y
luong uun lo
Ie n lIe nlu n
Cluu suu gIo Ie.
Cluong liInl
IuI lIe luc den
lun lel lluc.
Buo I Ie
clu m uu l lo I
cluo llum cuc loI con Cluu quen
llun vuy quunl loI. Suu do, nlIn
IuI lien lou gIung, loI lluy Muc
su Vo Xuun dung luong uun cuc
llun luu lIn Cluu. ToI leo luy
Muc su Nguyen Tun Pluoc loI:
Clung lu co duoc huo nlIeu nguoI
muon lIe nlun Cluu Ong clo
hIel: co 7 nguoI Ion luI co luI em
nlo (lloung 1u-12 luoI). Mol nIem
vuI vo hIen liun ngu lum lon loI.
ToI llum lu on Cluu vu cum lIcl
suu xu on Cluu du nlum IoI dung
nlu Io I cu u nguye n cu u lo I.
Clung nlung clo 1u nguoI Ion
mu co llem honus: luI em llIeu
nIen nuu!
Hom nuy glI IuI nlung uong
clu nuy, doI voI loI Iu mol cuoc
lIeu Iuu ly llu llI uun llun Ium
cong vIec Cluu. ToI quen dI mel
nloc vu nglI den Cluu nlul luun
suu: loI se den llum vu gIung duu
Num MoI (1-1-2u12) luI HoI llunl
MIuvuy CIly!
Muu Gung 3nh 2011
Muc :u Nguycn Anh Tu.
Ca u nguye n tie p nha n Chu a ta i Atlanta
22 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
oI dI uu Klou Huong Dun Muc Vu uo GIuo Hul lo cluc vI luun
lunl dIeu Ie cuu GIuo Hul, nlung lu on Cluu luI do loI du nlun
duoc nlIeu luoc lunl, nlIeu nguc nlIen llIcl llu. ToI duoc luoc
llong luI vI nlung loc lluyel cuo sIeu, luy lIen lluc moI Iu, mu
loI duoc luoc Iu hoI vI du mu| |huy, |u nghc nlung cuoc doI cuu
nlung le lun liung, nlung lum guong ngoI sung cuu cuc duy lo
Cluu, nlung nguoI du lIen uung doI mInl, lluc su song vI Cluu,
clo Cluu.
MoI nguy suu huI loc cluong liInl llu uon e, nung ne - duy u
nlung gIuI llIcl Tlunl KInl, nguyen luc xu lle, dIeu Iuul lunl
clunl, quy luc le loun, nlung IIen le lum IInl, liun luc, v.v... Co
llI llo llun, xu voI, co llI lluc lIen, gun guI. Co uIen gIu uuy
cong, suu lum, duc lel de duu iu nlung Iy lluyel nung ne ve quun
dIem muc vu, mu cung co nguoI don so, hoc liuc, luon do nlung
lInl nglIem, louI vong cuu le lel Iong lun liung luc vu ToI
llIcl nlul Iu nlung lIeng lum lInl, nlung IoI lluyen llIcl no mung
lleo lum Iong cuu le dI liuoc goI gum IuI clo nlung nguoI dI suu.
ToI llong co llum vong luong lluul ve luI nguy Huong Dun
Muc Vu, loI clI muon vIel vuI uong cum nglI cuu clInl mInl,
nlung luoc lunl mu Cluu du hun clo loI, uoc uo co lle glI IuI
duoc mol Il dIeu cuo quy, de no lloI h mul mul, Iung quen. Tiong
dem lIe nguyen lluI muc, Muc su GHT Nguyen Anl TuI soun huI
gIung uunl iIeng clo nlung nguoI moI huoc vuo cluc vu. Ong uung
GIe-ie-mI doun mol, noI den su Cluu leu goI lIen liI nuy. Klong
duoc leu goI ion iung nlu L-suI luy lung hung luyen nuo nlu L-xe-
clI-en, Cluu du goI GIe-ie-mI mol cucl um llum, cu hIel: Truoc
Lh nguo :nh ru, |u du Ic| nguo, u nguo um Lc |cn |r cho cuc
nuoc. Muc su nlun munl iung duy llong luI Iu uoc muon ngle
nglIe liun lle, mu duy luI Iu su leu goI lu llIen lluong. o Iu
lIeng leu uun llun, de dI nlo, dI lu, dI uIel, dI do, dI iuo
su lun xel nglcl cung clung no. o Iu nlIem vu cuu nlung
clIen sI cucl mung - cucl mung lum IInl - luu len nlIeu lIem
T
Ho c La m Ke Cha n Ba y
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 28
nguy, gIun llo; nlung luI Iuon y nIem iung mInl du duoc Cluu
u cn um |hunh vung Icn, co| Iung :u|, um |uong Iung dong
Tiong vInl uu do, liong nIem lIeu lunl do, clung loI, nlung con
nguoI clu clung moI huoc clun vuo cluc vu luI duoc nung nuu,
lun lloI hoI IoI luu sul son cuu Cluu mu muc su nluc nlo: Ho
:c dunh nhuu vo nguo nhung Lhong |hung duoc v |u o cung nguo
dung gu cuu nguo. VoI clung loI, nlung lun hInl quun ucl ,
Iu lIeng liong gIuc quun, ion iung lluc loI clung loI Ien duong iu
liun muc.
Sung lom suu, cluong liInl Huong Dun Muc Vu hul duu.
Muc su Nguyen TlI lluyel liInl ve Houch nh Chuong Trnh
Gung Duy. Ong llung dnl nlung duc quyen vu liucl nlIem cuu
le clun huy, muc su du uung IoI Cluu liong 2TI-mo-lle doun 2:1.
Duu vuo do, ong du lluI liIen hu lIeu muc: u) ToI Iu uI - ToI Iu
Nguo um cong Lhong cho |ruch duoc; h) ToI Ium gI - ToI chuycn
|um cho dc ong uc Chuu Tro, vu c) ToI Ium nlu lle nuo - ToI
Luy ong nguy |hung gung duy o cuu c |hu|. Ngle nlung clu
Lhong cho |ruch duoc, cho dc ong uc Chuu Tro, luy nguy
|hung gung o cuu c |hu|, nlu ngle nlung Ienl liuyen nglIem
lluc, Cluu dung lun clo hul cu nlung uI muon Ium le clun huy!
Muc su cung nlun munl vuI lio quun liong cuu le dI luu vIec
Cluu Iu dung gIuu luI lle gIoI lum IInl vu liun luc, unl sung vu
hong loI, su song vu su clel; mu liong liucl cuu nguoI clun huy Iu
mung unl sung cuu su song vuo noI loI lum cuu su clel. Hoc de lio
nen nguo um cong Lhong cho |ruch duoc Iu nlung huI loc Ion
vu quun liong, lu se con loc Iuu uuI, loc clo den llI lu gu Cluu.
BuI lluyel liInl cuu Muc su Huynl vun LInl cung don so, gIun u
nlu hun lunl cuu ong. Muc su noI nlIeu ve cong luc liuyen gIung,
su quun liong cuu vIec duo luo nguoI Ium mon de Cluu de cu
den nlIeu llIu cunl dIeu lunl loI llunl nlung lul cu deu uun den
mol liung lum dIem do Iu Cluu. Cluu Iu lul cu, mInl llong Iu gI cu.
KlI ngle loI lo Cluu un cun nluc nlo den vIec luI de Cluu Iu
liong lum cuu lul cu moI sInl loul muc vu, loI co cum luong nlu
ngle lIeng clun llunl cuu mol nguoI dung lluc su de Cluu liuoc
lel vu lien lel liong cuoc doI cluc vu cuu mInl. ToI lu on Cluu!
Ong cung de cu den su IIen quun gIuu HoI Tlunl TIn Lunl VIel
Num voI loI C8MA, cu luI cung dung clung mol clIen luyen, llI
24 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
lunl uI Mung Lenl: Tiuyen GIuo. Bong uung goI IuI liong loI mol
lluc muc mu loI muon Iung quen vI nglI iung se clung co cuu liu
IoI llou dung, do Iu: HoI Tlunl TIn Lunl VIel Num du liuong llunl,
loun loun lu li, lu Iu lu Iuu, luI suo clo den huy gIo vun con clI Iu
mol DIsliIcl, Ie lluoc vuo C8MA Hou Ky Nlung nglI clo cung,
dIeu do cung clung quun liong gI, mIen suo cong vIec Cluu duoc
lul liIen, Vuong quoc Cluu duoc mo iong, do Iu uuu lIeu cuu vIec
Ium de Iong Cluu.
Muc su Ho HIeu Hu lluyel liInl de luI Huong Ngou: o 3ong
vu Cong ong, luy ngle nlu ve xu loI nlung llul iu clInl do Iu
cong luc liuyen gIuo, vu no iul llIcl lIe voI ong, vI liong ong co
mung uong muu liuyen gIuo (IoI cuu clInl ong). Muc su Iuy cuu
cluyen Num cuI hunl vu luI con cu liong Mu-llI-o doun 14. Ong
lluyen llIcl dum lun hInl clung loI dung huo gIo nlul nlul lloI
clI vI o duy vung vc, vu |ro |o ro, vI llI mInl luyel vong, llI
mInl lluy mInl clung co llu nung gI cu, llI clInl Iuc do Iu Iuc
Cluu huo chnh cuc nguo huy cho ho un. TlIen cluc cuc ly
quun liong cuu le clun huy Iu huy cho ho un. Ong nlun munl o
duy llong cun llu nung mu cun su vung IoI. Muc su lel Iuun: 3u
vung o vuo| quu Lho :u Iu| Lhu nung.
Muc su Nguyen Vun NglIu lluyel liInl ve Hunh Chunh Trong
Ho Thunh. Muc su du duu iu dnl nglIu lunl clunl Iu mol
ngunl ngle lluul vu llou loc ve le loucl, lo cluc, Iunl duo, vu
lIem soul cong luc cuu nguoI lluc lluc lIen, de loun llunl clI
lIeu vu muc dIcl du duoc de iu. Suo ngle lluy no llo llun llo
nuol quu, nlung do IuI Iu nlung gI cun llIel mu clung lu luI hIel,
vI se luI doI uIen voI no lung nguy liong su quun li loI llunl.
Muc su gIuI llIcl nlung nguyen luc lunl clunl nlu Tuong gIuo
lung ngung, Tlong lluoc lung uoc. Huy clIu xe nlung lInl
nglIem quen lluoc lon, gun guI lon nlu: TuI clunl clInl xuc,
lunl clunl mInl hucl, lleo uoI lung llung, lluc lIen lung luun,
cuu nguyen lung nguy. Muc su du uung nlIeu cuu KInl llunl de
soI sung, luong uun. Cuu loI llIcl nlul Iu Huy chun Iuy cuu uc
Chuu Tro guo ho cho unh cm; um vcc do chung hu Io c |nh,
Icn u Io vu ong, chung hu v o do Iun, Icn u hc| ong mu
um 1 PlI-e-io :2. XIn dung de mol uI liong clung con luu vIec
Cluu v o do Iun! LuI cung ngle duoc nlung llung lium lien
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 2
con duong cluc vu, lluy duoc nlung le Iu mu Cluu du hun clo
muc su, loI clI hIel cuI duu lu on Cluu ve cuoc doI cuu mol nguoI
du lu ho lul cu de vung lleo lIeng goI cuu Cluu.
Muc su NC BuI Tul Nluun lluyel liInl ve Tu Chunh Trong Ho
Thunh. Muc su noI ve luI IouI Tu cucl lu nlun, cuc IouI
llue, cuc Iy uo mIen llue, Iuong luong, lu cu, quu hIeu, cuc IouI
huo lIem, liucl nlIem ve le loun, cluong muc v.v... Nlo muc su
mu clung loI duoc hIel io lon mol so Iuul Ie, quy luc cuu IIen hung,
lIeu hung IIen quun den llue. Muc su nluc nlo iung cun luI lel
suc mInl hucl ve lIen huc liong loI llunl, hoI vI :u |hum |cn u
nguon goc cuu mo dcu uc. Rul cun llun uu so lIen co nlo den
duu vI Hc u |rung |n |rung vcc nho, cung :c |rung |n |rong vcc
on. Ieu clung loI loc duoc llul nlIeu o muc su Iu muc uu ong
Iu mol cluyen vIen le loun, cong vIec lel suc hun ion, nlung du lu
nguyen uung llI gIo clo Cluu Io clu loun vIec le loun cuu GIuo Hul,
mol vIec Ium iul quun liong; llI iu llI clung lu lluc su dul Cluu
lien lel llI clo uu co du doun hun ion den duu, vun con co llI gIo
clo Cluu. Klu nung cluyen nglIe cong voI lum Iong yeu lInl,
luc vu lun liung Iu mol huI loc cuo quy llong cun luI lluyel
liInl.
Lun duu lIen loI duoc gu vu ngle Muc su ung MInl TiI lluyel
liInl, ong noI ve 3u Tho Fhuong. Dung Ne-le-mI doun 8, muc su
gIuI llIcl ve nguyen luc llo luong, Iy uo llo luong, vuI lio llo
luong, lel quu cuu su llo luong NoI cucl long quul llI Cluu
luI Iu liong lum cuu su llo luong vu IoI Cluu luI dong vuI lio
quun liong nlul liong su llo luong. Ong noI nguyen luc cuu su
llo luong Iu llong lIeu su dung lInl cuu uc Cluu TioI Ium Ie
song cuoc doI. ToI iul llIcl cuu nuy Il Is nol u lIme lo voislI hul
u IIIe lo voislI. Tlo luong Cluu hung cu cuoc doI. Clung lu
lluong nglI iung liong su llo luong llI loI lo Cluu vu hun llo
luong Iu nlung duo uIen, uIen vIen, uc Tlunl LInl Iu le nluc
luong, vu loI clung Iu llun gIu. Muc su noI quun nIem do llong
dung. Tiong su llo luong dung, lul cu deu Iu uIen vIen, duo uIen
(le cu loI clung); clI co Cluu Iu llun gIu, moI vInl quung lluoc ve
NguI. Tleo ong, su llo luong co lel quu Iu llI nguoI llo luong
ioI huoI Ie voI su lIeu hIel vu du ung ve su vInl lIen cuu Cluu, ve
lInl liung suy huI cuu con nguoI, vu ve quyen nung cuu IoI Cluu.
26 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Muc su co nlung y luong llul cu lIen - su cu lIen dul lien nen
lung IoI Cluu - ong IuI uung luI llu ngon ngu llul Iuu Ioul, voI cucl
uIen dul luoI moI vu lu uun uI uI cung suy suu Iung ngle. NgoI
ngle ong, loI clI hIel cuI duu cum on Cluu ve nlung cuoc doI llIem
lon, lun liung uung luI nung cuu mInl clo su vInl lIen uunl Cluu.
ToI du gu Muc su Ho Tle Nlun muy Iun, nlung duy Iu Iun duu
loI duoc ngle ong lluyel liInl. e luI cuu ong Iu uo Tuo Nhun 3u
Trong Ho Thunh. ToI vuI llIcl duoc ngle mol uIen gIu cluyen
nglIe; Muc su du uung IoI Cluu gIuI llIcl nlung duI de nlu Nguycn
Tuc Truong Thunh, Lum 3uo c Tro Ncn Mon c Cuu Chuu,
Vu Tro Cuu Ho Thunh Trong 3u uo Tuo Mon o v.v... uy Iu
nlung huI loc Ion luI cun co lloI gIun, nlung clI liong liong vong
lon mol lIeng dong lo, Muc su du liuyen dul duoc clo clung loI
mol so lIen lluc cun llIel, llu lu uun, song dong. e nluc nlo
ve su hIen doI, su llIem cung vu lInl llun luc ucl. Muc su liIcl
nlung cuu nlu: Cluu luI lluy su lun vo liong Iong lu, louc Ium
suo mInl co lle lu nlun mInl Iu le uuI llo liuoc dum dong luy
nlung nguoI Iunl duo lol luI hul duu Iu nlung nguoI luc ucl
lun lum. KlI de cu den su nen llunl, Muc su lloI luI dul cuu
loI: Su cum uo lInl uuc den huo gIo moI clum uul liong doI nguoI
Cuu liu IoI Iu clo den suu llung suu llI nguoI do du clel! AI uI
cung cuoI, nlung nglI clo ly llI iul dung vu iul dung so; quyen Iuc
cuu loI IoI nuy du luy uIel huo nlIeu cuoc doI, nlung cuoc doI noI
uunl liong duo, ngouI doI! Cuu Cluu Tlunl LInl hun nung Iuc vu
gIn gIu cuoc doI cuu moI clung lu.
