Tanda Bahaya Kehamilan Trimester III

a. Pengertian
Tanda bahaya kehamilan adalah tanda – tanda yang timbul pada kehamilan trimester III yang menunjukkan adanya komplikasi kehamilan.

c. Macam – Macam tanda Bahaya Kehamilan trimester III

b.

Tujuan Penkes
agar ibu mengetahui dan memahami tanda bahaya kehamilan yang terjadi pada trimester III kehamilan,sehingga ibu segera memeriksakan diri jika mengalami salah satu tanda tersebut.

Pusing, sakit kepala,pandangan kabur  Kaki,tangan, muka bengkak  Kejang  Nyeriuluhati,mual, muntah Gejala diatas mrpkn tandatanda preeclampsi.

keluar darah bercak ataupun mengalir,disertai nyeri perut ataupun tidak nyeri.

keluar air dari jalan lahir,berbau khas.

gerakan janin kurang dari 10x/12 jam  atau janin tidak bergerak

Segera ke bidan atau dokter jika dijumpai salah satu tanda diatas !!!! .

.

.

b. P e n g e r t i a n T a n d a b a h a y a m a s a n i f a s a d a n g e j a l a y a n g t i m b u l y a n g m e n u n j u k k a n a d a n y a k o m p l i k a s i p a d a m a s a n i f a s . e s a g a r i b u m e n g e t a h u i d a n m e m a h a m i t a n d a b a h a y a m a s a t e r j a d i p a d a y a n g n i f a s . s e h i n g g a i b u s e g e m e r u p a k a n t a n d T u j u a n P e n k .Tand a Bah aya mas a nifas a.

M a c a m – M c a m t a n d a B a h a y a m a s a n i f a s 1. P e r d a r a h a n p e r v a g i n a m e m e r i k s a k a n d i r i j i k e n g a l a m i s a l a h s a t u t 2. .r a a m a n d a t e r s e b u t . I n f e k s i n i f a s Ta nd a ➢ Ke ➢ Lo nai ka n su hu tub uh yai tu su hu ≥3 ch ea ber ba u 1. c. P r e e k l a m s i a / e k l a m a & ge jal a: 8◦ C.

s i a ➢ P u s i n g . n y e r i ➢ K u l i t m e m e r a h y a n d a n b g a t a s n y a j e l a s p a d a p a y u d a r a ➢ A d a b i s u l ( a b s e s ) ➢ S u h u b a d a n n a i k d a n m e n g g i g i l 1. s a k i t k e p a l a . M a s t i t i s ➢ P a k e r a s . m u n t a h y u d a r a m e m b e s a r . t a n g a n . m u k a b e n g k a k ➢K e j a n g ➢N y e r i u l u h a t i . p a n d a n g a n k a b u r ➢ K a k i . m u a l .

B e n d u n g a n A s i ➢ P a y g k a k ➢ P a y u d a r a t e r a b a k e r a s .u d a r a m e m b e n 1. T an da & ge ja la : 1. I n f e k s i s a l u r a n k e m i h ➢ S a B A K . T d a d a e r a h p i n g g a n g . p a n a s d a n n y e r i 1. n y e r o m b o p l e b i t i s p r a p u b i k ➢ k e n a i k a n s u y e r i p u s a h . n y e r i s a a t B A K ➢ N r i s u h u b a d a n d a n m e n g g i g i l .

m e r a h d a n p e m b e . P o s t p a r t u m ➢ G a n g g u a n n a f s u m a k a n ( m a l a s m a k a n ) e t e g a n g a n p a d a o t o t k a k i a s a n y e r i .➢ K ➢ R n g k a k a n p a d a k a k i b l u e s T a n d a & g ej al a : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful