You are on page 1of 61

METAI (Sonetai

)

Rudens sonetai

1

Prie lango parimus nubodo i r t am inai paniurus dang , Kai debesys plauko pajuod vir sodo Ir kanos tolumas dengia.

Lig kaul dr gm

sisunkus

Numir lio pir tais irdies prisilie ia. O mintys kaip nuod m s sunkios Vis renkasi knib dan iais spie iais.

Tokiom valandom i siilgsti kitos sau t vyn s, alies, ten, kur Bachas linksmai geria vyn ; Regi Boti elio "Pavasar " soduose:

Ten saul ... Po med iais mergait s, iedais apsikai Ir vilgsniais ilgais, lyg nuo meil s pakvai Kaip ilgesio f jos mums rodosi. ,

2

Dien pilk ir alt - nejauki Jau v lyvo rudens baruose

Dega ugnys, sukurtos palauk j,Skraido varnos tir tai pa eme.

Rodos, mint nery ki d moja Apsiblaus ir tyl s mi kai, Ir vyluoja rusvi uogienojai,Kelia galvas pliki stagarai.

A einu, bet nelinksmas, savin sitrauk s, Per rugienas, dar us ir palaukes, Pilnas sopulio did io, sunkios ne inios,

Negal damas sav s nuraminti, Kartodams nublukusi mint : Ar svarbu, kokios mintys tave nukamuos.

arnel , 1943.IX.14

3

Pirm kart sutikau j vien , Gr tan i per park takeliu. Su ib jo lyg dvi ugnys pro blakstienas Akys, klausian ios: kas tu?

Bet nei vieno od io nepratar I gyvenom vis vasar kartu. Susitik vilgsniai vienas kit bar ird i .

U puikum i did i

I siskyr m, n ma iausiu enklu neparod

Savo ilgesio ir degan ios kan ios; O reik jo tart tik vien od ...

Bet nebesugr ti iandien atgalios: Ji veltui kasnakt pabunda, mano vard A tu iai jos gr tant laukiu kas diena. aukdama.

[ arnel , 1943.IX.20]

4

Ruduo. Jau ilgesio g l Auksiniais lap tonais ydi, Kaip paskutinis vasaros sudie Prie atsisveikinim did .

O melsvuma dangaus velni, Li dna kaip Dievi kasis Niekas, Neradusioj ka ko irdy Kaip atminimas lieka.

Dabar kiekvienas daiktas Nurodo Begalin . K rybos metas baigtas.

Lengviau pulsuoja jau visi altiniai. Tik ydi ilgesio g l . Ir v jas dvelkia kvepian iu sudie.

[ arnel , 1943.X.2]

tai linksmai Reikia jis gyventi. v skit rudenin Jei gyvenimas toks trumpas. Apie saul . Kas i moksta moment suprast. vasar ir v j Teb nie gra iausios dainos. 1943..X. Jei e liai rudeniop ilg ja Ir d iaugsmai praeina. D iaugsmo dievi k saldyb Paragauja vien tik tas. vent .. draugai. Varp garsai mieguistai veln s Klajoja po laukus. Tik akimirkos suteikia Laim s am inyb . Jos kaip g l s vysta veikiai.12] 6 Rudens u kop s kaln .5 Pasipuo lapais uol . Tu susim st s ir tylus. [ arnel . .

Ir jau dabar gyvena Kaip sen turin sprogdinantis elmuo. [ arnel . Kas daros su manim. 14] 7 Vidunakt da nai A pabundu. . Bet man kaskart sunkiau Tokiom naktim I spr st gyvyb s ir mirties lygtis Su begale ne inom j . Naujam Pavasary atgis. koks mieguistas. Ir a nebe inau. Tau svetimi veiksmai ir siekiai Pagrimzdusiam Nirvanos Tu tumon. Kada keistai.. Matuojasi vienatv s valandom. Ak. Sutirpd ius lyt sen . Bet tu inai: venta jud jimo ugnis.Vir n ta.. Veltui a laukiu: niekas man nepasakys. keistai Visuos namuos tylu.X. saul tas ruduo. kurios pasiekei. 1943.

Ir upelio. O poetai . Kod l kas nors yra? Kod l a pats esu Did iausia paslaptis visatos sl pini ? [ arnel .17] 8 Mylimosios auk tumos lapuo i mi kas Antikinio vakaro fone Ir rudens spalv aisme i ry k s. Groja Panas am inai naujas melodijas.l9] . Ir j lyrin dainel neretai Ugnimi paver ia krauj ir svaigina. [ arnel . 1943.At j s i erdvi gili j . Kaip i em s sul i spaustas saul s vynas.nuo alumo ir mi k draugai siklaus ima pam gd ioti jas. Vandeny steb damas save. 1943. Grak ios stirnos oka aik t se. Ten vir ni monotoni ko o imo apsvaigintos.X.X. kurs bedugn n krinta. Man atrodo kaip venta giria.

Tvirtai ranka velni ja apkabinus. bet. ar d iugina. . Apipins tavo ird da nai Ilgesingos ir gelian ios mintys. prie kurios Tavo a am inai apsistos? [ arnel .9 Visa tai.X.laikas Nusine ir pridengs ne inia Kaip voratinkliai draik s. 1943. sakyk.21] 10 O am inasis nuod mi Poet altini! kv pimui gro i tyras! Prisilietimais l p purpurini Gaivinki sielos degan iuosius tyrus.. Laikas b gdamas veid i ra o Rauk l mis naujomis. Bet praeis jos. ir met kalnai Nebeleis j atgal sugr inti. I gyvenimai la as po la o Ardo sielos trapi sias lytis Ir v l kuria naujas. kas iandien Tave Ar kankina.

Poetas.23] 11 Mergait . laukime.Suteik paunksm mano miegui gaivi Ir supk lengvais bangavimais kr tin s Vir meil s mari vies sapno laiv . Ir eimininkas i kilmingos puotos - Visi.X. aibas skelia Ir nu vie ia did ia gyvenimo viesa . J ne k tolyn. e Bet tai staiga tams ly. pasiek laim s apog j . laur lapais vainikuotas. mogus praeina ilg tams keli Likimo u mir tas. 1943. pergale kovas u baig s. Kol mano vargas inkar i mes U simir imo uoste. mylimo gl by apsvaigus. prie krant . Valdovas. Ir per kra tus j d iaugsmas i siliej s Pavirsta aizd aliej brang . Kur t sias sodai vaisi u draust . alsavimu kvapiu tempus d iaugsmo dievi ko bures. I vysta momentui atvert dang . [ arnel . Ner pesting valand keliu.

