You are on page 1of 41

MC LC

T VIT TT..........................................................................................................................................................2
I. TM TT D N................................................................................................................................................3
II. NGUN LC.......................................................................................................................................................8
III. BO CO HOT NG D N T CUC HP BC LN 4 N NAY.................................................9
IV. K HOCH HOT NG D N................................................................................................................19
V. BO CO TI CHNH....................................................................................................................................23
VI. KH KHN, THCH THC V KIN NGH.............................................................................................26
VII. PH LC........................................................................................................................................................31

T VIT TT
Ban QLDA T&XD

Ban qun l d n u t v Xy dng

Ban QLDA tnh

Ban Qun l d n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh

BC

Ban ch o

B KH&T

B K hoch v u t

BTC

C quan Pht trin B

Chi cc BVMT

Chi cc Bo v mi trng

CTR

Cht thi rn

Euro

ng tin chung ca Lin minh Chu u

HSDT

H s d thu

HSMT

H s mi thu

ITA

C vn K thut Quc t

KT&TC

K thut v Ti chnh

S KH&T

S K hoch v u t

S TN&MT

S Ti nguyn v Mi trng

TT NS&VSMTNT

Trung tm Nc sch v V sinh mi trng nng thn

UBND

y ban nhn dn

PIM

Qun l thy li c s tham gia

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

I. TM TT D N
1. Thng tin chung
Tn D n

: Cp nc v V sinh tnh Bnh nh.

Thi gian thc hin

: 60 thng.

Mc tiu chung

: Gp phn xa i gim ngho, nng cao sc kho cng ng,


ci thin iu kin v cht lng cuc sng ca ngi dn
thuc cc a bn mc tiu.

Mc tiu c th

: Nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn cc x thuc 6


huyn ca tnh Bnh nh (Ph Ct, Ph M, Tuy Phc,
Ty Sn, An Nhn v Hoi Nhn) thng qua vic cung cp
c s h tng c hiu qu v thu li v nc sch cng nh
qun l rc thi rn, bao gm tng cng nng lc, nng cao
nhn thc v cc phng thc vn hnh & bo dng.

Ngun vn u t

: Tng vn d n theo Hip nh: 8.950.000 Euro


Trong :

Lnh vc

- Vn B:

7.500.000 Euro

- Vn i ng:

1.450.000 Euro

: Cp nc v v sinh mi trng.

2. Cc hp phn v hot ng d kin

Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan


Tt c cc c quan lin quan chu trch nhim v quy hoch, thit k, thc hin v
qun l cc h thng cp nc nng thn v cc h thng qun l CTR ca tnh c pht
trin nng lc thng qua cc kho o to thch hp.

Hp phn B: Nng cao nhn thc


Mt chin lc c xy dng nhm nng cao nhn thc v vic s dng nc n
ung an ton v v bo v ti nguyn nc cng nh v tm quan trng ca vic bo v mi
trng vi vic ti ch, b v x l rc thi sinh hot mt cch thch hp.

Hp phn C: H thng cp nc nng thn


Cc h thng cp nc nng thn t hiu qu chi ph c thit k phc v trong
c ma kh v ma ma cho 5 x ca huyn Ph Ct v 2 x ca huyn Tuy Phc. Cn h
cha Hc Mn, p trn v h thng knh mng thy li s c ci to nng cp km theo
cc phng thc vn hnh v bo dng hiu qu, m bo vn.

Hp phn D: Cc h thng x l CTR


Trn c s cc Quy hoch qun l CTR huyn, cc cng trnh h tng ph hp c
u t x l CTR cho 3 huyn d n: Hoi Nhn, Ph M v Ty Sn, cng vi vic thit
lp cc phng thc vn hnh v bo dng thch hp bao gm vic phn b vn vn
hnh v bo dng cc h thng ny trong iu kin tt.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

3. Tm tt kt qu thc hin k t cuc hp ban ch o ln 4


1.1 Tin trin khai cc hot ng ca d n
Sau cuc hp BC d n ln 4, Ban QLDA tnh tch cc trin khai cc hp phn ca d
n theo nh k hoch c BC ph duyt cho 6 thng cui nm 2011. n nay, tt c cc
hot ng c thc hin theo k hoch. Tuy nhin, mt s hot ng vn chm so vi k
hoch.
a)

Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan

Cp nc nng thn:

- Sau khi lm vic, Ban QLDA tnh v TT NS&VSMTNT thng nht k hoch
Pht trin nng lc qun l cp nc sinh hot nng thn cho cc thng cui nm
2011 v iu khon tham chiu tuyn chn t vn thc hin nh gi nng lc t
chc th ch cho h thng cp nc sinh hot huyn Ph Ct.

- T chc u thu, k hp ng vi nh thu t vn thc hin nh gi nng lc t


chc, th ch (Cng ty T&C) vo ngy 28/11/2011. Cng ty T&C gi d tho
bo co kt qu phn tch c cu t chc, th ch ca TT NS&VSMTNT cho cc c
quan lin quan tham gia kin hon thin.
Mt s hot ng nh: nh hng chin lc v l trnh thc thi m hnh qun l
cng trnh cp nc nng thn s c thc hin sau khi hon thnh cng tc nh gi nng
lc t chc v th ch, d kin s hon thnh trong 6 thng u nm 2012.
Ngoi ra, do nhn lc TT NS&VSMTNT khng th tham gia vo nhiu hot ng
cng mt lc nn chuyn i hc tp kinh nghim v m hnh qun l cng trnh cp nc
nng thn ti Vit Nam v nc ngoi khng thc hin c trong nm 2011 m chuyn sang
thc hin nm 2012 sau khi hon thnh cng tc nh gi nng lc t chc v th ch.

Qun l cht thi rn:

Chm tr trong vic hon thnh v ph duyt Quy hoch chi tit qun l CTR
huyn lm cho nhiu hot ng pht trin nng lc cng b chm tr theo. C th, cc Ban ch
o qun l CTR huyn v cc nhm cng tc vn cha c thnh lp.
Ngoi ra, theo kt qu cuc hp gia Ban QLDA tnh v mt chuyn gia t vn v
pht trin th ch t chc ti H Ni vo thng 9/2011, th Quy hoch chi tit qun l CTR
huyn cha cp n s tham gia ca lnh o cp tnh, v th cn phi trin khai thm
nhiu hot ng chun b v mt th ch trc khi trin khai thc hin Quy hoch. Ban
QLDA tnh lp li k hoch, bao gm mt s hi tho nhm b tr b my t chc th ch
qun l cht thi rn cho huyn. Ban QLDA tnh lp iu khon tham chiu v tuyn chn
t vn thc hin cc hi tho v ph bin ni dung Quy hoch chi tit qun l CTR huyn.
Tuy nhin, hp ng t vn s bt u c trin khai trong nm 2012.

Qun l thy li c s tham gia

Ban QLDA tnh lp HSMT cho dch v t vn h tr, hng dn thc hin quy
trnh PIM. Tuy nhin, cng tc u thu v trin khai hot ng b hon li do ngn sch cho
hp phn pht trin nng lc hn ch. Ban QLDA tnh xin kin BTC v vic b sung vn
cho hot ng ny. Theo kin phn hi ca BTC, d n s khng c b sung vn. V vy,
on nh gi gia k khuyn ngh d n khng nn tip tc trin khai quy trnh PIM.
Trong 6 thng cui nm 2011, cc hot ng ny b hy, khng thc hin.
b)

Hp phn B: Nng cao nhn thc

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

Trong 6 thng cui nm 2011, Ban QLDA tnh trin khai thc hin tt cc hot
ng m bo theo k hoch. Bo co chi tit cc hot ng trin khai ti mc 2, phn III
ca bo co.
c)

Hp phn C: Cc h thng cp nc nng thn

Cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct

n ngy 31/12/2011, 9/11 gi thu xy lp thi cng, trong 7 gi thi cng


t t 75 - 100% gi tr hp ng v c kh nng hon thnh trc thng 8/2012; gi thu s
09-XL khi cng t thng 11/2011, nh thu thi cng khong 31% gi tr hp ng, d
kin hon thnh vo thng 11/2012; gi thu s 10-XL khi cng t thng 7/2011, nh thu
thi cng khong 29% gi tr hp ng. Thi gian qua, nhn chung phn ln cc nh thu
thi cng m bo tin theo hp ng v k hoch c BC 4 ph duyt, bn cnh
nh thu thi cng gi thu s 10-XL vi phm hp ng nn ch u t ang lm th tc
chm dt v thanh l hp ng. Phn khi lng cha thi cng ca gi thu s 10-XL, ch
u t s tuyn chn v k hp ng vi n v thi cng khc thc hin, d kin thi gian
thi cng hon thnh khi lng cn li trong nm 2012.
Gi thu s 03-HH ch u t ph duyt kt qu u thu v k hp ng thng
12/2011. Sau khi m phn, thi gian thc hin hp ng rt ngn hn 14 thng so vi k
hoch, hin nay nh thu ang thc hin hp ng. Thi gian nh thu thc hin hp ng t
ngy 15/12/2011 15/4/2012.
Cc gi thu s 01-XL, 02-XL, 02-HH do cng tc u thu ko di, n nay cha
trin khai thi cng. Khi lp k hoch u thu, ch u t c tnh n nh hng ca 2 ma
ma nm 2011, 2012 nn tin thi cng cc gi thu ny l 18 thng; trong iu kin thi
cng tng i thun li nh hin nay, sau khi c th khng phn i ca BTC v kt qu
u thu th ch u t c th m phn, thng tho vi nh thu rt ngn thi gian thi
cng, trnh nh hng ma ma nm 2013. Nu gi thu 01-XL, 02-XL khi cng thng
02/2012 v gi thu s 02-HH khi cng qu II/2012 th c th thi gian hon thnh cng
trnh chm hn 3 thng so vi k hoch.
T ngy 01/8 31/12/2011, ch u t tm ng cho nh thu theo hp ng vi
s tin: 17.290 triu VND. Ly k n ngy 31/12/2011, ch u t tm ng/ thanh ton
khi lng xy lp cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct cho nh thu l 35.544 triu
VND, t 36,59% tng gi tr cc hp ng xy lp + mua sm thit b.

Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn

Sau khi c bo co kt qu thm tra v kt qu kho st a hnh, a cht cng trnh


ca Cng ty TNHH T vn xy dng Nguyn Trc, ngy 08/8/2011, Ban QLDA tnh cng
vi ITA lm vic vi ch u t; t vn kho st, thit k; t vn thm tra xc nh khi
lng v cht lng cng vic kho st m t vn kho st, lp thit k bn v thi cng (Lin
danh CTC BIHECCO) thc hin. Trn c s bo co ca Ban QLDA tnh, BTC thng
nht vic k kt hp ng gia ch u t v Lin danh CTC-BIHECCO vi iu kin Lin
danh CTC-BIHECCO phi thc hin li ton b khi lng kho st a cht v cng c h
s kho st a hnh di s gim st ca mt n v t vn do ch u t k hp ng. Thi
gian Lin danh CTC BIHECCO hon thnh hp ng l vo ngy 15/02/2012.
Thc hin kin ch o ca BTC, ch u t tuyn chn v k hp ng vi t
vn gim st qu trnh kho st a cht v cng c h s kho st a hnh, v hp ng ca
Lin danh CTC BIHECCO i vi cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn (Cng ty
TNHH T vn xy dng tng hp Hong L) vo thng 11/2011. Cng ty TNHH T vn xy
dng tng hp Hong L thc hin xong hp ng, ch u t np bo co gim st do
t vn lp cho Ban QLDA tnh.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

Ch u t tm ng vn cho Lin danh CTC-BIHECCO t ngun vn Qu t


vn Vit B nh cam kt trong hp ng n ngy 20/1/2012.
d)

Hp phn D: Cc h thng x l cht thi rn

Theo hp ng, thng 7/2011 Cng ty CP quy hoch v cng ngh mi trng
(EP&T) hon thin Quy hoch chi tit qun l CTR huyn, nhng n thng 8/2011 n v t
vn mi giao np bn chnh thc Ban QLDA tnh chuyn cho cc ch u t xem xt, r
sot li ln cui trc khi ph duyt. Qua r sot, cc huyn v Ban QLDA tnh pht hin mt
s ni dung cha ph hp, yu cu t vn chnh sa li trc khi ban hnh. Tuy nhin do ht
thi hn thc hin hp ng, t vn t chi chnh theo kin ngh ca cc huyn v Ban
QLDA tnh, do n cui nm 2011, Quy hoch qun l CTR huyn cha c ph duyt
nh k hoch. Trn c s xut ca Ban QLDA tnh, BTC thng nht s thanh l hp ng,
thanh ton s tin cn li cho EP&T. Ban QLDA tnh phi hp vi ITA v 4 huyn: Ty
Sn, An Nhn, Ph M v Hoi Nhn hon tt vic chnh sa, d kin cc huyn ph duyt
trc cuc hp BC ln 5.
Hin nay, v tr xy dng mi ca bi chn lp CTR huyn Hoi Nhn thuc th
trn Bng Sn, do phi lp li th tc u t xy dng theo quy nh hin hnh (bi chn
lp CTR trc y huyn xut u t x Hoi c khng thc hin c); cn 2 huyn
Ph M v Ty Sn a im xy dng cc bi chn lp CTR khng thay i a im so vi
d n lp trc y, do cn c h s d n ph duyt, ch u t trin khai bc
thit k bn v thi cng d ton.
Sau k hp BC ln 4, Ban QLDA tnh mi lnh o v cn b cc phng c
lin quan ca S Xy dng, S TN&MT, S KH&T v UBND cc huyn Hoi Nhn, Ph
M, An Nhn, Ty Sn hp thng bo li kin thng nht ca Ban ch o v vic xy
dng 03 bi chn lp CTR 3 huyn Hoi Nhn, Ph M, Ty Sn; ng thi, ngh cc
huyn xy dng k hoch thc hin vic u t xy dng cc bi chn lp CTR v trnh t
lp, thm nh, ph duyt cc th tc u t theo ng cc quy nh hin hnh.
Theo k hoch, huyn Hoi Nhn t chc u thu la chn nh thu t vn kho
st, thit k quy hoch chi tit t l 1/500, lp d n u t v nh gi tc ng mi trng;
huyn Ph M v Ty Sn la chn nh thu t vn kho st, lp thit k bn v thi cng
trong qu IV/2011, tuy nhin n nay cc huyn vn cha la chn nh thu v Quy hoch
qun l CTR ca cc huyn cha c ph duyt. Hin nay, cc huyn thng bo mi thu
cc gi thu trn, thi gian m thu vo ngy 18 v 19/01/2012, thi gian thc hin hp ng
trong HSMT l 120 ngy. D kin ch u t k hp ng t vn vo u thng 3/2012.

e)

Cc phng tin chung:

- tuyn dng b Nguyn Th H Nguyn lm chuyn gia Pht trin nng lc v


Nng cao nhn thc mi thay th ng Bi Ngc Cn;
- chun b xong ni dung t chc cuc hp BC ln th 5 vo ngy
24/02/2012;
- on kim ton c lp - Cng ty TNHH Deloitte (do BTC thu) thc hin
cng tc kim ton cho k hot ng t ngy 01/01 30/6/2011 ti Ban QLDA tnh t ngy
25 - 29/9/2011.
- Cng ty t vn AF Consult Switzerland LTD thc hin nh gi gia k ca
d n t thng 11 12/2011. Hin nay, t vn gi bn tho cho Ban QLDA tnh gp
trc khi ban hnh.

