You are on page 1of 6

Referat

Analiza Sistemului de sanatate

Coordonator: Frunza Gheorghe

Student: Onofrei Bogdan FIMMM anul 3 IE

(2) Asistenţa de sănătate publică reprezintă serviciile de sănătate individuale.” „Cap. 3 Principiile care guvernează sănătatea publică sunt: a) responsabilitatea societăţii pentru sănătatea publică b) focalizarea acţiunilor de prevenire pe grupuri populaţionale vulnerabile c) preocuparea faţă de determinanţii stării de sănătate d) abordarea multidisciplinară şi intersectorială. organizaţiilor publice şi private. menţină. precum şi organisme naţionale şi internaţionale cu competenţe în sănătate publică f) decizii bazate pe dovezi ştiinţifice g) decizii fundamentate conform principiului precauţiei în condiţii specifice h) descentralizarea sistemului de de sănătate publică i) utilizarea unui sistem informaţional şi informatic integrat pentru managementul sănătăţii publice. 3 Finanţarea activităţii furnizorilor de servicii de medicina primară Art. să îmbunătăţească şi să redea sănătatea populaţiei. 2 Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului sănătăţii publice pe plan naţional. 1 (1) Sistemul de sănătate este reprezentat de ansamblul tuturor structurilor medicale. instituţiilor şi resurselor mandatate să prevină.Analiza sistemului de sanatate poate fi privita doar din perspective eficientizarii serviciilor medicale pentru ca sistemul de sanantate nu produce bani ci este un consumator oferind servicii medicale Incadrarea legala a functionarii sistemului de sanatate se regaseste in “Legea privind organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania” “TITLUL I SĂNĂTATEA PUBLICĂ Cap. în contextul strategiei globale pentru bunăstare şi sănătate. 2. autorităţile publice centrale şi locale. sănătatea publică reprezentând un obiectiv de interes social şi de securitate naţională. alte instituții şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale cu activitate în domeniul sănătăţii publice. Dispoziţii generale Art.Principii şi domenii de intervenţie ale sănătăţii publice Art. . serviciile de sănătate adresate populaţiei sau anumitor grupuri populaţionale. Art. e) parteneriat activ cu populaţia. 1. cât şi activităţile menite să influenţeze politicile şi acţiunile din alte sectoare care se adresează determinaţilor socioeconomici şi de mediu asupra sănătăţii.” „Cap. 32 (1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate finanţarea serviciilor de asistenta medicala primara se realizează pe bază de contract între furnizorii de servicii de asistenta medicală primara şi asiguratorii de sănătate conform contractului cadru.

