You are on page 1of 55

DANH SCH IM RN LUYN SINH VIN THEO NM

MSSV
6520001
6520002
6520004
6520005
6520006
6520007
6520008
6520009
6520010
6520011
6520012
6520013
6520015
6520016
6520017
6520018
6520019
6520020
6520022
6520023
6520024
6520025
6520026
6520027
6520028
6520029
6520030
6520031
6520032
6520033
6520034
6520035
6520037
6520038
6520039
6520040
6520042
6520043
6520044
6520045
6520046
6520047
6520048
6520049
6520051
6520052

H tn
H Ngc An
L Nguyn Thy An
L Thanh An
Nguyn L Ph An
Nguyn Thanh An
V Nguyn Minh An
Nguyn Minh n
Phm nh n
Bi Tun Anh
Chu Vit Anh
Hunh Tun Anh
Hunh Tun Anh
Nguyn Khc Bo Anh
Nguyn Ngc Lan Anh
Nguyn Phng Anh
Phm Tun Anh
Phm V Hoi Anh
Phm Hng nh
L nh Bng
Nguyn Huy Bo
Trn Hong Vnh Bo
nh Bin
Nguyn Phc Bin
H Thanh Bnh
L Thi Bnh
Nguyn Thi Bnh
Nguyn Thi Bnh
V Khi Hong Ca
Bi Thi Chnh
L Minh Chnh
inh Hng Chu
L Minh Chu
H Th Thy Chi
L Th Phng Chi
Nguyn Linh Chi
V Th Lan Chi
Nguyn Th Chin
Ngc Kiu Chinh
Nguyn Duy Chinh
Trn c Chinh
Trn Vin Chinh
T Vn Chnh
Bi Vn Chng
Hong Chng
L Thnh Cng
L Thnh Cng

0607
40
80
70
50
50
55
50
50
50
55
65
55
55
55
75
40
50
50
50
65
55
50
50
70
60
50
50
70
55
55
75
35
50
40
60
50
50
50
50
65
60
60
75
65
55
55

im Rn Luyn
0708 0809 0910 1011
58
50
90
90
89
60
68
80
75
80
77
65
90
76
90

97
75

60
85
62
65
75
70
87
65
57
62
107

83
48
83
44
68
73
80
58
80
63
46
65
65
73

55
77
92
55
70
85

65
70
73
43
73
74

65
60
95
90
65
85
80
75
82
80
85
72
75
55

67
73
88
73
50
67
47
83
73
80
60
75
71
53

55
75
50
85
50
55
70
85
60
75
55
80
65
55
60
55
70
50
55
80
80
90
50
65
75
95
80
75
75
60
85
60
90
75
70
50
65

6520053
6520054
6520056
6520057
6520059
6520060
6520061
6520062
6520063
6520065
6520066
6520067
6520068
6520069
6520070
6520071
6520072
6520073
6520075
6520076
6520077
6520078
6520080
6520081
6520082
6520085
6520086
6520087
6520088
6520089
6520090
6520091
6520092
6520093
6520094
6520095
6520097
6520098
6520099
6520100
6520101
6520102
6520104
6520105
6520107
6520108
6520109
6520110
6520111
6520112

Ng Ch Cng
Nguyn Vn Cc
Nguyn Kim Cng
Nguyn Kim Cng
Nguyn Ph Cng
Nguyn Phc Cng
Nguyn Quc Cng
Trn Huy Cng
Trn Quc Cng
Nguyn Quc i
Hunh Cng Danh
T Trng Danh
Trn Cng Danh
Quang t
H Anh t
L Huy Bo t
Mai Minh t
Nguyn Minh t
Phm Vn t
Trn Vn t
V Tin t
Nguyn Mnh in
Phm Khc ip
Phm Qu nh
Hunh Trn on
#N/A
Phan ng
Hunh Minh c
Lm Hu c
L Phc Pht t c
Nguyn Xun c
Trn Ngc c
on Th Thanh Dung
Bi Tin Dng
Vn Dng
Hunh Quc Dng
Nguyn Tin Dng
Nguyn Tin Dng
Trn Khi Dng
Trn Quc Dng
o B Dng
o Mnh Dng
Ng Th Thy Dng
#N/A
inh Dip Duy
on Khng Duy
Ng Nguyn Duy
Phm Ngc Duy
Phan nh Duy
V inh Duy

80
50
50
50
55
80
85
80
50
70
45
65
75
35
40
60
75
25
35
55
35
50
60
60
60
35
80
70
90
70
80
80
50
40
70
45
50
75
50
35
85
35
70
35
55
55
65
55
60
55

62
67
60
65
75
97
82
67
77
75
75

57
80
62
80

87
77
80
62
97
75
90
77
85
55
72
75
62
72
75
75

63
52
60
70
65
73
65
44
66
75
64
60
65
63
60
56
65
94
71
61
85
65
90
63
75
86
60

45
75
50
90
85
60
80
50
70
70
70
35

55
55
55
55
80
50
75
75
55
80
75
100
90
75
90
89
60

56
53
64
52
63

70

65
85
60
55
65

65

65

55

65

81

60

80
85
75

73
87
80

70
100
80

87

6520113
6520114
6520116
6520118
6520120
6520121
6520122
6520123
6520124
6520126
6520127
6520129
6520131
6520134
6520135
6520136
6520138
6520139
6520140
6520142
6520144
6520145
6520147
6520148
6520149
6520150
6520151
6520152
6520153
6520154
6520155
6520156
6520160
6520161
6520162
6520163
6520164
6520166
6520168
6520169
6520170
6520172
6520174
6520175
6520176
6520177
6520180
6520181
6520182
6520183

V Minh Duy
Hng Kim Duyn
Nguyn Trn Duyt
Hong Trng Giang
Nguyn L Trc Giang
Nguyn Thu Giang
Nguyn Vn Giang
V Trng Giang
L Hong H
Nguyn Ngc H
Nguyn Th V H
Nguyn Vit H
Phan Vit H
Hng Vit Hi
L ng Hi
L Minh Hi
Nguyn Khng Hi
Nguyn Minh Hi
Phm Minh Hi
V Nguyn ng Hi
ng Ngc Hnh
Nguyn Dng Ho
Trn Nguyn Ho
o Minh Hu
Phan Vn Hu
ng Trung Hin
Th Ngc Hin
Nguyn Trung Hin
Nguyn Vn Hin
Nguyn Hong Hin
Nghim Xun Hip
Nguyn Hong Hip
Bi Minh Hiu
Bi Quang Hiu
on Th Hiu
Hunh Trung Hiu
L Minh Hiu
Trn Trung Hiu
Trnh Minh Hiu
Nguyn c Hiu
Nguyn Vn Hiu
Phan V Tin Ho
Nguyn Huy Khnh Ha
ng L Hoi
Phan Hoi
Dng Th Kim Hong
Nguyn Hu Hong
Nguyn Thi Hong
Nguyn Thanh Hong
Nguyn Tun Hong

55
50
50
70
60
85
65
65
35
70
90
50
55
65
70
55
65
60
50
60
50
70
50
40
35
40
80
50
40
45
60
70
90
55
55
60
50
50
65
70
45
55
40
80
40
70
80
60
50

57
85
75
57
92
100
60

95
100
65
80
80
92
72
75
65
70
62
72

72
80
70
87
92
55
97
60
82
87
62
70
80
65
75
70
80
80

80
58
78
83
62
43
56
88
70

58
88
62
76
63
47
64
58
65
60
55
77
66
60
61
63
58
65
83
53
70
51
63
65
59
70
63
72
73

50
100
55
55
75
75
70
65
95
70
75
50
65
75
55
70
65
60
65
70
75
65
75
80
55
35
70
70
70
75
80
55
85
70
70
50
75
90
87
65
87

80
80
70

75
60
70

70
70
60
80

6520186
6520187
6520188
6520189
6520191
6520192
6520193
6520194
6520195
6520196
6520197
6520199
6520200
6520201
6520202
6520203
6520204
6520206
6520207
6520208
6520209
6520210
6520211
6520212
6520213
6520214
6520215
6520216
6520217
6520218
6520219
6520220
6520221
6520222
6520224
6520225
6520226
6520227
6520228
6520230
6520231
6520233
6520234
6520235
6520236
6520237
6520238
6520239
6520240
6520241

Chu Kim Hng


Liu c Hng
Ngeou Siu Hng
Nguyn Minh Hng
Phan Xun Hng
Cao Vn Hng
Hunh Kim Hng
Nguyn Thun Hng
Tng Hi Hng
Trnh Gia Hng
V Ngc Hng
Trn Th Hng
Nguyn Hu Hu
Hunh Vn Huy
L Quang Huy
Ng o Huy
Nguyn nh Huy
Nguyn Thanh Huy
Nguyn Tun Huy
Nguyn V Huy
Phm Trng Quang Huy
Trng Quang Huy
Phm Th Thanh Huyn
Cao Vn Hunh
inh Nam Kha
#N/A
Nguyn Vnh Kha
o Ngc Khi
Nguyn Tun Khi
H Minh Khnh
Nguyn Hng Khnh
Trn Long Khnh
V Duy Khnh
Hunh Thin Khim
Cao ng Khoa
L Nguyn Khoa
L Tn Khoa
Lu Thi ng Khoa
Ng T ng Khoa
Nguyn Vit Khoa
Trn Tin Khoa
Nguyn Nguyn Khi
Phan Thanh Khuyn
H Trung Kin
Lu Ch Kin
Lu Hong Kin
Nguyn Trung Kin
Phan Trung Kin
Bi Thanh Kim
Nguyn Kim

50
60
60
55
50
75
40
85
50
60
75
70
50
50
60
50
65
50
50

45
75

70
55
70
75
60
75
50
50
50
50
50
65
50
80
50
70
50
60
55
55
55
35

85
55
80
80
72
85
67
70
75
70
70

95

90

73
58
80
63
80
63

70
65
75
50
95
55
65
80

75
82
80
77
85

71
65
50
63
60
58
58
51
56
84

87
72

66
75
55
53

75

78

80

78
55
52
75
87
50

62
90
62
55
75
60
65
60

50
58
66
53
53

65

50
50
80
65
55
60
55
50
80
50
80
95
50
50
70
95
65
75
55
60
70
65
70
55
70

45
70
70
72
72

70
63

55
75
70
55

6520242
6520243
6520244
6520245
6520247
6520248
6520249
6520250
6520251
6520252
6520254
6520255
6520256
6520257
6520258
6520259
6520260
6520261
6520262
6520263
6520265
6520266
6520267
6520268
6520269
6520270
6520271
6520272
6520273
6520274
6520275
6520276
6520277
6520278
6520279
6520280
6520281
6520282
6520285
6520287
6520288
6520289
6520290
6520291
6520292
6520294
6520296
6520297
6520298
6520299

Nguyn nh Kin
L Qu K
L Vn La
Hong Th Lam
Phan nh Lm
V Sn Lm
Nguyn Duy Ln
Nht Linh
Nguyn c Linh
Nguyn Ngc Khnh Linh
Trn Vit Linh
Phm Qunh Loan
Tn Th Kim Loan
o Xun Lc
V B Lc
Hunh Nguyn Bo Long
L Hong Long
L Quang Long
Nguyn B Hong Long
Nguyn ng Bu Long
Nguyn Hi Long
Nguyn Hong Long
Nguyn Phm Hong Long
Nguyn Tin Long
Nguyn Vn Long
V Hong Long
Ha Minh Lun
Nguyn Thnh Lun
on Tng Lut
V Hng Lut
Nguyn nh Lu
Nguyn Trung Lu
Nguyn Cng L
L Hong Mai
L Trn Thanh Mai
Vn Mn
Hunh Tn Mn
Vng H Thanh Mn
on Quang Minh
Nguyn Cao Minh
Nguyn Cng Minh
Nguyn Hi Quang Minh
Nguyn Hng Minh
Nguyn Hu Ct Minh
Nguyn Nguyt Minh
Trn Cng Minh
Trnh Anh Minh
Trng Nht Minh
V Hng Minh
ng nh Mi

60
70
75
80
50
50
75
70
55
65
65
50
80
55
85
60
60
50
65
55
50
90
55
75
50
55
55
55
40
55
70
50
65
65
50
80
55
60
70
70
55
60
60
55
55
65
55
55
55
80

87
80
60
60

62
85
63
61

70
65
80
65
60

72
85
85
83

63
78
81
70

65
70
70
75

75
100

76
85

75
60
85
70
75

74

85
95
65
80

55
75
67
82
80

87
66
65
58
70
70
53
87
67
43
71

100
75
65
75
85
95

65
73
60

75
70
65
80

71
63
63
65

85
87
65
65

82
68
65
62
65
51
70
50
70
60
85
63
70
61
71

60
72
60
62
85
72
55
72
75
75

70
65
80
60
100
70
80
70
50
90
70
55
50
85
75
100
65
75
75

6520302
6520304
6520305
6520307
6520308
6520309
6520310
6520311
6520312
6520313
6520314
6520315
6520316
6520317
6520318
6520319
6520320
6520321
6520322
6520323
6520325
6520326
6520327
6520329
6520331
6520332
6520333
6520334
6520335
6520336
6520337
6520339
6520340
6520341
6520342
6520343
6520344
6520345
6520346
6520347
6520348
6520349
6520350
6520351
6520353
6520354
6520355
6520356
6520357
6520358

on Ngc Nam
Nguyn Hunh Nam
Nguyn Ngc Nam
Nguyn Thnh Nam
Nh nh Hoi Nam
Phm c Nam
Trn Hong Nam
Trn Hng Nghi
Dng Tn Ngha
H D Trng Ngha
L Trng Ngha
Ng Ngc Ngha
Nguyn Tin Ngha
Nguyn Trng Ngha
Thn Hu Ngha
Nguyn Th Bch Ngc
Lm Phc Nguyn
L Thi Nguyn
Nguyn nh Nguyn
L Th nh Nguyt
#N/A
L Duy c Nhn
L Hng Hi Nhn
Mai Hoi Nhn
Hunh B Nhn
L Minh Nht
Nguyn Xun Nht
Lu L Qui Nhn
Trn L Nhn
Bi Th M Nh
Mnh Nh
H Thanh Nht
#N/A
ng Tn Pha
ng Quang Pht
Nguyn Hu Pht
Ng Bnh Phng Phi Vn
Nguyn Vn Phong
Phm Duy Phong
Trn Nguyn Phong
Trn nh Ph
V Thin Ph
#N/A
Tit Tn Phc
Nguyn Lc Phc
Hunh Nht Phng
L Nh Phng
Nguyn Hoi Phng
Nguyn Minh Phng
Nguyn Ngc Phng

80
60
55
50
55
65
55
75
65
65
55
60
60
50
50
60
60
55
70
75
55
75
55
55
60
55
70
55
55
55
55
55
55
55
60
65
55
45
70
50
60
50
45
65
50
60
55
55
60

75
57
92
65
77

70
75
70
58
76

75
75
65
70
75

82
82
70

66
83
67
75

70

60

75
67

65
57
75

70
95
75
55
65
65
50
75
70
90
65
50

68
75
85

58
73

70

66
71

65
72
72
97
75
97
55
72
70
85
75
77
75
55
65

70
97
65
80
62
75
67

61
75
73
64
80
66
74
50
58
66
70
63
63
70
71
53
53
63
55
88
65
71
58
63
55

90
50
65
65
50
55
55
70
70
80
70
70
70
70
80
80
50
55
65
70
70
55
70
55
75
65
80
55
70
55

6520359
6520360
6520361
6520362
6520363
6520364
6520365
6520366
6520367
6520368
6520369
6520370
6520371
6520372
6520373
6520374
6520375
6520376
6520377
6520378
6520379
6520380
6520381
6520382
6520383
6520384
6520385
6520386
6520387
6520388
6520389
6520390
6520391
6520392
6520393
6520395
6520396
6520399
6520400
6520401
6520402
6520403
6520404
6520406
6520407
6520408
6520409
6520410
6520411
6520412