1.2 Tm tt tin gii ngn ca d n n ngy 31/12/2011.


T ngy 01/08 31/12/2011 d n gii ngn 1.337.200 Euro, t 94,68% so vi k
hoch. Trong , gii ngn t ngun vn B l 1.103.726 Euro (Regie: 144.826; Nat.ex:
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

958.900 Euro), t 93,63% k hoch v vn i ng Vit Nam gii ngn 233.474 Euro, t
100% k hoch.
Ly k gii ngn t u d n n ngy 31/12/2011 l 2.291.534 Euro, chim 24,86%
so vi tng ngn sch ca d n. Trong gii ngn t ngun vn B l 1.911.844 Euro,
chim 24,76% so vi tng ngn sch vn B v vn i ng Vit Nam gii ngn 379.690
Euro, chim 25,38% so vi tng vn i ng cho d n.
Nhn chung, sau cuc hp BC ln 4, Ban QLDA tp trung y nhanh tin cc
hot ng d n theo k hoch nn kt qu gii ngn vn c ci thin hn so vi cc cuc
hp trc, tuy nhin mt s hot ng b chm nn tin gii ngn ngun vn B cha t
100% k hoch.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

II. NGUN LC
1. Nhn s
1.1 Ban qun l d n tnh
Ban QLDA tnh tuyn dng b Nguyn Th H Nguyn lm Chuyn gia Pht trin
nng lc v Nng cao nhn thc thay th cho ng Bi Ngc Cn t ngy 01/9/2011. Cc nhn
s cn li khng thay i so vi cuc hp BC ln trc.

1.2 C vn k thut quc t v Tr l tp s


- n thi im bo co, ITA khng thay i so vi cuc hp BC ln 4.
- B Hennekam Ashley Tr l tp s ht thi hn hp ng lm vic cho d n vo
ngy 07/02/2012. Hin nay, d n cn 1 tr l tp s lm vic (b Anke Boone).
1.3 C cu, t chc thc hin cc tiu d n (cng trnh)
Nhn s khng thay i so vi cuc hp BC ln 4.
1.4 Thng trc Ban ch o d n cp tnh
Khng thay i so vi cuc hp BC ln 4.
2. Ngun vn u t
Tng vn ca d n theo H s KT&TC l 8.950.000 Euro bao gm 2 ngun: vn Vit
Nam l 1.450.000 Euro, vn B l 7.500.000 Euro.
Ngoi s vn trn, chnh ph B cn chi tr khong 212.425 Euro cho cc gi thu t
vn kho st, thit k bn v thi cng v d ton ca cc d n nc v t vn lp Quy hoch
qun l CTR 04 huyn d n t Qu T vn v Nghin cu Vit B v 9.000 euro cho Tr
l Tp s c chuyn vo ti khon Regie.
Ngoi ra, pha tnh cn b tr vn i ng chi tr cc khon chi ph khc bao gm:
chi ph xy dng vn phng lm vic; mua sm bn, gh, t cho d n; tr lng, ph cp cho
cn b Ban QLDA tnh (ngoi tr chuyn gia nng cao nhn thc v xy dng nng lc, iu
phi vin kim K s Nc & V sinh v Th k/ Phin dch), chi ph n b, GPMB v tr
thu, ph (nu c) cho tt c cc loi hng ho, thit b v dch v c mua cho d n ny.
(Chi tit xem ph lc 2 km theo)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

III. BO CO HOT NG D N T CUC HP BC LN 4 N NAY


Cn c k hoch hot ng c BC ln 4 ph duyt, Ban QLDA tnh tch cc
trin khai thc hin cc hp phn ca d n, n nay t c kt qu nh sau:
1. Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan
Hot ng BC ph duyt
1
1.1

Kt qu thc hin t cuc hp BC ln 4


n nay

Cp nc nng thn
Ch tr, phi hp vi TT
NS&VSMTNT v qu trnh phn tch
nng lc qun l cng trnh cp nc
nng thn (thng 7-12/2011).

Thng 7/2011, Ban QLDA tnh v TT


NS&VSMTNT lm vic v thng nht v
k hoch Pht trin nng lc qun l cp
nc sinh hot nng thn cho cc thng cui
nm 2011;

Thng 9/2011, Ban QLDA tnh v TT


NS&VSMTNT lm vic v thng nht v
iu khon tham chiu tuyn chn t vn
thc hin nh gi nng lc t chc th
ch cho h thng cp nc sinh hot huyn
Ph Ct.
1.2

Phn tch t chc v th ch ngnh v nng cao nhn thc cho cc bn c lin quan v
qun l cng trnh cp nc nng thn, vn hnh v bo dng. K hoch gm cc
hot ng sau:

Lp h s mi thu, t chc u thu Ban QLDA tnh t chc m thu vo ngy


v la chn nh thu t vn v phn
tch cc bn c lin quan v nh gi
nng lc t chc v th ch (thng 8 9/2011).

19/9/2011; k hp ng vi nh thu trng


thu Cng ty T&C vo ngy 28/11/2011.
Cng ty T&C gi d tho Bo co kt
qu phn tch c cu t chc, th ch ca
Trung tm NS&VSMTNT cho cc c quan
lin quan tham gia kin (TT
NS&VSMTNT, S KH&T, S NN&PTNT
v Ban QLDA tnh) hon thin. Bo co
kt qu c trnh by ti mt cuc hp gia
cc bn t chc vo ngy 13/01/2012. n v
t vn thc hin nhim v nh gi cng
phi hp vi mt s cn b ca Trung tm
chun b cho giai on tip theo (giai on
phn tch s tham gia ca cc bn)

Tin hnh phn tch s tham gia ca Phn tch cng tc qun l cng trnh cp
cc bn c lin quan (thng 9/2011).

nc sinh hot nng thn (d kin thc hin


vo thng 2/2012). T vn s trnh np bo
co cui cng trong thng 4/2012.

Tin hnh nh gi nng lc t chc T vn trin khai nh gi nng lc t


v th ch (thng 10 - 11/2011).

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

chc, th ch vo ngy 10/12/2011, d kin


kt thc vo thng 4/2012.
9

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

nh hng chin lc v l trnh T vn s lp nh hng chin lc v l


thc thi m hnh qun l cng trnh
cp nc nng thn (thng 12/2011
2/2012)
1.3

trnh thc hin m hnh qun l cng trnh


cp nc sinh hot nng thn trong 6 thng
u nm 2012.

i hc tp kinh nghim v cc m hnh qun l cng trnh cp nc nng thn ti Vit


Nam v nc ngoi (thng 9 - 11/2011). K hoch gm cc hot ng sau:

Ban QLDA tnh lp iu khon tham Sau khi lp xong iu khon tham chiu Ban
chiu; TT NS&VSMTNT tm hiu
cc m hnh qun l Vit Nam,
chun b v t chc chuyn i hc tp
kinh nghim cho cc bn c lin quan
(thng 10-11/2011);

QLDA tnh hp tho lun vi TT


NS&VSMTNT vo ngy 24/11/2011 nhng
n nay hot ng ny vn cha c thng
nht. Theo Trung tm NS&VSMTNT, hot
ng ny ch c th c thc hin sau thng
02/2012. V vy, tt c cc k hoch hot
ng c BC 4 ph duyt u phi hon
n 6 thng u nm 2012.
Sau khi c kt qu nh gi nng lc t
chc, th ch, TT NS&VSMTNT s nghin
cu cc m hnh qun l trong nc
chun b cho chuyn i hc tp kinh nghim
cho cc bn c lin quan, d kin s thc
hin trong 6 thng u nm 2012.

T chc chuyn i hc tp kinh Hot ng ny c hon li, d kin s thc


nghim Vit Nam (thng 12/2011);

hin trong qu II/2012 (nh trnh by trn)

T chc chuyn i hc tp kinh Chuyn i ny khng thc hin do BC


nghim chu u (thng 9/2011);

khng ph duyt v c mt s iu chnh v


k hoch v ngn sch

T chc hi tho tng kt (thng Hi tho ny ch c t chc sau chuyn i


12/2011).

hc tp kinh nghim v cc m hnh qun l


trong nc, d kin s thc hin trong 6
thng u nm 2012.

L do ca vic chm tr:

Do thi gian u thu t vn ko di v sau khi k kt hp ng t vn trin khai hp


ng chm nn vic phn tch cc bn lin quan v nh gi nng lc t chc th ch chm
hn so vi k hoch.
Khi ln k hoch, chng ti cha xem xt y nhng ri ro gy ra do s ph thuc
ln nhau ca cc hot ng khc nhau: s chm tr trong mt hot ng t ng gy ra s
chm tr cho cc hot ng tip theo.
TT NS&VSMT NT mong mun nhn thm s h tr cho vic thc hin cc nghin
cu ca m hnh qun l ti Vit Nam v cho vic chun b v t chc cc chuyn i nghin
cu cho cc bn lin quan .
Cn sa i k hoch cho chuyn tham quan hc tp nc ngoi.
L do cho s chm tr ca cc hot ng pht trin nng lc ca Qun l rc thi cng
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
10

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

tng t (ngoai tr iu cui cng), nhng chng ti c thm vi l do:


Chm tr trong vic thng nht K hoch qun l cht thi rn huyn

Cn phi lm vic nhiu hn v mt th ch.


Cc hot ng thy li (PIM), b hy do thiu ngn sch.
2. Qun l cht thi rn
Theo k hoch, d n s t chc mt hi tho trong thng 9/2011 nhm xc nh
vai tr v trch nhim ca cc bn c lin quan trong qun l cht thi rn theo nh
xut trong Quy hoch chi tit qun l CTR huyn v tin hnh thnh lp Ban ch o
qun l cht thi rn v cc nhm cng tc ti mi huyn. Tuy nhin, theo kt qu cuc
hp ti H Ni vo thng 9/2011 gia Ban QLDA tnh v chuyn gia t vn v pht
trin th ch t chc, th Quy hoch cha cp n s tham gia ca lnh o cp tnh,
v th cn phi trin khai thm nhiu hot ng chun b v mt th ch cp tnh trc
khi trin khai thc hin Quy hoch. Hin nay, d n lp k hoch t chc thc
hin hot ny (xem K hoch hp phn pht trin nng lc).
2.1

Thnh lp cc Ban qun l CTR huyn v cc nhm cng tc (thng 9 -10/2011). Bao
gm cc bc sau:
T chc hi tho nhm xc nh vai Hot ng ny c iu chnh bng 2 hi
tr v trch nhim (thng 9/2011)
tho v mt s cuc hp nhm tm hiu v b
tr b my t chc qun l cht thi rn
huyn. Hot ng ny s c thc hin bi
t vn. n nay, d n t chc u thu,
k hp ng vi t vn ngy 13/01/2012,
thi gian t vn bt u thc hin hp ng
ngy 20/02/2012.

Chun b thnh lp cc Ban ch o Hot ng ny ch c th thc hin sau khi


qun l CTR huyn v cc nhm
cng tc ti tng huyn (thng
10/2011).

khi t chc cc hi tho nu trn, nn hot


ng ny s c thc hin trong 6 thng u
nm 2012.

2.2

Xc nh quy trnh hng dn v h tr cho cc nhm cng tc (thng 9 - 10/2011).

2.3

Trin khai quy trnh hng dn cho cc nhm cng tc (thng 11 - 12/2011)

Tt c cc hot ng mc 2.2 v 2.3 u c hon n 6 thng u nm 2012, sau khi


thnh lp xong cc ban ch o qun l CTR huyn v cc nhm cng tc. Nh bo co
mc 2.1, vic thnh lp cc ban/nhm ny b chm tr l do hai nguyn nhn: chm tr trong
vic hon thnh Quy hoch, v cn phi chun b k hn v mt th ch.
3.

Qun l thy li c s tham gia

Theo khuyn ngh ca on nh gi cui k ca d n Thy li Ph M - d n


VIE0402211, d n Cp nc & V sinh tnh Bnh nh nn kt hp cng tc pht trin PIM
cng vi cng tc qun l h thng thy li huyn Ph M. V vy, d n tin hnh nh
gi s tham gia ca cc bn trong nm 2011 vi s h tr ca Trung tm t vn qun l thy
nng c s tham gia ca ngi dn (gi tt l Trung tm t vn PIM). Bo co nh gi
c hon thnh vo ngy 17/06/2011. Sau hot ng ny, d n d kin tip tc trin khai
quy trnh PIM, v lp bn d tho HSMT tuyn chn t vn thc hin quy trnh PIM cho
giai on cn li ca d n.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
11

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

3.1

ngy

Hon thin h s mi thu, t chc u thu v tuyn chn nh thu t vn hng dn


qu trnh pht trin t chc v th ch PIM (thng 8 - 10/2011)

Hon thnh h s mi thu, t chc lp HSMT, v ch kin ca BTC v


u thu v tuyn chn nh thu t
vn hng dn qu trnh pht trin
PIM trong giai on cn li ca d n
(thng 8 - 10/2011).

vic b sung vn cho hot ng ny. Tuy


nhin, vic b sung vn l khng kh thi, nn
on nh gi gia k khuyn ngh d n
khng nn tip tc trin khai quy trnh PIM.