U sivilkus a tri a utin . Ilgis saul s nu ert j aik i . Meil s oky suktis su dievais kartu. Trypiant iedus anemon gelton .27] 13 . Am inyb s sau kaip grobio geisdama. laukin s. 1943.X. Bet a negaliu niekuo pasotint Tos panteros. K no narve ji nervingai vaik to. 1943. [ arnel . tegu ji g ris Spalvomis ir tonais kv ptaisiais.X. alkanos. Kur gul t nemirtinga ir laisva. alkan kaip v r .25] 12 Savo siel . [ arnel .Slaptus kent jimus ir keli ving . Atvedus sostan kaln diding . Maitinu geriausiais em s vaisiais: Mokslu ir menu. Leid iu jai i tvirkt ir atgailoti.

Ir tada vainikuoti Galim v sti ventes prabangias. Vasaros linksmi dievai seniai jau dingo - . Niekur nesustoj s vilgsnis ilgesingas Skrod ia Tu tumos berib okean . k mes esam i kent . Nes ir tai. Mes ne inom kod l. dangus io mir tan io pasaulio Pana us m lyn stiklin karst . bet gyventi. 1943. bet darbuotis Per e ias tempimo dienas Tenka mums. Ir pro a ar tyrus la us vie ia auk tas ramyb s dangus.1 14 V l ruden . kuo b du: Bet vien ie kant glosto velniai Po gili abejon s nakt Purpuriniai tiesos spinduliai.puiku.XI. Mes ne inome kaip. Kurt ir juoktis pasauly . arnel . Rodosi. Vien syk prasiver ia d iaugsmu. kai dienojus saul alto aukso spinduliais erdves nubarsto.Mes ne inome kam.

viesi nakt kaulai ka kieno balti Blizga. aplinkui susitelkia.. Netik jimas j grau ia.. Proto m nuo vie ia. 1943. ciklo paslapt i skait s. Jos a triais dejoni dantimis Jau pavargusi ir li dn siel Apipuol pl ys ir draskys - J kankins per vis nakt miel . kuriant ir veiksl . arnel .XI. Regi Gracijos sul tint j ok Mir tan ioj gamtoj. Pra o atitolint taur . Jo i keltos rankos . bet tamsa ird renkas.5 15 Ecce homo Pa inimo tro kul ken i s Ne inojimo Sacharos vidury Gr o verkdamas rankas. Abejon s . Kadais pati dievait kv pimo apsvaigint j i mok Po sustingusiu ir stati ku paveikslu i r ti ritm . Bet poetas.akalai i alk Pasireng pult. Meld iasi mogus.Jie apmir Hado alyje gyvena.

12] 16 A esu karalius. Man palinksminti mergait s Nuogos r muose balet oka.okan i j k nai veln s Stiklo grindyse sumirg b ga Kaip e Ir vir liai debes pavasar per kalnus nes am inojo sniego. I943. Tos auksin s liepsnos . I vis mergai i mano i rinktoji. okiui pasibaigus. ir akis nuleidus. marmure i kaltas.XI. prie mane sustoja Lyg paminklas. Mano l pos nesulaiko juoko. [ arnel . 1943. Man nuo vyno ir nuo muzikos veidai kait .12] 17 . [ arnel .XI. Spinduliuojan iu laimingu veidu Ir kaip k dikis nekaltas Susig dus.tiesos pavyd diev niekad nenud ius.

Jos kaip lengv j draperij ilkas Glosto pavargusias mano akis. Gims ji ateinan iam rytui i naujo. Besvajojant Kartais su vinta mintis nerami Ir degdama kaip anglis ai aruoja Pasivaidena veidai pamir ti. kur tamsyb gaivi vie patauja.vis slapta svajon : Kaip atgal gr inti b gant j laik ? .19] 18 Kaip alchemikas viduram i metu Nuo pasaulio u sidar s savyje. Bet pama u vis gilyn ir gilyn M lyno sapno svajingon alin Grimzta per dien i vargus dvasia. Ie kau am inos jaunyst s paslap i Ir gyvyb s eliksyro b tyje.ateisianti greitai naktis. V lei.Vakaro sutemos m lynai pilkos Ku da . . Dega ugnis idiny.XI. b ties pradmen pa v sta. I943. Ten. Kai gyvenimo saul leid io raudoni Spinduliai kaip li dnos mintys i sidraiko Vakaro danguj. [ arnel .

[ arnel . Sumok t man daugiau. .Jei suras iau paslapt .. nei gydytojui moka. Imt garbinti mane kaip stab pagaliau! Bet gyvent am inai tada visi apuokai. naktie. ritminga eisena.XI. ir b ki mano mylima! Ateik lengvu ingsniu. naktie. pe ius apskleidusi tamsiais plaukais. ateit minios! Darbo dienos man ne e ios. bet septynios. A savo li des neram surimuosiu Ir. Skaitysiu knyg ateities ne inomosios Ir. gyvyb s paslapt kart suradau. U migsiu lyg ant su ieduotin s kr tin s. Taip. Slapt vestuvi guolin d iaugsm ne dama. Klausydamas erdvi simfonin s lop in s. Palik vienu du pasaulyje tada.21] 19 Ateik. ir b ki mano mylima! Ateik. 1943. avingomis svajon mis gal sim aist. tavo mistiniu gro iu apsisvaigin s.. sk sdamas gelm j tav aki vaig d t . Pasekdamas tavos irdies plakim l t . Ateik.

vaiduoklis vieni as ir senas.[ arnel . Lig vidurnak io pra oka nenuals .II. lyg tos dukros palaid n s. Groja v jas li dn rudenin vals . 1943. 1943JX.26] 21 Mano siela iandien sunkiai serga. Apie saul tus. audroje sulytos. d zgendamos velniai s rytus. Naktimis. Gyvenu did iul s girios tankumyne.bit s. o ian i kolon sal j Vaik tau kaip vaiduoklis. u gaudamas pu vir nes. Mi ko dvasios su manim kartu gyvena Kaip tarnait s mano r m antikini . Degdama vienatv s li desio kar iu. Mi ko dvasios. Mano pla ios akys ydi kaip ugnies iedai. .Supasi aki ieduos. Saman kilimais. iltus gegu [ arnel . kurs nurimt negali.21] 20 A . Mano mintys .

i siurbus paskutin la Ji su uko: trok tu. Ir tod l palieka vieni Nors turi tu ird vaiki k ir prast . jog pami usi kada Nesupl yt skiautelius mane. Tavo gis . Kai i tro kus atsigert papra Padaviau jai taur udan i nuod . Ir pab g s.29] 22 Ne inau. O jos akys ne inia ko klausia. . A sekiau jai pasakas gra iausias. nenat ral visi kai. K ji kliedi. . Sugalvojau malonum daug nauj . Tokios li dnos. Bet. Tavo od i mon s niekad nesupranta tave. I943.XI.legendarinio giganto Keturkamp ir gramozdi ka galva. .A nemoku jai palengvint vargo. O gyventi . a suprasti negaliu. Tau eit vis nam per emos durys. kod l dievai tave suk r Tok didel . duoki stipresni ! [ arnel . net pa velgt jas baugu.per ank ti j kambariai.

diev nebijantis Titanas. 1943. J vien garbina. i didus vir um pasaulio stovi.. myl t ir neapk sti.XI.20] 23 MICHEL ANGELE DOVYDAS Viduram i askez paminta po koj A ant mogis. Jis laisvas. .. tai kod l vienatv j g sta visos dienos. A savo vilgsniu egzaltuotu. Likimo kovoje neb siu nugal tas: Bus pavergti dangus ir vandenys platieji. suklupusi prie koj .Nors tu nori aist. A likim tavo puikiai suprantu: Kas did ja nuolatos. Neturi aidimui sau lygi draug . Pa velkite. Jei em j man kada per ma a likt vietos. Ir nenumaldomos k rybos pavergtoji Gamta. [ arnel . sakmiu Heroji k j mog ateity regiu. tas tampa vienas. kokia baisia j ga pulsuoja Pasaki kai gra us ir lieknas k nas mano! A savo j gomis ir laime tik j s. kaip jo nemir tan ios garb s ventov .