Trn Minh Phng


#N/A
V Th Phng
inh Vn Phng
Bi Minh Qun
L Hong Qun
Phm Minh Qun
Trng Trng Qun
L Quang
L Ph Qu
Phm Thanh Quc
Phan Duy Quc
Bi Duy Qy
Nguyn V Ngc Quyn
L Quc Quyn
Nguyn Th Nh Qunh
L Trng Sa
Nguyn Echam Samuel
Ng V Sang
Nguyn Xun Sang
Trn Minh Sang
V Thanh Sang
V Tin S
L Anh Sn
Lu Nguyn Quc Sn
Nguyn Hi Sn
Nguyn Ngc Sn
Nguyn Trung Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Vit Sn
Nguyn V Trng Sn
Phan c Sn
#N/A
Trn Th Sn
V Hong Hi Sn
V Th Hoi Sn
Trn Th Minh Sng
Bi Anh Ti
H Quc Ti
Hunh L Tn Ti
L Vn Ti
L Cng Ti
Trn Vn Ti
Minh Tm
Dng Ch Tm
Dng Thanh Tm
Hunh Hu Tm
V Hng Tm
on Thanh Tn
Nguyn Minh Tn

35
50
50
40
50
50
50
65
60
50
40
40
55
50
75
80
50
80
60
65
40
50
60
60
35
40
40
60
80
65
45
65
75
70
70
60
80
55
55
65
55
80
55
85
55
40
70
70

80
77
67
75
87
63
62
65
72
80
90
67
70
75
77
80
77
75
70

45
68
82
73
63
64
63
58
60
50
71
63
58
80
86

71
90
58
80
72
81

75
50
70
65
70
80
50
50
65
50
75
75
85
90
75
70
65
75
65
85
75
74
55
70

100
82

88
71

70
50

75
80
92
87
75

70
80
65
65
60

67

61
58
75
73
63
73
58

65
62
82

76
63

70
60

66

70
70
65
65
65
65
70

92
92

70
63

90
65

6520414
6520416
6520417
6520418
6520420
6520421
6520422
6520424
6520426
6520427
6520428
6520429
6520430
6520432
6520434
6520435
6520436
6520437
6520439
6520440
6520441
6520442
6520443
6520444
6520446
6520447
6520448
6520449
6520450
6520451
6520452
6520453
6520454
6520455
6520457
6520458
6520459
6520460
6520461
6520462
6520463
6520464
6520465
6520466
6520467
6520468
6520469
6520470
6520471
6520473

Nguyn Anh Tn
L H Xun Thi
V Minh Thi
Nguyn Ngc Thn
ng Vn Thng
Dip Vng Thng
inh Xun Thng
L Duy Thng
Phan Xun Thng
Trn Tt Thng
ng Xun Thanh
H Nguyn Xun Thanh
Nguyn Ch Thanh
Nguyn Vn Thanh
Bi Trung Thnh
Cao B Thnh
Lm Vn Thnh
L Tin Thnh
Nguyn Cng Thnh
Nguyn Tin Thnh
V Vn Thnh
L Tn Thnh
Lng Vn Thao
Bi Minh Tho
V c Tho
Nguyn Hu Th
Nguyn nh Thi
m Vn Thin
o Vn Thin
Trnh c Thin
H Quang Thnh
Nguyn Quc Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn L Trng Th
Nguyn c Thng
Nguyn Hng Thng
Phm Quang Thng
Trn Minh Thng
Trn Th Thng
Nguyn Ngc Hoi Thu
Hunh Trn Th
Trn Quc Vn Th
Nguyn nh L Thun
L Ngc Thun
Nguyn Ha Thun
Phan Khnh Thun
V Minh Thc
Phm Cng Thng
Phm Th Thanh Thy
Nguyn Th Thy

75
75
80

40
50
70
40
45

35
75
70
30
65
35

65
75
80
75
65
82

80
75

90
87

63
78
42
82
68

65
65

55
58

82
80

58
67
75
58
53

55
65

85
80
65
60
75
35
70
60
95
55
60
60
55
50
70
55
65
50

35
30
65
40
35
35
70
50
45
50
45
35
35
35
40
55
80
35
50
65
45
45
45
35
70
35

70
67
67
57

55
70
64
66

75
75

75
71
53
70
70
60
50

85
70
65

60
50
65
55
65
50
60
80
70
60
60
60
55

87
77
70
95
65
62
70
85
70
85
60
75
65
87

56
82
63
95
51
75
55
62
71
73
57
71
63
68

75
60
90
65
55
65
50
75
80
65
80
75
55

58

6520474
6520475
6520476
6520477
6520478
6520479
6520480
6520481
6520482
6520483
6520484
6520485
6520486
6520487
6520489
6520491
6520492
6520493
6520494
6520495
6520496
6520499
6520500
6520501
6520502
6520503
6520504
6520505
6520506
6520507
6520508
6520510
6520511
6520512
6520513
6520516
6520518
6520519
6520520
6520522
6520523
6520524
6520525
6520526
6520527
6520529
6520530
6520531
6520532
6520533

Nguyn Th Thy
L Cao Thy
Vn Tin
on Ngc Tin
Nguyn c Tin
Nguyn Duy Tin
Nguyn Thi Phc Tin
Nguyn Vit Tin
Bi Trng Tin
Nguyn Chnh Tn
Nguyn Thanh Tn
Phan Quc Tn
Phan Thnh Tn
Trn Nguyn Trng Tn
ng Hng Tnh
V Vn Toan
Nguyn Hu Ton
Nguyn Minh Ton
Trn Quc Ton
Trn Thanh Ton
Hong Th Thy Tr
L Vit Tri
H Thanh Tr
L Minh Tr
Lng Minh Tr
Nguyn Hu Tr
Nguyn Phi Minh Tr
Phng Vn Tr
H Ngc Minh Trit
Phm S Tin Trnh
T Cm Trnh
L Thanh Trng
L Tr
on Nht Trc
L Quang Trc
Nguyn Thnh Trung
Phm Thnh Trung
Tng Vn Thanh Trung
H Nht Trng
Nguyn Nht Trng
T Xun Trng
#N/A
Nguyn Lm T
Nguyn Ngc T
Phm Ngc T
Anh Tun
Vit Tun
L Anh Tun
L Mnh Tun
L Trn Quc Tun

50
60
55
50
45
60
40
35

50
60
50
40
40
30
55
35
70
50
65
30
70

85
85
85
80
105
70
87
77
55
60
77
80
65

80
75

50
40
40
35
35
75
50
60
50
50
55
60

61
73
90
45
66

75
70
75
82
70
75
72
75
55

45
45
50
60

58
80
71
90
85
63
74

75
102
85
65
85
82
75
75
85
62
57
57
65
70
85
85
67
80
92
67
72
90

66
58
68
90
70
58
50
83
63
81
90
60
88
55
68
48

55
70

50
80
89
49
53
56
60
65

65
80
80
95
70
35
80
60
70
50
70
85
55
75
70
55
75
55
90
65
90
75
85
50
80
65
95
60
75
90
65
55
65
50
95
70
50
85
75
50
95
65
50
65

6520534
6520535
6520537
6520539
6520540
6520541
6520542
6520543
6520545
6520546
6520551
6520552
6520553
6520555
6520556
6520557
6520558
6520560
6520561
6520562
6520563
6520564
6520565
6520566
6520568
6520569
6520570
6520571
6520572
6520573
6520574
6520575
6520576
6520578
6520579
6520580
6520581
6520582
6520583
6520584
6520585
6520586
6520587
6520588
7520001
7520002
7520003
7520004
7520005
7520006

Nguyn Anh Tun


Nguyn Thanh Tun
Phm Anh Tun
T Anh Tun
T Vn Tun
Trn c Anh Tun
Trn Ngc Tun
#N/A
Hunh Thanh Tng
Hunh Thanh Tng
Phm Hong Tng
Phm Thanh Tng
V Thanh Tng
Nghim Xun Tng
T Vn Tng
Nguyn Vn Tuyn
H Long Vn
Nguyn Bch Vn
Phm Long Vn
Quch Hi Vn
Nguyn o Vin
Ng Quc Vit
Nguyn Hong Vit
Nguyn Hng Vit
Phan Lm Hong Vit
V Quc Vit
L Hu Vinh
Nguyn Ch Vinh
Nguyn c Vinh
Phan ng Vinh
V Nh Vinh
V Xun Vinh
Nguyn Vn Vnh
L ng V
Nguyn Hong V
on Khc Vng
L Tun Vng
Nguyn Th Trn Vng
Phm Hong Vng
Phan Thnh Vng
Phan Thanh Vy
Bi Quc V
Phng Hong V
Nguyn c on
Trng Quc An
Nguyn Tun An
Hunh Xun An
Phm Nguyn Trng An
V Hoi An
L Quang An

45
45
55
55
50
60
50
55
60
60
55
55
80
60
55
55
75
80
65
70
50
55
60
75
70
60
55
50
60
50
50
55
80
65
35
55
50
75
45
60
60
55
80
45

60
72

50
76

65
90
80

85
75
60

67
92
85
85
65
75

61
58
95
90
63

70
80
59
60
75
80
75
85
55
60
60
90
90
75

70
70
85
75
82

58
80
69
66
68
63
80
62

50
70
65
65
70
50
85
65

58
65
75
56
66

80
60
75
65

52
65
67
80

72
75
62
80
66
92
70
82
72
75
55
82
100
65
70
70
77
97
90
85
80

63
51
63
55
60

70
48
53
90
63
56
90
58
70
78
80
63

55
75
60
50
50
75
65
55
87
55
80
100
82
70

91
67
91
94
82
77

7520007
7520008
7520009
7520010
7520011
7520012
7520013
7520014
7520015
7520016
7520017
7520018
7520019
7520020
7520021
7520022
7520023
7520024
7520025
7520026
7520027
7520028
7520029
7520030
7520031
7520032
7520033
7520034
7520035
7520036
7520037
7520038
7520039
7520040
7520041
7520042
7520043
7520044
7520045
7520046
7520047
7520048
7520050
7520051
7520052
7520053
7520054
7520055
7520056
7520058

L Huy Hi An
L c Anh
Trn Hng Quc Anh
Trn Hong Anh
Nguyn Tun Anh
Trn Tun Anh
Nguyn Quc Anh
L c Anh
V Vn Hong Anh
Nguyn Th Anh
L Hong Anh
Nguyn Thin n
Bi Thin n
ng Bo n
Ph Th Hi u
Hong Nguyn Bo
Nguyn nh Huy Bo
H Th B
Hunh Minh Bnh
Trn Vn Bnh
Nguyn Huy Bnh
Nguyn Thanh Bnh
Nguyn Vn Bn
Nguyn Minh Chin
Nguyn B Chung
Phm Bo Chung
Nguyn Vn Cng
Trn Vn Cng
Nguyn Tin Kin Cng
Hong Mnh Cng
V Hu Cng
Hong Cao Cng
Nguyn Ngc Cng
Hong ng Vnh Cng
Phm Minh Cng
Nguyn Hng Cng
Nguyn Hng Danh
Mai Qu Danh
Nguyn Th Ngc Dim
Phm Quang Diu
Nguyn Vn Du
Nguyn Quang Du
Phm Khng Duy
Nguyn Bo Duy
on Vn Duy
L Duy
Lu Quc Minh Duy
H Nguyn Duy
Nguyn Duy
Nguyn Anh Duy

80
70
80
85

43
62
61
50

25
55
67
70
85
55

51
76
81
80
100
85

75
80
65
75
85
75
72
87
35
50
70
50
80
35
65

50
68
59
61
68
92
50
61
63
70
66
60
66

80
80
82
95

61
71
66
71

95
80
70
70
72
115
70
70
60
85
80
82
80
30
65
50
65
90
77
50
75
70

59
95
40
71
61
71
53
90
70
70
78
60
60
53
73
58
61
58
53
65
70

0
70
65
100
100
70
95
75
50
60
95
85
90
60
85
25
70
100
100
55
25
75
75
55
65
80
75
95
65
70
65
97
72
65
50
75
100
50
87
80
65
40
50

82
70
69
100
77
95
93
66
89
98
87
81
79
77
81
81
85
57
68
95
80
62
76
100
53
85
74
77
94
83
72
68
73
81
75
85
81
60

7520059
7520060
7520061
7520062
7520063
7520064
7520065
7520066
7520067
7520068
7520069
7520070
7520071
7520072
7520074
7520075
7520076
7520077
7520078
7520079
7520080
7520081
7520082
7520083
7520084
7520085
7520086
7520087
7520088
7520089
7520091
7520092
7520093
7520094
7520095
7520096
7520097
7520098
7520099
7520102
7520103
7520104
7520105
7520106
7520107
7520108
7520109
7520110
7520111
7520112

Phan Phm Hoi Duy


Trn Nguyn Ngc Duy
Trn Nguyn i Duyn
Nguyn Hong Dng
V Tin Dng
V nh Dng
Nguyn Xun Dng
Anh Dng
Hong Minh Dng
Thi Minh Dng
Nguyn Tr Dng
Trn i Dng
Nguyn Thnh i
Nguyn Tn o
Vn Phc t
Phng Th t
L Nguyn Tn t
Bi Minh t
L Tin t
ng Tin t
L Phm Quang u
Nguyn L Hi ng
Trn Hunh ng
Thi Bnh Hi ng
Dng Xun in
Nguyn Ton nh
L Phan nh
Nguyn Huy
L Vn ng
Nguyn Thnh ng
L Hi ng
Quch Hng c
Thi Vn S Em
Trng Giang
Nguyn Trng Giang
Nguyn Vn Hanh
L Hong H
Hong Thi H
Nguyn Hi H
Nguyn Cnh H
Nguyn Xun Hm
Trnh Th Ho
Nguyn Hong Hi
Hong Nam Hi
Nguyn Hu Hi
Hng Hi
Phm Hng Hi
Nguyn Hng Hi
ng Xun Hnh
on Hu Hnh

87
75
77
60
50
50
80
80
80
85
50
90
80
95
72
75
62
80
75

90
48
63
65
50
61

80
60
80
50
70
60

53

50
60
50
50
70
65
90
60
60
75
50
80

57
60
75
60
80
70

50
58
58
53
55
75
65
63
61
55
63
60
40
55
52
63
73
55
56
50

95
55
70
77
75
60
50
85
90
90
80
72
90

67
56
63
53
86
65
58

66

48
62
70
80
70
72
60
80

53
56
57
50
25
58

80
55
80
70
50
70
85
75
75
75
65
95
50
100
60
70
95
95
80
55
93
50
60
60
100
70
25
80

90
89
100
83
72
66
88
83
62
71
83
89
100
81
60
64
79
85
67
90
96
68
82
67
65
85
87
83
79
85
75
89
84
89
78
93
76
90
99
81
71
56
98
80
90
81
73

7520113
7520114
7520115
7520116
7520117
7520118
7520119
7520120
7520121
7520122
7520123
7520124
7520125
7520126
7520127
7520128
7520129
7520130
7520131
7520132
7520133
7520134
7520135
7520136
7520137
7520138
7520139
7520140
7520142
7520143
7520144
7520145
7520146
7520147
7520148
7520149
7520150
7520151
7520152
7520153
7520154
7520155
7520156
7520157
7520158
7520159
7520160
7520161
7520162
7520163

Nguyn Minh Hnh


Nguyn c Hnh
Phm Vn Hn
Nguyn c Hin
Nguyn Minh Hiu
Nguyn Hong Hiu
L Trng Hiu
L Minh Hiu
L V Minh Hiu
Trn Minh Hiu
Nguyn Ngc Hin
Lu Ngha Hip
V Vn Hiu
Nguyn Th Hoa
V Tin Ho
Bch Thanh Hon
Trng Thanh Hong
Nguyn Thi Hong
Nguyn Hong
Nguyn Minh Hong
Nguyn Thin Hong
V Minh Hong
Trn Duy Hong
Nguyn Ngc Hong
Nguyn K Hoch
inh Quc Ha
L An Ha
T Trung Ha
Nguyn Hong H
L Huy Tin Hi
Phm Quang Hp
ng Trn Hun
L c Phc Hu
Bi Quc Huy
Nguyn Thanh Huy
L Nht Huy
Nguyn Xun Huy
Trng nh Huy
Minh Huy
Nguyn Vn Huy
Nguyn Minh Huy
L nh Huy
Nguyn Quc Huy
Nguyn Anh Huy
Thi Bo Huy
Trng Quc Hng
To Quang Hng
Nguyn Anh Hng
Hn c Hng
Phm Minh Hng