3.2

3.3

Nhm hnh ng PIM xy dng chng trnh v trin khai thc hin cng tc
nh gi nng lc t chc v th ch (thng 11-12/2011)

Thnh lp nhm hnh ng PIM (thng 10 - 11/2011)

Tuy nhin, do ngn sch cho hp phn pht trin nng lc hn ch, nn d n phi xin
kin ca BTC v vic b sung vn cho hot ng ny. Theo kin phn hi ca BTC, d n
s khng c b sung vn. V vy, on nh gi gia k khuyn ngh d n khng nn
tip tc trin khai quy trnh PIM. Tt c cc hot ng mc 3.2 v 3.3 u da trn kt qu
ca hot ng trn nn u b hy.
2. Hp phn B: Nng cao nhn thc
Hot ng
ph duyt

BC

Kt qu thc hin t cuc hp BC ln 4 n nay

1 T chc chuyn T ngy 29 31/7/2011, Ban QLDA tnh t chc chuyn i tham
i tham quan quan hc tp ti T chc Hnh ng v thnh ph (ACCD) v T
hc tp cc m chc Pht trin H Lan (SNV) ti H Ni cho 18 ngi Ban
hnh nng cao QLDA tnh, Chi cc BVMT, Trung tm NS&VSMTNT, cc Nhm
nhn thc ti H h tr d n huyn v Nhm truyn thng mi trng x 6 huyn
Ni
d n. Mc ch ca chuyn i nhm nng cao nng lc cho cc
thnh vin v cc phng php nng cao nhn thc lin quan n
qun l CTR cng nh s dng ngun nc ung an ton.
Qua chuyn tham quan gip cho cc thnh vin m rng tm
nhn v cch t chc thc hin cc hot ng nng cao nhn thc,
cng nh lm th no thc s tip cn n tng h gia nh.
2

Tip tc thc Ban QLDA tnh thng xuyn trao i v lin h cht ch vi Trung
hin cc hot tm NS&VSMTNT v Chi cc BVMT, hng dn v h tr k
ng
truyn thut thm cho h thng qua cc kha tp hun do Ban QLDA tnh
thng nng cao t chc.
nhn thc theo
Ban QLDA tnh hp v lm vic trc tip vi cc Nhm H tr
k hoch
d n huyn, Truyn thng x v Gio vin truyn thng ca cc
trng hc, h tr h v chuyn mn v k thut ci thin hiu
qu v cht lng ca cc hot ng nng cao nhn thc ti a
phng v trng hc.

Tip tc gim Hng qu, cc Nhm Truyn thng x v cc Nhm Gio vin
st v nh gi truyn thng u gi bo co ti Ban QLDA tnh, TT
cc hot ng NS&VSMTNT v Chi cc BVMT.
truyn
thng
Ban QLDA tnh t chc 4 cuc hp bo co tin hng qu vi
nng cao nhn TT NS&VSMTNT v Chi cc BVMT nhm cng nh gi v mt k
thc
thut, ti chnh cng nh hiu qu chung ca cc hot ng truyn

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


12

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

thng nng cao nhn thc.

Ban QLDA tnh thng xuyn theo di, ving thm thc a,
tham gia cc hot ng nng cao nhn thc ti cc x v trng hc
v h tr h v k thut kp thi.
nh gi ni b Ni b: Tt c cc Nhm Truyn thng mi trng x v cc Nhm
v nh gi t Gio vin truyn thng trng hc t chc cc cuc hp tng kt
bn ngoi
ni b vo thng 12/2011 nhm trnh by kt qu ca cc hot ng
truyn thng nng cao nhn thc giai on th im, vi s tham gia
ca cc Nhm H tr d n huyn, TT NS&VSMTNT v Chi cc
BVMT. Ban QLDA tnh tham gia mt s cuc hp ny.
Bn ngoi: Ban QLDA tnh thu t vn nh gi t bn ngoi,
nh gi cc hot ng truyn thng nng cao nhn thc giai on
th im. y cng l c s xy dng k hoch nng cao nhn
thc cho giai on m rng.
nh gi bn ngoi do t vn Nguyn Hng Tr v Th
Nhm thc hin ti Chi cc BVMT, TT NS&VSMTNT; 6 huyn d
n; 6 x/ th trn (Bng Sn, Ph M, Nhn Thnh, Ty Ph, Ct
Tin, Phc Thng); cc Nhm H tr d n huyn, Nhm Truyn
thng mi trng x, cc Nhm Gio vin truyn thng v cc h
gia nh) nhm nh gi hiu qu ca chin lc nng cao nhn thc
hin nay v ng gp cho vic xy dng Chin lc Nng cao nhn
thc cho giai on m rng, lp k hoch hnh ng cng nh cho
qu trnh lp k hoch thc hin cc hot ng nng cao nhn thc
ca d n. Bo co nh gi c gi n Ban QLDA tnh vo
thng 01/2012 v c gi n tt c cc i tc ca d n.

Hi tho tng Ban QLDA tnh quyt nh khng t chc Hi tho tng kt nh

Phi hp vi Thng 3/2011, TT NS&VSMTNT k hp ng vi i truyn

kt giai on th
im

i truyn hnh
xy dng phim
ti liu

gi giai on th im v cc l do:
- Cc Hi tho trao i kinh nghim c t chc vo thng
9/2011. Mi ngi tham gia chia s nhng bi hc kinh nghim,
nhng thnh qu t c, nhng g h mong i cng nh nhng
kh khn gp phi (xem hot ng 9).
- Ban QLDA tnh hp vi tt c cc Nhm H tr d n
huyn v tho lun trc tip vi tng nhm v nhng vn cn
gii quyt cng nh ng gp kin cho cc hot ng nng cao
nhn thc ca giai on m rng.
- Tt c cc Nhm Truyn thng mi trng x v cc Nhm
Gio vin truyn thng ca nh trng t chc cc cuc hp tng
kt vo thng 12/2011.
hnh Bnh nh lm mt phim ti liu v Tm quan trng ca
nc sch. Thng 3/2011, Chi cc bo v mi trng k hp
ng vi i truyn hnh Bnh nh lm hai phim ti liu v
qun l cht thi rn (mt phim v cc hot ng nng cao nhn
thc ca cng ng v mt phim v cc hot ng nng cao nhn
thc trong nh trng). Cc phim ny c lm xong vo cui nm
2011 v c pht sng trn knh BTV. Ni dung phim bao gm
cc hot ng nng cao nhn thc c thc hin ti cc x v cc
trng hc mc tiu, cc cuc phng vn vi cc bn c lin quan
v cc kha tp hun do Ban QLDA tnh t chc.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


13

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

Xem xt li k Da trn Chin lc nng cao nhn thc ca giai on th im, kt

K hoch duy Ban QLDA tnh t chc cc kha tp hun xy dng v pht trin
tr hot ng nng lc truyn thng cho cc cp huyn, x, thn v trng hc
nng cao nhn h c k nng t t chc thc hin cc hot ng nng cao nhn
thc (sau khi thc khi d n kt thc.
giai on th
Ban QLDA tnh xy dng mt chin lc nng cao nhn thc
im kt thc)
cho giai on m rng vi cc i tc chnh l 6 Nhm H tr
truyn thng huyn, 15 Nhm Truyn thng x/ th trn (gm 8 x/
th trn ca 4 huyn x l cht thi rn v 7 x/ th trn ca 2 huyn
nc sch), cc tuyn truyn vin cp thn v 30 Nhm Gio vin
truyn thng nh trng (gm 1 trng tiu hc v 1 trng THCS
cho mi x/ th trn).

Hi tho trao Ban QLDA tnh t chc cc Hi tho trao i kinh nghim t

hoch nng cao


nhn thc cho
giai on m
rng

i kinh nghim

qu nh gi bn ngoi ca t vn, kt qu nh gi gia k ca d


n v thng qua cc hi tho, cuc hp, ti liu cc d n tng t,
Ban QLDA tnh xy dng chin lc nng cao nhn thc cho giai
on m rng ph hp hn.

ngy 27 30/9/2011 vi s tham gia ca 154 ngi t cc Nhm H


tr d n huyn, cc Nhm truyn thng x, cc Nhm Gio vin
truyn thng, Chi cc BVMT v TT NS&VSMTNT.
Nhng ngi tham gia trnh by nhng thnh qu m h t
c trong 6 thng qua, nhng im mnh, nhng thnh cng ca t
chc v nhng kh khn gp phi. Cc i tng tham gia cng trao
i, tho lun, xut cch thc t chc v thc hin cc hot ng
nng cao nhn thc trong giai on tip theo ca d n cng nh
tho lun v chia s nhng kinh nghim hc c t chuyn tham
quan hc tp ti H Ni.

10 Ngoi ra, sau cuc hp BC 4, Ban QLDA tnh cn trin khai thm mt s hot ng
sau:
- Hi tho Bin son ti liu truyn thng nng cao nhn thc dng trong nh
trng: Ban QLDA tnh t chc Hi tho bin son ti liu truyn thng nng cao
nhn thc v nc sch v cht thi rn dng trong nh trng (bao gm ti liu ging
dy cho gio vin v ti liu hc tp cho hc sinh) vi s tham gia ca 80 ngi ca S
Gio dc o to tnh Bnh nh, Phng Gio dc o to ca cc huyn d n v
cc Nhm Gio vin mi trng nhm h tr ti liu cho cc hot ng nng cao nhn
thc trong nh trng.
n nay, bin son c 4 b ti liu ging dy cho gio vin (2 b v cht thi
rn: 1 b cho khi lp 4 v 1 b cho khi lp 8; 2 b v nc sch: 1 b cho khi lp 4
v 1 b cho khi lp 8) v 4 b ti liu hc tp cho hc sinh. Cc b ti liu ny s c
dng cho Chng trnh nng cao nhn thc trong nh trng ca d n t nm hc
2012 - 2013.
- Tp hun nng cao nng lc truyn thng cho ph n v thanh nin: Ban
QLDA tnh t chc cc lp tp hun cung cp kin thc v nc sch v qun l CTR
cng nh phng php v k nng truyn thng cho ph n v thanh nin t cp huyn,
x n thn vi s tham d ca hn 100 ngi n t cc hi ph n v thanh nin ca
6 huyn d n; 6 x/th trn (Bng Sn, Ph M, Nhn Thnh, Ty Ph, Ct Tin,
Phc Thng).
Mc ch ca cc kha tp hun nhm nng cao nng lc, phng php v k nng
truyn thng cho ph n v thanh nin cp thn. y l nhng tuyn truyn vin tng
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
14

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

lai, l nhng ngi gn gi vi dn nht, nm r tnh hnh a phng v l nhng


ngi trc tip t chc cc hot ng truyn thng ti thn, xm.
3. Hp phn C: Cc h thng cp nc nng thn
Hp phn C bao gm: Cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph Ct v cng trnh Nng
cp h cha nc Hc Mn.
Ni dung BC 4 ph duyt
1.

Kt qu thc hin t cuc hp BC ln 4 n nay

Cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct


Tip tc cho trin khai n ngy 31/12/2011, cc gi thu s: 03-XL, 04-XL, 06thi cng v gim st tin XL, 07-XL, 08-XL v 11-XL nh thu thi cng t t
thi cng cc gi thu 78 100% gi tr khi lng so vi hp ng, d kin
03-XL, 04-XL, 06-XL, hon thnh nghim thu trc thng 5/2012. Nhn chung,
07-XL, 08-XL, 10-XL, nh thu trin khai thi cng gi thu m bo tin
11-XL v gim st vic theo hp ng.
thc hin hp ng ca
Ring gi thu 10-XL, do nh thu thi cng khng thc
nh thu t vn gim st
hin ng cam kt v b tr nhn s, my mc, vt t,
(gi thu 01-TVGS).
trang thit b thi cng theo hp ng, nn tin thi cng
chm, n nay gi tr thc hin c t khong 29% gi tr
hp ng. Ch u t ang hon tt th tc chm dt hp
ng thi cng vi n v thi cng v tin hnh thanh l
hp ng theo quy nh. Phn khi lng cn li, Ban
QLDA tnh s hng dn ch u t la chn v k hp
ng vi mt n v thi cng c nng lc khc thc
hin. D kin thi gian thi cng hon thnh khi lng
cn li ca gi thu trong nm 2012.

K kt hp ng thi i vi gi thu 05-XL, ch u t k kt hp ng thi


cng gi thu 05-XL,
cho trin khai thi cng
v gim st qu trnh thi
cng.

cng vi nh thu vo thng 8/2011, nh thu khi


cng vo ngy 17/8/2011. n cui nm 2011, nh thu
thi cng c t trn 75% gi tr hp ng, d kin
nghim thu hon thnh vo cui thng 8/2012.

Hon thnh cng tc Ch u t t chc u thu ln 2 cho cc gi thu: 01nh gi h s d thu XL, 02-XL, 09-XL v 03-HH vo thng 7/2011.
v trao thu cho cc gi
01-XL, 02-XL, 09-XL - Gi thu s 09-XL v 03-HH: ch u t k hp ng
v 03-HH (sau khi BTC thng 11 v 12/2011. n ngy 31/12/2011, gi thu s
c kin khng phn 09-XL nh thu thi cng hn 31% khi lng, d kin
i), cho trin khai thi hon thnh vo thng 11/2012; gi thu 03-HH nh thu
cng v gim st qu ang thc hin hp ng, thi hn cung cp hng ha t
ngy 15/12/2011 n 15/4/2012 (sau khi m phn hp
trnh thi cng.
ng thi hn cung cp hng ha rt ngn 14 thng so vi
k hoch).
- Gi thu 01-XL v 02-XL: Sau khi m thu, ch u t
thc hin vic nh gi cc h s d thu ng thi
gian quy nh nhng theo yu cu ca ITA v BTC, ch
u t tin hnh m phn v k hp ng vi Trung tm
H tr u thu thuc Cc Qun l u thu (B k hoch
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
15

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

v u t) r sot li qu trnh u thu v xem xt tnh


cnh tranh trong u thu. Sau khi r sot, Trung tm H
tr u thu pht hin ra mt s li cn iu chnh
trong Bo co nh gi HSDT. Sau , BTC gi h s
sang T vn lut Crown Agents theo quy nh. i vi gi
thu 01-XL, t vn lut pht hin nng lc ca nh thu
cha hon ton p ng theo yu cu ca HSMT, tuy
nhin t vn lut kin ngh BTC xem xt, cn nhc cho
kin khng phn i v vic trao hp ng cho gi thu
ny cho nh thu. Hin nay, Trng i din thng tr
BTC yu cu b phn php l ca Hi s BTC B xem xt
v cho kin khng phn i da trn xut ca Crown
Agents.
Gi thu s 02-XL, BTC c th khng phn i v
kt qu u thu vo ngy 16/01/2011, d kin ch u t
k hp ng trong thng 02/2012.