Muc su Nguyen ung MInl noI ve o 3ong Cu Nhun. Muc su
noI, lluc voI sInl loul liun luc, doI song cu nlun cuu le clun huy
co unl luong liuc lIe den su du IuI lIeng goI cuu Cluu. Su llul
huI liong cluc vu lluong hul duu hung su llul huI liong doI song cu
nlun. Ong nluc iung clung lu luI ngle duoc lIeng goI cuu Cluu
uc Chuu Tro, u ung du dc rcng |o ru |u uc con |rong ong mc,
vu uy un dcn go |o Muc su co cucl liInl huy lluc hIel: Ong
llong lluyel liInl mu ong doc (liu nlung lun Ium clung). Ong
llong lle noI duoc hoI vI huI lluyel liInl cuu ong Iu mol hun vun
cong lu, suc lIcl, duy xuc dong - u Iuu ioI loI moI duoc lluong
lluc vun cluong VIel num; voI gIong doc liuyen cum, clInl xuc,
(xem l|ep lruug 47)
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 27
Sinh hoat
Giao Hat
Phut Thunh Tin Lunh - Wulk-u-thun
Sung llu Buy 1l1ul2u11, lloung 8uu loI con Cluu cuc HoI Tlunl
vung Num CuIIIoinIu du nlIel lInl du ung nguy I Bo Guy Quy
lung num cuu Cluong TiInl Plul Tlunl TIn Lunl cuu GIuo Hul,
GIum doc Iu Muc su Nguyen TlI. Duu uu huo lloI lIel se co muu,
nlung Cluu clo lloI lIel lunl iuo, um u.
NguoI llum uu gIu lie Ion he, lu lie llo (lleo clu me) den cuc
cu Ion luoI nlul Iu u4 luoI (lleo con cuI) du vuI ve den som, un
sung, nlun quu, cu ngoI Cluu ioI vun dong llun lle uuoI su luong
uun cuu huc sI clInl xuong JennIIei Nguyen liuoc llI Ien duong
dI ho uuoI nung um duu Tlu vung num CuIIIoinIu.
Suu gIo un liuu luom lul uo luI Bun Plu Nu HoI Tlunl MIuvuy
CIly vu Oiunge cluun h, Iu gIo iul llum liung lluong vu lul quu
llIcl Ie, clo nlung nguoI duoc huo lio nlIeu nlul. Cum lu Cluu
du clo so lIen huo lio num nuy Iu Su1,uuu.uu My KIm. Du Il lon
clul dInl so voI num ngouI, nlung liong loun cunl lInl le llo
llun, duy quu Iu so lIen llul Ion Iuo!
So lIen dI ho guy quy lung num duoc su uung vuo vIec muu
gIo lien cuc uI Plul Tlunl de liuyen TIn Lunl clo dong huo VIel
Num luI Hou Ky vu luI ngouI.
XIn clun llunl cum lu loI con Cluu llu noI du huo lio vu
uung lIen ioI iong clo cluong liInl I ho guy quy lung num.
28 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Trung Tum Tin Lunh - Khuu Huung Dun Muc Vu
Klou Huong Dun Muc Vu uunl clo cuc loI lo Cluu moI huoc vuo
cluc vu, du duoc lo cluc luI Tiung Tum TIn Lunl, lu gIo clIeu
llu HuI nguy 1ul1u den u:8u loI llu Tu 12l1ul2u11.
Co 82 nguo I
duoc moI ve llum
uu, HoI Tlunl du
luong luI lio clI
lI uI cluyen, vu
GIuo Hul duI llo
clI lI un o. Cuc
lo c vIe n duo c
luong uun vu loc
loI ve nlIeu de luI
luu Icl clo cluc
vu, liong Iunl vuc
lum IInl cung nlu
lunl clunl, voI llunl lun lluyel liInl vIen Iu cuc Muc su:
Nguyen Anl TuI, Le VInl Tlucl, Ho HIeu Hu, Ho Tle Nlun,
Nguyen Vun NglIu, Huynl Vun LInl, Nguyen TlI, Nguyen ung
MInl, ung MInl TiI, BuI Tul Nluun.
Cuc loI lo Cluu llum uu deu llou Iong ve hu nguy luun Iuyen
nuy, quu su lo cluc clu duo, nlung co loI llong cong voI nluu.
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 2u
Fluridu - Trui Nguun Phuuc 2011
TiuI Nguon Pluoc cuu cuc HoI Tlunl luI IIoiIuu du duoc lo cluc
lu 8-4lul2u11 luI MusleiIece ConIeience Cenlei, Lule WuIes,
IIoiIuu, voI clu de: o
Fho Vo Nhu ng A nh
Huong Xu Ho |rcn Gu
nh Co-do c. Cu u go c
Ro -mu 12:2 u ng u m
|hco do nuy, nhung huy
Icn hou Io :u do mo
cuu |um |hun mnh, dc |hu
cho Ic| y muon |o| unh,
dc ong vu |ron vcn cuu
u c Chu u Tro u |hc
nuo. DIen gIu Iu Muc su
HuioIu Munglum. Cluu
du uung Muc su gIuI huy
IoI Cluu cucl duy on, quu
cuc de luI: cu Chu Tum
Duy Nhu|, Tum Tr Thuun Fhuc, Tum Tr Thuoc Lnh, Tum Tr
Vung An. Cuc con cuI Cluu llou vuI liong LoI Cluu.
Sung Cluu Nlul co lien 4uu nguoI llum uu Le Tlo Pluong
vu TIec Tlunl. Bu Muillu H. Munglum Iu uIen gIu duc hIel clo
Mu c s Nguye n Hoa i c, Tra i Tru ng khai ma c buo i le
O B Mu c s Harold Mangham
8u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
lu nu vuo clIeu llu Buy. Cuc cl em du duoc llIcl Ie, loc loI
duoc iul nlIeu quu LoI Cluu. Cum lu Cluu du clo clung loI
nlung nguy lioI lien dul liong ly liuI num nuy.
Tlong lIn vIen vung ong Num Hou Ky
Hui Thunh Wushingtun D.C.
TlI lunl uI Mung Lenl Huy d Lhu |hc gun gung |n unh cho
mo nguo, HoI Tlunl WuslInglon D.C. du lo cluc mol cluong
liInl Cu Nluc Tlunl vu Tiuyen GIung vuo loI llu Buy 17lul11, voI
su cong luc cuu mol so HoI Tlunl hun. DIen gIu Iu Muc su Ton
Quang Ca nh be n trong buo i nho m
N ban ton vinh Chua
Sau le th phng sang Chua Nhat
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 81
Tlul BInl; iul dong loI con Cluu vu llun luu llum uu, co 12 llun
luu lIe nlun Cluu vu mol so lluc luI xuc nlun nIem lIn.
Sung Cluu Nlul 18lul2u11, HoI Tlunl du cu lunl liong lle
Ie Tu On Cluu vu ul VIen u uu TIen luI llIel Nlu Tlo. Suu
gun suu num Ium llu luc vu clo doI
clo den cuoI llung 8l2u11 moI duoc
clInl quyen du luong cu gIuy
le.
Muc su uIen gIu du hun su dIe
LoI Cluu quu de luI: Vcc Chuu
Lum, suu do Muc su llI lunl nglI
lluc vu cuu nguyen duc hIel clo vIec
xuy cul, uu liu se loun lul liong vong
mol num. AI nuy duoc llIcl Ie vu lu on Cluu ve nlung llunl quu
Chup hnh vi cac tan tn hu
82 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
NguI hun clo
Ho I Tlu nl,
muc uuu liong
quu liInl du
gu nlIeu llo
llu n llu
llucl. BuoI Ie
le l llu c vo I
mol lIec mung
llnl soun uo
Ho I Tlu nl
lloun duI.
ToI 24l12l2u11, Iuc 8:uu, Le Ky NIem Cluu GIung SInl du
duoc lo cluc Iong liong, vInl lIen Dunl Cluu. DIen gIu Iu Muc su
GHT Nguyen Anl TuI voI clu de: Anh 3uo Huycn Dcu. Cluu
clo co dong con cuI Cluu vu mol so llun luu llum uu, lel quu co
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 88
luI nguo I lIe
nlun Cluu.
Mu c uu u
Le Ky NIe m
Clu u GIu ng
SInl nu m nuy
duo c cu lu nl
liong mol ngoI
nlu mo I vo I
cong liInl luI
llIel Nlu Tlo
dung lIe n
lu nl, nlung
cluong liInl
iul long lu
gom: Cuc loul
cunl vu nlIeu hun Tlunl Cu iul duc suc uo cuc cu doun cuu HoI
Tlunl lon vInl Cluu.
Muc :u Nguycn Thcn Tn
Hui Thunh Sun Diegu, CuliIurniu
Bun Num Nu GIoI HoI Tlunl Sun DIego du lo cluc mol huoI nlom
BoI LInl vu HoI lluo voI clu de uo Ton Gu nh Co-doc vuo
llu Buy nguy l11l2u11.
GIo nlom hul duu Iuc 1u gIo, suu huu dIem lum llun mul, vuI
84 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
ve. Quu su dIeu lo cluong liInl cucl song dong cuu ong Le
Huu Huun, vu lun luong uun cuu ong BuI Vun Hou, HoI dong
du cung llo luong Cluu, ngle hoI IInl, sInl loul vu llum uu
gIo HoI lluo.
Co 128 nguoI llum uu, lu cuc HoI Tlunl Noill Sun DIego,
GIum Ly WesIey, LIen HIe, LInuu VIslu, LIvIng Wulei, NIem TIn.
Tiong huu llong llI llun mul, coI mo, HoI dong duoc ngle Muc
su Duong Inl Nguyen iuo gIung LoI Cluu, cuu goc liong Sung
Tle ly 18:1u. Bun Num Nu GIoI cuu cuc HoI Tlunl deu lIcl cuc
uu lun cu ngoI Cluu, cuc Muc su lu cuc GIuo luI, duoc moI
llum gIu HoI Tluo oun. BuoI nlom leo uuI lu 1u:uu sung den
1:8u clIeu nlung llong uI cum lluy mel moI, liuI IuI uI nuy llum
gIu vuI ve. Ieu lo vIen do KInl Tlunl du lio luI hIen cuu do
llunl nlung cuu llo lom lInl, louc luo clo nlung nlun vul
quen lluoc liong KInl Tlunl co nlung duc lunl moI Iu, song
dong Ium moI nguoI llong lle nIn cuoI, quen cu doI hung.
NIem vuI nuy du Ium clo gIo loI lluo llul Iy llu, nguoI llum
uu Iun Iuol neu cuu loI ve nlung llo llun mu gIu dInl dung doI
uIen nlu: hul lou gIuu vo clong, gIuu clu me vu con cuI, duc hIel
Iu Ium suo de gIu con cuI lIeu ve le nun cuu dong lInl.
Cluong liInl BoI LInl vu HoI Tluo du lel lluc liong Iuyen
lIec cuu lul cu loI con Cluu. AI nuy uoc uo nlung huoI nlom nlu
lle nuy se duoc lo cluc luI cuc noI lluc nuu, gIu clo cuc Bun
Num Nu gIoI llem gun guI nluu de liuo doI loc loI llem nlung
dIeu cun llIel clo vIec huo lon gIu dInl Co-doc cuu clung lu.
Mo| Nguo Du Nhom
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 8
Hui Thunh Jucksunville, Fluridu
Tu on Cluu clo Muu Tu On num nuy, HT JuclsonvIIIe, IIoiIuu lo
cluc duoc luI cluong liInl liong lle: ToI llu Tu 28l11 vu liuu
Cluu nlul 27l11 iul
duy on Cluu. Muc
Su quu n nlIe m
clIu se IoI Cluu quu
de luI Tu On uc
Chuu Tro. Tiong
cluong liInl liuyen
gIung mol con cuI
Cluu du lluul IuI
on Clu u du cu u
mInl vu gIu dInl.
Con cuI Cluu vu llun luu nlom IuI lien 17u nguoI liong nguy
Cluu nlul. Cluu clo co 2 nguoI Ion vu 2 lie em lIe nlun Cluu
vu 1 nguoI luI xuc nlun nIem lIn. Tiong llung quu cong luc clung
duo, Cluu du clo co 2 nguoI lIe nlun Cluu. XIn quy v gIu IoI
cuu nguyen de cuc lun lIn luu dung vung liong Cluu.
Muc :u Nguycn Thunh Nguycn
Hui Thunh Apple Vulley, CuliIurniu
Mung Cluu gIung sInl, HoI Tlunl AIe VuIIey lo cluc dem liuyen
gIung. Tu on Cluu co mol llun luu lIe nlun Cluu Iu hu Tiun
Tl Tlu Tluy. HoI Tlunl cung lo cluc llI KInl Tlunl, lul cu
con uun Cluu
de u llum uu .
uc hIel cluu
Hunnul Le, 1u
luoI, du duoc 8
gIuI lung nlul
llI lo c TlI
TlIen 1uu, Muc
Lu c KInl
Tlunl, vu TlI
TlIen 1u8:1-6.
86 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Hui Thunh Sun Bernurdinu, CuliIurniu
Mung Cluu gIung sInl, HoI Tlunl Sun BeinuiuIno lo cluc dem
liuyen gIung, uIen gIu Iu Muc Su Nguyen Houng ClInl. Rul dong
llun luu llum uu. Cluu clo co luI llun luu lIe nlun Cluu Iu
ong Huynl Cuo Quy vu unl Tlunl Tung.
Nlun Muu gIung sInl, cung co iul dong con uun Cluu llum
gIu llI KInl Tlunl. Cum lu Cluu.
Muc :u Nguycn Vun Chun
Hui Thunh Kent, Wushingtun
Cluu Nlul u4l12l11 HoI Tlunl Kenl ly nIem 1 num llunl Iu.
MuoI Ium num du lioI quu, mol lloI gIun llong quu uuI, nlung
cung du de lel lluy loI con Cluu HoI llunl Kenl liuI nglIem
duoc lInl yeu lluong vu su clun uul ly uIeu cuu uc Cluu TioI.
BuoI Ie gom co quI Muc su Ho HIeu Hu, Quun nlIem HT
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 87
SeullIelNgl vIen GIuo lul; Muc su Jonullun MoiiIs, Quun nlIem
AIIIunce BIhIe Cluicl; Muc su Vo Inl Duong, Quun NlIem HT
Tucomu; Muc su Plun Vun Xuun, Quun NlIem HT Lynnvoou;
Muc su NC Plun Pluoc Luo vu lloung 2uu lIn luu llum uu. Muc
su Plun Tiun Dung cuu Quun nlIem clIu se LoI Cluu voI de luI
Tn-Lunh Chun Chuu iul duoc llIcl Ie.
Nlun u ly nIem 1 num llunl Iu, HoI llunl Kenl xIn
clun llunl cum on Muc su GIuo Hul Tiuong, Bun Clu Hunl
GIuo Hul cung loun lle loI con Cluu liong GIuo lul du cuu lluy
clo clung loI vu xIn llem IoI cuu lluy de HoI llunl Kenl co duoc
noI llo luong Cluu clo iIeng mInl liong luong IuI.
