You are on page 1of 7

Gemeente Vosselaar ± agenda gemeenteraad ± 1 maart 2012

De gemeenteraad wordt verzocht, voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 1 maart 2012

Agenda Openbare zitting

01. 02. 03. 04. 05. 06.

Mobiliteitsconvenant - Koepelmodule 13046/1/A met module 4 - goedkeuring Mobiliteitsconvenant - Koepelmodule 13046/1/B met module 1 - goedkeuring Wegen - openbare verlichting - aanpassingswerken N132 ³Gierlebaan´ Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen - rapport 2011 - kennisname Verkiezingen - 14 oktober 2012 - digitaal stemsysteem Vlaamse Overheid Onderwijs - gemeentelijke basisschool Heieinde - nieuwbouw- en verbouwingswerken fase 1 - aangepast ontwerp

In opdracht: De gemeentesecretaris

De burgemeester

Bert Joppen

Josee Heykants-Jansens

Artikel 26 van het gemeentedecreet De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zitting hebbende leden aanwezig is. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Gemeente Vosselaar ± Gemeenteraad
Zitting van donderdag 1 maart 2012 te 20.00 uur

01. -

Mobiliteitsconvenant - Koepelmodule 13046/1/A met module 4 - goedkeuring Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid; Gelet op het mobiliteitsconvenant nr. 13.046/1 tussen de gemeente, het Vlaamse Gewest, de provincie en De Lijn, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 november 2011; Overwegende dat de mobiliteitsconvenant betreft tussen het Vlaams Gewest, de gemeente Vosselaar en de Vlaamse Vervoermaatschappij; Overwegende dat de partijen met de mobiliteitsconvenant de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een selectieve wijze willen waarborgen, iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, de verkeersleefbaarheid verhogen en de schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit; Overwegende dat de moederconvenant werd gesloten voor een periode van minstens vijf jaar vanaf de datum van ondertekening. Het blijft in ieder geval van kracht zolang een module bij dit moederconvenant niet beëindigd is; Gelet op het schrijven van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken d.d. 12 januari 2012 met de vraag om koepelmodule 13046/1/A ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Overwegende dat met deze koepelmodule de gemeente en het Vlaamse Gewest zich er toe verbinden het project µAangepaste verlichting, geplaatst door de lokale overheid, langs de gewestweg N132, vanaf kmpt. 3,450 tot kmpt. 4,150¶ te verwezenlijken. Deze koepelmodule maakt integraal deel uit van het addendum moederconvenant.

-

-

Besluit: Artikel 1. De koepelmodule 13046/1/A met module 4 wordt goedgekeurd. Artikel 2. De ondertekende koepelmodule wordt samen met een afschrift van deze beslissing overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 02. Mobiliteitsconvenant - Koepelmodule 13046/1/B met module 1 - goedkeuring Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid; Gelet op het mobiliteitsconvenant nr. 13046/1 tussen de gemeente, het Vlaamse Gewest, de provincie en De Lijn, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 november 2011; Overwegende dat de mobiliteitsconvenant betreft tussen het Vlaams Gewest, de gemeente Vosselaar en de Vlaamse Vervoermaatschappij; Overwegende dat de partijen met de mobiliteitsconvenant de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een selectieve wijze willen waarborgen, iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, de verkeersonveiligheid terugdringen met het

-

-

-

-

oog op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, de verkeersleefbaarheid verhogen en de schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit; Overwegende dat de moederconvenant werd gesloten voor een periode van minstens vijf jaar vanaf de datum van ondertekening. Het blijft in ieder geval van kracht zolang een module bij dit moederconvenant niet beëindigd is; Gelet op het schrijven van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken met de vraag om koepelmodule 13046/1/B ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad; Overwegende dat met deze koepelmodule de gemeente, het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Vervoermaatschappij zich er toe verbinden het project of de activiteiten met betrekking tot µBijsturing van een gemeentelijk mobiliteitsplan¶ te verwezenlijken. Deze koepelmodule maakt integraal deel uit van het moederconvenant. Overwegende dat het Vlaams gewest twee derde van de gemaakte kosten die gepaard gaan met de opmaak of de bijsturing van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan betaalt, met een maximum van 75.000 euro per lokale overheid in regionaalstedelijk gebied. De gewestbijdrage wordt in één keer uitbetaald aan de lokale overheid nadat de PAC het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan conform verklaard heeft en na ontvangst van de betalingsaanvraag. Overwegende dat Stadsregio Turnhout voor de betrokken gemeentebesturen een gedocumenteerde betalingsaanvraag heeft gericht aan het gewest. Op 16 januari 2012 werd hiervoor een ontvangstmelding gericht aan Stadsregio Turnhout.