T chc u thu li i Gi thu s 02-HH: Do c s nhm ln trong h s thit


vi gi thu s 02-HH:
Mua sm thit b, h
thng in iu khin,
in chiu sng (Nh
my x l nc, 04 trm
bm cp 1, trm bm
tng p), nh gi h s
d thu v trin khai thi
cng sau khi c kin
khng phn i ca
BTC.

k - d ton, nn tin trin khai chm so vi k hoch.


n nay, t vn iu chnh li thit k - d ton, Ban
Qun l d n Cp nc sinh hot Ph Ct (trc thuc TT
NS&VSMTN) ang t chc thm tra trnh ch u t
ph duyt. D kin gi thu ny s c t chc u thu
trong qu I/2012.

Cng tc thi cng ca tt Ngoi tr cc gi thu 01-XL, 02-XL v 02-HH s c


c cc gi thu phi hon hon thnh trong nm 2013, tt c cc gi thu cn li tip
thnh vo thng 12/2012, tc trin khai thc hin, nghim thu v bn giao a vo s
ngoi tr gi 01-XL dng trong nm 2012.
Nh my x l nc, 04
trm bm cp 1 v
ng ng nc th s
c hon thnh chm
nht vo thng 3/2013.
Tm ng hp ng cho T ngy 01/8/ - 31/12/2011, ch u t tm ng cho
nh thu thi cng v nh thu theo hp ng vi s tin: 17.290 triu VND.
thanh ton khi lng Ly k n ngy 31/12/2011, ch u t tm ng/
hon thnh cng trnh thanh ton khi lng xy lp cng trnh Cp nc sinh
cho nh thu.
hot huyn Ph Ct cho nh thu l 35.544 triu VND, t
36,59% tng gi tr cc hp ng xy lp + mua sm thit
b.
2. Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn
Trn c s Bo co kt Sau khi c bo co kt qu thm tra v kt qu kho st
qu thm tra ca Cng ty a hnh, a cht cng trnh ca Cng ty TNHH T vn
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
16

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

TNHH T vn xy dng
Nguyn Trc v kt qu
kho st a hnh, a
cht cng trnh, trong
thng 8/2011 Ban QLDA
tnh s t chc cuc hp
vi ch u t; t vn
kho st, thit k; t vn
thm tra v cc c quan
lin quan xc nh
khi lng v cht lng
cng vic kho st m
Lin danh CTC
BIHECCO thc hin
v bo co BTC c
kin trin khai thc
hin.

ngy

xy dng Nguyn Trc, ngy 08/8/2011 Ban QLDA tnh


cng vi ITA lm vic vi ch u t; t vn kho st,
thit k; t vn thm tra xc nh khi lng v cht
lng cng vic kho st m t vn kho st, lp thit k
bn v thi cng (Lin danh CTC BIHECCO) thc
hin. Trn c s bo co ca Ban QLDA tnh, BTC
thng nht vic k kt hp ng gia ch u t v Lin
danh CTC-BIHECCO vi iu kin Lin danh CTCBIHECCO phi thc hin li ton b khi lng kho st
a cht v cng c h s kho st a hnh di s gim
st ca mt n v t vn do ch u t k hp ng. Thi
gian Lin danh CTC BIHECCO hon thnh hp ng l
vo ngy 15/02/2012.
Thc hin kin ch o ca BTC, ch u t
tuyn chn v k hp ng vi t vn gim st qu trnh
kho st a cht v cng c h s kho st a hnh, v
hp ng ca Lin danh CTC BIHECCO i vi cng
trnh Nng cp h cha nc Hc Mn (Cng ty TNHH
T vn xy dng tng hp Hong L) vo thng 11/2011.
Cng ty TNHH T vn xy dng tng hp Hong L
thc hin xong hp ng, ch u t np bo co gim
st do t vn lp cho Ban QLDA tnh.
Ch u t tm ng vn cho Lin danh CTCBIHECCO t ngun vn Qu t vn Vit B nh
cam kt trong hp ng vo ngy 20/01/2012.

4. Hp phn D: Cc h thng x l cht thi rn


Ni dung BC 4 ph duyt
1

Trnh ph duyt quy Theo hp ng, thng 7/2011 Cng ty CP quy hoch v
hoch qun
huyn.

Kt qu thc hin t cuc hp BC ln 4 n nay

CTR

cng ngh mi trng (EP&T) hon thin Quy hoch chi


tit qun l CTR huyn, nhng n thng 8/2011 n v t
vn mi giao np bn chnh thc Ban QLDA tnh
chuyn cho cc ch u t xem xt, r sot li ln cui
trc khi ph duyt. Qua r sot, cc huyn v Ban QLDA
tnh pht hin mt s ni dung cha ph hp, yu cu t
vn chnh sa li trc khi ban hnh. Tuy nhin do ht
thi hn thc hin hp ng, t vn t chi chnh theo
kin ngh ca cc huyn v Ban QLDA tnh, do n
cui nm 2011, Quy hoch qun l CTR huyn cha c
ph duyt nh k hoch. Trn c s xut ca Ban
QLDA tnh, BTC thng nht s thanh l hp ng, thanh
ton s tin cn li cho EP&T. Ban QLDA tnh phi
hp vi ITA v 4 huyn: Ty Sn, An Nhn, Ph M v
Hoi Nhn hon tt vic chnh sa; cc huyn s ph
duyt Quy hoch qun l CTR huyn trc ngy hp BC
ln 5.

R sot, iu chnh D Hin nay, v tr xy dng mi ca bi chn lp CTR huyn

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


17

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

n u t cc bi chn
lp CTR (thng 10/2011
4/2012).

ngy

Hoi Nhn thuc th trn Bng Sn, do phi lp li th


tc u t xy dng theo quy nh hin hnh (bi chn lp
CTR trc y huyn xut u t x Hoi c khng
thc hin c); cn 2 huyn Ph M v Ty Sn a
im xy dng cc bi chn lp CTR khng thay i a
im so vi d n lp trc y, do cn c h s d
n ph duyt, ch u t trin khai bc thit k bn v
thi cng d ton.
Sau k hp Ban ch o ln th 4, Ban QLDA tnh
mi lnh o v cn b cc phng c lin quan ca S
Xy dng, S TN&MT, S KH&T v UBND cc huyn
Hoi Nhn, Ph M, An Nhn, Ty Sn hp thng bo
li kin thng nht ca Ban ch o v vic xy dng 03
bi chn lp CTR 3 huyn Hoi Nhn, Ph M, Ty
Sn; ng thi, ngh cc huyn xy dng k hoch
thc hin vic u t xy dng cc bi chn lp CTR v
trnh t lp, thm nh, ph duyt cc th tc u t theo
ng cc quy nh hin hnh.
Theo k hoch, huyn Hoi Nhn t chc u thu
la chn nh thu t vn kho st, thit k quy hoch chi
tit t l 1/500, lp d n u t v nh gi tc ng mi
trng; huyn Ph M v Ty Sn la chn nh thu t
vn kho st, lp thit k bn v thi cng trong qu
IV/2011, tuy nhin n nay cc huyn cha la chn nh
thu v Quy hoch qun l CTR ca cc huyn cha c
ph duyt. Hin nay, cc huyn thng bo mi thu cc
gi thu trn, thi gian m thu vo ngy 18 v
19/01/2012, thi gian thc hin hp ng trong HSMT l
120 ngy. D kin ch u t k hp ng t vn vo u
thng 3/2012.

5. Cc phng tin chung


Ni dung BC 4 ph duyt

Kt qu thc hin t cuc hp BC ln 4 n nay

1 Tip tc cng tc tuyn tuyn dng b Nguyn Th H Nguyn gi chc danh


dng, qun l v iu chuyn gia Pht trin nng lc v Nng cao nhn thc mi
hnh Ban QLDA tnh.
thay th ng Bi Ngc Cn;

Qun l cc hot ng d n mt cch hiu qu.


2

Chun b cho cuc hp chun b xong ni dung t chc cuc hp BC ln


BC ln 5.
th 5 vo ngy 24/02/2012.

Kim ton c lp ln 3 T ngy 25-29/9/2011, on kim ton c lp - Cng ty


d kin din ra vo thng
10/2011.

TNHH Deloitte (do BTC thu) thc hin cng tc kim


ton cho k hot ng t ngy 01/01 30/6/2011 ti Ban
QLDA tnh. Kt qu Bo co ti chnh phn nh trung
thc v hp l s d ti sn, cng n v ngun vn ca D
n ti ngy 30/6/2011, cng nh ngun vn nhn c v

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


18

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

chi ph ca D n pht sinh trong k hot ng, ph hp


vi cc chnh sch k ton theo Lut K ton hin hnh v
quy nh ca D n. Tuy nhin, Ban QLDA tnh cn lm
th tc hon thu GTGT (phn vn vin tr ca Chnh ph
B) theo quy nh.
4

nh gi gia k, d Cng ty t vn AF Consult Switzerland LTD thc hin


kin din ra vo thng thng 11 12-2011. T vn gi bn tho ting Anh vo
12/2011.
ngy 12/1/2012 v bn tho ting Vit vo ngy 03/2/2012
cho Ban QLDA tnh gp trc khi ban hnh.
IV. K HOCH HOT NG D N
1. iu chnh k hoch hot ng tng th ca d n n nm 2014.

ph hp vi tnh hnh trin khai thc hin d n tnh trong thi gian n, mt s
ni dung chi tit trong K hoch hot ng tng th ca d n n 2014 c BC ln 4
thng qua cn phi c iu chnh nh Ph lc 1 km theo.
2. K hoch hot ng chi tit 6 thng u nm 2012.

2.1 Hp phn A: Pht trin nng lc ca cc c quan lin quan


2.1.1. Cp nc nng thn
Nhm chun b cho cng tc qun l cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct t
hiu qu, cui nm 2011 d n bt u thc hin cng tc nh gi nng lc t chc, th
ch v d kin s hon thnh trong thng 4/2012. Kt qu nh gi nng lc t chc, th ch
s l c s cho vic xy dng m hnh qun l cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph Ct.
Ngoi ra, TT NS&VSMTNT cng s tin hnh mt cuc iu tra nghin cu v cc m
hnh qun l cng trnh cp nc sinh hot nng thn trong nc, nhm rt kinh nghim
xy dng m hnh qun l vn hnh cho cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph Ct. Cc
bn c lin quan cng tham gia vo qu trnh iu tra nghin cu ny nhm tng tnh bn
vng cho cng trnh.
K hoch cho giai on 6 thng u nm 2012 bao gm cc hot ng sau:

a) Tip tc nh gi nng lc t chc, th ch i vi cng tc qun l cng trnh cp


nc sinh hot nng thn:
Cng tc nh gi nng lc t chc, th ch bt u trin khai vo cui nm 2011,
d kin hon thnh trong thng 4/2012, do n v t vn T&C thc hin. Bao gm cc hot
ng sau:

Tip tc nh gi nng lc t chc, th ch i vi cng tc qun l cng trnh cp


nc sinh hot nng thn, d kin hon thnh thng 4/2012.

Hi tho nhm thng nht kt qu nh gi nng lc t chc, th ch vo thng


3/2012;
b) Lp l trnh thc hin m hnh qun l cp nc nng thn:
Cn c trn cc khuyn ngh ca bo co nh gi nng lc t chc, th ch trong cp
nc nng thn do t vn T&C thc hin, TT NS&VSMTNT s lp l trnh thc hin m
hnh qun l cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct vo thng 4/2012;
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
19

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

c) Nghin cu cc m hnh qun l cng trnh cp nc sinh hot nng thn v i hc


tp kinh nghim ti mt s cng trnh c qun l tt trong nc:
Cng tc nghin cu cc m hnh qun l cp nc sinh hot nng thn trong nc s
do TT NS&VSMTNT thc hin, nhm phc v cho cc mc tiu sau: (1) Trung tm hc hi
v rt kinh nghim t cc m hnh hin ang p dng trong nc, (2) Huy ng s tham gia
ca cc bn nhm m bo tnh bn vng cho cng tc qun l, vn hnh v bo dng cng
trnh sau ny, (3) Ly kin ca cc bn cng nh rt ra cc bi hc kinh nghim t cc d
n khc p dng cho cng trnh cp nc sinh hot huyn Ph Ct. Bao gm cc hot ng
sau:

TT NS&VSMTNT hon thin vic gp iu khon tham chiu cho cng tc nghin
cu cc m hnh qun l cp nc sinh hot nng thn trong nc v thng nht
trin khai hot ng ny thng 02/2012;

i hc tp, nghin cu v cc m hnh qun l cp nc sinh hot nng thn trong


nc t thng 3 5/2012;
2.1.2. Qun l cht thi rn
Theo Quy hoch chi tit qun l CTR huyn, d n cn phi tin hnh cng tc chun b
v mt th ch, t chc; cc hot ng pht trin nng lc s c t chc trong thi gian n,
bao gm:

a) Xy dng k hoch b tr b my t chc - th ch:


Tuyn chn t vn t chc cc hi tho v b tr b my t chc - th ch (thng
01/2012);

Cc huyn ph duyt Quy hoch chi tit qun l CTR huyn t thng 01- 02/2012;
Ph bin ni dung Quy hoch chi tit qun l CTR huyn cho cc s, ban lin quan
tnh vo thng 02/2012;

Lp k hoch b tr b my t chc - th ch t thng 02 - 6/2012,


b) D kin tuyn chn t vn h tr cc huyn thc hin cng tc b tr b my t chc
- th ch:
Sau khi l trnh thc hin cng tc b tr b my t chc - th ch c lp xong, i
vi mt s hot ng c th, nu cn thit, d n c th thu t vn h tr thc hin t thng
4 6/2012.

c) Trin khai thc hin cng tc b tr b my t chc - th ch bt u t thng


06/2012 tr i:
Sau khi l trnh thc hin c lp xong, d n s trin khai cc hot ng theo l trnh.
i vi cc hot ng thu t vn, th t vn s thc hin.