57
82
67

56
66
56

50
50
85

67
72
95

85
100
85
50

55
76
59
56

97
100
98
81
72

62
80
70
50
82

61
85
51
95
71

100
100
100
50
65
73
90
75
85
95
45

78
82
90
81
82

40
50
60
55
97
70
87
62
72
80
70
80
75
65
75
70
75
77
55
80
70
80
62
70
100
80
65
72
80
95
75
60
62

90
52
51
70
65
73
61
53
48
90
53
45
55
52
71
67
87
90
50
58
53
53
58
80
52
58
45
28
100
70
71
58

65
65
50

84
74
81
86

85
85
55
55
90
35
50
60
50
80
95
50
0
50
74
65
85
50
100
70
55
50
75
90
90
70
85

94
69
61
77
58
82
81
85
84
96
87
78
81
85
80
87
91
85
70
86
90
99
91
68
90

7520164
7520165
7520166
7520167
7520168
7520169
7520170
7520171
7520172
7520174
7520175
7520176
7520177
7520178
7520179
7520180
7520181
7520182
7520183
7520184
7520185
7520186
7520187
7520188
7520189
7520190
7520191
7520192
7520193
7520194
7520195
7520196
7520197
7520198
7520199
7520200
7520201
7520202
7520203
7520204
7520205
7520206
7520207
7520208
7520209
7520210
7520211
7520212
7520213
7520214

V Trung Hng
Trng L Hng
Trn Vit Hng
Huy Hng
Trn Th Thanh Hng
Nguyn Minh Kha
Nguyn Quang Gia Khang
Trn Minh Khang
Trn Nguyn Khnh
Hunh Trng Khnh
Trng Quang Khnh
Hong Trn Quang Khi
Trn Tin Khim
Lm Anh Khoa
Nguyn ng Khoa
Nguyn Anh Khoa
Trn Duy Khng
H Mnh Khng
Nguyn Tun Kit
Trng Th Thanh Kiu
Trn Hunh Nam Lai
Nguyn Thanh Lm
Nguyn Thnh Lm
o Kim Lp
Cao S L
Nguyn c L
H Hu Lim
Nguyn Duy Linh
Nguyn Anh Linh
Nguyn Ngc Linh
Hong Linh
Trn Ch Linh
Phm Thanh Loan
Nguyn Thng Long
Nguyn Khoa Hi Long
Nguyn Hong Long
Dng Phi Long
Nguyn Hong Long
Nguyn c Long
Trn Vn Long
Nguyn Hu Vit Long
V Kim Long
H Lc
Nguyn Phc Lc
ng Tn Lc
Nguyn Vn Lc
Phm Hoi Lc
Trn Hu Lc
Bi c Li
L Minh Lun

85
87
80
75
90
65
45
85
85
80
80
70
95
70
67
72
75
52
72
60
95
75
50
82
62
70
67
90
70
65
50
72
72
80
60
70
80
70
75
95
65
55
67
65
85
70
80

53
63
52
79
65
55
60
62
44
90
60
90
56
53
53
67
53
53
71
58
63
100
56
61
70
70
58
50
95
58
85
63
70
73
58
63
58
60
61
48
55
55
65

85
82
80
80
100
55
50
85
100
50
0
65
55
60
90
60

86
82
76
99
98
55
84
89
84
67

90
50
75
55
100
40

89

80
50
60
70
70
65
72
60
90
50
97
60
70
80
55
100
100
50
95
65
75
100
25
95
65
85

83
71
64
90
87
87
77
78
81
66
89
79
100

79
76
70
75
73

81
68
96
82

77
73
85
63
86
74
90
70
76
87
74
98

7520215
7520216
7520217
7520219
7520220
7520221
7520222
7520223
7520224
7520225
7520226
7520227
7520228
7520229
7520230
7520231
7520232
7520233
7520235
7520236
7520237
7520238
7520239
7520240
7520241
7520243
7520244
7520245
7520246
7520247
7520248
7520249
7520250
7520251
7520252
7520253
7520254
7520255
7520256
7520257
7520258
7520260
7520261
7520262
7520263
7520264
7520265
7520266
7520267
7520268

Nguyn Thnh Lun


Nguyn Xun Lc
L Vn Lu
V Th Thanh Mai
Tin Mnh
Nguyn Khc Mn
L nh Mn
Nguyn Nghim Minh
Trn Quang Anh Minh
V Trn Nht Minh
Trn Quang Minh
Nguyn Hu Minh
Trn Cng Minh
Nguyn Hong Minh
Nguyn Vn M
Trn H Phng Nam
L Nht Nam
L Hoi Nam
Hong Phng Nam
Trn Thnh Nam
V Hong Nam
Nguyn Hunh Hi Nam
inh Vn Nam
Ng Th Hng Ngn
Trn Th Kim Ngn
L Khanh Nghi
Trn Phan Minh Nghi
Trn Hng Nghip
Quang Tn Ngha
on Trung Ngha
Trng nh Ngha
H Trng Ngha
Trn Hu Ngh
Nguyn Phc Nguyn
Phm Anh V Nguyn
Lng Ch Nguyn
Nguyn Vn Nhn
Cao Phng Nh
Nguyn Hu Nhn
Trn Th Thu Nhn
Chu Hong Nht
Dng Tn Nhu
Trnh Lm Minh Nht
Hunh Thanh Nht
Hunh Th Phng Oanh
V Tn Pht
Hunh Vnh Pht
L V Hong Phi
Trn Thanh Phi
V Nhn Phong

80
70
80
82
77
77
62
75
70
80
85
74
72
95
85
70
60
47
80
85
70
80
75
95
70
45
85
75
72
77
82
70
80
65
60
69
75
60
82
100
85
85
70
80

55
66
45
71
55
61
56
53
55
95

50
95
70
85
55
100
50
55
45
60
50
87
90
75
70
53
70
100

54
90
88
96
85
85
84
76
46
68

56
65
56
51
70
70
52
60
81
80
10

50
55
60
65
100
65
55
90
100
95

84
69
81

58
58
85

50
70
85
65
100
80
75
100
65
75
55

58
85
90
85
46
68
80

90
51
80
75
53
100
95
35
61
82
56
71
58
61

85
90
95
100
70
65
55

75
81
84
87
83
84
83

96
86
85
87
92
83
94
71
91
97
67
88
71
93
89
71
76
74
94
92
87
91
90
79
74

7520269
7520270
7520271
7520272
7520273
7520274
7520275
7520276
7520277
7520278
7520279
7520280
7520281
7520282
7520284
7520285
7520286
7520287
7520290
7520291
7520292
7520293
7520295
7520296
7520297
7520298
7520300
7520302
7520303
7520304
7520305
7520306
7520308
7520309
7520311
7520312
7520313
7520314
7520315
7520316
7520317
7520318
7520319
7520320
7520322
7520323
7520324
7520326
7520327
7520328

Nguyn Thanh Phong


Nguyn Hng Phong
Ng Quc Phong
Trn Thanh Phong
Ha i Phong
Hong Bo Ph
Nguyn Xun Ph
H Hu Phc
Lm Vnh Phc
on nh Phc
Duy Phc
Trn Minh Tn Vnh Phc
Nguyn Tr Phc
Nguyn Ngc Phc
H Th Minh Phng
Nguyn Thnh Phng
Nguyn ng Phng
L Quang Phng
H Vn Phc
n H Chung Phc
Phm Hoi Phc
u Nht Quang
Nguyn Phng Quang
Nguyn Triu Quc
V Bo Quc
Trn Vn Qu
Cao Th Huyn Sa
L T Thch Sinh
Trng Vit Sn
Trn Minh Sn
Nguyn Tng Sn
Nguyn Thanh Sn
Nguyn Thanh Tm
V Huy Tm
Vng Xt Ty
Nguyn Ch Thanh
Nguyn ng Thi
Nguyn Anh Thi
Nguyn Duy Thi
Nguyn Th Thnh
Trng Trung Thnh
o Ngc Thnh
Nguyn Trung Thnh
L Phc Thnh
Trn Thch Tho
Thi Th Thu Tho
Trng Quang Thnh
V c Thng
Phm Ngc Thng
Nguyn c Thng

54

25

72

85
82
60
85
72
65
80
70
82
77
67
85
82
95
85

68
50
53
63
56

65
60
60

72
78
53
74
85

80
60
65
50
30
60
70
90
65
50
60
82
80
65
75
75
50
80
80
65
92
50

65
95
53
53
25
59
57
71
72

60
75
72
65
75
75
62
80
80

55
60
73
55
61
80
70
80
56

58
61
53
69
63
58
70
71
68
50
50
55
66
90
63
61
61
52
51

70
0
95
75
92
40
97
100
95
100
70
55
65
60
90
58
40
60
50
90
100
50
65
100
95
90
65
90
65
100
25
85
50
50
55
100
100
90
95
55
50
50
80

87
87
93
72
87
100
81
85

79
68
89
83
75
85
90
98
63
78
98
84
87
81
75
83
98
56
87

90
79
88
92
89
81
60
83
77

7520329
7520330
7520331
7520332
7520333
7520334
7520335
7520336
7520337
7520338
7520339
7520340
7520341
7520343
7520344
7520345
7520346
7520347
7520348
7520349
7520350
7520351
7520352
7520353
7520354
7520355
7520356
7520357
7520358
7520359
7520361
7520362
7520363
7520364
7520365
7520368
7520369
7520370
7520371
7520372
7520373
7520374
7520375
7520376
7520377
7520378
7520379
7520381
7520383
7520385

Nam Th
Nguyn Minh Thi
Phm Minh Thin
Nguyn Hong Thnh
V Quang Thnh
L c Thnh
Phan Quc Thnh
L Pht Th
V Nh Thng
Ng Duy Thng
Phan Vn Th
Ng Ngc Th
Trn Quang Thun
Hunh Minh Thun
Trn Quang Thun
Nguyn c Thun
L Cng Minh Thun
Thi Minh Thuyn
Trn Th Kim Thy
Nguyn Th Thy
Nguyn Cao Nguyn Thy
Nguyn Tn Thng
Mai Hong Hoi Thng
Phan Thng Thng
Trn Huy Tin
Nguyn Trung Tin
Nguyn Quang Tin
Trn Minh Tin
Nguyn Nht Tin
Trn Quang Tn
V Ch Tnh
Trn Minh Tnh
Khng S Ton
H Minh Ton
Nguyn V Ton
Hong Th Bch Trn
Thi Kim Triu
L Cao Tr
Nguyn Trng ng Trnh
V Thanh Hong Trung
Nguyn Bo Trung
L Thnh Trung
L Trn Tin Trung
Lng V Trc
Nguyn Xun Trng
Nguyn Duy Trng
Ng Nht Trng
H Nht Trng
Nguyn Ngc Trng
Trnh Vn Tun

62
90
72
30
77
100
70
80
100
60
77
82
80
80
70
62
57
70
70
75
82
100
80
75
85
85
75
80
80
65
80
80
60
62
100
62
50
67
75
60
75
72
60
52
85
80
80

90
90
63
55
62
73
52
50
83
60
50
73
61
70
85
55
80
92
50
66
51
95
77
95
75
71
72
56
55
70
46
90
25
53
58
85
53
65
55
58
90
55
61
58
80
65
60
61
62

90
85
50
55
95
95
50
50
100
60
55
100
50
50
85
60
75
100
55
75
85
100
100
85
60
97
70
85
45
65
65
95
45
50
70
95
55
100
55
75
55
50
40
90
50
60
55
70
70
70

87
97
85
97
100
78
93
83
71
82
81
64
94
59
72
95
67
90
88
87
76
97
82
93
82
89
69
68
87
92
58
83
89
81
89
93
83
73
81
69
81
79
81
80
87
93
85

7520386
7520387
7520388
7520389
7520390
7520392
7520393
7520394
7520395
7520396
7520397
7520398
7520399
7520400
7520401
7520402
7520403
7520404
7520405
7520406
7520407
7520408
7520409
7520410
7520411
7520412
7520413
7520415
7520417
7520419
7520420
7520421
7520422
7520423
7520424
7520425
7520427
7520428
7520429
7520430
7520431
7520432
7520433
7520434
7520435
7520436
7520437
7520438
7520439
7520440

Phm Trng Hong Tun


Nguyn Thnh Tun
V Hong Tun
Nguyn Minh Tun
V Minh Tun
Trn Anh Tun
Nguyn Vn Tuyn
Cao Vin T
Nguyn Mnh T
Nguyn Ngc Sn Tng
Phm Thanh Tng
Trng Thanh Tng
L Phng Tng
V L Thanh Tng
L Hong Tng
Hong Ngc Tng
Nguyn Thanh Tng
L Thanh Tng
L Xun Tng
Trn Thanh Tng
Nguyn Quc Uy
Lng Chn Vin
Nguyn Quc Vit
Nguyn Nh Vit
Mai Hong Vit
Nguyn u Quang Vinh
ng Thnh Vinh
Trn Nguyn Hong V
L Hong V
Trn Minh V
Thi Quang V
Dng Tin Vng
Trn Cng Vng
L Quc Vng
Nguyn Lng Yn Vy
Mai c An
Lm T Bnh
Nguyn Kim Dung
Trn Hi ng
Triu Minh c
Trng Cn Em
L Trung Trng Giang
Ha Thin Ha
Nguyn Bo Khi
Trn Trng K
T Thi Ngha
Nguyn Hu Nht
Nguyn Tr Pht
Trn Minh Pht
Nguyn Thanh Phong

57
75
82
70
65
55
82

55
57
72
80
82
72
72
70
75
83
65
80
62
62
80
85
70
72
75
80
100
70
70
77
95
100
80
80
80
65
80
90
60
77
95
70

75
55
75
62
56
67
63

70

81

50
100
70
85
50

81
96
81
81
81
72

43
30
55
56
61
95
56
53
57
71
57
95
66
56
54
70
59
57
51
53
63
48
60
53
90
66
63
66
51
58
53
54
53
57
55
61
72
57
61

50
95
75
75
85
50
100
85
95
85
75
70
85
60
60
95
100
50
40
70
60
60
100
60
80
95
80
75
65
70
70
50
55
50
75
100
80
55
85

81
83
66
85
78
80
100
74
72
81
80
87
77
57
64
63
83
66
73
81
56
98
66
97
100
81
97
85
89
78
90
85
70
72
83
84
89
83

7520441
7520442
7520444
7520445
7520448
7520449
7520450
7520452
7520453
7520454
7520455
7520456
7520457
7520458
7520459
7520460
7520461
7520464
7520465
7520466
7520467
7520468
7520469
7520470
7520471
7520472
7520473
7520474
7520475
7520476
7520477
7520478
7520479
7520480
7520481
7520482
7520483
7520484
7520485
7520486
7520487
7520488
7520489
7520490
7520491
7520492
7520493
7520494
7520496
7520497

L V Phng
Mai Th Sn
L V Hu Ti
L Duy Tn
Trn Trung Tnh
Trn Bo Trung
Nguyn Minh Tun
Nguyn Phm Vi
Nguyn Th Nh
Trn Triu Hong Anh
Nguyn L Anh
V nh Chinh
Trn Trung Chnh
Nguyn Kim Dun
Trng Duy
L Hu Duy
Nguyn Tun Dng
Phm Trnh ng
V Hong Hi
L Thanh Hi
Bi T Hu
Nguyn Trung Hiu
Hunh Nhi Hiu
Trn c Hitachi
Trn Cng Hoan
Phm Nguyn Huy
Nguyn Quc Hng
L Vit Khnh
Nguyn Thnh Kh
L Hunh Khng
Phan Trung Kin
Tng Xun Linh
Nguyn Mu Lnh
L Minh Lc
Phm Duy Lc
Nguyn Trn Duy Mnh
Hunh Tr Minh
V Vn M
u Vn Nguyn
Mai Tr Nguyn
Hong Cng Nguyn
Nguyn Hu Nht
on Duy Ninh
L Thanh Quang
Nguyn Trng Quc
Trnh Hong Vit Quc
Nguyn Th Kim Quy
Cao Nguyn Trung Sang
Phm Vit Sn
Bi Thnh Tm