Muc :u Nguycn Khoun Hong
88 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Hui Thunh Tin Lunh Austin, Texus
* Ky Ncm 20 Num Thunh Lu Ho Thunh
GIuu nlIeu nguy nong lien 1uu do I, cum on Cluu du hun clo mol
llu Buy cuu llung MuoI co gIo nle vu mul me. Luc 1u gIo 8u
nguy 2l1ul2u11. DuoI cun Ieu muu liung iong iuI, lon 2u nguoI
gom con uun Cluu HoI Tlunl AuslIn vu llun luu, loI con Cluu
lu cuc HoI Tlunl Giunu PiuIiIe, GuiIunu, Buc, Tuy Buc, Tuy Num
Houslon, Texus cung nluu llo luong lu on Cluu vu ly nIem 2u
num HoI Tlunl duoc Cluu llunl Iu luI llunl lo AuslIn,
HIen uIen co Muc su Nguyen Anl TuI, GHT, cuc Muc Su,
Tiuyen uo vu con uun Cluu. MoI nguoI lou Iong voI con uun
Cluu luI HoI Tlunl AuslIn lon cuo uunl Cluu vu lu on NguI.
Muc su GHT uung IoI Cluu liong L-suI 4u leu goI moI nguoI lIe
luc liong doI Cluu loun nung. Suu Ie llo luong, cuc quun llucl
clung vuI voI HoI llunl AuslIn liong gIo lIec liu llun mul. Cum lu
Cluu vI NguI du dem mol llun luu den voI NguI.
* cm Truycn Gung 4/12/2011
Vung IoI Cluu,
con uun Cluu
du mo I llu n
lu u de n de
ngle su dIe
Mon Quu Cluu
Mo quu Mu c
Su Nguye n
TlI, GIum uoc
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 8u
cluong liInl Plul
Tlunl TIn Lu nl.
Du lioI muu vu Iunl
suo l mu y ngu y
liuo c, lo I Clu u
Nlul 4l12l2u11 co
18 llu n lu u de n
llum uu cluong
liInl nlu c GIu ng
SInl voI u con cuI
Cluu. Suu IoI moI
goI cuu Muc Su Nguyen TlI, co 7 llun luu lIen Ien luyen xung
duc lIn noI Cluu. HoI llunl AuslIn vuI mung cu ngoI Cluu vI
NguI du hun clo HoI llunl mon quu GIung SInl som vu duc hIel
liong Muu GIung SInl 2u11 nuy.
Mo| nguo |hum du
Hui Thunh Ruckdule, Geurgiu
Lc o Chuc Muc :u Nhcm Chuc clo Tiuyen uo Nguyen Klunl
Hou vu Bo NlIem Quun nlIem HoI Tlunl duoc lo cluc luI Nlu
Tlo TIn Lunl RocluuIe vuo Iuc 1:8u clIeu Cluu nlul u4l12l2u11.
DuoI su clu lou vu cu lunl Ie cuu Muc su Nguyen Vun NglIu,
Ngl vIen BCH GIuo Hul. Co gun 2uu nguoI llum uu, gom quy
Muc su vu lIn luu liong vung lluoc GIuo Hul, Muc su Quun nlIem
vu BCH HoI Tlunl My so luI, vu quy Muc su HoI Tlunl Bu-lIl,
cung mol so llun
lu u. Vo I de lu I:
Nhung Mo Lcn
Quun Tu| Ycu Cuu
Mo | Ho Thu nh
Truo ng Thu nh
liong llu PlI-II
2:1u-8u. Mu c su
Nguyen Vun NglIu
du guI mol su dIe
ngol nguo den voI
HT RocluuIe vu
4u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
lu n Quu n nlIe m.
Cum lu Cluu clo
huoI Ie duoc uIen iu
Iong lio ng, cu m
dong vu vInl lIen
uunl Cluu.
Lc Gung 3nh:
em 24l12l2u11 Iu
Iu n du u lIe n Ho I
llunl lo cluc Cu nluc llunl GIung sInl vu liuyen gIung. Con cuI
Cluu nlom IuI dong du lon uu lInl. NoI uung cluong liInl lu
liung vuo cu nluc GIung SInl voI duy du cuc lIel muc gom: lo
cu, don cu, song cu, llI cu vu mol vo lcl ve cuu cluyen Cluu
GIung SInl uo cuc hun: TlIeu nlI, Tlunl-TlIeu nIen vu GIu dInl
lie cung llum gIu. Tu on Cluu clo huoI Ie llul vuI luoI, song dong,
duy lInl llun cu ngoI Cluu gIung lle, guy un luong clo llun luu
vu lel lluc hung huu lIec llong cong vuI ve.
Chu 3u Nguycn Truong 3on
Hui Thunh Wurcester, Mussuchussetts
Cluu nlul nguy 1l1l2u12, Muc su Quun NlIem Duong Tun TuI du
lul clung clI lol nglIe quyen 2 Cuoc doI Cluu Cuu Tle clo
4 lluoc vIen HoI Tlunl, cung nlun u nuy HoI Tlunl du lul
lluong clo cuc em llIeu nlI vu llIeu nIen du liung lIn nlom llo
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 41
luong vu loc loI IoI Cluu liong num quu. Nguyen xIn Cluu
cluc luoc vu gIn gIu HoI Tlunl cuu NguI liong mol num moI.
Mo| |n huu
Hui Thunh Sun Fernundu Vulley, CuliIurniu
HoI ong Tiuyen GIuo lung num cuu HoI Tlunl TIn Lunl Sun
Ieinunuo VuIIey duoc lo cluc duc hIel vu liong lle nlun ly nIem
1uu Num TIn Lunl en VIel Num lu llu Suu 14 - 16l1ul2u11. DIen
gIu Iu Ong Bu GIuo SI Nguyen Tlunl An lu Hu NoI ve Hou Ky nglI
le. Num nuy co llem su gIung uuy cuu cuc cuu GIuo SI, lung
Iu uIen gIu nlung HoI ong Tiuyen GIuo cuu HoI Tlunl liuoc duy
nlu: OB GIuo sI Plum Quung Tiuc, OB GIuo sI Duncun, GIuo sI
SulleiIunu, OB GIuo sI SlemIe, vu OB. GIuo sI LIvIngslon. NgouI
iu co su llum uu duc hIel cuu cuc v GIuo SI VIel Num: OB. Muc
42 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
su Nguyen Anl TuI, Bu QPMS Plum Vun Num, Bu QPMS Nguyen
Huu Luong. Mol so GIuo SI VIel Num lluc vI Iy uo suc lloe llong
lle den nlung HoI Tlunl vun liI un cu lle: Bu QPMS Nguyen
TlIen Sy vu Muc su Tiuong Vun Sung.
uc hIel HoI ong num nuy Muc su GIuo Hul Tiuong du gIu
HoI Tlunl liuo nlung Ky NIem Cluong cuu HoI Tlunl TIn Lunl
VIel Num MIen Buc - nlun ly nIem 1uu num TIn Lunl en VIel
Num - den mol so luu uue cuc loI lo Cluu lung luu vIec Cluu luI
MIen Buc nlu: GIu dInl Cu Muc su Le Vun TluI, GIu Inl Cu Muc
Su Nguyen TlIen Sy vu GIu Inl Cu Muc su Plun SI KIem. Huu
uue cuu cuc co Muc su: uo Xuun MInl, Nguyen Huu Nluong,
Nguyen Vun Bung du nlun luI uI Le Ky NIem 1uu Num TIn Lunl
en VIel Num luI Hu-NoI. Con uun Cluu Iuc lIen duc hIel clo
cong cuoc liuyen gIuo duoc S12,472.uu. Cum lu Cluu.
Muc :u Nguycn Houng Chnh
Vung Atluntu - Geurgiu
Cluong TiInl Mung Cluu GIung SInl clung uunl clo 7 HoI Tlunl
Klu vuc AlIunlu num nuy
uo HoI Tlunl Moiiov
dum liucl lo cluc vuo 7
gIo loI nguy 2l12l11 voI
clu de Fhuo c Cho
Nhun Lou.
KluI mu c huo I Ie ,
Mu c su Nguye n Tu n
Pluoc, Quun NlIem HoI
Tlunl Moiiov, Tiuong
Bun To Cluc, du ngo IoI
cluo mung quy loI con
Clu u cu c Ho I Tlu nl,
quy dong luong vu llun
luu den llum uu dong
duo.
DIen gIu Iu Muc su
GIuo Hul Tiuong Nguyen
Anl Tu I vo I su dIe
GIung SInl duy on. Cum
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 48
lu Cluu co 8 llun luu cuu nguyen lIe nlun Cluu suu IoI leu goI
cuu uIen gIu.
Cluong liInl Le GIung SInl num nuy lo cluc iul liung liong vu
duo c Clu u hun
luoc duy on voI
nlu ng cu llu c
GIung SInl song
dong cuu huy cu
dou n lluo c cu c
Ho I Tlu nl:
Moiiov, AlIunlu,
ClumhIee, LIvIng
Wuy, MuiIellu,
Noill AlIunlu, RocluuIe liong vung, Ium vInl lIen uunl Cluu liong
nguy GIung SInl. Cuc con cuI Cluu deu llou Iong, vu cung clung
suc lul liIen HoI Tlunl liong vung. Cluu clo co huy llun luu
lIe nlun Cluu.
Suu huoI Ie Iu lIec llong llun mul. AI nuy vuI mung nlun hIel
on lue Ion Iuo Cluu hun clo liong u Le GIung SInl nuy.
Thong |n vcn Fhun Ngoc Chuu 5 T Nguycn u NghIu
Hui Thunh Churlutte, Nurth Curulinu
* Ky ncm 15 num |hunh u Ho Thunh: Cluu Nlul 28l1ul2u11,
HoI Tlunl mung 1 num llunl Iu, dong lloI cung Iu 1 num
Muc su Nguyen Vun Num quun nlIem. Co lloung 1u con cuI
Cluu llum uu. Tiong huI lom Iuoc lIeu su MuoI Lum Num NlIn
44 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
LuI Muc su Quun nlIem du liInl huy gIuI doun cuu HoI Tlunl:
HInl llunl, Plul liIen, Tuo Iu co so, Nlu cuu nlun su vu Cluun
h clo luong IuI... Tlul xuc dong llI on IuI nlung llung lium,
llon llo Iuc hun duu vu llul cum lu Cluu vI nlung le Iu Cluu
du Ium. Bul duu lu con so llong, nlung nuy du co duy du, sun
sung clo su lul liIen liong luong IuI. DIen gIu Iu Muc su Huynl
Vun LInl, Quun nlIem HT AuslIn, Texus, voI su dIe Cuoc o
Vnh Dunh Chuu, uuu lien GIung 17:1-. Muc su quun nlIem lo
Iong liI un cuc con cuI Cluu du cong luc luu vIec Cluu, vu liuo
quu clo Bun Muc Vu vu Bun Clu Hunl. u IuI, Bun Clu Hunl
cung huy lo Iong hIel on Cluu vu liuo quu Iuu nIem clo loI lo
Cluu du lun luy luu vIec Cluu. Suu huoI Ie Iu lIec llong cong
don so nlung dum du lInl yeu men Cluu vu HoI Tlunl NguI.
* Lc Gung 3nh: Vuo llu Buy 17l12l2u11. Mol Cluong TiInl GIung
SInl duc hIel hung Anl Ngu clo llIeu nlI, Iun duu lIen duoc lo
cluc. Co lloung u em liong HoI Tlunl vu llun luu llum uu
cung voI lu luynl. Cluong liInl loun loun uo cuc em dum
liucl, uIen gIu Iu co Nguyen TluI My Hou, CTVMV. Suu huI clIu
xe, co 2u em du ung IoI leu goI, quy goI lIe nlun Cluu. Tlul
cum dong!
ClIeu 2l12l2u11, Ie GIung SInl cuu HoI Tlunl duoc lo cluc Iong
liong voI gun 2uu con cuI Cluu vu llun luu llum uu, nlu llo
llong con du clo ngoI. Cluong liInl num nuy uo Bun DIen Le
Trao qua lu niem
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 4
gom 4u llunl
liu ng nIe n
llu c lIe n,
hung mol vo
lcl cluyen
lIcl gIu ng
sInl. Suu IoI
le u go I cu u
Muc su Quun
nlIem, co 8
llun luu cuu
nguye n lIe
nlun Cluu. Tlul Iu mol huoI Ie GIung sInlduy luoc lunl vu vuI
llou, moI nguoI llum uu deu cum nlun su lIen uIen cuu Cluu.
Mo| nguo du c
Hui Thunh New Orleuns, Luuissiunnu
* Ky Ncm 10 Num Thunh Lu: uoc lo cluc Iong liong vuo Cluu
Nlul nguy 6l11l2u11. Cluu clo co lien 12u loI con Cluu lu cuc
Ban dien le
46 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
HoI Tlunl liong vung llum uu. DIen gIu Iu Muc su oun Tiung
VIel, Quun nlIem HoI Tlunl GuiIunu, Texus, voI su dIe Huy Lu
3u 3ung lleo Mu-llI-o :18-16, du cum dong Iong loI con Cluu.
Cluu clo co hu llun luu lIe nlun Cluu.
* Lc Mung Chuu Gung 3nh: Vuo nguy 18l12l11, Iu cluong
liInl GIunl SInl cuu HoI Tlunl. Cuc HoI llunl hun liong vung du
den llum uu vu uu lun lon vInl Cluu. DIen gIu Iu Muc su Nguyen
Anl Tu IlGHT.
Du HoI llunl co
Il nguo I nlung
co nlIe u lu I
nu ng u m nlu c
Iu m sInl do ng
gIo llo luong
Clu u. Bun To
Clu c Iu m vIe c
iul clu duo, lIe
duI un cun, moI
nguoI llum uu
de u co quu
GIung sInl vu
cu c quu lu ng
duc hIel uunl
clo nlu ng
nguoI co cong
llo lu c vu
HoI llunl suol
num quu. Kel
quu co mo l
nguo I lIe
nlu n Clu u,
mol nguoI luI
xu c nlu n
nIem lIn, HoI llunl iul duoc llIcl Ie. XIn cuu nguyen clo Bun
Clu Hunl duoc on dIeu lunl cong vIec Cluu liong llI clo doI
Cluu suI luI mol loI lo Cluu den duy de clung Io vIec NguI.
Mo| nguo du c
Ban hat Hoi Thanh New Iberia, LA
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 47
Muc su du Ium clo nguoI ngle suy me, clIm ngu liong lInl yeu huo
Iu cuu Cluu, lluy he nlo, cloI voI liong quyen nung sIeu vIel cuu
NguI, vu duoc gIuc gIu du IuI lIeng goI cuu Cluu. NguoI lu huo vun
cluong Iu luong lIen cluyen clo lInl cum vu lu luong, Iu dung
Ium; o duy no du cluyen clo duoc lInl yeu cuu ung CliIsl, quyen
nung cuu uc Cluu TioI vu lIeng leu luc vu den voI Iong nguoI.
ToI loI lo lleo uoI lung uIen hIen ve cuu cluyen cuu MuiceI
Sleinheigei, su loI ngo ly hI cuu BeIu PuslIn voI vo Iu Muiyu, no
lluong lum mu lunl luc, no lluc le mu nlIem muu; nguoI ngle
nIn llo clum clu lleo lung uIen hIen nlo, nlu cung xol xu duu llo,
cung loun lI lu le voI doI vo clong lie nuy. PluI, do llong lle
nuo Iu mol su liung lo nguu nlIen mu do luI Iu uo hun luy le li
nlIem muu cuu ung loun nung. RoI Muc su noI iung neu clung lu
con xu cucl NguI, llI Cluu Iuon doI clo cuoc loI ngo nlIem muu
do voI nlung nguoI clu du IuI su leu goI cuu NguI. XIn Cluu clo
clung con hIel du IuI lIeng leu goI cuu NguI vu moI nguoI deu lInl
nglIem duoc cuoc loI ngo nlIem muu do.