Besluit: Artikel 1. De koepelmodule 13046/1/B met module 1 wordt goedgekeurd. Artikel 2. De ondertekende koepelmodule wordt samen met een afschrift van deze beslissing overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

03. -

Wegen - openbare verlichting - aanpassingswerken N132 ³Gierlebaan´ Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het schrijven d.d. 28 oktober 2011 van Infrax cvba ± IVEG, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken waarbij wordt meegedeeld dat wordt overgegaan tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de openbare verlichting in de Gierlebaan N132 als volgt: - aanleg OV-kabel 1200 m - plaatsen van 2 palen lichtpunthoogte 6,3 m voor zebraverlichting met armatuur ARC 2681, lampen CDO-T 150W - plaatsen van 14 palen lichtpunthoogte 10 m met armatuur ARC 2685, lampen SON-T 150W - plaatsen van 4 palen lichtpunthoogte 10 m met armatuur ARC 2695, lampen SON-T 250W - plaatsen van 1 OV-kast Overwegende dat de kosten bepaald worden op 52.453,00 ¼ (incl.btw); Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden houdende goedkeuring van de koepelmodule 13046/1/A met module 4; Overwegende dat met deze koepelmodule de gemeente en het Vlaamse Gewest zich er toe verbinden het project µAangepaste verlichting, geplaatst door de lokale overheid, langs de gewestweg N132, vanaf kmpt. 3,450 tot kmpt. 4,150¶ te verwezenlijken. Deze koepelmodule maakt integraal deel uit van het addendum moederconvenant; Overwegende dat het bestuur hiervoor een subsidie ontvangt van maximaal 75.000 ¼ per kilometer gewestweg: voor deze module bedraagt de tussenkomst dus 52.500,00 ¼; Overwegende dat dit bedrag dient als eenmalige en globale tegemoetkoming aan de lokale overheid voor de kosten die verbonden zijn aan de plaatsing, het beheer en het onderhoud van de verlichtingsinstallatie;

-

-

Besluit: Artikel 1. Goedgekeurd wordt de prijsofferte d.d. 28 oktober 2011 van Infrax cvba ± IVEG, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken, betreffende het uitvoeren van aanpassingswerken aan het openbaar verlichtingsnet in de Gierlebaan N132, zijnde aanleg OV-kabel 1200 m plaatsen van 2 palen lichtpunthoogte 6,3 m voor zebraverlichting met armatuur ARC 2681, lampen CDO-T 150W - plaatsen van 14 palen lichtpunthoogte 10 m met armatuur ARC 2685, lampen SON-T 150W - plaatsen van 4 palen lichtpunthoogte 10 m met armatuur ARC 2695, lampen SON-T 250W - plaatsen van 1 OV-kast ten bedrage van 52.453,00 ¼ (incl.btw). Artikel 2. De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2012, op artikel 4261/732 60 van de buitengewone dienst. Artikel 3. Voor onderhavig dossier wordt, via ³module 4´ een subsidie toegekend ten bedrage van 52.500,00 ¼

04.

Voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen - rapport 2011 - kennisname Gelet op artikel 94, eerste lid, 1° van het Gemeentedecreet waaruit blijkt dat de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact; Het gemeentedecreet legt de financieel beheerder in artikel 160 §2 de verplichting op om voor bepaalde verbintenissen een voorafgaand visum te verlenen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 06 september 2007 waarin de gemeenteraad het begrip dagelijks bestuur gedefinieerd heeft en heeft beslist welke voorgenomen verbintenissen zijn vrijgesteld van een visum; Het gemeentedecreet legt de financieel beheerder in artikel 166 van het Gemeentedecreet op om minstens eenmaal per jaar te rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van deze taak. Tegelijkertijd moet de financieel beheerder een afschrift van dit rapport ter beschikking stellen aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris en de externe auditcommissie.

-

-

-

Besluit: Enig artikel Het gemeentedecreet verplicht de financieel beheerder voorgenomen verbintenissen te onderzoeken op hun wettigheid en regelmatigheid. Wanneer een voorgenomen verbintenis voldoet aan de vereisten van wettigheid en regelmatigheid én er voldoende budgetten voorhanden zijn om ze uit te voeren, verleent de financieel beheerder een visum. Een visum is dus een wettelijk opgelegde verplichting om tot een regelmatige verbintenis te kunnen komen. De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder van 08 februari 2012 over de voorafgaande controles die zij uitvoerde in de periode van januari tot en met december 2011 inzake voorgenomen verbintenissen die onderworpen zijn aan de visumplicht.