Kopdavau vir n n riogsan i kalv iaur . bet ne inau.6] 25 Einu. Ir u tai pamoksl niekas tau neskait . Atne ti i tolimos gimtin s Ir pilni iaurieti kojo kolorito. Bet tur jai gra . akiraty ie kodamas nam . bet palaidai ir be prasm s: Ragaudamas gyvenim kaip vaisi Ir v l j ne damas kaip na t ant peties. kai a . Ir. Ir gyvenu. 1943. Mano l pose atgydavo v l mitai. . mane apsikabinus.XIl. T . I dykavimus visi atleido. da nai stov damas prie v j velgdavau. [ arnel . Kai tu aisdavai. Pamilai mane ir per dien dienas Sekdavai paskui. pasilg s iaur s. linksm veid . kur nueisiu. pam gus mano pasakas keistas.24 A prisimenu: buvai paika mergait .

Kai pask sit sald iam snauduly Visu k nu ir siela rami. 1943.XII. - Tai linksmas per dienas naktis puotauju. Mano sopulio vyn i baigus. o kent jimas man J s laim j a j subrandinsiu. V l i meta klausimo kelius i naujo. J s tro kul a nuraminsiu: Meil jums. i d st visk i samiai. pavargusiu ingsniu. Kol nuobod io tarnai. ir visa tai? Ir taip einu tolyn io klausimo keliu Po ne inios dangum.7] 26 Atsiliepdamas geismo ritman. rimtuoliai r kani. Bet jei randu u simirsimo smukl pakely. . Bet man irdis ir iandien lygiai sopa: Kod l pasaulis ir mogus. Mano l pose l pom ragausit Nepa stamo svaigulio skon Jums burnoj kaip g rimo brangiausio Tirps ir skleisis la eliai raudoni. [ arnel .A klausiau kunig ir filosof Atsak jie.

XII. Nauji ir negird ti od iai. neklaid . surad s kitur skausmo daigus.A paliksiu bemiegan i Jus Ir.XII. [ arnel 1943. ygiuokite auniai! Jus lydi vidury minios Save u sl p vilgsniai kritik nemar s. [ arnel . Praeikit pilna apranga. 1943.11] . Tada pasaulis j s tikr paskirt supras. sutankin gretas. Kiekvienas su ry kiu charakteringu veidu. Rikiuokit s sonet eil se paradui Ir pro skaitytoj trib n eisena eiklia Praeikite! Jus mylintis poetas veda. Mes turim u kariaut naujus poezijai plotus. V lei t siu kan ios aidimus. Jums rim -s skambi simfoninis orkestras gros Ai kaus ir lengvo ritmo meloding mar .8] iemos sonetai 1 Nauji ir negird ti od iai naujame cikle. a kreipiuos jus! Sau pasirink keli klasi k .

Kaspiniukais papuo ti.T te. i ri mane. ant aki u krit .XII. nauj pasauli i siilg s. . . Tiek. Staiga su unka: .. Mylimos dukrel s nematai?.Matai? Pabu iavusi veidan. . Ji vadinasi Naktis. I pabodusio dangaus kit skrieju Bunkan i jausm stipriau padilgint.tave be galo myliu. pasprunka. Mano kambarin jinai ateina tyliai. ... Kryk dama ir sukdamos linksmai. Nusiteikusi rimtai.12] 3 Kasdienyb s pilkuma kaskart sunk ja A .ir i ske ia rankas.K ? Skaitysi knyg man?..- . Ir.sako ji. . [ arnel 1943. sumai iusi knygas.2 Pasiilgau savo mylimos dukryt s. Jos plauku iai tams s.

Bet juokingai trump laik Nenukrit i silaiko mon s laim s debesy. Vir bekra t s kasdienyb s i tempta: Ja pavaik iot stengiasi visi. Man patiko tik vandenys gil s. Moters meile apsvaigimas nuolatinis Laikui b gant virsta pro iu pilkuoju. [ arnel 1943. domus gyvenimas . V l niekingi dalykai patinka. . I gili vanden vien kart I kilau v l pat pavir i . Pragaro ugnis ir dievo rojus.Nes gel ies baltai kaitintos grandin s. Greit sud tan i stiklo aisl Ie ko blizgan ios akys aplinkui. Buvo siela da nai susikrimtus: Savimi ir viskuo nusivylus.XII. Nepab g s gelm n pasinerti ( ito niekad lengvai nepamir iu).I5] 4 A buvau visada per daug rimtas.plona viela.

Gimusi i saul s ir vandens. Tavo k nas manyje gyvens Ir primins man tyr . Puo damas atsiminim sfer . skausming ir gili .15] 5 Tavo k n a regiu prie j ros Vasaros vidurdienio metu: Gracija ir lieknumu u b r s. nemeluotai turiu Siel li dn .I5] . Dar nesudrumst aistros audr Jos pasaul . [ arnel 1943.XII. Judesi ir eismo lengvumu Primen s antikin Vener . Lengvo eismo darnumu u b rus. [ arnel 1943.V l iandien lengvap di kai myliu« Nors tikrai.XII. velni siel . paprast ir miel . Vien saul s vasar prie j ros Man tapai reg jimu viesiu.

Naktimis parim s lange. Ateina jis . Kurie. Nuo vilgsnio jo pami . Mergait s. A klausau. Jo akyse reg ti dideli sapnai Ir ateities pasaulio formos idealios. v jas pasakoja. senam bendrakeleiviui.19 7 Man. pra j em ingsniais i did iais. od iais subtiliais M s keliones. sukit s linksmai.vienintelis karalius. U dekite viesas! Tegu ugny pask sta r m sal s! Tegul dainas. Mergait s kaip svajon s nerealios Dainuoja dyvinai auk tais balsais Apie menus. j riterius avingus. arnel 1943. beproti kai linksmas.XII. pavargusias akis prideng s rankomis. . Nes jo irdis iandien u milijardus plaka. Kolosais j s atminty sustingo. i puo damas lyg pasakoje Realyb s pilkum fantasti kais vaizdais.6 Ateina jis. Man patinka jo balse ema minorin gaida. savo k nais puo kite jam tak .