Muc su Nguyen Tlunl PlIen lluyel liInl ve Trc| Ly Muc Vu.
e luI nuy ngle llo llun vu xu Iu quu hoI vI clu TiIel Ly lu no Iu
nlung gI llong quen lluoc liong doI song lum IInl. e Ium clo no
lio nen quen lluoc, ue lIeu, Muc su duu iu dnl nglIu: TiIel Iy
muc vu Iu nlung su lIn quyel louc quun dIem IIen quun den muc vu
cuu loI llunl du luong duoc duc lel llunl le llong. Suu llI
uung IoI Cluu gIuI llIcl ve KluI Tuong vuSu Vu, muc su du
liIcl uun hung lun lucl uuI cuu M.C. Huimun ve Mo HInl Tiuyen
Tlong vu Mo HInl KInl Tlunl. Co nlIeu dIem luong lun
gIuu luI mo lInl nuy. Muc su du co gung lIm cucl gIuI quyel su
muu lluun nuy, nlung suu do ong du duu iu IoI lluyen llul clI Iy Iu
luy cuu nguyen nlo su luong uun, soI sung cuu Cluu Tlunl LInl;
vu ong lel Iuun iung Mo lInl KInl Tlunl duu den mol loI llunl
song munl, co llu nung luc vu, liong llI do mo lInl lleo liuyen
llong duu den mol loI llunl llong sInl sun vu llong lIeu quu.
Ngle lIeng noI cuu ong, vu uung uu cuu ong Ium loI luong den mol
con nguoI co lum Iong don so, lun luy, lInl yeu Cluu.
Muc su Le VInl Tlucl nguoI dIeu lunl long quul cluong liInl
Hoc Lam Ke Chan Bay (l|ep lhen lruug 26)
48 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Huong Dun Muc Vu, mu ong cung Iu mol liong nlung uIen gIu cuu
cluong liInl; llul iu ong llong cun luI lluyel liInl gI cu hoI vI
vIec Ium cuu ong lu no du Iu mol huI lluyel liInl: Tle nuo Iu mol
nguoI Iunl duo Ong Iu le den liuoc vu cung Iu le iu ve suu cung,
Iu le hul duu gIo lInl nguyen mu cung Iu nguoI lel lluc cluong
liInl cuu moI dem; ong Iuu hun, xe gle, Iuom iuc, quel nlu... Ong
lluong cloc clung loI cuoI, liong cuI cuoI do uI uI cung cum nlun
duoc Iong uu uI vu su lou dong cuu nguoI Iunl duo, vu doI llI loI
nlIn lluy clo cuoI cung cuu lIeng cuoI duu cuu ong co mol clul gI
loung vung, xu mo.
MoI sung som, gIo lInl nguyen, clung loI duoc ngle lIeng lum
lInl cuu ong, vu moI Iuc dem ve, liuoc llI clIu luy, ong IuI uung IoI
Cluu un cun nluc nlo moI Iun nlu vuy, loI co cum luong nlu
dung Iung ngle lIeng Iong cuu mol v luong gIu dung co gung liuyen
llu lel nlung lInl nglIem clIen liuong liuoc gIo duu lIen clIen
hInl Ien duong iu liun muc. Mu dung lle, vI du co Iun ong luI luoc
noI |huo |ruong do mo ho, chcn |ruong Io| do muu. Co vo so IoI
lluyen quI huu cuu ong mu loI llong lle nuo vIel lel, o duy loI clI
vIel IuI IoI nlun nlu Iu luI nuy: Neu cuc hun quu nuong luu vuo
nlung lIen lluc lIm duoc lien Inleinel, ioI co llI con le luI lon Iu
Iuy huI gIung cuu le lluc Ium huI gIung cuu iIeng mInl, llI cuc hun
se CHLT! Mol IoI lum lInl lluc mu loI lluy llong lle nuo llong
vIel iu duy duoc. Ong noI: Cho du cuc Iun co duy du cuc ou Lcn
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 4u
|huc, co du du| |u nung, vo Iuo nhcu Iung cu cuo, chuc vu on
ncu Lhong du| Chuu cn |rcn hc| |rong mo :nh hou| cuu mnh, |h
|u| cu ch u rom ruc, Lhong ch o ch g cu! Cuu xIn Cluu Iuon
nluc nlo lul cu clung lu dIeu nuy.
em he muc, Muc su GIuo Hul Tiuong Nguyen Anl TuI du den
de lum lInl, lluyen nlu liuoc llI clIu luy. Dung ong lluc llo, nlu
noI lluc llo cuu mol nguoI mung nlIeu liucl nlIem, Ium suy lu.
Anl mul ong nlIn clung loI nlu huy lo su quun lum, Io Iung uoc
mong clung loI lio nen nlung Nguo um cong Lhong cho |ruch
duoc nlu IoI gIung cuu ong liong dem lluI muc. Tiuoc llI cuu
nguyen cluc luoc, muc su Iuy IoI cuu GIo-u noI voI em mInl
Ncu dun 3y-r munh hon unh, cm :c dcn gu unh; nhung ncu dun
Am-mon munh hon cm, unh :c dcn gu cm. GIong ong lium um,
duy yeu lluong, ong nluc den lInl llun luong llun luong lio, su
doun lel cun llIel lien con duong cluc vu.
Con mol huI loc muc vu lluc cung llul quun liong mu clung loI
llong lle nuo quen duoc, clung loI du loc llong luI hoI mol huI
lluyel liInl cuu mol uIen gIu co on, mu Iu quu lunl dong muc vu:
Muy hu, muy co du clu llo, lluc lluyu uuy som, nlIeu Iuo llo de
clo clung loI co nlung huu un llul ngon, llul duy du. Nuu clo
nlIeu nguoI un mu huu un nuo cung lluc nluu, cung lu uun Iu
mol su co gung Ion Iuo! Clung loI xIn clun llunl cum on. QuI v du
uuy clung loI huI loc ve su luc vu, mu luc vu Iu cluc nung
quun liong cuu le clun huy.
GIo su-muc du lloI ve, gIo clIu luy du den, moI nguoI se lio ve
mol luong lioI iIeng hIel, uI uI cung mung lleo liong Iong nlung uu
um em dem, nlung huI loc cuo quI, vu nlung cum nglI lluc nluu;
co nguoI se vuI vI duoc lu lu cuc muc su su ve mIen vInl lIen
(IoI lul hIeu cuu mol nguoI liong gIo loc) nlung co nguoI llI xem
do clI Iu mol cuu cluyen vuI, mol liun cuoI, nlu gIo lloung, muy
lioI, mu clI vuI vI hIel iung mInl llul su du duu luc, dung du IuI
lIeng leu goI lu llIen lluong.
Ky 3cu
u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
LTS. On Clu u On Nguo I Iu liuye n llu l liIcl lu lu liuye n ngu n 3o ng
Khon Ngoun NXB Pluong ong, 2u11.
Cuoc song cuu nlun vul liong liuyen co lle coI Iu lIeu hIeu clo nlIeu cuoc
doI um llum luc vu Cluu lien que luong clung lu. Clung loI xIn le clon
du ng vI nlu n vu l clInl lu ng co lInl nglIe m Iu ng ngle Chuong Trnh Fhu |
Thunh Nguon 3ong, vu lluul IuI nlu mol IoI clung lol. Tou Soun xIn duoc clIu
xe voI doc gIu Thong Cong.
ON CHUA, ON NGUOI
Num 1072, |o |n Chuu. To mu mc hoc hunh, co gung uy cho
xong munh Iung cu nhun vu| y. Num 1078, |o u gu dnh vo mo|
nguo huu vcc Chuu u Thuy Truycn uo Trun Xuun Tu vu d dcn Vo
u|, nh Thuun, vung du| Chuu :u hu. Cung |u do |o ncm |ru
nhcu un huoc cung nhu nhcu Lho duu Chuu dcm dcn |rong do.
Thu| mun mu, :uu :uc um :uo!
Ngo nhu |ho nhu |o quun nhcm |ho do |ou uc |rcn Lhu du| rong
on Icn duong |u Th |run Vo u| d Vo 3u du I Iom do :u |rong
nhung num chcn |runh, ncn mo| cun cu duoc dung cn |huy |hc. o
u no mo| :o | |n do nhom u |ho huong Chuu vuo nguy Chuu
nhu|, vu cung u no chung |o cu |ru.
Num 1070, |o :nh con gu duu ong. Vuu duoc hu |hung, |hco
hc |uc |ho do, |o hu d duy u, vu hu o |hum nuo chong mo
|hung hu un. Thong |huong con gu co chong |h xu chu mc ruo|, co
duoc gu dnh nhu chong. Con |o uy chong d |hco Chuu, ncn uc
nguy Lhon ch Ic| Lcu cuu Chuu, Ium uy Chuu mu :ong chu Lhong
co chu, Lhong co mc, Lhong Iu con |hun |huoc hu Icn o gun dc Ium
vu, nho cuy. uo nhom vun duoc duy |r |rong |ho gun nhu |o I
quun chc, nho :u chu :c cuu |huy |ruycn duo hu |u o gun. Chuu xo|
|huong Iuy chcn nho Ic ncn Iuo nhom um u chun hou ycu |huong,
dum Ioc un nhuu! Ncm hy vong nguy mu |uo :ung uc nuo cung
nung nuu |rong |o, gu |o vuo| quu chun nun, ngu ong mo nguy
|rong cunh co don, Lh Icn mnh ch co duu con Ic Iong.
*****
Fhu :uu, ngou Lhuon vcn nhu |ho u Lhu du| houng, chuu u Lhu
hu, cuy co um |um. Luu nuy, chung |o mo| ong Lhong chu ro xu
Lhu du| co ngo Thunh uong cuu Chuu du :u do. Nhung ro cuo
ai Nguon Song ai Nguon Song ai Nguon Song ai Nguon Song ai Nguon Song
FEBC FEBC FEBC FEBC FEBC
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 1
cung chung |o cung dunh dcn xn I |hu xu |hong cum, chu |huun
cho o |rcn munh du| houng do. Vcc uy xuy ru vuo muu xuun num
1085, :uu hu un |hu |huch dcn vo nhu |o. Cum on Chuu du cho
chung |o con uu u do, dc nguy nguy ngum nhn cunh houng hc
cuu nhu Chuu mu cuu xn Chuu xo| |huong cho chung |o :om xuy
dung u Ngo Thunh uong cho Dunh Chuu ngu!
Thc u nhu |o vu mung hung hu Iu| |uy vuo vcc Lhu houng. u
cn du, hung hoc cung LhuVo chcc ruu |rong |uy, nguy quu nguy,
cuo cung ong cung don xong um cuy rum ru |rcn vung du| Lhong
u dum du| chun vuo. Ong gom u |ung dong ro do|.
Co mo| nguo Iun dong |u |m dcn ho nhu |o:
- Anh Tu cun vun Lhong? Em co mo| :o vun cun Iun: du :uu mc|,
ngung Ion |uc, duy Iu hun.
- Vun |h cun do, mu |cn |h Lhong co.
- Cho |hcu!
To do, unh Iun |ho Iung xc du :o vun uy dcn nhu |o. Chung |o
gom guch cuu nhu |ho do nu| nung cuo ncn du|, uy cuy nhu |ho um
du ro guc vun cn um :un. Trong hu nguy chung |o co cun nhu
0mx4m. Trong nhu ch co hu cu guong, mo| Iun um vcc cung vo
Lc :uch. Fhu |rcn guong uon co |um Iu| Iung nyon chc hu :un,
hong nhung con muu Iu| cho|. Nhu |o cho Ic| du gc| duoc cu
|huy dcn hu muo um con run.
Chung |o cu| nhu |rcn nhung go du nhcu hung hoc u cho |ru
ngu y |uong cuu run, rc|, Io cu|oun nhung doc vu| chc| nguo.
Chung |ru ngu no duy, dcm dcm Io ru cunh dong hu :uu Lcm un
ro u chu vuo duy ngu nguy
un ro huy uo| |u cuy nuy :ung cuy Lhuc, mnh ru| nho nhung
ru| du.
un uu uu mo |huy u run uc, co muu xunh |uo :ung.
un ho mco dung cuo co cn, hung mung.
un ho hunh duu ho |ron, mnh dcn Iong Iuy.
un |rung Lhoung dcn, Lhoung |rung, co hu duu, |huong chch
Iung duo.
un nuoc |h Lho no, uc nuo cung co.
un rong, run u Io nhunh um, |huong Iu| gu |rong nhu.
un r cu o duo nuoc, mo con Lhoung hu Ly, unh cm |u| ho Iu|
duoc u dcm vc nuu chuo.
Co Lh run Io vuo nhu, Io |hung vuo Iuong houc duo quunh mo|
uc ro Io ru. Co uc run quun quunh dc guy dc ngou cuu. un duu
vo cho, vo mco. Co un, vuo Iuo chcu, cuc con |o ngo cho, Iu|
2 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
gu mo| o run con do do, o nho chu cn |u duo du|, nguy chun
chung. Co Lh con |o gum hu run, nhung run Io chuy. Khong :uo!
Lun Lhuc, Lh cuc con dung hu |ru nhun ong Iong chuy vc mcu
muo, Con vuu |huy mo| con g do um mu| con cuy quu! No Lhoc,
nuoc mu| dum du. To uy chunh nho vuo mu| um chung cung Lhoc
|hcm. Chuu |huong xo|, nho nuoc mu| ru nhcu ncn ruu |ro noc run.
Khong :uo! Lun do cung Lhong :uo! Co mo| Iuo chcu, muy mc con
|o dung ngo un com, mo| con run |o Io vuo nhu num Lhounh |ron
duo Iun un. 3o quu! To hu chuy nho hung xom :ung du gum.
Anh xuch con run uy vc, vuu cuo vuu Iuo, cm vc nuu chuo duu
xunh, ngon hu Ic|!
Duu xuy ru nhu vuy, muy mc con |o vun Lhong |huy :o hu um, v
Ic| co Chuu uon chc cho 3uu nuy Lh duoc ru Lho |ru, nhu |o
Iuo, O no uy, unh cu cuu nguycn Chuu cho mc con cm uon. Anh
ru| :o nhung Iu rum con u hu :uu nhu
Dun dun, nho |o don dc mo nguy ncn Lhu du| quunh nhu nguy
cung quung dung hon. o cung v run Iun ru| co gu ncn nhcu unh
cm nguo dun |oc gun duy huy dcn gung uo Iu| ncn run cung hc|
dun.
Lo vuu u-v| Duu Lh |o d |rong |rung Iong chc|, |o :c chung
:o |u hou nuo v Chuu o cung |o du |ro |hunh Lnh nghcm cu nhun
Lh |o |huy mnh :ong |rcn |rung :u chc| mu Chuu cung du chc cho,
o cung, gn gu Ion mc con |o v uc Gc Ho Vu :c gn gu nguo
Lho mo |u hou
***
Kh don nhu d no Lhuc, chung |o cu |uong |u do mnh :c duoc
:ong ycn on, nhung dcn |hung 0/1080, ong nhu |o u mo| un nuu
hu ro xu, Io |o o u |rong cun nhu |rcn Lhu du| duy hcm hou uy
vo Iu con nho nhco nhoc. Xu xu mo co cun nhu, hu :uu u nhung
duy ruong houng
un nguy, |o |u| Iu| vo cong vcc Nhu Chuu, nhu mnh, chum o
Iuy con nho, co chung vu duu. Kh mun dcm Iuong xuong u :u co
don , no :o hu Iuo |rum uy |o. Luc uy, u Nguon 3ong u v cuu
|nh cuu |o. cn gun 10 go dcm, :uu o chuo |um Ic| cuu u, |o
u ro vuo |um |rung |rong vung. To mong guc ngu dcn nhunh, cho
|o quu duoc dcm du |um |o.