74
50
82

80
70
60
80
70
67
60
70
85
75
90
92
75
60
80

30
80
70
70
87
70
60
52
80
75
62

32
71
30
97
25
64
57
60
85
85
80
53
56
63
62
74
80
61
52
45

51
90
28
52
57
76
62
49
53
51
60
90
71

80
80
80
80
80
72
82
75
75
55

50
61
71
81
61
60

85
50
100

82
75
63
98

60
90
60
60

80
56
77
68

55
85
95
25
90
25
60
75
70
70
65
60
55
60
65
60
70
55
55
80
98
55
55
50
75
65
60
100
55

77
100
85

55
55
65
55
75
90
65
50
55

76
60
59
85
74
90
63
85
62
75
81
52
67
78
88
98
81
71
60
87
73
78
98
69
79
80
86
85
63
80
98
87
64

7520498
7520499
7520500
7520501
7520502
7520503
7520504
7520505
7520506
7520507
7520508
7520509
7520510
7520511
7520512
7520513
7520514
7520515
7520516
7520517
7520519
7520520
7520521
7520522
7520523
7520524
7520525
7520526
7520527
7520528
7520530
7520531
7520532
7520533
7520535
7520537
7520539
7520542
7520543
7520544
7520545
7520546
7520547
7520548
7520549
7520550
7520551
7520554
7520555
7520556

Trn Th Thanh Tm
Lng Vnh Tho
Ng Vn Thi
Nguyn Khnh Thut
Nguyn Vn Trng
Dip Anh Tun
Bi Nguyn Dip T
Hunh Tng
Phan Quc Vn
Phm Ngc Vin
Nguyn Quc Vit
Nguyn Hong V
T Hng Vng
Nguyn Minh Vng
Nguyn Th Anh
#N/A
Nguyn Duy Bng
Nguyn Quc Bo
Phm Dim Ngc Bch
#N/A
Nguyn Quc Bnh
Trn B Chinh
Hong Mnh Cng
L Qu Quc Cng
Phng V Cng
L Th Duy an
Dng Trung c
Nguyn Vn Dng
Thi Hong Dng
Nguyn Vit Dng
Nguyn Anh Duy
Phm Ngc Duy
Nguyn Tun Duyt
#N/A
Trn Tuyt Hnh
ng c Hip
Nguyn c Hiu
L Xun Hon
inh Tin Hong
Trn c Hng
Nguyn Vn Hu
Nguyn Quc Huy
Phm Hong Huy
#N/A
Trng Quang Huy
Mai Tn Huyn
V Nguyn Khi
Phm Xun Linh
Vng Hong Linh
Hunh Minh Lc

85
80
65
87
70
75
69
90
80
50
87
80
65
65
90

58
61
57
56
60
66
50
72

80
90
60
50
60
80
25
70

83
90
67
85
75
78
57
98

61
61
70
52
58
75

95
55
82
65
80
80

83
85
83
66
81
85

65

56
70

60
65

81
83

85

67

90
80
65
95
80
80
80
80
65
80
30

62
70
53
60
41

58
63
30

80
55
95
100
75
97
65
70
65
65
80
60
50

96
79
87
82
91
91
77
43
73
69
70
77
66

72
85
57
95
67
80
100
77
35
65
80

90
75
55
48
65
48
81
60
15

65
85
60
85
50
80
90
50
70

90
83
71
97
69
87

64

100

75
80
100
100

71
90
68
54

90
25
75
85

75

56

85

74
68

85
96

7520557
7520558
7520559
7520560
7520562
7520563
7520564
7520567
7520570
7520572
7520574
7520575
7520576
7520577
7520579
7520581
7520584
7520585
7520587
7520588
7520589
7520590
7520593
7520594
7520597
7520599
7520600
7520602
7520603
7520604
7520605
7520606
7520607
7520608
7520609
7520610
7520611
8520001
8520002
8520003
8520004
8520005
8520007
8520008
8520009
8520010
8520011
8520012
8520013
8520014

Nguyn i Lc
Hunh Thanh Long
La Bo Long
#N/A
Hunh Phm Tun Minh
Trnh Ngc Minh
Nguyn Th L My
Phm Th Lan Phng
Phm Vn Qun
Nguyn Xun Quang
Nguyn Trung Quc
u c Qunh
Hunh Ch Ti
o Ngc Thch
Hong Minh Thng
#N/A
Trn Minh Thnh
Nguyn Minh Tho
Nguyn Xun Tho
#N/A
Nguyn Vin Thin
Ung Th Thoa
Nguyn Duy Tip
Nguyn Th Thu Trang
Trn Trung
Phm Sn Trng
ng Anh T
L Hong Tun
Trn Phc Vit
Kiu Trn V
L Dip Nguyn V
L Vn Vui
Nguyn Ngc Vng
o Th Thu Vy
Trn L Vy
V Thnh Xuyn
Hunh Thnh
Cao Vn An
Trnh Thanh An
#N/A
L Trng An
Nguyn Tun Anh
Nguyn Tun Anh
Trn Th Anh
Lu Vit Tun Anh
Trn Tun Anh
L Tun Anh
#N/A
Dng Trung Vit Anh
Trn Nht Anh

90
70
92

71
50
71

80
60
95

85
78
94

82

65
49
61
20

80
85

58
97

95
60
50
70
60
65
100

45
90

55
95

77
75
89
82
92
90

65
80
95

71
60

70
100

83
84

75
80
80
90
65
80

50
83
51
71
58
63
51
60
89
59
56
60
31
90

50
95
55
82
70
75
25
50
100
65
75
85

73
95
72
90
81
84

70
55
55
95

87
66
72
97

100
90
50
50

97
85

60
62
60
80
87
60
80
82
80

80
100
70
70
65
72
75
70

40
90
78

58

84
98
87
65
95

75

50
72
55

63
81
91
80

56
51

65
55

99
80

8520015
8520016
8520017
8520018
8520019
8520020
8520021
8520022
8520023
8520024
8520025
8520026
8520027
8520029
8520031
8520032
8520033
8520034
8520035
8520036
8520037
8520038
8520039
8520040
8520041
8520042
8520043
8520044
8520045
8520046
8520047
8520048
8520049
8520050
8520051
8520052
8520053
8520054
8520055
8520056
8520057
8520058
8520059
8520060
8520061
8520062
8520063
8520064
8520065
8520066

V Duy Anh
L Tun Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Duy Anh
Nguyn L Vn nh
Trn c n
Trng n
#N/A
Vng Ngc Bo
L nh Bo
Nguyn inh nh Bo
Hong Trng Quc Bo
Bi Vn Bng
Ung Quc Bnh
Hunh Thi Bnh
ng Tiu Bnh
#N/A
L Ch Cnh
Nguyn Ngc Cn
L Hong Chnh
Nguyn Th Dim Chu
Li Ngc Thi Chu
Nguyn Ngc Chi
Nguyn Hu Chin
Phm Minh Chin
Nguyn Vn Ch
Mai Hu Chung
V Vn Chng
Nguyn Hong Vn Chng
Trn Quc Cng
Trnh Xun Cng
L Th Cng
T Ho C
Dng Nguyn Khnh Cng
Nguyn Tun Cng
Nguyn Hng Cng
o Minh Cng
inh Dng Kin Cng
Nguyn Hng Danh
Nguyn Ngc Danh
Dng Thn Dn
Chu Minh Di
Lu Vn Dip
T T Do
H Ph Doanh
Chung Ngc Minh Duy
L Thanh Duy
#N/A
L Quang Duy
Phm Th Duy

75
68
61
58
50
73

50
60
70
55
70
75
50
50

66
50
54
75
66
59

75
95
70
55
60
75
80

82
85
89
94
77
89
69

70
70
70
50
75
50

84
90
75

100

100
78
76

66
68
56
63
59
58

70
53
56
59
65
61
66
61
61

61

65
50
50
60
85
50
50
50
65
65
55
90
60
55
70
70

50
73

55
50

76
82
73
91
90

80
81

80
67
85
67
77
87
87
53
87
74
55
73
70
89
60
81

55
51

90

90

8520067
8520068
8520070
8520071
8520072
8520073
8520074
8520075
8520076
8520078
8520079
8520081
8520082
8520083
8520084
8520085
8520086
8520087
8520088
8520090
8520091
8520092
8520094
8520095
8520096
8520097
8520098
8520099
8520100
8520102
8520103
8520104
8520105
8520106
8520107
8520108
8520113
8520114
8520115
8520116
8520117
8520118
8520119
8520120
8520121
8520122
8520123
8520125
8520126
8520127

#N/A
Phan Th Duy
on Duy
Nguyn Hng Duy
Phan Ha Hu Duy
on Vit Dng
ng Cng Dng
H Thanh Dng
Nguyn Minh Dng
Nguyn Ngc i
Quang i
Tr L Tin t
Trn Quc t
Hong Kim t
Nguyn Tun t
#N/A
Lc Vn ng
V Ngc Hi ng
V Trng c
Hunh Cng nh
Nguyn Phng n
L Phc ng
Trn Hu c
Nguyn Thnh c
#N/A
ng Minh c
L Quang c
Nguyn Hong c
Nguyn Ch Duy c
Nguyn Kim Gip
Ninh Vit H
Trn Hng H
Hong Minh Hi
Nguyn Vn Hi
Nguyn Thanh Hi
Bi Huy Hi
Bi Trung Hiu
Hunh Trng Hiu
#N/A
Phm Minh Trung Hiu
T Trung Hin
Nguyn Vinh Hin
Hunh Hong Hip
Phm Vn Hip
Nguyn Thnh Hip
V Ha Hip
Nguyn Hinh
Tn Tht Hin
Nguyn Vn Hoan
Ng nh Th Hon

48
75

70
100
75

61

65
75

78
100
59

65
75
55
95
70
50
50
70

70
83
83
95
78
91
72
80
56
71

54
50

55
60
50
93
55
50
85
50

74
89
74
98
83
84
99
90

65
54
48
51
52

75
65
65
50
65

80
84
68
89
80

50
70
70
80
60
55
75
50
50
75

73
88
100
81
75
53
81

70
63
65
50
80
70
75
65

90

65
68
65
50
60

56
44
50
49
57

66
67
57
63
53
56
75
57
60
57
76
46
61
65
53

95

97
83
91
70
92
81

8520128
8520129
8520130
8520131
8520132
8520134
8520135
8520136
8520137
8520139
8520140
8520141
8520142
8520143
8520144
8520145
8520146
8520147
8520148
8520150
8520152
8520153
8520154
8520155
8520157
8520158
8520159
8520160
8520161
8520162
8520163
8520164
8520165
8520166
8520167
8520168
8520169
8520170
8520171
8520172
8520173
8520174
8520175
8520176
8520178
8520179
8520180
8520181
8520182
8520184

Nguyn Hon
Trn Xun Hong
Nguyn Minh Hong
Trng Phi Hong
Nguyn Minh Hong
Trn nh Vnh Hong
Trn Huy Hong
V Vn Ha
Trnh Phc Hang
Phan Hu Huy
L Quang Huy
ng Vn Huy
Ng Vit Khnh Huy
Trnh Quc Huy
T Hng Phc Huy
Trn Quang Huy
Phm c Huy
Nguyn Nguyn Huy
Nguyn Cng Huy
Nguyn ng Hng
Trng V Ngc Hng
Tn Thanh Hng
H Thanh Hng
V Tn Hng
Nguyn ng Hng
Nguyn V Hng
Nguyn Mnh Hng
o Lng Hng
Phan Quc Hng
Cao Gia Hng
Hong Thi Hng
Phan Thanh Hng
Hong Mnh Hng
Nguyn Ngha Hng
L Th Hoa Hng
Nguyn Vn Hu
Nguyn Quang Kha
#N/A
Hong Nguyn Khang
Nguyn Hunh Trng Khang
V Hong Khanh
Nguyn Vit Mai Khanh
Trn Cnh Khnh
Nguyn Hng Nguyn Khoa
H ng Khoa
Phm V ng Khoa
Phm Anh Khoa
C Duy Khoa
Nguyn Th Khi
Nguyn Trung Kin

65

70
65
65
75
50
90
65
90
65
50
88
50
70
65
85
55
60
50
65

82
79
88
75
75
94
85
82
88
73
69
71
73
79
84
71
87
85
79

55

65
55
60

98
90
81

50

50

98

65
51
70
65

85
80
55
75
80
55
65
75
50
50

79
85
85
71
70
86
85
77
98
68
76

50
75
80
50
65
85
80

90
98
75
72
87
78
68

60
55
81
70

95
84
80
94

70
50
72
65
70
63

61
48
70
51
62
65

60

51
45
61
53
65
62
75
50

63
57
55

8520185
8520187
8520188
8520189
8520190
8520191
8520193
8520194
8520195
8520196
8520197
8520198
8520199
8520200
8520201
8520202
8520203
8520204
8520205
8520206
8520208
8520209
8520210
8520211
8520212
8520213
8520214
8520215
8520216
8520217
8520218
8520219
8520220
8520221
8520224
8520225
8520228
8520229
8520230
8520231
8520234
8520235
8520236
8520237
8520240
8520241
8520242
8520244
8520245
8520247

L Ngc Cao Kim


L Quang Lm
Hunh Thanh Lm
Phm Ph Lm
#N/A
Phm Vn Lm
Nguyn Vn Lm
Nguyn Lm
Hunh Hong Lm
L Vn Lng
Nguyn Trn L
Bi Thanh Lim
Trng Quang Lim
H Duy Nht Linh
Nguyn Th Quang Linh
Trnh Anh Linh
Trn Hn Linh
Nguyn Hu Linh
Nguyn Hng Linh
Nguyn V Long
Nguyn Hong Long
Phan B Long
Trnh Thanh Long
Nguyn Vn Long
Nguyn Hu Lc
Cao Hunh Lc
Nguyn Phc Lc
Trn Xun Lc
Nguyn Th Lun
Trn Thnh Lun
Nguyn Thnh Lun
Phan Ngc Minh Lun
Hong Hi Lun
Trn Hong Lun
L Tn Lut
Nguyn Vn Lc
Nguyn V Hng Mnh
Nguyn Th Mn
Hng Quc Minh
Trn Hong Minh
Phm Nht Minh
Vn Ngc Minh
Nguyn Vn Minh
L Thi Minh
ng Thnh Nam
Hong nh Nam
Nguyn Hoi Nam
L Trn Hoi Nam
Mai Phng Nam
Nguyn ng Thnh Nam

51
50
68
57
70
71
65
66
53
52
75
62
50
57
56
71
70
53
63
58

50
85
50
85
95
65
80
75
70
65
55
70
55
60
65
85
80
50

88
85
84
81
81
100
82
87
87
74
76
91
79
71
82
93
82
91
67
89
90

76
73

80
70
70
80
90
90
95
75
70
75
70
60
70
80
60
80
50
80
60
55
80

52
63
56
53
61
68

50
90
50
70
85
65

79
68
90
89
83
72

66
75
76
73
60
72
62
71
60
63
63
52

71
85
95
89
78
83
80
92
68
86
65
84
95
73
90
80
80

8520248
8520253
8520254
8520255
8520256
8520257
8520258
8520259
8520260
8520261
8520262
8520263
8520265
8520267
8520269
8520270
8520272
8520273
8520274
8520275
8520276
8520277
8520279
8520280
8520282
8520283
8520284
8520285
8520286
8520288
8520289
8520290
8520291
8520292
8520293
8520294
8520295
8520296
8520297
8520298
8520299
8520301
8520302
8520303
8520304
8520305
8520306
8520307
8520308
8520310