d) T chc chuyn i hc tp kinh nghim nc ngoi khi BTC ph duyt k hoch t


thng 3 - 6/2012.
2.2 Hp phn B: Nng cao nhn thc:
a) Xy dng Chin lc nng cao nhn thc cho giai on m rng:
Xy dng Chin lc nng cao nhn thc cho giai on m rng vi s thng nht ca
cc i tc v c cu, ni dung, ngn sch v phng php thc hin t thng 3 - 5/2012.

b) Tp hun v h tr k thut:
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
20

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

T chc cc lp tp hun nhm cung cp kin thc cn thit v nc sch/cht thi rn


v phng php, k nng truyn thng ph hp cho cc Nhm H tr truyn thng huyn, cc
Nhm Truyn thng x, cc Chi hi ph n thn v trng thn, cc Nhm gio vin truyn
thng. Sau khi t chc cc lp tp hun, Ban QLDA tnh s tip tc h tr h v mt k thut
trong qu trnh h trin khai cc hot ng nng cao nhn thc ti c s t thng 4 6/2012.

c) Trin khai cc chng trnh nng cao nhn thc v nc sch/cht thi rn ti cng
ng: H tr cc Nhm Truyn thng x, ph n v trng thn lp k hoch v thc hin
cc chng trnh nng cao nhn thc cho ph n v cho nhn dn a phng t thng 6
12/2012.
d) Gim st, theo di v nh gi cc hot ng nng cao nhn thc do cc Nhm H
tr truyn thng huyn, cc Nhm Truyn thng x, Chi hi trng chi hi ph n thn v
cc trng thn thc hin t thng 6 12/2012.
e) Hon chnh ti liu truyn thng nng cao nhn thc t thng 02 6/2012.
f) Nng cao nhn thc qua i truyn thanh huyn: Hp tc vi cc Nhm H tr
truyn thng huyn v cc i truyn thanh huyn nng cao nhn thc qua i truyn thanh
nhm tuyn truyn gio dc nhng thng tin chung v nc sch/ cht thi rn v cc hot
ng nng cao nhn thc c t chc ti cc huyn/x t thng 5 12/2012.
g) Mua sm cc phng tin/cng c h tr cng tc truyn thng nng cao nhn thc
cho nh trng t thng 6 8/2012.
2.3 Hp phn C: H thng cp nc nng thn
2.3.1

Cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct

- Tip tc trin khai thi cng v gim st tin thi cng cc gi thu 03-XL, 04-XL,
05-XL, 06-XL, 07-XL, 08-XL, 09-XL v 11-XL ng theo tin theo hp ng k;
- i vi gi thu 10-XL: Ban QLDA tnh s phi hp vi ch u t thanh l hp
ng vi Cng ty c phn xy dng thy li Bnh nh theo ng cc quy nh hin hnh
trong thng 02/2012; phi hp, hng dn v gim st vic ch u t la chn v k hp
ng vi mt n v thi cng c nng lc khc thc hin hp ng ny trong qu II/2012;
- Gi thu s 03-HH: Ban QLDA tnh gim st vic thc hin hp ng nhm m
bo tin trong hp ng. Thi hn hon thnh hp ng ny vo ngy 15/4/2012;
- Gi thu 02-XL: D kin k kt hp ng v trin khai thi cng thng 2/2012;
- Gi thu 01-XL: Sau khi c kin khng phn i ca BTC, ch u t tin hnh
hon tt cc th tc cn li, m phn v k hp ng vi nh thu trng thu trin khai thi
cng. D kin k kt hp ng v trin khai thi cng thng 2/2012;
- Gi thu s 02-HH: Ph duyt thit k bn v thi cng d ton iu chnh, t chc
u thu, la chn nh thu v trin khai thc hin hp ng t thng 01 6/2012;
- Tip tc tm ng, thanh ton vn cho cc nh thu theo iu khon hp ng k
v cc khon chi ph khc c lin quan n cng trnh theo quy nh.
2.3.2

Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn

- Tip tc gim st vic thc hin hp ng ca t vn kho st, lp thit k bn v thi


cng d ton cng trnh (Lin danh CTC-BIHECCO), thi gian t vn hon thnh hp ng
vo ngy 15/02/2012;
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
21

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

- BTC s tuyn chn mt n v t vn thm tra H s thit k cng trnh; Thm


nh, ph duyt H s thit k bn v thi cng d ton cng trnh t thng 2 - 4/2012;
- T chc u thu la chn nh thu xy lp v nh thu t vn gim st thi cng
cng trnh t thng 5 8/2012;
- Tm ng, thanh ton vn cho cc nh thu theo quy nh trong hp ng k v
thanh ton cc khon chi ph khc c lin quan n cng trnh theo quy nh.

2.4 Hp phn D: Cc h thng x l CTR


2.4.1 Quy hoch chi tit qun l CTR 04 huyn Hoi Nhn, Ph M, An Nhn v
Ty Sn
Hon tt vic chnh sa v ph duyt cc bn quy hoch cui thng 02/2012.

2.4.2 u t xy dng 03 bi chn lp CTR 3 huyn: Hoi Nhn, Ph M v Ty


Sn.
- T chc m thu gi thu T vn kho st, lp thit k bn v thi cng - d ton bi
chn lp CTR huyn Ph M v Ty Sn vo 18 v 19/01/2012 v gi thu t vn kho st,
thit k quy hoch chi tit t l 1/500, lp d n u t v nh gi tc ng mi trng bi
chn lp CTR huyn Hoi Nhn vo ngy 18/01/2012;
- Ch u t s hon tt vic nh gi cc h s d thu gi Ban QLDA tnh, Ban
QLDA tnh s hon tt vic r sot h s u thu trc khi trnh cho BTC trong thng
02/2012.
- Sau khi c kin khng phn i ca BTC v kt qu u thu, ch u t thng
tho v k hp ng t vn vi nh thu t vn trng thu. D kin thi gian k kt hp ng
vo cui thng 3/2012;
- T vn thc hin hp ng t thng 04 - 07/2012;
- Tm ng, thanh ton vn theo hp ng cho cc nh thu t vn.
2.5 Cc phng tin chung
- Thc hin cc khuyn ngh ca T vn nh gi gia k v mt nhn s v ngn
sch sau khi c Ban ch o ph duyt;
- Chun b cuc hp BC ln 6.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


22

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

V. BO CO TI CHNH
1. Tng quan v tin ca d n
1.1 Tng quan v tin d n:
T sau cuc hp BC ln 4 n nay, Ban QLDA tnh tip tc thc hin cc hot ng
thuc hp phn A, hp phn B; la chn nh thu v trin khai thi cng cng trnh Cp nc
sinh hot huyn Ph Ct, thit k bn v thi cng cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn
thuc hp phn C; ng thi lp Quy hoch qun l CTR 4 huyn Ty Sn, An Nhn, Ph
M v Hoi Nhn thuc hp phn D lm c s u t xy dng cc bi chn lp CTR.
Nhn chung, phn ln cc hot ng ca d n m bo tin so vi k hoch ra
ti cuc hp BC ln 4. Tuy nhin, mt s hot ng thc hin cn chm do b vng v th
tc hnh chnh v cc nguyn nhn khch quan, nn kt qu gii ngn ngun vn B cha t
100% so vi k hoch.

1.2 Tin gii ngn ca d n t ngy 01/8-31/12/2011:


T ngy 01/08 31/12/2011 d n gii ngn 1.337.200 Euro, t 94,68% so vi k
hoch. Trong , gii ngn t ngun vn B l 1.103.726 Euro (Regie: 144.826; Nat.ex:
958.900 Euro), t 93,63% k hoch v vn i ng Vit Nam gii ngn 233.474 Euro, t
100% k hoch.
Ly k gii ngn t u d n n ngy 31/12/2011 l 2.291.534 Euro, chim 24,86%
so vi tng ngn sch ca d n. Trong gii ngn t ngun vn B l 1.911.844 Euro,
chim 24,76% so vi tng ngn sch vn B v vn i ng Vit Nam gii ngn 379.690
Euro, chim 25,38% so vi tng vn i ng cho d n.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


23

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

Bng 2: Tin gii ngn ca d n n ngy 31/12/2011

TT

Ngun vn v phng thc


thc hin
1

I Vn B
1 Trc tip (Regie)
2 Quc gia iu hnh (Nat.ex)
3 Qy T vn nghin cu Vit - B
II Vn i ng Vit Nam
Tng

n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro


Vn gii
Gii ngn t ngy 01/8 -31/12/2011
Ly k gii
ngn n
Tng ngn
ngn
n
31/12/2011
Gii ngn/
sch
31/12/2011
so vi tng
K hoch Gii ngn k hoch
ngn sch (%)
(%)
2
3
4=3/2
5
6
7=6/5
1.178.800

1.103.726

93,63

7.722.660

1.911.844

24,76

91.242

144.826

158,73

831.639

511.952

61,56

1.069.058

958.900

89,70

6.678.596

1.287.456

19,28

18.500

0,00

212.425

112.436

52,93

233.474

233.474

100,00

1.496.098

379.690

25,38

1.412.274

1.337.200

94,68

9.218.758

2.291.534

24,86

(Chi tit xem ph lc 2 km theo)


1. K hoch ti chnh 6 thng u nm 2012 ca B v k hoch vn i ng Vit
Nam nm 2012
Trong 6 thng u nm 2012, d n s tip tc trin khai cc hot ng pht trin nng
lc v nng cao nhn thc; tip tc u thu xy lp v trin khai thi cng cc gi thu cn li
ng thi n c, gim st tin thi cng cc gi thu khi cng t nm 2011 ca cng
trnh Cp nc sinh hot huyn ph Ct; hon thin, ph duyt Thit k bn v thi cng v
chun b cng tc u thu xy lp cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn; thc hin
cng tc chun b u t xy dng cc bi chn lp CTR 3 huyn Ty Sn, Ph M v Hoi
Nhn. K hoch vn d n 6 thng u nm c trnh by trong bng sau:
Bng 2. K hoch ti chnh 6 thng u nm 2012 ca B v
vn i ng Vit Nam nm 2012
n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


24

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012
M ngn
sch
A__
B__
C__
D__
Z__
Z_01_
Z_02_
Z_03_

Ghi ch:

ngy
K hoch ti chnh nm 2012
Vn B 6 thng u nm
Vit
Tng
Regie
NatEx
Nam

Ngun vn
Hng mc
Nng cao nng lc
Nng cao nhn thc
Cc h thng cp nc nng thn
Cht thi rn
Cc phng tin chung
Nhn s
Thit b vn phng
Theo di & nh gi
Vn B b sung ngoi H s KT&TC
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Cp nc sinh hot Ph Ct
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Nng cp h cha nc Hc Mn
Quy hoch chi tit cht thi rn 4 huyn d
n
Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)
TNG ( A + B + C + D + Z)

nat.ex-regie
nat.ex-regie
nat.ex.
nat.ex.
nat.ex-regie
nat.ex-regie
nat.ex.
regie
Qtv-regie

V
V
V
V
V

69.847
104.568
904.873
45.969
86.556
33.674
11.190
41.692
1.200

37.580
18.040

62.766
21.074

32.267
86.528
904.873 399.674
45.969
23.790 12.963
12.600 12.963
11.190

41.692
1.200

Qtv
Qtv
Qtv
regie

1.200
1.200
1.213.013 119.586 1.093.427 412.637

Nat.ex. : Quc gia iu hnh; Regie: Trc tip; V: Vn i ng Vit Nam; Qtv: Qy t vn v nghin cu
T gi lp k hoch l 23.036 VND/EUR.

K hoch vn d n 6 thng u nm 2012 t ngun vn B: 1.213.013 euro, trong


k hoch vn B theo phng thc Regie l 119.586 euro, vn B theo phng thc Natex l
1.093.427 euro; k hoch nm 2012 ca vn i ng l 412.637 euro.
- Hp phn Pht trin nng lc: trong 6 thng u nm 2012, vn B theo phng thc
Trc tip c dng chi tr cho chi ph t vn v ITA, vn B theo phng thc QGH c
dng chi tr cho cc hot ng tp hun, hi tho v t vn.
- Hp phn Nng cao nhn thc: vn B theo phng thc Regie chi tr cho chi ph
ITA. Vn B theo phng thc Natex c dng thanh ton 5% cn li ca hp ng thc
hin chng trnh nng cao nhn thc giai on th im cho TT NS&VSMTNT v Chi cc
BVMT v chi cho cc hot ng ca chng trnh nng cao nhn thc giai on m rng.
- Hp phn cp nc nng thn: Vn thanh ton khi lng hon thnh cng trnh
Cp nc sinh hot huyn Ph Ct l 1.304.547 Euro, trong vn Natex: Cp nc sinh
hot huyn Ph Ct l 904.873 Euro, v vn i ng l 399.674 Euro.
- Hp phn cht thi rn: vn Natex tm ng/ thanh ton hp ng t vn kho st, lp
thit k bn v thi cng bi chn lp CTR huyn Ph M, Ty Sn v hp ng t vn kho
st, thit k quy hoch chi tit 1/500, lp d n u t v nh gi tc ng mi trng Bi
chn lp CTR huyn Hoi Nhn; thanh ton chi ph lp HSMT, nh gi HSDT cc gi thu
trn.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


25

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

VI. KH KHN, THCH THC V KIN NGH

1. Mt s kh khn, thch thc

1.1 Do nh hng ca lm pht, chi ph xy dng tng cao v vn i ng b tr


cho d n thi gian n s gp kh khn.
Thi gian qua do nh hng ca lm pht, gi nguyn, nhin liu, vt t, chi ph nhn
cng tng cao, hin nay d ton chi ph u t xy dng cc cng trnh ca d n tng ln
nhiu so vi thi im k Hip nh. Vic u t xy dng cc cng trnh ca d n vi quy
m nh d kin trc y s gp nhiu kh khn v vn u t. Ngoi ra, cc d n phi
thng xuyn iu chnh li d ton nn thi gian thc hin ko di.