05. -

Verkiezingen - 14 oktober 2012 - digitaal stemsysteem Vlaamse Overheid Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 en de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 om, onder voorbehoud van een gunstige evaluatie van de kwaliteit van het nieuw stemsysteem en een verantwoorde prijs, in de toekomst het digitaal stemmen in Vlaanderen te veralgemenen; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 december 2010 om zich in het kader van de lopende overheidsopdracht aan te sluiten bij de beslissing van de federale regering tot gunning van de ontwikkeling van een prototype door het bedrijf Smartmatic; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem ± overheidsopdracht ± kennisgeving van perceel 1 deel 2: raamovereenkomst voor de aankoop van de stemsystemen; Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 met betrekking tot de overheidsopdracht ontwikkeling van een nieuw digitaal stemsysteem ± beslissing tot aankoop, inzonderheid punt 3 dat bepaalt dat de Vlaamse Regering zal overgaan tot de aankoop van stemsystemen voor 3.286 stembureaus om deze in bruikleen aan te bieden aan: - alle gemeenten die op 8 oktober 2006 digitaal stemden; - aan de centrumgemeenten Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Oostende en Roeselare, - aan de andere gemeenten in volgorde van afnemend inwonertal voor zover stemsystemen ter beschikking komen door het niet aanvaarden van de bruikleen door in vorige categorieën vermelde gemeenten;

-

-

-

Besluit: Artikel 1. Bij de organisatie van de verkiezingen zal de gemeente gebruik maken van het digitale stemsysteem, dat door de Vlaamse overheid in bruikleen wordt aangeboden. Artikel 2. De gemeente aanvaardt de kosteloze bruikleen van de stemapparatuur. Artikel 3. De gemeente verbindt zich ertoe om de stemapparatuur te beheren als een goede huisvader. De kosten voor de opslag, het onderhoud en de eventuele herstelling of vervanging van defecte apparaten zijn ten laste van de gemeente. Artikel 4. De gemeente verbindt zich ertoe om een onderhoudscontract af te sluiten, dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd. Artikel 5. Deze beslissing alsook het ondertekende en gedateerde onderhoudscontract worden aangetekend gezonden naar het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, secretariaat verkiezingen, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel

06.

Onderwijs - gemeentelijke basisschool Heieinde - nieuwbouw- en verbouwingswerken fase 1 - aangepast ontwerp Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

-

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; - Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15; - Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; - Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1; - Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; - Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht ³Onderwijs ± GBH ± nieuwbouw- en verbouwingswerken fase 1´ werd gegund aan T.V. Low Architecten & Abetec Ingenieurs, Ankerrui 8-10 te 2000 Antwerpen; - Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. BD-2011/10 werd opgesteld door de ontwerper, T.V. Low Architecten & Abetec Ingenieurs, Ankerrui 8-10 te 2000 Antwerpen; - Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 03 februari 2011 houdende goedkeuring van het definitief ontwerp betreffende het uitvoeren van verbouwingswerken en het realiseren van een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool Heieinde ± fase 1, bestaande uit plannen, een raming ten bedrage van 2.697.712,77 ¼ (excl.btw) en een bestek waarbij de lastvoorwaarden worden vastgelegd en waarbij gekozen wordt voor een openbare aanbesteding, opgemaakt door T.V. Low Architecten & abetec ingenieurs, Ankerrui 8-10 te 2000 Antwerpen; - Gelet op de collegebeslissing d.d. 21 maart 2011 waarbij het dossier met betrekking tot het uitvoeren van verbouwingswerken en het realiseren van een nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool Heieinde ± fase 1 voorlopig ³on hold´ wordt gezet; - Overwegende dat in het kader van deze opdracht een aangepast bijzonder bestek met nr. BD-2011/10 werd opgesteld door de ontwerper T.V. Low Architecten & Abetec Ingenieurs, Ankerrui 8-10 te 2000 Antwerpen; - Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 784.489,69 ¼ (excl.btw) ± 949.232,53 ¼ (incl.btw); - Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, Koningstraat 94 te 1000 Brussel, en dat dit deel beperkt is tot 70 % + 7 % van het uitvoeringsbedrag incl.btw; - Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; - Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het budget van 2012, op artikel 722/723 60 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met een eigen middelen en subsidies; - Overwegende dat het nodige krediet zal voorzien worden bij eerstvolgende budgetwijziging; Besluit: Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het aangepast bijzonder bestek met nr. BD-2011/10 en de raming voor de opdracht ³Onderwijs ± GBH ± nieuwbouw- en verbouwingswerken fase 1´, opgesteld door de ontwerper, T.V. Low Architecten & Abetec Ingenieurs, Ankerrui 8-10 te 2000 Antwerpen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 784.489,69 ¼ (excl.btw) ± 949.232,53 ¼ (incl.btw); Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Artikel 3.

-

Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, Koningstraat 94 te 1000 Brussel. Artikel 4. De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget van 2012, op artikel 722/723 60 van de buitengewone dienst onder voorbehoud van goedkeuring van de eerstvolgende budgetwijziging.