N ra pasauly n vienos irdies. Be saul tos draugyst s mano kelias. vieni as drauge. pasauli dirbtin viesoj. juokauju.. aipausi i sav s ir kito neretai. Bet pa eista irdim lig kraujo. Varganas toksai. juokai. Bet am inai viena.. ir tu da nai Ne gyvenime . tod l mes m gstam kai kada Pasikelt sritin svajoni ir sapn Ir tenai. Pabodo nuolatin ir grubi kova.Jis man sako: Tas gyvenimas. Veidai pagelt ir dub . tariamas balsu tyliu.22] 8 N ra pasauly n vien nam . Ar man pad site. kur mes renkam s. [ arnel 1943. irdis suklupusi i naujo kelias. . Rasti kelet giedresni valand .fantazijoj lakioj Suraminim . Kur mano vardas.o gal ir ties ? . A gyvenu. bet am inai viena. Gal t li din ias akis d iaugsmu nu viest.suradai. Mano mielas. ypsaus.XII.

XII.I. Mes puolam j tartum siut gyvuliai.Te udo juos Toreador.4 10 . arnel 1944. I m s narso pasijuokus liai. Kol a tr durkl ji irdin suvaro. Ji rodo mums raudon laim s skar . Dievams aidimas tas iaurus patinka: Auk tai sus d danguose aplinkui.30 9 Garsus Toreador. Mirtis baisioji.Pamir ti realyb grubi ? arnel 1943. Mirtis baisioji. Gyvenimo arenoj vaik to i didi Ir pergal m naujom kasdien triumfuoja Jai turi pralaim t sunkioj kovoj visi. auniam Toreador triuk mingai ploja Ir gyvuli b rius kasdien naujus I leid ia per gyvenimo vartus.

guod ianti. nurimus gatv . Taip tolima! Taip nepasiekiamai toli! arnel 1944. A kalnais. O moterys! J s gundan ios kaip miestai nakt .DON JUAN Kaip poilsio alies moters ie kojau em j. J vaizdavaus kaip versm .paniekintos moters veidai i purt . alia . daubom pa li omis sklendu. Kur siela skuba nuod mi d iaugsmu sudegti Anapus em s r pes i . O meil begalin . Bet ryt : prie akis tu ia. varg .I. kur paguod semia Klaj nai. Ir sielon gr us kaip vagis urvan vienatv . A vergas nerimo sunkaus ir nuolatinio.. netur pastog s ir t vyn s..8 11 Vakaropi m lynu dangaus ledu Saul rieda kaip varin moneta. . Kaip pasakoj kadais giliai paskend turtai. Svaiginan i iliuzij viesoj paskend . A pad siu sau ant delno j tada Ir i k l s taip laikysiu vir galvos. negando. velni. Horizonte grimztant gal pagausiu j .

kai gr tu a atgalios. Ne dami visatos paslapt kaip linksm ini . spalvas ir gili prasm simin . pusnynuose tikrai nerasiu jos. keliaudami per lygumas pla ias.. Ach.11 12 Li desys at jo pas mane kaip v jas nakt Prie apleisto bok to. A laukais tiesiog vakarus skrendu. Jei sugr t jie mano li dn bok t v l kada. v l pakilo erdves. Pikto v jo i baidyti. nublukusi ir be enkl . mon s d iaugt s ja. Tartum sen v liav . Spinduli vainiklapiais taures papuo auksines.. plakti lauk .I. Ji nurieda kaip varin moneta. ruos. . atsitiktinai bok tan priklyd . i ri mane su pa aipa keista? arnel 1944. Bet pavyt greituol s saul s negaliu. Jos enklus. Bet ko m nuo. - Ryto v juj laime suplazd t sielos v liava.em v l tarytum nuotaka balta Papuo ta saul leid io iedais. Kur anapus patirties likimo vaig d s ydi. stovin io tarp vieni Ir siut s m mano siel pl yt. D iaugsmo pauk iai.

M s ainiai v l jame gyvens. arnel 1944. Turim vyst kaip g l s be vandens. viesi . Apie roj . em je kurt .I.12 13 Vargo mon s geid ia did io turto.- Ir svajoni pauk tis i sitiesia Dideliais fantazijos sparnais Per t plat vargo vandenyn Skrist al i svajot .M s prot viai gyveno rojuj.I.Jie i mokt nugal ti li des ir nevilties kan ias. arnel 1944.15 14 . Vien tik mes ia. Geid ia spindesio ir prabangos. Nepamir ta pasakos senos: . liais Kol j audros sm giais Bangose tikrov s paskandina. em j prakeiktojoj.

Gro io Saul s atitr kusi dalis Dega.16 15 Kai pavarg s keleivis Susim sto kely. Manyje neauga trap s augalai. Praeities gro io deiv Kaip dvasia subtili Jam parodo t vyn Ir laukus gimtinius.I. Gro io Saul s traukiamas.Kaip at alusio pavir iaus planeta. Viltys am inai aliuojan ius lapus Numet seniai ir stagarus plikus R kanam danguj linguoja taip li dnai. sukasi ugniniais kamuoliais. Subyr dama sonetais atskirais. arnel 1944. sukuos Lenkian io aplink jud jimo keliuos. Ver ias kaip ugnikalni lava kar ta pavir i per poezijos lytis. Vien giliai. po apled jusia pluta. Kad pravirkt atmin s Palaid nas s nus . G stant virsdamas tylos mase alta.

sakysime. K surasi ten? . Ir neteisyb paglem tiesos vainik - Tod l taisyt pasaul m s pareiga venta. pavoj stabi .17 16 DON QUIJOTE Ginklane y! I jokim pasaul dviese Klajot. kovot u ties Ir damos vard garsinti lig em s pakra i .Nieko. . karalium vainikuos. arnel 1944. melas ir klasta.Tu tumon.Savo rami j dali Ir sugr t v l jon pavasar ali . Pad t likimo nuskriaustiems. Klaust sav s jam belieka: Kur ver ies? .I. ie koti nuotyki . U tai pelnysim viesi atminimo garb . Jinai mane. sigal jo em j skriaudos. Taip pat galiu primint kaip smulkmen nesvarbi . Kai tik pasauly taur s riteriai i nyko. Ir Dulsin jos palankum rei kian ius vilgsnius. Kai u kariausim didelius pasaulyje plotus.