1.2 Cht lng mt s t vn ca d n cha tt lm nh hng n tin ca


d n
Vic la chn nh thu t vn trin khai cc hp phn ca d n c thc hin ng
theo quy nh hin hnh ca nh nc v nh ti tr. Tuy nhin, thi gian qua mt s t vn
thc hin hp ng cha t yu cu, c nhiu sai st, phi iu chnh nhiu ln, lm chm
tin thc hin ca d n (t vn cha tt nh trnh by phn III ca bo co).
2. Kin ngh vi Ban ch o

1.1 Ph duyt Bo co kt qu thc hin d n phc v cuc hp BC ln 5.


Sau cuc hp BC ln th 4, cn c bin bn cuc hp BC thng qua, Ban QLDA
tnh tch cc trin khai thc hin k hoch c ph duyt. Kt qu thc hin cc hp
phn ca d n c trnh by trong bo co ny.
Vn s 1

Ban QLDA tnh knh ngh BC xem xt, ph duyt ni dung bo co.

1.2 Ph duyt k hoch hot ng v k hoch ti chnh d n


- Kt qu kim ton ln 3, bo co ti chnh ca Ban QLDA tnh cho k hot ng t
ngy 01/01 30/6/2011 c on kim ton c lp - Cng ty TNHH Deloitte (do BTC
thu) thc hin t ngy 25-29/9/2011 nh km theo bo co.
- iu chnh K hoch hot ng tng th ca d n n nm 2014 v K hoch hot
ng chi tit 6 thng u nm 2012 c trnh by phn IV trn.
- K hoch ti chnh 6 thng u nm 2012 ca B v k hoch vn i ng Vit Nam
nm 2012 c nu tm tt mc 2, phn V ca bo co, chi tit cc khon chi ca k hoch
ny c trnh by trong K hoch ti chnh ca d n Ph lc 2 ca bo co.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


26

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

Bng 3: Tm tt k hoch ti chnh 6 thng u nm 2012 ca B v k hoch vn


i ng Vit Nam nm 2012
T gi: 23.036 VND/Euro
Ngun vn ng Euro v ng VND
Loi tin

K hoch vn B 6 thng u
nm 2012
Nat.Ex

Regie

Qtv

K hoch
nm 2012 vn
i ng

Euro

Euro

Euro

Euro

Xy dng nng lc

32.267

37.580

Nng cao nhn thc

86.528

18.040

Cp nc nng thn

904.873

399.674

Rc thi rn

45.969

Cc phng tin chung

23.790

62.766

12.963

Vn B b sung ngoi H s KT&TC

1.200

Qy t vn v nghin cu Vit - B

Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)

1.200

1.093.427

120.786

Tng tng phng thc


Tng tng ngun vn

1.214.213

412.637

Ghi ch: K hoch 2012 vn i ng l 412.637 Euro, tng ng 9.505.500.000 VND.


Vn s 2
Ban QLDA tnh c c s t chc thc hin, knh ngh BC xem xt, ph duyt:
- Ph duyt kt qu kim ton ln 3, bo co ti chnh ca Ban QLDA tnh cho k hot
ng t ngy 01/01 30/6/2011.
- iu chnh K hoch hot ng 5 nm (2009 2014);
- K hoch hot ng chi tit 6 thng u nm 2012; K hoch ti chnh 6 thng u nm
2012 ca vn B v k hoch vn i ng Vit Nam nm 2012

1.3 ng cho UBND huyn Hoi Nhn (ch u t) p dng hnh thc ch nh
thu gi thu: T vn lp thit k bn v thi cng d ton cng trnh Bi chn lp CTR
huyn Hoi Nhn nhm rt ngn thi gian la chn nh thu m bo thi gian hon
thnh d n theo Hip nh.
Do thay i a im xy dng bi chn lp CTR huyn Hoi Nhn nn cc h s
c ph duyt trc y (kt qu kho st a hnh v a cht, Quy hoch chi tit t l
1/500, D n u t v nh gi tc ng mi trng) ca d n a im c khng cn
ph hp. Hin nay, UBND huyn Hoi Nhn (Ch u t) ang tin hnh u thu la chn
t vn lp li cc h s ny. Do , th tc u t xy dng cng trnh Bi chn lp cht
thi rn huyn Hoi Nhn b chm hn so vi bi chn lp CTR huyn Ph M v Ty Sn
khong 07 thng (nu p dng hnh thc ch nh thu t vn lp thit k bn v thi cng d
ton) v c kh nng xy dng cng trnh khng m bo thi hn ca Hip nh.
D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511
27

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

Vn s 3
rt ngn thi gian tuyn chn nh thu t vn, y nhanh tin u t cng trnh
bi chn lp CTR huyn Hoi Nhn, m bo thi hn theo Hip nh, Ban QLDA tnh knh
ngh BC d n xem xt, thng nht cho ch u t c p dng hnh thc ch nh thu
i vi gi thu: T vn lp thit k bn v thi cng d ton cng trnh ni trn. Ban
QLDA tnh c trch nhim hng dn ch u t la chn nh thu t vn theo quy nh ca
Nh ti tr.

1.4 V thi gian thm nh, c th khng phn i ca BTC i vi cc hot ng


ca d n v vic gii ngn ngun vn Qu t vn Vit - B
Vic tm ng v thanh ton vn cc hp ng t vn cng trnh Nng cp h cha nc
Hc Mn t Qu t vn Vit - B chm, gy kh khn cho cc nh thu trong vic thc hin
hp ng theo tin . C th:
- Hp ng T vn thm tra kt qu kho st a hnh v a cht cng trnh: Ban
QLDA tnh gi H s ngh thanh ton cho BTC ngy 09/9/2011 nhng n ngy
26/10/2011, nh thu t vn mi nhn c tin (theo iu 8 ca Hp ng t vn th BTC
cam kt thanh ton cho t vn trong vng 25 ngy k t ngy t vn cung cp cc h
s theo nh quy nh).
- Hp ng T vn kho st, lp thit k bn v thi cng d ton cng trnh: Ban
QLDA tnh gi H s ngh tm ng cho BTC ngy 20/11/2011 nhng cho n ngy
20/01/2012, nh thu t vn mi nhn c tin tm ng theo cam kt ca hp ng k.
Vn s 4
y nhanh tin d n, Ban QLDA tnh kin ngh BTC:
- Rt ngn thi gian thm nh, sm c th khng phn i cc hot ng d n.
- Khi nhn h s thanh ton theo quy nh, ngh BTC sm xem xt, gii ngn vn
t Qy t vn Vit B nhm to iu kin cho cc nh thu t vn thc hin hp ng.
1.5 V hon thu VAT
Hin nay, s tin hon thu VAT ca d n khng ln, 1 nm khong 60 triu VND,
tng ng 2.142 EUR/nm v khng nh hng n hot ng ti chnh ca D n. Thi
gian lm th tc hon thu VAT n khi c hon thu mt khong 20 ngy/1 ln hon thu,
nu lm th tc hon thu cho cc hot ng d n khi pht sinh s tn nhiu thi gian, trong
khi gi tr hot ng khng ln.
Vn s 5

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


28

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

thun li trong qu trnh thc hin d n, tit kim thi gian lm th tc hon thu
ngh BC cho php Ban QLDA tnh lp th tc hon thu VAT phn vn vin tr ca Chnh
ph B 1 nm/ln vo qu 1 nm sau.

1.6 iu chnh ngn sch d n


Theo H s KT&TC, dng ngn sch Z.02.03 i li trong nc, tng k hoch
54.000 EUR, chi tiu n 31/12/2011 l 49.810 EUR (trong mua xe t phc v cng
tc d n l 22.182 EUR), s tin cn li 4.190 EUR c kh nng chi tiu ht trong k hoch 6
thng u nm 2012, do hot ng ny khng cn ngn sch hot ng sau thng
6/2012. Trong khi , mc ngn sch Z.02.04 Thng tin lin lc v Z.02.05 T chc cuc
hp BC c th cn d sau khi kt thc d n.
Vn s 6
to iu kin cho Ban QLDA tnh hot ng, ngh BC ng iu chnh ngn
sch ca d n trong H s KT&TC nh sau:

M NS

Hng mc

Z.02.03 i li trong nc

Ly k
H s
gii ngn
KT&TC n ngy
31/12/2011
54.000
49.810

n v tnh: Euro
Ngn sch
Tng (+),
sau iu
gim (-)
chnh, b
sung
+ 22.000
76.000

Z.02.04 Thng tin lin lc

24.000

2.293

- 12.000

12.000

Z.02.05 T chc hp Ban ch o

25.000

1.464

- 10.000

15.000

1.7 Tham quan hc tp kinh nghim v M hnh hot ng, qun l cp nc v


qun l cht thi rncc d n nc ngoi.
Ti cuc hp BC 4, Ban QLDA tnh xut chuyn tham quan hc tp v M
hnh hot ng v qun l cp nc v qun l cht thi rn Chu u, tuy nhin BC
khng ph duyt. Vn ny, on nh gi gia k d n cui nm 2011 (Cng ty t vn
AF Consult Switzerland Ltd) xut nh sau: vi ngun ngn sch c hn hon thnh
d n ngh chuyn tham quan, hc tp nn thc hin ti cc quc gia khu vc. Malaysia v
Australia c th l cc quc gia trong khu vc ph hp xy dng v vn hnh cc bi chn
lp rc nh tng t nh min Trung Vit Nam, cng nh cc cng trnh cp nc sinh hot
nng thn ti Bnh nh.
Vn s 7
cng tc qun l, vn hnh cc cng trnh cp nc v bi chn lp CTR sau khi cng
trnh hon thnh, a vo s dng t hiu qu, ngh BC cho ch trng Ban QLDA
tnh lp k hoch chuyn tham quan hc tp kinh nghim cho cc cn b c lin quan n d
n v M hnh qun l, vn hnh cp nc v cht thi rn Australia vo thng 3/2012.

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


29

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

1.8 ngh BC xem xt nng mc ph cp kim nhim cho cn b lm vic bn


thi gian d n t 30% ln 50% nh quy nh ti Thng t s 219/2009/TT-BTC ngy
19/11/2009 ca B Ti chnh.
Hin nay, Gim c Ban QLDA tnh v cn b K hoch - Tng hp c iu ng
t S K hoch v u t, lm vic bn thi gian cho D n (kim nhim), nhng D n chi
tr ph cp kim nhim bng 30% lng hin hng (chi t ngun vn i ng ca Vit
Nam).
Vn s 8
Theo iu 3, Thng t s 219/2009/TT-BTC ngy 19/11/2009 ca B Ti chnh v
vic quy nh mt s nh mc chi tiu p dng cho chng trnh d n h tr pht trin
chnh thc (ODA), ngh BC xem xt, tng ph cp qun l D n ODA cho cn b lm
vic bn thi gian t 30% ln 50% mc lng hin hng theo quy nh hin hnh.

1.9 Ph duyt chin lc v k hoch hnh ng chng trnh nng cao nhn
thc giai on m rng ca d n
n nay, Ban QLDA tnh hon thin chin lc v k hoch hnh ng chng
trnh nng cao nhn thc giai on m rng.
Vn s 9
c c s trin khai thc hin, ngh BC ph duyt chin lc v k hoch hnh
ng chng trnh nng cao nhn thc giai on m rng ca d n.

Bnh nh, ngy


thng 02 nm 2012
BAN QLDA CP NC V V SINH TNH
C VN K THUT QUC T

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511


30

GIM C D N

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

VII. PH LC

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

31

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

1. Ph lc 1: K hoch hot ng 5 nm (2009 2014) ca d n

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

32

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


Thi gian thc hin cc hot ng

ngy 24/02/2012
Nm 2011
1

Nm 2012
9

10 11 12

Nm 2013
8

10 11 12

Nm 2014
8

10 11 12

Pht trin nng lc


o Nng cao nhn thc (2/2010-2/2012)
o nh gi nng lc t chc v th ch (6/2011 - 8/2012)
o Ci thin t chc v th ch (6/2012 - kt thc d n)
Nng cao nhn thc cho cht thi rn v nc sch
o Giai on th im (01- 12/2011)
o Son tho ti liu thng tin gio dc truyn thng (01 - 7/2012)
o Giai on m rng (1/2012 - kt thc d n)
Cc h thng cp nc nng thn
Cng trnh Cp nc sinh hot Ph Ct:
ou thu la chn nh thu cung cp hng ha (gi thu 02-HH) (01 - 6/2012)
oTip tc trin khai thi cng xy dng cng trnh, nghim thu, bn giao, a vo
s dng (t thng 01/2012 - 6/2013)
Cng trnh Nng cp h cha nc Hc Mn:
oThm nh v ph duyt thit k bn v thi cng - d ton cng trnh (t thng
02/2012 - 04/2012)
ou thu la chn nh thu xy lp, gim st thi cng cc hng mc: p
chnh, p ph, trn x l v h thng knh mng (t thng 05 - 8/2012)
oThi cng xy dng cc hng mc: p chnh, p ph, trn x l v h thng
knh mng (t thng 9/2012 - 2/2014)
Cht thi rn
oLp, ph duyt Quy hoch qun l cht thi rn cp huyn (ph duyt thng
02/2012)
Bi chn lp cc huyn Ph M v Ty Sn
oR sot, iu chnh D n u t cc bi chn lp (t thng 10/2011 - 09/2012)
oLa chn nh thu t vn kho st, lp thit k bn v thi cng - d ton (t
thng 01/2012 - 03/2012)
oT vn thc hin hp ng, thm nh v ph duyt sn phm t vn (t thng
04/2012 - 09/2012)
ou thu xy lp v la chn t vn gim st thi cng cc bi chn lp Ty
Sn v Ph M (t thng 10 - 12/2012)
oThi cng xy dng cc bi chn lp (t thng 01/2013 - 12/2013)
Bi chn lp cc huyn Hoi Nhn
oLa chn nh thu t vn kho st, thit k chi hoch chi tit t l 1/500, d n
u t v nh gi tc ng mi trng (t thng 01/2012 - 03/2012)
oT vn thc hin hp ng, thm nh v ph duyt sn phm t vn (t thng
04/2012 - 09/2012)
oLa chn nh thu t vn kho st, lp thit k bn v thi cng - d ton (
xut hnh thc ch nh thu t vn) (trong thng 10)
oT vn thc hin hp ng, thm nh v ph duyt sn phm t vn (t thng
11/2012 - 04/2013)
ou thu xy lp v la chn t vn gim st thi cng bi chn lp huyn Hoi
Nhn (t thng 05/2013 - 07/2013)
oThi cng xy dng cc bi chn lp (t thng 8/2013 - 7/2014)
Ghi ch:

