You are on page 1of 4

Bài thu hoạch an toàn – vệ sinh lao động

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG HÀ NỘI
Ngµy kiÓm
tra:....................................................................................................................
...............
Hä vµ
tªn:....................................................................................................................
......................
Ngµy, th¸ng, n¨m
sinh:..................................................................................................................
...
Bé phËn c«ng
t¸c: ...........................................................................................................................................
...........

I. §¸nh dÊu § (®óng) hoÆc S (sai) vµo c¸c c©u tr¶ lêi sau:
1. V× ®¬n vÞ lu«n phÊn ®Êu cã chÊt lîng dÞch vô tèt nhÊt nªn chñ yÕu
tËp trung cho chÊt lîng s¶n phÈm sau ®ã míi ®Õn an toµn.
2. §Çu t cho AT-VSL§ kh«ng lµm ra s¶n phÈm v× vËy kh«ng ®a l¹i hiÖu
qu¶ kinh tÕ.
3. VÖ sinh lao ®éng lµ HÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p vµ ph¬ng tiÖn vÒ tæ
chøc, vÖ sinh vµ kÜ thuËt vÖ sinh nh»m phßng ngõa sù t¸c ®éng cña c¸c
yÕu tè cã h¹i trong lao ®éng, s¶n xuÊt ®èi víi ngêi lao ®éng.
4. BÖnh nghÒ nghiÖp lµ bÖnh ph¸t sinh do ®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i
cña nghÒ nghiÖp t¸c ®éng ®Õn ngêi lao ®éng.
5. Tai n¹n x¶y ra kh«ng chØ g©y tæn thÊt cho b¶n th©n mµ cßn ¶nh hëng ®Õn gia ®×nh vµ c¬ quan.
6. Khi bÞ mÊt ®iÖn hoÆc ngõng viÖc ph¶i ng¾t cÇu dao cung cÊp ®iÖn
cho m¸y.
7. Khi thi c«ng gÇn c¹nh ®êng giao th«ng, cã ngêi vµ ph¬ng tiÖn qua l¹i
ph¶i cã biÖn Ph¸p an toµn hiÖu qu¶ tr¸nh x¶y ra tai n¹n cho bªn thi c«ng
vµ ngêi tham gia giao th«ng.
8. Tríc khi thi c«ng ë n¬i gÇn víi ®êng cao thÕ, ph¶i kh¶o s¸t kü, b¸o vµ
phèi hîp víi c¬ quan ®iÖn lùc së t¹i ®Ó cã biÖn ph¸p an toµn thÝch hîp.
9. Khi lµm viÖc trªn cao (>2m) b¾t buéc ph¶i ®eo d©y an toµn (trõ trêng hîp sµn thao t¸c cã lan can ch¾c ch¾n).
10. Khi ph¸t hiÖn ngêi bÞ ®iÖn giËt, viÖc ®Çu tiªn b¹n lµm lµ nhanh
chãng b¸o cho c¬ quan y tÕ.
II. §¸nh dÊu (v) vµo ph¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt
11. C¸c quyÒn cña ngêi lao ®éng (theo nghÞ ®Þnh 06/CP ngµy
20/01/1995 cña ChÝnh phñ):
- Yªu cÇu ngêi sö dông lao ®éng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lao ®éng an toµn,
vÖ sinh, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ; trang cÊp ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o
vÖ c¸ nh©n, huÊn luyÖn, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao
®éng, vÖ sinh lao ®éng
- Tõ chèi lµm c«ng viÖc hoÆc rêi bá n¬i lµm viÖc khi thÊy râ nguy c¬
xay ra tai n¹n lao ®éng, ®e do¹ nghiªm träng tÝnh m¹ng, søc khoÎ cña
m×nh vµ ph¶i b¸o ngay víi ngêi phô tr¸ch trùc tiÕp ; tõ chèi trë l¹i n¬i
1