20 17 ZANCHO PANZA Jei druskin j druskos b t Jums..I.20 .. kurios n ra. Nekal iausia Jums ant kaklo pasikart U u pes . Su mal nais ir fantazijom kovosim.O tu ma iausiai tapsi gubernatorium salos. Pagaliau sakykite. Kam svetimas b das Jums ki ti nos : Pataisyt pasaulio nepavyks Jums niekada.I.. arnel 1944.. Jokit! A ant asilo jus seksiu i paskos.. Senjore. Rastum t sau kit amat pador Ir nevyktum t apgint tiesos.. kokia i to nauda? D l moters tiktai? D l moter neverta: Kek s visos jos ir pilnos palaidumo. arnel 1944. Bet ir man galva suglumo! Taip nor iau tapti gubernatorium salos. Sveiko proto truputis ir i mon gera.

Malonybe. San o Pansa: .18 DON KICHOTO IR SAN O PANSA POKALBIS Don Kichotas: . San o Pansa: .Bet ginklane iams bailiems ir to u tenka. Don Kichotas: . Don Kichotas: .Taip! Ant asilo ka kas mus art ja. Don Kichotas: .20 19 Mano siela kaip membrana: Jon gyvenimas ra o. jei irdis baili.didelis laimikis! San o Pansa: . (Po m io. tai grobis riteriams tauriems netik s.San o.A tik vario l k t .alm tuoj i sikovosime m y. K po saule i gyvena . b k teisingas ir statymo mogus.Ne.A Mambrino alm spindint regiu. San o Pansa: . almas .D l l k t s neduosiu sau nuleisti kraujo.Bet skut jo asilas taip pat nemenkas! Don Kichotas: .prast skut jui.I.Taip. kuriame skut jas pab ga. Don Kichotas: . visk palik s): Don Kichotas: . San o Pansa: . San o Pansa: . Senjore! A bailus. ia nieko naujo.San o Pansa.Ar matai tu jojant raitel keliu? San o Pansa: . vien tik nugal tojas teisus.Pasitrauk i kelio. arnel 1944.

I. kv pimo adat lei Prisilietus netik tai. . blizgan ios kaip sniegas Manyje kaskart skais iau pra ysta. palaid nas. arnel 1944. veln s skundai. I gyventa skamba v lei Kaip rudens.22 20 A esu girtuoklis. ilgesingas A en. Tau jausm vir n m aidi Tie i bl s . irdyje lind s velnias t no: Jo klausau kaip vergas paklusnus. A nevertas pulti joms po koj Ir nuplauti a arom rankas. Tos svajon s. Ir. Tavo sielon mano A en Savo ilges ra o.Li dnas. kai mirusiame veide I gyvenimai pabunda. Ir vergaudamas da nai svajoju Apie irdis tyras ir ventas.iemos sonetai. Be garb s ir s in s mogus.

Nors vienas. Tik a su savimi kalbuos.. arnel 1944. nakt ir apleistas.. s zuja. Tai keista..I.. Tai d iaugsmo a aros!. Kaupdami irdy d mes. Taip gera vieni am nakty.I. kur kek Ir skaitau gyvenimus vent j . Jau iuos laimingas ir paguostas. Vaik tau po smukles.O pro al met metai b ga.. Po koj em mylima Ir visa taip arti arti. Nurieda a aros per skruostus.. Skausmu apsvaig s... arnel 1944. sustoju ir klausaus: Vidurnak io metu laukuos Tylu tarp em s ir dangaus.26 . Aplink bekra t tamsuma. i jau Paklyst ir nebegr t daugiau. menkyst .23 21 Einu..

. Pabundu. Nusimesk t juod li desio apsiaust !" Jis man duoda lengv d iaugsmo skraist .31 23 POETO PASIKALB JIMAS SU PEGASU Pegase. mes seniai lygumas i jojom. Tur tum skrist kaip pauk tis. o velkies ingsniu. arnel 1944. u lango nuostabi nakties idil . dainuodamas linksmai Gr tan io t vyn n j rininko dain .. Uostas. Esi su keturiom..... jeigu neklystu.... U kelia mane ant debes li plausto Ir paleid ia plaukt per dang skaist .22 Nakt sapno angelas prieina tyliai Prie man s..I.. A plaukiu erdv m... pabudina ir sako: " velk.. Plazda v juje plaukai. pilkas rytas. Mylima man s sutikt ateina Prie krantin s. vaig d s. kojom... Dega akys... Pauk i Takas. - . Ji visa d iaugsmu nu vitus. iemos paniur s... M nesiena.

2 24 B k. gyvenime. I kurio gr iau pilnas aizd . altinis tyro kv pimo i siliet . B k versm patyrim kar i Ir sunki pralaim jim ringas.- Bet b k didelis ir vienkartinis. man neteisingas.11.mano t vyn : Jas i pl sk begalyb n. Tu kilk auk tyn! Pa velk. Jei vakaro liepsnoj kaln auk iausioj vietoj Pakastum em aukso pasaga lengvai.. Pa ym tas did i j kan i .. Poezija sugaust uolos ir skliautai Ir lygum mergait momentui sustot Pasigro ti mano Pegasu sparnuotu. i plakti keliai. arnel 1944. saul leidis nuda Snieguot sias kaln vir nes kruvinai. net pagalvot graudu. Skausmo platumos . Pabodo man tas pilkas emum peiza as Ir tie kit klampoti.O suklumpi da nai. meld iu! S kury nuolatin s kovos Niekada palankiai ne ypsoki .

arnel 1944. mirs kovos tro kulys. Bet a jau pavargau. ir mano nuotaika nupuol . b ga Gra iai palaidot praeit ne mano j gai. mylimos velnumu jie mane pra udys Mirsiu a .II. Ir man da nai taip neramu. kad ody praeitis Surast rim kry iais enklintus kapus. Bet nei reik tas nerimas ne t dar sunkiau Be od i man sunku.. Ir apsodint kapus poezijos neu mir tuol m A nebemoku..10 25 Man neramu.II. bet dar sunkiau su jais. Man neduoki draug . kinta.10 . kad vakar mintys niekad nebegr Ir mir s jausmas antr kart nepabus. taip neramu. nebesp ju. A savo nerim bandau I reik ti od iais ir poezijos vaizdais. arnel 1944.Ir nuo laim s laikyki atokiai. negaliu. inau. Many viskas taip greitai mir ta. Tod l ir skubinu.

26

Temsta... Horizonto juosta m lyna pilk ja, Tolumoj ein s mogus jau pilkumos dalis. Toji pilkuma, pasaul gabalan suliejus, Gal ir mano sielon, visk jungdama, atklys.

Nerami dienos viesa, pabudinus klaj n , em s veide jam parodo daugel keli . Renkas jis ir kry kel se valandas prab na Eina vienu, o tro kimai - t kstan iais kit .

Bet tai vakaro gili rimtis ir pavargimas, Ir aistringas mistin s ramyb s ilgesys, Ir prie vie kelio klaj no laukt parimus

Tolim j horizont pilkuma Kalba jam lyg muzikos velniausias sakinys: - Greit ateis gili tav tro kim sutema.

arnel 1944.II.11

27

Mano karalait grojo smuiku, Jos gi t vas mu baraban ,

Motina tur jo bals puik , Brolis dau pianin sen .