grila de salarizare a personalului medical stabilită de reglementările în vigoare reprezintă nivelul minim de salarizare a personalului medical angajat. precum şi cu direcţiile de sănătate publică teritoriale sau cu alte unităţi din din subordinea Ministerului Sănătăţii. precum şi a condiţiilor de contractare stabilite prin Contractul Cadru. conform legii. activitatea lor fiind fara scop patrimonial. aprobat de catre conducerea unităţii şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior. 7 din cadrul prezentului Articol şi a condiţiilor specifice prevăzute in OG 26/2000. (8) Prin derogare de la prevederile din Legea nr. (5) Indiferent de forma de organizare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale. asociaţii sau societati comerciale finanţate din fonduri publice va putea fi remunerat pe baza negocierii veniturilor. spitalele pot încheia contracte specifice de furnizare de servicii medicale cu asiguratorii de sănătate. cu modificările şi completările ulterioare. b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar respectiv şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului. cu respectarea prevederilor alin. (7) Pentru spitalele organizate ca asociaţii. indiferent de forma de angajare sau contractare a acestuia. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. elaborat de către Ministerul Sănătăţii.(2) Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicină de familie se stabilesc de către CNAS şi Ministerul Sănătăţii pentru îndeplinirea obiectivelor de sănătate şi vizează: a) volumul de servicii contractate b) nivelul finanţării c) mecanismele de plata d) modalităţi de asigurare a continuităţii îngrijirii asiguraţilor e) mecanisme de colaborare cu celelalte unităţi de asistenţă medicală aflate în contract cu asiguratorul f) alte elemente. (3) Spitalele organizate ca fundaţii şi asociaţii funcţionează în condiţiile prevăzute de OG 26/2000. personalulul spitalelor organizate ca fundaţii. alte prestaţii efectuate pe bază de contract. (4) Spitalele organizate ca societăţi comerciale funcţionează în condiţiile prevăzute de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. spitalele pot să încheie contracte de furnizare de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (2) Prin autonomie financiară a spitalelor organizate ca instituţii publice se înţelege: a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu. cu condiţia respectării Planului naţional de paturi.” „Cap. fundaţii sau societăţi comerciale care oferă servicii finanţate din FNUASS. cu modificările şi completările ulterioare şi . în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (6) In vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi a desfăşurării unor activităţi specifice. precum şi din alte surse. după caz. 64 (1) Spitalele organizate ca instituţii publice sunt finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. 3 Finanţarea spitalelor Art. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Bugetul Ministerului Sanatatii in 2011 a fost de peste 4. republicată.007. cu toate rectificarile. la spitale si in domeniul medical. investiţii.5 miliarde de lei. acestea participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare ale spitalelor din subordine. dotări cu echipamente medicale. precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie. Practic.14 miliarde de lei. Ele au venit de la bugetul de stat si au plecat catre Casa de Asigurari de Sanatate. cu modificările şi completările ulterioare. cu aproape 40% mai mica decat suma acordata anul 2010.82 miliarde de lei dar insa dupa modificarea proiectului de lege sa ajuns la 4.4 miliarde de lei Reducerile din Sanatate au avut un impact foarte puternic.5 miliarde de lei 2011 . respectiv cheltuieli pentru bunuri şi servicii. cheltuielile aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. care va fi utilizată numai pentru destinaţiile pentru care a fost alocată. Cheltuielile si sitemul de sanatate este dimensionat de mai multi factori: a) Factori demografici b) Factori sociali . consolidare. "Am fost in criza economica si am platit arierate din domeniul sanitar. potrivit Legii bugetului de stat publicata de Ministerul Finantelor Publice.31%. extindere şi modernizare. Ele sau ridicat la 3.1.” In exemlele de mai sus sau aratat cateva din articolele din legislatie dupa care functioneaza interg sistemul de sanatate. Suma acordata in 2011 pentru Ministerul Sanatatii sa ridicat la 4.respectiv in Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. in conditiile in care executia preliminara pe 2010 se ridica la 7. banii nu au fost suficienti nici macar pentru nevoile de baza ale sistemului. 65 (1) Spitalele de interes naţional pot primi. in conditiile in care cele 5 miliarde de lei avute la dispozitie in 2010 au fost suficiente doar pentru mentinerea acestuia pe linia de plutire. (9) Indiferent de forma de organizare sau de reţeaua în cadrul căruia funcţionează. în completare faţă de veniturile proprii finanţare de la bugetul de stat. ceea ce echivaleaza cu o reducere cu 38.4 miliarde de lei.409. Art.000 de lei. Indiferent de forma de organizare a spitalelor înfiinţate sau reorganizate de autorităţile administratiei publice locale. în condiţiile legii. (8) pentru spitalele aflate în relaţie contractuală cu asiguratorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate reprezintă maximum 70% din sumele decontate de asiguratorii de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate. reparaţii capitale. Banii alocati pentru sanatate au fost in 2010 si 2011 Ministerul Sanatatii 2010 . în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele autoritatilor administratiei publice locale.

Pe langa aceste lucruri in bugatul de sanatate mai intra si cotizatiile pentru bolile special: accizele pe tutun alcool si tigari care vor urma direct traseul catre persoanele afectate. Banca Mondiala a Sanatatii etc.Iar in sectorulu public finantarea se face din mai multe surse: fonduri allocate din buget. Spitale Pacienti Intreg sistemul de distributie a fondurilor este mult mai complex si ia in calcul mai multi factori iar distributia banilor catre pacienti in final este mult mai birocratica. Cabinete. a serviciilor medicale si cheltuieli administrative si de functionare a prestatorilor de servicii medicale. cotizatii de asigurari de sanatate si ajutoare externe(Crucea Rosie. . intretinere etc Medici de familie.Finantare sectorului privat fiind exclusiva din tarifele percepute. spitale. Cotizatiile sunt suportate de angajati dar si de persoanele juridice(printr-o cota lunara).) In Romania sistemul de Sanatate funcioneaza pe baza sistemului Bismark unde finantarea publica este secundara iar pricipala este cea prin cotizatii.c) Preocuparile privind prevenirea d) Cresterea costurilor atat in faza preventive cat si in cea curativa Sistemul de ocrotire a sanatatii include un sector privat( majoritar in cele mai multe state) si un sector privat. Din acestea se acopera plata medicamentelor. Taxe angajatori si angajati CNAS Suplimentari de la bugetul de stat Cheltuieli cu medicamente. Schema de principiu functionarii sistemului este asemanatoare cu cea din figura.