You are on page 1of 4

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP (đói với

doanh nghiệp sản xuất) Trang bìa Trang phụ bìa Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ bảng biểu Mục lục Lời mở đầu (nêu được sự cấp thiết của chuyên đề tại Công ty, nêu được phạm vi nghiên cứu, kết cấu của báo cáo) PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.1. Giới thiệu về Công ty 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 1.2. Tổ chức hệ thống kinh doanh và quy trình sửa chữa ô tô của Công ty 1. 3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 1.4. Đặc điểm cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty 1.5. Đặc điểm lao động của Công ty 1.6. Một số kết quả đạt được trong hai năm gần đây của Công ty PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KỂ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.1. Khái quát về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Chế độ kế toán áp dụng? Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng? Phương phương pháp hạch toán hàng tồn kho? Phương pháp hạch toán thuế GTGT? … 2.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 2.2.1. Đặc điểm vật tư và tình hình quản lý vật tư tại Công ty Phân loại, đặc điểm của vật tư sử dụng tại Công ty, đặc điểm công tác sử dụng, bảo quản, quản lý vật tư, công tác đánh giá vật tư 2.2.2. Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng 2.2.3. Thủ tục nhập, xuất vật tư và quy trình hạch toán chi tiết * Quy trình thủ tục mua và nhập vật tư (vẽ sơ đồ thể thiện hoặc diễn giải; sau đó trích mẫu chứng từ sổ sách chi tiết có liên quan)

4.3.3.quy trình hạch toán vào sổ sách tổng hợp .* Quy trình thủ tục xuất kho vật tư (vẽ sơ đồ thể thiện hoặc diễn giải.4.4. Hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty .3.3.4.1.2.6. Kế toán TSCĐ tại Công ty 2.1.trích mẫu sổ chi tiết có liên quan 2. Quy trình thủ tục bàn giao.Quy trình hạch toán tổng hợp vật tư (có thể vẽ sơ đồ thể hiện) .quy trình hạch toán vào sổ chi tiết .trích mẫu sổ sách tổng hợp có liên quan 2.2. Quy trình hạch toán TSCĐ tại Công ty 2.4.4.tài khoản sử dụng. sổ sách sử dụng 2. Chứng từ.trích mẫu sổ tổng hợp có liên quan 2. phân loại tài sản cố định tại Công ty 2.4. nhượng bán TSCĐ tại Công ty Trình bày quy trình thủ tục sau đó trích mẫu chứng từ có liên quan 2. CCDC tại Công ty .1.Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan đến nguyên vật liệu.2. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty .1. Quy trình hạch toán tiền lương tại Công ty 2.tài khoản sử dụng.5.3. kết cấu . Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 2. sổ sách kế toán sử dụng 2.2.2. Quy trình hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu. Một số quy định về lương tại Công ty 2. Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Công ty 2.4.3.3. Hạch toán chi tiết tiền lương 2.3. nội dung.3. Hệ thống chứng từ. Hạch toán tổng hợp tiền lương .3.4. Kế toán khấu hao TSCĐ tại Công ty 2.sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ .3. công cụ dụng cụ tại Công ty . sau đó trích mẫu chứng từ sổ sách chi tiết có liên quan) 2. Đặc điểm.3. thanh lý.4. nội dung kết cấu TK .3.

2. Kế toán các khoản phải trả 2. Chứng từ sử dụng. Kế toán các khoản phải thu 2. Kế toán chi phí và thu nhập tài chính tại Công ty 3.5.4.1.1.2.4. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 2.7.5.5.8. Kế toán chi phí và thu nhập khác tại Công ty 2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng 2.6.1. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền 2.4.1.2. Tập hợp chi phí sửa chữa ô tô 2. Tổ chức kế toán các phần hành khác tại Công ty 2. đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sửa chữa tại Công ty 2. Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 2.2.2.3.6.7. Kế toán tiền gửi ngân hàng 2.3. Quy trình hạch toán 2.1.1.1.3.2. Công tác kiểm tra kế toán .7.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Công ty 2.1.4.6.2. Kế toán quỹ tiền mặt 2.7. Sổ sách sử dụng 2.6.2.7.7.1. Đặc điểm tiêu thụ tại Công ty 2.4. Kế toán tạm ứng 2.4.3.1.7.1.5.3.1.8.5. Đặc điểm chi phí chi phí sửa chữa.6. Chi phí nhân công trực tiếp 2. Tổ chức kế toán nguồn vốn và phân phối kết quả kinh doanh 2. Quy trình tính giá thành dịch vụ sửa chữa ô tô tại Công ty 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại công ty 2.2.4.7. Quy trình tập hợp chi phí sửa chữa tại Công ty 2.7.6.3. Chi phí sản xuất chung 2. Tổ chức kế toán thanh toán 2.6.2.6. Kế toán nguồn vốn kinh doanh 2.3.3.6.7. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối 2. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 2.5.5.2.5.1.52.7. Công tác kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ 2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 2.2.5.

1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty 3.8. Kiểm toán nội bộ 2.1. Báo cáo kế toán tài chính và kế toán quản trị của Công ty PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 3.2.9. Một số hạn chế 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .2.1.2.2. Ưu điểm 3.1.