A da nai ateidavau pas juos but , sil sdavau kur nors kukliai kert Ir tylus, taip lyg man s visai neb t , Sau klausydavau darnaus eimos koncerto.

Kart per antrakt a parei kiau meil , eimai girdint, m lynakei j blondinei; Karalait kaip styga suvirpo gailiai,

T vas man u d jo baraban ant kr tin s, Mo ia pa m staiga pa ias auk iausias gaidas, Brolis mano onkauliais b giot pir tus paleido.

arnel 1944.II.12

28

Nor

iau jums kaip knyg nuo prad ios atskleisti

Save ir vis perskaityti i tisai. Bet mano knygos puslapiai taip i sisklaist : Jos galo ir prad ios neberandu patsai.

Negaila jos... Ji nuobodi kaip visos knygos, Gyvenimo ra ytos mogi kon irdin, Ir k paai kins tie periodai nelyg s, Ta j gaida, kaskart vis krintanti emyn.

Bet kas gi a esu?.. J s norite inoti... - Turb t ka koks keist tro kim lydinys,Ne vienas, mane pa velg s, pasakys.

Taip! Trok tu - nes esu gyvenimo besotis Gyvent, gyvent, visus kaskart myl t labiau, Galb t ir dar ko nors... Argi a pats inau...

arnel 1944.II.13

29

Neatimki, Dieve, i man s klydimo teis s, Noriu pats surasti tavo keli . Lig tav s gal taip ir niekad neateisiu, Bet a trok tu pats patirt, kaip gelia

Klaidoje irdis... A baisiai noriu nusid ti Ir palikti tu i tavo roj . Tik patyr s nupuolimo varg kiet , V lei imsiu sekt patarimu tavuoju.

Kai sugr iu pas tave, koks d iaugsmas didis T vi kame tavo veide suspind s, Tu su uksi: - Gr o tai s nus paklyd s -

Ir ilgai, sald iai priglausi prie irdies. Bet dabar man duoki mano dali - laisv s turt , A jau pats, a pats bandysiu savo laim kurti.

arnel 1944.II.14

Nes jie reg s t karalyst . Nei vieno od io nemok s i tart savaip. ten dangus ir angelai. Kurion turtingam ne l sti. gyvenau kaip neregys. Bet kurgi d sis turtingasis? Jis am inai vis klaid ios pragaruos Ir ne inojimo ugny liepsnos. Kada mogus inojo i samiai Apie likim savo ir kit : ia em . savo veido netur s. didel m akim Save ir vis sviet ni riame fone . tam gerai danguj. Ji suri a pasauliu du: ia laikinai. arnel 1944..II. Palaiminti betur iai dvasioj. Bet kart pabudau ir. ten am inai paskui.15 31 O buvo metai. Mirtis?..30 A negaliu pamir ti t dien . Gyvenimui sakiau palenk s galv : Taip! Buvau bevardis. Viskas taip paprasta ir nepainu: Kas vargo em j..

O em padengia baltai..Staiga i vyd s. siaubo suspausta irdim Tariau gyvenimo aklam aidimui: Ne! Nenoriu a gyvent. Kod l gyvenimui a trok tu tarti: Taip! Ir visada tik itaip. O monotoni ka iema! Skurdus tapytojau su dviem da ais! Sakyk. Ir akvarel s atspalvi aismu irdy naujus virp jimus paskleis. Bet altas jos paveikslo koloritas.II. O sieloj keistas noras i siai kint.17 32 iema tapytojas kaip niekas kitas: Nuda o dang m lynai. Jo tonai iltesni bus.. jeigu neai ku. juokauju ir ypsaus. Kod l naktis ir Pauk i Takas ant dangaus. Dviej spalv pasauly taip ilgu Pavasario tapybos. kada pavasaris pabus Ir em je. sakyk. kada . verkiu. ne kitaip? arnel 1944. Kod l li stu.

Jisai nupie spalvingus peiza us? arnel 1944. arnel 1944. Tenai ramus senoli mano kapinynas. Jame i kyla uolais apaugusi kalva. dulk mis pavirto. A stoviu ir d iaugsmu liepsnoju iedo vidury.II. Ten em . emaiti ka dvasia. Jame gyvena atkakli. j ne ioj s.19 34 . Ne vienas.II. lengva. juos pridengusi. O ia . puri.18 33 U lango regis vakaro dangus ugninis.senoli namas didelis ir tvirtas. O ji vis auga ir tvirt ja aini kartose. Kiekvien vakar i kapinyno seno Senoliai gr mano kambary sus da Aplink mane pla iu ir taisyklingu iedu Ir ima tarp sav s vertint darbus mano: Jeigu atranda kartais esant vertu kur .

O a palikdavau s d t perdien tarp knyg pasisl p s. Susidrumst irdis lyg vanden pavir ius b gant v jui. ilgu vilgsniu pa i r jus mane. Ir. praeidama pro mano lang .. kai s d iu ir m stau....Kiekvien ryt mylima. Taip pat pasen s ir tingus. Bet vien rytmet prie mano lango nesustojo mylima... Prav rus j . kambario ni riam e ly. likus prie vaik . Tarp knyg . Kiek i vasaros g li ! Suvyt jos. Ant krosnies linksi snausdama Senel . Did iulis katinas alia... Sode krep t jo pauk iai.. lamesio ir pauk i negird s.. d zg bit s ir lam jo liepos Tik a s d jau susim st s. Pajutau. A rausiuos tarp knyg . numesdavo ant stalo puok t vasaros g li .II. lauke pasnigusi iema. Namuose ilta ir jauku. Negr o pauk iai. . vyto g l s ir irdis. kad vasara pra jo.21 35 Tyli ir saul ta diena. Kaip saul s ir pabudusi lauk pasveikinim brang . arnel 1944. Ir ydin ios tarp j surasti negaliu. Pri i ri akimi viena Asloj be aid ian ius vaikus. Dabar. Man alta. nueidavo keliu.

seniai vien ta k Akis smeig s. Po med iais puo nios ir turtingos palapin s. Bet ta kas sienoj lyg laivelis j roj bla kos Ir pl stan i vaizd bangom tol plaukia. o vaizduot kar t jus Kas kart ry kesnius vaizdus ekranan meta. ir mano vilgsniai god s Dar niekad nereg ta prabanga svaiginas. O saul eina dangumi Ir savo spinduli galais Palaiko ry su visais.12 36 A Kaip Budos mokinys. s d iu ir Nirvanos laukiu.II. Ir a regiu: gyvenimo pla ia al ja Per saul tas alis keliauja mano metai. Jisai i nyksta.Palang j virbliai irk dami Dalijas mirusia muse Ir irnio perskelto puse. A v lei tikiu iliuzija avi ja . Abiem al jos pus m ydi vaisi sodai. arnel 1944. O a einu tolyn.

koks tyras menas! A j regiu ant savo s mon s ekrano Ir negaliu atsig r t.II. arnel 1944.tai geid iamas apsigavimas! O kaip nor iau padaryti j bekra t Ir juo keliauti kaip am inasis piligrimas. Gal nieko ia n ra. Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti! Kaip gera jausti vilt . o Dieve mano! arnel 1944.II.24 37 B Gyvenimas . kuri vaidenas. j netekus. Galb t jisai iliuzija. laukti ir kent ti! Gyvenimas daug atima. Gyvenimas naktis. I plit s kerin iais vaizdais.Ir besi ypsan ia velnia slaptinga Maja. Bet neb ties pirminis ta kas juodas. bet dar daugiau jis duoda. laim ir paguod . Kaip i ganinga.24 . bet jos skliautai vaig d ti. tik iaip sau rodos.