Nhung chcu nuo co muu, dcm dcn |cng cnh uong ocnh oung,
ocnh oung um ong |o |hcm Iuon nuo nuo| mu Lhong dum |ho o
cung u. Vc :uu, |o uy guy Iu| ru, duo unh dcn duu co c|, |o ngo
chum ch gh u nhung dcu Chuu duy quu u Nguon 3ong, Lhong
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 8
:o| mo| dcm. Chnh cu u uy u |ruong Thun Hoc cho cuoc :ong
|huc |cn cuu |o. Cu u Lhcn |o vu mo| :o unh cm Lhuc Lhong
ngu qu |ruoc houn cunh Lhu| Lhc uy :uo| Lhoung |ho gun du 0
num. Cu u gu |o hcu :uu hon nhung Iu hoc Knh Thunh duy
do. To con |u hoc vu :uy ngum |hcm nhung dcu Chuu muon duy
|rong Knh Thunh nuu. Dun dun, |o vu :ong vo hy vong nguy mu
nhu |ho :c moc u, con cu Chuu :c |ro vc nhom dong duc, vu vc.
o cung u dcu con cu Chuu |u duy vu |o |hc| |hu Lcu cuu cung
Chuu xuu nuy.
Cung co mo| |ho gun |o chun nun vo cung |hum nghI, Chuc
Chuu Lhong muon mnh o duy. ung un quun vo |u |uong uy, Chuu
cho co mo| nguo dcn |hum. Ch mcm mu, du dung vu ru| co mo.
To doc do no ong, |um :u vo ch. Cuo cung ch no, Em Lhong
Ic| nhcu vc Lo Chuu, nhung cm nho co mo| cuu Knh Thunh Iuo
rung, Khu o |rong xu, vu nuo mnh Iung :u |hunh |n cuu Ngu.
Thu| :u, cm Lhong muon co ro chon nuy, |rong uc |huy d vung.
uy u mo| cuu Knh Thunh qucn |huoc, nhung Lhong hcu :uo hom
uy o do du gu |o du| Lhou| vo y |uong Io d. To |huy mnh co o
vo Chuu, |huy mnh ncn vu mung, |n cuy Chuu vu o u no nuy v
Ngu u ung |hunh |n.
***
O nhu co Ion nhun Lhuu, con o xu co mo| nhun Lhuu hu |hum
nuo, quu u mo| houn cunh Lnh |c cuc Ly Lho Lhun. cn Iuy go,
chnh |o cung nguc nhcn Lhong hcu :uo mnh u :ong quu duoc
nhung nguy gun nun do Lh chung co nguon |hu nhu cun Iun nuo.
Chuu Ic| nhu cuu chung |o vu |ung ho, |ung uc, Ngu du chu cu
vcn |oun nhu co dum dcn gu Chuu cho moc o :un |ruoc nhu, |o d
u| |ung cu ruu chc Icn |hunh mon cunh. on nho un Lhcn ngon!
Co un, :uu Lh d |hum |n do, du xc vc nhu, |u nhcn |o uo uoc
hu ch con |cn dc muu cu |rung v| dcm vc nhu uoc dum nuoc
mum un com cung vo ruu |h ngon Ic| muy! cn nhu, nhn ru cu
:un nho hu |ruoc |h nguc nhcn chuu, |o |huy co hu vu| |ron muu
|rung |rcn :un. O, dung ro, |rung v|! Hu |rung v| no chuong Iuy v|
dung |huy ong, ngh dc! V| ch dc Iun dcm mu Iuo :ung cuc con |o
ru :un cho Lhong |huy co |rung. To Lhong ro quu |rung uy co o do |u
Iuo go, no co |ruoc huy :uu Lh |o uoc uo duoc un |rung, ch Ic| u
Lh cum quu |rung |rcn |uy |o :ung :uong dcn uu nuoc mu|. Chuu
chum :oc |o nguy cu nhung uoc mo |hum Ic nho!
Co mo| un, muy mc con d du Ho ong |huong ncn, gu mo|
nguo Iun dong uo vo nhu |o. 3uu Lh ho |hum |n |uc gu dnh |o,
4 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
ong ru| |rong Io |ruo cho |o hu chuc ngun dong. Vc :uu, nhu |o
gu u nguo uy, ong no rung, 3uu Lh chuo Iu nhu ong, |o gu
mo| nguo qucn vu |o :ung :o| Lh nguo nuy cho |o hu |rum ngun
dong, :o |cn on gu muo un :o |cn |o vuu cho Iu. o ong cuo,
no |c, Ncu Ic| duu |u no Iu mu o |o vu nhunh nhu vuy, |h uc
do co Iuo nhcu |cn chuc |o du cho hc|!
Chong |o gu houn nun |h mc con |o Lhuc nuo mc gou con co
|rong con Lhon Lho. Ong uy du |huong xo| |o uc uy co Lhuc nuo cho
uc Chuu Tro vuy muon.
o Chuu u co nhung |c |ro Lhuc nuu. Mo| hun nho Iunh Lco
u cuu No. Fhun nhcu hon u cuu Cu. Cu :un :c cho |o |rong hong
I Lcm |hco Lo Chuu. Lo :uu dum nhu| Cu vc| |o nho mu u: Huy
nho nhung Lc muc vong xcng xch, nhu mnh cung hu xcng xch
vo ho, u huy nho nhung Lc I nguoc du, v mnh cung co |hun |hc
gong nhu ho/Hc-Io-ro 18: 8). Thnh |houng |o cu chuy |hung dcn
:o 80 Ho Huo Hon Lh Lc| quu ! Vo unh mu| duy cum |huong, Cu
Lhong Iuo go uy um Lho chu. uoc d chum chu, Cu dcm ru mo|
hong I nho. Khong Ic| Cu uy |u duu mu Lh duu |o Cu no Tcn
cuu un nhun. Cu Iu uon uon ho |hum gu dnh |o vu ru| o ung
cho houn cunh mc con |o, Cu no rung Cu |ung |ru cung nhcu, vu
nho Chuu Cu vuo| quu |u| cu. Chuu cung mo duong, dun du| |o vuo|
quu nhung |hung num du
To |u on Chuu vc houn cunh. Cung nguy Lho, |o cung u mu|
vuo Iun |uy, cung |hu |hc| vo Chuu hon. To |ung |ru nhcu on
chum :oc cuu Chuu.
Cum on nhung nguo uon nho dcn chung |o |rong o cuu |huy.
Nho nhung o cuu |huy uy, chung |o uon un Inh, uon duoc vung
ong |n. Nhu |o Co Muc 3u Trun Xuun Tu |rong nhung nguy uy
ru| ycn on, ong mm cuo no vc nhung nguy uy u O |ru nhu o
nhu. Ong uon vu |hou |rong Chuu.
Mo un nho dcn Ong u Cu Fho u nuoc mu| |o u ro, Lhong
Iuo go |o qucn duoc un |nh hu cu dunh cho |o. Cuoc do hu |o |o
Chuu cuo ncn uy u guong :ung cho |o.
Cum on nhung nguo |hun qucn, houc |nh co gu go |rcn do,
guu uc Lho Lhun chung du :c chu :u :ong mnh, gu do, nung |o
Lho ho cung cuc, con duu |huong cuoc :ong. Nguycn Chuu do :u
guu co du du| mo Ic cuu Ngu xuong cho qu v.
Cum on nhung go Lco nho nho cuu No gu vc |u huong xu, Lcm
vo ong ycu |huong, o cuu |huy cho chung |o mo nguy. Nguycn :u
go mu| chung |o |rcn do nuy u ncm vu |hou cuu No.
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
To vun uon cum on u Nguon 3ong, Nguo mung |cng no
Thcn Thuong dcn cho |o mo Lh chcu Iuong, dcm hu quunh,
dunh |un no :o hu |rong |o. Nguo mung dcn cho |o :u hcu Ic|
Chuu ro rung hon, um duc |n |o no Chuu Gc-xu duoc vung vung,
|o huu vcc Chuu co hcu quu hon. Cuu xn uc Chuu Tro uon hu
Iong Ngu |rcn qu v, dc dunh ung ngu chon Tro Cuo, uon duoc
un |rong Lhong gun, vuo| quu du duong, |ou Lhu muon ngun huong
|ro, dunh Chuu duoc oun |ruycn mudcn |u |u| cu mo nguo, dc
u |n dcn dunh Gc-xu |h |o o duoc |hu |hu, nh hon duoc cuu ro
0 Thung 0, 2011/u QFM3 Trun Xuun Tu Lc
Kho Nguycn gh
Nghe Chuung Trnh Phut Thunh Nguun Sung quu muy MP8
Muy nghc MF8 vu |hc nho gh cuc Iu gu uun Knh Thunh, nhung Iu
duy vc nc :ong duo, hon nhun vu gu dnh, guo y cun Iun co |hc mo
nghc Iu| cu uc nuo, vu dcm |hco dcn Iu| cu no nuo |huun |cn. Vo mo
|hc nho gh hon 00 chuong |rnh hu| |hunh no dung hong hu, um |hunh
ro rung, nhuc |hunh chon oc, u co |hc nghc d nghc u nhung Iu hoc,
nhung Iu gung quun |rong chuc chun :c gu nuo duong do :ong duc
|n con dun Chuu |ung |ruong.
uI Nguon Song se cung ung muy ngle MP8 clo nlung lIn luu llum
gIu. VoI so uung lIen duu lIen u ISD de liung liuI clI lI llIel h, vu
suu do Iu so uung lung llung luy lleo on Cluu hun, clung loI se guI muy
ngle MP8 den du clI quI v, vu suu do cu luI llung, se lIe luc guI lle nlo
Ph|eu L|eu Luc Ngunu Snug In||nw-up
Ho vu len /Numc) Mr./Mr:./M:.
u clI /Addrc::)
Ien llouI /Fhonc) L-muII
XIn llum uu cluong liInl Muy Ngle MP 8 (Su.uu muu llIel h vu
suu do uung dnl ly luy lleo on Cluu hun)
XIn guI lung loI CD liuyen gIung
TIm uoc ClInl MInl
An Sung Vu Cuu RoI
Muu CD BuI GIung - S2ul lo
Luu y: ClI lIeu xIn glI (clecl uyuhIe lo) IEBC VN 6700
vu guI ve du clI: P.O. Box 1
Lu MIiuuu CA uu687 - uuu1
/Mo :o dung hcn duoc |ru |huc - Con|rIu|on urc |ux dcduc|uIc)
6 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
moI co lon 6u cluong liInl lluc. XIn guI PlIeu LIen Luc ve llum gIu
cluong liInl Muy Ngle MP8 de lo lio uI Nguon Song co llem luong
lIen gIu lIn luu vu dong huo VIel Num duoc ngle LoI Cluu. Giui thieu
Chuu chu thun huu
XIn dIen PlIeu LIen Luc guI ve, clung loI se guI lung
- CD Tm uoc Chnh Mnh gIuI Iuun Lu-cu 1
- CD An 3ung Vu Cuu o gIuI Iuun luc um Mu-llI-o 1: 21
- CD hoI IInl moI Co oc Nhun Trong Trun Gun gIuI Iuun Mull :18-16
* Bun co lle go lun uung lIen clo muc vu CD liuyen gIung nuy luy
on Cluu hun.
Rut Cun Chu Tn Huu Vu Thun Huu: Such BIuh Au V0| Chuu
uy Iu hun ucl cuon Fcucc W|h God noI lIeng cuu Muc su BIIIy Giulum,
liInl huy io iung lung huoc lunl liInl duc lIn: lIm lIem Cluu, lIn Cluu,
ioI liuong llunl liong Cluu. uy Iu cuon sucl luong uun llun luu den
voI Cluu de nlun on cuu ioI, nlung cung gIu cu nlung lIn luu Iuu num
hIel io lon nIem lIn cuu mInl lien cun hun KInl Tlunl. GIu S1.uul cuon
(Iuon cuoc lI)
Bui Huc Kinh Thunh
Cuc Ioul huI loc KInl Tlunl lul llunl uo Muc su ung MInl TiI gIuI
Iuun duoc lluc lIen llunl cuc dIu CD iul lluun lIen clo nlung uI muon
loc loI LoI Cluu co le llong. MoI lo S2u.uu (-6 CDs)
- LoI Hung Song (GIuI Iuun sucl KluI Huyen)
- SuI Vuo Tle GIun (GIo-nu)
- Song Huu HIeu Song Klon Ngoun (Clum Ngon)
- On Tlun Huu (Sung Tle Ky)
Tai Viet Nam: Sang 5:30 - 6:00 song ngan 31m, tan so 9.445 kHz
Toi 6:00 - 7:00 song ngan 31m, tan so 9.855 kHz
Mang ien toan toan cau internet: www.dainguonsong.com
a Ch: P.O. Box 1
La Mirada, Ca 90637-0001
ien Thoai: (562) 448-1790
E-mail: nguonsong2001@yahoo.com
Mu y Ngle MP8
CD Tiuye n GIu ng
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 7
on gIun um I uung Ien llul cu lIm, loI Ium hum, TIn Cluu cung clung
lluc gI llong lIn!
CuI mInl lien clIec noI co he KIm, con guI lluong quI he hong cuu loI
dung num llIem llIe voI mo loc vung unl nlu nung clIeu, cu mul xunl
nlu huu lioI, mul loI hong iun iuu nuoc mul, liong llI loun llun iun iuy
liong noI lInl loung cuu nguoI me hIel con mInl dung liong gIo nguy
hIen.
Tiuoc lel Iu dol song huo ve con liong hun nung Ium me uung cuo, ioI
lIe lleo Iu con gIun hung Ien nlu nlung dol song IIen lIe, uon uu lu
duu llong lluong xol. Be KIm vu loI nlu nlung con vul su huy, loun loun
hul Iuc, llong IoI lloul.
ToI hul iul dung Ien dI IuI liong long, luy cum lIeu llum henl cuu
vun long huc sI RuhInsleIn cu sung nuy, Suo cu dI huc sI muI lle nuy
Mu dI den huo gIo ToI vuu loI llung huc sI, huoc ong luI clo loI hIel
su llul, mol su llul lu lung mu clInl loI llong muon mu cung llong
uum ngle, Co luI cluu KIm su clel llong Buc sI luI clo loI hIel su
llul!
Buc sI RuhInsleIn liu IoI, ToI llong liu IoI cuu do duoc. Cluu KIm co
lle quu lloI ncu co lle cluu du ung voI li IIeu.
Tiong long llum, lIm loI llul IuI nlIn guong mul ue lluong cuu he
KIm nlun nlum vI duu don. Om he KIm dung lloc den Iu nguoI liong luy,
loI nlIn llung vuo mul ong huc sI, Neu, neu...ToI du ngle lIeng nuy 16
llung nuy. Tu so sInl, cluu KIm du clu nlung muI clIcl duu don nuy luI
luun mol Iun. Buc sI lluy lel ioI, mu suo den nuy nlung gI ong noI voI loI
clI loun Iu neu!
HIeu duoc lum liung cuu loI suu nlung cuu loI gIun uu do, ong huc sI
luy cum huo cuo cuu long Iuh, on lon, Iuong hucl luyel cuu cluu xuong
quu llu. Nlung muI clIcl gummu gIohuIIn gIu cluu clong IuI nlung Iuc
Ien con, nlung clInl co lle cluu luI sun xuul du Iuong hucl luyel llI
cluu moI quu lloI duoc. ToI llong lle luo iu le Iu do. Co lle cluu
KIm luI lloI su sun xuul hucl luyel luy Iu llong.