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

K hoch c
K hoch mi

33

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

2. Ph lc 2: K hoch ti chnh ca d n VIE 0703511


Ngun vn
M ngn
sch

Hng mc

C_01_02
C_01_03
C_01_04
C_01_05
D__
D_01_01
D_01_02
D_01_03
D_01_04
D_01_05
Z__
Z_01_
Z_01_01a
Z_01_01b
Z_01_02a
Z_01_02b
Z_01_02c
Z_01_02d
Z_01_03a
Z_01_03b
Z_01_04
Z_01_05
Z_01_06
Z_01_07
Z_02_
Z_02_01a
Z_02_01b
Z_02_02
Z_02_03
Z_02_04
Z_02_05
Z_02_06
Z_03_
Z_03_01
Z_03_02
Z_03_03
Z_03_04

Nng cao nng lc


nh gi nhu cu o to
o to
Hi tho v i thc t
Hng dn lp quy hoch tng th
H tr k thut
Nng cao nhn thc
nh gi v iu phi
Pht trin chin lc nng cao nhn thc
o to
Cc hot ng th im
H tr k thut
Cc h thng cp nc nng thn
Xc nh trch nhim
R sot thit k chi tit, bao gm xc nh li
a im
Cc cng trnh u t
Thit lp cc cng c theo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
hnh & bo dng
Cht thi rn
Xc nh trch nhim
Thit k chi tit v r sot
Cc cng trnh u t
Thit lp cc cng c theo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
hnh & bo dng
Cc phng tin chung
Nhn s
Gim c d n
K hoch - Tng hp
K ton
Th qu/ vn th
Li xe
Bo v
K s xy dng
K s mi trng
Chuyn gia nng cao nhn thc v xy dng
nng lc
iu phi vin kim K s Nc & V sinh
v Th k / phin dch
T vn
Hng dn ti chnh v hnh chnh
Thit b vn phng
IT & thit b
Phng lm vic, bn gh t
Chi ph hot ng vn phng
i li trong nc
Thng tin lin lc
T chc hp BC
Cc chi ph hot ng khc
Theo di & nh gi
nh gi gia k
Kim ton bn ngoi
H tr
nh gi cui cng
Vn B b sung ngoi H s KT&TC
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Cp nc sinh hot Ph Ct
Kho st, thit k chi tit v d ton cng
trnh Nng cp h cha nc Hc Mn
Quy hoch chi tit cht thi rn 4 huyn d
n
Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)
Li sut ngn hng t ti khon NatEx n
k bo co
Li sut ngn hng t ti khon Regie n k
bo co
TNG ( A + B + C + D + Z)

Ghi ch:

Vn cn b sung(*)

Vn b sung ngoi H s
KT&TC

nat.ex-regie
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
regie
nat.ex-regie
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
regie
nat.ex
nat.ex

Vn
VN

nat.ex
nat.ex
nat.ex

Vn VN

650.000

20.000
2.981.000
25.000

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
25.000

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Tng
575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.706.000
10.000

Tng
575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
5.978.803
10.000

20.000

20.000

650.000

3.631.000
25.000

5.903.803
25.000

20.000

20.000

800.000

3.714.000
10.000
202.000
3.457.000
25.000

4.598.031
10.000
202.000
4.341.031
25.000

20.000

nat.ex
nat.ex-regie
nat.ex-regie

575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.056.000
10.000

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex

Vn B

800.000

20.000

20.000

20.000

565.000
271.000

565.000
271.000

870.000
323.157

52.157

Vn B Vn VN

Tng

Vn B

Vn VN

Tng
575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.706.000
10.000

2.272.803

Vn B
575.000
10.000
120.000
70.000
15.000
360.000
390.000
10.000
50.000
50.000
100.000
180.000
3.056.000
10.000

20.000

20.000

2.272.803

3.631.000
25.000

2.981.000
25.000

20.000

20.000

884.031

3.714.000
10.000
202.000
3.457.000
25.000

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
25.000

884.031

305.000
52.157

52.157

305.000
52.157

52.157

46.098
21.134

46.098
21.134

21.134

21.134

Vn B
T ngy 01/8/2011 K hoch ti chnh 6 thng u
Ly k gii
31/12/2011
nm 2012
ngn t u
d n n
Vn VN
K hoch Gii ngn T l (%)
Tng
Regie
NatEx
Qtv
31/12/2011

Tng vn d n sau b sung

Tng d ton
Vn B

A__
A_01_00
A_01_01
A_01_02
A_01_03
A_01_04
B__
B_01_01
B_01_02
B_01_03
B_01_04
B_01_05
C__
C_01_01

Tng vn H s KT&TC

20.000

20.000

611.098
292.134

565.000
271.000

21.134

359.090

127.174

74.373

58,48

69.847

14.394
29.223

51.488
27.586

5.848
6.113

11,36
22,16

20.967

315.473
73.923

48.100
7.862

62.412
42.801

129,75
544,39

34.165
35.651
4.107

7.862

6.070
32.624
4.107

414,94

650.000

1.053.764

967.206

885.828

91,59

11.300
37.580
104.568
1.500
1.855
26.897
56.276
18.040
904.873

650.000

1.053.764

967.206

885.828

91,59

37.580

Vn i ng Vit Nam
T ngy 01/8/2011 Ly k gii
K hoch
31/12/2011
ngn n
vn nm
31/12/2011 K hoch Gii ngn T l (%)
2012

32.267
20.967
11.300

37.580
18.040

86.528
1.500
1.855
26.897
56.276

18.040
904.873

346.555

226.942

226.942

100,00

399.674

904.873

904.873

346.555

226.942

226.942

100,00

399.674

45.969

45.969

45.969

45.969

S d vn ca d n n ngy
31/12/2011
Vn B
215.910
10.000
105.606
40.777
15.000
44.527
316.077
10.000
15.835
14.349
95.893
180.000
2.002.236
10.000

Vn VN

303.445

20.000
1.927.236
25.000

2.914.000
10.000
202.000
2.657.000
25.000

800.000

20.000
2.230.681
25.000

800.000

3.714.000
10.000
202.000
3.457.000
25.000

20.000

800.000

20.000
46.098
21.134

307.071
176.518

53.559
46.941

97.859
62.602

182,71
133,36

86.556
33.674

62.766
21.074

23.790
12.600

21.134

33.135
8.171

6.532
6.532

6.532
6.532

8.171

6.532

6.532

100,00
100,00

12.963
12.963

257.929
94.482

12.963

215.910
10.000
105.606
40.777
15.000
44.527
316.077
10.000
15.835
14.349
95.893
180.000
2.305.681
10.000

303.445

20.000
800.000

Tng

20.000
12.963
12.963

12.963

270.892
107.445

12.963

nat.ex

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

14.465

3.000

4.488

149,60

4.800

4.800

33.535

33.535

nat.ex

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

25.917

6.500

8.055

123,92

7.800

7.800

52.083

52.083

regie
regie
nat.ex
nat.ex

130.270
14.730
157.000
12.000

130.270
14.730
157.000
12.000

119.200
16.936
75.770
10.420

37.441

50.059

133,70

21.074

5.417

5.767
275

106,47

11.190

11.190

11.070
-2.206
81.230
1.580

11.070
-2.206
81.230
1.580

24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

130.270
14.730
181.964
12.000
24.964
24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000
222.660

130.270
14.730
157.000
12.000

24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

130.270
14.730
409.843
12.000
18.000
24.000
54.000
24.000
25.000
252.843
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000

24.000
54.000
24.000
25.000
18.000
137.000
40.000
72.000
10.000
15.000
222.660

6.798
49.810
2.293
1.464
4.985
54.783
38.504
8.750
7.529

2.500
1.667
833
417

35,36
173,70
84,72
178,56

644,11

2.500
4.190
1.000
1.500
2.000
41.692
38.500
1.750
1.442

2.500
4.190
1.000
1.500
2.000

1.202

884
2.895
706
744
263
29.490
16.500
5.250
7.740

41.692
38.500
1.750
1.442

117.996

23.000

2.865

12,46

1.200

1.200

17.202
4.190
21.707
23.536
13.015
82.217
1.496
63.250
2.471
15.000
104.664

17.202
4.190
21.707
23.536
13.015
82.217
1.496
63.250
2.471
15.000
104.664

69.277

15.098

15.098

66.385

66.385

18.506

18.506

3.440

3.440

V
V

nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
nat.ex
regie
regie
regie
regie
regie
Qtv-regie

252.843

252.843

24.964

24.964

18.000

18.000

24.964

24.964

234.843

234.843

222.660 222.660

24.964

21.074

24.964

24.964
24.964

1.202

2.454,13

Qtv

84.375

84.375

84.375

84.375

Qtv

66.385

66.385

66.385

66.385

Qtv

61.665

61.665

61.665

61.665

43.159

18.500

regie

9.000

9.000

9.000

9.000

5.560

4.500

nat.ex

596

596

596

596

596

596

regie

639

639

639

639

639

639

7.500.000 1.450.000 8.950.000

12.411.834 3.461.834

305.000 268.758 222.660

46.098 9.218.758 7.722.660 1.496.098

2.865

1.911.844 1.178.800 1.103.726

63,67

1.200

1.200

93,63 1.213.013 119.586 1.093.427

379.690 233.474 233.474

100,00

412.637 5.810.816 1.116.408 6.927.225

Nat.ex. : Quc gia iu hnh; Regie: Trc tip; V: Vn i ng Vit Nam; Qtv: Qy T vn v nghin cu Vit - B
T gi lp k hoch v thanh ton vn i ng l 23.036 VND/EUR, vn thanh ton t ngun B ly t gi ti thi im thanh ton

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

34

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

3. Ph lc 2.1: K hoch ti chnh ca d n Vn B theo phng thc Quc gia iu hnh (Nat.ex)
n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VN D/Euro
Ngn sch
M ngn
sch

Hng mc

H s
KT&TC

Tng

A __

Nng cao nng lc

A _01_00

nh gi nhu cu o to

A _01_01

o to

A _01_02
A _01_03
B__

Nng cao nhn thc

B_01_01
B_01_02

B Sung

Gii ngn t ngy 01/8/2011 31/12/2011


Gii ngn/
K hoch
Gii ngn
K hoch
(%)
43.617
79.074
11.961
15,13

Ly k gii
ngn t u
d n n
31/12/2011

215.000

215.000

10.000

10.000

120.000

120.000

14.394

51.488

5.848

11,36

Hi tho v i thc t

70.000

70.000

29.223

27.586

6.113

22,16

Hng dn lp quy hoch t ng th

15.000

15.000

210.000

210.000

nh gi v iu ph i

10.000

10.000

Pht trin chin lc nng cao n hn thc

50.000

50.000

34.165

B_01_03

o to

50.000

50.000

35.651

B_01_04

Cc hot ng th im

100.000

100.000

4.107

C__

Cc h thng cp nc nng thn

3.056.000

3.056.000

1.053.764

C_01_01

10.000

10.000

20.000

20.000

2.981.000
25.000

2.981.000
25.000

D__

Xc nh trch nhim
R s ot thit k chi tit, bao gm xc nh li
a im
Cc cng trnh u t
Thit lp cc c ng c theo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
hnh & bo dng
Cht thi rn

D_01_01

Xc nh trch nhim

D_01_02

Thit k chi tit v r s ot

D_01_03

Cc cng trnh u t

D_01_04

Thit lp cc c ng c theo di v bo co
Xc nh cc phng tin ti chnh cho vn
hnh & bo dng
Cc phng tin chung

C_01_02
C_01_03
C_01_04
C_01_05

D_01_05
Z__
Z_01_

20.000

20.000

2.914.000

2.914.000

K hoch
gii ngn 6
thng u
nm 2012

S d vn
n ngy
31/12/2011

32.267

171.383

20.967

105.606

10.000

73.923

7.862

42.801

544,39

6.070
7.862

32.624

414,94

4.107
967.206

885.828

91,59

40.777
11.300

15.000

86.528

136.077

1.500

10.000

1.855

15.835

26.897

14.349

56.276

95.893

904.873

2.002.236
10.000
20.000

1.053.764

967.206

885.828

91,59

904.873

1.927.236
25.000

45.969

2.914.000

45.969

202.000

20.000

10.000

10.000

202.000

202.000

10.000

2.657.000

2.657.000

2.657.000

25.000

25.000

25.000

20.000

20.000

283.000

283.000

116.152

14.917

18.310

122,75

23.790

166.848

126.000

126.000

40.382

9.500

12.543

132,03

12.600

85.618

48.000

48.000

14.465

3.000

4.488

149,60

4.800

33.535

78.000

78.000

25.917

6.500

8.055

123,92

7.800

52.083

157.000

157.000

75.770

5.417

5.767

106,47

11.190

81.230
17.202

20.000

Z_02_

Nhn s
Chuyn gia nng cao n hn thc v xy dng
nng lc
iu phi vin kim K s Nc & V s inh
v Th k / phin dch
Thit b vn phng

Z_02_01a

IT & thit b

12.000

12.000

10.420

Z_02_02

Chi ph hot ng vn phng

24.000

24.000

6.798

2.500

884

35,36

2.500

Z_02_03

i li trong nc

54.000

54.000

49.810

1.667

2.895

173,70

4.190

4.190

Z_02_04

Thng tin lin lc

24.000

24.000

2.293

833

706

84,72

1.000

21.707

Z_02_05

T chc hp BC

25.000

25.000

1.464

417

744

178,56

1.500

23.536

Z_02_06

Cc chi ph hot ng khc

18.000

18.000

4.985

2.000

13.015

Z_01_04
Z_01_05

Vn B b s ung ngoi H s KT&TC


Li s ut ngn hng t ti khon NatEx n
k bo co
TNG ( A + B + C + D + Z)
Ghi ch:

596

596

596

596

6.678.596

6.678.000

596

275

1.580

263

596
596
1.287.456 1.069.058

958.900

89,70

1.093.427

5.391.140

T gi lp k hoch l 23.036 VND/EUR, vn thanh ton t ngun B ly t gi ti thi im thanh ton

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

35

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

4. Ph lc 2.2: K hoch ti chnh ca d n Vn B theo phng thc trc tip (Regie)


n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro
Ly k gii
ngn t u
d n n
H s KT&TC B Sung
31/12/2011
Ngn sch