L B Nam
Phm Trng Ngha
Nguyn Anh Ngc
Dng c Ngc
Nguyn Lng Anh Ngc
Trn Trung Ngn
Bi Thnh Nguyn
Phm Trung Nguyn
Nguyn Th Nguyn
#N/A
Dng Hng Nguyn
Trn Th Thanh Nhn
Trng Cng Nhn
Nguyn Thnh Nhn
Thi Minh Nht
Phm Siu Nhin
V Th Bch Nhung
H Th Xun Ni
L Xun Ninh
Nguyn Vn Oanh
Nguyn nh Php
Thnh Pht
L Ngc Phi
Hang Vn Phong
Nguyn V Phong
ng Thanh Ph
Nguyn c Ph
on V Bnh Ph
Nguyn c Ph
Ng Trn Vnh Phc
Nguyn Hu Phc
V Xun Thin Phc
Bi Hnh Phc
Phm Ph Phc
Trng Ton Khng
Lu c Phng
Nguyn L Hoi Phng
Hunh Hu Phng
Nguyn Tam Phng
Nguyn B Phc
V Tn Phc
Cao Th Bch Phng
L Vn Quang
Lng Xun Quang
Cao Nht Quang
Nguyn Minh Quang
L Anh Qun
ng L Qun
Nguyn Minh Qun
Trn Minh Qun

71
52
65
61

57
59
52
51
50
71
71

51
62
62
52
61
52
51
56
52
62
53
63
60
74

52
63
61
65
50
50
58
61

75
65
80
85
70
50
65
75
80
60
50
60
65
55
50
70
75
75
70
60
60
75
55
65
55
90
65
50
75
65

65
51
85
70
85
85
70
60
50
50
50
50
75

93
72
72
75
99
66
72
82
72
71
90
82
83
98
90
95
67
83
75
82
77
63
76
90
75
78
99
91
83
98
84
83
58
81
90
79
96
81
84
87
79
86
73
80

8520311
8520312
8520313
8520314
8520315
8520317
8520318
8520319
8520320
8520321
8520322
8520323
8520325
8520326
8520327
8520329
8520330
8520331
8520332
8520333
8520334
8520335
8520336
8520337
8520338
8520339
8520340
8520341
8520342
8520343
8520344
8520345
8520346
8520347
8520348
8520349
8520350
8520351
8520352
8520353
8520354
8520355
8520356
8520357
8520358
8520359
8520360
8520361
8520363
8520364

Bi Minh Sang
Nguyn Tun Sang
Sm Mc Su
Nguyn Duy S
Trn Thanh Sn
Phm Ngc Sn
Nguyn Ngc Trng Sn
Phm Th Sn
Nguyn Hng Sn
Trn Ngc S
Nguyn Nht Ti
Ng Tn Ti
Nguyn Trng Thnh Tm
Hunh Xun Tm
ng H Tm
Nguyn Thanh Tm
Tng Vn Tn
Bi Minh Tn
Phm Thanh Tn
on Minh Tn
Phm Hng Tn
Nguyn Minh Tn
Phm Ngc Tn
Nguyn Cng Tn
Nguyn Ch Thanh
V Tin Thi
ng Quc Thi
Bi nh Thi
Nguyn Quc Thi
V Cng Thnh
Dng Cng Thnh
L Khnh Thnh
L Hu Thnh
Nguyn Thnh
L t Thnh
Nguyn Tt Thnh
Chu Vn Thnh
Trn Hu Thnh
Trn Ngc Thnh
Nguyn Hunh i Thnh
Nguyn Tin Thnh
V c Thnh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Tn Thnh
Cng Thnh
Nguyn Thnh
Nguyn Xun Tho
Mai Th Bch Tho
Trn Vn Thng
V Quc Thng

60
71
64
70

50
66
51
61
52
67
71

63
70
63
43
61
76
50
61
51
70
65

60
66
61
68
50
65
66
62
53
43
61
52
63
60
53
66
65
53

65
60
55
55
90
88
50
70
58
75
50
50
65
60
55
50
50
60
50
95
65
75
83
65
50
80

70
90
55
85
50
100
80
80
80
64
70

70
95
100
95
50
80

82
87
91
76
86
88
81
95
88
77
83
70
85
81
85
87
77
94
100
87
75
85
81
63
95

90
94
67
100
90
74
85
90
81
65
83
67
97
79
91
85
98
60

8520365
8520366
8520367
8520368
8520369
8520370
8520371
8520372
8520373
8520374
8520375
8520376
8520377
8520378
8520379
8520381
8520382
8520383
8520384
8520385
8520386
8520387
8520388
8520389
8520390
8520391
8520392
8520393
8520394
8520395
8520396
8520397
8520398
8520399
8520400
8520401
8520402
8520403
8520404
8520405
8520406
8520407
8520408
8520409
8520410
8520411
8520413
8520414
8520415
8520416

Lng Vn Thng
Hunh Quyt Thng
Trn Tt Thng
Nguyn Minh Thng
Hong c Thng
Mn Vn Thng
Quyt Thng
Ng Xun Th
L Th Thu Thi
Hunh Nguyn Tng Thi
V Trng Thi
Hong Thin
#N/A
Nguyn Tn Thin
Trn Ngc Thin
L Vn Thn
Trm Phc Thnh
Phan Tin Thnh
H Quc Thnh
Trn V c Thnh
Phm Minh Thnh
Trnh Hng Thnh
Trn Ngc Thnh
V Vn Th
Phm V Thanh Thng
#N/A
Phan Vn Thng
Nguyn Ch Thng
Nguyn nh Thun
T Chu Thun
Hong Sn Thy
Nguyn Th Thng
Nguyn Hoi Thng
Nguyn Mnh Thng
L Th Cm Tin
Phm Minh Tin
V Vn Tin
Thi Duy Tin
L Xun Tin
Nguyn nh Tin
Nguyn Khc Tip
Nguyn Hu Tn
Bi Quang Tn
#N/A
Nguyn Gia Ton
Ng Vn Ton
Nguyn Huy Ton
Nguyn Vn Ton
Nguyn Phng Ton
Nguyn Cng Ton

65
61
51
50
58
63
75
53
65
61
50
62
61
66
56
61
75
65
60
61
50
56
41
70
62
61
50
55
66
80
72
70
63
58
71
63
60
67

66
50

85
85

83
87

90
80
65
80
80
80
60
80
50

79
80
79
98

75
85
55
60
50
70
75
50
55
50
50
80
80
55
95
60
65
90
80
80
80
50
55
80

90
95
76
73

79
81
74
80
77
79
70
82
88
73
84
83
54
98
64
85
91
76
95
88
82
98

60
50
70

97
69
77

65

75

50
75
55

78
79
91

8520417
8520418
8520419
8520420
8520422
8520423
8520424
8520425
8520426
8520427
8520428
8520429
8520431
8520432
8520433
8520434
8520435
8520437
8520438
8520439
8520441
8520442
8520443
8520444
8520447
8520448
8520449
8520451
8520452
8520453
8520455
8520456
8520457
8520458
8520459
8520460
8520461
8520462
8520463
8520464
8520466
8520467
8520468
8520470
8520471
8520472
8520473
8520474
8520475
8520476

H Thin Thanh Ton


Phm Cng Toi
L Ngc Trai
Nguyn Quang Duy Trang
Phm Hi Triu
L ng Thanh Triu
Ng Minh Tr
Lng Hong Trng
Nguyn Tn Trng
H Huy Trng
Phan Ngc Trung
Phm Minh Trung
Nguyn Vit Trung
Nguyn c Trung
Nguyn Trung
o Vn Trung
Nguyn Thnh Trung
Bi Cng Tun
Dng Hong Tun
Nguyn Mnh Tun
Nguyn Ngc Tun
Ph Hon Tun
Nguyn Ngha Tun
Nguyn Minh Tun
Nguyn Thanh Tun
Nguyn Lm V Tun
Quang Tun
Chc Hng T
Nguyn Hu T
Trn Minh T
Trn Thanh Tng
Trn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng
Mai L Thanh Tng
Phan An Tng
Nguyn Vn T
L Vnh Tng
Hunh Ng Vn
Ng Gia Vn
inh Hong Vit
Nguyn Vit
Bch S c Vinh
Nguyn Trung Vinh
Trng Vn V
Lu Hong Triu V
Dng Phng V
Phm Hon V
Nguyn Minh V
Phm Hong V
Nguyn An V

63
58
61
58
61

55
90
80
95
65
65
50

87
93
85
92
69
71
76

53
55
53
69

75

79

77
71
58
52
65
67
58

85
95
75
60
50
55

53

70
85
99
90
87
83
94
78

50
58
53
58

55
65
65
50
60

61

55

72

58
62

70
70
60
70
85
55

76
79
81
70
98
82

50
75
50

80

58
53

71
70
90
65
65
65
75
50

74
82
93
81
74
61
93

55
61

55
55

66
60
66
53
50
54
56
80
75
57

100
79
98

80

70

8520477
8520478
8520479
8520480
8520481
8520482
8520483
8520484
8520485
8520486
8520487
8520488
8520489
8520491
8520492
8520493
8520494
8520495
8520496
8520498
8520499
8520500
8520501
8520502
8520503
8520504
8520505
8520506
8520507
8520508
8520509
8520510
8520511
8520513
8520514
8520515
8520516
8520517
8520518
8520519
8520520
8520521
8520522
8520524
8520525
8520526
8520528
8520530
8520531
8520532

ng V
Nguyn Anh V
Trn Quang V
L Trn Thi V
L Xun V
Phan Thnh V
Lng Thanh V
V Minh Vng
V Minh Vng
Cp Duy Vng
Nguyn T Xuyn
L Th Xuyn
Lng Phm Thi An
H L Kh Duy
Quch Hi ng
Hong Ngc Giao
Dng L Hong
Trn Ngc Huy
V Quc T Hng
Lu Xun Khoa
Chung Vn Kit
Hunh Lm
ng Th Ngc Loan
Hunh Nguyn Trng Nhn
Sn Dng Th Nht
Nguyn V An Ph
Phm Hong Phc
Nguyn Hon Song
Phng Vn Ti
Nguyn Quc Thng
Nguyn Hu Th
Trng V Thut
Trng Thin Ton
Nguyn Quc Tr
Lng Anh Tun
Chu Sn Tuyn
Hong V Xuyn
Nguyn V An
Trng Hng Anh
L Vit Anh
Trn Bnh
Phan Cng Cnh
Trn Xun Chin
V Vn Chc
Nguyn Ch Cng
Lm Thanh Cng
Nguyn L Duy
Trng Th Thy Duyn
Nguyn Xun Dng
Phan Phc i

66
56
51
56
65
66
63
55
65
66
66
68
53
79
58
50
66
77
50
73
66
72
64
53
53
48
71
68
61
51

54

60
61
51
66

70
60
85
65
95
80
70
75

74
82
78
70
82
91
95
95
74
76
68
83

75
50
50
80
70
75
50
80
85
85
70
75
80
95

63
91
91
87
76
74
90
100

55

89

100
75
80

79
71
71

73
75
70
65
80
100
70
55
60
65
50
95
100
80
85
85
80
95
63

94

95

89
95
88
85
83
82
78
74
95
94
73
67
97
88
91
70

8520533
8520534
8520536
8520537
8520538
8520539
8520540
8520541
8520542
8520543
8520544
8520545
8520546
8520547
8520548
8520549
8520551
8520552
8520553
8520554
8520555
8520556
8520557
8520558
8520559
8520560
8520561
8520562
8520563
8520564
8520565
8520566
8520567
8520568
8520569
8520570
8520571
8520572
8520575
8520576
8520577
8520579
8520580
8520581
8520582
8520583
8520584
8520585
8520587
8520588

Lm Vinh o
Trn nh on
Phm
Ng Anh c
Trn Vn Gii
Nguyn Vnh Ho
Trn Hong Hip
Nguyn Bch Hin
Nguyn Tn Hun
Trn c Huy
Bi Ngc Huy
Ph c Anh Huy
Trng Vit Hng
L Vn Hng
L Kim Hng
Nguyn Anh Hng
L Nguyn Khang
#N/A
c Khi
Phan Vn Khim
V Tn Khoa
Nguyn Tn Khi
Hunh Ngc Khu
Trn Minh K
Vn Phc Lm
V Thi Lim
V Duy Linh
V Thanh Long
o Phi Minh
Ng Vn Minh
Nguyn Hu Ngha
Hynh Cng Ngha
Nguyn c Bnh Nguyn
Nguyn Sinh Nguyn
Nguyn Vit Nguyn
Nguyn Hng Nguyn
Nguyn Thi Nhn
V Th Nhn
Nguyn Duy Ph
Phm Vn Qua
#N/A
L ng Quang
Nguyn Thnh Qun
Nguyn Vit Quc
Nguyn Hu Ru
Nguyn Trng Sang
Trn Vn Tun Sinh
Trn Vn S
Chu Ngc Hong Tm
Nguyn c Tm

68
66
60
50
67
65
64

50

50
71
71

85
70
60
55

93

75
70

77
87
70
90
65

50
65
55

74
100
77

75
65
75

87
72
89
90

76
70
66
48
61
75
53
51

75
60
55
100
85
85
50
60
70
60
75

58
50

80
70

61
61
60
65
60
68
61
70
46
56
67
83
55
71
50
50
40
50

65
65
70
75
60
85
75
75

66
68

55
70
100
65
65
80
60
50
70

74
92
100
84
75
90
87
90
89

60

81
45
77
97
88
98
70
79
79
87
85
85
86
87

94
69
98
90
83

8520589
8520590
8520591
8520593
8520594
8520595
8520596
8520597
8520598
8520599
8520600
8520601
8520602
8520603
8520604
8520605
8520606
8520607
8520608
8520609
8520610
8520611
8520612
8520613
8520614
8520615
8520616
8520617
8520618
8520619
8520621
8520622
8520623
8520624
8520625
8520626
8520629
8520630
8520631
8520635
8520637
8520638
8520642
8520643
8520646
8520647
8520648
8520649
8520653
8520654

Nguyn Hu Tm
H Nht Tn
Trn Minh Thi
Bnh L V Thn
Trn Ngc Thng
L Minh Thin
Nguyn Vn Thiu
V Quang Thiu
L c Thng
L Vn Thng
Nguyn Ngc Tin
Nguyn Cao Tin
Trn Minh Ton
Hunh Dng Tr Ton
Trn Th Ton
Phan Vn Trai
Xun Triu
V Anh Tun
L Ngc Tun
Trn Th Bch Tuyn
Lm Vn T
Nguyn Mnh Tng
Nguyn L Tng
L Vn
Hunh Trc Vin
Nguyn Tng Vit
Hunh Thanh Vit
Trung Vinh
Nguyn Thnh Vinh
V Duy Vinh
V Duy V
#N/A
Cp Vn V
Nguyn Tun V
Lng Song V
H Nguyn Vnh Hong
Nguyn Quang i
Trng Trng Hiu
L Nguyn Ho Hip
L Trung Thc
Phm Th Dim Mi
Hong Quc Vng
Nguyn Th M Dung
#N/A
Ng Vn ip
on Vn Hong
L Xun Hng
L Ngc Hng
inh Quang Huy
Nguyn Phc Lc

61
70
66
58
60
58
58
52
50
55

80
56
66
61
58
50
66
58
54
61
63
61
58
65
48
61
61

72

70
65
60
80
50
65
85
75
75
65
75
70
70
50
95
75
55
65
75
70
65
60
55
55
65
60
65
90
75

77
74
83
71
61
71
98
75
85
100
87
81
73

65
50
75
65
95
50
65
50
65
60
95

73
81
77
74
73

97
84
84
81
77
94
93
72
75
94
92
73
90
74
90

70
65
50

95

91
76
93
85
95
51
100

53
72
61
75

50
65
70
65

87
74
72
90
93
84

70
50
70

8520655
9520001
9520002
9520003
9520004
9520005
9520006
9520007
9520008
9520009
9520011
9520013
9520014
9520016
9520017
9520018
9520019
9520020
9520021
9520022
9520024
9520025
9520026
9520027
9520029
9520030
9520031
9520032
9520033
9520034
9520035
9520036
9520037
9520038
9520039
9520040
9520041
9520043
9520044
9520045
9520046
9520047
9520048
9520049
9520050
9520051
9520052
9520053
9520054
9520055