quy tr×nh an toµn lao ®éng. ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. . vÖ sinh lao ®éng . C¸c nghÜa vô cña ngêi sö dông lao ®éng (theo nghÞ ®Þnh 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ : . biÖn ph¸p an toµn lao ®éng – vÖ sinh lao ®éng. b¶o qu¶n c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®· ®îc trang cÊp. c¸c thiÕt bÞ an toµn.Khen thëng ngêi chÊp hµnh tèt vµ kû luËt ngêi vi ph¹m trong viÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng – vÖ sinh lao ®éng . . C¸c nghÜa vô cña ngêi lao ®éng (theo nghÞ ®Þnh 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ : .Ph¶i sö dông. thiÕt bÞ.Ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi víi ngêi cã tr¸ch nhiÖm khi ph¸t hiÖn nguy c¬ g©y tai n¹n lao ®éng. quy ®Þnh.ChÊp hµnh chÕ ®é khai b¸o.Cö ngêi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh.Tất cả các ý trên                   15. biÖn ph¸p an toµn. vÖ sinh lao ®éng. . .X©y dùng néi quy. nhiÖm vô ®îc giao. híng dÉn c¸c tiªu chuÈn. g©y ®éc h¹i hoÆc sù cè nguy hiÓm. bÖnh nghÒ nghiÖp vµ ®Þnh kú b¸o c¸o cho Së Lao ®éng –TBXH n¬i doanh nghiÖp ho¹t ®éng . vÖ sinh lao ®éng phï hîp víi tõng lo¹i m¸y. tham gia cÊp cøu vµ kh¾c phôc hËu qu¶ tai n¹n lao ®éng khi cã lÖnh cña ngêi sö dông lao ®éng . néi quy vÒ an toµn-vÖ sinh lao ®éng cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc. vÖ sinh lao ®éng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. chÕ ®é quy ®Þnh .Trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kh¸c vÒ an toµn-vÖ sinh lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þn cña Nhµ níc. néi dung. .lµm viÖc nÕu nh÷ng nguy c¬ ®ã cha ®îc kh¾c phôc.Hµng n¨m ph¶i lËp kÕ ho¹ch. .Tæ chøc huÊn luyÖn. .TÊt c¶ c¸c ý trªn 13. vÖ sinh lao ®éng ®èi víi ngêi lao ®éng. biÖn ph¸p an toµn lao ®éng.Tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ngêi lao ®éng theo tiªu chuÈn.Cả ba ý trên 14. vËt t theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña Nhµ níc .Buéc ngêi lao ®éng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh. . C¸c quyÒn cña ngêi sö dông lao ®éng (theo nghÞ ®Þnh 06/CP ngµy 20/01/1995 cña ChÝnh phñ : .ChÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh. biÖn ph¸p an toµn lao ®éng. néi quy. bÖnh nghÒ nghiÖp.KhiÕu n¹i hoÆc tè c¸o c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn khi ngêi sö dông lao ®éng vi ph¹m quy ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c giao kÕt vÒ an toµn lao ®éng.TÊt c¶ c¸c ý trªn 12. Theo th«ng t 14/2005/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 8/3/2005 th× nh÷ng tai n¹n nµo díi ®©y ®îc coi lµ tai n¹n lao ®éng? 2 .KhiÕu n¹i víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ quyÕt ®Þnh cña Thanh tra viªn lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng – vÖ sinh lao ®éng nhng vÉn ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh ®ã. vÖ sinh n¬i lµm viÖc .