M ngn
sch

Hng mc
Tng

Gii ngn t ngy 01/8/2011 31/12/2011


K hoch

Gii ngn

A__

Nng cao nng lc

360.000

360.000

315.473

48.100

A_01_04

H tr k thut

360.000

360.000

315.473

48.100

B__

Nng cao nhn thc

180.000

180.000

B_01_05

H tr k thut

180.000

180.000

Z__

Cc phng tin chung

282.000

282.000

190.919

38.642

79.549,00

205,86

91081

Z_01_

Nhn s

145.000

145.000

136.136

37.441

50.059,00

133,70

8864

Z_01_06

T vn

130.270

130.270

119.200

37.441

133,70

11.070

Z_01_07

Hng dn ti chnh v hnh chnh

14.730

14.730

16.936

Z_03_

Theo di & nh gi

137.000

137.000

54.783

Z_03_01

nh gi gia k

40.000

40.000

38.504

16.500

1.496

Z_03_02

Kim ton bn ngoi

72.000

72.000

8.750

5.250

63.250

Z_03_03

H tr

10.000

10.000

7.529

Z_03_04

nh gi cui cng

15.000

15.000

Vn B b sung ngoi H s KT&TC


Chng trnh tp s (tr l s cp 1&2)
TNG ( A + B + C + D + Z)
Ghi ch:

9.000
9.000
831.000

822.000

62.412,00

K hoch
S d vn
gii ngn 6
n ngy
Gii ngn/ K thng u
31/12/2011
nm 2012
hoch (%)

62.412

129,75

44527

129,75

44.527

180000
180.000

50.059

-2.206
1.202

1.202

29.490,00

7.740

2.454,13

644,11

82217

2.471
15.000

9.000

5.560

4.500

9.000
9.000

5.560
511.952

4.500
91.242

2.865,00
2.865
144.826

63,67

3440

63,67
158,73

3.440
319.048

Regie: Trc tip


T gi lp k hoch l 23.036 VND/EUR, vn thanh ton t ngun B ly t gi ti thi im thanh ton

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

36

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

5. Ph lc 2.3: K hoch ti chnh ca d n Vn B t Qy T vn nghin cu Vit B (Qtv)


n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro
Ly k gii
ngn t u
d n n
H s
B Sung
31/12/2011
KT&TC

Ngn sch
M ngn
sch

Hng mc
Tng
Vn B b sung ngoi H s KT&TC

K hoch
18.500

Gii ngn

K hoch
S d vn
gii ngn 6
n ngy
Gii ngn/ K thng u
31/12/2011
nm 2012
hoch (%)

212.425

212.425

112.436

Kho st, thit k chi tit v d ton cng


trnh Cp nc sinh hot Ph Ct

84.375

84.375

69.277

Kho st, thit k chi tit v d ton cng


trnh Nng cp h cha nc Hc Mn

66.385

66.385

Quy hoch chi tit cht thi rn 4 huyn d


n

61.665

61.665

43.159

18.500

18.506

212.425

212.425

112.436

18.500

99.989

TNG ( A + B + C + D + Z)

Ghi ch:

Gii ngn t ngy 01/8/2011 31/12/2011

99.989
15.098
66.385

T gi lp k hoch l 23.036 VND/EUR, vn thanh ton t ngun B ly t gi ti thi im thanh ton

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

37

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

6. Ph lc 2.4: K hoch ti chnh ca d n Vn i ng Vit Nam (V)

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

38

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5

ngy 24/02/2012

n v tnh: Euro; t gi: 23.036 VND/Euro


Ly k gii
ngn t u
d n n
31/12/2011

Ngn sch
M ngn
sch

Hng mc

H s
KT&TC

Tng

B Sung

C__

Cc h thng cp nc nng thn

650.000

650.000

C_01_03

Cc cng trnh u t

650.000

650.000

D__

Cht thi rn

800.000

800.000

D_01_03

Cc cng trnh u t

800.000

800.000

Z__

Cc phng tin chung

46.098

46.098

Z_01_

Nhn s

21.134

21.134

24.964

Gii ngn t ngy 01/8/2011 31/12/2011


K hoch

Gii ngn

Gii ngn/ K
hoch (%)

K hoch
gii ngn
nm 2012

S d vn n
ngy
31/12/2011

346.555

226.942

226.942

100,00

399.674

346.555

226.942

226.942

100,00

399.674

303.445
303.445
800.000

800.000

33.135

6.532

6.532

100,00

38.889

12.963

21.134

8.171

6.532

6.532

100,00

38.889

12.963

21.134

8.171

6.532

6.532

12.963

12.963

24.964

24.964

24.964

24.964

Z_01_01a Gim c d n
Z_01_01b K hoch - Tng hp
Z_01_02a K ton
Z_01_02b Th qu/ vn th
Z_01_02c Li xe
Z_01_02d Bo v
Z_01_03a K s xy dng
Z_01_03b K s mi trng
Z_02_

Thit b vn phng

Z_02_01b Phng lm vic, bn gh t


Z_02_06

Cc chi ph hot ng khc


TNG ( A + B + C + D + Z)

Ghi ch:

24.964

1.496.098

1.450.000

46.098

379.690

233.474

233.474

100,00

438.563

1.116.408

T gi lp k hoch l 23.036 VND/EUR, vn thanh ton t ngun B ly t gi ti thi im thanh ton

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

39

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

ngy

40

Ti liu phc v cuc hp Ban ch o ln th 5


24/02/2012

ngy

7. Ph lc 3: Kt qu gii ngn nm 2011 v k hoch nm 2012 cng trnh Cp nc sinh hot huyn Ph Ct

97.143.937
76.915.864

T l thc
K t qu gii ngn nm 2011
Ly k gii ngn n 31/12/2011
K ho ch v n nm 2012
Ly k gi
hi n n
Phn theo ngu n v n
Phn theo ngu n v n
Phn theo ngu n
tr th c
31/12/2011
Vn i
hin n
so v i gi
Qu
Vn B
Qu t v n Dn gp
ng Vit
T

ng
T

ng
T

ng
c

ng
Dn
V

i
Dn
V

i
Vn i
ngy
tr h p
Vn B
t
Vn B
Qu t v n
Vn B
Nam
gp
ng
gp
ng
ng
31/12/2011 ng/ d
v n
ton (%)
69.338.838
0 6.014.265 21.790.834 34.129.811 34.129.811
35,13 35.544.110 29.572.503
0
0 5.971.607 35.544.110 29.572.503
0
0 5.971.607 43.150.274 34.811.230 8.339.044
52.542.784
0 6.014.265 18.358.815 34.129.811 34.129.811
44,37 31.194.922 25.223.315
0
0 5.971.607 31.194.922 25.223.315
0
0 5.971.607 34.801.086 27.319.469 7.481.617

17.694.370

13.743.200

3.951.170

13.743.200

13.743.200

15/07/2011 15/12/2011

4.274.144
5.143.126

3.319.723
3.994.661

954.421
1.148.465

5.045.751

5.045.751

98,11

0
4.295.745

3.494.710

0
801.035

0
4.295.745

3.494.710

801.035

3.319.723
847.381

3.319.723
499.951

347.430

16/07/2011 16/04/2012

6.224.194

4.834.325

1.389.869

5.208.679

5.208.679

83,68

4.427.150

3.722.379

704.771

4.427.150

3.722.379

704.771

1.797.044

1.111.946

685.098

17/08/2011 30/08/2012

9.711.213

7.542.690

2.168.523

7.294.286

7.294.286

75,11

6.582.994

5.987.765

595.229

6.582.994

5.987.765

595.229

3.128.219

1.554.925 1.573.294

10/08/2011 10/03/2012

5.275.660

4.097.600

1.178.060

4.142.580

4.142.580

78,52

3.360.273

3.260.273

100.000

3.360.273

3.260.273

100.000

1.915.387

837.327 1.078.060

15/07/2011 15/11/2011

3.252.764

3.252.764

3.252.764

3.252.764

100,00

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

252.764

252.764

15/07/2011 15/02/2012

4.983.948

3.871.028

1.112.920

4.136.906

4.136.906

83,00

3.339.818

2.689.818

650.000

3.339.818

2.689.818

650.000

1.644.130

1.181.210

462.920

05/11/2011 01/11/2012

8.133.782

6.317.501

1.816.281

2.550.144

2.550.144

31,35

4.039.228

4.039.228

4.039.228

4.039.228

4.094.553

2.278.272 1.816.281

15/07/2011 15/02/2012

5.025.645

3.903.414

1.122.231

1.469.701

1.469.701

29,24

1.507.694

1.507.694

1.507.694

1.507.694

3.517.951

2.395.720 1.122.231

28/07/2011 28/12/2011

1.182.753

918.643

264.110

1.029.000

1.029.000

87,00

642.020

521.448

120.572

642.020

521.448

4.349.188

4.349.188

4.349.188

Th i gian thc hin


theo h p ng
TT

N i dung chi ph
Kh i cng

Hon
thnh

I Xy lp + Thi t b
Xy lp
1

Gi thu s 01-XL: Nh my x l nc, 4


trm bm c p 1 v ng ng nc th

2 Gi thu s 02-XL: Trm b m tng p


3 Gi thu s 03-XL: Tuyn ng truy n ti
Gi thu s 04-XL: H thng ng ng
4 cp nc s ch x Ct Th ng, huyn Ph
Ct
Gi thu s 05-XL: H thng ng ng
5 cp nc s ch x Ct Chnh, huyn Ph
Ct
Gi thu s 06-XL: H thng ng ng
6 cp nc s ch x Ct Ti n, huyn Ph
Ct
Gi thu s 07-XL: H thng ng ng
7 cp nc s ch x Phc Ha, huyn Tuy
Phc
Gi thu s 08-XL: H thng ng ng
8 cp nc s ch x Phc Thng, huyn
Tuy Phc
Gi thu s 09-XL: H thng ng ng
9 cp nc s ch x Ct Nhn, huyn Ph
Ct
Gi thu s 10-XL: H thng ng ng
10
cp nc s ch Ct H ng, huyn Ph Ct
Gi thu s 11-XL: Tuyn truyn ti i n
22kV, trm bi n p, ng dy 0,4kV
11
(Nh my x l nc, 04 gi ng khai thc
v trm bm tng p)
Gi thu s 12-XL: L p t ng h , ph
12
ki n v ng nc vo h gia nh
Thit b
Gi thu s 02-HH: Mua s m thi t b, h
thng i n i u khi n, i n chi u sng
1
(Nh my x l nc, 04 trm bm c p 1,
trm bm tng p)
Gi thu s 03-HH: ng h o nc, ph
2
ki n vo h gia nh
II Qu n l d n
III Chi ph t v n
1 T vn l p n u t
2 T vn kho st
3 Thit k chi ti t
4 Thm tra thi t k bn v thi cng
5 Thm tra d ton
6 Chi ph l a ch n nh thu xy d ng
Chi ph l a ch n nh thu cung c p thi t
7
b
8 Gim st thi cng xy dng+thi t b
IV Chi ph khc
1 Thm nh d n u t
2 Thm nh thi t k c s
5 Thm nh kt qu u thu
6 Thm tra ph duyt quyt ton
7 o to, chy th, bn giao
8 B o hi m cng trnh
9 Kim ton
V n b, gii phng m t b ng
1 Ph Ct
2 Tuy Phc
VI D phng
T NG CNG
T l

Gi tr h p ng/ d ton phn theo ngu n v n


Gi tr h p
ng/ d
ton

6.014.265

15/12/2011 15/04/2012

Gi tr th c
hin nm
2011

6.014.265

16.796.053

11.529.697

8.955.104

2.574.593

8.698.376

7.840.949

857.427

1.390.643
4.212.387
328.284
752.284
1.214.956
85.821
83.029
98.965
14.059
05/07/2011 05/04/2013
1.634.989
1.115.362
16.704
16.704
9.901
139.200
453.796
293.457
185.600
1.232.544
1.176.404
56.140
11.890.927
116.985.800
100,00%

0
1.269.894
1.269.894
352.463
352.463
0
0
70.961.195
60,66%

D n Cp nc v V sinh tnh Bnh nh VIE0703511

0
1.967.240
752.284
1.214.956
0
0
0
1.967.240
1,68%

20.228.073

3.432.020

0 1.390.643
0
975.253
328.284
85.821
83.029
98.965
14.059
365.095
0
762.899
16.704
16.704
9.901
139.200
101.333
293.457
185.600
0 1.232.544
- 1.176.404
56.140
0 11.890.927
6.014.265 38.043.100
5,14%
32,52%

89.753
781.302

469.105
3.211.581
318.436
728.248
1.214.956
168.639

98.965

98.965

682.337
139.676

682.337
169.505
13.125
16.704

139.676

139.676

1.232.544
1.176.404
56.140

35.140.542

39.212.546

4.349.188

33,73
89.753
0
76,24
781.302
682.337
97,00
0
96,80
0
100,00
0
196,50
0
0
100,00
98.965
0
41,73
682.337
682.337
15,20
139.675
0
78,57
0
100,00
0
0
0
0
47,60
139.675
0
100,00
0
0
100,00
0
100,00
0
0
0
33,52 36.554.840 30.254.840

0
0
0
0
0
0

4.349.188

4.349.188

4.349.188
-

4.349.188

120.572

540.733

397.195

8.349.188

7.491.761

143.538

857.427

4.000.000

4.000.000

4.349.188

3.491.761

857.427

500.000
643.015
14.059
628.956
153.782
153.782
0
0
44.447.071

0
428.956
428.956
0
0
0
35.240.186

500.000
214.059
14.059
200.000
153.782
153.782
0
0
9.206.885

0
89.753
0
0
98.965 3.245.676
682.337 1.967.240
0
328.284
0
752.284
752.284
0 1.214.956
1.214.956
0
85.821
0
83.029
98.965
98.965
0
0
0
682.337
682.337
0
139.675
182.984
0
0
0
16.704
0
16.704
0
9.901
0
0
0
0
139.675
139.675
0
0
0
0 1.232.544
0
0
0 1.176.404
0
56.140
0
0
0
0 6.300.000 40.205.314 30.254.840 1.967.240

596.099
328.284
85.821
83.029
98.965
0
182.984
16.704
16.704
9.901
139.675
0 1.232.544
1.176.404
56.140
0 7.983.234
-

41