Trn Vn Thy
H Trn Bc An
Phan Tun Anh
Nguyn c Anh
Nguyn nh Anh
Phm Tun Anh
Nguyn Th Anh
Nguyn Hong Anh
Nguyn Hong Tun Anh
m Minh Tun Anh
L Huy nh
Nguyn Vn Bnh
Dng c Bnh
Bch nh Cao
L Trung Chnh
Nguyn Trung Chnh
Nguyn ng Chu
m Th M Chu
V Hong Chiu
inh Vn Chinh
on Minh Chnh
Hunh Ngc Chung
Nguyn Thnh Chung
Nguyn Trn Chung
L Quang Cng
Nguyn Th Cng
Phm Quc Cng
Nguyn Qu Danh
V Tun Danh
ng Nguyn Duy
Phan Hong Duy
Phan Duy
Phm Tun Duy
Phan Vn Dng
inh Vn Dng
Trn Ngc Dng
Phm Bao Hong Dng
Nguyn Trn Anh Dng
ng Tin Dng
Bi Mnh Dng
Trn Phi Dng
Phm nh Dng
Nguyn i Dng
Hunh Thi Dng
Trnh nh Dng
Bi Ngc D
Nguyn Giang o
Nguyn c i
Khng Minh i
Nguyn Vn i

50
50
70
65
50
55
70
55
60

85
70
77
75
74
60
87
70
79

65
50
60
70

64
77
70
76

65
85
65
55
60
55
50
50
50
50
55
65
65
50
60
55
60
50
50
50
60
55
75
50

76
100
85
63
75

50
80
60
50
75
70

53
93
84
57
83
72

55
55

89
87

68
75
74
70
88
79
64
73
54
87
76
77
74
71
71
85
94
66

9520057
9520058
9520061
9520062
9520063
9520064
9520065
9520066
9520067
9520068
9520069
9520071
9520072
9520074
9520075
9520076
9520077
9520078
9520079
9520080
9520081
9520082
9520083
9520084
9520085
9520086
9520087
9520088
9520089
9520090
9520091
9520092
9520093
9520094
9520095
9520096
9520097
9520099
9520100
9520101
9520102
9520103
9520104
9520105
9520106
9520107
9520108
9520109
9520110
9520111

L Phc t
Trn nh t
L Tin nh
Nguyn Vn nh
Nh Duy on
Nguyn Vn ng
Nguyn Vn ng
Hunh Vn c
Trn Trung c
Trnh Minh c
Nguyn nh Trng c
Nguyn Kin Giang
Phm Vn Gip
Hong Vn H
C Phi Quang Ho
Nguyn Th Hi
Trn Trng Long Hi
ng Hong Hi
Nguyn Lu Hnh
Phan c Hn
Phan Th Ngc Hn
L Hunh Trung Hu
Trn Thin Hu
Nguyn nh Hiu
Trn L Trung Hiu
L Vn Hiu
Nguyn H V Hin
#N/A
L Vn Hip
Phm Vn Hinh
Vng c Hin
Trn Quang Ho
V Trng Hoi
Bi c Hon
Hunh V Phng Hong
Nguyn Huy Hong
Dip Hu Hong
Trn Nguyn Khnh Hong
Nguyn Vn Ha
Nguyn c Ha
L V Thanh Hng
Trn Huy Hng
L Bo Huy
Phan Quc Huy
Phan Thanh Huy
Nguyn Tn Huy
Phm Xun Huy
Nguyn Hong Huy
Phm Hunh c Huy
Nguyn Ngc Huy

55
60
50
55
55
55
80
75
65
55
55
55
65
70
65
70
50

79
78

50
75
75
90
65
55
75
70
90

81
71
99
98
84
76
67
83
93

65

84

85

82

60
60
55
50
75
75
60
60
50
65
75
55
55
70
70
75
50
65

75
74
83
83
90
80
81
81
63
71
73
58
79
83
79
91
83
81

87
79
81
83
89
85
84
75
70
77
85
87
82
70

9520112
9520113
9520114
9520115
9520117
9520118
9520119
9520120
9520121
9520122
9520123
9520124
9520125
9520126
9520127
9520128
9520130
9520131
9520132
9520133
9520134
9520135
9520136
9520137
9520140
9520141
9520142
9520143
9520144
9520145
9520146
9520147
9520148
9520149
9520150
9520151
9520152
9520153
9520154
9520155
9520156
9520157
9520158
9520159
9520160
9520161
9520162
9520163
9520164
9520165

Hunh c Huy
Dng Quang Huynh
Hong Anh Hng
V Vn Hng
Nguyn Vit Hng
Cao i Hoang Hng
Bi Thanh Hng
Mch Vnh Hng
V H Tin Hng
L Quc Hng
Trn Nguyn Hng
Nguyn Vn Hng
inh Quang Hng
Nguyn Hong Kha
Nguyn Vn Khang
inh Thun Khnh
V on Nh Khnh
Nguyn Vn Khnh
L Duy Khnh
Mai Vn Khi
L Quang Khi
Trn ng Khoa
on Ngc ng Khoa
Sn Vit Anh Khoa
Nguyn Duy Khng
V Trung Kin
Trng Hong Kit
Th Hng Lan
Trn Trng Thanh Lm
L nh Lm
L Tiu Lm
#N/A
Nguyn Trng Lm
Nguyn Phan Tng Lm
Nguyn Lp
Trn Hunh Bo Linh
Hong Vn Linh
Nguyn Hong Long
Triu Huy Long
Trn Ngc Long
L Thnh Long
Nguyn Vnh Lc
Nguyn Tn Lc
inh Tt Li
Trng Vnh Li
on Thng Li
H c Li
Nguyn Thnh Lun
Nguyn Gia Lun
V Duy Luyn

90
65
95
60
55
70
50

98
82
95
78
80
86
81

50
60
50
60
90
65
80
90
50
65
65
70
65
50
65

71
87
70
68
87
98
94
92
72
77
79
95
75

70
65
70
60
85
85

87
70
77
65
90
90
77
74
81
70
78

65
80
50
65
75

75

65
65

80

70
75
70
75
70
60
75
65
70

83
87
83
88
97
85
95
75
79

9520166
9520167
9520168
9520169
9520170
9520171
9520172
9520173
9520174
9520175
9520176
9520177
9520178
9520179
9520180
9520183
9520184
9520185
9520186
9520187
9520188
9520189
9520190
9520192
9520193
9520194
9520195
9520196
9520197
9520198
9520199
9520200
9520201
9520202
9520203
9520204
9520205
9520206
9520207
9520208
9520209
9520210
9520211
9520213
9520214
9520215
9520217
9520218
9520219
9520220

#N/A
L nh Tun Lu
L Xun Lc
inh Ngc Mnh
Nguyn Mnh
L Vn Thanh Mn
Nguyn V Cao Minh
Phm L Minh
Lng Hu Minh
Nguyn Quang Minh
inh Th Nam
L Nht Minh
H Hu M
L nh Nam
Nguyn Vn Nam
Trn Hoi Nam
Phm Vn Ngh
Bi Trng Ngha
Lng Trng Ngha
Vng Trng Ngha
Bi Vn Ngha
Hong Trng Nghch
Vn c Ng
Nguyn Phm Cao Nguyn
Trn V Khi Nguyn
inh L Cao Nguyn
Phm c Nguyn
Thi Nguyn
Hunh Phan Nhn
V Thnh Nhn
Nguyn Th Thu Nhi
inh Thnh Nhn
V Minh Pht
L Trng Pht
Nguyn Vn Phong
Nguyn Hng Phong
V Thng Phong
H Thanh Phong
ng Vn Ph
Thi Hng Phc
Trn Ngc Kin Phc
V Vn Phc
Bi Nguyn Hng Phc
Nguyn Tn Phc
L Bch Phc
Trn Minh Phng
inh Duy Phng
Nguyn Anh Phc
on B Phc
Lm i Phc

70

77

65
50
65
50
70
50
55
70
55
65
55
60
70
70
50
65
50

75
83
69

55
60

89
79

85
70
60
55
70

81
90
70
60
83

50
90
65
60
50
50
70
50
60
50

75
85
87
76
71
72
81
60
67
71

70
65
75
50
65
50

89
83
100
75
83
83

60

47
71

50

82
53
83
87
65
69
85
71
85
91
71
76

9520221
9520223
9520225
9520226
9520227
9520228
9520229
9520230
9520232
9520233
9520234
9520235
9520236
9520237
9520239
9520240
9520241
9520242
9520243
9520244
9520245
9520246
9520247
9520248
9520249
9520250
9520251
9520252
9520253
9520254
9520255
9520256
9520257
9520258
9520259
9520260
9520261
9520262
9520263
9520264
9520265
9520266
9520268
9520269
9520270
9520271
9520272
9520273
9520274
9520275

L T Phc
H Nht Quang
Trn Minh Quang
Trn Vn Quang
Phm nh Thanh Quang
on Hu Quang
Phm Thanh Hong Qun
L Hng Qun
H Minh Qun
#N/A
Phan Thin Quc
L Cao Anh Quc
Bi Th L Quyn
Nguyn B Quyt
Trn nh Qu
Phm Ph Qu
inh Ngc Qu
Ng Tn Qu
Nguyn Hng Qu
Hong Trng Qy
H Minh Sang
Phm Giang Sang
Phm Tin S
Phm Cng Sn
Hong Sn
Phm Linh Sn
Trn Thanh Sn
Phm Xun Sn
Nguyn Trng Sn
Nguyn Hng Sn
Phan Thanh Sng
Hong Vinh S
inh Tin S
Nguyn Pht Ti
Trn Trung Tm
Trnh Hu Tm
Nguyn Minh Tm
L Vn Tn
Trn nh Tn
L Anh Tn
Trng Minh Tn
Trn Hunh Minh Tn
Phm Hong Nht Thanh
Phan Vn Thi
Nguyn Trung Thi
Nguyn Vn Thi
Ng Phan Tun Thnh
V Vn Thnh
Phm Vn Thnh
H Cng Thnh

65
65
50
65
60
80
90
55
75

81
87
62
88
74
81
81
72
83

60
50
90

100
72
90

75
60
50

87
77

55
60
50
65
60
50
65
65
60
60
70
65
70
50
50
70
50
55
65
50
60
65
70
50
60
65
55
80
70
60

77
73
61
70
76
80
66
80
83
78
79
81
86
76
77
75
85
71
73
52
88
64
89
72
87
75
76
75
83
77
86

9520276
9520277
9520278
9520279
9520280
9520281
9520282
9520283
9520284
9520285
9520286
9520288
9520289
9520290
9520292
9520293
9520294
9520295
9520296
9520297
9520298
9520299
9520300
9520301
9520302
9520303
9520304
9520305
9520306
9520307
9520308
9520310
9520311
9520312
9520313
9520314
9520315
9520316
9520318
9520319
9520320
9520321
9520322
9520323
9520324
9520325
9520326
9520328
9520329
9520330

Trn Ng Hong Thnh


Nguyn Long Thnh
Nguyn nh Tho
ng Ngc Thch
Trn Minh Thng
Kiu Thng
Phan Anh Thng
Nguyn Chin Thng
L Minh Thin
Nguyn Quc Thnh
Trn Vn Thnh
L Phm Minh Thng
Phm Duy Thng
Phm Xun Thng
Nguyn Hu Thun
Phm B Thun
Nguyn Ngc Thun
Hunh Minh Thun
L Th Ngc Thu
Don Th Phng Thy
Phan Sinh Thng
Hunh Th Thy Tin
Trn Khc Tin
Nguyn Ngc Tin
Lao Cng Tin
Nguyn Anh Tin
L Phc Tin
L Vn Trung Tn
L Chnh Tn
Bi Trng Tn
Phm Vn Tnh
Vn Ton
Dip Quc Ton
Nguyn Xun Ton
Trnh Tin Ton
Hong Huy Ton
Phm c on Trang
Nguyn Xun Trin
Nguyn Minh Tr
V Minh Tr
Trng Mai Thanh Tr
Phan Hoi Minh Tr
Trn Quc Trung
Nguyn Khc Trung
L Thnh Trung
Nguyn an Trng
Trnh Hng Trng
Phm Cng Tr
Nguyn Trng Tun
L Hong Tun

55
55

87
83

60

90
53
99
75
77
78
70
75
74

70
65
70
50
50
95
55
65
50
75
60
70
55
90
75
55
55
80
65
95
60
70
60
60
50
75
60
60
50
65
50
75
60
100
70
75
70
65
70
85
85
80
50
60
70

90
72
76
74
77
79
77
77
99
86
84
71
72
74
79
85
69
75
75
70
94
75
75
83
78
75
83
77
92
63
74
80

9520331
9520332
9520333
9520334
9520335
9520336
9520337
9520338
9520339
9520340
9520341
9520342
9520343
9520344
9520345
9520346
9520347
9520348
9520349
9520350
9520351
9520352
9520353
9520354
9520355
9520356
9520358
9520359
9520360
9520361
9520362
9520363
9520364
9520366
9520367
9520368
9520370
9520371
9520373
9520374
9520375
9520376
9520377
9520378
9520379
9520380
9520381
9520382
9520383
9520384

Nguyn Anh Tun


ng Anh Tun
V Minh Tun
Nguyn Quc Tun
H Vn Tuyn
L Thanh T
Nguyn Ngc T
Hong Anh T
Trn Ngc Tng
Nguyn Duy Tng
Nguyn Ngc Nguyn Tng
Hong Mnh Tng
Bi Vn Tng
Nguyn Trc Tng
Nguyn Thanh Tng
L Vn Tng
ng Nam Tc
L Trng Tng
Nguyn Xun T
V Thanh Vn
Nguyn c Vin
Nguyn Tun Vit
Hong Vit
Nguyn Vn Vinh
Trng Xun Vinh
Lm Xun Vinh
Nguyn Anh V
Nguyn Hong V
Nguyn Tn V
u Tun V
Nguyn Quc Vng
Nguyn Vit Cng
Nguyn Minh Vng
Nguyn Quc Cng
Hunh Minh c
Lm Trung Hu
Trn Xun Hong
Lng Phm Thi Huy
Mai Trng Khang
Hunh ng Duy Linh
Chu Bnh Nguyn
Trn Ch Nguyn
L Hong Phi
L Hong Phc
o Anh Phng
Nguyn Tn Phng
Thch Si P
Hunh Phc Trng Sn
Phan Tn Ti
Trn Vn Thanh

55
80
65
60
50
85
60
50
60
90
55
70
60
70
65
50
50
70
55
85
65
57
100
65
75
65
75
85
60
50
65
75
55
55
50
65
75
55
60
90
75
60
95
65
70
70
85
80

80
80
77
79
90
78
82
90
72
85
81
83
75
81
70
83
83
87
58
63
77
91
81
90
80
83
81
83
78
63
75
71
82
72
81
68
73
83
71
100
95
85
90
81
69

9520385
9520386
9520387
9520388
9520389
9520390
9520392
9520393
9520394
9520395
9520396
9520397
9520399
9520401
9520402
9520403
9520404
9520405
9520406
9520407
9520408
9520409
9520410
9520411
9520412
9520413
9520414
9520415
9520416
9520417
9520418
9520419
9520420
9520421
9520422
9520423
9520424
9520425
9520427
9520429
9520431
9520432
9520433
9520434
9520435
9520436
9520438
9520439
9520440
9520441