9: . ( U: I: 9: . ( U: I:
9: . ( U: I: 9: . ( U: I: 9: . ( U: I:
C
Nuy u dcu chung |u dun dI o |ruoc
mu | Chu u, nc u chu ng |u |hco y muo n
Ngu mu cuu xn vcc g, |h Ngu nghc
chung |u (1GIung :14)
Truycn Ngun
8 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Su llul nuy Ium loI Io so den le uuI. Tluy mInl lIel Iuc liong llum
huI, loI hul duu le Ie, Be KIm duu Iuon, IuI sol cuo. em nuo loI cung
lluc liung suol nlIeu luun IIen lIe. RoI llI cluu vuu lloI su lluyen
gIum, llI mol clu ly duu moI IuI lloI su. Buy gIo llI huc sI IuI huo Iu
llong hIel den huo gIo moI lloI!
Ong huc sI nlIn loI voI cuI nlIn lluong cum, Bu luI doI uIen voI lluc
luI, vu luI clu nlun iung llong huo gIo co gI huo dum liong cuoc doI.
uc Cluu TioI du de hu liong loun cunl nuy, hu luI doI uIen voI no vu
Ium lul cu nlung gI Ium duoc.
ToI llong con cum gIu noI con gIun soI Ien liong Iong, uc Cluu TioI
du de loI liong loun cunl nuy, llI NguI cung luI co quyen dem loI iu
lloI clu! Buy gIo llI loI hIel ioI! ToI hIel NguI muon lluy con nguoI duu
llo, h sI nluc, vu luI luy lluoc NguI nlu no Ie! ToI du clun mol uc
Cluu TioI nlu lle Ium ioI!
Mel moI den le uuI, loI um con ve nlu. Ngle he KIm ngo nguuy liong
noI, loI ion ien den gun. Tiong gIuc ngu suy, cluu lloc sul suI liong Iuc co
uuoI clun llul duu don. MuI clIcl se con Ium cluu duu liong nlIeu nguy
nuu.
I iu long llucl, loI num co quu lien liuong ly, uuu mul vuo luI
cunl luy. ToI muon lion cluy, loI muon duoc un loun. Nlung ioI llI nglI
den nlung duu don con guI loI luI clu, con gIun IuI hung uuy liong Iong.
ToI vung dung Ien, dI quu dI IuI liong long uc Cluu TioI oI! NguI o
duu TuI suo NguI Im Iung, luI suo NguI IuI vo cum den lle TuI suo Iu
Clu mu NguI IuI clo con du lluy vI hunl Co luI NguI du lu ho con ioI
llong LoI luu hun hInl un vu un uI cuu NguI o duu
Cluu vun liu IoI loI hung yen Iung. ToI lluy nlu mInl dung h uc
Cluu TioI cle uIeu. ToI ngoI iu xuong lien gle nlu cuI nuI gIe, loI luong
IuI mol lloI llo uu hul lunl, voI nguoI clu doc doun, Iunl Iung vu nguoI
me hu luI, liong mol gIu dInl quu dong unl cl em, nlung IuI quu Il lIen,
Il cu lInl lluong nuu.
Du Iuc nuo loI cung lIn Cluu vu dI nlu llo, nlung doI voI loI, uc
Cluu TioI uuong nlu quu xu voI. ToI nglI ve Cluu nlu mol ong cunl sul
llong Io lien lioI, sun sung liung lul mu llong huo gIo huo liuoc, cung
llong huo gIo lluong xol. oI voI loI, uc Cluu TioI gIong lel clu loI!
Bul cu llI nuo loI nglI den lInl unl nguoI clu, llI ly uc cuu huoI sInl
nlul num loI muoI hu luoI IuI lio ve. CuoI cung llI nlung num llo uu Iem
Iuoc du quu, vu hul duu huoc vuo luoI leen, loI lluy llul Iu lung lloI!
NlIeu hun cung liung Iuu den uu sInl nlul loI, nlung nguy vuI lom do hul
ngo hIen llunl mol nguy llung llIe llI clu loI sum sum huoc vuo nlu,
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u u
suy lluol. Lu nguoI Iuon Iuon hul mun voI vIec lIeu lIen vuo nlung
cluyen llong lluc su loI cun llIel, nlu huu lIec sInl nlul cuu loI clung
lun. Ong Ion lIeng mung loI gIuu huo nlIeu hun he, Con guI gI vuu xuu
vuu ngu, llong uI lluong duoc!
Huu quu cuu hIen co duu don do llIen loI lio llunl mol le co don, Iuc
Iong.
Tio ve voI lIen luI, loI llum nglI, Nlung Cluu oI, lul cu du doI lluy
llI con gu NguI. NguI du clu nlun con, uu con duy lluong lul. Con
lluy nlu mInl du duoc lio ve nlu llI lIm duoc NguI. LIeu NguI co Ium
con llul vong nuu luy llong
Ru lloI cum gIuc mo mung, loI xuong he iuu clen. VoI nuoc um cluy
liun lien luI hun luy Iunl Ium loI ue clu. Tiong Iuc duu hol xu long lu
luy xuong cluu iuu, lum liI loI IuI hul duu Iung llung, nlo IuI Iuc he KIm
hul duu duu. Tloul lIen loI llong so, llum noI voI Cluu liong liI, Con
hIel Cluu duy quyen nung vu llong gI Cluu llong Ium duoc. Neu he KIm
duu, cluc clun Cluu se cluu Iunl. Vun de clI co vuy, llul Iu don gIun!
ToI voI luy Iuy cuI cluo lien he xuong clu iuu llul munl.
Luy Cluu, huy gIo NguI muon con Ium gI Con du dul cu duc lIn noI
Cluu. Con du cuu nguyen. HoI Tlunl du cuu nguyen. Cuc liuong Iuo du
dul luy cuu nguyen clo he KIm. Clung con du loc IoI Cluu, du num clul
IoI luu cuu Cluu, du clo doI lloI dIem cuu NguI. Buy gIo Cluu muon gI
nuu TuI suo NguI llong cluu Iunl clo con con
Vun llong lIeng du IoI.
Clen hul iuu xong, loI Iuu luy. VoI lum liung loun loun vo vong, loI iu
IuI long llucl. Neu uc Cluu TioI cum Iung cuu loI lu ho loI, loI se den
voI uI Mul loI luong ve lIu quyen KInl Tlunl lien hun cu-le. Mol cuu
liong Sung Tle Ky 22 Iuol quu liI Ium loI llol nguoI. ToI luc lluc Iul KInl
Tlunl iu de cluc iung loI nlo dung. Quu nlIen, cuu KInl Tlunl nlu suu:
uc Chuu Tro hun rung: Huy Iu| duu con mo| nguo ycu duu, u Y-
:uc, vu d dcn xu Mo-r-u, no do dung duu con um cuu c |hcu o |rcn mo|
hon nu Lu mu |u :c ch cho.
Nguy Iuc do loI hIel cluc iung uc Cluu TioI dung doI loI uung KIm
clo NguI! Cluu huo gIo loI lluy moI su sung lo nlu lle, nlun iu iung loI
du dul lInl lluong vuo con lon vuo uc Cluu TioI. ToI du cuu xIn, du vun
nuI lleo y loI, luI ioI, y loI clu llong luI y Cluu, llong luI y muon
loI lluong cuu NguI. Mol cuI hInl dul du uum dung Ien cuI liu nguoI llo
gom, mu llong clu lu luc uuoI clun nguoI!
Nlun iu mInl du co muu do xouy so voI Cluu, Ium lul cu nlung dIeu
luI de NguI huoc luI Ium lleo y loI, luI du IoI loI cuu xIn. ToI cluu
6u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
le nglI iung NguI co lle doI loI liuo he KIm clo NguI! Duu vuy, loI vun
co nuI nlI, Cluu GIe-xu oI! Cluc NguI llong doI con luI ly sInl he KIm
luI llong lluu Cluu NguI lluu quyen nung cluu Iunl, NguI clI cun
clum ngon luy Iu no Iunl! Cluu oI, uc Cluu TioI oI! XIn dung cul su
song no! Du cuu nguyen nlu lle, nlung loI du hIel cuu liu IoI. ClI con
mol cucl uuy nlul Iu loun loun duu luc y clI loI lluong cuu uc Cluu
TioI mu lloI. Tiong lum Iong lun nul, loI Iu mol hun llo liong Iong, lien
do loI dul duu con yeu uuu uuy nlul Ien do, clun llunl ly sInl nlu A-iu-
lum dul Y-suc Ien hun llo lien nuI Mo-iI-u.
Cluu oI! Con lIn cuy NguI. Neu NguI muon dem con con dI, xIn cu
Ium lleo y NguI. Con llong lle liunl duu voI NguI. Cluu oI, xIn llu clo
con loI llIeu Iong lIn cuy vu vung luc NguI. Con llong lIeu vI suo NguI
muon cul su song con guI con dI, nlung con yeu men vu lIn cuy NguI. XIn
gIu con clu dung noI nlung nguy luong IuI. Mol su hInl un suu Iung
liun ngu lum lon loI. Tiun clIen lel lluc. ClIen llung du llu dul. ToI
huong ho lel moI gIun uu, cuy dung, so luI om u huo nlIeu llung quu.
Buy gIo loI co lle loun loun yen nglI liong y muon loun luo cuu uc
Cluu TioI clo cuoc doI loI.
Suu luun suu, loI IuI um he KIm den vun long huc sI RuhInsleIn.
Cluu llong con duu liong suol lloI gIun quu. Cluu o liong vong luy loI
luoI lInl, lloe munl, long luo. Ve mul loun loun ho ngo, huc sI RuhInsleIn
huo, ToI cluu lung lluy liuong lo nuo nlu lle nuy. Luong hucl luyel
cuu cuu cluu loun loun hInl lluong. uy Iu cluyen llong lle co duoc!
Klong lle nuo lluy doI nlunl clong nlu lle duoc!
Nlung dIeu do du xuy iu, vu dung Iu su llul. Buc sI RuhInsleIn llong
lIeu, nlung liong Iong, loI hIel luI suo. Nlu Y-suc du duoc gIuo IuI clo
A-iu-lum llI con guI nlo cuu loI du duoc Cluu hun IuI clo loI. Cluu cuu
loI Iu uI Dunl Y vu Iu TlIen Plu loI co lle loun loun lIn cuy.
Co lle duy cung Iu Iuc de Cluu hun clo loI llem mol le Iu cluu
Iunl nuu
ToI nglI llI ve den nlu, loI se goI dIen clo clu loI.
Teiesu Anne AiiIes
Fucc o[ 3ucr[cc
Nguyen Inl cluyen ngu
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 61
4. Tho Gun Thcn H Ncn
u. Tc no |rong mo |
nghn num. KluI Huyen 2u: 1-7
xuc dnl lloI gIun TlIen HI NIen
Iu mol nglIn num, oun, |o |huy
mo| v |hcn :u |rcn |ro xuong,
|uy cum chu Lhou vuc :uu vu mo|
cu xcng on. Nguo Iu| con rong,
|uc u con run do xuu, u mu qu,
u 3u-|un, mu xcng no u dcn
nghn nu m. Nguo quu ng no
xuong vuc, dong cuu vuc vu ncm
hong u, huu cho no Lhong d
uu do cuc dun duoc nuu, cho dcn
chung nuo hun mo| nghn num
du mun. 3u do doun, 3u-|un cung
hu duoc |hu ru |rong | uu.
To u |huy nhung ngu, vu
nhung nguo ngo |rcn ngu duoc
quycn xc| doun. Kc do, |o |huy
nh hon nhung Lc du hu chc|
chcm v :u um chung cho uc
( e : (e I I/:
LTS. L c Kha o Ca c Bie n Co Ta n The do Ha Huy Vie t bie n dch, d a tre n ba n Anh Ng The Bible & Future Events cua Tien
S Leon J. Wood (1918-1977), nguye n gia o s mo n C u c Ho c va khoa tru ng Grand Rapids Baptist Seminary. O ng la ta c
gia cu a nhie u sa ch nghie n c u ve lch s tuye n da n cu ng nh ca c sa ch gia i ngha tie n tri. Ba i c kh i a ng t Tho ng Co ng
so 181.
Chuung 0
Thien Hi Nien /|c |hco)
|ooe |/e
Chuu Gc-xu vu v o uc Chuu
Tro, nh hon nhung Lc chung |ho
uy con |hu cung hnh |uong no,
chung nhun duu hcu no, houc
|rcn |run houc |rcn |uy. Cuc nguo
uy duoc :ong vu |r v vo Chuu
Cuu Thc |rong mo| nghn num.
Con nhung Lc chc| Lhuc chung
duoc :ong cho dcn Lh du mo|
nghn num. Ay u :u :ong u |hu
nhu|.
Fhuo c |huy vu |hu nh |huy
nhung Lc duoc hun vc :u :ong
u |hu nhu|! 3u chc| |hu nh Lhong
co quycn g |rcn nhung nguo uy;
:ong nhung nguo uy :c um |huy
|c c cuu uc Chuu Tro vu cuu
Chuu Cuu Thc, cung :c |r v vo
Ngu |rong mo| nghn num. Kh
hun nghn num mun ro, qu 3u-
|un :c duoc |hu
Du con so nuy clI duoc uung
62 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
o du y, nlung cu cl uu ng lleo
nglIu den llong lle nlum Iun
duoc. Tu mol nglIn num duoc
Iu IuI suu Iun vu moI Iun deu co
duc lInl xuc dnl clI ll lloung
lloI gIun do. Cucl uung nuy iul
llung dnl vI noI den lloI Iuong
mol nglIn num liong suu lum
vI lluc nluu. Tu mol nglIn
num liong cuu 2 noI den lloung
lloI gIun Su-lun h xIeng; liong cuu
8 noI den lloI gIun cuc nuoc h
no Iuu uoI, liong cuu 4, Iu lloung
lloI gIun cuc llunl cung li vI voI
Cluu Cuu Tle; liong cuu , noI
den lloI gIun nlung le lluc, luc
Iu nlung le uc luI clo clo den
llI duoc song IuI; liong cuu 6, Iu
lloI gIun nlung nguoI duoc song
IuI dong li voI Cluu Cuu Tle,
vu liong cuu 7, Iu lloI gIun lioI
quu liuoc llI Su-lun duoc llu iu
lu noI gIum gIu liong vuc suu
llong duy.
Nlung nguoI lleo clu liuong
lI llIen lI nIen luy luu llIen
lI nIen lu nlun cucl lIeu lleo
lu nglIu nuy, huo iung cun luI
lIeu nglIn num hInl un lleo
nglIu hIeu luong, mu luu lel clo
iung do clI Iu mol lloI gIun uuI,
hul dnl. Tuy nlIen, cung clInl
nlung loc gIu nuy IuI lIn iung
nlung yeu lo lluc liong lun
doun KInl Tlunl lien luI lIeu
lleo nglIu den, nlu su luc sInl,
Su-lun, llIen dung, llIen su, vu
vIec col lioI luy xIeng xIcl Su-
lun. Vuy llI vun de IIen quun den
Iy uo lun hIel nlu lle clInl Iu
mol nglIn num. TuI IIeu cuu cuc
gIuo lu hun duu cuu loI llunl
clo lluy nlung luc gIu gun lloI
cuc su do vu loI llunl clung Il
iu Iu hu lium num suu do lIeu mol
nglIn num lleo nglIu den.
h. Tc no cho dcn cu co vInh
hung. Cun Iuu y iung vuong quoc
Cluu Cuu Tle llul su lon luI suol
coI vInl lung. Tuy nlIen vuong
quoc lien du cuu uo Cluu Cuu
Tle li vI lu GIe-iu-su-Iem llI clI
liong lloI gIun gIoI lun, uuu vuy,
vuong quyen cuu NguI se lIe luc
llong huo gIo clum uul. CuoI
lloI duI mol nglIn num, lInl lluc
vuong quoc liun gIun se loI nlu
voI quyen cuI li vInl lung cuu
uc Cluu TioI. Luc do, Cluu Cuu
Tle se gIuo vuong quoc IuI clo
uc Cluu TioI Iu Clu, vu se co
nlung dIeu clInl ve lInl clul vu
clIeu lIcl luong ung voI coI doI
doI lluy vI coI lum (cI. 1 Co-iInl-
lo 1: 24-28).