D©y an toµn ph¶i ®îc thö t¶i tríc khi sö dông ( 6 th¸ng mét lÇn).Thang ph¶i ®Æt trªn nÒn b»ng ph¼ng.L¬ng c¬ b¶n . phô cÊp chøc vô (nÕu cã) .Ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ yªu cÇu trªn tríc khi lµm viÖc trªn thang.5 th¸ng l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) .Kh«ng treo vËt nÆng qu¸ t¶i träng cho phÐp cña thang khi ®ang cã ngêi lµm viÖc trªn thang.Ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n giao th«ng trªn ®êng thùc hiÖn c«ng viÖc ®îc giao . .Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng trªn 10% ®Õn díi 81% ®îc båi thêng = 1. Th«ng t sè 10/2003/TT-BL§TBXH ngµy 18/4/2003 quy ®Þnh ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng. s¹ch sÏ. C¸c yªu cÇu vÒ sö dông thang di ®éng khi tiÕn hµnh c«ng viÖc: . .Ngêi lao ®éng bÞ ®iÖn giËt trong khi ®ang söa ch÷a m¸y.10%) x 0. .Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng trªn 81% ®îc båi thêng Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) .C¶ 3 trêng hîp trªn 16. phô cÊp khu vùc.Tríc khi lªn lµm viÖc trªn thang gÊp ph¶i neo d©y neo phßng thang do·ng ra.TiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng ®îc tÝnh b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ tríc khi x¶y ra TNL§. . lµm xong viÖc ph¶i cuén l¹i gän gµng. C¸c yªu cÇu vÒ sö dông d©y an toµn khi tiÕn hµnh c«ng viÖc trªn cao: . chøc vô. .          3 .Suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 10% ®îc båi thêng 1. c«ng nh©n tríc khi lµm viÖc trªn cao ph¶i tù kiÓm tra d©y an toµn cña m×nh b»ng c¸ch ®eo vµo ngêi råi buéc d©y vµo vËt ch¾c ch¾n ë díi ®Êt ng· ngêi ra phÝa sau xem d©y cã hiÖn tîng g× kh«ng ? . kh«ng ®îc ®Ó chç Èm thÊp mµ ph¶i treo lªn hoÆc ®Ó chç cao. phô cÊp..C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu ®óng 17. kh« r¸o.Ph¶i kiÓm tra ®é ch¾c ch¾n cña vÞ trÝ tùa thang tríc khi trÌo lªn lµm viÖc. Th«ng t sè 10/2003/TT-BL§TBXH ngµy 18/4/2003 quy ®Þnh tiÒn l¬ng lµm c¨n cø båi thêng trî cÊp cho ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng. thiÕt bÞ t¹i n¬i lµm viÖc . .5 th¸ng l¬ng + (sè % suy gi¶m . 19.Ngêi lao ®éng bÞ ng· trong khi ®ang lµm vÖ sinh c¸ nh©n t¹i c¬ quan . chÌn gi÷ ch¾c ch¾n.L¬ng c¬ b¶n x hÖ sè cÊp bËc.Ph¶i b¶o qu¶n tèt d©y ®eo an toµn .C¶ 3 ®¸p ¸n trªn ®Òu sai             18. bÖnh nghÒ nghiÖp do lçi cña ngêi sö dông lao ®éng ®îc båi thêng theo møc: . gåm l¬ng cÊp bËc.Ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng an toµn cña thang tríc khi sö dông.4 th¸ng l¬ng vµ phô cÊp (nÕu cã) . bÖnh nghÒ nghiÖp lµ: . chøc vô (nÕu cã) .Hµng ngµy.

……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………..T¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn .. ……………………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………. c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh..... chËp. Ðp tim ngoµi lång ngùc .. .. ……………………………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………... §ång chÝ h·y nªu nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c AT...Gäi cÊp cøu 115 . Ðp tim ngoµi lång ngùc .Thæi ng¹t... ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. Ðp tim ngoµi lång ngùc – Gäi cÊp cøu 115.Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu trªn 20. ngõng tim nµo lµ ®óng? . .      III. …………………………………………………………………………………………….VSL§ cña ®¬n vÞ m×nh.. 4 .. kh¾c phôc nh÷ng nguy c¬ ®ã ( C©u hái b¾t buéc ®Ó ®¸nh gi¸ bµi ®¹t hay kh«ng ®¹t bµi viÕt ph¶i ®¶m b¶o 100 tõ trë lªn ) ……………………………………………………………………………………………. nh÷ng nguy c¬ tai n¹n lao ®éng cã thÓ x¶y ra...Gäi cÊp cøu 115. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. .T¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn – Thæi ng¹t. kh«ng ®îc ®eo vµo c¸c d©y c¸p ®iÖn g©y ®øt.. Thø tù cÊp cøu ngêi bÞ ®iÖn giËt ®· ngõng thë...T¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn – Thæi ng¹t.D©y an toµn ph¶i ®îc ®eo vµo vÞ trÝ cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c.