26 39 2 Kol nesutikau tav s. mylimasis. Tu savo Diev rasi mano oky.OK JA IR ASKETAS 38 1 Galva i vargusio asketo Ant keli j pamilusios ok jos Kaip guoly kvepian iam. Apsvaigusi nuo bu ini .II. Bet Dievo aizdose nerasi. "Tu ie kai Dievo. tu delnais man takt ploki. A oksiu. arnel 1944. a niekad ito dar patyrus nebuvau: . Praskrisdamas ekstaz je pro al . ils jos.kankindamas save. g l tam. Lankstusis mano k nas judesiais Tau Dievo paslaptis visas atskleis". . N ra jo tavo k no silpnume. Kalb jo ji. Lig jo nueit tik lengvos kojos gali.

. pabudinus ok j . Lyg tamsus ir snaud iantis vanduo.III.2 40 3 Kaip pavasario audra i pumpur lapus Tavo vilgsni degan i lietus i mano sielos I skleid pirmosios meil s iedlapius gle nus. Pirm kart savo laim s tyliai nepak lus.Kad ateina meil ir palieka em j ir irdy viesiau.. pakilus su diena. Ir jau. lengva ir laku. Meil manyje. A buvau viena - Paprasta ir ne ymi niekuo. Savo paslapties ir galios nepa inus. arnel 1944.. o vy ni iedlapiai nubal Man ant veido snigo. kad dievai atves Mano ma keli lig tav s. Skridau sukdamos pavasario taku: Buvo taip d iaugsminga. Dideliam pasauly ma keli A radau. Lyg prie l p niekad nepakeltas vynas Ir nesitik jau.

Bet nuo meil s nei b gsi. a pagavau tave.Dievo ir Nirvanos Tro kai vienumoj ties od io ir minties altiniais.III. Ir tu suprasi: meilei jos pa ios u tenka. negu myl t. Bet ar tu inai. nors prie inais ir gyneis.2 41 4 Tu pro tamsias blakstienas mane pa velki. skleid s Ir kasdien riaujais pavidalais ai k jo Tartum mylimas.. mylimasis mano! tai. Ir pamatysi. Nor jai tu pa int pasaulyje... Kaip velgia em n spindulys i debes .. Kad vilgsniui mylin iam atsiskleid ia i karto Plataus gyvenimo gilieji sl piniai? Prie mano smilkinio prid ki savo rank Ir pasakyk velniai. ner pestingai: Tu. kas meil s verta Pirmiau. kaip esi man s i alk s Ir kaip tav s a pasiilgusi esu. T ma ma od i did ios irdies. bet ne sp tas veidas. arnel 1944.Judesi iedais velniai pra ydus. . Ji pa inimas ir gyvenimas kartu. Vien tik tu ne mano meil s. .

V. kuri kelius jisai i tyr . nu viestas sav s paties. D l sapn . Bet jinai i moko j lengvai pane ti. Moteris did iuojasi ir myli vyr . Vyr meil s potvynyje paskandinus.Ji G ris.3 42 5 Moteris gyvenim ir d iaugsm lemia. Neretai praeina saul ir vaig des.13 . Tu tumon smeigdamas akis li dnas. D l vaig d i . pagrimzdamas nerim bekra t . Moter tod l turi myl t kaip em em je gyvent ir velgti vaig dynus. besiskverbian io tol . arnel 1944. Nes d l vilgsnio.V. Vien tik vyras nesuranda em j vietos: Ir. kurie nuo jos dien nutol . Dievas. arnel 1944. Jos gyvenimas yra sunkus ir kietas.

I siskleid ia diev ypsnys. Nuo j ner jimo sultingo . ne emi ka tokia. ok s. ir abejingi Upi vandenys tek jimu masyvi ku. tu esi Svajojan i diev ypsnys.43 ASKETAS ok ja mano. Ir sieloj. auksinis spindulys Balt j skrais i debesy. Plevenantis lengvai lengvai Vuali melsvame r ke. Trapi. dvelkian ioj al iu. arnel 1944. Esi tu ilgesys patsai. Ir mano veide ni riame. pla iu Liejasi per lygumas.5 Pavasario sonetai 1 Dideli ir monotoni ki. Tu artiniesi mane Lyg v jo s kuriu grak iu Atplaukianti ied pusnis.VI.

atne tu dumblu.IV. kanotas rytas. Eina jis per em . i draskytas. supelij s. Med i pumpurai pilki.mari v jas Ne a gr tan ius pauk ius per vandenis pla ius Ir dainuodamas. U simet s ant pe i pla i j skraist ali . Jis ateina niok damas per lygumas pilk sias. Ai ja ir skleid iasi gleiv tais lapais . juodas. arnel . O paskui ateina iltas. Jam aibai nu vie ia keli .. 1944. I meta i med i j supuvusius lizdus. Ir i vanden ir em s dulki sumi Gimsta v l Pavasaris.14 2 damas per dang iltas. Naktimis nupuldami i debes juod . Gra us kaip Dievas jaunas: Jojo k n pirmas kvepiantis lietus nuplauna Ir pribarsto plaukus vos pra ydusi ied . Nuo dangaus iurk iai nupl ia debes skaras: Saul s kamuolys pla iai palieja em n t syk Virpuliuojan ios ir pl stan ios ugnies upes. Susimai o su derlingu. sausum at j s. Ir jos s ius. po k dami dusliai.Svaigsta em lyg moteris nuo mylimojo ku desi ..

A paragausiu. Triuk mingai muzikai aplinkui aidint Ir atsisveikin s mostu tik su sve iais. I eisiu vieni as am in j nakt . ir sapnus. 1944. Savin giliai kv psiu j kvapus. Ir mylimos ner pesting veid Lengvai paliet s pir tais virpan iais. Kaip sve ias. arnel . Jais nor t skrist tolyn. pakviestas vent viesi . tolumas melsvas si i r jus.IV. arnel .15 3 Praeinan iam pasaulyje praeisiu. Kasdien sudu damas. 1944.20 . A tik g li spalvom pasig r siu.IV. kaip skrenda v jas. Palik s iburius toliau j ventei degti. bet i didus: Myl damas skurd iosios em s vaisi Ir moteris. D i sta v juje ir saul je visi keliai.Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia. ir saul . Ir irdis. vynas ar svaigus.