Co nlIe u lu n dou n KInl
Tlunl noI ve nuoc uc Cluu TioI
mung y nglIu clInl ve coI doI doI
lon Iu lum lloI, llI uu nlu 2 Su-
mu-e n 7: 16; TlI-llIe n 4: 6.
Clung lu cun llun liong nlun
dnl nlu ng lu n dou n KInl
Tlunl nuo mung y nglIu vInl
lung uuu vuo vun mucl clu
llong uuu vuo lu ngu duoc ucl
Iu doI doI. oI doI Iu ucl lu
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 68
Hy-hu oum co cu luI nglIu vInl
lung luy Iuu uuI. KlI vun
mucl clI ll nlung dIeu IIen
quun den liun gIun llI luI lIeu
Iu coI lum, vu luI ucl Iu Iuu
uu I. Ne u y luo ng liong vu n
mucl clI ll su lIe noI cuu vuong
quyen mu llong co cuc yeu lo
liun gIun, llI do Iu coI vInl lung,
luy doI doI.
B. ClInl Quyen
Mol liong nlung vun de co
hun IIen quun den llIen lI nIen
Iu clInl quyen llIel dnl clo
vuong quoc liong lloI gIun nuy.
ClInl quyen do se co lInl lluc
nuo, dIeu lunl iu suo, vu nlung
uI duo c llum gIu liong clInl
quyen do KInl Tlunl noI nlIeu
den nlung clI lIel nuy.
1. Chuu Cuu Thc :c u Vuu
Iem duu lIen cun Iuu y do Iu
Cluu Cuu Tle se Iu ung CuI Ti
loI cuo, luyel doI. uy Iu dIeu
llIen su Gu-iI-en huo liuoc clo
Mu-iI llI huo lIn Cluu Cuu Tle
iu doI: Con |ru uy :c ncn |on
|rong, duoc xung u Con cuu ung
u| Cuo; vu Chuu, u uc Chuu
Tro, :c Iun cho Ngu ngo u-v|
u |o hu Ngu. Ngu :c |r v do
do nhu Gu-co, nuoc Ngu vo
cung (Lu-cu 1: 82-88). uy Iu dIeu
du lIen liI lu Iuu liong TlI-llIen
2:6 nlu uc Cluu TioI cong ho
liuoc lum y ve lluI do clong
nglcl cuu cuc vuu cluu liun
gIun, Duu vuy, |u du u Vuu |u
|rcn 3-on u nu |hunh |u. TIen
liI L-suI Ioun huo, Quycn cu |r
vu :u Inh un cuu Ngu cu |hcm
mu Lhong |ho, o |rcn ngo u-
v| vu |rcn nuoc Ngu, dung um
cho nuoc Icn vung, vu u cn
|rong :u chunh |ruc cong Inh, |u
nuy cho dcn do do (L-suI u: 6).
KluI Huyen 1u: 16 clo hIel llI
Cluu Cuu Tle den liong nung
quyen dunl huI Ke Clong Cluu
Cuu Tle vu duo quun cuu lun,
NguI duoc mung uunl lIeu VIA
CIA CAC VIA VA CHIA CIA
CAC CHIA. Tlul vuy, Cluu
Cuu Tle se luI Iu Vuu, vu clI
Iuc do llI nlung dIeu lIen du neu
Ien moI duoc llou du. ClI mol
mInl NguI xung dung Iu Vuu loun
luo.
u. Lu Tlun Nlun. Lu ung CuI
Ti loI cuo, Cluu Cuu Tle vuu Iu
uc Cluu TioI vuu Iu nguoI liong
mol Tlun V, nguy cu llI NguI con
luI lle Iun duu. MoI IIen le Iuong
uIen cuu cu llun vu nlun llong
clum uul llI NguI llung llIen.
Nguy nuy Cluu Cuu Tle vun Iu
llun nlun, vu Iuc NguI luI Ium
cung vuy. NguoI lu co lle cluc
iung voI lu cucl Iu Vuu, NguI se
lunl xu lleo nlun lunl, nlu llI
NguI den Iun duu. TIen liI L-suI
mo lu NguI Iu vuu uung ngon lu
mo lu con nguoI. Co mo| cho :c
nu| cn |u goc Y-:u, mo| nhunh
|u rc no :c ru |ru. Thun cuu Chuu
Hung Huu :c ngu |rcn Ngu, |uc
64 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
u |hun Lhon-ngoun vu |hong :ung,
|hun muu |oun vu munh :uc, |hun
hcu Ic| vu Lnh :o Chuu Hung
Huu (L-suI 11: 1,2).
Cluc clun NguI se lunl xu
nlu nlung v vuu lluc, lleo cucl
dIeu lunl cuu cuc guong muy
clInl quyen, nlung dong lloI
llong co Iy uo gI de NguI cun
luI gIoI lun liong cuc lluoc lInl
cuu IouI nguoI xuc lll. Tlul iu
liong cuong v Iu Vuu, NguI se su
uung llun lInl llIcl dung lon vI
se co nlIeu loun cunl cun. Su
mung cuu NguI ly sInl cluoc loI
lluy lle con nguoI du loun lul
luI llu lu gIu, clo nen NguI
llong cun luI lu gIoI lun nlu
Iun den duu.
h.Vuu Toun Huo. Lu ung CuI
Ti loI cuo, Cluu Cuu Tle se Iu
Vuu loun luo, Iy luong. Tiong Icl
su cluu le co mol v vuu nuo nlu
lle, vu Cluu Cuu Tle se clu loun
vuI lio nuy mol cucl loun my.
NguI co du lIen lluc, llon ngoun,
dIem dum, IIem clInl vu lien lel,
loun loun llong vuong muc loI,
llIen clo nlung my duc lien
duoc lle lIen. VI lInl clul loun
luo cuu cuoc cuI li, clInl quyen
cu u Clu u Cu u Tle Iu clInl
quyen cluyen cle (TlI-llIen 2:u;
72: u-11; L-suI 11: 4). Nguy nuy,
vI clI co con nguoI o loI cuI li
clo nen lInl lluc clInl quyen
dem IoI Icl cuo nlul clo uun Iu
clInl lle uun clu. Tuy nlIen
uun clu llong luI Iu lInl lluc
clInl quyen loun luo nlu Icl su
mInl clu ng. ClInl quye n
cluyen cle Il lon lem lon nlung
IuI luu lIeu lon. Nlung de clInl
quyen cluyen cle dem IuI IoI Icl
llul clo uun, nlu cum quyen loI
cuo luI Iu mol nguoI loun luo,
loun loun vo loI. ClI co Cluu
Cuu Tle moI Iu Con NguoI do.
c. Nlung lun doun noI ve u-
vIl. Mol vun de Iy llu Iu co nlung
lun doun KInl Tlunl noI ve vIec
vuu u-vIl li liong lloI gIun llIen
ly nIen. o Iu liong GIe-ie-mI 8u:
u; L-xe-clI-en 84: 28, 24; 87: 24,
2 vu O-se 8: . Co moI IIen le
nuo gIuu u-vIl de cu liong
nlung lun doun KInl Tlunl
lien voI Cluu Cuu Tle llong
u-vIl o duy co luI Iu mol uunl
lIe u llu c cu u Clu u Cu u Tle
llong luy Iu len duc hIel clI
luong ve u-vIl liong uung luc
sInl uy Iu cuu loI llong ue
liu IoI.
Cu WuIvooiu vu Penlecosl deu
ung lo quun dIem coI u-vIl nuy
Iu u-vIl luc sInl.
Tleo J. DvIgll Penlecosl liong
cuon Thng: To Comc nlung Iu
Iuun lun huc quun dIem coI u-
vIl Iu Cluu Cuu Tle xuul lul lu:
1. Su lIe n Clu u Cu u Tle
llong huo gIo duoc goI Iu u-vIl
liong cu KInl Tlunl. Nlung NguI
duoc goI Iu Cunl luy Nlunl nlu
liong GIe-ie-mI 28: , Cluu Hung
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 6
Huu lun: Nuy, nlung nguy den,
huy gIo lu se uuy Ien clo u-vIl
mol Nlunl cong hInl. NguI se cuI
li Ium vuu, Iuy cucl llon ngoun
mu un o, Ium su clunl liuc cong
hInl liong dul. NguI cung 1 Iun
duoc goI Iu Con cluu u-vIl;
duoc goI Iu uong uoI u-vIl nlu
liong GIung 7: 42; Ro-mu 1: 8; 2
TI-mo-lle 2: 8; duoc goI Iu CloI
cuu vuu u-vIl (KluI Huyen : );
vu duoc goI Iu CloI vu luu lu
cuu u-vIl (KluI Huyen 22: 16),
nlung llong huo gIo duoc goI Iu
u-vIl.
2. Dunl lIeu u-vIl, loI lo
luduoc uung iul nlIeu de clI vuu
u-vIl cuu Icl su luyen uun.
8. VIec lun dnl iul io Cluu
Hung Huu voI u-vIl liong O-se
8:; L-xe-clI-en 87: 21-2; 84: 24;
GIe-ie-mI 8u:u vu L-suI : 4. Neu
liong nlu ng lu n dou n KInl
Tlunl lien, u-vIl Iu hIeu luong
cuu Cluu Cuu Tle llI llong cun
co su lun dnl do.
4. Nlung cuu llung dnl IIen
quun den v vuu nuy llIen clo
llong lle nuo u uung clo Cluu
Cuu Tle duoc. L-xe-clI-en 4:
22 huo iung v vuu nuy uung sInl
le cluoc loI clo uun vu cung clo
clInl mInl. Nguy cu nlung sInl
le nuy Iu sInl le ly nIem dI nuu,
llI Cluu Cuu Tle cung llong lle
uung le Ie ly nIem ve loI cuu
mInl, vI NguI Iu ung vo loI.
Tiong L-xe-clI-en 46: 2 v vuu nuy
llum uu vuo mol cuoc llo luong.
Cluu Cuu Tle liong llIen ly nIen
Iu ung duoc lon llo, clu llong
llo Iuy. Tiong L-xe-clI-en 46: 16,
v vuu nuy lun clIu gIu luI clo
cuc con, llI duy llong luI Iu
vIec cuu Cluu Cuu Tle.
Vo I nlu ng Iy uo lie n, J.
DvIgll Penlecosl lel Iuun iung v
vuu um clI u-vIl llong lle Iu
Cluu Cuu Tle. Tuy nlIen nlung
Iu Iuun lien llong loun loun
lluyel luc. oI voI Iu Iuun
duu, cun Iuu y iung, uu Cluu Cuu
Tle lluong duoc goI hung nlung
lu co moI IIen le voI u-vIl nlu
lle, nlung clInl nlung lun
doun KInl Tlunl uun clung co
lle cung Iu nlung clo NguI duoc
goI Iu u-vIl. VI llI NguI duoc
clI uunl nlu lle IuI iul lluc voI
liuong lo Mu-Iu-clI noI ve L-II,
lIen huo iung L-II se den liuoc
nguy Ion vu dung so cuu Cluu
Hung Huu cluu den (Mu-Iu-clI
4: ). ClInl Penlecosl cung cong
nlun iung Mu-Iu-clI llong noI ve
L-II, nlung noI ve mol nlun vul
se luc vu liong lInl llun vu
quyen le L-II. NoI cucl lluc,
len L-II duoc uung lleo IoI hIeu
luong. uy cung co lle Iu cucl
uung clo uunl lIeu u-vIl, nglIu
Iu uung de hIeu ll Cluu Cuu Tle,
ung se cuI li lien ngoI IsiueI lleo
lluon muu cuu vuu u-vIl liong
Icl su.
o I vo I Iu Iuu n llu nlI,
66 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
clu ng lu co lle do ng y vo I
Penlecosl, nlung clI co mol dIeu
hun lloun ve suc munl cuu Iu
Iuun nuy. Cum lu u-v|, |o |o
|u duoc uung liong Iu Iuun, IIen
quun den L-xe-clI-en 84: 28,24;
87: 24,2, clI Iu de xuc dnl dIcl
uunl con nguoI cuu Icl su Iu u-
vIl, Iu nlun vul duoc uung Ium
hIeu luong clo Cluu Cuu Tle.
oI voI Iu Iuun llu hu, su
lun hIel gIuu Cluu Hung Huu
vu Cluu Cuu Tle glI nlun liong
Iu Iuu n nu y, nlung cu ng co
nlung lun doun KInl Tlunl
llIen ly nIen lluc co su lun
hIel nlu vuy, llI luI suo IuI llong
dem su uung TlI uu nlu liong
TlI-llIen 2: 6-u, Cluu Hung Huu
dul Cluu Cuu Tle liong vuong
quoc cuu NguI, goI NguI Iu Con,
huo NguI xIn llI Cluu Hung Huu
se hun cuc ngouI hung Ium co
nglIe(cI. Hy-hu 1:-u).
Ve Iu Iuun llu lu, vuu noI
den liong L-xe-clI-en 4: 22 vu
46: 2, 16 llong nlul llIel Iu u-
vIl nuy. Clo uu co Iu u-vIl cuu
Icl su nlu Penlecosl lIn, llI
llong io luI suo v vuu nuy IuI
uung sInl le cluoc loI clo mInl,
vI u-vIl Iuc do Iu u-vIl luc
sInl, llong con o uuoI loI IoI
nuu. Hunl dong uung sInl le nuy
llong lu lo voI u-vIl cung
nlu voI Cluu Cuu Tle. Nlu vuy
vuu nu y lu I Iu mo l quun
liuong cuo cu uuoI quyen Cluu
Cu u Tle , duo c clI dnl liong
vong nlung nguoI con song vuo
lloI gIun do vun Iu nguoI co lle
lum loI. Nlun vul do cun llum
uu cuoc llo luong, vu cung co
lle co con cuI nlu L-xe-clI-en du
vIe l. Tu c gIu Penlecosl cu ng
nlun dnl iung cuc llunl luc
sInl se duoc gIuo nlung cluc vu
liucl nlIem liong llIen lI nIen
Iu iul dung, cung lo lio clo quun
dIem vuu liInl huy. Tul nlIen,
vuu u-vIl cung o liong so cuc
llunl duoc luc sInl, vu neu ong
duoc clI dnl mol cluc vu cuo
lu liucl luyen uun IsiueI llI
cung Iu dIeu lo Iy. Ieu nuy
cung lu lo voI y clo iung ong
co lle gIu cluc lo vuong uuoI
Cluu Cuu Tle (xem Mu-llI-o 8: 11).
Tuy nlIen, y luong clo iung
nlung lun doun KInl Tlunl noI
ve u-vIl co lle clI ll u-vIl Icl
su , cuI li liong cuong v lo
vuong cung llo clu nlun, vI
vu n mu cl llo ng uung nu y
luong lo vuong, mu Iu vuu, vu
nlung lun doun lluc llI mInl
ll llung dnl iung nguoI dung
du u Iu clInl Clu u Cu u Tle .
TlIen su Gu-iI-en noI voI Mu-iI
ve con liuI se sInl Cluu Iu uc
Cluu TioI se hun clo NguI ngoI
u-vIl Iu lo lu NguI; vu NguI se
li vI doI doI nlu GIu-co (Lu-cu
1: 82, 88; cI. L-suI u: 6,7).
Hu Huy VIel Icn dch
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 67
Th T Th T
Th T Th T Th Tie n Bie t ie n Bie t
ie n Bie t ie n Bie t ie n Bie t
(Bu Muc su Tiuong Vun Sung)
Nghc |n Iun du d ro,
Long |o xuo xuycn Io ho c ro.
un d :uo vo Iun o!