L Quang Thi
L Thng
T Thu Thy
Phm Trung Tn
Nguyn Minh Tr
Trn c Trung
Ha Phc Trng
Hunh Anh Tun
Phan Vn Tng
H Phm Quang V
V Tin An
Hunh Th An
Nguyn Anh Chun
o Xun Dng
Nguyn Ton nh
Chu Minh Ging
Nguyn Thanh Hng
Nguyn Quang Hi
Trng Cng Hu
Trn Cng Hu
Hunh Tn Hiu
Vn Ph Hiu
Nguyn Hong Hip
V Quc Hong
Phm Nguyn Vng Hang
V Vn Kt
Ng Duy Khnh
Trn Thin Khim
Lu Anh Kit
Nguyn Th Thin Kiu
V Thanh Lm
Nguyn Hu Lp
T Thnh Lun
Ng Thnh Lun
Phm Xun Mnh
Lu Thanh Minh
Nguyn Thanh Minh
Nguyn Trng Nhn
V Vn Phc
Nguyn Xun Quang
Nguyn Nh Qunh
Phm Ngc Thi Sn
Bi Minh S
Phm Minh Tm
Kiu Quc Thng
Phan Cao Thanh Thin
Bi Xun Thc
L c Tin
Nguyn Vn Tin
Nguyn Ngc Tin

80
70
95
70
50

83
80
97
100
85

95
95
60
65
80
50
55
50
70

87
81
81
85
85

85
70
70
65
60
55
80
100
70
65
80
70
90
70
70
75
70
60
70

83
74
81
73
75
83
83
100
77
81
92
75
100
77
81
77
85
72
79
65
79
87
85
80
60
71

70
80
70
70
50

95
74
83

70
50

72
62

70
50
100
70

81
77
87
82

9520442
9520443
9520444
9520445
9520446
9520447
9520448
9520449
9520450
9520451
9520452
9520453
9520454
9520455
9520457
9520458
9520459
9520460
9520462
9520463
9520464
9520465
9520466
9520467
9520468
9520470
9520471
9520472
9520473
9520474
9520475
9520476
9520478
9520480
9520481
9520482
9520483
9520484
9520485
9520487
9520488
9520489
9520490
9520491
9520492
9520493
9520494
9520495
9520496
9520497

L Thy Tin
H Quang Tn
Nguyn Vn Ton
Nguyn Hu Ton
L Triu
V Minh Tr
Hynh c Tr
Nguyn nh Tr
Trn Anh Tun
Trn Quc Tun
Ng Vn Vng
Nguyn Ngc Vit
Nguyn Anh V
Vn Vng
ng u Thanh
Phng Th Thy An
T Chiu An
Trng Hong An
Nguyn Tun Anh
Nguyn Vn Anh
Bi Hu Ba
Trn Thin Bo
Trn Vn Bo
V Ngc Duy Bo
Nguyn Xun Bch
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Xun Bnh
V Ng Bnh
L Minh Cnh
L Trung Chnh
Tng Vn Chun
Bi V Quang Cng
Hunh Cng Danh
Trng Thanh Danh
Nguyn Dng i Diu
Thi Ngc Quc Dun
Phan Th Phng Dung
Nguyn Vn Duyt
Nguyn Ngc Dng
Trn i Dng
Trn Vn Dng
V Hi Dng
L Thanh Dng
Nguyn Hong Dng
Phan Anh Dng
Thi Quc Dng
#N/A
#N/A
Lm Vn i
Hong Tt t

55
60
70
65
50
60
75
50
70
60
50
90
65
60
75
60
100
80
55
65
60
75
65
55
70
55
65
75
75
65
70
55
75
70
65

87
77
83
85
74
76
75
77
98
81
81
90
85
84
71
100
81
77
77
74
75
75
81
79
77
75
77
90
75
71
91

65
60
55
55

57
75
79
75
82

65

71

60
80

86
91

65

74

9520498
9520499
9520500
9520501
9520502
9520503
9520504
9520505
9520506
9520507
9520508
9520509
9520510
9520511
9520513
9520514
9520515
9520516
9520518
9520519
9520520
9520521
9520522
9520523
9520524
9520525
9520526
9520527
9520528
9520529
9520530
9520531
9520532
9520533
9520534
9520535
9520536
9520537
9520538
9520539
9520540
9520541
9520543
9520545
9520546
9520547
9520548
9520549
9520550
9520551

Ng Pht t
Trn Hng t
Nguyn Vn ip
Nguyn Anh c
Nguyn Minh c
L Thanh H
Phm Vit H
Thanh Hi
Lm Duy Hi
L Ngc Hi
Nguyn Th M Hi
Nguyn Vn Hi
Trnh Th Hi
Nguyn Hu Cng Hnh
ng Minh Hin
Nguyn Th Hin
Nguyn Th Hin
L Vn Hiu
Nguyn Tr Hiu
#N/A
Nguyn Th Xun Hip
Hunh Thi Hong
Nguyn Ngc Hong
V Th Ngc Ho
Dng nh Ha
#N/A
Nguyn Vn Hun
Phng Hun
Nguyn Tn Huy
Nguyn Th L Huyn
Nguyn Hong Huynh
#N/A
Nguyn Phc Hng
Nguyn Vn Hng
L Duy Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn S Hng
inh Trng Kt
Phm Mnh Khang
Nguyn ng Khoa
Nguyn ng Khoa
Nguyn Kiu Khoa
#N/A
Nguyn Vn Kit
Phan Tun Kit
Phm Vn Lm
L Quang Bo Ln
V Thanh Lim
Kng Nht Linh
Nguyn Vn Linh

50
55
90
60
55
95
65
55
50
80
80
55
60
50
70
55
50

77
86
100
100

50

71

50
50
55
65
60

74
74
81
79
79

50
55
60
65

57
73
73
85

55
75
90
65
95
50
50
55
70
70
55
80
50
50
70
70

79
60
100
69
100
75
70
88
100
71
73
97
64
79
74
87

75

95
77

86
98
70
83
78
80
73
77

9520552
9520553
9520554
9520555
9520556
9520557
9520558
9520561
9520562
9520563
9520564
9520565
9520567
9520568
9520569
9520570
9520572
9520573
9520574
9520575
9520576
9520577
9520580
9520581
9520582
9520583
9520584
9520585
9520588
9520589
9520590
9520592
9520593
9520594
9520595
9520596
9520597
9520599
9520600
9520601
9520602
9520603
9520604
9520605
9520606
9520607
9520609
9520610
9520611
9520612

Nguyn Th Kiu Loan


Vng Kim Loan
L Thng Long
Phm Hong Long
Trn Hu Lc
Nguyn Hu Li
Nguyn Thnh Lun
L Quang Lc
Nguyn nh Mnh
Nguyn Th Mn
Dng Ngc Minh
L Nht Minh
Trn Chu Ton M
Nguyn m Duy Nam
Nguyn Hi Nam
Th Nga
Nguyn Diu Nga
L nh Ngn
Mai Trng Ngn
Nguyn Th Hong Ngn
Nguyn Hu Ngn
Phm Hng Ngn
Nguyn Hu Ngha
Nguyn Sinh Ngc
Nguyn Th Minh Ngc
L Nht Nguyn
Nguyn Hu Hong Nguyn
Nguyn Trn Minh Nguyn
#N/A
Hong T Nh
Nguyn Hong Nh
L Huy Nhun
Phm Vn Nhun
Bi Minh Nht
Phm Minh Nht
Cao Th Nim
Trn Ngc Ninh
Nguyn Th Nng
Hong Th Kim Oanh
Bi Tn Pht
Nguyn Tn Pht
Nguyn Tn Phong
#N/A
Phm Thanh Phong
Th Linh Phng
Nguyn Dng Phng
Lin Hu Phc
Ng Phi Ph
Nguyn Ngc Ph
#N/A

65
75
55
50
50
55

83
97
73
95
64
90

70
55
70
60
50
67
75
60
65
70
65
95
80
50
50
65
55
50
65
55
50
55
60
50
70
55
65
55
65
60
60
65
75
75
50
50
50
70
75
50
60
55
60

75
74
83
73
85
86
81
75
81
83
91
86
79
84
79
87
83
62
81
75
57
89
83
73
94
81
76
77
97
100
76
71
76
71

9520613
9520614
9520615
9520616
9520617
9520618
9520620
9520621
9520622
9520623
9520624
9520625
9520626
9520627
9520628
9520630
9520631
9520632
9520633
9520634
9520635
9520636
9520637
9520638
9520640
9520641
9520642
9520643
9520644
9520645
9520646
9520647
9520648
9520649
9520650
9520651
9520652
9520653
9520654
9520655
9520657
9520659
9520660
9520661
9520662
9520663
9520664
9520665
9520667
9520668

T Tn Ph
Nguyn Thnh Phc
L Th Phc
H Xun Quang
Ng nh Quang
Ng T ng Quang
#N/A
Nguyn Quc Qun
Nguyn Vit Qun
ng Thanh Qui
Phan Duy Qu
La Quang Quc
Trn Nguyn Quyt
Trn Sang
Trn Tn Sang
Trn Nguyn S
Bi Long K Sn
Bi Thanh Sn
Chu Vn S
Phm Cng Tm
Trn Hng Tm
Trn Thch Duy Tm
L Phm Tn
L Vn Tn
#N/A
Dng Pht Ti
La ng Thnh Ti
Nguyn Tn Ti
Nguyn Vn Ti
Nguyn Trng Thanh
nh c Thnh
H L Thin Thnh
L Vn Thnh
Nguyn Hi Thnh
Nguyn Minh Thnh
Nguyn Minh Thnh
Phm B Thnh
on Phng Tho
Hang Phng Tho
Hunh Trn Nh Tho
L Ngc Thch
u nh Thng
Nguyn Huy Thng
#N/A
Bi Ch Thin
Hong c Thin
L H Hong Thin
V Minh Thin
ng Hunh Ph Thnh
Nguyn Phc Thnh

70
60
80
55
60
65

89
90
85

50

77

60
55
70
70
70
65
50
55
60
50
70
60
55
72
65
55
50
50
65
60
60
65
55

75
57

60
55
55
55
60
60
50
50
55
50

99
85
73
95
81
92
86
75
69
78

60
65
65
50
60
60

82
81
90
76
89
87

71
79

75
77
73
82
90
70
89
73
84
71
70
73
77
80
77
98
76
80

9520669
9520670
9520671
9520672
9520673
9520674
9520676
9520677
9520681
9520682
9520683
9520684
9520685
9520686
9520687
9520688
9520689
9520690
9520691
9520692
9520693
9520694
9520695
9520697
9520698
9520699
9520700
9520701
9520702
9520703
9520704
9520705
9520706
9520707
9520708
9520710
9520711
9520712
9520713
9520714
9520715
9520716
9520717
9520719
9520720
9520721
9520722
9520723
9520725
9520726

Trn Hu Thnh
Trn Phc Thnh
Trng c Thnh
Nguyn Hu Thoi
Nguyn Xun Th
Trn Hng Thun
Phm Th Thy
Nguyn Chnh Thc
Phm Hu Tin
Trn Tn Tin
Ng Cng Trung Tn
Nguyn Trung Tn
Trn Trung Tn
Nguyn Bo Ton
#N/A
Trnh Tin Ti
Phng Th Thy Trang
Nguyn H Duy Tri
Vn Cng Trnh
Nguyn H Duy Tr
Lng Trng
L Bo Trung
L nh Trung
Trn Nam Trung
Trng nh Trung
Phan Vn Truyn
Nguyn Xun Trng
Nguyn S Trng
L nh Tun
Bi Vn Tun
H Minh Tun
Hunh Minh Tun
Lng Chu Tun
Nguyn Anh Tun
Quch Thanh Tun
Trn Anh Tun
Trng Vn Tun
ng Vn Tuyn
Nguyn Kim Tng
#N/A
Trn Vn Tng
Nguyn Ngc T
H Ph Ty
Phm Cng Vin
Hong nh Vit
L Th Vinh
Nguyn Minh Vng
V Quc Vng
Lm Hn V
Mai L Hong V

55
60
90
70
50
65
80
50
50
50
85
50
90
65

85
88
87
87
68
74
91
71
79
82
70
74
97
70

60
75
80

75
87
91

80
60
65
75
65
55
50
55
65
65
50
60

91
89
70
75
80
71
80
83

70
65
65
75
85
65
55

72
77
86
77
78
79
70
91
70

70
50
70
70
70
50
60
55
75
60

77
78
87
87
77
79
81
90
85
90

9520727
9520729
9520730
9520731
9520733
9520734
9520735
9520736
9520737
9520738
9520739
9520740
9520742
9520743
9520744
9520746
9520747
10520001
10520004
10520008
10520009
10520010
10520011
10520013
10520018
10520020
10520021
10520023
10520024
10520025
10520026
10520027
10520029
10520030
10520031
10520033
10520034
10520035
10520036
10520037
10520038
10520039
10520040
10520042
10520046
10520047
10520048
10520049
10520051
10520052

Nguyn Hong V
L Th Xoan
Th Ngc Yn
#N/A
Y Bun Adng
Y Phen Ktla
Y Nuyt Ni
Nguyn Hong Giang
Y Hu ban
Bun Krng Hng Thanh
Y Huyt Ni
L Cng Bng
m Duy Dng
Nguyn Vn i
Nguyn L Minh
Nguyn Vn Sn
Nguyn Thnh Tn
L Th Dng
H Ngc L
Chu Trng Nam
o Hong Dng
ng L Bo Chng
Nguyn Bo Duy
ng Hong Phi
Nguyn Thun Ha
on Anh c
on Thin Ton
Nguyn Vn Tng
Nghim c L Quang
ng B Ti
Nguyn Tn Hu
Nguyn c Tn
Trn Ngc Khnh
L Quc t
Cao Bnh Nguyn
Trn Tn Phc
on Trnh Trng Trung
Nguyn Phan Lc
Nguyn Hong n
Dng Ngc Dung
Trn Ngc Bo Minh
Nguyn Lng Bng
Trn L Tun Anh
Trn Tn Phc
L Vn Thnh V
on Vn Thng
Chu Quang Thi
Nguyn Vn Nam
Phm Bo Ngc
V c Huy

55
80
55
60

65
65
65
65
55
55
60
60
65
50

71
91
85
72
72
72
72

71
94
78
74
76
70
77
59
75
85
79
71
64
65
57
57
60
51
76
64
71
71
85
66
84
76
68
79
72
61
74
60
60
72
52
62
74
74
52
90

10520053
10520054
10520055
10520058
10520059
10520061
10520062
10520064
10520066
10520067
10520068
10520070
10520071
10520072
10520073
10520074
10520076
10520077
10520079
10520082
10520083
10520084
10520085
10520086
10520087
10520088
10520089
10520090
10520092
10520094
10520096
10520097
10520098
10520099
10520100
10520101
10520102
10520103
10520104
10520107
10520108
10520109
10520110
10520112
10520113
10520114
10520118
10520121
10520122
10520123

L Anh c
Nguyn Phan Trng Nhn
Lm H Long
Ng Quc Huy
Nguyn Hong Long
Phan Vn Tm
Nguyn c Trng
Nguyn Thanh Hin
Trn Tn Ti
Trn Quc Bo
Ng An Ninh
ng Vn Hng
V Xun Trng
Nguyn Vn Hng
on Xun Cu
Phm Duy
L Vn Cnh
Ng Xun Cng
Nguyn Vn Th
Trn Vn Qun
L Th Quyn
Nguyn Vn Phong
V Vn L
Hong nh Hng
H Xun Hng
Nguyn Vn Ton
Nguyn Vn Thnh
Phm Vn Giang
Trn Quc Thun
Phm Mnh
Nguyn nh Ha
Nguyn Thanh Tin
Trn Tin Trung
Trn c Tin
o Anh Nguyn
V Minh Sn
L c S
Nguyn o c
Trn Hng Qun
Hn Thin Ngha
Trn Trng Nhn
Nguyn Cao Phc
Nguyn Sanh Thnh
Nguyn Vn Chin
Lm Vn Quc Huy
Hong Nht Tin
L Nhm Thn
Nguyn Thin Lai
Nguyn Tn Cng
ng Huy Chng

54
60
65
79
60
80
53
72
57
66
74
55
64
69
53
85
71
79
71
71
80
58
93
79
79
77
69
83
66
80
78
79
77
73
87
77
92
75
63
62
69
52
71
66
58
59
77
70
77
66