O altinis upeliu sraviuoju Joms po koj puldamas i ty ka. negra us satyras Seka. 1944.4 Mi ko gilumoj srauniam altiny Maudos nimfos. i sipyn plaukus. Tartum vanago pauk ty iai u kluptieji Nimfos. Kai jos oka. arnel . Netoli. vejamos satyro. M nesienoj k nai j auksiniai L dami vandens pavir ium plaukia. Nuo dain pabunda visas mi kas. aid ia ir dainuoja. ilg koteli pasik l . klykdamos per giri . Gra iai ratu sustoj . skleid ia d m kvap . kaip jos ta kosi ir maudos. Gaurakojis. Pla iom apykaklait m i ali j lap Lyg oriento pypkininkai sodo g l s. prie med io prisiglaud s.IV.21 5 Ant linkstan i . . skrieja. J pamat .

gra ias akis i pl t . Plony iais j sparnais atsisteb t negali. jas pamir . Nor iau kart ties beribiais vandenais. Nor iau met t kstant a taip tysoti Su neai kiai suvokiamu gyvyb s jutimu. pusiau bud damas. Jos. Vir ni supt daina ramindamas mane. olynus puola Ir ten. A pavargau pasaulyje. arnel . Kol samanom apaugt s nariai aizdoti Ir sieloj tapt kaip tv rimo dienoje ramu. pusiau sapne. Klausytis v jo.O bit s skamb rezgin aplinkui pina. lyg tie girtuokliai.V. O g l s. dideles. vakaro v soj virp ti Ir em n linkti j ilgi koteliai ima. 1944. Ir gra ios akys merkias pilnos pavargimo. sig r vyno. tai. Kur iltas v jas pabu iavimais dr gnais .13 6 iandien nor iau i sitiest kur mi ko aik t j Ir taip. I l to r plina per aksomin ol . nuo kvap apsvaig . Kai jos apting vartosi ant lapo alio. poilsio i silg s. kurs po pla i giri vaik to. Bet.

V. lengvai. arnel . Sapnuojantis kaitraus vidurdienio sapnus. Ir tavo sodrios. Ties e eru ber ai vanden palink ..15 7 Ramus ir saul tas sekmadienis mi ke.. 1944. I tiesti s narius ir kv pimais pakiliais Ramiai ritmuoti vis am inyb ilg . Vir um galvos linguoja med i akos: Ir i toli matyt.2 .. Ir saul j virpa skaidrios tolumos aplinkui. kaip i pinti plaukai Srov m auksin m ant pe i liekn j teka.Prab gdamas liepsnojan ias aizdas suvilgo. 1944. ir saul je ber ai vos supas: Pro j vir nes matos tolimas dangus. arnel . Tu ateini taku lyg okdama. vytin ios kaip liepsnos l pos Yra lyg du pavasario ugnies iedai. Tu prieini. Vir n s nu viestos viesa gelsvai bly kia.. mane bu iuoji ir ypsai.VI. O taip ramu.

Ji gra iausi g l parug s I laim s daugel kart l pom virpan iom palyti Ir ne asi namo. 1944. juokausi Ir kalb si: "Man visi patinkat. jon padeda galvyt . - Pamatysi vien ir sustosi Gal jisai n od io tau nepasakys.pad kl liai av s. bridus rugius. berniuk apsupta.. Bet kas tenai pamerkt vakarais g les be jos. Ji valand l atsikv ps ir tuoj namo skub s: Ji pratiesia rankut su g l m. priskyn gl b m lyn aky i Ir gr ta namus lauk aliuojan ia e ia.8 ilta pavakar : avi viesiais plaukais mergyt . Lyg peteli k margu r beliu. perdien labai nusikamavus. Ir kiekvienas j s man brangiausias". Mama ateina.VI. Kai. ranka ma a. Ji s das truput pasiils ti ant vejos: Namuose ant kiekvieno stalo .. Saldusis miegas u pilia ieduos paskendusias akis.9 9 Vien vakar ner pesting . . arnel . Jinai yra pavargusi. Ji ten gra iai yd s ir nepavys.

O paeisi ir pa ius rinktuosius odelius kalb si apie jo akis.. . Parpuolus Melsies. arnel .VI... ir li d si.. Supiltosios pilys i sm lio Atsimu a j akyse D iaugsmingose. prie nusvirdama guol . kaip vandenys liejas.. Kur stebi. 1944. ir ingsniuosi. viesios Kr von susiglaud taikiai. Atod siu kar tu. Abejingai saul n pa i r si. kartais ir v lei Ka ko neramiai li dnose.15 10 Sapnuojan io med io pav sy Tyl dami aid ia vaikai: Galvut s papurusios. kvapiu veidus jiems p steli v jas. Jie meta aislus ir keliu Pro sod nub ga prie up s. Ir pajuodusiais nuo verksmo paakiais Ryt .. vieni os. T ner pesting vakar pakeis Naktys ilgos.

. a taip esu i sek s. re isieriau. arnel . Kad lo j ka in kur nualps i balusi mergait Ir sal je i rovai bus ilgai nuo i g s io pastir .Ant kranto lyg pauk iai sut p . Veltui. arnel .. Tu pa i r ki: kokios mano tu ios ir negyvos akys. 1944. A ka kada tik jaus rasti persona Kuriuo gal iau savo siel i sakyti. Mane nuvargino kasdien vis rol s naujos. re isieriau.VI.. Pratr ksiu tokiu ird draskan iu raudojimu. 1944. mimikos ir od iai gra Ir tas betikslis bla kymasis scenoje ma yt j. . rol s nepaskait s. Dabar a eisiu ir vaidinsiu.20 Vasaros sonetai 1 Atleisk. s. Bet k radau. ka ko vaidinime ie kojome.13 . Ir paskutin j scenoj taip suriksiu: "Mano siela mir ". tebuvo gestai.. Ir jau irdies seniai nebepasiekia kraujas.VII.

Ant stalo miega pasmerktos ma yt s lauko g l s. O dar toliau ant kalno snaud ia ram s tvenkiniai. arnel . gatvi dulkin ir saul s A v l gr au e liuotus.. Kuri praeivi smals s vilgsniai eid giliai.. langus atsimu damos pla tak s Gelsvais milteliais nuberia tr kusius stiklus..V11.. liguistai spindi akys..14 . irdie. U mik ir tu. ugnyje burna.. U sienos girdisi dainavimas kurtus. A s d iu.2 I varginan io triuk mo. tylus Jaunos sesers. 1944.. Dar matos gatv mis moni plaukimas neramus. U lango d zgia medumi apsunk bit s ir vabzd iai. kuri tiek li desio pak lei. pamir tus namus. Ir lyg spalvotas sapnas dar vaidenasi pasaulis. Toli u lango pievom vaik to saul ir e liai..