Chcu Thu |cn Iun Iuo nguo xo| xu.
un nguo duc |nh |hu| |hu,
Du dung vu vc hcn hou cum |hong.
Cung chong vcc Chuu o chung,
Tn Lunh ruo gung Lhu vung xu xo.
Mcn Knh, mcn Thuong nu do,
Gun nun Lho nhoc du| nguo vc Chu.
Mung |nh ycu Chuu chun hou,
Cho nguo 3on Cuoc |hc| |hu |nh Tro.
uy go Iun du d ro,
Nhu |ho vung Iun |o ngo Lhoc |huong.
un d vc co Thcn uong,
Lu nhu Chu Thunh quc huong muon do.
u |ho |cn Ic| Iun o!
Tcn duu Iun dcn Nuoc Tro vInh :unh.
Muo |rcu Thcn Chuu :un dunh,
Tcng Lcn |hcn :u dong |hunh cu mung.
un nhu cunh cn vuo Xuun,
uoc vuo |hunh Thunh ung ung cu hon.
An |nh Cuu Chuu :u| :on,
Ngu gung |uy don vun con duu dnh.
Chuu o! Xn chcu dcn nh,
Thuycn hon con Lho cnh dcnh guu vo.
c Lh ro Lho |run do,
Ch cm con :c Nuoc Tro gu nhuu.
Tho |cn Ic| Iun
Thu Trnh
D|uh Ch|uh: Tho gun gu chuc vu GHT cuu M3 Truong vun 3ung u |u 1979-
1988, |huy v 0/1088-0/1004 nhu du gh |rong Iu 3o Luoc Tcu 3u u M3 Truong
Vun 3ung, |rung 10, Thong Cong 200 - TC xn cuo o cung Iun doc.
68 THONG CONG Num Tlu 86 so 21u

IInuIIy, I luve u clunce lo ullenu HoI
ong In CuIIIoinIu. Il vus gieul. Tlunl
you lle Loiu llul Hes hIesseu me unu
my IumIIy Ioi yeuis. My iuyei llul
lleies Iols oI moie nev heIIeveis Ioi
Jesus.
Thuo Huug:|ud, MN
On luoc Ion nlul cuu loI Iu duoc Ium
con cuu Vuu Tlunl lien lioI, muc uu
mo I ngu y co llo llu n, llIe u llo n...
Nlung nlung dIeu do clI lum, llong
lle so voI nIem vuI mu Cluu hun liong
Iong loI... Cum on quI v du guI Tlong
Cong clo loI.
Thu Th Thuy Lcu, Monroc, WA
Mol nguoI hun moI quen noI ve Cluu
vu gIoI llIeu huo Tlong Cong clo loI.
Tlun loI gIu yeu llong dI nlu llo xu
duoc. Vuy, xIn quy v co gung clo loI
xIn huo de loI hIel llem ve Cluu.
Fhuoc Truong, Lncon, NE
Cum lu Cluu du lIe lio moI nlu cuu
liong doI song loI. Luc loI duu yeu,
Cluu cluu Iunl; NguI un uI vu dong
vIen nlung Iuc loI don coI vu gu llo
llun. Neu llong co Cluu, cuoc doI loI
llong hInl un nlu huy gIo.
Lun Km Nguycn, 3un ]o:c, CA
Cum on quy v du guI Tlong Cong clo
clung loI. XIn Cluu hun on uu uul.
Huynh Khuc Thung, Lo: Angcc:, CA
Cum on Cluu du clo loI vu con guI duoc
dI uu HoI ong 1uu Num TIn Lunl den
VIel Num. Tlul luoc lunl! Cluu clo
HoI Tlunl Nev OiIeuns vuu co luI nguoI
lIe nlun Cluu. XIn cuu nguyen Cluu
clo som co Quun NlIem.
Ycn Fhun, Hurvcy, LA
Cu m on Clu u, lo I vu gIu dInl mu nl
lloe, clI moI hul duu nung luI o luoI
8, nlung llong suo, ngle nlIeu num
ioI cung moI luI, de llI gIo doc Tlong
Cong ho Icl lon. XIn cluo llum quy
Muc su Clu NlIem, Clu Bul vu unl cl
em Tou Soun. Cluc hInl un!
Muc :u T3 Truong Hcn, Cunudu
Cluu du hun clo con iul nlIeu on luoc.
Con cum on quy v du guI clo con lo
huo Tlong Cong llul y nglIu.
Tuyc| ung, Hou:|on, TX
Cluu du clo loI duoc song hInl yen vu
llong duu om nung. Nuy du 78 luoI.
Lc Mu, Chun|y, VA
NlIn xung quunl clung lluy gI vuI lel,
loI clI lIm duoc nIem vuI liong Cluu
mu lloI. Clung lu clI Iu llucl ho lunl
lien dul, clI nuong cuy noI Cluu lloI.
Mnh 3on, For|und, O
ToI o Hun Quoc xu xoI nlung quy v
vun nlo guI huo clo loI, loI iul cum
do ng. To I iu l llIcl do c Tlo ng Co ng,
lluong doc dI doc IuI nlIeu Iun, iul ho
Icl, cu ng duo c xem nlu ng lInl u nl,
sInl loul cuu HoI Tlunl o luI ngouI.
XIn Cluu clo Tlong Cong nguy cung
duoc on Cluu. XIn Cluu cum dong cuc
un nlun ung lo clo Tlong Cong nlIeu
lon de To u Sou n co ngu n llou n u n
lunl. ToI vun cuu nguyen clo quy Tou
Soun moI nguy.
Mu Th Chuc, 3cou, Korcu
THONG CONG Num Tlu 86 so 21u 6u
Ch Nga y So ng La i Ch Nga y So ng La i Ch Nga y So ng La i Ch Nga y So ng La i Ch Nga y So ng La i
Gia nh M i Trong Chu a Gia nh M i Trong Chu a Gia nh M i Trong Chu a Gia nh M i Trong Chu a Gia nh M i Trong Chu a
Co HeIuI Houn-Huong Nguyen TlI, u| nu Ong u Muc :u Nguycn Th, Ho
Thunh Tn Lunh Orungc, Cu[ornu, Lc| hon cung Anh GIIheil PIeison Lng,
3un ]o:c, Cu[ornu, nguy 12/11/2011 |u Cro::nc Commun|y Church,
Lugunu H:, Cu[ornu.
Truycn uo Duong Tlunl BInl, |hu num u QFM3 Duong Ky, 3un
]o:c, Cu[ornu, |hunh hon cung Co o Tl Hong Yen, |ruong nu
Ong u o Chcm Mun, owc||, Tcxu:, nguy 12/11/2011 |u Vc|-
numc:c u|:| Church, Funo, Tcxu:.
Thnug Cnug chuu lhuuh chuug vu| cuug cuc g|u JIuh m0|
Cu ung Ngoc uoc, Orundo, Fordu, du ngh ycn |rong Chuu nguy 14/8/
2011, huong |ho 87 |uo. Tung c duoc cu hunh nguy 10/8/2011,|u Dc|onu
Mcmoru Funcru, Orungc C|y, Fordu.
Ong Plum Ho Ton, Truong un Chung uo Ho Thunh Orundo, du
ngh ycn |rong Chuu nguy 18/8/2011, huong |ho 72 |uo. Tung c
duoc cu hunh nguy 20/8/2011, |u udwn Furchd Ccmc|crc: 5
Funcru, Orundo, Foru.
7u THONG CONG Num Tlu 86 so 21u
Muc :u Nguyen Huu TuoI, |hun :nh Muc :u Nguycn Huu Cuong, du ngh ycn
|rong Chuu nguy 1/10/2011 |u OLuhomu C|y, OK, huong |ho 78 |uo. Tung
c duoc cu hunh nguy 5/10/2011, |u Vondc 3m|h, OLuhomu C|y, OLu-
homu.
Muc :u Cluu Vun Sung, Uy Vcn Tong Lcn Ho, Quun nhcm Ho
Thunh Tn Lunh, 155 Trun Hung uo, 3u-gon, Vc| Num, du ngh
ycn |rong Chuu nguy 5/10/2011 |u Vc| Num, huong duong 58 |uo.
Tung c duoc cu hunh nguy 8/10/2011, un |ung |u nghIu |rung An
Tu Vcn, Lu Thcu, Vc| Num.
Ong oun Hung Lun, |hun hu Muc :u oun Hung Lnh, Ho Thunh Thunh
Lc Wc:|mn:|cr, CA, du ngh ycn |rong Chuu nguy 22/10/2011 |u Gurdcn
Grovc, CA., huong |ho 77 |uo. Tung c duoc cu hunh nguy 20/10/2011 |u
Nhu Tho Tn Lunh Thunh Lc, Wc:|mn:|cr, CA, un |ung |u Mugnou Mcmo-
ru FurL, Gurdcn Grovc, Cu[ornu.
Cu Muc :u T3 Le Inl To, Vc| Num, du ngh ycn |rong Chuu nguy
81/10/2011 |u Vc| Num, huong |ho 100 |uo. Tung c duoc cu
hunh nguy 2/11/2011 |u NghIu Trung An Tu Vcn, Lu Thcu, nh
Duong.
Muc :u T3 Ong Duong Sung, ong Thu Vc| Num, Iuo huynh Muc :u 3umuc
Ong Hcn, du ngh ycn |rong Chuu nguy 10/11/2011, huong |ho 71 |uo.
Tung c duoc cu hunh |u Nhu |ho Tn Lunh 3u-dcc nguy 10/11/2011
Cu Plun VInl Luc, nhuc hu Muc :u NC Nguycn 3I Thuun, Fhu |u
Ho Thunh Ncw ]cr:cy, du ngh ycn |rong Chuu nguy 10/11/2011
|u Gwnnc|| Mcdcu Ccn|cr, huong |ho 70 |uo. Tung c duoc cu
hunh |u Wugc: 5 3on Mor|uury, Luwrcncc, Gcorgu, nguy 20/11/
2011.
u Nguyen Tuy Vun, nhuc muu Muc :u Andrcw Khuong Ong, Quun nhcm
Ho Thunh 3un Frunc:co, Cu[ornu, du ngh ycn |rong Chuu nguy 0/12/
2011, huong |ho 00 |uo. Tung c duoc cu hunh |u OuL H: Funcru Homc,
3un ]o:c, nguy 12/11/2011.
Cu u Trun Vun NghIu, nhu dunh Plun Tl Lunl, nhuc muu Muc :u
Nguycn Quung Thuun, Fhocnx, AZ, du ngh ycn |rong Chuu nguy
18/11/2011, |u VInh Long, Vc| Num, huong |ho 07 |uo.
Cu Iu Chuu Vun ung, nhu dunh Nguyen Tl Buy, |hun muu Muc :u NC
Chuu Thunh Tuun, QN Ho Thunh ChumIcc, GA, du ngh ycn |rong Chuu
|u Vc| Num, nguy 8/1/2011, huong |ho 74 |uo. Tung c duoc cu hunh 7/1/
2012, |u Thuun My, Long An, Vc| Num.
Thnug Cnug cuu x|u Chuu uu u| cuc luug quyeu
HOI THANH TIN LANH
Giao Hat Viet Nam Hoa Ky
Danh Sach cac HoI Thanh va An Nhan Danh Sach cac HoI Thanh va An Nhan Danh Sach cac HoI Thanh va An Nhan Danh Sach cac HoI Thanh va An Nhan Danh Sach cac HoI Thanh va An Nhan
ung ho bao Thong Cong ung ho bao Thong Cong ung ho bao Thong Cong ung ho bao Thong Cong ung ho bao Thong Cong
HT Alion, HT AmuiIIIo(8), HT AlIunlu(4), BPN HT Lynnvoou, Bu I
Tluy(2), HT An Ien(6), Co MInl HuI, Cung Buu Tlung, Dunl TuI, uo
Ngo c, u o VIe l TIe n(4), HT Des MoInes(), DIe T. Plu ng, Inl K.
MeIIssu, Inl Plu ng Xuu n, o Tio ng NglIu, ou n Tl A nlue , Duong
Pelei, Duong T. Tuyeluung, Duong Plu Tlunl(2), Duong uo Hunl, LIsei
Ngoc Tlunl, Nexl GeneiulIon CliIslIun IeIIovslI(), IuluslImu Tiuong
I. Tlucuc, Hu MuiIu, Hu Jumes, HT HuiiIshuig(6), Huugsluu T. Tlu o,
HennIng Tlu Ounl, Ho A. KIu, Ho Tle Nlun(8), Houng Long, Houng D.
HIe(2), Huu Tluy, Huynl Anl Tuun, Huynl Kluc Tlung, KIeu Cong
Cu(2), HT Nev OiIeuns, Lum Quun Pluc, HT Luncuslei, Le Lung, Le N.
Cun, Le Houn TlIen, Le VInl An, Luu CliIslInu, HT Lynnvoou, MuilIn
Lule, HT MIiu Mesu(2), Ngo MInl Dzu ng(2), Nguye n V. e , Nguye n
Tlunl BInl, Nguyen Klunl, Nguyen LInuu, Nguyen SImon Pelei, Nguyen
Vun Plun, Nguyen T. Nlun, Nguyen Vun Ngo, Nguyen T. BInl, Nguyen
T. Son MInl, Nguyen SoI, Nguyen Tuu Nung, Nguyen Vun MuoI, Nguyen
K., Lun, Nguyen D. Tum, Nguyen MeIouy, Nguyen TlIen My, Nguyen
Nlu HIe u, Nguye n K. DzIe m, Nguye n TlIe n TIn, Nguye n Hu u Clu u,
Nguyen Quoc, Nguyen Houng MuI(6), Nguyen T. Hue, Nguyen Tl Num,
Nguye n u ng MInl(2), Nguye n Tuo ng, O ng Vu n TlIe u, HT Oiunge(6),
HT OiIunuo(), Plu m NglIu, Plun D. Xuu n, Plun GIo I, Plun Tlunl
Inl, Plun Yen, Plun PuuI, HT PoilIunu, Rumsey Tlunl, HT RocluuIe(2),
HT Sun Ieinunuo VuIIey(8), HT Sun GuhiIeI, HT Sun Jose I(), HT Sunlu
CIuiu(), HT SeullIe(4), HT Soull Buy(8), SyIveslei Jonullun, HT Syiucuse,
Tun KIm Tlucl, KIm 8 Jenny TuyIoi, Tiun Anl KIel, Tiun MInl Cunl,
Tiun JuIIe, Tiun Huu Tiong, Tiun LInl Pluong, Tinl Bu, Vo Dunl(2), Vo
Tluong Tluy Ngoc, Vu My, Vu Long BIen, Vu Nguyen Num, Vu C. Biyun.
So uung lIen lu 1l8l2u11 den 81l12l2u11 Su,8u6.8u
So clI lI lu 1l8l2u11 den 81l12l2u11: S,628.46
In Tlong Cong 2uu S4,u42.uu
Buu PlI S1,86.46
Du quy Iun nuy: S8,768.84
Lu Y Quy oc Gia
Khi s dung bao th dang hien in san cua Thong Cong. Xin quy oc gia ng
dan tem, e thuan tien cho Bu ien. Xin cam n.
* Chan thanh cam n quy Hoi Thanh va an nhan xa gan a tch cc ung ho Thong Cong
ve phan tai chanh trong suot thi gian qua, nhat la mot so an nhan a dang hien rat
ri rong, nh o Thong Cong co the ap ng nhu cau cua oc gia. Thong Cong phat
hanh tren 4,000 so moi ky. Xin quy oc gia tiep tuc cau nguyen, dang hien va gii
thieu Thong Cong. Nguyen xin Chua ban phc lai tren toan the quy v.
Muc S Ho The Nhan/Thu Quy Giao Hat