10520125
10520126
10520127
10520128
10520129
10520130
10520131
10520132
10520133
10520135
10520136
10520138
10520139
10520140
10520141
10520142
10520143
10520144
10520147
10520150
10520151
10520153
10520154
10520155
10520156
10520157
10520159
10520160
10520161
10520162
10520164
10520165
10520166
10520167
10520168
10520169
10520171
10520172
10520173
10520176
10520178
10520179
10520180
10520181
10520182
10520183
10520184
10520186
10520187
10520188

ng Quang Trn Danh


Hong Ph Bnh
Nguyn Cao Tr
Hunh Ngc Hip
Dng Hong Khi
Nguyn Vn Sinh
Cao Vn Lc
Nguyn nh Hin
Tn Ngc Tn
Nguyn Tn Hoan
V Tn Vui
Nguyn Vn Thnh
Hong Tin Php
Nguyn H Trng Tho
L Vn Mn
Nguyn L Trung
Nguyn Thanh Cng
Phm Nng
Nguyn Ngc Sang
V Vn S
Nguyn Thnh Sang
Nguyn Vn Thn
Cao Minh Ton
Nguyn Minh Tr
Nguyn L Huy
Nguyn Thi Bnh
Hn Nguyn Tun
Hiu Thng
Cao Hong V
Hunh Ngc Huy
Phan L Linh
V Vn Trnh
Nguyn Thi Thng
on Hunh Vng
Lng Vn Trng
Hong Minh Tun
V nh Ph
Trn Quc Thng
L Thanh Hu
Ngc Sm
Nguyn Minh Tr
Nguyn Tn Ton
Phan Hu Ty
Khng Xun Trung
Nguyn Mnh Duy
Hunh Xun Tng
Nguyn Hng Qun
K Vn X
H Phi Ph
V Thanh Chnh

59
54
72
82
71
72
69
99
70
80
65
61
80
88
77
77
71
59
58
89
68
67
77
53
67
63
64
65
81
68
61
71
75
59
70
72
76
73
87
63
77
86
77
78
82
77
79
71
75
73

10520190
10520191
10520192
10520193
10520194
10520195
10520196
10520197
10520198
10520200
10520202
10520203
10520204
10520205
10520206
10520207
10520210
10520211
10520212
10520213
10520214
10520219
10520220
10520222
10520223
10520224
10520225
10520226
10520228
10520231
10520232
10520233
10520235
10520236
10520237
10520238
10520239
10520240
10520241
10520244
10520245
10520246
10520247
10520250
10520251
10520252
10520253
10520254
10520255
10520256

Phan Th Thanh Ngn


Chu Ting Vit
Nguyn Ngc Hng
Trn Minh Tm
Phm Minh Trng
Nguyn Thin M
Phan Hoi Quc
Phm Vinh
V Hng Phi
Nguyn Quang Sng
V Xun Ngc
Trn c Yn
L Phc Thch
Hunh Vn Thn
Nguyn Nam Khnh
Nguyn Th M Dung
Lu Nguyn Hu c
L Tun Anh
o Xun Hin
L Duy Thnh
Trn Anh Dng
Phm nh Sng
L Vn Hng
on Vn Thng
Nguyn nh Phc
L Vn Sng
T Ngc Khnh
o L Trn
Nguyn Th Bo Ngc
V Cng Sn
Trn Vn Khnh
L Hu Phc
Nguyn c Ngh
Nguyn Anh Tun
Phm Ngc nh
ng Khoa
Trn Trng Thng
Nguyn Thc Ho
Nguyn Quc Linh Khang
Tng ng Tuyn
Nguyn Vn Bin
Phm Vn Phong
Hong Minh Thng
Nguyn Vn Ninh
Nguyn Thi H
Trn t
Phng c Lm
Phm Vn T
Trn Phc Vnh
L nh Trng Sn

92
72
69
65
75
72
74
81
76
75
68
81
78
79
78
82
45
81
48
77
92
62
63
85
89
50
69
73
96
51
74
57
78
77
75
71
70
78
76
56
81
54
70
72
70
75
81
75
57
74

10520257
10520258
10520259
10520260
10520261
10520262
10520263
10520264
10520266
10520267
10520268
10520269
10520270
10520271
10520272
10520273
10520274
10520275
10520276
10520277
10520278
10520279
10520281
10520282
10520283
10520284
10520285
10520287
10520288
10520291
10520292
10520294
10520295
10520297
10520298
10520299
10520300
10520301
10520302
10520303
10520304
10520305
10520306
10520308
10520310
10520311
10520312
10520313
10520314
10520315

Trn Phc Tho


Nguyn Lun
Nguyn Thanh Tuyn
Nguyn Ngc Sng
Trn Khnh Duy
Nguyn Hong Anh
V Thnh Tm
Trn Nh Vnh Lc
Bi Nguyn Duy Hiu
Trn Quc Huy
Nguyn nh Hong Long
Ng L Minh Quc
Nguyn Thnh Tin
Hong Trung c
Lu Quang V
Mai Dng Hong Cng
V Thanh Tng
Trnh Minh Nht
Trnh Duy Thnh
Nguyn Mai Tun Dng
Nguyn Hng Phc
Nguyn Thanh Tng
L Kim Quyn
Nguyn Ngc Minh Tun
Trn nh V
Nguyn c Cng
Nguyn Th Yn Linh
Nguyn Hong Nam
Nguyn Vn Dng
L Phng Bo
Phm Ngc Dng
V Trng Tng
Nguyn Trung Tin
Phm Trung Cng
Lc Vn Tin
Bi c An
Nguyn Hng Cng
Phm Vn Ngc
Bi Nguyn Mnh Cng
inh Vn i
Trn Minh Thnh
Phm Cao Thng
Cao Cng Danh
Hong Thanh Huy
Trn Xun Mnh
Nguyn Tn Thnh
Vn Tun
V Nguyn Bnh
Trng Ngc t
Nguyn Th Hng

97
66
72
69
79
53
65
91
70
68
63
73
66
77
70
64
63
66
81
81
60
75
62
77
66
91
98
71
69
62
81
71
73
83
69
81
65
71
68
69
50
72
72
62
80
59
80
91
74
85

10520316
10520317
10520318
10520319
10520320
10520321
10520322
10520324
10520326
10520327
10520328
10520329
10520331
10520332
10520333
10520334
10520336
10520337
10520338
10520339
10520340
10520341
10520342
10520343
10520344
10520345
10520346
10520347
10520348
10520349
10520350
10520351
10520352
10520353
10520354
10520355
10520356
10520359
10520360
10520361
10520362
10520363
10520364
10520365
10520367
10520368
10520369
10520372
10520373
10520376

L Vn Quang
B Hng
Nguyn Trng Ngha
Nguyn Quang Lc
Bi c Hng
Phan V Long Thin
on Trn Hong
L Th Tho
L Hong Ha
L Vn L
Phm N Kiu Duyn
V Khi Vit
Nguyn Tun Anh
Phm Thi Hin
Ng Lc Tr
Hunh c Nhn
Trn V Ho
Dip Th Anh
Vn Kin
Nguyn Minh Tin
ng Thanh Duy
V Quang Vinh
Phm Hong Ph
Cao Phc Tha
Trnh Ngc Phng Thanh
Nguyn Mnh Huy
Nguyn Hunh Qu Nam
Vn Trung Duy
Trn Minh Hin
Nguyn Duy V
H Ngc Sn
Phm Tun Dng
Trn Th Khnh Nguyn
Nguyn c Trung
Nguyn Tin Hong Linh
Cao Vn Nhn
Phm Hu Hoi
Ng Kim Phi
Phm Hng Cm
Trn M Kim Qun
Nguyn Vnh Kim Long
Nguyn Tin Phc
Trn Thanh Lin
Kiu L Hng Kng
o Nguyn Trung Tn
Nguyn Quc Dng
V Vung Hip
Phm V Quc Vinh
Li Hng Thin
Trn Thi Quc Bo

67
82
71
77
73
64
79
95
77
77
62
70
94
75
61
72
51
59
77
71
77
71
79
57
59
77
69
67
74
79
70
73
87
65
84
67
73
71
81
73
71
70
74
64
64
67
64
67
73
65

10520377
10520378
10520379
10520380
10520381
10520382
10520383
10520385
10520386
10520387
10520388
10520389
10520390
10520391
10520392
10520393
10520394
10520395
10520396
10520397
10520398
10520400
10520401
10520402
10520404
10520405
10520406
10520407
10520408
10520410
10520411
10520413
10520414
10520415
10520416
10520417
10520418
10520419
10520420
10520421
10520422
10520424
10520425
10520426
10520428
10520429
10520430
10520431
10520433
10520434

Phm Minh Trit


Nguyn Giang Chu
Bi Hong Khnh Duy
Lu Quc Lng
Ci Huy Quc Thng
V Thnh Long
Ng Hng Tn
L Phc
ng V Hi Long
Chu Thnh Khang
Trn Thanh Trng
V Ngc Lm Sn
L Quch Minh Hong
Nguyn Thanh Ton
L Cng nh
V c Ti
Trnh Ngc Huy
Nguyn Phi Hng
Phng Xun Trng
L B Nht
Th Duyn
Nguyn Ch Thanh
V Thanh Ha
Nguyn Thin V
on Minh Tin
Mai Vn Vng
L Ngc Hng Phc
inh Duy Linh
on Vn Lch
Trng Minh Khoa
T Hng Phong
Mai Trung Hiu
Trang Huy Hn
Trn Trung Tin
V Hong Thin
Trn Cng Thnh
Bi Hu Hip
Nguyn H Trng Khoa
Nguyn Thnh Hng
Nguyn Tin Minh ng
Trn Hu Linh
Phm Trng An
Trn L Tun
Nguyn Hng Ngc
Phan Duy Lin Khit
Mai Ch Thng
V Thanh Nguyn
Nguyn Hong Duy Minh
Phm Phc
Trn nh Thi

62
93
70
67
54
70
71
65
66
45
73
72
45
56
84
63
74
89
68
79
83
77
81
76
91
71
68
59
87
65
69
75
65
75
73
88
70
76
72
74
83
76
93
55
63
65
67
80
85
97

10520436
10520437
10520439
10520440
10520441
10520442
10520443
10520444
10520445
10520446
10520447
10520448
10520449
10520450
10520452
10520454
10520455
10520457
10520459
10520460
10520461
10520462
10520463
10520464
10520465
10520466
10520467
10520468
10520470
10520472
10520473
10520477
10520479
10520480
10520482
10520483
10520484
10520487
10520489
10520490
10520491
10520492
10520495
10520498
10520499
10520500
10520501
10520502
10520503
10520504

Hunh Dng Quy


Trng ng Khoa
Tng Vn Ngoan
Nguyn Vn Phng
Trn Thnh Nhn
Bi Bo Trn
Phm c Mnh
Nguyn c Nguyn
V Minh Tm
Phan Thanh Bo
Trn Hong Thi
Xa Th M Hng
Trng c Ha
Trng nh Minh Hiu
Trn Minh Tr
Chu Vn Nam
Nguyn Hng Thi
Nguyn Minh Qun
Trn Vnh Ngha
Nguyn ng Khi
V Hunh c Huy
on Quang Khi
V Hiu Phc
Ng Duy Kha
Ng Minh Nguyn
Bi Anh Vinh
Nguyn ng Khoa
L on Thnh Tm
Lm Sn Tho
Nguyn Minh Qun
Nguyn Quang Thi
Nguyn Khnh Phong
Phm Xun Vit
Nguyn Ngc Thanh Huy
Phm Dng Tun Duy
Ng Nht i
Vng Hong V
inh Vn Ti
Nguyn Trng Giang
Nguyn Ch Hiu
Nguyn Thanh Phng
L Vn Khnh
Hunh Hiu ngha
Nguyn Ngc Bo Chu
Nguyn Minh Tun
Nguyn Hu Nhn
Nguyn Khc Huy
Nguyn c Duy
Trn Hoi Minh
Trng Nht Bnh

73
89
81
68
51
67
72
66
69
51
67
80
69
72
56
76
71
79
70
61
76
62
77
82
57
85
59
68
74
79
65
83
64
65
72
62
59
74
68
67
69
71
85
60
87
77
75
79
93
79

10520505
10520506
10520507
10520508
10520509
10520510
10520512
10520513
10520515
10520516
10520518
10520519
10520521
10520523
10520525
10520526
10520527
10520528
10520529
10520530
10520531
10520532
10520533
10520534
10520535
10520536
10520537
10520541
10520542
10520544
10520546
10520547
10520548
10520551
10520552
10520554
10520555
10520559
10520563
10520564
10520565
10520566
10520567
10520568
10520569
10520571
10520572
10520575
10520576
10520577

Nguyn Vit Quc


L Minh Tm
L Hu Vinh
V Long Triu
Nguyn Vn Thi
T Khng Quang
Trn Phc Duy
Nguyn Ch ang
Thi Quc Cng
L V Hu Tr
Trn Thi Bnh
Lm Ch Thin
Nguyn Hng Hi ng
Nguyn Thnh Minh
Trn Vn Nguyn
L H Nam
Trng L Vn Cng
L Th Hng
ng Thanh Dng
Nguyn Cng Qunh
Nguyn Cng Phc
Phm Vn Thun
L Vn Lch
Phan nh Linh
Phm Quc Thnh
Trng Vn Ngha
V Duy Mng
L Vn Thnh Trung
Ng Tn Ti
Hunh Nht V
V c Phong
Nguyn Vit Thng
H Vn in
Trng Vn Dng
ng Vn ng
Phm Vn Trng
Nguyn Duy Khim
Ng Minh Qun
L Phc i
Cao Hong An
Nguyn Thi n
Nguyn Th Anh
L Ngc Anh
Nguyn Vn Anh
L Tun Anh
L Cng c Anh
C Gia Bo
V Th Trang Chu
Li Th Chnh
Phm Quc Cng

61
83
87
81
79
67
71
77
100
100
83
75
72
61
84
80
78
74
80
70
59
88
70
71
65
74
53
56
77
62
89
70
71
76
60
73
64
76
71
62
60
79
75
74
81
86
60
87
57
77

10520578
10520579
10520580
10520581
10520582
10520584
10520585
10520586
10520589
10520591
10520593
10520594
10520596
10520597
10520599
10520600
10520601
10520603
10520604
10520606
10520608
10520610
10520611
10520612
10520613
10520615
10520618
10520619
10520624
10520625
10520630
10520632
10520634
10520635
10520636
10520637
10520638
10520639
10520641
10520642
10520643
10520645
10520646
10520649
10520650
10520652

Nguyn Tin Cng


Nguyn Chnh ng
Lu Khnh Dng
H c Dng
Nguyn Vn c
Nguyn Vn c
Phan Hoi Giang
Nguyn Trung Hiu
V Vn Hong
Hong Hi Huy
Phan Duy Hi
Nguyn Phm Dim Hng
V Thi Ha
Nguyn Vn Hng
Phm Vn Khi
Vng Gia Khnh
Nguyn Thnh Lim
Trnh Khc Lun
Ng Thnh Lm
Hunh Chn Lng
Nguyn Ti Tn Lc
L Trng Li
Nguyn Quc Minh
Lu Thy Ngn
Nguyn Xun Ngc
Hng Minh Nhn
L Trn Nht
Phan nh Phong
Nguyn Vn Phc
Nguyn Nht Qun
Hunh Vn Thng
Trn Th M Th
Hong Nht Trng
Hunh V Trng
Hunh Minh Tr
Nguyn Trng Tuyn
T Vn Tuyn
Bi Quc Tuyn
L Th nh Tuyt
Trn Vn Tun
Trn Phc Tm
Vn Th Tnh
Nguyn Thanh T
Nguyn Trung Vit
Hong nh V
Nguyn nh V

75
77
60
75
75
75
70
79
67
89
73
81
57
79
88
66
65
74
85
59
77
68
64
81
60
77
59
84
74
88
71
83
75
59
71
67
72
77
81
75
71
80
73
77
71
57